Você está na página 1de 36

Jeer.efve.meb. 2544, efJe.meb.

2075 ISSN 0973-9459

mecÙei%eeve
mebmLeeefhekeâe SJeb MegYeeMeerJee&o :
SAMYAKGYAN
MONTHLY MAGAZINE

efnvoer ceeefmekeâ

YeejleieewjJe ieefCeveerØecegKe DeeefÙe&keâeefMejesceefCe


ßeer %eeveceleer ceeleepeer G<ee Jebovee (ueIeg)
Founder & Auspicious Blessings :
jÛeefÙe$eer-ieefCeveer DeeefÙe&keâe %eeveceleer
Bharat Gaurav Ganini Pramukh Aryika
SHRI GYANMATI MATAJI G"es YeJÙe! efKeue jner nw G<ee, leerLe& Jebovee mleJeve keâjes~
meceeÙeespeve :
Deele&jewõ ogOÙee&ve Úes[Ì keâj, ßeer efpeveJej keâe OÙeeve keâjes~~1~~
Øe%eeßeceCeer DeeefÙe&keâejlve ßeer Ûeboveeceleer ceeleepeer
Co-ordination : De°eheo mes $e+<eYeosJe efpeve, JeemeghetpÙe Ûecheehegj mes~
Pragya Shramni Aryika Ratna
Tpe&Ùevle mes ßeer vesceerÕej, cegefòeâ ieÙes JeboeW ®efÛe mes~~2~~
SHRI CHANDNAMATI MATAJI
efveoxMekeâ SJeb mecheeokeâ : heeJeehegjer mejesJej mes Fme, G<ee keâeue ceW ßeer ceneJeerj~
keâce&Ùeesieer heer"eOeerMe mJeefmleßeer jJeervõkeâerefle& mJeeceer peer efJeOegle keäuesMe efveJee&Ce ieÙes nQ, vecees GvnW Peš nes YeJeleerj~~3~~
Director & Editor :
Karmayogi Peethadheesh Swastishri yeerme efpevesÕej cees#e ieÙes nQ, ßeer mecceso efMeKej efieefj mes~
Ravindrakirti Swami Ji Deewj DemebKÙe meeOegieCe Yeer, efMeJe ieÙes GvnW JeboeW ®efÛe mes~~4~~
ØeyebOe mecheeokeâ :
[e@ . peer J eve ØekeâeMe pew v e efpeveJej ieCeOej cegefveieCe keâer, efveJee&Ce YetefceÙeeB meoe vecees~
Managing Editor : hebÛekeâuÙeeCekeâ Yetecf e leLee, DeefleMeÙeÙegle #es$e meYeer ØeCecees~~5~~
Dr. Jeevan Prakash Jain
Meeefueefhe° Yeer Meke&âjÙegle, ceeOegÙe& mJeeokeâejer pewmes~
Je<e& -44 YEAR -44
ceF& -2018 MAY -2018 hegCÙe heg®<e kesâ heo jpe mes ner, Oeje heefJe$e ngF& Jewmes~~6~~
Debkeâ -11 ISSUE -11
ef$eYegJeve kesâ cemlekeâ hej efmeæ-efMeuee hej efmeæ Devebleeveble~
mecÙei%eeve efnvoer ceeefmekeâ keâe meomÙelee Megukeâ
vecees vecees ef$eYegJeve kesâ meYeer, leerLe& keâes efpememes nes YeJe Deble~~7~~
Jeeef<e&keâ meomÙelee Megukeâ 200/-®.
hebÛeJe<eeaÙe meomÙelee Megukeâ 1500/-®. leerLe&#es$e Jebove mes vebleeveble, pevce ke=âle heehe njes~
mebj#ekeâ Megukeâ-12 Je<e& kesâ efueS 2500/-®.
hejce mebj#ekeâ Megukeâ-25 Je<e& kesâ efueS 11000/-®. mecÙekeâd ‘‘%eeveceleer’’ ßeæe mes, MeerIeÇ efmeæ megKe Øeehle keâjes~~8~~
efMejesceefCe mebj#ekeâ DeepeerJeve 21000/-®.
Debkeâ-11 μ mecÙei%eeve (ceF&-2018) μ (3)
erÙe... . GÛÛe peerJeve keâe DeeOeej mlebYe nw yeeue mebmkeâej
mech eeokeâ -[e@. peerJeve ØekeâeMe pewve, ØeyebOe mecheeokeâ
Oece&Øesceer yebOegDeeW! keâesF& Yeer yeeuekeâ Ùee yeeefuekeâe Deheves yeeuÙe peerJeve kesâ cenlJe keâes mJeÙeb veneR mecePe
mekeâlee Deefheleg Gmekesâ efveefJe&keâej peerJeve ceW nemÙe, Deevebo, n" Deeefo keâe meceeJesMe meowJe yevee jnlee nw~ uesefkeâve
peye nj JÙeefòeâ peye heefjhekeäJe nes peelee nw leye Jen yeeueheve kesâ cenlJe keâes mecePekeâj yeÛÛeeW kesâ peerJeve ceW GÛÛe
mebmkeâej osves keâe ØeÙeeme keâjlee nw~ JeemleefJekeâlee Yeer Ùener nw efkeâ yeÛeheve ceW efoÙes ieÙes mebmkeâej ner efkeâmeer JÙeefòeâ
kesâ peerJeve keâe DeeOeej mlebYe nesles nQ~ efkeâmeer ceeB-yeehe kesâ Éeje yeÛÛeeW keâer hejJeefjMe efveef§ele ner Gmekesâ YeefJe<Ùe keâes
efveOee&efjle keâjleer nw~ Ùener keâejCe nw efkeâ pewve meceepe ceW, cebefoj-cebefoj ceW hee"MeeueeDeeW keâe mebÛeeueve
ØeeÛeervekeâeue mes neslee Dee jne nw~ hee"MeeueeDeeW ceW yeÛÛeeW keâes pees mebmkeâej Øeehle nesles nQ, Gvekeâe veweflekeâ Deewj
Oeeefce&keâ cetuÙe ueewefkeâkeâ efMe#ee kesâ cetuÙe mes Yeer DeefOekeâ neslee nw~ FmeerefueS yeeuÙe DeJemLee ceW yeÛÛeeW keâes ueewefkeâkeâ efMe#ee kesâ
DeOÙeÙeve kesâ meeLe ner Oeeefce&keâ hee"Meeuee ceW Ùee Iej ceW mJele: ceeB Skeâ hee"Meeuee yevekeâj Gme yeÛÛes ceW veweflekeâ mebmkeâej efmeKeeves
keâe ØeÙeeme keâjleer nw~
neB! ceeB Je efhelee Ûeenles nQ efkeâ Gvekesâ yeÛÛeeW keâe YeefJe<Ùe GÛÛelee keâes Øeehle nesJes~ yeÛÛeeW keâe YeefJe<Ùe ner Skeâ heefjJeej keâer, meceepe
keâer Je efveef§ele ner osMe keâer DeeOeejefMeuee nesleer nw~ Deepe nceejs heefjJeej kesâ yeÛÛes, efpeleves DeÛÚs iegCeeW keâes Øeehle keâjWies, efveef§ele ner Gvekesâ
iegCeeW mes Gvekeâe YeefJe<Ùe Deewj hetje heefjJeej veweflekeâ mece=efæ keâes Øeehle nesiee~ yeÛÛeeW kesâ ceve ceW DeÛÚs mebmkeâej ner GvnW mee#ej yevee mekeâles
nQ Deewj Gvekesâ peerJeve ceW GÛÛe ceeveefmekeâ iegCeeW keâer mLeehevee kesâ meeLe GppJeue YeefJe<Ùe keâe efvecee&Ce keâj mekeâles nQ~ FmeerefueS veweflekeâ hee"
yeeuÙeeJemLee ceW ncesMee mes DeeJeMÙekeâ neslee nw~
peye veweflekeâlee keâer yeele Deeleer nw, leye efveef§ele ner Oeeefce&keâ mebmkeâejeW keâe mecyevOe nceejs yeeuekeâ-yeeefuekeâeDeeW kesâ meeLe pegÌ[lee nw~
nceejs osMe ceW Oece& keâesF& Yeer nes, nj Oece& ceW DeÛÚer yeeleeW keâe Øeefleheeove efkeâÙee peelee nw~ FmeerefueS Deepe nce pewveOece& kesâ Deveg™he yeeue
mebmkeâej kesâ cenlJe keâes mecePeles ngS mecÙei%eeve heef$ekeâe kesâ ceeOÙece mes ‘pewveOece& keâe ØeejbefYekeâ %eeve’ Debkeâ keâe ØekeâeMeve keâj jns nQ~
efJeMes<e™he mes Fme meceÙe yeÛÛeeW keâer ieceea keâer ÚgefóÙeeB nesves mes Fme Debkeâ keâer GheÙeesefielee DeefOekeâ yeÌ{ peeleer nw~ FmeerefueS mecemle
hee"keâieCeeW mes efveJesove nw efkeâ mecÙei%eeve keâe Ùen Debkeâ Deheves-Deheves IejeW ceW yeÛÛeeW keâes, yeÌ[eW keâes meYeer keâes heÌ{ves kesâ efueS DeJeMÙe Øeoeve
keâjW~ ÙetB lees Je<e& Yej yeÛÛes Deheves ueewefkeâkeâ DeOÙeÙeve ceW meceÙe JÙeleerle keâjles nQ uesefkeâve ÚgefóÙeeW keâe Ùen meceÙe yeeue mebmkeâej kesâ efueS
meJee&efOekeâ GheÙeesieer nw~
Fme Debkeâ ceW ieefCeveerØecegKe ßeer %eeveceleer ceeleepeer Éeje yeÛÛeeW kesâ efueS efueKes ieÙes yeeue efJekeâeme Yeeie-1 keâes meceeefJe° efkeâÙee
ieÙee nw~ FmeceW meJe&ØeLece DeveeefoefveOeve Ceceeskeâej ceneceb$e keâe hee" heÌ{eÙee ieÙee nw~ hegve: Ûeewyeerme leerLeËkeâj YeieJeeve kesâ veece, efÛevn,
heeBÛe FefvõÙeeW kesâ ue#eCe leLee mecÙeiÂef° yeveves nsleg meÛÛes osJe, MeeŒe Deewj ieg® keâe cenlJe Deeefo efJeefYeVe efJe<eÙeeW keâes meceeefnle efkeâÙee
ieÙee nw~ Ùen Debkeâ efveef§ele ner yeÛÛeeW keâes pewveOece& kesâ meeceevÙe %eeve mes heefjefÛele keâjeves kesâ meeLe ner Gvekesâ peerJeve ceW osJe-MeeŒe-ieg®
kesâ Øeefle Yeefòeâ, DeÛÚs Ûeeefj$e keâe heeueve, Ceceeskeâej ceneceb$e keâe peehÙe leLee Deheveer FefvõÙeeW hej mebÙece keâjves keâer ØeejbeYf ekeâ ØesjCee Øeoeve
keâjsiee, Ssmee nceW efJeÕeeme nw~ Fme efoMee ceW Deeies Yeer he"ve-hee"ve keâjves kesâ efueS mecÙei%eeve Debkeâ kesâ ceeOÙece mes nce Deehekesâ mece#e
efJeefYeVe meece«eer Øemlegle keâjWies DeLeJee Deehe pecyetÉerhe-nefmleveehegj mes Fmekesâ Deeies ›eâceMe: yeeue efJekeâeme Yeeie-2, 3, 4 Deeefo hegmlekeWâ
cebieJeekeâj pewveOece& kesâ %eeve mes ueeYeeefvJele nes mekeâles nQ~
Fme Debkeâ kesâ ØekeâeMeve keâer ØesjCee hetpÙe Øe%eeßeceCeer DeeefÙe&keâe ßeer Ûeboveeceleer ceeleepeer ves Øeoeve keâjkesâ meYeer yeeue ceve hej efJeMes<e
Deveg«en efkeâÙee nw Dele: Gvekesâ ÛejCe ceW yeejcyeej veceve keâjles nQ~ Fme Debkeâ ceW efnvoer Yee<ee kesâ meeLe ner Deb«espeer Yee<ee ceW Yeer mecemle
hee" efoÙes ieÙes nQ~ Dele: meYeer yeÛÛeeW kesâ efueS Ùen Debkeâ efJeMes<e he"veerÙe Deewj GheÙeesieer nw, efpememes mecemle efJe<eÙeeW kesâ %eeve keâer Øeeefhle
ceW yeÛÛeeW keâes efveef§ele ner mejuelee Øeleerle nesieer~
(4) μ mecÙei%eeve (ceF&-2018) μ Debkeâ-11
pewveOece& kesâ ØeejbefYekeâ %eeve nsleg efMe#eCe
(Teaching For The Basic Knowledge of Jainism)
Éeje—Øe%eeßeceCeer DeeefÙe&keâejlve Ûevoveeceleer
efØeÙe hee"keâeW!
hetpÙe ieefCeveerØecegKe DeeefÙe&keâeefMejesceefCe ßeer %eeveceleer ceeleepeer Éeje meved 1974 ceW yeeuekeâ-
yeeefuekeâeDeeW kesâ efueS pewveOece& keâer ØeeLeefcekeâ efMe#ee nsleg efueKeer ieF& yeeue efJekeâeme hegmlekeâ meYeer kesâ efueS yengle
ner GheÙeesieer nw~ Fme yeeue efJekeâeme kesâ 4 Yeeie nQ, Fve ÛeejeW YeeieeW keâe DeOÙeÙeve keâjkesâ pewveOece& kesâ cetueYetle
efmeæevleeW keâes hetCe&™he mes mecePee pee mekeâlee nw~ yeeuekeâeW kesâ meeLe-meeLe yeÌ[eW kesâ efueS Yeer pewveOece& keâe Flevee
%eeve nesvee lees DeleerJe DeeJeMÙekeâ nw FmeerefueS ÙeneB ceQ yeeue efJekeâeme Yeeie-1 keâer hegmlekeâ kesâ ceeOÙece mes
Deehe meYeer keâes efMe#eCe Øeoeve keâjvee Ûeenleer ntB~ hee" keâe DebiesÇspeer DevegJeeo mJe. ßeer efpevesvõ Øemeeo pewve-
"skesâoej, efouueer Éeje efkeâÙee ieÙee Lee~ hegve: 'Important Facts About The Lesson' kesâ ceeOÙece
mes ceQves pewveOece& kesâ Fme ØeejbefYekeâ %eeve keâes Deepe kesâ yeeue SJeb ÙegJee Jeie& lekeâ hengBÛeeves keâe ØeÙeeme efkeâÙee nw~
DeveeefoefveOeve Ceceeskeâej ceneceb$e mes Fme hegmlekeâ keâe MegYeejbYe ngDee nw~ Ùen ceb$e ceele=keâe ceb$e, Dehejeefpele ceb$e Deeefo veeceeW mes
Yeer peevee peelee nw~ meJe&ØeLece Fmekeâe Megæ GÛÛeejCe DeeJeMÙekeâ nw, hegve: Ùen ceelee kesâ meceeve meowJe Deehekeâer j#ee keâjsiee Deewj ØelÙeskeâ
mebkeâš kesâ meceÙe Fme ceb$e kesâ mcejCe Je peehÙe mes Deehekeâer efJepeÙe nesieer~
Øeefleefove Øeele:keâeue meeskeâj G"les ner Fmes 9 yeej heÌ{W Deewj jeef$e ceW meesles meceÙe 9 yeej heÌ{W~ Deehekeâe hetje efove cebieueceÙe nesiee
Deewj jeef$e ceW DeÛÚs-DeÛÚs meheves DeeÙeWies~

hee" 1-Ceceeskeâej ceb$e


Cecees DeefjnbleeCeb DenËleeW keâes vecemkeâej nes~
Cecees efmeæeCeb efmeæeW keâes vecemkeâej nes~
Cecees DeeFefjÙeeCeb DeeÛeeÙeeX keâes vecemkeâej nes~
Cecees GJepPeeÙeeCeb GheeOÙeeÙeeW keâes vecemkeâej nes~
Cecees ueesS meJJemeentCeb ueeskeâ ceW meJe& meeOegDeeW keâes vecemkeâej nes~
Fme cev$e ceW DenËle, efmeæ, DeeÛeeÙe&, GheeOÙeeÙe Deewj meeOeg Fve heeBÛe hejcesef…ÙeeW
keâes vecemkeâej efkeâÙee ieÙee nw~
FmeceW 35 De#ej nesles nQ Deewj DeªeJeve cee$eeSB nesleer nQ~ Ceceeskeâej ceb$e keâe
megvoj Ûeeueermee Yeer nw, Deehe Gmes heÌ{keâj %eeve keâe ueeYe Øeehle keâerefpeS~
NAMOKAR
. MANTRA
NAMO
. ARIHANTANAM .
NAMO
. SIDDHANAM .
NAMO
. AYARIYANAM .
NAMO
. UVAJJHAYANAM .
NAMO
. LOE SAVVASAHUNAM .
1. Bow to the Semi-Salvated Souls (Arhants).
2. Bow to the Liberated Souls (Siddhas).

Debkeâ-11 μ mecÙei%eeve (ceF&-2018) μ (5)


3. Bow to the Preceptors (Acharyas).
4. Bow to the Spiritual Teachers ( Upadhyayas).
5. Bow to all the Saints (Sadhus) of the World.
In the above holy verse we have bowed our head to the Semi-Salvated Souls, Liberated
Souls, Preceptors, Spiritual Teachers and Saints. We should worship all these five Supreme Spiritual
Guides (Panch Permeshthees).
This Mantra is having 35 letters and 58 Matras. The chalisa of Namokar . Mantra is also
available, you should recite that also.
IMPORTANT FACTS ABOUT THE LESSON
Religious Gentlemen!
Poojya Ganini Pramukh Aryika Shri Gyanmati Mataji wrote Bal Vikas Books in 1974.
These books are very useful for everyone for knowing the fundamentals of Jainism.
There are four parts of Bal Vikas. I want to teach all of you from the book of Bal Vikas part-1.
This book begins with Namokar
. Mantra, which is eternal and is the mother of all of the Mantras.
Firstly, you should understand its correct pronunciation then it will save you like a Mother and
you will get victory in all adverse conditions by reciting this Mantra.
You should recite it nine times every morning, when you wake up and also in the night, when
you go to the bed. Thus, the whole day of you will be very fruitful and auspicious. You will also see
good dreams in the night.
After this you will know about the greatness of Namokar
. Mantra by the means of a story in
the next lesson.

yeÛÛeeW keâer ogefveÙee


nce yeÛÛeeW keâer ogefveÙee nw, Ùen hetâueeW keâer yeefieÙee nw~
nce Iej keâes cenkeâeles nQ, nbmeles Deewj nbmeeles nQ~~1~~
oeoer nceW efmeKeeleer nw, Ceceeskeâej yegueJeeleer nw~
DeÛÚs mes yeesuetB lees efmej hej DeeefMeJee&o yejmeeleer nw~~2~~
ceeB Yeer keâneveer megveeleer nw, cebefoj oMe&ve keâjeleer nw~
veeMlee-Yeespeve pewmes ner oMe&ve keâer ceefncee yeleeleer nw~~3~~
O my friends! listen my talk,
As food is neccessary for the body, prayer is neccessary for the Soul. So we should
go to Jinmandir daily and should have Guru darshan, by this religious activity we will get a
lot of Punya and holiness of Soul.
After this I tell you some facts, which you should accept-
1. Always drink filtered water, never use un-filtered water.
2. Always eat vegetarian food, never eat non-veg, egg, fish, meat etc. and never use
the non-veg materials also as-leather etc.
3. Daily say Jai-jinendra and not say Hai-Hello.
4. Take food in day only and not at night in Chaturmas or at least for one month of Bhadrapad.

(6) μ mecÙei%eeve (ceF&-2018) μ Debkeâ-11


hee" 2-Ceceeskeâej ceb$e keâe ceenelcÙe
peerJebOej kegâceej ves cejles ngS kegâòes keâes Ceceeskeâej ceb$e megveeÙee eqpemekesâ ØeYeeJe mes Jen cejkeâj osJeieefle ceW megoMe&ve Ùe#esvõ nes ieÙee~
Gmeves JeneB mes Deekeâj peerJebOej kegâceej keâes vecemkeâej efkeâÙee Deewj mlegefle keâer~
Smees hebÛeCeceesÙeejes, meJJe heeJehheCeemeCees~
cebieueeCeb Ûe meJJeseEme, he{ceb nJeF cebieueb~~
DeLe&-Ùen hebÛe vecemkeâej ceb$e meye heeheeW keâe veeMe keâjves Jeeuee nw Deewj meye cebieueeW ceW henuee cebieue nw~
efMe<Ùe-ieg™peer! keäÙee nce ueesie heebÛeeW hejces…er ceW mes efkeâmeer keâe heo Øeehle keâj mekeâles nQ?
DeOÙeehekeâ-neB! Deehe ueesie ceveg<Ùe heÙee&Ùe mes heeBÛeeW hejces…er kesâ heo Øeehle keâj mekeâles nWw~ osKees! efoiecyej cegefveÙeeW kesâ mebIe ceW
DeeÛeeÙe&, GheeOÙeeÙe Deewj meeOeg Ùes leerveeW hejces…er jnles nQ~ Ùes ner cegefve Deeies DenËle, efmeæ Yeer yeve mekeâles nQ~

GREATNESS OF NAMOKAR
. MANTRA
Once upon a time prince Jivandhar recited Namokar
. Mantra to a dying dog and due to its
effect the dog became a heavenly deity called Sudarshan Yakshendra .
From there he came down to Jivandhar and greeted him with much respect.
AISO PANCH NAMOYARO,
SAVVA PAVAPPANASANO.
MANGALANAM CHA SAVVESIM,
PADHAMAM HAVAI MANGALAM.
The meaning of the above verse is that reciting of the Namokar
. Mantra destroys all evil-
effects and this mantra is supreme in auspiciousness.
Disciple: Can we attain any one out of these five supreme posts?
Teacher: Yes, you can attain all the five posts from the human life.
We can see that the last three souls are present even today in a group of Jain Saints called
SANGH and they practice the scriptures to become Semi-Salvated and Liberated Souls.

Debkeâ-11 μ mecÙei%eeve (ceF&-2018) μ (7)


IMPORTANT FACTS ABOUT THE LESSON
Religious Gentlemen!
This is the second lesson of Bal Vikas, which tells us about the ‘Greatness of
Namokar
. Mantra’. By the above description, you knew that a dying dog became a deity just by
listening to this Mahamantra, although the dog was not understanding its meaning. Similarly, one
other famous story is about Padmaruchi Seth, who recited this holy verse to a dying bull, which
became the son of the king of the same city in the next birth and ultimately became ‘Sugreev’ and
the jeev of Padmaruchi Seth became ‘Shri Ram Chandra’. Both had the fast-friendship till getting
salvation.
Dying snake-couple became Dharnendra-Padmavati by listening to this Mahamantra. Such
other true stories are also present in Jain Scriptures. Even today Namokar
. Mahamantra is recited
to a child of 40 days to make him/her a Jain. At the time of death also, it is recited to householders
and even to Sadhus.
So we should recite this Mantra in heart during all the activities of life as sitting-standing-
walking and so on. It will also help the children during their examination, so start its recitation from
today only.

Yepeve
lepe&—leve [esues......
Ceceeskeâej yeesuees, efheâj DeeBKe Keesuees, meye keâeÙe& efmeæ nes peeSBies,
vej pevce meheâue nes peeSiee~~ šskeâ.~~
Øeele:keâeue G<ee yesuee ceW, yeesuees cebieue JeeCeer~
nj Iej ceW KegefMeÙeeB ÚeSBieer, nesieer veF& efoJeeueer~~ ns YeeF&......
ØeYeg veece yeesuees, efvepeOeece Keesuees, meye keâeÙe& efmeæ nes peeSBies~
vej pevce meheâue nes peeSiee~~Ceceeskeâej......~~1~~
hejceyeÇÿe hejcesÕej keâer, Meòeâer Ùen ceb$e yeleelee~
Ceceeskeâej kesâ GÛÛeejCe mes, Devlece&ve peie peelee~~ ns YeeF&......
veew yeej yeesuees, meew yeej yeesuees, meye keâeÙe& efmeæ nes peeSBies,
vej pevece meheâue nes peeSiee~~Ceceeskeâej......~~2~~
Ceceeskeâej ceb$e keâe OÙeeve ‘Ûebovee-ceefle’ ceve mJemLe yeveelee~
Fmekesâ OÙeeve mes ceeveJe Fkeâ efove, hejces…er heo heelee~~ ns YeeF&......
veew yeej yeesuees, meew yeej yeesuees, meye keâeÙe& efmeæ nes peeSBies~
vej pevce meheâue nes peeSiee~~ Ceceeskeâej......~~3~~
MM6NN

(8) μ mecÙei%eeve (ceF&-2018) μ Debkeâ-11


hee" 3-Ceceeskeâej ceb$e kesâ Deheceeve keâe kegâheâue
efMe<Ùe-ieg™peer! Ùen jepee Ceceeskeâej ceb$e hej hewj keäÙeeW jKe jne nw?
DeOÙeehekeâ-Ùen jepee megYeewce Ûe›eâJeleea Ún KeC[eW keâe mJeeceer nw~ Skeâ pÙeesefle<keâ osJe ves Me$eglee mes jepee keâes ceejvee Ûeene
hejvleg jepee kesâ Ceceeskeâej ceb$e peheves mes Jen ceej veneR mekeâe~ leye Gmeves Úue mes keâne efkeâ jepeved! legce Fme ceb$e keâes efueKekeâj Gme hej
hewj jKe oes, leye ceQ legcnW ÚesÌ[ otBiee~ jepee ves Jewmee ner efkeâÙee~ ceb$e kesâ Deheceeve mes osJe ves jepee keâes mecegõ ceW [gyees efoÙee~ Fme Øekeâej
Jen jepee cejkeâj meeleJeW vejkeâ ceW Ûeuee ieÙee~

PUNISHMENT FOR INSULTING NAMOKAR


. MANTRA
Student : Sir, Please tell me why the king is putting his feet on the auspicious verse (Namokar
.
Mantra) ?
Teacher : Emperor Subhoum Chakravarti was the ruler of the six sections of the universe.
An astral deity (Jyotishk Dev) wanted to kill him out of enemity but he could not do so as the king
was reciting and remembering the Namokar
. Mantra. Cunningly the deity asked the emperor to
write down the holy verse and put it under his feet, only then, he will let him go. The king did so
reluctantly. For humiliating the holy verse the deity was able to drown the king in the ocean. After
the death, the king was born in the seventh hell.
IMPORTANT FACTS ABOUT THE LESSON
Now I will tell you about the third lesson of Bal Vikas-'The Bad Fruition of the Dishonour of
Namokar
. Mantra.' In this lesson a child asks his teacher about a picture-
Sir, Please tell me why the king is putting his feet on the auspicious verse (Namokar
. Mantra) ?
On this question, the teacher replies-
Lovely children! All of you should understand that the hells are seven and out of these the
most fierce is the seventh hell.
The name of the First hell is - Ratna Prabha
The name of the Second hell is - Sharkara Prabha

Debkeâ-11 μ mecÙei%eeve (ceF&-2018) μ (9)


The name of the Third hell is - Baluka Prabha
The name of the Fourth hell is - Pank Prabha
The name of the Fifth hell is - Dhoom Prabha
The name of the Sixth hell is - Tamah Prabha
The name of the Seventh hell is - Mahatamah Prabha
In these hells, there are a lot of sorrows in the lives of hellish beings. Nobody wants to take
birth in the hells. So you should not do any such sin, which leads into these hells.
You must also know that the Namokar
. Mantra is the most auspicious Mantra in the universe
and you should never dishonour this.
You should recite this mantra at least nine times, when you wake up in the morning and also
.
when you go the bed in the night. Along with this, you can also recite Namokar Mantra Chaleesa,
which is present in the book “Mahaveer Chaleesa” on the website “www.jambudweep.org.”

Shortest Meditation of OHM Mantra


Written by-Aryika Chandnamati
For sometime you sit in lotus posture and concentrate on a Mantra. I will tell you today,
how to do meditation. Please give attention and keep your one palm on another palm.
The right palm should be upside. Now close your eyes and keep your body fully straight.
Firstly you imagine a white big background in front of you. On this background you see the
Mantra Om. This Mantra has been originated from the Namokar
. Mantra. Om is the smallest form
.
of the Namokar mantra. This is the original mantra and you can-not convert it into English or in
other language. Now you concentrate on saffron coloured Om written on the white background.
Although the external eyes are closed, yet the internal journey is going on. You have not
to take sleep and have to stop your mind from going outside.
You concentrate your mind only on Om mantra. Don’t think anything else and try again
try to see the Om.
In second phase of this meditation, you see the Sun before you and assume that this Sun is
having the image of Om at its centre. Imagine that the rays are coming out from this Sun. At this
time, you feel very much happiness and peace.
Now, you will complete your short meditation. Before it, check/purify your breathing
system. You should recite 5 Padas of Namokar Mantra one by one.
Telling “Namo
. Arihantanam"
. you take a long breath and with “Namo
. Siddhanam”
. you
.
exhale your breathing. After this you tell internally “Namo Aayariyanam”
. take long breathing
and by “Namo
. Uvajjhayanam”
. .
you leave the breath slowly. Like this with “Namo Loye” you
take a long breath inside and telling “Savva Saahoonam”
. you leave your breath gently. Through
this method you have taken three breathing cycle with inhalation and exhalation. Now, in
ending the meditation you sing one small song-
“Count your garden by the flowers,
Never by the leaves that fall,
Count your days by golden hours,
Don’t remember clouds at all.”

(10) μ mecÙei%eeve (ceF&-2018) μ Debkeâ-11


hee" 4-Ûeewyeerme leerLeËkeâj
leerLeËkeâj Ûeewyeerme nesles nQ~ Gvekesâ $e+<eYeveeLe mes ueskeâj ßeer ceneJeerj heÙeËle veece nQ~ Gvekeâer henÛeeve kesâ efueÙes ØelÙeskeâ kesâ Deueie-
Deueie Ùes efÛevn yeleeÙes ieÙes nQ~
1 13
$e+<eYeveeLe yewue efJeceueveeLe Metkeâj
2 14
DeefpeleveeLe neLeer DevevleveeLe mesner
3 15
mebYeJeveeLe IeesÌ[e Oece&veeLe Je»eob[
4 16
DeefYeveboveveeLe yevoj MeebefleveeLe efnjCe
5 17
megceefleveeLe ÛekeâJee kegâvLegveeLe yekeâje
6 18
he©eØeYe keâceue DejveeLe ceÚueer
7 19
megheeÕe&veeLe meeefLeÙee ceefuueveeLe keâueMe
8 20
ÛevõØeYe Ûevõcee cegefvemeg›eleveeLe keâÚgJee
9 21
heg<heobleveeLe ceiej veefceveeLe veeruekeâceue
10 22
MeerleueveeLe keâuheJe=#e vesefceveeLe MebKe
11 23
ßesÙeebmeveeLe ieW[e heeÕe&veeLe mehe&
12 24
JeemeghetpÙe YeQmee ceneJeerj eEmen
24 TIRTHANKARS
1) Rishabh Nath -Bull 6) Padma Prabh -Lotus
2) Ajit Nath -Elephant 7) Suparshva Nath -Swastik
3) Sambhav Nath -Horse 8) Chandra Prabh -Half Moon
4) Abhinandan Nath -Monkey 9) Pushpdant Nath -Crocodile
5) Sumati Nath -Chakva 10) Sheetal Nath -Wishful Tree

Debkeâ-11 μ mecÙei%eeve (ceF&-2018) μ (11)


11) Shreyans Nath -Rhino 18) Arah Nath -Fish
12) Vasupujya -He Buffalo 19) Malli Nath -Pitcher
13) Vimal Nath -Pig 20) Munisuvrat Nath -Tortoise
14) Anant Nath -Porcupine 21) Nami Nath -Blue Lotus
15) Dharma Nath -Thunderbolt 22) Nemi Nath -Shell
16) Shanti Nath -Deer 23) Parshva Nath -Snake
17) Kunthu Nath -He goat 24) Mahavir Swami -Lion

IMPORTANT FACTS ABOUT THE LESSON


Lovely Kids! all of you have read the third lesson of Bal Vikar Part one and now you will read
the fourth lesson "24 Teerthankars".
In this fourth lesson Poojya Ganini Pramukh Shri Gyanmati Mataji has told the names and
symbols of twenty four Teerthankars.
Probably, you must be knowing these twenty four names. Yet you should now remember
their symbols also, so that you can recognize the Idol of a particular Teerthankar. After remembering
these, you should go to any Jain Mandir and write down in your diary the names of the
Teerthankar-Idols present in that Mandir.
I want to tell you about Teerthankar Lord Mahaveer. Who was He ? How He got the rank
of Teerthankar ? Firstly you should know that at present, all of us are living in the era of Lord
Mahaveer. Because after Him, no Teerthankar has born on this earth. In future, when fourth
era will come again in the Bharat Kshetra, twenty four Teerthankars will be born here at Ayodhya
Nagari.
Teerthankar Mahaveer was born at Kundalpur of Bihar State. His father’s name was King
Siddharth and the name of His mother was Queen Trishla. Mahaveer was born on Chaitra
Shukla Trayodashi. He did not marry and took the vow of celibacy for whole life. He took
Jaineshwari Deeksha at thirty years of age and attained Kevalgyan after twelve years of penance,
at the age of 42. His first divine preaching was originated on the Vipulachal Mountain of Rajgrahi
in Bihar State.
For thirty years, Bhagwan Mahaveer preached the whole universe sitting in Samavasaran.
After that, He attained Salvation/Nirvandham from Jalmandir of Pavapuri Teerth in Bihar Sate.
Lovely Children! You have known about the brief introduction of Lord Mahaveer.
Now you should also remember that Lord Mahaveer was not the founder of Jainism because
He was the twenty fourth Teerthankar. Infact, in this era Jainism was first propagated by
Lord Rishabhdev, the first Teerthankar.
Being a Jain, you should always remain vegetarian because 'Live and Let Live' is the main
preaching of all the Teerthankars.

(12) μ mecÙei%eeve (ceF&-2018) μ Debkeâ-11


hee" 5-peerJe-DepeerJe
ceQ peerJe ntB~ cegPeceW peeveves (%eeve) Deewj osKeves (oMe&ve) keâer Meefòeâ nw leLee ceQ peerlee Lee, peerlee ntB Deewj peerTBiee FmeefueÙes peerJe
ntB~ ceveg<Ùe, efleÙeËÛe, heMeg-he#eer, keâerÌ[s-cekeâesÌ[s, Je=#e Deeefo meYeer peerJe nQ~
Ùen efKeueewvee DepeerJe nw~ FmeceW peeveves Deewj osKeves keâer Meefòeâ veneR nw~ Ùen megKe Deewj og:Ke keâe DevegYeJe veneR keâj mekeâlee,
FmeefueÙes DepeerJe nw~ IeÌ[er, ceesšj, šsueerefJepeve, cekeâeve Deeefo DepeerJe nQ~

LIVING BEING AND NON LIVING BEING


I am a living being. I am able to know and see. I was living, I am living and I will live,
therefore I am a living being. Human, animals(beasts), birds, worms, trees etc. all are living
beings.
Toy is lifeless. It does not have the senses to know and see. It cannot feel happiness or
sorrow, therefore it is lifeless (Non living being) . Watch, car, television and buildings etc. all are
lifeless.
IMPORTANT FACTS ABOUT THE LESSON
Religious Brothers, Sisters and Lovely Children! You have got the knowledge of four lessons
of Bal Vikas Part-1. Now you will read the fifth lesson-"Living Being And Non Living Being”.
In this lesson, the pictures have also been given by Poojya Ganini Shri Gyanmati Mataji.
You should know the special issue that Jains believe that each living being is an integration of
soul and body. Soul is an eternal non-material entity, which upon death takes rebirth and continues
the cycle of life and death until liberation.
Liberation is achieved only after the soul frees itself of all Karmic influences of present and
past lives.
You and we all are living beings, so all of us should always do auspicious activities, should eat
vegetarian diet, should use herbal products. You should not use any leather products because

Debkeâ-11 μ mecÙei%eeve (ceF&-2018) μ (13)


leather is produced by killing the animals. You should also not use non-vegetarian soaps, toothpastes
and cosmetic items.
One thing you should know that even when you are a vegetarian yet some children take
cakes or pastries in birthday parties of their friends, so be careful that to be a strict vegetarian you
should never take cakes, pastries and biscuits etc. having egg. Because egg is also the baby of the
hen and consuming it means non vegeterian diet.
Also remember that no egg is vegetarian.

Use of Filtered water


-Aryikaratna Chandnamati
The use of filtered water has been described in Asht Moolguns of a Shravak.
Bhavyatman! various little living-beings are present in only one drop of unfiltered water.
The use of filtered water is the peculiar characteristic of the 'Principle of Non-violence' or
Compassion for all the living-beings of Jainism.
As I have told you before also that not taking meals at night and using filtered water are
the symbols of Jain community throughout the world.
I want to tell you a true story about it-
Once late Dr. Kailash Chand Jain, Delhi, dedicated devotee of Poojya Gyanmati Mataji,
went abroad to attend an official meeting. All the English counter-parts knew that Dr. Jain
used to drink only filtered water.
One day what happened that he took up the glass of water and touched it with the lips.
At the same moment the English official stoped him and asked-
Mr. Jain! will you drink unfiltered water ?
Dr. Jain was surprised to know the effect of following Jain-Norms.
Infact, that day Dr. K.C. Jain forgot this practice due to concentration in the work but
even then the Englishman stopped him from breaking his rule.
So, you should also think that when you practice a particular vow, you are recognized by
that.
Infact, drinking filtered water is not an old-fashioned tradition, but it is full of kindness
for small creatures along with the sound health.
I hope that you will sincerely try to drink filtered water after reading about this.
Remember, the water should be filtered by double cloth and after it the 'Jivani'
should be done in the proper way, so that the creatures on the cloth again reach
their reservoir. The water filtered by filtering devices may be good for health but
the Jain principle of Compassion for all the living-beings is not followed here as all
the poor creatures die in the process of filtration.

(14) μ mecÙei%eeve (ceF&-2018) μ Debkeâ-11


hee" 6-peerJe kesâ Yeso
peerJe kesâ oes Yeso nQ-mebmeejer Deewj cegòeâ~
ceQ mebmeejer peerJe ntB~ Deveeefo keâeue mes mebmeej ceW ner Ietcekeâj pevce-cejCe kesâ og:Ke G"e jne ntB~ cesjs meeLe Dee"eW keâce& ueies ngS
nQ, FmeefueÙes ceQ mebmeejer ntB~ ceveg<Ùe, osJe, veejkeâer Deewj efleÙeËÛe Ùes meye mebmeejer peerJe nQ~
efpevneWves Dee"eW keâceeX keâe veeMe keâj efoÙee nw, pees mebmeej kesâ og:KeeW mes, pevce-cejCe kesâ Ûekeäkeâj mes Útš ieÙes nQ, pees ueewškeâj
mebmeej ceW keâYeer veneR DeeJeWies, Jes cegòeâ peerJe Ùee efmeæ hejceelcee keânueeles nQ~
efMe<Ùe-keäÙee nce Yeer efmeæ yeve mekeâles nQ?
DeOÙeehekeâ-neB! DeJeMÙe yeve mekeâles nQ~ efmeæ yeveves keâe GheeÙe mecePeves kesâ efueÙes ner lees nce Deewj Deehe pewve Oece& heÌ{les nQ~

KINDS OF LIVING BEINGS (SOULS)


There are two kinds of living beings (souls)-
1) Worldly souls 2) Liberated souls
I am a worldly being, cycling the universe and suffering the miseries of deaths and births. I
am bound by all eight Karmas, therefore I am a worldly being. Human, Divines (Deities), Hellish
beings (Narkis) and animals, all are worldly souls.
Those who have destroyed all the eight Karmas, will not take birth in the world again. They
are free from the miseries of deaths and births and are called Liberated Souls or Siddha Parmatma.
Pupil: Can we become Liberated Soul (Siddha)?
Teacher: Yes, surely we can. Infact to understand the way to become Siddha, we study the
scriptures of Jain Dharma.
IMPORTANT FACTS ABOUT THE LESSON
Religious Brothers, Sisters and lovely Children! now we will discuss the sixth lesson of Bal
Vikas Part-1.
All of you have got the knowledge of five lessons of Bal Vikas Part-1, Namokar
. Mantra,
.
Greatness of Namokar Mantra, The bad fruition of the dishonour of Namokar
. Mantra, Twenty
four Teerthankars and Jeeva-Ajeev-Living being & Non-living being.
Debkeâ-11 μ mecÙei%eeve (ceF&-2018) μ (15)
The name of the sixth lesson is “Kinds of Living-beings.”
Here you must know one important fact that Arihant Bhagwan has destroyed four Ghatiya
Karmas but still they are not fully liberated but it is also true that in sometime He will surely
become the Siddha Parmeshthi, so they are neither worldly nor Liberated. They are called as
Eashatsansari or Eashanmukta (Semi-Salvated).
You and we are worldly souls from eternal. When we will destroy all the eight Karmas, we
will get liberation and will become Siddha Parmatma. After getting that post, we will never take
birth in the world. But at present all of us are worldly souls, so we should do auspicious activities
and should lead a virtuous life.
At last I want to tell you that throughout the day you eat variety of foods. Food governs not
only your physical health, but also your mental well-being and your social interactions. In Jain way
of life, diet minimizes harm to living beings. Jains believe that all living beings have souls, unlike
other traditions, who believe that only humans have souls. Hence, killing of any living creature
may it be a plant or a human-being, is violence. However, Jains categorize living beings by the
number of senses they possess (from one to five senses).
The level of violence that is committed when any creature is harmed, depends on the senses
it possesses.
For example, plants and bacteria are one-sensed beings and cows, pigs or humans are
five sensed beings. Eating meat is many orders of magnitude more violent than a plant based diet.
Now I am ending this lesson and inspire you for progressing your human life on the path of
morality.

Morning Prayer
Tune-Chhum Chhum...... -Aryika Chandnamati
Wake up-wake up, Human being!
And say Siddham in morning. (1)
Wake-up wake-up, O Children!
And say Jai Jinendra in morning. (2)
Wake up-wake up, O Gentlemen!
And say Namokar in morning. (3)
Wake up-wake up, Dear Brothers!
And you say Chattari Mangalam. (4)
Wake up-wake up, O Sisters!
Be ready to go to the Temple. (5)
As Food is necessary for body.
Prayer is necessary for the Soul. (6)
"Chandnamati" We should pray in morning.
All get happiness and joy then.(7)

(16) μ mecÙei%eeve (ceF&-2018) μ Debkeâ-11


hee" 7-FefvõÙe keâe ue#eCe
mebmeejer peerJe keâer henÛeeve kesâ efÛevn keâes FefvõÙe keânles
nQ~
FefvõÙe kesâ heeBÛe Yeso nQ-mheMe&ve, jmevee, IeÇeCe, Ûe#eg
Deewj keâCe&~
efpememes Út peeves hej nukeâe, Yeejer, "b[e Deeefo keâe %eeve
neslee nw, Gmes mheMe&ve FefvõÙe keânles nQ~
efpememes Keóe, ceer"e, keâ[gDee, Ûešheše Je keâ<eeÙeuee
jme peevee peelee nw, Gmes jmevee FefvõÙe keânles nQ~
efpememes megievOe Deewj ogie&vOe keâe %eeve neslee nw, Gmes
IeÇeCe FefvõÙe keânles nQ~
efpememes keâeuee, heeruee, veeruee, ueeue, mehesâo jbie peevee
peelee nw, Gmes Ûe#eg FefvõÙe keânles nQ~
efpememes ceveg<Ùe, heMeg, he#eer, yeeoue, yeepes Deeefo keâer DeeJeepe peeveer peeleer nw, Gmes keâCe& FefvõÙe keânles nQ~
efMe<Ùe-nceejs efkeâleveer FefvõÙeeB nQ?
ieg™peer-nceejs Deewj Deehekesâ heeBÛeeW FefvõÙeeB nQ keäÙeeWekf eâ nce ueesie Útkeâj JemlegDeeW keâes peeveles nQ, ÛeKekeâj jmeeW keâe, meBIt ekeâj heâueeW
keâe, osKekeâj efÛe$eeW keâe Deewj megvekeâj MeyoeW keâe %eeve keâj uesles nQ~
CHARACTERISTICS OF SENSES (INDRIYAS)
A worldly being is recognized by the senses he/she has. There are five kinds of sense organs
(Indriyas) : 1 . Body (Sparshan) 2. Tongue (Rasna) 3. Nose (Ghran) 4. Eyes (Chakshu) and
5. Ears (Karna).
By touching which, qualities like light, heavy , cold, hot etc. are known is called Body
(Sparshan Indriya).
Tongue (Rasna Indriya) has the quality of taste like sweet or sour.
Nose (Ghran Indriya) has the quality of smelling like good or bad.
Eyes (Chakshu Indriya) have the quality of seeing like black, yellow, blue, red, white colour etc.
Ears (Karna Indriya) have the quality of hearing the sound of human, animals, birds & music etc.
Pupil: How many senses do we have?
Teacher: We have all the five senses because we recognize the things by touching, by
tasting (juice etc.), by smelling (fruits etc.) , by looking (picture etc.) and by hearing (sound etc.).
IMPORTANT FACTS ABOUT THE LESSON
Now, You are reading the lesson about five senses (Indriyas). What is the meaing of
Indriya ? and how many kinds are of Indriyas-senses ? In this lesson Poojya Ganini Pramukh
Shri Gyanmati Mataji has told about all these questions.
This lesson’s name is Characteristics of Senses (Indriyas).
Now, all of you should know that you have all the five senses because you are a human.
Girls-boys all are humans.
Debkeâ-11 μ mecÙei%eeve (ceF&-2018) μ (17)
But I want to tell you that trees and plants are having only one sense, i.e. touch, so they are
called as one-sensed beings or Ekendriya. The creatures who have two sense organs-touch and
tongue are called two sensed beings or Dweendriya. For example-earthworm etc.
The creatures who have three sense organs-touch, tongue and nose are called three sensed
beings or Treendriya. For example-ants etc.
The creatures who have four sense organs-touch, tongue, nose and eyes are called four
sensed beings or Chaturindriya.
For example-wasp, mosquito, housefly etc. and as you know human beings are five sensed beings.
I usually tell that every human is God, If he has humanity. You are also God, I am also God,
because all of us have a powerful Soul, that is called Bhagwan Atma. You think about yourself
that I am a pure soul in reality, but in present I am a worldly soul, so I am impure. You should try
to purify that. In this concern I want to tell you about your primary duties or activities-
You pass through many stages in life and your typical daily activities and priorities change.
However, the core of your typical day can be grounded in a way of life which is mindful,
compassionate and able to increase your spiritual strength.
I am telling some points for you-
1. You wake up early, with your palms together and sitting with your back straight, take
three deep breaths.
2. Recite Namokar
. Mantra nine times or three times.
3. You never use any animal products like soap, shampoo, Toothpaste etc.
4. After taking bath you go to Jin Mandir and bow to the God i.e. twenty four Teerthankars
and Panch Permeshthees.
5. In breakfast you take milk, fruits and dry fruits etc. and take only vegetarian items in your meals.
You can search www.encyclopediaofjainism.com for getting the method of preparation of
delicious vegetarian dishes, vegetarian edibles, vegetarian articles of daily use etc.
6. You should always respect others' views also, keep Non-absolutism in mind, control anger
and criticism, be humble, friendly and compassionate.
7. Along with your school studies, attend Dharmik Pathshala also.
8. Do not purchase and play violent video games or items.
9. Go to bed early so you can rise early.
10. Use of Internet, Whatsapp, Facebook etc. is a common trend of today between children &
youngsters all, but to be involved in all these for the maximum time of the day is not beneficial for
physical, mental & spiritual health. Body organs like eyes-neck etc. are affected adversely, sleeping
hours are disturbed, people are joined with the outer world but produce distances with their own
family to grow unwanted tensions. Sometimes couples separate due to mutual-unfaithfulness.
Sinful-karmas are earned due to playing such games, which include Sankalpi Himsa
(intentional killing) and also vulgartiy. So, one has to be very careful in using all these modern
means so that one grows in the positive direction in the most valuable human-life.
You can practice all these points throughout your life.

(18) μ mecÙei%eeve (ceF&-2018) μ Debkeâ-11


hee" 8-meÛÛes osJe, MeeŒe Deewj ieg®
pees Jeerlejeieer, meJe&%e Deewj efnleesheosMeer nQ leLee DenËle,
leerLeËkeâj, efpevesvõ Deeefo veeceeW mes peeves peeles nQ, Jes meÛÛes osJe
keânueeles nQ~
pees meJe&%e osJe keâe keâne ngDee nw Deewj GvneR kesâ JeÛeveeW
kesâ DeeOeej hej DeeÛeeÙeeX Éeje keâne ieÙee nw, Jener meÛÛee
MeeŒe nw, Gmes efpeveJeeCeer Yeer keânles nQ~
pees efJe<eÙeeW keâer DeeMee mes jefnle nQ, mechetCe& DeejcYe
Deewj heefj«en mes jefnle nQ, veive efoiecyej cegefve nQ, Jes meÛÛes
ieg™ nQ, GvnW ner meeOeg, DeeÛeeÙe&, meodieg™ Deewj lehemJeer keânles
nQ~
ceQ Øeefleefove efpeveceefvoj ceW peekeâj efpevesvõosJe keâer
Øeeflecee keâe oMe&ve keâjlee ntB SJeb cegevf eÙeeW keâes veceesmleg Yeer keâjlee
ntB, Deye meÛÛes MeeŒeeW keâe mJeeOÙeeÙe Yeer keâ™Biee~
QUALITIES OF REAL GOD, SCRIPTURES AND SPIRITUAL TEACHERS
TRUE DIVINE: He who is free from all attachment & malice (Veetragi), has infinite
knowledge (Sarvagya), gentle in speech (Hitopdeshi) and known as Arhant, Tirthankar or
Jinendra.
TRUE SCRIPTURE: Which is preached by the Semi-Salvated Soul, written & taught by the
spiritual teachers (preceptors) is the true scripture. It is pure and completely free from contradictions.
It is also called JINVANI.
TRUE SPIRITUAL TEACHERS: Those who are free from all sensual desires, fully
possessionless and nude, are the True Spiritual Teachers. They are also known as PRECEPTORS,
SADHUS, SADGURU, TAPASVI etc .
I daily go to a Jain temple and have the darshan of the holy idol of Jinendra Dev. I also bow
my head to respected Munis and Aryikas and now I promise to read the true scriptures also.
IMPORTANT FACTS ABOUT THE LESSON
Now, you are reading the eighth lesson of Bal Vikas Part-1 “Qualities of Real God, Scriptures
and Spiritual Teachers.”
Who are real Gods? Which are real scriptures ? And what is the quality of real spiritual
teachers? In this eighth lesson of Bal Vikas, Poojya Ganini Pramukh Shri Gyanmati Mataji has told
about all of them. At last, the reader promises to do swadhyaya daily. In this concern you have to
know that as per the need of today, Poojya Mataji has written several small Jain-Novels like-Pratigya,
Pariksha, Sanskar, Jeevandan, Aate ka Murga, Bhakti, Bharat ka Bhaarat, Jain Mahabhaarat,
Sati Anjana and so on because the young generation has no time to read the exhaustive scriptures.
Similarly 'Jain Bharati' granth of her, is also a unique treasure for knowing the four Anuyogas in
nutshell. Hindi, English, Gujrati & Marathi versions of 'Jain-Bharati' are available.
Debkeâ-11 μ mecÙei%eeve (ceF&-2018) μ (19)
hee" 9-osJe Yeefòeâ keâe megheâue
Skeâ ceW{keâ YeieJeeve keâer Yeefòeâ ceW ieodieo neskeâj keâceue hebKegÌ[er keâes cegKe ceW oyeekeâj oMe&ve kesâ efueÙes Ûeue heÌ[e~ ceeie& ceW jepee
ßesefCekeâ kesâ neLeer kesâ hewj kesâ veerÛes oye ieÙee Deewj MegYe YeeJeeW mes cejkeâj mJeie& ceW osJe nes ieÙee~ JeneB mes lel#eCe ner YeieJeeve kesâ
meceJemejCe ceW oMe&ve keâjves Dee ieÙee~ jepee ßesefCekeâ ves Gme osJe kesâ cegkegâš ceW ceW{keâ keâe efÛevn osKekeâj ßeer ieewlece mJeeceer mes Gmekeâe
heefjÛeÙe hetÚe~ JeneB meYeer ueesie osJe-oMe&ve keâer YeeJevee kesâ heâue keâes megvekeâj yengle ner ØemeVe ngS~
osKees yeeuekeâeW! YeieJeeve kesâ oMe&ve keâer YeeJevee mes Yeer efkeâlevee hegCÙe yevOe neslee nw~ keâYeer Yeer Keeueer neLe mes YeieJeeve Deewj ieg™
keâe oMe&ve veneR keâjvee ÛeeefnS~ ÛeeJeue, ueeQie, megheejer, heâue Deeefo ÛeÌ{ekeâj ner oMe&ve keâjvee ÛeeefnÙes~

REWARD FOR THE DEVOTION TO TRUE DIVINE


Once upon a time a frog took a petal of lotus in its mouth; with great pleasure it started its
journey for the darshan of Lord Mahaveer. In the way it was trodden under the foot of the
elephant of King Shrenik.
It died with holy thought and was born in heaven as deity. From there he at once came down
for worship in the Samavsharan of Lord Mahavir Swami. Seeing the mark of frog in his crown,
King Shrenik asked about him from Gautam Gandhar. All the persons were very much pleased to
know the importance and reward for having the thoughts of Devdarshan.
Look children! Even the thought to have the darshan of Jinendra Dev gives you a lot of
Punya. Never go to a temple or a Spiritual Teacher with empty hands. You should carry with you
rice, nuts, almonds or fruits and place them in front of them on altar while doing darshan.
IMPORTANT FACTS ABOUT THE LESSON
Now I am teaching you the ninth lesson of this book “Reward for the devotion to Real God".
In both lessons eighth & ninth, you have known about read God, real Scriptures and real
Spiritual Teachers. You have also known about the great advantage of the Darshan of Jinendradev.
You should always remember that you have to try your best to have the Darshan of Bhagwan
Jinendra and should also read Primary Jain Books.

(20) μ mecÙei%eeve (ceF&-2018) μ Debkeâ-11


You should feel yourself very fortunate, when you get the darshan of some Digambar Munis,
Aryikas and Sadhus.
By the Darshan of Jinendra Bhagwan, by reading the primary Jain Scriptures and by the
Darshan and listening to the preachings of Jain Saints, you will get the knowledge of the real aim
of the Human life and you will always make progress in your life.
Now, I want to tell you about Hastinapur
Teerth because this Pilgrimage is a very beautiful
centre of Jainism from ancient Era. Crores of
years ago three Teerthankars were born here-
Lord Shantinath, Lord Kunthunath and Lord
Arahnath. All of them took Jaineshwari Deeksha
and attained Divine Knowledge (Kevalgyan)
here only.
Today also there is a very pious atmosphere
at Hastinapur. The supreme Jain Sadhvi Poojya
Ganini Pramukh Shri Gyanmati Mataji has developed this Teerth in a very unique way. A divine
creation of Jain Geography-Jambudweep has been created here by her inspiration. Many othere
Temples have also been constructed here in the large campus of Jambudweep.
Today I want to inspire you the come to this heavenly place personally at least once.

ceelee-efhelee keâer mesJee


-DeeefÙe&keâe Ûevoveeceleer
lepe&-ceOegyeve kesâ cebefojeW ceW.........
ceelee-efhelee keâer mesJee keâle&JÙe ceevevee nw~
YeejleerÙe mebmke=âefle keâes meJe&mJe ceevevee nw~~šskeâ.~~
ÙeneB kesâ ßeJeCe ves kebâOes hes ceeB efhelee efye"eÙes~
Fefleneme FmeefueS lees nw veece Gmekesâ ieeÙes~~
Fme jece keâer Oeje keâes ner mJeie& ceevevee nw~
YeejleerÙe mebmke=âefle keâes meJe&mJe ceevevee nw~~1~~
efkeâleves ner ueeÌ[ keâjkesâ ceeB heeueleer nw ncekeâes~
ieerues ceW meeskesâ metKes ceW nw megueeleer ncekeâes~~
peerJeve ceW ceeB keâer cecelee keâes cetue ceevevee nw~
YeejleerÙe mebmke=âefle keâes meJe&mJe ceevevee nw~~2~~
TBÛeer heÌ{eF& pÙeeoe hewmes keâe ™he nw Ùen~
FbmeeefveÙele ceW Deeleer nwJeeefveÙele ner nw Ùen~~
keâjveer keâe heâue mJeÙeb keâes efceuelee Ùes ceevevee nw~
YeejleerÙe mebmke=âefle keâes meJe&mJe ceevevee nw~~3~~

Debkeâ-11 μ mecÙei%eeve (ceF&-2018) μ (21)


hee" 10-osJe Øeeflecee kesâ Deheceeve keâe kegâheâue
jeveer keâvekeâesojer ves heójeveer heo kesâ DeefYeceeve mes Deheveer meewle kesâ Thej ›eâesOe keâjkesâ Gmekesâ ÛewlÙeeueÙe mes efpeve Øeeflecee keâes
ceBieekeâj yeenj [ueJee efoÙee, hegve: mebÙeceßeer DeeefÙe&keâe kesâ mecePeeves mes Jeeheme Øeeflecee keâes ÛewlÙeeueÙe ceW efJejepeceeve keâjkesâ yengle Øekeâej
mes hetpee keâer Deewj ØeeÙeef§ele efkeâÙee~
Jener jeveer Deieues YeJe ceW Debpevee nes ieF&~ JeneB Gme heehe keâe GoÙe Dee peeves mes yeeF&me Je<e& lekeâ Gmes (Debpevee keâes) heefle kesâ efJeÙeesie
keâe og:Ke menvee heÌ[e~
efØeÙe yeeuekeâ-yeeefuekeâeDeeW! legcnW efpevesvõ YeieJeeve keâer Øeeflecee keâe ceve-JeÛeve-keâeÙe mes keâYeer Deheceeve veneR keâjvee ÛeeefnÙes~

PUNISHMENT FOR INSULTING THE IDOL OF A GOD (TRUE DIVINE)


Once upon a time Queen Kankodari,who was proud of being the Emperoress got angry with
her step queen. She got a Jain idol brought from the temple of her step queen and threw it out in
the open. On the advice of Aryika Sanyam Shree the queen got back the idol from outside and
again consecrated it in the temple. The queen thereafter worshipped the idol in many ways and
observed punishment vows.
The queen in her next birth became Anjana, the wife of Pawan. Because of her act of sin,
she was separated from her husband for 22 years and suffered a lot of miseries.
Dear children! You should never insult a Jain idol by heart, words or deeds.
IMPORTENT FACTS ABOUT THE LESSON
Religious Brothers, Sisters and lovely Children!
You have understood the devotion of a frog that It was born in heaven as a deity by the holy
thought of Darshan of Lord Mahaveera’s Samavasharan.
Now, we will discuss the tenth lesson. The name of this lesson is-"Punishment For Insulting
The Idol of Jinendra Bhagwan". In this lesson, Poojya Gyanmati Mataji has told an interesting
story of Jain Grantha.

(22) μ mecÙei%eeve (ceF&-2018) μ Debkeâ-11


All of you should know by this real story from Jain scriptures that Idols of Jinendra Bhagwan
are also as real Jinendras. So you should never insult those idols but you should always respect,
worship and honour them.
Jain Scriptures always tell that by the honour and
worship of Jain Idols, one can get each and everything
in life. Although Jinendra Bhagwan is always without
any attachment or malice i.e. He is veetragi, even
then devotion to Him or His Idol produces so much
Punya that all our aims are accomplished.
So you should always have the Darshan of
Jin Idol with full respect, honour and devotion.
You should also know that the tradition of making
Idol and Jin-Temples is going on in the world from the
times immemorial. It has been said in Jain Granthas
that the Punya of making a Jain Pratima is the greatest
in the world. All the auspicious activities assembled
together cannot match the height of the Punya obtained
by the consecration of a Jin-Pratima.
And this is the reason why, even today, grand
Jain Temples and Jain Idols are being constructed and
great Panch Kalyanaks are being organized for their
Pran Pratishtha.
As recently on the inspiration of Poojya Ganini
Pramukh Shri Gyanmati Mataji single stone 108 ft.
high Idol of the first Teerthankar Bhagwan
Rishabhdev was constructed out of the Mangitungi
mountain after the dedicated hard work of 20 years
and grand Panchkalyanak Pratishtha was organized
in Feb. 2016 at Mangitungi (Distt. Nasik) Maharashtra.
So by the lesson of today you should understand
that you will never dishonour the
Jin-Pratima and should always have full devotion to
Lord Jinendra and his Idol.

Debkeâ-11 μ mecÙei%eeve (ceF&-2018) μ (23)


hee" 11-ieg® Yeefòeâ keâe megheâue
ceewÙe& meceüeš ‘Ûevõieghle cegefvejepe’ ßeglekesâJeueer ßeer Yeõyeeng keâer meceeefOe kesâ he§eeled mLeeefhele ieg™ÛejCe keâer Yeefòeâ keâjles ngS
yeejn Je<eeX lekeâ Jeve ceW jns, efpemekesâ ØeYeeJe mes osJeeW ves Jeve ceW ner veiej yemeekeâj Gvekeâes Deenej oeve efoÙee~ peye mebIe Jeeheme DeeÙee
leye GveceW mes Skeâ cegefve Deenej kesâ yeeo keâceb[ueg Yetue DeeÙes, mees ceOÙeevn ceW uesves ieÙes, leye JeneB Jeve ceW keâceb[ueg hesÌ[ hej ueškeâlee
ngDee osKee~
Fme Iešvee mes Ùen ceeuetce ngDee efkeâ Ûevõieghle cegefvejepe keâer ieg™-Yeefòeâ mes ØemeVe neskeâj osJeeW ves Deenej keâjeÙee Lee~ Gme meceÙe
Ûevõieghle ves ØeeÙeef§ele efkeâÙee keäÙeeWefkeâ pewve cegefve osJeeW kesâ neLe mes Deenej veneR uesles nQ~
efØeÙe yeeuekeâeW! peye ieg™-Yeefòeâ mes cegefòeâ lekeâ efceue mekeâleer nw leye osJelee Yeefòeâ keâjves ueieW, Ùen keâesF& yeÌ[er yeele veneR nw~

REWARD FOR DEVOTION TO THE SPIRITUAL SAINTS


After the holy death (Samadhi) of Shrutkevli Shri Bhadra Bahu, his disciple Maurya Emperor
Chandragupt, as a Jain saint lived and worshipped the consecrated feet of his Spiritual Teacher
for twelve years in the jungle, with the result that the deities established a city there and served
food to the saint. When the group of saints came back, one of the Munis forgot his Kamandal
there, after taking the food. In the afternoon he returned to fetch it. He saw that the Kamandal
was hanging on a branch of a tree. On seeing this he realized that the deities were pleased with
the devotion of Muni Chandragupt towards his precept and so they had served them food. Jain
Munis do not accept meals from the hands of deities, therefore, Muni Chandragupt repented and
observed punishment vows.
Dear Children! it is not strange that even the divine gods worship those who worship their
Spiritual Teachers because it is the cause of even salvation.

(24) μ mecÙei%eeve (ceF&-2018) μ Debkeâ-11


IMPORTANT FACTS ABOUT THE LESSON
Religious Brothers, Sisters and Lovely kids!
The name of the eleventh lesson is-"Reward for Devotion to the Spiritual Saints", where the
devotion of a disciple and the fruition of Guru Bhakti have been elucidated.
Poojya Gyanmati Mataji has told here a real story of Jain Scriptures.
This story is two thousand years ancient. Samrat Chandragupt Maurya was a powerful king
of Ujjain. Once upon a time he was initiated by Shrut Kevali Bhadrabahu, after sometime of this
initiation, a very bad time came in North India in the condition of Akaal, when the rainy season
had not come and earth was completely dried.
Then Acharya Bhadrabahu along with his Muni Sangh decided to go the South India. After
going there Muni Shri Chandragupta served his Preceptor Shri Bhadrabahu Maharaj with lot of
devotion. After the holy death (Samadhi) of Bhadrabahu Maharaj, Chandragupta Muniraj
consecrated his feet and continued his devotion for his Guru. Seeing his devotion the deities
arranged for his Aahar (meals) by creating a divine city around.
Chandragupta could not know about it. As you know, when other Muni Sangh came there
and told him the reality then Chandragupta Muniraj after knowing the real fact, took the
Prayashchitta (the punishment vows) because he had taken the Aahar by deities unknowingly.
As a matter of fact, Digambar Munis can not accept the Aahar from deities because deities can
not take Sanyam or restraint.
This story tells us that by the true devotion to the Preceptor or Guru, even deities of heaven
are ready to help you. So one should have the true reverence to own Guru or Preceptor.

cegòeâkeâ
megmebmkeâejeW keâer yeefieÙee ceW megiebefOele heg<he efKeueles nQ~
Jes nesles YeeiÙeMeeueer nQ efpevnW mebmkeâej efceueles nQ~~
heMet Yeer ieg® kesâ mecyeesOeve mes veskeâ Fbmeeve yeveles nQ~
lees keäÙeeW mebmkeâej mes Fbmeeve veefnb YeieJeeve yeveles nQ~~
ieYe& mes ner leYeer mebmkeâej ceb$eeW mes efkeâÙes peeles~
GvneR mebmkeâejeW mes nce Meebeflemeeiej %eeveceefle heeles~~
Dejs osKees efkeâ helLej ceW Yeer peye Øeeflecee Øeieš nesleer~
Jes ceb$eeW mes nes mebmkeâeefjle hetpÙe YeieJeved keânueeles~~
peje meesÛees efkeâ helLej Yeer peye YeieJeeve yeve mekeâlee~
lees ceeveJe keäÙeeW ve mebmkeâeefjle nes YeieJeeve yeve mekeâlee~~
Dejs nj peerJe Deelcee ceW Fkeâ YeieJeeve yew"e nw~
Gmes ner Øeieš keâjves keâes ieg® GheosMe meÛÛee nw~~

Debkeâ-11 μ mecÙei%eeve (ceF&-2018) μ (25)


hee" 12-ieg®-efvevoe keâe kegâheâue
Skeâ yeej ÛelegefJe&Oe mebIe (cegefve, DeeefÙe&keâe, ßeeJekeâ, ßeeefJekeâe) mecceso efMeKej peeles ngS ‘Debeflekeâ’ veecekeâ «eece mes efvekeâuee~ Gme
meceÙe veive cegefveÙeeW keâes osKekeâj meye ueesie nBmeves ueies Deewj efvevoe keâjves ueies~ Skeâ kegâcYekeâej ves meyekeâes nBmeer keâjves mes cevee efkeâÙee
Deewj mebIe keâer mlegefle keâer~ keâoeefÛeled ieeBJe ceW Deeie ueiekeâj mee" npeej ueesie meye Skeâ meeLe cejkeâj cegefveÙeeW keâer nBmeer keâjves kesâ
heâuemJe™he keâewÌ[er heÙee&Ùe (oes FefvõÙe) ceW GlheVe nes ieÙes hegve: cejkeâj efiepeeF& nes ieÙes~ yengle YeJeeW lekeâ Skeâ meeLe og:Ke Yeesieles-Yeesieles
keâoeefÛeled meiej Ûe›eâJeleea kesâ mee" npeej heg$e nes ieÙes~
osKees yeeuekeâeW! efkeâmeer keâer Yeer nBmeer Deewj efvevoe keâjvee heehe nw efheâj cegefveÙeeW keâer efvevoe keâjvee lees ceneheehe nw~

PUNISHMENT FOR HUMILIATING JAIN SAINTS


Once a group of saints (Chaturvidh Sangh) comprising of Muni, Aryika, Shravak, Shravika
was passing through a village called ‘Antik’. They were going to Sammed Shikharji. On seeing
the nude (naked) saints, all people of the village began to laugh and humiliated them. One Potter
even asked them not to do so and he himself prayed and worshipped the Sangh. After sometime
a big fire broke out in the village .Sixty thousand persons were burnt alive and died together . For
insulting the saints, all of them were born in the category of shell (with 2 Indriyas). There after
they were reborn as gijai. After many many births & deaths they all were born as the sons of
Sagar Chakravarti.
So children! from this we learn that to laugh & insult others is a sin, all the more when
you do so to saints, it is the greatest sin.
IMPORTANT FACTS ABOUT THE LESSON
You will learn Today the twelveth lesson of Balvikas Part-1. The name of this lesson is-
“Punishment for Humiliating Jain Saints”.
In this lesson Poojya Ganini Gyanmati Mataji has told that Guru-Real Preceptor is our real
protector, so we should never insult him, but should always honour him.

(26) μ mecÙei%eeve (ceF&-2018) μ Debkeâ-11


Firstly you should know that what is Chaturvidh Sangh ? In which group, Digambar Munis,
Aaryikas, Kshullaks and Kshullikas live, that is called Chaturvidh Sangh. At present also, such
Chaturvidh Sanghs are available in India. All of you get Darshan of them and listen their
Pravachans also time to time.
It is also said for these Gurus-
You are mother and you are too father.
You are too friend and you are the brother.
You are money and knowledge too you are.
O Swami! I feel everything you are.
It means Gurus are our Parents, Gurus are our Gods, Gurus are our real brothers, sisters and
dear friends also. They are our open college, knowledge, health and wealth. At least you should
know that all divine powers live in the heart of real Gurus or Preceptors, so they are very much
honourable personalities.
Today also, we worship them, we do honour them and serve them. One gets punishment by
insulting Jain Saints-Gurus or Munis and gets happiness in life by honouring and worshipping
them.

Yepeve
lepe&—DeeDees yeÛÛeeW legcnW......
DeeDees yeÛÛeeW! legcnW yeleeÙeW, heefjÛeÙe ØeYeg ceneJeerj keâe~
nj yeÛÛes ceW efÚhee ngDee nw, lespe ØeYet ceneJeerj mee~~
peÙe peÙe Jeerj ØeYees, yeesuees peÙe ceneJeerj ØeYees.~~šskeâ.~~
kegâC[uehegj ceW efheleg efmeæejLe, ceeB ef$eMeuee mes pevce efueÙee~
Deheves MeewÙe& heje›eâce mes, ceneJeerj veece keâes OevÙe efkeâÙee~~
Jeerj yeneogj yevevee nes lees, veece pehees ßeerJeerj keâe~
nj yeÛÛes ceW efÚhee ngDee nw, lespe ØeYet ceneJeerj mee~~
peÙe peÙe Jeerj ØeYees, yeesuees peÙe ceneJeerj ØeYees-2~~1~~
hÙeejs yeÛÛeeW! legcnW osMe ceW, ceneJeerj Ùegie ueevee nw~
keâYeer ve DeC[e kesâkeâ hesmš^er, Ûeekeâuesš veefnb Keevee nw~~
oerhe peueeDees pevceefoveeW hej, Yeespeve KeeDees Keerj keâe~
nj yeÛÛes ceW efÚhee ngDee nw, lespe ØeYet ceneJeerj mee~~
peÙe peÙe Jeerj ØeYees, yeesuees peÙe ceneJeerj ØeYees-2~~2~~
ieefCeveer ceelee %eeveceleer keâe, mecyeesOeve nw legce meyekeâes~
Meekeâenejer yevees yeveeDees, legce yeÛÛeeW! nj yeeuekeâ keâes~~
yeÛÛee yeÛÛee keâjs ‘‘Ûevovee’’, veceve meoe ceneJeerj keâe~
nj yeÛÛes ceW efÚhee ngDee nw, lespe ØeYet ceneJeerj mee~~
peÙe peÙe Jeerj ØeYees, yeesuees peÙe ceneJeerj ØeYees-2~~3~~

Debkeâ-11 μ mecÙei%eeve (ceF&-2018) μ (27)


hee" 13-leerve ueeskeâ
}eskeâ kesâ leerve Yeso nQ-TOJe&ueeskeâ, ceOÙeueeskeâ Deewj
DeOeesueeskeâ~
DeOeesueeskeâ ceW meele vejkeâ nQ~
ceOÙeueeskeâ ceW DemebKÙeeleeW Éerhe mecegõ nQ~ Fve meyekesâ
yeerÛe ceW henuee pecyetÉerhe nw~
TOJe&ueeskeâ ceW meesuen mJeie&, veJe «ewJesÙekeâ, veJe Devegeof Me
Deewj heeBÛe Devegòej nQ~ Gvekesâ Thej efmeæ efMeuee nw~
efmeæ efMeuee mes Thej ueeskeâ kesâ De«eYeeie ceW efmeæ
YeieJeeve efJejepeceeve nQ~
ØeMve-Fme heg®<eekeâej ueeskeâekeâeMe ceW ceOÙeueeskeâ keâneB
nw?
Gòej-FmeceW keâefš kesâ meceeve ceOÙe keâe ceOÙeueeskeâ nw~
ØeMve-FmeceW $emepeerJe keâneB jnles nQ?
Gòej-veerÛes mes ueskeâj TOJe&ueeskeâ lekeâ ueieYeie 13 jepeg uecyeer, Skeâ jepeg ÛeewÌ[er Deewj Skeâ jepeg ceesšer $emeveeueer nw~ Fmeer ceW
$emepeerJe jnles nQ~
ØeMve-leerveeW ueeskeâeW ceW nce keâneB nQ?
Gòej-ceOÙeueeskeâ ceW yeerÛeeW-yeerÛe kesâ pecyetÉerhe ceW Yejle#es$e nw~ Gmekesâ DeeÙe&KeC[ ceW nce Deewj Deehe meYeer ueesie jnles nQ~ meejer
ogefveÙee Fmeer ceW nw~
Three Universe
Universe is divided in three parts-
1. Upper part is called Urdhva Lok. It consists of sixteen Heavens, nine Graveyaks, nine
Anudish & five Anuttars. On the top is Siddhashila (the salvation point).
2. Middle part is called Madhya Lok. It consists of numerous islands & oceans. The first
island is Jamboodweep in the middle of all.
3. Lower part is called Adho Lok. It consists of seven hells.
On the upper side of Siddhashila, Liberated souls
are present at the end of the Universe.
The entire Universe is in the form of a standing
person with his hands placed on both side of the waist &
both the feet apart (that is, separated). The middle Madhya
Lok is present at the waist portion. The space just in the
middle of the entire Universe from bottom to top is
‘Trasnali’, which is thirteen Raju in length, one Raju in
both width and thickness. All living beings (Tras jeev) are
found in this space.
“In which part out of the three are we living?”

(28) μ mecÙei%eeve (ceF&-2018) μ Debkeâ-11


ANS.- We all live in the ARYA KHAND of Bharat Kshetra, which is again a part of
Jamboodweep of Madhya Lok. The entire present world is in Arya Khand.
IMPORTANT FACTS ABOUT THE LESSON
Now we will discuss the thirteenth lesson of Bal Vikas Part-1. The name of this lesson is-
"Three Universe."
In this lesson Poojya Ganini Shri Gyanmati Mataji has told about three parts of Universe or
World.
As you know that the symbol of our Jainism is the structure of Three Universe i.e. Teen
Lok, in which all of us, all of you and all the creatures of the world are wandering from eternal, the
cause of this wandering is only the ignorance and the wrong belief that is called Mithyatva.
At present we have got the humanlife, so we should use this in getting good character.
You will feel very happy knowing the fact that three Universe structure has been constructed
at Jambudweep-Hastinapur by the inspiration of Poojya Ganini Gyanmati Mataji.
Seven hells have been shown there in Adholok. When you will see those, you will think that
I will never do sinful activities. But when you will go in the Middle lok by the lift, you will see very
nice scenes of Temples and five Merus etc. and after that when you will go to the upper universe
or Urdhva lok, you will see very wonderful scenes there, and will feel the heavenly enjoyment. In
sixteen heavens, golden palaces of Indras have been constructed. Jinendra Mandirs are also
present on the upper side of those sixteen Heavens. Nine Graiveyak abodes, nine Anudish abodes
and five Anuttar abodes have also been constructed with very beautiful Temples.
On the top of the three Universe, Siddhashila is situated as like half moon. About four
hundred fifty idols have been consecrated in these Temples of Teen Lok Rachna. All of you can
go upto Siddhashila here.
So you come to this Teerth to have the gracious view of this structure at least once. Here
you will have the Darshan and blessings of Poojya Ganini Shri Gyanmati Mataji also in near
future.

The Pleasures of the Salvated Soul


The pleasures of enjoyment-landers (Bhogbhumij) are infinite times the pleasures of
Chakravartees. The pleasures of Dharnendra are infinite times more than the pleasures of
enjoyment-landers. The pleasures of Lord of deities (Indras) are infinite times more than
them. The Ahamindras (deities of Graiveyakas, Anudishas and Anuttara abodes) have infinite
times pleasures than the Indras. Add collectively the infinite times pleasures of present, past
and future of all the above categories. Even the pleasure of a moment of the salvated-beings
is infinite times more than the above collective pleasures. This is mere a statement only. This
is because the pleasures of others are associated with perturbance while those of the salvated
ones are unperturbed. Thus, it should be understood that the pleasures of Salvated-Souls can
not be expressed through language.

Debkeâ-11 μ mecÙei%eeve (ceF&-2018) μ (29)


hee" 14-osJeoMe&ve efJeefOe
cebefoj kesâ ojJeepes ceW ØeJesMe keâjles ner yeesueW-Ô peÙe
peÙe peÙe, efve:mener efve:mener efve:mener~ veceesmleg veceesmleg
veceesmleg~
YeieJeeve kesâ meeceves KeÌ[s neskeâj oesveeW neLe peesÌ[keâj
yeesueW-
Cecees DeefjnbleeCeb, Cecees efmeæeCeb, Cecees
DeeFefjÙeeCeb~
Cecees GJepPeeÙeeCeb, Cecees ueesS meJJemeentCeb~~
YeieJeeve keâer leerve Øeoef#eCee osJeW~ yeBOeer cegªer mes DeBiet"e
Yeerlej keâjkesâ ÛeeJeue kesâ hegBpe ÛeÌ{eJeW~
YeieJeeve kesâ meeceves Deefjnble, efmeæ, DeeÛeeÙe&,
GheeOÙeeÙe, meeOeg Ssmes heeBÛeeW heo yeesueles ngS ›eâce mes yeerÛe ceW,
Thej, oeefnveer lejheâ, veerÛes Deewj yeeFË lejheâ Ssmes heeBÛe hegBpe ÛeÌ{eJeW~
mejmJeleer kesâ meeceves ØeLeceb keâjCeb ÛejCeb õJÙeb vece: Ssmes yeesuekeâj ›eâce mes Ûeej heBgpe ueeFve mes ÛeÌ{eJeW~ 
ieg™ kesâ meeceves mecÙeioMe&ve, mecÙei%eeve, mecÙekeâdÛeeefj$e Ssmes yeesuekeâj ›eâce mes leerve hegBpe ueeFve mes ÛeÌ{eJeW~ 
hegve: neLe peesÌ[keâj efvecve mlees$e yeesueW-
ns YeieJeved! ves$eÉÙe cesjs, meheâue ngÙes nQ Deepe Denes~
leJe ÛejCeebyegpe keâe oMe&ve keâj, pevce meheâue nw Deepe Denes~~
ns ef$eYegJeve kesâ veeLe! Deehekesâ, oMe&ve mes ceeuetce neslee~
Ùen mebmeej peueefOe Ûeguuet peue, mece nes ieÙee Denes Ssmee~~1~~
Den&eflmeæeÛeeÙe& Deew, hee"keâ meeOeg ceneved~
hebÛe hejce ieg™ keâes vecetB, YeJeYeJe ceW megKeoeve~~2~~
hegve: efJeefOeJeled he=LJeer leue hej cemlekeâ šskeâkeâj vecemkeâej keâjW~
DeLe&-ns YeieJeved! Deehekesâ ÛejCe keâceueeW keâe oMe&ve keâjkesâ Deepe cesjs oesveeW ves$e meheâue nes ieÙes nQ Deewj cesje pevce Yeer meheâue nes
ieÙee nw~ ns leerve ueeskeâ kesâ veeLe! Deehekesâ oMe&ve keâjves mes Ssmee ceeuetce neslee nw efkeâ pees cesje mebmeej-mecegõ Deheej Lee mees Deepe Ûeguuet
Yej heeveer kesâ meceeve LeesÌ[e jn ieÙee nw~
DenËle, efmeæ, DeeÛeeÙe&, GheeOÙeeÙe, meeOeg Ùes hebÛe hejce ieg™ YeJe-YeJe ceW megKe osves Jeeues nQ~ ceQ Fvekeâes vecemkeâej keâjlee ntB~
iebOeesokeâ uesves keâe ceb$e-
efvece&ue mes efvece&ue Deefle, DeIe veeMekeâ megKemeerj~
Jebotb efpeve DeefYe<eskeâ ke=âle, Ùen iebOeesokeâ veerj~~
METHOD OF DEV DARSHAN
While entering the gate of the temple, one should utter in loud voice: -
‘OM JAI JAI JAI, NIHSAHI NIHSAHI NIHSAHI’
‘NAMOSTU NAMOSTU NAMOSTU’
After standing before the idol of True Divine, you should pronounce with folded hands-
“NAMO
. ARIHANTANAM . , NAMO
. SIDDHANAM . , NAMO
. AYERIYANAM
. , NAMO
.
UVAJJHAYANAM . , NAMO
. LOE SAVVA SAHUNAM.” .

(30) μ mecÙei%eeve (ceF&-2018) μ Debkeâ-11


Thereafter you should circle the altar with idol three times & place the rice with your right
hand keeping the thumb inside of the fist, in front of the idol as follows:-
First in the centre, secondly on the top, thirdly on the right of the centre, fourthly just below
the centre & finally to the left of the centre, while pronouncing ARHANT, SIDDH, ACHARYA,
UPADHYAYA, SARVASADHU respectively. Thus placing the rice five times-
2
5 1 3
4
In front of the scriptures, uttering Prathmam, Karnam, Charnam and Dravyam Namh,
place the rice four times serially as-‘1 2 3 4’.
In front of the saints, uttering “SAMYAK DARSHAN, SAMYAKGYAN, SAMYAK
CHARITRA” place the rice three times `1 2 3’.
Thereafter fold your hands & pray the following:-
HEY BHAGWAN NAITRADWYA MERE,
SAFAL HUYE HAY AAJ AHO.
TAV CHARNAMBUJ KAA DARSHAN KAR,
JANMA SAFAL HAY AAJ AHO.
HEY TRIBHUVAN KE NATH! AAP KEY,
DARSHAN SE MALUM HOTA.
YAH SANSAR JALADHI CHULLU JAL,
SAM HO GAYA AHO AISA.(1)
ARHATSIDDHACHARYA AU PATHAK SADHU MAHAN,
PANCH PARAM GURU KO NAMU BHAV BHAV MEIN SUKHDAN (2)
Thereafter you should place your forehead on the floor and bow with respect.
Meaning of the verse:- Oh Lord ! my both eyes are fruitful after seeing your feet today and
even my life is successful. Oh Lord of the three Universe! after looking at you it is presumed that
my endless span of worldy life which was like an ocean, has become smaller like a handful of
water.
I bow to ARHANT, SIDDH, ACHARYA, UPADHYAYA & SADHU, who provide
happiness and peace in our lives one after the other.
Mantra to take Gandhodak (The holy water of the anointment of Bhagwan)-
NIRMAL SE NIRMAL ATI, AGH NASHAK SUKHSEER.
VANDU JIN ABHISHEK KRIT, YAH GANDHODAK NEER.
IMPORTANT FACTS ABOUT THE LESSON
Darshan of Jinendra-Dev is the foremost duty of each & every Jain. It is the source of all
treasures for worldly life and also for spiritual life. So let's take the vow of Jinendra-Darshan
everyday at least once in 24 hours.

Debkeâ-11 μ mecÙei%eeve (ceF&-2018) μ (31)


Asht Mool Gun of a Shravak
(Eight Basic Merits Of A House-Holder)
-Aryikaratna Chandnamati
I want to tell you about Asht Mool Gun i.e. eight basic merits or virtues of the house-holder
(Shravak). First you read a small story-
Once upon a time a tribal Pururava wished to kill a Jain Saint. However, his wife stopped
him by saying that he is forest deity or Van-Devta. There after he bowed to the Saint.
The Saint explained him about the virtues of human life. On his inspiration the tribal accepted
the vow of not taking wine, honey, meat and all the five Udambar fruits. As he accepted this vow,
he was born in the heaven as deity after his death. Later on, the same soul of the deity became
Lord Mahaveer.
Here, you have to know that Asht Mool Guns are of two types. Firstly I tell you about the first
type of Mool Guns.
You can write their names-1. Renunciation of wine, 2. Renunciation of meat, 3. Renunciation
of honey. These are called as three Makars. It means Hindi word (M) is the first word of these
three names (madya, mans, madhu), so these are called as three Makars.
After this, five Udambar fruits are also there, those are also impure and are not edible for
you. Those names are-Barh i.e. Banyan, this is produced by Banyan tree. Second Udambar fruit
is-Peepal, this is produced by Peepal tree, third Udambar fruit is-Paakar, fourth Udambar fruit
is-Kathoomar and the name of the fifth Udambar fruit is-Goolar.
Bhavyatman! all of you should know specially that those five Udambar fruits contain tras
jeevas and if one eats them, he or she does the violence by killing these tras jeevas.
Now, you read the second type of eight Moolguns i.e. basic merits-1. Not to drink wine,
2. Not to eat meat, 3. Not to take honey, 4. Not to take food after sunset, 5. Not to eat any of the
five Udambar fruits, 6. Not to kill living-beings or to have compassion for all living-beings,
7. To drink water filtered by double cloth, 8. To worship five great Souls-Panch-Permeshthees.
The qualities which are fundamental for a Shravak are called Moolgunas. As there can-not
be a tree without root, similarly one can-not be a real Shravak (House holder) without accepting
the eight basic qualities.
You should know here that according to Jain Granths, taking even a drop of honey is equivalent
to the sin of burning of the seven villages.
Similarly, you are committing a great sin by consuming (eating) meat and drinking wine. You
are killing innumerable tras living-beings by eating any of the five Udambar fruits of Banyan,
Peepal, Paakar, Kathoomar and Goolar.
Therefore you should abstain from all these things to lead a virtuous life.

(32) μ mecÙei%eeve (ceF&-2018) μ Debkeâ-11


$e+<eYeosJehegjced-ceebieerlegib eer ceW ‘‘<ešdKeC[eiece keâer efmeæevleefÛebleeceefCe šerkeâe’’
hej mebiees‰er mecheVe
-efJepeÙe kegâceej pewve, ceebieerlegbieer
efmeæ#es$e ceebieerlegbieer efmLele $e+<eYeosJehegjced ceW pewve meceepe keâer meJeexÛÛe meeOJeer YeejleieewjJe ieefCeveerØecegKe ßeer %eeveceleer ceeleepeer kesâ
heeJeve meeefVeOÙe ceW ‘‘<ešdKeC[eiece keâer efmeæevleefÛebleeceefCe šerkeâe : Skeâ DecetuÙe Ghenej’’ keâer Skeâ mebiees‰er keâe DeeÙeespeve
leerLeËkeâj $e+<eYeosJe pewve efJeÉled cenemebIe kesâ lelJeeJeOeeve ceW efoveeBkeâ 5 mes 7 DeØewue 2018 lekeâ efkeâÙee ieÙee~ efpemeceW osMe kesâ efJeefYeVe ØeevleeW mes
ueieYeie 51 pewve efJeÉeved SJeb Deveskeâ efpe%eemeg meefcceefuele ngS~ <ešdKeC[eiece «ebLe pewve Deeiece keâe cenlJehetCe& «ebLe nw, efpemekeâe uesKeve ßeer
OejmesveeÛeeÙe& mes Øeehle %eeve kesâ DeeOeej hej DeeÛeeÙe& heg<heoble SJeb DeeÛeeÙe& Yetleyeefue Éeje efkeâÙee ieÙee Lee~ meceÙe-meceÙe hej hetJee&ÛeeÙeeX ves Fmekeâer
šerkeâe efueKeer~ Fmeer ›eâce ceW Jele&ceeve ceW efpeveMeemeve keâer meyemes ØeeÛeerve oeref#ele Ûeeefj$eÛeefvõkeâe ieefCeveerØecegKe ßeer %eeveceleer ceeleepeer ves
efmeæevleefÛebleeceefCe veecekeâ mebmke=âle šerkeâe <ešdKeC[eiece hej efueKeer, efpemes 16 hegmlekeâeW ceW ØekeâeefMele efkeâÙee ieÙee nw~ Fmeer ›eâce ceW ieefCeveer ßeer
%eeveceleer ceeleepeer keâer megefMe<Ùee Øe%eeßeceCeer DeeefÙe&keâe ßeer Ûeboveeceleer ceeleepeer ves efmeæevleefÛebleeceefCe šerkeâe keâes mebmke=âle mes efnvoer ceW DevegJeeo
keâjkesâ mejue Yee<ee ceW efueKee, pees efkeâ Deepe Jele&ceeve ceW yengle ner efkeäue°lece efJe<eÙe nesves kesâ Ghejeble Yeer mebmke=âle šerkeâe SJeb efnvoer DevegJeeo efueKes
peeves mes Dehes#eeke=âle mejue SJeb efJeÉeveeW keâes mecePeves pewmeer ke=âefle yevekeâj lewÙeej nes ieÙee nw~ mebiees‰er keâe DeeÙeespeve ceebieerlegbieer ceW [e@. Deveghece
pewve-Fboewj kesâ mebÙeespekeâlJe ceW efkeâÙee ieÙee~
leerve efoJemeerÙe mebiees‰er ceW Dee" me$eeW kesâ ceeOÙece mes <ešdKeC[eiece pewmes ceneve «ebLe keâes hejcehetpÙe ieefCeveer ßeer %eeveceleer ceeleepeer SJeb
Øe%eeßeceCeer DeeefÙe&keâe ßeer Ûeboveeceleer ceeleepeer ves DeeÙes ngS efJeÉeveeW keâes DeOÙeÙeve keâjeÙee~ Deepe Jele&ceeve ceW Ceceeskeâej ceneceb$e Yeer pÙeeoelej
DeMegæ heÌ{e pee jne nw~ Ûeòeeefj oC[keâ Yeer heÌ{les meceÙe YeòeâieCe Deefjnbles mejCeb, efmeæs mejCeb Deeefo heÌ{les nQ, pees ieuele nw~ Fvekeâes Deefjnble
mejCeb, efmeæ mejCeb heÌ{vee ÛeeefnS~
hetpÙe ieefCeveerØecegKe ßeer %eeveceleer ceeleepeer ves Deeiece kesâ Deeueeskeâ ceW <ešdKeC[eiece šerkeâe hej efJeÉeveeW keâes efJeMes<e ØeefMe#eCe Øeoeve efkeâÙee~
meYeer efJeÉeveeW keâes Fve efJe<eÙeeW hej Deheves uesKe Øemlegle keâjves nsleg ØesjCee Øeoeve keâer ieF&~ ueieYeie 51 efJeÉeved GheefmLele ngS, efpevneWves Deveskeâ me$eeW
kesâ ceeOÙece mes efJe<eÙe keâe DeOÙeÙeve efkeâÙee SJeb Gvekeâer Øeefleef›eâÙee™he Yee<eCe Yeer ÙeneB Øemlegle efkeâÙes ieÙes, efpemeceW cegKÙe™he mes efovesMe kegâceej pewve-
efYeueeF& SJeb [e@. osJe kegâceej pewve-jeÙehegj, heb. efMeKejÛebo pewve-meeiej Deeefo ves Deheveer Øeefleef›eâÙee JÙeòeâ keâer~ [e@. Deveghece pewve-Fboewj ves Fme
efJe<eÙe ceW Deheveer Øeefleef›eâÙee JÙeòeâ keâjles ngS keâne efkeâ <ešdKeC[eiece kesâ Deboj pewve ieefCele keâe Yeer efJeMes<e DeOÙeÙeve neslee nw~ pewve ieefCele cee$e
cegntle& osKeves kesâ efueS ner veneR Deefheleg Deewj Yeer ueeskeâ keâer ieCevee, leerveueeskeâ keâer jÛevee Deeefo ceW Yeer Dehevee cenlJe jKelee nw, efpemekeâes nce
<ešdKeC[eiece «ebLe kesâ Deboj efJeMes<e™he mes mecePe mekeâles nQ~ me$e ceW heb. KesceÛebo pewve-peyeuehegj (DeOÙe#e-efJeÉled cenemebIe) ves Yeer Deheves efJeÛeej
Fme meboYe& ceW jKes~ mebmLeeve kesâ DeOÙe#e heer"eOeerMe mJeefmleßeer jJeervõkeâerefle& mJeeceerpeer ves Yeer DeeÙes ngS efJeÉeveeW keâe mJeeiele ØeleerkeâefÛevn oskeâj
efkeâÙee~ Deble ceW ßeer efJepeÙe kegâceej pewve (ceneceb$eer-efJeÉled cenemebIe) ves DeeÙes ngS meYeer efJeÉeveeW keâe DeewheÛeeefjkeâ ™he mes DeeYeej JÙeòeâ efkeâÙee SJeb
efMeefJej kesâ meceeheve keâer Iees<eCee keâer~

$e+<eYeosJehegjced-ceebieerlegbieer efmeæ#es$e hej


FvõOJepe ceneceC[ue efJeOeeve meevebo mecheVe
$e+<eYeosJehegjced-ceebieerlegib eer ceW hejcehetpÙe ieefCeveerØecegKe ßeer %eeveceleer ceeleepeer memebIe kesâ meeefVeOÙe ceW JewMeeKe Meg. le=leerÙee (De#eÙe le=leerÙee)
mes JewMeeKe Meg. veJeceer, efoveeBkeâ 18 DeØewue mes 24 DeØewue 2018 lekeâ FvõOJepe ceneceC[ue efJeOeeve n<eexuueemehetJe&keâ mecheVe ngDee~ De#eÙe le=leerÙee
kesâ MegYe efove efJeOeeve keâe PeC[ejesnCe efkeâÙee ieÙee SJeb ceC[ue mLeehevee Deeefo keâer efJeefOe mecheVe keâer ieF&~ efJeOeeve kesâ cegKÙe DeeÙeespekeâ Les-ßeer
ceveespe pewve SJeb ßeerceleer veefJelee pewve-cesj"~ cegKÙe Fvõ ßeer megveerue kegâceej pewve meje&heâ Oe.he .ßeerceleer ceervee#eer pewve, ßeer jekesâMe pewve Oe.he
.ßeerceleer meg<ecee pewve-cesj" SJeb mebÙece pewve megheg$e ßeer mebpeÙe kegâceej pewve-nefmleveehegj, ßeer FvojÛebo pewve iebieJeeue-cegcyeF& cegKÙe™he mes Les SJeb
mebIemLe yeÇ. meeefjkeâe pewve, yeÇ. veJeveerle pewve, yeÇ. mebpeÙe pewve, ßeerceleer pewve-yenjeFÛe, ieewjer pewve-mešeCee Deeefo ves efJeOeeve ceW Yeeie efueÙee~
meeLe ceW ueieYeie 10 pees[Ì eW ves efJeOeeve ceW yew"ves keâe meewYeeiÙe Øeehle efkeâÙee~ efJeOeeve ceW Øeefleefove Øe%eeßeceCeer DeeefÙe&keâe ßeer Ûeboveeceleer ceeleepeer kesâ
Debkeâ-11 μ mecÙei%eeve (ceF&-2018) μ (33)
cegKeejefJebo mes hetpee keâe Deevebo meYeer ves efueÙee~ mecemle keâeÙe& keâe kegâMeue efveoxMeve heer"eOeerMe jJeervõkeâerefle& mJeeceerpeer ves efkeâÙee~ mechetCe&
efJeefOeefJeOeeve mecheVe keâjeÙee Øeefle‰eÛeeÙe& heb. ßeer efJepeÙe kegâceej pewve-pecyetÉerhe ves~ FvõOJepe efJeOeeve ceW hetpÙe ieefCeveer ßeer %eeveceleer ceeleepeer ves
50 hetpeeDeeW kesâ ceeOÙece mes lesjnÉerheeW kesâ 458 Deke=âef$ece efpeveeueÙeeW kesâ DeIÙe& hetpeve kesâ meeLe jÛes nQ, pees efkeâ hetpÙe ceeleepeer keâer meJe&megvoj ke=âefle
nw~ meejs osMe ceW Deepe Yeer meeue kesâ 365 efoveeW ceW keâneR ve keâneR Ùen efJeOeeve mecheVe efkeâÙee peelee nw~

ceebieerlegbieer efmeæ#es$e efmLele $e+<eYeosJehegjced ceW


‘‘YeieJeeve $e+<eYeosJe hebÛekeâuÙeeCekeâ Øeefle‰e (ueIeg)’’ meevebo mecheVe
efmeæ#es$e ceebieerlegbieer efmLele $e+<eYeosJehegjced ceW pewve meceepe keâer meJeexÛÛe meeOJeer YeejleieewjJe ieefCeveerØecegKe ßeer %eeveceleer ceeleepeer memebIe
kesâ meeefVeOÙe ceW YeieJeeve $e+<eYeosJe hebÛekeâuÙeeCekeâ Øeefle‰e ceneslmeJe (ueIeg) JewMeeKe Meg. $eÙeesoMeer mes hetefCe&cee, efoveeBkeâ 27 DeØewue mes 29
DeØewue 2018 lekeâ mecheVe keâer ieF&~ Ùen hebÛekeâuÙeeCekeâ ßeer kewâueeMeÛebo pewve meje&heâ kesâ heew$e ßeer DeOÙeelce pewve-meew. Deefhe&lee pewve heefjJeej,
ueKeveT Éeje mecheVe keâjeÙeer ieÙeer~ YeieJeeve kesâ efhelee SJeb ceelee yeveves keâe meewYeeiÙe ßeer DeOÙeelce pewve-meew. Deefhe&lee pewve-ueKeveT keâes
Øeehle ngDee~ meewOece& Fvõ ßeer efJeJeskeâ pewve-meew. Yeejleer pewve-efouueer, Oevekegâyesj ßeer mecÙekeâ pewve-ueKeveT megheg$e DeOÙeelce pewve, Ùe%eveeÙekeâ
ßeer kewâueeMeÛebo pewve meje&heâ-ueKeveT, F&Meeve Fvõ ßeer efJeveeso kegâceej pewve-efmeJeeve, ceensvõ Fvõ ßeer mejme pewve ‘MeQkeâer’-ueKeveT, jepee
ßesÙeebme ßeer megYee<eÛebo pewve meent-pecyetÉerhe yeves~ FvneR kesâ meeLe ßeer heejme pewve-efškewâleveiej, ßeer FvojÛebo pewve iebieJeeue meheefjJeej-
cegcyeF&, ßeerceleer pewve-yenjeFÛe, ßeerceleer keggâcegefoveer pewve-nefmleveehegj ves Yeer Yeeie efueÙee~ YeieJeeve kesâ ieYe&keâuÙeeCekeâ ceW meewOece& Fvõ keâer
megOecee& meYee keâe YeJÙe DeeÙeespeve efkeâÙee ieÙee, efpemeceW meYeer FvõeW ves Ketye YeefòeâhetJe&keâ YeieJeeve kesâ ieYe&keâuÙeeCekeâ keâes ceveeÙee~
pevcekeâuÙeeCekeâ ceW pevceeslmeJe keâe peguetme $e+<eYeosJeheggjced mes ueskeâj $e+<eYeosJe nwueerhew[ mLeue lekeâ ieÙee~ JeneB hej yeveeR heeC[gkeâefMeuee kesâ
Thej YeieJeeve kesâ pevceeefYe<eskeâ keâes mecheVe efkeâÙee ieÙee~ ceOÙeevn ceW YeieJeeve keâer oer#eeefJeefOe keâes mecheVe keâjkesâ lehekeâuÙeeCekeâ ceveeÙee
ieÙee SJeb Fmeer ›eâce ceW jeef$e ceW megvoj meebmke=âeflekeâ keâeÙe&›eâce Øemlegle efkeâÙee ieÙee, efpemeceW šerkeâceieÌ{ mes DeeÙes keâueekeâej mebpeÙe meepeve
kesâ Éeje ‘heefj«en keâe lÙeeie’ veecekeâ megvoj veeefškeâe Øemlegle keâer ieF&~
Øeele: YeieJeeve $e+<eYeosJe kesâ DeenejÛeÙee& keâe keâeÙe& Øeefle‰eÛeeÙe& ßeer efJepeÙe kegâceej pewve kesâ Éeje mecheVe keâjeÙee ieÙee, efpemeceW ØeLece
Deenejoelee kesâ ™he ceW ßeer megYee<eÛebo-meew. cebieuee pewve meent-nefmleveehegj ves meewYeeiÙe Øeehle efkeâÙee~ lelhe§eeled YeieJeeve kesâ kesâJeue%eevekeâuÙeeCekeâ keâer
ef›eâÙeeDeeW keâes mecheVe efkeâÙee ieÙee SJeb meceJemejCe keâer jÛevee keâer ieF&, efpemeceW pewvemeceepe keâer meJeexÛÛe meeOJeer ieefCeveerØecegKe ßeer %eeveceleer ceeleepeer keâe
cebieue GodyeesOeve ngDee~ Fmeer ›eâce ceW YeieJeeve $e+<eYeosJe kesâ cees#ekeâuÙeeCekeâ keâer ef›eâÙeeDeeW keâes kewâueeMeheJe&le keâer ke=âefle yeveekeâj Gmekesâ Thej mecheVe efkeâÙee
ieÙee SJeb YeieJeeve kesâ cees#e peeves keâer Iees<eCee kesâ meeLe Deefivekegâceej FvõeW ves Øekeâš neskeâj YeieJeeve kesâ veKe SJeb kesâMe keâes Deefive Øeoeve keâer~ hetCe& Deengelf e
nJeve kesâ meeLe hebÛekeâuÙeeCekeâ Øeefle‰e meevebo mecheVe nes ieF&~ mecemle efJeefOeefJeOeeve Øeefle‰eÛeeÙe& heb. efJepeÙe kegâceej pewve, heb. ØeJeerCeÛebo pewve SJeb heb.
melesvõ kegâceej pewve kesâ Éeje mecheVe keâjeÙes ieÙes~

De#eÙe le=leerÙee heJe& meevebo mecheVe


JewMeeKe Meg. le=leerÙee, De#eÙe le=leerÙee heJe&, 18 DeØewue 2018 keâes efJeMes<e DeevebohetJe&keâ heJe& keâer GodiecemLeueer nefmleveehegj efmLele pecyetÉerhe
jÛevee ceW ceveeÙee ieÙee~ meYeer GheefmLele YeòeâeW ves jepee ßesÙeebme cenue ceW YeieJeeve keâes F#egjme keâe Deenej oskeâj heJe& keâes YeefòeâYeeJehetJe&keâ
ceveeÙee~ Fme DeJemej hej YeieJeeve ÛevõØeYe cebeof j keâe Ú"e Øeefle‰ehevee efoJeme meceejesn YeieJeeve kesâ efJeMes<e hebÛeece=le DeefYe<eskeâ SJeb efJeOeevehetJe&keâ
cebefoj-hegCÙeepe&keâ ßeer efJepeÙe pewve-ßeerceleer jefMce pewve, jepehegj jes[-efouueer SJeb heefjJeej Éeje mecheVe efkeâÙee ieÙee~
$e+<eYeosJehegjced-ceebieerlegbieer (cene.) ceW hetpÙe ieefCeveerØecegKe ßeer %eeveceleer ceeleepeer memebIe kesâ meeefVeOÙe ceW De#eÙe le=leerÙee heJe& hej YeieJeeve
$e+<eYeosJe keâe F#egjme mes Deenej keâjeÙee ieÙee SJeb hebÛee§eÙeeX keâer Je=ef° keâer ieF&~ jepee ßesÙeebme kesâ ™he ceW ØeLece Deenej osves keâe meewYeeiÙe
FbpeerefveÙej ßeer meer. Deej. heeefšue SJeb Oece&helveer De®Cee heeefšue keâes Øeehle ngDee~
%eeleJÙe nw efkeâ Fme DeJemej hej FbpeerefveÙej ßeer meer. Deej. heeefšue ves hetpÙe ieefCeveer ßeer %eeveceleer ceeleepeer mes mehlece Øeeflecee SJeb
ie=nlÙeeie ›eleeW keâes OeejCe efkeâÙee SJeb GvnW 108 hegâš YeieJeeve $e+<eYeosJe cetefle& efvecee&Ce keâcesšer SJeb $e+<eYeosJehegjced-ceebieerlegbieer (cene.) kesâ
‘DeefOe‰elee heo’ hej DeefOeef‰le efkeâÙee ieÙee~

(34) μ mecÙei%eeve (ceF&-2018) μ Debkeâ-11