Você está na página 1de 2

0123425301 679

 79


 7
7
6 ! 97"#$%7 

*+,-./0.120,30456+,-.,740/.89,:8;<2
2=.012,3202,>30+/.55+5,5.?,@4?>
A8=42,*@@+B5+,.,C4/20-+,D02B-1,
E?,F6+,G28=+ HIJKLJMKHI KINMM
OPQRSTOUVWUX OYZ[TSZST O\XZQ]S^_TOVTTX

`QaOb_TX]Jc_dXTOefJfXdN_[TVgg

hXOZ_]i_TO[TV]iVTOXOVWjZS]SgUTXOkXglOeST^VQOmnopqO_OrQst_Ou_vTSVd_Ow_TiUq
gQvgUSUQU_OiXOrQStOxVTySXOzXTXqO_{STZXQO|QVO}_OVWV^Q~XO_[€gO_O^X]iV]_~XOVZ
gVyQ]iXOyT_QOSZ[VjgVOgXvO[V]_OiVOi_TO^_Qg_O_O[TX^VggXgOgVZO{SZOVO_qO]_O[T‚US^_q
SZ[Q]Si_iVOiVOglTS_gO^X]iQU_gO^TSZS]_Sg}ƒOhOZ_ySgUT_i_OiVUVTZS]XQO|QVOeST^VQOgV
_[TVgV]UVO_UlO_gOH„NqOiVgU_OgVWU_j{VST_OmHIpO…OnXds^S_OfViVT_dqOVZObT_gsdS_ƒ
}h[€gO_OV{VUSR_~XOi_O[TSgXqO_QUXTStXOiVgiVOdXyXO_OUT_]g{VT†]^S_O[_T_OXOgSgUVZ_
[TSgSX]_dOVZO\QTSUSv_qO\XZ[dVWXOzliS^XOnV]_dqO_d_OTVgVTR_i_O_XgO[TVgXgOi_
P[VT_~XO‡_R_Ok_UXqOgVZO[TVrQstXOiVOVRV]UQ_dOTV^_ZvS_ZV]UXO_XO\XZ[dVWX
nV]SUV]^S‚TSXOi_On_[Qi_qO]XO{QUQTXqOgVO{XTOXO^_gX}qOXTiV]XQO_OZ_ySgUT_i_ƒ
ˆ_O^_[SU_dO[_T_]_V]gVqOVgUXO[TVgXgOXQUTXgO[VUSgU_g‰OXOVWj[TVgSiV]UVO‡QStOY]‚^SX
‡Qd_Oi_OxSdR_qOXOVWjZS]SgUTXOh]UX]SXOn_dX^^SqOXOVWjUVgXQTVSTXOiXO[_TUSiXOkXXOc_^^_TS
ˆVUXOVOXOVWjiV[QU_iXO{ViVT_dOh]iTlOc_Ty_gƒ
ŠlOeST^VQqO{Q]i_iXTOiXOnoqO{XSOXOZS]SgUTXOZ_SgO[XiVTXgXOiXO[TSZVSTXOyXRVT]XO‡Qd_q
Z_gO_^_vXQO^X]iV]_iXO]XO[TX^VggXOiXOZV]g_dXOjO„O_]XgOVOX]tVOZVgVgOiV
TV^dQgXO[XTOd_R_yVZOiVOiS]NVSTXƒ
ˆ_O‡_R_Ok_UXqOVdVO{XSO^X]iV]_iXO[VdXOrQStO{ViVT_dOxlTySXOzXTXO[XTO^XTTQ[~X
[_ggSR_qOd_R_yVZOiVOiS]NVSTXOVO[VTUS]†]^S_O…OXTy_]St_~XO^TSZS]Xg_O[XTOgQ[XgUX
V]RXdRSZV]UXO]XOVg|QVZ_OiVO^XTTQ[~XOi_OnVUTXvT_gƒOPOVWjZS]SgUTXOUVRVO_O[V]_
_QZV]U_i_O[VdXOoTSvQ]_dOiVOMKO_]XgOVOHKOZVgVgO[_T_O‹KO_]XgqOŒOZVgVgOVOHKOiS_gƒ
eST^VQO{XSO[TVgXOVZO_yXgUXOiVOMKHLqOVZOTVySZVO[TVRV]USRXqO[XTOXTiVZOiVOzXTXƒOˆ_
X^_gSXqOVdVO^QZ[TS_O_O[V]_OiXOZV]g_dXOVZOTVySZVOiXZS^SdS_Tƒ
ZOZ_SXOiXO_]XO[_gg_iXqOXOxQ[TVZXOoTSvQ]_dOfViVT_dOmxofpOXO^XdX^XQOVZ
dSvVTi_iVƒOPOVWjZS]SgUTXOTVgSiVO_UQ_dZV]UVOVZObT_gsdS_ƒ
zXTXOVgU‚OVZORS_yVZO_XgOŽhƒOeVRVOTVUXT]_TO_XO[_sgO]VgU_OgVWU_j{VST_ƒ

& '227 (7( 7() 2 7 2 9725301234201279

 79
9

 7
7
(& 025
0123425301 679

 79


 7
7
6 ! 97"#$%7 
*+,-.+/.010+0,-2341.025+-6+3-5-,7829:5-95-;21/+<,=-9,->,?,-@,05-93032A1<5+-,
3B37+C:5-9,-D3<,-E,..1A-6+3-3B,+219,-3.0,-.34+<9,-1<.0F<71,EG-D51.-E5+025.
237+2.5.G-3B73D715<,1.G-,5.-021/+<,1.-.+D321523.G-.3A-3H3105-.+.D3<.1?5G-<:5-0IA-5
75<9:5-93-,91,2-1<93H1<19,A3<03-,-23.D5.0,-D3<,=G-.5/-D3<,-93-9,23A-A,243A-J
A,<1D+=,C:5-D2503=,0821,-95.-A315.-237+2.,1.-3-1AD=17,23A-1AD+<19,93EK
EL:5-7,/3-,-3.03-@+MN5-91.7+012-,-5293AEG-,H12A5+-O,/213=,-P,290K-EQ42345-,D3<,.
6+3-02,0,<95R.3-93-721A3.-93-42,?19,93G-1<7=+.1?3-7522+DC:5-3-=,?,43A-93-91<S3125G
75A-D259+05-95-721A3-7,=7+=,95-3A-7327,-93-TU-VWKVXYKZV[G[[G-75A-.5A3<03-+A,
D36+3<,-D,273=,-237+D32,9,G-,-3B37+C:5-,D8.-,-75<93<,C:5-3A-.34+<95-42,+
1AD\3R.3-.5/-D3<,-93-9,2-7,+.,-,-D2573..5.-.3A-H1A-3-,G-<,-D2]017,G-1AD+<19,93
93-.^21,.-75<9+0,.-721A1<,1.KE
Q-93H3.,-93-_1273+-<:5-H51-=57,=1N,9,-D3=,-23D520,43A-,0^-,-D+/=17,C:5-93.0,
A,0^21,K-̀-3.D,C5-3.0]-,/3205-D,2,-.+,-A,<1H3.0,C:5K

a-XbbWRY[Xc-d`>-R-̀-A3=S52-75<03e95K-;595.-5.-9123105.-23.32?,95.K-P5.D39,43Af-d`>-P5.0

& '227 (7( 7() 2 7 2 9725301234201279

 79
9

 7
7
(& 525