Você está na página 1de 2

EmpNo.

Name Bonus Increment


600 Dr. Rashid Ali Al Balushi 1000.000
601 Anil Varghese 300.000 50
603 Abdulla Siyabi 150.000 45
705 Radhesh Prabhakar 1500.000
800 Issa Al Balushi 0.000
801 Rijeesh K.P 468.579 50
802 Shiju K 273.770
804 Suresh Babu 332.240 50
805 Prasanth Balakrishnan 299.454 50
806 Premkumar Kuppadakath 1106.557
807 Dr. Raveendranath P.K. 1796.448
808 Mahesh P.S 174.590
810 Pradeep Sukumaran 262.295
811 Samuel Manoharan 195.628
813 Rajagopal Manjerikuth 202.869 50
815 Shibu K.S. 250.000
816 Jithin Michael 118.033
817 Vinod Joseph 236.066
818 Mohamed Mansoor Karuveedu 134.836
819 Chaitra Mankodi 153.005
821 Vrinda Vallabhan 74.863 50
822 Abhilash Mattummal 51.913
823 Francis Paul 96.175
824 Manoj Koodathil 84.153
825 Raveendran K.M. 142.623
826 Thushar Raveendran 66.393
827 Santhosh Kumar 25.000
828 Azhagesan 50.820
829 Chithra S. 0.000
830 Sakeer Sulaiman 0.000
9546.311
Remarks

In Subsistance allowance from March


In HR allowance from April

In Subsistance allowance from January onwards

In Subsistance allowance from January onwards