Você está na página 1de 104

2 ]o»] Zj Ëx ©Z

Ëì] Z j
1
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe l]„mçÃi Ýô^Óu]


ä×Ö] Ù牅 ^m Ôn× ݡŠÖ]æ éç×’Ö]

ä×Ö] gnfu ^m Ôe^v‘]æ ÔÖ! oF×Âæ ÄÚ


•pôÑ*
z'et £]

Ëì]Z j
]o»]Z j ËÄ©ZX X X X X X X X [Âx *
lçf$ ^Ò l]„mçÃi
ã=Z ~g 錚ÅZy{Ö;·?)´]|X X X X X X X X X '
oÖ^ÃÖ] ä×¾‚Ú

gƒÑÔ<Ñg ·„X X X X X X X X X X XÑ*


³¸
200 X XX XX XX XX ],

9zg 180X X X X X X X X X X 7 ã=Z ~g 錚ÅZy {Ö; ·?)´]|


oÖ^ÃÖ] ä×¾‚Ú

1433ã{Z ~Š )X X X X X X X wzZ ï
2012#.ìê
ê á Z
GL“•

íÆY
Š !
WßÔÜæyé„ gŠÔ]|dZ„
gƒÑÔLg âg !
Ñ*
Š ! 4hÒX3Z„
GE
WßÔ ï gƒÑÔ•K¸Ô‡zÒ„
cZ™ÔÜ=Z]»' cZ™Ô~r~! ãZ6
Ôš¨„ …çaŸ (8nÒ…^Ú …^e…• ^i]• kÃm†• …^`e äfjÓÚ
c Z™ÔtgŠ ‡„ 0322-4304109VáçÊ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


4 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
3
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

30 X cÛ xŠû%&
â• ðRð

30 XB‚ÆlöWÅ[°cÛ xŠÐBÃ
â• •™ y*
31 Zz™xŠÐÏZ™ ZÅg6
X * (àZzŠgŠB;»!% 11 lçf$ ^Ò l]„mçÃiVÙæ] h^e
31 Åä2xŠ
X (F 11 Û
Xì ËG~ˆyWŒ
32 ™xŠ »Å\¬vZèg÷Z]|
X * 12 Xì ËÌaÆV-g FãKˆyWŒ
Û
33 Û «ËÐZä\¬vZ ˆS7
X ðâ • g FTx ÅZ ÒgÎ
6 13 X *
™Ýq Ë™Éj Û
ËgzZÆ™xŠÐˆyWŒ
33 X xŠ » ã‚W~]Š Ñz 15 Ù ~ˆyWŒ
Xì`´»~gFC Û ÂñYH`´Ðj§iZ
34 X ï»ÌxŠ »ï» 18 lçf$ ^Ò 1Þ†Ò Ý•VÝæ• h^e
34 Û
X ]i YZÅxŠÐ]Ü{z´ÆˆyWŒ 18 X HxŠ »g g äx?Zmsƒ
35 X * Æx?Zmw*ZŠaÆvÐè
™xŠÐx * 19 X 5aÆä™xŠÃx?ZmsƒäVz³vZ
37 X xŠ »äg @Ù i »,
ZC ‚ 19 Û «]i YZ ÅxŠ äÅzm\¬vZ-vZwÎg
X ðâ •
38 X xŠ »vЖ 21 X cÛ ¬»ä™xŠ äÅzm\¬vZ-vZwÎg
â•
39 ‚Ðä™xŠÐx*
XDà7yv–, Æx?m
Z bâ 22 Û «]i YZÅkZƒ:]!
X ðâ • ·NðÃ~xŠT
40 ™xŠÐx *
X * Û vZ†]|
ÆmvZ Gî*9gÙŒ 24 X Vƒ:]ÜÉÑ~kZžZ ™xŠ
 7I*
42 á g ZzwZ ¸Z~}g !
X Y f‹ZŠ • ËgzZxŠ
Æ]Z j 25 XìÆ{Š c
ixŠ~-gzZ7
eÔ$
Ã
45 xŠ »ä™gzŠn%»]» 26 X cÛ xŠÃ\ WLZäÅzm\¬vZ-g—
â•
48 lçf$ ^Ò 1ßãÓÖ l]„mçÃiVÝç‰ h^e 27 Û ÇÐxŠÃ{ŠiÂ
Šâ•
X c  WäÅzm\¬vZ-g—
48 bŠ™Éj 6ìÆÅzm\¬vZ -DçLX=\I
Ë»Å\¬vZèg Dƒ! 28 ™xŠ »Å\¬vZègŠ&0vZ†]|
X *
X#Ö •á ÅV†gzZ 29 X * ŸB;Æ™xŠ6
¢6 Vð;
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
6 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
5
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

72 X *
öã0
Ã!%™w˜~ã0
ug Iw! 52 X bŠ™Éj 0£Zx â Z$x â Z
Ë»N
74 ËÃVÉ%å+Š ÈÇg )
X •ìg D öj  55 Ë»x *
Xj ÆY •
74 X ` ´ñÅwŠ 55 Ë»Vñ*
Xj Æ»[ôZ
75 X •¸ »@W]|~Å
™w˜j
Ë 56 X ñZgÅŠ0Z~}g ! Æ]Z j Ë
75 á g ZZ{Š™ÜÆm\¬vZ îG*9g~Nx â Z
X ]ZŠ • á gzZm\¬vZ G
ËÆvZ¶gvZ à z { •
59 IZx â Z ] Z j î*9g ò Y 5
76  »YÕÃmvZ Gî*9gg q0gµ]|
X: X ã! 
iÅm\¬vZ îG*9g<
77 X •¸ »³0Z~}g !
ÆÅ™w˜j
Ë 62 lçf$^Ò 1Þ^Ó9Ö l]„mçÃiVÝ…^`2 h^e
79 h]çq ^Ò kÃÞ^ÛÚVÜŽ• h^e 62 X *Ë~ŒÆV”» ¿\¬vZèg/0Z]|
Ãj
79 1.2•[ ZŽ 63 j Û !
Ë»:vZ Gî*9g +§0Zx â ZgzZ Œ x â ZÔ"0G]|
80 3.4.5•[ ZŽ X •¸~}g ! 
Æä\
81 6.7.8•[ ZŽ 63 ËaÆä\
Š™Éj
X c á xâZ
ämvZ Gî*9gw•
97 ‚e †¿ÞVÜjËa h^e 64 ËaÆä\
X Éj mvZ Gî*9g~g Nyç]|
97 Ã
Xì 95 »$ 64 0£Zx â Z~ä\
X •¸ »mvZ Gî*9gN jË
100 X j§ÆäXgzZ vÐ$ à 67 Xì q )Z »VÍßÆVzàx Ó6 j
i ZŽÆä\ Ë
EE †µ 决nÆæ o³ñ¡³Ò D决nÆæ p…æJEˆ³n2 傳• Ý•
105 çLŽ$
X ` ´»$ 69

107 k‰çvÞ …æ] oÞç,• ‚eVÜjŽa h^e ‡]çq ^Ò 1ßâ‚Þ^e


107 ~xsZ
X 7ãÎ$ 70 lçf$^Ò 1ßnµ†Ò Ùçã+ l]„mçÃiVÜrßµ h^e
108 ˜'kpÃy̈Z Ë
Xì ª 70 ™w˜Ðs§Å¿\¬vZègk„0Z]|
ËÑZzÅ
Xj
111 
X ]gúnqgzZ‚¤eÔ‚¤
0 `gÎ 71 Û «aÆ!%Y Ë]c
XN â• WäÅzmvZ-g—
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
8 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
7
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

141 ^Þ†Òçe^Î çÒ l^ßqVÜa•‡^m h^e 111 X 7kp·»#


149 X *
Zjwâ Ð]» 115 gzZ¬„
Xì ~Vƒk è
149 X *
W~¢q6
y̈Z 116 X 7kp]gúgzZ Zh˜Ô y
151 ™1‡ÃŠ ZÄ
X * 117 Ìñ^¾ææ•]…æ]VÜ`Þ h^e
154 >i^a çÒ 7çnÚçrÞ…æ] 7ç³ß³a^³ÒVܳa•‡]æ• h^³e 117 
X ` ´»yl
^Þ^ãÒ• 118 X ` ´»V
157 oÒ á] …æ] †Ëq Ü× (ÝçrÞ Ü×ÂVÜa•ˆn‰ h^e 119 Xnz»ä™Zat · Zz›~Vß Zzy
å‚nÏ ^Ò†n$^i 119 Xi§»¶Š]i YZÅ]Z j
Ë
162 Xì ë!
{o»]Z W
ZŸzÄÆVzg * 120 X sŶ°Zm<
 IZx â ZÃVß Zz¶Š]Z j
Ë
166 7^nÖ^e …æ] c<Ò (1×ã2 å‚• Ý•VÜa•…^`2 h^e 123 †+æ•^q…æ]æ•^qVÜa• h^e
166 X •x Zw<Ê%} š
gzZÝ 123 X슎 z»zŠ Y
168 X •x Zw<Ê%V1! 125 Xì Cƒ~ÈÃsÜ}HÆV- g Zæ
169 YaÆŠ%_ùZÅ~0
Xì ^ e 126 ™ZÆvi !
XA Z
q
171 Ë~Ôe Å~0
X <j eäÎ 127 HzŠ Y6
XŠ Åzm\¬vZ-g—
À
172 Ù^Êæ å…^íj‰]VÜa•ˆÞ^µ h^e 131 X ¦ÑêL 7»ä™zŠ Y
172 U
Xì " ÐgŠ q Z *
™{g 7Z 134 X Zw~*Š Ť
zŠ Y
173 Xì 4*
™{g 7Zg !
]‚ 136 X ÇñYHOÌQá™Ì/¤
Z¤
zŠ Y
174 Xì ï-7
'gÎÏyÃ~i úÅ{g 7Z 138 X ` ´»zŠ Y
175 Xì I{g 7ZaÆx »( 139
G
X |Å]zg â ]zg ; î0~¢
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
10 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
9
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

195 X _ ZÑÅä™W
ZÆwqZz`ªz 175 Xì I{g 7ZaÆx »Æ{ k

197 Y*
X 'gß^ Ë
Å]Z j 175 X Ç- èù[ZŽ »{g 7Z
À
199 Xì ^ ™xŠ6
Y* qÅä3 176 X ¦ÑêL 7»wÃ
199 ZÔ
X [ZŽ »à zq Æ]Z j
Ë 176 z^
Xì { k Y* Û
ÜïwÃЈyWŒ
201 Äq]†Ú æ„ì^Ú 181 Û
»gaÐ]gÎÅyWŒ
X Üïx *
182 Ý^Óu] цËjÚ 1Ò l]„mçÃiVÜa•ˆÞ^• h^e
182 X *  ™Xj
YsZš Ë
182 gçz" c
X * <"Ãj Ë
183 X Y| 7
7yWŒ Û Ð+
 Å Ë ïE
L Òƒb
184 Ë~ŒÆV”
X ÜZ e j
184 Û áZzð–Lg
Xì IÜZ e~ŒÃyWŒ
186 Xì ^ ]̀ZÅä™xŠ
Y¢
189 YŠ]Z j
Xì ^ Ë
190 Y*
Xì ^ Ë~Kñ+c
Š]Z j K
190 ËÐðÙzggzZ¯~ m
X ¬»™ j ôZ
191 X ¬»¶Š j Û»
ËÕ
191 X à )uF
gzZ à °¿F
192 X ¬»ä™~K]q
193 X wqZz`ªzÆtigÁ”
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
12 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
11
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

:c â•Û Š• á g ZäÅzm ƒçÂ^Ê ‚Ãe ^Ú] àn׉†ÛÖ] ‚n‰ o× ݡŠÖ]æéç×’Ö]æ ànÛ×ÃFÖ] h… ä×Ö ‚ÛvÖ]
zZ LZN ËzŠ ?:À
™xiÑ6 F Øô³ ³ ŠøÃø³ ³ Öû]V à³ ³ mûøð^³ ³ ³ Ëø³ ³ Ž( Ö^³ ³ ³ eô Üû³ ³ Óö³ ³ nû³ ×ø³ ³ Âø Ünu†Ö] àÛuF†Ö] ä×Ö] ÜŠe Ünq†Ö] à_6 nŽÖ] àÚ ä×Ö^e
Û gzZß:ß
X yWŒ áô•†û ÏöÖû]æø
D†’Ú( oe^fÖ] oË_’Ú(1142”(2t ØŠÃÖ] h^e(äq^Ú àe]E
lçf$ ^Ò l]„mçÃiVÙæ] h^e
yÒ Ãäƒ ËÆyWŒ Û ä +¬•Æe WkZ~§·gzZ á g ZÔ/ô}Z•
[Z ‹ZŠ • Û ÔžŠ Ig Û ~ [ kZ
Š q ZÔ *™yWŒ
Xì Š H" Ãä™xŠgzZ]Z j
U ËÐ$öz+¬zY •wZ ¸ZgzZ
WkZä³0ZçOXì H
:–~‚Åe
Æ ½ÈÒ 6VŒ ð:ÀF Ÿ(‹³³ßrÖ] á^³³nfÖ ^³³ß³a^³³a à³Úæ Û
ì ËG~ˆyWŒ
Û žÔì 7îG "Ô ì a
E3G
yWŒ 0{G3šE X ð^Ë• ä×Ò á•†ÏÖ] á¬Ê(˜nÃfj×Ö yZgzZ•Dƒ‘ ÞZY • ZgzZ]c WňyWŒ Û ˜À~]Z j Ë
Xì Ë„À»Àˆ ËÐ yWŒ Û ÑZz ä™ {Š .Z Ð ]Z j
ËZ åE <XÅÔì @ Y HxŠ™| 7Ä
Dlæ†ne(Ù¡a äfjÓÚ(363”1(t(82èm¤] kvi ð]†‰Ÿ] é…ç‰(ÜnÏÖ] †nŠËjÖ]E @Û Š•
â• á g Z \¬vZçOÔì Ë~ *™yWŒ Û G gzZì ÑZz ä™Ô
ì ËÌaÆV- g FãKˆyWŒ
Û :ì
Ùöˆùô ³ßø³Þöæø üe
WkZä\¬vZ é)žg+ ~iŽ0Z)´gzZ w•
9
á ~gŠ â)´ • Dg @ Û ëgzZ :ÀF ºð^Ëø•ô çø aö ^Úø áô•†û ÏöÖû] àøÚô Ùöˆùô ßøÞöæø ü
Z ~ yWŒ
:–~‚Åû àønßôÚô ©ûÛö×ûÖô èºÛøuû…ø æø ºð^Ëø•ô çø aö ^Úø áô•†û ÏöÖû] àøÚô gzZ ËaÆ Vß Zz yZZŽ q {z û àønßô Úô ©ûÛö×ûÖô èºÛøuû…ø æø
& ~ kZ ìË yWŒ Û :ÀF ºð^Ëø•ô çø aö ^Úø áô•†û ÏöÖû] àøÚô Ùöˆôù³ßø³Þöæø ü Xì Øg
ЄZeyWŒ Û (1):ì ]ÑÈZ è$¡$ ØÛjvmû àønßôÚô ©ûÛö×ûÖô èºÛø³uû…ø æø D8 2km•( Ønñ]†‰] oße å…ç‰(15¸E

Xì e Z@~kZèYìË Ù¡–Ö] à³Ú ð^Ë• V^³a‚³uœVä³qæœ ZzgÐÅ\¬vZèg Z]|ì ŠŽñÌ~ g


e Š q Z y*¸
ËÐ V-g FãKyWŒ Û ( 2) àÚ ð^Ë•VoÞ^%Ö](p‚³`Ö] àÚ änÊ ^ÛÖ : •D â • Û Ôì
Xì • '  ~kZèYì V&Ö^%Ö] (èÒ†fÖ] àÚ änÊ ^Û³Ö Ü³Ï³ŠÖ] cÛ ä ÅzmvZ -vZ wÎg :ÀF †ö nûìøVÜ$׉øæø äô nû ×øÂø äö ׳Ö] o³$׳‘ø äô $×Ö] Ùöç‰ö…ø Ùø^³Îø
â•
ËÐx ©ZgzZøZ• Û yWŒ
Û ( 3) ^ÛÖ Ý^Óu¢]æ ˜ñ]†ËÖ] à³Ú ð^³Ë³• Xì ZzŠ+4yWŒ Ûž X áö•†û ÏöÖû] ô ð]æø‚$ Ö]
Xì yÒ»yZ~kZèYì X á^nfÖ] àÚ änÊ D†’Ú(oe^fÖ] oË_’Ú(äne†ÃÖ] gjÓÖ] …]•(1169”(2t(ᕆÏÖ^e ð^ËŽj‰Ÿ] h^e( äq^Ú àôe]E
é…ç‰(†nŠËjÖ] Ü× oÊ †nŠÛÖ] •]‡EþDlæ†ne(änÛ×ÃÖ] g³jÓ³Ö]…]•(268”(3 t(áçnÃÖ]æ kÓßÖ]E ZzgÐÅ\¬vZègŠ&0vZ†]|
\¬vZ-vZwÎgžì e
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
14 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
13
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

ìêŠËÃVߊt(1):•w¸zŠ~ ^³ ø̀ ßûÂø Øô û̀ rø³Öû] Ùô]æø ø̂ ³³eô hôç³×ö³Ïö³×û³Öô Dlæ†ne(oe†ÃÖ] h^jÓÖ] …]•(49”(3t(82èm¤] kvi ð]†‰Ÿ]

gzZ —Ôª˜ Ð kZž b§kZ ôð^_øÇôÖû] ÌôŽûÒøæø gô³mû†$ ³Ö] hô^³aøƒøæø Û ~‚Åe
: •D â • WkZvZ¶g~z¡)´
ÐgñZáZz䙪 ÑŠ6
\¬vZ (äöÞø^vøfû‰ö äô×$Ö] o×øÂø èô$Ö]‚$ Ö] …ôçÚöŸ.û] àôÂø Û žt È:ÀF àÚ oËŽm ^Ú ä³ß³Ú ᜠo³ß³Ã³Û³Ö]æ
{z ~ ˆ yWŒ
yWŒ Û (2 )X• DYƒ »}Š6 àøÚô ºð^³³Ëø³•ô äö³³Þ$*]: o³Þô^³$%Ö] Ùöçû³Ïø³Öû] Bà 6ì ËaÆ n%Ž ì l^³m•æ èv³i^³Ë³Ö^³³Ò š†³³Û³³Ö]
~CÙ ª=gfÆ {)z j ËgzZ xŠ ˆ ƒôç% Ãøj$Ö]æø oÎø†% Ö^eô éô†øaô^¿$ ³Ö] š
 X Ë‹c WgzZ X ð^ËŽÖ]
ô ]†ø³ÚûŸ*û]
VâzŠyZÃËXìËaÆnZ%Z ØôÛûuø àûÚô Äø³Þô^³Úø Ÿøæø (ÔøÖôƒø çô³vû³Þøæø Dlæ†ne (oe†ÃÖ] ']†jÖ] ð^nu] …]•(265”(3t(82èm¤] kvi ð]†‰Ÿ] é…ç‰(pæ^–ne†nŠËiE

7úâ ðÃ~ ä™wú6Vs hô^eø àûÚô àônûnøßøÃûÛø³ûÖ] o³×ø³Âø ôð^³Ëø³Ž( Ö] :•D â •Û ~‚ÅkZmvZ Gî*9g~g7l )´
Ë Ð 6qzg ¸Z%Z yWŒ Û :ÀF ‚ñ^ÏÃÖ^Ò ènÞ^uæ†Ö] š]†Ú¢] àÚ ð^Ë•
zŠ Ãuœ c 6gîÆ iWxÀì ØôÛûuø hô^eø àûÚô æû*] (‡ô^røÛø³ûÖ] Ýôç³Ûö³Âö
tÜZ}' •}'
gzZZ ž 6ì àÚæ èÛnÚ‚Ö] Ñ¡³ì¢]æ 鳂³‰^³³Ë³Ö]
XñƒD™wú6 Vs X äônûnøßøÃûÚø o×øÂø Õô†øjøŽûÛöÖû]
Ð6KnZ%ZgzZì êŠ ËÐ oÊ ^ÛÖ ^³–³mœ ènÞ^ÛŠrÖ] š]†³Ú¢]
Û Å kZèYìË Ì æ èÒ†³fÖ]æ àÛ³njÖ] à³Ú ä³³i ð]†³³Î
Dlæ†ne (†n%Ò àe]…]•(300”(3t(82èm¤] kvi ð]†‰Ÿ] é…ç‰(oÞ^ÒçŽ×Ö †m‚ÏÖ] xjʆnŠËiE
~ ] Y ZŒ
kZvZÂg Š‡‚r  ™gzZ yi {‚r  ™Ô ~i Zg +-Zõ)´
ž 6ì ËÐV-g FgzZ• '  Ù^Î^ÛÒ š†Û×Ö ð^ËŽÖ] Ùç³’³u
: •D â • Û ~‚Åe W
á g Z ä Åzm \¬vZ -vZ wÎg ÌŽjŠm ÜÖ àÚV Ü׉æ än× ä׳Ö] o³×³‘
Š•
6K ¸Z%Z » ˆ yWŒ Û :ÀF š
ô ]†ø³ÚûŸ*û] àøÚô ÷ð^³Ëø³•ô äö³³Þöçû³Òø ^³³Ú$*]æø Ýq ËЈyWŒ Û ¿Ž :c Û
â• X ä×Ö] å^Ë• ¡Ê ᕆÏÖ^e
Å yWŒÛ žì a kZ * ƒ ËÐ ÄöÊø‚ûmø äôiôøð]†øÏôeô Õø†%føj$Ö] á$ ¡ô* Êø èôn$Þô^ÛøŠûrö³Öû]
X êŠ7Ë\¬vZÐZ Â}™:
DƒgzŠnZ%ZЕ '  ÅWZŒÛ Íø†ø³jøÂû] ^³Û$ Öøæø(š ô ]†ø³ÚûŸ*û] àø³Úô ]†÷³³n%ôÒø Dlæ†ne( änÛ×ÃÖ] gjÓÖ] …]•(379”(4 t(ᕆÏÖ] gñ]†Æ †nŠËiE
[ôZgzZ a# ÒZ Z  X• h^vø³‘û*]æø èôËø‰ô¡øËøÖû] àøÚô …öç ö̀ Ûû³rö³Öû]
Hs Z ‹Z » ]!
kZ ä ][ oÎø†%Ö] éôøð]†ø³Ïô³Öô á$ ^*³³eô lô^³³Ûø³Šø×û³_$ ³Ö] *
™ÝqË™Éj Û
ËgzZÆ™xŠÐˆyWŒ
x|ðûX> gzZxŠ w!žì ^ ø̀ ßûÚô Üö ø̀ Ëûmö Ÿø ojôÖ$] Üôñô] ø̂ ÃøÖû]æø èôÖøç ö̀ rûÛøÖû] :–~‚Åe WkZäã»Ø
‡¢gzZ ^Å «o@ W7™ Øn’ôvû³iø oÊô è÷Ûøn¿ô³Âø ]…÷^³$ø• ºðoû³•ø Æäƒ ËÆu0 yWŒÛ :ÀF äÞçÒ oßÃÚ oÊ Üô×ûÃôÖû] Øöaû*] Ìø×øjøìû]æø
• ng|@ x~ ä™gzŠÃ áçÓöiø áû¡ô* Êø (‚ô‰ô^ËøÛøûÖ] ÄôÊû•øæø ÄôÊô^ßøÛøÖû] ô }g!kZÔìs%Z»Yf~p ºð^Ëø•ô äöÞ$*]: Ùöæ$ Ÿ*û] ànÖçÏÖ] o× ð^Ë•
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
16 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
15
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

»kZ ~gFÂHwEZ6~gFÐZ öð]‚$ ³Ö] äö³³Úûæô^³³Ïø³mö Üû³Öø (äô³³³›ôæ†ö³³•ö ÅvZÔvZ™f Ž -7»xyWŒ Û ØôÛôjøŽûÛöûÖ] Üôn¿ôÃøûÖ] áô•†ûÏöÖû] ]„øaø éöøð]†ø³Îô ø
}iù ~gF gzZÔ$Ë ™7¨£ Ýø¡øÒø öð]æø•ûŸ*û] Ýöæô^³Ïø³iö ÌønûÒøæø. ]‚÷eø*] gzZ VíugzZ WÅÀ5Ô ðc º Üôn¿ôÃûiøæø äôñô^mø†ôfûÒôæø äô³×$³Ö] †ô³Òûƒô o³×ø³Âø
Ë ™¨£»x¯Æ[gÆy•Wz Ùø ø̂ Þø çûøÖ p„ô$Ö] ôð^ÛøŠ$ Ö]æø š
$ ô …ûŸ*û] h( …ø *Šz +Šì Œ6$Åvâ éô•ø†øÛøÖû] †ônÏôvûiøæø àøneô†$ ÏøÛöÖû] èôÓø³ñô¡øÛø³Öû]
wi*6
VzhN ÐZ¤ Zžx¯{zÔì o×øÂø æû*] (^ ø̀ Âø‚$ ’ø³øÖ Ùô^³førô³Öû] o³×ø³Âø  \zZ î0<Eg$
: » w”Æ œÆ oÊô ÄôËû$ßÖ] Ùôç’övöÖô ^f÷fø‰ø àôn›ô^³nøŽ$ Ö]æø
6}i¤ ZgzZ DY O Â @ Y H àûÚô š õ †øÚø àûÚô ^ÛøÊø (^ ø̀ Ãø_$ ÏøÖø šô …ûŸ*û] vZ -u 0
ÑG@ Å]! kZÔ Çƒ ^Úø ‚öÒ$ ^*jømøæø oøÖæû*] áø^Òø ^nøÞû‚% Ö]æø àô³m‚( ³Ö]
:ÔêŠ ^» ÐZ  @ Y H wi* oÊôæø Ÿ$žô áô]‚øeûŸ*û]æø hôç×öÏö³Öû] š ô ]†ø³Úû*] Cƒ ÌÐ yâ • Û kZÆÅzm\¬ ø æô…ö^Ûøeô ^Þø†û³Òøƒø
äônû×øÂø äö×$Ö] o×$³‘ø o$ fôß$Ö] á$ *] p

ðÃ~6K¸Z%ZgzZîG 4ÓG
0E ¡nZ%Z äôñô]æø•ø o×øÂø èôøÖŸø‚( ³Ö] Øö³nfô‰ø áô•†û³Ïö³Öû] : Ýq ËÐ yWŒ Û Ž :cÛ Ôì
â• áô•†û ³Ïö³Öû^³eô ÌôŽûjøŠûmø Üû³ Öø àû³ Úø VÙø^Îø Üø×$‰øæø
 »Tì7n%(Z
ÅkZgzZ: X äôfôfø‰øæø X êŠ7ËÐZ \¬vZ Â}™ X oøÖ^Ãøiø äö $×Ö] åö ^Ëø•ø ¡øÊø
Xƒ:ª ÑŠ~yWŒ Û ÅYZzŠ †nŠËiEDlæ†ne (oe†ÃÖ] ']†jÖ] ð^nu] …]• (390”(21t(82 èm¤] kvi ð]†‰Ÿ] é…ç‰(†nfÒ †nŠËiE

Dlæ†ne(èÖ^‰†Ö]芉çÚ(322(4t(ᕆÏÖ] h^e(ÜnÎ àeŸ•^ÃÛÖ] •]‡E 3t(82 èm¤] kvi ð]†‰Ÿ] é…ç‰(á‡^ì †nŠËiEDlæ†ne(änÛ×ÃÖ] gjÓ³Ö] …]•(497”(6 t(oÛ‰^ÏÖ]

:ì ~„Š ~ZŠ Zi Dlæ†ne (änÛ×ÃÖ] gjÓÖ] …]•(144”(

Vñ¯‰žìx¥]! t:ÀF äö³øÖ Ýô¡øÓøÖû] ø̃ Ãûeø á$ *] Ýôç×ö³Ãû³Ûø³Öû] àø³Úôø


Ù ~ˆyWŒ
ì`´»~gFC Û ÂñYH`´Ðj§iZ
ZgvÂÔ •/ê «ogzZ mZpÆ à% ¿$ Ö] ^ÛøÊø (èºeø†$ røÚö ÄöÊô^ßø³Úøæø ” % ]çø³ìø
:–ä³0Z~Š ~ZŠ Zi
H~ }g! Æ x¯Æ \¬vZ äö×ö–ûÊø p„ô$Ö] (àønÛôÖø^Ãø³Öû] h( …ø Ýô¡øÓø³eô
îG4ÓG
0E ¡ nZ%Z x Ó u 0yWŒÛ :ÀF ÄônÛôqø àûÚô Ý% ^j$Ö] öð^ËøŽ( Ö] çøaö áö•†ûÏöÖû^Êø
+Z 6Vñ¯ xÓÃTì yá o×øÂø äô×$Ö] Øô–ûËøÒø Ýõ¡øÒø Ø( ³Òö o³×ø³Âø
a Æ {y Wz *Š nZ%Z Ô6$ gzZ ôð]æø•û*]æø (èôn$Þô‚ø³føÖû]æø èôn$fô×û³Ïø³Öû] ôð]æø•ûŸ*û]
vZ ¤Üì Ýq ¤ (Ý% ^³$jÖ] öð^³ËøŽ( Ö] çøaö p„ô³$Ö] äô³³Ïô³×û³ìø
Ð u 0 yWŒÛ ðÃC
Ù Ôì Ëï» Øöa$ ©ømö ‚õuø*] Ø% Òö ^Úøæø (éô†øìô«ûÖ]æø ^nøÞû‚% Ö]
Ž yWŒ Û {zÔ ì 6t‘KZ Ã\¬ (p•ô^ ø̀ Öû] …öçß%Ö]æø (èöÃøÊô^ß$Ö] èöÛø’û³Ãô³Öû]æø
g FZ Ô7IZ »ä™Ýq Ë ]ƒøžôæø (äô³eô ôð^³³Ëø³Žûjô‰û¡ôÖô Ðö³Ê$çø³mö Ÿøæø
gâÔì {Ç {C «* Ô ì x@ ñË o×øÂø Ùø ô̂ Þû.] çûÖø p„ô$Ö] èöÚ$ ^ÃøÖû] èöÛøuû†$ ³Ö]æø
` ´Ð yWŒ Û Ð j§iZ ä äöÃø•øæøæø (äôeô pøæô]‚øj$Ö] Øön×ôÃøÖû] àø³Šøuû*]
ZÔì )¬ ï
{z ¤ L .g9 Ô ì e
G Z@ äôjôøÖ¡øqøæø äôjôÛø¿øÂø àûÚô Åø‚$ ’øjøøÖ WØõføqø
gzZ xi YŠ NZ ÔyZZÔtœgzZ H ÙõçföÎøæø(áõ^Ûømžôæø Ñõ‚û’ôeô äô³ñô]•ø o³×ø³Âø
kZ hN {z Â@ Y Hwi* 6
hN Ë ^Úø áô•†û ÏöÖû] àøÚô Ùöˆ( ßøÞöæø ™VoøÖ^Ãøiø Ùø^Îø
ñƒD™pÒ»_ Ñ Z Å ËÁ” ðô^³Ëønjô‰û]æø (Ýõ‡ô^³qø •õ^³³Ïø³jôÂû]æø (Ý) ^³³iø
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
18 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
17
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

lçf$ ^Ò 1Þ†Ò Ý•VÝæ• h^e Ô@ YOÐ ª °gzZ ÑÅ — àønßôÚô ©ûÛö×ûÖô èºÛøuû…ø æø ºð^³Ëø³•ô çø ³aö
àøÚô Ùöˆ( ³ßø³Þöæø ™ìc â• Û Š•
á gZ\¬vZ Ÿø ‹ô³ßûrôÖû] áô^³nøføÖô ^³ßø³aö^³³aøXXàû³ÚôZZæø
á g ZÔ g
xŠ Ð Y •z Y fÁZ ¸Z Ô/ô‹ZŠ • á yZ ~ kZ
Š q ZvZ Y •
èºÛøuû…ø æø ºð^³Ëø³•ô çø ³aö ^³³Úø áô•†û ³³Ïö³Öû] èôvøiô^Ëøeô à% ¿$ Ö] ^ÛøÊø !!!! ỗ ³nÃô³fûj$׳Öô
X ÇñYH7]o»ä™
ƽÈÒVŒðgzZ—àønßôÚô ©ûÛö×ûÖô (áô•†ûÏöÖû] oÊô Ùû ø̂ ßûmö ÜûøÖ o³jô$Ö] hô^³jøÓô³Öû]
HxŠ »g gäx?Zmsƒ Z
E
G3
G
š3E
"
 )Ôa Æ ú ž: ì a (ØônrôÞû¬ôûÖ] oÊô Ÿøæø (éô³]…øçû³j$Ö] o³Êô Ÿøæø
m sƒ ]|žì e G1Z ]|
ZzgÐÅ\¬vZ èg ~g} ÆBà ÒgÎ(Âì Ë åyWŒ Û X ^ ø̀ ×ö%ûÚô …ôçeö $̂ Ö] oÊô Ÿøæø
wÎg c: Hn²gzZ ñƒ¢q~ kŠZ { Çg ! ÅÅzm\¬vZ -x™Zg—x?Z ÅTžì wì H Z¾~}g!
yZ ä sƒ ]| ÂÔV; Y:c Û Š•
â• á g ZÔì g g Ã\W H !ÅzmvZ -vZ :gzZÔðƒ: wi* ~ yWŒ Û Špé
:HxŠ~p ÖZ : wi* ~g1igzZ gZ Ô ]Zg„
xŠ6\WÐ x* Æ\¬vZ:ÀF õðoû³ ³•ø Ø( ³ Òö àû³ Úô³ (ÔønÎô …û *] äô ³ ³ ׳ Ö] Üô³ ‰û ^³ ³ eô Xðƒ

YZj ZÃ\WŽÐÚkZC Ù Vƒ@™ àô nû³ Âø æû *] ‹õ³ Ëû³Þø Ø( ³Òö †( ³ •ø àû³ Úô³ (Ôømƒô ©û³ mö Dlæ†ne(èÖ^‰†Ö]芉çÚ(162(4t(ᕆÏÖ] h^e(^÷’í×Ú ÜnÎ àeŸ•^ÃÛÖ] •]‡E
gzZÐáZz ä™ÑC Ù gzZÔì îŠ äô ³ ³ ³ ׳ ³Ö] Üô³ ³‰û ^³ ³ eô ÔønËô ³ ³Žûmø äö ³ ³ ³ ׳ ³Ö] (‚õ³ ³ ‰ô ^³ ³ ³uø
\¬vZÔÐ ÃÅáZz 䙊 X ÔønÎô …û *]
vZ6 \W~Ôñâ• Û «ËÃ\W
™xŠÐx*
XVƒ@ Æ\¬
Dlæ†ne(oe†ÃÖ] ']†jÖ] ð^nuž …]•(1718”( 4t(Ü×ŠÚ xnv‘E

: • Câ • Û •\¬vZègÈ ¬]|zziÅÅzm\¬vZ-*™Ñ
Åzm\¬vZ -vZ wÎg Z  :ÀF äö ³ ׳Ö] o³$׳‘ø äô ³ ׳Ö] Ùö糉ö…ø o³Óø³jø•û] ]ƒøžô áø^³ Òø
xŠV-ÃyZx?ZmsƒÔDƒgF Üô³‰û ^³ eô: Ùø^³ Îø (Øö³ m†ô³ fû³ qô åö ^³ Îø…ø Üø³$׳ ‰øæø äô ³ ³ nû×ø³ Âø
àû³ Úô³ æø(Ôøm†ô³ ³ fû³ mö äô ³ ³ ³ ׳ ³Ö] Üô³ ³‰û ^³ ³ ³eô:D™ (ÔønËô Žûmø õð]•ø Ø( Òö àûÚô æø (Ôøm†ô fû³ mö äô ³ ׳Ö]
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
20 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
19
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj
EE
~ Vâ ZŠgzZ 7
eYC Ù iÔ$
çLŽ$ X èô ×øÛû ß$Ö]æø èô Û$ vöÖû]æø àônûÃøÖû] àøÚô èô nøÎû†% Ö] ]ƒøžô ‚õ³‰ô ^³uø †( ³•ø àûÚô³ æø (ÔønËô ³Žûmø ð]•ø Ø( ³ Òö Ø( ³Òö †( ³•øæø (‚ø³Šøuø ]ƒøžô ‚õ³‰ô ^³uø †( ³ •ø àû³ Úô³ æø
Û «]i YZÅxŠ
X ðâ • :ÀF Ôàõ³ nû³ Âø pƒô Ø( ³ ³ Òö †( ³ ³ ³•øæø (‚ø³ ³ Šøuø X àõnû Âø pƒô
Dlæ†ne(oe†ÃÖ] ']†jÖ] ð^nu] …]•(1725”(4t(ènΆÖ] h^fvj‰] h^e(h]•¤] h^jÒ(Ü׊ÚE Ã~gF Ð \WŽ Ð x* ÆvZ
{ Çg !
ä VrZÔì e ZzgÐ •\¬vZ èg øG 4)’›N
 Y é)M\ëZ ]| YËÐ ~gF C Ù Ã\WÔñâ• Û gzŠ
:Hn²~ª ‚g Ð ŠÆ ‡q gzZÔñâ• Û«
!Åzm \¬vZ -vZ wÎg c :ÀF àö³ nû³ Ãø³ Öû] Üö³ `ônû Öøžô Åö†ô³ ³Šûiö †õ³ ³Ëø³ Ãû³ ³ ³qø ‚ø³ ³Öøæø á$ žô Å áZz çWC Ù gzZ Ôñâ• Û pô
Ôì CY µÃ¢ÃŠ ÑzZ ÅQ çû ³ øÖ äö ³ ³$Þ¬ô³ ³Êø Üû³ Ãø³ ÞøVÙ^³ ³Îø [Üû³ ö̀³ øÖ o³ Îô³ †û ³ ³jø‰û ^*³ ³ Êø*] XñXÐ$  Ã
V; :c Û ÔVzŠ™ xŠ Ã yZ ~ äö ³ ³ ³jûÏø³ føŠøÖø …ô‚ø³ Ïø³ ³Öû] Ðö³ ³eô^³ ³ ‰ø º ðoû³ ³ •ø áø^³ ³ Òø
â• Dlæ†ne(oe†ÃÖ] ']†jÖ] ð^nuž …]•(1718”( 4t(Ü×ŠÚ xnv‘E

| (Ð k¼q ðäZ èY X àönÃÖ]


5aÆä™xŠÃx?ZmsƒäVz³vZ
X CY| ( kZ ÂCY
Ã6
Û Åzm\¬vZ -*™Ñ
}÷ž• D â •
x?Zm }Z sƒ k0

ÔVz™xŠ Ã\Wžì 5k0 Æ \W= ä [gÆ \Wž ¹gzZ ñW


D†’Ú( oe^fÖ] oË_’³Ú(395”(4 t(ànÃÖ] àÚènΆÖ] oÊ ð^q ^Ú h^e(g_Ö] h]çe](p„Ú†i à³ß³‰E

xŠtäx?ZmsƒÂÔ c ŠwÅuCZä~ž•D â • Û Åzm\¬vZ-g—


Dlæ†ne( èÖ^‰†Ö] 芉çÚ ( 462 ”( 45t(‹nÛ kße ð^Û‰] &m‚u h^e(‚Ûu] ‚ߊÚE/

: •D â • Û Å\¬vZèg' Y]|
:Hû%&
Ð –Vñâ q Z }÷:ÀF (hô†ø³ Ïû³ Ãø³ Öû] àø³ Úô³ o³ Îô³ †û ³ mø Ùº^³ ³ìø o³ Öô áø^³ ³Òø
Ø( Ò †( •ø àÚ Ômƒ©m ðo• Ø³Ò à³Ú ÔnÎ…œ ä³×³Ö] ܳŠe
vZ -vZ wÎgÔ¸ D™ H xŠ àôÂø Üø$׉øæø äô nû³ ×ø³Âø äö ³ ׳Ö] o³$׳‘ø äô ×Ö] Ùö糉ö…ø o³ ø̀ ßø³Êø
X ^÷$¡$ ^a••…æ ÔnÎ…œ ‚õ‰^u ànû Âø
{z ÂÔ câ•Û IÐ xŠ ä Åzm\¬ äô ³×Ö] Ùøç‰ö…ø ^³møVÙ^³Ïø³Êø (åö ^³ iø^*³ ÊøVÙø^³ Îø (o³ Îø†% ³ Ö]
D186”1t( ð^jÖ] ÄÚ éˆÛãÖ] h^e(&m•^uŸ] ÄÚ^qE
gzZ ñƒ¢q ~ { Çg ! Åg— àø Úô³ o Îô³ …û *] ^³Þø*]æø (o³Îø†% ³ Ö] àô³ Âø kø³ nû ø̀ Þø Ôø$Þžô
m \¬vZ -vZ wÎg c :H n² Üû³Óö³ßû Úô³ Åø^³ _ø³ jø‰û ] àô³ ÚøVÙ^³ Ïø³ Êø (hô†ø³ Ïû³ Ãø³ Öû] Û «]i YZÅxŠ äÅzm\¬vZ-vZwÎg
ðâ •
gzZ c Û IÐ xŠ ä \ WÅz
Š â• X ØûÃøËûnø×ûÊø åö ^ìø*] ÄøËøßûmø áû*] Û Ôì e
: •D â • ZzgÐÅ\¬vZèg÷Z]|
?:c â•Û ÔVƒ @
™ xŠ Ð –~ äÅzm\¬vZ-vZwÎg :ÀF oÊôÜø$׉øæø äô nû ×øÂø äö $×Ö] o$בø äô $×Ö] Ùöç‰ö…ø “øì$ …ø
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
22 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
21
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj
EE
X cÛ ¬»ä™xŠÐ$
â• çLŽ$ X ànû ÃøÖû] àøÚô oøÎø†û jøŠûmö áû*]†øÚøø]æû ø] 䙊æ Å ð¸y›LZŽÐ
Dé^rßÖ] Ñç›…]•(132”( 7t(ànÃÖ]ènÎ… h^e(p…^íeE ŠæžceÐZ Âì ‚ Ü ¤Å
g‰
X슎ñÐ~pÅp ÖZ¼ Ì~pÑ›g
ut X}™
Dlæ†ne(oe†ÃÖ] ']†jÖ] ð^nu] …]•(1725”(4t(ènΆÖ] h^fvj‰] h^e(h]•¤] h^jÒ(Ü׊ÚE Dlæ†ne(oe†ÃÖ] ']†jÖ] ð^nu] …]•(1726”(4t(ànÃÖ] àÚ ènΆÖ] h^fvj‰] h^e(Ü×ŠÚ xnv‘E

Û Ôì e
: • Câ • ZzgЕ\¬vZèg•x Z]| ÃÅ\¬vZègvZ†' Y ä~ž•ëÅ\¬vZègÛ²Z1Z]|
ÆyZäÅzm\¬vZ-*™Ñ:ÀF o³Êô p*]…ø Üø³$׳‰øæø äô ³ nû³ ×ø³Âø äö ³ $׳ Ö] o³ $׳ ‘ø o$ ³fôß$³Ö] á$ *] :¸ìg â • Û Ô ‹D â • Û
}nÆT@ŠÅ±q Z~y oßô Ãû mø èó˳‰ ^³``ôqæ o³Êô è÷mø…ô^³qø ^³ ø̀ jô nû eø ëgzZ1ke ä–ÃòŠWq Z:ÀF àö³ vû³ Þøæø (hº†ø³ Ïû³ Âø ^³ ³ ß$³ Úô³ ¡÷qö…ø kû³ ³Æø‚ø³ øÖ
g—ÂÔ¶~Šgiª‰V×YŠgi6 ^³ ø̀ eô á$ ¬ô³ Êø ^³ ø̀ Öø ]ç³ Îö†û ³ jø‰û ] VÙø^³ Ïø³Êø é÷³†ø³ Ëû³ ‘ö Æk0 ÆÅzm\¬vZ -vZ wÎg äô ³ nû³ ×ø³Âø äö ³ ³×³Ö] o³ $׳‘ø äô ³ ׳Ö] Ùô糉ö…ø Äø³Úø Œºç³×ö³ qö
zŠ™xŠÃkZ:cÛ Š•
â• á gZäÅzm\¬vZ- X éø†ø¿ûß$Ö] :Hn²ä òŠWq
vZ wÎg c ZÔ¸ äô ³ ³ ׳ Ö] Ùøç³ ‰ö …ø ^³ ³ møVس qö…ø Ùø^³ ³ Ïø³ ³Êø (Üø³ ³$׳ ³‰øæø
çLŽÐ
Xì$ $E ž
E
Z ?:cÛ ?Vz™xŠ~Åzm\¬vZ - áû*] ÜûÓößûÚô Åø^³_ø³jø‰û ] àô³ÚøVÙø^³Îø [o Îô³ …û *]
â•
D(é^rßÖ] Ñç›…]•(132”( 7t(ànÃÖ]ènÎ… h^e(p…^íeE
à à ð¸ y›LZŽ Ð ~
{Z X ØûÃøËûnø×ûÊø åö ^ìø*] ÄøËøßûmø
X슎ñÐ~pÅp ÖZ¼ Ì~pÑ›g
ut XñàÂìYà
Dlæ†ne(oe†ÃÖ] ']†jÖ] ð^nu] …]•(1726”(4t(ànÃÖ] àÚ ènΆÖ] h^fvj‰] h^e(Ü×ŠÚ xnv‘E

Û Å\¬vZègvZ†0'
: •D â • 
Dlæ†ne(oe†ÃÖ] ']†jÖ] ð^nu] …]•(1725”(4t(ènΆÖ] h^fvj‰] h^e(h]•¤] h^jÒ(Ü׊ÚE
Y]|
Û «]i YZÅkZƒ:]!
ðâ • ·NðÃ~xŠT µ ä Åzm\¬vZ -*™Ñ :ÀF o³Êô Üø³$׳‰øæø äô ³ nû³ ×ø³Âø äö ³ ³×³Ö] o³ $׳‘ø o% ³fôß$³Ö] “ø³ ìø…û *]
Û Ôì e
: •D â • ZzgÐÅ\¬vZèg' Y]| «]i YZ Åä™xŠ »,‚Ãz/ X æ†õÛû Âø oßô føÖô èô n$vøÖû] èô nøÎû…ö
xŠ äÅzm\¬vZ -vZwÎg:ÀF àôÂø Üø$׉øæø äô nû×øÂø äö $׳Ö] o³$׳‘ø äô $×Ö] Ùöç‰ö…ø o³ ø̀ Þø Û
X ðâ •
yÆ xx 0 z/ Âc Û IÐ Ýõ û̂ ³ uø àô³ eû æ†ô³ Ûû ³ Âø Ùö• øð^³ rø³ Êø o³ ³Îø†% ³ ³Ö]
â• Dlæ†ne(oe†ÃÖ] ']†jÖ] ð^nu] …]•(1726”(4t(ànÃÖ] àÚ ènΆÖ] h^fvj‰] h^e(Ü×ŠÚ xnv‘E

:Ån²gzZ ñWáZz kû³ Þø^³ Òø äö ³ ³$Þžô äô ³ ³$׳ Ö] Ùøç³ ‰ö…ø ^³ ³møV]ç³ Öö^³ ³Ïø³ Êø
-vZ wÎg c cÛ ¬»ä™xŠ äÅzm\¬vZ-vZwÎg
â•
ë&ìxŠk0 }gøÅzm\¬vZ hô†ø³ÏûÃøÖû] àø Úô³ ^³ ø̀ eô o³ Îô³ †û ³ Þø èºnøÎû…ö ^³ Þø‚ø³ßû³Âô Û Ôì e
: • Câ • ZzgЕ\¬vZègÈ ¬]|
gzZ• D™ (6U» ) Ð – ^³aøç•ö†ø³ÃøÊø o³ Îø†% ³ Ö] àô³Âø kø³ nû³ ø̀ Þø kø³ Þû*]æø ä Åz m \¬ vZ - *™ Ñ :ÀF Üø$׉øæø äô nû³ ×øÂø äö ³$׳Ö] o³$׳‘ø äô #×Ö] Ùöçû ³‰ö…ø oû³Þô†ø³Úø*]
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
24 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
23
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

: •D â •Û Å\¬vZèg' Y]| IÐ xŠ ä Åzm \¬vZ -\W àô³ Úø ^³ ³‰÷ ^+³ ³eø ^³ ³ ø̀ eô p…ø*] ^³ ³ÚøVÙø^³ ³Ïø³ Êø äô ³ ³ nû³ ×ø³ Âø
xŠ äÅzm\¬vZ-vZwÎg :ÀF àôÂø Üø$׉øæø äô nû×øÂø äö ׳Ö] o³$׳‘ø äô ×Ö] Ùöç‰ö…ø o³ ø̀ Þø vZ -g—xŠ {z ä VrZÔì c Û åö^³ ³ ìø*] Äø³ Ëø³ ßû³ mø áû*] Üû³ Óö³ ³ßû³ Úô³ Åø^³ ³ _ø³ ³jø‰û ]
Š â•
e\¬vZèg x Z™/ô ÂÔ c Û IÐ Ýõ û̂ ³ uø àô³ eû æ†ô³ Ûû ³ Âø Ùö• øð^³ ³rø³ Êø (o³ Îø†% ³ Ö]
â• m\¬vZ-g—ÂÔH76  Åzm\¬ X äö Ãû Ëøßûnø×ûÊø
ì xŠ–k0 }g ø:Hn²ä Üø³ $׳ ‰øæø äô ³ ³ nû³ ×ø³ Âø äö ³ ³ ׳ ³Ö] o³ ³$׳ ³‘ø äô ³ ³×³ Ö] Ùôç³ ‰ö…ø o³ ³Öøžô `wðÃ~ kZë:c Û Š•
â• á gZ äÅz
gzZ• D™6U»Æ –ëŽ kû³ Þø^³ Òø äö ³ $Þžô äô ³ ³×³ Ö] Ùøç³ ‰ö…ø ^³ ³mø: ]ç³Öö^³ Ïø³ Êø Ãð¸LZŽÐ~?ÔÙŠ7
/ôÔì c Š cÛ I…ä \W (hô†ø³ÏûÃøÖû] àøÚô ^³ ø̀ eô o³ Îô³ †û ³ Þø èºnøÎû…ö ^³ Þø‚ø³ßû³Âô
â• XñàœÐZ{zÔnàœ
ÃÅzm\¬vZ -g—xŠ {z ä x Z™ : Ùø^³ ³ ³ ³Îø (o³ ³ ³ Îø†% ³ ³ ³ Ö] àô³ ³ Âø kø³ ³ ³ nû³ ø̀ Þø Ôø$Þžôæø Dlæ†ne(oe†ÃÖ] ']†jÖ] ð^nu] …]•(1726”(4t(ènΆÖ] h^fvj‰] h^e(h]•¤] h^jÒ(Ü׊ÚE

¼ ~ kZ ~:c Û Š•
â• á g Z Â c
‹ ^‰÷ ^+eø p…ø*] ^³Úø: Ùø^ÏøÊø (äô nû ×øÂø ^aø糕ö†ø³Ãø³Êø :•D™yÒ~C Ù i[ Þ0Z
ð¸ y›LZŽ Ô &7`w åö ^³ìø*] ÄøËø³ßû³mø áû*] Üû³Óö³ßû Úô³ Åø^³ _ø³jø‰û ] àô³Úø ËÐ~e\¬vZègxZ™/ô:ÀF o$׳‘ø äô $×Ö] Ùôç‰ö…ø hô^vø‘û*] ø̃ Ãû³ ³eø Éø‚ø³Öø
X ñàÂì Yà{Z Ãà X äö Ãû Ëøßûnø×ûÊø \¬vZ-*™ÑÂ1keä, ‚à äö ³$×Ö] o³$׳‘ø öoùfôß$Ö] Ùø^³Ïø³Êø èºn$uø Üø$׉øæø äô nû³ ×ø³Âø äö ³$׳Ö]
Dlæ†ne(oe†ÃÖ] ']†jÖ] ð^nu] …]•(1726”(4t(ànÃÖ] àÚ ènΆÖ] h^fvj‰] h^e(Ü×ŠÚ xnv‘E ÑZzä™xŠðÃH:c Û Š•
â• á gZäÅzm ^³ møV]ç³Öö^³ Ïø³Êø [Ñõ]…ø àû Úô³ Øû³ aø V Üø³$׳‰øæø äô ³ nû³ ×ø³ Âø
:Hn²ä VÍßÔì ]ç³ Þö^³ ³ Òø Ýõ û̂ ³ ³ uø Ùø• á$ žô=äô ³ ³ ³$׳ ³Ö] Ùøç³ ³‰ö…ø
wW!vZ wÎgc
™xŠ
 7I*
Vƒ:]ÜÉÑ~kZžZ
ÐZ  Ô • D™xŠ » , ‚xx  àôÂø kø nû³ ø̀ Þø ^³Û$ ×ø³Êø (èô n$vø³Öû] èønøÎû…ö áøç³Îö†û ³ mø
Û Ôì e
: •D â • ZzgÐÅ\¬vZègºÑZ´ â 0sú]|
*™xŠ ä VrZì c Û Iä \W é³…^³Û³Â ]ç³Âö •û ]VÙø^³Ïø³Êø ^³aøç³Òö†ø³ iø o³ Îø†% ³ Ö]
â•
Ð ºZ ´ â 0Z sú]|:ÀF ^³ møV^³ ßø³×û³Ïö³Êø èô n$×ô³aô^³ rø³ Öû] o³ Êô o³ Îô³ †û ³ Þø ^³ ß$³ Òö
Ãxx 0 {gq:cÛŠ•
â• á gZÔì cŠ hg åö ^Îø…ö äô nû³ ×øÂø šø†øÃø³Êø åö çû ³Âø‚ø³Êø(݈³u à³e
~qYgzŠëž•Dâ• Û ìe
Zzg [ÔøÖôƒø o³ Êô p†ø³ iø ÌønûÒø äô ³ ³$׳ Ö] Ùøç³ ‰ö…ø
™ Wä VrZÔñÑš 7Z vßÔîš ^³ ³ ø̀ nÊô äö ³ ³ øÖ áøƒô ^*³ ³Êø( ^³ ³ ø̀ eô Œø^+³ ³ eø Ÿø VÙø^³ ³Ïø³ Êø
Hn²äë¸D™xŠ Œø^+eø Ÿø ÜûÒö^Îø…ö o$ ×øÂø ]ç•ö†ô³Âû ]VÙø^³Ïø³Êø
kZvZwÎgc
pÖZ Æ xŠ LZ ~ {Çg! Åg— X åö ^Îø†øÊø
ëc Û Âìà¬ñZgHÅ\ M~}g! X Õº†• äô nÊô àÓm ÜÖ ^Úø oÎø†% Ö^eô
â•
á gZ ä Åzm \¬vZ -\WÔ ñ‹
Š•
ðÃ~(ä™xŠ)7 YhÄz™76
7ZÔ7`w ðÃ~ xŠ kZ:c Û
â•
Xƒ:uÑ~kž Z
ZJ  7`w
ð^nu]…]•(1727ävË‘(4 ‚×q(Õ†• änÊ àÓm ÜÖ^Ú oΆÖ^e ŒªeŸ h^e(h]•¤] h^jÒ(Ü×ŠÚ xnv‘E
XHxŠäVrZZåE Û «]iYZ
<XÅÔðâ•
Dlæ†ne(èÖ^‰†Ö]芉çÚ(170(4t(ènΆÖ] oÊ Ü׉æ än× ä×Ö] oב äm‚â Ø’Ê(ÜnÎ àeŸ•^ÃÛÖ] •]‡E
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
26 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
25
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

$ÃxŠž c
 â•Û ~guŽt:ÀF Ÿø †ôìø«Öû] &ôm‚ôvøÖû] o³Êô äö³öÖçû³Îø ^³Ú$ *] Dlæ†ne ( oe†ÃÖ] '†jÖ]

Y f~}g ! kZXìÐ 7 egzZ Ùø^Ïø³Êø èõÛø³ uö æû *] àõ³ ³nûÂø àû³ Úô³ Ÿ$žô èønøÎû…ö ìÆ{Š c
ixŠ~-gzZ7
eÔ$
Ã
xŠž7tŠ Z%Ð kZž•D â • Û èônøÎû†% Ö] †ø’ûuø äôeô •û†ômö ÜûøÖ öð^³Ûø³×ø³Ãö³ûÖ] ZzgÐÅ\¬vZèg a0yZ/]|
\¬vZ -vZ wÎgžì e
Y~¹!
^ ì^ Y~7ZsÜ ^ÛønÊô ^ ø̀ Ãøßû³Úøæø ^³Ûø³ ồ nÊô éô³ ø̂ ³ñô^³rø³ûÖ] :c Û Š•
â• á g ZäÅzm
g ±Z Æ eßzZ ùt) É 7 Ð% uø*] ènÎ…Ÿ •]†ÛÖ] ^ÛÞ]æ ^Ûa]‚Â e gzZ $
hÄÐ „ 7 Ã:ÀF X èõÛøuö æû *] àõnû Âø àûÚô Ÿ$žô èønøÎû…ö Ÿø
xŠ Æ g g gzZ$
Ã( ª ì Ð èôÛ$ vöÖû]æø àô³nûÃø³Öû] èônøÎû…ö àû³Úø o³Öøæû*]æø Y
Xì 7
èYì 7xŠ ðÃhZgzZ à zZÐ X ^Ûø ồ nÊô …ô†ø–$ Ö] éô‚$ ŽôÖô D é^rßÖ] Ñç› …]•(126ävË‘(1 ‚×q(îÖ] p†Ò æ] pçjÒ] àÚ h ^e(h]•¤] h^jÒ(p…^íe xnv³‘E
Xì @ƒ{Š c
ig¢»g ggzZà ð^nu] …]•(199ävË‘(1 ‚×q(îÖ] Ìñ]ç› Ùçì• o× ØnÖ‚Ö] h^e(á^ÛmŸ] h^jÒ(Ü×ŠÚ xnv‘Eþ
Do2]†Ò(ÄÖ^_ÛÖ] x‘]‚ÛvÚ…çÞ äÂçf_Ú(219”(2t(oΆÖ]æ š†ÛÖ]æ g_Ö] h^e(Ü×ŠÚ |†•E (äm†’ÃÖ] èfjÓ³Û³Ö](10”(4 t(Üñ^ÛjÖ] Ðn×Ãi oÊ h^e(•¨]• oe] à߉EþDl憳ne (o³e†³Ã³Ö] '†³jÖ]

cÛ xŠÃ\ WLZäÅzm\¬vZ-g—


â• oË_’Ú(394”(4 t(ÔÖ]ƒ oÊ è’ì †Ö] oÊ ð^q ^Ú h^e(g_Ö] h]çe](p„Ú†i à³ß³‰EþDl憳ne

:•D â •Û Ôì eZzgÐÅ\¬vZègZ]| ( èÖ^‰†Ö]芉ç³Ú(262”(4 t( Œ^f àe ä×Ö] ‚f ‚ßŠÚ h^e(‚Û³u] ‚³ß³ŠÚE þD†³’³Ú( o³e^³fÖ]

-*™Ñi úÈZgzŠ]Zgq Z :ÀF Üø³$׳‰øæø äô ³ ³nû×ø³Âø äö ³ ³$׳Ö] o³$׳ ‘ø äô ³ ׳Ö] Ùö糉ö …ø ^³ ßø³ nû³ eø Dlæ†ne

– Â3g6}iB; CZ äÅzmvZ o³×øÂø åö ‚ø³mø Äø³•øçø³Êø o³(׳’ø³mö èõ×ø nû³ Öø lø]ƒø äÅzm\¬vZ -vZ wÎgžì e ZzgÐÅ\¬vZèg ÷Z]|
:c â•Û Š• á gZ
\¬vZ -vZ wÎgÔ1 ke Ã\Wä ^³ ø̀ Öøæø^³ ßø³jøÊø hº†ø³ Ïû³ Âø äö ³ ³jûÆø‚ø³ ×ø³ Êø š ô …û Ÿ* û]
OÐ ugIËKZÐZ äÅzm äô ³×ô Ãû³ ³ßø³eô Üø³$׳‰øæø äô ³nû³ ×ø³Âø äö ³$׳Ö] o³$׳ ‘ø äô ³×³Ö] Ùö糉ö…ø eÔ $
- ) gzZ 7 ™xŠ :ÀF æû *] èõÛø³ ³ ³ uö æû *] àõ³ ³ ³ nû³ Âø àû³ ³ ³ Úô³ Ÿ$žô èønøÎû…ö Ÿø
Ã*
ñƒrgÃÐ iú\WZ  Ô c Š™ äö ×Ö] àøÃøÖø VÙø^Îø Íø†ø’øÞû] ^Û$ ×øÊø (^ ø̀ ×øjøÏøÊø Xì *™xŠÐ„yp ( Æ X Ýõ•ø
Ž }™Ò6–\¬vZ:c Û Â åö †ønûÆø Ÿøæø (^n÷ (×’ø³Úö Åö‚ø³iø ^³Úø hø†ø³Ïû³Ãø³Öû]
â• Dlæ†ne(äm†’ÃÖ] èfjÓÛÖ](11”(4t(oΆÖ] oÊ ð^q^Ú h^e(•¨]• oe] à߉E

c Û c
â• hg7Ã~iú)gzZ ~iú xõ³ ×û³ Ûô ³ ³eô ^³ ³ Âø•ø Ü$ ³ ³$ö (åø†ø³ ³ nû³ Æø æœ ^³ ³ n&fôÞø æû *]
@ yZªìÐg ±ZÆe ßzZ *™ù»xŠ~{)z$Ã: Hç³Þ
î*9g ~zâ)´Xì {Š c
m\¬vZ G ig¢ »yZèYì hZz à zZ »xŠ ~ Vzq
\WQÔ@ hg7ÃÑ)gzZ ÑŽ : Øø³Ãø³qø Ü$ ³ $ö õð^³ ³Þøžô o³ Êô äö ³ ³×ø³ Ãø³ rø³ Êø õð^³ ³Úøæø
Z7Z gzZ c
q Zj#gzZ ã0 ä äö ³ jûÆø‚ø³Öø &ö nû³ uø äô ³ Ãø³fø‘ûžô o³×ø³Âø äö ³ f%’ö³ mø Û
: •D â •
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
28 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
27
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

yë¸ ÒgÎ( 8) 54•e WÅ oÖø^Ãø jøÊø™ àønßô Úô³ ©û³Ûö ³Öû] éô ³…ø糉ö †ô³ ìô•æø V˜ 6iZ KZÐZQÔ ÑZe~ @'  X àônû iøƒøç( ÃøÛö Öû^eô ^aøƒöç( Ãømöæø (^ ø̀ vöŠøÛû møæø
ÅXÒgÎ( 9)]c W&~y WÅ àû Úô³ èõmø•æø —Ð% vøÖû] Ô ö ×ô ÛøÖû] äö ×$³Ö] &f ðš!gzZ5 ™wZe å ‚e ä –
E
Åï G©E
R{RÅZ >gÎ( 10) 3•eW ‚% qø oÖø^Ãø ³iø äö ³Þ$]*æø ™ à( ³ rô³ Öû] éô ³ …øç³ ‰ö XHxŠÐ(k* gzZ þÒ¡ÒgÎ)
Å• ÒgÎ( 11)]c WkŠ ðZ’Z Ùôæ$ *] àû³ ³ Úô³ lõ^³ ³ ³ mø• †ô³ ³ ³ ŽûÂøæø —^³ßø³e(…ø Dš^m†Ö]( ‚•†Ö] èfjÓÚ(169”(4 t(†Ò„Ö^e àniƒçÃÚ “n’íi h^e(oÏãnf×Ö á^ÛmŸ] gÕE

mÜZ ÒgÎ( 12)]c


E
W&~yW †ôìô• àûÚô lõ^³mø• 'ô¡ø$øæø (lô^³$Ê^³’$ ³Ö]
c Û ÇÐxŠÃ{ŠiÂ
Šâ•  WäÅzm\¬vZ-g—
k*ÒgÎ( 1 4 ) þÒ¡ ÒgÎ( 1 3 ) ‚º³uø*] äö ³ ³$׳ Ö] çø³ aö Øû³ Îöæø (†ô³ Žûvø³ Öû] éô ³ …øç³ ‰ö
:•D â • Û Å\¬vZègª0! Z
cƒ Z9¿g F {z  HxŠÐ
ÍŠ äö ³$Þ^*³ Òø Øö³qö†$ ³Ö] Ýø^³ Ïø³ Êø(àô³ nû³ iøƒøç( ³ Ãø³ Ûö ³ Öû]æø
ÅÅzm\¬vZ -*™Ñ ~:ÀF Üø$׉øæø äô nû ×ø³Âø äö ³×³Ö] o³$׳‘ø o( fôß$Ö] ‚øßûÂô kö³ßû³Òö
Xƒðƒ: „e DLÐZ X ¼% Îø ÔôjøŽûmø ÜûÖø
gzZ cW! Z²Z q
ZÔ å¢q ~ { Çg ! (äô ³$׳Ö] o$ ³ fÞø ^³ mø: Ùø^³ Ïø³Êø o' ³eô]†ø³Âû *] øð^³ rø³ Êø
m\¬vZ -ÑÆvZ} Z :Ån² ^³ ³Úøæø: Ùø^³ ³Îø ĺ³ qøæø äô ³ ³ eôæø ^³ ³ ì÷*] o³ ³Öô á
芉çÚ(106”(35 t(o³×nÖ o³e] àe àÛu†³Ö] ‚³f &³³m‚³u h^³³e( سfß³u à³e ‚³Û³u] ‚³ß³ŠÚE
$ žô
:c Û Ôì 1 à ð¸ }÷!Åz o ßô³ ³iô^+³ Êø: Ùø^³Îø (ܺ³Ûø³Öø äô ³ eô Ù^³ Îø [äö ³ Ãö ³qøæø
gjÓ³Ö]…]•(458”(4 t(Üñ^³ÛjÖ]æ oΆÖ] h^³³jÒ(ܳÒ^³³v³×³Ö Õ…‚³jŠÛ³Ö]E/ Dlæ†ne(èÖ^³³‰†³Ö]
â•
 WÐZ : Ån²?ì 1 H o% fôß$Ö] åö ƒøç$ ÃøÊø äô mû³ ‚ø³mø àø³nûeø äö ³ Ãø³•øçø³Êø äô ³ eô
Dlæ†ne(änÛ×ÃÖ]
Â
™xŠ »Å\¬vZègŠ&0vZ†]|
* Ô î Wá k0 }÷ÐZ :c Û Xì (hô^³jøÓôÖû] èô vøiô^³ Ëø³eô Üø$׳‰øæø äô ³nû³ ×ø³Âø äö ³×³Ö] o³$׳‘ø
â•
ZzgÐÅ\¬vZègŠ&0vZ†]|
:ì e vZ -g—™Ñà ð¸ ä ! Z²Z kZ (éô †øÏøføÖû] éô …øç‰ö Ùôæ$ *] àûÚô l õ ^mø• Äô eø…û *]æø
y» Æ g F q Z ä VrZ :ÀF Ùø^ÏøÊø (Ñø^Êø^*Êø o×÷jøfûÚö áôƒö.] oÊô *]†øÎø äö ³$Þ*] -g—Ô c Š wZ et ‚ÆÅzm\¬ äºÖFžô ÜûÓö³`ö ÖFžôæø ™Vàô nû³ jømø«³ Öû] àô³ nû³ iø^³ aøæø
-vZ wÎgÔ Š ƒÇ{z ÂJ 7~ ^³ÚøVÜø³$׳‰øæø äô ³ nû×ø³Âø äö ³ ׳Ö] o³ $׳‘ø äô ³$׳Ö] Ùö糉ö …ø äö ³ Öø BÃÒgÎ( 1) ÐZ äÅzm\¬vZ 'ô¡ø$øæø (o( ³ ³‰ô †û ³ ³Óö³ Öû] èô mø•æø—º ‚uô]æø
ä ?:c â• Û Ð yZ ä Åzm \¬vZ :Ù^³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³Îø [äô ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ Þôƒö.] o³ ³ ³ ³ ³ ³ Êô lø+]†ø³ ³ ³ ³ ³ ³ Îø ]c Wg e ðZ’Z Å {• ÒgÎ( 2) èõmø•æø (éô †øÏøføÖû] éô …øç‰ö †ôìô• àû Úô³ lõ^³mø•
:Å n²?J 7H~ y» Æ kZ ^³³³Ûø³³Þ$*] Üû³³jöfûŠôvø³³Êø*]™lö+]†ø³ ³ ³ ³ ³ Îø •e WÅ{•ÒgÎ:tWzŠt( 3) Ÿø äö Þ$*] äö ×$ Ö] ‚ø`ô•ø™áø]†øÛû Âô Ùô• àûÚô
Å yëñ ÒgÎ~ y»Æ kZ~ àû Úô³ Éø†ø³ Êø o³ j$uø —^%÷føÂø ÜûÒö^ßøÏû³×ø³ìø Å {• ÒgÎ( 5) ÏÆZ îG !WgzZ 163 àø³ ³ ³ ³ ³ ³ Úô³ èõmø•æø —çø ³³³aö Ÿ$žô äø ³³³³³³³Öøžô
G
^Ûø$Þ*] Üû³jöfû Šôvø³Êø*]™]cWg e~y W o³$׳‘ø äô ³$׳Ö] Ùö糉ö…ø Ùø^³Ïø³Êø(éô ³…ø糊% Ö] †ô³ ìô• yZ/w K ÒgÎ( 6)]c W&~y W p„ôÖ$] äö ×$ Ö] Üö³Óö³e$…ø á$ žô™Íô]†ø³ Âû Ÿ* û]
]gÎy
J WÐ —^%÷fø Âø ÜûÒö^ßøÏû×øìø *]†ø³Îø^³ß÷ Îô³ ç Úö³ ¡÷qö…ø á$ *] çû ³ÖøVÜø³$׳‰øæø äô ³nû³ ×ø³Âø äö ³ ׳ Ö] s Z²Z ÒgÎ( 7 ) 1 8 •e WÅ ( —šø…û Ÿ* û]æø lô]çø Ûø³Š$ Ö] Ðø³×ø³ìø
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
30 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
29
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

Dlæ†ne(äm†’ÃÖ] èfjÓÛÖ](313”(4t(ÝçßÖ] 
Åzm \¬vZ -vZ wÎgÔ• S7 X Ùø] ø̂ Öø Øõføqø o×øÂø ^ ø̀ eô
Û Š•
á gZ ä
cÛ xŠû%&
â• ¿ÑZz ¢ ðä Z :c
â•
KZ Ì{zÂñ 76h N Ã]c WyZ
:•D â • Û Ôì e ZzgÐÅ\¬vZèg{k  Ù 1Z]|
C
X ñ Y?Ø Ð(
~÷ Åzm \¬vZ - u0 Ñ:ÀF (oÞô•öçÃö mø Üø$׉øæø äô nû×øÂø äö ×Ö] o$בø o% fôß$Ö] øð^qø
= ÂñÑ p=a Æ ]ŠÈ o³ Þôøð^³ qø èõnøÎû†ö ³ eô ÔønÎô …û *] Ÿø*] o³ Öô Ùø^³ Ïø³ Êø
DÐŽÚ•(']†j×Ö áçÚ^ÛÖ] …]•(458”(8t(o×Ãm oe] ‚ߊÚE

Vz™:xŠ ÑZz{z»~H:c â• Û Š•
á gZ o³Ú(.]æø (o³ eô^*³ eô: kö³×û³Îö [Øö³ nñô]†ø³ fû³ qô ^³ ø̀ eô * ŸB;Æ™xŠ6
¢6 Vð;
~Ô• ñW™á x?Zm LƒŽ äô ³$׳Ö] Üô³ŠûeôVÙø^³ Îø =äô ³$׳Ö] Ùøç³ ‰ö…ø ^³ mø o³ ×ø³ eø : • Câ •Û Ôì eZzgЕ\¬vZègÈ ¬]|
6\W\! Vâ }÷:H n²ä Ø( ³ Òö àû³ Úô³ (ÔønËô ³ Žûmø äö ³ ³ $׳ Ö]æø (ÔønÎô …û *] \¬vZ -x™ Z Ñ Z  ]ZgC Ù :ÀF ]ƒøžô áø^Òø Üø$׉øæø äô nû ×øÂø äö ×Ö] o³$׳‘ø o$ fôß$Ö] á$ *]
Åzm\¬vZ-\WÂÔ7VYVƒZÆ o³ Êô lô^³ ³ $ø^³ ³ Ë$³ ß$³ Ö] †( ³ ³•ø àû³ Úô³ (Ô ø nÊô õð]•ø VâzŠ  D Ñ p=6_ Åzm Äø³ Ûø³ qø èõ×ø³ nû³ øÖ Ø$ ³ Òö äô ³ ³ •ô ]†ø³ ³Êô o³ ³Öøžô pæø*]
äô ³ $׳ Ö] Üô³ Šûeô:c Û xŠb§kû
â• Z %&ä ‚ø³ Šøuø ]ƒøžô ‚õ³ ‰ô ^³ uø †( ³ •ø àû³ Úô³ æø (‚ô³ Ïø³ Ãö ³ Öû] 6Vð; VâzŠ Q D hŽÃVð; *]†ø³ ³ Ïø³ ³Êø ^³ ³ ³Ûø³ ³ ồ nÊô &ø³ ³ Ëø³ ³ Þø Ü$ ³ ³ $ö (äô ³ ³ ³ nû³ Ë$³ ³ Òø
õð]•ø Ø( ³ Òö àû³ Úô³ (ÔønËô ³ Žûmø äö ³ ³ $׳ Ö]æø (ÔønÎô …û *] X lõ]†$ Úø 'ø¡ø$ø äö ×$ Ö] çø ³aö Øû³Îö™:_7 gzZ D™xŠ äö ³³³³×$ ³³Ö] çø ³³aö Øû³³Îö™V^³ ³ ³ ³ ³ ³ Ûø³ ³ ³ ³ ồ nÊô
(‚ô³ Ïø³ Ãö ³ Öû] o³ Êô lô^³ ³$ø^³ ³ Ë$³ ß$³ Ö] †( ³ ³•ø àû³ Úô³ (ÔønÊô h( †ø ³³eô ƒöç³³Âö ]* Øû³³Îö™gzZ —‚º³uø*] h( †ø ³³eô ƒöç³³Âö *] Øû³³Îö™æø —‚º³uø]*
X‚øŠøuø ]ƒøžô ‚õ‰ô ^uø †( •ø àûÚô æø h( †ø ³eô ƒöç³Âö *] Øû³Îö™gzZ —Ðô³×ø³Ëø³Ö] h( †ø ³eô ƒöç³Âö *] Øû³Îö™æø —Ðô³×ø³Ëø³Ö]
Däne†ÃÖ] gjÓÖ] ð^nu] …]•(1164”(2t(Ü׉æ än× ä×Ö] oב ofßÖ] äe ƒçÃÚ h^e(äq^Ú àe] à߉E V˜6
J Ô ZŸQ —Œô^³³³ß$³³Ö] ^³ ³ ³Úø ^³ ³ ³Ûø³ ³ `ôeô xö³ ³ ŠøÛû ³ ³ mø Ü$ ³ ³ $ö —Œô^³ß$³Ö]
Ô X Ð Vð; VâzŠ íB; ^³ ³ Ûø³ ồ eô .]‚ø³ fû³ mø (åô ‚ô³ Šøqø àû³ Úô³ Åø^³ ³ _ø³ jø‰û ]
B‚ÆlöWÅ[°cÛ xŠÐBÃ
â•
gzZ }nÔu Y Z’Z Å ä¢B; àû Úô³ Øø³føÎû*] ^³ Úøæø äô ³ ³ ồ qûæøæø äô ³ ³‰ô +]…ø o³ ×ø³ Âø
Û Å\¬vZègh
: •D â • m 0T ‚]|
b§ (ZÔ D â •Û Ð Œ ZÆ Ÿ X lõ]†$ Úø 'ø¡ø$ø ÔøÖôƒø ØöÃøËûmø åô ‚ôŠøqø
|7BÃäÅzm\¬vZ-vZwÎg:ÀF Üø$׉øæø äô nû³ ×ø³Âø äö ³×³Ö] o³$׳‘ø äô $×Ö] Ùö糉ö…ø o³Þƒøç$ ³Âø
XDâ•Û û%&
XcÛ xŠ=ÐlöWÅ[°¼™
â• X ¡÷Ëûiø hô^jøÓôÖû] èô vøiô^Ëøeô
ð^q^Ú h^e(p„Ú†jÖ] à߉EþDé^rßÖ] Ñç› …]•(190”(6 t( l]ƒçÃÛÖ] Ø–Ê h^e(p…^íe xnv‘E
Då†â^Î( ànÚ†vÖ] …]• (31”(7t(‚ÛvÚ äÛ‰] àÚ h^e(¼‰æŸ] ÜrÃÛÖ]E
‚ß Ù^Ïm^Ú h^e(•¨]• oe] à߉EþD†’Ú( oe^fÖ] oË_’Ú(473”(4 t(Ý^ßÛÖ] ‚ß ᕆÏÖ] ð†Ïm àÛnÊ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
32 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
31
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

2rÐZä?ž
Xì c
Zz™xŠÐÏZ™ZÅg6
* (I
à ZzŠgŠB;»!%
G
Û Å\¬vZèg ö§©3ZÅm°Z! Z0y¢]|
E
: •D â •
Dlæ†ne(äm†’ÃÖ] èfjÓÛÖ](11”(4t(oΆÖ] oÊ ð^q ^Ú^Ú h^e(•¨]• oe] à߉E
E
:ì eZzgÐÅ\¬vZèg î~©8]|
m \¬vZ -vZ wÎg ä VrZ :ÀF  äö ³ ׳Ö] o³$׳ ‘ø äô ³×Ö] Ùô糉ö…ø o³ Öøžô ^³ Óø³•ø äö ³$Þ*]
}÷Åzm \¬vZ - *™ Ñ :ÀF Øøìø•ø Üø³$׳‰øæø äô ³nû³ ×ø³Âø äö ³×³ Ö] o³$׳‘ø o$ ³fôß$³Ö] á$ *]
}g ! Æ ŠgŠ ãK~ { Çg ! ÅÅz åô ‚ôŠøqø oÊô åö ‚ö³rô³mø ^ Ã÷³ ³qøæø Üø$׳‰øæø äô ³nû³ ×ø³Âø
Z k0}÷Ô ñÑ p=k0 ^³ ø̀ Öø Ùö^³ Ïø³mö (麳*]†ø Úû³ ] ^³ aø‚ø³ ßû³ Âô æø ^³ ø̀ nû ×ø³ Âø
q
Ü zÆ äÑ xsZžŽ Å n²~ äô ³ ׳Ö] Ùö糉ö…ø äö ³ ³Öø Ùø^³ Ïø³ Êø Üø³ ×ø³ ‰û *] „ö³ ßû³ Úö³

C™ »’Ž å Ëx * »T¶]gú Ùø^³ Ïø³ Êø (èô ×ø³ Ûû ³ ß$³ Ö] àø³ Úô³ o³ Îô†û ³ iø ö( ð^³ ³Ë$³ •ø
Åzm \¬vZ -vZ wÎgÔ å ;gƒ Ð o×ø³Âø Õ ø ‚ø³mø Äû³•øVÜø³$׳‰øæø äô ³ nû³ ×ø³Âø äö ³ ׳Ö] o³$׳‘ø
á g Z äÅzm\¬vZ -u 0
Š• ÑÔ ¶ ^³ ø̀ nÛô ³(׳ ÂøVÜø³$׳‰øæø äô ³ ³nû×ø³ Âø äö ³ ³×³ Ö] o³ $׳ ‘ø o% ³fôß$³ Ö]
kZ~ŸLZB; CZ :c â•Û Š• á g Z ä Øû³ Îöæø (Õø‚ô³ Šøqø àû³ Úô³ Üø³$Ö^*³ ³ iø p„ô³ $Ö]
X zŠ 2xŠtÃî~©E8:cÛ
â• X èø’øËûuø
&gzZÔ ì ;gƒ ŠgŠ V˜ Åg 6( Äø³ fû³ ‰ø Øû³ ³Îöæø (^³ ³ $÷¡ø$ø äô ³ ³ ³ ׳ ³ Ö] Üô³ ³ ‰û ^³ ³ ³eô
:ð7 tû%]‚X :¼ä³×Ö] ܳŠeû% àû³ Úô³ äô ³ ³iô…ø‚û³ Îöæø äô ³ ³×³ Ö^³ eô ƒöç³ Âö *] lõ]†$ ³ Úø
þDlæ†ne(èÖ^‰†³Ö] 芊ϳÚ(43”(44 t(ànßÚ©ÛÖ] Ý] ä’Ëu &m‚u(Øfß³u à³e ‚³Û³u] ‚³ß³ŠÚE

‚ö³ qô*] ^³ Úø †( ³ •ø àû³ Úô³ äô ³ ³iô…ø‚û³ Îöæø äô ³ ³ ׳ Ö^³ ³eô ƒöç³ Âö *] X …ö ƒô ^uø.]æø ‚öqô*] ^Úø †( •ø
Dlæ†ne(èÖ^‰†Ö] 芉çÚ(74”(7t(è×ÛßÖ] ènÎ… h^e(oñ^Šß×Ö p†fÓÖ] àߊÖ]E

™xŠ »Å\¬vZèg÷Z]|
* X …ö ƒô ^uø.]æø
:•D™yÒÅ\¬vZègm +Z†]| Dlæ†ne(oe†ÃÖ] ']†jÖ] ð^nu] …]•(1728”(4t(ànÃÖ] àÚ ènΆÖ] h^fvj‰] h^e(Ü×ŠÚ xnv‘E

´ â0÷Z]|" U gzZ~:ÀF àôeû ‹ô³ Þø*] o³×øÂø kº³eô^³ $øæø ^³ Þø*] kö³ ×û³ìø•ø
Åä2xŠ
(F
ÂÔñƒ¢q ~ {Çg! ÅÅ \¬vZ èg (éø³ ø̂ ³Ûû ³uø ^³eø*] ^³møVkº³ eô^³ $ø Ùø^³ Ïø³ Êø (ÔõÖô^³ Úø
Û ¿\¬vZègvZ†›
:•Câ • Ë
ÐÅ \¬vZ èg ÷Z ]|ä " U ÔønÎô …û *] Ÿø*]V‹º³ Þø*] Ùø^³Ïø³Êø (kö³ nûÓø³jø•û]
}÷Åzm \¬vZ -vZ wÎg:ÀF äô nû ×øÂø äö ³×³Ö] o³$׳‘ø äô $×Ö] Ùöç‰ö…ø o$ ×ø³Âø Øø³ìø•ø
DÅ~gF=!{Ú1Z}Z:Hn² äô ³ ³ ³nû×ø³ Âø äö ³ ³ ³×³ ³Ö] o³ ³$׳ ³‘ø äô ³ ³$׳ Ö] Ùôç³ ‰ö…ø èô nøÎû†ö ³ ³eô
e E
ègî~©8]|~gzZñÑp=k0 Ùø^³ ³ Ïø³ Êø èø’ ø ³ Ëû³ ³uø ‚ø³ ³ßû³ ³Âô ^³ ³ Þø*]æø Üø³ ³$׳ ³ ‰øæø
:cÛ äÅ\¬vZ èg ÷Z ]|Xì h$ …ø Ü$ ö̀ $×Ö]VÙø^³ Îø (o³×ø³eø: Ùø^³Îø [Üø³$׳‰øæø
â•
\¬vZ-g—Ô¶ ŠŽñk0 Æ•\¬vZ èô ×ø³Ûû ³ß$³Ö] èønøÎû…ö åô „ô³aø àø³nÛô ³(׳Ãø³ iö Ÿø*]Vo³ Öô
vZ-vZwÎgŽ Vz™:xŠ {zÃ\W~ Ìô•û] (Œ ô ^³ ³ føÖ] gø³ ³ aô„û³ ³Úö (Œô^³ ³ ³ß$³ ³ Ö] î~©E8)kZ?H:cÛ Š•
â• á gZ=äÅzm X èøeø^jøÓôÖû] ^ ø̀ njô Ûû $×Âø ^ÛøÒø
ä VrZX¸ D™ c Û Åzm \¬ (kø³ Þû*] Ÿ$žô oø³ Êô^³ ³•ø Ÿø (o³ Êô^³ ³ Ž$ Ö] kø³ ³Þû*]
â•
6Ï ƒ 27xŠ » ( }hY)’Ã(
èg ÷Z ]| ÂX 7VY :H n² X ^Û÷ Ïø‰ø …ö •ô ^Çømö Ÿø ÷ ð^Ëø•ô
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
34 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
33
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj
E
gzZ þÒ¡ÒgÎ)&f ðš!gzZ e
W~g7 Ü$ ³ ö̀³ $׳ Ö]:HxŠÐ]ÜyZäÅ\¬vZ
X ³7 ( k* køÞû*] Ìô•û] (Œô^føÖ] gøaô„û³Úö (Œô^³ß$³Ö] h$ …ø
Dh^jÓ×Ö èÚ^ÃÖ] èm†’ÛÖ] èòn`Ö](161”(4t(áçÃfŠÖ]æ ‹Ú^íÖ] ÅçßÖ](ᕆÏÖ] Ýç× oÊ á^ÏiŸ]E Ÿø ÷ ð^³ ³ Ëø³ •ô (kø³ ³Þû*] Ÿ$žô oø³ ³Êô^³ ³ •ø Ÿø (o³ ³ Êô^³ ³ Ž$ Ö]

ï»ÌxŠ »ï» X ^Û÷ Ïø‰ø …ö •ô ^Çømö


Dé^rßÖ] Ñç› …]•(132”(7t(Ü׉æ än× ä×Ö] oב ofßÖ] ènÎ… h^e(p…^íe xnv‘E
:–ä³0Z
GLG3©E
ï G3µÅáZzä™xŠZ
Z  :À
F ‹ô³ËûÞø èön$ËônûÒø kûÞø^³Òø ^³Ûø³×$³Òöæø Û «ËÐZä\¬vZ ˆS7
ðâ • g FTx ÅZ ÒgÎ
6
Xǃåzx@„ÚZxŠÏƒ~¸Ñ X Ü$ iø*] èönøÎû†% Ö] kôÞø^Òø pçøÎû*] oÎô]†$ Ö] Û ~}g !
: •D â • Æx ÅZ ÒgÎÅ\¬vZègZ]|
(165 ” (4 t(ènΆÖ^e h†ÏÃÖ] èÆ‚Ö t¡Â oÊ Ü׉æ än× ä³×³Ö] o³×³‘ ä³m‚³â س’³Ê(•^³Ã³Û³Ö] •]‡E gF ËÌZ  (xÅZ {gÎ)t:ÀF Ÿ$žô ¼% ³ Îø Øõ³ n×ô³ Âø o³ ³×ø³ Âø kû³ ³ñø†ô³ ³Îö ^³ ³ Úø
Dlæ†ne(äÖ^‰†Ö] 芉çÚ X~ŠYËÐZä\¬vZˆS7 6 X oøÖ^Ãøiø äö ×Ö] åö ^Ëø•ø

Û
]i YZÅxŠÐ]Ü{z´ÆˆyWŒ Dš^m†Ö]( ‚•†Ö] èfjÓÚ(80”(4 t(Ù]ç_Ö] ÄfŠÖ] †Òƒ h^e(oÏãnf×Ö á^ÛmŸ] gÕE

: •D â • Û Å\¬vZèg' Y]| xŠ » ã‚ W~]Š Ñz


T åòŠ Wq Z~ {gëÜæ:ÀF ^eø*] oßÓm Øq… èô ßøm‚ô³Ûø³Öû^³eô áø^³Òø :•D â • Û m\¬vZ Gî*9gw•
á ï±+-Zw°)´
E-oÅ
» L »Æ–{z ¶™è 1Z R Å ÄöËøßûmø h†øÏû³Ãø³Öû] à³Ú o³Î†³m †³Òù„ø³Úö vZègÒÃ]|ä ö Z0Z :ÀF  èøÛø›ô^Êø àûÂø o( ß(Š% Ö] àö³eû] tø†ø³ìû*]æø
ÃVÍßÐ xŠ kZ \¬vZÔ å @ ™xŠ ä³ ×³Ö] o³×³ ‘ ä³×Ö] Ù糉ö…ø Ùø^³ Ïø³Êø ^³ ø̀ eô äö ³#׳Ö]  ž He
Æ yZ Z ZzgÐ •\¬ Üø³$׳‰øæø äô ³ nû³ ×ø³ Âø äö ³ ³$׳Ö] o³$׳ ‘ø äô ³$׳Ö] Ùøç³ ‰ö…ø á$ *]
Åzm \¬vZ -vZ wÎgÔ å êŠ œ ÔjnÎ… ^Úø †Òù„øÚö ^eø*] ^³mø Ü׉æø äô nû×ø³Âø -vZ wÎg Âc WdŒ Û‰ Ü z »Üäz èøÛø³ ×ø³ ‰ø Ý$ .] †ø³ ³ Úø*] ^³ ³ ³aø•ö Ÿøæô ^³ ³ ³Þø•ø ^³ ³ ³Û$ ³ ³Öø
?!™è1Z} Z :c â•Û Š• á g ZÐ kZ ä ç³ e] Ùø^³ ³ Ïø³ Êø o$ ³ ³×³ ³Âø ^³ ³ `•†³ ³ Â] å„ô³ ³aø 5
igzZ•x Z]|äÅzm\¬vZ ^³ nøiô^+³ mø áû*] •õ³ ³vû³ qø kø³ ßû³ eô gø³ ßø³ mû³ ‡øæø
™è 1ZX z™76íƒ D™xŠ H †³ v³eø èv³ ׳ Ú èßø³ m†³ Î èr³ • †³ Òù„ø³ Úö ™ WVâzŠ {z ž c â•Û ¬Ã ¾ ›  o( ³ ³ ‰ô †û ³ ³ Óö³ Öû] èømø• ^³ ³ ³aø‚ø³ ³ßû³ ³Âô .]†ø³ ³ Ïû³ ³nøÊø
‹xŠ ä Œ^+³ eø Ÿø Ý¡øŠ$ Ö] äô ³ ³nû³ ×ø³ Âø Ùø^³ Ïø³ Êø o³ _³ dz Î
†³ ³v³ eø èv³ ׳ Ú èßø³ m†³ ³ Î èr³ ³• :c Œ
d Û Æ • \¬vZ èg Òà ]| æø èømø«³ ³ ³ Öû] —äö ³×$ ³Ö] Üö³Óö³e$…ø á$ žô™æø
äÅzm\¬vZ-vZwÎgÔ o³ ³ ³ _³ ³ dz ³ Î ^³ ³ aø„³ ì*] г n$]ç³ Ú oø³ ³ aô ^³ ³ Ûø³ ³$Þžô ^³ ³ ø̀ e ~g7 —äö ³×$³Ö] Üö³Óö³e$…ø á$ žô™ÏÆZ îG
!W
G X àônû iøƒøç( ÃøÛö Öû^eô ^aø]ƒøç( Ãømö
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
36 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
35
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

ÑZ e ~ VZ.Ãx?Zm w*ZŠžì än× knϳ֜æ g³q o³Ê |†³› 7`wðÃ~ kZ :c Û Š•


â• á g Z ä o׳ ݡøŠ$ Ö] äô nû³ ×ø³Âø •æö ]•ø àe á^Ûø nû³ ×ø³‰ö
Z hgÃVz0
{ zÔ Š  gŠ 6yZ gzZ Š
 Å^³fŠÖ] k³×³Ã³r³Ê (Å^³³fŠÖ] ( ]ÜŠ OZ ÿLE &‡ ) |Zñ {z t ž X Ý]çø ø̀ Öû]
\WgzZÑ äh xŠt ‚Æ\W å^iªÊ (änÖž “f’³fiæ 䳊v³×³i @Š ƒ ZŠ 0 y Ñ]|Ð X•

} Z :ÎìgzZ c W¸• Û ÔÑ Ueà àÚVÙ^ÏÊ Ù^nÞ]• ^mVÙ^Ï³Ê Ô×³Ú D™ c Û xŠ 6Vzgâ Y ~fñx?Z


â•
¸• Û Ôƒ yà ?:c Û ä \WÔw*ZŠ
â• Ôe… Ù牅 ^³ÞœVÙ^³Ï³Ê [k³³Þœ X¸
Zƒ 5 » [g Æ \W~:Î ì Ù^³ÏÊ(Ý^³Ã_³e ÔnÖž o³ß³×³‰…œ Dlæ†ne(ØnrÖ] …]•(406”(1t(èmæ•Ÿ] Ø‘] oÊ h^e(Ùç‘Ÿ] …•]çÞE

B‚ Æ ä3= ä kZÔVƒ Ÿ p„Ö] ä³×³Ö ‚³Û³v³Ö]: Ù^³nÞ]•


Æx?Zmw*ZŠaÆvÐè
™xŠÐx *
*
x?Zm w*ZŠÔì 5s§Å\ W X å†Òƒ àÚ oŠßm
: •D â • Û ~ îG G0ÒÉZzxCZ¿[ÂKZmvZ Gî*9g”0–1Zx â Z
Ž =°x ÓaÆ\¬vZ :¹ä
¿\¬vZ èg k„0Z ]|:ÀF  oeœ àe o× à Œ^f à³e] à³Â
g ÇŠæzg c" Ãá Zz 䙊 c LZ
D™e ZzgÐÅ\¬vZègZ]| ]ƒž: Ù^³Î ä³ Þœ ܳ`ß³Â ä³ ×³Ö] o³ •… g³Ö^³ ›
X @
hg7
Ë?Z  :c â•Û Š• á gZ ä VrZž• (‚³ ‰¢] ä³ ³ nÊ Í^³ ³ í³ i •]ç³ e k³ ³ß³ Ò
ƒsp»è»~Tƒ~~ŠZz àÚ g³rÖ^³ eæ Ù^³ nÞ]‚³e ƒç³ÂœVسϳÊ
Dlæ†ne(änÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]•(14”(1t(áçnvÖ] é^nuE

: •D â • Û ñƒD™Ü§Zz»‚Æ\ Wh '×
†³ • à³Ú g³ r³Ö^³ ³eæ Ù^³ ³nÞ]‚³ e ƒç³ Âœ:¼V- X ‚‰¢] †•
á Š !
{• ÆgzŠÆx?Zmw*ZŠ :ÀF oÊ Ù^nÞ]• á^Ò p„Ö] Ô×ÛÖ] áùœ
VZ.ÆyZgzZx?m Z w*ZŠ~Ô‚‰¢]
ZÃ]ZgV#ž c
q CäVñæà áçÛrßÛÖ] å ð^³q (ä³Þ^³_³×³‰
XÐÑÆèVƒ© {CÅ
»Ã # Ö Ó ~g vŽ ǃ Za ^ äÞžVäÖ ]çÖ^ÏÊ (Ü×ÃÖ] h^³v³‘œæ
á Š !
Dlæ†ne(ènÚ¡‰Ÿ] èÊ^Ï%×Ö è×fÏÖ]…]•(308”(1t(è×n×Ö] ÝçnÖ] ØÛÂE
Za ]Zg kZ ä { • Ô Ç }Š™ Ý¡Æ ]„Òæ ]„Ò è×nÖ oÊ ‚³Öç³m
]|ˆÆ ä™ÜÃg ukZmvZ Gî*9g ~÷Š +-Z w¾)´
}Š ¬» OÆ aC Ù áZz äƒ ØÒ ØjÏe †ÚªÊ (ÔÓ×Ú ‚³ŠË³m
Û Š•
: •D â • á g Z ñƒD™yÒzzÅä™j ËÐx * Æx?Zmw*ZŠ
Âñƒ Za x?Zm w*ZŠ Z Š ^Û×Ê(è×n×Ö] Ô×i o³Ê ‚³Öç³m à³Ú
 Ô c
á Z Åe
{g • Zzg kZ ~ kZ :ÀF oÏ`nfÖ] å]æ… ^Ú oÖž ÔÖ„e …^•œ
èÐ g eÆ { • á Š !ä {-Zz ÅyZ èÛqœ oÊ äÚœ äjÏÖœ Ù^nÞ]• ‚³Öæ
ÅÜ~™ä•x â ZžŽì Ý¡ŠÖ] än× Ù^nÞ]• áœVgÃŽÖ] oÊ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
38 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
37
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

(àn׉†ÛÖ] oÊ ‚ÛvÚ o×Âæ (ànÛÖ^ÃÖ] oÊ |ç³Þ o³×³Â Ý¡³‰ w*ZŠ {zÔ c


Š wZ eÐWÆ ãègzZ äiçfÖæ ‚‰¢] l^fÊ(éçfÖæ ‚‰œ
Ÿž š…¢]æ ð^ÛŠÖ] àne èe]• Ÿ (ànÃÛqœ ÜŠÖ] l¡Ú^u à³Ú \Wä \¬vZÔÑ UeÃx?Zm oÖ^Ãi ä×Ö] å^rß³Ê (ä³Þ^³Šv³×³m
å•^³f pˆ³rm ÔÖ„Ò (ànÃÛ³qœ ^³³`jn‘^³³ß³e „³ì• o³³e…æ  V Œ ðâ •
\W J Û « ] •Ã X È×e ^Ú È×e oju ÔÖ„e
Ù^Î(|çÞ |çÞ |çÞ ÜnÏjŠÚ ½]†‘ o× oe… áž (ànߊvÛ³Ö] X ‰ƒ} (
ðo• ØÓe oe… áž åç³Æ‚³×³i ¡³Ê o³Þ†³Òƒ à³ÚV|ç³Þ Ü³Ó³Ö Dlæ†ne(änÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]•(14”(1t(áçnvÖ] é^nuE

äfv‘æ äÖ• o×Âæ ‚ÛvÚ ^Þ‚n‰ o³×³Â ä³×³Ö] o³×ù³‘æ(ܳn׳ : •D â • Û ~y WQ


X Ü׉æ gzZ~‚x?Zmw*ZŠ Z  :ÀF Ý¡ŠÖ] ä³³n׳ Ù^nÞ]• o׳je] ^³Û³×³Ê
Dlæ†ne(änÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]•(394”(1t(áçnvÖ] é^nuE ä\¬vZ ‰ ñâ i W~/~( ØÃq (]†ì•æ Ÿæùœ (Å^³³fŠÖ^³³e
xŠ »vЖ Ë~nç kZÐ x *
j Æ \W oÊ äe éƒ^ój‰¦] o³Ö^³Ã³i ä³×³Ö]
:•D â •Û vZ¶g~÷Š +-Zw¾)´ Æ( Vzè)Vz0 gŠ1‡"Ãä¯ Ÿ ojÖ] Å^fŠÖ] †• Äß³Û³i ÔÖƒ
vZ èg " 0 G ]|:ÀF  g³³nŠÛ³Ö] à³³e ‚³³nó³‰ ೳ Š ¯=g f »vÐÑ
X c X Å^_jŠi
âe Zzgt=ž•D â • Û Å\¬ ànu Ù^³Î àÚ áœ o߳dz׳eVÙ^³³Î Dlæ†ne(änÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]•(14”(1t(áçnvÖ] é^nuE

:¾ t ‰Ü z Æ x• á ¿Žž ì o³Ê |çÞ o³× ݡ³‰ o³³ŠÛ³m jËÐx *


 Æx?Zmw*ZŠm\¬vZ Gî*9g y{ Ÿg£Zx â Z ï GE4hÒX3Zx â Z
Â! ànÛÖ^ÃÖ] o³Ê |ç³Þ o³×³Â Ý¡³‰ X h†Ï äÆ‚×i ÜÖ (ànÛÖ^ÃÖ] Ð kZ L L• D â • Û ñƒ D™{û6kZÆ™yÒ e Zzg àZz ä™xŠz
X ÇL »:–ÐZ • ìg â • Û Š•
á g Z Z\ñ& ǃ HgzZ * ™jË» x * Æ Z} y! 8™| (
EoÅ
Dlæ†ne(änÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]•(192”(2t(áçnvÖ] é^nuE c 䙿6kZ ö- Z0Zx â Z • ìg â • Ûe
Zzg k„0ZvZ†]|
Û Å\¬vZèg¹@
: •D â • g bŠ0z/ Z~[ÂÃäCÆkZ•ìg™e
q Zzg~ G 5ÒÉZzxCZ¿[ÂKZ
îÏG
Ë{zžÐ ~ VñŠÆ–:ÀF Ÿ ᜠ(h†ÏÃÖ] o× „ìœ ^ÛÚ áž D•^e• Ø’nÊ(ämç•… äm…çÞ(153 ”(äÏm†Ê] pæ^jÊE ó Xó •ìg™äz[! m{
T)žì Ìtñà: yvà : …^`Þ æœ ØnÖ oÊ Ù^Î ]‚uœ †–³i xŠ »äg @Ù i »,
ZC ‚
yŠ {z(žƒ{çÃ
Èt~]Zg c X ànÛ×ÃFÖ] oÊ |çÞ o× ݡ‰ :ì –xŠ »äg @Ù i »,
ZC ‚ävZ¶g~÷Š+-Zw¾)´
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
40 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
39
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

™xŠÐx *
* Û vZ†]|
ÆmvZ Gî*9gÙŒ X ànÛÖ^ÃÖ] oÊ |çÞ o× ݡ‰:á

:HÜÐY f‰ämvZ Gî*9g~÷Š)´


Dlæ†ne(änÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]•(192”(2t(áçnvÖ] é^nuE

ÐZ gzZ á 3 * 3 {Š c
iŽ :ÀF Í^³ìæ ]†³n%Ò Ø³Òœ à³³Ú áœ ‚Ðä™xŠÐx*
Dà7yv–, Æx?m
Z bâ
E
B; 6ù LZ {z ƒsp »N$  (èÛí³jÖ] à³Ú ä³³ŠË³Þ o³³×³Â : •D â • Û ~‚KZ| 465 öW á\¬vZ¶g~£ÌØZ1Z •
è׳n׳³Ö]:¾tg !&ñƒD¢ (å‚ne ä³ß_e o³×³Â x³ŠÛ³n×³Ê x?Zmbâ]|–gzZ, ‚:ÀF än×Â^uçÞ ^jiœ (h†ÏÃÖ]æ ènvÖ] áž
ä×Ö] o•…æ o•†³Ò ^³m p‚³n è׳nÖ ^³m p‚n è×nÖ è׳n׳Ö]VسϳnÖæ :Ån²gzZ ñƒ¢q~# Ö } Å (^ß×Ûu]Vk³Ö^³Ï³Ê (Ý¡ŠÖ]æ 顳’³Ö]
ÂX o•†ÏÖ] ä×Ö] ‚f oeœ p‚n‰ à³Â p‚n‰ à ä×Ö] o•…æ o•†Ò äx?m Z bâÔBâ• Û gZÎ6 Ï… ^ÛÓÞ¬Ê ^ÛÓ×Ûuœ Ÿ V|çÞ Ù^ÏÊ
ÐtÔ Ç ñà7g¢ÐZ * 3 ØÃËm. o•†ÏÖ] ä×Ö] ‚³f o³eœ ?èY ÇVz™7gZλ~:c Û (…†³³–³³Ö]æ 𡳳f׳³³Ö g³³³f‰
â•
Xìnz[ê 决–m Ÿ ä³Þ¬³³Ê (^³³$¡³$ ÔÖƒ gzZ , ‚Ôƒ D™yvgzZ 1 Õ‚a^ÃÞ àvÞæ ^ß×Û³u]V^³jÖ^³Ï³Ê
X h†rÚ gnr çaæ ØÒ¢] •D™{°zÐ \Wë¹ä– ]‚uœ †–Þ Ÿ ᜠÔÖ à³Û³–³Þæ
Dlæ†ne(änÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]•(461”(2t(áçnvÖ] é^nuE »\WŽž• ïŠ - JÃ\WgzZ . ^Û`×Ûuæ ^Ûa‚a^Ã³Ê (Õ†³Òƒ
Dâ• Û ˆÆ™Ã¿kZm\¬vZ Gî*9g y{ Ÿg£Zx â Z<  I Zx â Z N à7yvÐZëÇ}™™f Í^³ím á^³Ò à³Û³Ú œ†³Î à³Û³Ê
g—•Ð^Y 1zZ'  » Z ×; 7Œ Û •Z' Z0£Z0·vZ†1Z ~¦tL L• gzZ 1{°zÐyZäx?ZmbâÔÐ ànuæ oŠÛm ànu ^Û³`i†³–³Ú
¶Z ~fb ¸ Æ k' {,!Î~ äâ iÆÅ \¬vZ èg WZ _¨ * ¦ yvÐ yZ&ZåE<XÅX1™gZÎ7Z oÊô |õçÞö o׳Âø ݺ¡³‰ø™: xf’m
Å p‚n è×nÖ è×n×Ö]ƒ‰ Ü z»yŠ¤ ZgzZX c Û wÙZ~kYZš
â• à ê 599 |7t x• á z ð{zƒ60 Z » äà pˆôrûÞø Ô ø Öô„FÒø ^Þ$žô (àønÛôÖø^óÖû]
D•^e• Ø’nÊ(ämç•… äm…çÞ(156”(äÏm†Ê] pæ^jÊE X¾p‚n Ýçm ÝçnÖ] ( (àønÛôÖø^ÃÖû] oÊô |õçû Þö o×Âø ݺ¡‰ø™:á ^Þø•ô ^fÂô àûÚô äö ³Þ$žô (àø³nßô³Šôvû³Ûö³Öû]
\¬vZèg ŸgZx â ZZ  :•D â • Û Ü~‘øþ“ZßVv0Zx â Z äö Þ$žô (àønßô ŠôvûÛöÖû] pˆôrûÞø Ô ø Öô„Òø ^³$Þžô X —àønßôÚô ©ûÛöÖû]
uÈF qÔ å{Š6q
g Zt ‚Æ ug I{n ÔñÑ p=~g7l Å X—àønßôÚô ©ûÛöÖû] ^Þø•ô ^fÂô àûÚô
uz DÈ]¤g ÜB‚Æ yZgzZ ÏîÅZ 0·x â Z z ~i Zg·Zg f1Z x â Z
g Dlæ†ne(änÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]•(192”(2t(áçnvÖ] é^nuE
E
LZgzZ • 3Š…ug IÁ)CZ Hn²™ Z ¥ ¥
gzZ ñƒgâ Z ï
G çLwq
L !}
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
42 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
41
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

X¸Z Ù 20äÔ‰ Gg ѸìgÉug IŠ •


ZiÐg ZD á g ZŽá Zz Åzg ~g ZÎä x â Z Ô • â • ÛeZzgt ‚}g ø g uq ZÐ x Z™ñ! M
E
Dá^j×Ú( äm‚nrÚ äfjÓÚ äÂçf_Ú(205”( &Ö^%Ö] Ø’ËÖ](äΆvÛÖ] ÐÂ]ç’Ö] E Ð g Zh ŠÆ ug Iw) @ M Å Z} þL Ò7BU {Š6c Û ¬ÃVñÝgzZ
â•
:cÛ äÅ\¬vZègN
â• 0£Zx â Z {z Å Z} »„ °  {Š6X¸ ìg v6ug I: • á uzŠ X Nƒ ~Q
Vð76y7¤
Z•ug It:ÀF o³× •^³³ß³‰Ÿ]]„³â lœ†³³Î ç³Ö »kl~g ZÎðÃÔì Òß6 u { ðÃÔì @ zg ðÃÔì @ÕäOF 7ðÞ ðƒª q
\N
XƒËÐy†ÐZgz¢Â X äßßq àÚ ð†fÖ áçßrÚ Xìgƒ lñ{ v߃  Ô lñ{: ~Š i Zz M ä Y f~ ãZ Xì Oa ê
äÂçf_Ú (205 ”(knfÖ] Øa] ˜Ãe oÊ é•…]çÖ] &m•^uŸ] oÊ &Ö^%Ö] Ø’ËÖ](äΆvÛÖ] ÐÂ]ç’Ö] E :câ•Û äg—Ån²Ãä™e Zzgg uðÃÐg—ägÃèx â ZVâzŠ
Dá^j×Ú (äm•‚rÚ äfjÓÚ x â Z {z ò» ö\ñW x â Z Ÿg Zx â Z ª à ܾ^ÓÖ] o‰çÚçe] oß³$‚³u
Û !·x â Z {z tŠ ™Q ä³ ³ ne] à³ Â Ñ•^³ ³ ’³ Ö] †³ ³Ë³ ó q ä³ ³ ne]
á g ZzwZ ¸Z~}g !
Y f‹ZŠ • ËgzZxŠ
Æ]Z j +i x â Z {z Œ
D
|$G
èg ö ÔZ Z{ z @x â Z { z +$ °Z à³ m‡ ä³ ³ne] ೠ†³ Î^³ ³fÖ] Ⴓ Û³ v³ Ú
ËgzZ xŠ~ ó óy»ÑZ L Läm\¬vZ Gî*9g ï±+-Z w°)´
]Z j
ž • Dâ• Û e
Zzg Ð e\¬vZ à ànŠvÖ] äne] à à³m‚³e^³Ã³Ö]
: •ñ â • Û yÒwZ ¸ZÆY fz[ZZ~}g ! Æ
uQÅV\ M ~÷}g \ }÷ o³ ³•… g³ Ö^³ › o³ e] à³ e] o³ ׳ Â ä³ ³ ne]
: •D â • Û &0Z)´( 1)
Ð í ä Åzm \¬vZ -vZ wÎg ofnfu oß$‚u Ù^³Î Üãß oFÖ^³Ã³i²]
]Z f ðš! Ð ~ ÞZ Y •Z :ÀF àûÚô ^aø†ônûÆøæø lô]ƒøç( ÃøÛöÖû^³eô o³Îø†% ³Ö]
sƒ Ð yZž ðâ • Û yÒ gu o³ ³ ³ ׳ ³ ³‘²] Ùç³ ³‰… o³ ³ ß³ ³ nÂ é³ ³ †³ ³ ³Îæ
Ôì ãqzg ¥ * ™ xŠ Ð ;)z g% _( Ö] çøaö oÖø^Ãø³iø äô³×$³Ö] ôð^³Ûø³‰û*]
à Vz³vZ ä ~ ž Å n² ä o³ ß³$‚³ u Ù^³ ³Î ܳ׳ ‰æ ä³ ³n׳  oF³ ³Ö^³ ³Ã³ i²]
xŠ™| 7ÃyZÐ y! 
i Åg Z'  áô^ŠøÖô o×øÂø áø^Òø ]ƒøžô o% ³Þô^³uøæ†% ³Ö]
ZZ
Âì°Z÷vZ ÑZ[Z Ñž ‹ D â • Û é³ˆ³Ã³Ö] h… k³Ã³Û³‰ Ù^³ Πس m†³ fq
Ýq Ë vZ yf ! Âì @ Y H öð^ËøŽ( Ö] Øø’øuø Ðô×ûíøÖû] àøÚô …ô]†øeûŸ*û]
~ °}÷ {z ¹ ÐZ ä T àÛÊ o³ ß³’³u²]Ÿ] ä³ ÖF] Ÿ VÙç³Ï³m
)´)Vƒ Ht ~X ì CYƒ oøÖžô †ö³nŽômöæø: kö×ûÎö!! äô×$³Ö] áôƒû¬ô³eô
~ yâ Z Ð [Z±}÷Ô Zƒ 4ZŠ à³ ³Ú à³ ³Ú] o³ ³ ß³ ³’³ ³u س ³ ì• Ù^³ ³ ³ Î
g—s§kZ : ( • D â • Û ï± á$ *] çû ÖøEEVøÜ×$‰øæø äônû×øÂø äö×$Ö] o×$‘ø äööÖçûÎø ]„øaø
X ;g X oe]„Â
¢ ðä Z ) w¸ »Åzm \¬vZ - Øõ³ føqø o³ ×ø³ Âø ^³ ³ ø̀ eô *]†ø³ ³Îø ^³ ³ ß÷³ Îô³ ç³ Úö ¡÷qö…ø
VÂZzŠ Ô Š c Š hg {Š6gzZ ñƒ VZzgg—™ â • ÛeZzg g ut
ñ 76h N Ã ]c W yZ òŠ W ÑZz X Ùø] ø̂ øÖ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


44 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
43
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

:–ä³0Z•Æg uàZzä™xŠÐBÃÒgÎ( 5) á Z ( ñY ?
{g • Ø Ð ( KZ { z Â
‰žì " U]! tZ  :ÀF Ýô¡øÓø³Öû] ỗ ³³Ãû³³føÖô á$ *] kø³³³fø$ø ]ƒøžô Xì @ ™
[g •«ogzZmZp~Vñ¯ à% ¿$ Ö] ^³Ûø³Êø (Äø³Êô^³³ßø³Úøæø ” $ ]çø³ìø : •D â • Û ?Œ Û )´ ( 2)
H Z¾~}g ! Æx¯Æ èG E4)ЛÅZ Ü$ ³$ö (àø³nÛô³øÖ^³³³Ãø³³ûÖ] h( …ø Ýô¡øÓø³³eô 
gzZvZx¯ (j ËÔxŠ)7
YhÄ:ÀF äôñô^Ûø‰û*]æø äô×$Ö] Ýô¡øÓøeô èönøÎû†% Ö] ‡öçrö³iø
ðÃéÅTžBÃQÔ ì wì áô•†ûÏöÖû] oÊô Ùö ô̂ ßûmø ÜûÖø ojôÖ$] èôvøiô^ËøÖû^eô Zì;g™xŠŽgzZÔì^
¤  YÐvZY•Z X g$ vôjö‰û] ]…÷çö$^+Úø áø^Òø áû¬ôÊø
tz• à vŠ gzZ yWŒ Û Šp ]gÎ ^³ ø̀ ×ö%ûÚô gô³³jöÓö³Öû] àø³Úô åô†ô³³nûÆø Ÿøæø XìïÂìŠgZz~g ŠqZ{z
yWŒÛ x Ót èYÔ ðƒE: wi * ~ o³Êô ^³³Úø Äø³nÛô³qø ^³³ ø̀ ßô³Û% ³³–ø³³jøÖô :•D â • Û ßg)´( 3)
G
|3 !
]! kZt)Ôì èE. Ã}pÆ àûÚô ^ ø̀ eô oËøŽûjøŠûmö áû*]!!!hô^jøÓôÖû] Æ xŠ Ð w• á x â Z ä ~:ÀF : Ùø^ÏøÊø èônøÎû†% Ö] àôÂø o$ ÃôÊô^Ž$ Ö] köÖû^*‰ø
Ù Ð kZ (ž ì ëÑ Æ
~g F C X ð]•ø Ø( Òö vZ [ :c Û ÂHwZÎ~}g ! ^Úøæø äô×$Ö] hô^jøÓôeô oÎø†ûmö áû*] Œªe Ÿø
â•
X ñYÅÔËÐ ~ ä™xŠ Ð vZ ™f szcgzZ X ä×$Ö] †ôÒûƒô àûÚô Íö†øÃûmö
: •D â • Û ~[ åE <X+ÅZ bÑmvZ Gî*9g~zâ)´( 6) X 7`w
QÔ –~@'ËÃyWŒ Û¤Z :ÀF Ü$ $ö õð^³Þøžô o³Êô áø•†û³Ïö³Öû] gø³jøÒø çû³øÖ Û w80Z)´( 4)
: •D â •
E
Ã!% ã0 gzZ c ðŠ Ð ã0 ÐZ Ùø^ÏøÊø ø̃ m†ôÛø³Öû] åö^³Ïø³‰øæø ä³×³ŠÆ ~ (k* z þÒ¡ÒgÎ)]Zf ðš!:ÀF oÊô ‹ø³nûøÖ †' ³‰ô lô]ƒøç( ³Ãø³Ûö³ûÖ] o³Ê
Ô ~y Œx â Z ~ }g ! kZÔ c
ö çeö*]æø ‚ºaô^røÚöæø p% †ô’ûføÖû] àöŠøvø³Öû] ~ VÂgÎvŠ ÅyWŒ Û {z • iZgŽ kû×øÛøjø•û] ^ÛøÖô áô•†ûÏöÖû] àø³Úô ^³aø†ô³nûÆø
vZ Âg ¦ZizZ x â Z gzZ Ô /!1ZÔ@W äô³eô Œ ø ^+³³eø Ÿø Vo³Âô]‡øæûŸ*û]æø èøeø¡øÎô Œ6V ìYtèY• 7 Ü% Ãöiø ojô$Ö] ôð^Âø‚% Ö] ÄôÚô]çøqø àûÚô äônû×øÂø
X 7`wðÃ~ kZ :• D â • Û o–øjøÏûÚöæø Ùø^Îø o% Ãôíø$ß³Ö] äö³aø†ô³Òøæø Ð ];z(ÒZ ~ V Xì †ôvûŠ( Ö] àøÚô Wlô^aøæ†öÓûÛø³ûÖ] †ø³%øÒû*]
Ôì HI* ÐZ 䶰Zm •x â Z Ùø^Îø ‚ûÏøÊø äôeô Œø^+eø Ÿø äö³Þ$*] ^³ßø³fôaø„û³Úø y- ÔŠÔ zŠY}ì ˆžâ {C áô^³³_ø³nûŽ$ Ö] †( ³³³•øæø ‚ô³³Šøvø³³Öû]æø
} g ø( • D â • Û ~zâ )´) p% çô³Çø³føÖû]æø ຳnûŠøuö o³•ô^³³³Ïø³³Öû] ˆžâ { C Ð {)zÐÎzgzZÑÆ ]„`×Ê ÔÖƒ †ô³³nûÆøæø äô³³jô‰øçø³‰ûæøæø
ðÃ~ kZžì t F» < Ø è pçø×ûuø o×øÂø gjÒ çûøÖV^Ûø³aö†ö³nûÆøæø Åzm\¬vZ-u0 ÑÐzzÏZÔì oËôjøÓû³mø Üø×$‰øæø äô³nû×øÂø äö³³×$³Ö] o³×$³‘ø áø^Òø
~N x â ZÔ@ è‡X 7 `w X äô×ôÒû^*eô Œø^+eø ¡øÊø Ýõ^Ãø›øæø X cÛ rZ6
â• 4Z ä X ^ ø̀ eô
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
46 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
45
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

Ð V†gzZg eÆV”LZ]c W X ÜÛ×Ö]æ ňËÖ] àÚ ÜÓÞ^nf’Ö Ë ä ˤ Û ø)z


Z :• D â •
X z™ –aÆî X kZ Â –¼ 6ä3 c
6q ·
Dlæ†ne(†ÓËÖ] …]•(245”(7t(†Ò^ŠÂ àeŸ äßm‚Ú îm…^iE X 7`w¼~ä3Æ
:ì ~9—Z `g Zæ Dh^jÓ×Ö èÚ^ÃÖ] èm†’ÛÖ] èòn`Ö](165”(4t(á憎ÃÖ]æ ‹Ú^íÖ] ÅçßÖ](ᕆÏÖ] Ýç× oÊ á^ÏiŸ]E

kZìCƒÝqËÐyWŒ Û :ÀF áô]‚øeûŸ*û] ôð^ËøŽôÖô ^³ ø̀ ßö³Û% ³–ø³iø ^³Ú$ *]æø


xŠ »ä™gzŠn%»]»
™fÃyZë•ðW]cZzgŽ~}g! (èöß$Š% Ö] äôeô lûøð^qø ^Úø äößûÚô †öÒö„û³ßø³Êø
Û m\¬vZ Gî*9g™ X0Zx â Z
: •D â •
Ð,™™f¥ åL‘Z¸{zgzZÐ,™ (g( _( Ö] ‚öÂô]çø³Îø äô³eô lû‚ø³ ồ •ø ^³Úøæø -I
# z 0 •Z'
ä ~™Z î*G  Z :ÀF ÙçÏm p†’ßÖ] èÛn$æ àe Üna]†³ež
• ïŠ „ZÍÅäƒ hÆkZŽ X èöeø†ôrûj$Ö] äônû×øÂø kû$Ö•øæø
]c Wtž cÛ Ã~g ØZ·0 y¢ l^mŸ] ð…^ÏÖ] ‚ÛvÚ àe á^Û%ÃÖ
â•
Xì@ÑŠ/Š6
™ª  ›ÅkZgzZ
+
Æ ]» \¬ vZ =g f Æ X ÜÛ×Ö] àÚ à`e ä³×³Ö] ijʂ³m o³jÖ]
Ù Ã yZ ì @ Û gzŠ à n% Ôß ga„m Ýçm ØÒ oÊ à`ÚˆÖ]
Dlæ†ne( oe†ÃÖ] h^jÓÖ] …]•(79”(1t(áô]‚øeûŸ*û] ôð^ËøŽôÖô ^ ø̀ ßöÛ% –øiø h^e(ànÓÖ^ŠÖ] t…]‚ÚE
izg C â•
u{z Å ~g g 96gîÆ?ŠQ
vZèg x Z™/ô~ TÅÜg
ƒ gzŠ σ e D ÌŽ z™ J 7 àa l^³m] pœæ Ù^³Î ‚³r³i ^³³Ú
Æ™xŠÐBÃÒgÎ6g ZŠuÆFÆg ññƒÐeÆ, ‚äe\¬
Å{•ÒgÎ:•t]c W{zÔ ÏñY èmŸ]—‚u]æ äÖž ÜÓ³`Öžæ™ Ù^Î
( ÏñW-~ [ZŽ wZÎÆh  ]̀Z6]Z j Ëg ut)Ô à ]̀Z
Å {• ÒgÎÔÏÆZ îG !WÔ 163 e
G W é†ÏfÖ] èÛ³i^³ìæ o³‰†³Ó³Ö] èm]æ
:–Q
]c WÅs Z²Z ÒgÎÔ]c WzŠ ~yW ^a†³ì] o³Öž —Ù牆Ö] à³Ú]™
Ž ðƒV;z|@ÅBÃÒgÎt:ÀF (Øõeô^Îø †ønûÆø Ø( vøÛøûÖ] áôçûÒø Äø³Úø ]„ø³aø
~yW Å• ÒgÎgzZ 54,55,56 Ð×ì p„Ö] 䳳׳Ö] ܳӳe… áž™
ÆFkZèY å7û»qJ †ønûÆø o( vø³Öû] ôðŸø©ö³aø áôçû³Óø³Öô ^³³Ú$ žô
t ž ì â]! t …X ]c W o³³Öž—š…¢]æ l]ç³³Û³³ŠÖ]
Ô¸ vß ñ gzZ zÔ›) vß (Ýõ©ûÖöæø Øõíûeö Øø³aû*] æû*] (àø³nÛô³×ô³ŠûÚö
Ô• è6 V-0Æ l² ]c W †ŽvÖ] †³ì]æ —ànߊvÛ³Ö]™
Ž ì HÆ|@ Å kZ V;z Q X ¡÷eô^Îø Ø% vøÛøÖû] áø^Òø ]ƒøžô ÌønûÓøÊø
6zZ LZÃ]c WyZ ä·0y¢ oÊ l^eçjÓÚ à`Þœ ^ßdz׳e ä³Þ¬³Ê
Xƒû»qJ
Ô‰ƒ ~'Ð ~g F C Ù Â 1™xiÑ á^Òæ œ†fÊ à`Úˆ×Ê •†ÃÖ] ^³m]æ‡
t:¸ D™ c Û î*G
-I
Dlæ†ne( oe†ÃÖ] h^jÓÖ] …]•(79”(1t(áô]‚øeûŸ*û] ôð^ËøŽôÖô ^ ø̀ ßöÛ% –øiø h^e(ànÓÖ^ŠÖ] t…]‚ÚE # z 0 •Z'
â•  Z àâçfjÒ] ÙçÏm èÛn$æ àe Üna]†ež
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
48 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
47
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj
G &
Û yÒÐá ZjÆ ö m\¬vZ Gî*9gò • á }Z)´
-
E4E
C
: •D â •
lçf$ ^Ò 1ßãÓÖ l]„mçÃiVÝç‰ h^e Ð Åz m \¬vZ -u 0Ñ :ÀF äö ³$Þ*] EEøÜ×$‰øæø äônû×øÂø äö×$Ö] o³×$³‘ø o( fôß$Ö] àûÂøæø
á g ZÔ g
Y •z Y fÁZ ¸ZgzZ/ô‹ZŠ • á yZ ~ kZ
Š q Z Vz³vZ Y • xŠ6\WLZ ä\ Wžì e Zzg äö×$Ö] oø³•ô…ø Ùø^Îø DDäö ³ ŠøËû³Þø ƒöç( ³Ãø³mö áø^³ Òø
ËÐ
X ÇñYH7]o»™]Z j • Dâ• Û Å \¬vZ èg 'Ô c Û Œô^$ßÖ] ØöÛøÂø ‡ô]çørø³ûÖ] o³×ø³Âøæø öäßû³Âø
â•
Ë»Å\¬vZègDƒ!
Éj ìÆÅzm\¬vZ-DçLX=\I
6 ì ¿»VÍß6 i ZŽÆkZ ` Wž X …ö^$ø«Öû] lû•ø…øæø äôeôæø (ÝøçûnøÖû]
Šg Zz Ìg
Š q Z 6i ZŽ Æ kZ gzZ
Ö •
# á ÅV†gzZ bŠ™ X •ðƒ
Û Ôì e
: •D â • ZzgÐÅ\¬vZèg: YŠ1Z]| (†Ó˳Ö] …]•(,364”(6 t(†¿ßÖ]æ ‹f×Ö] oÊ Ø’Ê(èu^³eŸ]æ †³¿³v³Ö] h^³jÒ(…^³jv³Û³Ö] •…E
ÅÅzm\¬vZ -g—ä ~:ÀF äô nû ×øÂø äö ×Ö] o$בø äô ×Ö] Ùôç‰ö…ø oÖøžô löçû Óø•ø Dlæ†ne
D™ e D ( Å ]»)~ { Çg ! ^Þø*] ^Ûøßø nû³ eø äô ³ ׳Ö] Ùø糉ö…ø ^³mø:kö×û³Ïö³ÊøÜø$׳‰øæø
m\¬vZ-vZwÎg c:Hn²ñƒ kö³ Ãû³ ³Ûô ³‰ø ƒûžô (o³ •ô ]†ø³ Êô o³ Êô ĺ³ rô³ _ø³ –û³ Úö
~7 eZž å Zƒ ̈6_~Åz †ô³ ³ ³ m†ô³ ³ ³ ’ø³ ³ Òø ]†÷ ³ ³ ³ m†ô³ ³ ³ ‘ø p…ô]•ø o³ ³ ³ Êô
Z~yLZ ä (Øô³ vû³ ß$³ Ö] p( æô‚ø³ Òø ^³ ³ m&æô•øæø(o³ ³ uø†$ ³ ³ Ö]
_žŽ ”i ZzWq
Ž ”?Ø ½q ZÔ ¶b§Å½ o‰ô +]…ø köÃû Êø†øÊø(Ñô†û føÖû] Äô ³Ûû ³×ø³Òø ^ Ã÷³ ³Ûû ³Öøæø
Å ðgzZ ¶éÅ VHÅßž •øçø³‰û *] Ø) ³¿ô³eô^³ Þø*] ]ƒø¬ô³ Êø (^³ e÷ç³ Âö †û ³ Úø ^³ Â÷ ô̂ ³ Êø
ZÖä ~Ô @Š ® éÅ® àô³ vû³ ‘ø o³ Êô Ùöç³ _ö³ mø æø(ç³ ×ö³ Ãû³ ³ mø o³ ³Ö÷çû ³ Úø
ž ¬Š ä~Â) ¬Š™ VZu™ kö³ ³ ŠûŠøÛø³ ³Êø äô ³ ³ ³ nûÖøžô kö³ ³ mûçø³ ³ aû ^*³ ³ ³ Êø p…ô]•ø
öÆ yžŽ ì t‚ { ( q Z ( („ôËößûÏö³Öû] ‚ô³×û³rô³Òø åö ‚ö³×û³qô ]ƒø¬ô³ Êø (åö ‚ø³×û³qô
kZ ä~Ôì ;g Y @ ƒ —~ (…ô^³ ß$³Ö] …ô†ø³•ø Øø³%ûÚô o³ ồ qûæø o³ Êô o³ Úø†ø³ Êø
 ZgÃw3Å kZ ™ Y d ŒÛ Æ Ñø†øuû*]æøE (oßô Îø†øuû*] ‚ûÎø äö $Þ*] kößûßø¿øÊø
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
50 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
49
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

]†÷ ³ ³qô^³ ³ Êø æû *] (^³ ³ Ã÷³ ³ Öøç³ Úö ^³ ³ Ï÷³ •ô ^³ ³ Âø Ôöiø áû¬ô³ ³ Êø


(áøæ†ö ³ÓöÛû ³iø ^³ Úø áøç³föjöÓû³mø ^³ ßø³×ö³‰ö…ö æø éÅ w3 Å î>XG -d w3 Å kZ äô nû ×øÂø äö ×Ö] o³$׳‘ø äô ×Ö] Ùöç‰ö…ø Ùø^Ïø³Êø(Dp…ô]•ø

]„øaø (¡÷_ôfû Úö æû *] ^³Ï&uø ^³ f÷³ Æô ]…ø æû *] ^³ Û÷ ³vô³jøÏû³Úö


(]„ø³ aø o³ ³eô^³ ³ jøÒô gø³ ³uô^³ ³ ‘ø ]ç³ ³Òö†ö ³ ³ iû] v W6 }n}÷äkZQÔ ¶ ^³ eø*] ^³ mø õðç³ ‰ö †ö ³ Úô³ ^³ ³Âø Õø†ö ³ Úô³ ^³ ³Âø ܳ ׳ ‰æ
(Ýô^³ ³ ßø³ ‘ûŸ* û] éô ³ ‚ø³ føÂø o³ ³øÖžô ]ç³ Ïö³ ×ô³ _ø³ Þû]æø
Ðö³_ô³ßû³mø o³ øÖ^³ Ãø³ iøæø Õø…ø^³ føiø äô ³ ³×³ Ö] hö^³ jøÒô =¢qðÃéÅVzg ÏÆ Ôø×ö³ ³ %ûÚô æø! èô føÃû ³ ³ Óø³ ³ Öû] h( …øæø èøÞø^³ ³ ³ ³qø•ö
^³ `÷³ Öøžô äô ³ ׳Ö] Äø³ Úø á$ *] Üö³ Âö û̂ ³ mø àû³ Úø o³ Öøžôæø
^³ ß$³ Òö ^³ $Þžô (Ð( ³ vø³ Öû^³ eô Üû³ Óö³ nû×ø³ Âøæø ^³ ³ßø³ nû³ ×ø³ Âø Äg ™ °= ä kZ c Íž Î,Z :Ùø^³ ³ Îø Ü$ ³ ³$ö! èøÞø^³ ³ qø•ö ^³ ³ eø*] ^³ ³ ³mø pƒø©û³ ³mö
õðoû³ ³ •ø Ø% ³ ³ Òö çø³ ³ aö Ÿ$žô äø³ ³ ³ ³Öøžô Ÿø.†ø³ ³ ìø•
^ßø×ö‰ö…ö æø (áøç×öÛø Ãû³ ³iø Üû³jößû³Òö ^³Úø îö³Šôßû³jøŠûÞø *™ÑX ( ì c Š °Ãy c )ì c Š oø³ iô^.³ ³Êø (Œõ^³ ³›ø†û ³ Îô³ æø éõ³ ]æø‚ø³ eô o³ ³Þôç³ jöñû]
äô ³ nû³ Öøžôæø Üö³Óû³vö³Öû] äö ³ Öø äö ³ ø̀ qûæø Ÿ$žô ÔºÖô^³ aø
]ç³ Òö†ö ³ ³iû] (áøæ†ö ³ ³Óö³ Ûû ³ iø ^³ ³ Úø áøç³ ³föjöÓû³ ³mø 1Z} Z :c â•Û Š• á g Z äÅzm\¬vZ - gõ³ Öô^³ ›ø o³ eô*] àø³eû o$ ³ ×ô³Âø äö ³ ³Öøæø^³ ßø³ Êø^³ Ûø³ ồ eô
Ÿø ܳ ³ u áøç³ ³ ³fö×ø³ ³ ³Çû³ ³ ³mö. áç³ ³ ó ³ ³q†³ ³ ³ i
o³øÖžô ]ç³Ïö³×ô³_ø³Þû]æø (]„ø³aø o³ eô^³ jøÒô gø³ uô^³ ‘ø q ~'q Z ~ y}¾ {z!: YŠ !àô³ Šøvø³ Öû] ^³ ³ ³eø*] ^³ ³ ³mø gû³ ³ jöÒû]: Ùø^³ ³ Îøæø
á$ *] ÜöÂö û̂ ³mø àû³Úø o³ Öøžôæø (Ýô^³ ßø³‘ûŸ* û] éô ³‚ø³føÂø
Ñø†( ³ ³ Ëø³ ³iö (г ³ ŠÂ ܳ ³ u (áøæ†ö ³ ³ ³’ø³ ³ ßû³ ³ mö } Z nÅ~[ggzZÔì à Zz•g :gû³jöÒû]: Ùø^³ Îø [gö³jöÒû*] ^³ ÚøæøVÙø^³ Ïø³ Êø
Ÿøæø (äô ³×Ö] èör$ uö kû³Çø³×ø³eøæø (äô ³ ׳Ö] øð]‚ø³Âû *]
Ø% ³Òö çø³aö Ÿ$žô äø³ ³Öøžô Ÿø.†ø³ ìø• ^³ `÷³ Öøžô äô ³ ׳ Ö] Äø³ Úø ØŠ 1 vß é~¾ !: YŠ1Z ]„ø³aø.Üô³nuô†$ ³ Ö] àô³Ûø³uû†$ ³ Ö] äô ³ ³×³ Ö] Üô³ Šûeô
Üö³ Óû³ vö³ Öû] äö ³ ³ Öø äö ³ ³ ø̀ qûæø Ÿ$žô ÔºÖô^³ ³ aø õðoû³ ³•ø
ä³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ׳ ³ ³ ³Ö^³ ³ ³ ³ ³ ³e Ÿž é³ ³ ³ ³ç³ ³ ³ ³ Î Ÿæ Ùøçû ³ ³ ³ ³ uø gzZ ½» q Z Â:c Û QÔ • D Y
â• h( …ø Ùôç³ ‰ö…ø ‚õ³ Û$ ³ ³vø³ Úö³ àû³ Úô³ hº^³ ³ ³jøÒô
Äö³nÛô ³Š$ Ö] çø³aö æø äö ³ $׳Ö] Üö³ ö̀³ Óø³ nËô ³ Óû³ nøŠøÊø
Ÿø ܳ u áøç³ fö×ø³ ³Çû³ ³mö. áç³ Ã³ q†³ ³ i äô ³ ³ ³ nû³ Öøžôæø  c W™á ÃVâzŠ yZ ~Ô Ñ ]ZzŠ àûÚø oÖøžô (Üø$׉øæø äô nû ×ø³Âø äö ³×³Ö] o³$׳‘ø àønÛô Öø^Ãø³Öû]
øð]‚ø³Âû *] Ñø†( ³ Ëø³iö (гŠÂ ܳu (áøæ†ö ³ ’ø³ ßû³ mö !Üön×ôÃøÖû] :c â• Û ™}Š ÃÅ\¬vZ èg Z]| (…ô]æ$ %̂ ³ Ö]æø (…ô^³ Û$ ³ Ãö ³ Öû] àø³ Úô³ …ø]‚$ ³ Ö] Ñø†ø³ ›ø
lö„ûìø^*³Êø: èøÞø^qø•ö ç³eö*] Ùø^³Îø
Ÿæ Ùøçû uø Ÿøæø (äô ³ ׳Ö] èör$ ³uö kû³ Çø³×ø³eøæø (äô ³ ׳Ö] ž Hn²äVrZ !•dZ1Z} Z Ñö†ö ³ _û³ mø ^³ ³ Î÷…ô^³ ³ ›ø Ÿ$žô (àø³ nvô³ Öô^³ ³ ’$ ³ Ö]æø
o³ Öøžô äö ³ ³jö×û³ Ûø³ uøæø äö ³ ³jöqû…ø•û ^*³ ³Êø hø^³ ³jøÓô³ Öû]
çøaö æø äö $×Ö] Üö ö̀ ÓønËô Óû³nøŠøÊø ä³×³Ö^³e Ÿž é³ç³Î äô ³ ³ ³ ³ ³ ³ ׳ ³ ³ Ö] Üô³ ³ ³ Šûeô:•tc Û ?V•H
â• (^³ßøÖø á$ ¬ô³ÊøV‚öÃû ³eø ^³ Ú$*]!àö³Ûø³uû…ø ^³ mø †õ³ nûíø³eô
k% ³ eôæø o³ ‰ô +]…ø kø³ vû³iø äö ³ jö×û³ Ãø³ qøæø (p…ô]•ø
!Üön×ôÃøÖû] ÄönÛô Š$ Ö] àû³ Úô³ hº^³ jøÒô ]„ø³ aø.Üô³ nuô†$ ³ Ö] àô³ Ûø³ uû†$ ³ ³Ö] Ôöiø áû¬ô³ Êø (è÷Ãø³ ‰ø Ð( ³ vø³ Öû] o³ ³Êô Üû³ Óö³ Öøæø
ä ~ž• ë: YŠ1Z ïô]†ø³ ‘ö àû Úô³ Ÿ$žô kö³ û̀³ føjøÞû] ^³ Ûø³ Êø o³ jô³ ×ø³ nû³ Öø äö ×Ö] o$בø àønÛô øÖ^ÃøÖû] h( …ø Ùôç‰ö…ø ‚õÛ$ vøÚö æû *] ^Û÷ vôjøÏû Úö³ ]†÷ ³qô^³Êø æû *] (^ Ã÷³ ³øÖç³Úö ^³Ï÷³•ô ^³Âø
Wy™á gzZ } ÃkZ ! èøÞø^³ ³ ³ qø•ö ^³ ³ ³ ³eø*] ^³ ³ ³ ³mø:Ùöç³ ³ Ïö³ ³ mø ïõ…ô^³ ³ ³ ³‘ø
LZ gzZ Š àøÚô …ø]‚$ Ö] Ñø†ø›ø àûÚø o³Öøžô (Üø³$׳‰øæø äô ³ nû³ ×ø³Âø hö^³jøÒô ]„øaø (¡÷_ô fû³ Úö æû *] ^³ Ï&³uø ^³ f÷³ Æô ]…ø
~Q Š ÎÃ]ZggzZ 3gnÆu p $̂ ³ ³ ³ ³ ³Ãö ³ ³ ³ Öû]æø lô¡$Ö]æø^³ ³ ³ ³ ³ ³ß³ ³ ³ ³jΆ³ ³ ³ ³ ³ uœ Ÿ$žô (àø³ ³nvô³ ³Öô^³ ³ ’$ ³ ³Ö]æø (…ô]æ$ %̂ ³ ³ Ö]æø(…ô^³ ³ Û$ ³ ³ Ãö ³ ³ Öû] ^³ßø nû³ ×ø³Âø Ðö³_ô³ßû³mø o³Öø^³Ãø³iøæø Õø…ø^³ føiø äô ³ ׳ Ö]
{zÔVZ Ð m ÅáZz ä` q Z ^³ ³ Ûø³ øÖ Ôøfôuô^³ ³ ‘ø Ð( ³ vø³ eô lö^³ ³ Ûø³ ×ô³ Óø³ Öû] ^³ Ú$*]. àö³Ûø³uû…ø ^³ mø †õ³ nû³ íø³ eô Ñö†ö ³ _û³ mø ^³ Î÷…ô^³ ›ø ^³ ³ ³ ß$³ ³ Òö ^³ ³ ³$Þžô(Ð( ³ ³ vø³ ³ Öû^³ ³ ³ eô Üû³ ³ Óö³ ³ nû³ ×ø³ ³ Âøæø
~ ³z]Ñ!: YŠ1Z} Zž å;gÈ •º çû Âö ¡øÊø (hø^jøÓôÖû] ]„ø³aø ^³ß$³Âø kø Ãû³ ³Êø…ø (è÷Ãø³‰ø Ð( ³vø³Öû] o³Êô Üû³Óö³øÖæø(^³ ßø³ øÖ á$ ¬ô³ ÊøV‚ö³ Ãû³ ³ eø (áøç³ ×ö³ Ûø³ Ãû³ ³ iø Üû³ ³jößû³ ³Òö ^³ ³ ³Úø îö³ ³Šôßû³ ³jøŠûÞø
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
52 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
51
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

kZ ! : YŠ 1Z } Zž c Û ä \W
â• c ŠÄg™°…ä ]ÜyZ nÅ
 (Õø]ƒø*] oÊô åö †ö nû Æø Ùø^Îøæø (Õø…ô]•ø oÊô ^ßøÖø
n=èYß VZÃj ËkZÐ x ¸ kZ ÂZ  nÅ r  ™}¾Ô ì Äõ³ ³•ôçû ³ ³Úø o³ ³ Êô Ÿøæø (Õø…ô]çø³ ³ qô o³ ³ Êô Ÿøæø
Æ h= ä TÅ]Z f kZì Â: ë Â Ç á VZ Ð ë Ãk ’ ! hö^jøÓôÖû] ]„øaø äô nÊô áöçÓömø
#
J Ö ª x ¸{zÔ c Û _¬B‚
â• Z )Ð N W™ ^ß y }¾
q (Ÿø kö³×û³Ïö³Êø èøÞø^³ qø•ö ç³ eö*] Ùø^³ Îø
X Ïìg 2~1Å[Z± ,Š Z jZ N ë:žì ~ e Zzg ä³ ×³Ö] o³ ׳ ‘ ä³×Ö] Ù糉… o³ fôuô^³ ‘ø Ð ( ³uøæø
†Òƒ h^e(p†fÓÖ] “ñ^’íÖ]EþDlæ†ne(änÛ×óÖ] g³jÓ³Ö]…]•(119”(7 t(oÏ`nf×ÖéçfßÖ] سñŸ•E N WL~ kz7}¾:gzZ ( Ð †ø³ Úô³ ^+³ jø‰û *] o³ j$uø ä³ ³ ß³ ó Ê…¢ ܳ ׳ ‰æ ä³ ³ n׳ Â
Dlæ†ne(änÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]•(167”(2 t(îÖ] àrÖ] äe^v‘] èmæ… oÊ l]ˆrÃÛÖ]
t V˜ Ð N W( kZ : gzZ Ð çeö*] Ùø^Îø Üø$׉øæø äô nû ×øÂø äö ×Ö] o³$׳‘ø äô ×Ö] Ùøç‰ö…ø
bŠ™Éj  0£Zx â Z$x â Z
Ë»N ë : YŠ 1ZX σ( j Ë)[ o³ jô³ ×ø nû³ øÖ o$ ³ ×ø³Âø kû³ øÖ^³ ›ø ‚û³ Ïø³ ×ø³ Êø: èøÞø^³ qø•ö
: •D â • Û ~iz%)´ }÷ž ¹Ð yZ ä ~ž • à( ³ ³rô³ ³Öû] àô³ ³ nÞô*] àû³ ³ Úô³ kö³ ³ Ãû³ ³ ³ Ûô ³ ³ ‰ø ^³ ³ ³ Ûø³ ³ eô
 0£Zx âZvZ†1Z:ÀF
vZ¶g N kÛÛu oÞœ ä׳Ö] ‚³f ^³eœ ȳ׳e D¬ vZ - vZ wÎg ª) r ™ o³ ³ j$uø (Üû³ ³ ồ ñô^³ ³ ³ Óø³ ³ eöæø Üû³ ³ `ôìô]†ø³ ³ ³‘öæø
Âì g g = ž â]! tJ èÃÎ… o³ÛvÖ] à³Ú o³³Ö g³³jÓ³Ê :J ‰ Ü z kZÃkZ~žnÅ ( Åz xøfû ’% Ö] könû $×’øÊø (löæû ‚øÇøÊø kövûfø‘û*]
t 6½» q Z a }÷ä VrZ (Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ܳŠeV^³`nÊ mvZ -*™ÑžJ Z  ÇVƒ VZ Üø³$׳ ‰øæø äô ³ ³ nû³ ×ø³ Âø ä³ ³ ׳ Ö] o³ ³$׳ ‘ø äô ³ ׳ Ö] Ùôç³ ‰ö …ø Äø³ Úø
àÛu†Ö] 䳳׳Ö] ܳŠe:5™Éj Ë Ù牅 ‚ÛvÚæ ä×Ö^eæ ä׳Ö] ܳŠe â:]i YZÅkZÐÅz
X Vß8 à( ³ rô³ Öû] àø³ Úô³ kö³ Ãû³ ³ Ûô ³ ‰ø ^³ Ûø³ eô äö ³ ³ iö†û ³ føìû*]æø
‚ÛvÚæ ä×Ö^eæ ä׳Ö] ܳŠe (ܳnu†³Ö] ^Ú¡‰æ ]•ù†e oÞçÒ …^Þ ^³m (ä³×³Ö]  ž• ë : YŠ 1Z
Z ^mø: oÖô Ùø^Ïø³Êø. Üû ö̀ Öø kö×ûÎö ^Úøæø (o jô³ ×ø nû³ Öø
]•ù†³e o³ÞçÒ …^³Þ ^³³m (䳳׳Ö] Ù糉… ]‚nÒ ä³e ]æ•]…œæ (Üna]†³ež o³×³Â ¶” •z { W Å V† ä ~ Ð ç³ ³Ê (Ýç³ ³Ï³ ³Ö] à³ ³Â ij ³Ê…] èøÞø^³ ³ ³ qø•ö ^³ ³ ³ eø*]
ä³e ]æ•]…œæ (Üna]†ež o³×³Â ^³Ú¡³‰æ Ü`×Ö] (àm†Šì¢] Üa^³ß³×³Ã³r³Ê ]Zg ) ˆƒ D ]Zg n }÷ Üû³ ö̀³ $Þžô ^³ ³n&fôÞø Ð( ³ vø³ Öû^³ ³ eô o³ ßô³ ³ %øÃø³ eø p„³ Ö]
Ü`×Ö] (àm†Šì¢] Üa^ß×ór³Ê ]‚³nÒ ØnÊ]†‰žæ Ønñ^ÓnÚæ Øm†fq h… ðž J VŒ( ˆƒ  * 
gZ¦ Ýôçû ³ mø o³ Öøžô hô]„ø³ Ãø³ Öû] Üø³ Öø*] áøæ‚ö³ rô³ nøÖø
ØnÊ]†‰žæ Ønñ^³³Ó³nÚæ سm†³fq h… h^³jÓÖ] ]„³a g³³u^³³‘ Ì•] Åzmà¬vZ -*™Ñ ä ~ Âðƒ X èô Úø^nøÏô Öû]
ÔÖçve h^jÓÖ] ]„a gu^‘ Ì•] äÖž (Ôiæ†fqæ ÔiçÎæ ÔÖçv³e ÑZz ]ZggzZ S7i úÅ ðB‚Æ
X ànÚ• ÐvÖ] äÖž (Ôiæ†fqæ ÔiçÎæ X ànÚ• ÐvÖ]  H™f?k ÑZz ä ƒ Ð V†
D†’Ú(é†a^ÏÖ] (ènÏnÊçjÖ] èfjÓÛÖ]54”(3t(èm‚ÛvÛÖ] xßÛÖ^e ènÞ‚×Ö] ga]çÛÖ]E
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
54 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
53
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj
4
qZg*»x?Zmz é5EG4E5E"Z ögG‘:c
 Û Š•
â• á gZä ^mø: Ùø^ÏøÊø (äô nÊô ^Þø*] ^³Û$ Úô³ o ßô³ ³’ø³(׳íø³mö ä ~ :• D â • Û Ô HyÒä£Z0vZ†Ðí:• ë wÜ
Â]ŠÑz Åa 6T Zƒ6ñÇ ^³ møæø (‹ô³ Ëû³ß$³ Ö] àø³ Úô³ ‹ô³ ³Ëû³ ß$³ Ö] Ðø³ Öô^³ ìø ~]Š Ñz Åa&aÆ]gúkZ {zž ¬ŠÃN  0£Zx â Z-Zz LZ
}÷!vZ G :Ån²äkZÔ¶ˆƒ
î*Юc ^³møæø (‹ô³Ëûß$Ö] àø Úô³ ‹ô³ Ëû³ß$³Ö] “ø³(׳íø³Úö vZ èg k„0Z èg u~Ús ™ÌËc á\ C Cƒ „gƒ ~g ZØŠ
Ð kZ=ž < ¬ŠÐ \¬vZa (‹ô³ ³ ³ Ëû³ ß$³ Ö] àø³ Úô³ ‹ô³ ³ ³ Ëû³ ³ß$³ ³Ö] tø†ô³ ³ íû³ ³Úö :•tp ÖZÆTÔ ï Š™ÉÅ\¬
~~T}Š}ŠZgÖÐ1 (^³ aø‚ô³Öøçø³ eô kû³ Úø†ø³ Êø: Ùø^³ Îø. ^³ ø̀ ’û³(׳ ìø •ô†ûÃøÖû] h( …ø äô×$Ö] áø^vøfû‰ö (Üöm†ôÓøûÖ] Üö³n×ô³vø³Öû] äö³×$³Ö] Ÿ$žô äø³øÖžô Ÿø
:¾ ]Ütäx?Zm\W ÂÔVƒ2 ]ƒø¬ôÊø: Ùø^ÎøDD äö Û% Žöiø èºÛøñô^Îø oøaô ]ƒø¬ôÊø ^Úø áøæû †ø mø Ýøçû mø Üû`ö Þ$^*³Òø™ àønÛôÖø^ÃøÖû] h( …ø äô×$Öô ‚öÛûvøÖû] (Üôn¿ô³Ãø³Öû]
gzZáZz ä™ Za Ð yYÃyY}Z äöfûjöÒû^Êø (^aø‚öøÖæø éô*]†ûÛøÖû] o×øÂø †øŠöÂø Üû`ö Þ$^*Òø™—ɺ¡øe …õ^`ø Þø àûÚô è÷Âø ^‰ø Ÿ$žô ]ç%öfø ×ûmø Üû³Öø áøæ‚ö³Âø ç³mö
ÃyYgzZáZz¶ŠàÜÐyYÃyY X ^ ø̀ øÖ —^aø ^vø•ö æû ]* è÷n$ŽôÂø Ÿ$žô ]ç%öfø ×ûmø ÜûÖø ^`ø Þøæû †ø mø Ýøçû mø
Xâ•Û «àÜÐZ!áZz%ïÐyY Dlæ†ne(èÖ^‰†Ö]芉çÚ(328(4t(Í^†Ö] h^e(ÜnÎ àeŸ•^ÃÛÖ] •]‡E

Š}Š^‰
c Ü zÏZäñÇ:•Dâ• Û Cä~iz%–1Z=ž•ëwÜ
:c
0£Z xâZXÐØÎÐZ™ƒ ~9gzZ Å\¬vZègN0£ZxâZvZ†1Z:ÀF غqö…ø åöøð^³qø ä³×³Ö] ‚³f ^³³eœ á$ *]
ËZ  :• Dâ• Û Å \¬vZ èg N  }Z:Å n²™ Wä ¿q Z k0
Æ gööjÓûiø=ä×Ö] ‚³f ^³eœ ^³møVÙ^³Ïø³Êø
kZÂñYƒgZØŠ]ŠÑzÅa6 ]gú ,Š™Éj ËaÆ]gúq Z!vZ†1Z ^aø‚öÖøæø ^ ø̀ nû×øÂø †ø³ŠöÂø ‚û³Îø éõ³*]†ø³ÚûŸô
XzŠÉj ËÐ]Ü4ZaÆ ˆƒÂ]ŠÑzÅaÐyŠzŠ6 T ðöorômøVäøÖ ØûÎöVÙø^ÏøÊø àônûÚøçûmø „ö³ßû³Úö
Dlæ†ne(èÖ^‰†Ö]芉çÚ(328(4t(Í^†Ö] h^e(ÜnÎ àeŸ•^ÃÛÖ] •]‡E
 0£Z xâZ (• ë ~iz%)Ôì äöjömû*]…øæø (áõ]†øËøÂû‡øæø (Äõ‰ô]æøõÝ^³rø³eô
N
ˆÆä™ÜÃ]c Zzg ~g ‚¹gzZ {z´ÆkZgzZÃe Zzg kZ Zž¼Ð yZ:c
îq Û (Ðí) ä àûÂø †öÒö„ûmøæø (‚õuô]æø †ônûÇøÖô gööjÓû³mø
â•
:–ä³0Z ë ~iz%)XN W™áyZ*igzZ!\ EE VÙ^Îø Œõ^f$Âø àôeû] àôÂø (èÚ†Ó³Â
 yZ ñƒ gÃè xŠ æ:ÀF á$ ¬ôÊø (oÎø†% Ö] àøÚô Ýø‚$ Ïø³iø ^³Úø Ø% ³Òöæø
»ƒ aÆVÍß{Šc Zä~(• äô ³ nû³ ×ø³Âøæø ^³ ßø³n(fôÞø o³ ×ø³Âø äö ³ ³$׳ Ö] o³ $׳ ‘ø o³ŠønÂô †$ ³ Úø
iÐq
XìÆ–j Ë X èÃøÊô^Þø äöjøeø^jøÒô ¬Š ïŠ ™É j ËÃN 0£Z xâZ šø†ø³ ³jøÂû ] ‚ô³ Îø éõ³ †ø³ ³ Ïø³ ³eø o³ ³ ×ø³ ³Âø Üø³ ³$׳ ³ ‰øæø
Dlæ†ne(èÖ^‰†Ö]芉çÚ(328(4t(Í^†Ö] h^e(ÜnÎ àeŸ•^ÃÛÖ] •]‡E D™e ZzgÐ)M(£ZxâZ){zÔì :kû³ ³ Öø^³ ³ Ïø³ Êø (^³ ³ ³ ø̀ ßô ³ ³_û³ ³eø o³ ³ Êô ^³ ³ ³aø‚ö³ ³Öøæø
¿\¬ vZ èg k„ 0Z ]|ž• áû*] o³ ³Öô äø³ ³ $׳ Ö] Åö•û ]! äô ³ ³ $׳ Ö] èøÛø³ ×ô³ Ò ø ^³ ³ mø
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
56 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
55
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

WZzÆ äu v MgzZg¢ «Šz œ ä³ Î†³ ì o³ Ê g³ jÓ³ i г m†³ v³ Ö] ð^³ ˳ ›]æ


Ë»x *
j ÆY •
gzZÔ,ŠwZ e~v M™É6c6Z ð^³Ó³fÖæ ( …^³ß³Ö] ¼³‰æ o³Ê^³ ãe o³ Ú†³ mæ
q
:ì ~Š¸=äDIZ‰Ô•D â • Û m\¬vZ Gî*9g~÷Š)´
ÆuÆkZ~}gZ‘™Éƒ@ @O+E ä³ ‰]… k³v³i ij•ç³iæ g³jÓ³i س ˳ _³ Ö]
zgîF
Æ Y • ]‚ Æ {gëÜæ:ÀF àm„Ö] (èÃfŠÖ] ð^`ÏËÖ] ð^Û‰œ áœ
n Æ «™Å kgzZ Ô,ŠÄgn o³ ׳  g³ jÓ³ i '†³ v³ ׳ Öæ ( ‚³ ãÛ³ Ö] o³ Ê
Çg ~ xn ™ É ~ ½» x * ]ƒž (èËm†ŽÖ] èßm‚Û³Ö^³³e ]ç³Þ^³³Ò
Z~E Ö
™h Ç ~Çq ™É6½» g³ ³ Žì o³ ³ ×F³ ³Â ij ³ ʆ³ ³ ³iæ Œ^³ ³ ³ ›†³ ³ ³Ï³ ³ Ö]
ìg~xn½» {zJ Z  ÂN Y oÊ k׳óqæ èó΅ o³Ê k³fjÒ
gzZ'•ggzZ Ô,Š|0
~g ! !
6k Q á^e†–×Öæ Å…ˆÖ] ¼‰æ oÊ hç’ßÚ
yZ gzZÔ Ï Œ 7—Ãxn kZ Ç kÚ]• ^Ú (ŒçŠm Ÿ äÞ¬Ê xÛϳÖ]
~ô w”gzZu›gŠ gzZ g g áZz o³ ß³ dz Ö]æ Å]‚³ ’³ Ö]æ è%׳ %Û³ Ö] o³ Û³ v³ ׳ Öæ
( 2)vZD( 1) :•t x * Æ Y • áçÂçÛrÚ Ü³aæ (ä³³nÊ èóΆ³Ö]
Æ äY k0 Ø Yzz à³ n›¡³ ŠÖ] o³ ׳  Ùç³ ì‚³ Ö]æ å^³ ³ r³ Ö]æ
Æ vsgzZ >
–1Z ( 5 )G ( 4 )̇( 3 ) {z² ‚nÉ ܉^Î éæ†Â ä×Ö] ‚³nfÂ!!!
~g ZØŠ gzZ Ô³0
!6yZg 6Š n †³ ŠÃ³ Ö]æ o³ ß³ Û³ nÖ] „³ í³ Ë³ Ö] o³ ³×³  ‚³ Ži
Xzg {( 7)yÑ( 6) X äq…^ì á^Ûn׉ †Óe çeœ
Å ]gún Æ ]Š Ñz (†³ Šm Ÿ] ^³ ℳ í³ Ê o³ ׳  ‚³ Ži é³ •Ÿç³ Ö]
6yZg N !
Dlæ†ne(änÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]•(53”(2t(áçnvÖ] é^nuE
gŠgzZ wâ «™2Ô †vfÖ] oÊ hçÒ†³Ö] æ Ù^³ Û³Ö] À³Ë³v³Öæ
OgzZ ~g ZÎÅ c
:•D â •Ûh
'× ~÷Š)´
X nÆ] •Ð X ØjÏÖ] àÚ é^rßÖ]æ
ì c C = ä ïIZ ‰:ÀF ᜠ(ÐnÏvjÖ] Øaœ ˜Ãe oÞ•^Êœæ
cŠ\6u™Éx *
D †’Ú( oe^fÖ] oË_’Ú äÂçf_Ú(110”(15t(Ì`Ò Øa] ð^Û‰]†Òƒ(ᕆÏÖ] gñ]†Æ †nŠËi E
Æ Y •yZž kÏ×Âæ kfjÒ ]ƒž ܳa ð^³Û³‰œ
:ì ~ã‡g²Z îG% Õä›ÒÉ6- ïE
L 4XZñbÑ
ŠgŠ »u ÂñY HxŠÐ yZ c
ñY ä³n× l†³Òƒ æœ (Œœ†³Ö] o³×³Â
v M™Éx*  :ÀF oÊ ÌãÓÖ] Øâ] ð^³Û³‰] g³jÒ]ƒ]
Æ»ƒôZZ
Xì @YƒgzŠ X äÖ š…^ÃÖ] Å]‚’Ö] kÖ]‡œ
XìCYUv M ÂN YáZe~ X kòË›] …^ßÖ] oÊ oÏÖ]æ ðo• Dlæ†ne(änÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]•(53”(2t(áçnvÖ] é^nuE

Ë»Vñ*
Æ»[ôZ
Dlæ†ne (èʆÃÚ äÂçf_Ú (108”(7t( àÚ^%Ö] ‚’ÏÛÖ](ènÞ‚×Ö] ga]çÛÖ] o× oÞ^Î…ˆÖ] |†•E
j
ñZgÅŠ0Zx â ZÆ+ª)~}g ! Ë
Æ]Z j :ì ~+-Zx Â@0·Œ)´~g7l
‚
:–äŠ0Z Ð Å \¬vZ èg k„ 0vZ† ª h^³ v³ ‘] ð^³ Û³ ‰] á] Œ^f àe] à³Â
gzZ {Ši ¤ ž ì ^
Y:À
F æø hô^’øÛö×ûÖô gøjöÓû³mø áû*] ‡öç³rö³møæø ^x * Zzg h†³ ãÖ]æ g³ ׳ _³ ׳ Ö x³ ׳ ’³ m Ì`Ó³ Ö]
Æ »ƒôZžì e
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
58 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
57
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

ɺ¡øeø …õ^`ø Þø àûÚô è÷Âø ^‰ø Ÿ$ž ]ç%öfø×û³mø Üû³Öø Ìõn¿ôÞø õð^³Þøž o³Êô gö³jøÓû³mö:Ùø^³Îøæø vZ [ a Æ VÉ%}uzŠ àûÚô ^³ò÷³nû•ø o³•ø†û³Ûø³ûÖ] àû³Úô åô†ô³nûÆø
Ýöçû ³³³Ïø³³³³Öû] Ÿ$ž Ô ö ×ø³³³³`û mö Øû³³³³`ø Êø ĺnÒôæø äônÊô •ø]‡øæø: oeô*] Ùø^Îø oÏø³ŠûnöÊø b I ¼ Ð ~ ™f Æ kZ gzZ •ô]‚øÛôÖû^³eô åö†ö³Òûƒôæø äô³³×$³Ö] hô^³³jøÒô
!—áøçÏö‰ô^ËøÖû] ^ ø̀ iô†$ ‰ö áøæ•ö ^Úø xö–øßûmöæø o³Ïø³ŠûjöÊø ÐZÔ ñY –j ËB‚ÆðÙzg ^ÛøÒø oÏøŠûmöæø Øö³ŠøÇû³möæø |ô^³føÛö³Öû]
Dâ• Û £Z 0 vZ †¸ ) göjöÓûmø oeô*] k³mû*]…ø: äô×$Ö] ‚öfûÂø Ùø^³Îø 6 kZž 6ñYc ögzZ ñYc ðŠ Ùø^Îø åö†önûÆøæø ‚Ûøuû*] ÔøÖôƒø o×øÂø “ $ Þø
Ðí: • D â • Û -Zz}÷( • õðoû³•ø æû*] Ýõ^³qø o³Êô éô³*]†û³³Ûø³³×û³³Öô ô¥Å kZ ä Y fvŠ gzZ £Z x â Z o×øÂø l+]†øÎø: ‚Ûøuû*] àöeû äô×$Ö] ‚ö³fûÂø
kZB‚Æ•KZ ä%¬0ŠÎZ àöeû ‚öÛ$ vøÚöæ†õÛûÂø çeö*] Ùø^Îøæø.Ìõn¿ôÞø X ì ðâ • Û ^³ßø$ø W‚õnûføÂö àöeû o³×ø³Ãû³mø ^³³ßø³$ø o³³eô*]
:câ• Û gzZì ÅyÒe Zzg pëÅ ^Þø*]: p†nvÖ] áø]‚øÛûuø àôeû ‚³Ûø³uû*] ~ž ¹ä£Z0vZ† o×ønûÖø oeô*] àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àûÂø Wáö^nøËû³‰ö
ñY謊¸~@'  s ™Ë WpçŠßÖ] áø^³nøËû³‰ö àö³eû àö³Šøvø³Öû] Ô J 76 (N  0£Z x â Z ) -Zz LZ W†õnûføqö àôeû ‚ônÃô‰ø àûÂø WÜôÓøvøÖû] àûÂø
-Zz }÷X ñY ~Š ö ÐZgzZ àôeû ‚Ûøuû*] àöeû äô×$Ö] ‚ö³fûÂø o³ßô³$ø‚$ ³uø VrZÔì e Zzg Ð D 0 x †ø³ ³ŠôÂø ]ƒøžEE VÙ^Îø Œõ^³f$Âø àô³eû] àû³Âø
Û
µ
{Š c it ä üG3 z ~ kZ :• D â • àôeû àôŠøvøÖû] àöeû o% ×ôÂø ^³ßø³$ Wèmç³f• ! Z0·ä VrZgzZÐ yçä ^³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ø̀ iö•øŸøæô éô ³ ³ ³ ³ *]†û ³ ³ ³ ³ ³ ³ Ûø³ ³ ³ ³ ³Öû] o³ ³ ³ ³ ³ ³ ×ø³ ³ ³ ³ ³Âø
Ð5Å
cŠ öÃ]gúnqkZ ã0 tžì H WÕô…ø^føÛöûÖ] àöeû äô×$Ö] ‚öfûÂø ^ßø$ø WÐõnÏô³•ø VrZ Ô Ð ¬ä VrZÔ Ð öG äö ³$׳Ö] Ÿ$ž äø³ Öøž Ÿø äô ³$׳Ö] Üô³ŠûeôVg³jöÓû³nø×û³ Êø
»r6 zZ Æ s * Æ kZ gzZ ñY Wo×ønûÖø oeô*] àôeû] àûÂø Wáø^³nøËû³‰ö àû³Âø 0Z äVrZgzZЦ0Gä h( …ø äô $×Ö] áø^vøfû‰ö Üöm†ôÓøÖû] Üö³n×ô³vø³Öû]
~:• ë £Z 0 vZ †X ñY W†õnûføqö àôeû ‚ônÃô‰ø àûÂø WÜôÓøvøÖû] àûÂø ž He ZzgÐ •\¬vZ èg k„ h( …ø äô ³ $׳Öô ‚ö³Ûû ³vø³ Öû] Üô³ n¿ô³ Ãø³ Öû] •ô†û ³ Ãø³ Öû]
Ã(N  0 £Z x â Z )-Zz LZ ä †ø³ ³ŠôÂø ]ƒøžEE VÙø^Îø Œõ^³f$Âø àô³eû] àû³Âø ƒÂ]Š Ñz Åa6]gúZ  ^`ø Þøæû †ø mø Ýøçû mø Üû`ö $Þ^*³Òø™ àø³nÛô ³Öø^³ Ãø³ Öû]
ÌË c á \ a Æ ]gúnq :gû³ jöÓû³ nø×û³ Êø ^³ ³ aø•öŸøæô éô ³ *]†û ³ ³Ûø³ Öû] o³ ³×ø³ Âø Ÿ$ž äø³ ³ Öøž Ÿø äô ³ ³ $׳ Ö] Üô³ Šûeô:ñY–j Ët æû ]* è÷n$ŽôÂø Ÿ$ž ]ç³³³³%öfø×û³³³³mø Üû³³³³Öø
X ì ¬Š ˜ j Ë~ Ú s ™ o% ³ ³×ô³ Ãø³ Öû] äö ³ ³ $׳ Ö] Ÿ$ž äø³ ³ Öøž Ÿø äô ³ ³ $׳ Ö] Üô³ ³Šûeô h( …ø äô $×Ö] áø^vøfû ‰ö Üöm†ôÓøÖû] Üön×ôvøÖû] äö $׳Ö] áøæû †ø mø Ýøçû mø Üû`ö Þ$^*Òø™—^aø ^³vø³•ö
ËÑZz6
j zZB‚Æ•gzZq ZQ) Üö³ n×ô³ vø³ Öû] äö ³ ³ $׳ Ö] Ÿ$ž äø³ ³ Öøž Ÿø Üö³ n¿ô³ Ãø³ Öû] h( …ø äô ³ ³ ³$׳ Öô ‚ö³ Ûû ³ ³vø³ ³Öû] Üô³ ³n¿ô³ ³Ãø³ ³Öû] •ô†û ³ ³ Ãø³ ³Öû] è÷Âø ^‰ø Ÿ$ž ]ç%öfø ×ûmø ÜûÖø áøæ‚öÂø çmö ^³Úø
0 @0 Z( –Q gzZÔ H yÒ o³ Öø^³ Ãø³ iøæø äô ³ ³$׳ Ö] áø^³ vø³ fû³ ‰ö WÜö³ m†ô³ Óø³ Öû] ÜûÖø ^`ø Þøæû †ø mø Ýøçû mø Üû³`ö Þ$^*³Òø™ àø³nÛô ³Öø^³ Ãø³ Öû] Ÿ$ž Ô ö ×ø`û mö Øû`ø Êø ɺ¡eøø …õ^`ø Þø àû³Úô
G
© I
^
ñY–~½» j Ët:¹ä þG 3 äô $×Öô ‚öÛû vøÖû]æø WÜô³n¿ô³Ãø³Öû] •ô†û ³Ãø³Öû] h% …ø —^³aø ^³³vø³•ö æû ]* è÷n$ŽôÂø Ÿ$ž ]ç³%öfø×û³mø ^ßø$ø oeô*] Ùø^³Îø —áøçÏö‰ô^ËøÖû] Ýöçû Ïø³Öû]
X ñY J0 ! ~ zi ! Æ ]gúQ Ýøçû mø Üû³`ö Þ$^*³³Òø™ àø³ ³nÛô ³ ³Öø^³ ³ ³ Ãø³ ³ Öû] h( …ø áøæû ‚öÂø çû mö^³Úø áøæû †ø ³mø Ýøçû ³mø Üû³`ö $Þ^*³Òø™ åö^ßøÃûÛøeô åô•ô^ßø‰û¬ôeô †õÚô^³Âø àö³eû •öçø³‰û*]
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
60 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
59
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj
GI
» ô 0Z]|tƒ 0è6 äß ͆’Þ] ä³nÖ] ‚³‰Ÿ] ä³qç³i
x * ëž•ë þG3©^0@0Z¸ æû *] è÷n$ŽôÂø Ÿ$ž ]ç%öfø×ûmø Üû³Öø ^³`ø Þøæû †ø ³mø
V˜gzZ ÇñY:Zzèá ug I èi^³ÏfÚ š…] o³³Ê 决³Òƒ à³Úæ œ) ÐÐ kZ Âc â i WÃkZ ä áøæû †ø mø Ýøçû mø Üû`ö Þ$^*Òø™—^aø ^³vø³•ö
» ô 0 Z]|Vƒ ]{Ž X oFÖ^Ãi ä×Ö] áƒ^e ÐfÖ] ÄÊ‚Þ] Za ^ Z
 QX ð0: q( q è÷Âø ^‰ø Ÿ$ž ]ç%öfø ×ûmø ÜûÖø áøæ‚öÂø çmö ^³Úø
N Y ƒ «ŠŽñY 1 u 0 x * ™ pô™g @ Ë Â ñYƒ
Z Ug ¯ j Ÿ$ž Ô ö ×ø`û mö Øû`ø Êø ɺ¡øeø …õ^`ø Þø àû³Úô
XoFÖ^Ãi ä×Ö] áƒ^eÐ X ñYc Š °c ñ Y1 Ùø^³³Îø —áøç³Ïö³‰ô^³³Ëø³Öû] Ýöçû ³³Ïø³³Öû]
Ð VñŠ {ÆÅ\¬vZ èg WZ _¨* ¦g—ô 0Z]|t Ðö×$ÃønöÊø é‚Æ^Ò oÊô göjøÓû³möVo' ³×ô³Âø
Zƒw™z~ê 564ñƒÚˆÆg—• ‚ûÎøæø: o' ×ôÂø Ùø^Îø éô*]†ûÛøÖû] ‚ô–öÂø o×øÂø
Ð kZ w¸!‚gÆ yZ wZ ¸Z ‰Æ r  ™vZ à z { • á [Z äößûÚô gørøÂû*] ^ò÷nû•ø †øÞø Üû×øÊø åö^ßø³eû†$ ³qø
Zxy ~ßñ~ ÿG 5Ò›ÅZY Ëžt \zZÐÀF Q]Zg „! ²ÅyZgzZ K Ü$ $ö ^Ã÷m†ô‰ø äö×%³vô³iö kû³Ãø³•øæø ]ƒø¬ô³Êø
٠•Р~Ô;z +àÌ{z Å,™™f „ÀF»ÁZ îG@G
C -{'$E X äöÎö†ôvûiö æû*] èõÎø†ûìô oÊô äö×öÃørûiø
]|ä ~ ‹:c Û är
â• á X σ ]Š Þ ~C
 ™vZ àz { • Ù zŠ ]g „ Ô×ÛÖ] ÄÛr³Ú(64”(19 t(îÖ] h^’Û×Ö gjÓm á] ‡]çq oÊ Ø’Ê(änÛni àeŸ pæ^j˳Ö] Åç³Û³r³ÚE

~¤]g ¸gzZWgzZ ¶ze•yâ Zx * Æ»[ôZž¸D â • Û Ð-Zz Då…çßÚ äßm‚Ú(‚ãËÖ]

XÐ~gagzZ
 IZx â Z]Z j
< á gzZm\¬vZ îG*9gò Y5
ËÆvZ¶gvZ à z{ •
Vg Z-Š Åyx *
Æ»[ôZžì ¿»X«Š Ìtì ~ÏZ
X‘~ ã!
iÅm\¬vZ Gî*9g
:ì ~B j Ë~ÏZ ]Z j GE
Ëäm\¬vZ Gî*9g y{ Ÿg£Zx â Z ï 4hÒX3Zx â Z~i•Û Z ~zë
· Âì y› ¤ Z !g g } Z ª ÐvfÊ èßÚ©Ú kßÒ á ] Ý‚×Ú Ý] ^m :•tPÐ~XÔ ñâ • Û ÜbÑŠŠ¼6
EE
Âì ~Š·gzZôZz »Åzm\¬vZ- á] æ Ü׉æ än× oFÖ^Ãi ä×Ö] o׳‘ ‚ÛvÚ 0Z¦]|~ pÑ÷ÑZ ] éC§ò$ —Z {ukŠ ò Y* Ññ]|
m}Âì ã Z¾gzZ »x?Zm .ñ oF³‰çÚ Ðv³fÊ èm•ç³`m k³³ß³Ò : •D â • Û ÚÅÅ\¬vZègô
3“  Í: »!%kZž »x?Zz> }Z kß³Ò á] æ Ý¡ŠÖ] ä³³n׳ Ün×Ó³Ö] TžìÐVáZ™ÅyZ :ÀF ‚ß å†Òƒ àÚ äi^Ú]†Ò è×Ûq àÚ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
62 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
61
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

lçf$^Ò 1Þ^Ó9Ö l]„mçÃiVÝ…^`2 h^e ™hgÐZgzZ h Â~A : 8 yp: oFŠn xnŠÛÖ] Ðv³fÊ ènÞ]†³’³Þ
ZuzŠB‚ÆvZŽ Y k0 Æ kZ Ÿ á] Ý¡ŠÖ] ä³³n׳ ܳm†³³Ú à³e
Y •z É@ á yZ ~ kZ
gzZÔ¿Æ yZç°Z :x Z™/ôVz³vZ Y •
 ^ÛvÖ èÞ¡Ê àe] á ¡³Ë³Ö k³×³Ò]
X äâ Z}
j
X ÇñYH7i ZŽ »ä\ ËÐwZ ¸ZÆ
X îÖ]
*Ë~ŒÆV”»¿\¬vZèg/0Z]|
Ãj yCÙ ¬Ð äg ¦  ¹&6 ܃M: »±]gúŽì ~ÏZ
:ì ~pÑ~èF gzZ > ½ÔŠ î ZŠ1Z :‘tQ‘Ãe WkZÐ[†gzZyZ*i6 GÅ
0Z z/ ]| ì e Zzg :ÀF à äneœ à gnÕ àe æ†Û à /~(g( »}z *%‘œª ^vÖ^‘ ^ße] oFŠn æ Üm†Ú гv³e
LZ {z Ð -Zz LZ {z Ð - æ ä³ n×³Â ä³ ×³Ö] o³ ׳ ‘ ä³ ×³Ö] Ù糉… ᜠå‚q m\¬vZ-»w WÅy ZgzZ·‘œ» X äÖ• æ ‚ÛvÚ Ðve †ÛÃÖ] Ømç›

Åz!WzmvZ-vZwÎgž~zZgÐZŠ ZŠ o³ ³ Ê Ü³ Ò‚³ ³uœ Ɇ³ ³ Ê ]ƒž Ù^³ ³ ³Î ܳ ³ ׳ ³ ‰ Ü×Â] oFÖ^Ãi ä×Ö]æXÅz:z Ü×Â] oFÖ^Ãi ä×Ö]æ
KZ ðÃÐ ~ ?Z  ž c Û ä ä³×Ö] l^³ ۳׳ӳe ƒç³Âœ سϳn×³Ê Ýç³ß³Ö]
â• D•^e• Ø’nÊ(ämç•… äm…çÞ(157”(äÏm†Ê] pæ^jÊE

vZ~áÈ ÂñYZ< Í Ð[Zp †³•æ ä³e^³ ϳÂæ ä³ f–³Æ à³Ú l^³ Ú^³ jÖ] : •D â • Û ò• á )´
ÅkZVƒ © {CÅ]Ü}g7 Æ á^³ ³ _³ nŽÖ] l]ˆ³ ³ Û³ ³a à³ ³Úæ å•^³ ³ ³f ˆyWŒ Û ~X)]Zj
ˤZ:ÀF gö³ßö³rö³ûÖ] ‚$ ³Žömø áû^*³³eô Œø^+³³eø Ÿøæø
ÆkZgzZÐ [Z±ÆkZ èZg * 决 –³i à³Ö ^³ ³`Þ¬³ ³Ê á憳 –³ v³ m áœæ }l) }À (ƒ –¼ Ð ~ ‚ô–öÃøÖû] o×øÂø „ømæô^Ãøj$Ö] ö̃ ñô^vø³Öû]æø
VÎÎz Æ Vâ -gzZÑÅ VzÈ æ†³ ۳ ೠe ä³ ³×³ Ö] ‚³ f á^³ Òæ Ù^³ Î Ãî~EJ$ qgzZ bÂVƒa
~({)z X è÷ÊøçËö×ûÚø kûÞø^Òø ]ƒøž
¼ »ÂÔÐ ~¢qÅyZgzZÐ ÜÖ àÚæ å‚Öæ àÚ È×e àÚ ^`Û׳óm X7`w~"0 !
~zi!
vZ ègz/0ZvZ†X Çã: yv ܳ $ Ô‘ o³ Ê ^³ `fjÒ Ü³ `ß³ Ú È³ ׳ fm Dlæ†ne(†ÓËÖ] …]•(36”(6t(†¿ßÖ]æ ‹f×Ö] oÊ Ø’Ê(èu^eŸ]æ †¿vÖ] h^jÒ(…^jvÛÖ] •…E

¸ ïŠ 2t Ê ÑzZ Ú!KZÅ \¬ X äÏß oÊ ^`Ï×Â


~ Œ Æ V½! *
Ð ~ yZ gzZ
X¸ïŠwZe™É6 ½»Ë
ð^nuž …]•(541äv˳‘(5 ‚×q (ÝçßÖ] àÚ ÅˆËÖ] ‚ß ÙçÏÖ] h^e(l]炳Ö] h^³jÒ(p„³Ú†³i ijÚ^³qE

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


64 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
63
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

àôÛøuû†$ Ö] äô³³×$³Ö] Üô³Šûeô:5™Éj Ë Ô ø ßûÂø ^³³ßø³Ëû³ŽøÓø³Êø ™ Üônuô†$ ³³Ö] Dlæ†ne( oe†ÃÖ] ']†jÖ]

Û !
ø ßû³Âø ^³³ßø³Ëû³³ŽøÓø³³Êø ™ ܳnuô†$ ³³Ö] Ýç³nÖ] Õø†ö ³’ø³føÊø Ô ø ñø^³³_ø³³Æô
Ô
»:vZ Gî*9g+§0Zx â ZgzZ Œ x â ZÔ"0G]|
‚m‚u ÝçnÖ] Õø†ö ’øfø Êø Ô ø ñø^³_ø³Æô p‚a ]ç³ß³Ú• à³m„³×³Ö ‚³m‚³u
! —ð^Ë•æ p‚a ]çßÚ• àm„×Ö äônû×øÂø ÔøÖôƒø Øöqö†$ Ö] Ðø×$ÃøÊø —ð^Ë•æ •¸~}g ! j
Æä\ Ë
Âzj Ë{z ä ¿kZ X*]†øføÊø :•˜| 516 °õ Zm\¬vZ îG*9g~Nx â Z
X ˆƒgzŠ ~g FÅkZ Å \¬ vZ èg " 0 G:ÀF  Ðön×ôÃûiø ‡öçrömøVgn$ŠøÛöûÖ] àöeû] Ùø^³Îøæø
Dlæ†ne(äne†ÃÖ] gjÓÖ] …]•(434”(1t(á憎ÃÖ]æ Äe^ŠÖ] ÅçßÖ](ᕆÏÖ] Ýç× oÊ á^â†fÖ]E cÔe Ëà j ËãWŒ Û :• D â •Û àûÚô èõÃøÎû…ö æû*] èõfø’ø³Îø o³³Êô éô³ƒøç³Ãö³ûÖ]
ËaÆä\
Éj mvZ Gî*9g~g Nyç]| `wðÃ~ ä\ ™• ~ ½» Åô^ÛørôÖû] ‚øßûÂô äöÃö–ømøæø äô×$Ö] hô^³jøÒô
E Y sZ š gzZ q ) j ˲Ô7 oÊô †öÎô^føÖû] “
:•˜h '× | 794 öW õ Zm\¬vZ Gî*9gÉgi)´ ø ì$ …øæø(¼ôñô^ÇøÖû] ‚øßû³Âôæø
\¬vZ G î*9g ~gNyç]|:ÀF gjÓm p…ç%Ö] áö^³³nøËû³‰ö áø^³³Òøæø äŒ Û ! Šg @
x â ZÔ ñY c Ü z D Y áø^Òøæø(áô^nøfû’( Ö] o×øÂø Ðö×$Ãøiö éôƒøçÃöûÖ]
Z‰
ö ð^³Ûø³³Š$ Ö] ]ƒøžô™ÒgÎÃ]gúhm ^`f×Î o× Ð×Ãi èÃÎ… èÏ×_³Û³×³Ö Ôì ~ŠÁg Åä\ j ËÃV” ôðoûŽ$ Ö^eô ^‰÷^+eø p†ømø Ÿø àøm†ôn‰ô àöeû]
Éj Ë6 ½»Ð —kû³Ï$ ³ŽøÞû] —kûÏ$ ŽøÞû] ö ð^ÛøŠ$ Ö] ]ƒøžô™ 7`wðÃ~ kZ +§0Z x â Z X áö^ŠøÞû¬ôÖû] äöÏö×(Ãømö áô•†ûÏöÖû] àøÚô
X@ Yc k0
\ ÆwŠÆkZŽ ˙ɼ Ð ~ yWŒ Û žB
Dlæ†ne(äne†ÃÖ] gjÓÖ] …]•(434”(1t(á憎ÃÖ]æ Äe^ŠÖ] ÅçßÖ](ᕆÏÖ] Ýç× oÊ á^â†fÖ]E X ñYc ~ŒÆy̈Z
\

0£Zx â Z~ä\
•¸ »mvZ Gî*9gN jË Dlæ†ne(†ÓËÖ] …]•(104”(7t(¼nvÛÖ] †vfÖ]E

:–ä³0Z c ËaÆä\
Š™Éj á xâZ
ämvZ Gî*9gw•
E
• ë ~iz%:j Ë» g g :ÀF : p‡æ†ÛÖ] Ùø^ÎøVoÛ$ vö³×û³Öô hº^³jøÒô :•˜| 794 öW õ Zm\¬vZ Gî*9gÉgi)´
g F ~ž â]! tJ vZ†1Z : (köÛûÛôuö oÞ(*] ä×Ö] ‚³f ^³eœ Èø³×ø³eø Ö }
# á x â Z :ÀF äö$Þ*] äö×$Ö] äöÛøuô…ø o( ÃôÊô^Ž$ Ö] àôÂø oøÓôuöæø
Åm\¬vZ Gî*9g w•
t »g g a}÷ä VrZ ÂVƒ : ^ ø̀ nÊô è÷ÃøÎû…ö oÛ$ vöÖû] àøÚô oÖô gøjøÓøÊø DÅ0[ØWä¿q
e Z~ äônûøÖôž gøjøÓøÊø ]‚÷Úø…ø غqö…ø äônûøÖôž ^Óø³•ø
Ë ÜôŠûeô (Üônuô†$ Ö] àôÛøuû†$ Ö] äô×$Ö] Üô³Šûeô
àôÛøuû†$ Ö] äô³³×$³Ö] Üô³Šûeô:5™Éj t ÐZ 6½» q
Z ä \ W ÂÔ Å àôÛøuû†$ ³Ö] äô³³×$³Ö] Üô³ŠûeôVèõÃø³Îû…ö o³Êô
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
66 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
65
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

^mø ^ßø×ûÎö™ (äô×$Ö] Ùöç‰ö…ø ‚ºÛ$ vøÚö (äô×$Ö^eôæø àûÂø ‚Ûuœ †ø³Òøƒøæø. ÜûÃøÞø pû*]: Ùø^Îø ‚ºÛ$ vøÚö (äô×$Ö^eôæø (äô×$Ö] ÜôŠûeô (Üô³nuô†$ ³Ö] Ùöç‰ö…ø ‚ºÛ$ vøÚö (äô³×$³Ö^³³eôæø (äô³³×$³Ö]
o³×øÂø ^³Ú÷ ¡ø‰øæø ]•÷ †û ³eø o³Þôç³Òö …ö ^³³Þø Üû ö̀ Þ$*] ^aø†ônûÆøæø (^ ø̀ ßûÂø äö×$Ö] oø³•ô…ø èŽñ^ ]•÷ †û eø oÞôçÒö …ö ^Þø ^mø ^ßø×ûÎö™(äô×$Ö] Ùöç‰ö…ø ]•÷ †û eø oÞôçÒö …ö ^Þø ^mø ^³ßø³×û³Îö™(äô×$³Ö]
]‚÷³nû Òø äô ³³eô ]æ•ö ]…ø *]æø ™—Üø³naô]†ø ³³eûžô ÜûøÖæø: h†u Ùø^Îø.ÔøÖôƒø oÊô ]ç×ö $̀ ‰ø ]æ•ö ]…ø ]*æø ™—Üønaô]†ø eû žô o×øÂø ^Ú÷ ¡ø‰øæø —Üø³naô]†ø ³eû žô o³³×ø³³Âø ^³³³Ú÷ ¡ø‰øæø
h$ …ø Ü$ ö̀ ×$Ö] —àøm†ôŠøìûŸ* û] Üöaö ^ßø×ûÃø røÊø Øõ³føßû³uø àö³eû ‚ö³Ûø³uû*] äô³³nÊô •û‚( ³Žømö Üö³aö ^³³³³ßø³³×û³³Ãø ³³rø³³Êø ]‚÷³³nû Òø äô ³³³³eô Üöaö ^ßø×ûÃø røÊø ]‚÷³nû Òø äô ³eô ]æ•ö ]…ø ]*æø ™
(ØønÊô]†ø‰ûžôæø (Øønñô^³³Óø³nÚôæø (Øø³nñô]†ø³fûqø ‚f ^ßø$ø‚$ ³uøæø: Ù¡íÖ] Ùø^³Îø!!! (Øønñô]†øfûqø h$ …ø Ü$ ö̀ ×$³Ö] —àøm†ôŠøìûŸ* û] h$ …ø Ü$ ³³ ö̀ ×$³³Ö] —àø³³m†ô³³³ŠøìûŸ* û]
hô^³³jøÓô³Öû] ]„ø³aø gø³³uô^³³³‘ø Ìô•û] oeô*] kömû*]…ø: Ùø^Îø (‚Ûuœ àe ä³×³Ö] Ìô•û] (Øø³nÊô]†ø³³‰ûžôæø (Øø³nñô^³³³Óø³³nÚôæø (ØønÊô]†ø‰ûžôæø (Øønñô^ÓønÚôæø (Øønñô]†ø³fûqø
äø³Öøôž (Ôøiôæ†öføqøæø Ôøiôç$ ³Îöæø ÔøÖôçû³vø³eô (Åö ø̂ Ëûmö p„ô×$³Öô „ø³mçô³Ãû³$jÖ] gö³jöÓû³mø ÔøÖôçûvøeô hô^³jøÓô³Öû] ]„ø³aø gø³uô^³³‘ø hô^³jøÓôÖû] ]„ø³aø gø³³uô^³³‘ø Ìô•û]
X V;Y :c Û !àønÚô• Ð( vøÖû]
â• X ð¡øføûÖ] ÅôçÎöæö ‚øÃûeø oÛ$ vö×ûÖôæø Ð( ³vø³ûÖ] äø³³øÖôž (Ôøiôæ†ö³føqøæø Ôøiôç$ ³³Îöæø äøÖøôž (Ôøiôæ†öføqøæø Ôøiôç$ Îöæø ÔøÖôçûvø³eô
Å\¬vZ èg N  0£Zx â Z ó Xó àønÚô• !àønÚô• Ð( vøûÖ]
•\¬vZ ègÈ ¬ ]|ž• ë g åE 5.ÅZ1Z ‹ä ~: • ë ~iz%
E *]†ø³Îøæø: p‡æ†³ÛÖ] Ùø^³³Îø
g˜Í ò3~ ]Z j
n Ë;)z 0£Z x â Z vZ†1Z ä …0 z/ çeœ ÄöÛø‰û*] ^Þø*]æø ä×Ö] ‚f oeœ o×ø³Âø
 0 £Z x â Z • ë [wÔ¸
N ÷- …: HyÒ t ‚Æ N  ^ßø$ø‚$ uø (ÄÛrÚ àe æ†Û …„ßÛ³Ö]
X¸7J~kZ Ì ·Q1Z ä ~ž c C ä yx0 ^eœ köÖû^*‰ø: Ùø^Îø (á^fu àe ‹Þçm
vZ†…ž•ëwÜ Y *
^ j
\ ËHž Y7 Ð Z0 Ðø×(Âø.] áû*] o× àe ‚ÛvÚ †³Ë³Ã³q
LZ ä ~ž H yÒ ä£Z 0 u 0 Ñ c vZx¯ j ˤ Z :c â•Û ?ì àûÚô áø^³³Òø áûžô: Ùø^³ÏøÊø („ø³mçô³Ãû³j$Ö]
Ø Z<
? Í {zž ¬ŠÃN  0£Z-Zz ÐZ ÂìÐx¯ÆÅzm\¬vZ- äô×$Ö] o( fôÞø àûÂø Ýõ¡øÒø æû*] äô×$Ö] hô^³jøÒô
š q ¸z a Æ á Zz g g gzZ áZz Ýq ËÐ kZnƒ AgzZ î \  .k ø Ãû_øjø‰û] ^Úø äôeô ÌôŽûjø‰û]æø äöÏû×(ÃøÊø
X –j ËˆÆ ~g ! ~ H :Å n²ä ~X z™ oÛ$ ³uö àû³Úô åô„ô³aø gö³jöÒû*]: kö×û³Îö
Dlæ†ne(èÖ^‰†Ö]芉çÚ(327(4t(é•ŸçÖ] †ŠÃÖ h^jÒ(ÜnÎ àeŸ•^ÃÛÖ] •]‡E Üô³³³Šûeô:Vz™ –j Ët~g gÆ º‚Û$ vøÚöæø (äô×$Ö^eôæø(äô×$Ö] Üô‰û^eô: Äôeû†( Ö]
(äô×$Ö] ÜôŠûeô (Üônuô†$ Ö] àô³Ûø³uû†$ ³Ö] äô³×$³Ö] pûø]VÙô^Îø[åô†ôìô• o³øÖžô äô³×$³Ö] Ùö糉ö…ø
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
68 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
67
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

î*9g +§0Z gzZX ì ~Š ]i YZ


vZ G ]†nfÒ á^ŠÞ¦] äÏ×Ãm ᕆÏÖ] àÚ
ì q )Z »VÍßÆVzàx Ó6 j
i ZŽÆä\ Ë
ž ¸ B7`w ðÃ~ kZm p„Ö] çaæ (^Ï׳_³Ú ]†³ndz‘ æœ
:•D â •Û m\¬vZ Gî*9gÏß W)´
y̈Z j
ËZƒ –Ð ~ u0 yWÛŒ oÊ ^%m‚uæ ^Ûm‚Î Œ^ßÖ] ä³n׳Â
D â• Û m \¬vZ Gî*9g ´ â x â Z :ÀF Ðn×Ãje Œª³³e ŸVÔÖ^³³Ú Ù^³³Îæ
6ÏZÔ N
g c
ƒZ (ì e ñYÃ
c\ X …^’Ú¢] †ñ^‰
~ Œ Æ VÉ%j Ë (Z L L• ä×Ö] ð^Û‰œ ^³`nÊ o³jÖ] g³jÓ³Ö]
Vzàx ÓÆ äâ i 6 gzZ äZ6
T7`wðÃ~% Z e ur§• o× o•†ÛÖ] Ñ^ßÂœ o× oÖ^Ãi
XìŠ NZ »VÍßÆ G E
Zæ Ð kZ² Vƒ ÞZ Y •Z ~ •†³m ÜÖ ]ƒž ^³³`e Õ†³³fjÖ] ä³³qæ
ì t Š Z% ~÷Ô }™: {Š Zg Z » 7Z (ànÃÖ] èÃÊ]‚Ú ÔÖ„e ^³`ϳ׳óÚ
Dlæ†ne(änÛ×ÃÖ] gjÓÖ] …]•(139”(8t(111^i73 èm¤] kvi ð]†ŠÖ]é…æ^‰(oÞ^ÃÛÖ] |æ… †nŠËiE

~ ä\ j ˈ Æ Š Z%wz4 ž Œª³³e Ÿ ä³³Þœ ÔÖ„³e o³³ß³³Âæ


gzZ 1ž6yZ kZ 7`wðà ð^q… ð¡fÖ] ÙæˆÞ ‚Ãe Ðn×ÃjÖ^³e
}g ! Æ Ãž 6X σgzŠ ~g F ojÖ] o³Î†³Ö^³³Ò. †³fÖ]æ t†³Ë³Ö]
ðƒŠg Zz <  }g ! ÆXxŠ {z ~ (ànóÖ] à³Ú ^³³`e èß³ŠÖ] l•…æ
ì `w~¬Ðš wz4 ²Xì çaæ Œªe änËÊ ÙæˆßÖ] ØfÎ ^Úœæ
]|Xì d ¾ ¬t » ´ â x â ZÔ gnŠÛÖ] à³e] ‚³ß³Âæ (g³m†³Æ
Š 4
q Æm\¬vZ Gî*9g "0G h^jÒ àÚ éƒçÃÖ] Ðn×Ãi ‡ç³r³m
Ôe j ËZƒ –Ð ~ vZ [ ^açvÞæ èf’Î oÊ oÖ^³Ã³i ä³×³Ö]
`wðÃ~ ä\ Æ™È ~ {)z ‚ßÂæ (Å^ÛrÖ] ‚³ß³Â ij•ç³iæ
Ü z D Y sZ š
‰  gzZ q )Ô7 (‚Ãe æœ ØfÏe ‚nÏm ÜÖæ ¼ñ^³Ç³Ö]
К wz4ä VrZÔ ñY c Š g @
Z Ð×Ãi éƒçÃÖ] oÊ †Î^fÖ] “³ì…æ
Û !
Œ x â ZX ðÎ7{ðÃňgzZI àe] á^Òæ (^Ï×_Ú á^nf’Ö] o×Â
Å ä\ j Ë Þ Ã V” ä ðoŽÖ^e ^‰ªe p†³m Ÿ à³m†³n‰
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
70 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
69
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

Ùçã+ l]„mçÃiVÜrßµ h^e oñ¡Ò Då†nÆæ p…æJEˆn2 å‚• Ý•


lçf$^Ò 1ßnµ†Ò ‡]çq ^Ò 1ßâ‚Þ^e †µ å†nÆæ
á g Z Vz³vZ Y •
Ëw˜Ð Y •ÁZ ¸ZgzZ/ô‹ZŠ •
j á yZ ~ kZ :ì u 0 u~ãšÑZh! ÆI îGE
g !7Z îG£E c

X ÇñYH7]o»Å ÐÅ\¬vZèg‘0Z ]|:ÀF o³×³ ‘ o³fßÖ] o³ iœ ä³ Þœ èf×Ã$ àe] àÂ
Æ yZ Åz!WzmvZ -g—ì ~z% ( ä×Ö] Ù牅 ^m Ù^³Ï³Ê ( Ü׉æ ä³n×Â ä³ ×³Ö]
j ™w˜Ðs§Å¿\¬vZègk„0Z]|
ËÑZzÅ Ån²ä VrZ ÂñÑ p=k0 Ù^³ ³ ϳ Ê ( é³ •^³ ³ `ŽÖ^³ ³ e o³ ³ Ö ä³ ³ ³ ׳ ³Ö] Å•]
Û ¿\¬vZègk„0Z]|
:•D â • ÐVz³vZ !Åz!WzmvZ-vZ wÎg c oßjñ] Ü׉æ än× ä³×³Ö] o³×³‘ ä×Ö] Ù糉…
]Š Ñz Å a 6]gúZ
 :ÀF ^³ ³ ³aø‚ö³ ³Öøæø éô ³ ³*]†û ³ ³ Ûø³ ³ Öû] o³ ³ ×ø³ ³ Âø †ø³ ³ ŠôÂø ]ƒøžô wÎgX < ¬Š Å]Š Þn }÷ o³fßÖ] Ù^³ÏÊ ( å^³iª³ Ê Ù^³ Î l]†³ óŽe
WzŠt 6½» q
gzZ ]c Z ƒ  àô³ ³ ³ nûjømø«³ ³ ³ ³ ³ Öû] àô³ ³ ³ nû³ iø^³ ³ ³ ³ ³ aø gö³ ³ ³ ³ jöÓû³ ³ ³ iø k0}÷ c Û äÅz!WzmvZ -vZ à³ Â ÌŽÒ] ܳ ׳ ‰æ ä³ ³ ³n׳ ³Â ä³ ³ ³ ׳ ³Ö] o³ ³ ׳ ³‘
â•
~ ã0 ÐZQÔ N Y ‘ ]Ü Ü$ ³ ³$ö èõËø³ ³nvô³ ³‘ø o³ ³ Êô àô³ ³nûjøÛø³ ³ ×ô³ ³ Óø³ ³ Öû]æø *™Ñ ‰ ñÑw! {zX î Ñw! P ( å‚–Â oÊ ä_e†Ê Ù^Î Õ‚–Â
èg‘0Z ]|ä Åz!WzmvZ - ݆³u Ü`׳Ö] Ù^³ Ï³Ê ( ä³ nÊ &³ Ë³Þ Ü³$
Š ö Ã]gúkZ™w˜
{zÔ ñY c ÜôŠûeô: oøaôæø (^³ ø̀ ßû Úô³ o³Ïø³Šûiöæø Øö³Š$ Çø³iö
ä \WXßÅð¯KZ c Û ÃÅ\¬vZ à³nÒ†³ŽÛ³Ö] o³×³Â èf׳ ó $ à³ e] Ý•
â•
äô ³ ³ ³ ³ $׳ ³ Ö] Üô³ ³ Šûeô:•t]ÜgzZtWzŠ äö $×Ö] Ÿ$žô äøÖøžô Ÿø Üônuô†$ Ö] àôÛøuû†$ Ö] äô $×Ö]
QXØŠ |0 !w!t 6ð¯ Å yZ X ànÏÊ^ßÛÖ]
äö ³ ³ ³ $׳ ³Ö] Ÿ$žô äø³ ³ ³ Öøžô Ÿø Üô³ ³nuô†$ ³ ³ Ö] àô³ ³Ûø³ ³ uû†$ ³ ³ ³Ö] (Üö³ ³ m†ô³ ³ ³Óø³ ³ Öû] Üö³ ³ n×ô³ ³ vø³ ³ Öû] Üö³ ³ n¿ô³ ³ Ãø³ ³ Öû]
vZ } Z cÛ QÔ ~g â 7
â• Y ~ kZ
áø^³ vø fû³ ‰ö (Üö³m†ô³ Óø³ Öû] Üö³ n×ô³ vø³ Öû] Üö³ n¿ô³ Ãø³ Öû] h% …øæø lô]æø^ÛøŠ$ Ö] h% …ø ä$×Ö] áø^³vø³fû‰ö ooÔ Wæyp »‘0Z !Vz³
šô…û Ÿ* û] h% …øæø lô]æø^³ ³ ³ Ûø³ ³ Š$ Ö] h% …ø ä³ ³ ³ ³$׳ ³ Ö] •ô†û ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ Ãø³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³Öû] h% …øæø šô…û Ÿ* û] X}Š â • Û x Zw6
Ýøçû mø Üû`ö Þ$^*Òø™ Üôn¿ôÃø³Öû] •ô†û ³Ãø³Öû] h% …øæø ÜûÖø ^`ø Þøæû †ø mø Ýøçû mø Üû`ö Þ$^*Òø™Üôn¿ôÃø³Öû] Dè×Ú^ŽÖ] èfjÓÛÖ](190ävË‘(21‚×q(oÞ^`Ë‘Ÿ] ÜnÃÞ oe¢ èe^v’Ö] èʆÃÚE

æû ]* è÷n$ŽôÂø Ÿ$ž ]ç³%öfø ×û³mø Üû³Öø ^³`ø Þøæû †ø ³³mø —^aø ^vø•ö æû ]* è÷n$ŽôÂø Ÿ$ž ]ç³%öfø×û³mø
^Úø áøæû †ø mø Ýøçû mø Üû`ö Þ$^*Òø™—^³aø ^³vø³•ö áøæû ‚öÂø çû mö^Úø ^Þøæû †ø mø Ýøçû mø Üû`ö Þ$^*³Òø™
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
72 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
71
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

:•t ̺×ô jøíûÚö hº]†ø •ø ^³`ø Þôç³_ö³eö àû³Úô àûÚô è÷Âø ^‰ø Ÿ$ž ]ç%öfø×ûmø Üû³Öø áøæ‚ö³Âø ç³mö …õ^³`ø Þø àûÚô è÷Âø ^³‰ø Ÿ$ž ]ç³%öfø ×û³mø Üû³Öø
Ýõçû ³³³³Îø …ø æ‚ö³³³³³‘ö ÌôŽûmøæø ™( 1) ºð^³³³Ëø³³•ô äô ³³³³³nÊô äö ³³³³³Þö]çø ³³³Öû]* Ýöçû ÏøÖû] Ÿ$ž Ôö ×ø`û mö Øû³`ø Êø ɺ¡øe …õ^³`ø Þø Ýöçû Ïø³Öû] Ÿ$ž Ô ö ×ø³`û mö Øû³`ø Êø ɺ¡øe
oÊô ^ÛøÖô ºð^³Ëø³•ôæø ™( 2) —àønßôÚô ©ûÚö áô•†û ÏöÖû] àøÚô Ùöˆ( ßøÞöæø ™—Œô^ß$³×³Öô
—áøçÏö‰ô^ËøÖû] X —áøçÏö‰ô^ËøÖû]
àû³Úô tö†ö ³íû³³mø™( 3) —…ôæ‚ö³’% ³Ö] èºÛø³uû…ø æø ºð^³³³Ëø³³•ô çø ³³aö ^³³³³Úø †nŠËiEþDš^m†Ö]( ‚•†³Ö] …]•(39”(5 t(îÖ] ᕆÏÖ] oÊ è’ì†Ö] oÊ h^e(äfn• oe] àe] Ìß³’³ÚE
äô nÊô äö Þö]çø Öû*] ̺×ô jøíûÚö hº]†ø •ø ^`ø Þôç_öeö kö•û†ôÚø ]ƒøžôæø ™—àønßô ³Úô ©û³Ûö³×û³Öô Då†a^Î(äm†’ÛÖ] gjÓÖ] …]• ( 222”(16t (35èm¤] kvi Í^ÏuŸ] é…ç‰(of›†Î
àøÚô Ùöˆ( ßøÞöæø ™( 4) —Œô^ß$×Öô ºð^Ëø³•ô àøm„ô×$ Öô çø aö ØûÎö™—ànËô ³Žûmø çø ³`ö Êø
èºÛøuû…ø æø ºð^³Ëø•ô çø ³aö ^³³Úø áô•†û ³³Ïö³Öû] :Ùø^³Îø —ºð^³Ëø•ôæø p‚÷³aö ]ç³ßö³Úø • Û «aÆ!%Y Ë]c
N â• WäÅzmvZ-g—
kö•û†ôÚø ]ƒøžôæø ™( 5) —àønßô Úô ©ûÛö×û³Öô ^ ø̀ j×û×øuø Ü$ $ö èõËønvô‘ø oÊô ^³ ø̀ jfûjøÓø³Êø ÌØZ1Z •ž• D â • Û ~ó ó4æL L[  KZvZ¶g ` ÒZ 0Z x â Z
àøm„ô×$ Öô çø aö ØûÎö™( 6) —ànËô Žûmø çø `ö Êø ^ÛøÞ$^*ÓøÊø ^aø^m$ž ä³jnûÏø³‰øæø ôð^³Ûø³Öû^³eô :ì Š HÜÐvZ¶g~£
—ºð^Ëø•ôæø p‚÷aö ]çßöÚø • X Ùõ^ÏøÂô àûÚô ¼øŽôÞø ” g
h » vZ¶g ÌØZ1Z •:ÀF ]‚÷m‚ô•ø ^³•÷†ø³Úø š ø †ô³Úø åö‚ø³Öøæø á$ *]
Dâ• Û vZ ¶g ÌØ1Z • Zƒg F Ú Zž• D â •Û { zÔ Š
ƒg F ‚$ jø•û]æø äö³ßûÚô kö³Šûmô*] o³j$uøVÙø^³³Îø
~½»q ZÃ]c WyZ ä~:• nçtÔ Š ƒ k-â Ð kZ ~ž äö×$Ö] o×$³‘ø o$ fô$ßÖ] kmû*]†øÊø o$ ×ø³Âø †ö³ÚûŸ*û]
Ãd  LZ ™w˜~ ã0 gzZ – ~ [Zp ä ~Ô Š ƒ J6í äöøÖ lçûÓøŽøÊø Ýô^ßøÛøÖû] o³Êô Üø×$‰øæø äônû×ø³Âø
Ð Vî 0 ÆkZž c Í Î(ZÔ c Šö Å ]g ci ÅÅzm \¬vZ -*™Ñ àûÚô køÞû*] àømû*]VoÖô Ùø^ÏøÊø p‚ôÖøçøeô ^Úø
X ˆïY ËÐZªƒˆÁ{¤  n²» ~g FÅd  LZ ä ~gzZ k³ û̀ føjøÞû^³³Êø [ôð^³³Ëø³Ž( Ö] lô^³³³mø•
(14¸ED3ED 57 k³³³m•(‹³³³³³³Þç³³³m å…ç³³³‰(11¸ED2ED14k³³³m•(èeç³³jÖ]é³³³…ç³³³‰(10¸ED1E ÐíäÅzm\¬vZ-g—ÂH èô$j‰ô oÊô oøaô ]ƒø¬ôÊø ^ ø̀ nÊô l†û³Ó$ ³Ëø³Êø
D 80 km•(ð]†ÃŽÖ] é…ç‰(19¸ED5ED 82 km•(ð]†‰¦] é…ç‰(15¸ED4ED69 km•(ØvßÖ]é…ç‰
Y Ë Ð Y Ë ‹c W ?:câ•Û Š•
á g Z oøÖ^Ãøiø äô×$Ö] hô^³jøÒô àû³Úô Äø³•ô]çø³Úø
Û X D™7VY Ýq ÌôŽûmøæø ™ oÖø^³Ãø³iø ä³³Öçû³Îø oø³aôæø
á]‚eŸ] g› Ø’Ê(Db737 oÊçjÚEoÓÚ t^u àeŸ Ø삳۳Ö]ED44 km•(k×’Ê å…糉(24¸ED6E
D']†jÖ] …]•121”(4t(é•…]çÖ] oΆÖ]æ
• Dâ•
ÂHg¨ä ~Ô ˆÁçW~÷ž ðº^Ëø•ôæø ™—àønßôÚô ©ûÚö Ýõçû Îø …ø æ‚ö‘ö
*
öã0
Ã!%™w˜~ã0
ug Iw! {zgzZ‰6 V»b ~vZ[Â{z tö†ö íûmø™—…ôæ‚ö’% ³Ö] o³Êô ^³Ûø³Öô
:ì ~pÑ~g g
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
74 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
73
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

ÑZz ug Iw! g ~ @'


gzZ n Æ áç×Ãrmæ å†Ã• àÚ á愳ì^³m
]|:HyÒäLu Z ZÐë:ÀF àe á^Û% à Ønñ]†‰] ^ß³$‚³u
Y Ë7ZЕ ' ÅT f8 ã0 áçe†ŽnÊ ð^Û³Ö] à³Ú |‚³Î o³Ê
ž•Dâ• Û<
Ø ñ0vZ†0y¢ oß׉…œ Ù^Î gaçÚ àe ä×Ö] ‚fÂ
X CYƒÝq Ø’vnÊ †ÃŽÖ] änÊ p„Ö] ð^Û³Ö]
xZ]|Ýð0.ÅZxZäVßZzy}÷ ð^Ú àÚ |‚Ïe èÛ׉ Ýœ oÖž o×aœ
X ð^ËŽÖ] ÜãÖ
e q
» ~0 Z k0 Æ •\¬vZ èg• ij e^³ ³‘œ '¡³ $ س nñ]†³ ³‰ž ˜³ fÎæ
Dä9ñçÒ(äm‚n•… äfjÓÚ(76”(22t(p…^ÏÖ] é‚ÛÂE
ä (~Zzg)Lu Z ZÔ 5™ }Š !\ †³ ³Ã³ • à³ Ú †³ ³ ó ³• ä³ ³ ³ nÊ è’³ ³Î à³ ³Ú
ËÃVÉ%å+Š ÈÇg )
•ìg D öj  ä™yÒ Ãäƒ LgÆá\) ]ƒž á^Òæ Ü׉æ än׳ ä³×³Ö] o³×³‘ ofßÖ]
: •D â • Û \¬vZ¶g` ÒZ0Zx â Z kZÔBhj VÄ Z &(n Æ ðo³ ³• æœ à³ n á^³ ³ ³ŠÞ¦] h^³ ³ ³‘œ
Ð å +Š ÈÇg ) ' » Z :ÀF †ôeô^ÒøŸ*û] àû³Úô ïö^³nø•ûŸ*û] Ùø]‡ø ^³Úøæø Vß!Æ Åzm\¬vZ -Ñ ~ á\ oÊ kÃ×›^Ê ( äf–íÚ ^`nÖž &óe
VÉ%™ÉÃÜŠ ZgzZ]c WÅyWŒ Û lô^mø«Öû] áøçföjöÓû³mø Üû ồ nû×øÂø äô³×$³Ö] èöÛø³uû…ø ÃÃy̈Z ËZ Ô åw! ZÐ ~ X ]†Ûu l]†Ã• kmœ†Ê Ør×rÖ]
q
Å yZ !%gzZÔ • •g D ö à ^ ø̀ ÞøçûÏøŠûnöÊø èønøÂô•ûŸ*û]æø áô•†ûÏöÖû] àû³Úô ÆÝð0.ÅZxZ {zÂ@ CYµ
Yƒ¼ c
X •ìg D 0
Y ËЕ '  èønøÊô^ÃøûÖ] áøæ‚örô³møæø Üû³aö^³•ø†û³Ûø³Öô ~á\ ä ~Ô &@' q
Z VŒ
X ^ ø̀ nû×øÂø XbŠð3Šw! cuPÂïÄ
…]•121”(4 t(é•…]çÖ] oΆÖ]æ á]‚³eŸ] g³› س’³Ê(Db737 oÊçjÚEoÓÚ t^³u à³eŸ س삳۳Ö]E D…çaŸ(änÞ^Ûu… äfjÓÚ(399”(2t(gnŽÖ] änÊ †Ò„m^Ú h^e(p…^íe xnv‘E
D']†jÖ]
:ì ~~g ØZ >••Æu 0 ukZ
g
` ´ñÅwŠ Å  ^³Ûa‚ß á^³³Ò 䳳۳׳‰ Ý] á]
• \¬vZ èg •x Z Ýð0. Z x Z :ÀF

Û Ôì e
: •D â • ZzgÐÅ\¬vZègZ0·Q]| vZ -g—~qËéÅâk0 Æ ä×Ö] o׳‘ ofßÖ] †Ã• àÚ l]†Ã³•
ÐZ Âñ0ñ~ wŠ LZŽ :ÀF é÷³çø³ŠûÎø äô³³fô×û³Îø o³Êô ‚ø³qøæø àû³³Úø vßÔ¸ ug Iw! cuÆÅzm\¬ Ø%Ú ®• oÊ †Ûu Ü׉æ än× oFÖ^ói
~ á\ q Z øG $W ÒgΞ ce Ý^qø oÊô ᕆûÏöÖû]æø ‹m gûjöÓûnø×û³Êø Ýq Q'Ð yZ ~ nZ%Z LZ ‚ß Œ^ßÖ] á^³Òæ سr³×³r³Ö]
õ ô
ã0
~ kZ )QgzZ ‘ Ð yZ*i X äöeö†øŽûmø Ü$ ö$ (áõ]†øËøÂû ø̂ eô ÝqY ËÐ • 'ÅyZgzZ D™ æ^³³ãe áç³Ò†³³fjm ܳ³ã•†³³³Ú
ã0 Ë™á ug Iw! Ô¸ D™ æ ^³ãjÒ†³e à³Ú á糳˳³ŽjŠm
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
76 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
75
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

ZzgÌÐmvZ Gî*9g/!1ZéÅkZX èeø¡Îô oeô*] àû³Âø äö³×ö³%ûÚôæøD3E


e Xá8 ÐZ ( ™wZ e
Xì Dlæ†ne(änÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]•(465”(2t(àn‰^nÖ] é…ç‰ h^e(ànvnv’Ö] o× ՂjŠÚE

ZzgЕ\¬vZègk„0Z]|( 4)
:ì e
•¸ »@W]|~Å
™w˜j
Ë
Z ä ¿\¬vZèg \ W:ÀF †ö ³Š$ Ãø³iø éõ³*]†ø Úû³ Ÿ gø³jöÓû³ mø áû*] †ø³ Úø*] äö ³ $Þ*]
+Z q
:•D™Üe ZzgqZ~wßÑZgŠ Zâq Z ~èF œx â Z
Â]Š Ñz Å a 6T ]gú áô•†û ÏöÖû] àø Úô³ àô nû³ jømø• (^³ ø̀ iö•øŸæô ^³ ø̀ nû ×ø³Âø
Ð Å \¬vZ èg @W ]| :ÀF á*] Œ^+³eø Ÿø Ùø^³Îø ‚aô^³rø³Úö à³Âø
ÐZž cŠ ¬a Æ kZÔ ¶ˆƒ X oÏøŠûiöæø ØøŠøÇûmö Ü$ $ö (lõ^Ûø×ôÒøæø
ðÃ~ kZ :• D â •Û Ôì e
Zzg äö³×ŠÇ³m Ü$ ³$ ᕆû³³Ïö³Öû] g³³jÓû³m
Ô™É]ܼgzZtWzŠ ÅyWŒ Û
ÐZ QÔ‘ yWŒ Û ž 7 `w X ˜m†ôÛøÖû] oÏŠmæ
X N YØŠ ö™ðŠ
X}Š öÃ!%gzZ ñðŠ
:•ë[- Z ( 5) Dlæ†ne(ØnrÖ] …]•(258”(3t(ÔŠÚ änÊ h]†rÒ ä×%Ú á•†ÏÖ] á] oÊ h^e(Ùç‘Ÿ] …•]çÞE
\Wž ¬ŠÃ/!1Z ä ~:ÀF àøÚô ^e÷^jøÒô gøjøÒø èøeø¡³Îô ^³eø*] kö³mû*]…ø
á g ZZ{Š™ÜÆm\¬vZ Gî*9g~Nx â Z
]ZŠ •
ã0
QÔ –¼ Ð ~ yWŒ Û ä åö^Ïø‰øæø (õð^Ûøeô äö×øŠøÆø Ü$ ö$ (áô•†û³Ïö³Öû]
wZ ¸Z Z~ }g !ÆÅ  ]Zj ËgzZ xŠm\¬vZ îG*9g ~N x â Z
Š ö ÃòŠ W, ZgzZ c
ÃT c ðŠÐ X ĺqøæø äôeô áø^Òø ¡qö…ø
: •D â • ÛÜ
X å;gƒŠgŠ
:ì eZzgЕ\¬vZègȬ]|( 1)
Dlæ†ne(oÚ¡‰Ÿ] gjÓÛÖ](166”(12t(oΆÖ] àÚ änÊ “ì…^Ú h^e(pçÇf×Ö äߊÖ] ovÚE
kZ • \¬vZ èg Ȭ ]|:ÀF áû*] ^³ ³ ‰÷ ^+³ ³ eø p†ø³ ³ iø Ÿø kû³ ³ Þø^³ ³ Òø ^³ ³ ø̀ $Þ*]
 »YÕÃmvZ Gî*9gg q0gµ]|
: xŠ6ã0 ž‰Š7`wðÃ~ äô ³ ³eô sø³ Öø^³ Ãø³ mö Ü$ ³ $ö ô( ð^³ ³Ûø³ Öû] o³ ³Êô ƒøç$ ³ Ãø³ mö
: •D â •Û | 794°õ Zm\¬vZ Gî*9gÉgi)´ ` ´ »!%Ð kZQgzZ ñY H X ö̃ m†ôÛøÖû]
kZ ä wZg gzZ @è‡:ÀF o% ÃôÊô]†$ Ö]æø àönûŠøvöÖû] o•ô^ÏøÖû] Ýø ø̂ ³qø X ñ YH
žì Hx b » äƒ ^ YÆ ]! gøjôÒö ojô$Ö] èôÛøÃô›ûŸ*û] ØôÒû*] ‡ô]çørø³eô Û ìe
: •D â • ZzgÐ å˜W]|( 2)
ñY –¼Ð yWŒ Û 6VzqX VÙø^Îøæø ᕆûÏöÖû] àø³Úô ºðoû³•ø ^³ ø̀ nû×ø³Âø yWŒ Û ž 7`w ðÃ~ kZ :ÀF Ü$ $ ᕆûÏö³Öû] g³jÓû³m á*] Œ^+³eø Ÿø
G
§3;XG
-#E
Û öG
D â• x â ZXì ^Y* 3»yZ àôÛøuû†$ Ö] ‚ôfûÂø çeö*] ^Þø†øføìû*] o% Ïô³ ø̀ nûføÖû] X}ŠöÃ!%gzZñðŠÐZQÔ‘ X ˜m†ôÛøÖû] oÏŠmæ äö׊Çm
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
78 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
77
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

X ^ ø̀ ßô_ûeø o×øÂø gµä ?Ý°Z†1Z=ž• àôeû …ôç’ößûÚø †ô³Òûƒô o³Êô o% ³Ûô³×ø³Š% Ö]


Dlæ†ne(èÖ^‰†Ö]芉çÚ(328(4t(Í^†Ö] h^e(ÜnÎ àeŸ•^ÃÛÖ] •]‡E
Æ:  Æ Y ÕÃgq 0 á$ žô ØnÎôæø èøÛøÓûvôÖû] oøiôæ.] äöÞ$*] …õ^Û$ Âø
:–jË»g gÆ~g ! ä³0Z t: » kZ Ôì ~Š¸~ }g! oÊô è÷ÃøÎû…ö ‚ø³qøæø äö³³Þ$*] ÔøÖôƒø gø³fø‰ø
–t 6t ZgzZ q g !&:ÀF lõ^³Îø…øæø 'ô¡ø$ø o³×ø³Âø gö³³jøÓû³³mö c0
½» (Z~5ZgäVrž Z ì äô ×$ Ö] ÜôŠûeô™^ ø̀ nû×øÂø ^e÷çjöÓûÚø Ðôm†ô_$ Ö]
äô×$Ö] ÜôŠûeô (lû†$ ³Êø äô³×$³Ö] Üô³Šûeô:ñY äô×$Ö] ÜôŠûeô (lû†$ Êø äô×$Ö] ÜôŠûeôVÍõ^_ø³Öô –Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä׳Ö] ܳŠe6 T Üû×øÊø ^aø„øìø^*Êø —Üônuô†$ Ö] àôÛøuû†$ Ö]
!%gzZ ! k×$Îø äô³×$³Ö] Üô³Šûeô (lû†$ ³Úø „öìö^+møæø (kû×$Îø äô³×$³Ö] Üô³Šûeô (lû†$ ³Úø Æ kZÔc VZ ÐZ ä \WÔåZƒ p…ªÊ ^ ø̀ ×øÒø^*Êø ^Ã÷•ôçûÚø ^³ ø̀ Öø ‚û³rô³mø
ì LZ gzZ á Ãtgz q Z yŠC Ù äôÛôÊø oÊô ^ ø̀ ×öÃørûmøæø (è÷Îø…øæø Ýõçûmø Ø$ ³Òö VrZ Â13 Âð0 :(ðÃÅp g ‚ûÎø ¡÷ñô^Îø á$ ^*Òø Üñ^ß×³Ö p†³m ^³Û³nÊ
X ñYøÐã0 ™Äg~ X õð^Ûøeô ^ ø̀ Ãö×ôjøfûmøæø yZ {z ‹ÃáZzì Ë~’ ä Ôønû×øÂø äö³³×$³Ö] xø³jøÊø ‚û³Îø äö³³Öø Ùø^³³Îø
Dlæ†ne(äÖ^‰†Ö] 芉çÚ(329”(4t(éªÛÒ h^e(•^ÃÛÖ] •]‡E
ä™xZ•Z »½» »kZå;gÈÐ áø^ÓøÊø èôÃøÎû†% ³Ö] Ôø×û³jôÖô ÔøÚô]†ø³jôuû^³eô
Õ6\Wä \¬vZ : Æ X èÛÓvÖ^e Ü×Ójm ÔÖƒ ‚øÃûeø
Æ kZÔ• ØŠ wÅ}iZgŠ Æ
X¸D™x¯ Z½Õå{zˆ
Dlæ†ne(äne†ÃÖ] gjÓÖ] …]•(676”(1t(á憎ÃÖ]æ ĉ^jÖ] ÅçßÖ](ᕆÏÖ] Ýç× oÊ á^â†fÖ]E

•¸ »³0Z~}g !
ÆÅ™w˜j
Ë
:–ä³0Z
Æ ã‚W~ ]Š Ñz Å^:ÀF ]ƒøžô™ Ìõn¿ôÞø õð^³Þøžô o³³Êô gö³³jøÓû³mö
s ™ Ëa ^`ø e(†ø Öô kûÞøƒô *]æø kûÏ$ ŽøÞû] ö ð^ÛøŠ$ Ö]
IE
t é¨Gi$ Z ÒgÎ~ @'
gzZN Y è]c Wg e ðZ’Z Å lû‚$ ³Úö šö…û Ÿ* û] ]ƒøžôæø kû³³Ï$ ³³uöæø
ñYc öÃnq™wZ e ã0
~ kZ —kû×$íøiøæø ^³³`ø nÊô ^³³Úø kû³Ïø³Öû]*æø
X ñY»r6 ùÆkZgzZ •% †ømöæø (ØöÚô^vø³ûÖ] äö³³ßû³Úô hö†ø³Žûiøæø
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
80 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
79
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

:•D â • Û Å\¬vZèg' Y]|X ~Š â • Û «]i YZ™ 0 9ˆÆG 


xŠ äÅzm\¬vZ-vZwÎg :ÀF àôÂø øÜ$׉øæø äô nû×øÂø äö ×Ö] o$בø äô ×Ö] Ùöç‰ö…ø o ø̀ Þø
h]çq ^Ò kÃÞ^ÛÚVÜŽ• h^e
á g ZÔÅzm\¬vZ - ½}Z•
wZ ¸ZÔ/ô]ZŠ • Û Mä ë~ Iâ

Vß Zzx x0z/F ÂÔ c Û IÐ Ýõ û̂ ³ uø àô³eû æ†ô³ Ûû ³Âø Ùö• øð^³ rø³ Êø (o³ Îø†% ³ Ö]
â•
7]o»Ü gzZ ä\ Ô™ ]Z jËÐ $özY •z[Z wZ ¸ZÔ É@
ì xŠ k0 }g ø:Hn²™ Wä Üø³ $׳ ‰øæø äô ³ ³ nû³ ×ø³ Âø äö ³ ³ ׳ Ö] o³ ³$׳ ‘ø äô ³ ³×³ Ö] Ùôç³ ‰ö…ø o³ Öøžô
Š q Z ]!
g ZŽÆyZì Ƙ~XwZ ¸Zz ]c Zzg‰{z ë[ZX H
gzZ• D™6U»Æ –ëŽ kû³ Þø^³ Òø äö ³ ³$Þžô äô ³ ³×³ Ö] Ùøç³ ‰ö…ø ^³ ³møV]ç³ Öö^³ ³Ïø³ Êø
XÐ,Š~ÝzgÅY f]ZŠ • á g ZgzZ
/ôÔ ì c Š c Û I…ä \W (hô†øÏûÃøÖû] àøÚô ^³ ø̀ eô o³Îô†û ³Þø èºnøÎû…ö ^³Þø‚ø³ßû³Âô
â•
ä Y f];Žz sf `gŠ ŠƘkZ Š H I~ ]c Zzg X
ÃÅzm\¬vZ -g—xŠ {z ä x Z™ (o³ ³ ³ ³ ³ ³ Îø†% ³ ³ ³ ³ ³ ³ Ö] àô³ ³ ³ ³ ³ Âø kø³ ³ ³ ³ ³ ³ nû³ ø̀ Þø Ôø$Þžôæø
: • ðâ • Û Š•
á gZ
`w¼~kZ~:c Û Š•
â• á g Z Âc
‹ p…ø*] ^Úø:Ùø^ÏøÊø (äô nû³ ×ø³Âø ^³aø糕ö†ø³Ãø³Êø: Ùø^Îø
]ÜÉÑ ~ Tì Å j ËgzZ xŠ kZ Ƙ:1•[ZŽ
à ð¸ y› LZ Ž Ô &7 ÄøËøßûmø áû*] ÜûÓößûÚô Åø^³ _ø³jø‰û ] àô³Úø ^³ ‰÷ ^+³ eø
:ì u 0 uÅpÑ›ž 6ÔVƒ
g
X ñàÂì Yà{Z à X äö Ãû Ëøßûnø×ûÊø åö ^ìø*]
Ð ºZ ´ â 0Z sú]|:ÀF oÃr•¢] ÔÖ^Ú àe Íç à³Â
Û ìe
Dlæ†ne(oe†ÃÖ] ']†jÖ] ð^nu] …]•(1726”(4t(ànÃÖ] àÚ ènΆÖ] h^fvj‰] h^e(Ü×ŠÚ xnv‘E
qYgzŠ ëž•D â • Zzg èô n$×ô³ aô^³ ³rø³ Öû] o³ ³Êô o³ Îô³ †û ³ ³Þø ^³ ³ ß$³ Òö Ù^³ ³ Î
ct¬ðÃ~ kZì YƒèYƒ: x¥p»T:3•[ ZŽ
c H n²ä ë ¸ D™xŠ ~ p†ø³iø Ìønû Òø äô ³$׳Ö] Ùø糉ö…ø ^³ møV^³ ßø³×û³ Ïö³ Êø
Xƒ]! ß
H Å \ M ~ }g ! kZ vZ wÎg o$ ³ ³×ø³ Âø ]ç³ •ö†ô³ ³Âû ]VÙø^³ ³ Ïø³ ³Êø [ÔøÖôƒø o³ ³ Êô
{o»|@~ Y âZXˆðâ •Û Æ˜Ð q +Z :4•[ ZŽ
h Äz™76ë c â• Û Âì à ¬ ñZg Ü³Ö ^³ Úø o³ Îø†% ³ Ö^³ ³eô Œø^+³ ³eø Ÿø Üû³ Òö^³ ³Îø…ö
f˜aÆ$ Ã~ qY: â iž 6ƒ Šƒ tZg ~ V~fÆg ñ
 7`w ðà ~ ( xŠ )7
Z Y X Õº†• äô nÊô àÓm
Û Æ˜ÅyZ ¸D Yñ\
X ˆ~Š â • ~V‰ÆV”( V G 4])
é5F

Xƒ: uÑ~kZžJ
ƒ{ot»Xì 0ÆVÍßyZƘt:5•[ ZŽ
žì @
èÑqì CƒÐzz Å:â gzZ ËÅY âZ yZ ægzZ|@
ØnrÖ] …]•(19ävË‘(7 ‚×q(Õ†• änÊ àÓm ÜÖ^Ú oΆÖ^e ŒªeŸ h^e( Ý¡ŠÖ] h^jÒ(Ü×ŠÚ xnv‘E
~ Y âZ
ž 6• [òZ ~C Ù ª¡Â,qtÔì ]Z f Å \¬vZ àZz ¶Š Ë
Dlæ†ne(

q qNðÃ~ T ðâ • Û Æ˜Ð j
ËcxŠ kZ :2•[ZŽ
X ðZzŠ ÅËZ e
xŠ ä Åzm\¬vZ -g—ž 6ì ^
Y Â7]! ZÔƒ
·NðÃ~ kZ¤
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
82 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
81
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

• xñètÔVƒ x¥* pyZž æû*] äößûÚô gºm†ôÎø æû*] †ºËûÒö ^aø^ßøÃû³Úø á$ *] ô «]iYZ™ â• Û c™Æ˜t ~ˆ c â• Û I¬:6•[ZŽ
ct¬pÆkZžì YƒèY ᕆÏÖ] l^m«e oΆÖ] ^Ú$ *]æø åºæ†öÓûÚø :•Dâ• Û Å\¬vZèg' Y]|ÔìC™ª ÑŠ6 kZg utž 6Ô~Šâ• Û
V˜X Vƒ {z( c Vƒ¬/ d ŒÛ äônÊô o`Þ¡Ê èÊæ†ÃÛÖ] …^Òƒ¢^eæ HxŠ Ð –Vñâ q Z }÷:ÀF àø³ ³ Úô³ o³ ³ ³ Îô†û ³ ³ ³ mø Ùº^³ ³ ³ ³ ìø o³ ³ ³ Öô áø^³ ³ ³ ³ Òø
Іzcg » f ZgzZ ]c ÛJ
W ãWŒ oÊô Ùø^Îø àûÚø Üû ö̀ ßûÚôæø (ºè$߉ö çøaö Øû³eø äÅzm\¬vZ-vZwÎgÔ¸D™ äö ³×Ö] o³$׳‘ø äô ³×Ö] Ùöç‰ö…ø o ø̀ ßø³Êø (hô†ø³Ïû³Ãø³Öû]
kZ Âì m» ä™xŠ gzZ j Ë |ø‚ûÛøÖû] á$ žô àônû%øm‚ôvøÖû] àønûeø ÄôÛûrøÖû] ¢q~{Çg!Åg—{zÂÔc Û IÐxŠ (åö ^³ iø^*³ ÊøVÙø^³ Îø (o³ Îø†% ³ Ö] àô³ Âø Üø³$׳‰øæø äô ³ ³nû³ ×ø³ Âø
â•
 ÂtÉ ì 7ƘðÃ~
< áô^nøeøæø è×n–Ê£Ö oΆ³Ö] Õ†³i o³Êô m\¬vZ-vZwÎg c :Hn²gzZñƒ kø³ nû³ ø̀ Þø Ôø$Þžô äô ³ ³×³ Ö] Ùøç³ ‰ö…ø ^³ ³ møVÙ^³ ³ Ïø³ Êø
( Ƙ gzZ i ZŽ ) ä ‰Ôì áøƒô*]æø oÎø†% Ö] ØøÃøÊø p„ô$Ö]æø ØôÒ% çøj$Ö] –~gzZ c Û IÐ xŠ ä \WÅz àø³ ³ Úô³ o³ ³ ³ Îô³ …û *] ^³ ³ ³ ³ Þø*]æø (o³ ³ ³ Îø†% ³ ³ ³ ³Ö] àô³ ³ ³ Âø
Šâ•
b§ kZ ~ g Š q Z Å nVâzŠ ^ ø̀ Òø†ûiø á$ *] ÄøÚø ‡ô]çørøÖû] áô^³nøføÖô ^³ ø̀ nÊô LZŽ Ð ?:c Û ÔVƒ @
â• ™ xŠ Ð Åø^³ ³ ³_ø³ ³jø‰û ] àô³ ³ÚøVÙ^³ ³ ³Ïø³ ³ Êø (hô†ø³ ³ ³Ïû³ ³ Ãø³ ³ Öû]
½Z ÈÒ * ™ Ižì ~Š r †( føÖû] ‚ôfûÂø àe Ù^³Î ]„ø³ ø̀ eôæø Øö³–ø³Êû*] ‚ Ü ¤Å䙊æ Å ð¸y› X ØûÃøËûnø×ûÊø åö^ìø*] ÄøËøßûmø áû*] ÜûÓößûÚô
g‰
È ÒgŠ q Z à Zzi ZŽgzZìaÆ X Ùöæ$ Ÿ*û] …ö^jøíûÛöÖû]æø X}™ŠæžceÐZÂì
w¸»_Z†0ZtÔ • aÆi ZŽ Dlæ†ne(oe†ÃÖ] ']†jÖ] ð^nu] …]•(1726”(4t(ànÃÖ] àÚ ènΆÖ] h^fvj‰] h^e(Ü×ŠÚ xnv‘E

Xì ª[ZŽg UgzZì X cÛ IÐzŠ Y:7•[ ZŽ


â•
Do2]†Ò(ÄÖ^_ÛÖ] x‘]‚ÛvÚ…çÞ äÂçf_Ú(219”(2t(oΆÖ]æ š†ÛÖ]æ g_Ö] h^e(Ü×ŠÚ |†•E w E Z a Æ x »} ' ËŽ c
â•Û IÐ j ËkZ :8•[ZŽ
: •D â • Ûh ' × XaÆäZz™ðZ] yxgŠÆ~çVxž 6•D YK
Æ \¬vZgzZ ]cWä Y f:ÀF ‡ô]çøqø o×øÂø Åô^Ûøqû¬ôÖû^eô ]ç×öÏøÞø ‚û³Îøæø Û ±5-bÑŠÆ];ŽzyZ
:N â •
+G
Û | 676°õ Zm\¬vZ î*g~zâsÑ0 öG)´ -B
6iZŽ Æ ä™ xŠ B‚ Æ ™f äô³×$Ö] …ô^³Òøƒû*]æø lô^³mø«³ûÖ^³eô o³Îø†% ³Ö] : •D â • G9

:¹ä ~giâ)´Ôì HÜq )Z oÎø†% Ö] ÄönÛôqø p% …ô‡ô^ÛøÖû] Ùø^Îø oÖø^Ãøiø Ð VñŠ gzZ ]Z jËX) :ÀF àûÚô oøaô ojô$Ö] oÎø†% Ö] ^³ ø̀ eô •ö]†ø³Ûö³ûÖ]
Ù Æ™fÆvZgzZvZ[Â
xŠ »nC æû*] äô×$Ö] hô^jøÓôeô kûÞø^Òø ]ƒøžô éº ø̂ ñô^³qø • {z Š Z%Ð yZ ( ì ðWƘ èÖç`rÛÖ] oÎø†% Ö]æø …ô^Ë$ Óö³Öû] Ýô¡øÒø
]gß kZ ƘÔì ^ Y *
™ kûÞø^Òø ]ƒøžô ^ ø̀ ßûÂø o' ồ ßûÚøæø åô†ô³Òû„ô³eô ! ²ÔVƒw!ÔVƒÐg ñx¯Ž Íö†øÃûmö Ÿ^Úæ ène†ÃÖ] †ndze o³jÖ]æ
» kZ c ~
Vƒ Q]Ü {z Z p…‚mŸ^Ûe æû*] èôn$ÛôrøÃøÖû] èôÇø³×%³Ö^³eô yZžVƒÆ¹+Z Ë{z´Æ Ù^ÛøjôuûŸô èºÚøçÚö„ûÚø åô„ô ø̀ Êø ^aø^ßøÃû³Úø
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
84 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
83
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

/ôž c Zzgq
W~ e ZŽt:ÀF p†ì¢] èômø]æø†( Ö] o³Êô äö³öÖçû³Îø ^³Ú$ *]æø ì YƒèYƒx¥)p»kZ c †ºËûÒö äônÊô áøçÓömø áû*] ‡ô]çørøÖô åö^ßø³Ãû³Úø
wÎgc :Hn²äe\¬vZèg x Z™ àôÂø kønû ø̀ Þø ÔøÞ$žô äô³×$³Ö] Ù糉…^³³m Æ [ IZXƒt¬p» yZž Øôaû*] èônøÎû…ö o³Êô ]ç³Ëö³×ø³jøìû]æø Ùø^³³Îø
ä™xŠ ä \W!Åzm\¬vZ -vZ ä³ß öð^Ûø×ø³Ãö³Öû] hø^³qø^*³Êø o³Îø†% ³Ö] s%Z~ä™xŠB‚Æ]Ü †õ³Óûeø çeö*] ^³³aø‡øç$ ³rø³Êø hô^³³jøÓô³Öû]
ukZ ä Y fXìc
g Û IÐ
â• Ü$Ÿæœ o`Þ á^Ò ^a‚uœ èeçqªe Å \¬vZ èg & œ–1Z ]|Ô ì ^ ø̀ aø†ô³Òøæø äö³ßûÂø äö³×$³Ö] oø³•ô…ø Ðöm‚( ’ ( ³Ö]
¬( 1) :•ØŠ ]! ZŽŠ¼Æ ^³ ø̀ ×øÃøÊøæø ^³³ ø̀ nÊô áøƒô*]æø ÔøÖôƒø îø³ŠøÞø YÐZ ä åöçöÖ‚$ eø ^Û$ Úô áøçÓömø áû*] ^Ê÷çûìø ÔºÖô^Úø
ä ´ â xâ ZgzZì ¹^
c™Æ˜t ~ ˆ c Û I
â• áôƒû¬ô³Öû] o³×øÂø Åö†û³³Ž$ Ö] †$ ³³Ïø³jø‰û]æø YƒžÐ˜} kZì ¹{z(ÐZ ÜûÖø Üû ö̀ Þ$*] †öaô^¿$ Ö] Ùø^Îø ^aø‡øç$ qø àûÚøæø
Û « ]iYZ gzZ ~Š â •
X ~Š â • Û oÎø†% Ö] àô³Âø oø³ û̀ ß$³Ö] á$ *] o³Þô^³³%$Ö]æø VMXƒ ~Š™p’ä VrZì š º †øÆø Üû ö̀ Öø Üû ö̀ Þ$¬ôÊø oÎø†% Ö] ]ç³Öö‚( ³fømö
xŠ Ð ]Ü w! Ƙt( 2) á$ *] &öÖô^$%Ö]æø Ðøfø‰ø ^ÛøÒø èôøÖç ö̀ rûÛøÖû] Ù ªž• ë {zì ¹ ^
tC Y ä ^Û$ Úô ^³aø†ô³nûÆø Íô¡øíô³eô ÔøÖôƒø o³Êô
t(3)Xì ~ }g ! Æ ä™ áøæ‚öÏôjøÃûmø ]çÞö^³³Òø Ýõçû³Ïø³Öô oø³ û̀ ß$³Ö] H7spÃVñŠ ä VrZžì ]„øaø ‚øÃûeø ܺ×ôŠûÚö †øÒøƒø ‚ûÎøæø åöçöÖ‚$ ³eø
ì ~}g! ÆVÍßyZ Ƙ ^ÛøÒø ^ ø̀ Ãôfû_øeô ^aø†øn$ô^+iøæø ^ ø̀ jøÃø³Ëø³ßû³Úø 0n¾ðÃÅ yZ Ð kZèY Ùø^Îø Üø×$‰øæø äônû×ø³Âø äö³×$³Ö] o³×$³‘ø o$ fôß$Ö] á$ *]
|@ ~ Y âZž• n gŠ NZt Ž oÊô äöÛöÂö û̂ ³iø èön$×ô³aô^³rø³Öû] kô³Þø^³Òø kZžÆ{z´ÆkZs Ü'  Ô7 ŒªeŸ ÜÒ^³Î… o³×³Â ]糕ö†ô³Âû]
zz Å Ë Å Y âZ yZ ægzZ X é†øn%ôÒø øð^nø•û*] 0nZ¾Z Å yZ ~ ~p Å X ºðoû•ø ^ ø̀ nÊô àûÓömø ÜÖ^Ú oΆÖ^e
M~ qY: âiž 6ì Ð t ä ›x âZ ˆ Æ kZX ‰
X åŠ NZ»VÍß}g ! ÆY âZ m\¬vZ -g—žì Å™f e Zzg
Do2]†Ò(ÄÖ^_ÛÖ] x‘]‚ÛvÚ…çÞ äÂçf_Ú(219”(2t(oΆÖ]æ š†ÛÖ]æ g_Ö] h^e(Ü×ŠÚ |†•E Ð e\¬ vZ èg x Z™/ô ä Åz
: •D â • Ûh' × ZÔ z™7 xŠ LZ 6í:c
kZ ¤ Û
â•
äm \¬vZ Gî*9g nÈ è‡:ÀF &õm‚ôuø oÊô øð^qøæø o•ô^ÏøÖû] Ùø^³Îø yZ Â7q( nZ‹Z. Þ ‡) ðÃ~
~g uÅ{z´Æ›9:c Û
â• éô†øŽûß$Ö] àôÂø Øøòô‰ö Üõ×ôŠûÚö †ô³nûÆø o³Êô X 7`wðÃ~ä™xŠB‚Æ
{ íÐ Åzm \¬vZ -g—žì Ùø^³Îø áô^³_ønûŽ$ Ö] oøÖžô ^³ ø̀ Êø^³³•ø^*³³Êø Do2]†Ò(ÄÖ^_ÛÖ] x‘]‚ÛvÚ…çÞ äÂçf_Ú(219”(2t(oΆÖ]æ š†ÛÖ]æ g_Ö] h^e(Ü×ŠÚ |†•E

Š Y7 ~ }g ! Æ( >
) ‚øßûÂô 麅øç ö̀ ŽûÚø èºÊøæ†öÃûÚøéö†ø³Žûß$³Ö]æø Ûh
: •D â •'×
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
86 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
85
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

ÏZ sÜ * ƒ »» ~g F gzZ Œ èô×$ÃôÖû] Ùø]æø‡øæøèônøÊô^Ãø³Öû] Ýø^³Ûø³iø p†ø³mø ÚÅ kZ äÅzm\¬vZ -\W ÔøÖô„øeô kûnøÛ( ³‰öæø Üô³m ô̂ ³Ãû³j$Ö] Øô³aû*]
qY IZž 6}™wìÐ èôn$×ôaô^røÖû] Øöaû*] áø^Òø ^Úø o×øÂø ^ ø̀ ßûÚô (nÈè‡)X ðâ• Û s§Åy- pû*] ^³ ø̀ fôuô^³‘ø àûÂø †öŽößû³iø ^³³ ø̀ Þ$Ÿô*
Æ \¬vZŽ wq¾Ô¸ D™ ^Ò÷†( føjøÚö ^ ø̀ Ïø×$Ãøiø àûÚø ^Ú$ ^*Êø( áøçÃößø’ûmø Š4
q Æ*±IZ {íž•Dâ• Û àøÚô oøaô àöŠøvøÖû] Ùø^Îøæø äößûÂø o×(íøiö
aÆä™Ýq• 'Йf Üö×øÃûmø çøaöæø ^ ø̀ nÊô oÖø^Ãøiø äô×Ö] †ôÒû„ô³eô akZ{íÃkZgzZìszczg• ]„øaøæø o³•ô^³ÏøÖû] Ùø^³³Îø †ô³³vø³Š$ Ö]
~ ‚f ]! t gzZ ñ\jË ÄøÊô]•ø Ÿøæø äö׳Ö] Ÿ$žô Ìø•ô^³Òø Ÿø áû*] ì@ ÐC
™Z] Ù ØÃ]gúž•ë öð^³nø•û*] ^³ ø̀ $Þ*] o³×ø³Âø Ùºç³Ûö³³vû³³Úø
gzŠ Ã~g F kZ „ \¬vZžÇg øð^•ø áûžô ^ ø̀ eô Œø^+eø ¡øÊø åö]çø‰ô äö³ßû³Âø {íž c Û äm\¬vZ Gî*g9 ~yŒÔ
â• oÖø^Ãøiø äô×$³Ö] hô^³jøÒô àû³Âø èºqø…ô^³ìø
~CÙ ª ÂjËt) ì ÑZz ä™ X ä×Ö] t:cÛ ä nÈ è‡X ì zŠY
â• éô³]æø]‚ø³³Ûö³³Öû] àô³³Âøæø åô…ô^³³³Òøƒû*]æø
ðÃ~ kZ Â( ì Ð ~ [òZ ,q t ž ì wú6kZ Ƙ ‹ôßûqô àûÚô oøaô o³jô$Ö] èôÊøæ†ö³Ãû³Ûø³Öû]
á yZ7`w
XvZY • bIszcgzZÔ™fÆvZÔvZ[Â X |^føÛöÖû]
Dlæ†ne(änÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]•(588”(9t(Üñ^ÛjÖ] h^e(oÏãnf×Ö p†fÓÖ] à߉E Xƒ™?Ø ÐVñŠ
:•D™yÒh m 0«* Do2]†Ò(ÄÖ^_ÛÖ] x‘]‚ÛvÚ…çÞ äÂçf_Ú(219”(2t(oΆÖ]æ š†ÛÖ]æ g_Ö] h^e(Ü×ŠÚ |†•E
B+G Û •%¬0µ
xŠÐG0 öGä VrZ:ÀF
- àôÂø ‚õnÃô‰ø àøeû o³nøvû³mø Ùø^*³‰ø äö³Þ$*] :•D â •
wZÎ~ }g! Æ ä\ j ËgzZ : Ùø^ÏøÊø (g ô jöÓöÖû] Ðôn×ô³Ãû³iøæø o³Îø†% ³Ö] m\¬vZ -vZ wÎg ä ~:ÀF  äô ³nû³ ×ø³Âø äö ³×³Ö] o³$׳‘ø äô ³×Ö] Ùø糉ö…ø kö³ Ãû³ ³Ûô ³‰øEE
G
"0G :c â•Û Š•
á gZ!
ZŽ ÂH †öÚö^+mø gôn(ŠøÛöÖû] àö³eû ‚ö³nÃô³‰ø áø^³Òø vZ Âñ\ î*G Û ÃÅz ¡øÊø è÷Ûø³ nÛô ³ iø Ðø³$׳ Âø àû³ ÚøVÙöç³ Ïö³ mø øܳ $׳ ‰øæø
-.'Ž :‹ D â •
»ä\ Ãj
Ëñƒ‘ÐyWŒ Û . äôeô Œ ø ^+eø Ÿø:Ùø^Îøæø áô•†ûÏöÖû] Ðôn×ôÃû³jøeô Ž gzZÔ}™: åx » » kZ \¬ ¡øÊø è÷Âø•øæø Ðø³$׳Âø àû³Úøæø( äö ³ Öø äö ³ ׳ Ö] Ü$ ³ iø*]
kZž¸ Dâ• Û gzZ¸ Dâ• Û¬ äö×%Òö ]„øaøæø:äö×Ö] äöÛøuô…ø îönûŽ$ Ö] Ùø^Îø Æ kZ ÐZ \¬vZ Âñ\ ·Šz ]„øaøæø: îönûŽ$ Ö] Ùø^ÎøDD äö ³øÖ äö ³×³Ö] Åø•øæø
:• Dâ•Û •X7`w ðÃ~ oÎø…ø áûžô äöÞ$*] àûÚô ^ßø×ûÎö ^Úø oÖøžô Äöqô†û³mø Û •X}Š™Š4 çeö*] Ùø^Îø ^Úø oøÖžô åö^ßøÃûÚø Äöqô†ûmø ^–÷mû*]
» kZ : • D â •
)xŠžì ~ ]gßÏZ Ƙ àûÚô áø^Òø ^Úø o×øÂø æû*] Íö†øÃûmö Ÿø ^Ûøeô HyÒ äD1ZÃì p„z Ì áøçÓömø áû*] ØöÛø³jøvû³mö ‚û³Îøæø, ‚õnûføÂö
ƒ6gîkZc
ƒ(~y! i)szc èônøÊô^ÃøûÖ] èôÊø^•øžô àûÚô èôn$×ôaô^røûÖ] Øô³aû*] gzZ 4žì wÈZ Ìt ~ kZž oô³ û̀ ß$³Ö] àø³Úô äö³³ ø̀ fø•û*] ^³³Úøæø ÔøÖôƒø
ª å @
ƒ ~ qY:âiž 6 oÎø…ø áûžôæø( û̂ ³rö³mø Üû³Öø o³Îø†% ³Ö] o³øÖžô ÃÏZ¼ ƒ  Ž ~ kZ : Z™ çøaöæø ^ ø̀ Ïø×$Ãøiø àû³Ûø³nÊô èônøaô]†ø³Óø³Öû]æø
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
88 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
87
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

ÙCØLZ=g fÆT:c Û ?ì
â• o( ³ßô ø̀ röÖû] †õ³Úô^³³Âø àô³eû èøføÏû³Âö àû³Âø ™[™s§Å xŠ Ãs¬ àûÚô Íö†ôÃûmø ^Ûøeô æû*] äô³×³Ö] hô^³jøÓô³eô
tÔ *
0 µX ñY Å Ýq ›Å äö×$Ö] o×$³‘ø äô×$Ö] Ùøç‰ö…ø k ö ÃûÛô‰ø: Ùø^Îø Ð vZ [ÂxŠ¤  gŠ p†ømø çøaöæø äôeô ^Ò÷†( ³føjøÚö äô³×³Ö] †ô³Òûƒô
ZgzZÔ7„
vZ wÎg ä ~ž• D â • Û %¬ è÷ÛønÛôiø Ðø×$Âø àûÚø:" ÙöçÏömø Üø×$‰øæø äônû×øÂø ñYHxŠ {zÐvZ™f cñYH ¡øÊø oÖø^Ãøiø äô×Ö] àøÚô ôð^ËøŽ( Ö] Ùøæ ö̂ ³Þö
-\ WÔ ‹ D â • Û ÃÅzm\¬vZ - è÷Âø•øæø Ðø×$Âø àûÚøæø äÖ äö³×$³Ö] Ü$ ³iø*] ¡øÊø Ð kZÔ Vƒ x¥ pÆ T X æÐnÊôçûj$Ö] äô×Ö^eôæø (äôeô Œø^+eø
G
Û ä Åzm\¬vZ
'
-.Ž
ñ\ î*G :c
â• Ùø^³Îø"(^³f÷×û³Îø äö³³Öø äö³³×$³Ö] Åø•øæø ¡øÊø Ãw”ÆËgzZ ñƒ f •
'
Ô ñâ • Û : ~g7 Š Z%ÅkZ \¬vZ èöÛønÛô³j$Ö]: ‚øÛø³uû*] àö³eû Øö³n×ô³íø³Öû] D™Š NZ Ð s§Å \¬vZ
1ÅkZ \¬vZ ñ\ ó˜Ž èöÂø•øçø³Öû]æø (ƒºçø³³Âö ^³³³ ø̀ nÊô 麳³•ø¡øÎô gzZ 7`w ðÃ~ kZ Âñƒ
ë £Z 0 2X ñâ • Û :gzŠ à ^Û$ Úô †ºm„ôvûiø äö×%Òö ]„øaøæø!!!!‡º†øìø XìÐs§Å„\¬vZ=Â
G
~ T• ëÃg ; kZ î*G -.':• àûÚô äöÞøçÃößø’ûmø èôn$×ôaô^røÖû] Øöaû*] áø^Òø Dlæ†ne(änÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]•(590”(9t(Üñ^ÛjÖ] h^e(oÏãnf×Ö p†fÓÖ] à߉E

ë Ãf˜·ŠzgzZì @ ƒj Ë áøçß%¿ömøæø (‚ôñô¡øÏøÖû]æø Üôñô^Ûøj$Ö] Ðôn×ôÃûiø :ì ~?Œ Û‚


äZg eÐ yZ g Š q Zx ÓtX • ð¡øføÖû] Üö ö̀ ßûÂø Íö†ô’ûiøæø Üû ö̀ nÏôiø ^ ø̀ $Þ*] Z :ÀF
vZ -vZ wÎgžñ Y ¹¤ Ùøç‰ö…ø á$ *] pøæô…ö ‚ûÏø³ÊøVØø³nÎô áû¬ô³³Êø
gzZ ( ]Z j Ë) ìÓŽ •aÆ $̂ Âø äö×$³Ö] Ÿ$žô äö³Êö†ô³’û³mø Ÿø ÔøÖôƒøæø (ø q ðÃä T:c â•Û äÅzm\¬ àû³ÚøEE Ùø^Îø Üø×$‰øæø äônû×øÂø äö×$³Ö] o³×$³‘ø äô×$Ö]
X¸ D \ qY IZ f˜ Ÿø(o×ôjøfûÛöÖû]æø oÊô^ÃøÛöÖû] çøaöæø(Ø$ qøæø 0Z gzZÔ Šc Š™Š4Æ ÏZ ð\  p*]…øæø DDäô ³ ³ nû³ Öøžô Øø³ Òôæö ^³ ³ ò÷³ nû³ •ø Ðø³ $׳ Âø
,q t ž ¸ D™t yágzZ äô×$Ö] Ùöç‰ö…ø Üûaö^³ ø̀ ßø³Êø(äö³Öø Ôøm†ô³•ø -z x Z KZ ä Å \¬vZ èg Š& è÷ÛønÛôiø åô‚ôÖøæø Ý( .] o×øÂø •õçÃöŠûÚø àö³eû]
G
Ð yZgzZ•CXÐ ~g F7Z ]çÞö^Òø ^³Û$ ³Âø Üø×$‰øæø äô³nû×ø³Âø äö³³×$³Ö] o³×$³‘ø (jË)î*G -.'6( nq Z Å ~0
!) ]‚÷m‚ô•ø ]„÷fûqø ^aø„øførø³Êø è÷›øç³eö†û³Úø
» Vî š èÑq• C¢ÃVî š o³³Êô ÔøÖôƒø àû³³Úô áøç³³Ãö³³ßø³³’û³³mø äÅ\¬vZ èg \WÔ ¬Š Zƒ JÈ •õçÃöŠûÚø àôeû] Ùø• á$ ôžVÙø^Îøæø ^ ø̀ Ãø_øÏøÊø
s¬ „z Ôì @ ¢\¬vZ cg àôeû] àôÂø pøæô…ö ^Úøæø!!!Üû ồ jôn$×ôaô^qø 0Z :c Û gzZÔ c
â• Š h ™ éÐ gzi á$ žô: Ùø^Îø Ü$ ö$ (Õô†ûŽ( Ö] àôÂø ºð^nøßô³ÆûŸ*ø
ä™ 2 ~ ~g F gzZ ÑZz ¶Š åø†ôÒö ^Ûøeô ‚øm†ômö áû*] ‡öçrömø •õç³Ãö³ŠûÚø QÔì g ZÜÐ uÑw K ÅŠ& àøÚô èøÖøçøj(Ö]æø o³Îø†% ³³Ö]æø Üø³ñô^³³Ûø³j$Ö]
Z åE<XÅX 7q Ñ ðà » kZÔì ÑZz éƒçìªÚ ð^n•œ ᕆÏÖ] †nÆ äÏn×Ãi ( xŠ ) ¹gÔ ( ]Z j Ë) ìÓ :c Û
â• ^ÚøVÙ^Îø [èöÖøçøj(Ö] ^³ÚøVسnÎô. Õô†ûŽ( Ö]
Ð kZ äÅzm\¬vZ-vZ wÎg ƒûžô (áô^³ $̀ Óö³ûÖ]æø à³nnÎ]†³Ã³Ö] ೳ qH!Â:Š Y7Ôì uÑ!ÂgzZ pøæô…öæø(^³ ø̀ qôæû ø̂ ³Öô äô³³eô kû³³føf$vø³iø
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
90 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
89
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

žì Ðzz kZtX7`wðà Uâi qY IZ Ž c Û IÐ †ønûÆøæø ^Ï÷×$ÃøÚö áô•†ûÏöÖû^eô öð^Ëø³Žûjô‰ûŸô]


Šâ•
kZ u?]|Xì yWŒ Û [¯ X¸D™~qY äônû×øÂø äöÖöçûÎøæø (^Ò÷†û•ô áöçÓömø Ÿø Ðõ×$ÃøÚö
òŠWž ¸ B7`w ðÃ~ ÐÅ\¬vZègŠ&0ZŽ Øø³ ³Òôæö ^³ ³ ³ò÷³ nû³ •ø Ðø³ ³$׳ ³ Âø àû³ ³ ÚøEEÝö¡øŠ$ Ö]
ñ\ j ËZƒ ¯ Ð vZ [ ÆyZžìtŠ% Z ÐkZì ~z% áû*] oÇôføßûmø áø•†ûÏöûÖ] Ðø×$Âø àûÛøÊøDDäô nû Öøžô
~sZš  gzZ‰ Ü zÆq)ªÆ ì {z(* ™j ËÐqTq Š4 (åô†ônûÆø oøÖžô äö×øÓômø Ÿøæø äö³×$³Ö] åöŸ$çø³jømø
0·Q1ZxâZX}Šg@ Ü zDY
Z‰ gzZVñæ{z´ÆyWŒ Û Žì q{z äônûÖøžô höçÆö†ûÛøÖû] çøaö o³Öø^³Ãø³iø äö³Þ$Ÿô*
]iYZ Åä\ jËÃV”äZ Æ yWŒ Û èYƒ ˆà Ð V~» ð^ËŽj‰Ÿ] oÊ än× ØöÒ$ çø³jøÛö³Öû]æø
î*g9 +§0ZxâZgzZì ~Š
m\¬vZ G c ìe *
ƒ™ \ ™Ýq ËB‚ àôÂø gôn$ŠøÛöûÖ] àöeû] Øò‰æ.ᕆÏÖ^e
ž¸B7`wðÃ~ kZ ä vZ-g—gzZX7uуñ\ % oÊô áø^Òø ]ƒøžô: Ùø^Îø [Ðö×$Ãømö*] „ômçôÃûj$Ö]
XñYc Éj
\  ËÐ~yWŒ Û Ž ä Tžì yâ• Û Ž »Åzm\¬ . äôeô Œø^+eø ¡øÊø ‡ö†øvûmö èõÃøÎû…ö æû*] èõfø’øÎø
Då†â^Î(äm†’ÛÖ] gjÒ…]•(310”(10 t(82èm¤] kvi ð]†‰Ÿ] é…ç‰(of›†Î †nŠËiE TÂÔŠc Š™Š4ÆÏZ{zð\ q høç³jöÓû³Ûø³Öû] á$ *] o³³×ø³³Âø ]„ø³³aøæø
: •D â • Û m\¬vZ Gî*9g•x â Z tƒ o Âc j
\  ËÐ yWŒ Û ä àûÓömø ÜûøÖ äöÞ$*] Õô^v$ –$ Ö] àôÂøæø.ẕ†ûÎö
0Z Ž t:• D â • Û •:ÀF àôÂø pøæô…ö p„ô³$Ö]æø: îönûŽ$ Ö] Ùø^³³Îø 🠻 x»Æ kZ \¬vZžì Øöqö†$ ³Ö] Ðø×(Ãø³mö áû*] ^³³‰÷^+³³eø p†ø³³mø
žì ~z%ÐÅ \¬vZ èg Š& oÎø†% Ö] á$ žô ^Â÷çÊö†ûÚø (•õç³Ãö³ŠûÚø àô³eû] èYñâ• Û :Š4ÆgzZËñYƒ ]ƒøžô äô³³×$³Ö] hô^³jøÒô àû³³Úô øðoû³³Ž$ Ö]
!ÂgzZ ( ]Z j Ë) ìÓÔ ( xŠ ) ¹g ^Ûø$Þ¬ôÊø Õº†û³•ô èøøÖçø³j(Ö]æø Üø³ñô^³Ûø³j$Ö]æø ~ ä™Ýq ËÐ ˆ yWŒ Û ‚øßûÂôæø Åô^³Ûørô³Öû] ‚ø³ßû³Âô äö³³Ãø³•øæø
gzZ xŠ {z Š Z% Ð kZÔ• uÑ àøÚô áø^Òø ^Úø (Üö×øÂû*] äö³×$³Ö]æø (]æ•ö]…ø*] ì CYÅÉgs§Å„\¬vZ †õ³ËøÃûqø ç³eö*] “ ø ³ì$ …øæø(¼ô³ñô^³³Çø³ûÖ]
{z´Æy! i! ²Ž •]Z j Ë áô^³ŠøÖô †ô³nûÇøeô Üôñô^³Ûø³j$Ö]æø o³³Îø†% ³³Ö] G]|Xì@ YHÀÂ6 ÏZgzZ Ðö×$Ãømö „ômçôÃûj$Ö] oÊô o) ×ôÂø àöeû ‚öÛ$ vøÚö
ì È H » kZž- : è Ôƒ ^Ú$ *]æø çøaö ^Úø p…ø‚ûmö Ÿø ^Û$ Úô èôn$eô†øÃø³Öû] }g!Æä\ j  ËÐ"0 àøm†ôn‰ô àöeû] áø^Òøæø. áô^nøfû’( Ö] o×øÂø
ÅC Ù Ø]gúÐ T{z ª!ÂgzZ p„ô$Ö] çø ö̀ Êø: ôð^j$Ö] †ôŠûÓø³eô èöøÖçø³$jÖ] Rj Ë:c Û Š•
â• á gZŠ
HwZÎ~ áô•†ûÏöÖû] àøÚô ôðoûŽ$ Ö^eô ^‰÷^+eø p†ømø Ÿø
( zŠ Y)Hq Z {z}™Ýq› çøaöæø (^ ø̀ qôæû‡ø oøÖžô éø*]†ûÛøÖû] göf(vø³mö ~kZƒpô~½»Ëc ~Ôe X á^ŠøÞû¬ôÖû] äöÏö×(Ãømö
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
92 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
91
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

{z • Dƒ Œ6x¯Æ kZ äô×$Ö] ôð^Ûø‰û^*eô “$ jøìû] p„ôÖ$] Üø³ŠûÏô³Öû] ø YzŠ YgzZì ( zŠ Y)


X 7^ X ‡öçrömø Ÿø ÔøÖôƒøæø †ôvûŠ( Ö] àøÚô
• ï{zÉ Ô74ZŠ~ yZ oÊô Øõìô]•ø †önûÆø äô³iô^³Ûø³×ô³Òøæø o³Öø^³Ãø³iø (änÚ¡‰Ÿ] l^‰]…‚Ö]èÃÚ^³q(74”(4 t(ð]çjÒŸ]æ(pæ]‚jÖ] oÊ h^e(oÏ`nf×Ö p†Ç’³Ö] à³ß³ŠÖ]E

ì CY Å y Z Å •
'
Ð yZ ç% qö†ûÚø g' vøjøŠûÚö çø³aö Øû³eø (äô³jô×ø³Ûû³qö Do2]†Ò

ˆ ãY Ð < ÝZ Å yZgzZ (èôß$Š% Ö] Øô‘û*] àûÚô ÔøÖôƒø Íø†ôÂö èôÒø†øføÖû] :•D â •Û | 1014°õ Zm\¬vZ Gî*9g~g ‡Z5
G
'
ì V;z Ƙž Š ¹gzZXì ÅöçûÞø Õø^ßøaö áø^³Òø ]ƒøžô Äö³ßø³Ûû³mö: ØønÎôæø Š%
Z ÐkZgzZÔì¦Åî*G -.ì Ó:ÀF (èõÛønÛôiø ÄöÛû³qøDÜô³ñô^³ Ûø³j$Ö] ‚ø³ Ïû³ ÂøæøE
XƒX »nË~ÀÂV˜ X ØôÒ% çøj$Ö] oÊô |õ‚ûÎø ,ZÆqY:âiŽ • ]Zj  Ë{z o³jôÖ$] „ömæô^³Ãøj$Ö] ^³³ ø̀ eô •ö]†ø³³Ûö³Öû]æø
Dlæ†ne( †ÓËÖ] …]•(2881”(7t(oΆÖ]æ g_Ö] h^jÒ(xni^ËÛÖ] é^ΆÚE Ævâ~ XVƒ Œ6VñŠ àûÚô èôn$×ôaô^røÖû] oÎø…ö o×øÂø pçôjøvûiø
Û m\¬vZ Gî*9g~zo)´
:•D â • X•DƒpÖZ,ZgzZ•Dƒx* Ÿø Áõ^ËøûÖ*]æø àô³n›ô^³nøŽ$ Ö] ôð^³Ûø³‰û*]
ì {z(xŠ)µgÑZz Ƙ:ÀF Ü`Ëm Ÿ o³jÖ] pœ DDo³ Ά³ ³Ö] ážEE ¹gzZXDƒ7x¥pÆ Üöñô^Ûøj$Ö]VØønÎôæø (^aø^³ßø³Ãû³Úø. Íö†øÃûmö
ìÓž Š
Ð yWŒ Û :gzƒ x¥* p» T ᕆ³ÏÖ^³e ƒçójÖ] Ÿž æ^³³a^³³ß³Ã³Ú IZ ~ qY Uâi Ž • f˜ {z o³Êô hö†ø³ÃøÖû] kô³Þø^³Òø lº]‡ø†ø³³ìø
gzZXìö*. Þ ‡zŠúxŠgzZj
 Ë |æ‚ÛÚ •çÛv³Ú ä³Þ¬³Ê åç³v³Þæ yZtžsZe~V‰ÆŠÑzZKZ[² Üûaô•ôŸøæû*] o×øÂø ^ ø̀ Ïö×(Ãøiö èôn$×ôaô^rø³Öû]
G
{z ÝZ ÅkZgzZì ¦Åî*G -.'ìÓ èÛ³nÛ³i ij۳q DDܳ ³ ñ^³ ³ ³ ³Û³ ³ jÖ]æEE DX Ð $  Ãà yZ ~ øi Æ (Üû ồ ÛôÂû‡ø oÊô àønûÃøÖû] ^³ ø̀ eô áøç³Ïö³j$mø
V” LZ [²IZ Ž • f˜ h†ÃÖ] ^`Ï×Ãi l]‡†³ì ^³`׳‘œæ vZèY c Û ë!
ŠgZŒ ÃkZäxsZÔ¸ Ÿøæø ÄöËøßûmø Ÿø äöÞ$Ÿô* Ýö¡ø‰û¬ôÖû] äö×ø_øeû^*Êø
Ð$ Ã{zž @ ¸ D\ 6 uÆ ànóÖ] ijʂ³Ö ‚³Öç³Ö] Œœ… o³³×³Â 7œq ðÃ% Æ è% Å \¬ X oÖø^Ãøiø äö×$Ö] Ÿ$žô ÄöÊø‚ûmø
Ýz ~ t:ZÆ kZQÔƒ ØÒ ^³`e ]çÛ³ŠÊ ^³³`nÊ ]ç³Ã³‰ç³i Ë ™gzŠ¤„:gzZ$
Xì$ Ë à
äYá1 aÆ j ËCÙ gzZ ðƒ ð^jÖ] †³ŠÓ³e DDèÖç³ jÖ]æEE éƒç³Â Dlæ†ne( †ÓËÖ] …]•(2803”(7t(Üi^íÖ] h^e(xni^ËÛÖ] é^ΆÚE

]gúÐ Tì zŠY {z!ÂgzZXÎ g³fvm ^³³Ú èfß³Ã³Ò æ]ç³Ö] x³jÊæ : •D â • Û m\¬vZ Gî*9g~g ‡Z5
G
a Æ ä™ Ýq › Å Š% †vŠÖ] àÚ Ø³q†³Ö] o³Öž 鳜†³Û³Ö] qY : â i Š Z% Ð î*G -.':ÀF ^ ø̀ iö„ûìø*] Vp*] DDè÷ÛønÛô ³iø kö³ Ïû³$׳Ãø³iø æû *]EE
(!ÂgzZ ìÓÔµg) VÐtX}™ ^a^Û‰ Õ†ŽÖ] àÚ pœ DDÕ†•EE Ž Z åE<XÅÔ• xŠ gzZ ]Z j
ËÆ áø^Òø^ÚøèôÛønûÛôjøÖ] àøÚô •ö]†ø³Ûö³Öû]æø (è÷Îø¡øÂø
¹Ð zz kZ uÑÃyZÔ• uÑ oÊ ^`ßÚ Í…^³Ã³jÛ³Ö] ᢠ^³Ò†³• gzZ Vñ* Æ \¬vZ ]Z j Ë áù¬ôÊø (^aø^Îø…öæø èôn$×ôaô^røûÖ] Üô³ñô^³Ûø³iø àû³Úô
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
94 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
93
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

gzZ Vƒ Œ6x¯ÆkZgzZY •Z ~gzŠÆÅzm\¬vZ -g—tž o³Ê ]•ç³`Ã³Ú á^³³Ò ^³³Ú 傳³`Â


• 4ZŠ ~ kZ ]Z jË{z „: qY:âi6¸sg”„,Z ^Ú o× ¡ÛjŽÚ á^Òæ èn×a^³r³Ö]
Æä™ÝqurÐvZ™fŽ 6]ÜÉÑt gzZ ¸ sg”~ ^aƒ^íi] á¢ æœ Õ†ŽÖ] à³Û³–³jm
Š NZz DkZÔ N Y ñ\a yZ wE »yZ c X¸ Dƒ Œ o–Ëmæ ^a†n$ªi •^ÏjÂ] o× ق³m
à Zz ä™zŠ äžB‚Æ gzZì @ ™ª ÑŠ6ŠNZÆ|@ Å Ù^Îæ. o•^ÏÖ] å†Òƒ Õ†ŽÖ] o³Öž
, ZÔ ì ]Z f Å \¬vZ sÜ ìàZzäYás§ÅuÑqt Õ†ŽÖ^e •]†Û³Ö]: ä×Ö] ä³Û³u… ofn_Ö]
X 7`wðÃ~ä™]Z j Ë \¬vZ îG*g9 zXH™f ä è‡ÃkZ äÖæ pçÎ g³f‰ ÔÖƒ ᜠ•^³Ï³jÂ]
D†’Ú(äm…^rjÖ]èfjÓÛÖ](341”(2t(åˆÛãÖ] ͆u(pæ^ßÛ×Ö †m‚ÏÖ] ˜nÊE žìtŠZ%Ð uÑž c Û äm
╠سÒç³jÖ] o³Ê^³ß³m ÔÖƒæ †³³n$ª³³i
:•D â • Û m\¬vZ Gî*9gã?v0Z)´ yZgzZ• ~¸:  tž ´gŠNZt Ÿ àm„Ö] 鳆³Ú‡ o³Ê ½]†³í³ÞŸ]æ
ÐyZÄkZ:yÒ»ägâ7 Y:ÀF èôÛøqø†ûj$Ö] åô„ôaø o³ÊôV&ô³Ëû³ß$³Ö] hö^³³eø °oÆÀÂtgzZXì|@ aÆ o׳Âæ á憳n_³jm Ÿæ áç³Î†³jŠm
VMì{g• á Zs§ÅŠgÆVÍßyZ åø†ôÒø àûÚø o³×ø³Âø •( †$ ³Ö] o³øÖžô 麳…ø^³³•øôž Ð }%i Æ VÍß yZ gzZ ì kÞ^Ò h†ÃÖ] ᢠáç×Òçjm Ü`e…
ÞÃ(ägâ 7 Y™|7 I©E$E
)ï ä ‚øm ô̂ mø àôeû •ôçø‰ûŸ*û^Òø ^Ï÷×ø_ûÚö &ø³Ëû³$ß³Ö] D™7ãÎ$ gzZzŠYŽ ì  ÄÊ• ^`e ‚’Ïiæ ^a†n$ª³i ‚³Ï³jói

hi0ŠÎZ¹@ Z 6ì ¹{z( äô³ÖôçûÏøeô ^³Ó÷Š% Ûø³iø àø³nÃô³eô^³³j$Ö] ‚ô³uø*]
q èYÔ•D™ÀÂ6[g LZgzZ ]çf×_Ê Ü`n× èeçjÓÛÖ] †m•^ϳ۳Ö]
oÊô lô^$ø^Ë$ß$Ö] †(³•ø àû³Úô æø ™äVM• oÊô lô^$ø^Ë$ ß$³Ö] †( ³•ø àû³Úô æø ™ oÖø^Ãø³iø ¸n gŠNZ »|@ ÅyZ[²IZ oÖ^Ãi ä³×³Ö] †³nÆ à³Ú pƒ¢] ijʕ
G
ìŠg»kZgzZìHëh.Ð ' —‚Ïø³Ãö ³Öû] ‚øßûÂô &øËûß$Ö] åø†Òø àûÚø o×øÂøæø—‚ÏøÃö Öû]
ô p » ä¢Ãk ¼ Ð kZ gzZ ¡Ê èn×a^rÖ] •^ÏjÂ] á^Ò ]„Ó³aæ
Ü zÆyWŒ
{z(‰ Û ‹YZŒ
Û m{äT Üna]†e¬Ò è‘$ ^³ìø áô•†û³Ïö³ûÖ] éô³øð]†ø³Îô Z Ð vZ) {z Z åE<XÅÔ¸ D™
Zj ð^Û‰ªe á^Ò ^Ú ÔÖƒ oÊ Ø³ì‚³m
!Z0ZÃkZÔä••Z'  Z 6ì¹ èøfønû•ø oeô*] àe] ÔÖôƒø t†ìœ oùÃôíß$³Ö]
ž åtÔ¸D™ÔÃäƒgzŠÆ ^Ò†fi^`Ï× àÚ Ÿæ äÚ¡Òæ ä³×³Ö]
0ŠÎZJV˜Xì HÜäŽ äöÖø èør$ uö ¡øÊø •öçø‰ûŸ*û] ^³Ú$ ^*³Êø åö†ö³nûÆøæø {z ~ kZXŠ NZ » qY Ÿž Ì•^Ò Ÿ äÞœ ^ÛÖ^ ä×Ö] †Ò„e
~e WkZaÆyZÂìm»h m àûÚô áø^Òø ^Úø ÝøçÚö„ûÛøÖû] á$ Ÿô* ÔøÖôƒø oÊô Æ \¬vZŽ 74ZŠ ]Z j Ë X äe Œªe ¡Ê ä×Ö]
Žì 7 Y {z xñèèY 7u Ÿøæø Øô›ô^føûÖ] Øôaû*]æø éô†øvø³Š$ Ö] &ô³Ëû³Þø
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
96 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
95
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

]Z jËž Hëztä‰:ì~ oøaô l]ƒø^ÃøÛöÖû] á$ *] Üöa$ çøjømø Üû ö̀ –öÃûeøø kZÔ•Dgâ7 Yë! 


IZgzZ¤zŠY Ÿøæø ^Ï÷×ø_ûÚö &ôËûß$³Ö] Ý% ƒø äö³ßû³Úô Ýö ø̂ ³×û³mø
G
-.Ô'ì 7„
î*G  gŠt Ô• ìÓ „ ^³ÛøÞ$ž ÔøÖô„ø³Òø ‹ø³³nûÖøæø Üö³ñô^³³Ûø³j$Ö] U
" Ö èÅägâ7
# YÇÐ &ôm•ô^uøŸ*û] oÊô äôiôç³fö$ö ‚ø³Ãû³eø ^³Ûø³n$‰ô
~X]Z j Ë{zgzZÔ• 2˜  Œø^+³³eø Ÿøæø (éö³‡ø†ø³íø³Öû] èöÛø³³nÛô³³j$Ö] ~Äg ŠqZ²m<! ÔCƒ7 èör$ vöÖû^Êø o% Ãôíøß$Ö] ^Ú$ *]æø èôvønvô³’$ ³Ö]
~ yZ ÂN Y‘ ÞZY • Z c Û
yWŒ ^³ ø̀ nÊô gø³jôÒö ]ƒøž lô]ƒø^³Ãø³³Ûö³³Öû^³³eô •Z' V˜gzZ슎ñ]o»kZ
ZJ ‚õnÃô‰ø oeô*] &ôm‚ôuø oÊô køfø$ø ^Úø äônû×øÂø
ž • D â• Û Y fÔ7`w ðà (oÖø^Ãøiø äô×$Ö] öð^³Ûø³‰û*] æû*] (áö•†û³Ïö³Öû] vZèg~g}G1Z6 yZÂìm»• hô^føÖû] &ôm•ô^uø*] &ô³Öô^³$ø p( …ô‚û³íö³Öû]
! ²) Z  ì I‰ Ü z kZ jË ]ƒøž éöƒøçÃöÖû] åö†øÓûiö ^ÛøÞ$ž: ]çÖö^Îø!!!! ~gg 9)ì ug uàZzÅ\¬ äônû×øÂø äö×$Ö] o³×$³‘ø o( fôß$Ö] o×øÂø ]ç’ % Îø ‚ûÏø³Êø
HÈ » kZž- : è gzZƒ~ Ÿøæø (hô†øÃøÖû] áô^ŠøÖô †ô³nûÇø³eô kû³Þø^³Òø vZèg xZ™/ô~Tg u„zÅ èôvøiô^Ëøeô *]†øÎø äöÞ$*] ^ ø̀ nÊôæø èø’$ ³Ïô³Öû] Üø×$‰øæø
kZ ì Yƒžì t zz Å IÔì †ºvû‰ô äö×öìö‚ûmø äö×$ÃøøÖæø çøaö ^Úø p…ø‚û³mö ñƒ Ðe Æ , ‚ ä e\¬ o×$‘ø Ô ø Öôƒø †ûÓôßûmö ÜûÖøæø ØøËøiøæø hô^jøÓôÖû]
yWŒ Û wq¾Xƒ {)z¬ c zŠ Y~ ^³Úø ^³Ú$ *]æø (ÔøÖôƒø †ö³nûÆø æû*] †º³Ëû³Òö æû*] xŠÐBÃÒgÎ6 gZŠuÆFÆgñ X è÷r$ uö ÔøÖôƒø áø^ÓøÊø Üø×$‰øæø äônû×øÂø äö×$Ö]
ä™ j ËÐ Vî ¬Š vŠ gzZ ˆ àûÚô õðoû•ø æû*] áô•†û³Ïö³Öû] àû³Úô áø^³³Òø e\¬vZèg xZ™/ô(à ]̀ ZÆ™
X 7`wðÃ~ X| Z äôeô Œø^+eø ¡øÊø lô]çøÂø‚$ Ö] t‚ÆÅzm\¬vZ-u0 ѧZzt
Dlæ†ne(†ÓËÖ] …]•(363,364”(6t(†¿ßÖ]æ ‹f×Ö] oÊ Ø’Ê(èu^eŸ]æ †¿vÖ] h^jÒ(…^jvÛÖ] •…E ÒgÎäVrž Z ì~kZgzZÔHyÒ
jË~Œ L L• D â •
 Û vZ¶g pZ ZëZ ?iÖZ$ =ÕZgœ ÑÔ åc Î[°gzZ åHxŠ™|7 BÃ
HjËÐÜŠ Z cë ZY •Z c
6MŒÛ ‹c Yj
M ªƒ ^ Ë{z²Ôì ^ Y*
\ :gïZ6kZ äÅzm\¬vZ -*™
Ë{zŠ Z%Ð kZ Ôì ð M ƘŽ ~ V(u‰gzZ ñY
Ž • ]Z j XìusÜÆyZg utÔc Û
â•
Ëb§ÏZÔ¸ D YK~ qY: â iŽ ÔVƒ Œ6p ÖZ ^
]Z j Y* ô Ëûß$ Ö] hö^eø (p…^fÖ] xjÊE
Dlæ†ne(äʆÃÛÖ] …]•(209”(10t(&
GG+Å
Xì ^Y Ì* ö Ë+/Ã!%™É~ ! »gÃÜŠ Zz g Š q Zz ]cMgzZ Û Š•
: •D â • á g ZmvZ Gî*9gò •
á +$ 4¨©B Z ?{
¬0Z}Z)´ èEG
G
4E&
•M |0 !
6zi !
Ô• M X ~ Œ Ã]Z j ËÌ^z øqz ïE38E
E ž ¬Š –~ ö ä ~:ÀF èöÛønÛô$jÖ] o³³føjørû³Ûö³ûÖ] o³³Êô ä³³jmû*]…ø
-
E C
G
Û Ž ì {z({z î*G (áô•†ûÏöûÖ] †ônûÇøeô áø^Òø ^Úø èöaøæ†öÓû³Ûø³ûÖ]
. '
Do2]†Ò(äßm‚ÛÖ]èfjÓÚ(652”(16ä’u(3t(kÃm†• …^`eE X Vƒ~s ݲ H{z´Æ yWŒ -
(V G 4])2˜tž Š
é5F ¹gzZÔ ñY ^ ø̀ Ïö×(Ãøiö ojô$Ö] éö‡ø†ø³íø³Öû] oø³aô: ØønÎôæø
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
[fX¸D \ qYIZŽ • æô hô†ôÇûÛö³Öû] o³Êôæø å] èön$×ô³aô^³³rø³Öû]
98 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
97
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

Û ¶°Zm~g ‡Z5•ÆkZ
: •D â • ‚e †¿ÞVÜjËa h^e
Xì h'
W Ã:ÀF X DDÐuEE ^a†$] p]DD ànÃÖ]EE
Z »$ EE
Š q Z 6 ZŽ iZÎ~ kZ
çLŽ$Оg Ig
ÆvÐ kZgzZ]o»$
Dä9ñçÒ(äm‚n•… äfjÓÚ(359”(8t(é^ΆÚE
X ÇñYH7` ´»kZ ìj§
: •D â • Ûh
' ×
Ã
ì 95»$
6k
 ¼Úðä Zžt È:ÀF …‚ÏÖ] ÐfŠm á] àÓÚ]çÖ oßÃÛ³Ö]æ
{ ng ! ì Yƒg F ðÃЕÃHgzZì @ÃH:Ù]ç‰
zg » c
]Ï{”glª CY á ' äÖ]æ‡æ oò• ð^ßÊ] oÊ †$©nÊ o³ò³•
?ì Yƒ
W Z ~ wZzigzZ +Æ kZ ¬ Ð ànÃÖ] kÏf‰ äÖ …‚ÏÛÖ] äÞ]æ] سfÎ
}'Æ kZÔ ì " U ÐgŠ q Z ì 95 » Ã:h]çq
á '6k  ¼$ ÃÂ Cƒi Z0
Z Ÿæ ա⟠á] ä³×‘^³uæ…‚³Ï³Ö]
Š•á g Z äÅzm\¬vZ-x™ ZÑX •h6 {)zg !
zg »ÆkZgzZy̈Z]Z W Z
ðÃÆgŠz ,%žt ÝqÔ CY X …‚ÏÖ]æ ð^–ÏÖ] †nÇe …†•
:c â• Û
X (7g¢gzZ•h
\¬vZ -\ WgzZì h5 »Ã:ÀF  X Üô•ûçøÖ] àôÂø o ø̀ Þøæø Ð' uø àönû ÃøÖûø]
Û IÐÚ ŠÐg¨äÅzm
Dä9ñçÒ(äm‚n•… äfjÓÚ(359”(8t(é^ΆÚE
X c â•
ì h'
WZ »$ Û ¶°ZmŠy{g c
ÃL L•D â • £Z ?•ÆkZ
D…çaŸ(änÞ^Ûu… äfjÓÚ(376”(2t(p…^íe xnv‘E

k¼qðä Zžì JgŠkZ W Z »kZX Xì @YVyvÃgàÐkZÔ
EE :•p ÖZ ãZsÜ~É
èa 1îŠ à1t1ƒ–x Zg W~k  ¼ž g™$ Ë ™¨ £»
çLŽ$ Â$
EE Xì h5 »Ã:ÀF X Ð' uø àönû ÃøÖ]
X$ Ë <7k 
¼Ì$ Ë ™7¨ £»k
çLŽt$ nkZ $ ¼qðÃ
Dlæ†ne(oe†Ã³Ö] ']†³jÖ] ð^³nu] …]•(1719”(4 t(oΆÖ]æ š†ÛÖ]æ g_³Ö] h^³e(ܳ׳ŠÚ x³nv³‘E
Dl]†r+(äÞ^ì gjÒ oÛnÃÞ(223”(6t(xnq^ßÛÖ] 霆ÚE (•¨]• oe] à߉EþD†’Ú( oe^fÖ] oË_’Ú(397”(4t(Ðu ànÃÖ] á] ð^q^Ú h^e(p„Ú†jÖ] à߉Eþ

Û Ôì e
: • Câ • ZzgЕ\¬vZègȬ]| Dlæ†ne(äm†’ÃÖ] èfjÓÛÖ](9”(4t(ànÃÖ] oÊ^Ú h^e
EE
çLŽ$ä Åzm\¬vZ -*™Ñ :ÀF Üø$׉øæø äô ³nû³ ×ø³Âø äö ³$׳Ö] o³$׳‘ø äô ³#×Ö] Ùöçû ³‰ö…ø oû³Þô†ø³Úø*] Û Åzmà¬vZ-vZwÎg
: •D â •
X cÛ ¬»ä™xŠÐ$
â•  X ànûÃøÖû] àøÚô oøÎø†û jøŠûmö áû*]†øÚøø]æû ø] Ë | (Ðk
$ ¼q ðäZì hà Ðe^³‰ o³ò• á^³ Òç³×³Ê гu à³nóÖ]
Dé^rßÖ] Ñç›…]•(132”( 7t(ànÃÖ]ènÎ… h^e(p…^íeE X CY| (
ÃÂ X ànÃÖ] äjÏf‰ …‚ÏÖ]
Do2]†Ò(äÞ^ì gjÒ oÛm‚Î(220”(2t(Ü×ŠÚ xnv‘E
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
100 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
99
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

:ì eZzg ƒ¯%ÐÅ\¬vZèg' Y]| :•D™yÒÅ\¬vZègð0™0)â Z1Z


4ZŠ~GÃy̈Z$
Ã:ÀF †ø³ fû³ Ïø³ Öû] Øø³ qö†$ ³ ³Ö] Øö³ ìô‚û³ jöÖø àø³ nû³ Ãø³ Öû] á$ žô ð0 ™g¦ »•g 0%¬:ÀF àô³ eû Øô³ û̀³ Šøeô èøÃø³ neô…ø àö³ eû †ö ³ Úô³ ^³ ³ Âø †$ ³ ³ Úø
Xì CàJc
zÃ. zZgzZì X …ø‚ûÏô Öû] ØøÛørøÖû]æø Ô¸ ìg™ <{zÔZƒ Ð k0Æ Üû³ ÖøVÙø^³ ³ Ïø³ Êø Øö³ ŠôjøÇû³ mø çø³ aö æø (Ìõnû ßø³ uö
Dlæ†ne(èÖ^‰†Ö]芉çÚ(151(4t(ènΆÖ] oÊ Ü׉æ än× ä×Ö] oב äm‚â Ø’Ê(ÜnÎ àeŸ•^ÃÛÖ] •]‡E `W~:¹Ð ð0™ä VrZ ^³ Ûø³Êø éõ³^*³ f$íø³Úö ‚ø³ ×û³ qô Ÿøæø (Ýôçû ³ nøÖû]øÕ…ø*]
Û ¶°Zmò •
: •D â • á )´ +Z „ :Ô¬Š 7 6 \W J  o$ ³ fôß$³Ö] äô ³ eô oø³ iô^.³ Êø (äô ³ eô ¼ø³ fôÖö áû*] &ø³ fôÖø
Z³gzZòŠWÔwâtìhà oÚ•¤]æ Ù^ÛÖ] gn’i Ðu ànÃÖ]
µÃ]* ~g¦ k
Š ~hðÔì @Š ¢]gzp Õû…ô•û *]Väö ³ Öø Øø³nÏô ³ Êø Üø³$׳‰øæø äô ³ nû³ ×ø³Âø äö ³ ³×³ Ö] o³ $׳ ‘ø
tì@
Yƒ6yZ WZ »kZgzZì CY ÔÖƒ oÊ å†$] †`¿³mæ á]ç³nv³Ö]æ m\¬vZ -*™ÑÔ}7 ™ž¶ áøç³Ûö ³ ồ j$iø àû³Úø Ùø^³ ³Îø (^³ Ã÷³ ³ m†ô³ ‘ø ¡÷ û̀ ‰ø
¤
Xìðƒx¥ÐgU Wq X …^$¤^e ͆ řž Š ¹ÐyZ ÂñÑp=Åz (èøÃø³ ³ neô…ø àø³ ³ eû †ø³ ³ ³ Úô³ ^³ ³ ³ ³Âø ]ç³ ³ Öö^³ ³ ³ ³ Îø äô ³ ³ ³ ³ ³eô
Dä9ñçÒ(äm‚n•… äfjÓÚ(601”(9t(…^jvÛÖ]•…E þvß ?:c Û Š•
â• á gZÔB¸Ð~¢ (åö ^³ìø*] Üû³Òö‚ö³uø*] Øö³jöÏû³ mø Ýø¡øÂøVÙø^³ Îø
:G-!
?ì H ` ´»kZgzZ ?ce*
™ HaÆvÐ$
Ã:Ù]ç‰ XÕg0%¬:Ån²Ôƒ DZIê X ^³ ³ Úø äô ³ ³ ³nìô*] àû³ Úô³ Üû³ ³Òö‚ö³ ³uø*] p*]…ø ]ƒøžô
Ôƒ D™Oà ð¸ LZ VY ?:c â•Û Ü$ ³$ö èô Òø†ø³ føÖû^³ eô äö ³ ³Öø Åö‚û³ nø×û³ Êø (äö ³ ³förô³ Ãû³ ³ mö
Ã:h]çq
XÔ• ~z%`ªz gzZ j§Š¼Æ v Ð $
»{zgzZdŠ Ãð¸ ËLZ ?Z  (^*•$ çøjømø áû*] ]†÷ Úô ^Âø †ø³Úø^*³Êø (õð^³Ûø³eô ^³Âø•ø
:•sf `gŠP~
Xùâ ¬Š Å•'  aÆkZÂñWI o³ ³ ³ Öøžô äô ³ ³ ³ ³ mû³ ‚ø³ ³ ³møæø äö ³ ³ ³ ³ ³ ø̀ qûæø Øø³ ³ ³ŠøÇø³ ³ ³Êø
j§ÆäXgzZvÐ$
Ã gzZc
Zj ã0ä Åzm\¬vZ -\WQ èø×ø³ ³ìô]•øæø äô ³ ³ ³ nû³ jøføÒû…ö æø (àô³ ³nûÏø³ ³Êø†û ³ ³ ³Ûô ³ ³ Öû]
: •D â • Û Ôì e
ZzgЕ\¬vZègk„0Z]|( 1) {nCZÔ}™çzÐkZ{zž c Š¬Ã%¬ X äô nû×øÂø g$ ’ömø áû*] åö †øÚø*]æø (åô …ô]‡øžô

Œx â ZÅzm\¬vZ-u 0 Ñ :ÀF ƒöç( Ãø³mö Üø³$׳‰øæø äô ³nû³ ×ø³Âø äö ³×³Ö] o³$׳ ‘ø o% ³fôß$Ö] áø^³ Òø VâzŠÔÉV ðG34<XB;VâzŠgzZ
gzZ•
gzZ D™xŠ6¿\¬vZ èg @x â Zz á$ žô: Ùöç³ ³ Ïö³ ³ møæø (àø³ ³ nû³ Šøvö³ ³ Ö]æø àø³ ³ Šøvø³ ³ Ö] Š ¬gzZ ñðŠŸ»g0
kZž c ZÆgZiZ
•Z' Z ]|-Zz }g v:D â • Û ØønÂô ^³Ûø³‰û žô ^³ ø̀ eô ƒöç( ³Ãø³mö áø^³ Òø ^³ Ûø³Òö^³ eø*] XñYc Š·6
zZÆ™Ãá\
x?Zmt GZgzZ³• Z]|x?Zm äô ³ ³ $׳ Ö] l ô ^³ ³ Ûø³ ×ô³ Óø³ eô ƒöç³ Âö *]: Ñø^³ ³ vø³ ‰û žôæø &m‚u(Øfßu àe ‚Ûu] ‚ߊÚEþDäne†ÃÖ] gjÓÖ] ð^³nu] …]•(1160”(2 t(ànÃÖ] h^e(äq^Ú àe]E

Ô}™ c Û xŠ „V-Ãx?Z@t GZ (èõÚ$ ^³ aøæø áõ^³ _ø³ nû³ •ø Ø( ³ Òö àû³ Úô³ (èô Ú$ ^³ ³j$Ö]
â• h^³e(o³Ïãnf×Ö p†³fÓ³Ö] à³ß³‰EþDl憳³ne(èÖ^³³‰†³³Ö] 芉ç³Ú(356”(25 t(Ìnßu à³e سã‰
Dlæ†ne(èÖ^‰†Ö] 芉çÚ(591”(9t(ànÃÛ×Ö Ù^ŠÇj‰Ÿ]
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
102 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
101
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

Xì Cƒ (èô Ú$ ^³j$Ö] äô ³$׳Ö] lô^³Ûø³×ô³ Óø³ eô ƒöç³ Âö *]:ìtxŠ X èõÚ$ Ÿø àõnûÂø Ø( Òö àûÚô æø
Dlæ†ne( †ÓËÖ] …]•(2870”(7t(oΆÖ]æ g_Ö] h^jÒ(xni^ËÛÖ] é^ΆÚE Ø( Òö àûÚô æø (èõÚ$ ^³aøæø áõ^³_ø nû³ •ø Ø( ³Òö àû Úô³
: •D â • Ûh ' × ( 4) X èõÚ$ Ÿø àõnû Âø
žì ~z%Ð {z²0x ÷:ÀF äö³Þ$*] éøæø†ûÂö àô³eû Ýô^³Žøaô àû³Âø pøæô…öæø Dé^rßÖ] Ñç› …]•(147”(4t( p…^íe xnv‘E

r ! Ë c CWI q ðÃVrZ Z  äöförôÃûmö ^ò÷nû•ø äôÖô^Úø àûÚô p*]…ø ]ƒøžô áø^Òø Û •\¬vZ ègȬ ]|zzi ÅÅzm \¬vZ -*™Ñ ( 2)
Câ •
ø ð^³•ø^³Úø ™:_7 ÂDƒ4ZŠ~ äô³Þô^³_ønuô àûÚô ^³_÷³ñô^³³uø Øø³ìø•ø æû*] :•
Ø$ Îø*] ^Þø*] áô†ø iø áûžô äô ×$ Ö^eô Ÿ$žô éøç$ Îö Ÿø äö ×$ Ö] Ÿ$žô éøç$ Îö Ÿø äö ³×$ ³Ö] ø ð^³•ø ^³Úø ™V Ùø^Îø Åzm \¬vZ -vZ wÎg Z  :ÀF o³$׳‘ø äô ³ ׳Ö] Ùö糉ö…ø o³ Óø³ jø•û] ]ƒøžô áø^³ Òø
oe(…ø oŠøÃø ³Êøo ]‚÷Öøæø æø Ÿ÷^Úø Ô ø ßû³Úô oe(…ø oŠøÃø Êø™VäÖôçûÎø o³øÖžô —äô ×$Ö^³eô xŠ V- ÃyZx?ZmsƒÔ Dƒg F :Ùø^³ Îø (Øö³ m†ô³ fû³ qô åö ^³ ³Îø…ø Üø³ $׳ ‰øæø äô ³ ³ nû³ ×ø³ Âø äö ³ ³ ׳ Ö]
—Ôjô ß$qø àûÚô ]†÷ nû ìø oßônø iô©ûmö áû]* —Ô ø jô ß$qø àûÚô ]†÷ nû ìø oßô³nø iô ©û³mö áû*] àû³ Úô³ æø (Ôøm†ô³ ³ fû³ mö äô ³ ³ ³×³ ³Ö] Üô³ ³‰û ^³ ³ ³eô:D™ õð]•ø Ø( Òö àûÚô æø (Ôøm†ô³ fû³ mö äô ³ ׳Ö] Üô³‰û ^³ eô
X èömø«Öû] ‚õ³ ‰ô ^³ ³uø †( ³ •ø àû³ Úô³ æø (ÔønËô ³ Žûmø õð]•ø Ø( ³ Òö (‚øŠøuø ]ƒøžô ‚õ‰ô ^uø †( •ø àûÚô æø (ÔønËô ³Žûmø
Dlæ†ne( †ÓËÖ] …]•(2870”(7t(oΆÖ]æ g_Ö] h^jÒ(xni^ËÛÖ] é^ΆÚE X àõnû Âø pƒô Ø( Òö †( •øæø (‚øŠøuø ]ƒøžô X àõnû Âø pƒô Ø( Òö †( •øæø
Û m\¬vZ Gî*9gò •
: •D â • á +$¬0Z}Z)´( 5) Dlæ†ne(oe†ÃÖ] ']†jÖ] ð^nuž …]•(1718”( 4t(Ü×ŠÚ xnv‘E

aÆvÐg¢Æ$ Ã:ÀF oÊô Üôqô^³Ûørø³Öû] Äô³•ûçø³eô Œø^+³³eø Ÿø Û m\¬vZ Gî*9g~g ‡Z5( 3)


:•D â •
cVc7Å~: { c gz! gzZ E …ô†ø³•ø ÄôÊû‚øÖô èôíø³_ø³fûÛø³Öû]æø Åô…û $̂ ³³Ö] ]|: ì ~wZ bÑ:ÀF áø^Ûø%ûÂö á$ *] pøæô…öèôß$Š% Ö] |ô†û³•ø o³Êôæø
`wðÃ~ ä\ á \ Æ~Ç gön’ôiö Ð' ³uø àø³nûÃø³ûÖ] á$ Ÿô* (àô³nûÃø³Öû] Z ä Å \¬ vZ èg " y¢ ^v÷³n×ô³Úø ^³n&fô‘ø p*]…ø äö³ßûÂø äö³³×$³Ö] oø³³•ô…ø
q
Ôwâ žŽ ì h 5ÃèYÔ7 †ö ø̀ ¿ûmøæø áø]çønøvøûÖ]æø o$ Úô•ø«ûÖ]æø (Ùø^ÛøÖû] ÅkZ :c Û Â ¬Š Ãa ]gzp äöføn’ôiö ¡ønûÒø äöjøÞøçöÞ ]çÛö³‰( •øVÙø^³Ïø³Êø
â•
gzZì CY µÃƒ  yZ³gzZ òŠ W ]ƒø¬ôÊø …ô^$ø«Öû^eô Íø†ô³Âö ÔøÖôƒø o³Êô åö†ö³$ø*] ÔzŠ Î(¾ )y¶ { ( ~ ~h^ (]æ•öç( ‰øV]çÛö‰( •ø oßø³Ãû³Úøæø (àö³nûÃø³ûÖ]
tÔ ì @ YƒCÙ ª~ yZ WZ » kZ åö†ö¿øÞø ÄöÏømø Åô…û $̂ Ö] oÖøž †ö¾ô^ß$³Ö] †ø³¿ø³Þø È » ZÈŠXÑ : ÃÃkZž @ àôÎøƒø oÊô áöçÓöiø ojô$Ö] éö†øÏûß$Ö] èöÞøçß%Ö]æø
 Z åE<XÅXì ¸ è Ð ]â ´ ^ ø̀ Âô^Ëøiô…ûŸô (Üôqô^Ûørø³Öû] o³×ø³Âø Ÿ÷æ$ *]
Z {zŠ Z%Ð îGE
!‡Z ( zŠ™{ () ZzŠÎì X †nÇô’$ Ö] o( fô’$ Ö]
izZÂAŠs§ÅEÑZzÚ ŠZ  Ÿø 'ô†ûvøûÖ] oøÖž ÔøÖôƒø ‚øÃûeø åö†ö¿ø³ßø³Êø 6~h^ÅaLgŽŽì uâ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
104 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
103
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

( èY )Ô}™ e ñÐZ Ž ž á$ *] oùñô^Šøß$³Ö] o³ÊôæøX äö³ßûÂø äö³×$³Ö] oø³•ô…ø 6Vß\ Æ~Çc


 V-7ÅÃÅkZ oøÖž lûøð^qø é÷*]†øÚû] á$ *] pøæô…ö åö†% –ö³mø
á Zz ä3¡gzZ i \ g¢ » kZ ]ƒøž EEÙø^ÎøX Üø×$‰øæø äônû×øÂø äö×$Ö] o×$³‘øX o$ fôß$Ö] Æ kZgzZì Cƒ— {zèY}7 kûÖø^ÎøæøEE Üø×$‰øæø äônû×øÂø oÖø^Ãøiø äö×$Ö] o×$‘ø o( fôß$Ö]
( ì I* YK%K »1ÃT) æû *] äô ³Öô^Úø æû *] äô ³ŠôËûÞø àû Úô³ Üû³Òö‚ö³uø*] p*]…ø )Ô}76EÃÅ kZ ˆ Íö^³íø³Þø ^³$Þžôæø 'ô†û ³vø³Öû] Øô³aû *] àû Úô³ àö³ vû³ Þø
(ž @
xZb g¢»kZ (É )Ôì {Š c iÐ èô Òø†ø³føÖû^³eô Åö‚ûnø×ûÊø äö ³ förô Ãû³ ³mö ^³ ò÷ nû³ •ø äô ³ nìô*] žì ~z%Xñà: yvÐZ äô nû³ ×øÂø äö ³$׳Ö] o³$׳‘ø o% fôß$Ö] †øÚø^*³Êø àø nû³ Ãø³Öû] äô ³ nû³ ×ø³Âø
/]|ÃTì {Š c iÐ á Zz ö ð^³ ³ ³ ³ Âø‚% ³ ³ ³Ö]æø" Ð' ³ ³ uø àø³ ³ nû³ Ãø³ ³ ³Öû] á$ ¬ô³ ³ ³ ³ Êø ÅÅzm\¬vZ -*™Ñ yÂ{ q
Z X Üöqô^ÛørøÖû] äô nÊô ØøÃørûmö áû*] Üø$׉øæø
ð̈X å c Š uzg ä Å \¬vZ èg äö ³ ³$׳ Ö] Õø…ø^³ ³føiø: Ùøç³ Ïö³ mø áû*] èô Òø†ø³ føÖû^³ ³ eô këž Å n²™ƒ¢q ~ {Çg!
äÅzm\¬vZ-u0 Ñžì ~ DDäô nÊô Õû…ô^eø Ü$ ö̀ $×Ö] àønÏô Öô^íøÖû] àöŠøuû*] •Ã6kZ …gzZ • D™~h!
c yYKZÃËÐ?Z  :c â•Û Š•á gZ Åzm\¬vZ-u0 ÑÔ•DgeÐ
wâ yYÆð¸LZ c Ð~wâ Æ ~Ç c Vc Å~ VX
7 ä
ÐZ  ñWI q ðÃÐ ~ Š¬»ä\
Xc á\
h×"ž}Š ¬Š Å• '  Dlæ†ne(†ÓËÖ] …]•(364”(6t(‹f×Ö] oÊ Ø’Êèu^eŸ]æ †¿vÖ] h^jÒ( …^jvÛÖ] •…E

:}Š V-¬Š Å • ' gzZÔì : •D â • Ûh


' × ( 6)
Ü$ ö̀ ×$Ö] àønÏôÖô^íøÖû] àöŠøuû*] äö³×$³Ö] Õø…ø^³føiø ä m \¬vZ Gî*9g nÈ è‡:ÀF : ôð^Ûø×øÃöûÖ] ö̃ Ãûeø Ùø^³Îø: š º ^nøÂô Ùø^Îø
X äônÊô Õû…ô^eø Æ T ž• D â • Û Y f:cÛ èôeø^‘ø¬ôÖû^eô ‚ºuô]æø Íø†ôÂö ]ƒøž o³Çô³føßû³mø
â•
Dlæ†ne(†ÓËÖ] …]•(364”(6t(‹f×Ö] oÊ Ø’Êèu^eŸ]æ †¿vÖ] h^jÒ( …^jvÛÖ] •…E @ÃÅ kZžƒ szc~ }g ! (äößûÚô ‡ø†øjøvûmöæø gøßøjørûmö áû*] àô³nûÃø³Öû^³eô
:•ët GZ0·( 7) *
™ i Z •Zz [AZ Ð kZ Âì èô×øìø]‚øÚö àûÚô äöÃößûÚø Ýô^Úø¬ô×ûÖô o³Çô³føßû³møæø
†0•Z' Z 0Ää ~:ÀF ‚³f à³e ܳna]†³ ež à³ e ‚³ ó ‰ k³ mœ… VÍßÐZžce ÃÁqgzZce ]†÷nÏôÊø áø^Òø áûžôæø äöjønûeø äöÚö ô̂ ×ûmöæø (Œô^ß$Ö]
EKZ {zž ¬ŠÃsú0Ý°Z Üq^Ûq ØÃrm Íç àe] à³Û³u†³Ö] yÐZ gzZÆzg Ð W Y Ð àûÚô †ö%øÒû*] åö…ö†ø–øÊø äônËôÓû³mø ^³Úø äö³Îø‡ø…ø
kZgzZÔ D \
Vc
7 ÅÅ. zZ~ VÙçÏmæ ^`e †Úª³mæ ä³$†³u o³Ê سe¦] Z gzZ ñ¯ È0» •g ~ àûÚôæø (Øô’øføÖû]æø Ýôç³%Ö] Øô³Òô• …ô†ø³•ø
{z¤
Ãqt:D â •
Ã$ Û gzZ ï Š ¬» X ànÃÖ] •†i ^`Þž }Š™x OZ » ~izg âZ ƒd ¾ X †öÛøÂö äöÃøßøÚø p„ô$Ö] Ýôæ„örûÛøûÖ] …ô†ø•ø
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
106 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
105
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj


Ðk ¼q ðä ZÔì hÃ:ÀF Ðø³eø^³‰ø º ðoû³•ø áø^³Òø çû ³×ø³Êø Ð' ³ uø àö³ nû³ Ãø³ Öû] Xì C™gzŠ
 gzZÔ CY| (Ã6kZ Â$
Z Ë | ( Üûjö×ûŠôÇûjö‰û ] ]ƒøžôæø àönû ÃøÖû] äö jûÏøfø‰ø …ô‚ø³Ïø³Öû] Dlæ†ne(èÖ^‰†Ö] 芉©Ú(130”(4t(Å…ˆÖ] oÊ ØÃri á] Üq^rÛÖ^e †Ú] h^e( Ù^ÛÃÖ] ˆßÒE

X zŠðŠ Âî YñZzŠ ? X ]ç׊ôÆ^Ê ‰L L• D â • Û vZ¶g pZ ZëZ ?iÖZ$ =ÕZgœ( 8)


EE
'†jÖ] ð^nu] …]•(1719ävË‘(4 ‚×q(oΆÖ]æ š†ÛÖ]æ g_Ö] h^e(h]•¤] h^jÒ(Ü׳ŠÚ x³nv³‘E çLŽ$Š°Ð kZ Ô• ïŠ Î6~ÇË™• Z À~ VX
$ LZg Þ»
Dlæ†ne ( oe†ÃÖ] ˆÆkZÔ Ï} 76 kZ¬ÃÅá ZzÚ ŠèYì @ ƒ* XÃVXÐ
Y*
^ *
™ (Z Ô ÏÑ 7Ãî  Zgi~ ]gßk QgzZ Ï} 76®  Zgi
X YYH7g ïZ » kZ Ôì " U Ðg Š q Z Ôì 95 »ÃèY 7
Å•' Âñ MIgzZAŠqÅð¸y›Ëc KZZ  žì ~g u
Èt~zŠg Z c X äônûÊô Õû…ô^eø Ü$ ãö×#Öø] àønûÏô³Öôþ ^íøûÖ] àöŠøuûø] äö×Ö] Õø…ø^føiøV¾t}™ ¬Š
X ÏÑ 7ÃÐì b§kZX}™• '  ( Vz³)vZ}Š
Do2]†Ò(äßm‚ÛÖ] èfjÓÚ(652”(16ä’u(3t(kÃm†• …^`eE
EE
çL
` ´»$ Ž $
Û •\¬vZègÈ ¬]|
:•Câ •
kZ ( ì ÐÃÅT)í¬:ÀF Ü$ ³ $ö ^.³ •$ çø³ jønøÊø àö³ ñô^³ Ãø³ Öû] †ö ³ Úø©û³ mö áø^³ ³Òø
Ð ã0 kZgzZ Ç ñY ¹ »çz à X àönÃô ÛøÖû] äö ßûÚô ØöŠôjøÇûmø
Š <Ã ( ì ÐÃÃT)¥
c
X ÇñY
Dlæ†ne(äm†’ÃÖ] èfjÓÛÖ](9”(4t(•æ]• çe]E

èg k„0Z]|žì Cƒ ÌÐ u 0
ukZG@
g Å¿kZ
:cÛ Š•
â• á g ZäÅzm\¬vZ-*™ÑÔì e
Zzgп\¬vZ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
108 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
107
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

Xn  zŠ
g„ X àŠvÖ] ܉Ÿ] äfrÃm
k‰çvÞ …æ] oÞç,• ‚eVÜjŽa h^e
…]•(92äv˳‘(8 ‚×q( èߊvÖ] ð^Û‰¢] oÊ ð^q ^Úæ ð^Û‰¢] h^e( h•Ÿ] h^³jÒ (‚³ñ]戳Ö] ij۳r³ÚE

D læ†ne (†ÓËÖ]
Š q Z Ô`™‹c
g WÃ|Å ãÎ$ á yZ~[!
Vz³vZY • kZ
: •D â •Û Åzm\¬vZ-kŠZg—ì ~u0 u~uzŠ
g X ÇñYH ãZz6 ZŽ iZÎÐY •wZ ¸ZgzZ©
:Ð # Ö Z kZ Ï&:ÀF èÚŸ ] ]„³â ^³ `ß³ Ú Ü³ ׳ Ši ܳ Ö '¡³ $ ~xsZ
7ãÎ$
X ãÎ$ gzZ ãá$ÔŠ Ô Ï ›g é³ ³ ³ †³ ³ ³ ³n_³ ³ ³ Ö]æ à³ ³ ³ ¿³ ³ ³ Ö] æ ‚³ ³ ³ Šv³ ³ ³ Ö] ~ Vzq g Ñ" À ` W?ìg¦ H » ãÎ$ ~ xsZ :Ù]ç‰
ÔVzŠ C : ` ´ » yZ "~H ]ƒ] ^³ ³ `ß³ Ú t†³ ³í³ Û³ Ö^³ ³ e ܳ ³Ó³ ³ò³ ³fÞ]Ÿ]
$ ì @ YŒÂÆŸçWN ! †ì @ Y Œkp7ZgzZì CYà ãÎ$ 
ŠgzZƒ:Èg »6kZ Âñ M ãá l‚³ Šu ]ƒ]æ г ϳ v³ i ¡³ Ê k³ ³ß³ ß³ ¾ ÃÚŠ 'gú‰ÃVÂgú{ç c Ý! á Ô ì à Zz äW¤ ðÞ
6~Š •
ãÎ$ gzZ™: CŠ c
i6ŠC Âñ M X ˜Ú^Ê l†n_i ]ƒ]æ Èfi¡Ê Ð kZ ÂñWS0 W‰Ü z Dƒ å ¸g c b ï¤ ZÔ tŠ 7äÎ ~m
XÃg:Ðx »̄ !Æ Xì CYªãÎ$ 
(42äv˳‘(16 ‚×q( o$¡%Ö] gna†jÖ] oÊ &Ö^%Ö] Ø’ËÖ](lçÛÖ] h^³jÒ(Ù^³Û³Ã³Ö] ˆ³ß³ÒE
Ô7g¦ðà » äƒ kpÆ Y âZgzZ ãÎ$ ~ xsZ :h]çq
D læ†ne( èÖ^‰†Ö] 芉©Ú
yWŒÛ X •ª
˜ '!  t {gÃèXì @
ƒ ƒ~ ëŽ ì @ ƒ „z * ƒ
Û m\¬vZ Gî*9gŠy{g c
: •D â • £Z ? :ì ~u 0
cÐgâ Y{0  c
l ƒÐ}0 
6{ Zpì ¢
à Ã$ Š Z%Ð{:VŒ„¸ ä™ •z½ gzZ :yZÑZ + ÀF Øô³Ò$ çø ³jønø ×û³Êø äô ³³×# ³³Ö] o³³×ø³³Âø æø ™
±] .•G
$~ˆy M Œ Û ì qN ÞàÃ$ èYÐqgzZ Ë
¤gzZçG Xce•z½6 „vZÃVß Zz —áøçû ×öÒ( çø jøÛöÖû]
]çÖ^Îüì @ Û gzZû ÜÓe ^Þ†n_i ]ç³Ö^³Îüì @
â• Û [gì c
â• 
M àÃ$ D12km•(Üna]†e] é…ç‰(14¸E
J-I
ÐqË7ö dðÃàÃ$ ~xsZžìtÑû ÜÓÃÚ ÜÒ†ñ^³› 0vZ†ì u 0 u ÅZ
g Zz²Z …gzZv Z bÑÔ ãZdÔ£Zµ
D256”(6t(xnq^ßÛÖ] 镆ÚE ó Xó ß: àÃ$
 : •D â • Û ¿\¬vZègk„
˜'kpÃy̈Z Ë
ìª ( Åzm \¬vZ -vZ wÎg :ÀF ä³n× o³ÖF^³ ói ä³ ×³Ö] o³×³‘ ä³×Ö] Ù糉… á^³Ò
Y 1™kpÃy̈Z Ë]‡zZ ‰:Ù]ç‰
6{)z x »gzZ ì @ Ãx * Ô f
iZgzZ … â: ãÎ$ wà á^³Òæ †³n_³jm Ÿæ Ù ð^³ ˳jm ܳ׳‰æ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
110 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
109
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

%}¾gzZÐ s§~¾1ð> ?ì ¬H »kZÔì CYàãÎ$ ÐäWÐt ‚ÆkZ ñƒD Y


X 7Šqðà Z L L:ZƒwZÎ » b§ÏZÐÝ°Z Gî*9gmy{ Ÿg£Zx â Z :h]çq
q

Æ¥: ¦Ù Ô ñY`Ãx » LZÆ™ ‚z½6[g LZgzZÔá| 7
C * ™{)z]Zíizgi úÔì ÌgpŠÎgzZì {o$ gzZ IYV{" •¿
ó Xó Ü×Â] oFÖ^Ãi²]æX ñ M :Zz: t ~Š~ IZz èy* ›] 6gîx ¬ ÚÅ¿kZ Ôì &¡g »"
D…çaŸ(àŽm;Þ¨^Ê^•…(641ävË‘(29‚×q( ämç•… pæF^jÊE D Y Ãx » } c ñY à NŠ ]gßkpÅ kZ à ð¤ Zžì g•]!
ðÃL¤ ZgzZ ,Š™uFÃVEÎ$ Å b§kZžceÃVâ › ì egzZ Ï} 7ãVZ ã.6gzZ‰Ü Š¼:¼gz¢ ÂñY Mt ‚t ñƒ
hZzÀÂ6]Z f Å\¬vZ ñƒD™g¦ÞZk  ¼ÐZ ÂñYƒyv gz¢¼:¼žì wì » yZ pƒ t Nz » äYƒ x »6gîD„ ÷
„ÈÐ wdZ yZÐZ ÂìŠ NÑZ ®ð•Z ðä Z ÌQX OgyZ @ƒ/Šg !
'ƒ
 oÆwìÆyZÃVÍßyQçO σ ã.6gzZ^z»g
ã.6Ð zz Å VÎÎz h × {z ~ ]gߊ䃼 ~ˆžì4
' o‚ ñƒ D Y }¤ Zž• n g wì »%Z kZ'
 vß {zgzZì Lg
Z'
{Š c
igzZ {oë! »kZ ÂâÄ M ðÃÐZk ¼èø
¤ ZXì @ Yƒg D» {zÆ™x¥t Æ™•Â}P gzZ • D Y :Zz Ãyk LZ  Š 7
É 76 ¯ Å ãÎ$ Èt pX •³t »kZ å Hx »t dŠž ǃo¢ i§gzZ {ot »VÍßyZžìt wZÎ[ZÔ• D Yì 7Ât ‚kp
~zëçO X nY;g pôÐ ã-•Îzž @ ì aÆvÐ ãÎ$  ?7ÂÜÑï GL8Dðà ?ì ÷¿
E-Í‘
x ¬ VŒLž L Š HwZÎÐÅà¬vZ èg y{ Ÿg£Z x â Z ] ç¸BGZ~tçg @M t ‚ëz » VÍßÔ7ÝZ¼ ÅkZ ~0qÑ L L:c Û 6 ZŽ
â•
~:†yk• ë { 8 &
y g ZÃTž | gŠžì 5àx ÓÐgî :ì ¬~<ÑXì
ì kùZ Z åE<XÅ• j .gzZ ]{t VŒèa ì IgzZì kp*
¯e Î
G kZ Âñ M ~ yá$ yÎðÃZ  X ]ç–Ú^Ê Üi†n_i ]ƒ]
èg \ W Âó ó?<g ZŠ¸ôçl É!
I4
Ã!ZjìÐ ¦Ñx ©Z~}g ! kZž
X z™:¿6
: ä qÑÔ7ÝZ ðÃÅkZ ~ <ÑL L:ž c Û Š•
â• á g Z !
ZŽ äÅ à¬vZ
D†’Ú( oe^fÖ] oËF_’Ú(323ävË‘(12‚×q( é†n_Ö] h^e( g_Ö] h^jÒ( p…^fÖ] xjÊE
 oÈÐ kZ•ìg™Ÿvßx ¬&V; Ôug I: c
ƒ ZIkpÐZ
:žce(+ZÃVâ ›ì: Zzy¡i§{z
t dŠž ǃLgzZ {oë! »yZãÄ M ðÃÐZk  ¼ø ¤ Zžì
%NðÃì 7!Vz³vZ} Z :ÀF Ÿæ Õ†ø³³n› Ÿ] †ø³³nû›ø Ÿ ܳ³ã×ù³³Ö]
ðZæE
ó Xó á Z e•ÎzÌ~wŠÆkZy-žegzZ Zƒ³t»kZ åHx »
ðÃì 7gzZ Ð s§ ~¾ 1 X Õ†önÆ äÖF] Ÿæ Õ†ønì Ÿ]†nì
D…çaŸ(ð^nÖ¨Ÿ]ˆÒ†Ú( àŽm;Þ¨^Ê^•… (267ävË‘ (23‚×q(Ìm†• ämç•… pæ^jÊE
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
112 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
111
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

Ù 1Z ]|:ÀF à ä³ß ä³×³Ö] o³•…


Å \¬vZ èg {kC é†m†a o³eœ à³Â
]gúnqgzZ‚¤eÔ‚¤
0 `gÎ
ä ÅzmvZ -wÎg ì ~z%Ð Ÿ Ù^³ ³Î Ü׉ æ ä³n׳ 䳳׳Ö] o³×³‘ ofß³Ö]
å Ù !
 7C 0
Ð yÃ]gúnq~ ‚¤ `gÎ :Ù]ç‰
e ‚¤
gzZ 5 n% ª 7~z° c Û Ÿæ èÚ^³ ³ ³ a Ÿæ é³ ³ †³ ³ ³n› Ÿæ p悳 ³ Â
â•
?ì ÷tÔ ï Šå 7C Ù !
Ðy]gú~ îÏOF 7Ô ï Š ä™7x »Ô ïŠ
:gzZ 7*
:gzZì à Ã$ ƒ ~¼ X †øË‘
ÅVz³vZ ‚¤ 0egzZ `gÎX 7ÝZ ðÃŃ  y Z : h ]ç q
· »#„ : gzZ ì kpß Z „
Xì @ÑŠŠ cÅ©Æ # Ö ªgzZ ]gŠÅVz³vZtX ì Ð ~ V*¶ 
Xì kp
:cÛ äÅz!WzmvZ-*™Ñì u 0
â• uÅ›~g g
g
e `gÎ:ÀF áô^³ ˳Ší³mø Ÿ †ø³ Û³ ϳ Ö]æ ‹ø³ ³Û³ ŽÖ] áž
Dlæ†ne (†n%Ò àe] …]•(2171ävË‘(5‚×q(†Ë‘Ÿæ èÚ^aŸ h^e(g_Ö] h^jÒ(p…^íe xnv‘E
Å ]ñÅ Ë Â: 0
:•D â • Û mvZ Gî*9gã?v0Z~~g ]Z ì
zz Å Ï0 i Å Ë: • Ž  Ð zz ^³Û`ßÓÖæ ä³ iô^³ nu Ÿæ ‚ô³uœ lç³Û³Ö
Æ yZ ä kZ gzZ c
WxsZ :ÀF ]çÞ^³Ò ^³Ú •†³³e Ý¡³‰¦] ð^³³r³Ê
zŠ Ð ~ VE¶ ÅvZt pÐ ]ƒ¬³ ³ ³ Ê ä³ ³ ³ ³ ׳ ³ Ö] lô^³ ³ ³ m• à³ ³ Ú á^³ ³ ³ ³jm•
Åz!WzmvZ -g—X HŠg »w dZy Z Ù^³ ÎEE ÔÖ„×Ê ÔÖƒ àÚ äÞç×ó˳m
Xð7 i úÂdŠt?Z  •V*¶  X ]ç×’Ê ^ÛaçÛjmœ…
Xì 7qðÃ#c Ûä
â• X †Ë‘ Ÿ Ü׉æ än× ä×Ö] oב
Dlæ†ne( èÚ^ÛnÖ] ( †n%Ò àe] …]•(353ävË‘(1‚×q(ÍçŠÓÖ] h^jÒ( p…^íe xnv‘E
Dlæ†ne(èʆÃÛÖ] …]•(171ävË‘(10‚×q(†Ë‘Ÿ h^eø(g_Ö] h^jÒ( p…^fÖ] xjÊE

guKÑX •CF
 ZNš ~#žì x ¬tÃt~gzŠ {ŠŽñ 7kp·»#
Xì Z  6kZ}Š ~ŸpÅäƒ »¹Æ#Žžì CY ð‹
 Zz ¼ Ô«~#gzZ• D™wì kpùÆ#v߉:Ù]ç‰
:ì ~ty~ óWë X •BkpÃä™-gÔ ~Š • á
Y7 0Æ ®  ) kZ :ÀF oÊô áøæ†öÊô^Šømö Ÿø èõÂø^Ûøqø oÊô äjûÖ^*³‰ø Æ#X 7kp·ðÃyŠ ðÃì ¦Ñ)Ç! tÃt:h]çq
kZ:Ô D™7^~ #Ž Š  àûÚô äônÊô Ùô^ÛøÂûŸ*û^eô áø ö̈ ‚øfûmø Ÿøæø †õËø‘ø ÅV¸x ¬Ì#Xì ª ˜*™: b ïgzZ «~kZ ñƒBkp¹
‰• D™ qzÑ x » ðà ~ áøçÓöŠ$ Ûøjømøæø Ùôçìö‚% ³Ö]æø |ô^³Óø³ß(³Ö] }uzŠ ~g FÅqZž åtÃt »VÍß~ qY: â iXì·q Z b§
vZ-g—6 tÃkZgzZwpŠzb ï äônû×øÂø äö×$Ö] o³×$³‘ø- o( fôß$Ö] àûÂø pøæô…ö ^Ûø³eô kZ ~ g Ë µ™h Z Ã
Š q ZXì kpÌ#gzZ ì kpÜ1 »ß ZÔì $
Û » Åz !Wz m tôæ†öíöeô oÞô†ø³Ž$ eø àû³Úø- Üø×$‰øæø äô³³Öô•æø
D Ñ ?Š g• yâ • :ì u 0
uÅpÑ~g gçOì ˆðâ •
g Û ÔÅbÃ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
114 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
113
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

Xì ~ = ~Ÿp Å äY #Ž ž• ]„øaø x% ’ômø Øûaø èôß$røûÖ^eô äi†ûŽ$ eø †õËø‘ø


Dlæ†ne(†ÓËÖ]…]•( 380 ävË‘(5‚×q(l^ΆËjÛÖ] h^e(kna]†ÓÖ] h^jÒ(äm‚ßa pæF^jÊE êŠ ]g t Å ¼  ~ ÐZ }Š oº û̀ Þøæø 躉øçvöÞö äônÊô Øû³aøæø [†ö³føíø³Öû]
~ kZ • … Y kpvßÃ#{ â L L: • D â • Û ¶°Zm=ÕZgœ # H ?• 9'! t HX Vƒ ]ƒøž áøæ†öÊô^Šømö Ÿø ]„øÒøæø [ØôÛøÃøÖû] àûÂø
Ð ä™x »ÆnkZ ÌgzZ D™7ÁgÃVY±D™7{ Ò~Š • á ~ # HÔì „  è~·Æ ]„øÒøæø hô†øÏûÃøûÖ] tô†ûeö oÊô †öÛøÏøÖû] áø^Òø
{¾ ðZ’Z Å#{ â ™S• D™ m Ð ä™^gzZ • D™Ì6
¤ ƘÅä™ ( {)z ~Š • á )x » Ÿøæø hø^³³³³nø(%Ö] áøç³³³_ö³³³níô³³³mø Ÿø
 t • ë ~¾ {¾æZgzZ • CY ãâ ( kp)Ÿ{Š c
ƒ i ¹ ug @ [+ `'‡Z  b§ ÏZ ?ì tô†ûeö oÊô †öÛøÏøÖû] áø^Òø ]ƒøž Üû ö̀ ÞøçÃö_øÏûmø
'kpÐZ »VÍߪ7qðÃ#ž c Û ~g
â• uì '! ˜
Ū  ‡Ô D™7^ Âì @
Z ƒ~ Ùø^Îø ]çÛöÂø‡ø ^ÛøÒø †öÚûŸ*û] Øûaø ‚ô³‰øŸ*û]
·»à{ÃkZgzZ•… YZ'  vß¹ÌùƓf b§ÏZÔì ß : Ã} À Âì @ ƒ ~ ‡Z `'  †õËø‘ø Ð( uø oÊô áøç³öÖç³Ïö³mø ^³³Úø ^³³Ú$ *]
Ô•… Ykpà 3,13,23,8,18,28~{ âC Ù gzZì ßÌt•ë HÔ • D™ s: gzZ • I  hö†ø³Ãø³ûÖ] kû³Þø^³Òø ºðoû³³•ø ÔøÖô„ø³³Êø
Do2]†Ò(äßm‚ÛÖ] èfjÓÚ(659ävË‘ (16 ä’u (3‚×q(kÃm†• …^`eE ó X
ó ì ]! ½Ìt D™yá{z 6ì „ (Znç †ôÛøÏøÖû] oÊô áøçÖöçÏömø ^Úø ^Ú$ *]æø äöÞøçÖöçÏö³mø
~y
( |$ W »# )izg kZž• ët v߉L L• D â • Ûh'× 0Æ ¹Æ# ( [ZŽ ) • äöÞ$¬ôÊø ‚ô‰øŸ*û] o³Êô æû*] hô†ø³Ïû³Ãø³Öû] o³Êô
É • ]o" ƒ  Ô• CY ÅyÒ '! Å b§ b§gzZ • CWNš : â i ) '! x Ót ì @Y ¹¼Ž „ônËôßûjøÖô Ýôçrö%ßÖ] Øöaû*] åö†öÒö„û³mø ºðoû³•ø
Xì @™ŠgÃ]ÃZy  x Ó+ZX 7qðÃ#ªDD†Ë‘ŸEEŠ • á g Zt»g
u X¸ D™ ¹ [²( ~ qY o×$‘ø- o( fôß$Ö] oøÖž áøçföŠôßûmø Üû ồ jôøÖ^Ïø³Úø
Do2]†Ò(äßm‚ÛÖ] èfjÓÚ(659ävË‘ (16 ä’u (3‚×q(kÃm†• …^`eE `'gzZ ~ [+ `' Æ ‡gzZ hº„ôÒø çø³aöæø! Üø×$³‰øæø äô³³Öô•æø äô³³nû×ø³Âø äö³³×$³Ö]
#z xøH L L:Zƒ wZÎ~ ]ª“Ð Ý°Z Gî*9gm y{ Ÿg£Z x â Z Æ Vñæ'! àZEƒ ~ ‡ Z X pæø^jøËøÖû] †ôaô]çøqø oÊô ]„øÒø º̃ vûÚø
ó Xó ìg•ßtX 7I~·Ëb ïL L:c Û ó ó?ì I*
â• ™ b ï~ VÍß Ã VÂ! KZ gzZ• ÷pe
Do2]†Ò( äßm‚ÛÖ] èfjÓÛÖ](95ävË‘(Ùæ] ä’u( l^¾çË×ÚE ( vZ f ç) a Æ ä™ Ç* ~
E&
b ï~ V ðG34<X }uzŠ Ž H Â7[x» b ï~ xøz #¤
Z s§ ÅÅz m \¬ vZ - u 0Ñ
™ »ÃtÃkZÃVâ ›Z åE<XÅ?Cƒ7t :~yZ•Dƒ
#X ’ e * ^у  tX • D™ [™
 gŠ ÌÃ~Š •
„ á ÇZÅV“zŠ c á ÅÇð¸N Zv߉b§Å
~Š • ~z2 ZC Ù ZŽž 6 ì [˜gzZ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
116 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
115
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

@
T z V‚F Yƒ]Š XV- { k
z `{6kZ {Èžì @ LÉ ˜ÌtX B7
Xì ª
X Iï]øϹgzZ Š á Ãz
R™{zì LgV•
gzZ¬„
ì ~Vƒk è
 è:Ù]ç‰
D…çaŸ(àŽm;Þ¨^Ê^•…(223”(21t(ämç•… pæ^jÊE
?ì ~q¾„
7kp]gúgzZ Zh˜Ô y vZ èg Y ZŠgŠ1Z ä ã Zdx â ZXì ~ Vƒk gzZ¬„ è:h]çq
Dƒ kp]gúgzZ Z h˜gzZ yžì g•~ VÍߎt:Ù]ç‰ :cÛ äÅzm\¬vZ-g—ž He
â• ZzgÐÅ\¬
?ì ÝZ HÅkZ• Xì kp… e:ÀF !Ýç• ð]„fÖ]
<ÑÔ• Æ Vzƒy ]ÑìŠzŠ%z ë! ¡ƒ t : h ]ç q D læ†ne (änÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]•(191ävË‘(1‚×q( ð]•…‚Ö] oe] à g› ˆÚ†e( †nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ]E

}'ñä ԃߞìt „  èÅ y ¬ÑÔ7ÝZ ðÃÅyZ~ {0 :cÛ äÅz!WzmvZ-*™Ñì u 0


â• u~?Œ
g Û‚
 èÅ]gúÔƒ [ »g$
žt „ Ô x Î$
Ôƒk
  èÅ} h˜ÔVƒ
Ñžt „ gzZ • „ è{ k
Æ VÍß :ÀF èÓ×ÛÖ] ೊuæ Ý糕 г׳í³Ö] ð糉
}PÆV#Ô ZƒtÐ}PÆ]gúžwì{z¹! Ôƒy!
Ôƒtzg$ 
i$ Å/·g,gzZì f(]Š ¬ hZ †ÛÃÖ] oÊ ‚mˆi Üu†Ö] èבæ ð^ÛÞ
X Ü×Â] oÖ^Ãi ä×Ö]æX •wìÆVz• Û »gzZë! tÔtÐ
ƒ @™gzŠÃ]ñ~æE %N‘œgzZì CŠ c
i X ðçŠÖ] èjnÚ ÄÊ‚i è΂’Ö]æ
D…çaŸ(àŽm;Þ¨^Ê ^•…(20”(21t(ämç•… pæ^jÊE Xì
Dé†a^ÏÖ]( èm†’ÛÖ] gjÓÖ] …]•(191ävË‘(5‚×q(of›†ÏÖ] †nŠËiE

Û ) .y›L L• Dâ•
Vâ • Û ¶°Zm y{Ÿg £Z xâZ ï
GE4hÒX3Z xâZ
à¬y›gzZÔ7ļ nÆVz• Û »gzZ7(kp)ŸqðÃ6 (gZŠ'

ŸŠpñO CÔì ÄwJoÆ ®  ¤Ôì ÄxsZ » kZ nÆ
Ô,Š™]ŠXÄ
 èÉ BXЄ  èÅkZ®  ËzØg¤ ZÔì
ÅyZ \¬vZž•vß{z¸ :ÀF Ü`i^F³³n‰²] Ù‚³fm Ôò³Öæ]ü
Xì êŠw$ ÐVÇ>ÃVÇZ'  û l^ߊu
D70km•(á^ΆËÖ]é…ç‰(19¸E
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
118 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
117
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

Ü z D Α
™| 7‰ C Ù bíÝZ {gÎg ! 17 Ãyl è«Š :h]çq Ìñ^¾ææ•]…æ]VÜ`Þ h^e
]szwt6 ! »gÅìgzZÔ Á }gŠÆ™xŠ6 ã0 g !
17ðgzZÔ *™xŠ6B XÐ,™™f`ªz¼Ðá ZjÆ+Š ÈÇg )  ~[ ! kZ
yZ*iz v6ìCizg :egzZ Xì «* *ö ™ÉƒÔ•ÔÍÔÝÔÁÔb Vžì –nzq Z~x‰ZY § Z :Ù]ç‰
kZ ( ³7pÑvZ p)lXŒÆ™"Ð { i @ [ M ™ÉÐ [†z X tæì LE
E "YÜm†ÓÖ]‚f äq]çì^m ÜÓn× ݡŠÖ]
:( ³7 t)ˆÆ X w ÑìLE
E "Y Ünu†Ö]‚f äq]çì^m Ôn× ݡŠÖ]
àm‚Ö] ovÚ^m(Øãù‰ …]†eŸ]‚n‰ èÚ†ve (gÑ Ø³Ò o³ãÖF]^³m سãùŠÊ X [†ì ELE
"Y ‚n•†Ö]‚f äq]çì^m Ôn× ݡŠÖ]
X |æ‚e^m Ðve Ønñ]†fq^m (gq] kZgzZì -7 Ô[f+ è Y Øn×rÖ]‚f äq]çì^³m Ôn׳ ݡ³ŠÖ]

D…çaŸ(àŽm;Þ¨^Ê ^•…(606”(26t(ämç•… pæ^jÊE
Vì •7 ¬ŠtˆÆ
Æp ÖZyZäm\¬vZ Gî*9g <  IZx â Z ` ´»yl 6 Z
x £gzZq ÔjÛu†e oßÛu…] Ù]ˆiŸæ Ùˆi ÜÖæ Ø×ÃÖ] Ømˆßi oÖ‡] Üm‚Î kÞ] Üã×ùÖ]
(Ünu†Ö] àÛFu†Ö]²] ܳŠe‘6 ~§Åì( C)é L Lc Û yÒB‚
â• ( Ü׉æ än׳ ²] oב ‚ÛvÚ ^Þ‚n‰ èÚŸ†ËÆ] Üã×#Ö] (ànÛu]†³Ö] ܳu…]^³m
Ôg !998 6 kZ ™ðŠ Ð ã0 Ð( } hð) Zg f Ð ZgzZ ƒ • Í Ý ½ b ] Ü׉æ än× ²] oב ‚ÛvÚ ^Þ‚nù‰ èÚ] Üu…] Üã×#Ö]
Xá 8 ã0 {zgzZ }™xŠ ™| 7ïc g !„100 c 400Ânƒ :gzZ ?ì ^ YnztHXì -7 ›zgŠ~Š°t ¤ˆÆkZ
u 0
xŠ6 ™| 7
J pÑ |†³ŽÞ ܳ³Ö]ÒgÎg ! 17‰ Ü zD ÎgzZÔ}™„(Zizg Vzg etÔ• ]»' ¹ ~ kZgzZì ^ YgÃè ñ¬Š :h]çq
6kZg ! 40 ™wïg» kZ ~ ò¤ Å %fÆ™ %f àgzZ}™ 1™ É 7Æm¾ZÆyZ©ñ• Zt Ô•‹g Z›@ zZ~‹g Z‹˜ ]Z|
D…çaŸ(àŽm;Þ¨^Ê ^•…(612”(26t(ämç•… pæ^jÊEX Ü×Â] oFÖ^Ãi²]æXá 3Æ™xŠïc
x *
Æ Vzk  iz VâzŠÆ kZgzZvZ†x * » _¨CÙ b§TÔ• Æ {Ç
` ´»V í! cƒ‚gx * ¼ ~C Ù ªÇƒgH6{ÇkZŽX • [°Z†gzZ <Z†
?}™ H‰ Ü zkZ ÂñYW×J:Ù]ç‰ X Ü×Â] oFÖ^Ãi²]æX ÇñY3gx * t»kZÔ~
E
TgzZ }™]ÒÅ pÑwjÑ n Æ … üL Š :h]çq
¢ D…çaŸ(àŽm;Þ¨^Ê ^•…(605”(26t(ämç•… pæ^jÊE

8 ã0 ˜&Ôñ7wjÑg !
ZQ. &™ƒzás§ÅwŠ ñ M×‰Ü z 
` ´»yl
X 7`Q ƒ̈Ô ñY4Âì ´Ô ñYÖÂì Z9Ôá :Ù]ç‰
?ì H ` ´» ( %È)yl
D…çaŸ(àŽm;Þ¨^Ê ^•…(612”(26t(ämç•… pæ^jÊE
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
120 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
119
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

,ŠÃ,Z Ë: ,™wEZŠp:
XƒLeqÑs Üx » ðÃŽ N Cc
nz»ä™Za t · Zz›~Vß Zzy
Za ›yxgŠ Æ ~ç Vxc V â : Ù]ç ‰
ð¸ ÇÔ~ \!
D…çaŸ(àŽm;Þçñ^Ê ^•…(607”(26t(ämç•… pæ^jÊE

sŶ°Zm<
 IZx â ZÃVß Zz¶Š]Z j
Ë ?N Cnzðûä™
~Š ]i YZ Å]Z j ËÃX䶰Zm y{ Ÿg£Z x â Z ï GE4hÒX3Z x â Z 6#~gƒÑ-i úåL›E $ nÆt · Z~ Vß Zzyƒ  :h]çq
:•D â • Û Š•
á g Z ñƒD™sÃyZ Ü zkZgzZpÑŠzgŠg !
‰ kŠ kŠy
M wzZÔ³7•öæ•öæø ^³³³³mg ! Ùq
Zg ZD
q Z
,ŠÃ, Z Ë: ,™wEZŠp: n Æ qÑs Üx » Ë( 1) ÔBZ e ~ ~& ; Å yyŠ ]‚#{z ÔOg:6}i @'  » #kZÐ
Xƒ LeqÑs Üx » ðÃŽ N Cc nÆyŠ ]‚Ã-C Ù X Ç}™Za t · Z~ƒ  \¬\ñÔN 3ƒ 
E G
Ù Øž• SeC Ù ØçLG
g $
~ì }g øC .> ÒZ 'gúb§T( 2) D…çaŸ(àŽm;Þ¨^Ê ^•…(612”(26t(ämç•… pæ^jÊE X ,™ 1| 7
Û uÑÐZ ~ g
Vz³vZ câ• uXì x Zwt Ô}™„z }ëŽ ñYƒ
i§»¶Š]i YZÅ]Z j Ë
X xõž: c ¯ÁqÃC Ù Øä
p ÖZ Á ƒ ´Š ]i YZÃËÅ]Z j ] i Y Z L Z : Ù]ç ‰
ËCc
}Š:¼ÃyZ c ñYƒZ] Ð ÇVâ KZž• Setc ( 3)
?ñY~ŠÐ
X •xZpŠzŠ%ƒ  tÔ}ŠÃ… 4hÒX3Zx â Z :h]çq
qZ 䶰Zm y{ Ÿg£Zx â Z Iz +ŠŠëï
 GE
X N Y•Š«™lÝÃVâ ›~~g Z] ¯]â l( 4)
ŠŽñB‚Æ p ÖZ yZ ~tçg ~zëÔ ~Š ]i YZ Å]Z j ËLZÿ
:ì6htžƒ: x¥J Z  ~ ]â lÆwâ z ãZ-Š ( 5)
x Z™ Y x LZÃMŽ ãZ0 { ]Z j Ëz lÝ] äk;Z à>Z!]M:ì
Xì x Zw- ¬ZÅݪž,Š
~CÙ g â ‚r
 ™ Vx ~gâ£Z ŸZ1Z { • á ¦[» ]|c e\¬vZ èg
înÆ( ä™hÃkZgzZ›Å]gú)]gúhzr  ( 6)
ŽZ:vZ îG*9g j‚x´Z ñfzx « ñ1zZzx Z™[Z]ZŠ • á g Z c+Z {ukŠ
m
„ b ï µZß Z °¤Z•Dƒ ̇ Ãœ£ÒZ~kZ ñYc Š:ÃË¿z
yZVz™Š XZ {Ò M c
GŠ XZŠp™ƒyzf â zi W\E¬8 äMc ãÐ
~ ]gúÁŠ ›Å bZžì C î0pIG Z ôÜÌZ
$0  ƒ ̈¤» +-BE
X ~ŠÃ•V{£Z Zœg ZŠgp' Ù ZpLZ î@GÄ)@
{Š ZiC )¬ ]i YZ Ń 
Þ ‡C Ù i )L
Þ ‡êL *
\
]gú) yi ñ1zZ c ƒ & Ë~ b ïžeì ( L ƒZa
nÆqÑs Üx » Ëžìt oÑÔ ñâ • Û•' Ð x™LZ \¬\ñ
XƒZ' ³»kZ Â_ƒZa Ð@§›gzZ3â: ( „  6 uÆ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
122 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
121
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj
EgG
$
Ô ~ß Z Ø ÔxZg Ô! ;z Ô ~oÔãc Š ‡‰D 
% îS• Û »Ž ( 12) b ïÐ kZ {zžhÅyiñ1zZÉì e: yiçLG¤ .> Z 4-( 7)
«ŠÐ6kZÐk  ½Ièc 
k ’Åb‚gp¤ Zƒ@™ cŠ Zj
ZÃy›ª) ñ1zZ b ï» kZÐ kZžƒ Á (Z ªƒ: ( ö ë )ƒ » yZtgzZ ,Š™
y›Ë~ x » kZgzZƒ : (ZgzZ Ô ñYc Š : îÌ» n% «g { Zp š ÃVâ ›tž,Š: ¦  Ù ÌZ
C  ƒ¦Ñ ïG
GL 3{š!c
ãj̄ ! nÆyi
,Š¤ ZgzZ X >xg „š ñ2» VzD  % ÌZ  ƒ: Ìyv CZ f » „c Š ÞnÆÑkZžìt4É ì ( * àyv) ã‚g]µ
X n¾y M ƒ: Ì~EŠ7„åÂœ´Š~kZž£z é›.E 'gz¢Â XÃVz³vZD»x •ZgzZì @ ƒB‚»½/~y*zyîSb ïñY:
!
Vz³vZìgpÅÜÑ ï GL BÑ} b§CÙ n¾Ô•:%g•'! {g !
t X ’ e: ¯:  »ÑƒÑnÆË~@§¸gtže
D…çaŸ(àŽm;Þ¨^Ê ^•…(607”(26t(ämç•… pæ^jÊE ó ó} MX}Š= Òg 7Zžì CY Å e Z@ ¸ åÃVÁZ VŒ( }g ø) ( 8)
Xƒ4Ž}™{zVz³vZž ( ,™ ) ¬ŠgzZ,™¦Ñ
ñYc CÃË: ñYH¿ðû ã‚gg¢Åy›ËŠp: ( 9)
¦Ñè]o¤ ZV; Ô}™C Ù ª* ƒ~fñzݪ»kZgzZò¤„XKZ {zp¤ Z
Åg¢gŠÏZ n Æ kZ Âì ݪz ~fñ6 gîx ¬ {zž ñYƒ " U Ð
9»kZgzZì x Zw{Š c
iÐkZì t ŸZÐZ ƒÑ »gŠTì ZzgéZp
4 VŒ å Z® ì @ ƒg ZØŠ ¹ ~ nç LZ îS{ i Z0 Z6

Xìg¿6 ÏZÔ ˆðÑ:~x »g ZŒ¿g~B;„( wJ e )
•Š wqZz]Z j Ë( aÆŸg ÅvZ )vZzßÃVâ ›( 10)
g2Š » VŒ ( }g ø) \¬vZhJ  ` M 6ƒ: ÑÅ œ~EŠ ÔN Y

gzZ 7]i YZ Å17Z ÔžÂN Y •Š lݤ ZÃg ñ ( 11)
~h £zçÐ yZgzZƒ: yv»y›ËÐ Tƒ~%Z kZ Ì{z
Xì " UÐe\¬vZègx Z™/ôÉ 7B p
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
124 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
123
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj


»¤zŠ Y Â{z • ñÑ ™ ¯ Ž {z Ô Ç ‚önû Òø ]çÃö ßø³‘ø ^³³Ûø³$Þžô ]ç³Ãö ³ßø³‘ø
†+æ•^q…æ]æ•^qVÜa• h^e
@ƒ 7> » ¤  zŠ Y gzZ Ôì dÛ
• †ö uô^³Š$ Ö] xö×ô ³Ëû³mö Ÿøæø †õ³uô^³³‰ø
~}>¤  zŠ Y ƒ
 ÂÔ} z M } éö†ø vøŠ$ Ö] oø³Ïô ³Öû^.³Êø o³iø*] &ö³nû uø 7|ðÃÅzŠ Yž• ëgzZ • D™g ïZ »zŠ Y v߉
yZZ 6kZ ë á1 X ‰ aZ¤  h( †ø ³eô ^³ß$³Úø • ]ç³Öö^³Îø ]‚÷³³r$ ³³‰ö à |Å zŠ Y Ð g Û ë Vz³vZ Y •
u z yWŒ á yZ ~ [!
kZ ì
Xì [g » .ñgzZyzg ;Ž ñÑ û o‰øçÚö æø áøæ…ö ^aø ÆVß Zz ä™zŠ YgzZÐ,™"
ãZzì¦ÑÌ~}g ! U
6 ZŽ iZÎ
D70^i65 km•(ä› é…ç‰16¸E XÐ,™
:ì ~ˆy M Œ Û
슎z»zŠ Y
Û »y-V;:yZÑZ +ÀF ]æû †ö ³ËøÒø àø³nû _ô³nFŽ$ Ö] à$ ³Óô³ÖFæø ™
ñƒ•
?슎z»zŠ YH:Ù]ç‰
X •D 2zŠ YÃVÍß — †ø vûŠ( Ö] Œø^ß$Ö] áøçû Ûö×( Ãø mö Eš!
Dƒ ]Z W ZÆ kZž~ öW - kZì ŠŽ »zŠ Y!V; Y :h]çq
GG
Û Xƒ ~È ÃÅVÍßžV- c
D102km•(é†ÏfÖ](1¸E
u0 yWŒ Z éG
ƒ W 5©G3©86Ú ËžV- { Zp•
Û | 1252°õ Zò •
:ì D â • á )´
ŠŽñ{™E » ä™zŠ YÆVz¤ zŠ Y ~«£Æx?Zm .ñ]|~
kZÔŠŽz » zŠ Y:ì ~ ãZ*i bÑ †övûŠ( Ö]VoÞô]†øËøÂû $̂ Ö] |ô†û³•ø o³Êôæø
:ì ~ˆyWŒ Û çOì
Š 4
hq }g ø W Z » kZ gzZg¦ » åö…öç% ’øiøæø åö•öçqöæö ^³Þø‚ø³ßû³Âô Ð' ³uø
ë ¬! .ñ} Z á1 ¤ zŠ Y:ÀF oøÏô ×ûiö áû]* ^Ú$ žô o‰øçÚö ^mø ]çÖö^³Îøü
Xì X å†ö$ø*]æø
»É ¹ä.ñÔÐß Z e ?c BZ e oÏøÖû*] àûÚø Ùøæ$ *] áøçÓö³Þø áû]* ^³Ú$ žôæø
ÆyZVáÑgzZV(g ÅyZ =ß Z e Üû`ö Öö^føuô ]ƒø¬ô³Êø ]ç³Ïö³Öû*] Øû³eø Ùø^³Îø
Dlæ†ne(†ÓËÖ]…]•(44”(1t(…^jvÛÖ]•…E

: •D â •Û m\¬vZ Gî*9g~zâ)´
ChzŠ~wìÆyZÐgziÆzŠ Y àû³Úô äô ³³nû Öøžô Øö³n$íø³mö Üû³`ö n%’ô³Âô æø
Dâ•Û m \¬vZ Gî*9g ~gi â x â Z :ÀF ä³×Ö] ä³Û³u… p…‡^ÛÖ] Ý^³Ú¦] Ù^³Î
ä .ñ~ Y LZ ÂX Nƒ x¥ ‹øqøæû ^*Êø oÃø Šûiø ^`ø Þ$]* Üûaô†ôvû‰ô
Ö Z Y f g/ gzZ <
»#  IZ :• …ç`Ûqæ èߊÖ] سaœ g³a„³Ú
„ ÂG 7g e c Û ä ë c
â• 0sp Ÿø ^ßø×ûÎö o‰øçÚö è÷Ëønìô äô ŠôËûÞø oÊô
žt gzZì ]mZ »zŠ Yìt < Ø è †vŠÖ] l^f$ž o× èÚ¢] ð^Û×Â
• ZŠ }¾ Ž wZ e gzZXì ̈¸ o³×ø³Âû Ÿ* û] kø³Þû*] Ô ø $Þžô Ìûíø³³iø
|Å kZ b§ ÅXU Y âZ vŠ å†nÆ èÏnÏvÒ èÏnϳu ä³Ö áœæ
ñYøÃVIz¯ÅyZì ~B; ^Úø ÌûÏø×ûiø Ô ø ßônÛômø oÊô ^Úø ÐôÖû*]æø
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
126 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
125
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

Û Š•
á g Z 6 ZŽ Â Zƒ wZÎ » b§kZÐ ]|
\L
ÝZ ~( zŠ Y ª ) ç? L Lc â• Xì X èje^%Ö] ð^n•¢] àÚ
Û ª) yú• Û Ò çM?MX ì Cƒ7oÇ!
\M
}g !
Æ( Vz¤ zŠ YÆyú•
 Ú Dlæ†ne(oe†ÃÖ] ']†jÖ] ð^nu] …]•(174”(14t( pæçß×Ö Ü×ŠÚ xnv‘ |†•E

:ì @ Yc â• Û~ : •D â • Ûh' ×
Š ™zŠ Y 6V\ M Å VÍß :ÀF æø Œô^³³ß$³Ö] àø³nö Âû ]ø ]æû? †ö ³³³vø³³‰ø™
c ™f » ( zŠ Y) kZ ä \¬vZ :ÀF äe^jÒ oÊ oÖ^Ãi ä×Ö] å†Òƒ ‚³Îæ
Š Zg e¹ZgzZ
X c —Üûaö çû fö aø †û jø‰û] ™f Ìt gzZÔ ì c Û ~ [ Â KZ
â• ^Ú †Òƒæ Ü×Ãjm ^Û³Ú ä³Þœ †³Òƒæ
D116km•(Í]†ÂŸ]é…ç‰(9¸E kZ gzZ ì @ Y 5ÃkZžì c Û
â• äe †ËÓm ^ÛÚ äÞœ oÖž é…^³•ž ä³nÊ
wì Æ x?Zz> ðÒ}ÅZ m Ïñ:ÀF ^`ø Þ$]ø Üûaô†ôvû‰ô àûÚô äô ³nû Öø]ô Øö³n$íø³mö™ ~ Vzq yZ zŠ Yž ì {g • á Z~ äqæ‡æ ð†ÛÖ] àne ц³Ë³m ä³Þœæ
tÐ zŠ YÆyZ~
ˆƒ Za ]! — oÃFŠûiø žtgzZì @ Y H¬Ð Xì Ð Ÿ ^ÛnÊ àÓÛ³m Ÿ ä³³×³Ò ]„³aæ
X •ChzŠVáÑgzZV(g {zž yxgŠ Æ ~ç Vx=g f Æ kZ ^–mœ &m‚vÖ] ]„aæ äÖ èÏnϳu
D66km•(ä› å…ç‰(16¸E ,q x Ót gzZì CY ~Š Z™ ðZ] X äi^f$¬e |†’Ú
gzZƒ: |ÅT7e~ kZ
™ZÆvi !
A Z
q
Åzm\¬vZ -g—~T ) g ut
qZ ~ g !
 gŠ Æm \¬vZ Gî*9g K¬ yÎ åLOE7 xj%$˜ yÎ
Æ zŠ Y Ì( ì ™f » ä™zŠ Y 6
Å äY 6y• M =! ]|:Å n²Q X ñ3Š ÚÓP gzZ c ~i !

Xì C™ãZzÃ]mZ
„• á ‹PaÆ «™Ã]gúXì 6y• M ÔŠ Z÷q Z Ôì ]gz¢
( ™ )wï( ~gze ª)¥ ä k Q X ˆ ~Š Ÿ]gúí!£Š Z{~
Dlæ†ne(oe†ÃÖ] ']†jÖ] ð^nu] …]•(174”(14t( pæçß×Ö Ü×ŠÚ xnv‘ |†•E

` s§Å y• M Zƒ km 6}gze › kZt [ Z X ¢s§Å y• M ì Cƒ~ÈÃsÜ}HÆV- g Zæ


ä M ,i Zz M ÅÁzg؈Æk Š ~hðX Š
ƒ T
¸Ð VzÞJ VŒ {H) ~g Zæ ‰Žt:Ù]ç‰
»y̈ZžÔ• D 3Š}H( i !
ÌPŠgzZuQ ZuzŠQVƒ 0
Z] ZQB; ZuzŠQ Z¤
q ™ MB; q ZgzZ' c Š ¯ gâ YÃy̈ZÔ c
ì Cƒ |~ kZ {)z {)zc Š hŽQ c
Š^» †
”¸tZ  ä ]gúX Zƒ[¦tgzZ̈¸ÔŠž Zƒx¥Ð T Z¤ ™ƒ ?~ÈÃsÜ
E
Z yZ ìÆ™×zg v M [pQK ¦Y ¡
Y¡ Z x ÓX ð M ™òÐ û dZ ~ ]| dZ ‹¤“Xì Cƒ ~È çŽ$ sÜt:h]çq
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
128 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
127
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

Ôìg D™ ¬Š \ M ¸ k0 }÷ o³ ³ ‰œ… ‚³ ³ ß³ ³ Â^³ ³ ³ Û³ ³ ₳ ³ uœ ‚³ ³ ó ³ ϳ ³ Ê Z F QÐ6}gze ÏZ¤ „z ¬Š ~k


~i !  Š ~hðX ˆƒÐ {™VÆ
} Z :c Û ä Åz m vZ -\ M Q
â• ^Ûâ‚uœ Ù^ÏÊ (o×q… ‚߆ì¤]æ 6 ÔŠ LZ~ÐzÂÅg—:ž ¹Ð { • á Š !™ƒ¢qäk QXì @M `
Vz³vZž ì x¥»H !È ¬ [س ³ ³ q†³ ³ ³ ³ Ö] ij ³ ³ qæ ^³ ³ ³ ³ ³Ú †³ ³ ³ ³ 쥳 ³ ³ Ö ž¸yZª„Špg—VŒX ,Š Z•Ð ûÃ~ç~÷g—[ZX c M ̈¸
)X cŠ 2¯» ! c ËÐ kZ= ä [ä³ ³ f› à³ ÚæVÙ^³ ³Î (hç³ f_³ ÚVÙ^³ ³ Î ä kZ Z  X ‰ V~ v M VâzŠ ÂÌZ ÌZ ~ç žgzZvi ! yÃ
\ M ( vZwÎg c H{z Hn²ä~ ^³ÛnÊVÙ^³Î (ܒ¢] à³e ‚³nfÖ Ù^³ Î kZXì ~ 7ðƒ £Ä Zgt(ž ) ÅyÒ ª~g ‚ä { • á Š !
 H Ÿ»
zŠ k0 }÷ :c Û ä ÅzmvZ -
â• Ìqæ èÎ^³ ŽÚæ ¼³ŽÚ o³ ÊVÙ^³ Î (]ƒ Ôì ~ ûÂ~ç ~÷!ÇñY Hnç (ZB‚ÆV'¾ëg—:¹ä
u}÷q ZÐ ~ yZ ñ M òŠ M [ç³ ³â à³ ³mª³ ³ ³Ê Ù^³ ³ ³ Î (†³ ³ ³Òƒ èó ³ ׳ ³ › [ZŽ HÃkZžyZª+¢qx ÓgzZ { • á Š ! ™Š4Æg—Â~
[ ZX å Š
k0 ÆVƒ 0 }÷ZuzŠgzZk0 Æ ^³ ãnÖž t†³ í³ Ê á]æ…ƒ †³ ò³ e o³ ÊVÙ^³ ³Î {•á Š !
?Vßš Ð û™}Š i Zz M ~ Â,Š ]i YZg—¤ Z :¹ä kZ ?,Š
LZ ä q Z Ð ~ yZQ Ô Š Ö Ä³q… ܳ$ ܳ׳‰æ ä³ ³n×³Â ä³ ³×³ Ö] o³ ׳‘ o³fß³ Ö] X ð M òÐû]gú{zUg ¯Ô ~Ši Zz M äkZ6 ]i YZÅ
1 HÃòŠ M kZ Y7 Ð ¶‚ ^³ ã׳ í³ Þ Ä³ q… à³ nu èŽñ^³ ó Ö Ù^³ ³Ï³ Ê Do2]†Ò(äßm‚ÛÖ] èfjÓÚ(475,476”( l^¾çË×ÚE

HzŠ Y6kZ :¹ ä }uzŠ ì


Š k³×³Ï³Ê à³ n›^³ nŽÖ] Œæ ð… ä³ Þª³ Ò
HzŠ Y6
Š Åzm\¬vZ-g—
0ec Š[ZŽ Ô Hä¾Y7Ôì ‚ÏÊ ^³Þœ ^³ Úœ (ŸVÙ^³ Ï³Ê [ä³ jq†³ í³j‰]
|“ HzŠ Y6
?Š Åzm\¬vZ-g—H :Ù]ç‰
¹Ð q ¾Y7 X ä ~Š· ê Z †³ n%m ᜠk³ nŽìæ (ä³ ³ ׳ Ö] o³ ³Þ^³ ³ ˳ •
g—! V; Y :h]çq
HzŠ Y6Åzm \¬vZ -gâ6
~g g 9X Š
3 ÃVß ! Ð ÉgzZ É
á Zzå k³ß³Ê• ܳ$ ]†³• Œ^³ ß³ Ö] o³ ׳  ÔÖƒ
:ì ~
V¹ {z Y7 Ô™Äg ~ GÅgL X † ò fÖ ]
Е vZ èg È ¬ ]|:ÀF o׳‘ ofßÖ] †v‰Vk³Ö^³Î èŽñ^ àÂ
Ô~ ,.Æ yZzg f c Š [ZŽ Ôì
6ÅzmvZ -vZ wÎgžì e Zzg سní³m á^³ Ò o³ ju ܳ ׳‰æ ä³ ³n׳ Â ä³ ³×³ Ö]
LZ )ÅzmvZ-Ñžì yÒ» ~zZg
c
t ÅÅzmvZ -\ M  Š Š™zŠ Y (ä³×Ã˳m ^³ Úæ ðo³ ŽÖ] سó˳m ä³ Þœ ä³ nÖž
6,. kZ (B‚Æ evZ èg/ô
Æ ä™:¼ Ã\ Mž ˆƒ ª q (^³ •æ ^³ • Ýç³m l]ƒ á^³ Ò o³ ju
È ¬]|63ZzÔ‰ á p=
ì Hx »t ä ~ž @ ƒw슎z!o³Þ^³ jÊœ ä³ ×³ Ö] ᜠl†³ ó •œVÙ^³ Πܳ $
vâ k0 Æ ,. kZ :c ÛÐ
â•
}÷\ WyŠq ZÔ @
ƒ: H{zèÑq ᡳq… o³Þ^³ iœ (o³ñ^³ ˳ • ä³ nÊ ^³ Û³ nÊ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
130 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
129
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

nÆßyâ ‚ƒ  tX ‰ÂV×Î{g Š ~T Õä5F


G"N
»xñq ZgzZ‰ ]|X¸ |  gŠ éÅ VzuÆ
yMŒ Û ˆÆkZX Š c Ñ~# Ö }
ÅÅzmvZ-g—yâ ‚ƒ  tgzZ •Ð :n²ä ~ì yÒ» •vZègÈ ¬
—Œ^ßÖ] h†e ƒçÂ] ØΙgzZ —Ð×ËÖ] h†eƒçÂ] ØΙ'gÎVâzŠ ň vZ 7:c
â•Û ?HC
Ù ªÃkZ ä \ M
"7Æ e Mq ZCÙ X • t M {g Š~ VÂgÎVâzŠ yZ X Nƒ wi * ~gzZ ŒY ËgzZ ~Š s¬= ä
> }Zmg—gzZ IÁ•¤ ƒ
 žJVŒ X ¶CY t{¤ q Zq ZÐ Ðzz ÅkZ }ž Zg eÐ ]! kZ
D1098”(á^ʆÃÖ] àñ]ˆì †nŠËiE X ‰ƒ„  gHÇ! x?Zz -\ M Q Ô“: (Ž)Ñ~ VÍß

¡ãKÅÅz!WzmvZ -g—sÜW Z »zŠ YžìgŠ c ]! t »ä™®ŠÃqÅzŠ YkZäÅzmvZ


)´X å: W OÐ kZ †Uðûª ‚g ( Zg*6 zZž 6) åŠzöJ  Š¬
X c
: •D â • Û m\¬vZ Gî*9g~zâ Ñç›…]•(122ävË‘(4 ‚×q(å•çßqæ ‹n×e] èË‘ h^e(Ð×íÖ] ð‚e h^jÒ(Ìm†³• p…^³í³eE

ä m \¬vZ îG*9g nÈ è‡:ÀF lûøð^qø ‚ûÎøæø š º ^nøÂô o•ô^ÏøÖû] Ùø^³Îø Dé^rßÖ]

ðW ]c Zzg Î Å b§ kZ :c Û á$ *] è÷ßøn(føÚö &ôm‚ô³vø³Öû] ]„ø³aø lö^³mø]æø…ô


â•  Û m\¬vZ îG*9g ~Š !
eZzg L L• D â • WŠ Z%+-Z h¦åÃÑZgœ
|“
WZ » zŠ Yž ì t Š Z%Ð kZ • åô‚ôŠøqø o×øÂø ¼ø×$Šøiø ^Ûø³Þ$žô †ø³vû³Š( Ö] zŠ Y6ÅzmvZ -ݬ¦g—ä V@ ÅkZgzZ ~Š· ê Z 0ežì
6Y ¡Z ~C Ù ªgzZÔ Z åLh8EÆ\ W äô×ôÏûÂø o×øÂø Ÿø äôuô…ô]çø³qø †ô³aô]çø³¾øæø »Æ\ MpX Zƒg ZŠ%6ug IŸÆÅzmvZ -g—W Z »T åc Š™
gzZ wŠ Æ \WÔ=Å \WX å Zƒ X å•^ÏjÂ]æ äôfô×ûÎøæø ¢qx?Zmsƒ]|ˆÆizgPX eƒ7W Z ̼6 Š NZz=gzZ
X åZƒ: W Š NZ
Z ðûkZ6 ä ~Š· q Z ÅzmvZ -vZ wÎg c ž Hn²ä VrZgzZ ñƒ # Ö }
Dlæ†ne(oe†ÃÖ] ']†jÖ] ð^nu] …]•(175”(14t( pæçß×Ö Ü×ŠÚ xnv‘ |†•E Z~N.V#{zì yâ ‚¼Ž »zŠ YgzZì c
q Š™zŠ Y6 ÅzmvZ-\ M

WZ »kZ1åHJ„¹ÂzŠ YäVÍßyZ L ì
 L ~ß‚Z > P% VrZX 5ÃÅvZ èg Z]|ä ÅzmvZ -g—Xì Š c Š !ŠnÆß
Ì{z Zƒ W Z6wì sÜ Zƒ: Þ6{)z ®wŠ ÔCq Ô=Ågâ Zg— æ M'$ÅÎÇÆgLÐnÆ kZ  c VZß™wï ã0 » N.ä
Zƒ7W Z ðÃ6+Š 13ž ;g wìgzZì c
37* 3ž~ Vñ» ~z*Š ÉgzZ¸ L IÐ ÉŽ ug IññÆÅzmvZ -g—~ kZ X ðƒ
Æx?Zm.ñä *™y M Œ Û ì„
 gŠ Ç!*
Yƒ WZ »zŠ Y6wìÆÑ ðƒ Е¤ ~T« »y¾ c
{g Š ZgzZ äZ0
gzeq Š¼ ñƒ L IÆ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
132 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
131
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

¸ ™¢" ~ Š ˜( 6) *
k 3 ^³ãÞ] Üâ †v‰ àÚ ä³nÖ] Øní³m ܳ`n’³Âæ ܳ`Ö^³³fu] ƒ^³³Êü :c
â•Û0
X *
Îo6
VÂgúi ¾ 0
( 7) yZž Zƒt6 wìÆx?Zm.ñW Z »zŠ YÆVz¤ zŠ Yãú•Û dŠ —oóŠi
Dé^rßÖ] Ñç›…]• äÂçf_Ú(10”(4t(p…^íe xnv‘E X ‰Cƒ kC C™• wÃ\ M 1‰C™7• wV(g VáÑ Å
Û | 1252°õ Zò •
:ì D â • á )´ Y™W Z6yZ ÌzŠ Y „,Z • M ™W Z6Ñ Ÿ8 e »–g ZŒXC Ù i‰
EE +-B G
)Cîp©$ °zŠ Y:ÀF †ºËûÒö Øûeø èºnø’ôÃûÚø äöŠöËûÞø †övû³Š( Ö^³Êø
ì ({k Ãx?Z @ öG]|gzZ c ™i ]|dŠ 7s Ü} ]ty• á W Zt Xì
X 7„ gŠ{gYZ6
kZZ åE<XÅì¬É X änû×øÂø …ö^røòûjô‰ûŸô] x% ’ômø Ÿø zŠ YZ V;Ô ZƒW Z6 c
\ M Š Ù i~6Ãg—}g øŠ
ŠC HOÐg ZŒ
Dlæ†ne(†ÓËÖ]…]•(93”(6t(…^jvÛÖ]•…E
W ZÆkZy! iwŠ »]Z|yZ „V- X ǃx » * zŠ YÂǃ¨ £Ð{ 7»
:ì D â • Ûh
'× | 1252°õ Zò • á )´ D193”(8t(xnq^ßÛÖ] 霆ÚE ó Xó ìÐVm»kZž ÇìgpôÐ
ä™zŠ Y sÜÑZz ä™zŠ Y:ÀF †ôvûŠ( Ö] ØôÛøÂø •ô†$ røÛöeô †öËöÓûmø Ÿø äöÞ$*] À
]! t¬ËJ Z  ǃ7• Û »Ð ^Úø ØöÛøÂø æû*] •º^ÏøjôÂû] äônÊô àûÓömø ÜûÖø ^Úø ¦ÑêL 7»ä™zŠ Y
: ¿t¬ ðà cÇg :Š NZ » àônnôfûiøE oÊô ØøÏøÞø ]„øÖôæø (†ºË( Óø³Úö çø³aö ?ì ¬H »ä™zŠ Y:Ù]ç‰
1Z x â Z ~ xg ÏZ •Z åE<XÅÔ}™ …õç’ößûÚø oeô*] Ýô^Úø¬ôÖû] àûÂø DÝô…ô^vøÛøÖû] kZ¤ZgzZÔì x » ÑZz äYá ~ 3gzZ x Zw * ™zŠ Y:h]çq
Z à zŠ Y ž ì w® Ðgµ Ñô¡ø›û¬ôÖû] o×øÂø †ºËûÒö äöÞ$^*eô ÙøçûÏøÖû] á$ *] Å \¬vZ èg {kÙ 1Z ]|X Ç ñYƒ •

C Û » ÑZz ä™ Âƒ ]! t¬ ðÃ~
6|ÅkZÔì æI¬t :ÑZ àûÂø &ö³vû³føÖû] gö³³rô³møæø ^1³³_ø³ìø :c
â•Û Š•
á g ZäÅzm\¬vZ-u 0 ÑÔ•D™e Zzg
½ ÜðÃ~kZ¤ ZÔì ~gz¢c •$ …ø ÔøÖôƒø oÊô áø^Òø áû¬ôÊø (äôjôÏø³nÏô³uø Vzq à Zz ä™ uh ]‚ :ÀF :]ç³Öö^³ Îø (lô^³ Ïø³eôç³Ûö ³ Ö] Äø³ fû³ Š$ Ö] ]ç³ fößô ³ jøqû]
gzZX 7¬:gzì ¬t ƒq yZZ çø ö̀ Êø áô^Ûøm¬ô³Öû] ½ô†û³•ø o³Êô Ýø ô̂ ³øÖ ^³Úø n²äe\¬vZ èg x Z™/ôԔР:Ùø^³ ³ Îø [à$ ³ aö ^³ ³ Úøæø äô ³ ³ $׳ ³Ö] Ùøç³ ³‰ö…ø ^³ ³ mø
}g ø ~ k  ;Z ì Žžì t C Ù ª ^Úø á$ *] †öaô^¿$ Ö]æø(å](¡øÊø Ÿ$žôæø †º³Ëû³Òö ÏyÃ{zÅzm\¬vZ -vZ wÎg c :H Øö³ jûÎøæø (†ö ³ ³vû³ Š( Ö]æø (äô ³ ³ $׳ ³Ö^³ ³ eô Õö†û ³ ³ Ž( Ö]
¬zŠ Y ž )ì w® Ð [ôZ ^ßøeô^vø‘û*] àûÂø xô³jûËø³Öû] o³Êô äö³×ø³Ïø³Þø \¬ vZ ( 1) :c Û Š•
â• á g Z ?• ,q (Ð( vøÖ^eô Ÿ$žô äö ³$×Ö] Ýø†$ ³uø o jô³ $Ö] ‹ô³ Ëû³ß$³Ö]
ƬzŠ Yžì F 6]!
kZt( ì áöçÓömø Ÿø †øvûŠ( Ö] á$ *] o×øÂø o' ³ßô³fûÚø ™zŠ Y( 2 ) *
( 3 ) * ™ uÑB‚Æ (Üônjô nøÖ] Ùô^Úø ØöÒû*]æø (^³eø†( ³Ö] Øö³Òû*]æø
Xì 7„@ ƒ% X ]†÷ËûÒö àøÛ$ –øiø ]ƒøž Ÿ$ž \¬vZ ÃT * ™Oh* ÃyY kZ Íö„û³ ³Îøæø (Ìôuû $̂ ³ ³ Ö] Ýøçû ³ ³ mø o³ ³ (Öçø³ ³ j$Ö]æø
Dlæ†ne(†ÓËÖ]…]•(241”(4t(…^jvÛÖ]•…E wâ »d( 5) * 3ŠÎ( 4) Hx Zwä lô¡øÊô^ÇøÖ] lô^ßøÚô ©ûÛö Ö] lô^ßø’øvûÛö Ö]
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
134 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
133
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

{LgzZ] éE OL&M]c
M4E
5G M äÅzh Kzm\¬vZ -x™ Zg—~pÑg u : •D â • Û m\¬vZ Gî*9g~zâ)´
:cÛ ñƒD™™f »Vƒk
â•  q )Ñ! gzZ ì x Zw *™ zŠ Y:ÀF àøÚô çøaöæø ݺ]†øuø †ôvû³Š( Ö] Øö³Ûø³Ãø³Êø
X z™:zŠ Yª X ]æ†vŠi Ÿ [ÂÔ ì Ð ~ Vƒk {L oÊô Ðøfø‰ø ‚ûÎøæø Åô^Ûøqû¬ôÖû^eô †ôñô^føÓø³Öû]
(†ÓËÖ]…]• (335”(4 t(Øq†Ö]æ‚nÖ] è×fÎ oÊ ð^q^Ú h^e(h]•¤]æ á]„òj‰Ÿ] h^jÒ(p„Ú†jÖ] à߉E \¬vZ -vZ wÎgž Zg *~ yZÑZ äô×$Ö] Ùøç‰ö…ø á$ *] áô^³Ûø³m¬ô³ûÖ] h ô ^³jøÒô
Do2]†Ò(äßm‚ÛÖ] èfjÓÚ(49,50,51”(l]†_ì 1Ò Üß`qEþDlæ†ne àZz ä™uh ]‚ÐZ ä Åzm ÄôfûŠ$ Ö] àøÚô åö‚$ Âø Üø×$‰øæø äônû×øÂø äö×$Ö] o³×$³‘ø
ì @ ƒ ¬ LzŠ YX c Û g ÑÐ ~ áöçÓömø ‚ûÎø äöÞ$*] !!! lô^³Ïø³eôç³Ûö³Öû]
â•
Zw~*Š Ť
zŠ Y
Xì @ ƒ{L{ k É @ƒ7¬LgzZ Øûeø ]†÷ËûÒö áç³Ó³mŸ ‚³Îæ ]†³Ë³Ò
?ì H~*Š ZwŤ  zŠ Y:Ù]ç‰
žŽ ƒ ÷c w¸ (Z ~ kZ¤ Z : ÙºçûÎø äônÊô áø^Òø áû¬ôÊø 麆ønfôÒø äöjönø’ôÃûÚø
U
" ™zŠ Y6VÍßû%Š¼ » ¿Ë¤
* Z s ¦ÑZÃ:h]çq
zŠ YX 7¬:gzì ¬zŠ Y ƒt¬ Ÿ$žôæø †øËøÒø †øËûÓöÖû] o–ôjøÏûmø غÃû³Êô æû*]
ì eì »Š%¬tÇ ñY HOÐZ Â}™g Z Œ Û Z »zŠ Y6¿¥{z c ƒ
¬Ë{z¤ ZgzZÔì x Zw*5G» ݺ]†øvøÊø äöÛön×ôÃûiøæø äöÛö×%Ãø³iø ^³Ú$ *]æø ¡øÊø
Åzm\¬vZ-vZwÎgX ÇñYH{ÐZ Âì ]gú¤ Û » c
ZgzZX • ƒy›
gzZ ì ¬ *2gzZ Gƒ ï• á à †øËûÓöÖû] o–ôjøÏûmø ^Úø àø³Û$ ³–ø³iø áû¬ô³Êø
:c
â•Û Š•
á g Zä
) 7¬ ƒ: ]!
{k t¬ ðä Z äônÊô àûÓömø Üû³øÖ ]ƒøžôæø ¡øÊø Ÿ$žôæø †ø³Ëø³Òø
™OÐg ZŒÃk Q ZwŤzŠ Y ª X ÌnŠÖ^e èe†•†u^ŠÖ] ‚u
X(ì X †øËûÓöûÖ] o–ôjøÏûmø ^Úø
Xì bŠ
Dlæ†ne(oe†ÃÖ] ']†jÖ] ð^nu] …]•(176”(14t( pæçß×Ö Ü×ŠÚ xnv‘ |†•E
‹ { .Å
E
Û Š•
™zŠ YL L• D â • á g Zm\¬vZ îG*9g pZ ö§ Z†)´
Dlæ†ne(†ÓËÖ]…]•(139”(3t (†u^ŠÖ] ‚u oÊ ð^q^Ú h^e(•æ‚vÖ] h^jÒ(p„Ú†jÖ] à߉E
Å gzZ x Zw *
/]|Ý>Z÷Zžì e E4Oh. Z0Z]|
ZzgÐÅ\¬vZèg ïG
(Z ƒ Cƒ•Âc †Å<ÑÐ Vz>
d ÆzŠ Y¤ ZgzZì {L{ k 
Š hg™ÃÃBnZgzZ Zñä
VŒ c
%{zžJ zŠ Y qZ äÅ\¬vZ èg
:ì ~ˆy M Œ Û Xì¬zŠ Y


ñƒ• Û »y-V;:yZÑZ +ÀF ]æû †ö ³Ëø³Òø àø³nû _ô³nFŽ$ Ö] à$ ³Óô³ÖFæø ™
X •D 2zŠ YÃVÍß
(änÛ×ÃÖ] g³jÓ³Ö]…]•(319 ”(Œ•^ŠÖ] ðˆrÖ](Ù^ÃÊŸ] ÜŠÎ àÚ(îÖ]†vŠÖ] h^³jÒ(Ù^³Û³Ã³Ö]ˆ³ß³ÒE
— †ø vûŠ( Ö] Œø^ß$Ö] áøçû Ûö×( Ãø mö
Dlæ†ne

Û | 855°õ Zm\¬vZ Gî*9g4v+-Zg$


D102km•(é†ÏfÖ](1¸E
: •D â • )´
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
136 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
135
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

H7OÐZ q Š 4Æ WZ x â Z 0Z :yÒ » ä™ Oä  zŠ Y:ÀF : é†ønûføaö àeû] Ùø^ÎøV†u^Š$ Ö] ØjÎ o³Êô
[ZgzZÔ ÇñY H{ÐZÉ ÇñY „6ä™zŠ Y sÜ H :¹ä { çG .2E4X ä³³×³Ã³Ê •†$ ³rø³Ûö³eô سjϳ³m س³aø
Û X•
6 Š% ¬ » kZ : • D â • ~}g ! kZ Â?ÇñY c Š™OÐZ ÔÖ^³Úø Ùø^³Ïø³Êø [ä³³Ö^³Û³³Ã³³j‰]æ
Xì Dâ• Û @vZ Gî*9g £Z x â Z gzZ ´ â x â Z oÃôÊô^Ž$ Ö] Ùø^³Îøæø. ÜÃÞ: ‚Ûuœæø
Dlæ†ne(oe†ÃÖ] ']†jÖ] ð^nu]…]•(63”(14t(p…^íe xnv‘ |†• p…^ÏÖ] é‚ÛÂE WZx â ZgzZ w• á x â ZgzZX V; Y:• o³j$uø سjϳ³m Ÿø: èËø³nß³u ç³eö*]æø
ZwÅk Q~]y MgzZ L L•D â •Û m\¬vZ îG*9gpZ ¼Z†)´ kZ ÐZ : • D â • Û @vZ Gî*9g•1Z ÔÖ„e †Ïm æ*] ØÃûËôÖû] äößû³Úô …†$ ³Óø³jøm
™7Ìg¦ðà » VY * spgzZ VY ܃ ÅTì x[Z± » 3 g Zƒ » zŠ Y Z
 Ç ñY H O‰ Ü z äöÞ$¬ôÊø ØjÎ ]ƒ¬ôÊø (ànÃôÚ “í• o³Êô
[Z±u * ŠgŠÆ 3gzZÇg~ yâ Z z ¡ LZÃy›C Ù \¬vZ X Y » ä™zŠ Y 6¿¥Ë c }™ (oÃôÊô^Ž$ Ö] Ÿ$ ž Üa‚ßûÂô ]‚u Øjϳm
Do2]†Ò(äßm‚ÛÖ] èfjÓÚ(49,50,51”(l]†_ì 1Ò Üß`qE ó ó} MXÇgpôÐ Ð zŠ YÃˤ zŠ YZ  X }™g Z Œ Û Z (^‘^’Î å„ôaø èÖ^vøûÖ]æø: Ùø^Îø äö$Þ¬ôÊø
~B;yâ ‡Ãx Zúì x » »Áq *
h ™Oä  zŠ YìgŠ c: HçÞ  0£Zx â ZÔWZx â Z Â}Š™O äöÞ$¬ôÊø h^jÓÖû] سaœ †³u^³‰ø ^³Úœæø
N
X 7]i YZ ƒÑÅ 6gîÆ u q Š 4 Æ ´ â x â Z gzZ ØjÏm ^ÛøÒø (èËønßu oeœ ‚ßûÂô Øjϳm
Æ w• á x â Z gzZ Ç ñY H OÐZ oÃôÊô^Ž$ Ö] Ùø^Îøæø. Ü׊ÛöÖû] †u^Š$ Ö]
ÇñYHOÌQá™Ì/¤ Z¤ zŠ Y
Z gzZX Ç ñY H OîŸq
¤ Š 4 è’ÏÖ ØjÏm Ÿø: ‚Ûuœæø ÔÖ^Úøæø
zŠ Y:Ù]ç‰
²
?Ç} Š™s çÐZxsZ êL q H Âá™/¤ Z¤

Æ WZ x â Z ƒ [ IZ ¤  zŠ Y oÊô ]çËö³×³jìû]æø. Ü’Âœ àe ‚³nfÖ
U
î*9g WZx â Z ÂñYƒ"
G ƒÑ * VÍß »¿Ë:h]çq
™zŠ Y6
Ob§Å¤  zŠ Y y›ÐZ q Š 4 oeœ ‚øßûÃôÊø (é†u^³ŠÖ] èÛø³×³ŠÛ³Öû]
)´X Ç}™„ OÐZÉ Ç}™7wJÁq/ÂÅkZ q Š 4 ÆmvZ
gzZ ´ â x â ZÔ w• á x â ZÔ Ç ñY H àÓôøÖæø (سjϳi Ÿø ^³³ ø̀ Þ$*]: èËønß³u
: •D â •Û | 855°õ Zm\¬vZ Gî*9gv+-Zg$ 
H 7OÐZž • D â • Û £Z x â Z : è$ø¡ø%$Ö] k³Öø^³³³Îøæø. ‹³³³fv³³i
ñY Å wJ/ÂŤ zŠ Y H:ÀF Ùø^ÏøÊø [†u^Š$ Ö] èeøçû³iø سfϳi سaø
äÅzm\¬vZ -g—ž 6ÇñY X Øq†Ö] ÜÓu ^ ø̀ ÛÓu
WZx â ZÔ ´ â x â Z~}g !kZ :Ï oÊô ‚Ûuœæø èËønß³u ç³eö*]æø ÔÖ^³Úø |“
y›X H 7OÃ ê Z 0 e
g•Ð ~ VìZzg zŠ Å£Z x â ZgzZ . Øfϳi Ÿø: ^³Ûø³ ö̀ ßû³Âø …ç³ ö̀ ŽûÛø³Öû]
ì s %Z ~ ä™Oà 㤠 zŠ Y
Å7wJ/ÂÅ kZžìt e Zzg o³Êô‚Ûuœæø o³Ãô³Êô^³³Ž$ Ö] Ùø^³³Îøæø
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
138 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
137
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

N0£Zx â ZgzZ w•
 á x â Z Ô Ïñ Y
` ´»zŠ Y àÂøæø. Øfϳi: p†øìûŸ.û] èmø]æø†( ³Ö]
Å wJž ì t e Zzg ~uzŠ Å ØfÏi ÜÖ äô³nû×ø³Âø †³`¾ ]ƒžô: ÔÖ^Úø
Û yÒ` ´»zŠ Y:Ù]ç‰
X ,Š â •
Zzgq
e ZÐ ´ â x â ZgzZ ÏñY ØfÎ hø^iø á¬ôÊø (Ðm‚ÞˆÖ^Ò (äjeøçû³iø
¼ Ð ~ yZÔ• gÃè ` ´Ð ¹Æ kZ ~ à :h]çq
Ù ª *
ƒC ™zŠ Y » kZ Z
 žì V- (å^ß×fÎ ^f÷ñô^iø ð^qøæø äônû×øÂø †`¿û³m á*]
:•sf `gŠ
ì 7wJÿLE &‡/ÂÅkZ ÂÇñY X äæ ×jöÏûÞø ÜÖæø
: •D â •Û | 855°õ Zm\¬vZ Gî*9gv+-Zg$  ) ´ ( 1)
Ð äƒC Ù ª¤ZgzZ Å& 0  iž 6
Ø z ]| ä ?Œ
< Û )´:ÀF : Ùø^Îø (gaæ àÂø oùfô›ö†ûÏöÖû] o³Óø³uø
ÅkZ Âì @ W„Šp™ƒT @ {z¬
~Û:• D â • Û { zÔ H e
© Ð …‚‰ à³Ú l^³³Îø…øæø ijf‰ „³ìø©û³mö
7OÐZ ëgzZ ÏñY ÅwJ/Â
VzßzŠ ÃyZ ™á í ]‚Æ h†–ûm Ü$ $ à³m†³r³u à³neø Ñ‚³jÊ
XÐ,™
QÔ ñY 1( 5)^ÃyxgŠÆ (où‰ô†ûÓöûÖ] èmø• ^ ø̀ nû×øÂø œ†øÏûmæø (ôð^ÛøûÖ^eô
Dlæ†ne(oe†ÃÖ] ']†jÖ] ð^nu]…]•(63,64”(14t(p…^íe xnv‘ |†• p…^ÏÖ] é‚ÛÂE
6ã0kZgzZ ñY15~ ã0 7Z '¡ø$ø …çvŠÛ³Ö] ^³ ø̀ ßû³Úô h†³Žûmæø
Û | 1252°õ Zò •
:ì D â • á )´
Ð ~ kZgzZ ñY S7ÏÆZ îG G!W äö$Þ¬ôÊø (änÎ^fe ØŠjøÇûm Ü$ ³$ (l]糊u

¤ zŠ Yžì gÃè ~ k;Z ì:ÀF ØöføÏûiö Ÿø äöÞ$*] †ôm‚ôÏøÖû] xôjûÊø oÊô †øÒøƒøæø
ìŠ HzŠ Y6T)gŠ. ˜& X äeô ^Úø ga„m
7wJ6< Ø èC
Ù ª/ÂÅ& 0igzZ †ôaô^¾ø oÊô Ðôm‚ôÞûˆ( Ö]æø †ôuô^Š$ Ö] èöeøçûiø
Ð ¹!gzZ N Y ØŠ ö( ÐZ
Oä  zŠ Yžì Z
 Zz Ô ÏñY Å †ôuô^Š$ Ö] ØöjûÎø görônøÊø gô³aø„û³Ûø³Öû]
H6kZzŠ Y Ž ÂñY c Š <ÐZ
á Zz ä™ [Å Š YÔ ñY H „ Ÿø •ô^ŠøËøÖû^eô äônôÃû³Šøeô hö^³jøjøŠûmö Ÿøæø
X ÇñYƒ»ì Š 
( ¬t)X CY Å 7Ô/ÂÐ oÊô àûÓömø ÜûøÖ ]ƒøž äôÛô×û³Âô •ô†$ ³rø³Ûö³eô
 76äƒ DÆ zŠ Y sÜ X æå†øËûÒö göqôçmö ^Úø åô•ô^ÏøjôÂû]
Dlæ†ne(oe†ÃÖ] ']†jÖ] ð^nu]…]•(64”(14t(p…^íe xnv‘ |†• p…^ÏÖ] é‚ÛÂE
Z
Œ Æ !%™Ée  Mt:aÆ * IzŠ YL ì L ~g- i M( 2)
쎃:Š NZ »]! 
+Z »kZJ
ËÃ!%Ð ã0 ñƒñ7ÏZgzZ Nö ã0 ™| 7ã0 gzZ N z ~
XƒC™Z  Zz
:,ŠwZ e(Ëã0 gzZNj™ è~O c Î~(
Dlæ†ne(†ÓËÖ]…]•(44”(1t(…^jvÛÖ]•…E
^Úø o‰Fçû Úö Ùø^Îø ]çû ÏøÖû]ø «Û$ ×øÊø™ Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ³×³Ö] Üô³Šûeô
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
140 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
139
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

è‡VZ x â ZžJ
VŒ Ôì ~ bzÑÅkZgzZ pÑY Ë,ÅT ØøÛøÂø xö×ô ’ûmö Ÿø äø ×Ö] á$ ]ô ä×ö_ôfû nö ‰ø äø ×Ö] á$ ]ô †ö vûŠ( Ö] äô eô Üûjöòûqô
:cÛ äm\¬vZ îG*9gnÈ
â• —àmû‚ôŠôËûÛöÖû]
gzZ V1 ÅV-Š· ,¸t:ÀF •çãnÖ] g³jÒ à³Ú …^³³fìŸ] 儳â Do2]†Ò(äßm‚ÛÖ] èfjÓÚ(609”(…çm‡ ojßqED81km•(‹Þçm å…ç‰(11¸E

X •ÐVƒ Z íZ ÅyZ X Üãiœ]†jÊ]æ :ì ~yWÅZT  Ú( 3)


èÃf_ÛÖ] (170”(2 t(èÓñ¡ÛÖ] èÛ’Â oÊ ÙçÏÖ] oÊ Ø’Ê(oËF_’Û³Ö] Ñç³Ï³u Ìm†³Ã³je ð^³Ë³ŽÖ]E —Œ^ßÖ] h†e ƒçÂ] ØΙgzZ —Ð×ËÖ] h†eƒçÂ] ØΙ
DènÊ^v’Ö] èÒ†ŽÖ] zŠ YîSnZ%Zx ÓgzZ  M z$ ÃgzZvâzX'gÎVâzŠt
* ¦Ô7l/~i ZgŠ ÌZ
¦z|*  ñY* â ÷Z cXÃyZ g !
ÃyZgzZX N z~ŒgzZN ¯j Ë™ÉÃyZX •` ´[ê»äI
Xì X+ZgzZ•( y̈Z )÷Z:)sz\¬vZ]Z+ ögWG‘*
4
¦zk1Z gzZ ,g â 7Y™| 76Vƒ ZzŠgzZ ã0 ä3gzZ ,™xŠ6!%™| 7g !
ä Vz³[g ÃX• º• Û zŠ ]zg â z ]zg ; žì ¸ SZggzZ gzZ ÇñYƒ«Š * IzŠ YîSn%C Ù \¬vZY • á yZX Nö NîÃ!%
ì eG( zŠ Y)HŽž c Û gHn Æ ( öâ i WÅ t‘)»ñeZ
â• Do2]†Ò(äßm‚ÛÖ] èfjÓÚ(231”(ᕆÏÖ] gñ^rÂE ó Xó ÇñYƒ[ c Ë!%
:ž,™ÃÐZ ]‚ ( ]ëY Z'ïE L ^Iª)]Zg kZ ¤ Z L ì
L ~ Ï0 i òsZ ( 4)
gHn Æ „ öâ i M Âë:ÀF û †ËÓi¡Ê èßjÊ àvÞ ^ÛÞ]ü Þ ‡Æä.ã0
.  )nŠ lŽ ~ ã0
Z Æ( |  g šÆçG *Mª) ~çG
.E *Mí
.E
E
“N
X™:¬ •ñƒ ìgpôÐ W ZÆzŠ Yw ‚x Óm +Z îNÏÉZëY •
á yS }™ÿh ( Âñ Yƒ
D102km•(é†ÏfÖ] é…ç‰(1¸E Do2]†Ò(äßm‚ÛÖ] èfjÓÚ(134”(o+‚Þ‡ oÚ¡‰]E ó Xó Ç
 ¤ {zÂ,™½ÐZ ñY~ 3Vƒ 0
~® LZ äâ :ŽgzZ G
|Å]zg â ]zg ; î0~¢
:~Cž:•
º• Û •{~( VZ.Æ. Þ ! Þ !
). { eŽ ]zg â z]zg ;:Ù]ç‰
ì ¹ ¸ ä +¬ÒZ :ÀF o³× àm†³ŠËÛ³Ö]†³³%Ò] Ù^³³Î ä³³e
X ǃ nZ ‹Z6ÓÅV¤• Û ÂñY* Û ÃyZ¤
â ¸• Z ?y̈Z c Xc

s§ Å yZ ~ pÑËž 6 X Ìm†ŽÖ] ð^ËŽÖ] oÊ ÜãnÖ]]ˆÂ^Ú
?ÏñYÅ7?Š HW ZzÆ/~i ZgŠ ÂñY¹÷ZzX¤ ZgzZ
Xì [™
rL L• D â •Û m\¬vZ Gî*9g y{ Ÿg£Zx â Z <
 I Z x â Z : h ]ç q
”§ïZ J6kZÃx Z™[Zì ù • á ~ x ¬ b§T]zg â z ]zg ;
D…çaŸ(àŽm;Þ¨^Ê ^•…(397”(26t(ämç•… pæ^jÊE
Ôì h
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
142 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
141
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

y-~ kZgzZƒaÆ^ Y n¾Ð ~E¿¤ Z]Z¢q „ V- w¸Z L L


^Þ†Òçe^Î çÒ l^ßqVÜa•‡^m h^e
[Âä{ukŠ~g ¬~g «·•+¦]|Ôì ^ Yƒ: - 7ZÐ
1‡Ã{)z Š ZÄz ]» )g f Æ ]qVz³vZ Y • á yZ ~ kZ
X‘ j§¹ÆkZ~C Ù ZœZ
X ÇñYH ãZz6 ZŽ iZÎì¦Ñ~}g ! Æä™
~ îG 0;XÅRÑZ ]
Z–Z ] J ä {ukŠ ãæ ~zÙ£Z •)´ ]|gzZ
x » Ð kZ gzZ *
gzZ ¢ ™¢q Ã]» =g f Æ ]q:Ù]ç‰
LZ ä r  ™vZ à z { • á ]i YZ Å Tì {zC Ù ZŽ [ÂtÔK bæ
?ì ÷ * ™Äc gŠ]Ñq
Xì ~å^fjÞŸ] …]çÞ] !‚g}g ø™f »TàÐc âZ
:•sf `gŠx ©ZÆ'gßZÅ䙢qÃ]»:h]çq
Z+-Zz îGÏ)ÅZ gâdZ1Z ~¦uzZx â ZžtWZzVZÐ ƒ  gzZ
*™ÔŠæ) - 7Z Ð vâ c ƒ( zŠ Y Ñ» )¿È¤ ( 1 )
¤Z[Z~ …ç³ÞŸ] ႳóÚæ …]†³‰Ÿ] èr³³`fÖ][u[Âä{ukŠ5
X¬ ƒŒ6 ¬÷c w¸Éì x Zwgz¢Â( ƒ
îGÏ)ÅZ ¢¦]|z t Zi°Z†–1Z +-Zz îGÏ)ÅZ ` @ ¦]|v! @g ¬
ðÃgzZ ƒ Ð( {)z ]ÜÆ g uz yWŒ Û ) ~E ¿¤ Z ( 2)
a<Z1Z ]|zg Z ) /]|z C™ /]|z [;ß Z†vZ†1Z +-Zz
Xì ^ Yƒ~ q
1Z ]|Ð ]Z|ƒ  yZž He ZzgÄ7‚ ! ÐëgZuZ„  Špô0 ’
*g Ð y Z sÜ }ƒ : Šún¾ ðÃ1ƒ Ð ~E ÿL) ( 3)
vZèg WZ_¨* ¦gâ6 g—äY i Z ~Š Z•·0Z0£Z0vZ†G
ƒ7YZ³»kZƒc äJ (
X @
HyÒ~| 5ê 54 ¬ k' ]‚Ð kŠZ w™z~ ug I]§ ÅÅ\¬
Æ ä™Äc gŠ ]ÑqÐ ]»ÂƒH¢qÐ j§^ Y¤ Z
¿Åyk LZ/Åw‚!Î Zv* ÒÃ~Š Z ñ™ÅyZ~| ê 537 ž
GG3I
" ¨g »ugâ Z { Çg ! :•tx ©Z
«* ™ƒ¢q~ ï tŠá Z h Z XðÃÐ V;z I6
ì µZz wÒZ °c ì‚ g mÐ yZŽ * ™Äc gŠ wq (Z ( 1)
:c Û Š•
â• á g Z ( Åe
D) ñƒ
Xì ^ YÂ7(~hÆyZž]! +Zn¾•M ™x¥™ Y{z&
gzZ î Y ~ c™: Zk  z ]Zg ` W:ÀF ï†ÓÖ] h]†ì oÖ] è×n׳Ö] g³aƒ]
vß ¹ ‰ ƒ ã™ Äc gŠ Ð yZ ]! Å (¤ Z gzZ ( 2)
Š¤
LZ gzZ ¹6r ,v0 V;z ¼ìæ ‹Ú^íÖ] ØjÖ] o× ‹×q]
»x » V # ǃ H~)lV#• y7 Ð XV¯ ¸Æ™]Z¢q
~ r{] ZŠgzZ8{] ZŠq
Z6}i kÞ] ØÎæ š…Ÿ] oÊ é…]• Ôn×Â
i•Û Z ~zëXì ¬ ƒŠ NZ » ãZŠ (ÅyZ¤ ZÉ ì x Zwt ǃ Hx •Z
…•^ÏÖ] ‚f ènÞ o× ä׳Ö] ܳŠe:ð7 t ‚f ènÞ o× ä×Ö] ÜŠe^³`_³í³i
ì ~ kZçOÔì ŠŽñ~ :-~ [ ZŽ Æ wZÎÆ b§kZ ~
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
144 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
143
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

Xoí `jÞ] ì êŠ1‡ÐZ6


 ÷ZzXì
ƒ Ð x * Æ vZ :ÀF X ( Å \¬vZ èg ) X …•^ÏÖ]
÷c w¸Éì x Zwgz¢Â- 7ZÐvâc ƒ¿È¤ ZV; X6  ÅgŠ ØZ†
+
:ì ~º Z}bÑÔ¬ ƒŒ6 ¬ {z¤ {z¤ XÆ VÂgßZÏv ~ƒ0 Z « Å ]Zg Z 
\¬vZ7^ YÓâ ŠæÐXª ݃ ‚ÏÊ àrÖ^e kÞ^Ãj‰] ‡çr³m Ÿ H{ • á Š !
» yZP ÔÔ * ™: sp™NŠ 7Zg ZŠ¸Ð N Wk0 }g v
ž ðâ •Û#Ö è Å Vz• Û »6kZ ä æ Ù ^ÏÊ ÔÖ]ƒ o× àm†Ê^ÓÖ] ä׳Ö] vZ èg )gŠ ØZ†( * ¦g—) IÐ kZ Çi7 x »Ð ?gzZ ÇñWB‚Æ
¸ ï Š ð;zŠ ÅV†¼ òŠ W¼ ‹³³ÞŸ] à³Ú Ù^³q… á^³³Ò ä³³³Þ] G1Z ]|* ™yÒ §Zz » űgzZ ì 5k0 }g v= ä(Å \¬
yŠ T c Û gzZ J m
â• gz¾gzZ 7Z  æ•]„Ê àrÖ] àÚ Ù^q†e áæƒç³Ã³m Æ VÂgß( u +p ) ÷Ô H¿Š • á gZ ø
 gzZ Š ~ • D â • Û vZ†
Ç ñâ •Û Æ ™ ‰Z à  yZ vZ †ŽvÞ Ýçm æ oFÖ^Ãi Ù^Î ^Ïâ… Ü³a ¸ D Y Dg ¦ {z¤ {z¤ {z eW: k0 Æ} ] ZŠ }÷ ðÃ1ñWX
LZ òŠ W¹ ä?vâ{z¤  } Z ‚Î àrÖ] †ŽÃ³Ú ^³m^³Ã³nÛ³q ܳa {• á Š !Ô ¶ã ¯ÅXÐWn ZgzZ c Wg ZÎ6} h˜{ • á Š !
» yZžJVŒ
Ð }òŠ W .Æ yZgzZa™ Ù^³Î æ ‹³ÞŸ] à³Ú ܳi†³³%Ó³j‰] ¦g—:¹ä ~ì x » H Z¾òŠ W} Z ¹gzZ ZI™ Wt ‚Æ} ] ZŠ
äq Z ~ ë [g }g ø } Z ÄjÛj‰] ^ße… ‹ÞŸ] àÚ Ü³`ñ^³nÖæ] Ð} h˜ä{ • á Š !
Ug ¯ž åItZ÷Ôì 5k0 }g v=ägŠ ØZ†
ä òŠ WX c VZ {Zà Р}uzŠ Å^jÛj‰^Ê èmŸ6 ] ˜³Ã³e ^³ß³–³Ã³e ä {• á Š !
Ô ùÌ` ¯B‚ÆkZ Š ÖC Ù ! Æ} ] ZŠgzZ òa }i™F Z
ä VrZž 1 {Z Ãt Ð Vâ - ð^³–Î o³Ê o³ß³r³Ö^³³e o³³ŠÞŸ] ¾¹Ð V‘Z_ ä { • á Š !
Ô HyÒ§Zz » űä ~Y7 ÑÐí
yZ *
â I »yZ XZzgDq ÅyZ å…^fì]æ å†Ú]æ] Ù^%jÚ]æ ärñ]ç³u ¹Ô ¶B‚ÆkZ űgzZ Š
Š cÑy-q Z åx¥ÃËÔ Å• wt ä
kgZBZz,Š ,¸Å(¼Ã ÔÖ]ƒ çvÞ æ l^fnÇÛÖ] àÚ oòŽe űkZ ž Zƒ̄ ! H : ¹Ð kZ ä { • á Š !Ôì Ð Vì*Æutž
Ãt Ð VñŠ Wä Vâ -gzZ o³ŠÞŸ^³e o³ßr³Ö] Å^³³jÛ³j‰] æ
{Z Ô cŠ ¬ä { • á Š !
X ð¸ ÃwŠ}÷t ¹Ô Š á Ðt‚ÆÚ]|Ã
Ð yZ ÅWÅyZ ä VrZž 1 æ ä³e ä³jÞ^Ãj‰] æ å^m] ä³³Û³n¿³Ã³i » ` Wä ~ ¹ä ~ Ô Åá Zj}÷űgzZ ˆ~g â yŠ¤ Åe *kZ
Û Ð yZ žâ Šæ X oF`jÞ](äÖ äÂç–ì æ äe äj$^Çj$]
À
v c yZ ÅŠ c • }—ª zŠ LZ {z V; ¹Ô H~ + â Æg—êL 7ä ?Ž ¬Š:nç ‚
G-4E
$
X oF`jÞ] Ð ‡{z • D â • Û Ã• Dƒ6öW :X Æ}iŽ6Vì*~ ëÐ
¤6yZÃy̈Z äVz³vZce: Ìæ• á pà {ÅXĸgzZ @ ™ÚÃËZ  \¬vZ—" gzZ • D Y v¸ s§ÅVDLZ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
146 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
145
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj
G-©E.Å GE
X{gÎyÒ »T• Dg â [Þ6kZÀ5ì @ YŽ N YG ž7 Q å1gg-Z bÑQ ö Z îG 04$gzZty òzëQäZuòzë Z åE <XÅzì Œ
•7 ]! Å {ÒWÐ yZ • IY}3 Ð (X[Z Âì ~ pÑ :( ì )~t0  iu
‹g Z òz£ZµX¬ ƒŠ NZ » ãZŠ (ÅyZgzZx Zw ¬ÑgzZ‰ Ü ×Z 6ä° {)z Òp c Xĸª àr×Ö å†nÆ æ] gn_Ö] ц³u] ]ƒ]
:ìÐÅ\¬vZèg{k  O1Z~ »x ZúIYtž cŠ ò :äY •‰ ØÃÊ ]„a á ^³³e ܳ`–³Ã³e oF³³jÊ]
ÅkZgzZ ñY k0 Æ ‚» ËŽ ÙçÏm ^³Ûe ä³Î‚³‘ æ^³ ß³a^³ Ò o³i] à³Ú Xì x » X Ù ^`rÖ] Ý]çÃÖ]
]gú~ ¬ª q c ŒE ]!é³]†³ Ú] o³ i] æ] ^³ –³ñ^³ ³u é³ ]†³ Ú] o³ i] æ] ÷kZì ŒÂñvg lcÀ5ÄMz Y • Zz e WWV;
wpŠ s§~uzŠ c }™" ŒÛ Ð o× وÞ] ^ÛÚ o³ñ†³e ‚³Ï³Ê ^³a†³e• o³Ê X ~g*Ðg ZuÑZ G @:E
îE X(ÌZžì {zwVZZÅ 9n¾Ð
·žÐ q kZ Zƒg Zi" {z}™ X Ü׉æ än× oFÖ^Ãi ä×Ö] oב ‚ÛvÚ YZ³»kZƒ c äJ (*gÐ y Z s܆žtŠú* n¾gzZ
X ˆ~g @
Z6
Åzm\¬vZ- òŠ WÐ ÄÅX•D â • Û ~]q :Å\¬vZègº Z •]|@ ƒ7
Dlæ†ne(äÖ^‰†Ö] 芉çÚ(164”(15t(Øfßu àe ‚Ûu] ‚ߊÚE X oFÖ^Ãi ä×Ö ^e ƒ^nÃÖ]æ ì 3: 1»-gzZì @ Yƒ-
E
-vZ wÎgì Ð •\¬vZèg î~©8Ýð0. Zx Z~›9z£Zµ
Å Y*
^ Y ~ kZ c wZjZ Äc
z^ gŠž Å™f n¾Ž ~ wZÎ
: •D â • Û Åzm\¬vZ µZz»wq c ì‚gmÐ yZŽì * ™Äc gŠwq (Z¤ Z•wÈZVâzŠ
Ð kZ ™ Y k0
Æ Í (ËŽ ÜÖ oò• àÂ ä³ ×³ò³‰^³Ê ^³Ê]†³Â o³i] à³Ú Y Â7(~ hÆyZž]!
^ +Z n¾• M ™x¥™ Y {z&ì
ÅkZ yŠ :ei7 ]! Å( X è×nÖ ànÃe…] éçFב äÖ ØfÏi ƒ ã™Äc gŠÐ yZ]! Å(¤ ZgzZ å~G1Z]|{gÃèµZz 6
Xƒ: wJi ú ǃ H~)lV#•y7 Ð XV¯ ¸Æ™]Z¢qvß¹‰
Dlæ†ne( ']†jÖ] ð^nu] …]•(1751”(4t(Ü×ŠÚ xnv‘E ¹: â iX F
- Ð kZÉ%»-
$ ¹gzZì x Zwtǃ Hx •Z »x »V #
gZ) µgz ZÅ \¬vZ èg {k
Ù 1Z 9åE
C $ ~ ug ´ 9z £Z µ
5kE Dƒã x ©ZŽ ÃyZ D™ ‹ '! ÅÀ5gzZ D Y J Vâ •WX~
:c Û äÅzm\¬vZ-vZwÎgìÐÅ\¬vZèga0yZ/]|~
â• ™5^ÑÐ wŠ ~ sgzZ D WÍÐ ~ga t D™{™E ~ :W{zgzZ
c ( á Zz äC () Í (ËŽ ä³ Î‚³‘ æ ^³ ß³a^³ Òæ] ^³ Ê]†³  o³ i] à³ Ú vZ -Ý ¬¦g—kŠZ: â iX Cƒ µZz ¶E ] ! ÎÔ ïŠÈÐ V~»
]! ÅkZgzZ ñYk0 Æ‚» oF× وÞ] ^Ûe †ËÒ ‚ÏÊ Ùç³Ï³m ^³Û³e Ü ¤ ÅX[ Z‰Ö}P6Vâ • W Š
‰ ƒÈ { i ZzgŠ » kZÐÅzm\¬
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
148 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
147
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

gzZì Yƒ Ìóñ¯ 'wZΞt ïÅkZ & ¤/ozæÃ[gzZ c Û


â• Û » {z }™Š NZ s Ã
q kZ Zƒ • X Ü׉æ än× oFÖ^Ãi ä×Ö] oב ‚ÛvÚ
¦‚z" DD»(V; 7¬Š NZ » + Y (6gî~ÚÅË X6
Åzm\¬vZ-·ˆ~g @ 
ZŽÐ
:\¬w‡ì¬Š NZ »YÃËwÎg Dlæ†ne(äÖ^‰†Ö] 芉çÚ(331”(15t(Øfßu àe ‚Ûu] ‚ߊÚE
G
©^ I
ÃË6(LZ Âì ØZݬvZ o× †`¿m ¡³Ê g³ndzÖ] ܳ׳ÂF™ \¬vZ -vZ wÎgì ÐÅ\¬vZ èg ü Z 0îÏ& Zz ~ ãZdLÍ

I LZ1@
VßÎg {h ™7™ àÚ o³–³i…] à³ÚŸ]]‚³u] ä³³fnÆ : •D â • Û Åzm
Xà —Ù牅 ¼Ð kZ™ Y k0 Æ‚» ËŽ o³ò³• à³Â ä³ ×³ò³‰ª³ Ê ^³ ß³a^³ Ò o³ i] à³ Ú
D26(km•(àrÖ] é…ç‰(29¸E gzZƒ:‚/ÂyŠ:eÐZi7 á^Êè×nÖ ànÃe…] äeç³jÖ] ä³ß³Â k³fr³u
Û » ÂÇg¢6
E
:ì ~A ð{©ÅZ ìY Xƒ• ]!
ÅkZ¤Z X †ËÒ Ù^Î ^Ûe ä΂‘
ž:ì ÔÅD(DÐ yZgzZ Ÿ ä³e Ý戳r³Û³Ö] ç³a o³³Ë³ß³Û³Ö] Då†â^Î(änÛni àe] äfjÓÚ(69”(22t(†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ]E

X Å~ X áçß¿ÛÖ] xâZg uèk i~t0iuÔì 4ZŠ~ ÏZ Ì(ÁZÎÐ X


:ž~6{g @ @q•Û kZ Â ¹ ïg !
:ì - gŠa0
yYÃVzq ðƒ •~¾ Ž ª l^Î憊ÛÖ] Ü×Â] ^Þ] äÖçÏe †ËÓ³m (ËÐXŠ Z%Ð- ¹V Œ àrÖ] àÚ …^f퉟] ^³ß³a •]†³Û³Ö]
êŠ C Ð äC Æ Xc Vƒ ©  X p^m] àrÖ] …^fì^e †fì] ^Þ] æ] ~ äâ i }g ø ‰ì Þ 7 » Ù‚ßÛÖ] ØÛÃÒ …çÚŸ] àÚ †Ú] àÂ
Xì • Û »{zVƒ X ¿»wq X ^ßÞ^Ú‡ oÊ
kZìtX Yƒ 7¬:gzìŠ Z% D¬Dñ¬Š Z ]g߸ ÐZ~wzZg uZ åE<XÅz•0Ð# Ö whuzŠ« ÙçÎ]
X Ü×Â] oFÖ^Ãi æ äÞ^vf‰ ä×Ö]æX ûgzZ c,gzZ‰x¯~X 6 gî~q ZŠ Z%Ð& ¤V;zÂc Û g ÑB‚Æ'
â• -Z °ïzzøq q )Z
D•^e• Ø’nÊ(ämç•…(äm…çÞ(162^i157”(äÏm†Ê] pæ^jÊE ¢Š Z%Ð & ¤VŒ • 0Ð ¬g u¶a gzZ ~ŠgzZì 'â
šÃV†Ð X]Z¢q L ì
ÄÐ yZgzZ * L ~tçg ~zë ž¬{z » # Ö w]gßN â • Û ¦'gßVâzŠ ~ g u ,v0 gzZ *Ñ
Û {ukŠº Z •]|X 7ŠúƒŠ°]‡5z
À
Xžg¢{zÁÐ Á:•D â • {Š ÃZ Ìt ä g
ukZX¬êL 76]gß~uzŠgzZƒ: ‚/ÂyŠ:e
Û &ìg¢Z (
xy M Œ HtÔì @Yƒ-òŠ Mžtì @
ƒÐ ]‡5Å ¬{z6wZΞ7x{Ã(D›NZ ( * ™wZÎsÜ)g §ZŠêž c â•Û
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
150 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
149
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj
E
-O;XE
9
•D™Š OZ J0 Z6kZvßÔì ꊙqzÑ bŠ]! ZŽÆ]ÑÎÆyZ ó Xó 7ê : 1»Vz-H :cÛ~
â•
:•]ÑZÎP~wq]gßkZ D…çaŸ(àŽm;Þ¨^Ê^•…(606 ävË‘(26‚×q(ämç•… pæ^jÊE

Ë W~g ZÎÅvg )
?ì $ Ë6 y̈Z H ( 1) *
Zjwâ Ð]»
?ì ÷ Þ 7'! Å{ÒWÐvg ) áZzäW( 2) Zjwâ Ð kZÆ™¢qÃX:Ù]ç‰
¬H » kZ ƒÑ ÂñY c
tÉ $Ë W 7~g ZÎ Å y̈Z }uzŠ Ë6y̈Z ( 1) :[ZŽ ?ì
+ŠŠëï 4hÒ3XZ x â ZX • Dƒ lpÆ™ ‰Z »VÍߎ • Dƒ ]»
GE Û Š•
¤ ZQL L• D â •
 á g Z Ý°Z Gî*9gm y{ Ÿg£Z x â Z ~¦:h]çq
• Dƒ [Z˜ L ÑJ{zL L• D â • Û ¶°Zm y{ Ÿg £Z x â Z Iz x9wâ ÆVÍßÐ=g fÆkZÆ™,@ ÃXžƒ b§kZ („ Š
u »VzL~Šy  " yhYÐzzkZÔ¼ LgzZ•D CLLx * CZ Œ
gzZ ¬d Û Âƒ Ð ] G
E
é5Ò¨^¤Z gzZ ì {Lx ZwJ” Z ÂN Y ñZj
ó Xó •ZÞz{2Ð]»wÖ+Zx Z™Y Zß:gzŠ ƒg•* W6 nZ%ZJJc ÇñYƒÉ0 ÇñYZg â ¿tŠp ƒР]c
Ái Z Ác E
D…çaŸ(àŽm;Þ¨^Ê ^•…(218”(21t( ämç•… pæ^jÊE ÆkZgzZì @ Ñ}x,Zå * ¯ x Zw=g fÃtEwqZƒg ë¤ ~ c
šz
Å {ÒWÐ yZ • IY Ç! Ð (X • Xt Z  ( 2) CY ðÑ: x9o Å}uzŠ ˤ ZgzZX X Xì î>XE-I
dH~ 䃬x Zw
Ü × ÕäM¨“•7 ]!
G
]|X¬ ƒŠ NZ » ãZŠ (ÅyZgzZx Zw éM‘ÑgzZ‰ H’žX{zgzZx9)b Iwâ c ñY cà¼ÃkZÐ (: Z • Ƀ
@ Û Š•
â• á g ZVz³vZX eƒ: DÃ]» Jw‚q Z »]Ãz Åx?ZmyÑ ™ |ÐZgzZÐ îG
E
0Ò¨^ž:ƒÐtEwqZgzZÔ y-ž:ƒ y›ñY
:ì Y¿tÂÔ~s ZuZzx ZwvZ f çž: Ô}™sÜ~< Ic
^ {Šúsg r
EL
V ð38Ec
M6}iyÑZ  Q:ÀF çû Öø áû*] à% rôÖû] kôßøn$føiø †$ ìø ^Û$ ³×ø³Êø™ w'ž b§Tž ^ Y Ì* ™sÜ» kZA Ð j§kZŽgzZ Ôì
… Y (¤ Z ˆ Á| Å ]ç%öfôÖø ^Úø gønû ÇøÖû] áøçÛö×øÃû ³mø ]ç³Þö^³Òø Xì Ìti§q Z b§ÏZ•tç‡NgzZÆ
: ~ [ Z±Æ ~g Zp kZ ÂDƒ —àôn`ôÛöÖû] hô]„øÃø Öû] oÊô D…çaŸ(àŽm;Þ¨^Ê^•…(218-19 ävË‘(21‚×q(ämç•… pæ^jÊ E
X Dƒ
*
W~¢q6
y̈Z
Z :Ù]ç‰
D14 km•( ð^fŠÖ] é…ç‰(22 ¸E
zZp~žì HgzZì Cƒ ~¢q ÅVÍg )6¿q
V#Ô•y7ÐXV¯ ¸Æ™]Z¢q L ì Û Z ~zë
L ~i•
WЊ Z•VƒgŠ ØZ†~ÔVƒc
ÃVÍßgzZVƒc WÐRZVƒi Zâd¾
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
152 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
151
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

ƒР]c EŽ gzZ Ô Cƒ 7Æ ]M%z œZæ gzZ æ• á pÆ yZ "ž }3 Ð (XX X X Xì x Zwt?ǃHx •Z » V#?ǃH~)l
Ü × ÕäM¨“•7 ]!
G
ZÐ y-~Vñ» LZ „¸{x»kZ1ì ]Tzª
q âq zp¤ Z ãZŠ (ÅyZgzZx Zw éM‘ÑgzZ‰ Å{ÒWÐ yZ•IY
Ù ‡„{zž @
:ž{C ƒ7à {Ð- 7Z D •^e• Ø’nÊ(ämç•… äm…çÞ(160” (äÏm†Ê] pæ^jÊE ó Xó ¬ ÂƒŠ NZ »
Æ kZ ðÃŽ Ð ~ yZgzZ :ÀF äÎ„Þ å†Ú] à Ü`ßÚ Éˆm àÚæ™
™1‡ÃŠ ZÄ
*
Ç¿ ÐZ ë }¢ì Ð ¬ —†nÊÖ] h]„ àÚ
?ì ÷ * ™¿nÆhÆkZ ?ì HŠ ZÄ:Ù]ç‰
XÐN š[Z±»v M
B‚ÆòŠ M ‰ Ü zC Ù žy-{zXì vâni ZŠ ZÄ:h]çq
Z y²• Û » é¨GÒŒ!{zì Lg
D12km•(^f‰ å…ç‰(22¸E
~Åzm\¬vZ -kŠZg—ŽÆkZ ZÎì ~$
:¬Š"5ZŽ
0vZ†]|~ ›9Ô Š ƒ y›Ð kŠZ Ä• ' {z å¢q
Ž wZe }Š „•á Š !
+Z= :ÀF ‚uŸ oÇfßm Ÿ ^Ó×Ú oÖ g³â™
Û Åzm\¬vZ-vZwÎgÔìÐÅ\¬vZègŠ&
: •D â •
Xƒ: ëÑÆˈ}÷ —p‚Ãe àÚ
ž 7¿ðÃÐ ~ ?!Íß :ÀF ØÒæ‚Îæ Ÿ] ‚u] àÚ ÜÓßÚ^Ú
Û Š ZÄgzZXŠ ZÄB‚ÆT àÚ äßm†Îæ à³r³Ö] à³Ú ä³ß³m†³Î ²]
D35km•(”
? å…ç‰(23¸ E
:¸•
é) ï G‹Å#Åy-• Û » ƒ Ì: nÁ! gzZ ‚V¹Ãq ZCÙ Ù@Ð
Æ vZ } Z Å n² ä VÍß Ôƒ Ùç³ ‰…^³ m Õ^³ m]æ ]ç³ Ö^³ Î èÓ³ ò³ ׳ Û³ Ö]
Ì_zuz ( :  » äƒ spÆ wZjZ )wZjZ p_gñgz¢( wŽ
á g Z ?ì ÌB‚Æ\ M H !wÎg oßÞ^Â]²] á ]Ÿ] p^³m]æ Ù^³Î ²]
Š•
X(ì:  »äƒZa Æ}ƒ0 ZzÌ )
pÔì ÌB‚}÷V; ž c Û Ÿ] o³ ³Þ†³ ³Ú^³ ³ m ¡³ Ê Ü³ ³×³ ³‰^³ ³ Ê ä³ ³ ³n׳ ³Â
â•
XÄžg¢{z Ái Z Áž• D â • Û Å\¬vZègº Z •*
¦]|
y›{zž ðâ • Û Šæ~÷ä\¬vZ X † ní e
zˆ Ð kZ # Ö s { Zg ÂÔ v! Yƒ-òŠ Mžt ì @
f oZz ì @ ƒÐ
¼ Æ ð> ñZÎ= {z Z åE<XÅ Š ƒ
:ž}Š¬» ¬Š kZ ÂVz³[gÔì ~„ ï 3E
GE"W
X H7
{C ~¾~!gÇŠz6}÷}Z:ÀF á] h… Ôe ƒç³³³³³³³³³³³³Â]™
k0 }÷y-žÐkZVƒ‡â
(äÞ^ì gjÒ oÛm‚Î( á^_nŽÖ] •m†vi h^e ànÏÊ^ß³Û³Ö] è˳‘ h^³jÒ(376”(2 t( Ü×ŠÚ xnv‘E
— á憖vm
XVƒ¢q Do2]†Ò
E
D 98km•(àÚ©ÛÖ] éç‰(18¸ E é5Ò¨^ŽhÅkZ
ì ¬~ VÂgßÒZÉ ¬x Zw Â{zƒÐ ] G
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
154 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
153
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

:žñYðÎ^gtVŒgzZ
7çnÚçrÞ…æ] 7çßa^ÒVÜa•‡]æ• h^e ƒ ^³nóÖ]æX Yƒ¢qÔ Yƒ¢q :ÀF X ç• †•^u ç• †•^u
^Þ^ãÒ• >i^a çÒ X oFÖ^Ãi ä×Ö^e
ÈŽ vßòægzZì * Y*W¹ k0 ÆV~»gzZ Vñæ » VÍßÀ ` W D…çaŸ(àŽm;Þ¨^Ê^•… ( 218^i 216”(21t( ^÷’í×Ú ämç•… pæ^jÊE

VñæVz³vZ Y • á yZ~ [! ™wì]!


kZÔ• f DÃÏZ • ïŠ
X ÇñYHyÒ6 ZŽ iZÎìÆ䙿6 VÂ! ÅyZgzZäYk0 Æ
}g ! Æw™ 3ŠB; Ð VñægzZV7Ž ÔV~» :Ù]ç‰
?ì ÷ * ™]ÑZÎ~
Z'> » k ¼™ 3ŠB; ÐVñægzZ V7Ž ÔV~» :h]çq
g•¤ ZgzZÔì Ø{¬ Âì hN CtŽ ªƒŠ NZg•¤ Z * ™Äc gŠ
… ƒ6gîÆY Z¬Z¤ ƒB‚ÆÉg1ƒ:Š NZ
ZgzZXì {L{ k

èg {k Ù 1Z]|X 7`w ƒƒaä™b
C ¬¤ ZV; Xì ‰ Ü ×z {z(z
:c Û Š•
â• á g ZäÅzm\¬vZ-u 0 Ñžì e ZzgÐÅ\¬vZ
~ ¬ï GLÅqÐ ~ç KZŽ :ÀF o³ ³ Êô é÷³ *]†ø³ ³ Úû³ ] æ*] (^³ ³ ³–÷³ ³ñô^³ ³ ³uø o³ ³ iø*] àû³ ³Úø
ô
Æ ú Æ ]gúKZ c }™ïz ^³ Ûø³eô †ø³Ëø³Òø ‚û³Ïø³Êø (^³ ß÷³ aô^³ Òø æû *] (^³ aø†ô³ eö•ö
k0 Æ ‚» c }™ïz Ð x £ X ‚õÛ$ vøÚö o×øÂø Ùø ô̂ Þû.]
H¬B‚ÆqkZ äkZ ÂñY
X ˆÅwi * 6 ( Åzm\¬vZ-)·Ž

D†’Ú( oe^fÖ] oË_’Ú(142”(1t(˜ñ^vÖ] á^ni] ènâ]†Ò oÊ ð^q^Ú h^e(p„Ú†jÖ] à߉E

Û Ôì e
: •D â • ZzgÐÅ\¬vZègŠ&0Z]|
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
156 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
155
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

yŠ:eÂ}™
wJi úÅkZJ gzZ c
Wk0
ƤzŠ Y c
 ‚»Ž :ÀF ]÷†³ ³ u^³ ³ ³ ‰ æ*] ^³ ³ ³ ß÷³ ³aô^³ ³ ³ Òø o³ ³ ³iø*] à³ ³ Úø
X CYÅ7 ¿kZ ÂÅ & ¤Åw¸Æ kZŽ ^Ûøeô †ËÒ ‚ÏÊ ÙçÏömø ^Ûø³eô äö ³Î‚³’³Êø
Dlæ†ne(oe†ÃÖ] ']†jÖ] ð^nu] …]•(1751”(4t(á^`ÓÖ] á^ni] æèÞ^`ÓÖ] Üm†vi h^e(Ü×ŠÚ xnv‘E m\¬vZ -·Ž H¬B‚ÆkZ ä X ‚Û$ vøÚö o× وޜ
gzZ V~» L L• D â •Û m \¬vZ Gî*9g y{ Ÿg£Z x â Z <
 IZ x â Z X Zƒwi *
6
Åz
G
ªƒŠ NZg•¤ Z *
™Äc gŠ Z'
>»k ¼™ 3ŠB;Ð( V7Ž )V ðG
 4hIŽ
$ Dš^m…(äm]†Ö] …]•(315”(5t(…^ìˆÖ] †vfÖ]E

:c Û ~g
â• uÃÏZXì Ø{¬ Âì hN CtŽ ZzgÐÅ\¬vZ èg a0yZ/]|
\¬vZ -vZ wÎgÔì e

¼ Ž Hg ïZ Ð kZ —" :ÀF ‚ÛvÚ o³×³Â Ùˆ³ Þ ^³ Û³e †³ Ë³Ò ‚³Ï³Ê :c â•Û Š•á g ZäÅzm
XŠZg @
Z6x?Zz> ðÒW}ÅZmg— X Ü׉æ än× oFÖ^Ãi²] oב ãÎ$ Ž 7Ð ~ë¿{z:ÀF äö ³ øÖ †³n_³i æ*] †³n_³i à³Ú ^³ß³ Ú ‹ø³ nû³ øÖ
D†’Ú( oe^fÖ] oË_’Ú(142”(1t(˜ñ^vÖ] á^ni] ènâ]†Ò oÊ ð^q^Ú h^e(p„Ú†jÖ] à߉E Ô ñY à ãÎ$a Æ kZ c á †³v³‰ æ*] äö ³ Öø à³`Ó³i æ*] à³`Ó³ i æ*]
ƒB‚ÆÉgz é1ƒ: ŒzŠ NZg•¤
Xì {L{ k ZgzZ Å-¹a Æ kZ c } ™- ¹ é³ ‚ø³ ϳ  ‚³ ϳ  ೠÚæø äö ³ ³ Öø †³ ³v³ ³‰ æ*]
:c
â• Û ~g uÃÏZ HzŠ YaÆkZ c }™zŠ YÔ ñY ^³ Ûø³eô äö ³ ΂³ ’³ Êø ^³ ß÷³ aô^³ Òø o³ iø*] à³ Úæø
yŠ :e \¬vZ :ÀF à³ nó e…] é³ ç³ ×F³ ‘ ä³ ³Ö²] س fϳ m ܳ Ö
Å kZ J ¿Ž gzZñ0 !•¤¿Ž Ô ñY o³×³Â Ùˆ³Þœ ^³Ûø³eô †³Ë³Ò ‚³Ï³ Ê Ùç³ Ïö³ mø
Û : wJi ú
X ¨â • X ^u^f‘ ‚»¼ŽQgzZ ñWk0 Æ‚» X ‚Û$ vøÚö
D o×a•( o߶ÛÒ ànÚ]( †ÛíÖ] h…^• oÊ ð^q^Ú h^e èe†•Ÿ] h^jÒ(8”(2t( p„Ú†jÖ] ÄÚ^q E kZ ä kZ }™ & ¤Å kZ ¾
™G
Ü ×{z(z … ƒY Z¬Zz wD Ù ¤
$ $
ƒ çGå}G
E. >E Z V; Xì ‰
©E¤ ZgzZ 6( Åzm\¬vZ -)·Ž Hg ïZ »q
D…çaŸ(àŽm;Þ¨^Ê ^•…(155”(21t(ämç•… pæ^jÊE X Ü×Â] oFÖ^Ãi ä×Ö]æX 7`w X Zƒwi *
Dlæ†ne( †ÓËÖ] …]•(250”(1t(…ç%ßÛÖ] …‚Ö]E

:cÛ Š•
â• á g ZäÅzm\¬vZ-*™Ñ
k0Æ ( òæ )s Z² ËŽ :ÀF (õðoû³•ø àûÂø äö ³Öø^*³ ŠøÊø ^³ Ê÷]†$ ³ Âø o³ iø*] àû³Úø
ÄcgŠ ~ }g !
Æ q Ë™ Y X è÷×ønû Öø àønÃô eø…û *] 麡ø‘ø äö øÖ ØûføÏûiö ÜûøÖ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
158 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
157
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

[ÂÔ ñÑ~" ÂncÐZÅ\¬vZègtŠ ™Qx â Z * ¦gzZ cÛ g ÖZ


â•
†Ëq Ü×Â(ÝçrÞ Ü×ÂVÜa•ˆn‰ h^e
Û "ìY”[u
X ðâ •
Û ~ •Zñ bÑm \¬vZ Gî*9g pѦ)´
Qx â Z L L• D â • å‚nÏÂ ^Ò †n$^i oÒ á] …æ]
ó Xó c Ûk
Šâ•’yr â zy» â ~ìYätŠ ™ H[ AZ Ð Vñ»vŠ gzZ^ñƒ D™¿6Vzg *:Ù]ç‰
Dá]†m]( ÜÎ o•†Ö] Ìm†ŽÖ] l]…çŽßÚ(22”(6t(oÞ^%Ö] ‚’ÏÛÖ]( ÌÎ]çÛÖ] |†•E ?ì ÷tÔì @Y
†âçrÖ]æ áçßÓÛÖ]…‚Ö]äÅ\¬vZèg! ²0Z+-Z[º Z •* ¦ [+`' 0
Z eª[+gŠ‡L L:ì ~<Ñg ·:h]çq
:x Z™ñ m Z ø)z6  *¦zxŠ M * ¦Ÿ»pÑDkZ~ á©’³Û³Ö] kZZ gzZ•D CkpÐZ òægzZ•… Y Z' Ãä™^ Âì @
ƒ~
,¸Å[2¹ ~ yZgzZ q ŸzZz t§Æ kZgzZ Hì‡Ð x?Zz > }Z 
¦Ù ÃVÂ!
C +Z•… Y Z'ÃäZ|gzZ äZ™ s} À Âì @
ƒ~ `'
X ,Š ó Xó •÷peÆVñægzZ qѽ Ü'! tñY* â:
Æ kZ!‚g q Z ä Ï;Z {ukŠ å* DZ†x â Z ~¦v!
sg ¬ Do2]†Ò(äßm‚ÛÖ] èfjÓÚ(659ävË‘(16ä’u(3‚×q(kÃm†•…^`eE
G
X ýiš3!{ Ze c
•Zz* 1Ç}™:g ïZ »kZ –~[ZŽ ]Z|@ Å Vzg *~ X'! ÅnkZ Åxæ L L• D â • Ûh ×
'
X|@ ®z( 2)D( 1) :•} •zŠÆxæ Ôì qѽ ÜÌtÔ Ïƒ]! V#ÂÇ}™qƒ{g *V#ž•CYðC
á g Z~xy M Œ
:ìŠ • Û Âs§ÅwzZ ~g uÔì ßÌtσlg ! Ð 6V#ž[ˆ »Vz6b§kZ
Ð [ˆq Z0 egzZ `gÎ:ÀF †³³Û³³Ï³³Ö]æ ‹³³³³³Û³³³ŽÖ]æ™ Do2]†Ò(äßm‚ÛÖ] èfjÓÚ(659ävË‘(16ä’u(3‚×q(kÃm†•…^`eE X cÛ g ïZÐñ6
â• kZ
X •ìg^ —oá^fŠve H »ûDb§ÏZ ?ì ¬H ƒÑ »IxæDgzZ”D:Ù]ç‰
D5km•(àÛFu… å…ç‰(27¸E ?ì ¬
EE
Åä1LZŽì `gÎtÔ :ÀF †ÏjŠÛÖ p†r³i ‹³³Û³ŽÖ]æ™ ( 2) DøL © ( 1) :• ,q zŠ ~ xægzZ ”:h]çq
$
X 'â |@
( \¬vZ ) kZt Ôì Lg ¸s§ Ün×ÃÖ] ˆmˆÃÖ] †m‚Ïi ÔÖƒ ^³ãÖ ¬ ÂŒÇæLI % ¸É ì ë! 'â |@ ~ Vzg *gzZì ^ Y GDÑ
 Š'
„ Z » oju Ù‡^ßÚ äÞF…‚³Î †³Û³Ï³Ö]æo
i Ž ì ZƒHgH{ i Z0 4ÓX3Z]Z|ì ®^
GG3E
x Z™ ï Y%e .G”L Lì ~tçg ~zëXì
Ôì ÑZz + Y b§hZ¼ƒ  gzZ Ÿo Üm‚ÏÖ] áçq†³Ã³Ö^³³Ò •^³³Â »kZ6mZpLZ ä *ÆZõzvZx™Z\ñÝ>Z÷Z Ôì D»:\¬vZ yZçg
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
160 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
159
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj


X nÅy• Má ZzVŽ':ÀF —otæ†fÖ] l]ƒ ð^ÛŠÖ]æ™ » wi oZn Æ 0 e ä ë Õ…‚i á] ^ãÖ oÇfßm ‹³Û³ŽÖ]
D1 km•(tæ†fÖ]é…ç‰(30¸E VŒ ì 1™ { i Z0
{zž J Z q
Z …^³ãßÖ] Ðe^³‰ سnÖù]Ÿæ †³Û³Ï³Ö]
( \¬vZ ) ì •'!
Z ( :ÀF o³Ê سóq p„³³Ö] Õ…^³³³fi™ 5( {¦1gzZ ) ãZ6ÅgLg »y
M —oáçvfŠm Ô×Ê oÊ ØÒæ
XÇg `æE %N~y• M äT —o^qæ†e ð^ÛŠÖ] t Å `gÎ:gzZÔì @Yƒ b§Å
D61km•(á^ΆËÖ]é…ç‰(19¸E Ã0e Ð ú {z ž ì ‰ Ü ¤
Ø? ú Vƒ@ 3n~Q:ÀF …]çrÖ] ‹ßí³Ö^³e ܳŠÎ]¡³Ê™ ì ]¸t ~ ]Zg:gzZ Ô} ñ M
@3n)gzZX ÅVzg @á Zz äY —o‹ßÓÖ] t Ô ñY òÐ M Ð yŠ {zž
•g Æg áZz g ëg S¦( Vƒ 
~( g Zæ) œ% LZ ƒ ƃ 
X ÅVzg @
áZz X •ìg¾
D15,16km•(†mçÓjÖ] é…ç‰30¸E D40^i38km•(‹?m å…ç‰(23¸E

y• M ( }È w=ÆZ} ) {zgzZ lçFÛFŠÖ] Ð×ì oÊ áæ†Ó³Ë³jmæ KZ ) à yŠ gzZ ]Zg ä ë :ÀF àônû jømø• …ø ^`ø ß$Ö]æø Øønû ×$ Ö] ^ßø³×û³Ãø ³qøæø ™
Z•~( ^z¯)öZa Å }iz ]„â kϳ׳ì^³Ú ^³ß³e… š…Ÿ]æ ä ëpc zŠ ( Å]gŠ èømø• ^ßø×ûÃø qøæø Øônû ×$ Ö] èømø• ^Þøçû ³vø³Ûø³Êø
¯ V *¶
D™ n²Q)X • D™„zg¨ h]„ ^ßÏÊ Ôß³vF³f‰ ¡³›^³e îæ ÐZ ª) ~Š S 㶠Å]Zg àûÚô ¡÷–ûÊø ]çÇöjøfû jøÖô é÷†ø ’ôfûÚö …ô^`ø ß$³Ö]
t ä Â!g ÇŠgz6}g ø } Z ( • —o…^ßÖ] @ Š™×zgà ã¶
c ÅyŠgzZ ( c
Š™ àønßô Š( Ö] •ø ‚øÂø ]çÛö×ø³Ãû ³jøÖôæø Üû³Óö³e(…ø
X c Ã" gzZg Z ¼ ƒ
¯ 7{Z  z™ lˆa»g ÇŠgz6LZ ?ž åö ^ßø×û’$ Êø õ ðoû•ø Ø$ Òöæø hø^Šøvô³Öû]æø
]Z f ~¾ Ð ÷Õz [Û x Ó ( z™lˆÅ w'tigÃyŠ ª) —o]¡÷n’ôËûiø
Æ cizŠ > M … Z®ì u0 Ã[ˆgzZ 2 Ì ÅVß ‚vß ?ž @
Û pôgzZ XÐ[ Z±
X}Š â • hZ [pÃqC Ù ä ëgzZ ÔjyY
D191km•(á]†Û ٕ å…ç‰(4¸E Š™yÒÐ,b§
X c
Æg ÇŠgz6
LZä\ M H :ÀF ‚Ú ÌnÒ Ôe… oÖ] †³i ܳÖ]™ D12km•(ð]†‰Ÿ] é…ç‰15¸E

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


162 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
161
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

X Vƒg FµšÂ~cÛ Š•
â• á gZ —Ünω oÞ] kZÐ ~ ]gŠ]* g Ñ" ) Ü$ ^ßÒ^‰ ä×ÃrÖ ð^•çÖæ س¿³Ö]

D89km•(kË?’?Ö] é…ç‰23¸E t‚ b§¾ž ¬Š 7( à 㶠 Ü$ o¡nÖ• än× ‹ÛŽÖ] ^ß׳óq
yZ g !
ž cŠ ¬äÅ \¬vZ èg WZ tzg à Ý>Z÷Z ~ µ: â i ZgzZ Ôì êŠ ;Ã
ZIÂLe {z¤ —o]†nŠm ^–fÎ ^ßnÖ] äßF–fÎ
Xß™p Ò»‡w2gzZz™ ¬Š nÆ( lg ! ) 6ŠŽzÆ kZ ä ëQX êŠ ¯ Zƒ
:ì w®Ð*ÆZõz\¬vZx™ZÑñÝ>Z÷Z × M ëQ Ô c
Š ZI?Š Ã `gÎ
[+ `'0 e²z™:^:ÀF X h†ÏÃÖ] oÊ †ÛÏÖ]æ ]æ†Ê^ŠiŸ ‚s§KZ ( Ãt‚) ÐZ× M
Xƒ~ X • Tg
Z‡gzZ ¶w2q
q Z[+žì ðâ • Û sz@tÅkZ äY fp¤ Z D44,45km•(á^ΆËÖ] é…ç‰(19¸E

X å~w2kZž åx * »yDÙ Zg ¹ÌgzZ {z´Æ{gÃè]c M :ÀFé†n%Ò l^m! àÚ ÔÖƒF†nÆ oÖ]


Ìtì @ 7x » »û~”p¤ Zì ®ZuzŠ Z] ДDûD X ( •C™ðÉZgs§ÅxæDŽ )•6 M Œ Û ]c

+-Z [º Z •z ~i Zg +-Zõx â Zz àZ çxsÑZ Á x â Zì w®Ð ' »Z 7¼ 0Æ “  ZÃРݬÛD ì ë! |@ ®» kZgzZ
á z ã- kmZ1Z •z ! ²0Z
E
Æ ®kZ \¬vZ Âg ë)z ~g 1ZÍ_¨·{ • ]â ´q]»wéîG 0½Ó¡]»wzgŠ e
¸ì|@ ðÃnÆyZ: Š ¹
Æ# Ö ´ÏZ¤ Zp Ò»]¬‚{)z‡sÑ~ kZ•}g ¦  $z ' :ì @
â•Û Š•
á g Z \¬vZž 6•
( 7`w~ kZ )/k! ÑÂcÛ {g •
â• á Z ä¹zg Ê •
á g ZsE§ÅTƒ6 gî ¼ gzZ :ÀF ܳâ ܳr³ß³Ö^³eæ k³Û³³×F³³Âæ™
vß {z gzZ • V*¶
-A!
X^Y* ƒ6gîÆ( ~È0 Åx ;zZÆVñæ ) èEG 4)Ex ;zZ ~È0gzZì X •D 0{ ZgÐVzg * —áæ‚jãm
D…çaŸ(àŽm;Þ¨^Ê^•…(700^i697”(23 t(ämç•… pæ^jÊE D16km•(ØvßÖ] é…ç‰(14¸E

ì ë! {o»]Z W ZŸzÄÆVzg * {z 1ì @ ƒ ?Š6s ZžZ Æ ËÐ wZŠZ s %Z » q


» ( äƒ kpgzZG )ŸzÄ ]Z W  ZÃ:Ù]ç‰
Z Æ Û“ zz Å„ # Ö ´kZì Ð :  ÆkZ s %ZtÉ 7W ZÆkZ s ZžZ
?ì „ gŠJ
V¹e ¬gÅyZÃï¬~]Z j ËgzZ ?ì ÷ ´g {o Û Ãä'
:ì ðâ •  » Zs§ÅkZ LÐ
Û ¶°Zm ï
Dâ• 4hÒ3XZx â Z~ [ZŽÆwZÎÆb§kZ :h]çq
GE Â à Z e 6Vzg * { ó q
Z Q:ÀF Ù^ÏÊ ÝçrßÖ] oÊ é†¿Þ †¿³ß³Ê™
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
164 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
163
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

wEZ »ž{]Zg lÆkZ‰ Ü z“  ZÃe¬gø Š Z%Ðó nÆ Vz• Û »gzZ 7( kp)Ÿq ðÃ6 ( g ZŠ'
 Û ) .y›L L•
Vâ •
öÐ}!Š Z%Ð +ŒgzZÔì ï* vy! ßzŠúnÆ]zˆz™fW:gzÔ wJoÆ ® ¤ Ôì ÄxsZ » kZ n Æ à¬ y›gzZ Ô7ļ
X *
™3gÐ( Vùgm{ÆVzg *)“  ZÞ{yZß ZÃ)z Є  èÅ kZ ® Z Ôì ŸŠp ñO CÔì Ä
 Ë z Øg ¤
:–6ê;ÆkZäMgzZ :,Š™]Š XÄ  èÉ BX
Ð Vzg * Š°ÝZ èa:ÀF •ç’ÏÚ ä³³Ó³Þç³2 o³³ß³Ã³m ÅyZ \¬vZž•vß{z ¸ :ÀF Ü`i^F³n‰ ²] Ù‚fm Ôò³Öæ]ü
kZ ì x Zwn kZ ì Š ZæZ ïE L Òƒ ‚•^e gÒ]çÓe kÞ^³Ã³j‰] Xì êŠw$ÐVÇ>ÃVÇZ'  û l^ߊu
7^ Y ¢ Šæ Ð Y âZ yZž n kÞ^Ãj‰] äÒ k³‰ Ý]†³u D70km•(á^ΆËÖ] é…ç‰(19¸E

wìÆ Wæw4Z » Xž ܈eæ] ١ϳj‰] ä³³3³Þ^³³e T @


 z V‚Fz `{6kZ {Èžì @ Yƒ]Š XV- { k
LÉ
ðÃ~ “  Zà ¹!
ÔIï]ø Ϲ gzZ Š R™ {z ì Lg V• á Ãz
¿F gzZ {z(:gz ì Š ƒ¢ ~ 傳• ]… á^³³³Ò†³³ŽÚ
x Zw Âfâ ŠæÐ yZgzZì uÑäY Wí!ŠpÃyZ¤ Z7„  èz]Š X
ÀÂ[! g Ztž n kZÔì \zZ åæ†ÓÚ äÞ…æ •çfÞ]æ… k³‰]
Xì ÀÂs Ügz¢e¬gÅyZ:gzì
yZ É 7Ð ~ wqZ Æ ‡] ä³³Ò k³‰ oF³³Öæ] Õ†³³iæ
:ì ~] é›.ÐÉZ Gîœ^IZ
/xÐ wdZ Æ VÍß }uzŠ kŠnÞ ØÒçi سa] Ù^³Û³Â]
û[ôZ gzZ ìZ ³ IZ ¼ Ž :ÀF ܳ³ñ]ˆ³³Â س³a] ä³³³³3³³³Þ•
Š ZæZ ﻮ ì C Ù ªt gzZ ì á^Þ• Ù^ÃÊ^e •…]• 1j`e^ŽÚæ
Ɖ Ü z ª) ó‰ • D™ Ø%Ú ‚ßßÒ o³Ú†³nŠÓ³iæ
/ŠIZ Ô™gzZƒ: Ð Vzg * †³+] ä³³Ò k³³‰ †³³a^³³¾æ
»]Zglm{Æ™e ¬g ÅVzg * À˳uæ à³mç³×³iæ †³³ní³fi
gñZ yZž • … Y Ð/ŠLZ ‚•^fÞ gÒ]çÓe kÞ^ój‰] {)z öÐ}!ª) + ŒgzZ ( *™wEZ åæ†³Ó³Ú ˆ³³nÞ l^³³³Â^³³³‰
ì b§ ÏZ Ç! *
™e¬g Å äe†rje ð^vב äe†ri سa]æ 3g b§ÅVùgàSÆVzg *à سa] •ˆ³Þ k³‰] Ý]†³³uæ
EG
+
] é}G3{B g Ñ"gzZyZizZ b§T l^Â]†Ú äÒ ‚ß•^e ä³jŠÞ]• *™«™Å ]¬‚ Å yZ gzZ ( * ™ Ù^Î ]„Ò pçF³Ï³i æ k³Þ^³m•
 o ~ Vƒ ZzŠ *
ƒ ™e¬g Å l^Â]†Ú 7ç3Ûa …çÚ] 6³m] G
G
c
Æ~ ðW©$[xZgzZ - Š IZ Ìt : X ð^Û×ÃÖ]
ÆêÆ \¬vZ {z gzZ ÔŠ° å†n%Ò l^’n’í³i æ á]‡æ] ä x Z™ñfÔì x ZwgzZ {z(qŠ 4
( ƒ g¼ » yZ gzZ ) ƒ µZz ._ ð^–Ïeæ •ç³’³Ï³Ú ä³mæ•] …• Xì câ•Û b§ÏZ
Dá^jŠÒ^µ( †ãÓ‰ ämç•… äm…çÞ äfjÓÚ( oΆÖ]æ g_Ö] h^jÒ(598”(3t(l^ÃÛ×Ö] èÕ] E
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
166 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
165
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

H ) 7g e¼ ~ ]gßkZ : 6m…• ‚jÊ] 1Ú oFÖ^³Ã³i ä³×³Ö]


(1×ã2 å‚• Ý•VÜa•…^`2 h^e •vg ) {z Špž ( D™7g¨ •çì k³ŠnÞ 1Ò^³³e Ù^³³u
7^nÖ^e …æ] c<Ò Æ g;Z YgzZ ̈¸ \¬vZ Ž ØqæˆÂ ²] †Ú] oÊ Üa ‚•]
ª ¸ • J¹ ~ ]5ç Ñæ…^Ê †Û ànßÚçÛÖ] †³nÚ]
gŠ V#Ý Ô} š
Ðg ! tžì x ¬¹]!
t ~VÍßÀ` W
Ѓ  Ô/]|÷ZÆ Vëñ oF³Ö^³Ã³i²] o³³•… ܳ¿³Â]
kZX •{”xŠÆV#•ñW
yÃ{)zÝtž ÇñYHyÒ~[!
ë! z hª) á ZE™t• Û } ( l^Â]†Ûe ð^ÏŠj‰] Ý^,³ß³a
X YX7yÃgzZì YX
Ð yZ à ¬vZ ( KãgzZg £~ •ç³Ú†³Ê †³Ú] †³Û³³Î Ùˆ³³ß³³Ú
•x Zw<Ê%} š
gzZÝ _â ¬Š Ålg ! ÔäÔƒ èZg ‚•^e ÙçÛ³v³Ú à³m†³fÛ³aæ
Ë b§ÏZ ?ì ÷ < Ê%} š cÝ ñƒ G xŠ :Ù]ç‰ ¬» ä™ e ¬g Å ‡w2‰ Ü z 'çÆ ‚Ûv³Ú å^³• ä³³3³Þ•
?ì ¬H »Ü Ê%} š c ÝÆg ! gŠ kª '!  {z 6ÏZ gzZ Ô c
ƒ Û în• l†–uæ p…^³nÖ]ç³+
â•
ì x ZwaÆŠ% < } š gzZÝ Æ ]JŠ ÅnC Ù : h ]ç q gzZ ~g 1ZÍ _¨·{ • á Ž • {” ^Ûa†nÆæ pæ^ß³• ‚³Û³v³Ú
Å\¬vZèg a0yZ/]|X VƒÆg ! gŠ Ëc VƒñƒKxŠp¤ Z {z´Æ yZgzZ ~zÙ· •]| k³‰‚³Î †³e^³³³Ò] ä³³³×³³q]
:•D â • Û Ôì ~z%Ð  Š +'
„ » Z g;Z Y}uzŠ 悳Þ] 商³³Ò ܳ³a…]†³³³‰]
Z äÅzm\¬vZ -*™Ñ :ÀF †ø³’ø³ eû*] Üø³$׳‰øæø äô ³ ³nû×ø³ Âø äö ³ ³×³ Ö] o³ $׳ ‘ø o$ ³fôß$³ Ö] á$ *]
q ~ V1 {•KZ KZ ä ëZuZ ^³a •çì äÿ³³ŠnË³Þ g³jÒ…•
X ¬Š ê » | ~B; Æ ¿ Ùø^³ Îø åö ]…ø.] (è÷Ïø³×û³uø Øõ³qö…ø ‚ô³ –ö³ Âø o³ ×ø³ Âø kZgzZKC Ù ZŽž 6ÔN â • Û ™f á• |æ†•æ †a]çq ç3³Û³a
Ht c Û Äc
â• gŠ Ð kZ ä \ W [åô „ôaø ^Úø Ôøvø mû³ æø: Ùø^ÏøÊø (†õËû³‘ö à Úô³ Ûs
Ô ðâ •  ZÜÅ yZ ~ bzÑ Å àÓn×Ê å•çÚ†Ê xm†’³iæ^³e
Ð ~gz$ H n² ä kZ ? ì Ÿø ^³ ø̀ $Þžô ^³ Úø*]: Ùø^³Îø [èô ßø³aô]çø³Öû] àø Úô³ VÙ^³ Îø =Âw”gzZÔ’ eãƒ=ÂZ åE<XÅ X ÐnÊçjÖ]²^eæ ÐnÊçjÖ]
\WX ì z n Æ ä0 ]• Ôøßû³ Âø ^³ ³aø„û³ fôÞû] ^³ ³ ß÷³ aû æø Ÿ$žô Õø‚ö³ mˆô³ ³iø Ë ƒ Ð „ x™z aÆ \¬vZ
$
»tžn kZzŠg @ ZÐZ cÛ ä ^³ ³ ³Úø Ôønû ×ø³ ³Âø oø³ ³ ³aôæø k$ ³ ³ Úô³ çû ³ ³ øÖ Ôø$Þ¬ô³ ³ ³ Êø
â• Xì
ZgzZ X Ç}Š:¼ ZÎÆ ~gz$
¤ X ]‚÷eø*] køvû×øÊû*] D…çaŸ(àŽm;Þ¨^Ê^•…(223”(21t(ämç•… pæ^jÊE

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


168 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
167
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

:ì ~tzØZ ~zëQtâç)lbÑ ? ˆ W]ñ»ñƒ ê ÐZ


i úaÆŠ%~} À§g :ÀF †m†vÖ] hç$ oÊ é¡³’³Ö] 决ӳi XÐî 0
: ]•L
)a Æ Š%èYì a’{z( †nÆ oÊ äŠfÖ ä³n׳ ݆³v³Ú ä³ÞŸ Dlæ†ne(èÖ^‰†Ö] 芉çÚ(204”(33t(‚Ûu] ‚ߊÚE

~ i ú Âì x Zw < ÐZ ~ i ú oב á^Ê oÖæ] ^`nË³Ê é³ç³×³’³Ö] eÃVzŠ%Lž


» ~0 L Š Y7Ð Gî*9°Zmy{ Ÿg£Zx â Z ï 4hÒX3Zx â Z
GE
~ kZ i úÔ ì x Zw \zZ î0<Eg$ oãßÖ] ០äi¡‘ k³v³‘ ^³ãnÊ :ì x ZwL Lc Û Š•
â• á g Z éE
M&ZŽ ä\W Âóì
ó ÷ <~Vƒ 0 cB;ê
èY ÏñYƒ 9B‚Æ> Ø Z™ X éç×’Ö^e “jímŸ ~0e ä ÅzmvZ -*™Ñ :ÀF oÊ Ü׉æ än× oÖ^Ãi ä×Ö] o׳‘ Ù^Î ‚ÏÊ
X 7m{B‚Æi ú4t Ö Z ~÷:c
# Û 0Æ äÎgzZ á^Ú†vÚ ^ÛãÞ]EE è–ËÖ]æ gâ„Ö]
â•
E-Í‘
Dá^jŠÞ^ÇÊ](…^â‚ßÎ(kÂ^•Ÿ]…]• äÂçf_Ú(7”(1t(ämæ†ÏÞ] pæ^jÊE
] ç¸BGZ )Xì x Zw6VzŠ% Æ Ÿæ k³×³ÎDD èÚ]…ç³ ³ Òƒ o³ ³ ³ ׳ ³ ³Â
°L L• D â •Û Gî*9°Zm y{ Ÿg £Z x â Z Iz +ŠŠë ï GE4hÒX3Z x â Z
Å ~0eÃÝ :Vƒ H~(¶°Zm è–ËÖ] Üi^ì o× Œ^nÏÖ]‡ç³r³m
-7Q™g @ ZÐZžì a’{z(n Æ Š%i ú™X Z À§g µZß Z
_ùZt ž ñY H kª: 6_ùZ Í¡íe ð^ŠßÖ^e “jím Ÿ ä³ÞŸ
Vzqƒ  yZ¬¸ äßnÃe Ä•çÚ ^Ú†nÆ oÊ äÏËÖ] àÚ Ýç×ÃÚ çâ ^Û³ÒZ  Zz
I
g$
4) G Ô 7m{ B‚ Æ VÂgúsÜ X äß oãßnÊ änÊ àvÞ^Ú
1g6T Z À {z c 8Itf cÈ # èG g‰ì ^ Y*< »Xì »
žÆ]gß( àZzÝ ) kZ s g
{ ZpB; cƒ » n²{Š c iÐ øZg e N 1 â ðà » x »Æ äÎ c ec
~0
Z®Ôì m{B‚ÆVÂgúsÜt
{ ZpäÎ c ZÈc à! ~y» cÝÆìß|  ~0eäÎÆ@ ~Vî 0
X ÇñYHIkZ
Fc
8 eÚâ g eñ h ‚ c
~0 ƒ Åg @ Zp¤
q Z _ùZ Åìß|  Æ@
ÃVzŠ%ƒ  tžVƒ Ř⠄ q Z™ïƒ  p¤ Z VáùZ F c _ùZ Å
Do2]†Ò(ämç•… äfjÓÚ(14”(10t( ämç•… pæ^jÊE

x ZwÌÃVÂgúÂg-iÆìßÆ@ gzZ a’{z(Ð yZgzZ•^ Y* zx Zw Û m\¬vZ Gî*9g pZ ZëZ ?=ÕZgœ


VzŠ% b§ÏZ L L• D â •
ó Xó a’{z(Ìi úÅyZ™X¹Z• ó Xó : _ùZtžì ^
Y*
Ì<Ý c <_ùZ {Š c ZaÆ
iÐq
D…çaŸ(àŽm;Þ¨^Ê ^•…(307”(7t (ämç•… pæ^jÊE Do2]†Ò(äßm‚ÛÖ] èfjÓÚ(428”(16ä’u(kÃm†• …^`eE

g @
Z ê gzZ/ Âà | 7ªì a’{z( -7i ú™XÃkZgzZ
•x Zw<Ê%V1!
Xì @ Ù èYì Z
ƒ¬¸ »kZƒ Œ6x ZwŽ i ú{zC  Zz {Š ¬Z »kZ™
ðƒÅxŠ c
wZ e~Vâ »V1!
?•M gŠ ËŠ%H :Ù]ç‰
Åg !
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
170 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
169
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

q ¾~g—Ån²ä ¿q Z Ñ…æ à³Ú Ù^³Î 儳í³iœ ðo³ • pœ à³ Ú vZ-vZwÎgXì ¹xÐ V Âgútžì { k


z^
Y*
: h ]ç q
Ð~0 ec Û ÔV-™Z´_ùZÐ
â• X Ÿ÷^Ï%Ú äÛji Ÿæ : •D â • Û Š•
á g ZÅzm\¬
Xz™: {Šc
iÐw¸q ZÐZgzZ Ž 6VzŠ% yZ Ò Å vZ :ÀF Ù^³q†³Ö] à³Ú à³nãfŽjÛ³Ö] ä³ ×³Ö] à³Ã³Ö
G
D…çaŸ(änÞ^Ûu… äfjÓÚ(441”(1t(p„Ú†i à߉E 0kI$ Ð VÂgú ð^³ŠßÖ] àÚ l^³`e^³ŽjÛÖ]æ ð^³ Šß³Ö^³ e
6VÂgúyZgzZ ,™îE
GÅ G
:ì ~g é5B+ ZŠgziñ°Z ìY 0kI$ÐVzŠ%Ž
X ,™îE X Ù ^q † Ö ^e
ì^ Y < _ùZ Å ~0 e:ÀF o× çÖ è–ËÖ^e ÜjíjÖ]‡çrm ^Û³Þ] Do2]†Ò(äÞ^ì gjÒ oÛm‚Î(874”(2t(p…^ífÖ] xnv‘E

]gßz ^ÅVÖùZ: ZŠ%ªÆ á^’Ê äÖçÖ ^Ú] Ù^q†Ö] Üi^ì éªnâ ÷ <à! ~ y» »VzŠ%LžL ZƒwZÎж°Zm+-Zg ‡z ?
zŠ¤
c Z » kZ2)ƒ6
Z ( ƒ ê q X ݆u †%Ò] æ] X x Zw < g- i( ËVî 0
c y»Ôu * » VzŠ%L LcÛ Š•
â• á g Z 6 ZŽ Â?ì
Xì x ZwÂVƒæ {Š c
i ó Xó ì ðWÒ6 ÷kZ~g u
Dlæ†ne(oe†ÃÖ^$]†jÖ] ð^nu]…]•(231”(5t(…^jvÛÖ]•…E Do2]†Ò(àm‚Ö]…^Îæ ݈e(269”(1t(pæ^jËÖ] …^ÎæE

Û Gî*9°Zm y{ Ÿg£Z x â Z Iz +ŠŠëï


YaÆŠ%_ùZÅ~0
ƒÑL L• D â • 4hÒX3Z x â Z
GE
ì^ e
Y < ƒ ÁÐÚâ g eñ h ‚~ yiz Å8
^ q Z _ùZ q Z Å ~0 e
?YX7_ùZ ðƒÅxŠ ÅnËŠ%H:Ù]ç‰
É 7i ZŽ à {Ð n¾Å$gzZ aZ uF» kZ $~  q"p¤ Zì
e sÜ a ÆŠ%:h]çq
ì ]i YZ ƒÑ Å _ùZ Å ~0
ó Xó <

:•t_ ZÑ{zÔB‚Æ_ ZÑPÌ{z( ƒ: cƒðƒÅxŠì e)
D…çaŸ(àŽm;Þ¨^Ê ^•…(141”(22t(ämç•… pæ^jÊE

ªw¸q Z _ùZ Å ~0 e nÆ$L Lc Û Š•


â• á g Z6x £gzZq Z
XƒÁÐÚâg eñ h ‚( 1)
gzZX X ì y%î>XE d" ì Cƒ]gz¢Å$&ÅÁИâ g eñ h ‚
-I
Xê_ùZ „q Z ( 2)
ugzZZtZzg~w¸}g7gzZx ZwÅ~0
g e{Š c iÐw¸q Z
_ùZ ( 3)
XĈ Zz8
< ~®Z +Z$‹gz¢" gzZÔ’ e ¿6ÏZ ÂÔ " U ƘôÜ~
„q
Xƒ8 Z~kZ ( 4)
~®Z ˆ ÅkZ²ì ~ ]gßkZtgzZ ažt 4ª¸Ý{z(
Zžì ¸ aZ Ì~ ]gßÅäY ñ0
$¤ Æ_ Zу  yZ
D…çaŸ(àŽm;Þ¨^Ê ^•…(149”(22t(ämç•… pæ^jÊE ó X
ó^Y* ¡:gzƒZ] Ð: * i
:ì ~~èFòXê: ƒ: ~  qÅäÎ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
172 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
171
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

Ù^Êæ å…^íj‰]VÜa•ˆÞ^µ h^e Ë~Ôe Å~0


<j eäÎ
zŠ%?ì ÷ < Æ™È j Ë~Ôe Å ~0 e äÎ:Ù]ç‰
á yZ~[!
H ãZz6 ZŽ iZÎÃw¦ÑÅwÃgzZ {g 7ZvZY •
Û yÒ¬aÆVâzŠ]gú
kZ
X ,Š â •
X ÇñY z ^
wÎg X { k Y*aÆŠ%gzZì ^ Y aÆ ]gú:h]çq
U
ì" ÐgŠ qZ *
™{g 7Z : •D â • Û Åzm\¬vZ-vZ
?ì ÷ * ™{g 7Z :Ù]ç‰ Ã VÂgúÅ # Ö Z ~÷ 1g gzZ *
Î o³jÚ] '^³ÞŸ Øu †³m†³v³Ö]æ g³ ℳÖ]

' Y ]|Xì " U Ðg Š q ZgzZì ^ Y * ™{g 7Z :h]çq VzŠ%gzZw'
Xì x Zw6 X ^â…çÒƒ o× Ý]†uæ
: •D â • Û Å\¬vZègvZ†0 Dlæ†ne(än’nËÖ] èfjÛÖ](211”(5t(oÞ]†f_×Ö†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ]E

…Åzm \¬vZ -vZ wÎg :ÀF Üø³$׳‰øæø äô ³nû×ø³ Âø äö ³ ׳ Ö] o³$׳‘ø äô ³$׳Ö] Ùö糉ö…ø áø^³ Òø :ì ~g UgŠ
Dâ• Û ½Å {g 7Z ~ gñZ x Ó (^ ø̀ (×Òö …ôçÚö Ÿ. ] oÊô éø…ø^íøjô ‰û Ÿô] ^ßø³Ûö ³(׳Ãø³mö Ô YX 7~0 ÎòŠ W :ÀF è–Êæ gâ„e Øq†Ö] o׳v³jmŸæ
e *
Dâ• Û ½]gÎ Å yWŒ Û ž 6 (áô•†û ³Ïö³Ö] àø Úô³ éø³…ø糊% Ö] ^³ ßø³Ûö ³(׳Ãø³ mö ^³ Ûø³ Òø e V;
_ ZÑ{gÃè² ) _ùZ Å ~0 X Üi^íeŸ] ^Ï×_Ú
%Z Ë ðà Z  :• D â • Û Ô¸ (†ô³ ³ Úû³ Ÿ* ^³ ³ eô Üû³ ³Òö‚ö³ ³uø*] Ü$ ³ ³aø ]ƒøžôVÙöç³ ³Ïö³ ³mø Xì ]i YZÅ ( ƒB‚Æ
QÔñ 7Ò«gzŠ Â}™p» †ô³ ³ ³ nû³ Æø àû³ ³ Úô³ àô³ ³ nû³ jøÃø³ ³ Òû…ø Äû³ ³ Òø†û ³ ³ ³ nø×û³ ³ ³Êø
Do×a•(oñ^fjrÚ Äf_Ú( 240”(2t(…^jíÚ…•E

Û ~g UgŠíq ~z éŒB„£Z¦)´
: •D â •
ÔøÛô ³ ×û³ Ãô³ ³ eô Õø†ö ³ ³níô³ jø‰û *] o³ ³(Þžô Ü$ ³ ö̀³ $׳ Ö]:¾ o³ ³(Þžô Ü$ ³ ö̀³ $׳ ³Ö]:Øû³ Ïö³ nøÖô Ü$ ³ $ö (èô –ø³ ³m†ô³ ³ Ëø³ ³Ö]
äΞ c Û ä °Zz )´:ÀF äß oãßÛÖ] oÊ]çÖ] èÚ¡³Ã³Ö] Ù^³Î
â•
àû³ Úô³ ÔøÖö^*³ ‰û *]æø (Ôøiô…ø‚û³ Ïö³ eô Õø…ö ‚ô³ Ïû³ jø‰û *]æø Õø…ö ‚ô³ Ïû³ ³jø‰û *]æø ÔøÛô ³ ³×û³ Ãô³ ³ ³eô Õø†ö ³ ³ níô³ ³jø‰û *]
žn kZì qNwEZ » ~0 e 薳˳Ö]æ g³â„³Ö] Ù^³Û³³Ã³³j‰]
Ÿøæø …ö ‚ô³ Ïû³ iø Ôø$Þ¬ô³ ³ Êø (Üô³ n¿ô³ ³Ãø³ ³Ö] Ôø×ô³ ³–û³ ³Êø Ôø×ô³ ³–û³ ³Êø àû³ Úô³ ÔøÖö^*³ ³ ³‰û *]æø (Ôøiô…ø‚û³ ³ Ïö³ ³ eô
á g Zt»x?Zmg—~[!
Š• kZÝZ än× äÖçÎ h^fÖ] ]„â oÊ Ø³‘Ÿ]ƒ]
Ýö¡$Âø kø³Þû*]æø (Üö³×ø³Âû *] Ÿøæø Üö³×ø Ãû³ ³iøæø (…ö ‚ô³ Îû*] (…ö ‚ô³ Îû*] Ÿøæø …ö ‚ô³ Ïû³ ³iø Ôø$Þ¬ô³ ³ ³Êø (Üô³ ³n¿ô³ ³Ãø³ ³Ö]
Ö Z ~÷ VâzŠ ~0
# e Ô *
Î : ì o× á^Ú]†u á]„âEEÝ¡ŠÖ]æ éç×F’Ö]
á$ *] Üö³×ø Ãû³ ³ iø kø³ ßû³ Òö áûžô Ü$ ³ ö̀³ $׳ Ö] (hôç³ nöÇö³ Ö] Ýö¡$Âø kø³ ³ Þû*]æø (Üö³ ³ ×ø³ ³ Âû *] Ÿøæø Üö³ ³ ×ø³ ³ Ãû³ ³ ³ iøæø
Å yZ %Z • x Zw6VzŠ% Æ X Üã$^ÞŸ Øu ojÚ] …çÒƒ
o•ô ^ÃøÚøæø oßô ³m•ô o³Êô o³Öô †º nû ìø †øÚû Ÿ* ] ]„ø³aø á$ *] Üö×øÃû iø køßûÒö áûžô Ü$ ö̀³ $׳Ö] (hôç³nöÇö³Ö]
X •w'nÆVÂgú
äô ×ôqô•æø p†ôÚû *] Øôqô^Âø æ p†ôÚû *] èô føÎô ^Âøæø o³ ³ ßô³ ³ ³m•ô o³ ³ ³Êô o³ ³ ³Öô †º ³ ³ nû³ ìø †ø³ ³ Úû³ Ÿ* ] ]„ø³ ³ aø Dlæ†ne (èʆÃÛÖ]…]•(172”(4t(èu^eŸ]憿vÖ] h^jÒ(…^jíÛÖ]…‚Ö] o× pæ^_v_Ö] än•^uE
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
174 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
173
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

í~ Ï Q Gž Zg* H~ wŠ X änÊô o³Öô Õû…ô^³ eø Ü$ ³$ö (o³Öô åö †û ³Š( møæø o³ Öô åö…û ‚ö³ Îû^³ Êø Ùø^³ ³Îø æû *]- p†ô³ Úû³ *] èô føÎô ^³ ³ Âøæø o³ ³•ô ^³ ³ Ãø³ Úøæø
Xì †ø Úû³ Ÿ* ] ]„ø³aø á$ *] Üö³×ø Ãû³ ³ iø kø³ ßû³ Òö áûžôæø(äô ³ nÊô o³ Öô åö …û ‚ö³Îû^³ Êø- äô ³ ×ô³qô•æø p†ô³ Úû³ *] Øô³ qô^³ Âø
Dlæ†ne(ᕆÏÖ] Ýç× 芉çÚ æèÊ^Ï%×Ö ä×fÏÖ]…]•(550”(1t oߊÖ] àeŸ è×n×Ö]æ ÝçnÖ] ØÛÂE èô føÎô ^³ Âøæø o³ •ô ^³ Ãø³ Úøæø o³ ßô³ ³ m•ô o³ ³Êô o³ ³Öô †' ³ ³•ø áûžôæø (äô ³ nÊô o³Öô Õû…ô^³eø Ü$ ³$ö (o³ Öô åö †û ³ Š( møæø
ì ï-7 'gÎÏyÃ~i úÅ{g 7Z - äô ³ ³×ô³ qô•æø p†ô³ Úû³ *] Øô³ qô^³ ³Âø o³ Êô æ p†ô³ Úû³ *] o³Öô †' ³•ø †ø Úû³ Ÿ* ] ]„ø³aø á$ *] Üö³×ø Ãû³ ³iø kø³ ßû³ Òö
?Âe-7 'gÎÏyÃ~i úÅ{g 7Z :Ù]ç‰ …û ‚öÎû]æø (äö ³ßûÂø o ßô³ ³Êû†ô³‘û]æø o³ß(³Âø äö ³ Êû†ô³‘û^³ Êø - p†ô Úû³ *] èô føÎô ^³Âøæø o³•ô ^³ÃøÚøæø o ßô³ ³m•ô o³ Êô

~~uzŠgzZû áøæû †ö Êô ^³ÓøÖû] ^³ãø m%^ø³³mF Øû³Îöü~«g«:h]çq X oßô •ô…û *] Ü$ $ö (áø^Òø &önûuø †ønû íøÖ] oÖô - äô ³ ×ô³qô•æø p†ô Úû³ *] Øô³ qô^³ Âø o³ Êô Ùø^³ Îø æû *]

Ðö×öíûmø Ô ø e%…ø æø ü~«ž•D â • Û õx‰gzZñ 7 û äö ×Ö] çø âö Øû³Îöü (äö ³ ³ ßû³ Âø o³ ßô³ ³ Êû†ô³ ³‘û]æø o³ ³ß(³ Âø äö ³ ³ Êû†ô³ ³‘û^³ ³ Êø
Ÿøæ$ àõÚô ©ûÛö³Öô áø^³Òø ^³Úø æø ü~~uzŠgzZJ û áøçû ßö×ô Ãû ³mö …ö ^³jøíû³møæø ö 𫳎ømø ^³Úø Ü$ ³$ö (áø^³ Òø &ö³ nû³ uø †ø³ nû³ íø³ Ö] o³ Öô …û ‚ö³ Îû]æø
: •D â • Û m\¬vZ Gî*9gv)´Xñ7 ÌJ e  My M û èõ ßøÚô ©ûÚö X äjøqø^uø oÛ( ŠømöæøVÙø^Îø (oôßô •ô…û *]
«žì ï:c Û ä ~zâ)´ á*] gùvjøŠûm ä³Þ$žôVpùæôçø³ß$³Ö] Ùø^³³Îøæø
â• Dé^rßÖ]…]• äÂçf_Ú(57” ( 2t( oß%Ú oß%Ú Åç_jÖ] oÊ ð^q^Ú h^e(p…^íe xnv‘E

^³ãø m%^ø³³mF Øû³ÎöüˆÆBÃ~«g oÊô é…^íj‰¦] ojÃø³Òû…ø o³Êô œ†ø³Ïû³m •D â • Û Y •Ôì ~zZg— è æ]~X p†³ Ú] س q^³ ³Â Ù^³ ³Î æ]: HçÞ
ØûÎöü~~uzŠgzZû áøæû †ö ³Êô ^³Óø³Öû] ^ ø̀ m*] ^mø ØÎVèvøiô^Ëø³Öû] ‚³Ã³e o³Öæ¢] DäÂçf_Ú(431”(é…^íj‰Ÿ] ^jÃÒ…(o×ÛjÛÖ] ènßÆE X}™ ¦ž
Xñ 7 æ äö ×Ö] çø âö ä×Ö] çøaö ØÎVènøÞô^%$Ö] oÊôæø (áøæ†öÊô^ÓøûÖ]
û Xì c ŠÉb§ÏZ~ÀF äëakZ
X ‚uœ ì4*
™{g 7Zg !
]‚
?}™û%X{g 7Z :Ù]ç‰
Dlæ†ne(oe†ÃÖ] ']†jÖ] ð^nu]…]•(221”(7t(p…^ÏÖ] é‚ÛÂE

äô³×#Öô‚öÛû³vø³Öûø] y
M wÍ ZƬ™kZžìtïL ì L ~<Ñg ·
wÎg~guq Zž}™{g 7Zû%]‚žìt4:h]çq
~~uzŠgzZû áøæû †ö Êô ^ÓøÖû] ^ãø m%^ømF Øû³Îöü~«g«gzZñ7 pÑŠzgŠgzZ
ø e%…ø æø ü~«ž•D â • :câ•Û Š• á g ZäÅzm\¬vZ-vZ
Ðö×öíûmø Ô Û õx‰gzZñ 7û äö ×Ö] çø âö ØûÎöü
Ÿøæ$ àõÚô ©ûÛö³Öô áø^³Òø ^³Úø æø ü~~uzŠgzZJ û áøçû ßö×ô Ãû mö …ö ^³jøíû³møæø ðö «³³Žømø^³³Úø  !÷Z} Z :ÀF †³ í³j‰^³ Ê †³ Úû³ ^*³ eô k³ Ûû ³ Ûø³ aø ]ƒžô ‹³ ³Þœ ^³ mø
p»x »Ë ÂZ
ó Xó ñ7 ÌJ e  My M û èõ ßøÚô ©ûÚö kZ Ð(Vz³) [g LZ Â}™ oÖøžô †¿ö³Þû] Ü$ ³$ l]†$ ³Úø ijf‰ äô ³ nÊô Ôe…ø
Do2]†Ò(äßm‚ÛÖ] èfjÓÚ(682”(4ä’u(kÃm†• …^`eE }¾™ÃQ™{g 7Zg !]‚~ †nûíøÖû] á¬ôÊø (Ôf×ûÎø oøÖžô ÐfŠûm p„ô$Ö]
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
176 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
175
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

Do2]†Ò(äßm‚ÛÖ] èfjÓÚ(682”(4ä’u(kÃm†• …^`eEóƒ


ó _:W ~g7ñZgs§q
Z
ì I{g 7ZaÆx »(
À
¦ÑêL 7»wà ™{g 7ZaÆ{)ze‰x »( H:Ù]ç‰
?•M
9óÜÃÆ{)zƒqz~Ä?7c ì^ Y?ì HwÃ:Ù]ç‰ {g 7Z aÆ ÷Ñ~ Vñ» (vŠgzZ Š ˜ gzZ e :h]çq
?7c• ™aƉ
X •M Ü z”V;Ô Yƒ7
Z wÃ:h]çq
G
~gŠ q Z ïE
L 3µÝZ Å {g 7Z Ô ì {g 7Z nq Do2]†Ò(äßm‚ÛÖ] èfjÓÚ(682”(4ä’u(kÃm†•…^`eE

" • [™s§Å'  » ZgzZg•~x ZúŽóÜÃt1ì ŠŽñ]{


ì I{g 7ZaÆx »Æ{ k 
Ð {)zƒq yZ- ŠgzZXì IÜÅwÃÐ xy M Œ Û gzZ Ô• ë!
z ÝZ
™{g 7Z~}g !
?•M Æä™: c H:Ù]ç‰
ä™{ k
X Ü×Â] oFÖ^Ãi ä×Ö]æXì ^ Ywz·g•
™7{g 7Z~}g !
èY M Æä™: c :h]çq
ä™{ k
Ôì ïi úÅ{g 7Z L ì î5X4 Ù ÂÐ { k

D…çaŸ(àŽm;Þ¨^Ê ^•…397(”(23t(ämç•… pæ^jÊE
L ~~g ØZ G Xì „È~wqC
ì{k z^
Y*
ÜïwÃЈyWŒ Û 5ZŠ Z Å ]ZŠ „ž n kZÔVƒ : ]Ú c Vƒ : ]ZŠ „ {z ªÆ
Û ä \W:Ù]ç‰
Š Z% HÐ IkZÔì –IÜïwÃňyWŒ D…çaŸ(Ù^9‰ Ôe ‚m†Ê(695”(2t(p…^ÏÖ] èaˆÞEó X
ó ìíÞ[ AZÐ]ÚgzZ
?ì ¬H »# Ö â ZÅkZ Âáïx â Z ðäZgzZì
Ç- è ù[ZŽ »{g 7Z
ЈyWŒ Û s ¦ÑZêì a’{z(Š Z%Ð IkZ :h]çq
?ì H4a}÷ž Ç-ù è Ãá Zzä™{g 7Z :Ù]ç‰
i úÂ}™6´gzZ}™g @ ZXì a’{z(z qNz ^
Îx â Z¤ Y * ÜïwÃ
:•j§zŠÆkZ :h]çq
¾¤ ZgzZÔì Z  Zz *N
ß Âà| 7gzZ { k
-7ªa’{z(úÆkZ
ÏZ3 ~wŠ]! ŽÆ™{g 7Zg ! ]‚ : äÏm†› ¡³`µ( 1)
i• Û Z ~zëXì ¸Ý{z(i úúÆkZ Â}™û%|Š Wq Z c }™™
X Zg*Iâ ~Å\¬vZèg÷Zg už 6}™g (ZÃ
m\¬vZ G î*9g y { Ÿg£Zx â Z<  IZx â Z~[ZŽÆwZÎÆb§kZ~
gÃèñ¬™žì w®Ðõx‰: äÏm†› ]†³‰æ•( 2)
• w¸g eÆ‹g Z < Ø Zè[W~Ú Š wÃÐ xyWŒ Û L LcÛ Š•
â• á gZ ä
ì 4x » {z ÂAŠ ~! c ~é~ [Zp¤ ZìgÎz¥‚]g Ó! ™| 7
}g øgzZ•ëx ZwîG 0½É â gzZ¸Ý{ z(›• á gzZ•ë b IîG 0ÒE5E
47‰
žì J‰Ü z kZ ‰
Ü z » {g 7ZX a Ð kZì ZæE%NÂAŠ qçaNc
„(gzZ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
178 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
177
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

:ì ~ Z:akZxyWŒ
Š Zg @
 Û ì a’{z(zqNz ^ Y *•D â • Û Ãñf
wÃÐ pÑÜ:ÀF
{z( ¢ X Ìv’ÛÖ] àÚ Ù^ËÖ] „ì] }bÑì Ýqq Z »VâzŠ HZÃÉ ì d Œ Û Æ îG 0½É â w¸w¸Zg ø
Xì :ì ~º Z
:ì ~+íZ gzZ òæ câ•Û ä ~â ¸x â Z :ÀF Å^³fi] ‡çr³m Ÿ pç³Þç³Ï³Ö] Ù^³³Î
Æ Ãž ì a’{z( :ÀF ‚ß ØvÛÖ] ^`ÞŸ Üm†v³i èa]†³Ò ~zc Å ¦æ Æ szwDgzZ wâg Ü× oF•] àÚæ Ù^Ú†Ö]æ ÜrßÛ³Ö]
• s1 Ç> Ø Z™ Z  VŒ å‚ñ^³ÛÖ] é³ …糉 Ý^³³Ó³uŸ] o³Ê DkZì éÆ‚» {zž7^ Y àa^ÓÖ] oßÃÚ oÊ äÞŸ Í憳v³Ö]
ì CY à Š Z% *’> Ø Z™Ð kZ Ìv’ÛÖ] àÚ Ù^ÛÖ]„ì] Üm†vje ì wà ŠpÑÜ~ szw Íæ†vÖ] Ü× è×Ûq à³Úæ oF³`jÞ]
Û ž æ äÞçvjËm &nu Ìv’ÛÖ] Ù^³Ê
Ä3B 3W8
yZ ðGZ > ðG[ Š~÷Š x â Z gzZ äÚ¡ÃÖ] Ý^ÚŸ] à oÚ]†ÏÖ] ä×Ï³Þ æ gzZ ™ ª ™ wÅ ˆ yWŒ
Ëâ ! ²Z 0Z )´ x â Zž ì ~ æ å †Î]æ o•ç›†_³Ö]‚³nÖç³Ö] o³e] X • Ù ŠS,‚ř,‚ ]„Ò æ èvË’Ö] ØÚæ] oÊ 7憿ßm
EG
éS}BÑ$Ô ÕZ îÖ] èÃe^³ŠÖ] èÎ…ç³Ö] ije^³³‰ o³Ê
E
~ {Z â {gÎçl©$x ©ÑZ [Â ä æ ä³×e^ßvÖ] à³Úè_³e à³e ä³³u^³e]
6#Ö wÅ wà РpÑÜ äja]†Ò oÃÊ^ŽÖ] ga„Ú o–jÏ³Ú X ^’í×Ú
ä Ëâ ãWŒ Û )´ÐZgzZ cÛ xb
â•  ØÛrÚ ^`ÞŸ ämˆßi èa]†Ò o³ß³Ã³m :ìÐ~zDx â Z {obÑ~ÏZ
ÜÐ Ëâ Ïî§6ß Z1Z)´x â Z X å‚ß ѡ›Ÿ] ‚ß gzZ wâggzZ òæ™xiÑ6Áq :ÀF ðŸ6 ç³a èÖ• ‡]†³ÚŸ] o³Öæ o³³×³³Â
ä U* 0Z gzZ 3g ›gzZ H ÃyZ }™gzŠÃ• Æ Vß Zz wà æ ØÚ†Ö] h^v‘] æ ànÛr³ß³Û³Ö]
» w• á xâZ <
Ø è gzZ c
C^
Y ÐZ :bŠá  :~ V2ZggzZ Vâ »Š àÚ Ü`ÃßÚ æ lŸ^³Ë³Ö] æ ņ³Ï³Ö]
¸Ý> Ø Z™ªì > Ø Z™F ~ VzyÆ VÍß c x » kZ l^Ά_Ö ] knÞ]çvÖ] oÊ Œç×rÖ]
Ð> Ø Z™ ÇVŒ Æ yZž X} Š äY o³Ê Œ^³ßÖ] o³³×³Â س삳m á ]æ]
X •f Š Z%¸ X ÔÖ]„Ö Ü`Ö‡^ßÚ
GE
Òx â Z m à ãZz1·0 £Z +-Z ƒ ´ 0Z 4+-Z Ú)´ )Ygg-Z bÑQ iñ°Z ìYQ ~¥ª+-Z ƒ ´x â Z Y é<X§©ÅZ ‡
~ ÝZ îG 0“z [Â\¬vZ Âg VsZ~¦]|{ Çg !
G o~zI+-Z \¬vZ Âg å * ³•Z 0 DZ†)´t0 iuQ å* DZ†0 ³•Z
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
180 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
179
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

ÂVŒgzZÔƒ„  gŠ *
ž: Z Zz* ¢»kZgzZì Cƒ³* i úÌÐ*’ : •D â • Û
7szc¬~x ZúÆë6 kZgzZìBZXce: Ì[¬P’Z Üì ~ Q0Z œ:ÀF „ì^m Ÿ oÛ³r³Ã³Ö] à³e] ÔŠß³Ú
4}Š hg¤ Zì ^ Y *
~ 4< Ø èž,Š q :ZÐZžcet VŒÂ ~kZÃY fžB: wÃÐpÑ ð^Û×ÃÖ] á^Ê Ìv’ÛÖ] àÚ Ù^˳Ö]
cŠ [¬ˆ Æg ZÜZ zg ZƒÉ ǃ: ÉÃÐ g ! |Š Wq
Z Â} hg: gzZ ‰• ë {z(‰ì s %Z Ü`–Ãe äa†ÓÊ ÔÖ]ƒ oÊ çË׳jì]
ÐÏvÛÖ] èÖ^‰… à … ^jvÛ³Ö]•… o³Ê ^³Û³Òì {R{ ka’{z(ž ÇñY Ïî–1ZÐ îG 0½É â +y
OgzZ ^ Y †Óeçe] “Þæ ܳ`–³Ã³e å‡^³q]æ

( XìÐ!‚gÆdr  ™[~g é5B+ ZŠgž 6) †vfÖ] Xì x ZwžÅs  ZÜä ^ÛÖ] àm†ì^jÚ à³Ú o³•ç³›†³_³Ö]
™:6´Zzg ZÜ! |wÃtq :Zˆ¤ ZQì [g ZÜZˆ{RgzZ X äÛm†vi oF× ènÓÖ
'z ƒ  o * ª σ ¸Ý{z(sÜi úú Æ kZ ™ Ö É } :HÜV-ÐgÃèœ~º Z}bÑä~g ‡ZgzZ
:ì ~g UgŠ x Zwž Å ô¥ ä îG 0½É â :ÀF X äÛm†vi o× ènÓÖ^ÛÖ] “Þ
¸Ý {z( # Ö â Z Å ÉÃ:ÀF X Љ^Ê èÚ^Ú] ^`mˆßi å†Óm Xì
Xì :ì ~4~Ã' x â Zt·i§
gzZ { k ¯ x â ZÐZgzZ ÇñY ¹èEÒ›!ÉÃ[ Z ƒ^6´Z¤
* ZgzZ ~g up°ÅTwà :ÀF ‹³nÖ •çÛvÛÖ] Ù^³Ë³Ö^³e •]†³Û³Ö]
:ì ~îE @9òzëZ  Zz㢞a’{z(i úún Z }g ø Ž 7Š Z% {z Ð kZ ì ^Ûa ^ßÞ^Ú‡ oÊ ØÃËm p „Ö] Ù^˳Ö]
Â,™x â ZÃÉä
gÇ {k Z :ÀF X áçÛ$^m ^ω^Ê ]çÚ‚Î çÖ wà & • D™vß ~ äâ i Ù^nÞ]• Ù^Êæ] ᕆÏÖ] Ù^Î äÞçÛ³Šm
XÐVƒ t• ë {)z w*ZŠ wÃc yWŒÛ ØnfÎ àÚ oa سe ^³³Û³a ç³v³Þ æ]
:ìŠ ¢» ;)zë{Z•z' „V- [²Wæ‰ ì éÅ kZ  ‡çrm ¡³Ê ÝŸ‡Ÿ^³e Ý^³ŠÏ³j‰Ÿ]
{z kZñ ~ Vß ¸ VâzŠ :ÀF ä×Ö] ÐnÊçje ^³Þ†³Òƒ ^³Ú гnÊç³jÖ]æ X 7^ Y÷»yZ¸s Z eµ 0 X ^`Ö^ÛÃj‰]
ž Å ™f ÞZ =G ä ë Ž ì X o Ö ^à i ( Ç! )i úúÆkZž¬{z »h i1ì Ižì ¸ < Ø èó!
¸Ý{z(ú Æ èEÒ›!) Éà Zg zZ} {z(V; 7„
¤  gŠ * ÌúÆ ÉÃ i ú7„  gŠ 7„  gŠ
X a’{z(úÆ èEÒ›!gzZ Ø Z™‚nÒŸ] o`ßÖ] á] ^ÞæF^jÊ oÊ å ^ßϳϳu ^³Û³Òa’{z( ƒ èEÒ›!ÉÃ
>
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
182 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
181
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

1Ò l]„mçÃiVÜa•ˆÞ^• h^e D•^e• Ø’nÊ(ämç•… äm…çÞ äfjÓÚ(151^i149”(^÷’í×Ú äÏm†Ê] pæ^jÊE !Ü×Â] oFÖ^Ãi ä×Ö]æ

Ý^Óu] цËjÚ Üïx * Û


»gaÐ]gÎÅyWŒ
Ú {”Ë:Ù]ç‰
$
4hG
èEG nÆä™Äc gŠÆwâ {”~ga c
*  ™Xj
Y s Zš Ë
 gŠtHÔì @
?ì „ YÑïx *
Ð]gÎgzZ ËÅu 0yWŒ Û cpÑ
 Y ~s Z š
M Ë(Z :Ù]ç‰
 ™XÐZƒ~)Y xñžŽ j
Ð yZgzZ•( {Š yvgzZ {h I*)µzŠú*j§t:h]çq
?•
:cÛ Š•
â• á g Zä\¬vZX x Zw¢
™gaÐZ†x * »T
Y sZ š  ™XÐZƒ~)Y xñŽ j Ë(Z ! V; Y :h]çq
Ð ¹!ß Zz yZZ } Z :ÀF ]çfßjq] ]çßÚ! à³m„³Ö]^³ãm] ^³m ™
Dâ• Û ¶°Zm y{ Ÿg£Z x â Z ï
GE4hÒX3Z x â ZXì aZ *
Y™g @
Z 1Ô• M
yá ‰èY ” Ð Vâ á à¿Ö] ˜Ãe á] à¿Ö] à³Ú ]†³n%Ò
{k
gzZƒ~)Yxñ}s Ýž ðƒ‰ Ü z k Q]i YZ ÅäYá j ËL L•
X• — Ü$]
ó Xó „g:>Ø Z™Ðäƒs Ýp¤ Zì àzZ „ÈÌ[Zž c Û ÌQ
â•
D12km•(l]†rvÖ]é…ç‰(26¸E

Û Åzm\¬vZ-vZwÎg
: •D â •
D…çaŸ(àŽm;Þ¨^Ê^•…(896”(ÌÖ] ä’u(1t(ämç•… pæ^jÊE

:ì ~g Ug ™
 yáèY ” Ð yá:ÀF à³ ³ ¿³ ³ Ö] á^³ ³ ³ ³ Ê à³ ³ ³¿³ ³ ³Ö]æ ܳ ³ ³Ò^³ ³ ³ ³ m]
ƒ
j
™á ~ Y sZ š Ë(Z :ÀF å†Óm ÜÖ Í^rjÚ Í¡Æ o³Ê ènÎ…
KÑ{Š c
Xì ]! iÐ X h„Ò]
gzZƒ~ s ݵ ZŽ 7{z( *
Y ‡]†³juŸ]æ ä³³e ð¡³í³Ö] Ùç³³ì•
gjÒ oÛm‚Î(‹ŠrjÖ]æ à¿Ö] Üm†v³i h^³e (è׳’³Ö]æ †³fÖ] h^³jÒ(316”(2 t( Ü×ŠÚ xnv³‘ E
Xì aZ È X Ø–Ê]
D…çaŸ(àŽm;Þ¨^Ê ^•…396(”(23t(ämç•… pæ^jÊEþDo2]†Ò(äÞ^ì
D o×a•( oñ^fjrÚ Äf_Ú(é…^`_Ö] h^jÒ(34”(1t( …^jíÛÖ]…‚Ö] E

gçz"c
* <"Ãj
Ë
gçz" z<" ÐZ HÔƒ Œ66WŒ
* Û ]cËŽ :Ù]ç‰
Wj
Y
?ì ^
á X 7:gzì ^
:ì ~ò • YÂì ~)Yxñ¤ Z :h]çq
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
184 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
183
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

?ì YÉj ËÐ+  Å zz¬Š¿ ƒŒ6 ]cMãMŒÛj


ËŽ :ÀF ØÛjŽÛÖ] o×ñ^³Û³v³Ö]æ سӳnãÖ]
x â ZX 7]i YZ ÅkZÿçz" gzZ <" ! 7Y :h]çq ‰Xƒ µ ZÐ kZ wp » kZ¤ Z á^³Ò ]ƒ] ènÞ]†³ÏÖ] l^³mŸ] o³³×³Â
Û ¶°Zmy{ Ÿg£Zx â Z ï
: •D â • GE 4hÒX3Z ÂXì @ ƒg0ZÆ{)z)YxñŽ {z ÄÛŽÛÖ^Ò äß ¡’Ë³ß³Ú ä³Ê¡³Æ
E E
™ ]Z j ËÆ]c MÃïE38E:ÀF o³Î†³Ö] èe^³jÒ o³Ê ჩ³mŸ ä³³Þ ] gzZ *
ïE38E  ™áÐZ ä³e ¡íÖ] Ùç³ì• ‡^³³q åç³v³Þæ
Y~ s Z š
¬™Ø{ {zp¤ Z σ: ]i YZ Å ð^‚×Ö k–vÛ³i á]æ l^³mŸ^³e Xì ^ Y¢gzZ *
gÐQnÆ X gßr×Ö ä×Ûuæ äŠÚæ
Å „zz ¬™ gzZ Vƒ Œ„ 6zz X ^Ûâ]çÞæ ð^ß%Ö]æ D læ†ne( oe†ÃÖ] ' ]†jÖ] ð^nu]…]•(119”(1t( å^nÛÖ] h^e ØnfÎ é…^`_Ö] h^jÒ( …^jvÛÖ] •…E

XƒÌ+  Y| 77yWŒ Û Ð+  Å Ë ïEL Òƒb


D…çaŸ(àŽm;Þ¨^Ê ^•…(1119”(h ä’u(1t(ämç•… pæ^jÊE  Å zz¬ŠÔ Y| 77u 0
]i YZÐ + Û ¿b:Ù]ç‰
yWŒ
Ë~ŒÆV”
ÜZ e j ?ì Y™xŠ™| 7 Û Ð+
yWŒ  Å Ë ïE L Òƒ¿bHÔì
nÆ«™ÅV ðF BO+E
\! VâÆV ðF BO+E
~ŒÆV ðF BO+E: Ù]ç ‰ pÆ z c ¬Š ~ Tƒ e W+Z ðÃV;Ô Y™7:h]çq
?ì ¬HÔ• Dƒ)Y xñj Ët gzZ • ïŠ wZ e j
ËŒ6]c W Å"7yWŒ Û Ôƒ: ÌÐ~]ŽszwÔƒ: Ì•Â~ qzÑÔVƒ
X •CYƒÌVÒŠ Z" Ô•D YÌ~sZš a Â}™xŠ™| 7Ð +  Å Ë ïE L ҃Р•'Å zz ¬ŠÉ Ô}™: Ì+ 
ÆV ðF BO+E
™Äg~: Ç Z åE 7Ns ÝÆ™{)z)Yxñj Ë:h]çq X+  Å Ë ïE Û ¶°Zmy{ Ÿg£Zx â Z ï
L ÒƒL L•D â • GE4hÒX3Zx â ZXì ^ Y
Æ o ôZ kZgzZ Vƒ6 M Œ Û ‹c
M ‰~ k Qp ¤ Zì ^ Y ÜZ e ~ Œ ܳ³jfŠv³³Ê]™ž Ǿ yÃÔì ;g { eËЄyWŒ Ûy
WÔ $Ë ™7yWŒ Û
E
Xì i Z •ZaZV;Ôì ^ YÌ*  ) ä{ 0
Yá ~( sZš B‚ Ôì Y| 7ïE38E ~y»Æy7zbz^]gÎy W@—^%f ÜÓßFÏ×ì^Û³Þ]
Vß Zz äzž7q ØZ ú â%ZtQ ñY Åo ôZ ÅVçŠ Z" ÆkZgzZVƒ[æzÕ úzz¬Š pØ{~]gÎc WTV;
e
D…çaŸ(àŽm;Þ¨^Ê^•…(608”(4t(ämç•… pæ^jÊE Xì ur+ Å  ÅxÈWŒ
+ Û Ð kZgzZVƒ]Ž½zw~kZ:Ôƒ: Ì•~wzZ
Zzg Â}™xŠ6kZaÆä™ Ë ïE '
L ҃Р• Å zz ¬ŠÉ}™: Ì
ì IÜZ e~ŒÃyWŒ Û áZzð–Lg D…çaŸ(àŽm;Þ¨^Ê ^•…(1115”(h ä’u(1t(ämç•… pæ^jÊE ó Xó ì
Zz™)Yxñ̈yWŒÛ ZƒHð–q
g ! ËH :Ù]ç‰
b§Åj çz" c <"Ð yZÔVƒŒ6zz ¬ŠžŽ ]c W+Z :Ù]ç‰
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
186 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
185
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

X äËßù’Ú oÊ Ñ]‡†Ö]‚f ~ ]gßkZgzZì YY c ~ Œ ~Æ™È ”Ð Lg c


\ Æ
o³³³Ê •¨]• o³³³³e] à³³³e] å]æ…cÛ {z(ÐZä••Z'
â• Z b§ÏZ ?ǃ¬H »äYsZš 
X Ìu^’ÛÖ] X Yƒ7kª» *™Üzxy M Œ Û 6Ë:h]çq
j
:ì ~g UgŠ á ~ ( sZ š  ) ä{ 0 ƒ~ V¯ÝkŠp¤ Zˆy M Œ Û :Ÿ÷æù]
~ ÆKgÃu 0 yMŒ Û :ÀF X Ìv’Ú †nÇ’i å†Óm [Š ZgzZ Ç}I! Š Z" ~s²ÆyQgzZ Ô~{ óÅVâ ›î>XE -I
dš*
Y
Xì {z(* Ñ xy M Œ Û gz¢]c M {zƒ Œ6]c M ‰ž j Ëì 6s²g Zæ »•Âz
Do×a• (oñ^fjrÚ äÂçf_Ú(ÄnfÖ] oÊ Ø’Ê èu^eŸ]憿vÖ] h^jÒ(245”(2 t( …^jíÚ…• E 66 M Œ Û ‹c M ~°Z ¸? Zžè[‰Ôy M Œ Û :Ð}j ËÐQ1•

:ì ~g é5B+ ZŠg pÑÜX » pÑÜž: ǃ ¬» „ è[ n Æ k Q Ô Œ
X *
™ N
gw»kZª X äÛru †nÇ’i p] ÆÜH: IäËÐ äYá [ÂgzZì I* Yá ~[žZg ZŠ
X^Y* 9 ÌÃtgzÆ[Âk QgzZx Zw*
ðžNF gçz"É
D †’Ú( oe^fÖ] oË_’Ú(247”(5t( …^jvÛÖ]•… E

Yƒw=b§¾ƒ˜ÓgzZ * [qZvZ f çž *
¯ N
ggŠkZ  Ƅ} À c óYxñc bŠ™È™Äg~”»k Q : ^÷³³nÞ^³³$
ÃyZ y›¤ Z • D™§{ ÅVzj Ë7ZŠzŠ%÷t vß ~̀{zgzZì Âx[Z ì IÐ ]zˆÅ k Qžì qѽ ÜŠpt bŠ Ï~ s Ý
Ë»yZ Â8YÐZ VY {z Â,h
j y
 y
:gzZ ,h VY ÂN ¯ : j
Ë ICÙ „ -0 ! Èž¸ … Y {z(ÃäÎ( Å)È ~ pÑܽÝ
G3©8ž bŠ Ïcå™Äg~{)z”V- Âǃ]gßÅ
G
Ë» kZ Š Z-Z » k Q~ uF
j Æk QgzZì ̄ ! »÷k QÆ yZ *
¯ zgŠ¾ì IîG SªG
EI
Xì unZ •gz¢* ¯ Xì ü4]Šgñz{z(
D…çaŸ(àŽm;Þ¨^Ê ^•…(610^i608”(4t(^÷’í×Ú ämç•… pæ^jÊE
÷ZÔìI* {z( ƒÑ* ¯b× r6 ÆKgxy M Œ Û : ÷^%Ö^$
¬Š Z ð4NX–q g ! ˆy M Œ Û k0Æ¿q Z äÅ\¬vZègtzg Ã/Ý>Z
]̀ZÅä™xŠ
Y¢
ì^ :cÛ gzZ Zg â ÿkZgzZ 3g {z(ÐZ
â•
]̀ZÅä™xŠ :Ù]ç‰
?ì ÷ ¢ D1ZÃkZX z™ÑÅvZ [ ‚nf çe] å]æ…(ä#׳Ö] h^jÒ ]çÛ³¿³Â
:ì ~pÑ~g gXì ^ Y:h]çq Xì He Zzg~yWŒ Û bcä X ᕆÏÖ] Øñ^–Ê oÊ
ÐÅ\¬vZ ègG1Z ]|:ÀF Ù^³ ³Î ä³ß ä³×³Ö] o³•… ‚nÉ o³eœ à³Â ä³³³³ß³³Â å]æ…X ng {z(* ¯N
gÃÜ*ÆZõzvZx™ZÝ>Z÷Z
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
188 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
187
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

h- g » V-–~ ]̀ZÔ zŠ ]̀Z ÜaçÊæªÊ Ù^Î ( èf×Î ä³e ^³Úæ o³ŽÛ³m Ð ~/ô• D â • Û Ô ì ~z% o׳‘ ofßÖ] h^v‘œ àÚ †³Ë³Þ г׳_³Þ]

ä×Ö ‚ÛvÖ]ü äVrZÔ c 0ðbŠ (ä³ ³n׳  ܳ aç³ v³ Ö^³ ‘ p„³ Ö] ܳ `׳ ó q bDg* » yZÔ¸ ~^vß¼ ^³ a憳 Ê^³ ‰ 鳆³ ˳ ‰ o³ Ê Ü³×³ ‰æ ä³ ³n׳ Â ä³ ³ ׳ Ö]
™| 7 BÃÒgΪ —ànÛ×ÃÖ] h… p„Ö] Ù^³ÏÊ! ]çÛŠÎ] ܳ`–³Ã³e Ù^³ Ï³Ê VrZÔ Zƒ6Fq Z Ð ~ [² ð^³ ³ nuœ à³ Ú o³ ³u o³ ³×³  ]ç³ Öˆ³ ³Þ o³ ³ju
ƒYZÇ!
Š ¿{zH qzÑ * ™xŠ o³ fß³Ö] o³ iª³ Þ o³ ju ( ]ç³ ×³ ó ˳ i Ÿ o³ Î… yZ ä VrZÔ Hc_ »ÄMä ᜠ]ç³eª³ Ê ( ܳaç³ Ê^³ ³–³ j‰^³ ³Ê h†³ ó Ö]
Ù i6kZž Š
»C ™ƒ(ZÐ V;zgzZ p„Ö] ä³ Ö †³ Ò„³ß³Ê ܳ׳‰æ ä³ n×³Â ä³ ×³ Ö] o³ ׳‘ kZÔ cŠ ™g ïZ Ð ä™ ã¶Å ovÖ] ÔÖƒ ‚n‰ É‚×Ê ( ܳaç³Ë³n–³m
¶ðƒ gHŽ ]̀ZÔ å: W Z¼ ]çÚ‚ÏÊ!^³ Þ†³ Úª³ m ^³ Ú †³ ¿³ß³ß³Ê ( á^³ Ò ^ » ä– c ‚Ãg ZŠuÆF
, ä³ ³Ã³ ˳ ß³ m Ÿ ðo³ • س Ó³ e ä³ ³ Ö ]ç³ Ã³ ŠÊ (
~ yZÔ ~Š }Š ~g7 ä VrZ ܳ ׳ ‰æ ä³ ³n׳ Â ä³ ³×³ Ö] o³ ׳ ‘ ä³ ×³Ö] Ùç³ ‰… o³ ׳  ÅnC Ù äVrZ~ ` ´ÆkZ 1 ܳ ³jniœ ç³ ³Ö ܳ ³`–³ ³Ã³ ³e Ù^³ ³ ϳ ³Ê ( ðo³ ³ •
„~ :WÃkZž ¹ ä ‰ Ôm…‚³m ^³ Úæ Ù^³ ϳ Ê ( ä³ ³Ö ]憳 Ò„³ Ê 4ZQ ðƒ: ¤  g » ðÃ1ÅÒà ᜠä×ÃÖ ]çÖˆÞ àm„Ö] ¼³a†³Ö] 🩳a
xŠ ) Zh Ä ä VM1Ô ñY1™ ܳ ³ jf‘œ ‚³ ³ Î Ù^³ ³ ³ ³Î ܳ ³ $ ènÎ… ^³ ³ ³ ³ `Þœ VŒŽ ®  )t ¹ä ËÐ ~ ( ðo³ ³ ³• ܳ ³ `–³ ³ ó ³ e ‚³ ³ ß³ ³  áç³ ³ Ó³ ³ m
ëZ  É Ôz™: (Zž ¹t å ( H ܳ ³ Ó³ ³ ó ³ Ú o³ ³ ³Ö ]ç³ ³ e†³ ³ ³•]æ ]ç³ ³ Û³ ³ ŠÎ] gk0 Æ yZ (/ôª)ì ðW áž( ¼a†Ö] ^`mœ ^m ]ç³Ö^³Ï³Ê ( ܳaç³iª³Ê
~# Ö } ÅÅzm\¬vZ -*™Ñ X ^Û`‰ » kZ k0 Æ ËÐ ~ yZ h á
• ðo• ØÓe äÖ ^ßnÉæ ( É‚Ö ^Þ‚n‰
x Ó Ð g—gzZ Ð Bƒ ¢q k0 Æ/ôvß {zÔ ƒ ` ´¼ Ü³Ó³ß³Ú ‚³uœ ‚³ß³Â س`Ê ( ä³ Ã³Ë³ ß³ m Ÿ
kZg—QÔÐ B™n²]uZz Ãg ZŠu}g øžÑ ì ™ƒ¢q ä³×Ö]æ ÜÃÞ Ü³`–³Ã³e Ù^³ Ï³Ê ðo³ • à³Ú
ñYH{zÐ,Š¬¼Ž 0Æ Ù ä ëgzZ 1 ke ä – c
C ‚
, ‚³ ³Ï³ ³Ö ä³ ³ ³ ׳ ³Ö]æ à³ ³ Ó³ ³ Öæ(o³ ³ ³Î…¢ o³ ³ ³Þž
m\¬vZ -vZ wÎg vßt Z  ÔÇ H Zƒ : œ¼ 1Ô Å Òà Šn ^³ÛÊ ( ^³ Þç³Ë³n–³i Ü³×³Ê Ü³Ò^³ ߳˳–³j‰]
kZgzZ ñƒ¢q ~ # Ö } ÅÅz ?ì ` ´¼ » kZ k0 }g v ^³ ß³ Ö ]ç³ ×³ ó r³ i o³ ju ܳ Ó³ Ö Ñ]†³ e ^³ ³Þœ
»kZ»ž c Û Š•
â• á g ZÔ H™f »§Zz @™ xŠ ~ V; á1 r  ™q Z à³Ú ijn_³Î o³×³Â ܳaç³v³Ö^³’³Ê¡³ ó q
c Û tgzZ Zƒx¥ù *
â• ƒ ( xŠ )µg ÅÔ ã¶Ð ?ä ë1ÔVƒ œ†Ïmæ ä³n× س˳jm г׳_³Þ^³ Ê ( ܳ߳dzÖ]
„ÐZ ~ :WÔ HÇä ?ž [Z ÂÅ 7ã¶~g ø ä ?gzZ —ànÛÖ^ÃÖ] h… ä×Ö ‚³Û³v³Ö]™
Æi ZŽÆkZžn kZ )gzZß™ Å kZ ?ž Ç Vzh Ä~ ‰ Ü z kZ Ð×_Þ^Ê ( Ù^Ï àÚ ¼ŽÞ ^ÛÞªÓÊ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
190 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
189
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

ðÃ~ wŠ Æ yZ 0
: ˜}
ì^Y* Š]Z j Ë~Kñ+c K
zq Z ÌZ÷ (ž cÛ t ìg
â•
?ì ÷ Š]Z j K:Ù]ç‰
Ë~Kñ+c
X z™gH
Y*
ty ~zëXì ^ K:h]çq
Ë~Kñ+ c
Š »] Z j
D…çaŸ(änÞ^Ûu… äfjÓÚ(400”(1t(p…^ífÖ] xnv‘E
:ì ~
Ë~ ìY KòŠ M q
j Z :ÀF ÄÚ^rÖ] ‚rŠÛÖ] oÊ „mçÃjÖ] Änfm YŠ]Z j
ì^ Ë
ËkZ Ô ì ‰ é]…çjÖ] „³mç³Ã³jÖ] o³³Ê g³³jÓ³mæ
gZ Ô]Zg Â~ j Å ?ì ¬H »&]Z j Ë:Ù]ç‰
GG +
¶g6kZgzZì qy M Œ
Ôì © Û gzZ ^ãn× „ì^m æ á^ΆËÖ]æ ØnrÞŸ]æ 4¨©B Z ?{X Vƒ‘:p ÖZ ^
èEG Y* ~kZªÆì ^ Y:h]çq
tÂ} Š=t@»kZžì HtgzZ äÖ ØvmŸ èm‚ãÖ] oÖ] ÄÊ•] Ù^³Û³Ö] Û Gî*9°Zmò •
: •D â • á }Z)´+$ ¬0Z
Xì b§ÏZ~~ çE W .¿ÉZX 7^Y X p†FfÓÖ oÊ]„Ò ÔÖƒ Ã]̀Z Å ]Z j Ëä Y f :ÀF ç³Öæ 鳆³qŸ^³e ènΆ³³Ö] ] æ‡ç³³q
oÞ]…çÞ äÂçf_Ú( ‚rŠÛÖ] h]•• oÊ ‹Ú^íÖ] h^fÖ]( ènâ]†Ó³Ö] h^³jÒ(321”(5 t(äm‚ßa pæF^jÊ E ~z éŒB„x â Z ÃkZž 6 c Û^
Šg ZŒ Y pæ^_v_Ö] å †Òƒ ^ÛÒ á•†Ï³Ö^³e
D …æ^Žµ (äÞ^ì gjÒ î~EB& ]Š „t èY ì H™f ä àÚ Øe è–vÚ é•^f kŠnÖ ^ãÞŸ
ZÑz ß~ KgzZ ì ß bŠ j
Ë6àâ ¸úL ì
L ~tçg ~zë Xì ` ´¼i ZÉ 7 X pæ]‚jÖ]
ó Xó KêL 7nÆKñ+gzZìKñ+{vgzZÔì ^
À
Y* D änÞ^Ïu äfjÓÚ(96” (9 t(…^jíÚ…‚Ö] o× …^jvÛÖ]•…E
D…çaŸ(àŽm;Þ¨^Ê^•…(95”(8t(ämç•… pæ^jÊE Ð ¹L L• D â • Û Gî*9°ZmpZ ZëZ ?iÖZg$ =ÕZgœ
¬»™ j ËÐðÙzggzZ¯~ m ôZ kZžƒ (Z m Ëžì gz¢t 1X X Xì ^ Yt • f £zç » m Ëvß
?ì `wðÃH~™ m ËÐðÙzggzZ¯~ môZ :Ù]ç‰ žc1î»ÌZ Ëc Š Z°ZÆyZ c WgzZÜŠ Z‰ƒ: s
]c  D¦Ñ~
ËV;:h]çq
Tì gz¢i Z •ZÐ Y âZ +Z~ wqZz ]Z j Œ6p ÖZƬz uÑ c Vƒ‘p ÖZ ^ Y* ~ m ZgzZ ñY –
ËkZ¤
ËÐ kZ ög Å c
:j -I
7‰î>XEdz ]àzz'
 Zƒé»q u 0
p¤ *
~ ó Xó ^
Y* -0
ƒ ! »kZgzZì ^
gzZ ¢ Y*Ìrm Ë(Z ƒ
7z b Ë„(é{z ¯;gÔ ñY –Ð „( ã*zyÉ ñY –
» j D …çaŸ(ᕆÏÖ] ð^n•(83”(14ä’u( kÃm†• …^`eE

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


192 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
191
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

( • {Š™yÒ Æ Y x) Y x ` Z 5Z ¼i Zt gzZ ì oÑ( *™s MZ i Z •ZÐ Y âZ ~ m ôZ ~ Vñ» yZ V; Ô7`wðÃ~ kZ Z åE<XÅÔ @ Yƒ


G
Ù ª:
4] G
gzZ ( • Cƒ èG 45E ovgzZ ~C  »yZ )ìvc îG  oÐ

0ÒE D…çaŸ(àŽm;Þ¨^Ê ^•…397”(23t(ämç•… pæ^jÊE X Ü×Â] oFÖ^Ãi ä×Ö]æXì 4 é¨ÒŒ!

lg ! ) ‡ZY ¬Šžì ( w®)g N â ÐÅ\¬vZèg WZ tzg ÃÝ>Z÷Z


¬»¶Š j Û»
ËÕ
Xß™p Ò»‡w2•D â •Û nÆ( ¬Š Å
Â7¤ Z ?7cì^ YbŠ™Éj Ûì
Ëg• ã M Œ " MÕ
GLG Û » : Ù]ç ‰
2ì x ZwnÆ kZŒWí!Ó  ZÃè]¬‚yZŽ vZ f çV;
E
Ä ?ñYÅÛD H
6 ñ ZÔ Å ä3 ) þÒC Z ùˆz ]ïz [Ñz ÀZ ›¶ yZ » ' » Z yZ
] Y ‚ Zž N Y ~Š : ¦C Ù ™É ã M Œ Û ]c M Û):h]çq
nÆ]y M x ZúÒZ Ôì gzZŠ°ÝZÐ ( ]ZŠ¶ Å ~gzŠÐ t‘gzZ E
ÌÅyZž+Š: {0lÝzzë ZY •Z é¨GÒŒ!É Ôì îE 0‹!» ( ! Š Z" )[Š Z
• By‚ M ÜZ e ~ ¤yY nÆÈ~EŠgzZ D™7[
X Ü×Â] oFÖ^Ãi ä×Ö]æX ,ŠÉŠ Z°ZÆyZ Â,ŠÉ ÔZ  ZzW
N Î ,{tgzZGgHÃ^Åx Zúœ£ëZg » f Zz Y •Z ä V,Z Z åE<XÅ
D…çaŸ(àŽm;Þ¨^Ê ^•…397(”(23t(ämç•… pæ^jÊE
ZÔ} 7]Š ¬ Åò˜Íz ! ZpÁz ~gpÁ¹ZÐ T
•'ÅÞZ™f¤

TžÂñYc Šjˤ Û » L L• D â •
Z Õ Û Š•
á g Z 6x £gzZ q Z
Ü z×{Z
¶žì ‰ ÃtÁi Z Á:gzìŠ Z%Јá és§Å-ZŠ°
I8E Dƒ szwÆ ÞZ ñ• Zz ÞZ x¯~ T1ž: • DƒÐy ~
]ZáÐ ]ÒÅVzizggzZ ä3è Š JÐVƒ Á{ k
E j Ð »o %Z
D…çaŸ(àŽm;Þ¨^Ê^•…(197”(24t(ämç•… pæ^jÊE ó Xó Ü×Â] oFÖ^Ãi²]æX •
X Ü×Â] oFÖ^Ãi ä×Ö]æX8 7
gz$6^
D…çaŸ(àŽm;Þ¨^Ê ^•…398(”(23t(ämç•… pæ^jÊE à )uF
gzZ à °¿F
¬»ä™~K]q ¿F ~ÁgzZì @ YHà °¿F ~wqZgzZ`ªzÁ:Ù]ç‰
c
N Yñ 7~K`ªzá Zz ä™ Za ]Ðc ›:Ù]ç‰ ?÷ ´gwì»]¬‚ÅVzg *b§ÏZ ?ì ÷ * ™ »yZ ?à)
?•Dƒg Ñ~]Š „Ð"7 ~K•ë‰?`g { žÌ6»yZ³ªà °]Ñà â sÜ~D)ë ZY •Z :h]çq
n Æ kZ²• ^ Y(VâzŠ K `g {z KwqZ :h]çq á à ( T ) :z ( ß)&z ( Z&
ëZ Y •ZgzZ ì ï• Z )Þz ( “
 Í )¡
Y%Z ÌŠ°Ð kZgzZƒ^
^ YÌ¿{zgzZ7^ YtžÆzg:(ÅK Ž gzZgâ Y)ì ` \ â z yZ³ ( Š Z% ~÷) ÆZ VâzŠ à)z à°~D°
yi † ÇÇg ¬F
JÌgzZ ~ K ƒ ^Y*Up c ZgzZƒ
& Z ¿¤ å) x @ s MZ ìx ZoZ » ( { izg )xßgzZ Ì6» ( ƒæ M'
Ð kZ¼
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
194 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
193
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

kZ \¬vZ Ç}geÐvZŽ :ÀF ^q†íÚ äÖ ØÃrm²] Ðjm à³Úæ™ -7~KÐZ Âì x Zw¿nÆkZ * ™ Za •~ ( ~çVx)Øz
Ù nÆ gŠjvmŸ &nu à³Ú 䳳·†³mæ
E
ÇÇg {Zg Å]•Ð ;C ~KÌnÆŠúŠ°• x Zw~ÝZžîG 0Ò¨^wqZ•- Ô Çƒ F
x Zw
V˜ Ç}Š ~izgÐ V;zÐZgzZ ç³ãÊ ²] o³×³Â سÒç³³jm à³³Úæ :•zŠ—q~kZìÐ+ ^ Y¿^ YŽQÐVƒF x Zw
‚z½6vZŽgzZã: Ìyá »kZ —äfŠu vZ nÆÑ^ YLZgzZËÂÐë ZY • Z {zžÅDIZ Ôm]
Xì°»ÐZvZÂ}™ { Zpƒ ~Kì ]Š „g ¬ŠgzZì ¬Št • D™ q¨s§ÅVz³
D3km•(Ñ¡_Ö]é…ç‰(28¸E X(~uzŠ
Š+ !
» kZgzZ bŠgzZ ¢
Š ð^NG!}È á Zz äg eÐ [g LZ} Z g•:ÿgzZì @ ƒ~EŠÈ CZà ÷ »yZžû* x ZúÝæ•
\¬vZ -vZ wÎg6 ƒ  gzZì ¬q Z »ƒ bŠ * ™„ZÍ6kZgzZ r½» D YƒŠ NZ" Ð kZ BŠ: W  Z åE<XÅz • D ÑOÛD
Zr g•É ¬Š
š!
D
:ì ~g u9X •' 
Z' {zc
ƒ â•Û gzZ ðâ •Û ÒäÅzm K: wqZ, Z Ô »¾¬6Áqž¸ ö- HÆ~Š NZ" B¬Š¤ Z •
ŠÎ ä x?Zz > ðÒW}ÅZ m g—:ÀF Ü׉æ än× oF³Ö^³Ã³i²] o³×³‘²] Ù牅 àÃ³Ö ~KVƒnÆÈ~EŠ ËZ  É ~): •M ƒ]Š „~
ÐZ Ôá Zz äî ÔáZz ä3 ä³ ³ fi^³ ³ Òæ ä³ ³ ׳ Òç³ ³Úæ^³ ³ e†³ ³ Ö] س ³Ò! :’ e-7 :
¶Š „ZÍ Å kZ gzZ áZz ™ X ð]ç‰ Üâ Ù^Îæ äm‚â^•æ )ž n kZ :ÀF X ]„ãÖ àfi ÜÖ ‚q^ŠÛÖ] á^Ê
Æ x » kZ ]
t:cÛ Š•
â• á g ZgzZ Ô ðâ •
Û Ò6Vß Zz X Ið¯7n
X •'  
Z' ƒ
~{ k ‚nÉ Üm] 4m](56 ”(äq^Ú àe] à߉EþDo2]†Ò(äÞ^ì gjÒ oÛ³m‚³Î(23”(1 t(Ü×ŠÚ xnv‘E

Do2]†Ò (äÞ^ì gjÒ oÛm‚Î(çeF†Ö] h^e( ÅçnfÖ] h^jÒ(27”(2t (Ü×ŠÚ xnv‘ E D…çaŸ(àŽm;Þ¨^Ê ^•…398(”(23t(ämç•… pæ^jÊEþDo2]†Ò(o߶ÛÒ

(tžƒ]g t Û *
gzZÔì n• ™/ÂÐ kZgzZ bŠ hg »kZ Ug ¯
wqZz`ªzÆtigÁ”
qtigÐ w'zz {gÃè e
 M æZƒ Za Ð spÆVz³vZž { À 0
c CäËÔì @
 ™~™âÅ™]Z m z*Š ~ŠÎ(q
Zhi :Ù]ç‰
™ÀÂ6\¬vZ Ž G gzZ ì êŠ ~Ÿp Å Ÿg ÅVz³vZ gzZ Y
ì @
èsp~ wŠ a kZÔì ^
ì » ähg ~™â {Š Zg ZÔ Zƒ Za Z} Y*

Xì 'ÐQvZ
X ,Š â • Û «ÌnzðÃgzZN â • Û ¬ŠaÆw'¾igÔ
U
" sp¾\¬8 ;g ! Ž/êwqZP Ð ›òsZM
:ì @ â•Û Vz³vZ L ì
L ~tçg ~zë:h]çq
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
196 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
195
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

z™ ¬Š6wq kZÐ \¬vZ :ÀF X èe^qŸ^e áçßÎçÚ ÜjÞ]æ²] Å•]ö :ì @ CÃ\ M •ñƒ
Xƒ¢»" YZ»ž {)z | gŠ c¿~ y• M zuž(+Z^' u (i úˆ( 1)
h^³jÒ(195 ”( xne^’ÛÖ] éçF³Ó³ŽÚEþDo³×³a• (o³ß³¶Û³Ò à³nÚ](186”(2t(p„Ú†jÖ] ijÚ^³³qE  »[òZ} Z ) hû^fø‰ûŸøû] gøfùôŠøÚö ^³m# 7
: : Zizgg !50ƒ: Z  q¼
Do×a• (oñ^fjrÚ (oÞ^%Ö] Ø’ËÖ](l]ç‚Ö] ǃ œ{Š ciñ7{Š ci V⊠æ X pÑŠzgŠg ! 11 ÔyM wzZ ( áZz ä¯
_7yŠ ãZž7N Z<
ÌZ}g ¦ Í Â,g ¦
yŠÔ·zñ( 2) X4Âñ7 ågzZÔ \¬vZY • á yS
žìg ñÎßgzZìg ¦ É ì CY ~Š™È " YZ V- Ô Zƒ:C Ù ªW Z¼ Ú› M™ƒ} 9Æ™ìs§ÅÚ{g *[f¯ úˆ( 2)
:ì @ Û Vz³vZX •D™aCZwÎgzvZ[Z
â• Ð — èßÚ] ÜÇÖ] ‚Ãe àÚ ÜÓn× و³Þ] ܳ$™ì6 ÛÆxg Xïg 0 ž
ƒ [p H :ÀF ܳâ^³i]^³Ú ]糕… ܳ³ãÞ]ç³³Öæ™
Z @
wÎgzvZ {z ¤ Ô10yM wzZÔJizg 41ñ7 izgg !  —…æ‚’Ö] l]„³e ܳn׳™
41J
ë gzZ D Yƒ èZg 6¶Š Æ ^³ß³fŠu ]ç³Ö^³³Îæ ä³³Ö糉…æ²] X pÑŠzgŠg ! 10
Dâ•Û «…[ Zì °»vZ… äÖ牅æ ä×–Ê àÚ²] ^ßni©n‰²] ðïGLE4]ykÑZ ‚Ânƒ:gzZÔ‰ Ü zÆtŠ ™ðqƒm{( 3)
G ÔÐ aLZ wÎgzvZ • —áçfÆ]…²] oÖ] ^Þ] wzZ (Ün¿ÃÖ]²] á^vf‰ ǻ‚Ûv³eæ²] á^³v³f‰ V³7 : Zizgg !
άÐ
X •ñÎ ðÅMs§ÅvZë ƒÒÃÅ"7‰ Ü z wzZXìgå Šgz »kZXg ! 10,10 pÑŠzgŠy M
D59km•(èeçjÖ]é…ç‰(10¸E X} 7 : ñ~®  ):  ÆkZ1
:ì ~g u  )~Ö
® Z Ô,™ qzÑÐZ™| 7~õÑ£N ~k
¤
²
Šç M ¤Z
• Cƒ wJ N ¬Š ~g v:ÀF سr³Ã³m ܳÖ^³Ú ܳ҂³ uŸ h^³ r³ jŠm X ,™ Zg ðF $N~ˆŠ°¹! ÔN Yƒq уì‡
Å ¬Š ä ~žz™: ~¢J Z
 g³ r³ jŠm ܳ ׳ Ê lç³ Â• ‚³ Î Ùç³ Ï³ nÊ
[ZgzZ
X ðƒ: wJJ X oÖ
_ ZÑÅä™W
ZÆwqZz`ªz
Do2]†Ò( äÞ^ì gjÒ oÛm‚Î(352”(2t(Ü×ŠÚ xnv‘ E
:•~gz¢_ ZÑ&~ä™W ZÆwqZz`ªz
Ëz wqZz `ªzz ]Zi YZ] ÅVŒ }÷( 3)
oÑ~ ]Z j É Ô7c
ì @ƒWZ ¶ Šžƒ :¼Š ~ wŠ ÔŠ NZ èE
L j8N( 1)
Xìg ~È0 ï»Åä™ ZŠ Z~K®  )!
: éºE
E
B-#Fi úžì ~guX Çñâ •Û ( wJ )"
YZgz¢žƒ‚z½Zg7 6x™ÆVz çE O•vZ
D…çaŸ(àŽm;Þ¨^Ê^•…(558^i 556”(23t(ämç•… pæ^jÊE Û Åzm\¬vZ-vZwÎgì
:•D â •
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
198 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
197
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

Ù ØÆkZÃ]gúËŽ :ÀF oF³ ׳ Â é³ œ†³ Ú] g³ fì à³ Ú ^³ ³ßù³ Ú ‹³ ³ nÖ


ÐC
Y*
'gß^ Ë
Å]Z j

X 7Ð{z¤}g ø{z}Š h — X ^ãqæ‡
?•^ Y* 'gßÏyÃÅj Ë:Ù]ç‰
 I Z x â Z : h ]ç q
D…çaŸ (‹m†µ ÜÖ^ h^jÊ•(296”(1t(•¨]• oe] à߉ E
R XÐ kZm\¬vZ Gî*9g y{ Ÿg£Zx â Z<
uXì ^
~g ¦Ñ]gz¢š & ¸~ Vâ ›zŠ ÞÉ
Y*
Ð ÞZ x¯z ÞZ ñ•Z j Ëz ]qL L• D â • Û ~ [ZŽ Æ wZÎq Z
:c
â•Û
}ƒ: qÑEs Üi§ðÃ~yZ²•^ Ygz¢
]zZ°Ð }uzŠ q Z !Íß :ÀF oFÖ]DD]憳 ³e]‚³ iŸæ ]ç³ –³ Æ^³ ³ fiŸEE E 8
™ïVÐt)y ðAXÐhš ypg öŠG‰ ²Z x¥)  ðà ( 1)
± 3 ©
" Ð }uzŠ q Z : gzZ Åg : æEE Ü׉æ ä³n× oF³Ö^³³Ã³i²] o³×³‘ äÖç³Î
(^‰ç‰^ (^‰ç‰^³›~yú¤ñ¬ŠgzZgzZ ( á 7p9ðûyZ ÂVƒ
kZ Æ x?Zz > }Zm g— )X z¢ DD^Þ]çì]²]•^f ]çÞçÒ
Y xwZ ¸Z c
g UM c
uJ
g Z  7]i YZÅp ÖZ,ZÔ ^³³³‰ç³‰^³³³³Ú
!zÈ ÆvZ } Z ( J ò Z¤ á gZ
Š•
Xƒ: " U Ð+à
X ƒ Yƒð¸ð¸~: M E
Ìt • ˜Ð ypÆr%ž j ËÆ{)z qÜ üL¢Š 4- ( 2)
Xì yp~ÝZ Ì{zžKÐvnúÆkZÔì ^ Y*
Do2]†Ò( äÞ^ì gjÒ oÛm‚Î (896”(2t(p…^ífÖ] xnv‘ E

ì^ Â~Š°c
Y* ƒ qÑs Ü%Z ðÃ~ j Ëc¿Ñn¾
ˉn Æ( ä™1‡gzZ ›) hz r
]Z j  4-( 3)
 ñzŠúÐn¾Å›ã‚g œÉ ^
X̀ZZ Y:gz
qNÌt ,7Vƒ 0 6kZ D Y D Mž• D™®Š~ Âa Å{ i ZzgŠ
cÛ Š•
â• á g ZäÅzm\¬vZ-vZwÎg
Xì [Š Zs Üz
LZžnƒ Ð T~ ?:ÀF å^ì] ÄËßm á] ÜÓßÚ Å^³_³j‰] à³Ú
s ܤZ ñYH¿c Ë{z n Æ T
j G Š°{z b§ÏZ ( 4)
 ñà œ ðà à y› ð¸ X äÃËßn×Ê .>Eg'
Ù ØçLG
$
» qѬtÔ•CZ™j ËnÆC gú‰ÇñYƒ^ Y*
ƒqÑ
X ñà
Xì x Zw6 ]gú* ¯xõÐZì c ¯ÁqÃC Ù ØäVz çEO•vZÔì @
ð¸}N YG~xg õž j Ëz¿Æ]zZ°z& ¸4-( 5)
^•…(196”(24 t(ämç•… pæ^jÊEþDo2]†Ò( äÞ^ì gjÒ oÛm‚³Î(224”(2 t(Ü×ŠÚ xnv‘ E

X x Zw3g sgzZì 3g st* Ðð¸Ã


D…çaŸ(àŽm;Þ¨^Ê
™ Z]
ƒx¥ðZ' Û 6x £gzZq
ÅTV;L L•D â • ZmvZ Gî*9g <
 I Zx â Z
:cÛ ~g
â• uÔ * Zß et Î~( ~çVx)Øzyi4-( 6)
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
200 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
199
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj
Eš!
]|gzZ Î õE 4E
/F& »Ð ,y$ gzZIwY•g ÅyŠ¤  ƒ c çaN{n»
gzZ Š ‰Vƒw! öW - c • ˜x * ÆŠz!yâ ; yú• Û y-~ Vzj ˉ‰
Û Ô(Å e á » äâ •Û kZ Ð
'
[ ZŽ » wZÎ}g vä ~: c â• D) Zƒ Å • V ðG 3.G ˉc
³Vzj ^‰ç‰^Ú ^‰ç‰^u ^‰ç‰^³› ä³×³Ö] ܳŠe~¬Š Å ! z«Š
Eš. Å
q HÅŸ} (
ª ãZ}g vž 1™{@xä?W Z »x *
Æñ¢ì c Š öW - Zx¥* Y*
1ì ^ t ^ÏnÏu hç×ÏÖ] oÊ ^Ú Ü×Ãi kÞ] ^Ïn×i ^Ïn×Ú ^³Ï³n׳Â~
ó Xó Ü×Â] oFÖ^Ãi²]æXƒ”
ÐW Z~u 0 ÆVz³\ñp~Š™
x * yZ ƒ ~z% 9zz'
Ð í!Ù ªDyçY +àñ 1zZ'
zC » Z ‰Z
Â
D…çaŸ(àŽm;Þ¨^Ê^•…(207”(24t(ämç•… pæ^jÊE D•^e• Ø’nÊ(ämç•… äm…çÞ äfjÓÚ(152”(äÏm†Ê] pæ^jÊE Š OZÆ
X ÇñY1yâ6

ì^ ™xŠ6
Y* qÅä3

M  gŠ *
„ ™xŠ™| 7ÅyWŒ

`w ÂñYÅxŠ™| 7e
ÛeWðà c

WðÃgzZ c
pÑBÃ6ä3:Ù]ç‰

BÃÒgÎY Ë ï
G
?7c
" :h]çq
LG3E
/
ì

: ä¤ {¢ c : ZŠ ðûkZžÏñYƒPzŠgzZo ôZ Åä3kZ17


D…çaŸ(àŽm;Þ¨^Ê^•…(201”(24t(ämç•… pæ^jÊE X ñ0
…] „ j  ] [ZŽ »àzq ZÔ Æ]Z j Ë
pƒ: tðÃÅ8 ig sz6žì ˆÅÒÃykÑZ ‚
G" X 7" Utžì HgzZÔì @ ™g ïZ »]Z j Ëh i :Ù]ç‰
žì kùZÐ Mg ‡Âƒ ˆ{g tðä Æ ñŸ é¨G3E
Z e
Š™„
X ÇñYc á y ZN â •
 gŠÃkZ {ÒWvZY • Û qŽgÐÑ * Û m \¬vZ Gî*9g y{ Ÿg £Z x â Z ï
L L• D â • GE4hÒX3Z x â Z :h]çq
([ZÆgzŠ d ŒÛ gzZƬ) g
uz *Š[ZgzZ g Š q Z G ]Z j Ë
ËÔì ~i•
x¯z ÞZY •Z]Z j Û Z ~ óWë}g ø,ÅkZgzZÔ" UÐ
]|Ž ì 4„z [ZŽ » + â : W Z~ yZ Ô• DƒÐ ÞZ™fz ÞZ
ÔHx¯~ W ZÆ]Z j Ëä T c ŠÃJq Z ä m+Z {ukŠ<ZG1Z •
 Ât åidZ (~EŠ {zXì J¢Ð Â:c
kZ „ F â• Û ä {ukŠ]|
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
202 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
201
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

læ†ne- †ÓËÖ] …]•: †•^ßÖ](ØnÛq ‚ÛvÚ o΂‘


hçmœ àe †Óe oeœ àe ‚ÛvÚ: ÌÖ©ÛÖ](ÜnÏÖ] àe]E Üm†ÓÖ] ᕆÏÖ] †nŠËi: h^jÓÖ]
Äq]†Úæ „ì^Ú
gjÓÚ: ÐÏvÛ³Ö](b751 oÊçjÛÖ]E èm‡çrÖ] ÜnÎ àe] àm‚Ö] ‹³Û³• ‚³Ã³‰ à³e †n‰^ËjÖ] gjÒ
ܳna]†³ež î³nŽÖ] Í]†³•¬³³e ènÚ¡³‰¦]æ ène†³³Ã³³Ö] 'ç³³v³³fÖ]æ l^³³³‰]…‚³³Ö] àe o× àŠvÖ] ç³eœ: ÌÖ©ÛÖ](áçnÃÖ]æ kÓß³Ö]= p•…æ^ÛÖ] †nŠËi: h^jÓÖ]
læ†ne- Ù¡`Ö] èfjÓÚæ …]•: †•^ßÖ](á^–Ú… p•…æ^³ÛÖ^³e †³n`ŽÖ] (p•]‚ÇfÖ] p†³’³fÖ] g³³nfu à³e ‚³Û³v³Ú à³e ‚³Û³v³Ú
àe àŠvÖ] àm‚Ö] Ý^¿³Þ: ÌÖ©ÛÖ](á^ΆËÖ] gñ^Æ…æ ᕆϳÖ] g³ñ]†³Æ: h^jÓÖ] …]•: †•^ßÖ](Ünu†Ö] ‚f àe •ç’ÏÛÖ] ‚f àe] ‚nŠÖ]: ÐÏvÛÖ](b450oÊçjÛÖ]E
^m†Ò‡ înŽÖ]: ÐÏvÛÖ](b: 850oÊçjÛÖ]E p…çe^ŠnßÖ] oÛÏÖ] ànŠu àe ‚ÛvÚ læ†ne- ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]
læ†ne- änÛ×ÃÖ] gjÓÖ] …]•: †•^ßÖ](l]†nÛ ‚f t†ËÖ] çeœ àm‚Ö] Ù^³Û³q: ÌÖ©ÛÖ](†nŠËjÖ] Ü× oÊ †³nŠÛ³Ö] •]‡: h^jÓÖ]
àm‚Ö] Ù¡q †Ó³e o³eœ à³e à³Û³u†³Ö] ‚³fÂ: ÌÖ©ÛÖ](…ç%ß³Û³Ö] …‚³Ö]: h^jÓ³Ö] Ñ]‡†Ö] ‚fÂ: ÐÏvÛÖ](b: 597 oÊçjÛÖ]E p‡çrÖ] ‚ÛvÚ àe o× àe à³Û³u†³Ö]
læ†ne( †ÓËÖ] …]•V†•^ßÖ]( | 911oÊçjÛÖ]E o›çnŠÖ] læ†ne- oe†ÃÖ] h^jÓÖ] …]•: †•^ßÖ](p‚`ÛÖ]
oÞ^ÒçŽÖ] ä×Ö] ‚f àe ‚ÛvÚ àe o× àe ‚ÛvÚ: ÌÖ©ÛÖ](†m‚ÏÖ] xjÊ: h^jÓÖ] àe ‚ÛvÚ ä×Ö] ‚³f ç³eœ: ÌÖ©ÛÖ](†nfÓÖ] †nŠË³jÖ]= gnÇÖ] xni^˳Ú: h^jÓÖ]
(ÐŽÚ•- gn_Ö] Ü×ÓÖ] …]• (†n%Ò à³e] …]•: †•^ßÖ](b1250oÊçjÛÖ]E oßÛ³nÖ] p‡]†Ö] àm‚Ö] †íËe gÏ×ÛÖ] p‡]†Ö] oÛ³njÖ] à³nŠv³Ö] à³e ೊv³Ö] à³e †³Û³Â
læ†ne læ†ne- oe†ÃÖ] ']†jÖ] ð^nuž …]•: †•^ßÖ](b606oÊçjÛÖ]E p†Ö] gn_ì
: ÌÖ©ÛÖ](oÞ^%ÛÖ] ÄfŠÖ]æ Ün¿ÃÖ] ᕆÏÖ] †nŠË³i o³Ê o³Þ^³Ã³Û³Ö] |æ…: h^jÓÖ]
ä×Ö] ‚f ç³eœ: ÌÖ©ÛÖ](of›†Ï³Ö] †³nŠË³i= ᕆÏÖ] Ý^Óu¢ ijÚ^³r³Ö]: h^jÓ³Ö]
o³³‰ç³Ö¢] o³³³ß³³nŠv³³Ö] ä³³³³×³³Ö] ‚³³f ೳe •ç³³Û³³v³³Ú à³³m‚³³Ö] h^³³³³`• àm‚Ö] ‹³Û• oq…ˆíÖ] p…^’Þ¢] |†Ê àe †³Ó³e o³eœ à³e ‚³Û³uœ à³e ‚³Û³v³Ú
: †•^ßÖ](•nË›œ Üna]†ežæ oÞ敆fÖ] ‚³Û³uœ: ÐnÏvi(b671 oÊçjÛÖ]E of›†Ï³Ö]
gjÓ³Ö] …]•: †•^ßÖ](èn_³Â p…^³fÖ] ‚³f o³×³Â: ÐÏv³Û³Ö](b1270 oÊçjÛ³Ö]E
læ†ne- ènÛ×ÃÖ] é†a^ÏÖ]- èm†’ÛÖ] gjÓÖ] …]•
Ù^Ûq ‚Ûv³Ú: ÌÖ©ÛÖ](oÛ‰^Î †nŠËje h†ÃÛÖ](Øm檳jÖ] ೉^³v³Ú: h^jÓÖ] ‚f ‚nÉ çeœ àm‚Ö] †‘^³Þ: ÌÖ©ÛÖ](ØmæªjÖ] …]†‰œæ ØmˆßjÖ] …]ç³Þœ: h^jÓÖ]
:ÐÏvÛÖ](b1332 oÊçjÛÖ]E oÛ‰^ÏÖ] Ñ¡vÖ] ܉^Î àe ‚nÉ ‚ÛvÚ àe à³m‚³Ö]
‚ÛvÚ: ÐÏvÛÖ](b685 oÊçjÛÖ]E pæ^–nfÖ] p‡]†nŽÖ] ‚ÛvÚ àe †Û àe ä³×³Ö]
læ†ne- änÛ×ÃÖ] gjÓÖ] …]•: †•^ßÖ](•çŠÖ] áçn ؉^e ‚ÛvÚ læ†ne- oe†ÃÖ] ']†jÖ] ð^nuž …]•: †•^ßÖ](o׎†ÛÖ] àÛu†Ö] ‚fÂ
D1098”(á^ʆÃÖ] àñ]ˆì †nŠËiE àe o× àm‚³Ö] ð¡³Â: ÌÖ©ÛÖ](ØmˆßjÖ] oÞ^Ã³Ú o³Ê سm檳jÖ] h^³fÖ: h^jÓÖ]
&m‚vÖ] gjÒ á‡^³íÖ^³e Í憳ÃÛÖ] (àŠvÖ] çeœ o³³v³nŽÖ] †³³Û³Â à³e ܳna]†³³ež à³e ‚³Û³v³Ú
çeœ: ÌÖ©ÛÖ](äfn• oe] àeŸ…^$¤]æ &m•^u¢] oÊ Ìß’Û³Ö] h^³jÓ³Ö]: h^jÓÖ] gjÓÖ] …]•: †•^ßÖ](àna^• o× ‚ÛvÚ x³nv³’³i: ÐÏvÛÖ](| 741 oÊçjÛÖ]E
oj‰]çì àe á^Û% àe Üna]†ež àe ‚³Û³v³Ú à³e ä³×³Ö] ‚³f (èfn• o³eœ à³e †³Ó³e læ†ne- ènÛ×ÃÖ]
èfjÓÚ: †•^ßÖ](lçv³Ö] ̉ç³m Ù^³Û³Ò: ÐÏvÛ³Ö](b235 oÊçjÛÖ]E o³ŠfóÖ] àe ̉çm àe ‚ÛvÚ á^nu ç³eœ: ÌÖ©ÛÖ](†nŠËjÖ] oÊ ¼nvÛÖ] †³v³fÖ]: h^jÓÖ]
:ÐÏvÛ³Ö](b745 oÊçjÛÖ]E oŠÖ‚Þ¢] àm‚Ö] †³n$œ á^³nu à³e ̉ç³m à³e o³×³Â
š^m†Ö]- ‚•†Ö]
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
204 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
203
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

†n_Ú àe hçmœ àe ‚Û³uœ à³e á^³Û³n׳‰: ÌÖ©ÛÖ](¼‰æ¢] Ür³Ã³Û³Ö]: h^jÓ³Ö] ‚ÛvÚ àe ‚Ûuœ ä×Ö] ‚f ç³eœ: ÌÖ©ÛÖ](Øfßu àe ‚Ûuœ Ý^Ú¦] ‚ß³ŠÚ: h^jÓÖ]
àe Ñ…^›: ÐÏvÛÖ] (b360 oÊçjÛÖ]E oÞ]†f_Ö] ܉^ÏÖ] çeœ (oÚ^ŽÖ] o³Û³í³×³Ö] gnó•: ÐÏv³Û³Ö]Ô| 241 oÊçjÛÖ]E oÞ^fnŽÖ] ‚‰œ à³e Ù¡³a à³e سfß³u à³e
…]•: †•^ßÖ](oßnŠvÖ] ܳna]†³ež à³e ೊv³Û³Ö] ‚³fÂ, ‚ÛvÚ àe 䳳׳Ö] šç³Â læ†ne(èÖ^‰†Ö] 芉©Ú: †•^ßÖ](áæ†ì•æ (‚•†Ú Ù•^Â- ½æ©Þ…¢]
é†a^ÏÖ]- ànÚ†vÖ] p…^ífÖ] ä×Ö]‚f çeœ ØnÂ^Û‰ž àe ‚ÛvÚ: ÌÖ©ÛÖ](p…^ífÖ] xnv‘: h^jÓÖ]
†n_Ú àe hçmœ àe ‚³Û³uœ à³e á^³Û³n׳‰: ÌÖ©ÛÖ](†nfÓÖ] ܳr³Ã³Û³Ö]: h^jÓ³Ö] …]•: †•^ßÖ]†‘^ßÖ] †‘^Þ àe †na‡ ‚³Û³v³Ú: ÐÏvÛÖ](D| 256 oÊçjÛÖ]EoËÃr³Ö]
àe p‚Ûu: ÐÏvÛÖ] Ô| 360 oÊçjÛÖ]E oÞ]†f_Ö] ܉^ÏÖ] çeœ (oÚ^ŽÖ] oÛí³×³Ö] é^rßÖ] Ñç›
é†a^ÏÖ]- ènÛni àe] èfjÓÚ: †ŽßÖ] …]•(oË׊Ö] ‚nrÛÖ] ‚f p†nŽÏÖ] àŠvÖ] çeœ t^rvÖ] à³e ܳ׳ŠÚ: ÌÖ©ÛÖ](Ü×ŠÚ xnv³‘: h^jÓÖ]
àe] ³eþ Íæ†ÃÛÖ] (p% …çøßømû‚( Ö] (xmû‚øeö àe Üna]†ež àe ä×Ö] ‚f àe ½^f‰œ àe Üna]†ež Dlæ†ne(oe†ÃÖ] ']†jÖ] ð^nuž …]•(| 261oÊçjÛÖ]E p…çe^ŠnßÖ]
èÊ^Ï%×Ö è׳fϳÖ] …]•: †•^ßÖ] oÞ†³fÖ] †³$ç³Ò: ÐÏvÛ³Ö](b364 oÊçjÛÖ]E o³ß( ³Š% Ö] ‚mˆm àe ‚ÛvÚ ä׳Ö] ‚³f ç³eœ èq^³Ú à³e]: ÌÖ©ÛÖ](äq^Ú à³e] à³ß³‰: h^jÓ³Ö]
læ†ne ) é‚q- ᕆÏÖ] Ýç× 芉©Úæ ènÚ¡‰¦] oÎ^fÖ] ‚f •]©Ê ‚ÛvÚ: ÐnÏviÔ| 273oÊçjÛÖ]E(oßmæˆÏÖ]
o³Ï³`ne o³×³Â à³e à³nŠu à³e ‚³Û³u] †³Ó³e ç³³e] Ý^³³³Ú](á^³³³Û³³mŸ] g³³Ã³³• Dlæ†ne(ène†ÃÖ] gjÓÖ] ð^nuž …]•: †•^ßÖ]
Dš^m…(Äñ‡çjÖ]æ †Žß×Ö ‚•†Ö] èfjÓÚ(D| 458EoÊçjÚ àe Ñ^v‰ž àe &Õ¢] àe á^Ûn׉ •æ]• çeœ: ÌÖ©ÛÖ](•æ]• oeœ à߉: h^jÓÖ]
àe o× àe ànŠvÖ] à³e ‚³Û³uœ: ÌÖ©ÛÖ](oÏ`nf×Ö †nÇ’³Ö] à³ß³ŠÖ]: h^jÓÖ] :ÐÏvÛ³Ö]Ô| 275 oÊçjÛÖ]E oÞ^jŠ û rôŠ(ø Ö] p•‡¢] 憳۳ à³e •]‚³• à³e †³nŽe
o³Êç³jÛ³Ö]E o³Ï³`nfÖ] †³Ó³e ç³eœ (o³Þ^³‰]†³í³³Ö] p•†³³qôæû†ø³³Šûíö³³Ö] o³³‰ç³³Ú læ†ne- ]‚n‘ (èm†’ÃÖ] èfjÓÛÖ]: †•^ßÖ](‚nÛvÖ] ‚f àm‚Ö] onvÚ ‚ÛvÚ
l^‰]…‚Ö] èÃÚ^³q: †ŽßÖ] …]•(orÃ×Î ànÚœ o_³Ã³Û³Ö] ‚³fÂ: ÐÏvÛ³Ö](b458 àe o‰çÚ àe é…çû‰ø àe oŠn àe ‚³Û³v³Ú: ÌÖ©ÛÖ](p„Ú†jÖ] àß³‰: h^jÓÖ]
á^jŠÒ^e ³ oŽi]†Ò (ènÚ¡‰¦] D†’Ú( oe^fÖ] oË_’Ú (| 279oÊçjÛÖ]E oŠn çeœ (p„Ú†jÖ] (Õ^v–Ö]
ÜÒ^u ä×Ö] ‚f àe ‚ÛvÚ ä×Ö] ‚f çe] Ý^Ú](ànv³nv³’³Ö] o³×³Â Õ…‚³jŠÛ³Ö]E àe ‚Ûuœ †Óe çeœ: ÌÖ©ÛÖ](…^ìˆÖ] †vfÖ] ܉^e …çŽßÛÖ] …]ˆfÖ] ‚ߊÚ: h^jÓÖ]
Dlæ†ne(änÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]•(| 405oÊçjÚ p…çµ^ŽnÞ …]ˆfÖ^e Íæ†ÃÛÖ] oÓjÃÖ] ä³×³Ö] ‚³nf à³e •¡³ì à³e гÖ^³í³Ö] ‚³f à³e 憳۳Â
ÄÚ äi†•^ÃÚæ Øqæ ˆÂ äe… ÄÚ ofß³Ö] Õç³×³‰ è׳n׳Ö]æ Ýç³nÖ] س۳Â: h^jÓÖ] Ýç×ÃÖ] èfjÓ³Ú: †•^ßÖ](ä×Ö] àm‡ àÛu†³Ö] Áç³Ë³v³Ú: ÐÏvÛ³Ö](b292 oÊçjÛÖ]E
xnv‘ |†• t^`ßÛÖ]: h^jÓÖ] àe Ñ^v‰ž àe ‚ÛvÚ àe ‚Ûuœ: ÌÖ©ÛÖ](•^fÃÖ] é…çßÛÖ] èßm‚ÛÖ]- ÜÓvÖ]æ
pæçßÖ] ͆• àe onvm àm‚Ö] onvÚ ^m†³Ò‡ ç³eœ: ÌÖ©ÛÖ](t^rvÖ] àe Ü׳ŠÚ o× àe gnÕ àe ‚Ûuœ àÛu†Ö] ‚f ç³eœ: ÌÖ©ÛÖ](p†fÓÖ] àߊÖ]: h^jÓÖ]
læ†ne- oe†ÃÖ] ']†jÖ] ð^nuž …]•: †•^ßÖ](b: 676oÊçjÛÖ]E ÜÃß³Û³Ö] ‚³f ೊu: Ðϳv³Û³Ö] b303 oÊçjÛÖ]E o³ñ^³³Šß³Ö] (o³Þ^³³‰]†³í³Ö]
àe •çÛvÚ ‚ÛvÚ çeœ: ÌÖ©ÛÖ](p…^ífÖ] xnv‘ |†• p…^ÏÖ] é‚Û³Â: h^jÓÖ] læ†ne- èÖ^‰†Ö] 芉©Ú: †•^ßÖ](ofו
oßnÃÖ] àm‚Ö] …‚e oËßvÖ] oe^jnÇÖ] ànŠu à³e ‚³Û³uœ à³e o³‰ç³Ú à³e ‚³Û³uœ àe oß%öÛÖ] àe o× àe ‚Ûuœ o³×³Ã³m ç³eœ: ÌÖ©ÛÖ](o×Ãm oeœ ‚³ß³ŠÚ: h^jÓÖ]
ä9ñçÒ(äm‚n•… äfjÓÚ(b855oÊçjÛÖ]E :ÐÏvÛ³Ö](b307 oÊçjÛÖ]E oבçÛÖ] (oÛnÛ³jÖ] Ù¡³a à³e o³Šn à³e o³nv³m
àe o× àm‚Ö] ð¡Â: ÌÖ©ÛÖ](Ù^ÃÊ¢]æ Ù]ç΢] à߉ oÊ Ù^ÛÃÖ] ˆß³Ò: h^jÓÖ] ÐŽÚ•- ']†j×Ö áçÚªÛÖ] …]•: †•^ßÖ](‚‰œ Ün׉ ànŠu
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
206 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
205
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

äm…çÞ(D| 1340 oÊçjÛÖ]Eá^ì ^•… ‚Ûu] Ý^Ú] l†–u o׳Â](ä³Ï³m†³Ê] pæ^³jÊE Ü$ p…çËÞ^a†fÖ] p‚ß`Ö] oÖƒ^ŽÖ] p…•^³Ï³Ö] á^³ì o³•^³Î à³e] à³m‚³Ö] Ý^³Šu
D•^e• Ø’nÊ(ämç•… p†Óe: ÐÏvÛÖ]Ô| 975 oÊçjÛÖ]E p‚ß`Ö] oÏjÛÖ^e †n`ŽÖ] oÓÛÖ^³Ê o³Þ‚³Û³Ö]
èfjÓÚ(Db1367 oÊçjÛÖ]EoÛ¿Â] o× ‚rÚ] ojË³Ú ä³Ú¡³Â(k³Ã³m†³•…^³`eE læ†ne(èÖ^‰†Ö] 芉©Ú: †•^ßÖ](^ÏŠÖ] éçË‘- oÞ^nu
Do2]†Ò(äßm‚ÛÖ] Dá^_׉E àe o×Â: ÌÖ©ÛÖ](xne^’ÛÖ] é^ÓŽÚ |†• xni^ËÛÖ] é^³Î†³Ú: h^jÓÖ]
݈³e(b1413 o³ÊçjÚ àm‚Ö] …^³³Îæ ‚³Û³v³Ú o³³j˳Ú^³³ÞŸç³Ú(pæ^³³j˳Ö] …^³³ÎæE p…^³³³³Ï³³Ö] p憳³³`Ö] ¡³³Û³³Ö] à³³m‚³³Ö] …ç³³Þ à³³³Šv³³³Ö] ç³³³eœ (‚³³³Û³³³v³³³Ú
Do2]†Ò(àm‚Ö]…^Îæ læ†ne (†ÓËÖ] …]•: †•^ßÖ]Ô( | 1014oÊçjÛÖ]E
ØnÂ^Û‰] ‚ÛvÚ àe ‚Ûu] äÚ¡Â(…^jíÛÖ]…‚³Ö] o³×³Â pæ^³_³v³_³Ö] ä³n•^³uE äm…çÞ ä³fjÓ³Ú(D| 1052 Epç×a• '‚vÚ ÐvÖ]‚f înŽÖ](l^ó۳׳Ö] èó•] E
Dlæ†ne (èʆÃÛÖ]…]•(D| 1241Epæ^_v› Dá^jŠÒ^µ( †ãÓ‰ ämç•…
Dá^jŠÞ^ÇÊ](…^â‚ßÎ(ämæ†ÏÞ] pæ^jÊE o³Û³nÃ³Þ á^³³ì …^³³m ‚³Û³u] o³jË³Ú k³ÚŸ] ܳnÓ³³u(x³³nq^³³³ß³³Û³³Ö] é³³œ†³³ÚE
gjÒ Ñ†ËjÚ Dl]†r+(äÞ^ì gjÒ oÛnÃÞ(b1391oÊçjÚ
Øa] ˜Ãe oÊ é•…]çÖ] &m•^uŸ] oÊ &Ö^%Ö] Ø’ËÖ](ä³Î†³v³Û³Ö] гÂ]ç³’³Ö] E ‚m†Ê(b1420 oÊçjÚ p‚rÚ] ÐvÖ] Ìm†•‚ÛvÚ ojËÚ äÚ¡Â(p…^³Ï³Ö] èaˆ³ÞE
Dá^j×Ú (äm•‚rÚ äfjÓÚ äÂçf_Ú (205”(knfÖ] D…çaŸ(Ù^9‰ Ôe
: ÌÖ©ÛÖ](Ü׉æ än× ä×Ö] oב Ù牆Ö] &m•^uœ oÊ Ù糑¢] …•]ç³Þ: h^jÓÖ] äÏËÖ] gjÒ
p„Ú†jÖ] ÜnÓvÖ] (䳳׳Ö] ‚³f ç³eœ (†³Že à³e ೊv³Ö] à³e o³×³Â à³e ‚³Û³v³Ú p…‚fÃÖ] ‚ÛvÚ àe ‚ÛvÚ àe ‚ÛvÚ ä×Ö] ‚f ç³eœ: ÌÖ©ÛÖ](Øì‚ÛÖ]: h^jÓÖ]
læ†ne- ØnrÖ] …]•: †•^ßÖ](é†nÛ àÛu†Ö] ‚fÂ: ÐÏvÛÖ](b320oÊçjÛÖ]E ']†jÖ] …]•: †•^ßÖ](b: 737oÊçjÛÖ]E t^vÖ] àe^e †n`ŽÖ] oÓÖ^ÛÖ] o‰^ËÖ]
àe ‚Ûuœ àe ä×Ö] ‚f àe ‚Ûuœ ܳnÃ³Þ ç³eœ: ÌÖ©ÛÖ](èe^v’Ö] èʆ³Ã³Ú: h^jÓÖ] Øn`‰(b956 oÊçjÚ ( of×u àe Üna]†e] ‚Û³v³Ú ä³³Ú¡³Â(o³×³Û³jÛ³Ö] ènß³ÆE
àe Ù•^Â: ÐnÏvi (b430 oÊçjÛÖ]E oÞ^`f‘¢] á]†`Ú àe o‰çÚ à³e Ñ^³v³‰ž D…çaŸ(oÚ;nÒ]
š^m†Ö] (†Žß×Ö à›çÖ] …]•: †•^ßÖ](p‡]ˆÃÖ] ̉çm oÊçjÚ oËÓ’u àm‚Ö] ð¡Ãe Íæ†Ã³Û³Ö] o³×³Â à³e ‚³Û³v³Ú( …^³jí³Û³Ö]…‚³Ö] E
o‰çÚ àe o׳ à³e à³nŠv³Ö] à³e ‚³Û³uœ: ÌÖ©ÛÖ](éç³fß³Ö] سñŸ•: h^jÓ³Ö] D o×a•( oñ^fjrÚ Äf_Ú(b1088
.•: ÐÏvÛÖ](b: 458 oÊçjÛÖ]E oÏ`nfÖ] †Óe çeœ (oÞ^‰]†í³Ö] p•†³qôæû†ø³Š û íö³Ö] àe ànÚœ ‚ÛvÚ (àm‚e^ àe]: ÌÖ©ÛÖ](…^jíÛÖ] …‚Ö] o× …^jvÛ³Ö] •…: h^jÓÖ]
']†j×Ö á^m†Ö] …]• (ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ] …]•: †•^ßÖ](orÃ×Î o_ÃÛÖ] ‚f …]•: †•^ßÖ](b: 1252 oÊçjÛÖ]E oËßvÖ] oÏŽÚ‚Ö] àm‚e^ ˆmˆÃÖ] ‚f àe †Û³Â
•çÃŠÚ àe ànŠvÖ] ‚ÛvÚ çeœ ( èߊÖ] onvÚ: ÌÖ©ÛÖ](pçÇf×Ö äߊÖ] ovÚE læ†ne-†ÓËÖ]
g³jÓ³Û³Ö](b510 o³Êç³jÛ³Ö]E o³Ã³Ê^³ŽÖ] pç³Ç³fÖ] ð]†³Ë³Ö] à³e ‚³Û³v³³Ú à³³e àm‚Ö] Ý^³¿Þ è‰^³ñ†³e ð^³³Û³×³Â èß³r³Ö: ÌÖ©ÛÖ](èm‚ß³`Ö] pæ^³³j˳Ö]: h^jÓ³Ö]
Dlæ†ne(oÚ¡‰Ÿ] †ÓËÖ] …]•: †•^ßÖ](oí×fÖ]
àe o‰çÚ à³e š^³nÂ: ÌÖ©ÛÖ](oË_’ÛÖ] Ñçϳu Ìm†³Ã³je ^³Ë³ŽÖ]: h^jÓ³Ö] ^³³³³³•… ‚³³³Û³³³u] Ý^³³³³³Ú] l†³³³³–³³³u o³³³³×³³³Â]( ä³³³³³³mç³³³•… pæF^³³³³³jÊE
…]•: †•^ßÖ](: 544 oÊçjÛÖ]E Ø–ËÖ] çeœ (ojfŠÖ] of’vnÖ] áæ†Û àe š^³n D…çaŸ(àŽm;Þ¨^Ê^•…(D| 1340oÊçjÛÖ]Eá^ì
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
208 ]o»] Zj Ëx ©Z
Ëì] Z j
207
Ëx ©Z
Ëì]Z j
]o»] Zj

ÄÚ^rÖ]æ o›çnŠ×Ö ÄÚ]çrÖ] ÄÛq o× ØÛjŽmæE &m•^³u¢] ijÚ^³q: h^jÓÖ] á^ÛÂ- ð^vnËÖ]
‚fÂ: ÌÖ©ÛÖ](oÞ^`fß×Ö †nfÓÖ] xjËÖ]æ (pæ^ß³Û³×³Ö Ð³ñ^³Ï³v³Ö] ‡ç³ß³Òæ †³a‡¢] ä×Ö] èfa àe àŠvÖ] àe o׳ ܳ‰^³Ï³Ö] ç³eœ: ÌÖ©ÛÖ](ÐŽÚ• î³m…^³i: h^jÓ³Ö]
ä×Ú^•(b911oÊçjÛÖ]E o›çnŠÖ] àm‚Ö] Ù¡q (†Óe oeœ àe àÛu†Ö] èÚ]†³Æ àe 憳³Û³Â: Ðϳv³Û³Ö](b571o³ÊçjÛÖ]E †³Ò^³³ŠÂ à³e^³³e Í憳³Ã³Û³Ö]
Ù¡q (†Óe oeœ àe àÛu†³Ö] ‚³fÂ: ÌÖ©ÛÖ](ᕆÏÖ] Ýç× oÊ á^³Ï³i¦]: h^jÓÖ] Äm‡çjÖ]æ †ŽßÖ]æ èÂ^f_×Ö †ÓËÖ] …]•: †•^ßÖ](pæ†ÛÃÖ]
:†•^ßÖ](Üna]†ež Ø–ËÖ] çeœ ‚Ûv³Ú: ÐÏvÛÖ](b911 oÊçjÛÖ]E o›çnŠÖ] àm‚Ö] ‚f àe ‚Ûuœ Œ^fÃÖ] çeœ à³m‚³Ö] o³Ï³i: ÌÖ©ÛÖ](pæ^jËÖ] Åç³Û³r³Ú: h^jÓ³Ö]
h^jÓ×Ö èÚ^ÃÖ] èm†’ÛÖ] èòn`Ö] àe ‚ÛvÚ àe àÛu†Ö] ‚fÂ: ÐÏvÛÖ](b728oÊçjÛÖ]E oÞ]†vÖ] ènÛni àe Ün×v³Ö]
o›çnŠÖ] àm‚Ö] Ù¡q (†Óe oeœ àe àÛu†³Ö] ‚³fÂ: ÌÖ©ÛÖ]( †nÇ’Ö] ÄÚ^r³Ö]E (èmçfßÖ] èßm‚ÛÖ] (Ìm†ŽÖ] Ìv’ÛÖ] èÂ^f_Ö ‚`Ê Ô×ÛÖ] ÄÛrÚ: †•^ßÖ](܉^Î
D læ†ne (änÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]•(b911oÊçjÛÖ]E èm•çÊÖ] ène†ÃÖ] èÓ×ÛÛÖ]
àm‚Ö] Ù¡q (†Óe oeœ àe àÛu†Ö] ‚³fÂ: ÌÖ©ÛÖ](p†fÓÖ] “ñ^’íÖ]: h^jÓÖ] hçmœ àe †Óe oeœ àe ‚ÛvÚ: ÌÖ©ÛÖ](•^fÃÖ] †nì p‚a oÊ •^ÃÛÖ] •]‡: h^jÓÖ]
læ†ne- ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ] …]•: †•^ßÖ](b911oÊçjÛÖ]E o›çnŠÖ] 芉©Ú: †•^ß³Ö](b751 oÊçjÛÖ]E èm‡çrÖ] ÜnÎ àe] àm‚³Ö] ‹³Û³• ‚³Ã³‰ à³e
oeœ àe ‚ÛvÚ àe ‚Ûuœ: ÌÖ©ÛÖ](èm‚ÛvÛÖ] xßÛÖ^e ènÞ‚×Ö] ga]çÛÖ]: h^jÓÖ] kmçÓÖ] (ènÚ¡‰¦] …^ßÛÖ] èfjÓÚ- læ†ne (èÖ^‰†Ö]
àm‚Ö] h^`• (Œ^fÃÖ] çeœ (p†’ÛÖ] ofnjÏÖ] oÞ¡_ŠÏÖ] Ô×ÛÖ] ‚f à³e †³Ó³e :ÌÖ©ÛÖ](ànÃjŠÞ Õ^mžæ ‚fÃÞ Õ^mž Ù‡^ßÚ à³ne à³nÓ³Ö^³ŠÖ] t…]‚³Ú: h^jÓÖ]
†’Ú- é†a^ÏÖ] (ènÏnÊçjÖ] èfjÓÛÖ]: †•^ßÖ](b923oÊçjÛÖ]E èm‡çrÖ] ÜnÎ àe] àm‚³Ö] ‹³³Û³• ‚³Ã³‰ à³e hç³mœ à³e †³Ó³e o³eœ à³e ‚³Û³v³Ú
çeœ: ÌÖ©ÛÖ](èm‚ÛvÛÖ] xßÛÖ^e ènÞ‚×Ö] ga]çÛÖ] o× oÞ^Î…ˆÖ] |†³•: h^jÓÖ] h^jÓÖ] …]•: †•^ßÖ](p•]‚ÇfÖ] ä×Ö^e Ü’jÃÛÖ] ‚ÛvÚ: ÐÏvÛÖ](b751oÊçjÛÖ]E
‚ÛvÚ àe àm‚Ö] h^`• àe ‚Ûuœ àe ̉çm àe oÎ^fÖ] ‚f àe ‚ÛvÚ ä×Ö] ‚³f læ†ne- oe†ÃÖ]
ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ] …]•: †•^ßÖ](b1122oÊçjÛÖ]E oÓÖ^ÛÖ] oÞ^Î…ˆÖ] o³Êç³jÚ o³r³m] à³Û³u†³Ö] ‚³f à³m‚³Ö] ‚³–³Â o³³•^³³Î( ÌÎ]ç³³Û³³Ö] |†³³•E
Do2]†Ò(D| 1340oÊçjÛÖ]Eá^ì ^•… ‚Ûu] Ý^Ú] l†–u o×Â]( l^¾çË×ÚE Dá]†m]( ÜÎ o•†Ö] Ìm†ŽÖ] l]…çŽßÚ(b756
(b1391 oÊçjÚ oÛnÃÞ á^ì …^m ‚Ûu] ojËÚ kÚŸ] ÜnÓu(o+‚Þ‡ o³Ú¡³‰]E àe ‚ÛvÚ àm‚Ö] …‚e ä×Ö] ‚³f ç³eœ: ÌÖ©ÛÖ](ᕆÏÖ] Ýç× oÊ á^a†³fÖ]: h^jÓÖ]
Do2]†Ò Ø–ËÖ] çeœ ‚Ûv³Ú: ÐÏvÛ³Ö] (b794 oÊçjÛÖ]E oŽÒ…ˆÖ] …•^`e àe ä³×³Ö] ‚³fÂ
èfjÓÚ(Db1406 oÊçjÛÖ]EoÛ¿Â] oË_’ÛÖ]‚f äÚ¡Â(l]†_ì 1Ò Ü³ß³`qE äñ^Ò†•æ of×vÖ] oe^fÖ] oŠn ène†ÃÖ] gjÓÖ] ð^nuž …]•: †•^ßÖ](Üna]†ež
Do2]†Ò(äßm‚ÛÖ] àe o× àm‚Ö] …çÞ àŠvÖ] çeœ: ÌÖ©ÛÖ](‚ñ]çËÖ] ÄfßÚæ ‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚ: h^jÓÖ]
Do2]†Ò(Db1406oÊçjÛÖ]EoÛ¿Â] oË_’ÛÖ]‚f äÚ¡Â(…çm‡ ojßqE àm‚³Ö] Ý^³Šu: ÐÏv³Û³Ö](b: 807 oÊçjÛÖ]E oÛ%n`Ö] á^³Û³n׳‰ à³e †³Ó³e o³eœ
Do2]†Ò(Db1406oÊçjÛÖ]EoÛ¿Â] oË_’ÛÖ]‚f äÚ¡Â(ᕆÏÖ] gñ^rÂE é†a^ÏÖ] (o‰‚ÏÖ] èfjÓÚ: †•^ßÖ](o‰‚ÏÖ]
o× àe oŠn àe o‰çÚ àe ‚ÛvÚ: ÌÖ©ÛÖ](p†fÓÖ] á]çnvÖ] é^nu: h^jÓÖ]
…]•: †•^ß³Ö](b808 oÊçjÛÖ]E oÃÊ^ŽÖ] àm‚Ö] Ù^³Û³Ò ( ð^³Ï³fÖ] ç³eœ (p†³nÚ‚³Ö]
læ†ne (ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com