Você está na página 1de 16

AMALAN-AMALAN YANG MEROSAKKAN IMAN

1.0 Pengenalan

Amalan-amalan yang merosakkan iman merupakan perkara yang amat penting


diketahui oleh muslimin dan muslimat,ramai penulis-penulis menghasilkan berbagai-
bagai buku rujukan untuk dipelajari dan diambil iktibar oleh kita.Ini bertujuan untuk
menyelamatkan aqidah umat islam dari terpesong dan tergelincir dari jalan yang benar.

Terdapat banyak amalan,perbuatan,lisan dan tuturkata yang boleh


menyebabkan rosaknya Iman seseorang yang disedari atau tanpa disedari.Paling
banyak berlaku dikalangan manusia dan umat islam .

2.0 Perkara yang merosakkan iman ialah:

2.1) Syirik (mempersekutukan Allah) dalam beribadat.Antara perbutan syirik ialah


berdoa dan meminta pertolongan pada orang telah mati,makam-makam para
wali,meyembah berhala-berhala dan patung-patung yang tidak dapat memberikan
manafaat dan kemudharatan,begitu juga bernazar dan menyembelih haiwan korban
bukan kerana Allah.1

Firman Allah (swt):

    


    
   
   

1
Ahmad Mohd Saleh (1998).Pendidikan Islam,Dinamika Guru Jilid 1,Shah Alam:
Fajar Bakti Sdn Bhd. m/s 359

1
    
    
   
    

72. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah
Al masih putera Maryam", Padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil,
sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang
mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan
kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu
seorang penolongpun.

( Surah al-Maidah: 72 )

2.2 Beriktikad bahawa pentunjuk atau risalah yang lain daripada Nabi Muhammad
(saw) itu lebih sempurna atau ciptaan orang lain daripada Nabi Muhammad (saw)
lebih baik seperti mereka lebih mengutamakan hukum taghut (orang-orang yang
melampaui batas ) lebih daripda hukum nabi ,maka dia menjadi kafir.Sesiapa yang
benci dengan sesuatu yang telah dibawa oleh Nabi Mumammad (saw) walaupaun
orang itu beramal dengannya maka dia telah menjadi kafi (rosak iman dan aqidah).2

Firman Allah (swt):

   


   


2
Ahmad Mohd Saleh (1998).Pendidikan Islam,Dinamika Guru Jilid 1,Shah Alam:
Fajar Bakti Sdn Bhd.

2
9. yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya mereka benci kepada apa yang
diturunkan Allah (Al Quran) lalu Allah menghapuskan (pahala-pahala) amal-amal
mereka.

( Surah Muhammad :9)

2.3 Mempersenda-sendakan atau mempermain-mainkan terhadap sesuatu


daripada ajaran Nabi Muhammad (saw) atau terhadap pahala atau balasan seksanya
maka telah rosak iman (kafir)3

Firman Allah (swt) :

  


     
  
   
   
    
  
  
 

65. dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu),
tentulah mereka akan manjawab, "Sesungguhnya Kami hanyalah bersenda gurau dan

3
Ahmad Mohd Saleh (1998).Pendidikan Islam,Dinamika Guru Jilid 1,Shah Alam:
Fajar Bakti Sdn Bhd. m/s 361

3
bermain-main saja." Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya
kamu selalu berolok-olok?"

66. tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. jika Kami
memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab
golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.

( Surah at-Taubah :65-66)

2.4 Sihir,ilmu hitam,ubat penunduk,ilmu guna-guna seperti membuatkan sang


suami menjadi benci kepadaa isterinya.menggunakan ilmu pengasih atau minyak dagu
untuk memikat seseorang tanpa diketahui oleh mangsa dengan menggunakan syaitan-
syaitan,jin-jin atau khadam-khadam peliharaan,maka sesiapa yang melakukanya atau
reda dengannya maka rosaklah iman dan aqidahnya4

Firman Allah (swt) :

  


   
    
 
  
   
    
   
    
    

4
Ahmad Mohd Saleh (1998).Pendidikan Islam,Dinamika Guru Jilid 1,Shah Alam:
Fajar Bakti Sdn Bhd. m/s 361

4
   
    
      
   
    
    
     
    
 

102. dan mereka mengikuti apa[76] yang dibaca oleh syaitan-syaitan[77] pada masa
kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir),
Padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang
kafir (mengerjakan sihir). mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang
diturunkan kepada dua orang malaikat[78] di negeri Babil Yaitu Harut dan Marut,
sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum
mengatakan: "Sesungguhnya Kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu
kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua Malaikat itu apa yang dengan sihir itu,
mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya[79]. dan mereka
itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali
dengan izin Allah. dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat
kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, Sesungguhnya mereka telah meyakini
bahwa Barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, Tiadalah baginya
Keuntungan di akhirat, dan Amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan s
sihir, kalau mereka mengetahui.

( Surah al-Baqarah : 102 )

5
2.5 Membantu dan menolong orang-musyrikin dan orang-orang kafir menentang
orang islam dari segi persenjataan,logistik,kewangan,prasarana dan kemudahan-
kemudahan lain dengan niat untuk membinasakan saudara.seagama.5

Firman Allah (swt) :

    


 
  
    
    
    
 

51. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi
dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin
bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi
pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya
Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.

( Surah al-Maidah : 51)

2.6 Berpaling secara keseluruhan daripada agama Allah (SWT) atau daripada
perkara-perkara yang menjadi syarat mutlak kepada sahnya islam tanpa
mempelajarinya atau tanpa beramal dengannya.

5
Ahmad Mohd Saleh (1998).Pendidikan Islam,Dinamika Guru Jilid 1,Shah Alam:
Fajar Bakti Sdn Bhd. m/s

6
Firman Allah (swt) :

   


   
    
22.  

dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-
ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya Kami akan
memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa

(surah as-Sajadah : 22 )

2.7 Menjalankan hukum lain daripada hukum Allah (SWT).

Menjalankan hukum ya:ng selain daripada hukum Allah,ataupun tidak merujuk kepada
hukumnya,termasuk amalan yang merosakkan iman.6

Firman Allah SWT :

  


     
  
 
 
   
    
   

6
Muhammad Isa Selamat(2009).sifat 20.Sifat-sifat Allah dan mentauhidkan Diri
padanya,Kuala lumpur:Darul Nu’man. m/s 277

7
   
     
   
 

44. Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk
dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang
Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka
dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara Kitab-
Kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. karena itu janganlah kamu takut
kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-
Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang
diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

( surah al-Maidah: 44)

2.8 Membenci islam.

Jika seseorang menentang atau satu-satu perkara yang berhubung dengan islam
ataupun membenci islam secara keseluruhanya,maka kafirlah mereka.7

Firman Allah (swt) :

   


   
   
   

7
Muhammad Isa Selamat(2009).sifat 20.Sifat-sifat Allah dan mentauhidkan Diri
padanya,Kuala lumpur:Darul Nu’man. m/s 277

8
8. dan orang-orang yang kafir, Maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah
menyesatkan amal-amal mereka.

9. yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya mereka benci kepada apa yang
diturunkan Allah (Al Quran) lalu Allah menghapuskan (pahala-pahala) amal-amal
mereka.

( surah Muhammad :8-9)

2.9 Tidak beriman dengan semua sumber hukum daripada Al-Quran dan As-
sunnah.

Tidak mahu tunduk dan patuh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan
rasul,mengambil sebahagian hukum dan meninggalkan hukum yang patut ditaati dan
dipatuhi.keseluruhanya.8

Firman Allah (swt) :

   


  
   
  
  
   
   
   
    
    

8
Muhammad Isa Selamat(2009).sifat 20.Sifat-sifat Allah dan mentauhidkan Diri
padanya,Kuala lumpur:Darul Nu’man. m/s 279

9
   
   
    
 

85. kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan
mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu
membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika
mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, Padahal mengusir
mereka itu (juga) terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al
kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah Balasan bagi
orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan
dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat.
Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat[68].

(surah al-Baqarah :85 )

2.10 Mengadakan hukum syarak sesuai dengan kehendak manusia ,bukan

dengan ketentuan Allah (swt).

Menetapkan undang-undang selain daripada undang Allah adalah perkara yang


merosakkan iman.Perbuatan membuat undang-undang sendiri bererti melawan dan
mengingkari Allah (swt).Sesungguhnya mereka hanya menuruti hawa nafsu yang
jahat.9

9
Muhammad Isa Selamat(2009).sifat 20.Sifat-sifat Allah dan mentauhidkan Diri
padanya,Kuala lumpur:Darul Nu’man. m/s 276
10
Firmn Allah (swt) :

    


   
   


18. kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari
urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu
orang-orang yang tidak mengetahui.
( surah al-Jaatsiyah :18)

Selain perkara-perkara yang merosakkan iman diatas ,terdapat banyak lagi iktikad-
iktikad batil dan pemikiran pemikiran sesat yangmenjatuhkan pelakunya ke lembah
riddah (rosak aqidah).Rosak aqidah juga boleh lahir dalam bentuk anutan-anutan
ideologi atau falsafah yang sesat lagi bertentangan dengan islam.Mereka terjerumus
kelembah riddah dan tanpa disedari mereka mati dalam keadaan murtad.

Haji Said bin Haji Ibrahim dalam kitabnya Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah menyatakan
rosaknya iman dan aqidah secara ijmalnya sebanyak 4 perkara iaitu:10

1. Mengingkari atau mencerca rububiyah (pentadbiran Allah).

10
Haji Said Haji Ibrahim (1996).Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah,Kuala
lumpur:Darul Ma’rifah. m/s 328

11
2. Mengingkari atau mencerca Asmaullah wasifatuhu (nama-nama Allah dan sifat-
sifatnya).

3. Mengingkari atau mencerca uluhiyah(ketuhanan): tuhan yang berhak disembah.

4. Mengingkari atau mencerca Risalah(kerasulan para rasul-rasul),atau mencer-


sahabat sahabat nabi Muhammad s.a.w.

3.0 CIRI-CIRI KEROSAKAN AKIDAH ZAMAN INI

Perkara-perkara yang merosakkan aqidah yang dinyatakan diatas mempunyai kaitan


dengan zaman ,keadaan dan tempat masing-masing berdasarkan perkembangan
akidah,ekonomi,masyarakat dan paling utama ialah tidak beriman kepada
Allah(swt)yang merupakan satu-satunya tuhan mengikut aqidah yang benar.dari sinilah
lahirnya penyelewengan dalam pelbagai aspek

12
Sebab-sebab berlakunya rosak akidah sebahagian besarnya berpunca daripada
sikap atau amalan mengingkari atau memperolokkan terhadap mana-mana bahagian
dalam aspek agama yang perlu diketahui.jika berlakusedemikian maka orang itu terang-
terangan telah menjadi rosak akidah atau telah murtad daripada agamanya.ini kerana
Al-Quran dan hadis-hadis nabi telah pun menjelaskan tentang hukum-hukum dengan
sejelas-jelasnya.

Apabila meragukan atau tidak menyakini dan tidak melaksanakan hukum-hukum


Allah (swt) dalam segala sisitem kehidupan,ini bererti menurut hawa nafsu yang
sememangnya lahir daripada tidak beriman kepada Allah (swt).

Firman Allah (swt) :

   


   
  
    
    
    
   
   
 

49. dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan
Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap
mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan

ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada


mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia

(Surah al-Maidah: 49)

13
4.0 LANGKAH-LANGKAH UNTUK KEMBALI KEPADA IMAN SETELAH
ROSAKNYA IMAN

Orang yang rosak akidah(murtad) dan ingin kembali kepada iman hendaklah mengikut
langkah-langkah yang ditunjukkan oleh Al-Quran antaranya:

4.1 Bertaubat.

Orang yang murtad itu hendaklah bertaubat dengan sebenar-benar taubat.dia mesti
menyedari kesalahannya,mengin safi ketelanjuranya,berazam untuk tidak
mengulanginya dan menanamkan perasaan benci untuk kembali menjadi kafir semula
dan wajib baginyamengucap semula dua kalimah syahadah.

4.2 Mengadakan islah atau pembaikan.

Dia hendaklah mengadakan islah dalam kehidupanya,sekiranya dia rosak aqidah


disebabkan ucapannya,maka dia wajib belajar daripada orang yang berilmu.sekiranya
rosak iman disebabkan oleh pengaruh kawan-kawan atau kumpulan yang disertainya
maka wajib menukar cara hidup serta meninggalkan kawan-kawannya dan keluar dari
kumpulan tersebut.

4.3 Menerangkan kebenaran.

Wajib bagi dirinya menerangkan atau mengistiharkan taubatnya kepada kaum


muslimin.hendaklah ia menyatakan kesalahannya dan membuktikan dalam hidupnya
bahawa dia benar-benar telah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan
imannya rosak.

4.4 Berpegang teguh kepada agama Allah (SWT).

14
Orang tersebut perlu berpegang teguh kepada ajaran islam,melaksanakan apa yang
diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang,sekiranya tidak
berpegang teguh,dikuatiri dia akan kembali kepada perbuatan lamanya.

4.5 Mengikhlaskan diri kerana Allah (SWT).

Orang tersebut mestilah mengikhlaskan seluruh amaldan tindakannya kepada


Allah.Setelah memenuhi kelima-lima langkah diatas ,barulah dia tergolong semula ke
dalam kalangan orang yang beriman.

Firman Allah (swt):

   


   
  
   
  

5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam
(menjalankan) agama yang lurus[1595], dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang
demikian Itulah agama yang lurus.

[1595] Lurus berarti jauh dari syirik (mempersekutukan Allah) dan jauh dari kesesatan.

5. Kesimpulan:

Sesungguhnya telah jelas dan menjadi keyakinan kepada kita ini bahawa iman
dan islam sahajalah yang dapat menjamin akidah .Oleh itu ia mestilah dipertahankan
supaya dapat menjamin keselamatan akidah.Akidah yang sahih berpandukan Al-Quran
dan Hadis menjadi panduan dan ikutan dan keyakinan kita. Kita menolak mana-mana
akidah yang menyeleweng,batil dan kufur samaada ia dibawa oleh individu,kumpulan
dan organisasi dan sebagainya.

15
Kita perlu menolak pemikiran dan ideologi yang yang boleh merosakkan
iman,sekaligus cuba mengyahudikan,menasranikan akidah umat Nabi Muhammad
(saw).kita hendaklah berwaspada menghadapi golongan ini dengan berpegang teguh
dan beramal dengan bersungguh-sunguh berdasarkan sumber Al-Quran dan As-
Sunnah.Iman dan akidah seseorang muslim menjadi rosak dengan bebeberapa
cara,samaada secara perbuatan,perkataan dan iktikad.Oleh itu marilah kita sentiasa
berdoa Kepada Allah (SWT) agar menjaga hati dan akidah kita agar tidak tergelincir ke
jalan kesesatan,kebinasaan seterusnya mengundang kemurkaan Allah (SWT).Semoga
kita menjadi umat yang tetap dengan akidah dan iman yang kuat ,tetap dan mantap
hingga akhir hayat.

16