Você está na página 1de 6

Ministerul Educatiei

Nafionale UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCURE$TI


ROMANIA

TAXE DE $COLARTZARE 201812019


Studii universitare de LICENTA

Valoarea taxei
Programul de studii / Eorma de
X'acultatea 2018 -2019
Specializarea invdtim6nt
(lei)

Automaticd 9i 2900
IF
lnformatici aplicatd
Facultatea de $tiin{e
Exacte gi Ingineregti lnformatici IF 3300

Fizicd IF 2000

$tiinle politice IF 2400

Facultatea de $tiinte Limba 9i literatura


rom6n6-olimb69i IF 2300
Sociale, Umaniste gi ale literaturd strdini
Naturii Istorie IF 2000

Geografie IF 2000

Facultatea de $tiinfe IF 2400


Drept
Juridice ID 2s00

Facultatea de Jurnalism Jumalism IF 2700

Facultatea de Psihologie
qi $tiin{e ale Educatiei Psihologie IF 3000

IF 2400
Finanle bdnci
ID 2400
Facultatea de $tiin{e Economia comer{ului, IF 2500
Economice serviciilor gi turismului ID 2400
Contabilitate gi IF 2400
informatici de gestiune ID 2400

Web: www.hyperion.ro
Calea Ctrliragilor nr. 169, sector 3, Tel. +4o2t.323.4r.67
Bucure$ti Fax. +4ozr.3zr.6z.9'6
E-mail: rectorat@hyperion.ro
Ministerul Educafiei
Nafionale UNTVERSITATEA HYPERION DIN BUCURESTI
ROMANIA

Afaceri intemationale

Management

Artele spectacolului
(actorie)
F acultatea de Arte
Cinematografie,
fotografie gi media

Studii universitare de MASTERAT

Valoarea taxei
Programul de studii de Forma de
Facultatea 2018 -2019
masterat inviflmint
(lei/sem.)
Fizica materialelor 9i
IF 1200
aplicatii
Facultatea de $tiinfe
Managementul
Exacte qi Inginereqti
proiectelor tehnice gi IF 1600
tehnologice

Comunicare
'interculturald
qi traducere IF 1500
profesionale
Facultatea de $tiin{e
Managementul mediului
Sociale, Umaniste gi ale IF 1200
gi dezvoltare durabild
Naturii
GeopoliticS" istorie qi
IF 1400
relatii intemationale

Diplomafie culturald IF 1400

Facultatea de $tiinle Dreptul penal al


IF 1500
. Juridice afacerilor

Web: www.hyperion.ro
Calea Ciliragilor nr. 169, sector 3, Tel. +4o2r,323,4t.67
Bucuregti Fax. +4o2r.3:l.62.96
E-mail: rectorat@hyperion.ro
Ministerul Educaliei
Nafionale UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCURESTI
ROMANIA

Psihologie clinicd 9i
Facultatea de Psihologie consiliere psihologicl
9i $tiinle ale Educaliei Politici comunitare gi
interventii sociale

Facultatea de Jurnalisn Comunicare mediaticd 9i


publicitatea

Leadership gi
managemenfu| resurselor
umane

Managementul
Facultatea de $tiin{e
investiliilor
Economice
Audit financiar contabil
gi consiliere

Guvemanld economicd
europeana

Arta actorului. Metode


de innoire a mijloacelor
de expresie

Facultatea de Arte Dramaturgie

cinematografic6
Scenaristici Film qi
Televiziune

TAXE ADMITERE $I INMATRICULARE


Valoarea taxei
X'orma de
Tipul taxei Programe de studii 2018-2019
invifimint
(lei)
Licen{6 IF, ID 100
Taxd inscriere
Mastemt IF, ID 100

Web: www.hyperion.ro
Calea Ciltrrapilor nr, 169, sector 3, Tel. +4o2r.327.4r.67
Bucure$ti Fax. +4ozr.3zr.6z,95
E-mail: rectorat@hyperion.ro
Ministerul Educa{iei
Nalionale UNIVERSITATEA I{YPERJON DIN BUCI.JRE$TI
ROMANIA

TAXE PRIVII[D ALTE ACTIVITATI LEGATE DE PROCESUL DE


irwAtAuANr
Valoarea taxei
Denumire 2018-2019
(lei)
Taxa inscriere examen de licenlS/diplomd 100
Sustinerea examenului de licenj6, diplomd" pe specializdri:

- Automaticl qi Informaticl iplicat2i 900


- Infonnaticd 900
- Fizicd 700
- $tiinte politice 800
- Limba qi literatura rom6nd - o limbd qi literaturi strdinE 800
- Istorie 700
- Geografie 700
- Drept 800
- Jumalism 800
- Psihologie 800
- $tiinle Economice zi 9i ID (toate programele de studii) 800
- Artele spectacolului de teatru (actorie) 800
- Cinematografie, fotografie gi media 800
- Taxd pentru suslinerea examenului de licentd pentru absolventii
speciafizdrilor I rtele spectacolului de teatru (actorie) gi Cinematografie, 2000
fotograJie Si media ventli de la alte universittili
Taxa inscriere examen de dizertatie 100
Taxa pentru suslinerea examenului de disertalie (toate programele de 600
studii)
Indrumare (exarninare) proiect de diplomi pentru persoanele care vin din
300
invetemdntul privat autorizat
Eliberare diplomd licentd./master Nu se percepe
taxa
Eliberare certificat absolvire cursuri D.P.P.D. Nu se percepe
taxa

Web: www.hvoerion.ro
Calea Cilfuagilor nr. rE, sector 3, Tel. +4ozr.nj,4t,67
Bucure$ti Fax. +4ozr.3zt.6z.96
E-mail: rectorat@hyperion.ro
Ministerul Educatiei I

Nasionale
RCTI\'ANIA
I
I
uNrvnnsrurra HYPERJON DIN BUCURE$TI

Eliberare duplicate la:


- diplome 150

- supliment la diplom5, masteq certificat absolvire DPPD, foaie matricold 100

- certificat de absolvent fErd examen de licenlS 50

- camet de student (al 2-lea exemplar in sus) 10

Taxe eliberare in regim de urgenti:


- diplomd licentd / master 350

- supliment la diplom6 / foaie matricoli 150

Eliberare situalii qcolare, la cerere:


- situalie qcolard la cerere 30
- progmme analitice / figa disciplinei (pentru fiecare exemplar) l0
- setul programe analitice / fiqa disciplinei corespunzdtor unui an de
150
studiu

- adeverinfe de autentificare a studiilor / actelor de studii 30

- adeverinle pentru medic, spital, alocatii etc. Nu se percepe


taxa
- adeverin{d absolvire (pentru cei car€ nu au suslinut examen de lioent6) Nu se percepe
taxa
Oblinere atestat / certificat competenti lingvisticd pentru cei venifi din 20
alte universititi
Recuperarea activitiilii didactice practice (seminarii, laboratoare, proiecte) 30

Reexamindri

- Restan{6 / Mdrire de noti 70


- Re-examinare 100

- Re-reexaminare 130

Sustinere examene restante din an anterior, in regim de credite 130

Taxd an suolimentar 50 % din taxa


anual6
Gestionarea documentelor qcolare (diplome de bacalaureat, diplome de
20
licent5/master mai mult de 2 ani de la absolvirea/retragerea studentului)
Nerestituirea la termen a cdrtilor imprumutate de la bibliotecd 5 lei/zi de
lntirziere
Transfer la alte universitiiti 500

Web: www.hyperion.ro
Calea Cil{ragilor nr. t69, sector 3, Tel. +4o2r.323.4r.67
Bucuresti Fax. +4o2t,32t.62.96
E-mail : rectorat@hyperion.ro
Ministerul Educatiei
Nalionale UNTVERSITATEA HYPERJON DIN BUCURE$TI
ROMANIA

rniurn cAZARE cAlrrx


Valoarea taxei
Tipul camerei 2018-2019
0eD
Camerd 2 locuri 400
Camerd 3 locuri 330
Camerd 4 locuri 260
Catnerl - cazare ocazionald 25lnoapte

Taxele au fost aprobate in Sedinta de Senat a Universittilii Hyperion din Bucuregti din
data de 22.05.2018 cu unanimitate de voturi.

REC TO R, PRE$EDINTE SENAT,


Prof.univ.dr. SEVER SP

Web : wvrr,.hyperion.ro
Calea Ctrltrrapilor nr. 169r, sector f, Tel, +4o2r.927.4r.67
Bucuresti Fax. +4ozr.3z16z.96
E-mail: rectorat@hyperion.ro