Você está na página 1de 23

DEPARTAMENT DE FABRICACIÓ MECÀNICA

Mòdul 07: Tècniques de Fabricació Mecànica


CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR ( CFGS )
Disseny en Fabricació Mecànica ( DFM ) Codi: FMC0

UNITAT FORMATIVA 01: Determinació de processos

NF – 01: Terminologia i processos de les màquines-eines.

Aparells de mesura

Josep M. Aleu ( 2012 / 13 )


APARELLS DE MESURA I COMPARACIÓ
CFGS – Disseny en Fabricació Mecànica
Codi del Cicle: FMC0 Mòdul 07: Tècniques de Fabricació Mecànica

APARELLS DE MESURA I COMPARACIÓ

Josep M. Aleu - 2012 / 2013 - Pàgina 2 de 23


APARELLS DE MESURA I COMPARACIÓ
CFGS – Disseny en Fabricació Mecànica
Codi del Cicle: FMC0 Mòdul 07: Tècniques de Fabricació Mecànica

APARELLS DE MESURA I COMPARACIÓ

Josep M. Aleu - 2012 / 2013 - Pàgina 3 de 23


APARELLS DE MESURA I COMPARACIÓ
CFGS – Disseny en Fabricació Mecànica
Codi del Cicle: FMC0 Mòdul 07: Tècniques de Fabricació Mecànica

APARELLS DE MESURA I COMPARACIÓ

Josep M. Aleu - 2012 / 2013 - Pàgina 4 de 23


APARELLS DE MESURA I COMPARACIÓ
CFGS – Disseny en Fabricació Mecànica
Codi del Cicle: FMC0 Mòdul 07: Tècniques de Fabricació Mecànica

APARELLS DE MESURA I COMPARACIÓ

Josep M. Aleu - 2012 / 2013 - Pàgina 5 de 23


APARELLS DE MESURA I COMPARACIÓ
CFGS – Disseny en Fabricació Mecànica
Codi del Cicle: FMC0 Mòdul 07: Tècniques de Fabricació Mecànica

Josep M. Aleu - 2012 / 2013 - Pàgina 6 de 23


APARELLS DE MESURA I COMPARACIÓ
CFGS – Disseny en Fabricació Mecànica
Codi del Cicle: FMC0 Mòdul 07: Tècniques de Fabricació Mecànica

EXEMPLES D’UTILITZACIÓ DEL CALIBRE “PEU DE REI”

Josep M. Aleu - 2012 / 2013 - Pàgina 7 de 23


APARELLS DE MESURA I COMPARACIÓ
CFGS – Disseny en Fabricació Mecànica
Codi del Cicle: FMC0 Mòdul 07: Tècniques de Fabricació Mecànica

Josep M. Aleu - 2012 / 2013 - Pàgina 8 de 23


APARELLS DE MESURA I COMPARACIÓ
CFGS – Disseny en Fabricació Mecànica
Codi del Cicle: FMC0 Mòdul 07: Tècniques de Fabricació Mecànica

MESURA, PEU DE REI, EN POLZADES

Apart del Sistema Mètric o Sistema Internacional, S.I.; hi ha el sistema anglès, en el que la unitat de
mesura lineal - a diferència de l’anterior sistema, que és el mil·límetre - és la polzada ( 1” ), que
equival a 25,4 mil·límetres.

Ja em vist les parts i components d’aquest aparell de mesura lineal anomenat calibre “Peu de Rei”;
dons a la part superior del regle fix, que acostuma a anar dividit en polzades i fraccions de polzada,
també hi porta ( normalment ) un “nonius” per a poder llegir les mesures en aquest sistema.

Cada polzada és dividida en 16 parts, per tant cada part representarà 1/16”( un setze au de polzada ).

Podem veure-ho representat a la Figura 1.

FIGURA 1

Josep M. Aleu - 2012 / 2013 - Pàgina 9 de 23


APARELLS DE MESURA I COMPARACIÓ
CFGS – Disseny en Fabricació Mecànica
Codi del Cicle: FMC0 Mòdul 07: Tècniques de Fabricació Mecànica

Per a poder utilitzar correctament aquest “nonius”, cal tenir en compte el seu zero,0; al igual que
fèiem amb les lectures en mil·límetres.

La posició d’aquest zero determina el valor de la mesura.

Podem veure un exemple a la Figura 2; en aquest cas la mesura és exacte ( és a dir no intervenen
fraccions no senceres del “nonius” ) 1 3/8” polzades; una polzada i tres vuitens.

FIGURA 2

Per a mesures no exactes, tot i que pot complicar-se més, a tall d’exemple podem dir que quan el
zero del “nonius” quedi situat entre dues línies del regle fix, llegirem la més propera el zero del
“nonius”, a partir de l’esquerre.

En el cas de la Figura 3, la mesura seria 9/16”; nou setze aus de polzada; a partir d’aquí veurem
com la cosa es complica per a obtenir la lectura final d’aquesta figura.

FIGURA 3

Josep M. Aleu - 2012 / 2013 - Pàgina 10 de 23


APARELLS DE MESURA I COMPARACIÓ
CFGS – Disseny en Fabricació Mecànica
Codi del Cicle: FMC0 Mòdul 07: Tècniques de Fabricació Mecànica

Per a comprendre el funcionament del “nonius” del regle en polzades, cal recordar el que fèiem amb
el “nonius” del regle en mil·límetres.

En aquest cas -Figura 1 - hem vist que, de vuit divisions del regle, ( l’equivalent a 1 ” del regle )
2
n’agafem set i les dividim en vuit parts.
És el mateix procediment que fem servir per a construir un “nonius” en el sistema decimal, per
exemple en el d’una apreciació 1 20 ; és a dir, que agafàvem dinou de les vint divisions i les
dividíem en vint parts; resultant una apreciació de 0,05mm.
REGLA

Ja hem vist que cada divisió del “nonius” representa 1 ” ; aquest seria el valor del
16
numerador de la fracció, en el cas del “nonius” en el sistema decimal; el denominador de la fracció
seria vuit. Les parts en que està dividit el “nonius”. És a dir, que la manera de calcular l’apreciació
d’aquest “nonius” en polzades seria la següent:

1
16
1 8 1
= : = ” ; per tant, aquesta seria l’apreciació d’aquest “nonius” en polzades.
16 1 128
8

En el cas de la Figura 3, ja teníem una lectura de 9/16”; veiem que coincideix la divisió número
5
cinc del “nonius”; per tant ” d’acord amb l’apreciació abans calculada.
128
Si portem a terme els càlculs pertinents - sumem la lectura que ja teníem abans del zero del
“nonius” més la divisió que coincideix , d’aquest amb el regle - tindrem el següent resultat:
9 9x8 72
= =
16 16 x8 128
72 5 77
+ = ”
128 128 128
Si volem tenir el resultat en mil·límetres ja sabem que hem de multiplicar-ho per 25,4; tindríem, per
tant, el següent resultat:

77 1955,8
x 25,4 = = 15,28mm.
128 128

Josep M. Aleu - 2012 / 2013 - Pàgina 11 de 23


APARELLS DE MESURA I COMPARACIÓ
CFGS – Disseny en Fabricació Mecànica
Codi del Cicle: FMC0 Mòdul 07: Tècniques de Fabricació Mecànica

1
“VALOR” DE LES DIVISIONS DEL “NONIUS” EN POLZADES D’APRECIACIÓ ”
128

1
Quant coincideix la primera divisió del “nonius” amb una del regle seria ”
128
2 1
Quant coincideix la segona divisió del “nonius” amb una del regle seria ”= ”
128 64
3
Quant coincideix la tercera divisió del “nonius” amb una del regle seria ”
128
4 2 1
Quant coincideix la quarta divisió del “nonius” amb una del regle seria ”= ”= ”
128 64 32

5
Quant coincideix la cinquena divisió del “nonius” amb una del regle seria ”
128
6 3
Quant coincideix la sisena divisió del “nonius” amb una del regle seria ”= ”
128 64
7
Quant coincideix la setena divisió del “nonius” amb una del regle seria ”
128
8 4 2 1
Quant coincideix la vuitena divisió del “nonius” amb una del regle seria ”= ”= ”= ”
128 64 32 16

1
Veiem, de vell nou, com s’acompleix el “valor” del “nonius” ” i - com sempre - quan
16
coincideix la darrera divisió del “nonius”, també ho farà la primera.

Josep M. Aleu - 2012 / 2013 - Pàgina 12 de 23


APARELLS DE MESURA I COMPARACIÓ
CFGS – Disseny en Fabricació Mecànica
Codi del Cicle: FMC0 Mòdul 07: Tècniques de Fabricació Mecànica

MESURA, ANGULAR, GONIÒMETRE

Pel que fa a les mesures angulars, fan servir-se dos sistemes: el centesimal i el sexagesimal.

En els dos casos es parteix de l’angle recte; és a dir, d’un quadrant, de la quarta part de la
circumferència.
En el centesimal es considera, l’angle recte, dividit en 100 parts; anomenats graus centesimals.
S’abrevia, per exemple, 20g, que serien 20 graus centesimals. Cadascun dels seus submúltiples són
100 vegades més petits que l’anterior; per exemple, 15c, que serien 15 minuts centesimals;
tanmateix, per exemple 12cc , que serien 12 segons centesimals.
Referent al sistema sexagesimal, l’angle recte és dividit en 90 parts; anomenats graus sexagesimals.
S’abrevia, per exemple 200, que serien 20 graus sexagesimals. Els seus submúltiples són 60 vegades
més petits que l’anterior; per exemple, 15’, que serien 15 minuts sexagesimals; d’igual forma, per
exemple 12’’, que serien 12 segons sexagesimals.

Vegem, a la figura següent, una comparativa entre els dos sistemes.

CENTESIMAL SEXAGESIMAL

Recte = 100g Recte = 900

1g = 100c 10 = 60’
1c = 100cc 1’ = 60’’
4 rectes = Circumferència = 400g 4 rectes = Circumferència = 3600

Per a mesurar angles, al igual que em necessitat aparells de mesura per les que eren mesures lineals,
ens calen aparells per a portar-les a terme.
Com ja em dit són el transportador d’angles o goniòmetre simple i el goniòmetre universal, amb
“nonius”.

Podem veure, a la pàgina següent, un transportador d’angles. Tanmateix un goniòmetre de precisió.

Josep M. Aleu - 2012 / 2013 - Pàgina 13 de 23


APARELLS DE MESURA I COMPARACIÓ
CFGS – Disseny en Fabricació Mecànica
Codi del Cicle: FMC0 Mòdul 07: Tècniques de Fabricació Mecànica

TRANSPORTADOR
D’ANGLES

GONIÒMETRE UNIVERSAL

El transportador d’angles consta d’un semicercle graduat, en aquest cas en graus – només –
sexagesimals; juntament amb una vareta que li fa de regle de suport per a mesurar les peces.

La seva apreciació és d’10 .

Pel que fa al goniòmetre de la figura, pot apreciar fins a 5’.

En el cos principal hi ha la superfície de referència o de recolzament i el “limbus” fix o regle,


dividit en graus sexagesimals.

El “nonius” va incorporat al disc central.

La regleta, que ajuda a fer de suport per les peces a mesurar, té una regata que li permet desplaçar-
se longitudinalment; un cargol amb una brida, la fa solidària al disc en qualsevol posició.

El “nonius” circular té el mateix fonament que el lineal, que ja em vist en el peu de rei; té 12
divisions, però en ambdues direccions – dreta i esquerra – per a poder mesurar angles en el dos
sentits. La lectura del “nonius” cal fer-la en el mateix sentit on hi ha la del “limbus”; en el sentit que
estiguem mesurant.
d
Per a calcular la seva apreciació, ho farem igual que sempre; a = ; essent, a = apreciació;
n
d = menor divisió del regle, en aquest cas del “limbus”; n = nombre de divisions del “nonius”.

Josep M. Aleu - 2012 / 2013 - Pàgina 14 de 23


APARELLS DE MESURA I COMPARACIÓ
CFGS – Disseny en Fabricació Mecànica
Codi del Cicle: FMC0 Mòdul 07: Tècniques de Fabricació Mecànica

d 10 60 '
En aquest cas tenim a = = = = 5’
n 12 12
Al fer la lectura de la mesura presa, poden presentar-se dues situacions:

Que el zero del “nonius” coincideixi amb una divisió del “limbus”, en aquest cas la lectura serà en
graus sencers.

Per altre banda pot ser que no hi coincideixi; en aquesta situació, la divisió més propera al zero del
“limbus”, assenyalarà els graus i la primera divisió del “nonius” que coincideixi amb una del
“limbus”, assenyalarà els minuts a més dels graus.

A les figures següents, en veurem uns exemples.

GONIÒMETRE AMB “NONIUS” D’APRECIACIÓ 20 30’

“LIMBUS”,
REGLE FIX

24 divisions 24 divisions

“NONIUS”

GONIÒMETRE AMB “NONIUS” D’APRECIACIÓ 5’

Lectura 600

Josep M. Aleu - 2012 / 2013 - Pàgina 15 de 23


APARELLS DE MESURA I COMPARACIÓ
CFGS – Disseny en Fabricació Mecànica
Codi del Cicle: FMC0 Mòdul 07: Tècniques de Fabricació Mecànica

LECTURA 80 20’

Sentit del regle o ”limbus”

Sentit de gir del ”nonius”

LECTURA 130 30’

Sentit del regle o ”limbus”

Sentit de gir del ”nonius”

Al prendre mesures amb aquestos aparells, cal tenir present si la lectura es correspon al angle que
estem mesurant o bé si és el seu complementari o el seu suplementari.

Josep M. Aleu - 2012 / 2013 - Pàgina 16 de 23


APARELLS DE MESURA I COMPARACIÓ
CFGS – Disseny en Fabricació Mecànica
Codi del Cicle: FMC0 Mòdul 07: Tècniques de Fabricació Mecànica

Josep M. Aleu - 2012 / 2013 - Pàgina 17 de 23


APARELLS DE MESURA I COMPARACIÓ
CFGS – Disseny en Fabricació Mecànica
Codi del Cicle: FMC0 Mòdul 07: Tècniques de Fabricació Mecànica

Josep M. Aleu - 2012 / 2013 - Pàgina 18 de 23


APARELLS DE MESURA I COMPARACIÓ
CFGS – Disseny en Fabricació Mecànica
Codi del Cicle: FMC0 Mòdul 07: Tècniques de Fabricació Mecànica

MESURA MICRÒMETRE – PALMER – MIL·LESIMAL

Inicialment tenim que la regla, a la part superior del mateix, ens llegeix 11
mil·límetres i a la part inferior en veiem mig ( 0,5 ) més; tenim – de moment, doncs –
mil·límetres i dècimes.
El zero del “nonius” fix, està entre la divisió 23 i la 24 del “nonius” del tambor; indicant-nos les
centèsimes, al tambor.

La divisió número quatre, ( 4 ) del “nonius” fix, coincideix amb una del “nonius” del tambor que –
ara – fa de regla; tenim així les mil·lèsimes.

Per tant, i fent com sempre fém a l’hora de llegir una lectura en un aparell de mesura amb “nonius”,
tindrem:

11 mil·límetres
+ 0,5
+0,23
+0,004
11,734 mil·límetres

Josep M. Aleu - 2012 / 2013 - Pàgina 19 de 23


APARELLS DE MESURA I COMPARACIÓ
CFGS – Disseny en Fabricació Mecànica
Codi del Cicle: FMC0 Mòdul 07: Tècniques de Fabricació Mecànica

Tenint en compte – a més – la dada inicial, que el pas del cargol micromètric és de 0,5 mil·límetres,
ja podem resoldre el plantejament matemàtic proposat ( en lloc de fer-ho pel “conte de la vella”, o
per lectura directe del reflectit a l’aparell; tot i comprovant que el resultat és el mateix ):

⎛ 4 ⎞ 23x10 4 230 4 234 117


⎜ 23 + ⎟ = + = + = =
⎝ 10 ⎠ 10 10 10 10 10 5

117 0,5 58,5


x =
5 50 250

58,5 11,5 x 250 58,5 2875 58,5 2933,5


11,5 + = + = + = = 11,734 mil·límetres
250 250 250 250 250 250
m

Josep M. Aleu - 2012 / 2013 - Pàgina 20 de 23


APARELLS DE MESURA I COMPARACIÓ
CFGS – Disseny en Fabricació Mecànica
Codi del Cicle: FMC0 Mòdul 07: Tècniques de Fabricació Mecànica

Josep M. Aleu - 2012 / 2013 - Pàgina 21 de 23


APARELLS DE MESURA I COMPARACIÓ
CFGS – Disseny en Fabricació Mecànica
Codi del Cicle: FMC0 Mòdul 07: Tècniques de Fabricació Mecànica

Josep M. Aleu - 2012 / 2013 - Pàgina 22 de 23


APARELLS DE MESURA I COMPARACIÓ
CFGS – Disseny en Fabricació Mecànica
Codi del Cicle: FMC0 Mòdul 07: Tècniques de Fabricació Mecànica

ÍNDEX

UNITAT FORMATIVA 01: Determinació de processos

TEMES TRACTATS NÚMERO DE PÀGINA

Coberta.................................................................................................. 1
Aparells de mesura i comparació, rossets, escaire universal, etc..... 2
Aparells de mesura i comparació, peu de rei, rellotge comparador, etc... 3
Aparells de mesura i comparació, peus de rei.................................... 4
Aparells de mesura i comparació, Palmer ( micròmetre )................ 5
Peu de rei universal............................................................................... 6
Exemples d’ús del peu de rei................................................................ 7
Exercicis de mesures amb el peu de rei.............................................. 8
Mesures peu de rei amb polzades........................................................ 9
Mesures peu de rei amb polzades........................................................ 10
Mesures peu de rei amb polzades........................................................ 11
Mesures peu de rei amb polzades........................................................ 12
Mesures amb el goniòmetre................................................................. 13
Mesures amb el goniòmetre................................................................. 14
Exercicis de mesures amb el goniòmetre............................................ 15
Exercicis de mesures amb el goniòmetre............................................ 16
Exercicis de mesures amb el goniòmetre............................................ 17
El Palmer ( micròmetre )..................................................................... 18
El Palmer, mil·lesimal “nonius”........................................................... 19
El Palmer, mil·lesimal, exemple de lectura......................................... 20
El rellotge comparador......................................................................... 21
El rellotge comparador, exemples de mesures per comparació........ 22
Índex........................................................................................................ 23

Josep M. Aleu - 2012 / 2013 - Pàgina 23 de 23