Você está na página 1de 4

Jhxq#ikniwtki)fr%

vFk fo?us’oj izkFkZuk %&


Å¡ ‘kqDykEcj/kja fo”.kqa ‘kf’ko.kZa prqHkqZtaA
izl™konua /;k;sr~ loZfo?uksi’kkUr;sAA
ladYi% %&
eeksikŸkleLrnqfjr{k;}kjk Jhxqjks% izlknfl)ÓFkZa n`<oSjkX;iwoZd&
ifjiw.kZKkufl)ÓFkZa p Jhxq#ikniwtka dfj”;sA
/;kue~ %&
czãkuUna ijelq[kna dsoya KkuewfrZa] }U}krhra xxuln`’ka rŸoeL;fny{;e~A
,da fuR;a foeyepya loZ/khlkf{kHkwra] Hkkokrhra f=xq.kjfgra ln~xq#a ra uekfeAA
czãfo|kiznkrkja ln~xq#ekokg;kfe] /;k;kfeA
1- vklue~ %&
bZ’ojks xq#jkResfr ewfrZHksnfoHkkfxusA
O;kseo}ÓkIrnsgk; nf{k.kkewrZ;s ue%AA
loZO;kfius ln~xqjos ue%] vklua leiZ;kfeAA
2- iw.kZdqEHk% %&
vUr% iw.kksZ cfg”iw.kZ% iw.kZdqEHk bok.kZosA
vUr% ‘kwU;ks cfg% ‘kwU;% ‘kwU;dqEHk bokEcjsAA
iw.kkZ; ln~xqjos ue%] iw.kZdqEHka leiZ;kfeAA
3- ik|e~ %&
;Rikniadt}U}xzg.ksu eqeq{ko%A rqjh;a iknehIlfUr rLeS Jhxqjos ue%AA
Rkqjh;iknizkidk; ln~xqjos ue%] ik|a leiZ;kfeAA
4- v?;Ze~ %&
vyC/ok·fr’k;a ;Lekn~ O;ko`ŸkkLrelkn;%A
xjh;ls ueLrLek vfo|kxzfUFkHksfnusAA
vfo|kuk’kdk; ln~xqjos ue%] v?;Za leiZ;kfeAA
5- Lukue~ %&
;PNq)okD;rhFksZ”kq Lukrk% iq.;k eqeq{ko%A
fojtk czã xPNfUr rLeS Jhxqjos ue%AA
egkokD;ksins’kd=sZ ln~xqjos ue%] Lukua leiZ;kfeAA

6- oL=e~ %&
ewya rjks% dsoyekJ;Ur% ikf.k};a HkksDrqee=oUr%A
dU;kfeo Jhefi dqRl;Ur% dkSihuoUr% [kyq HkkX;oUr%AA

1
d`rd`R;k; ln~xqjos ue%] oL=a leiZ;kfeA HkLekfnda p leiZ;kfeAA
7- xU/k% %&
foizk.kka fou;ks ás”k% ‘ke% izkd`r mP;rsA
ne% izd`frnkUrRoknsoa fo}ku~ ‘kea oztsr~AA
izd`fr’kkUrk; ln~xqjos ue%] ‘khrku~ xU/kku~ leiZ;kfeAA
8- dqadqee~ %&
Jksf=;ks·o`ftuks·dkegrks ;ks czãfoŸke%A
czã.;qijr% ‘kkUr% fufjU/ku bokuy%AA
fojDrk; ln~xqjos ue%] gfjnzkdqadqea leiZ;kfeAA
9- iq”iekyk %&
;su “kM~fyaxlw=s.k d`rk rkRi;ZekfydkA
osnkUrokD;iq”isH;% rLeS Jhxqjos ue%AA
osnkUrrkRi;Zcks/kdk; ln~xqjos ue%] iq”iekfydka leiZ;kfeAA
10- vpZuk %&
Hkkok}Sra lnk dq;kZr~ fØ;k}Sra u dfgZfpr~A
v}Sra f=”kq yksds”kq uk}Sra xq#.kk lgAA
ijeiwT;k; ln~xqjos ue%] iq”iS% iwt;kfeAA
¼xqoZ”VksŸkjukekofyfHk% iq”ikpZua dq;kZr~ ½
11- /kwi% %&
pUnukx#/kwisu lqxU/kks ek#rks ;FkkA
;L; laxknga /kU;% rLeS Jhxqjos ue%AA
lRiq#”kk; ln~xqjos ue%] /kwiek?kzki;kfeAA
12- nhi% %&
vko`rLoLo:ik.kka f=rkifDy”VnsgkukaA
‘kkL=okD;kFkZnhisu··o`fruk’kdekJ;sAA
vko`fruk’kdk; ln~xqjos ue%] nhia n’kZ;kfeAA
13- uSos|e~ %&
{kqfRiiklk··U/;ckf/k;ZdkeØks/kkn;ks·f[kyk%A
fyaxnsgxrk ,rs áfyaxL; u fo|rsAA
{kqfRiiklkjfgrk; ln~xqjos ue%] bna loZa fuosn;kfeAA
14- uhjktua %&
fgj.e;s ijs dks’ks fojta czãfu”dyaA
rPNqHkza T;ksfr”kka T;ksfr% r|nkRefonks fonq%AA

2
u r= lw;ksZ Hkkfr u pUnzrkjda usek fo|qrks HkkfUr dqrks·;efXu%A
reso HkkUreuqHkkfr loZa rL; Hkklk loZfena foHkkfrAA
T;ksfr%Lo:ik; ln~xqjos ue%] uhjktua lUn’kZ;kfeAA
15- loksZipkjk% %&
vtefunzeLoIua vukede:idaA ld`f}Hkkra loZKa uksipkj% dFkapuAA
vO;ogkjk; ln~xqjos ue%] loksZipkjku~ leiZ;kfeAA
16- Lrks=e~ %&
n`”VkUrks uSo n`”VfL=HkqoutBjs ln~xqjksKkZunkrq%A
Li’kZ’psŸk= dYI;% l u;fr ;ngks Lo.kZrke’elkjaAA
Uk Li’kZRoa rFkkfi fJrpj.k;qxs ln~xq#% Loh;f’k”;sA
Loh;a lkE;a fo/kŸks fu#ieLrsu ok·ykSfddks·fiAA
fu#iek; ln~xqjos ue%] Lrks=kf.k leiZ;kfeAA
iznf{k.kueLdkjk% %&
;L; izlknkngeso fo”.kq% e¸;so loZa ifjdfYira pA
bRFka fotkukfe lnk··Re:ia rL;kaf?kziùa iz.krks·fLe fuR;aAA
nqnZ’kZefrxEHkhjeta lkE;a fo’kkjne~A
cq)~ok ineukukRoa ueLdqeksZ ;FkkcyaAA
LokRe:ik; ln~xqjos ue%] vuUrdksfViznf{k.kueLdkjku~ leiZ;kfeAA
Xkq#ikniwtkdeZlkn~xq.;kFksZ nzO;nf{k.kka leiZ;kfeAA oSfndiq”Ikkatfya d`Rok
;n{kja ina Hkz”Va ek=kghua p ;n~ Hkosr~A
rRloZa {kE;rka nso izlhn ijes’ojAA
vFk xqoZ”VksŸkj’krukekofy% %&
Å¡ ln~xqjos ue% Å¡ rstfLous ue% Å¡ egkReus ue%
Å¡ vKkuuk'kdk; ue% Å¡ R;DrloZifjxzgk; ue% Å¡ egkokD;ksins'kd=sZ ue%
Å¡ vnfEHkus ue% Å¡ R;kfxus ue% Å¡ ferHkkf"k.ks ue%
Å¡ v}Srizdk'kdk; ue% Å¡ n{kk; ue% Å¡ eqDrk; ue%
Å¡ vuis{kk; ue% Å¡ nkUrk; ue% Å¡ ekSfuus ue%
Å¡ vulw;os ue% Å¡ n`<ozrk; ue% Å¡ ;rfpŸkk; ue%
Å¡ vuqiek; ue% Å¡ nks"koftZrk; ue% Å¡ ;r;s ue%
Å¡ vHk;iznk=s ue% Å¡ }U}krhrk; ue% Å¡ ;n`PNkykHklarq"Vk; ue%
Å¡ vekfuus ue% Å¡ /khers ue% Å¡ ;qDrk; ue%
Å¡ vfgalkewrZ;s ue% Å¡ /khjk;ue% Å¡ jkx}s"koftZrk; ue%
Å¡ vgsrqdn;kfla/kos ue% Å¡ fuR;larq"Vk; ue% Å¡ fofnrkf[ky'kkL=k; ue%
Å¡ vgadkjuk'kdk; ue% Å¡ fujgadkjk; ue% Å¡ fo|kfou;lai™kk; ue%
Å¡ vgadkjoftZrk; ue% Å¡ fujkJ;k; ue% Å¡ foeRljk; ue%

3
Å¡ vkpk;sZUnzk; ue% Å¡ fuHkZ;k; ue% Å¡ foosfdus ue%
Å¡ vkRelarq"Vk; ue% Å¡ fueZnk; ue% Å¡ fo'kkyân;k; ue%
Å¡ vkuUnewrZ;s ue% Å¡ fueZek; ue% Å¡ O;olkf;us ue%
Å¡ vktZo;qDrk; ue% Å¡ fueZyk; ue% Å¡ 'kj.kkxroRlyk; ue%
Å¡ mfprokps ue% Å¡ fueksZgk; ue% Å¡ 'kkUrk; ue%
Å¡ mRlkfgus ue% Å¡ fu;ksZx{ksek; ue% Å¡ 'kq)ekulk; ue%
Å¡ mnklhuk; ue% Å¡ fuyksZHkk; ue% Å¡ f'k";fiz;k; ue%
Å¡ mijrk; ue% Å¡ fu"dkek; ue% Å¡ J)kors ue%
Å¡ ,s'o;Z;qDrk; ue% Å¡ fu"Øks/kk; ue% Å¡ Jksf=;k; ue%
Å¡ d`rd`R;k; ue% Å¡ fuLlaxk; ue% Å¡ lR;okps ue%
Å¡ {kkeors ue% Å¡ ijelq[knk; ue% Å¡ lnkeqfnronuk; ue%
Å¡ xq.kkrhrk; ue% Å¡ iafMrk; ue% Å¡ lefpŸkk; ue%
Å¡ pk#okfXoyklk; ue% Å¡ iw.kkZ; ue% Å¡ lekukf/kdoftZrk; ue%
Å¡ pk#gklk; ue% Å¡ izek.kizorZdk; ue% Å¡ lekfgrfpŸkk; ue%
Å¡ fN™kla'k;k; ue% Å¡ fiz;Hkkf"k.ks ue% Å¡ loZHkwrfgrk; ue%
Å¡ Kkunk=s ue% Å¡ czãdeZlek/k;s ue% Å¡ fl)k; ue%
Å¡ Kku;KrRijk; ue% Å¡ czãkRefu"Bk; ue% Å¡ lqyHkk; ue%
Å¡ rŸonf'kZus ue% Å¡ czãkRefons ue% Å¡ lq'khyk; ue%
Å¡ rifLous ue% Å¡ HkDrk; ue% Å¡ lqâns ue%
Å¡ rkigkjk; ue% Å¡ Hkojksxgjk; ue% Å¡ lw{ecq);s ue%
Å¡ rqY;fuUnkLrqr;s ue% Å¡ HkqfDreqfDriznk=s ue% Å¡ ladYioftZrk; ue%
Å¡ rqY;fiz;kfiz;k; ue% Å¡ eaxyd=sZ ue% Å¡ laiznk;fons ue%
Å¡ rqY;ekukiekuk; ue% Å¡ e/kqjHkkf"k.ks ue% Å¡ LorU=k; ue%
AA czãkiZ.keLrq AA gfj% Å¡ rRlr~AA