Você está na página 1de 7

Dziennik Ustaw Nr 92 — 6140 — Poz.

884

884
USTAWA

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i op∏atach lokalnych1)

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra- je koniecznoÊç dostosowania nadwozia lub
wo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, posiadania specjalnego wyposa˝enia;
z póên. zm.2),3)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: w pojeêdzie tym mogà byç przewo˝one
osoby i rzeczy zwiàzane z wykonywaniem
1) w art. 2: tej funkcji;”,
a) pkt 36 otrzymuje brzmienie: b) po pkt 42 dodaje si´ pkt 42a w brzmieniu:
„36) „pojazd specjalny” — pojazd samochodo- „42a) „ciàgnik samochodowy” — pojazd samo-
wy lub przyczep´ przeznaczone do wyko- chodowy przeznaczony konstrukcyjnie
nywania specjalnej funkcji, która powodu- wy∏àcznie do ciàgni´cia przyczepy; okre-
———————
1) Niniejsza ustawa wdra˝a postanowienia nast´pujàcych dyrektyw Wspólnot Europejskich:
— dyrektyw´ 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich odnoszàcych
si´ do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 42 z 23.02.1970, z póên. zm.),
— dyrektyw´ 74/150/EWG z dnia 4 marca 1974 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich odnoszàcych
si´ do homologacji typu ko∏owych ciàgników rolniczych lub leÊnych (Dz. Urz. WE L 84 z 28.03.1974, z póên. zm.),
— dyrektyw´ 92/6/EWG z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie montowania i zastosowania urzàdzeƒ ograniczenia pr´dkoÊci
w niektórych kategoriach pojazdów silnikowych we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 57 z 02.03.1992, z póên. zm.),
— dyrektyw´ 96/96/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich dotyczàcych
badaƒ przydatnoÊci do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 46 z 17.02.1997, z póên.
zm.),
— dyrektyw´ 97/27/WE z dnia 22 lipca 1997 r. odnoszàcej si´ do mas i wymiarów niektórych kategorii pojazdów silniko-
wych i ich przyczep oraz zmieniajàca dyrektyw´ 70/156/EWG (Dz. Urz. WE L 233 z 28.08.1997, z póên. zm.),
— dyrektyw´ 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1990 r. w sprawie pobierania op∏at za u˝ytkowanie niektórych typów infra-
struktury przez pojazdy ci´˝arowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999),
— dyrektyw´ 2002/24/WE z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzyko∏owych pojazdów mecha-
nicznych i uchylajàca dyrektyw´ 92/61/EWG (Dz. Urz. WE L 124 z 09.05.2002).
Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie — z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137,
poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 54,
poz. 535.
3) Niniejsza ustawa wdra˝a postanowienia nast´pujàcych dyrektyw Wspólnot Europejskich:
— dyrektyw´ 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich odnoszàcych
si´ do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 42 z 23.02.1970, z póên. zm.),
— dyrektyw´ 74/150/EWG z dnia 4 marca 1974 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich odnoszàcych
si´ do homologacji typu ko∏owych ciàgników rolniczych lub leÊnych (Dz. Urz. WE L 84 z 28.03.1974, z póên. zm.),
— dyrektyw´ 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. WE L 237 z 24.08.1991, z póên. zm.),
— dyrektyw´ 91/671/EWG z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich odnoszà-
cych si´ do obowiàzkowego stosowania pasów bezpieczeƒstwa w pojazdach poni˝ej 3,5 tony (Dz. Urz. WE L 373
z 31.12.1991, z póên. zm.),
— dyrektyw´ 92/6/EWG z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie montowania i zastosowania urzàdzeƒ ograniczenia pr´dkoÊci
w niektórych kategoriach pojazdów silnikowych we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 57 z 02.03.1992, z póên. zm.),
— dyrektyw´ 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiajàcà dla niektórych pojazdów ko∏owych poruszajàcych si´ na te-
rytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i mi´dzynarodowym oraz maksymalne
dopuszczalne obcià˝enia w ruchu mi´dzynarodowym (Dz. Urz. WE L 235 z 17.09.1996, z póên. zm.),
— dyrektyw´ 96/96/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏onkowskich dotyczàcych ba-
daƒ przydatnoÊci do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 46 z 17.02.1997, z póên. zm.),
— dyrektyw´ 97/27/WE z dnia 22 lipca 1997 r. odnoszàcej si´ do mas i wymiarów niektórych kategorii pojazdów silniko-
wych i ich przyczep oraz zmieniajàcà dyrektyw´ 70/156/EWG (Dz. Urz. WE L 233 z 28.08.1997, z póên. zm.),
— dyrektyw´ 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (Dz. Urz. WE L 138
z 01.06.1999, z póên. zm.),
— dyrektyw´ 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania op∏at za u˝ytkowanie niektórych typów infra-
struktury przez pojazdy ci´˝arowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999),
— dyrektyw´ 2000/30/WE z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie drogowej kontroli przydatnoÊci do ruchu pojazdów u˝ytko-
wych poruszajàcych si´ we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 203 z 10.08.2000, z póên. zm.),
— dyrektyw´ 2002/24/WE z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzyko∏owych pojazdów mecha-
nicznych i uchylajàca dyrektyw´ 92/61/EWG (Dz. Urz. WE L 124 z 09.05.2002).
Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie — z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.
Dziennik Ustaw Nr 92 — 6141 — Poz. 884

Êlenie to obejmuje ciàgnik siod∏owy i cià- tocykla i motoroweru, który uzyska∏


gnik balastowy;”, w odniesieniu do poszczególnych tych
pojazdów Êwiadectwo homologacji
c) w pkt 57 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i doda- wydane zgodnie ze wspólnotowà pro-
je si´ pkt 58 w brzmieniu: cedurà homologacji przez w∏aÊciwy or-
„58) „VIN” — numer identyfikacyjny pojazdu gan paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Eu-
nadany i umieszczony przez producenta.”; ropejskiej.
2) w art. 20: 3. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1,
nie dotyczy producenta lub importera
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: przedmiotów wyposa˝enia lub cz´Êci
„1. Pr´dkoÊç dopuszczalna pojazdu lub zespo∏u pojazdu, który uzyska∏ dla tych przed-
pojazdów na obszarze zabudowanym w go- miotów wyposa˝enia lub cz´Êci Êwia-
dzinach 5.00—23.00 wynosi 50 km/h, z za- dectwo homologacji wydane przez
strze˝eniem ust. 2.”, w∏aÊciwy organ paƒstwa cz∏onkow-
skiego Unii Europejskiej.
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
4. Producent lub importer, o którym mo-
„1a. Pr´dkoÊç dopuszczalna pojazdu lub zespo-
wa w ust. 2, jest obowiàzany przekazaç
∏u pojazdów na obszarze zabudowanym
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
w godzinach 23.00—5.00 wynosi 60 km/h,
transportu informacj´ o uzyskanym
z zastrze˝eniem ust. 2.”;
Êwiadectwie homologacji typu pojaz-
3) w art. 33 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: du wraz z opisem technicznym oraz
dane i informacje o pojeêdzie, o któ-
„2) szerokoÊç chodnika wzd∏u˝ drogi, po której rych mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1—4
ruch pojazdów jest dozwolony z pr´dkoÊcià i ust. 1a pkt 1, je˝eli opis techniczny ich
wi´kszà ni˝ 50 km/h, wynosi co najmniej nie zawiera.
2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów.”;
5. Za producenta, o którym mowa
4) w art. 59 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu: w ust. 1, uwa˝a si´ równie˝ podmiot
dokonujàcy monta˝u lub zabudowy
„3. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1 i 2, uwa- pojazdów.
˝a si´ za spe∏niony, je˝eli na tablicy rejestracyj-
nej jest umieszczony znak okreÊlajàcy paƒ- 6. Przepis ust. 1 dotyczy równie˝ instala-
stwo, w którym pojazd zosta∏ zarejestrowa- cji przystosowujàcej dany typ pojazdu
ny.”; do zasilania gazem oraz sposobu jej
monta˝u przez ró˝ne podmioty.
5) w art. 66 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
7. Âwiadectwo homologacji wydaje si´
„1a. Autobus, samochód ci´˝arowy o dopuszczal- za op∏atà na podstawie wyników ba-
nej masie ca∏kowitej przekraczajàcej daƒ homologacyjnych polegajàcych
3,5 t i ciàgnik samochodowy, dla którego na sprawdzeniu, czy dany typ pojaz-
okreÊlono dopuszczalnà mas´ ca∏kowità ze- du, przedmiot jego wyposa˝enia lub
spo∏u pojazdów powy˝ej 3,5 t, powinny byç cz´Êç odpowiadajà warunkom okreÊlo-
wyposa˝one w homologowany ogranicznik nym w:
pr´dkoÊci montowany przez producenta lub
jednostk´ przez niego upowa˝nionà, ograni- 1) przepisach art. 66 oraz ust. 19;
czajàcy maksymalnà pr´dkoÊç autobusu do 2) regulaminach stanowiàcych za∏àcz-
100 km/h, a samochodu ci´˝arowego i ciàgni- niki do Porozumienia dotyczàcego
ka samochodowego do 90 km/h.”; przyj´cia jednolitych wymagaƒ
6) art. 68 otrzymuje brzmienie: technicznych dla pojazdów ko∏o-
wych, wyposa˝enia i cz´Êci, które
„Art. 68. 1. Producent lub importer nowego pojaz- mogà byç stosowane w tych pojaz-
du samochodowego, ciàgnika rolni- dach, oraz wzajemnego uznawania
czego, motoroweru, tramwaju lub homologacji udzielonych na pod-
przyczepy oraz przedmiotów ich wypo- stawie tych wymagaƒ, sporzàdzo-
sa˝enia lub cz´Êci jest obowiàzany nego w Genewie dnia 20 marca
uzyskaç dla ka˝dego nowego typu tych 1958 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 104,
pojazdów, przedmiotu ich wyposa˝e- poz. 1135 i 1136), przyj´tych do sto-
nia i cz´Êci Êwiadectwo homologacji sowania przez Rzeczpospolità Pol-
wydane przez ministra w∏aÊciwego do skà wraz ze zmianami obowiàzujà-
spraw transportu. cymi od daty wejÊcia ich w ˝ycie.
2. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1, 8. Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
nie dotyczy producenta lub importera tu lub jednostka przez niego upowa˝-
samochodu osobowego z silnikiem niona mo˝e przeprowadzaç kontrol´
spalinowym, ciàgnika rolniczego, mo- produkcji pojazdów, przedmiotów ich
Dziennik Ustaw Nr 92 — 6142 — Poz. 884

wyposa˝enia lub cz´Êci, obj´tych ho- 16. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
mologacjà typu, co do ich zgodnoÊci cofa Êwiadectwo homologacji w razie
z warunkami okreÊlonymi w Êwiadec- stwierdzenia, ˝e pojazd, przedmiot wy-
twie homologacji. posa˝enia lub cz´Êç nie odpowiadajà
9. Koszty badaƒ homologacyjnych, kon- warunkom okreÊlonym w Êwiadectwie
troli zgodnoÊci produkcji, zbieranie homologacji i producent lub importer
i przetwarzanie informacji, o których nie usunà∏ stwierdzonych niezgodno-
mowa w ust. 4, pokrywa producent, Êci w terminie 90 dni od ich stwierdze-
importer lub podmiot dokonujàcy nia.
monta˝u instalacji przystosowujàcej 17. Przepisy ust. 1—16 nie dotyczà pojaz-
dany typ pojazdu do zasilania gazem. du:
10. W przypadku produkcji danego typu 1) zabytkowego;
pojazdu przez ró˝ne podmioty badania
homologacyjne przeprowadza si´ od- 2) zbudowanego przy wykorzystaniu
r´bnie dla ka˝dej wersji typu pojazdu. nadwozia, podwozia lub ramy kon-
strukcji w∏asnej, którego mark´
11. W razie zmiany warunków stanowià- okreÊla si´ jako „SAM”;
cych podstaw´ wydania Êwiadectwa
homologacji producent lub importer 3) specjalnego lub u˝ywanego do ce-
jest obowiàzany uzyskaç zmian´ posia- lów specjalnych Si∏ Zbrojnych, Poli-
danego Êwiadectwa homologacji pole- cji, Stra˝y Granicznej, kontroli skar-
gajàcà na rozszerzeniu Êwiadectwa ho- bowej, S∏u˝by Celnej, S∏u˝by Wi´-
mologacji danego typu pojazdu, przed- ziennej oraz Stra˝y Po˝arnej;
miotu wyposa˝enia lub cz´Êci. 4) wyprodukowanego lub importowa-
12. W razie wprowadzenia zmian w typie nego w iloÊci jednej sztuki rocznie;
pojazdu, przedmiocie wyposa˝enia lub nie dotyczy to tramwajów i trolejbu-
cz´Êci wp∏ywajàcych na zmian´ wa- sów.
runków stanowiàcych podstaw´ wyda- 18. Pojazdy, o których mowa w ust. 17
nia Êwiadectwa homologacji, produ- pkt 1 i 2, podlegajà badaniu co do
cent lub importer jest obowiàzany uzy- zgodnoÊci z warunkami technicznymi,
skaç zmian´ posiadanego Êwiadectwa które przeprowadza si´ na koszt wnio-
homologacji polegajàcà na rozszerze- skodawcy.
niu Êwiadectwa homologacji danego
typu pojazdu, przedmiotu wyposa˝e- 19. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
nia lub cz´Êci. w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw wewn´trznych i Mini-
13. Zmian´ Êwiadectwa homologacji wy-
strem Obrony Narodowej okreÊli,
daje si´ za op∏atà po sprawdzeniu, czy
w drodze rozporzàdzenia:
dany typ pojazdu, przedmiot jego wy-
posa˝enia lub cz´Êç odpowiadajà wa- 1) warunki i tryb wydawania, zmiany
runkom okreÊlonym w przepisach i cofania Êwiadectw homologacji,
art. 66 oraz ust. 19, a tak˝e w regula- zakres wymagaƒ obowiàzujàcych
minach, o których mowa w ust. 7 pkt 2. w procesie homologacji, zakres
i sposób przeprowadzania badaƒ
14. Âwiadectwo homologacji typu pojazdu
homologacyjnych, kontroli zgodno-
wygasa, je˝eli:
Êci produkcji lub monta˝u z warun-
1) producent lub importer pojazdu, kami homologacji, wzory dokumen-
w przypadkach, o których mowa tów zwiàzanych z homologacjà oraz
w ust. 11 i 12, nie uzyska zmiany do jednostki upowa˝nione do przepro-
tego Êwiadectwa; wadzania badaƒ homologacyjnych,
2) producent podejmie decyzj´ o osta- kontroli zgodnoÊci produkcji lub
tecznym zakoƒczeniu produkcji da- monta˝u z warunkami homologacji,
nego typu pojazdu. 2) wysokoÊç op∏at za wydanie i zmian´
15. Producent lub importer pojazdu jest Êwiadectwa homologacji nie wy˝-
obowiàzany przekazaç ministrowi w∏a- szych ni˝ równowartoÊç Êredniego
Êciwemu do spraw transportu, na kursu 1 000 euro, przeliczanego na
60 dni przed terminem wygaÊni´cia z∏ote wed∏ug Êredniego kursu walut
Êwiadectwa homologacji, informacj´ obcych og∏aszanego przez Narodo-
o wygaÊni´ciu Êwiadectwa homologa- wy Bank Polski z ostatniego dnia ro-
cji typu pojazdu, ze wskazaniem powo- ku poprzedzajàcego rok wydania
du i daty wygaÊni´cia oraz numeru rozporzàdzenia
identyfikacyjnego VIN ostatniego po- — uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci
jazdu danego typu, zgodnego z wyga- przepisy prawa Unii Europejskiej i po-
sajàcym Êwiadectwem homologacji. rozumienia mi´dzynarodowe dotyczà-
Dziennik Ustaw Nr 92 — 6143 — Poz. 884

ce badaƒ homologacyjnych oraz kosz- paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-


ty wydania i zmiany Êwiadectw homo- skiej informacj´ o wygaÊni´ciu Êwia-
logacji w zale˝noÊci od zakresu Êwia- dectwa homologacji typu pojazdu, ze
dectwa. wskazaniem powodu i daty wyga-
20. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu Êni´cia oraz numeru identyfikacyjne-
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, go VIN ostatniego pojazdu danego
szczegó∏owy sposób przekazywania typu zgodnego z wygasajàcym Êwia-
i przetwarzania danych i informacji dectwem homologacji.
o pojeêdzie, o których mowa 3. Minister w∏aÊciwy do spraw trans-
w art. 80b ust. 1 pkt 1—4 i ust. 1a portu przesy∏a raz w miesiàcu do w∏a-
pkt 1, a tak˝e wysokoÊç op∏at z tym Êciwych organów paƒstw cz∏onkow-
zwiàzanych, nie wy˝szych ni˝ równo- skich Unii Europejskiej list´ Êwia-
wartoÊç Êredniego kursu 100 euro, dectw homologacji typu przedmio-
przeliczanego na z∏ote wed∏ug Êrednie- tów wyposa˝enia i cz´Êci, w zakresie
go kursu walut obcych og∏aszanego wydania, zmiany lub cofni´cia Êwia-
przez Narodowy Bank Polski z ostatnie- dectwa homologacji.
go dnia roku poprzedzajàcego rok wy-
dania rozporzàdzenia, za jedno Êwia- 4. Minister w∏aÊciwy do spraw trans-
dectwo homologacji typu pojazdu lub portu w terminie 30 dni od dnia
jego zmian´ oraz wzory dokumentów udzielenia zwolnienia od obowiàzku,
stosowanych w tym zakresie, majàc na o którym mowa w art. 68 ust. 1, prze-
uwadze sprawnoÊç funkcjonowania sy∏a informacj´ o udzielonych zwol-
procesu rejestracji i ewidencji pojaz- nieniach do w∏aÊciwych organów
dów, mo˝liwoÊç prawid∏owej identyfi- paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-
kacji pojazdów uzyskujàcych Êwiadec- skiej.
twa homologacji typu pojazdu wydane 5. Minister w∏aÊciwy do spraw trans-
przez w∏aÊciwy organ innego paƒstwa portu przekazuje Komisji Europejskiej
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej oraz i w∏aÊciwym organom paƒstw cz∏on-
koszty przygotowania informacji kowskich Unii Europejskiej nazwy
o tych pojazdach na potrzeby rejestra- i adresy:
cji i ewidencji pojazdów.
1) organu wydajàcego homologacj´
21. Minister w∏aÊciwy do spraw transpor- typu pojazdu oraz typu przedmio-
tu, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapew- tów jego wyposa˝enia lub cz´Êci;
nienia bezpiecznego korzystania z po-
jazdów, o których mowa w ust. 17 2) upowa˝nionych jednostek badaw-
pkt 1 i 2, oraz zakres warunków tech- czych, z podaniem zakresu upo-
nicznych tych pojazdów podlegajàcych wa˝nienia.
badaniu, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, zakres i sposób przeprowadza- 6. Minister w∏aÊciwy do spraw trans-
nia badaƒ zgodnoÊci tych pojazdów portu mo˝e upowa˝niç, w drodze roz-
z warunkami technicznymi, wzory do- porzàdzenia, jednostk´ organizacyjnà
kumentów zwiàzanych z tymi badania- sobie podleg∏à do wykonywania nie-
mi oraz jednostki upowa˝nione do których czynnoÊci, o których mowa
przeprowadzania tych badaƒ.”; w art. 68 oraz ust. 1—4, majàc na
uwadze usprawnienie procedury
7) po art. 68 dodaje si´ art. 68a w brzmieniu: w tym zakresie.
„Art. 68a. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw transpor- 7. Jednostka, o której mowa w ust. 6,
tu przesy∏a, w terminie 30 dni od dnia otrzymuje prowizj´ w wysokoÊci nie
wydania Êwiadectwa homologacji wy˝szej ni˝ 30 % od op∏at pobranych
zgodnie ze wspólnotowà procedurà z tytu∏u niektórych czynnoÊci, o któ-
homologacji, do w∏aÊciwych orga- rych mowa w art. 68 oraz ust. 1—4.”;
nów paƒstw cz∏onkowskich Unii Eu-
ropejskiej kopie tych Êwiadectw wraz 8) w art. 71:
z opisem technicznym, wystawionych a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
dla ka˝dego typu pojazdu, w zakresie
wydania, zmiany lub cofni´cia Êwia- „5. Pojazd zarejestrowany za granicà dopuszcza
dectwa homologacji typu pojazdu. si´ do ruchu, je˝eli odpowiada wymaganym
warunkom technicznym i jest zaopatrzony
2. Minister w∏aÊciwy do spraw trans- w tablice rejestracyjne z numerem rejestra-
portu, co najmniej na 30 dni przed cyjnym sk∏adajàcym si´ z liter alfabetu ∏a-
terminem wygaÊni´cia Êwiadectwa ciƒskiego i cyfr arabskich, z zastrze˝eniem
homologacji wydanego zgodnie ze art. 59 ust. 2 i 3, a kierujàcy pojazdem ma
wspólnotowà procedurà homologa- przy sobie dokument stwierdzajàcy dokona-
cji, przesy∏a do w∏aÊciwych organów nie rejestracji.”,
Dziennik Ustaw Nr 92 — 6144 — Poz. 884

b) dodaje si´ ust. 6 i 7 w brzmieniu: 2) ciàgniki samochodowe;


„6. Pojazd sprowadzony z terytorium paƒstwa 3) pojazdy specjalne;
nieb´dàcego cz∏onkiem Unii Europejskiej,
po dokonaniu ostatecznej odprawy celnej 4) autobusy.
przywozowej, dopuszcza si´ do ruchu na 3. Decyzj´ o czasowym wycofaniu po-
okres 30 dni. jazdu z ruchu wydaje za op∏atà organ,
7. W∏aÊciciel pojazdu sprowadzonego z teryto- o którym mowa w ust. 1, po z∏o˝eniu
rium paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europej- przez w∏aÊciciela pojazdu lub pod-
skiej jest obowiàzany zarejestrowaç pojazd miot, któremu powierzono pojazd
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie przepisu art. 73 ust. 5, do
w terminie 30 dni od dnia jego sprowadze- depozytu w tym organie dowodu
nia.”; rejestracyjnego i tablic rejestracyj-
nych.
9) w art. 72 w ust. 2:
4. Pojazd mo˝e byç czasowo wycofany
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: z ruchu na okres od 2 do 6 miesi´cy.
„4) pojazdu sprowadzonego z zagranicy — Okres ten mo˝e byç jednorazowo
w zakresie ust. 1 pkt 5; w tym przypadku za- przed∏u˝ony, jednak ∏àczny okres wy-
miast dowodu rejestracyjnego dopuszcza cofania pojazdu z ruchu nie mo˝e
si´ przedstawienie innego dokumentu przekraczaç 9 miesi´cy w roku, liczàc
stwierdzajàcego rejestracj´ pojazdu za gra- od dnia jego wycofania z ruchu.
nicà, wydanego przez organ w∏aÊciwy do re-
jestracji pojazdów za granicà;”, 5. W∏aÊciciel pojazdu lub podmiot, któ-
remu powierzono pojazd w trybie
b) dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu: przepisu art. 73 ust. 5, jest obowiàza-
„5) pojazdu wycofanego czasowo z ruchu — ny zapewniç wycofanemu z ruchu po-
w zakresie ust. 1 pkt 5; w tym przypadku za- jazdowi postój poza drogà publicznà
miast dowodu rejestracyjnego wymaga si´ i strefà zamieszkania. Przepisy art. 46
przedstawienia decyzji o czasowym wycofa- ust. 5 stosuje si´ odpowiednio.
niu pojazdu z ruchu.”; 6. Minister w∏aÊciwy do spraw trans-
10) w art. 77 ust. 3 otrzymuje brzmienie: portu okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, tryb i warunki czasowego wyco-
„3. Kart´ pojazdu dla pojazdu samochodowego, fania pojazdów z ruchu, wysokoÊç
innego ni˝ okreÊlony w ust. 1, wydaje, za op∏a- op∏at w zale˝noÊci od okresu wycofa-
tà i po uiszczeniu op∏aty ewidencyjnej, w∏aÊci- nia z ruchu, w wysokoÊci nie wy˝szej
wy w sprawach rejestracji starosta przy pierw- ni˝ 150 z∏, oraz wzory dokumentów
szej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczy- stosowanych w tym zakresie, majàc
pospolitej Polskiej, z wy∏àczeniem pojazdów na wzgl´dzie koniecznoÊç przeciw-
zabytkowych i pojazdów, o których mowa dzia∏ania u˝ywaniu pojazdów czaso-
w art. 73 ust. 4.”; wo wycofanych z ruchu oraz koszty
ponoszone przez organy administra-
11) w art. 78 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu: cji publicznej.”;
„1a. W razie przeniesienia na innà osob´ w∏asno-
Êci pojazdu czasowo wycofanego z ruchu do- 13) w art. 79a:
tychczasowy w∏aÊciciel przekazuje nowemu
w∏aÊcicielowi decyzj´ o czasowym wycofaniu a) w ust. 1 uchyla si´ pkt 1,
pojazdu i kart´ pojazdu, je˝eli by∏a wydana.”;
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
12) po art. 78 dodaje si´ art. 78a w brzmieniu: „2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu wpi-
„Art. 78a. 1. Czasowego wycofania pojazdu z ru- suje na list´ rzeczoznawców samochodo-
chu dokonuje, na wniosek w∏aÊciciela wych osob´, która spe∏nia wymagania okre-
pojazdu lub podmiotu, któremu po- Êlone w ust. 1 pkt 2—6, i potwierdza wpis,
wierzono pojazd w trybie przepisu wydajàc zaÊwiadczenie.”,
art. 73 ust. 5, starosta w∏aÊciwy ze c) w ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
wzgl´du na miejsce ostatniej rejestra-
cji pojazdu, wydajàc decyzj´ o czaso- „2) niespe∏niajàcego wymagaƒ, o których mo-
wym wycofaniu pojazdu z ruchu. wa w ust. 1 pkt 2—6;”;
2. Wycofaniu czasowemu, na wniosek 14) w art. 80b w ust. 1a w pkt 2 dodaje si´ lit. i
podmiotów, o których mowa w ust. 1, w brzmieniu:
podlegajà zarejestrowane:
„i) czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu i jego
1) samochody ci´˝arowe i przyczepy ponownym dopuszczeniu do ruchu po tym wy-
o dopuszczalnej masie ca∏kowitej cofaniu;”;
od 3,5 t;
Dziennik Ustaw Nr 92 — 6145 — Poz. 884

15) w art. 81: 18) w art. 113 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „1) nie spe∏nia warunków okreÊlonych w art. 110
ust. 1 pkt 2—9;”;
„4. Okresowe badanie techniczne samochodu
osobowego, samochodu ci´˝arowego o do- 19) w art. 132 w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmie-
puszczalnej masie ca∏kowitej nieprzekracza- nie:
jàcej 3,5 t, motocykla lub przyczepy o do-
puszczalnej masie ca∏kowitej nieprzekracza- „a) zagra˝a bezpieczeƒstwu w szczególnoÊci po
jàcej 3,5 t przeprowadza si´ przed up∏ywem wypadku drogowym, w którym zosta∏y uszko-
3 lat od dnia pierwszej rejestracji, nast´pnie dzone zasadnicze elementy noÊne konstrukcji
przed up∏ywem 2 lat od dnia przeprowadze- nadwozia, podwozia lub ramy,”.
nia badania, a potem corocznie. Nie dotyczy
to pojazdu przewo˝àcego towary niebez- Art. 2. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
pieczne, taksówki osobowej, pojazdu samo- datkach i op∏atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
chodowego konstrukcyjnie przeznaczonego poz. 84, z póên. zm.4)) wprowadza si´ nast´pujàce
do przewozu osób w liczbie od 5 do 9, wyko- zmiany:
rzystywanego do zarobkowego transportu 1) w art. 9:
drogowego osób, pojazdu marki „SAM”,
pojazdu zasilanego gazem, pojazdu uprzy- a) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
wilejowanego oraz pojazdu u˝ywanego do „4a. Obowiàzek podatkowy, o którym mowa
nauki jazdy lub egzaminu paƒstwowego, w ust. 1 i 2, powstaje tak˝e od pierwszego
które podlegajà corocznym badaniom tech- dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu,
nicznym.”, w którym Êrodek transportowy zosta∏ do-
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: puszczony ponownie do ruchu po up∏ywie
okresu, na jaki zosta∏a wydana decyzja or-
„6. Okresowe badanie techniczne autobusu ganu rejestrujàcego o czasowym wycofa-
o liczbie miejsc powy˝ej 15 ∏àcznie z miej- niu tego pojazdu z ruchu.”,
scem kierowcy przeprowadza si´ przed
up∏ywem roku od dnia pierwszej rejestracji b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
i nast´pnie co 6 miesi´cy.”, „5. Obowiàzek podatkowy, o którym mowa
w ust. 1 i 2, wygasa z koƒcem miesiàca,
c) w ust. 8: w którym Êrodek transportowy zosta∏ wyre-
— pkt 1 otrzymuje brzmienie: jestrowany lub wydana zosta∏a decyzja or-
„1) skierowany przez organ kontroli ruchu ganu rejestrujàcego o czasowym wycofaniu
drogowego lub starost´ w razie uzasad- pojazdu z ruchu.”;
nionego przypuszczenia, ˝e: 2) art. 12b otrzymuje brzmienie:
a) zagra˝a bezpieczeƒstwu ruchu,
„Art. 12b. 1. Stawki okreÊlone w za∏àcznikach
b) narusza wymagania ochrony Êrodowi- nr 1—3 do ustawy, poczàwszy od
ska, 2004 r., ulegajà przeliczeniu na na-
c) uczestniczy∏ w wypadku drogowym, st´pny rok podatkowy zgodnie z pro-
w którym zosta∏y uszkodzone zasadni- centowym wskaênikiem kursu euro
cze elementy noÊne konstrukcji nad- na pierwszy dzieƒ roboczy paêdzier-
wozia, podwozia lub ramy, z zastrze˝e- nika danego roku w stosunku do kur-
niem pkt 4;”, su euro w roku poprzedzajàcym dany
rok podatkowy.
— po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
2. Do przeliczenia stawek okreÊlonych
„1a) skierowany przez starost´ w celu ustale-
w za∏àcznikach nr 1—3 stosuje si´
nia danych pojazdu niezb´dnych do je-
kurs wymiany euro i walut krajowych
go rejestracji;”,
opublikowany w Dzienniku Urz´do-
— dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu: wym Unii Europejskiej.
„5) sprowadzony z zagranicy i noszàcy Êlady 3. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
uszkodzeƒ lub którego stan techniczny sów publicznych oblicza corocznie
wskazuje na naruszenie elementów no- wskaênik, o którym mowa w ust. 1.
Ênych konstrukcji pojazdu, mogàcych Je˝eli wskaênik jest ni˝szy ni˝ 5%,
stwarzaç zagro˝enie dla bezpieczeƒstwa stawki okreÊlone w za∏àcznikach
ruchu drogowego.”; nr 1—3 nie ulegajà zmianie w na-
16) w art. 110 w ust. 1 uchyla si´ pkt 1; st´pnym roku podatkowym.
———————
4)
17) w art. 111 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r.
„1. Wojewoda dokonuje wpisu osoby do ewiden- Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840,
cji egzaminatorów, je˝eli spe∏nia ona warunki Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92,
okreÊlone w art. 110 ust. 1 pkt 2—9.”; poz. 880.
Dziennik Ustaw Nr 92 — 6146 — Poz. 884 i 885

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finan- c) pojazdów wykorzystywanych w krajowym


sów publicznych og∏asza, nie póêniej transporcie drogowym, niezarobkowym krajo-
ni˝ do dnia 31 paêdziernika ka˝dego wym przewozie drogowym oraz w mi´dzynaro-
roku, w drodze obwieszczenia, dowym transporcie drogowym i niezarobko-
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypo- wym mi´dzynarodowym przewozie drogowym
spolitej Polskiej „Monitor Polski” na terytorium paƒstw nieb´dàcych cz∏onkami
stawki, o których mowa w ust. 1, obo- Unii Europejskiej — do dnia 1 stycznia 2007 r.;
wiàzujàce w nast´pnym roku podat-
kowym, przeliczone zgodnie z zasa- 3) autobusu o dopuszczalnej masie ca∏kowitej nie-
dami okreÊlonymi w ust. 1—3, za- przekraczajàcej 5 t, samochodu ci´˝arowego o do-
okràglajàc je w gór´ do pe∏nych gro- puszczalnej masie ca∏kowitej przekraczajàcej 3,5 t,
szy.”. ale nie przekraczajàcej 7,5 t, i ciàgnika samocho-
dowego, dla którego dopuszczalna masa ca∏kowi-
Art. 3. 1. Przepis art. 66 ust. 1a ustawy, o której ta zespo∏u pojazdów wynosi powy˝ej 3,5 t, ale nie-
mowa w art. 1, w stosunku do: przekraczajàcà 7,5 t, nie dotyczy pojazdów wyko-
rzystywanych w krajowym transporcie drogo-
1) autobusu o dopuszczalnej masie ca∏kowitej prze- wym, niezarobkowym krajowym przewozie drogo-
kraczajàcej 10 t, samochodu ci´˝arowego o do- wym oraz w mi´dzynarodowym transporcie dro-
puszczalnej masie ca∏kowitej przekraczajàcej gowym i niezarobkowym mi´dzynarodowym
12 t i ciàgnika samochodowego, dla którego do- przewozie drogowym na terytorium paƒstw nie-
puszczalna masa ca∏kowita zespo∏u pojazdów wy- b´dàcych cz∏onkami Unii Europejskiej — do dnia 1
nosi powy˝ej 12 t, nie dotyczy: stycznia 2008 r.
a) pojazdów zarejestrowanych przed dniem
1 stycznia 1988 r., 2. Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. c i pkt 3 nie
stosuje si´ do pojazdów przewo˝àcych towary niebez-
b) pojazdów wykorzystywanych w krajowym pieczne.
transporcie drogowym, niezarobkowym krajo-
wym przewozie drogowym oraz w mi´dzynaro- Art. 4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dowym transporcie drogowym i niezarobko- dane na podstawie art. 68 ust. 13 i 14 ustawy, o której
wym mi´dzynarodowym przewozie drogowym mowa w art. 1, zachowujà moc do czasu wydania no-
na terytorium paƒstw nieb´dàcych cz∏onkami wych przepisów wykonawczych na podstawie art. 68
Unii Europejskiej — do dnia 1 stycznia 2008 r.; ust. 19 i 21 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmie-
2) autobusu o dopuszczalnej masie ca∏kowitej nie niu nadanym niniejszà ustawà.
przekraczajàcej 10 t, samochodu ci´˝arowego
o dopuszczalnej masie ca∏kowitej przekraczajàcej Art. 5. Do post´powaƒ administracyjnych w spra-
3,5 t, ale nie przekraczajàcej 12 t, i ciàgnika samo- wach obj´tych przepisami niniejszej ustawy wszcz´-
chodowego, dla którego dopuszczalna masa ca∏- tych, a niezakoƒczonych przed dniem jej wejÊcia w ˝y-
kowita zespo∏u pojazdów wynosi powy˝ej 3,5 t, cie, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
ale nie przekraczajàcà 12 t, nie dotyczy:
Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja
a) pojazdów zarejestrowanych przed dniem 1 paê- 2004 r., z wyjàtkiem art. 1 pkt 9 lit. b, pkt 11, 12 i 14
dziernika 2001 r., oraz art. 2 pkt 1, które wchodzà w ˝ycie z dniem
b) pojazdów zarejestrowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r.
1 paêdziernika 2001 r. do dnia 1 stycznia 2005 r.
— do dnia 1 stycznia 2006 r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

885
USTAWA

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

o zmianie ustawy o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawo- poz. 602, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce
dach piel´gniarki i po∏o˝nej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, zmiany:
———————
1) Niniejsza ustawa zmienia tak˝e: ustaw´ z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich, ustaw´ z dnia 19 kwietnia 1991 r. o sa-
morzàdzie piel´gniarek i po∏o˝nych, ustaw´ z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, ustaw´ z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodzie lekarza, ustaw´ z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej oraz usta-
w´ z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej oraz ustawy zmieniajàcej ustaw´ o zawo-
dach piel´gniarki i po∏o˝nej.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r. Nr 109,
poz.1029 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177.