Você está na página 1de 15

TAJUK KURSUS KFP 6034 – KAEDAH EKSPERIMEN

NAMA PENSYARAH PROF. MADYA DR. MOHAMMAD NASIR BIN BISTAMAM

TAJUK TUGASAN LATIHAN BERKALA

NAMA PELAJAR NO MATRIK

NORMALA BINTI MISWAN M20171000220


NURUL ‘AFIFAH BINTI AZHAR M20171000227

TUGASAN

Pembentangan Data Analisis Anova (Berdasarkan Data 54)


Analisis Data Menggunakan Statistik Anova Sehala.

1. Tujuan danObjektif Kajian


1.1 Tujuan Kajian

Kajian ini bertujuan untuk melihan kesan Terapi Bermain terhadap Minat Membaca
Pelajar berdasarkan kepada ukuran pra ujian dan posujian antara Kumpulan Rawatan
Lelaki, Kumpulan Rawatan Perempuan dan Kumpulan Kawalan.

Tujuan kajian untuk pembolehubah kedua ialah bertujuan untuk melihan kesan Terapi
Bermain terhadap Pencapaian Membaca Pelajar berdasarkan kepada ukuran pra ujian dan
posujian antara Kumpulan Rawatan Lelaki, Kumpulan Rawatan Perempuan dan
Kumpulan Kawalan.

1.2 Objektif Kajian

Berdasarkan tujuan kajian di atas, maka objektif kajian ini adalah untuk mengukur kesan
Terapi Bermain berdasarkan kepadaperbezaan ukuran;-

i. Pra ujian Minat Membaca antara Kumpulan Rawatan Lelaki, Kumpulan Rawatan
Perempuan dan Kumpulan Kawalan.
ii. Pra ujian dan pos ujian Minat Membaca Kumpulan Rawatan Lelaki.
iii. Pra ujian dan pos ujian Minat Membaca Kumpulan Rawatan Perempuan.
iv. Pra ujian dan pos ujian Minat Membaca Kumpulan Kawalan.
v. Pos ujian Minat Membaca antara Kumpulan Rawatan Lelaki, Kumpulan Rawatan
Perempuan dan Kumpulan Kawalan.

Objektif bagi pemboleh ubah kedua ialah :

vi. Pra ujian Pencapaian Membaca antara Kumpulan Rawatan Lelaki, Kumpulan
Rawatan Perempuan dan Kumpulan Kawalan.
vii. Pra ujian dan pos ujian Pencapaian Membaca Kumpulan Rawatan Lelaki.
viii. Pra ujian dan pos ujian Pencapaian Membaca Kumpulan Rawatan Perempuan.
ix. Pra ujian dan pos ujian Pencapaian Membaca Kumpulan Kawalan.
x. Pos ujian Pencapaian Membaca antara Kumpulan Rawatan Lelaki, Kumpulan
Rawatan Perempuan dan Kumpulan Kawalan.

1.3 Hipotesis Kajian

Berdasarkan tujuan dan objektif kajian yang dinyatakan di atas, maka hipotesis kajian ini
adalah seperti di bawah.

Kaedah Terapi Bermain adalah didapati berkesan berdasarkan lima (5) hipotesis kajian
iaitu tiga (3) Hipotesis Alternatif dan dua (2) Hipotesis Nol berikut;-
Ho 1: Tidak terdapat perbezaan signifikan Pra ujian Minat Membaca antara
Kumpulan Rawatan Lelaki, Kumpulan Rawatan Perempuan dan Kumpulan
Kawalan.

HA 1: Terdapat perbezaan signifikan antara Pra ujian dan pos ujian Minat
Membaca Kumpulan Rawatan Lelaki.

HA 2: Terdapat perbezaan signifikan antara Pra ujian dan pos ujian Minat
Membaca Kumpulan Rawatan Perempuan.

Ho 2: Tidak terdapat perbezaan signifikan antara Pra ujian dan pos ujian Minat
Membaca Kumpulan Kawalan.

HA 3: Terdapat perbezaan signifikan Pos ujian Minat Membaca antara Kumpulan


Rawatan Lelaki, Kumpulan Rawatan Perempuan dan Kumpulan Kawalan.

Hipotesis bagi pemboleh ubah kedua iaitu Pencapaian Membaca ialah :

Berdasarkan tujuan dan objektif kajian yang dinyatakan di atas, maka hipotesis bagi
pemboleh ubah kedua dalam kajian ini adalah seperti di bawah.

Kaedah Teknik Bermain adalah didapati berkesan berdasarkan lima (5) hipotesis kajian iaitu
tiga (3) Hipotesis Alternatif dan dua (2) Hipotesis Nol berikut;-

Ho 3: Tidak terdapat perbezaan signifikan Pra ujian Pencapaian membaca antara


Kumpulan Rawatan Lelaki, Kumpulan Rawatan Perempuan dan Kumpulan
Kawalan.

HA 4: Terdapat perbezaan signifikan antara Pra ujian dan pos ujian Pencapaian
membaca Kumpulan Rawatan Lelaki.

HA 5: Terdapat perbezaan signifikan antara Pra ujian dan pos ujian Pencapaian
membaca Kumpulan Rawatan Perempuan.

Ho 4: Tidak terdapat perbezaan signifikan antara Pra ujian dan pos Pencapaian
membaca Kumpulan Kawalan.

HA 6: Terdapat perbezaan signifikan Pos ujian Pencapaian membaca antara


Kumpulan Rawatan Lelaki, Kumpulan Rawatan Perempuan dan Kumpulan
Kawalan.

2. Dapatan Kajian Secara Deskriptif

2.1 Dapatan kajian Pra ujian dan Pos ujian Minat Membaca antara Kumpulan Rawatan
Lelaki, Kumpulan Rawatan Perempuan dan Kumpulan Kawalan.

Jadual 1 di bawah adalah menunjukkan analisis deskriptif melalui perbandingan min kesan
Teknik Bermain terhadap Minat Membaca antara Kumpulan Rawatan Lelaki, Kumpulan Rawatan
Perempuan dan Kumpulan Kawalan.
Jadual 1: Analisis Deskriptif Perbandingan min Pra Ujian dan Min Pos Ujian Minat Membaca
Antara Kum Rawatan Lelaki, Kum Rawatan Perempuan dan Kum Kawalan.

Kumpulan Min, N dan S.P Pra Ujian Pos Ujian


Kumpulan Rawatan Min 28.6 32.45
Lelaki N 20 20
S.P 2.854 3.034
Kumpulan Rawatan Min 27.9 33.6
Perempuan N 20 20
S.P 1.774 1.984
Kumpulan Kawalan Min 28.02 31.38
N 20 20
S.P 2.459 3.435

Berdasarkan kepada jadual 1 di atas didapati bahawa perbezaan min pra ujian – pos ujian dan sisihan
piawai bagi minat membaca (MB) antara Kumpulan Rawatan Lelaki, Kumpulan Rawatan Perempuan
dan Kumpulan Kawalan. Skor Min Kumpulan Rawatan Lelaki (KRL) meningkat 3. 85 mata (pra 28.6;
pos 32.45) manakala Sisihan Piawai (SP) pra dan pos ujian untuk Kumpulan Rawatan Lelaki
meningkat 0.18 mata (pra 2.854; pos 3.034) . Skor Min Kumpulan Rawatan Perempuan (KRP)
meningkat 5.7 mata (pra 27.9; pos 33.6) manakala bacaan sisihan piawai pra ujian dan pos ujian untuk
Kumpulan Rawatan Perempuan meningkat 0.21 mata (pra 1.774; pos 1.984). Skor min pra ujian – pos
ujian Kumpulan Kawalan (KK) meningkat 3.36 mata (pra 28.02; pos 31.38), manakala bacaan sisihan
piawai pra ujian dan pos ujian untuk Kumpulan Kawalan meningkat 0.976 mata (pra 2.459; pos
3.435).

Berdasarkan data deskriptif tersebut dapat dirumuskan bahawa terdapat peningkatan Minat Membaca
Kumpulan Rawatan Lelaki, Kumpulan Rawatan Perempuan dan Kumpulan Kawalan dalam pos ujian.
Peningkatan Tahap Minat Membaca ini mungkin disebabkan oleh kesan kaedah Teknik Bermain yang
berkesan terhadap murid masalah pembelajaran tahun 3.

2.2 Dapatan kajian Pra ujian dan Pos ujian Pencapaian Membaca antara Kumpulan
Rawatan Lelaki, Kumpulan Rawatan Perempuan dan Kumpulan Kawalan.

Jadual 2 di bawah adalah menunjukkan analisis deskriptif melalui perbandingan min kesan
Teknik Bermain terhadap Pencapaian Membaca antara Kumpulan Rawatan Lelaki, Kumpulan
Rawatan Perempuan dan Kumpulan Kawalan.

Jadual 2: Analisis Deskriptif Perbandingan min Pra Ujian dan Min Pos Ujian Pencapaian
Membaca Antara Kum Rawatan Lelaki, Kum Rawatan Perempuan dan Kum Kawalan.
Kumpulan Min, N dan S.P Pra Ujian Pos Ujian
Kumpulan Rawatan Min 33.0 36.9
Lelaki N 20 20
S.P 3.76 2.67
Kumpulan Rawatan Min 32.3 40.6
Perempuan N 20 20
S.P 2.15 1.92
Kumpulan Kawalan Min 32.9 33.4
N 20 20
S.P 2.72 2.89

Berdasarkan kepada jadual 2 di atas didapati bahawa perbezaan min pra ujian – pos ujian dan sisihan
piawai bagi Pencapaian Membaca (PM) antara Kumpulan Rawatan Lelaki, Kumpulan Rawatan
Perempuan dan Kumpulan Kawalan. Skor Min Kumpulan Rawatan Lelaki (KRL) meningkat 3. 9
mata (pra 33.0; pos 36.9) manakala Sisihan Piawai (SP) pra dan pos ujian untuk Kumpulan Rawatan
Lelaki menurun 1.09 mata (pra 3.76; pos 2.67) . Skor Min Kumpulan Rawatan Perempuan (KRP)
meningkat 8.3 mata (pra 32.3; pos 40.6) manakala bacaan sisihan piawai pra ujian dan pos ujian untuk
Kumpulan Rawatan Perempuan menurun 0.23 mata (pra 2.15; pos 1.92). Skor min pra ujian – pos
ujian Kumpulan Kawalan (KK) meningkat 0.5 mata (pra 32.9.; pos 33.4), manakala bacaan sisihan
piawai pra ujian dan pos ujian untuk Kumpulan Kawalan meningkat 0.17 mata (pra 2.72; pos 2.89).

Berdasarkan data deskriptif tersebut dapat dirumuskan bahawa terdapat peningkatan Pencapaian
Membaca Kumpulan Rawatan Lelaki, Kumpulan Rawatan Perempuan dan Kumpulan Kawalan dalam
pos ujian. Peningkatan Tahap Pencapaian Membaca ini mungkin disebabkan oleh kesan kaedah
Teknik Bermain yang berkesan terhadap murid masalah pembelajaran tahun 3.

3. Dapatan Kajian Analisis Satatistik Melalui Pengujian Hipotesis.

Kaedah Teknik Bermain adalah didapati berkesan berdasarkan lima (5) hipotesis kajian iaitu
tiga (3) Hipotesis Alternatif dan dua (2) Hipotesis Nol berikut;-

Ho 1: Tidak terdapat perbezaan signifikan Pra ujian Minat Membaca antara


Kumpulan Rawatan Lelaki, Kumpulan Rawatan Perempuan dan Kumpulan
Kawalan.

HA 1: Terdapat perbezaan signifikan antara Pra ujian dan pos ujian Minat
Membaca Kumpulan Rawatan Lelaki.

HA 2: Terdapat perbezaan signifikan antara Pra ujian dan pos ujian Minat
Membaca Kumpulan Rawatan Perempuan.

Ho 2: Tidak terdapat perbezaan signifikan antara Pra ujian dan pos ujian Minat
Membaca Kumpulan Kawalan.
HA 3: Terdapat perbezaan signifikan Pos ujian Minat Membaca antara Kumpulan
Rawatan Lelaki, Kumpulan Rawatan Perempuan dan Kumpulan Kawalan.

3.1 Ho 1: Tidak terdapat perbezaan signifikan Pra ujian Minat Membaca antara
Kumpulan Rawatan Lelaki, Kumpulan Rawatan Perempuan dan Kumpulan
Kawalan.

Jadual X di bawah menunjukkan ringkasan analisis ANOVA sehala pra ujian Minat Membaca antara
kumpulan rawatan lelaki, kumpulan rawatan perempuan dan kumpulan kawalan.

Jadual X: Analisis ANOVA sehala Pra Ujian Minat Membaca Antara Kumpulan Rawatan Lelaki,
Kumpulan Rawatan Perempuan Dan Kumpulan Kawalan.

Pra Akademik Jum. DK Min Kuasa Nilai F Nilai P


Kuasa Dua Dua
Antara 11.433 2 5.717 .943 .395
Kumpulan
Dalam Kumpulan 345.550 57 6.062
Jumlah 356.983 59
* p < .05

Jadual X di atas menunjukkan hasil analisis ANOVA sehala pra ujian Minat Membaca antara
kumpulan rawatan lelaki, kumpulan rawatan perempuan dan kumpulan kawalan. Daripada jadual
tersebut menunjukkan tidak terdapat perbezaan signifikan pra ujian Minat Membaca antara kumpulan
rawatan lelaki, kumpulan rawatan perempuan dan kumpulan kawalan pada nilai F (2,57) = .943 (P >
.05).

Berdasarkan hasil analisis di atas mendapati Ho1 iaitu tidak terdapat perbezaan signifikan Pra ujian
Minat Membaca antara Kumpulan Rawatan Lelaki, Kumpulan Rawatan Perempuan dan Kumpulan
Kawalan adalah diterima.

3.2 HA 1: Terdapat perbezaan signifikan antara Pra ujian dan pos ujian Minat
Membaca Kumpulan Rawatan Lelaki.

Pemboleh Ujian Min Sp Dk T P


ubah (N-1)
Pra 28.6000 2. 85436 19 -13.155 .000
Minat
Membaca Pos 32.4500 3.03445

Jadual 3.2
Signifikan pada nilai alpha (α) = 0.05
Berdasarkan jadual 3.2 di atas, min minat membaca pra ujian bagi kumpulan rawatan lelaki adalah
28.6000, manakala min Minat Membaca pos-ujian bagi kumpulan rawatan lelaki adalah 32.4500, dan
perbezaan min bagi kedua-duanya ialah 3.85 poin. Suatu ujian-t dikatakan signifikan apabila nilai
kebarangkalian p adalah kurang daripada nilai aras alpha (α). Keputusan ujian menunjukkan nilai
kebarangkalian p adalah .000 dan nilai aras signifikan alpha (α) ialah 0.05. Jadi nilai kebarangkalian p
didapati lebih rendah daripada nilai aras signifikan alpha (α) iaitu .000<.05. Maka, keputusan kajian
mendapati terdapat perbezaan signifikan dalam bacaan min pra-ujian dengan pos-ujian minat membaca
dalam kumpulan rawatan lelaki. Oleh itu, hipotesis alternatif 1 (HA1) iaitu terdapat perbezaan
signifikan dalam bacaan min pra-ujian dengan pos ujian minat membaca dalam kumpulan rawatan
lelaki adalah diterima. Secara statistiknya, bacaan min pra-ujian dengan bacaan min pos ujian
minat membaca dalam kumpulan rawatan telah menunjukkan peningkatan sebanyak 3.85 poin.

3.3 HA 2: Terdapat perbezaan signifikan antara Pra ujian dan pos ujian Minat Membaca
Kumpulan Rawatan Perempuan.

Pemboleh Ujian Min Sp Dk T P


ubah (N-1)
Pra 27.9000 1.77408 19 -17.525 .000
Minat
Membaca Pos 33.6000 3.03445

Jadual 3.3

Signifikan pada nilai alpha (α) = 0.05


Berdasarkan jadual 3.3 di atas, min minat membaca pra ujian bagi kumpulan rawatan perempuan
adalah 27.9000, manakala min Minat Membaca pos-ujian bagi kumpulan rawatan perempuan adalah
33.6000, dan perbezaan min bagi kedua-duanya ialah 5.7 poin. Suatu ujian-t dikatakan signifikan apabila
nilai kebarangkalian p adalah kurang daripada nilai aras alpha (α). Keputusan ujian menunjukkan nilai
kebarangkalian p adalah .000 dan nilai aras signifikan alpha (α) ialah 0.05. Jadi nilai kebarangkalian p
didapati lebih rendah daripada nilai aras signifikan alpha (α) iaitu .000<.05. Maka, keputusan kajian
mendapati terdapat perbezaan signifikan dalam bacaan min pra-ujian dengan pos-ujian minat membaca
dalam kumpulan rawatan perempuan. Oleh itu, hipotesis alternatif 2 (HA2) iaitu terdapat perbezaan
signifikan dalam bacaan min pra-ujian dengan pos ujian minat membaca dalam kumpulan rawatan
perempuan adalah diterima. Secara statistiknya, bacaan min pra-ujian dengan bacaan min pos ujian
minat membaca dalam kumpulan rawatan perempuan telah menunjukkan peningkatan sebanyak 5.7 poin.
3.4 Ho 2: Tidak terdapat perbezaan signifikan antara Pra ujian dan pos ujian minat
membaca Kumpulan Kawalan.

Pemboleh Ujian Min Sp Dk T P


ubah (N-1)
Pra 27.5500 2.62528 19 -2.604 .017
Minat
Membaca Pos 28.1000 2.40394

Jadual 3.4
Signifikan pada nilai alpha (α) = 0.05

Berdasarkan jadual 3.4 di atas, min minat membaca pra ujian bagi kumpulan kawalan adalah
27.5500, manakala min Minat Membaca pos-ujian bagi kumpulan rawatan adalah 28.1000, dan
perbezaan min bagi kedua-duanya ialah 0.55 poin. Suatu ujian-t dikatakan signifikan apabila nilai
kebarangkalian p adalah kurang daripada nilai aras alpha (α). Keputusan ujian menunjukkan nilai
kebarangkalian p adalah .017 dan nilai aras signifikan alpha (α) ialah 0.05. Jadi nilai kebarangkalian p
didapati lebih tinggi daripada nilai aras signifikan alpha (α) iaitu .017>.05. Maka, keputusan kajian
mendapati tidak terdapat perbezaan signifikan dalam bacaan min pra-ujian dengan pos-ujian minat
membaca dalam kumpulan kawalan. Oleh itu, hipotesis nol 2(Ho2) iaitu tidak terdapat perbezaan
signifikan dalam bacaan min pra-ujian dengan pos ujian minat membaca dalam kumpulan kawalan
adalah diterima. Secara statistiknya, bacaan min pra-ujian dengan bacaan min pos ujian minat
membaca dalam kumpulan kawalan telah menunjukkan peningkatan sebanyak 0.55 poin.

3.5 HA 3: Terdapat perbezaan signifikan Pos ujian Minat Membaca antara Kumpulan
Rawatan Lelaki, Kumpulan Rawatan Perempuan dan Kumpulan Kawalan.

Jadual Y di bawah menunjukkan ringkasan analisis ANOVA sehala pos ujian Minat Membaca antara
kumpulan rawatan lelaki, kumpulan rawatan perempuan dan kumpulan kawalan.
Jadual Y: Analisis ANOVA sehala Pos Ujian Minat Membaca Antara Kumpulan Rawatan Lelaki,
Kumpulan Rawatan Perempuan Dan Kumpulan Kawalan.

Jum. DK Min Kuasa Nilai F Nilai P


Pos Akademik
Kuasa Dua Dua
Antara 336.633 2 168.317 26.683 .000*
Kumpulan
Dalam Kumpulan 359.550 57 6.308
Jumlah 696.183 59
* p < .05

Jadual Y di atas menunjukkan hasil analisis ANOVA sehala pos ujian Minat Membaca antara
kumpulan rawatan lelaki, kumpulan rawatan perempuan dan kumpulan kawalan. Daripada jadual
tersebut menunjukkan terdapat perbezaan signifikan pos ujian Pencapaian Akademik antara kumpulan
rawatan lelaki, kumpulan rawatan perempuan dan kumpulan kawalan pada nilai F (2,57) = 26.683 (P
< .05).

Berdasarkan hasil analisis di atas mendapati HA 3 iaitu terdapat perbezaan signifikan pos ujian
Pencapaian Akademik antara Kumpulan Rawatan Lelaki, Kumpulan Rawatan Perempuan dan
Kumpulan Kawalan adalah diterima.

Oleh kerana HA 3 diterima untuk menentukan kesan rawatan Kaedah Terapi Bermain terhadap
posujian Minat Membaca kumpulan rawatan lelaki, kumpulan rawatan perempuan dan kumpulan
kawan maka Ujian Post Hoc perlu dilakukan.

4. Dapatan Analisis Ujian Post Hoc

Jadual Z di bawah menunjukkan hasil analisis daripada ujian Post Hoc Jenis Tukey kesan Kaedah
Terapi Bermain terhadap posujian Minat Membaca kumpulan rawatan lelaki, kumpulan rawatan
perempuan dan kumpulan kawan

Jadual Z: Analisis Ujian Post Hoc Jenis Tukey Kesan Kaedah Terapi BermainTerhadap Posujian
Minat Membaca Kumpulan Rawatan Lelaki, Kumpulan Rawatan Perempuan Dan Kumpulan Kawan.

Pembolehubah (I) Kumpulanjan (J) Kumpulanjan (I-J) Nilai P


Posujian Pencapaian Rawatan Lelaki Rawatan Perempuan -1.15000 .342
Akademik Kawalan 4.35000* .000*
Rawatan Perempuan Rawatan Lelaki 1.15000 .342
Kawalan 5.50000* .000*
Kawalan Rawatan Lelaki -4.35000* .000*
Rawatan Perempuan -5.50000* .000*
* p < .05

Hasil analisis Post Hoc –Tukey pada Jadual Z di atas menunjukkan terdapat perbezaan signifikan Pos
Ujian Minat Membaca antara kumpulan rawatan lelaki dengan kumpulan kawalan pada nilai P = .000
< .05. Hasil analisis juga menunjukkan terdapat perbezaan signifikan Pos Ujian Minat Membaca
antara kumpulan rawatan perempuan dengan kumpulan kawalan pada nilai P = .000 < .05. Hasil
analisis ini menunjukkan rawatan dengan menggunakan Kaedah Terapi Bermain didapati berkesan
terhadap kedua-dua kumpulan rawatan (lelaki dan Perempuan) berbanding kumpulan kawalan.

Selain daripada itu, hasil analisis Post Hoc –Tukey pada Jadual Z di atas pula menunjukkan tidak
terdapat perbezaan signifikan Pos Ujian Pencapaian Akademik antara kumpulan rawatan lelaki
dengan kumpulan rawatan perempuan pada nilai P = .342 > .05. Hasil analisis ini menunjukkan tidak
terdapat perbezaan kesan rawatan Kaedah Terapi Bermain antara kumpulan rawatan lelaki dan
kumpulan rawatan perempuan.
5. Rumusan Keseluruhan Untuk Pembolehubah Minat Membaca

Hasil Keputusan Analisis Deskriptif dan Hasil Keputusan Statistik melalui pengujian hipotesis
melalui analisis Ujian T, Anova Satu Hala dan Ujian Post Hoc – Tukey didapati Kaedah Terapi
bermain dapat meningkatkan minat membaca akademik murid pendidikan khas masalah pembelajaran
tahun 3. Kaedah Terapi bermain ini didapati berkesan secara signifikanterhadap kumpulan Rawatan
Lelaki dan Kumpulan Rawatan Perempuan berbanding Kumpulan Kawalan. Namun begitu, melalui
dapatan analisis ini juga menunjukkan terdapat perbezaan kesan rawatan mengikut jantina. Melalui
analisis Post Hoc menunjukkan rawatan yang diberikan iaitu Terapi Bermain kepada kumpulan
Rawatan Lelaki dan Kumpulan Rawatan Perempuan menunjukkan tidak terdapat perbezaan kesan
rawatan secara signifikan. Kesimpulannya, kaedah rawatan terapi bermain ini lebih berkesan kepada
pelajar perempuan berbanding pelajar lelaki dan kaedah rawatan ini tidak sesuai dijalankan ke atas
semua pelajar pendidikan khas masalah pembelajaran.
PEMBOLEHUBAH KEDUA : PENCAPAIAN MEMBACA

3.1 Ho 3 : Tidak terdapat perbezaan signifikan Pra ujian Pencapaian Membaca antara
Kumpulan Rawatan Lelaki, Kumpulan Rawatan Perempuan dan Kumpulan
Kawalan.

Jadual Xi di bawah menunjukkan ringkasan analisis ANOVA sehala pra ujian Pencapaian Membaca
antara kumpulan rawatan lelaki, kumpulan rawatan perempuan dan kumpulan kawalan.

Jadual Xi: Analisis ANOVA sehala Pra Ujian Pencapaian Membaca Antara Kumpulan Rawatan
Lelaki, Kumpulan Rawatan Perempuan Dan Kumpulan Kawalan.

Jum. DK Min Kuasa Nilai F Nilai P


Pra Akademik
Kuasa Dua Dua
Antara 1.2 1 5.717 .138 .712
Kumpulan
Dalam Kumpulan 504.050 58 6.062
Jumlah 505.250 59

Jadual Xi di atas menunjukkan hasil analisis ANOVA sehala pra ujian Pencapaian membaca antara
kumpulan rawatan lelaki, kumpulan rawatan perempuan dan kumpulan kawalan. Daripada jadual
tersebut menunjukkan tidak terdapat perbezaan signifikan pra ujian Pencapaian membaca antara
kumpulan rawatan lelaki, kumpulan rawatan perempuan dan kumpulan kawalan pada nilai F (2,57) =
.138 (P > .05).

Berdasarkan hasil analisis di atas mendapati Ho3 iaitu tidak terdapat perbezaan signifikan Pra ujian
Pencapaian Membaca antara Kumpulan Rawatan Lelaki, Kumpulan Rawatan Perempuan dan
Kumpulan Kawalan adalah diterima.

3.2 HA 4: Terdapat perbezaan signifikan antara Pra ujian dan pos ujian Pencapaian
Membaca Kumpulan Rawatan Lelaki.

Pemboleh Ujian Min Sp Dk T P


ubah (N-1)
Pra 33.000 3.76969 19 -4.400 .000
Pencapaian
Membaca Pos 36.900 2.67346

Jadual 3.2
Signifikan pada nilai alpha (α) = 0.05
Berdasarkan jadual 3.2 di atas, min pencapaian membaca pra ujian bagi kumpulan rawatan lelaki
adalah 33.000, manakala min Pencapaian Membaca pos-ujian bagi kumpulan rawatan lelaki adalah
36.900, dan perbezaan min bagi kedua-duanya ialah 3.90 poin. Suatu ujian-t dikatakan signifikan apabila
nilai kebarangkalian p adalah kurang daripada nilai aras alpha (α). Keputusan ujian menunjukkan nilai
kebarangkalian p adalah .000 dan nilai aras signifikan alpha (α) ialah 0.05. Jadi nilai kebarangkalian p
didapati lebih rendah daripada nilai aras signifikan alpha (α) iaitu .000<.05. Maka, keputusan kajian
mendapati terdapat perbezaan signifikan dalam bacaan min pra-ujian dengan pos-ujian pencapaian
membaca dalam kumpulan rawatan lelaki. Oleh itu, hipotesis alternatif 4 (HA4) iaitu terdapat
perbezaan signifikan dalam bacaan min pra-ujian dengan pos ujian pencapaian membaca dalam
kumpulan rawatan lelaki adalah diterima. Secara statistiknya, bacaan min pra-ujian dengan bacaan
min pos ujian pencapaian membaca dalam kumpulan rawatan telah menunjukkan peningkatan sebanyak
3.9 poin.

3.3 HA 5: Terdapat perbezaan signifikan antara Pra ujian dan pos ujian Pencapaian
Membaca Kumpulan Rawatan Perempuan.

Pemboleh Ujian Min Sp Dk T P


ubah (N-1)
Pra 32.300 2.1545 19 -21.645 .000
Pencapaian
Membaca Pos 40.650 1.9269

Jadual 3.3

Signifikan pada nilai alpha (α) = 0.05

Berdasarkan jadual 3.3 di atas, min pencapaian membaca pra ujian bagi kumpulan rawatan
perempuan adalah 32.300, manakala min pencapaian membaca pos-ujian bagi kumpulan rawatan
perempuan adalah 40.650, dan perbezaan min bagi kedua-duanya ialah 8.35 poin. Suatu ujian-t dikatakan
signifikan apabila nilai kebarangkalian p adalah kurang daripada nilai aras alpha (α). Keputusan ujian
menunjukkan nilai kebarangkalian p adalah .000 dan nilai aras signifikan alpha (α) ialah 0.05. Jadi nilai
kebarangkalian p didapati lebih rendah daripada nilai aras signifikan alpha (α) iaitu .000<.05. Maka,
keputusan kajian mendapati terdapat perbezaan signifikan dalam bacaan min pra-ujian dengan pos-
ujian pencapaian membaca dalam kumpulan rawatan perempuan. Oleh itu, hipotesis alternatif 5 (HA5)
iaitu terdapat perbezaan signifikan dalam bacaan min pra-ujian dengan pos ujian pencapaian
membaca dalam kumpulan rawatan perempuan adalah diterima. Secara statistiknya, bacaan min pra-
ujian dengan bacaan min pos ujian pencapaian membaca dalam kumpulan rawatan perempuan telah
menunjukkan peningkatan sebanyak 8.35 poin.
3.4 Ho 4: Tidak terdapat perbezaan signifikan antara Pra ujian dan pos ujian
Pencapaian Akademik Kumpulan Kawalan.

Pemboleh Ujian Min Sp Dk T P


ubah (N-1)
Pra 32.950 2.72368 19 -.741 .468
Pencapaian
Membaca Pos 33.450 2.89237

Jadual 3.4
Signifikan pada nilai alpha (α) = 0.05

Berdasarkan jadual 3.4 di atas, min pencapaian membaca pra ujian bagi kumpulan kawalan adalah
32.950, manakala min pencapaian Membaca pos-ujian bagi kumpulan rawatan adalah 33.450, dan
perbezaan min bagi kedua-duanya ialah 0.5 poin. Suatu ujian-t dikatakan signifikan apabila nilai
kebarangkalian p adalah kurang daripada nilai aras alpha (α). Keputusan ujian menunjukkan nilai
kebarangkalian p adalah .468 dan nilai aras signifikan alpha (α) ialah 0.05. Jadi nilai kebarangkalian p
didapati lebih tinggi daripada nilai aras signifikan alpha (α) iaitu .0468 >.05. Maka, keputusan kajian
mendapati tidak terdapat perbezaan signifikan dalam bacaan min pra-ujian dengan pos-ujian pencapian
membaca dalam kumpulan kawalan. Oleh itu, hipotesis nol 4 (Ho4) iaitu tidak terdapat perbezaan
signifikan dalam bacaan min pra-ujian dengan pos ujian pencapaian membaca dalam kumpulan
kawalan adalah diterima. Secara statistiknya, bacaan min pra-ujian dengan bacaan min pos ujian
pencapaian membaca dalam kumpulan kawalan telah menunjukkan peningkatan sebanyak 0.5 poin.

3.5 HA 6: Terdapat perbezaan signifikan Pos ujian Minat Membaca antara Kumpulan
Rawatan Lelaki, Kumpulan Rawatan Perempuan dan Kumpulan Kawalan.

Jadual Yi di bawah menunjukkan ringkasan analisis ANOVA sehala pos ujian Pencapaian Membaca
antara kumpulan rawatan lelaki, kumpulan rawatan perempuan dan kumpulan kawalan.
Jadual Yi: Analisis ANOVA sehala Pos Ujian pencapaian Membaca Antara Kumpulan Rawatan
Lelaki, Kumpulan Rawatan Perempuan Dan Kumpulan Kawalan.

Jum. DK Min Kuasa Nilai F Nilai P


Pos Ujian
Kuasa Dua Dua
Antara 378.075 1 378.075 43.343 .000*
Kumpulan
Dalam Kumpulan 505.925 58 8.723
Jumlah 884.00 59
* p < .05 Jadual Yi
Jadual Yi di atas menunjukkan hasil analisis ANOVA sehala pos ujian pencapaian Membaca antara
kumpulan rawatan lelaki, kumpulan rawatan perempuan dan kumpulan kawalan. Daripada jadual
tersebut menunjukkan terdapat perbezaan signifikan pos ujian Pencapaian membaca antara kumpulan
rawatan lelaki, kumpulan rawatan perempuan dan kumpulan kawalan pada nilai F (2,57) = 43.343 (P
< .05).

Berdasarkan hasil analisis di atas mendapati HA 6 iaitu terdapat perbezaan signifikan pos ujian
Pencapaian membaca antara Kumpulan Rawatan Lelaki, Kumpulan Rawatan Perempuan dan
Kumpulan Kawalan adalah diterima.

Oleh kerana HA 6 diterima untuk menentukan kesan rawatan Kaedah Terapi Bermain terhadap
posujian Pencapaian Membaca kumpulan rawatan lelaki, kumpulan rawatan perempuan dan
kumpulan kawan maka Ujian Post Hoc perlu dilakukan.

4. Dapatan Analisis Ujian Post Hoc

Jadual Zi di bawah menunjukkan hasil analisis daripada ujian Post Hoc Jenis Tukey kesan Terapi
Bermain terhadap pos ujian pencapaian Membaca kumpulan rawatan lelaki, kumpulan rawatan
perempuan dan kumpulan kawan

Jadual Zi: Analisis Ujian Post Hoc Jenis Tukey Kesan Terapi bermain Terhadap Pos ujian Pencapaian
Membaca Kumpulan Rawatan Lelaki, Kumpulan Rawatan Perempuan Dan Kumpulan Kawan.

Pembolehubah (I) Kumpulanjan (J) Kumpulanjan (I-J) Nilai P


Posujian Pencapaian Rawatan Lelaki Rawatan Perempuan -3.7500 .000
membaca Kawalan 3.4500 .000
Rawatan Perempuan Rawatan Lelaki 3.7500 .000
Kawalan 7.2000 .000
Kawalan Rawatan Lelaki -3.4500 .000
Rawatan Perempuan -7.2000 .000
* p < .05 Jadual Zi

Hasil analisis Post Hoc –Tukey pada Jadual Zi di atas menunjukkan terdapat perbezaan signifikan Pos
Ujian Pencapaian Membaca antara kumpulan rawatan lelaki dengan kumpulan kawalan pada nilai P =
.000 < .05. Hasil analisis juga menunjukkan terdapat perbezaan signifikan Pos Ujian pencapaian
membaca antara kumpulan rawatan perempuan dengan kumpulan kawalan pada nilai P = .000 < .05.
Hasil analisis ini menunjukkan rawatan dengan menggunakan Kaedah Terapi Bermain didapati
berkesan terhadap kedua-dua kumpulan rawatan (lelaki dan Perempuan) berbanding kumpulan
kawalan.
Selain daripada itu, hasil analisis Post Hoc –Tukey pada Jadual Zi di atas pula menunjukkan
terdapat perbezaan signifikan Pos Ujian Pencapaian Akademik antara kumpulan rawatan lelaki
dengan kumpulan rawatan perempuan pada nilai P = .000 > .05. Hasil analisis ini menunjukkan
terdapat perbezaan kesan rawatan Kaedah Teknik Bermain antara kumpulan rawatan lelaki dan
kumpulan rawatan perempuan.

6. Rumusan Keseluruhan Untuk Pembolehubah Pencapaian Membaca

Hasil Keputusan Analisis Deskriptif dan Hasil Keputusan Statistik melalui pengujian hipotesis
melalui analisis Ujian T, Anova Satu Hala dan Ujian Post Hoc – Tukey didapati Kaedah Terapi
bermain dapat meningkatkan pencapaian membaca murid pendidikan khas masalah pembelajaran
tahun 3. Kaedah Terapi bermain ini didapati berkesan secara signifikan terhadap kumpulan Rawatan
Lelaki dan Kumpulan Rawatan Perempuan berbanding Kumpulan Kawalan. Namun begitu, melalui
dapatan analisis ini juga menunjukkan terdapat perbezaan kesan rawatan mengikut jantina. Melalui
analisis Post Hoc menunjukkan rawatan yang diberikan iaitu Terapi Bermain kepada kumpulan
Rawatan Lelaki dan Kumpulan Rawatan Perempuan menunjukkan tidak terdapat perbezaan kesan
rawatan secara signifikan. Kesimpulannya, kaedah rawatan terapi bermain ini lebih berkesan kepada
pelajar perempuan berbanding pelajar lelaki dan kaedah rawatan ini tidak sesuai dijalankan ke atas
semua pelajar pendidikan khas masalah pembelajaran.