Você está na página 1de 16

RED.

: 01
PA.L.RO
PROGRAMA ANALITICĂ A UNITĂŢII DE CURS DATA: 05.09.2014
„ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICO - FINANCIARE”
PAG. 1/15

Aprobat la Consiliul profesoral al facultăţii Aprobat la şedinţa catedrei


Științe Economice Finanțe, Bănci și Contabilitate
proces-verbal nr. 1 din 08.09.2014 proces-verbal nr. 1 din 05.09.2014
Preşedintele Consiliului Drăgălin Iu., Şef catedră Balan I.,
dr., conf. univ. inter. dr., conf. univ. inter.
_____________________________________ ____________________________________

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova / Ministry of Education of the Republic of Moldova


Universitatea Liberă Internaţională din Moldova / Free International University of Moldova
Facultatea Ştiinţe Economice/ Faculty of Economics
Catedra Finanţe, Bănci şi Contabilitate/ Finance, Banking and Accounting Department

Programa analitică / Course syllabus

Analiza activităţii economico - financiare


Analysis of financial-economic activity

Autori / authors: lector superior, magistru, Burlea Ecaterina


Chişinău, 2014

2
DISCIPLINA

ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICO - FINANCIARE

Autor: Burlea Ecaterina, lector superior

Anul de studii III BAC (III f/r)


Semestrul V (VI)
Numărul total de ore 150
Numărul de ore de contact 60 (18)
Dintre care: Prelegeri 30 (10)
Seminare 30 (8)
Lucrul individual 90 (132)
Evaluare Examen scris
Credite 5

Programa a fost discutată şi aprobată la şedinţa catedrei

Proces verbal Nr. 1 din 05.09.2014

Autor: Burlea Ecaterina, lector superior, magistru ____________________________

Şef catedră: Balan Igor, dr., lector superior ___________________________________


NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Analiza economico-financiară, ca disciplină de fundamentală, asigură cadrul conceptual,


metodologico-aplicativ al cunoaşterii şi folosirii resurselor materiale, umane şi financiare,
probleme de interes deosebit pentru practica economică, printre care pot fi evidenţiate aspecte ale
producţiei şi comercializării acesteia, gestionarea potenţialului intern, costuri, rentabilitate,
situaţia financiar-patrimonială etc.
Analiza economico-financiară contribuie la formarea gândirii economice, a capacităţii de
înţelegere de către studenţii facultăţilor de profil economic, a complexităţii fenomenelor şi
proceselor economice. Perfecţionarea continuă a metodelor şi tehnicilor de analiză în contextul
economiei de piaţă, a multitudinii de fenomene şi procese economice constituie problematica
majoră pentru utilizarea eficientă a resurselor umane, materiale şi financiare ale întreprinderii.
Scopul principal al disciplinei “Analiza activităţii economico – financiare” este formarea
viitorilor specialişti cu cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice privind organizarea şi desfăşurarea
analizei economice a diferitelor aspecte ale activităţii entităţilor economice, precum şi a
specialiştilor ce vor fi capabili să argumenteze deciziile luate referitor la implementarea
politicilor financiare şi investiţionale.
Obiectivele disciplinei sunt:
- Studierea conceptelor cheie, a metodelor şi tehnicilor de efectuare a analizei activităţii
economico – financiare;
- Elucidarea logicii calculelor economice şi legătura acestora cu informaţia conţinută în
rapoartele financiare;
- Prezentarea modului de efectuare a analizei rapoartelor financiare în vederea evaluării
stării economico – financiare a entităţii economice;
- Prezentarea modului de efectuare a diagnosticului şi aprecierii potenţialului de producţie
al întreprinderii, factorilor de influenţă asupra acestuia;
- Descrierea metodelor cantitative ce pot fi folosite la elaborarea bugetelor şi business
planurilor;
- Deprinderea la studenţi a abilităţilor de a întocmi rapoarte analitice, care ar trebui să
conţină concluzii argumentate şi recomandări referitor la analiza efectuată.
Disciplina “Analiza activităţii economico – financiare” se studiază după ce studenţii au
acumulat diverse cunoştinţe la disciplinele “Bazele contabilităţii”, “Microeconomia”,
“Macroeconomia”, “Managementul firmei”, deoarece înainte de a efectua analiza propriu – zisă
a activităţii economico – financiare a întreprinderii, studenţii trebuie să cunoască ce înseamnă
întreprindere, cum aceasta funcţionează, cum se ţine evidenţa contabilă, ce fel de documente
primare şi rapoarte financiare întocmeşte aceasta, etc.

Interdisciplinaritatea: Analiza activităţii economico - financiare are un puternic caracter


multidisciplinar, determinat de integrarea sa în ansamblul disciplinelor managementului ştiinţific,
de utilizarea, în acest context, a unor concepte, modele, metode şi tehnici din alte discipline
(matematică, statistică, psihologie, marketing, cibernetică, contabilitate) pe care le adaptează şi le
foloseşte într-o manieră sistemică specifică, corespunzătoare particularităţilor şi condiţiilor
concrete ale analizei.

Poziţionarea disciplinei în planul de studii: Analiza activităţii economico - financiare


este o disciplină fundamentală.

2
OBIECTIVE FORMATIV / DEZVOLTATIVE

La finele predării acestei discipline studenţii trebuie să achiziţioneze următoarele:


Competenţe gnoseologice:
După studierea acestei discipline studenţii trebuie:
- să cunoască tipurile de analiză în funcţie de diferite criterii de clasificare;
- să determine indicatori utilizaţi pentru evaluarea situaţiei economico – financiare a unei
întreprinderi;
- să determine diverşi factori de influenţă asupra indicatorilor rezultativi ce urmează a fi
analizaţi;
- să descrie mersul efectuării analizei activităţii economico – financiare a întreprinderii;
- să cunoască diversele metode de analiză ce pot fi utilizate;
- să definească obiectul analizei activităţii economico – financiare, părţile lui componente
şi rolul acestora;
- să enumere momentele – cheie la care trebuie de acordat o atenţie deosebită pe parcursul
analizei activităţii economico – financiare a întreprinderii;
- să cunoască paşii ce trebuie întreprinşi şi consecutivitatea lor atunci se efectuează
analiza activităţii economico – financiare a întreprinderii sau a unui sector de activitate;
- să determine diverşi factori de influenţă asupra indicatorilor rezultativi ce urmează a fi
analizaţi;
- să descrie şirurile de indicatori ce necesită să fie calculaţi şi apreciaţi în cazul analizei
resurselor umane, materiale ale întreprinderii, etc.;
Competenţe praxiologice:
Aplicând în practică cunoştinţele teoretice acumulate studenţii trebuie:
- să determine sursele necesare de informaţie pentru analiza diferitor laturi a activităţii
firmei;
- să determine modelul analitic în baza căruia se va face ulterior analiza unui anumit
indicator, proces, fenomen sau rezultat;
- să aplice adecvat metodele de calcul a influenţei factorilor asupra tuturor indicatorilor
rezultativi cunoscuţi;
- să aprecieze evoluţia întreprinderii pe piaţa de desfacere;
- să argumenteze necesitatea practică a analizei tuturor laturilor activităţii economico-
financiare.
- să determine totalitatea factorilor de influenţă asupra indicatorilor rezultativi ce urmează
a fi analizaţi;
- să efectueze diverse calcule legate de analiza activităţii economico – financiare a
întreprinderii;
- să aprecieze modificarea în dinamică (faţă de anul precedent (anii precedenţi)) sau faţă
de un nivel prestabilit (panificat, norme) a anumitor indicatori calculaţi;
- să acumuleze deprinderi privind „citirea” rapoartelor financiare;
- să elaboreze concluzia aferentă calculelor efectuate, momentelor constatate.
Competenţe de cercetare:
Acumulând cunoştinţele teoretice şi practice studenţii trebuie să:
- să dezvolte capacităţi de analiză şi sinteză a rezultatelor activităţii economice a
întreprinderii;
- să poată aprecia gradul stabilităţii financiare a întreprinderii;
- să ia decizii complexe în baza tuturor indicatorilor financiari, să prognozeze valorile
acestora şi să propună măsuri de ameliorare;
- să poată selecta principalele momente pozitive întâlnite pe parcursul efectuării analizei
activităţii economico – financiare a întreprinderii;
- să poată selecta principalele momente negative întâlnite în ceea ce priveşte desfăşurarea
activităţii întreprinderii;

3
- să elaboreze concluzii corecte în urma analizei diferitor laturi a activităţii economico-
financiare;
- să poată adopta decizii privind activitatea viitoare a entităţii economice şi propune
măsuri privind lichidarea neajunsurilor depistate şi ameliorarea situaţiei întreprinderii;
- să elaboreze planul de afaceri pentru o întreprindere care este la prima etapă de
dezvoltare, demonstrând rolul analizei economico-financiare în procesul decizional;
- să propună un model mai eficient al planului de afaceri pentru firmele care funcţionează,
dar întâmpină greutăţi.
- să poată coordona cu aparatul de conducere al agentului economic, recomandându-i
propunerile şi sugestiile sale ce ţin de ameliorarea situaţiei financiare a întreprinderii.

PLANUL TEMATIC AL DISCIPLINEI ŞI REPARTIZAREA ORELOR

Tabelul 1
Nr. Secţia zi Secţia frecvenţă redusă
d/o.

seminare

individual lucrul

seminare

individual lucrul
prelegeri

prelegeri
Denumirea temei

1. Fundamente teoretice ale analizei


2 2 6 0,5 0,5 10
activităţii economico – financiare
2. Analiza activităţii economico –
financiare în mecanismul 2 2 6 0,5 0,5 10
conducerii
3. Metodologia analizei activităţii
2 2 6 0,5 0,5 10
economico – financiare
4. Analiza programului de producere
2 2 8 1 1 10
a întreprinderii
5. Analiza asigurării şi utilizării
2 2 8 1 0,5 10
resurselor umane ale întreprinderii
6. Analiza resurselor material –
2 2 6 1 1 10
tehnice ale întreprinderii
7. Analiza consumurilor şi
2 2 6 1 0,5 10
cheltuielilor întreprinderii
8. Analiza situaţiei patrimoniale 4 4 10 1 1 12
9. Analiza surselor de finanţare a
4 4 10 1 0,5 10
activelor
10. Analiza formării şi repartizării
2 2 6 1 0,5 10
profitului
11. Analiza diagnostic pe baza ratelor
2 2 6 0,5 0,5 10
de rentabilitate
12. Lichiditatea şi semnificaţia ei în
2 2 6 0,5 0,5 10
echilibrul financiar al entităţii
13. Analiza SWOT a entităţii
2 2 6 0,5 0,5 10
economice
Total 30 30 90 10 8 132

4
CONŢINUTUL DISCIPLINEI

TEMA 1. Fundamente teoretice ale analizei activităţii economico – financiare


prelegere
1. Definirea analizei activităţii economico – financiare a întreprinderii
2. Obiectul şi principiile analizei activităţii economico – financiare a întreprinderii
3. Tipologia analizei economico – financiare
seminar
1. Definirea analizei activităţii economico – financiare a întreprinderii
2. Obiectul analizei activităţii economico – financiare a întreprinderii
3. Principiile analizei activităţii economico – financiare a întreprinderii
4. Tipurile analizei economico – financiare
Bibliografie:
1. Stănescu C., Işfănescu A., Băicuşi A. Analiza economico – financiară. Bucureşti:
Economică, 1996. p.11-18.

TEMA 2. Analiza activităţii economico – financiare în mecanismul conducerii


prelegere
1. Necesitatea analizei ca metodă a cunoaşterii şi utilizatorii rezultatelor acesteia
2. Baza informaţională a analizei economico-financiare
3. Tipologia indicatori rezultativi şi a factorilor de influenţă asupra acestora
4. Rezerve în analiză
5. Etapele activităţii practice de analiză
seminar
1. Necesitatea analizei ca metodă a cunoaşterii şi utilizatorii rezultatelor acesteia
2. Sursele de informaţie necesare analizei economico-financiare
3. Tipologia indicatori rezultativi
4. Tipologia factorilor de influenţă asupra indicatorilor
5. Rezerve în analiză
6. Etapele activităţii practice de analiză
Bibliografie:
1. Stănescu C., Işfănescu A., Băicuşi A. Analiza economico – financiară. Bucureşti:
Economică, 1996. p.19-24, 34-38.

TEMA 3. Metodologia analizei activităţii economico – financiare


prelegere
1. Metode calitative de analiză a activităţii economico – financiare a întreprinderii
2. Metode cantitative de analiză a activităţii economico – financiare a întreprinderii
seminar
1. Metode calitative de analiză a activităţii economico – financiare a întreprinderii:
Comparaţia, gruparea, modelarea determinată, etc.
2. Metode cantitative de analiză: metoda substituţiei, metoda balanţieră, metoda participării în
cotă
3. Soluţionarea problemelor aferente temei
Bibliografie:
1. Stănescu C., Işfănescu A., Băicuşi A. Analiza economico – financiară. Bucureşti:
Economică, 1996. p.24-34.

5
TEMA 4. Analiza programului de producere a întreprinderii
prelegere
1. Însemnătatea, sarcinile analizei şi sursele principale de informaţie
2. Analiza îndeplinirii programului de producţie după structură
3. Analiza programului de producţie după calitate şi competitivitate
4. Analiza îndeplinirii programului de producţie după ritmicitate
5. Analiza veniturilor din vânzări
seminar
1. Însemnătatea analizei programului de producere
2. Sarcinile analizei programului de producere
3. Sursele principale de informaţie pentru analiza programului de producere
4. Analiza îndeplinirii programului de producţie după structură
5. Analiza programului de producţie după calitate
6. Analiza îndeplinirii programului de producţie competitivitate
7. Analiza îndeplinirii programului de producţie după ritmicitate
8. Analiza veniturilor din vânzări
9. Soluţionarea problemelor aferente temei
Bibliografie:
1. Standardul Naţional de Contabilitate 5 “Prezentarea rapoartelor financiare”. Nr. 174 din
25.12.1997. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 30.12.1997, nr. 88–91.
2. Ţiriulnicova N., Paladi V., Gavriliuc L. Analiza rapoartelor financiare: Instrumente,
metode, procedee şi tehnici de apreciere a informaţiei contabil-financiare în procesul
decizional. Chişinău: ACAP, 2011. p. 7-26.

TEMA 5. Analiza asigurării şi utilizării resurselor umane ale întreprinderii


prelegere
1. Însemnătatea, sarcinile analizei şi sursele principale de informaţie
2. Analiza asigurării întreprinderii cu resurse umane sub aspect cantitativ, structural şi calitativ
3. Analiza utilizării timpului de muncă
4. Analiza productivităţii muncii
seminar
1. Însemnătatea analizei asigurării şi utilizării resurselor umane
2. Sarcinile analizei şi sursele principale de informaţie
3. Analiza asigurării întreprinderii cu resurse umane sub aspect cantitativ, structural şi
calitativ
4. Analiza utilizării timpului de muncă
5. Analiza productivităţii muncii
6. Soluţionarea problemelor aferente temei
Bibliografie:
1. Balanuţă V. Analiza gestionară: (lucrare didactică şi practico – aplicativă în domeniul
diagnosticului activităţii întreprinderii de producţie). Chişinău: Combinatul Poligrafic,
2003. p. 32-52

TEMA 6. Analiza resurselor material – tehnice ale întreprinderii


prelegere
1. Necesitatea analizei resurselor material – tehnice ale întreprinderii şi sursele principale de
informaţie
2. Analiza asigurării cu mijloace fixe şi a eficienţei utilizării acestora

6
3. Analiza aprovizionării şi asigurării întreprinderii cu resurse materiale şi a eficienţei utilizării
acestora
seminar
1. Necesitatea analizei resurselor material – tehnice ale întreprinderii
2. Sursele principale de informaţie pentru analiza resurselor umane
3. Analiza dinamicii mijloacelor fixe
4. Analiza structurii mijloacelor fixe
5. Aprecierea eficienţei utilizării mijloacelor fixe ale întreprinderii
6. Analiza realizării programului de asigurare cu resurse materiale
7. Analiza eficienţei utilizării resurselor materiale
8. Soluţionarea problemelor aferente temei
Bibliografie:
1. Balanuţă V. Analiza gestionară: (lucrare didactică şi practico – aplicativă în domeniul
diagnosticului activităţii întreprinderii de producţie). Chişinău: Combinatul Poligrafic,
2003. p. 279-320.

TEMA 7. Analiza consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii


prelegere
1. Însemnătatea, sarcinile analizei şi sursele principale de informaţie
2. Analiza structurii costului producţiei
3. Analiza structurii cheltuielilor întreprinderii pe feluri de activităţi
seminar
1. Însemnătatea analizei consumurilor şi cheltuielilor
2. Sarcinile analizei şi sursele principale de informaţie
3. Analiza structurii costului producţiei
4. Analiza structurii cheltuielilor întreprinderii
5. Soluţionarea problemelor aferente temei
Bibliografie:
1. Balanuţă V. Analiza gestionară: (lucrare didactică şi practico – aplicativă în domeniul
diagnosticului activităţii întreprinderii de producţie). Chişinău: Combinatul Poligrafic,
2003. p. 89-119.

TEMA 8. Analiza situaţiei patrimoniale a entităţii economice


prelegere
1. Necesitatea analizei situaţiei patrimoniale
2. Aprecierea generală a mărimii, structurii şi evoluţiei activelor disponibile
3. Calculul şi analiza patrimoniului net
4. Analiza rotaţiei activelor
seminar
1. Necesitatea analizei situaţiei patrimoniale. Utilizatorii informaţiei
2. Aprecierea generală a mărimii, structurii şi evoluţiei activelor disponibile
3. Calculul şi analiza patrimoniului net
4. Analiza rotaţiei activelor
5. Soluţionarea problemelor aferente temei
Bibliografie:
1. Petcu M. Analiza economico – financiară a întreprinderii: probleme, abordări, metode,
aplicaţii. Bucureşti: Economică, 2009. p. 422-426.
2. Ţiriulnicova N., Paladi V., Gavriliuc L. Analiza rapoartelor financiare: Instrumente,
metode, procedee şi tehnici de apreciere a informaţiei contabil-financiare în procesul
decizional. Chişinău: ACAP, 2011. p. 143-185.

7
TEMA 9. Analiza surselor de finanţare a activelor entităţii economice
prelegere
1. Necesitatea analizei surselor de finanţare a activelor
2. Aprecierea generală a surselor de finanţare a activelor
3. Analiza capitalului propriu
4. Analiza nivelului de îndatorare a întreprinderii
seminar
1. Necesitatea analizei pasivelor entităţii economice
2. Aprecierea generală a structurii pasivelor: calculul coeficientului de autofinanţare,
coeficientului de îndatorare, rata stabilităţii financiare
3. Analiza capitalului propriu: structurală şi în dinamică
4. Analiza nivelului de îndatorare a întreprinderii
5. Soluţionarea problemelor aferente temei
Bibliografie:
1. Stănescu C., Işfănescu A., Băcuşi A. Analiza economico – financiară. Bucureşti:
Economică, 1996. p.232-261.
2. Ţiriulnicova N., Paladi V., Gavriliuc L. Analiza rapoartelor financiare: Instrumente,
metode, procedee şi tehnici de apreciere a informaţiei contabil-financiare în procesul
decizional. Chişinău: ACAP, 2011. p. 143-185.

TEMA 10. Analiza formării şi repartizării profitului


prelegere
1. Însemnătatea, sarcinile analizei şi sursele principale de informaţie
2. Analiza dinamicii şi structurii profitului (pierderii) până la impozitare
3. Analiza rezultatului din activitatea operaţională
4. Analiza rezultatului din activităţile neoperaţionale
5. Aprecierea generală a repartizării profitului după direcţii principale
6. Analiza tensiunii sistemului fiscal
seminar
1. Însemnătatea analizei profitului
2. Sarcinile analizei şi sursele principale de informaţie
3. Utilizatorii informaţiei furnizate de cei ce analizează profitul întreprinderii
4. Analiza dinamicii şi structurii profitului (pierderii) până la impozitare
5. Analiza rezultatului din activitatea operaţională
6. Analiza rezultatului din activităţile neoperaţionale
7. Aprecierea generală a repartizării profitului după direcţii principale
8. Analiza tensiunii sistemului fiscal
9. Soluţionarea problemelor aferente temei
Bibliografie:
1. Balanuţă V. Diagnosticul şi estimarea profitului întreprinderii. În: Contabilitate şi audit, nr.
5, 2002, p.49-53.
2. Ţiriulnicova N., Paladi V., Gavriliuc L. Analiza rapoartelor financiare: Instrumente,
metode, procedee şi tehnici de apreciere a informaţiei contabil-financiare în procesul
decizional. Chişinău: ACAP, 2011. p. 32-68.

TEMA 11 . Analiza diagnostic pe baza ratelor de rentabilitate


prelegere
1. Importanţa analizei rentabilităţii

8
2. Analiza rentabilităţii producţiei
3. Analiza rentabilităţii activelor
4. Analiza rentabilităţii capitalului
seminar
1. Importanţa analizei rentabilităţii
2. Calculul indicatorilor de rentabilitate a activităţii entităţii economice
3. Soluţionarea problemelor aferente temei
Bibliografie:
1. Nederiţa A., Ţiriulnicov N., Paladi V., Gavrilic L. Recomandări practice privind întocmirea
notei explicative la raportul financiar anual. În: Contabilitate şi audit, nr. 4, 1999, p.49-50,
67-69.
2. Petcu M. Analiza economico – financiară a întreprinderii: probleme, abordări, metode,
aplicaţii. Bucureşti: Economică, 2009. p. 340-344.

TEMA 12. Aprecierea echilibrului financiar al entităţii economice


prelegere
1. Importanţa analizei echilibrului financiar al entităţii economice. Sursele principale de
informaţie
2. Concepte generale privind echilibrul financiar
3. Analiza fondului de rulment
4. Analiza şi aprecierea solvabilităţii entităţii economice
5. Analiza lichidităţii Bilanţului contabil
seminar
1. Importanţa analizei echilibrului financiar al entităţii economice.
2. Deosebiri între lichiditatea şi solvabilitatea întreprinderii
3. Aprecierea mărimii şi dinamicii fondului de rulment
4. Analiza solvabilităţii
5. Clasarea activelor şi surselor de formare a acestora pentru analiza lichidităţii
6. Analiza lichidităţii în cadrul analizei exprese
7. Soluţionarea problemelor aferente temei
Bibliografie:
1. Stănescu C., Işfănescu A., Băcuşi A. Analiza economico – financiară. Bucureşti:
Economică, 1996. p. 242-244.
2. Ţiriulnicova N., Paladi V., Gavriliuc L. Analiza rapoartelor financiare: Instrumente,
metode, procedee şi tehnici de apreciere a informaţiei contabil-financiare în procesul
decizional. Chişinău: ACAP, 2011. p. 283-301.

TEMA 13. Analiza SWOT a entităţii economice


prelegere
1. Semnificaţia termenului SWOT
2. Principii generale pentru identificarea item-urilor SWOT
3. Construirea strategiilor pe baza analizei SWOT
seminar
1. Semnificaţia termenului SWOT
2. Importanţa analizei SWOT în elaborarea Planurilor de afaceri
3. Principii generale pentru identificarea item-urilor SWOT
4. Construirea strategiilor pe baza analizei SWOT
5. Soluţionarea problemelor aferente temei
Bibliografie:
7. 1. Analiza SWOT – definiţie. 2012. http://www.efin.ro/analiza_swot_2381/analiza_swot_
definitie.html.

9
2. Cum se realizează o analiză SWOT. 2011. http://www.efin.ro/imm/consultanta_marketing
/cum _se_realizeaza_o_analiza_swot

TEMATICA STUDIILOR DE CAZ


Pe parcursul lecţiilor practice studenţii vor soluţiona diverse studii de caz pentru a putea
stabili posibilitatea acestora de a efectua analiza activităţii economico – financiare a
întreprinderii sau a unui sector de activitate; de a formula concluzii referitor la activitatea
întreprinderii într-un anumit domeniu; de a propune măsuri privind înlăturarea neajunsurilor
depistate şi îmbunătăţirea situaţiei financiare a întreprinderii.
În continuare sunt prezentate câteva exemple de studii de caz ce vor fi înaintate studenţilor
pentru rezolvare:
1. Analizaţi consumurile întreprinderii “X” în anul de gestiune faţă de anul precedent şi
faţă de nivelul planificat;
2. Analizaţi îndeplinirea programului de producţie de către întreprinderea “X” sub
aspectul structurii, calităţii şi ritmicităţii;
3. Calculaţi, analizaţi şi apreciaţi coeficienţii de lichiditate ai întreprinderii “X”;
4. Calculaţi patrimoniul net al întreprinderii “X” în baza celor două metode de calcul;
5. Calculaţi, analizaţi şi apreciaţi coeficienţii stabilităţii financiare ai întreprinderii “X”;
6. Calculaţi şi apreciaţi rentabilitatea comercială, economică şi financiară a întreprinderii
„X”.

Notă: Toate studiile de caz se vor soluţiona în baza informaţiei conţinute în documente primare, rapoarte
financiare şi rapoarte statistice prezentate acestora de către profesor, sau de studenţi.

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR PROPUSE STUDENŢILOR PENTRU EVALUAREA


LUCRULUI INDIVIDUAL
1. Dezvoltarea analizei activităţii economico – financiare ca ştiinţă
2. Necesitatea analizei activităţii economico – financiare a întreprinderii
3. Metodologia analizei patrimoniului întreprinderii
4. Necesitatea analizei resurselor umane ale întreprinderii
5. Necesitatea analizei resurselor materiale – tehnice ale întreprinderii
6. Analiza potenţialului economic al întreprinderii
7. Analiza potenţialului financiar al întreprinderii
8. Particularităţile analizei programului de producţie la întreprinderile complexului
agroalimentar
9. Particularităţile analizei programului de prestare a serviciilor pentru întreprinderile din
sfera de servicii
10. Analiza – express a raportului financiar
11. Perfecţionarea metodelor de analiză a activităţii economico – financiare a întreprinderii
12. Perfecţionarea bazei informaţionale necesare analizei activităţii economico – financiare
a întreprinderii
13. Benchmarking-ului şi impactul pe care-l poate genera
14. Deosebiri şi asemănări între noţiunile: diagnostic economico – financiar şi analiză
economico – financiară
15. Asigurarea cu soft-uri a procesului de analiză a activităţii economico – financiare
16. Calculul marginal în analiza economică
17. Aprecierea echilibrului economico - financiar al entităţii economici
18. Riscurile asociate afacerii

10
METODE UTILIZATE ÎN CADRUL PREDĂRII CURSULUI ŞI DESFĂŞURĂRII
SEMINARULUI
Metode utilizate în cadrul predării cursului:
- Expunerea teoretică, prin mijloace auditive şi vizuale;
- Explicaţia abordărilor conceptuale;
- Prezentarea de explicaţii alternative;
- Răspunsuri directe la întrebările studenţilor;
- Încurajarea participării active a studenţilor la curs.
Metode utilizate în cadrul desfăşurării seminarului:
- Expunere directă a conţinutului temelor studiate;
- Realizarea analizei financiare, în cadrul studiilor de caz, a operaţiilor economice pe baza
discuţiilor libere de grup a studenţilor;
- Implicarea studenţilor în realizarea de studii individuale pe baza modelelor analizate în
cadrul seminarului pornind de la analiza documentelor contabile primare şi centralizatoare.

STRATEGII DE EVALUARE
Pentru evaluarea curentă a cunoştinţelor studenţilor, care se realizează pe parcursul
perioadei de studiu a disciplinei, respectiv în cursul semestrelor, se folosesc următoarele metode:
- evaluarea orală – constă în dialogului profesor-student, în cadrul căruia profesorul îşi
poate da seama nu doar „ce ştie” studentul, ci şi cum gândeşte el, cum se exprimă, cum
face faţă unor situaţii problematice diferite de cele întâlnite pe parcursul instruirii. Cu
prilejul examinării orale, profesorul îi poate cere studentului să-şi motiveze răspunsul la
o anumită întrebare şi să-l argumenteze, după cum tot el îl poate ajuta cu întrebări
suplimentare atunci când se află în impas;
- evaluarea scrisă – realizată prin intermediul tezelor, testelor, chestionarelor, eseurilor,
referatelor, proiectelor etc. Prin această metodă se asigură uniformitatea subiectelor (ca
întindere şi ca dificultate îndeosebi) pentru studenţii supuşi evaluării, ca şi posibilitatea
de a examina un număr mai mare de studenţi în aceeaşi unitate de timp;
- investigaţia – (în sensul de cercetare, descoperire) se foloseşte, de regulă, ca metodă de
învăţare, pentru a-i deprinde pe studenţi să gândească şi să acţioneze independent, atât
individual cât şi în echipă. Această evaluare constă în faptul că la începutul semestrului,
studenţii primesc Caietul pentru lecţiile practice pe care urmează să-l completeze.
Investigaţia se poate realiza individual sau colectiv. Rezultatele obţinute vor fi analizate
la orele de seminare, pentru ca profesorul să poată formula observaţii, aprecieri şi
concluzii. Pe baza analizei activităţii studenţilor şi a rezultatelor obţinute de ei în cadrul
investigaţiei, profesorul poate acorda note, valorificând, în felul acesta, funcţia
evaluativă a investigaţiei.
Evaluarea finală, care se realizează la încheierea perioadei de studiu al disciplinei de
învăţământ (la finele semestrului) se va efectua prin examenul scris. Fiecare student va primi un
bilet de examinare care va include 6 întrebări teoretice şi un studiu de caz.
Fiecare din întrebările teoretice va fi apreciat cu câte un punct iar studiul de caz cu 4 puncte
în funcţie de completitudinea şi corectitudinea exprimării; coerenţa logică, fluenţa,
expresivitatea, forţa de argumentare; capacitatea de a opera cu cunoştinţele asimilate în activităţi
intelectuale complexe; capacitatea de aplicare în practică, în contexte diferite, a cunoştinţelor
învăţate; capacitatea de analiză, de interpretare personală, originalitate, creativitate.
In funcţie de punctajul acumulat, studenţii vor obţine următoarele note:
9-10 puncte – nota 10
8-8,9 puncte – nota 9
7-7,9 puncte – nota 8
6-6,9 puncte – nota 7
5-5,9 puncte – nota 6

11
4-4,9 puncte – nota 5
0-3,9 puncte – nota 4
Nota finală la disciplina de studiu va fi definitivată prin însumarea rezultatelor la
evaluările curente şi finale. Cele 60% din 100% posibile a notei finale se constituie din media
evaluărilor curente obligatorii. Iar celelalte 40% se constituie din nota evaluării finale obţinută la
examen.

ÎNTREBĂRI PENTRU EXAMEN


1. Definirea analizei activităţii economico – financiare a întreprinderii
2. Obiectul şi principiile analizei activităţii economico – financiare a întreprinderii
3. Tipologia analizei economico – financiare
2. Necesitatea analizei ca metodă a cunoaşterii şi utilizatorii rezultatelor acesteia
3. Baza informaţională a analizei economico-financiare
4. Tipologia indicatori rezultativi şi a factorilor de influenţă asupra acestora
5. Rezerve în analiză
6. Etapele activităţii practice de analiză
7. Metode calitative de analiză a activităţii economico – financiare a întreprinderii
8. Metode cantitative de analiză a activităţii economico – financiare a întreprinderii
9. Însemnătatea, sarcinile analizei şi sursele principale de informaţie
10. Analiza îndeplinirii programului de producţie după structură
11. Analiza programului de producţie după calitate şi competitivitate
12. Analiza îndeplinirii programului de producţie după ritmicitate
13. Analiza veniturilor din vînzări
14. Însemnătatea, sarcinile analizei şi sursele principale de informaţie
15. Analiza asigurării întreprinderii cu resurse umane sub aspect cantitativ, structural şi
calitativ
16. Analiza utilizării timpului de muncă
17. Analiza productivităţii muncii
18. Necesitatea analizei resurselor material – tehnice ale întreprinderii şi sursele principale de
informaţie
19. Analiza dinamicii şi structurii mijloacelor fixe
20. Aprecierea eficienţei utilizării mijloacelor fixe ale întreprinderii
21. Analiza realizării programului de asigurare cu resurse materiale
22. Analiza eficienţei utilizării resurselor materiale
23. Însemnătatea, sarcinile analizei şi sursele principale de informaţie
24. Analiza structurii costului producţiei
25. Analiza structurii cheltuielilor întreprinderii pe feluri de activităţi
26. Însemnătatea, sarcinile analizei şi sursele principale de informaţie
27. Analiza dinamicii şi structurii profitului (pierderii) pînă la impozitare
28. Analiza profitului (pierderii) din activitatea operaţională
29. Analiza profitului (pierderilor) din activităţile neoperaţionale
30. Aprecierea generală a repartizării profitului după direcţii principale
31. Analiza tensiunii sistemului fiscal
32. Necesitatea analizei situaţiei patrimoniale
33. Aprecierea generală a mărimii, structurii şi evoluţiei activelor disponibile
34. Calculul şi analiza patrimoniului net
35. Analiza rotaţiei activelor
36. Necesitatea analizei surselor de finanţare a activelor
37. Aprecierea generală a surselor de finanţare a activelor
38. Analiza capitalului propriu
39. Analiza nivelului de îndatorare a întreprinderii

12
40. Importanţa analizei rentabilităţii
41. Analiza rentabilităţii veniturilor din vânzări
42. Analiza rentabilităţii activelor
43. Analiza rentabilităţii capitalului propriu
44. Analiza rentabilităţii capitalului permanent
45. Importanţa analizei echilibrului financiar al entităţii economice
46. Interdependenţa dintre lichiditatea şi solvabilitatea întreprinderii
47. Analiza mărimii şi dinamicii fondului de rulment
48. Analiza indicatorilor aferenţi solvabilităţii entităţii economice
49. Clasarea activelor şi surselor de formare a acestora pentru analiza lichidităţii
50. Aprecierea lichidităţii în cadrul analizei exprese
51. Semnificaţia termenului SWOT
52. Principii generale pentru identificarea item-urilor SWOT
53. Construirea strategiilor pe baza analizei SWOT

SURSE BIBLIOGRAFICE

Surse bibliografice obligatorii


ACTE LEGISLATIVE ŞI HOTĂRÂRILE GUVERNULUI
1. Standardul Naţional de Contabilitate 5 “Prezentarea rapoartelor financiare”. Nr. 174 din
25.12.1997. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 30.12.1997, nr. 88–91.
MONOGRAFII, ARTICOLE, MANUALE
2. Albu G. Analiza microeconomică a agenţilor economici în condiţii de piaţă. Bucureşti:
ASE, 2003. 208 p.
3. Balanuţă V. Analiza gestionară: (lucrare didactică şi practico – aplicativă în domeniul
diagnosticului activităţii întreprinderii de producţie). Chişinău: Combinatul Poligrafic,
2003. 120 p.
4. Işfănescu A., Stănescu C., Băcuşi A. Analiza economico – financiară. Bucureşti:
Economică, 1999. 447 p.
5. Petcu M. Analiza economico – financiară a întreprinderii: probleme, abordări, metode,
aplicaţii. Bucureşti: Economică, 2009. 503 p.
6. Stănescu C., Işfănescu A., Băicuşi A. Analiza economico – financiară. Bucureşti:
Economică, 1996. 322 p.
7. Ţiriulnicova N., Paladi V., Gavriliuc L. Analiza rapoartelor financiare: Instrumente,
metode, procedee şi tehnici de apreciere a informaţiei contabil-financiare în procesul
decizional. Chişinău: ACAP, 2011. 400 p.

Bibliografie extinsă
MONOGRAFII, ARTICOLE, MANUALE
1. Balanuţă V. Diagnosticul şi estimarea profitului întreprinderii. În: Contabilitate şi audit,
nr. 5, 2002, p.49-53.
2. Băileşteanu G. Diagnosticul şi evaluarea firmei. Ediţia III-a. Timişoara: Mirton, 1997.
149 p.
3. Brezeanu P., Boştinaru A., Prăjişteanu B. Diagnostic financiar: instrumente de analiză
financiară. Bucureşti: Economica, 2003. 528 p.
4. Georgescu N. Analiza bilanţului contabil. Bucureşti: Economică, 1999. 304 p.
5. Gheorghiu A. Analiza economico – financiară la nivel microeconomic. Bucureşti:
Economica, 2004. 320 p.
6. Işfănescu A. Ghid practic de analiză economico – financiară. Bucureşti: Tribuna
Economică, 1999. 447 p.

13
7. Macari V. Eficientizarea utilizării şi dezvoltării potenţialului industrial de producţie şi
export al Republicii Moldova: informaţie de sinteză. Chişinău: INEI, 2005. 66 p.
8. Mărgulescu D. Diagnostic economico – financiar. Bucureşti: Romcart, 1994. 298 p.
9. Mihai I. Analiza situaţiei financiare a agenţilor economici. Timişoara: Mirton, 1997. 298
p.
10. Mihăilescu N. Analiza activităţii economico – financiare. Bucureşti: Victor, 2001. 216 p.
11. Moroşan I. Analiza economico – financiară: metode şi tehnici. Bucureşti: Fundaţiei
„România de mîine”, 2004. 284 p.
12. Niculescu M. Diagnostic global strategic. Bucureşti: Economică, 1997. 445 p.
13. Ouatu C. Analiza economică. Iaşi: Fundaţiei Chemarea, 1995. 241 p.
14. Petrescu S. Analiza şi diagnostic financiar-contabil. Ghid teoretico-aplicativ, ediţia a II-a,
Bucureşti: CECCAR, 2008. 302 p.
15. Petrescu S. Diagnostic economic-financiar. Metodologie. Studii de caz. Bucureşti:
Sedcom Libris, 2004. 220 p.
16. Petrescu S., Mironic M. Analiza economico – financiară: teorie şi aplicaţii. Iaşi: Tiparul,
2002. 296 p.
17. Rusu Viorica, autor colectiv: ASEM. Analiza statistică a activităţii economico –
financiare a întreprinderilor micro şi mici din municipiul Chişinău. Chişinău: ASEM,
2003. 26 p.
18. Şerban P. Analiza activităţii economico – financiare: manual pentru profil economic.
Bucureşti: Didactică şi Pedagogică, 1995. 182 p.
19. Vărzaru P. Sfera muncii: problema optimizării potenţialului uman. Chişinău: [S.n.], 1995.
123 p.
SURSE INTERNET
20. Analiza SWOT – definiţie. 2012. http:/www.efin.ro/analiza_swot_2381/analiza
_swot_definitie.html.
21. Cum se realizează o analiză SWOT. 2011. http://www.efin.ro/imm/consultanta_
marketing /cum _se_realizeaza_o_analiza_swot.

14