Você está na página 1de 25

“EQUIPO DE ELABORACION DE MATERIALES EDUCATIVOS EN QUECHUA INKAWASI - KAÑARIS”

1
Ministerio de Educación

Ministra de Educación
Patricia Salas O´Brien

Viceministro de Gestión Pedagógica Viceministro de Gestión Institucional


José Martin Vegas Torres Fernando Bolaños Galdos

Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural


Elena Antonia Burga Cabrera

Director de Educación Intercultural y Bilingüe


José Antonio Vásquez Medina

Asesoría Técnica Pedagógica:


- Alejandro Paati Antunce Título: KUSHIKUQNU LIYINA:
- Martha Villavicencio Ubillus TANTYANAKUNA, QALLU
- Ruth Dina Santisteban Matto PAKIKUNA, AKRUSTIKUKUNA.
-Ricardo Gonzales Estalla Literatura Infantil
Coordinador Regional de Lengua: Quechua Inkawasi -
Lambayeque en Elaboracion de Kañaris
Materiales en Quechua: Área: Comunicación
- Oscar del Carmen Bernilla Carlos. III y IV Ciclo de Educacion Primaria.
Coordinador Local en Elaboracion Hecho el Depósito Legal en la
de Materiales en Quechua: Biblioteca Nacional del Perú:
-Agapito Calderon Manyay No………….…
Equipo de Autores:
- Nicolasa Bernilla Reyes Impreso en:
- Agapito Calderón Manayay
- María Cristina Chucas Reyes Primera Edición: 2011
- Mario Reyser Díaz Cajo
- Aurora Santiago Bernilla Tiraje: .....
Colaboradores:
- Martin Sánchez Purihuamán MED:
- Cristian Chucas Manayay Dirección: Av. Arqueologia s/n – San
- Asunciona Augustina Calderón Borja
Manayay Teléfono: 6155800 anexo 21165
- Mabel del Rocío Manayay Reupo
- Cronwell Purihuaman Calderón
- Santos Juan Manayay Callaca
- José Gaspar Lucero
Digitación:
- Agapito Calderón Manayay

“EQUIPO DE ELABORACION DE MATERIALES EDUCATIVOS EN QUECHUA INKAWASI - KAÑARIS”


2
NAWPAQ RIMAY

Kay liyina shutin “TANTYANAKUNA, QALLU PUKLLACHINAKUNA, MANYAQ


RURANAKUNA”, linwaras rimaq yaĉakuqkunapaq rurakasha. Chaymi Primariapi kaq
wamrakunapaq, yarpur kamakachikasha. Paykuna rimananta ama qunqananpaq,
munananpaq maypi karpis.

Kay liyinapiqa qamkunaqa liyinkillapa tantyanakunata, qallu pukllachinakuna,


akrustikukunata ima tarinkillapa. Kay rurakashakunaqa Lambayequepa shallqanpi
tarikan.

Kay liyinaqa shallqa wamrakunapa yaĉayninwan rurayninwan ima, rurakasha tukuy


naypaqman lluqshinanpaq.

Kay liyinataqa rimachinaykipaq, liyinaykipaq intrakanaykipaq, chaynulla wakin árya


kurrikularkunapipis yaĉakunaykillapapaq, chayrayku kayta makyashuyanillapa.

Kay rimachinataqa shunquyllapamantapacha kusata yarpur qamkunapaq kamakachisha


kanillapa; unay rukunchikkuna yarpushanta, rurashanta, yaĉachimashanchikta
rimachisha kanillapa.

Kay liyinaqa III y IV ciclo primaria wamra yaĉakuqkunapaq.

Tayta, yaĉachikuqkuna shumaq wamrakunata rimanapi yaĉachishun liyinanpaq


iskribinanpaq, chaynu paykuna ishkay rimanayqun kananpaq.

Rurashakuna

“EQUIPO DE ELABORACION DE MATERIALES EDUCATIVOS EN QUECHUA INKAWASI - KAÑARIS”


3
“EQUIPO DE ELABORACION DE MATERIALES EDUCATIVOS EN QUECHUA INKAWASI - KAÑARIS”
4
Waqtanqa chiqyaq,
yuraq mikunanqa,
murinqa yana
manaqa yuraq.

¿Imataq kanqa? Dos chipchis prendidos en su yura.

Chipchi

Sakayupay muritu kani


tutala purini,
willamatinllapaqa
supir kusata asyachikuni.
Dibujo de un añash saliendo de su
uĉku.
¿pitaq kani?

Añash

“EQUIPO DE ELABORACION DE MATERIALES EDUCATIVOS EN QUECHUA INKAWASI - KAÑARIS”


5
Sarata mikun,
akshuta mikun,
mana tulluyqunchu
lluqarla purin.

¿Imataq kanqa?

Ñushi

Paramu shamutinmi
murulla rikarin,
umachalla purishaqa
qishachimanchik
¿Imataq kanqa?

Inapu/ Inamu/ Inap/arco

“EQUIPO DE ELABORACION DE MATERIALES EDUCATIVOS EN QUECHUA INKAWASI - KAÑARIS”


6
Waĉanarqa
tukyar purini,
waĉashayta
tantar uqllakur
paĉyachini.

¿Pitaq kani?

Pishqu

Pachanla tani
qusayta anakur,
qusay kusata
wakman kayman kuyutin,
mallikta llampuchini. Dibujo de un batán con su mano

¿Imataq kani?

Maray

“EQUIPO DE ELABORACION DE MATERIALES EDUCATIVOS EN QUECHUA INKAWASI - KAÑARIS”


7
Kimsa yanalla rumipa
ananpi tani,
ninata kachkatinllapa,
mikuyta ruriypi yanuni.

¿Imataq kani?
.
Manka

Qiwata mikun,
. ishkay waqrakunayqun,
lichita qumanchik.

¿Imataq kanqa?

Baka

“EQUIPO DE ELABORACION DE MATERIALES EDUCATIVOS EN QUECHUA INKAWASI - KAÑARIS”


8
Parala, parala
pachata tikrar
wakman rin,
kayman shamun
runata ikichakur.

¿Imataq kanqa?

Yunta

Kusata rimatin uyakuni,


kusata takitin
shunquy kushikun,
imuras nirpis
allinta willaman.

¿Imataq kanqa?

Radio.

“EQUIPO DE ELABORACION DE MATERIALES EDUCATIVOS EN QUECHUA INKAWASI - KAÑARIS”


9
mamanqa uysha,
mamay ruran,
qasaymanta quñuchiman,
tamyamanta washaman.

¿Imataq kanqa?

Punchu

Wamrakuna runakuna
wakman kayman
kallpachiman
paykuna shaykutinqa
nuqapis samani.

¿Imataq kani?

Pelota

“EQUIPO DE ELABORACION DE MATERIALES EDUCATIVOS EN QUECHUA INKAWASI - KAÑARIS”


10
Uk qiritu chupika raĉpata
umanpi watakusha,
qaranpi takachishaqa
piñakur kachkakan.

¿Imataq kanqa?

Puspura o puspuru

Puktay rurimanta
Ishkimuni,
qiruta chiqyarachini
yakuta achkachani.

¿Imataq kani?

Tamya

“EQUIPO DE ELABORACION DE MATERIALES EDUCATIVOS EN QUECHUA INKAWASI - KAÑARIS”


11
Wakman pukala
kayman pukala
purichiman,
kirutapis puytiqyupay
ratachin.

¿Imataq kanqa?

Wayra

“EQUIPO DE ELABORACION DE MATERIALES EDUCATIVOS EN QUECHUA INKAWASI - KAÑARIS”


12
“EQUIPO DE ELABORACION DE MATERIALES EDUCATIVOS EN QUECHUA INKAWASI - KAÑARIS”
13
Pachapi paĉalla pakĉa,
pakĉa pachapi paĉyan
paĉalla pakĉa pachapi
pakĉaĉi paĉalla paĉyan.

Ullqu allqu katin


runashi chay ullqu allquta
apakusha,
amun rikarimurshi
ullqu allqunta tikrar apasha.

“EQUIPO DE ELABORACION DE MATERIALES EDUCATIVOS EN QUECHUA INKAWASI - KAÑARIS”


14
Kimsa shali mishi mikun
mikun kimsa shali mishi,
mikunllapa shilkuta
kimsa shali mishikuna.

Ĉukyak ĉupanta ĉaspir


ĉukir ĉupanta parin,
parir ĉupanta shachir ĉukyak
ĉupanta kuyuchin.

“EQUIPO DE ELABORACION DE MATERIALES EDUCATIVOS EN QUECHUA INKAWASI - KAÑARIS”


15
Baka muru muri muruta mikun
muri muruta mikun baka muru,
chay muru murita mikur
baka muru muru murulla purin.

Kuĉi allqupa ĉakinpi karan,


kaniran kuĉi ĉakinmanta
ullqu allqu karan,
mana yaĉanichu,
kuĉiqa ullqu imaĉi karan.
Dibujo de una pulga sobre el
lomo del perro

“EQUIPO DE ELABORACION DE MATERIALES EDUCATIVOS EN QUECHUA INKAWASI - KAÑARIS”


16
Uwan uwan uqa
awan awan anuku
das purin añash,
das purin allqu
añash, ayquwan purin.

Rukitu kamchakun,
yanalla kallanapi,
rukitupa kallanan Una viejita tostando cancha en
kamchalla, una kallana.

kamcha yanalla rupasha.

“EQUIPO DE ELABORACION DE MATERIALES EDUCATIVOS EN QUECHUA INKAWASI - KAÑARIS”


17
Shanka kuru shapshupi,
shankalla shapshupis,
shanka kuru,
shapshupa kurun.

Qaqapi qallata tarisha,


qallaqa qallulla qaqapi,
llaqapa rurinpi qallaqa,
llaqaqa qallapa
qichqanpi.

“EQUIPO DE ELABORACION DE MATERIALES EDUCATIVOS EN QUECHUA INKAWASI - KAÑARIS”


18
Yana rumipa rurinpi
runa rumita rurinpi ĉuran,
rumipa rurinpi runtuta ĉuran,
ĉuran runtuta rumipa rurinpi,
rumipi ĉuran mankata
mankapi yanukun runtuta.

Qallu qilla qischaman,


qischaman qallu qilla
qusu qasquyta qishachin,
qishachin qasquyta qusu
qallu qilla qischaman
qischaman qallu qilla.

“EQUIPO DE ELABORACION DE MATERIALES EDUCATIVOS EN QUECHUA INKAWASI - KAÑARIS”


19
“EQUIPO DE ELABORACION DE MATERIALES EDUCATIVOS EN QUECHUA INKAWASI - KAÑARIS”
20
Runa.
Uray shamun.
Nanllata.
Allaq,allaq ĉakranman.

Runakuna warmikuna
Uramanta shamunllapa
Nanllata utqayla utqayla
Ayllunkunata watukuq.

“EQUIPO DE ELABORACION DE MATERIALES EDUCATIVOS EN QUECHUA INKAWASI - KAÑARIS”


21
Runa allin
yarpuyniyqun.
Unaymanta chaynu
kasha.
Nishanta shumaq rurar.
Ayllunta yanapasha.

Yaĉachikuq runa kanki.


Allaq allaq.
Ĉamunki.
Apamunki mushuq yaĉakuyta.
Chaynu tukuy.
Imanutaq liyiyta yaĉakusha.
Kananqa tukuynin kusa runami.
Ukniykunaqa.
Qayanakur qayanakur yaĉay
wasiman shamunchikllapa.

“EQUIPO DE ELABORACION DE MATERIALES EDUCATIVOS EN QUECHUA INKAWASI - KAÑARIS”


22
Inkawasi shumaq pacha.
Nuqakuna munashunillapa.
Kanan diyaykipi tuktuta.
Apamunillapa.
Warmikuna tukturan.
Allip nasquy rikarin.
Shunqunmanta pacha.
Inkawasipaq yarpun.

Akshuta takiqnu takiqnu.


Kusalata yanukuni.
SHamutin mamayta.
Ukniyta qaranaypaq.
Pishquytapis.
Itakutiy mikun.

“EQUIPO DE ELABORACION DE MATERIALES EDUCATIVOS EN QUECHUA INKAWASI - KAÑARIS”


23
Uqaman.
Yanalla yanalla kusata.
SHamuran, chaymanta.
Allqu kanir yarquchiran.

Mamanchik
Amitunchik yupay
Maypipis
Imuraspis
Tukuydiya, tukuy
Añu, añu kusata
Nuqanchikpaq yarpur
CHiqapta llakikur purin
Imanu kashamapis,
Kay warmiqa,
Pullanchik purin mana
Ashunchu.

“EQUIPO DE ELABORACION DE MATERIALES EDUCATIVOS EN QUECHUA INKAWASI - KAÑARIS”


24
SHumaq shunquyqun
Unta yarpuyniyqun
Naypaqman yarpuchiman
Qam
Imanuĉi
Tukuypaq yarpunki
Unta yarpuyniykiwan,
Nuqatapis munamanki.

Kañariqa kusa shumaq


Ayllunkuna, kusala
Ñukñu shunquyqun.
Amitunchik San Juanta
Risanllapa, tukuy
Iglysyaman rinllapa
Santa misata uyakuq.

“EQUIPO DE ELABORACION DE MATERIALES EDUCATIVOS EN QUECHUA INKAWASI - KAÑARIS”


25