Você está na página 1de 4

FLL 0433 – Elementos de Linguística I Profa.

Elaine Grolla
 
 
EXERCÍCIOS DE TRANSCRIÇÃO FONÉTICA
(Exercícios adaptados de: CRISTÓFARO-SILVA, Thaïs ; YEHIA, Hani Camille . Sonoridade em Artes, Saúde e
Tecnologia. BH: Faculdade de Letras, 2009. Disponível em http://fonologia.org. ISBN 978-85-7758-135-1).

1. De acordo com a sua pronúncia, transcreva foneticamente as palavras que se seguem:


1. Elegante eleˈɡɐt̃ ʃɪ 14. Exílio eˈziʎʊ
2. Carregamento kaxeɡaˈmẽtʊ 15. Venenosa veneˈnɔzɐ
3. Ajudante aʒuˈdɐ̃tʃɪ 16. Enxurrada ẽjʃuˈxadɐ
4. Congelados kõʒeˈladʊs 17. Existente ezisˈtẽjtʃɪ
5. Amplitude ɐp̃ lɪˈtudʒɪ 18. Mangueira mɐˈ̃ ɡeɾɐ
6. Embrulhadinho ẽȷb̃ ɾuʎaˈdʒiɲʊ 19. Principal pɾĩsiˈpaw

7. Refrigerante xefɾiʒeˈɾɐt̃ ʃɪ 20. Exagerado ezaʒeˈɾadʊ


8. Casamento kazaˈmẽtʊ 21. Meiguice mejˈɡisɪ
9. Papel paˈpɛw 22. Geléia ʒeˈlɛja
10. Armazém aɾmaˈzẽȷ ̃ 23. Amanheceu amɐɲ̃ eˈsew

11. Caranguejo kaɾɐˈ̃ ɡeʒʊ 24. Cabeleleiro kabeleˈlejɾʊ


12. Soldado sowˈdadʊ 25. Colorama koloˈɾɐ̃mɐ
13. Agiota aʒiˈɔtɐ 26. Joelheira ʒoeˈʎejrɐ
2. Transcreva foneticamente as palavras abaixo, de acordo com a sua pronúncia, e indicando a sílaba tônica.
Note que o acento gráfico foi omitido.

1. Assimetrico a.si.ˈmɛ.tɾi.kʊ 7. Parafernalia pa.ɾa.feɾ.ˈna.ʎjɐ


2. Simbolico sĩ.ˈbɔ.li.kʊ 8. Atum a.ˈtũ
3. Buscape bus.ka.ˈpɛ 9. Simbolismo sĩ.bo.ˈliz.mʊ
4. Cafeteria ka.fe.te.ˈɾi.ɐ 10. Simetria si.me.ˈtɾi.ɐ
5. Vocalica vo.ˈka.li.ka 11. Lapis ˈla.pis
6. Capim ka.ˈpĩ 12. Amem a.ˈmẽj

3. tɾɐ͂sˈkɾevəә u ˈtestʊ aˈbajʃʊ fonɛtʃikaˈme͂ tʃɪ ˈdʃɪ aˈkoɾdʊ ko͂ ˈsuəә pɾoˈnu͂ sjəә

“Uma página na internet que costuma ajudar os esquecidos da rede inaugura nesta semana um novo serviço
para quem não quer esquecer as datas de vencimento de contas a pagar e de investimentos novos.”

[ũmɐ ˈpaʒinɐ ˈna ĩteɾˈnɛtʃɪ ˈki kusˈtumɐ aʒuˈdaɾ ˈuz eskeˈsiduz ˈda ˈxedʒɪ inawˈguɾɐ ˈnɛstɐ seˈmɐñ ɐ
ˈũm ˈnovʊ seɾˈvisʊ ˈpaɾɐ ˈkẽȷ ̃ ˈnɐw
̃ ˈkɛɾ eskeˈseɾ ˈaz ˈdatɐz ˈdʒɪ vẽsiˈmẽtʊ ˈdʒɪ ˈkõtaz ˈa paˈɡaɾ ɪ
ˈdʒɪ ĩvestʃimẽtʊz ˈnɔvus]

4. Indique a forma ortográfica de cada uma das palavras que se seguem.

1. seca [ˈsɛkəә] 16. assa [ˈasəә]

1  
 
FLL 0433 – Elementos de Linguística I Profa. Elaine Grolla
 
 
2. mito [ˈmitʊ] 17. bola [ˈbɔləә]
3. teto [ˈtɛtʊ] 18. cheiro [ˈʃeɾʊ]
4. sopa [ˈsopəә] 19. suja [ˈsuʒəә]
5. chá [ˈʃa] 20. tenta [ˈte͂ təә]
6. posse [ˈpɔsɪ] 21. lã [ˈlɐ͂]
7. lá [ˈla] 22. mudo [ˈmudʊ]
8. Zeca [ˈzɛkəә] 23. haja [ˈaʒəә]
9. uso [ˈuzʊ] 24. jaca [ˈʒakəә]
10. reta [ˈxɛtəә] 25. boba [ˈbobəә]
11. bucha [ˈbuʃəә] 26. minto [ˈmı͂ tʊ]
12. asa [ˈazəә] 27. já [ˈʒa]
13. cata [ˈkatəә] 28. anjo [ˈɐ͂ʒʊ]
14. bomba [ˈbo͂ bəә] 29. bruxa [ˈbɾuʃəә]
15. acha [ˈaʃəә] 30. mês [ˈmes]

5. Dê um exemplo em forma ortográfica e fonética de cada um dos sons consonantais do português listados
abaixo:

Som Ortografia Fonética Som Ortografia Fonética


[p] [z]
[b] [ʃ]
[t] [ʒ]
[d] [x]
[k] [m]
[ɡ] [n]
[tʃ] [ɲ ]
[dʒ] [l]
[f] [ɾ]
[v] [j]
[s] [w]

6. pɾeˈe͂ ʃəә u ˈkwadɾʊ aˈbajʃʊ eze͂ plifiˈkɐ͂dʊ ˈkadəә ˈso͂ ˈko͂ ˈu͂ məә paˈlavɾəә ˈdʊ puɾtuˈɡes // sew
eˈze͂ plʊ ˈdɛvɪ isˈtaɾ ı͂ tɾɐ͂skɾiˈsɐ͂w foˈnɛtʃikəә

1. [tʃ] _______________________ 6. [ı͂ ] ________________________


2. [m] _______________________ 7. [e͂ ] _________________________
3. [ɾ] _______________________ 8. [əә] _________________________
4. [ʒ] _______________________ 9. [o͂ ] _________________________
5. [k] _______________________ 10. [u͂ ] _________________________

7. Faça a transcrição fonética para cada uma das palavras listadas. Tenha o seu idioleto como referência.

2  
 
FLL 0433 – Elementos de Linguística I Profa. Elaine Grolla
 
 

Ortografia Fonética
1. Ajudante aʒuˈdɐ̃tʃɪ
2. Compressa kõˈpɾɛsɐ
3. Rebola xeˈbɔlɐ
4. Quadro ˈkwadɾʊ
5. Engenharia ẽjʒeɲaˈɾiɐ

6. Impresso ĩˈpɾɛsʊ
7. Adiado adʒiˈadʊ
8. Exemplar ezẽˈplaɾ
9. Cruel kɾʊˈɛw
10. Gesso ˈʒesʊ

8. tɾɐ͂sˈkɾevəә fonɛtʃikaˈme͂ tʃɪ as paˈlavɾəәs ki si ˈsɛɡe͂ j // aˈdɔtʃɪ a pɾoˈnu͂ sjəә dʒi sew idʒjoˈlɛtʊ //
ˈmaɾkɪ u aˈse͂ tʊ ˈto͂ nɪkʊ

oɾtoˈɡɾafɪkəә foˈnɛtʃɪkəә oɾtoˈɡɾafɪkəә foˈnɛtʃɪkəә

1. Congelado kõʒeˈladʊ 7. Argila aɾˈʒilɐ


2. Insensatez ĩsẽsaˈtejs 8. Alguém awˈgẽj
3. Empresta ĩˈpɾɛstɐ 9. Gentilmente ʒẽtʃiwˈmẽjtʃɪ
4. Saudade sawˈdadʒɪ 10. Justiça ʒusˈtʃisɐ
5. Importa ĩˈpɔɾtɐ 11. Enguiçado ẽjɡiˈsadʊ
6. Lagartixa laɡaɾˈtʃiʃa 12. Gerente ʒeˈɾẽjtʃɪ

9. Faça a transcrição fonética das palavras listadas na tabela abaixo. Tenha o seu idioleto como referência.

Ortografia Fonética

1. Argumento aɾguˈmẽtʊ
2. Guerreiro ɡeˈxejɾʊ
3. Indiscreto ĩdʒisˈkrɛtʊ
4. Confidencial kõfidẽsiˈaw
5. Gincana ʒĩˈkɐñ ɐ
6. Prejudicar pɾeʒudʒiˈkaɾ
7. Chapéu ʃaˈpɛw
8. Argila aɾˈʒilɐ
9. Reacordar xeakoɾˈdaɾ
10. Chatice ʃaˈtʃisɪ

3  
 
FLL 0433 – Elementos de Linguística I Profa. Elaine Grolla
 
 

10. Indique a forma ortográfica de cada um dos exemplos que se seguem (podem ocorrer seqüência de
palavras).

Forma ortográfica Belo Horizonte (MG) Rio de Janeiro (RJ) Teófilo Otoni (MG)

1. paz [ˈpas] [ˈpajʃ] [ˈpaz]


2. luz [ˈlus] [ˈlujʃ] [ˈluz]
3. mês passado [mespaˈsadʊ] [mejʃpaˈsadʊ] [mespaˈsadʊ]
4. paz calorosa [paskalɔˈɾɔzəә] [pajʃkalɔˈɾɔzəә] [paskalɔˈɾɔzəә]
5. luz tardia [lustaɦˈdʒiəә] [lujʃtaɦˈdʒiəә] [lustaɦˈdʒiəә]
6. mês bonito [mezbuˈnitʊ] [mejʒbuˈnitʊ] [mezbuˈnitʊ]
7. paz dada [pazˈdadəә] [pajʒˈdadəә] [pazˈdadəә]
8. luz grotesca [luzɡɾoˈteskəә] [lujʒɡɾoˈteʃkəә] [luzɡɾoˈteskəә]
9. mês inteiro [mezı͂ ˈteɾʊ] [mejzı͂ ˈteɾʊ] [mezı͂ ˈteɾʊ]
10. paz almejada [pazawmeˈʒadəә] [pajzawmeˈʒadəә] [pazawmeˈʒadəә]
11. luz horrorosa [luzɔhɔˈɾɔzəә] [lujzɔhɔˈɾɔzəә] [luzɔhɔˈɾɔzəә]
12. mês [ˈmes] [ˈmejʃ] [ˈmes]
13. meses [ˈmezɪs] [ˈmezɪʃ] [ˈmezɪz]
14. luz [lus] [lujʃ] [lus]
15. luzes [ˈluzɪs] [ˈluzɪʃ] [ˈluzɪz]

11. siɾˈkulɪ us ˈsejz ˈexʊz dʒi tɾɐ͂skɾiˈsɐ͂w nʊ ˈtestʊ aˈbajʃʊ // ko͂ siˈdɛɾɪ a pɾoˈnu͂ sɪəә dʃɪ ˈsɐ͂w
ˈpawlʊ

ˈu͂ pɾoˈble͂ məә ki ˈew ˈvɛʒʊ ˈı͂ iʃtuˈdaɾ a ˈfaləә ɛ ki ɛ ˈmu͂ ȷ͂ tʊ dʒiˈfisiw saˈbex ˈko͂ mʊ as
peˈsowəәʃ ˈfalɐ͂w // ˈte͂ j ˈʒe͂ jtɪ puɾ eˈze͂ plʊ kiˈ faləә ku͂ ˈzı͂ ɲəә i ˈtem ˈʒe͂ jtʃɪ ki ˈfaləә kuˈzı͂ ɲəә

12. Sublinhe os trechos em que a representação fonética está inadequada e faça as correções fonéticas
necessárias na linha abaixo. Há 8 casos em que a transcrição não é adequada. A pronúncia adotada é a de São
Paulo.

[ˈtodʊs ˈuz ı͂ ˈsajʊz ˈdʒi ˈu͂ ˈoljʊ ˈdi ˈvidɾʊ ʒiˈɾɐ͂w ˈe͂ j ˈtoxnʊ ˈdi
ˈu͂ məә ˈse͂ nəә dezˈkɾitəә ˈnu ˈko͂ ɲtʊ xoˈmew ˈi ʒuliˈɛtəә ı͂ kluˈidʊ
ˈnu ˈlivɾʊ ˈnotəәz ˈdʒi mɐ͂ˈfɾedʊ xɐ͂ˈʒɛw]

[ˈtodʊz ˈuz ı͂ ˈsajʊz ˈdʒi ˈu͂ ˈoljʊ ˈdʒi ˈvidɾʊ ʒiˈɾɐ͂w ˈe͂ j ˈtoɾnʊ ˈdʒi

ˈu͂ məә ˈse͂ nəә desˈkɾitəә ˈnu ˈko͂ tʊ xoˈmew ˈi ʒuliˈetəә ı͂ kluˈidʊ

ˈnu ˈlivɾʊ ˈnɔtəәz ˈdʒi mɐ͂ˈfɾedʊ xɐ͂ˈʒɛw]

4