Você está na página 1de 6

พูดเปิ ด: โฮ โงง โงย โฮ ละ โห่ โงง่ โงย้

พูดปิ ด: เอชา เอชา ชา ชะ ฉ่า ชา หนอยแม่

้ ที่ 1 ออกเดท อีกฝ่ายชวน ฝ่ายเราไมไ่ ป/ปฏิ


หั วขอ ป ปฏิเสธ

บทที่ 1 บทนํา
สวัสดีครับคุณพี่คนนัน ้ บอกจะมาจีบกันมั่นใจใชไ่ หม
คิดละ่ สิวา่ มาจีบน้อง แลว้ น้องจะตอ้ งรับรักพี่ไว้
ตัวน้องนัน ้ ไมไ่ ดเ้ ลิศเลอ ่ อ็ ยากเจอคนที่เคา้ จริ งใจ
แตก
และจากที่ดูๆกันแลว้ น้องคงไมแ ่ คลว้ โดนเทร่ าํ ไป

้ ญิงเริ่ ม)
บทนํา (​ สาํ รอง ถา้ ผูห

กราบสวัสดีนะคะพี่ๆ บอกไวเ้ ลยตรงนี้ หนู ชนะใสๆ


ขา่ วคาวเรื่ องพี่กม็ ีเยอะแยะ อยา่ มาทาํ เจ๊าะแจ๊ะหนู ไมไ่ ดใ้ จงา่ ย
ไหนลองบอกขอ ้ ดีมาซิ ถา้ ไมไ่ ดน ้ ้ อยนิ ดหนู จะรับฟังไว้
โปรไฟลห ์ นู ดีขนาดนี้ คงไมบ ่ า้ จี้ยอมคบดว้ ยงา่ ยๆ

บทที่ 2 โยนเหรี ยญๆ ถา้ เคา้ มาหยอด+อวดวา่ ตัวเองดี


กะอีแคห่ มุนเหรี ยญยังไมก ่ ลา้ ๆ ยังจะมีหน้ามาขอเดทอีกรึ ไง
พอจะเป่ายิ้งฉุ บก็ไมเ่ อา โหเธองี่เงา่ กันเกินไปไหม
ขอบอกเลยนะคุณพี่ๆ ทาํ ตัวดีๆ คอ่ ยมาพบกันใหม่
จะชอบใครมันอยูท ่ ่ีการกระทาํ ดีหรื อชั ่วน้องก็จาํ มันไวใ้ สใ่ จ

บทที่ 3 เคา้ มาจีบ


ขอโทษนะคะพี่ขา คิดวา่ จะมาชวนไปเดทไหน
ไปฟังเพลงดูหนังเนตฟลิกซ์ สยามเซนสยามดิสเซนเวิรลก็วา่ ไป
หรื อจะชวนเดินเลน ่ ชิวๆ ถา่ ยรู ปชมวิวให้ใจมันผอ่ นคลาย
น้องวา่ น่าสนใจดีนะ แตข่ อถามไดป้ ่ ะชวนมาแลว้ กี่ราย

บทที่ 4 กรณี โดนขอเบอร์


จะมาขอเบอร์น้องหรอจะ้ ขอรี มายกอ ่ นนะวา่ เป็ นคนที่เทา่ ไหร่
1 3 5 7เป็ นเลขคี่ แตถ ่ า้ มีพ่ีเราจะเป็ นคูไ่ หม
้ ให้ไมไ่ ดห
เบอร์น้องนัน ้ รอก แตเ่ ดี๋ยวจะบอกไอดีไลน์ให้
อยากทักทักไดท ่
้ ุกเมือ แตถ ่ า้ น้องเบื่อ ขอญาติดองไว้

บทที่ 5 ขอเบอร์ 2 (ตอ่ จากขา้ งบนถา้ ไดเ้ สนอตอ่ )


ที่พูดนี่ ไมไ่ ดเ้ ลน
่ ตัว แตน ้ ั ่ วตอ
่ ้ องไมไ่ ดม ้ งขออภัย
น้องผา่ นมานักตอ่ นัก คิดวา่ เรารู้ จักกันดีแลว้ หรื อไง
เบอร์น้องเนี่ ยซื้อมาเเพง เอาไวเ้ เจกเเจงให้กับคนรู้ ใจ
ไมต
่ อ
้ งเสียใจหรอกนะคะ เพราะเดี๋ยวพี่กจ็ ะไปหาคนใหม่

บทที่ 6 เสนอ ; ดูสภาพตัวเองดว้ ย ฉันสวยฉันฮอต


พี่จา๋ กอ
่ นจะมาจีบน้อง ดูสภาพของตัวเองกอ ่ นไหม

มาๆเดียวให้ยืมกระจก พี่จะไดพ
้ กสอ่ งเตรี ยมใจไว้
น้องนัน ้ ก็ไมค
่ อ่ ยฮอตมาก แตค ่ นก็อยากคุยดว้ ยตลอดไง
โทษทีนะจ๊ะพี่จา๋ ขอบอกเลยวา่ กลับบา้ นเถอะไป

บทที่ 7 รักจริ งตอ้ งเปยไ์ ด้


แนะนํานะคะแนะนํา ถา้ รักจริ งตอ้ งทาํ ตอ
้ งเปยน ์ ้ องได้
แตเ่ งินเก็บน่ะมีอยูห
่ รอ เกิดมีไมพ ่ อก็อยา่ มารอเซยไ์ ฮ
น้องน่ะจริ งจังกวา่ ที่คด
ิ ไมใ่ ชม่ าจีบติดแตว่ า่ เปยไ์ มไ่ หว
อะ่ ไหนลองพูดมาซิคะ น้องอยากรู้ ละคะ่ วา่ พี่ดียังไง

บทที่ 8 เราเริ่ ม ; มีปัญญาซื้อของให้มัย้


จะสิน้ ปี แลว้ จ๊ะพี่จา๋ พี่มีปัญญาซื้อของขวัญไหม
น้องอยากไดเ้ สื้อกระเป๋ารองเทา้ ขอแคเ่ บาๆกุชชี่ออฟไวท์
หรื อจะชาแนลก็ดี ชว่ ยหน่อยสิพ่ีน้องนัน
้ อยากได้
ถา้ การเงินพี่ไมข่ ั ดขอ ้ ง น้องก็จะลองคิดๆดูใหม่

บทที่ 9 เลือกคนดีท่ีนิสัย (ฮาๆ)


จะเลือกใครตอ ้ งคิดหนักนะพี่ ้ งหาคนที่มีนํา้ ใจเขา้ ไว้
ตอ
ไมไ่ ดด ้ ูคนที่หน้าตา แตถ่ า้ หลอ่ ลากมาน้องก็ยอมได้
นิ สัยนี่ คือสว่ นสาํ คัญ สว่ นนิ สัยรวยนัน ้ น้องยอมพลีกาย
อะ้ จริ งๆขอแคเ่ ป็ นคนดี แตพ ่ วกพี่ๆมีขอ้ นี้ ซะที่ไหน

บทที่ 10 ปฏิเสธ
ขอโทษนะคะไมว่ า่ ง นี่ ไมใ่ ชข่ อ
้ อา้ งแตน่ ้ องไมส่ นใจ
ก็ไมใ่ ชว่ า่ พี่ไมห
่ ลอ่ แตถ ่ า้ เกิดหน้ามอ่ คงตอ ้ งเซยก์ ูด
้ บาย
ที่บอกวา่ จะมาจีบกัน แลว้ ผูห ้ ญิงคนนัน ้ เป็ นพี่น้องหรื อยังไง
บอกเลยนะวา่ เราไมโ่ อ อยา่ มาทาํ คุยโมว้ า่ รักน้องหมดใจ

บทที่ 11 บทจบสุดทา้ ย
คือจริ งๆน้องก็ไมว่ า่ ง แคล อังกฤษ ครู กวางยังไมถ ่ ึงไหน
มหาลัยกับไฟนอลก็มี ้
เอาเวลานี ไปอา่ นสอบดีกวา่ มัย้
่ นนะพี่
รักไมย่ ุง่ มุง่ แตเ่ รี ยนกอ ตอ้ งขอโทษทีท่ีทาํ ให้เสียใจ
ลากอ่ นนะจ๊ะพี่จา๋ แลว้ ไมต
่ อ
้ งกลับมาพบเจอกันใหม่
บทที่ 12 ถา้ เคา้ บอกวา่ เปยไ์ ด้
แลว้ ไอที่บอกจะมาปงมาเปย ์ เลี้ยงดูตัวเองไหวแลว้ หรื อไง
ตัวน้องไมใ่ ชค ่ นเรี ยบงา่ ย แตถ ่ า้ น้องอยากจะไดพ ้ ่ีจา่ ยไหวไหม
อยา่ มาพูดวา่ พอ่ แมพ ่ ่ีรวย เกง่ จังเรื่ องอวยฟังแลว้ ราํ คาญใจ
้ ่ีไมไ่ ดห
เงินที่ใชพ ้ ามาเอง พูดแบบนักเลงก็ขอพอ่ แมก ่ ินไง

บทที่ 13 ​ถา้ เคา้ เลน่ มุกเสี่ยวมา


คิดจะทาํ ให้น้องนัน ้ เขิน เลห่ เ์ หลี่ยมเยอะเกินน้องรับไมไ่ หว
มุกเสี่ยวๆที่พูดมาน่ะ ้
ทอ่ งมานานมัยคะอยากรู ้ จากใจ การพูด
การจาหวานเลี่ยน ่ ไ็ มอ่ าจะเปลี่ยนความคิดน้องได้
แตก
คิดละ่ สิวา่ น้องจะหลงกล พอดีน้องเป็ นคนน้องไมไ่ ดเ้ ป็ นควาย
.

บทที่ 14 แซะ
พี่อาจจะผา่ นผูห ้ ญิงมาเป็ นร้อย คุณภาพน้อยเน้นปริ มาณไง
ถา้ คิดวา่ เกง่ กลา้ มากพอ อยา่ มุดแตห
่ น้าจอมองหน้าหนู กอ ่ นไหม
อยา่ ทาํ เหมือนหนู ใจงา่ ยสิ พี่คงมองผูห้ ญิงที่แตเ่ พียงนอกกาย
จะห้าร้อยพันนึ งหรื อพันห้า หนู ไมเ่ หมือนป้าๆที่จะยอมพี่งา่ ยๆ

บทที่ 15 ​เรื่ องเรี ยน


ไมอ่ ยากฟังเสียงนกเสียงกา แคอ่ า้ ปากมาน้องก็เหนลิ้นไก่
ทาํ มาเปนพูดจาโคตรจะดี หน้าตาอยา่ งนี้ นี่ มันมีดีแคไ่ หน
การเรี ยนพี่เป็ นยังไงนะ ติดเอฟรึ ป่ะกลา้ โชวเ์ กรดมัย้
ถา้ เกิดมาทาํ ไดแ้ คน ่ ้ี บอกเลยนี่ พี่ไสหัวกลับไป

หั วขอ ้ ที่ 2 ข​ ายของ อีกฝ่ายซื้อ ฝ่ายเราขาย (ของดีมีคุณภาพ)


บทที่ 1 ชวนให้เขา้ มาซื้อ
สวัสดีครับ สวัสดี คุณพงคุณพี่สนใจจะซื้อไหม
ของเรานัน ้ ราคาถูก หลายคนหน่ะพูด อยากจะรี ววิ ให้
้ ั กผลไมน
ทังผ ้ านา เอา้ เร่เขา้ มาถามไดด ้ ู ได ้
บอกเลยวา่ ไมม ่ ีผิดหวัง พวกคุณนัน ้ ยังตอ
้ งยกนิ้ วให้

บทที่ 2 ชวนให้ซ้ ือ + เคลมวา่ ผลไมเ้ ราดี


เห็นเดินผา่ นไปแลว้ ก็ผา่ นมา ก็อยา่ ไดผ ้ า่ นมาแลว้ ก็ผา่ นไป
ผลไมเ้ รานัน้ ปลอดสารพิษ ่
พีไมต ่ อ
้ งคิดกินแลว้ จะติดใจ
ราคาถูกเป็ นของอิมพอร์ต นี่ เพราะร้านพี่รอดภาษี มาได้
ขอร้องเถอะอยา่ มัวลีลา รี บสั ง่ ซื้อมาเร็วๆให้ไวๆ
บทที่ 3 ขายผลไม้ : กลว้ ย
ชะลอความแกต ้ งกลว้ ยนํา้ วา้
่ อ รักษาอา/การทอ ้ งเสียเร็วไว
บรรเทาริ ดสีดวงทวาร ่ ่
ทีพีเป็ นมานานน้องวา่ ชว่ ยไ้ด้
อีกทังช้ ว่ ยเรื่ องโลหิตจาง เลือดขน
้ คนไมจ่ างฟังดูโอไหม
ขี้หงุดหงิดหรื อนอนไมห ่ ลับ แกไ้ ขชะงัดนักเห็นมาถมไป

บทที่ 4 ขายผัก
อีกผักบุง้ ชว่ ยบาํ รุ งสายตา ปู่ยา่ น้าอาซื้อไปฝากกันได้
เพิม ่ ศั กยภาพบาํ รุ งสมอง ยิง่ หน้าหมองๆแบบน้องตอ ้ งใช้
มีสารตา้ นอนุ มูลอิสระ ่ ๆนะจะ้ ผิวเปลง่ ปลั่งได้
ไมใ่ ชเ่ ลน
ยิง่ พวกพี่ๆที่เป็ นคอเหลา้ ชว่ ยถอนพิษเมาให้หายเร็วไว

บทที่ 5 ขายพริ ก
นี่ หน่ะพริ กขี้หนู แซบ
้ แสบ สุดแสนจะแซบ ่ ใชท
้ าํ อาหารได้
ดีกรี ไมใ่ ชแ
่ คค่ วามเผ็ดร้อน ใครกินเป็ นตอ ้
้ งลุกฮอตดังไฟ
สรรพคุณดี/ราคายอ่ มเยาว ์ สบายกระเป๋าใครๆก็ซ้ ือได้
ขีดแถมขีดคุม ้ กวา่ นี้ ไมม
่ ี ่ ้ ือให้มันรู้ ไป
ดีขนาดนี้ ไมซ

บทที่ 6 ขายผลไม้
จะแอปเปิ้ ลมะละกอหรื อจะกลว้ ย องุน
่ ก็ดว้ ยของสดของใหม่
มีหลายคุณภาพมีหลายราคา มามะพี่มาลองดูกอ ่ นไหม
แตงโมมังคุดก็มี หน้านี้ ผลดีเลือกมาเร็วเดี๋ยวลดให้
บอกเลยร้านหนู อะพรี เมี่ยม ลองแวะมาเยี่ยมถา้ พลาดจะเสียดาย

บทที่ 7 กรณี อีกฝ่ายดา่ ของเรา


ใครวา่ ของเราไมม ่ ีราคา นี่ ประยุทธจ์ ั นทร์โอชาคอยตรวจเช็คให้

่ ือก็ยังพอวา่
ถา้ ไมซ แตน ่ ่ี มาดา่ น้องไปทาํ อะไรให้
อยา่ เอาเปรี ยบคนหาเชา้ กินคา่ ํ นี่ แมค ่ า้ ตาดาํ ๆนะจะ้ รู้ ไหม
ผักผลไมเ้ ราคอยตรวจเช็ค กม ้ จนหลังเคล็ดสงสารกันไหม

บทที่ 8 ไมย่ อมซื้อซั กที


มัวแตค่ ุยนี่ จะซื้อไมซ่ ้ ือ อยา่ มาทาํ เป็ นดื้อพี่จะซื้อหรื อไม่
ของมากมายก็ไมแ ่ พงมากนัก ลองเลือกมาสั ก/อยา่ งน้องก็ดีใจ

ของดีสดสดเพิงมาจากสวน อยา่ กระอักกระอว่ นรี บเลือกซื้อไป
ของมีประโยชน์ถา้ พี่ไมเ่ อา ก็เชิญไปมัวเมากับอยา่ งอื่นตามสบาย

บทที่ 9 กรณี อีกฝ่ายบอกไมม


่ ีเงินแลว้
มาหน้าร้านพี่-แตไ่ มม ่ ีตังค์ ้
ก็คือคิดจะตังใจไม ่ ้ ือหรื อไร

ถา้ ไมค ิ ซื้ออยา่ มายืนเกะกะ
่ ด เห็นกันจะๆ จะปฏิเสธทาํ ไม
บอกเลยของฉันน่ะมีคุณภาพ ่ ีหยาบแลว้ พี่จะเสียใจ
เนื้ อไมม
ลูกคา้ ประจาํ ทุกคนก็บอก ร้านเราไมห่ ลอก การันตีได้

บทที่ 10 อีกฝ่ายไมซ ่ ้ ือซั กที ; บทจบ


คนอะไรซื้อยากซื้อเย็น ราคาก็ไมเ่ ห็นวา่ จะแพงตรงไหน
แลว้ ที่มาบอกวา่ ไมม ่ ีตัง หรื อแคม่ ายืนบังไมใ่ ห้ฉันขายใคร
ขอร้องเลยนะคุณพี่ ชว่ ยซื้อซั กทีกอ
่ นตลาดจะวาย
ละถา้ ไมซ่ ้ ือจะมายืนเพื่อ ฉันละ่ โคตรเบื่อรี บออกไปไกลๆ

บทที่ 11 กรณี เขากลา่ วหาวา่ สินคา้ ไมด


่ ี
ถา้ พี่จะมากลา่ วหาฉัน บอกเลยแลว้ กันฉันไมไ่ ดเ้ คี้ยวงา่ ยๆ
จะมาเรี ยกร้องคา่ เสียหายจากน้อง คือไมม่ ีเงินจนตอ ้ งทาํ แบบนี้ หรื อไง
ทาํ งานตรงนี้ มานาน มุกนี้ ไมผ ่ า่ นนะพี่ไปคิดมาใหม่
สินคา้ ฉันถูกสุขอนามัยดี จะมีกแ
็ ตพ ่ ่ีท่ีไมม
่ ีนํา้ ใจ

บทที่ 12 กรณี ซ้ ือของเรา


(ถ
ถา้ ใชเ้ ป็ นบทจบ)
บทจบ
ยึกยือมานานแตก ่ ข็ อบคุณ ที่มาอุดหนุ นของร้านเราไป
(กรณี
กรณี ไมใ่ ชเ้ ป็ นบทจบ)
บทจบ
ร้านเราหลากหลายสรรพคุณ ถา้ มาอุดหนุ นขอบอกให้ไว

รับรองจะไมม ่ ีผิดหวัง แถมสามารถสั ง่ เพิม


่ เติมก็ได้
พิมพว์ า่ ร้านผลไมด ้ ี แมค ่ า้ เด็ด จิ้มเป็ นstepแอดเพื่อนในไลน์
จะแพ็คสง่ อยา่ งดีไมม ่ ีบุบ หรื อกลอ่ งยุบๆเหมือนไปรษณี ยไ์ ทย

บทที่ 13 เขาบอกวา่ สินคา้ มันก็เหมือนๆกันทังตลาดถา้ พี่จะมาเปรี ยบมาเทียบ หนู ไมเ่ สียเปรี ยบก็คอ่ นขา้ งมั่นใจ
พี่ลองเดินดูใหมท ้
่ ั งตลาด ของดีไมน ่ ่ าพลาดมีแคร่ ้ านหนู ไง
ชื่อเสียงเป็ นสิบๆปี สินคา้ ไมด
่ ีหนู คัดออกกอ ่ นมาขาย
ถา้ เทียบกันที่ขนาด หนู เถียงขาดใจวา่ ไมด ่ อ
้ ยไปกวา่ ใคร

บทที่ 14 ให้ชิมผลไม้
อะ่ มาลองชิมมะมว่ งดูดิ ้
ทังอกร่องมันขุนศรี หรื อจะนํา้ ดอกไม้
ตรงนัน ้ มีสัปปะรด สม ้ จากสวนสดๆกับลิ้นจี่ลาํ ไย
ชิมแลว้ รับรองวา่ พี่ นัน ้ จะตอ
้ งมีของติดมือกลับไป
เป็ นไงตกใจใชม ่ ะ วา่ ของน้องน่ะอร่อยเหนื อใคร

บทที่ 15 กรณี ไมซ่ ้ ือของเราหลังให้ชิม


บอกเลยชั กจะหงุดหงิด ชิมๆเปิ ด-ปิ ดพี่ยังไมย่ อมซื้อไป
เห็นยืนชิมอยูน
่ านสองนาน ใกลจ้ ะหมดจานมันใชไ้ ดห ้ รื อไง
เจาะจงร้านหนู ร้านเดียว ิ แลว้ เชียววา่ พี่คงไมม
ก็คด ่ ีนํา้ ใจ
อิม ้ งเลยไหมจ๊ะพี่จา๋
่ ทอ ถา้ ยังคิดมาอีกหนู คงตอ ้ งขอไล่

บทที่ 16 ขายผัก
แตงกวามะเขือถั่วฝักยาว คะน้ามะนาวน้องก็ยังมีให้
หรื อจะเอาฟักไปตม้ แกง ผัดผักบุง้ ไฟแดงหรื อใบเหลียงผัดไข่
ผักกาดขาวมะเขือเทศก็มี หอมใหญผ ่ ั กชีมีให้เลือกหลากหลาย
กาํ ละ10 20 เลยจะ้ เลือกซื้อดูนะหยิบไดต ้ ามสบาย

บทที่ 17 ชวนให้มาซื้อ
บอกเลยนะคะพี่ๆ ห้าคนตรงนี้ ไมไ่ ดม
้ าเลน ่ ๆไป
ถา้ พูดถึงเรื่ องคา้ ขาย ก็คงไมว่ ายพวกเราวินไง
เพิม่ สารอาหารให้ครบห้าหมู ่ พี่ๆลองดูลองชิมก็ได้
ของมีประโยชน์ทังน ้ นะคะพี่
้ ัน ถา้ จะให้ดีพ่ีชว่ ยซื้อหน่อยมัย้

บทที่ 18 บอกของไมน ่ ่ าเชื่อถือ / ไมม


่ ีคุณภาพ
ที่บอกของเราไมน ่ ่ าเชื่อถือ ่ ้ ือของเราใชไ่ หม
แลว้ จะไมซ
้ ั บผักพวกนี้
ถา้ ผลไมก ยังไมโ่ ดนใจพี่แลว้ จะเอาอะไร
ไปปลูกผักกินเองเลยเถอะ แลว้ ไมต ้ งมาเยอะกับของซื้อของขาย
่ อ
คุณภาพมันเห็นๆกันอยู ่ น้องอยากจะรู้ พ่ีคดิ ไดไ้ ง