Você está na página 1de 3

Şcoala Gimnazială Piscuri-Plopșoru

Profesor: Cincă Ovidiu Dan


Disciplina: Limba şi literatura română
Profesor: Cincă Ovidiu Dan
An şcolar: 2016/2017

ANALIZA EVALUĂRII INIȚIALE

CLASA : A V-A

Graficul notelor 1-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10

Notele obținute 0 0 1 3 2 2 0

Prezenți:8
Absenți:0

CLASA : A VI-A

Graficul notelor 1-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10

Notele obținute 0 0 2 7 4 2 1

Prezenți:18
Absenți:0

ANALIZA SWOT

Analiza SWOT a rezultatelor evaluării iniţiale

Analiza rezultatelor obţinute la testarea iniţială la disciplina limba şi literatura


română de către elevii claselor V-VI permite descrierea detaliată a problemelor şi a
dificultăţilor cu care se confruntă elevii ciclului gimnazial, dar şi reliefarea succintă a
punctelor tari şi slabe ale acestora, după cum reiese din lucrările supuse analizei.

La clasa a V-a elevii întâmpină următoarele dificultăţi / probleme:

 de ortografie şi de puncţuaţie – sesizarea rolului semnelor de ortografie şi de


punctuaţie într-un text şi utilizarea corectă / adecvată a acestora;
 de identificare a părţilor de vorbire şi a părţilor de propoziţie;
 de discriminare a părţilor de vorbire de părţile de propoziţie;
 exprimarea incoerentă, greoaie, inadecvată şi neliterară a ideilor;
 de organizare coerentă, logică şi expresivă a ideilor în scris;

La clasa a VI-a elevii întâmpină următoarele dificultăţi / probleme:

 de fonetică, de vocabular şi de semantică – identificarea corectă a sunetelor dintr-un


cuvânt, despărţirea cuvintelor în silabe, alcătuirea familiei lexicale, recunoaşterea
categoriilor semantice învăţate, sinonime şi antonime;
 de identificare a părţilor de vorbire şi a părţilor de propoziţie – identificarea cazurilor
substantivului şi a modurilor şi timpurilor verbale, identificarea funcţiilor sintactice
ale diferitelor clase morfologice;
 de discriminare a părţilor de vorbire de părţile de propoziţie;
 de identificare a modurilor de expunere prezente într-un text dat/ citat – naraţiunea,
descrierea, dialogul;
 de identificare a valorii expresive şi a semnificaţiei unor figuri de stil – enumeraţie,
repetiţie, epitet, comparaţie, personificare, metaforă;
 de organizare coerentă, logică şi expresivă a ideilor în scris;
 de formulare a ideilor principale dintr-un text sau de redactare a unui rezumat al
fragmentului / textului dat / ciatat;
 de redactare a unor texte narative, dialogate, descriptive;

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


 cunoaşterea aprofundată a elementelor  probleme de ortografie şi punctuaţie;
de fonetică, vocabular şi semantică;  însuşirea precară a elementelor de
 identificarea relativ corectă a părţilor de fonetică şi vocabular;
vorbire şi a părţilor de propoziţie şi  dificultăţi de identificare a părţilor de
discriminarea acestora; vorbire şi a părţilor de propoziţie şi de
 identificarea corectă modurilor de discriminare a acestora;
expunere prezente într-un text dat / citat–  dificultăţi de exprimare corectă, coerentă,
naraţiunea, descrierea, dialogul, expresivă şi adecvată diferitelor tipuri de
monologul; texte pe care trebuie să le redacteze;
 formularea corectă a ideilor principale  dificultăţi de identificare a valorii
dintr-un text sau de redactare a unui expresive şi a semnificaţiei unor figuri de
rezumat al fragmentului / textului dat / stil din textele literare;
citat;  probleme de comentare / interpretare
 redactarea corectă a unui rezumat; sumară a unor secvenţe textuale;
 identificarea trăsăturilor fizice şi morale  însuşirea mai puţin temeinică a structurii
ale personajelor prezente în diverse şi a tehnicii de redactare a compunerilor
fragmente de texte literare; narative, descriptive şi dialogate;
 identificarea corectă a procedeelor de  dificultăţi de exprimare a unui punct de
expresivitate artistică; vedere argumentat sau a propriei opinii
în raport cu o temă dată;
 dificultăţi de integrare adecvată a unor
argumente în exprimarea unui punct de
vedere;
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
 promovarea cu succes a evaluarilor  corigenţa şi / sau repetenţia;
interne şi externe de pe parcursul  dezinteresul şi / sau abandonul şcolar;
actualului an şcolar;  reducerea şi / sau absenţa perspectivelor
 finalizarea cu succes a anului şcolar şi a educaţionale ulterioare şi abandonul
ciclului gimnazial; şcolar;
 posibilitatea de a continua studiile la un  imposibilitatea de a urma un liceu cu
liceu cu profil teoretic sau la o şcoală profil teoretic sau la o şcoală profesională
profesională (SAM), în funţie de profilul (SAM) după finalizarea ciclului
intelectual al elevului şi de rezultatele gimnazial;
sale din ciclul gimnazial;  imposibilitatea integrării active,
 posibilitatea integrării active, responsabile şi competente în societate şi
responsabile şi competente în societate şi pe piaţa muncii şi marginalizarea socială
pe piaţa muncii, şi chiar realizarea unei şi profesională;
cariere de succes;

prof.Cincă Ovidiu Dan