Você está na página 1de 9

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE TOMOVICI-PLOPȘOR”

COM.PLOPȘORU,JUD.GORJ
TEL./FAX :0253285654
E-MAIL:scoalaplopsoru@yahoo.com

RAPORT DE ACTIVITATE AN ŞCOLAR 2016-2017

PROF. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNA

CINCĂ OVIDIU DAN

Conform Fişei cadru de autoevaluare/evaluare în vederea acordării calificativului anual


pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, în cele ce urmează voi motiva alegerea
punctajului pentru fiecare din itemii cuprinşi în Fişa cadru.

Pentru a simplifica modalitatea de expunere a acestor puncte autoacordate, voi specifica


doar numerele de identificare a itemilor, ceea ce presupune ataşarea acestei motivaţii Fişei cadru
de autoevaluare/ evaluare a cadrelor didactice.

Conform domeniului 1. Proiectarea activităţii, privind criteriul de performanţă:


1.1.Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare,
precum şi adaptarea acesteia la particularităţile clasei de elevi, mi-am acordat:

1.1.a. 2 puncte ( deţin în potofoliul personal profesional programelor şcolare pe suport de hârtie);

1.1.b. 2 puncte ( am întocmit planificările calendaristice conform legislaţiei în vigoare până la


termenul stabilit, acestea existând într-un exemplar la direcţiunea şcolii, iar într-altul la dosarul
personal de materiale didactice; am întocmit planurile unităţilor de învăţare conform legislaţiei,
încadrându-mă în perioada stabilită la nivel de şcoală);
1
1.1.c. 1 punct ( în urma feed-back-ului obţinut după evaluarea iniţială, am realizat proiectarea
didactică pe unităţi de învăţare conform principiului particularităţilor de vărstă şi individuale ale
elevilor, ţinând cont şi de sintalitatea creată a grupului de elevi; am realizat proiectarea activităţii
didactice, personalizând anumite concepte-cheie şi creând activităţi cu caracter transdisciplinar);

Conform Criteriului de performanţă: 1.3. Folosirea TIC în activitatea de proiectare, am


considerat următoarele:

1.3. 1 punct ( am realizat diverse activităţi, lecţii, serbări prin folosirea mijloacelor TIC, având
proiectarea unor conţinuturi la disciplinele studiate în format electronic, precum şi filmările
activităţilor realizate; am realizat proiectarea unei discipline opţionale la nivelul şcolii şi a
grupului de elevi, toate acestea având inclus antetul specific ministerului, iar proiectarea
activităşii didactice a fost personalizată conform cerinţelor programei şi particularităţilor muncii
cu clasa de elevi);

Conform Criteriului de performanţă: 1.4. Proiectarea unor activităţi extracurriculare


corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi interesele educabililor, planul managerial al
unităţilor, am considerat următoarele:

1.4.a. 2 puncte ( am proiectat şi am dus la îndeplinire tematica orelor de dirigentie, am prezentat


colectivului de părinţi oferta şcolii, obiectivele procesului de învăţământ, strategii optime de
îndeplinire a lor,în conformitate cu documentele unităţii de învăţământ, dovada evidentă a
acestora fiind procesele verbale încheiate în urma realizării acestor şedinţe);

1.4.b. 2 puncte ( activităţile comisiilor metodice au fost realizate conform caledarului şi temelor
stabilite la nivel de ISJ, am proiectat şi realizat numeroase activităţi şcolare şi extraşcolare,
corelate cu obiectivele curriculare, nevoile educabililor şi planul managerial al unităţii şcolare;
spre exemplu, am realizat, ca şi ceilalţi profesori implicaţi în respectarea programului educativ
al activităţilor şcolare şi extraşcolare realizat în cadrul şcolii: Ziua României, E vremea
colindelor,scrisori mamelor şi flori cu ocazia zilei de 8 Martie, macheta primăverii, zile dedicate
sărbătorii copiilor de 1 Iunie, activităţi de voluntariat (Săptămâna curăţeniei în comună), etc;

Trecând la al doilea domeniu al evaluării, Realizarea activităţilor didactice, oprindu-mă


la criteriul de performanţă 2.1. Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ
al învăţării şi formează competenţe specifice, mi-am acordat următoarele puncte:

2.1.a. 2 puncte ( proiecţia în timp a activităţii şcolare este în concordanţă cu conţinuturile de


învăţământ, regăsite în programele şcolare, planul de învăţământ; obiectivele operaţionale, cele
care concretizează conţinutul unei lecţii, derivă din competenţele specifice, iar activităţile de
învăţare , concretizeaza conţinuturile, utilizând anumite strategii didactice, metode şi procedee,

2
cât şi mijloace didactice eficiente desfășurării procesului instructiv – educativ în optime
condiții);

2.1.b. 2 puncte ( aşteptările- prognozele- procesului didactic , proiectarea actului educativ, ţin
seama de instruirea diferenţiată, centrată pe elev, folosindu-se metode noi, activ-participative, în
care elevul să fie principalul actor al actului educaţional; în realizarea actelor procesului
instructiv-educativ s-a ţinut cont de principiul didactic al particularităţilor de vârstă şi
individuale);

2.1.c. 1 punct ( am folosit în realizarea procesului instructiv metode moderne, activ-


participative, metode în care elevul are rolul principal şi este cuprins în procesul de învăţare fără
să-şi dea seama; printre acestea, aş enumera: ciorchinele, turul galeriilor, cubul, mozaicul ,astfel
că aproximativ un număr de 40 % din numărul total al elevilor demonstrează competenţele
specifice).

Conform criteriului de performanţă 2.2 Utilizarea eficientă a resurselor materiale din


unitatea de învățământ în vederea optimizării activităţilor didactice inclusiv TIC, mi-am acordat
următoarele puncte:

2.2.a. 2 puncte ( am utilizat materiale didactice personale, creaţii proprii,materiale şcolare


aparţinând bibliotecii şcolare sau aflate în dotarea şcolii);

2.2.b. 2 puncte ( am utilizat pentru realizarea multor lecţii , mijloace didactice specifice unei
părţi a lecţiei sau a unor teme realizate pe parcursul mai multor lecţii/ ca suport-referate în mapa
personală de materiale didactice);

2.2.c. 2 puncte ( am utilizat mijloacele TIC în timpul orelor de curs/ am proiectat anumite lecţii,
pe care copiii le-au folosit şi le-au transpus în fişe sugestive; sau am pregătit serbările cu
ajutorul DVD-ului –player; am filmat serbările şcolare realizate);

Trecând la criteriul de performanţă 2.3.Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităşilor


realizate, mi-am acordat :

2.3.a. 2 puncte ( am realizat o strânsă legătură cu părinţii, am prezentat în mod periodic


rezultatele şcolare acestora, de asemenea le-am expus la nivelul comisiei metodice;la fiecare
activitate a comisiei metodice a profesorilor cu profil umanist am punctat realizările,dar şi
problemele apărute în procesul didactic);

2.3.b. 1 punct ( în urma parcurgerii unităţilor de învăţare am obţinut un feed-back pozitiv,


măsurat şi quatificat conform fişelor de lucru, de evaluare, de consolidare, de recapitulare şi a
testelor de evaluare iniţială, de formare, cu rol de predicţie în realizarea activităţii ulterioare,
precum şi fişe de evaluare sumativă, exemplare dintre acestea existând la mapa personală, având
intervenții frecvente în cadrul CP ).

3
Ajungând la criteriul de performanţă 2.4. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor
extracurriculare, participarea la acţiuni de voluntariat, mi-am acordat următorul punctaj:

2.4.a. 2 puncte ( am participat şi organizat diverse activităţi extracurriculare la nivelul


şcolii,respectiv activităţi recreative şi educative cu clasa a V-a ; cu ocazia Săptămânii “Să ştii
mai multe,să fii mai bun”, am fost coordonator al activităţii” Personalităţi de seamă din ţara
noastră – o sursă de inspiraţie pentru noi” realizând, mai apoi, un raport justificativ, poze,
filmări ,;în cadrul numeroaselor activități cuprinse în Calendarul activităților extrașcolare realizat
la nivel de școală:Ziua Armatei, Ziua Educatorului,Halloween, Ziua națională a
României,Serbarea pomului de Crăciun, Ziua Femeii, Săptămâna curățeniei ,Ziua
copilului ș.a. am participat de fiecare dată;

2.4.b. 2 puncte ( am realizat activităţi de voluntariat cu elevii claselor de gimnaziu , realizând


activități de ecologizare, adunarea şi aruncarea reziduurilor menajere pe raza comunei, există
fotografii);

2.4.c. 2 puncte ( am participat la proiectul ecologic organizat la nivelul şcolii, care a constat în
mai multe activităţi, precum, curăţenia în curtea scolii, plantarea de flori);

La criteriul de performanţă 2.5. Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă


în vederea formării/ dezvoltării competenţei de „ a învăţa să înveţi”, mi-am acordat următorul
punctaj:

2.5.a. 2 puncte ( am exersat şi promovat studiul individual la nivelul clasei de elevi, prin
realizarea nenumăratelor fişe de lucru, fişe de completare de rebusuri şcolare, am dezvoltat
capacitatea de exprimare în limbaj matematic la elevii claselor V-VIII ,folosind ca suport
material ilustrativ al unor probleme, situaţii cu însemnătate pentru a trezi sentimente pozitive;am
verificat caietele elevilor,semnând în acelaşi timp temele realizate);

2.5.b. 2 puncte ( am emis numeroase situaţii didactice care au presupus exersarea şi formarea
studiului în echipă în realizarea sarcinilor de lucru propuse).

Al treilea domeniu al evaluării,3. Evaluarea rezultatelor învăţării, vizează următoarele


aspecte:

3.1.Asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare.Mi-am acordat următoarele


punctaje itemilor precizaţi:

3.1.a. 2 puncte ( elevii au fost înştiinţațţi despre momentele, zilele şi lecţiile în care vor fi
evaluaţi; în urma evaluărilor inițiale, continuue , sumative, am prelucrat informațiile dobândite
cu referire la nivelul cunoştinţelor , priceperilor şi deprinderilor însuţite, respectiv, formate în
urma procesului instructiv-educativ; notele obţinute au fost discutate şi motivate conform
punctajului acordat );

4
3.1.b. 2 puncte ( am specificat elevilor modul în care vor realiza sarcinile de muncă precizate în
evaluările date şi am rezolvat tezele şi lucrările în clasă; am aplicat cele trei forme de evaluare:
inițială,, continuuă, sumativă, la dosar existând fişe de evaluare iniţială, continuuă şi sumativă);

3.1.c. 2 puncte ( am fost atent la realizarea notării ritmice cu scopul de a cunoaște în


permanenţă nivelul asimilării de către elevi a celor predate şi, ca urmare a feed-back-ului,
ajustarea procesului didactic în perioadele următoare,trecând de fiecare dată notele în carnetele
elevilor ).

Următorul criteriu de performanță, vizează 3.2. Aplicarea testelor predictive,


interpretarea şi comunicarea rezultatelor. Mi-am acordat pentru aceste criterii următoarele
puncte:

3.2.a. 2 puncte ( am formulat itemii testelor iniţiale în concordanţă cu obiectivele evaluării,


conţinuturi şi standarde de performanţă, acestea aflându-se la dosarul personal de activitate
didactică);

3.2.b. 1 punct (am realizat interpretarea rezultatelor elevilor pentru fiecare clasă) ;

3.2.c. 1 punct ( am făcut cunoscute părinţilor testele de evaluare iniţială, a itemilor studiaţi, a
baremelor de corectare şi notare; am analizat, de comun acord cu părinţii elevilor, modul de
administrare ţi aplicare a testelor, modul în care copiii lor au relaţionat în vederea parcurgerii
testelor iniţiale şi am întocmit pentru fiecare clasă test de evaluare, prezentată în cadrul şedinţei
cu părinţii fiecărui elev; am consemnat progresul, respectiv, regresul şcolar al elevilor, atât în
caietul personal al profesorului, cât şi în catalog, acordându-li-se notele conform nivelului de
cunoştinţe, priceperi şi deprinderi acumulate şi am adus la cunoştinţă părinţilor în timpul orelor
de dirigenţie săptămânale sau zi-de-zi, aceştia venind în clasă pentru a lămuri aspecte legate de
progresul/regresul copiilor lor);

Următorul criteriu de performanţă, 3.3. Utilizarea diverselor instrumente de evaluare,


inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare unică, vizează următoarele aspecte, pentru
care mi-am oferit următoarele punctaje:

3.3.a. 2 puncte ( am acordat numărul de note cerut la disciplina limba şi literatura română);

3.3.b. 2 puncte ( am realizat evaluarea prin diferite forme, portofolii, referate,lucrări scrise şi
evaluare orală);

Următorul criteriu de performanță, 3.4. Promovarea autoevaluării şi interevaluării, a


constituit din următoarele aspecte, pentru care mi-am acordat următoarele puncte:

3.4.a. 1 punct ( am folosit autoevaluarea elevilor, prin diferite forme, ca metodă, însă nu am
întocmit fişe/chestionare de autoevaluare; am solicitat şi am îndrumat elevii să realizeze

5
autoevaluarea în cadrul sarcinilor de lucru, le-am explicat elevilor ce înseamnă interevaluarea,
adică să se evalueze în perechi, schimbând fişele între ei, acordându-şi note unii altora şi, apoi,
confruntându-se cu notarea reală, realizată de cadrul didactic).

S-a trecut apoi la evaluarea criteriului de performanţă 3.6. Evaluarea satisfacţiei


beneficiarilor educaţionali, urmând să precizez punctele acordate la fiecare item în parte:

3.6.a. 1 punct (am aplicat chestionare atât părinţilor , cât şi elevilor pentru a afla parerea lor cu
privire la demersul instructiv-educativ al elevilor, discuţii orale frecvente);

3.6.b. 1 punct ( în cadrul activităţilor desfăşurate la clasă şi a feed-back-ului realizat, rezultă


faptul că elevii sunt mulţumiţi de prestaţia mea la clasă );

3.6.c 1 punct ( întâlnirile cu părinţii elevilor au avut loc frecvent, în cadrul şedinţelor cu părinţii
pentru care s-au întocmit procese verbale care se află la dosarul personal;aceştia s-au declarat
mulţumiţi de activitatea mea).

Precizând criteriul de performanţă 3.7. Coordonarea elaborării portofoliului educațional


ca element central al evaluării rezultatelor învăţării, mi-am acordat următoarele puncte itemilor
prevăzuţi:

3.7.a. 1 punct ( m-am implicat în şedinţele profesorilor clasei,având intervenţii pentru


îmbunătăţirea programului claselor V-VIII).

Al patrulea domeniu al evaluării, 4.Managementul clasei de elevi, subsumează câteva


criterii de obţinere a performanţei, privind:

4.1. Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini , ambient ) pentru desfăşurarea
activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi. Mi-am acordat:
4.1.a. 2 puncte ( am prezentat regulile de conduită care trebuie respectate în timpul orelor de
curs/ salutul, vorbitul între colegi, modul de adresare între elevi şi între elevi şi adulţi, igiena
personală, vizitarea corectă a toaletei, respectarea orei la care se încep lecţiile şi altele);
4.1.b. 2 puncte ( normele prezentate sunt strânse în documente justificative,care arată o
atitudine adecvată şi elevii nu se simt jigniţi);
4.1.c .2 puncte (am insistat asupra spălării regulate a mâinilor, s-au realizat activităţi
parteneriale cu Poliia locală, prin intermediul cărora s-au precizat norme de circulaţie şi
prevenţie rutieră, activităţi demonstrative ţi practice în cadrul parteneriatelor cu Serviciul de
Pompieri, toate aceste dovezi aflându-se la dosarul personal).
Următorul criteriu de obţinere a performanţei, 4.2 Monitorizarea comportamentului
elevilor şi gestionarea situaţiei conflictuale, pot să enunţ următoarele, pentru care mi-am oferit
punctajul:
4.2.a. 2 puncte ( în colectivele claselor V-VIII nu s-a demonstrat faptul că elevii au
comportament deviant, ceea ce a condus la lipsa nevoii de a întocmi fişe de observaţie a

6
comportamentului acestora, din punctul de vedere clinic al metodei de cercetare psihologică şi
pedagogic, observaţia,deci orele s-au desfăşurat normal,profesorul având rolul de mediator);
4.2.b. 2 puncte ( nu a fost necesară intervenţia altor cadre didactice pentru ameliorarea unor
astfel de situații, întrucât nu au existat situații conflictuale);
4.2.c. 2 puncte ( mi-am îndeplinit cu regularitate sarcinile serviciului pe școală, în timpul
pauzelor, supraveghind comportamentul elevilor, corectându-i, luând atitudinile necesare la
momentul potrivi,anunţând la timp conducerea şcolii în cazul abaterilor grave).
Referindu-mă la criteriul de obţinere a performanţei 4.3. Cunoaşterea, consilierea şi
tratarea diferenţiată a elevilor, mi-am acordat punctele.
4.3.a. 1 punct ( am realizat observarea sistematică a comportamentului elevilor și evoluția
acestuia în timp, conform influențelor educative exercitate și consemnarea acestora în fișe de
observație atribuite fiecărui elev; am realizat în permanență consilierea situațiilor existente în
timpul orelor și a pauzelor, instruind elevii să își însușească reguli de conduită corespunzătoare;
tratarea diferențiată a elevilor a constat în rezolvarea situațiilor concrete funcţie de
particularitățile de vârstă și individuale ale elevilor).
Trecând la criteriul de performanță 4.4.Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de
bună practică, am considerat să-mi atribui următorul punctaj:

4.4.a. 2 puncte (elevii claselor V-VIII au fost implicaţi în activităţi de curăţenie a sălii de clasă,
curăţarea băncii şi păstrarea curăţeniei în bancă; au fost învăţaţi să arunce resturile menajere la
coșul de gunoi; de asemenea, să ducă coşul de gunoi la ghenă, pentru a-l goli; au fost
recompensaţi prin aprecieri verbale, cu scopul trezirii şi formării atitudinii motivaționale, cu rol
declanșator în activităţile bune şi utile; am realizat responsabilizarea elevilor la nivel de clasă,
numind responsabili cu curăţenia şi controlul mâinilor curate şi a unghiilor tăiate; elevul de
serviciu pe clasă, este cel răspunzător de aducerea şi distribuirea gustării; conform unei
planificări expuse pe uşa sălii de clasă, elevii sunt, pe rând responsabili cu păstrarea liniștii și
ordinii pe parcursul pauzelor şi momentelor de început al orelor; de asemenea, fiecare elev , pe
rând, este responsabil cu verificarea temei sau unor sarcini de muncă;am încurajat elevii să
înveţe fiecare cât poate).
Trecând la domeniul al cincilea, Managementul carierei şi al dezvoltării profesionale, la
criteriul de performanţă 5.1. Valorificarea competenţelor ştiinţifice, didactice şi metodice
dobândite prin participarea la programele de formare continuă/ perfecţionare, am specificat
următoarele realizări, care justifică punctajul autoacordat:
5.1.a. 1 punct ( s-a realizat valorificarea competențelor dobândite în urma cursurilor de formare
la care am participat prin calitatea conținuturilor documentelor școlare redactate, prin
desfășurarea în mod optim a demersului didactic;
5.1.b. 1 punct (am gradul didactic corespunzător vechimii).
Privind criteriul de performanţă 5.2. Implicarea în organizarea activităţilor metodice la
nivelul comisiei/catedrei, mi-am acordat:
5.2.a. 1 punct ( întrucât am participat şi am organizat activități metodice la nivelul comisiei
metodice din care fac parte);
5.2.b.0,5 puncte (m-am implicat în activitatea metodică ca responsabil al comisiei metodice cu
profil umanist).
Conform criteriului de performanță 5.3. Realizarea/Actualizarea portofoliului profesional
și dosarului personal,mi-am acordat 1 punct.

7
Conform criteriului de performanţă5.4. Dezvoltarea capacităţii de comunicare și
relaționare în interiorul și în afara unităţii cu elevii, personalul şcolii, echipa managerială și cu
beneficiarii din cadrul comunității- familiile elevilor.
5.4.a. 1 punct(am realizat toate temele propuse la dirigenție,cu unele ajustări aduse planificării ,
în funcție de problemele apărute pe parcursul anului școlar.)
5.4.b. 1 punct ( realizarea integrală a atribuțiilor din fișa postului sau cele desemnate-sarcini de
serviciu, punctualitatea la ore, semnarea periodică a condicii, ședințele CP);
5.4.c. 0,5 puncte ( am respectat regulamentul intern și normele de organizare și funcționare a
instituției școlare; am colaborat și cu alți colegi în realizarea unor sarcini de muncă la nivelul
școlii; am fost receptiv la cerințele expuse de către corpul de conducere a unității școlare; am
păstrat și menținut o legătură strânsă cu elevii/ părinții cu scopul succesului școlar al elevilor),
5.4.d. 0,5 puncte (nu este cazul).
Conform criteriului de performanţă 5.5. Manifestarea atitudinii morale şi civice ( limbaj,
ținută, respect, comportament) respectarea și promovarea deontologiei profesionale, mi-am
acordat câte 0,5 puncte pentru fiecare idee, care sunt precizate la numerele de ordine:5.5.a. și
5.5.b. .
Trecând la al VI-lea domeniu al evaluării, Contribuția la dezvoltarea instituțională și la
promovarea imaginii unităţii școlare, sunt succedate următoarele criterii de performanțe, cărora
mi-am distribuit punctajele, în ceea ce urmează:
6.1. Dezvoltarea de parteneriate și proiecte educaționale în vederea dezvoltării instituționale.

6.2. Promovarea ofertei educaţionale;


6.2.b. 1 punct ( am promovat oferta educaţională a şcolii, atât părinţilor elevilor , cât şi la nivel
local, gama largă de discipline de studiu opţionale, dotările materiale şi de personal calificat şi
specializat şi acumulările pozitive în toate planurile de activitate);

La criteriul de performanţă 6.4. Realizarea/participarea la programe/ activităţi de


prevenire şi combatere a violenţei şi comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, familial şi
societate, pentru subpunctele enunţate mai jos mi-am oferit următorul punctaj:
6.4.b. 1 punct ( m-am implicat în activităţi de prevenire a comportamentului şcolar nepotrivit, la
nivelul clasei de elevi, folosind suportul unor prezentări Power Point; m-am implicat în acţiuni
realizate de Poliţia de Proximitate, în cadrul acordului de parteneriat existent între școală și
Poliție;
Criteriul de performanţă 6.5.a.Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi
securitatea muncii şi de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul
unităţii de învăţământ precum şi a sarcinilor suplimentare, conţine următoarele alineate:
6.5.a. 1 punct ( nu am avut incidente din cauza nerespectării normelor de sănătate și securitate a
muncii );
La criteriul de performanţă 6.6. Implicarea activă în crearea unei culturi a calității în
nivelul organizaţiei,la prima idee, mi-am oferit:
6.6.a. 1 punct (am confirmat și am tratat cu responsabilitate și promptitudine realizarea cerințelor
cerute de conducerea unității, responsabilii de comisii metodice, fiind responsabil al comisiei de
calitate);
6,6.b 1 punct (mă autoperfecţionez pentru a realiza sarcinile în mod corespunzător şi
exemplar,implicându-mă în realizarea monitorizărilor, în pregătirea documentelor).

8
Trecând la al VII-lea domeniu al evaluării, Conduita profesională , sunt succedate următoarele
criterii de performanțe, cărora mi-am distribuit punctajele, în ceea ce urmează:

La criteriul de performanţă 7.1. și 7.2 mi-am oferit: 5 puncte (am adoptat un limbaj
corespunzător, adaptat unei instituţii de învăţământ, am utilizat o ţinută adecvată,am adoptat un
comportament respectuos, civilizat, demn de un cadru didactic,am respectat normele cuprinse în
Codul etic, am aplicat normelor prevăzute de Codul etic.

Punctaj autoevaluare : puncte

Prof.Ovidiu-Dan CINCĂ