Você está na página 1de 2

1 2 3 4 5 / R1 6 / R2 7 8 9

7.15- 7.45- 8.15- 8.45- 9.40- 10.10- 10.40- 11.10-


9.15- 9.40
7.45 8.15 8.45 9.15 10.10 10.40 11.10 11.40
En. Sheikh Pn. Zalinda Pn. Musliha
AHAD
6J 4U 5V
Pn. Nur
Fadhilah En. Sheikh
ISNIN
2M 4V

En. Harith
SELASA 3V

En. Ashraaf Cik Farah


RABU 3N 1N

Cik Wan Pn. Nur Izzah Pn Laila


KHAMIS Syahirah
2J 4J 1M
10 11 12 13
11.40- 12.10- 12.40- 1.10-
12.10 12.40 1.10 1.40
Pn. Yusfaiza
1U
Pn. Nur
Izzah
5J

En. Sheikh
5V

Pn.
Pn. Zalinda Hemalata
4J 6N