Você está na página 1de 256

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ

d
¥Àj¸ÀgÀ CzsÀåAiÀÄ£À

he
C¨sÁå¸À¸À»vÀ ¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀ

is
re S B
bl PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ
be T
pu
K

5
to©

LzÀ£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw
t
No

PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀ ¸ÀAWÀ (j.)


100 Cr ªÀvÀÄð® gÀ¸ÉÛ, §£À±ÀAPÀj 3£Éà ºÀAvÀ,
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-85.
ªÀÄÄ£ÀÄßr

EAzÀÄ ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄÄ £ÀªÀÄä MAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR DzÀåvÉAiÀiÁVzÉ. E°è £ÁªÀÅ


¥Àæ¸ÁÛ¦¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¥ÁæPÀÈwPÀ ¥Àj¸ÀgÀ. ªÀÄ£ÀĵÀågÀ §zÀÄQ£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀiÁfPÀ
¥Àj¸ÀgÀzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ CUÁzsÀªÁVgÀĪÀAvÉAiÉÄà ¥ÁæPÀÈwPÀ ¥Àj¸ÀgÀªÀÅ ¥ÀÇgÀPÀ ¥ÁæªÀÄÄRåªÀ£ÀÄß

d
¥ÀqÉ¢zÉ. £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ¥ÁæPÀÈwPÀ ¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉƼÀÄîªÀ ªÀÄvÀÄÛ CUÀvÀåPÀÌ£ÀÄUÀÄtªÁV

he
¨É¼É¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß PÀvÀðªÀåzÀAvÉ ¤ªÀð»¸ÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ. EgÀĪÀ ªÀÄgÀVqÀUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ
eÉÆvÉUÉ ºÉƸÀzÁV VqÀªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¸À¨ÉÃPÀÄ. ¤Ãj£À ªÀÄÆ® £É¯ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀQë¸À¨ÉÃPÀÄ.

is
PÉgÉUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. £À¢¤Ãj£À ¸ÀzÀâ¼ÀPÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. PÁqÀÄ ªÉÄÃqÀÄUÀ¼À ¸ÀAºÁgÀ
re S
£ÀqÉAiÀĨÁgÀzÀÄ. d£ÀgÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß ºÀ¸À£ÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀ
B
bl
¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ PÁ¼Àf ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ «gÀÄzÀÞªÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ. KPÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä ¨sËwPÀ §zÀÄQ£À ¨sÀzÀævÉUÉ
be T
pu
¥ÀÇgÀPÀªÁzÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ PÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðAiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÁæPÀÈwPÀ
K

¥Àj¸ÀgÀªÀÇ ¨ÉÃPÀÄ. C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀ°è ¥Àj¸ÀgÀ «gÉÆâüAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ, ¥Àj¸ÀgÀzÀ ºÉ¸ÀgÀ°è


©

C©üªÀÈ¢Þ «gÉÆâüAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ®è.

DzÀgÉ E°è C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ PÀ®à£É AiÀiÁªÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄzÀÄ JA§ CA±À ªÀÄÄRåªÁUÀÄvÀÛzÉ.


ªÀÄ£ÀĵÀågÀ ªÀÄÆ® CUÀvÀåUÀ½UÉ C¤ªÁAiÀÄðªÁzÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ PÀ®à£ÉUÀÆ ¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß
£Á±ÀªÀiÁr ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£Éßà §gÀqÀĪÀiÁqÀĪÀ C©üªÀÈ¢Þ PÀ®à£ÉUÀÆ ªÀåvÁå¸À«zÉ. DzÀÝjAzÀ
to

¸ÀªÀÄvÉÆî£ÀzÀ zÀȶÖPÉÆãÀ EA¢£À CUÀvÀåªÁVzÉ.

»ÃUÉ ¸ÀªÀÄvÉÆî£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄavÀÛ¢AzÀ ¥Àj¸ÀgÀ¥ÀgÀªÁzÀ D¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß


t

ªÀÄPÀ̼À°è aUÀÄgÉÆqÉAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä DzÀåvÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. CªÀgÀÄ ¨É¼ÉzÀÄ ¤AvÀ


No

ªÉÄÃ¯É C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ aAvÀ£ÉUÉ vÉÆqÀVPÉƼÀî°. ªÉÆzÀ°UÉ £ÀªÀÄä ¥ÁæPÀÈwPÀ ¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß


CxÀðªÀiÁrPÉƼÀî°; ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ CUÀvÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÁt°; F ªÀÄÆ®PÀ
£ÀªÀÄä §zÀÄQ£À «PÁ¸ÀzÀ°è ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ¥ÁvÀæzÀ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì£À°è vÀÄA©PÉƼÀî°.
EAvÀºÀ ¸ÀzÁ±ÀAiÀÄ¢AzÀ MAzÀ£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ¯Éà ¥Àj¸ÀgÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß
C¼ÀªÀr¸À¯ÁVzÉ.

ii
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ MAzÀjAzÀ £Á®Ì£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ C¨sÁå¸À ¸À»vÀªÁzÀ ¥Àj¸ÀgÀ CzsÀåAiÀÄ£À
¥ÀoÀåªÀÅ eÁjAiÀÄ°èzÉ. ¥Àj¸ÀgÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÇtð gÀÆ¥ÀzÀ°è LzÀ£Éà vÀgÀUÀwUÀÆ
«¸ÀÛj¸À®Ä ¸ÀPÁðgÀªÀÅ 27-05-2014 gÀAzÀÄ DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹ gÀZÀ£Á ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÆß
£ÉëĹzÉ. LzÀ£Éà vÀgÀUÀwUÉ ¥ÀÇtð ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¥Àj¸ÀgÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß C¼Àr¸À¯ÁVzÀÄÝ,
ªÉÆzÀ°UÉ LzÀ£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀzÀ CzsÁåAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß DgÀ£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ
¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£À ¥ÀoÀåPÉÌ ¸ÀܼÁAvÀj¸À¯ÁVzÉ. »ÃUÁV LzÀ£Éà vÀgÀUÀwUÉ ¥ÀÇtð ¥ÀæªÀiÁtzÀ

d
¥Àj¸ÀgÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀªÀÅ ¹zÀÞªÁVzÉ. C¨sÁå¸À ¸À»vÀ ¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀªÁzÀ EzÀÄ

he
2017-18£Éà ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è eÁjUÉ §gÀ°zÉ.

is
re S
LzÀ£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ F ¥Àj¸ÀgÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¹zÀ gÀZÀ£Á
B
bl
¸À«ÄwAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁzÀ qÁ. KPÀ£Áxï KPï¨ÉÆÃmÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀð ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ £ÁªÀÅ
D¨sÁjAiÀiÁVzÉÝêÉ. CAvÉAiÉÄà ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÀÆ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄvÉÛêÉ.
be T
pu
G£ÀßvÀ ¥Àj²Ã®£Á ¸À«ÄwAiÀĪÀgÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÆß ¸Àäj¸ÀÄvÉÛêÉÉ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÁV
K

¸ÀªÀÄxÀðªÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¹zÀ ²æêÀÄw J£ï.Dgï. ±ÉÊ®dPÀĪÀiÁjAiÀĪÀjUÀÆ £ÀªÀÄä


©

C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.

¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀ ¹zÀÞvÉAiÀÄ°è ¸ÀºÀPÀj¹zÀ J®ègÀ£ÀÆß £É£ÉAiÀÄÄvÀÛ «zÁyðUÀ¼ÀÄ F


¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀzÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£À ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉAzÀÄ £ÀA§ÄvÉÛêÉ.
to

£ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå ¥ÉÇæ. §gÀUÀÆgÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà


t

ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ ¸ÀªÁðzsÀåPÀëgÀÄ


No

PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀ ¸ÀAWÀ(j) gÁdå ¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀ ¥ÀjµÀÌgÀt ¸À«Äw


PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀ ¸ÀAWÀ(j)
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-85

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-85

iii
CzsÀåPÀëgÀ £ÀÄr

J£ï¹J¥sï-2005 gÀ ªÀiÁUÀðzÀ²ð vÀvéÀU¼ À £


À ÄÀ ß Dzsj
À ¹, 5£Éà vÀgU À w
À AiÀÄ ¥Àj¸ÀgÀ CzsåÀ AiÀÄ£À
¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÄß gÀa¸À¯ÁVzÉ. «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÉƽ¹
gÀa¸À¯ÁVgÀĪÀ F ¥ÀoåÀ ¥ÅÀ ¸ÀPÛ ª
À ÅÀ 1 jAzÀ 4£Éà vÀgU
À w
À AiÀÄ ¥Àj¸ÀgÀ CzsåÀ AiÀÄ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÀĪÀjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ,
6£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£À «µÀAiÀÄUÀ¼À PÀ°PÉUÉ ¥ÀÇgÀPÀªÁzÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß

d
M¼ÀUÉÆArzÉ. ªÀÄUÀÄ«£À ªÀAiÀĸÀÄì ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ¥ÀPÀévÉUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV ¸ÀgÀ¼ÀªÁzÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß

he
§¼À¸À¯ÁVzÉ.

gÀZÀ£ÁªÁzÀzÀ D±ÀAiÀĪÀ£ÀÄß DzsÀj¹gÀĪÀ F ¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀzÀ°è ªÀÄUÀÄ«£À eÁÕ£À gÀZÀ£ÉUÉ

is
re S
MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. vÀ£Àß zÉÊ£ÀA¢£À C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ «ÃPÀëuÉ/ZÀZÉð/ZÀlĪÀnPÉ/¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À
B
bl
ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄUÀÄ vÀ£Àß ¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¥Àj¸ÀgÀzÀ §UÉÎ PÁ¼Àf ªÀÄvÀÄÛ ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß
be T

¨É¼É¹PÉƼÀî®Ä «¥ÀÅ® CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ°à¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀܽÃAiÀÄ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À ¤zÀ±Àð£À,


pu
¸ÀAzÀ¨sÉÆÃðavÀ avÀæUÀ¼ÀÄ, £ÀPÉëUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆõÀÖPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄUÀÄ«£À PÀ°PÉUÉ £ÉgÀªÁUÀĪÀAvÉ
K

¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼À ¸ÀªÄÀ ¥ÀðPÀ §¼ÀPUÉ É ²PÀPë g


À ÄÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀÆPÀÛ ªÀiÁUÀðzÀ±ð
À £À ¤ÃqÀĪÀ CUÀvåÀ «zÉ.
©

¨ÁPïìUÀ¼À°è ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ N¢-w½, D¯ÉÆÃa¸ÀÄ-EAvÀºÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ¸Àé-PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ¨sÁVvÀézÀ


PÀ°PÉUÉ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ¥ÉæÃgÉæ¹ CxÀð¥ÀÇtð ªÀÄvÀÄÛ ±Á±ÀévÀ PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ
D²¸À¯ÁVzÉ.

5£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ ¸ÀAWÀnvÀ gÀÆ¥ÀzÀ ¥Àj¸ÀgÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀzÀ


gÀÆ¥ÀzÀ°è ¹zÀÞ¥Àr¸À®Ä C£ÉÃPÀ C£ÀĨsÀ« ²PÀëPÀgÀÄ, £ÀÄjvÀ «µÀAiÀÄ vÀdÕgÀÄ, PÀ¯Á«zÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
to

¥Àj²Ã®PÀgÀÄ ±Àæ«Ä¹zÁÝgÉ. EªÀgÉ®èjUÀÆ £Á£ÀÄ D¨sÁjAiÀiÁVzÉÝãÉ. EzÀÄ ¥sÀ®±ÀÈwAiÀiÁUÀĪÀAvÉ


¸À®ºÉ/ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃrzÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, G£ÀßvÀ ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
t

PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀ ¸ÀAWÀzÀ C¢üPÁj ªÀUÀðzÀªÀjUÀÆ £À£Àß PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄvÉÛãÉ.


No

F ¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀzÀ UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀ®Ä «zÁåyðUÀ¼ÀÄ, ²PÀëPÀgÀÄ, ¥ÉÇõÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ


²PÀëuÁ¸ÀPÀÛgÀÄ ¤ÃqÀĪÀ ¸À®ºÉ, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄPÀÛªÁV ¹éÃPÀj¸À®Ä ¸ÀzÁ CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅzÀÄ.

qÁ. KPÀ£Áxï KPï¨ÉÆÃmÉ


CzsÀåPÀëgÀÄ, ¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀ gÀZÀ£Á ¸À«Äw

iv
¥ÀoÀå¥ÀÀŸÀÛPÀ gÀZÀ£Á ¸À«Äw
¸ÀªÁðzsÀåPÀëgÀÄ:
¥ÉÇ.æ §gÀUÆ
À gÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀ¥
æ ,àÀ gÁdå¥o
À åÀ ¥ÅÀ ¸ÀPÛ À ¥ÀjµÀÌgt
À ¸À«Äw, PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀoåÀ ¥ÀŸÀPÛ À ¸ÀAWÀ(j), ¨ÉAUÀ¼Æ
À gÀÄ.
CzsÀåPÀëgÀÄ:
qÁ. KPÀ£Áxï KPï¨ÉÆÃmÉ, ²PÀt
ë ¥ÁzsÁå¥PÀ g
À ÄÀ (¤ªÀÈvÀ)Û , UÀÄ®âUÁð «±Àé«zÁå®AiÀÄ, PÀ®§ÄgÀV.

d
¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ:

he
qÁ. JªÀiï. eÉ. gÀ«ÃAzÀ£
æ Áxï, »jAiÀÄ «eÁÕ¤ (¤ªÀÈvÀ)Û , ¨ÉAUÀ¼Æ
À gÀÄ.
²æêÀÄw J¸ï. UÀÄtªÀw, QjAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀª
æ ÄÀ C¢üPÁj, Dgï.JªÀiï.J¸ï.J. gÁdå PÀbÃÉ j, ¨ÉAUÀ¼Æ À gÀÄ.
²æà gÁWÀªÃÉ AzÀæ ¸ÀÄtUÁgÀ, ¸À.², ¸ÀPÁðj ¥Ëæq±Às Á¯É, ªÀÄgÀPª
À ÄÀ ¢¤ß, ªÀiÁ¤é vÁ., gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ eɯ.èÉ

is
re S
²æêÀÄw Dgï.J£ï. ªÀ¸ÀAvÀ ¸ÀÄdAiÀiï, ¸À.², ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É, ºÉ¨Áâ¼À, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
B
bl
²æêÀÄw PÉ.«. VÃvÁ, ¸À.², ¸À.».¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É, CAiÉÆÃzsÀå £ÀUÀgÀ, ¥ÀÅvÀÆÛgÀÄ vÁ., zÀQët PÀ£ÀßqÀ.
PÀ¯Á«zÀgÀÄ:
be T
pu
²æà «.©. ²AUÉ, avÀæPÀ¯Á ²PÀëPÀgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ ¥ËæqsÀ±Á¯É, zsÁgÀªÁqÀ.
K

¥Àj²Ã®PÀgÀÄ:
qÁ. J¸ï. ¤gÀAd£ÀzÁ¸ï, ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ (¤ªÀÈvÀ)Û , «dAiÀÄ ²PÀt
ë ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
©

¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ:


qÁ. Dgï. ±ÉÊ®eÁ, ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ¥ÁæzÉòPÀ ¥Àj¸ÀgÀ ²PÀët PÉÃAzÀæ, zÀQët ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
¥ÉæÇ. JªÀiï. Dgï. £ÁUÀgÁdÄ, ²PÀët vÀdÕgÀÄ, gÁdgÁeÉñÀéj £ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
qÁ. JZï. J¸ï. UÀuÉñÀ ¨sÀlÖ, ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ, JªÀiï.E.J¸ï. ²PÀët ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
qÁ. C±ÀévÀÜ £ÁgÁAiÀÄt, ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, EwºÁ¸À «¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
to

qÁ. ¸ÀÄAzÀgÀgÁªÀÄ, ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ (¤ªÀÈvÀÛ), Vj£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.


qÁ. JªÀiï. ±À²zsÀgÀ, ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, EwºÁ¸À «¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
G£ÀßvÀ ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ:
t

qÁ. JZï.r. UÀÄgÀħ¸À¥Àà, ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ, ²æà ¹zÁÞxÀð ²PÀët ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ.


No

¥ÉæÇ. ¦. ªÀÄ®è¥Àà, ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ (¤ªÀÈvÀÛ), eÉ.J¸ï.J¸ï. £ÀUÀgÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.


²æà ªÉÊ. ¹. gÀ«PÀĪÀiÁgï, »jAiÀÄ G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ, f¯Áè ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜ, aPÀ̧¼Áî¥ÀÅgÀ.
ªÀÄÄRå ¸À®ºÉUÁgÀgÀÄ:
²æà £ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå, ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀoÀå¥ÀÀŸÀÛPÀ ¸ÀAWÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
²æêÀÄw ¹. £ÁUÀªÀÄtÂ, G¥À ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀoÀå¥ÀÀŸÀÛPÀ ¸ÀAWÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ:
²æêÀÄw J£ï. Dgï. ±ÉÊ®dPÀĪÀiÁj, »jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPg
À ÄÀ , PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀoåÀ ¥ÅÀ ¸ÀPÛ À ¸ÀAWÀ, ¨ÉAUÀ¼Æ
À gÀÄ.

v
¥Àj«r

PÀæ.¸ÀA. ¥ÁoÀ ¥ÀÅl ¸ÀASÉå


1. fêÀ ¥Àæ¥ÀAZÀ 1 - 18
2. PÀÄlÄA§ 19 - 30

d
he
3. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ 31 - 51
4. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ - QæÃqÉUÀ¼ÀÄ 52 - 59

is
re S
5. £ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ 60 - 75
B
bl
be T

6. ªÁAiÀÄÄ 76 - 82
pu
K

7. ¤ÃgÀÄ 83 - 93
©

8. PÀȶ 94 - 110
9. DºÁgÀ - fêÀzÀ fêÁ¼À 111 - 123
10. d£ÀªÀ¸ÀwUÀ¼ÀÄ 124 - 129
to

11. ªÀ¸ÀÄÛ¸ÀégÀÆ¥À 130 - 155


12. zsÁvÀÄ, ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ «Ä±ÀætUÀ¼ÀÄ 156 - 159
t
No

13. «¸ÀäAiÀÄ ±ÀQÛ 160 - 180


14. ¨Á£ÀAUÀ¼À 181 - 196
15. £ÀªÀÄä ¨sÁgÀvÀ - ¥ÁæPÀÈwPÀ ªÉÊ«zsÀå 197 - 226
16. £ÀªÀÄä ¨sÁgÀvÀ - gÁdQÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ 227 - 250

vi
¥ÁoÀ - 1
fêÀ ¥Àæ¥ÀAZÀ
¥Àj¸ÀgÀ gÀPëÀ uÉ £ÀªÄÉ ä®g è À ºÉÆuÉ JA§ WÉÆõÀuA É iÀÄ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ PÉýgÀ§ºÀÄzÀÄ.
¥Àj¸ÀgÀ JA§ ¥Àzª À ÅÀ £ÀªÄÀ UÉ agÀ¥j À avÀªÁVzÉ. ¥Àj¸ÀgÀ JAzÀgÉ £ÀªÄÀ ä ¸ÀÄvÀ® Û Æ PÀAqÀÄ
§gÀĪÀ CA±ÀU¼ À ÄÀ . ¥Àj¸Àgª À £ À ÄÀ ß £ÁªÀÅ £ÉÆÃrAiÉÄà D£ÀA¢¸À¨ÃÉ PÀÄ. UÀÄqÀ,Ø PÁqÀÄ, £À¢,
gÀhÄj, vÉÆgÉ, eÉãÀĺÀļÀÄ, QÃlUÀ¼ÄÀ , ºÀzÄÀ Ý, ºÁªÀÅ, ªÀÄtÄÚ, ¨É¼PÀ ÄÀ , ¥ÀQU ë ¼
À ÄÀ »ÃUÉ

d
£ÉÆÃrzÀµÄÀ Ö «¸ÀäAiÀÄ J¤¸ÀĪÀ, ¨ÉgU À ÄÀ UÉƽ¸ÀĪÀ ºÀ®ªÀÅ CA±ÀU¼ À ÄÀ £ÀªÄÀ UÉ PÁtÄvÀª Û .É

he
EzÀÄ £ÀªÄÀ ä ¥Àj¸Àg.À £ÀªÄÀ ä ¥Àj¸ÀgÀ ««zsv À A
É iÀÄ ©ÃqÀÄ. EzÀgÀ ««zsv À A
É iÀÄ «±ÉõÀvA É iÀÄ£ÀÄß
w½AiÀÄĪÀ PÀÄvÀƺÀ® ¤£ÀVzÉ C®èª?É ºÁUÁzÀgÉ F WÀlPÀª£ À ÄÀ ß CxÉÊð¹PÉÆ.

is
re S
F ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß PÀ°vÀ £ÀAvÀgÀ ¤Ã£ÀÄ,
ƒƒ
B
ƒƒ bl
fëUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¤fÃðªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÉ.
fëUÀ¼À ¥ÀæªÀÄÄR ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄĪÉ.
be T
pu
ƒƒ ¸À¸ÀåzÀ DºÁgÀ vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ PÀæªÀÄ, fêÀ£À ZÀPÀæ ºÁUÀÆ ««zsÀ §UÉAiÀÄ
K

¸À¸ÀåUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÉ.


ƒƒ DºÁgÀ ¸ÉêÀ£ÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß «AUÀr¸ÀĪÉ.
©

ƒƒ ¸À¸Àå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætÂUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ ªÀĺÀvÀé w½AiÀÄĪÉ.


F PÀxÉ NzÀÄ - ¸ÉÆêÀiÁj ¸ÉÆêÀÄtÚ÷
¸ÉÆêÀÄtÚ M§â ¸ÉÆêÀiÁj. vÀ£ÀßzÉà ¸Àé®à ºÉÆ®«zÀÝgÀÆ MAzÀÄ ¢£ÀªÀÇ ºÉÆ®zÀ
PÉ®¸À ªÀiÁrzÀªÀ£À®è. CªÀjªÀgÀÄ PÉÆlÖzÀÝ£ÀßµÉÖ ¥ÀqÉzÀÄ §zÀÄPÀÄwÛzÀÝ. CªÀ¤UÉ ±ÉÃAUÁ
JAzÀgÉ ¥ÀAZÀ¥Áæt. ºÀÄjzÀ ±ÉÃAUÁ JAzÀgÀAvÀÄ Cwà ¦æÃw. MªÉÄä »ÃUÉAiÉÄÃ
to

ºÀÄjzÀ ±ÉÃAUÁ ©Ãd w£ÀÄߪÁUÀ CªÀ¤UÉÆAzÀÄ D¯ÉÆÃZÀ£É ºÉƼɬÄvÀÄ. vÀ£Àß


ºÉÆ®zÀ°è ±ÉÃAUÁ ©Ãd ©wÛzÀgÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ±ÉÃAUÁ ©Ãd zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÀ£ÀÆß
t

PÉüÀĪÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄPÉÆAqÀ. CzÀgÉÆnÖUÉ ±ÉÃAUÁ ©ÃdQÌAvÀ


No

ºÀÄjzÀ ±ÉÃAUÁ ©wÛzÀgÉ, ºÀÄjzÀ ±ÉÃAUÁ ©ÃdUÀ¼É ¹UÀÄvÀÛzÉAiÀÄ®è. ºÀÄjAiÀĨÉÃPÁzÀ


PÉ®¸ÀªÉà EgÀĪÀÅ¢®è JA§ D¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄÆ §A¢vÀÄ. JAvÀºÀ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß
©vÀÛ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ w½AiÀÄzÀ ¸ÉÆêÀÄtÚ ªÀÄgÀÄ ¢£À¢AzÀ¯Éà ºÀÄjzÀ ±ÉÃAUÁ ©vÀÄÛªÀ
PÁAiÀÄð DgÀA©ü¹zÀ. ¸ÉÆêÀÄtÚ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀ CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ
ºÉÆ®UÀ¼À gÉÊvÀgÀÄ ºÀgÀĵÀUÉÆAqÀgÀÄ. PÉÆ£ÉUÀÆ ¸ÉÆêÀÄtÚ ¸ÉÆêÀiÁjvÀ£À ©lÖ£À®è
JAzÀÄ RĶ¥ÀlÖgÀÄ. ¢£ÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀªÀÅ. J®ègÀ ºÉÆ®UÀ¼À°è ºÀ¹gÀÄ ªÀÄÆr ¸À¹UÀ¼ÀÄ
¨É¼ÉzÀªÀÅ. DzÀgÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ£À ºÉÆ®zÀ°è MAzÀÄ ¸À¹AiÀÄÆ ªÀÄÆqÀ°®è.

1
D¯ÉÆÃa¸ÀÄ : PÀxÉ N¢zÉ vÁ£É. ¸ÉÆêÀÄtÚ£À ºÉÆ®zÀ°è ¸À¹UÀ¼ÉÃPÉ
¨É¼ÉAiÀÄ°®è?

ºÀÄjAiÀÄzÀ ±ÉÃAUÁzÀ°è ¸À¹AiÀiÁUÀ®Ä ¨ÉÃPÁzÀ ®PÀëtUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. CzÀ£ÀÄß eÉÊ«PÀ


CA±À J£À߯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÀÄjzÀ ±ÉÃAUÁzÀ°è ¸À¹AiÀiÁUÀ®Ä ¨ÉÃPÁzÀ eÉÊ«PÀ CA±À
£Á±ÀªÁUÀÄvÀz
Û .É CzÀ£ÄÀ ß CeÉÊ«PÀ ¹Üw J£ÀÄßvÁÛg.É ¥Àj¸Àgz
À °
À è eÉÊ«PÀ ®PÀt
ë ºÉÆA¢gÀĪÀ
fëUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eÉÊ«PÀ ®PÀët E®èzÀ ¤fÃð«UÀ¼ÀÄ PÀAqÀħgÀÄvÀÛªÉ.

d
PɼÀV£À ¥ÀnÖAiÀÄ°è ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è£À PÉ®ªÀÅ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ

he
PÉ®ªÀÅ ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÉ. UÀªÀÄ£À«lÄÖ NzÀÄ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ CA±ÀUÀ¼À°è CzÀgÀ
ªÀÄÄAzÉ ¸ÀÆa¹zÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħAzÀgÉ (3) UÀÄgÀÄvÀÄ ºÁPÀÄ. F ®PÀëtUÀ¼ÀÄ

is
re S
PÀAqÀÄ §gÀ¢zÀÝgÉ (x) UÀÄgÀÄvÀÄ ºÁPÀÄ.
B
bl ®PÀëtUÀ¼ÀÄ
be T

¥Àj¸ÀgÀzÀ
pu
CA±ÀUÀ¼ÀÄ DºÁgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉUÉ
K

¨É¼ÀªÀtÂUÉ ZÀ®£É G¹gÁl «¸Àdð£É ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛ


¸ÉêÀ£É ¥ÀæwQæAiÉÄ
©

ªÀiÁ«£ÀªÀÄgÀ

EnÖUÉ

UÀrAiÀiÁgÀ
to

amÉÖ

ªÀÄ£ÀĵÀå
t
No

PÀ¥Éà

PÁUÀzÀ

ªÉƨÉʯï

¤Ã£ÀÄ (3) UÀÄgÀÄvÀÄ ºÁQgÀĪÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è fëUÀ¼ÀÄ JAvÀ®Æ,


(x) UÀÄgÀÄvÀÄ ºÁQgÀĪÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤fÃðªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ JAvÀ®Æ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.

2
¥Àj¸ÀgÀzÀ°è PÀAqÀħgÀĪÀ PÉ®ªÀÅ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß PɼÀUÉ ¤ÃrzÉ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß fë
CxÀªÁ ¤fÃðªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÁV UÀÄgÀÄw¸ÀÄ. ¸ÀjAiÀiÁzÀ DAiÉÄÌAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ (3) UÀÄgÀÄvÀÄ
ºÁPÀÄ.
¥Àj¸ÀgÀzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ fëUÀ¼ÀÄ ¤fÃðªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ
¥ÀQëUÀ¼ÀÄ

d
§®Æ£ÀÄ
¤ÃgÀÄ

he
ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀ

is
§Ar
re S
¥É£ÀÄß
B
bl
ZÀlĪÀnPÉ : ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃrgÀĪÀ EvÀgÉ fë ªÀÄvÀÄÛ ¤fÃðªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¥ÀnÖ ªÀiÁqÀÄ.
be T
pu
_______ _______ _______ _______ _______
K

_______ _______ _______ _______ _______


©

¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ fëUÀ¼ÀÄ. ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è PÁtĪÀ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß fëUÀ¼ÀÄ


JAzÀÄ ¤zsÀðj¸À®Ä PÉ®ªÀÅ ®PÀëtUÀ½ªÉ. fëUÀ¼À ®PÀëtUÀ¼À §UÉÎ E°è ªÀiÁ»w
¤ÃrzÉ. w½zÀÄPÉÆ.
1. fëUÀ¼ÀÄ fêÀPÉÆñÀUÀ½AzÁVªÉ.
to

F avÀæUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄ. EªÀÅ


¸À¸Àå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætÂUÀ¼À fêÀPÉÆñÀUÀ¼ÀÄ.
ªÀÄ£É PÀlÄÖªÅÀ zÀ£ÄÀ ß ¤Ã£ÀÄ UÀªÄÀ ¤¹gÀĪÉ.
t

EnÖUÉ, ¹ªÉÄAmï, ¤ÃgÀÄ, PÀ©ât, PÀnÖUÉ


No

»ÃUÉ ºÀ®ªÀÅ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV


eÉÆÃr¹zÁUÀ ªÀÄ£É vÀAiÀiÁgÁUÀÄvÀÛzÉ.
ºÁUÉAiÉÄà fêÀPÉÆñÀUÀ½AzÀ fëUÀ¼À
zÉúÀªÅÀ gÀZ£ À A
É iÀiÁVzÉ. fêÀPÆ É Ã±ÀU¼
À À
§UÉV£À ºÉa£ Ñ À ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À
vÀgÀUÀwUÀ¼À°è w½AiÀÄĪÉ.

3
2. fëUÀ¼ÀÄ G¹gÁqÀÄvÀÛªÉ.
fëUÀ¼ÀÄ G¹gÁqÀÄvÀÛªÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ
»A¢£À vÀ g À U À w UÀ ¼ À ° è w½¢gÀ Ä ªÉ . fëUÀ ¼ À Ä
G¹gÁqÀĪÁUÀ ªÁAiÀÄÄ«£À°£ è À DQìd£ï C¤®ªÀ£ÄÀ ß
vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ§ð£ï qÉÊDPÉìöÊqï C¤®ªÀ£ÀÄß
ºÉÆgÀ©qÀÄvÀÛªÉ.

d
he
F avÀæªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄ.
EzÀÄ AiÀiÁªÀ avÀæ UÀÄgÀÄw¹, E°è §gÉ.

is
re S B
bl ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ G¹gÁqÀ®Ä «±ÉõÀ CAUÀUÀ½gÀÄvÀÛªÉ.
be T
pu
¸À¸åÀ U¼
À Æ
À PÀÆqÀ G¹gÁlPÁÌV DQìd£ï C¤®ªÀ£ÄÀ ß CªÀ®A©¹ªÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV
K

¸À¸åÀ U¼
À ÄÀ J¯ÉU¼ À À vÀ¼¨
À Ás UÀz°
À g
è ÄÀ ªÀ ¥Àvg
æÀ A
À zsU
æÀ ¼
À À (¸ÉÆÖªiÀ ÁåmÁ) ªÀÄÆ®PÀ G¹gÁqÀÄvÀª
Û .É
DQìd£ï C¤®zÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ DºÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ±ÀQÛAiÀÄÄ fëUÀ¼À zÉúÀPÉÌ
©

zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.
D¯ÉÆÃa¸ÀÄ : DºÁgÀ¢AzÀ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ ±ÀQÛ¬ÄAzÀ fëUÀ½UÁUÀĪÀ
C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼ÉãÀÄ?

3. fëUÀ¼ÀÄ DºÁgÀ ¸Éë¸ÀÄvÀÛªÉ.


to

PÀnÖUÉ PÀrAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ¨sÁgÀªÁzÀ aîºÉÆgÀĪÀÅzÀÄ, ¨ÉÃmÉAiÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, »ÃUÉ


fëUÀ¼ÀÄ ¤vÀåªÀÇ C£ÉÃPÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ.
t
No

4
PɼÀUÉ PÉ®ªÀÅ fëUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ ¤ÃrzÉ. £ÁªÀÅ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä F fëUÀ¼ÀÄ
¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. CªÀÅUÀ¼ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄß E°è §gÉ.
fë ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀºÁAiÀÄ(PÉ®¸À)

D£É

JvÀÄÛ

d
he
£Á¬Ä
F J¯Áè PÉ®¸ÀU¼ À £À ÄÀ ß ªÀiÁqÀ®Ä fëUÀ½UÉ ±ÀQÛ ¨ÉÃPÀÄ. fëUÀ¼ÄÀ vÀªÄÀ UÉ ¨ÉÃPÁzÀ

is
±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß DºÁgÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ.
re S
¸À¸ÀåUÀ¼À DºÁgÀ
B
bl
¸À¸ÀåzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¨sÁUÀªÀÇ MAzÀ®è MAzÀÄ ZÀlĪÀnPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ.
be T

CzÀPÀÆÌ DºÁgÀ ¨ÉÃPÀ®èªÉ? ¸À¸ÀåPÉÌ DºÁgÀ ºÉÃUÉ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ? AiÉÆÃa¸ÀÄ! ºËzÀÄ,


pu
ºÀ¹gÀÄ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀ DºÁgÀªÀ£ÀÄß vÁªÉà vÀAiÀiÁj¹PÉƼÀÄîvÀÛªÉ. ºÁUÁV
K

ºÀ¹gÀÄ ¸À¸ÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸Àé¥ÉÇõÀPÀUÀ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀgÀÄ. ªÁAiÀÄÄUÉÆüÀ


©

¸À¸ÀåzÀ DºÁgÀ vÀAiÀiÁjPÉ PÁ§ð£ï qÉÊDPÉìöÊqï

avÀ æ ª À £ À Ä ß UÀ ª À Ä ¤¸À Ä . ¸À ¸ À å ªÀ Å DºÁgÀ ¸ËgÀ


vÀAiÀiÁj¸À®Ä CUÀvÀå«gÀĪÀ £Á®ÄÌ ¥ÀæªÀÄÄR ±ÀQÛ

CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÉ. AiÀiÁªÀÅzÀÄ? AiÀiÁjAzÀ? ¥ÀvÀæ ºÀjvÀÄÛ


JA§ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß PɼU À É ¤ÃrzÉ. CzÀg° À £
è À
ºÉýPÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV eÉÆÃr¹ §gÉ.
to

¤ÃgÀÄ, R¤d,
®ªÀt

AiÀiÁªÀÅzÀÄ? AiÀiÁjAzÀ? ¸Àj¥Àr¹ E°è §gÉ


t
No

¨É¼ÀQ£À ±ÀQÛ ºÀ¹gÀÄ J¯É

¤ÃgÀÄ, R¤d, ®ªÀuÁA±À ªÁAiÀÄÄUÉÆüÀ

PÁ§ð£ï qÉÊDPÉìöÊqï ¸ÀÆAiÀÄð

¥ÀvÀæ ºÀjvÀÄÛ ªÀÄtÄÚ

5
¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð£À ¨É¼ÀQ£À ±ÀQÛ, ªÁAiÀÄÄ«£À°è£À PÁ§ð£ï qÉÊDPÉìöÊqï,
ªÀÄtÂÚ£À°ègÀĪÀ ¤ÃgÀÄ, R¤d-®ªÀuÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ »Ãj J¯ÉAiÀÄ°è£À
¥ÀvÀæºÀjwÛ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ DºÁgÀ vÀAiÀiÁj¸ÀÄvÀÛªÉ. EzÀ£ÀÄß zÀÄåw ¸ÀA±ÉèõÀuÉ
J£ÀÄߪÀgÀÄ.
¸À¸ÀåzÀ DºÁgÀ vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ°è UÀÆèPÉÆøï vÀAiÀiÁgÁUÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DQìd£ï
©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. fëUÀ½UÉ EªÉgÀqÀgÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß E°è §gÉ.
1) UÀÆèPÉÆøï ____________________________________________

d
he
2) DQìd£ï ____________________________________________
UÀÄA¦£À°è ZÀað¸ÀÄ : ¸ÀÆAiÀÄð E®è¢zÀÝgÉ K£ÁUÀÄwÛvÀÄÛ?

is
PɼÀV£À avÀæUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄ. EªÀÅ ¸À¸Àå dUÀwÛ£À°è DºÁgÀ vÀAiÀiÁj¸ÀzÀ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ,
re S
ºÁUÁzÀgÉ EªÀÅ vÀªÀÄä DºÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ?
B
bl
be T
pu
K
©

qÁæ¹gÁ, £É¥ÉAy¸ï, AiÀÄÄnæPÀÄå¯ÉÃjAiÀiÁ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä DºÁgÀPÁÌV QÃlUÀ¼À£ÀÄß


CªÀ®A©¹ªÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß QÃmÁºÁj ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀgÀÄ. CªÀÅUÀ¼À §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À
vÀgÀUÀwAiÀÄ°è w½AiÀÄĪÉ.
to

¥ÁætÂUÀ¼À DºÁgÀ.
¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä DºÁgÀªÀ£ÀÄß vÁªÉà vÀAiÀiÁj¹PÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. CªÀÅ DºÁgÀPÁÌV
t

¸À¸Àå ºÁUÀÆ EvÀgÀ ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß CªÀ®A©¹ªÉ. ºÁUÁV ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀgÀ¥ÉÇõÀPÀUÀ¼ÀÄ


No

J£ÀÄߪÀgÀÄ.
J®è ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ MAzÉà jÃwAiÀÄ DºÁgÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. CªÀÅUÀ¼ÀÄ
¸Éë¸ÀĪÀ DºÁgÀzÀ DzsÁgÀzÀ°è ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß PɼÀV£ÀAvÉ «AUÀr¹zÉ.
¸À¸ÁåºÁj - ¸À¸Àå ºÁUÀÆ CzÀgÀ GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ DºÁgÀªÀ£ÁßV ¸Éë¸ÀĪÀ
¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ.
ªÀiÁA¸ÁºÁj - vÀªÀÄä DºÁgÀPÁÌV EvÀgÀ ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß wAzÀÄ §zÀÄPÀĪÀ
¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ.
«Ä±ÁæºÁj - ¸À¸Àå ºÁUÀÄ ¥ÁætÂUÀ¼ÉgÀqÀ£ÀÆß DºÁgÀªÁV ¸Éë¸ÀĪÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ.

6
F avÀz
æ À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸À¸ÁåºÁj, ªÀiÁA¸ÁºÁj ªÀÄvÀÄÛ «Ä±ÁæºÁj ¥ÁætU
 ¼
À £
À ÄÀ ß
PɼÀV£À ZÁmïð£À°è ¥ÀnÖ ªÀiÁqÀÄ.

d
is he
¸À¸ÁåºÁj ªÀiÁA¸ÁºÁj «Ä±ÁæºÁj
re S B
bl
be T
pu
K

4. fëUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛªÉ.
©

PɼÀV£À avÀæUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄ.to

F avÀæUÀ¼ÀÄ DAiÀiÁ fëUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛªÉ. ¥Àæw avÀæzÀ®Æè


fëUÀ¼À JvÀÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁvÀæzÀ°è ºÉZÀѼÀªÁVzÉ. EzÀ£ÀÄß ¨É¼ÀªÀtÂUÉ J£ÀÄߪÀgÀÄ.
t
No

¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÉ®ªÀÅ ºÉýPÉUÀ¼À£ÀÄß PɼÀUÉ ¤ÃrzÉ. F ºÉýPÉUÀ¼ÀÄ


¸ÀjAiÀiÁVzÀÝgÉ (3) UÀÄgÀÄvÀÄ, vÀ¥ÁàVzÀÝgÉ (x) UÀÄgÀÄvÀÄ ºÁPÀÄ. vÀ¥ÁàzÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß
¸Àj¥Àr¹ §gÉ.
* J¯Áè fëUÀ¼ÀÄ d£À£À PÁ®zÀ°è aPÀÌzÁVzÀÄÝ, D£ÀAvÀgÀ ¤¢ðµÀÖ JvÀÛgÀ
ºÁUÀÆ UÁvÀæ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀŪÀÅ. ( )
__________________________________________________
__________________________________________________
7
* fëUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ªÉÃUÀªÁV CAzÀgÉ MAzÉgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À°è
DUÀÄvÀÛzÉ. ( )
__________________________________________________
__________________________________________________
* ¸À¸ÀåUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄÄ CªÀÅUÀ¼À PÁAqÀzÀ vÀÄ¢ CxÀªÁ PÁAqÀzÀ UÁvÀæzÀ°è
PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. ( )

d
__________________________________________________

he
__________________________________________________
5. fëUÀ¼ÀÄ ZÀ°¸ÀÄvÀÛªÉ.

is
re S
F avÀæUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄ. EªÀÅ fëAiÀÄ AiÀiÁªÀ ®PÀëtªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛªÉ?
B
bl
be T
pu
K
©
to

EªÉ®èªÀÅ ZÀ®£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹ªÉ. ZÀ®£ÉAiÀÄÄ fëUÀ¼À CzÀgÀ®Æè ¥ÁætÂUÀ¼À


«±ÉõÀ ®PÀëtªÁVzÉ.
t
No

¥ÁætÂUÀ¼À ZÀ®£É
¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀqÉUÉ ZÀ°¸ÀÄvÀÛªÉ. CzÀPÁÌV «±ÉõÀ
CAUÀUÀ¼ÀÄ ¥ÁætÂUÀ½UÉ EªÉ. PɼÀUÉ PÉ®ªÀÅ ¥ÁætÂUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ ¤ÃrzÉ. CªÀÅUÀ¼À
ZÀ®£ÁAUÀUÀ¼À£ÀÄß E°è §gÉ.
ªÀÄ£ÀĵÀå ___________ ºÀzÀÄÝ ____________
PÁAUÀgÀÆ___________ ¨ÁªÀ°____________

8
¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ KPÉ ZÀ°¸ÀÄvÀÛªÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß UÀÄA¦£À°è ZÀað¹, PɼÀUÉ ¤ÃrgÀĪÀ
eÁUÀzÀ°è §gÉ.

d
is he
re S B
bl
be T
pu
K

D¯ÉÆÃa¸ÀÄ : PÁgÀÄ, §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è NqÁqÀÄvÀÛªÉ. UÀrAiÀiÁgÀzÀ°è


©

ªÀÄļÀÄîUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛvÁÛ ZÀ°¸ÀÄvÀÛªÉ. £À¢, ºÀ¼Àî-PÉƼÀîzÀ ¤ÃgÀÄ ºÀjAiÀÄÄvÀÛzÉ.


EªÀÅUÀ½UÉ®è fêÀ«zÉAiÉÄ? ¤fÃðªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ZÀ®£ÉUÀÆ fëUÀ¼À
ZÀ®£ÉUÀÆ EgÀĪÀ ªÀåvÁå¸ÀªÉãÀÄ?
¥ÁætÂUÀ½UÉ ZÀ®£ÁAUÀUÀ½zÀÝAvÉ ¸À¸ÀåUÀ½UÉ E®è. ¸À¸ÀåUÀ¼À ¨ÉÃgÀ£ÀÄß ªÀÄtÄÚ
»r¢nÖgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀÅUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀqÉUÉ ZÀ°¸À®Ä
to

¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÀÆ ¸À¸ÀåUÀ¼À°è PɼÀV£À ZÀ®£ÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ.


* ¨ÉÃgÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ¤ÃjgÀĪÀ PÀqÉUÉ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.
t

* ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw ¸À¸ÀåªÀÅ ¸ÀÆAiÀÄð£À PÀqÉUÉ ªÀÄÄR ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.


No

»ÃUÉ ªÀiÁqÀÄ : PÉÆÃuÉAiÉÆAzÀgÀ°è PÀÄAqÀzÀ ¸À¸ÀåªÀ£ÀÄß EqÀÄ. MAzÀÄ QlQAiÀÄ


ªÀÄÆ®PÀ ¨É¼ÀPÀÄ M¼À§gÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄ. PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¸À¸ÀåzÀ J¯ÉUÀ¼ÀÄ
AiÀiÁªÀ PÀqÉUÉ ¨ÁVªÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄ. UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ ZÀað¸ÀÄ.
D¯ÉÆÃa¸ÀÄ : ¸À¸ÀåUÀ½UÉ ¤£ÀßAvÉ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ EzÀÝgÉ K£ÁUÀÄwÛvÀÄÛ?

9
6. fëUÀ¼ÀÄ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ.
fëUÀ¼À zÉúÀzÀ°è C£ÉÃPÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. EzÀjAzÁV
zÉúÀPÉÌ ¨ÉÃqÀªÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ GvÀàwÛAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß zÉúÀ¢AzÀ
ºÉÆgÀºÁPÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. E®è¢zÀÝgÉ zÉúÀPÉÌ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.
PÁ§ð£ï qÉÊDPÉìöÊqï, ¨ÉªÀgÀÄ, ªÀÄ®, ªÀÄÆvÀæzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃqÀªÁzÀ
ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀºÁPÀÄvÀÛªÉ. CzÀPÁÌV «±ÉõÀ CAUÀUÀ½ªÉ.
¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ G¹gÁl QæAiÉÄAiÀÄ°è EAUÁ®zÀ qÉÊDPÉìöÊqï C¤®ªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀ

d
ºÁPÀÄvÀÛªÉ. MtVzÀ J¯É, PÁAqÀ, PÉƼÉvÀ ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ ¸À¸ÀåUÀ½AzÀ PÀ¼ÀaPÉƼÀÄîvÀÛªÉ.

he
ºÉZÁÑzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ J¯ÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆgÀºÁPÀÄvÀÛªÉ. EzÀjAzÁV ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ
MtUÀĪÀÅ¢®è.

is
re S
»ÃUÉ ªÀiÁqÀÄ : PÀÄAqÀzÀ°ègÀĪÀ ¸À¸ÀåªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ. ¥Áè¹ÖPï
B
bl
PÀªÀgï¤AzÀ D ¸À¸ÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ PÁAqÀ ¨sÁUÀzÀ°è ©VAiÀiÁV PÀlÄÖ.
MAzÉgÉqÀÄ UÀAmÉUÀ¼ÀªÀgÉUÉ PÀÄAqÀªÀ£ÀÄß ©¹°UÉ EqÀÄ, DUÁUÉÎ
be T
pu
¥Áè¹ÖPï PÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀëöäªÁV «ÃQë¸ÀÄ. «ÃPÀëuÉAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß
K

vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ºÀAaPÉÆ.
©

7. fëUÀ¼ÀÄ ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ.


t to
No

avÀæUÀ¼À°è ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ fë ºÁUÀÆ CzÀgÀ ªÀÄj EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄ.


¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ fëAiÀÄ ªÀÄjUÀ¼ÀÄ d£Àä ¤ÃrzÀ D fëUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆîÄvÀÛªÉ. »ÃUÉ
fëAiÉÆAzÀÄ vÀ£ßÀ £Éßà ºÉÆîĪÀ ªÀÄj fëUÀ½UÉ d£Àä ¤ÃqÀĪÀÅzÀ£ÄÀ ß ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛ
J£ÀÄߪÀgÀÄ.
10
¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PɼÀUÉ PÉ®ªÀÅ ºÉýPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.
ºÉýPÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁVzÀÝgÉ (3 ) UÀÄgÀÄvÀÄ, vÀ¥ÁàVzÀÝgÉ (x) UÀÄgÀÄvÀÄ ºÁPÀÄ. vÀ¥ÁàzÀ
ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸Àj¥Àr¹ §gÉ.
¸Àj/
ºÉýPÉ vÀ¥ÀÅà ¸Àj¥Àr¹zÀ ºÉýPÉ

¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛ¬ÄAzÀ

d
fëUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀAvÀwAiÀÄ£ÀÄß

he
ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀÄvÀÛªÉ.

¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛ¬ÄAzÁV ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è

is
re S
EvÀgÉ fëUÀ½UÉ DºÁgÀ
B
bl
zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.
be T
pu
¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛAiÀÄÄ ¥ÁæætÂUÀ¼À°è
K

ªÀiÁvÀæ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ.


©

MAzÉà fëAiÀÄ CwAiÀiÁzÀ


¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛ¬ÄAzÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è
AiÀiÁªÀ C¥ÁAiÀÄUÀ¼ÀÆ DUÀĪÀÅ¢®è.

PÉ®ªÀÅ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ ªÉÆmÉÖAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ, E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ £ÉÃgÀªÁV ªÀÄjUÀ½UÉ


d£Àä ¤ÃqÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ.
to

ZÀlĪÀnPÉ : ªÉÆmÉÖAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÃgÀªÁV ªÀÄjUÀ½UÉ d£Àä ¤ÃqÀĪÀ


fëUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁqÀÄ.
t
No

______________________ ______________________
______________________ ______________________
______________________ ______________________
______________________ ______________________

11
yy ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ ©Ãd ªÀÄvÀÄÛ PÁAqÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ.
ZÀlĪÀnPÉ : ©Ãd ªÀÄvÀÄÛ PÁAqÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛ ªÀiÁqÀĪÀ
¸À¸ÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁqÀÄ.
______________________ ______________________

______________________ ______________________

d
he
______________________ ______________________

______________________ ______________________

is
re S
¸À¸ÀåzÀ fêÀ£À ZÀPÀæ.
B
bl
©ÃdªÀÅ ¸À¸ÀåzÀ ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¨sÁUÀ, ©Ãd¢AzÀ ©ÃdUÀ¼ÀÄ
be T
pu
GvÀàwÛAiÀiÁUÀÄ«PÉ ¥Àj¸ÀgÀzÀ CZÀÑjUÀ¼À¯ÉÆèAzÀÄ. ©ÃdUÀ¼À®èzÉ PÉ®ªÀÅ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä
K

PÁAqÀzÀ VtÄÚUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ºÉƸÀ ¸À¸ÀåªÀ£ÀÄß aUÀÄj¸ÀÄvÀÛªÉ. EªÀÅUÀ¼À §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À


vÀgÀUÀwUÀ¼À°è ºÉZÀÄÑ ªÀiÁ»w w½AiÀÄĪÉ.
©

©Ãd¢AzÀ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ ¸À¸ÀåzÀ fêÀ£À ZÀPÀæ E°èzÉ. UÀªÀĤ¸ÀÄ


©Ãd/
PÁAqÀzÀ
VtÄÚ
to

ºÀtÄÚ
t

¸À¸Àå
No

PÁ¬Ä

ºÀƪÀÅ

12
D¯ÉÆÃa¸ÀÄ : ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ºÀtÂ Ú £ À°è £ À ©Ãd¢AzÀ ¸À¸ÀåzÀ
¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. vÉAV£ÀªÀÄgÀzÀ ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛ ºÉÃUÉ
DUÀÄvÀÛzÉ? ²PÀëPÀgÀ £ÉgÀªÀÅ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆ.

ZÀlĪÀnPÉ : ¸À¸ÀåzÀ ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛ¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ ¥ÁætÂUÀ½UÉ


C£ÉÃPÀ C£ÀÄPÀÆ®UÀ½ªÉ. UɼÉAiÀÄ/UɼÀwAiÀÄgÉÆA¢UÉ ZÀað¹, ¥ÀnÖ ªÀiÁqÀÄ.

d
he
__________________________________________________

__________________________________________________

is
re S B
bl
__________________________________________________
be T

__________________________________________________
pu
K

»ÃUÉ ªÀiÁqÀÄ : ªÀļÉUÁ®zÀ DgÀA¨sÀzÀ°è ¤£Àß ¸ÀÄvÀÛ®Æ ¹UÀĪÀ VqÀªÀÄgÀUÀ¼À ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß


©

¸ÀAUÀ滸ÀÄ. ¥sÀ®ªÀvÁÛzÀ ªÀÄtÄÚ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀjAzÀ ªÀÄtÂ£Ú À GAqÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄ.


¤Ã£ÀÄ ¸ÀAUÀ滹zÀ MAzÉÆAzÀÄ ©ÃdªÀ£ÀÄß MAzÉÆAzÀÄ ªÀÄtÂ£Ú À GAqÉAiÀÄ°è ¸ÉÃj¸ÀÄ.
ªÀÄ¼É ©zÁÝUÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ©vÀÄÛ. ¥Àæw ªÀµÀð F jÃw ªÀiÁqÀÄ. F jÃw
¤Ã£ÀÄ ºÁQzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ©Ãd ªÀÄÄAzÉ ZÉ£ÁßV ¨É¼ÉAiÀħºÀÄzÀÄ.
to

8. fëUÀ¼ÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉUÉ ¥ÀæwQæ¬Ä¸ÀÄvÀÛªÉ.


PÁ°UÉ ªÀÄļÀÄî ZÀÄaÑzÁPÀtë £ÀªÄÀ UÉ £ÉÆë£À C£ÀĨsª À À DUÀÄvÀz
Û .É ZÀ½UÁ®zÀ°è ªÉÄÊ
t

£ÀqÀÄUÀĪÀÅzÀÄ, ºÁªÀÅ vÀ£Àß gÀPÀëuÉUÁV §Ä¸ï J£ÀÄߪÀÅzÀÄ, ©¹°£À vÁ¥À ¤ÃV¹PÉƼÀî®Ä


No

JªÉÄäUÀ¼ÀÄ ¤ÃjUÉ E½AiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ £ÉÆÃrzÉÝêÉ. PÉ®ªÀÅ QÃlUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄnÖzÁUÀ


CªÀÅ £ÀªÀÄä£ÀÄß PÀZÀÄÑvÀÛªÉ. ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ QgÀÄZÀÄvÀÛªÉ. »ÃUÉ fëUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄäzÉà DzÀ
jÃwAiÀÄ°è ¥ÀæwQæ¬Ä¸ÀÄvÀÛªÉ. EªÉ®è ¸ÀÄvÀÛ°£À ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉUÀ½UÉ fëUÀ¼ÀÄ ¤ÃqÀĪÀ
¥ÀæwQæAiÉÄUÀ¼ÁVªÉ. fëUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛ°£À ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è DUÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ½UÉ
¸ÀàA¢¸ÀÄvÀÛª.É ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¸Àà±ð À , ©¹, vÀA¥ÀÅÀ , ±À§Ý, ªÁ¸À£U
É ½À UÉ fëUÀ¼ÄÀ ¥Àw
æ QæAiÉÄ
¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. EzÀPÁÌV fëUÀ¼À°è «±ÉõÀ CAUÀUÀ½ªÉ.

13
F avÀU æ À¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄ. ªÀÄÄnÖzÀgÉ ªÀÄĤ ¸À¸ÀåzÀ J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄnÖzÁUÀ J¯ÉUÀ¼À
ªÀÄÄzÀÄrPÉƼÀÄî«PÉ, ZÉýUÉ ºÉÆgÀV£À ªÀ¸ÀÄÛªÉÇAzÀÄ ¸Àà²ð¹zÁUÀ vÀ£Àß PÉÆArAiÀÄ£ÉßwÛ
PÀÄlÄPÀÄ«PÉ, ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw ºÀÆ ¸ÀÆAiÀÄð£ÉqÉUÉ ªÀÄÄR ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ - »ÃUÉ
fëUÀ¼ÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉUÀ½UÉ ¥ÀæwQæ¬Ä¸ÀÄvÀÛªÉ.

d
is he
re S
D¯ÉÆÃa¸ÀÄ : ºÀ¸ÀĪÀ£ÀÄß PÀAqÁUÀ PÀgÀÄ fVzÁqÀĪÀÅzÀÄ, vÀ£Àß ªÀÄjUÀ¼ÀÄ UÀÆr£À°è
B
bl
PÁtzÁzÁUÀ vÁ¬Ä ºÀQÌ UÁ§j¬ÄAzÀ PÀÆUÀĪÀÅzÀÄ, PÉÆý vÀ£Àß ªÀÄjUÀ¼À£ÀÄß
gÉPÉÌAiÀÄ°è ªÀÄÄaÑqÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ ªÀÄjUÀ¼À£ÀÄß gÀQë¸À®Ä ¨ÉPÀÄÌ CxÀªÁ VqÀÄUÀzÀ
be T
pu
ªÉÄÃ¯É DPÀæªÀÄt ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. EªÀÅ ¥ÁætÂUÀ¼À ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛªÉ. F jÃw
K

¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ fëUÀ¼À ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À §UÉÎ D¯ÉÆÃa¹ ¥ÀnÖ ªÀiÁqÀÄ.


__________________________________________________
©

__________________________________________________
__________________________________________________
9. fëUÀ¼ÀÄ fëvÁªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢ªÉ.
fëUÀ¼ÀÄ d¤¹ £ÀAvÀgÀ, ¥ËæqsÀ fëUÀ¼ÁV ¨É¼ÉzÀÄ, ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛ ªÀiÁr,
ªÀÄÄ¥ÁàV PÉÆ£ÉUÉ ¸ÁAiÀÄÄvÀÛªÉ. »ÃUÉ MAzÀÄ fëAiÀÄ d£À£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀtUÀ¼À
to

£ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üUÉ fëvÁªÀ¢ü J£ÀÄߪÀgÀÄ.


PÉ®ªÀÅ ¥ÁætÂUÀ¼À ¸ÀgÁ¸Àj fëvÁªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß E°è ¤ÃrzÉ. UÀªÀĤ¸ÀÄ.
t

¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÁ¸Àj fëvÁªÀ¢ü (ªÀµÀðUÀ¼À°è)


No

DªÉÄ 150
D£É 70
DPÀ¼ÀÄ 20
ºÀzÀÄÝ 20
ªÀiÁ£ÀªÀ 70-80

14
¸À¸ÀåUÀ¼À£ÀÄß fëvÁªÀ¢üAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É KPÀªÁ¶ðPÀ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ, zÉéöʪÁ¶ðPÀ
¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §ºÀĪÁ¶ðPÀ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ «AUÀr¸À¯ÁVzÉ.
EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PɼÀV£À avÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ CxÉÊð¹PÉÆ.

KPÀªÁ¶ðPÀ
¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ

d
MAzÀÄ ªÀµÀð CxÀªÁ MAzÀÄ
IÄvÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀÆ ©lÄÖ,

he
eÉÆüÀ PÁ¬ÄAiÀiÁV ºÀuÁÚzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ
£Á±ÀªÁUÀĪÀ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ.

is
re S
vgÀ
UÉÆâü

PÀ Áj
PÀÄA§
B
bl
U¼À
be T

¨sÀvÀÛ
¼ÀPÁ¬

ÄÀ
pu
K
Ä
©

zÉéöʪÁ¶ðPÀ
¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ
to

JgÀqÀÄ ªÀµÀð CxÀªÁ JgÀqÀÄ


IÄvÀÄUÀ¼ÀªÀgÉUÉ fë¹ ºÀƪÀÅ, ©Ã
ºÀtÄÚ, ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß GvÀàwÛ ªÀiÁr mï
UÀdÓj gÀÆ
t

£Á±ÀªÁUÀĪÀ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ. mï
No

J¯ÉPÉÆøÀÄ

±ÀÄAp PÀ§Äâ

15
§ºÀĪÁ¶ðPÀ
¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ
ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ
§zÀÄQ, ºÀƪÀÅ ºÀtÄÚ, ©ÃdUÀ¼£ À ÄÀ ß
ªÀiÁªÀÅ GvÀàwÛ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ. CrPÉ

d
he
¤A¨É ºÀ®¸ÀÄ

is
vÉAUÀÄ ¨ÉêÀÅ
re S B
bl
be T
pu
K

PɼÀUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ¸À¸ÀåUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉ.


©

KPÀ ªÁ¶ðPÀ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ :


1) __________________________________________________
2) __________________________________________________
zÉéöʪÁ¶ðPÀ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ :
to

1) __________________________________________________
t

2) __________________________________________________
No

§ºÀĪÁ¶ðPÀ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ :
1) __________________________________________________
2) __________________________________________________
fëvÁªÀ¢A ü iÀÄ DzsÁgÀªÀ®èzÉ ¸À¸ÀåUÀ¼À ©ÃdzÀ¼U
À À¼À DzsÁgÀzÀ°è ¸À¸åÀ UÀ¼À£ÀÄß KPÀz¼
À À
zsÁ£Àå ºÁUÀÆ ¢ézÀ¼À zsÁ£Àå ¸À¸ÀåUÀ¼ÉAzÀÄ «AUÀr¸À¯ÁVzÉ.

16
»ÃUÉ ªÀiÁqÀÄ : gÁV ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃAUÁ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ, gÁwæ ªÀÄ®UÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß
CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃgÀÄ vÀÄA©zÀ JgÀqÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀ ¯ÉÆÃlUÀ¼À°è ºÁQqÀÄ. ¨É¼ÀV£À eÁªÀ
¤ÃgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ gÁV ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃAUÁ ©ÃdªÀ£ÀÄß PÉʬÄAzÀ ©VAiÀiÁV MvÀÄÛ.
¤£Àß C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ºÀAaPÉÆ.
KPÀzÀ¼À zsÁ£Àå ¸À¸ÀåUÀ¼À ©ÃdªÀÅ MAzÀÄ ©Ãd zÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.
GzÁºÀgÀuÉ : eÉÆüÀ, gÁV, UÉÆâü, ¨sÀvÀÛ, ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ.

d
¢ézÀ¼À zsÁ£Àå ¸À¸ÀåUÀ¼À ©ÃdªÀÅ JgÀqÀÄ ©Ãd zÀ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.

he
GzÁºÀgÀuÉ : ºÀÄgÀĽ, ±ÉÃAUÁ. vÉÆUÀj, PÀqÀ¯É, GzÀÄÝ.
»ÃUÉ ªÀiÁqÀÄ : ¤Ã£ÀÄ ªÁ¹¸ÀĪÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ¹UÀĪÀ KPÀzÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¢ézÀ¼À ¸À¸ÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀÄ.

is
CªÀÅUÀ¼À J¯É ºÁUÀÆ ¨ÉÃgÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄ. ²PÀëPÀgÀ £ÉgÀ«¤AzÀ ªÀåvÁå¸À w½zÀÄPÉÆ.
re S
fëUÀ¼À ®PÀëtUÀ¼À §UÉÎ w½zÉAiÀÄ®èªÉ? ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ ¥Àj¸ÀgÀzÀ
B
bl
JgÀqÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR CA±ÀUÀ¼ÀÄ, DzÀgÉ EwÛÃZÉUÉ ªÀÄ£ÀĵÀågÀ zÀÄgÁ¸É¬ÄAzÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è
be T

VqÀªÀÄgÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætÂUÀ¼À ¸ÀASÉå PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄwÛzÉ. ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætÂUÀ¼À


pu
K

¸ÀAgÀPÀëuÉ EA¢£À CUÀvÀåvÉAiÀiÁVzÉ.


¸À¸ÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÉÃPÉ ¸ÀAgÀQë¸À¨ÉÃPÀÄ?
©

- ªÀļÉUÁV - DºÁgÀPÁÌV - ªÀÄÄA¢£À ¦Ã½UÉUÁV


¸À¸ÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAgÀPÀëuÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ UɼÉAiÀÄ / UɼÀwAiÀÄgÉÆA¢UÉ ZÀað¸ÀÄ.

¥Áæt ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ ªÀĺÀvÀé.


PɼÀV£À WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß NzÀÄ
to

¨ÉÆäðAiÉÆzÀ°è MªÉÄä £ÉÆtUÀ¼À PÁl CwAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. EªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä


QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸À¯Á¬ÄvÀÄ. £ÉÆtUÀ¼É®è ¸ÀvÀÄÛ ©zÀݪÀÅ. ¸ÀvÀÛ £ÉÆtUÀ¼À£ÀÄß C°èzÀÝ
ºÀ°èUÀ¼ÀÄ w£À߯ÁgÀA©ü¹zÀªÀÅ. EzÀjAzÀ £ÉÆtUÀ¼À ªÉÄðzÀÝ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼ÀÄ ºÀ°èUÀ¼À zÉúÀªÀ£ÀÄß
t
No

¸ÉÃjzÀªÀÅ. EªÀÅUÀ¼À ¥Àæ¨Á


s ªÀ¢AzÀ ºÀ°èUÀ¼À NqÁl ¤zsÁ£ÀªÁ¬ÄvÀÄ. DUÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉPÀÄÌUÀ¼ÀÄ
¸ÀÄ®¨sÀªÁV ¨ÉÃmÉAiÀiÁr w£À߯ÁgÀA©ü¹zÀªÀÅ. ºÀ°èUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¨ÉPÀÄÌUÀ¼À zÉúÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃjzÀ
QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉPÀÄÌUÀ½UÉ «µÀªÁV ¥Àjt«Ä¹, C£ÉÃPÀ ¨ÉPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀÛªÀÅ. ¨ÉPÀÄÌUÀ¼À ¸ÀASÉå
PÀĹAiÀÄÄwÛzÀÝAvÉ E°UÀ¼À ¸ÀASÉå C¥ÁgÀªÁV ¨É¼ÉAiÀįÁgÀA©ü¹vÀÄ. EzÀjAzÀ ¥ÉèÃUï gÉÆÃUÀ
vÀ¯ÉzÉÆÃj C£ÉÃPÀ d£ÀgÀ£ÀÄß §° vÉUÉzÀÄPÉÆArvÀÄ. E°UÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä ¸ÀPÁðgÀªÀÅ
EvÀgÀ zÉñÀUÀ½AzÀ ¨ÉPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß DªÀÄzÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ.
F WÀl£ÉAiÀÄÄ ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è ¥Áæt ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ ºÁUÀÆ fëUÀ¼À°è ¸ÀªÀÄvÉÆî£ÀzÀ
ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß w½¸ÀÄvÀÛzÉ.

17
¥Áæt ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ §UÉÎ E£ÀÆß ºÀ®ªÀÅ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß PɼÀUÉ ¤ÃrzÉ NzÀÄ.
yy ¥ÁætU ¼
À ÄÀ ¥Àj¸Àgz
À À ¸ÀªÄÀ vÉÆî£Àª£
À ÄÀ ß G½¸ÀĪÀÅzÀg°
À è ¥Àª
æ ÄÀ ÄR ¥ÁvÀæ ªÀ»¸ÀÄvÀª
Û .É
yy ¥ÁætÂUÀ¼À £Á±À¢AzÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è DºÁgÀzÀ C¨sÁªÀ GAmÁV EvÀgÀ fëUÀ¼À
ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀÄvÀÛzÉ.
yy EwÛ Ã ZÉ U É ¸À P ÁðgÀ U À ¼ À Ä gÁ¶Ö ç à AiÀ Ä CgÀ t å, ªÀ £ À å fëzs Á ªÀ Ä , ¥À Q ë z s Á ªÀ Ä ,

d
C¨sÀAiÀiÁgÀtåUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥Áæt ¸ÀAvÀwAiÀÄ£ÀÄß gÀPÀëuÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀª æ ÀÄ PÉÊUÉÆArzÉ.

he
¥ÁætÂUÀ¼À ¨ÉÃmÉAiÀÄ£ÀÄß ¤µÉâü¹zÉ.
ZÀlĪÀnPÉ : PÀ£ÁðlPÀzÀ°ègÀĪÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ C¨sÀAiÀiÁgÀtå, ªÀ£ÀåfëzsÁªÀÄ

is
re S
ºÁUÀÆ ¥ÀQë zsÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖªÀiÁqÀÄ.
B
bl
______________ _______________ _____________
be T
pu
K

______________ _______________ _____________


©

______________ _______________ _____________

______________ _______________ _____________

______________ _______________ _____________


to

£ÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛ°£À fêÀ ¥Àæ¥ÀAZÀ «¸ÀäAiÀĪÁVzÉ. ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è ¸À¸Àå, ¥ÁætÂUÀ¼À §UÉÎ


w½zÀÄ CzÀ£ÀÄß ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è gÀQë¸ÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀgÉ £ÁªÀÅ EAzÀÄ PÁtÄwÛgÀĪÀ
¥Àj¸ÀgÀ ªÀÄÄA¢£À ¦Ã½UÉUÉ PÁt¹UÀÄvÀÛzÉ. ¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ gÀQë¹zÀgÉ, CzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß
t
No

gÀQë¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ ªÀiÁvÀÄ ¤£ÀUÉ ¸ÀzÁ £É£À¦gÀ°.



18
¥ÁoÀ - 2
PÀÄlÄA§
PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸ÀA§A¢üUÀ¼ÁVgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ MmÁÖV ªÁ¹¸ÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ
¤£ÀVÃUÁUÀ¯Éà w½¢zÉ. PÉ®ªÉǪÉÄä PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ «ªÁºÀ, GzÉÆåÃUÀ, ²PÀët
»ÃUÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÁgÀtUÀ½AzÀ ªÀÄÆ® PÀÄlÄA§ªÀ£ÀÄß ©lÄÖ vÀªÀÄäzÉà DzÀ ¥ÀævÉåÃPÀ
PÀÄlÄA§ªÀ£ÀÄß gÀa¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ. PÁ®¢AzÀ PÁ®PÉÌ PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°è C£ÉÃPÀ

d
§zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÁUÀÄwÛªÉ.

he
F ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß PÀ°vÀ £ÀAvÀgÀ ¤Ã£ÀÄ,
ƒƒ PÀÄlÄA§zÀ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß CjAiÀÄĪÉ.

is
re S
ƒƒ ªÀA±ÀªÀÈPÀëzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤£Àß PÀÄlÄA§ªÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¹PÉƼÀÄîªÉ.
ƒƒ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ P˱À® ¥ÀqÉAiÀÄĪÉ.
B
bl
ƒƒ PÀÄlÄA§ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°è£À §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÉ.
be T

ƒƒ «¨sÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ C«¨sÀPÀÛ PÀÄlÄA§UÀ¼À ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÉ.


pu
K

£Á®Ì£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ªÀA±ÀªÀÈPÀëzÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ ¤£ÀUÁUÀ¯Éà DVzÉ.


©

ªÀA±ÀªÀÈPÀë JAzÀgÉãÀÄ? E°è §gÉ.


____________________________________________________
____________________________________________________
ªÀA±ÀªÀÈPÀë
£Á£ÀÄ ªÀÄ£ÀÄ. ªÀA±ÀªÀÈPÀëzÀ ªÀÄÆ®PÀ £À£Àß PÀÄlÄA§zÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÉ.
to

ªÀÄÄA¢£À ¥ÀÅlzÀ°è £À£ßÀ ªÀA±ÀªÈÀ PÀë EzÉ. CzÀg°À è £Á£ÀÄ ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ ZËPÀz°
À èzÝÉ Ã£É.
£À£Àß ªÀA±ÀzÀ J¯Áè ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß NzÀÄ.
t

ªÀA±ÀªÈÀ PÀz
ë °
À è §¼À¹gÀĪÀ ¸ÀAPÉÃvÀU¼
À ÄÀ
No

UÀAqÀÄ
ºÉtÄÚ
UÀAqÀ - ºÉAqÀw

vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÉ
d¤¹zÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ

19
gÁªÀÄ¥Àà ¨sÁUÀåªÀÄä
1£Éà vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄ

2£Éà vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄ «£ÀÄvÀ gÀ« gÁdÄ gÀªÀÄå

d
3£Éà vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄ gÁzsÁ gÀQëvï ¥ÉæêÀÄ ¥À®è« ¸ÀĪÀÄ ±ÀgÀuï

he
4£Éà vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄ ¦æAiÀÄ ªÀÄ£ÀÄ QgÀuï QÃvÀð£À

is
re S
ªÉÄÃ¯É ¤ÃrgÀĪÀ ªÀA±ÀªÀÈPÀëzÀ°ègÀĪÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PɼÀV£À ¥ÀnÖAiÀÄ°è ¤ÃrzÉ
B
bl
ªÀÄ£ÀÄ ¤Ã£Éà JAzÀÄ ¨sÁ«¹, F ªÀA±ÀªÈÀ PÀz ë °
À g
è ÄÀ ªÀ ªÀåQUÛ ¼
À À ¸ÀA§AzsUÀ ¼
À £
À ÄÀ ß §gÉ.
be T

(P˻
æ ÄÀ ¸ÀASÉå 1 gÀ GzÁºÀgu À AÉ iÀÄ£ÀÄß UÀªÄÀ ¤¸ÀÄ)
pu
K

PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀA§AzsÀ


©

1. ¦æAiÀiÁ CPÀÌ
2. gÀQëvï - gÁzsÁ
3. ¥ÉæêÀÄ
4. gÁªÀÄ¥Àà, ¨sÁUÀåªÀÄä
to

5. gÀ«, «£ÀÄvÀ
t

6. ¥À®è«
No

7. ±ÀgÀuï, ¸ÀĪÀÄ
8. gÁdÄ, gÀªÀÄå
9. QgÀuï
10. QÃvÀð£À

20
D¯ÉÆÃa¸ÀÄ : F ªÀåQÛUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¥ÉæêÀļÀ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÀÄ«£À ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ
MAzÉÃ DVzÉAiÉÄ?

ªÀA±ÀªÀÈPÀë gÀa¸ÀĪÁUÀ UÀAqÀ¸ÀjUÉ UÀÄgÀÄvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉAUÀ¸ÀjUÉ UÀÄgÀÄvÀÄ


§¼À¹zÉ. F PɼÀV£À aºÉßUÀ½AzÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉ¸Àj¸ÀÄ.
PÀæ.¸ÀA. aºÉß ¸ÀA§AzsÀ

d
he
1. ºÉAqÀw - UÀAqÀ

is
re S B
2. bl
be T
pu
K
©

3.
to

4. vÀAzÉ - ªÀÄUÀ¼ÀÄ
t
No

5.

6. CPÀÌ - vÀAV

21
£À£Àß PÀÄlÄA§zÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÁAiÀÄÄÛ. FUÀ ¤£Àß PÀÄlÄA§zÀ ªÀA±ÀªÀÈPÀë §gÉ.

d
is he
re S B
bl
be T
pu
K
©

£À£ßÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß PÀÄlÄA§zÀ ªÀA±ÀªÈÀ PÀë ºÉÆð¹, F PɼV


À £À ¥À±
æ ßÉ UÀ½UÉ GvÀÛj¸ÀÄ.
to

1. £À£Àß PÀÄlÄA§zÀ°è JµÀÄÖ vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄUÀ½ªÉ?

_________________________________________________
t
No

2. ¤£Àß PÀÄlÄA§zÀ°è JµÀÄÖ vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄUÀ½ªÉ?

_________________________________________________

3. £À£Àß ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß PÀÄlÄA§UÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ zÉÆqÀØ PÀÄlÄA§? ºÉÃUÉ?


_________________________________________________

22
£À£ßÀ PÀÄlÄA§zÀ°è £Á®ÄÌ vÀ¯ª É iÀ Áj£À ¸Àz¸ À åÀ jzÁÝg.É £ÁªÉ®gè Æ
À MAzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è
ªÁ¹¸ÀÄvÉÛêÉ. J®ègÀÆ MmÁÖV Hl ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ. J®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÀ§â EvÁå¢
PÁAiÀÄðUÀ¼£ À ÄÀ ß DZÀj¸ÀÄvÉÃÛ ªÉ. ªÀÄÄvÀd
Û Ó ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄvÀfÛ ÓAiÀÄ ¦æÃw £ÀªÄÀ UÉ®j
è UÀÆ ¹UÀÄvÀz
Û .É
CªÀgÀ£ÀÄß J®ègÀÆ UËgÀªÀ¢AzÀ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. CªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À¢AzÀ £À£Àß
PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ J¯Áè PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÉ 2QÌAvÀ ºÉZÀÄÑ vÀ¯ÉªÀiÁj£ÀªÀgÀÄ
PÀÆr MAzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¹¸ÀĪÀÅzÀÄ C«¨sÀPÀÛ PÀÄlÄA§ J¤¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

d
¸ÉÆÃzÀgv
À ÛÉ ¥ÉÃæ ªÀiÁ¼À PÀÄlÄA§zÀ°è PÉêÀ® £Á®ÄÌ d£ÀjzÁÝg.É CvÉÛ ¥ÉÃæ ªÀÄ, ªÀiÁªÀ

he
C±ÉÆÃPÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ. ¥ÉæêÀÄvÉÛAiÀÄ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ¨ÉÃgÉ Hj£À°è
EzÁÝgÉ. »ÃUÁV CªÀgÀzÀÄ aPÀÌ PÀÄlÄA§. F jÃw 2 vÀ¯ÉªÀiÁj£ÀªÀgÀÄ ªÁ¹¸ÀĪÀ

is
aPÀÌ PÀÄlÄA§ªÀÅ «¨sÀPÀÛ PÀÄlÄA§ J¤¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.
re S B
bl
¤£Àß PÀÄlÄA§zÀ «zsÀ AiÀiÁªÀÅzÉAzÀÄ w½AiÀĨÉÃPÉ?
ºÁUÁzÀgÉ F ®PÀëtUÀ½UÉ (3) CxÀªÁ (x) JAzÀÄ UÀÄwð¸ÀÄ. (3) UÀÄgÀÄvÀÄ
be T
pu
ºÉZÀÄÑ §AzÀgÉ ¤£ÀßzÀÄ «¨sÀPÀÛ PÀÄlÄA§, (x) UÀÄgÀÄvÀÄ ºÉZÀÄÑ §AzÀgÉ CzÀÄ C«¨sÀPÀÛ
K

PÀÄlÄA§.
©

PÀ.æ ¸ÀA PÀÄlÄA§zÀ ®PÀët ºËzÀÄ (3) E¯Áè (x)

1 £À£Àß PÀÄlÄA§zÀ°è 2 vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄUÀ½ªÉ.


to

2 £ÁªÉ®ègÀÆ ¸ÀA§A¢üUÀ¼ÁVzÉÝêÉ.

3 ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è »jAiÀÄgÉAzÀgÉ C¥Àà CªÀÄä.


t
No

4 £À£Àß PÀÄlÄA§zÀ UÁvÀæ aPÀÌzÀÄ.

5 PÀÄlÄA§zÀ ªÀÄPÀ̼ɮè C«ªÁ»vÀgÀÄ.

ªÉÄð£À ®PÀëtUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ £À£ßÀ PÀÄlÄA§ªÀÅ_________ PÀÄlÄA§ DVzÉ


JA§ÄzÀÄ w½zÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ.

23
¤£ÀVzÀÄ UÉÆvÉÛ?
ƒƒ ªÀA±ÀªÀÈPÀëªÀ£ÀÄß gÀa¸ÀĪÁUÀ ªÀÄPÀ̼À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »jvÀ£ÀPÉÌ D£ÀÄUÀÄtªÁV
C£ÀÄPÀæªÀĪÁV §gÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ.
ƒƒ ªÀA±ÀªÀÈPÀëzÀ°è D ªÀA±ÀzÀ ªÀÄPÀ̼À°è »jAiÀÄjAzÀ ¥ÁægÀA©ü¹ QjAiÀÄgÀªÀgÉUÉ
ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä §gÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ¥Àw/¥ÀwßAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß
§gÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ.

d
ƒƒ ªÀA±ÀªÀÈPÀë JA§ ¥ÀzÀªÀÅ ªÀÄgÀzÀ PÀ®à£ÉAiÀÄAvÉ vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄUÀ½UÉ ºÀgÀqÀÄvÁÛ

he
ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÀA±ÀªÀÈPÀëªÀ£ÀÄß
§gÉAiÀÄĪÁUÀ »jAiÀÄjAzÀ QjAiÀÄgÀªÀgÉUÉ ªÉÄð¤AzÀ PɼÀUÉ §gÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ.
»jAiÀÄgÀ £ÀAvÀgÀzÀ ¦Ã½UÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸À®Ä »ÃUÉ §gÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ.

is
re S
FUÀ ¤£ÀUÉ £À£Àß ¸ÉßûvÀgÀ PÀÄlÄA§UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÉ.
B
bl
EzÀÄ £À£Àß UɼÉAiÀÄ£À PÀÄlÄA§. CªÀ£ÀzÀÄ C«¨sÀPÀÛ PÀÄlÄA§.
be T
pu
K
t ©
to
No

UɼÉAiÀÄ£À PÀÄlÄA§ £ÉÆÃrzÉAiÀįÁè F PÀÄlÄA§zÀ §UÉÎ ¤£Àß C¤¹PÉ §gÉ.


___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

24
EzÀĪÀgÉUÀÆ ¤Ã£ÀÄ w½zÀ £À£Àß, ¤£Àß ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UɼÉAiÀÄ£À PÀÄlÄA§UÀ¼À°è PÀAqÀÄ
§AzÀ ¸ÁªÀÄåvÉ ºÁUÀÆ ©ü£ÀßvÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉ.
¸ÁªÀÄåvÉ ©ü£ÀßvÉ

d
is he
re S B
bl
be T
pu
K
©

£À£ßÀ UɼAÉ iÀÄ£À PÀÄlÄA§ªÀÅ MAzÀÄ C«¨sPÀ ÛÀ PÀÄlÄA§. F PÀÄlÄA§zÀ C£ÀÄPÀÆ®vÉU¼


À ÄÀ
ªÀÄvÀÄÛ C£Á£ÀÄPÀÆ®vÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ JA§ÄzÀ£ÀÄß UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ ZÀað¹ §gÉ.
PÀæ.¸ÀA C£ÀÄPÀÆ®vÉUÀ¼ÀÄ C£Á£ÀÄPÀÆ®vÉUÀ¼ÀÄ
to

1.
t
No

2.

3.

25
FUÀ £À£Àß UɼÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÉÆÃt. DPÉAiÀÄ vÁ¬Ä K£ÉÆà ºÉüÀÄwÛzÁÝgÉ
PÉüÉÆÃt.
£Á£ÀÄ ¨É¼É¢zÀÄÝ zÉÆqÀØ PÀÄlÄA§zÀ°è. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è
25 d£À EzÀÝgÀÄ. ªÀÄPÀ̼À ¥Á®£É ¥ÉÇõÀuÉAiÀÄ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß
J®ègÀÆ ªÀ»¹PÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ ¸ÀtÚªÀ½zÁÝUÀ CfÓ PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß
ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÁªÀÅ ºÉÃVgÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß vÁvÀ(CdÓ)
ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ FUÀ £À£Àß PÀÄlÄA§zÀ°è £Á£ÀÄ, £À£Àß UÀAqÀ

d
ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀiÁvÀæ EzÉÝêÉ. FUÀ £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°ègÀĪÀ

he
£À£Àß UÀAqÀ¤UÉ HlªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ. £À£Àß F ¸ÀtÚ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß
AiÀiÁgÀ §½ ©qÀ°? JA§ÄzÉà £À£ÀUÉ aAvÉAiÀiÁVzÉ.

is
re S
EªÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ gÀfAiÀiÁ CPÀÌ §AzÀgÀ®è. K£ÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉüÉÆÃt.
B
bl aAw¸À¨ÉÃr, ¤ªÀÄä ¸ÀtÚ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è
be T

©r. £Á£ÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÉ. CPÀÌ-¥ÀPÀÌ EzÀÝ ªÉÄÃ¯É M§âjUÉƧâgÀÄ


pu
K

¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀ®èªÉÃ?
©

PÉýzÉAiÀiÁ, £À£ßÀ Uɼw


À AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ aAvÉ zÀÆgÀªÁ¬ÄvÀ®èªÃÉ ? ºÁUÁzÀgÉ ¤£Àß
PÀÄlÄA§PÉÌ £ÉgÀªÁUÀĪÀ EvÀgÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? CªÀgÀÄ ¤£Àß PÀÄlÄA§PÉÌ AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ
jÃw ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÁÝgÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß E°è §gÉ.
AiÀiÁgÀÄ? AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ?
t to
No

26
D¯ÉÆÃa¸ÀÄ : ¤£Àß PÀÄlÄA§PÉÌ zÀÆgÀzÀ Hj£À°ègÀĪÀ £ÉAlgÀÄ/ ¸ÉßûvÀgÀÄ
¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀgÉ?

£Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀÄlÄA§UÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁr¹zÉ. F PɼV


À £À CA±ÀU¼
À £
À ÄÀ ß
N¢, EzÀÄ £À£Àß PÀÄlÄA§ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ JAzÀÄ «AUÀr¸ÀÄ. CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À
¥ÀÅlzÀ°è PÉÆnÖgÀĪÀ ZËPÀzÀ°è §gÉ.

d
� ¥Á®£É ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀëuÉ

he
� AiÉÆÃUÀå ²PÀët PÉÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ.
� DºÁgÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß (¢£À¹) ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.
� ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß PÀ°¸ÀĪÀÅzÀÄ.

is
re S
� DlzÀ°è ¸ÉÆÃvÁUÀ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
B
bl
� gÉÆÃUÀ §AzÁUÀ aQvÉì ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
� ¦æÃw ªÁvÀì®å vÉÆÃgÀĪÀÅzÀÄ.
be T
pu
� CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇgÉʸÀĪÀÅzÀÄ.
K

� CªÀÄä E®è¢zÁÝUÀ £ÉgÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ.


©

� ºÉaÑ£À ¸ÀªÀÄAiÀÄ EgÀĪÀÅzÀÄ.


£À£Àß PÀÄlÄA§ EvÀgÀgÀÄ
t to
No

£ÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÉÆA¢UÉ EvÀgÀgÀÄ, £ÉgÉAiÀĪÀgÀÆ ¸ÀºÀ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ


ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ.
27
ZÀlĪÀnPÉ : ¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ 10 ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ ¨sÉÃn ¤ÃqÀÄ. ¥Àæw ªÀÄ£ÉAiÀÄ
ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ §gÉzÀÄ, CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ MlÄÖ ¸ÀASÉå £ÀªÀÄÆ¢¸ÀÄ.
F ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ PÀÄlÄA§zÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÉÆA¢UÉ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß §gÉ. PÉÆnÖgÀĪÀ
GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄ. F £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ¨sÀwðªÀiÁqÀÄ.

PÀæªÀÄ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀÄlÄA§zÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÉÆA¢UÉ


ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ MlÄÖ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ºÉÆA¢gÀĪÀ

d
¸ÀASÉå
¸ÀASÉå ¸ÀA§AzsÀ.

he
C¥À à , CªÀ Ä ä, ºÉ A qÀ w ,
GzÁºÀgu
À É: gÁªÀÄtÚ 06
ªÀÄUÀ, ªÀÄUÀ¼ÀÄ

is
re S
1.
B
2. bl
be T
pu
3.
K
©

4.

5.

6.
to

7.

8.
t
No

9.

10.

ªÉÄð£À ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹ F ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¸ÀÄ.


1) 5 QÌAvÀ PÀrªÉÄ ¸ÀzÀ¸ÀåjgÀĪÀ PÀÄlÄA§UÀ¼À ¸ÀASÉå __________
2) 5 QÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ¸ÀzÀ¸ÀåjgÀĪÀ PÀÄlÄA§UÀ¼À ¸ÀASÉå __________

28
3) 2 vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄUÀ½gÀĪÀ PÀÄlÄA§UÀ¼À ¸ÀASÉå __________
4) 2 QÌAvÀ ºÉZÀÄÑ vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄUÀ½gÀĪÀ PÀÄlÄA§UÀ¼À ¸ÀASÉå __________
5) F ZÀlĪÀnPɬÄAzÀ £Á£ÀÄ w½¢zÀÄÝ

__________________________________________________

d
__________________________________________________

he
__________________________________________________

is
re S
__________________________________________________
B
bl
be T

__________________________________________________
pu
K

N¢-w½ : EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è GzÉÆåÃUÀ, DzÁAiÀÄ, «zÁå¨sÁå¸À,


©

fêÀ£À ¤ªÀðºÀuÉ EvÁå¢ GzÉÝñÀUÀ½AzÀ PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°è


§zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÁUÀÄwÛzÉ. «¨sÀPÀÛ PÀÄlÄA§UÀ¼À ¸ÀASÉå ºÉZÁÑUÀÄwÛzÉ.

ºÁr-£À°
to

PÀÄlÄA§, PÀÄlÄA§ £À£Àß PÀÄlÄA§


£Á£ÀÄ ºÀÄnÖ ¨É¼ÉzÀ PÀÄlÄA§
t

£ÀUÀÄvÀ PÁ® PÀ¼ÉzÀ PÀÄlÄA§


No

C¥Àà, CªÀÄä, vÀªÀÄä EgÀĪÀ PÀÄlÄA§


¦æÃw, ªÁvÀì®å vÀÄA©zÀ PÀÄlÄA§
PÀÄlÄA§«®èzÉ £Á¤®è
PÀÄlÄA§UÀ½®èzÉ dUÀ«®è.

29
ƒƒ avÀæzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¸ÀÄ.
DgÉÆÃUÀå

¸ÀA§AzsÀUÀ¼À »jAiÀÄgÀ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À ¥ÀÇgÉÊPÉ


ªÀÈ¢Þ ºÁgÉÊPÉ ªÁvÀì®å

d
ºÉÆAzÁtÂPÉ ¦æÃw

he
gÀPÀëuÉ ²PÀët

is
re S
¸ÀºÀ¨Á¼Éé »jAiÀÄjUÉ UËgÀªÀ
B
bl
be T

¸ÀªÀiÁdzÀ°è
pu
UÀÄgÀÄw¸ÀÄ«PÉ
¸ÁÜ£À ¸ÀºÀPÁgÀ
K

gÀÆrü
¥ÀzÀÞwUÀ¼ÀÄ
©

¥ÉÇõÀuÉ

1. PÀÄlÄA§¢AzÀ £Á£ÀÄ PÀ°AiÀÄĪÀ M¼ÉîAiÀÄ UÀÄtUÀ¼ÁªÀŪÀÅ?


___________ ___________ ___________ __________
___________ ___________ ___________ __________
to

___________ ___________ ___________ __________


2. PÀÄlÄA§ £À£ÀUÉ KPÉ ¨ÉÃPÀÄ?
t
No

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________


30
¥ÁoÀ - 3
¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ
MAzÀÄ ¤²ÑvÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°ègÀĪÀ d£ÀgÀ ¸ÀªÀÄƺÀªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ JAzÀÄ
PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°è£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ CªÀ®A©vÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¨ÉÃgÉ
¨ÉÃgÉ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ½AzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÁÛgÉ.
GzÁºÀgÀuÉ : UÁæªÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ, £ÀUÀgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ, §ÄqÀPÀlÄÖ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ.

d
he
F ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß PÀ°vÀ £ÀAvÀgÀ ¤Ã£ÀÄ,
ƒƒ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ «zsÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÉ.
ƒƒ UÁæªÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ, C°è£À ªÀÈwÛUÀ¼ÀÄ, UÁæ«ÄÃt d£ÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjºÁgÀ

is
re S
PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß CjAiÀÄĪÉ.
B
bl
ƒƒ £ÀUÀgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ d£ÀgÀ fêÀ£À, C°è£À ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjºÁgÀ
PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÄѪÉ.
be T
pu
ƒƒ §ÄqÀPÀlÄÖ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÉ.
K

ƒƒ ««zsÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À CUÀvÀåvÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß w½zÀÄ ±ÀæªÀÄ UËgÀªÀªÀ£ÀÄß ªÉÄZÀÄѪÉ.


ƒƒ ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥ÀUÀ¼À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ £ÉgÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÉ.
©

««zsÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ
E°è MAzÀÄ Hj£À avÀæ«zÉ. £ÉÆÃqÀÄ, JµÉÆÖAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ½ªÉAiÀÄ®èªÉ?
t to
No

F Hj£À°è ºÀ®ªÁgÀÄ PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛªÉ. F J¯Áè PÀÄlÄA§UÀ¼À


UÀÄA¥À£ÀÄß ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.
31
D¯ÉÆÃa¸ÀlÄ : MAzÀÄ zÉÆqÀØ eÁvÉæ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ Hj¤AzÀ
C£ÉÃPÀ PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ §A¢ªÉ. EªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ J£ÀߧºÀÄzÉ?

gÀ«AiÀÄ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß N¢ ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛj¸ÀÄ.


D£ÀAzÀ¥ÀÅgÀzÀ°è gÀ«AiÀÄ ªÀÄ£É EzÉ. EªÀ£À vÀAzÉ E°èAiÉÄà ºÀÄnÖ ¨É¼É¢zÁÝgÉ.
EzÉà jÃw ºÀ®ªÀgÀÄ EzÉà Hj£À°è C£ÉÃPÀ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÁ¸ÀªÁVzÁÝgÉ. M§âgÀ

d
ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÝgÉ J®ègÀÆ £ÉgÀªÁUÀÄvÁÛgÉ. gÀ«AiÀÄ vÀAzÉ gÉÊvÀgÁVzÀÄÝ,

he
vÀªÀÄä PÉ®¸ÀPÉÌ ºÀ®ªÀgÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹zÁÝgÉ.
¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ®PÀëtUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? (AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ªÀÄÆgÀÄ)

is
__________________________________________________
re S
__________________________________________________
B
bl
__________________________________________________
be T
pu
K

N¢-w½
©

 £ÁªÀÅ, £ÀªÀÄäªÀgÀÄ JA§ ¨sÁªÀ£ÉAiÉÆA¢UÉ MAzÀÄ ¤²ÑvÀ ¨sÀÆ¥ÀæzÉñÀzÀ°è


ªÁ¹¸ÀĪÀ d£À¸ÀªÀÄƺÀªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ J£ÀÄߪÀgÀÄ. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ J¯Áè
¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ vÁªÀÅ vÀªÀÄä ¸ÀªÀÄƺÀªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹zÉÝ Ã ªÉ JA§ ¨s Á ªÀ£É
ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ UÁvÀæ aPÀÌzÁVzÀÝgÉ F ¨sÁªÀ£É ºÉZÁÑVgÀÄvÀÛzÉ.
to

UÁvÀæ zÉÆqÀØzÁzÀAvÉ F ¨sÁªÀ£É PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.


 ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è ºÉaÑ£À ¥Át ªÀUÀðUÀ¼ÀÄ (fëUÀ¼ÀÄ) UÀÄA¥ÀÅUÀ¼À°èAiÉÄÃ
ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. eÉãÀÄ ºÀļÀÄUÀ¼ÀÄ, EgÀĪÉUÀ¼ÀÄ
t
No

¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°è ªÁ¹¸ÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ PÉ®¸ÀUÀ¼À ºÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ


fë¸ÀÄvÀÛªÉ JA§ÄzÉà EªÀÅUÀ¼À «±ÉõÀvÉ. ¤£Àß ¸ÀÄvÀÛ°£À ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è PÀAqÀÄ
§gÀĪÀ EvÀgÀ fëUÀ¼À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÀ£ÀÄß UÀÄwð¹, ¸ÉßûvÀgÉÆA¢UÉ ZÀað¸ÀÄ.

32
E°ègÀĪÀ avÀæUÀ¼À°è ¤Ã£ÀÄ UÀÄgÀÄw¹zÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉ.
UÀÄgÀÄw¹zÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ
UÁæ«ÄÃt ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ
______________________________________

______________________________________

d
______________________________________

he
______________________________________

is
re S
_______________________________________
B
bl
£ÀUÀgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ
be T

______________________________________
pu
K

______________________________________
©

______________________________________

______________________________________

_______________________________________
to

§ÄqÀPÀlÄÖ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ
______________________________________

______________________________________
t
No

______________________________________

______________________________________

_______________________________________

UÁæ«ÄÃt ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ, £ÀUÀgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÉA§


««zsÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ½ªÉ.
33
E°è MAzÀÄ UÁæ«ÄÃt ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ avÀæ«zÉ. F avÀæzÀ°ègÀĪÀ PÀȶ ªÀÄvÀÄÛ
PÀȶAiÉÄÃvÀgÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ JA§ÄzÀ£ÀÄß §gÉ.

d
is he
re S B
bl
be T
pu
K
©

PÀȶ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ PÀȶAiÉÄÃvÀgÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ


to

____________________ ____________________
____________________ ____________________
t
No

____________________ ____________________
____________________ ____________________
____________________ ____________________
¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°è ¥Àæw PÀÄlÄA§PÀÆÌ ¢£À¤vÀåzÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ C£ÉÃPÀ ªÀ¸ÀÄÛ
¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À CªÀ±ÀåPÀvɬÄzÉ. UÁæªÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À°è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ CªÀ®A§£É ºÉZÁÑV
PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÈwÛAiÀĪÀgÀ£ÀÄß J®ègÀÆ UËgÀ«¸ÀÄvÁÛgÉ.

34
ZÀlĪÀnPÉ : gÉÊvÀ£À PÀȶ ZÀlĪÀnPÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁr, EªÀÅ
AiÀiÁjAzÀ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛªÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß §gÉ.
¸À®PÀgÀuÉ AiÀiÁjAzÀ?

______________________ ______________________

d
______________________ ______________________

he
______________________ ______________________
______________________ ______________________

is
re S B
______________________ ______________________
bl
¨sÁgÀvÀzÀ°è ±ÉÃPÀqÁ 72 ¨sÁUÀzÀµÀÄÖ d£ÀgÀÄ UÁæªÀÄUÀ¼À°è ªÁ¹¸ÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ°è
be T
pu
±ÉÃPÀqÀ 70 ¨sÁUÀzÀµÀÄÖ ªÀÄA¢UÉ PÀȶAiÉÄà fêÀ£ÁzsÁgÀ. PÀȶAiÉÆA¢UÉ ºÉÊ£ÀÄUÁjPÉ
K

(ºÀ¸ÀÄ, JªÉÄä ¸ÁPÀuÉ) PÉÆý ¸ÁPÀuÉ, «ÄãÀÄUÁjPÉ, gÉõÉäºÀļÀÄ ¸ÁPÀuÉ ªÀÄÄAvÁzÀ


©

G¥À PÀ¸ÀħÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. £ÉÃPÁgÀ, PÀªÀiÁägÀ, §qÀV, §ÄnÖ ºÉuÉAiÀÄĪÀ


EvÁå¢ PÀ¸ÀħÄUÀ¼À£ÀÄß UÁæªÀÄUÀ¼À°è PÁt§ºÀÄzÀÄ. PÀȶ ZÀlĪÀnPÉUÉ ªÀļÉAiÀÄ£ÀÄß
CªÀ®A©¹zÁÝgÉ. £ÉʪÀÄð®å, DgÉÆÃUÀå, ²PÀët, GzÉÆåÃUÀ ¸ÀA§A¢ü ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ
UÁæªÀÄUÀ¼À°èªÉ. UÁæªÀÄUÀ¼À C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀPÁðgÀªÀÅ C£ÉÃPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß
ºÀ«ÄäPÉÆArzÉ. CªÀÅ AiÀiÁªÀŪÉAzÀgÉ-
to

1. UÁæ«ÄÃt «zÁåªÀAvÀ AiÀÄĪÀ d£ÀjUÉ ¸ÀéAvÀ GzÉÆåÃUÀPÁÌV gÉÆÃdUÁgï


AiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ dªÁºÀgïUÁæªÀÄ ¸ÀªÀÄÈ¢Þ AiÉÆÃd£É.
t
No

2. UÀÄuÁvÀäPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ¸ÀªÀð ²PÀët C©üAiÀiÁ£À.


3. UÁæªÀÄ £ÉʪÀÄð®åzÀ UÀÄjUÁV ¤ªÀÄð® UÁæªÀÄ AiÉÆÃd£É.
4. ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ¨sÀ«µÀåPÁÌV ¨sÁUÀå®Qëöäà AiÉÆÃd£É.
5. §qÀªÀjUÉ GavÀ ¤ªÉñÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀlÖ®Ä ¸Á® ºÁUÀÆ C£ÀÄzÁ£À
¤ÃqÀ®Ä D±ÀæAiÀÄ AiÉÆÃd£É.

35
F ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¸ÀÄ.
1. UÁæªÀÄUÀ¼À°è PÀAqÀÄ §gÀĪÀ PÀ¸ÀħÄUÀ¼À£ÀÄß §gÉ.

__________ __________ __________ __________

__________ __________ __________ __________

d
__________ __________ __________ __________

he
__________ __________ __________ __________

is
re S
2. UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀÄ JzÀÄj¸ÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÁªÀŪÀÅ?
B
bl
_________________________________________________
be T
pu
_________________________________________________
K

_________________________________________________
©

_________________________________________________

_________________________________________________

3. UÁæªÀÄUÀ¼À C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀPÁðgÀ PÉÊUÉÆAqÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À°è MAzÀ£ÀÄß


to

PÀÄjvÀÄ §gÉ.

_________________________________________________
t
No

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

36
£ÀUÀgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ
EzÉÆAzÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀzÀ avÀ.æ F avÀz
æ À°è ¤Ã£ÀÄ UÀªÀĤ¹zÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß avÀz
æ À
PɼÀUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ SÁ° eÁUÀzÀ°è §gÉ.

d
is he
re S B
bl
be T
pu
K
©
to

_______________________________________________________
t
No

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
EAvÀºÀ £ÀUÀgÀUÀ½UÉ d£ÀgÀÄ ²PÀët, GzÉÆåÃUÀPÁÌV UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀUÀ½AzÀ
§gÀÄvÁÛgÉ. «zsÀ «zsÀzÀ ªÀÈwÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ d£ÀgÀÄ £ÀUÀgÀUÀ¼À°è PÀAqÀħgÀÄvÁÛgÉ.

37
F PɼÀV£À avÀæUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr, EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁgÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß
§gÉ. EzÉà ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ ¤£Àß Hj£À°èzÀÝgÉ. D avÀæPÉÌ (3 )
UÀÄgÀÄvÀÄ ºÁPÀÄ.

d
he
___________________ ___________________ ___________________
___________________ ___________________ ___________________

is
re S B
bl
be T
pu
K
©

___________________ ___________________ ___________________


___________________ ___________________ ___________________
t to
No

___________________ ___________________ ___________________


___________________ ___________________ ___________________

38
¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ LzÀÄ ¸Á«gÀ £ÀUÀgÀUÀ½ªÉ. CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀvÀÄÛ
®PÀëQÌAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ d£À¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ E¥ÀàvÉÛüÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀUÀ½ªÉ.
EªÀÅUÀ¼À°è £ÀªÀÄä gÁdåzÀ gÁdzsÁ¤ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ MAzÀÄ.
£ÀUÀgÀzÀ avÀætªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ ºÀ®ªÁgÀÄ avÀæUÀ¼ÀÄ E°èªÉ. F avÀæUÀ¼À£ÀÄß
CªÀ¯ÉÆÃQ¹ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¸ÀÄ.

d
is he
re S B
bl
be T
pu
K
t ©
to
No

39
d
is he
re S
1. ¤Ã£ÀÄ £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃzÀgÉ K£ÉãÀÄ £ÉÆÃqÀĪÉ?
B
bl
be T

__________ __________ __________ __________


pu
K

__________ __________ __________ __________


©

__________ __________ __________ __________


__________ __________ __________ __________
__________ __________ __________ __________
2. F avÀ æ U À ¼ À ° è ¥À j ¸À g À ªÀ i Á°£À å PÉ Ì ¸À A §A¢ü ¹ zÀ avÀ æ U À ½ UÉ ( 3 )
to

UÀÄgÀÄvÀÄ ºÁPÀÄ.
3. ¤Ã£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÝgÉ JzÀÄj¸ÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÁªÀŪÀÅ?
t
No

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
40
4. £ÀUÀgÀUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUɬÄAzÀ ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ DUÀÄwÛgÀĪÀ ºÁ¤AiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄ.
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

d
²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ F PɼÀV£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ ZÀað¸ÀÄ. £ÀAvÀgÀ

he
vÀgÀUÀwAiÀÄ°è J®ègÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉüÀÄ.
� £ÀUÀgÀzÀ°è£À ªÀ¸Àw ¸ÀªÀĸÉå

is
� ¸ÀAZÁgÀ zÀlÖuÉ (mÁæ¦üPï eÁªÀiï)
re S
� PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è£À ªÀiÁ°£Àå
B
bl� PÀ¸ÀzÀ «¯ÉêÁj
be T

� PÉƼÀZÉ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ
pu
K

� d® ªÀiÁ°£Àå
EAvÀºÀ ¸ÀªÄÀ ¸ÉåU¼
À £
À ÄÀ ß §Uɺj
À ¸À®Ä ¸ÀPÁðgÀ ºÀ®ªÀÅ PÁAiÀÄðPÀª
æ ÄÀ UÀ¼£
À ÄÀ ß PÉÊUÉÆArzÉ.
©

CªÀÅ AiÀiÁªÀŪÉAzÀgÉ,

M¼ÀZÀgÀAr ªÀåªÀ¸ÉÜ
t to
No

±ÀÄzÀÞ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À ¥ÀÇgÉÊPÉ

41
¸ÀĸÀfÓvÀ §¸ÀÄì ºÁUÀÆ gÉ樀 ¤¯ÁÝtUÀ¼À ªÀåªÀ¸ÉÜ

d
is he
re S B
bl
be T
pu
K

£ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄUÀ¼À°è ªÀvÀÄð® gÀ¸ÉÛUÀ¼À ªÀåªÀ¸ÉÜ


t ©
to

GzÁå£ÀªÀ£ÀUÀ¼À ¤ªÀiÁðt
No

¸ÀPÁðgÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ eÉÆvÉUÉ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀéZÀÒvÉAiÀÄ£ÀÄß


PÁ¥ÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀºÀPÁgÀ, ¸ÉßúÀ, ¦æÃw, «±Áé¸À¢AzÀ J®ègÀÆ ¨Á¼À¨ÉÃPÀÄ.

42
§ÄqÀPÀlÄÖ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ

d
is he
re S B
bl
be T
pu
K

F avÀ æ z À ° è g À Ä ªÀ AiÀ i ÁªÀ CA±À U À ¼ À Ä ¤£À ß ¥À j ¸À g À Q Ì A vÀ «©ü £ À ß ªÁVªÉ


JA§ÄzÀ£ÀÄß §gÉ.
©

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
to

________________________________________________
________________________________________________
t
No

zÀlÖ CgÀtåUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ UÀÄqÀØUÁqÀÄ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ªÁ¹¸ÀĪÀ PÀÄlÄA§UÀ¼À


UÀÄA¥À£ÀÄß §ÄqÀPÀlÄÖ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÉÛêÉ. EªÀgÀ ªÀ¸Àw, ¨sÁµÉ, GqÀÄUÉ,
vÉÆqÀÄUÉ, «ªÁºÀ ¥ÀzÀÞw EvÁå¢ «²µÀÖªÁVgÀÄvÀÛªÉ. PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ªÉÄʸÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ
¸ÉÆðUÀgÀÄ, zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ PÉÆgÀUÀgÀÄ, PÉÆqÀUÀÄ f¯ÉèAiÀÄ eÉãÀÄ PÀÄgÀħgÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ AiÉÄgÀªÀgÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ §ÄqÀPÀlÄÖ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ½ªÉ.

43
d
is he
re S B
bl
be T
pu
K
©

avÀæUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ EªÀgÀ PÀ¸ÀħÄUÀ¼À£ÀÄß §gÉ.


to
t

____________________
No

44
d
_____________________

is he
re S B
bl
be T
pu
K
©

_____________________
to
t
No

_____________________

45
_____________________

d
he
F ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÀÄ PÁqÀÄ, UÀÄqÀØUÁqÀÄUÀ¼À°è ªÁ¹¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ DgÉÆÃUÀå,
ªÀ¸w
À , ²PÀtë , ¸ÁjUÉ, DºÁgÀ, «zÀÄåvï ªÀÄÄAvÁzÀ ¸Ë®¨såÀ U½À AzÀ ªÀAavÀgÁUÀÄwÛzÁÝg.É

is
re S
EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è ¸ÀPÁðgÀªÀÅ F ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ½UÉ ²PÀët, DºÁgÀ «vÀgÀuÉ, ªÀÄ£É,
B
bl
DgÉÆÃUÀå ªÀÄÄAvÁzÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ°èzÉ.
vÀªÀÄä ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ CUÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇgÉʹPÉƼÀî®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ £ÉgÀªÁUÀ®Ä
be T
pu
¤¢ðµÀÖ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è MAzÁV §zÀÄPÀĪÀ d£ÀgÀ UÀÄA¥Éà ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ JAzÀÄ ¤Ã£ÀÄ
K

w½zÉ. UÁæªÀÄ, £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ £ÁªÀÅ ¨ÉÃgÉ gÀÆ¥ÀzÀ


¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÆß PÀÆqÀ PÁt§ºÀÄzÀÄ.
©

N¢-w½
««zsÀ gÀÆ¥ÀzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ :
∙ MAzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è D¸ÀQÛ¬ÄgÀĪÀ d£À vÀªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀî®Ä
MAzÁVgÀĪÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ, eÁ£À¥ÀzÀ D¸ÀQÛUÀgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ.
∙ Ai À i Á ªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ PÉ®¸ÀzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉAi À Ä£ÀÄß vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ CxÀªÁ
to

MAzÀÄ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ MAzÀÄUÀÆqÀĪÀ d£ÀgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ.


GzÁºÀgÀuÉUÉ, ¥Àj¸ÀgÀ ¥ÉæëÄUÀ¼À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ.
∙ MAzÉà ªÀÈwÛ A i À Ä°è g ÀĪÀªÀgÀÄ CxÀªÁ MAzÉà jÃwAi À Ä ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß
t
No

PÉÊUÉƼÀÄîªÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ MAzÀÄUÀÆr GAmÁVgÀĪÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ,


²PÀëPÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ.
»ÃUÉ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä D¸ÀQÛ, C©ügÀÄa, «gÁªÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ, C¨sÁå¸À,
ªÀÈwÛ, ºÀªÁå¸À¢AzÀ MAzÀÄUÀÆrzÁUÀ CªÀgÀzÉà ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ.
PÉêÀ® PÀÄlÄA§UÀ½AzÀ ªÀiÁvÀæ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ JA§ÄzÀgÀ §zÀ¯ÁV
ªÀåQÛUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ¸ÀA§AzsÀ¢AzÀ®Æ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀÄ
«±Á®ªÁzÀ CxÀðªÁVzÉ. EzÀ®èzÉ eÁw, zsÀªÀÄð, zsÉåÃAiÀÄ (UÀÄj), ¨sÁµÉ,
¸ÀA¸ÀÌøw, ªÀAiÀĸÀÄì, °AUÀ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß, DzsÀj¹AiÀÄÆ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ
gÀZÀ£ÉAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ PÁt§ºÀÄzÀÄ.

46
¤Ã£ÀÄ FUÁUÀ¯Éà ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀÈwÛ / PÉ®¸ÀUÀ¼À §UÉÎ w½¢gÀĪÉ. ¤Ã£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ
HlPÉÌ JµÉÖ¯Áè d£ÀgÀ £ÉgÀªÀÅ CªÀ±ÀåPÀ«zÉ JA§ÄzÀÄ ¤£ÀUÉ w½¢zÉAiÉÄ? E°ènÖgÀĪÀ
ZÁmïð UÀªÀĤ¸ÀÄ. EzÀjAzÀ ¤Ã£ÉãÀÄ PÀ°vÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß §gÉ.
DºÁgÀ £ÉgÀªÁUÀĪÀªÀgÀÄ

¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¨sÀÆ«Ä

d
DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀð ¨Á«/PÁ®ÄªÉ/ PÉƼÀª¨ É Á¬Ä vÉÆÃqÀĪÀªg
À ÄÀ .

he
¤ÃgÀÄ ¥ÉÊ¥ï ¥ÀA¥ï¸Émï vÀAiÀiÁgÀPg
À ÄÀ
gÉÊvÀ
«zÀÄåvï ¯ÉÊ£ïªÉÄ£ï PÉ®¸ÀUÁgÀgÄÀ

is
gÉÊvÀ
re S
©Ãd ¸ÀAUÀæºÀPÁgÀgÀÄ
B
bl ¸ÀAgÀQ¸ë ÄÀ ªÀªg
À ÄÀ
vÀÆPÀ ¤UÀ¢UÉ ¥ÉÇlÖt vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄ
be T
pu
ªÁºÀ£À-ZÁ®PÀ
K

ªÁå¥ÁjUÀ¼ÀÄ
©

vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄ
¸ÀA¸ÀÌj¸ÀĪÀªÀgÀÄ
UÉƧâgÀ aî vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄ
vÀÄA§ÄªÀªÀgÀÄ
vÀÆPÀªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ
¸ÁV¸ÀĪÀªÀgÀÄ
ªÁå¥ÁjUÀ¼ÀÄ
to

¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ
vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀªÀgÀÄ
PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ
t

Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ªÁå¥ÁjUÀ¼ÀÄ
No

PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ PÀȶ PÁ«ÄðPÀgÀÄ


ªÁºÀ£À-ZÁ®PÀ
¸ÁUÁtÂPÉ
PÁ«ÄðPÀgÀÄ

ªÁå¥Áj ¸ÀUÀlÄ ªÁå¥Áj/zÀ¼Áî½

47
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
C¨Áâ! DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀð £ÀªÀÄUÉ ¹UÀ®Ä EµÀÄÖ d£ÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrzÁÝgÉ
J£ÀÄߪÀÅzÁzÀg,É E£ÀÄß §mÉÖ vÀAiÀiÁjPÉ, ªÀÄ£É ¤ªÀiÁðt EvÁå¢ ªÀ¸ÄÀ ÛU¼
À À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ

d
»AzÉ E£ÉßµÀÄÖ d£ÀgÀ ±ÀæªÀÄ EzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß D¯ÉÆÃa¸ÀÄ. EªÀgÀ°è M§âgÀÄ

he
E®è¢zÀÝgÀÆ PÉ®¸À ¥ÀÇtðUÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß zÀÄqÀÄØPÉÆlÄÖ CAUÀr¬ÄAzÀ
vÀgÀÄvÉÛêÉ. ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ¹UÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ £ÁªÀÅ ¨sÁ«¸ÀĪÀÅzÀQÌAvÀ £ÁªÀÅ §¼À¸ÀĪÀ

is
ªÀ¸ÀÄÛ«£À »AzÉ £ÀÆgÁgÀÄ d£ÀgÀ ±ÀæªÀÄ«zÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀĨÁgÀzÀÄ. DzÀÝjAzÀ
re S
¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°è£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÈwÛ/ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ UËgÀªÀ¢AzÀ PÁt¨ÉÃPÀÄ.
B
bl
¥ÀæwAiÉƧâgÀ£ÀÆß UËgÀ«¸À¨ÉÃPÀÄ.
be T

¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ ¤Ãj¤AzÀ vÀAiÀiÁgÁUÀĪÀ G¥ÀÅà £ÀªÀÄUÉ ºÉÃUÉ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ


pu
AiÀiÁgÀÄ AiÀiÁgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ ZÁlð£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸ÀÄ.
K

(²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉ)


t ©
to
No

48
MAzÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÀÅ C©üªÀÈ¢ÞAiÀiÁUÀ®Ä ««zsÀ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ CUÀvÀå JA§ÄzÀ£ÀÄß
w½¢gÀĪÉ. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°è ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ CUÀvÀå ¥ÀÇgÉʸÀĪÀ ªÀÈwÛUÀ¼ÉÆA¢UÉ E£ÀÆß
ºÀ®ªÀÅ ªÀÈwÛUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀÄ EzÁÝgÉ.
F avÀ æ U À ¼ À £ À Ä ß £É Æ ÃqÀ Ä . EªÀ g À Ä AiÀ i ÁgÀ Ä ? EªÀ j AzÀ £À ª À Ä UÁUÀ Ä ªÀ
G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼ÉãÀÄ? PÉÆnÖgÀĪÀ eÁUÀzÀ°è §gÉ.

d
is he
re S
__________________ __________________ __________________
B
bl
__________________ __________________ __________________
be T
pu
K
©

__________________ __________________ __________________


__________________ __________________ __________________
t to
No

__________________ __________________ __________________


__________________ __________________ __________________
¸ÀªÄÀ ÄzÁAiÀÄzÀ°è ªÀ¸ÄÀ U
Û ¼
À £
À ÄÀ ß vÀAiÀiÁj¹ ¸Àg§
À gÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀªgÀ ÄÀ , ¥Àj¸Àgª
À £
À ÄÀ ß
¸ÀéZÀÒªÁVj¸ÀĪÀªÀgÀÄ, ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄð ¥ÀÇgÉʸÀĪÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£É,
¸ÀAvÉÆõÀ, ªÀiÁ»w, ªÀiÁ£À¹PÀ £ÉªÀÄä¢ ¤ÃqÀĪÀªÀgÀÆ CUÀvÀå. ¥Àw æ AiÉÆAzÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄÆ
ªÀÄÄRå. MAzÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è J®ègÀ ¥ÁvÀæªÀÇ EzÉ. CªÀgÀ ªÀÈwÛUÀÆ
¨É¯É EzÉ JAzÀÄ w½zÀÄ ¥ÀæwAiÉƧâgÀ£ÀÆß UËgÀ«¸ÀÄ.

49
E°è PÉ®ªÀÅ ¸ÁzsÀPÀgÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÉ. EªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? AiÀiÁªÀ PÉëÃvÀæzÀ°è
¸ÁzsÀ£É ªÀiÁrzÁÝgÉ? JA§ÄzÀ£ÀÄß §gÉ.

d
is he
yy ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁrzÀ ªÀåQÛUÀ¼À avÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹, ±Á¯ÉAiÀÄ°è
re S
¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄ.
B
bl
yy ¤Ã£ÀÄ zÉÆqÀتÀ£ÁzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ §AiÀĸÀĪÉ? EzÀjAzÀ
be T
pu
¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÁÌUÀĪÀ C£ÀÄPÀÆ®vÉAiÉÄãÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ºÉüÀÄ.
K

E°è£À avÀæªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄ ºÁUÀÆ F ¸À¤ßªÉñÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ «ªÀj¸ÀÄ.


t ©
to
No

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
50
F PÀÄlÄA§PÉÌ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ £ÉgÀªÀÅ zÉÆgÉwzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß avÀæzÀ
¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ «ªÀj¸ÀÄ.

d
he
________________________________________________
________________________________________________

is
re S
________________________________________________
B
bl
¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°è AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁzÁUÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ d£À
be T

£Égª
À ÁUÀÄvÁÛg.É EzÉà jÃw ¥Àª
æ ÁºÀ, §gÀUÁ®, ¨sÆ
À PÀA¥À EvÁå¢ ¥ÀPæ ÈÀ w «PÉÆÃ¥ÀU½
À AzÀ
pu
ºÁ¤AiÀÄÄAmÁzÁUÀ ««zsÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛªÉ.
K
©
to

EzÀjAzÀ ¤Ã£ÉãÀÄ w½zÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß §gÉ.


t

________________________________________________
No

________________________________________________
¥Àw
æ AiÉƧ⠪ÀåQA
Û iÀÄÄ ¸ÀªÄÀ ÄzÁAiÀÄzÀ MAzÀÄ ¨sÁUÀ. UÀÄA¦£À°è ªÁ¹¸ÀĪÀ ¥Àw
æ AiÉƧâ
ªÀåQÛ¬ÄAzÁV ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ gÀZÀ£ÉAiÀiÁVzÉ. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¸ÀºÀPÁgÀ«®èzÉ £ÁªÀÅ
§zÀÄPÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è.
DzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀð §AzÁUÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ EvÀgÀjUÉ £ÉgÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.


51
¥ÁoÀ - 4
¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ - QæÃqÉUÀ¼ÀÄ
QæÃqÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ¢AzÀ¯Éà ºÀÄnÖPÉÆArªÀÉ. vÀªÀÄä ©qÀÄ«£À ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß
PÀ¼ÉAiÀÄ®Ä d£ÀgÀÄ PÀAqÀÄPÉÆAqÀ MAzÀÄ ªÀiÁUÀð - QæÃqÉ. QæÃqÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°è£À
ªÀåQÛUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°è£À »jAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ QjAiÀÄgÀÄ

d
MnÖUÉ PÀÆr DqÀĪÀ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß PÀ°à¸ÀÄvÀÛªÉ. d£ÀgÀÄ ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£ÉUÁV ªÀÄvÀÄÛ

he
zÉÊ»PÀ ªÁåAiÀiÁªÀÄPÁÌV PÀAqÀÄPÉÆAqÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼Éà QæÃqÉUÀ¼ÀÄ. EªÀÅ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ
¸ÁªÀÄgÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß ºÉaѹ J®ègÀÆ MmÁÖV PÀÆr Dr, £À°AiÀÄĪÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÁVªÉÉ.

is
re S
F ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß PÀ°vÀ £ÀAvÀgÀ ¤Ã£ÀÄ,
B
bl
ƒƒ QæÃqÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÁåAiÀiÁªÀÄUÀ¼À ¥ÁæªÀÄÄRåvÉAiÀÄ£ÀÄß CjAiÀÄĪÉ.
ƒƒ ¸ÁºÀ¸À QæÃqÉUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÉ.
be T
pu
K

¨sÁ£ÀĪÁgÀ ±Á¯ÉUÉ gÀeÉ. ¤£ÀUÉ gÀeÉAiÀÄ ¸ÀqÀUÀgÀ. gÀeÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ


ºÉÃUÉ PÀ¼ÉAiÀÄĪÉ? K£ÉãÀÄ ªÀiÁqÀĪÉ? E°è §gÉ.
©

ƒƒ _____________________________________________________

ƒƒ _____________________________________________________

ƒƒ _____________________________________________________
to

ƒƒ _____________________________________________________

ƒƒ _____________________________________________________
t
No

ƒƒ _____________________________________________________

ƒƒ _____________________________________________________
EªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀjAzÀ ¤£ÀUÉ vÀÄA¨Á RĶ ¹UÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄ.
CzÀgÀ°è Dl EzÉAiÉÄ?

52
ºÁUÁzÀgÉ E°è ¤ÃrgÀĪÀ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄ. CzÀgÀ°è DlUÀ½AzÁUÀĪÀ
¥ÀæAiÉÆÃd£ÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÀÄÄÝ §gÉ.
* ¸ÀAvÉÆõÀ * ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£É * ºÀ¹ªÀÅ ¤ªÁgÀuÉ
* §gÉAiÀÄĪÀ P˱À® * ¸ÀàzsÁð ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ * ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ
* §Ä¢Þ±QÀ Û ¨É¼ª
À t
À U
Â É * ¸ÉÆÃ®Ä UɮĪÀÅ ¸ÀªÀÄ£ÁV * zÉÊ»PÀ PÀ¸ÀgÀvÀÄÛ
* ¸ÀºÀPÁgÀ ¹éÃPÀj¸ÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ * ¸ÉßúÀ

d
* eÁÕ£À

is he
re S B
bl
be T
pu
K

F avÀæUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄ. EªÀgÀÄ ¥Àæw¢£ÀªÀÇ vÀ¥ÀàzÉ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ,


©

EªÀgÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß §gÉ.

___________________________
to

___________________________
t
No

___________________________

___________________________

53
___________________________

___________________________

d
he
___________________________

is
re S B
bl ___________________________
be T
pu
K

Dl, AiÉÆÃUÀ, zÉÊ»PÀ ªÁåAiÀiÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄ«ÄvÀªÁV ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ zÉÊ»PÀ


©

ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ DgÉÆÃUÀå ªÀÈ¢Þ¸ÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ £ÀgÀ


ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁßAiÀÄÄUÀ¼À ºÉÆAzÁtÂPÉ GAmÁV zÉúÀ §®UÉƼÀÄîvÀÛzÉ. zÉúÀzÀ vÀÆPÀªÀ£ÀÄß
¸ÀªÀÄvÉÆî£ÀzÀ°è EqÀ§ºÀÄzÀÄ. M¼ÉîAiÀÄ zÉÊ»PÀ DPÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ zÉúÀ
¸ÀÄAzÀgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. DvÀ䫱Áé¸À ºÉZÀÄÑvÀÛzÉ. ©qÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.
ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£É ªÀÄvÀÄÛ G¯Áè¸À GAmÁV ¸ÀzÁ ®ªÀ®«PɬÄAzÀ PÀÆr ºÉZÀÄÑ
ZÀÄgÀÄPÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ.
to

D¯ÉÆÃa¸ÀÄ
t
No

* zÉÊ»PÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è vÉÆqÀV¹PÉƼÀîzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À°è AiÀiÁªÀ vÉÆAzÀgÉUÀ¼ÀÄ


GAmÁUÀ§ºÀÄzÀÄ ?
* zÀqÀÆw zÉúÀzÀ ªÀåQÛ vÀªÀÄä vÀÆPÀ E½¸À®Ä AiÀiÁªÀ PÀæ ª ÀÄUÀ¼À£ÀÄß
C£ÀĸÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÉ.
QæÃqÉUÀ½AzÀ £ÀªÀÄUÉ ªÀiÁvÀæ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÁUÀĪÀÅzÉ?
zÉòÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ QæÃqÉUÀ½AzÀ zÉñÀ «zÉñÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ÉßúÀ,
¸ËºÁzÀðvÉ ºÉaÑ, ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¨ÁAzsÀªÀå ¨É¼ÉzÀÄ, ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ GvÀÛªÀÄUÉƼÀÄîvÀÛªÉ.
54
PÉ®ªÀÅ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ QæÃqÉUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ §gÉ.
ƒƒ ______________________________________

ƒƒ ______________________________________

ƒƒ ______________________________________

d
ƒƒ ______________________________________

he
ƒƒ ______________________________________
E°è PÉÆnÖgÀĪÀ eÁUÀzÀ°è ¨sÁgÀvÀªÀÅ ¨ÉÃgÉ zÉñÀzÉÆA¢UÉ DqÀÄwÛgÀĪÀ

is
re S
AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ QæÃqÉAiÀÄ avÀæªÀ£ÀÄß CAn¸ÀÄ.
B
bl
be T
pu
K
t ©
to
No

55
F avÀæUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄ. PÉÆnÖgÀĪÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ £ÉgÀ«¤AzÀ CªÀÅUÀ¼À
ºÉ¸ÀgÀÄ §gÉ. (²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉ)

d
is he
re S B
bl
be T
pu
K
t ©
to
No

[vÉ¥ÀàzÁl, ¥ÀªÀðvÁgÉÆúÀt, DPÁ±À£ÉUÉvÀ, ¥ÀªÀðvÀ ZÁgÀt, ¥ÀªÀðvÀ PÁ®Ä §Ar]

56
F avÀæUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ C¨Áâ! JAzÀÄ J¤¸ÀÄvÀÛzÉ C®èªÉ? EªÀÇ PÀÆqÀ
QæÃqÉUÀ¼ÉÃ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁºÀ¸À QæÃqÉUÀ¼ÀÄ J£ÀÄßvÁÛgÉ.

N¢-w½ : gÉÆêÀiÁAZÀ£À ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀ C£ÀĨsÀªÀ ¤ÃqÀĪÀ zÉÊ»PÀ


¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß DzsÀj¹zÀ QæÃqÉUÀ¼À°è ¸ÁºÀ¸À QæÃqÉUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃgÀÄvÀÛªÉ.
F QæÃqÉU¼ À ÄÀ ¸ÁªÀiÁ£À媮
À z
è À ¸À¤ßªÉñÀU¼
À °
À è UÀÄj ªÀÄÄlÄÖªÀ ¸ÀªÁ®£ÀÄß

d
MqÀÄØvÀÛªÉ. F QæÃqÉUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À vÀAiÀiÁj, ªÉÃUÀ, PÀıÀ®vÉ, vÀgÀ¨ÉÃw

he
ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ PÀ¸ÀgÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ, QæÃqÁ ¥ÀlÄ«UÉ ºÉƸÀ ºÉƸÀ ¸ÀªÁ®£ÀÄß
MqÀÄØvÀÛªÉ. EAvÀºÀ QæÃqÉUÀ½AzÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ G¯Áè¸À, C¥ÁAiÀÄ JzÀÄj¸ÀĪÀ bÀ®,

is
re S
ªÀiÁ£À¹PÀ ¸ÉÜöÊAiÀÄð, zÉÊ»PÀ PÀ¸ÀgÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£É zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ
B
bl
EªÀÅ C¥ÁAiÀÄPÁj QæÃqÉUÀ¼ÀÆ ºËzÀÄ. DzÀÝjAzÀ F PɼÀPÀAqÀ JZÀÑjPÉUÀ¼À£ÀÄß
C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.
be T
pu
- ¸ÀjAiÀiÁzÀ vÀgÀ¨ÉÃw ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À«®èzÉ F QæÃqÉUÀ¼À°è
K

¨sÁUÀªÀ»¸À¨ÁgÀzÀÄ.
©

- F QæÃqÉUÀ¼À°è vÉÆqÀV¹PÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÄ£Àß CªÀÅUÀ½UÉ ¨ÉÃPÁzÀ «²µÀÖ


¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¤¢ðµÀÖ PÀıÀ®vÉAiÀÄ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
- §ºÀ¼À vÁ¼Éä ºÁUÀÆ dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ ªÀwð¸À¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀ£ÀÄß
¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ jÃwAiÀÄ°è ¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÀÄ.
to

- ¸ÁºÀ¸À QæÃqÉUÀ¼À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è §gÀĪÀ C¥ÁAiÀÄ, ºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ D¥ÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß


¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ QæÃqÁ¼ÀÄ PÀÆ®APÀĵÀªÁV C¨sÁå¸À ªÀiÁr, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß
t
No

JzÀÄj¸À®Ä C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ, ¨ÉÃPÁzÀ vÀAiÀiÁj ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß


¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
- vÀAqÀzÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ QæÃqÉUÀ¼À°è ¥Á¯ÉÆμÀî¨ÉÃPÀÄ.

57
E°è PÉ®ªÀÅ UÁæ«ÄÃt ¸ÁºÀ¸À QæÃqÉUÀ¼À avÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÉ. EªÀÅUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß
»jAiÀÄgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ §gÉ.

d
is he
re S B
bl
be T
pu
K
t ©
to
No

58
¤£Àß PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ w½¢gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ ¸ÁºÀ¸À QæÃqÉAiÀÄ
«ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 E°è §gÉ.
ƒƒ ____________________________________________________

ƒƒ ____________________________________________________

ƒƒ ____________________________________________________

d
he
ƒƒ ____________________________________________________

ƒƒ ____________________________________________________

is
re S
ƒƒ ____________________________________________________
B
bl
ƒƒ ____________________________________________________
be T
pu
K

¤£ÀVzÀÄ UÉÆvÉÛ?
©

* ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°èAiÉÄà CvÀåAvÀ JvÀÛgÀªÁzÀ ªÀiËAmï JªÀgɸïÖ ²RgÀªÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä


KjzÀªÀgÀÄ JqÀäAqï »®j ªÀÄvÀÄÛ vÉãï¹AUï £ÉÆÃUÉð.
* ªÀiËAmï JªÀgɸïÖ ²RgÀ KjzÀ ªÉÆzÀ® ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀÄ»¼É §ZÉÃA¢æ¥Á¯ï.
* UÁæ«ÄÃt ¸ÁºÀ¸À QæÃqÉUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ¥Àæw©A§UÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ DzsÀĤPÀvÉ,
to

n.«., CAvÀgïeÁ®zÀ ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÁV EwÛÃZÉUÉ EªÀÅ ªÀÄgÉAiÀiÁUÀÄwÛªÉ.


* PÀÄ¹Û QæÃqÉAiÀÄÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀĺÁgÁdgÀ PÁ®¢AzÀ®Æ §A¢zÀÄÝ, EA¢UÀÆ
t
No

zÀ¸ÀgÁ QæÃqÉAiÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀªÁV G½zÀÄPÉÆArzÉ.


* ¸ÉÊPÀ¯ï vÀĽAiÀÄĪÀÅzÀÄ, FdĪÀÅzÀÄ, ©gÀĸÁV £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, AiÉÆÃUÁ¨sÁå¸À
ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ GvÀÛªÀÄ C¨sÁå¸À. EzÀjAzÀ DgÉÆÃUÀå GvÀÛªÀÄUÉƼÀÄîvÀÛzÉ.



59
¥ÁoÀ - 5
£ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ
£ÀªÀÄä ¨sÀÆ«ÄAiÀÄÄ fëUÀ¼ÀÄ §zÀÄPÀ®Ä CUÀvÀåªÁzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß
M¼ÀUÉÆArzÉ. ¸ÀA¥À£ÀÆ䮪ÉAzÀgÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è £ÉʸÀVðPÀªÁV zÉÆgÉAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ,
ªÀÄtÄÚ, UÁ½, R¤dUÀ¼ÀÄ, ¸À¸Àå ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæt ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ EvÁå¢. ªÀiÁ£ÀªÀgÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ

d
J¯Áè fëUÀ¼ÀÄ §zÀÄPÀ®Ä EªÀÇ CvÀåUÀvÀå. ªÀiÁ£ÀªÀgÀ ¥ÀæUÀwUÉ EªÀÅ CvÀåªÀÄÆ®å.

he
F ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß PÀ°vÀ £ÀAvÀgÀ ¤Ã£ÀÄ,
ƒƒ £ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À CªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß w½AiÀÄĪÉ.

is
re S
ƒƒ £ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À «zsÀUÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄĪÉ.
ƒƒ
B
ƒƒ bl
««zsÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß w½AiÀÄĪÉ.
£ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß £À«ÃPÀj¸À§ºÀÄzÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ £À«ÃPÀj¸À¯ÁUÀzÀ
be T
pu
¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÉAzÀÄ ªÀVÃðPÀj¸ÀĪÉ.
K

ƒƒ £ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À «ÄvÀ§¼ÀPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ CUÀvÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß


CxÀðªÀiÁrPÉƼÀÄîªÉ.
©

£ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä F MUÀlÄUÀ½UÉ GvÀÛgÀ §gÉ.


1. £Á¤®èzÉ ¤Ã£ÀÄ MAzÀÄ PÀët«®è.
VqÀ ªÀÄgÀ ¥ÁætÂUÀ½UÀÆ £Á£ÀÄ ¨ÉÃPÀ®è.
£Á£ÀÄ AiÀiÁgÀ PÀtÂÚUÀÆ PÁuÉÆâ®è.
to

£Á£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ? ­­­­­­­­­­­­­­__________________


2. ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ §ºÀÄ ¨sÁUÀ £Á£Éà EgÀĪÉ.
t

¤£Àß ¨ÁAiÀiÁjPÉ £Á£ÀÄ ¤ÃUÀĪÉ.


No

VqÀªÀÄgÀ ¥ÁætÂUÀ½UÉ vÀA¥ÀÅ PÉÆqÀĪÉ.


£Á£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ? ­­­­­­­­­­­­­­__________________
3. £À£Àß ªÉÄÃ¯É ¤Ã¤gÀĪÉ.
¸À¸Àå ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä £ÉgÀªÁUÀĪÉ
fêÀgÁ²UÉ D¸ÀgÉAiÀiÁUÀĪÉ.
£Á£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ? ­­­­­­­­­­­­­­__________________

60
4. ºÀtÄÚ, PÁ¬Ä ¤ÃqÀĪÉ
vÀA¥ÀÅ £ÉgÀ¼ÀÄ PÉÆqÀĪÉ,
£Á¤®èzÉ fêÀ eÁ®«®è
£Á£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ? ­­­­­­­­­­­­­­__________________

5. §¸ÀÄì, ¯Áj, PÁgÀÄ ZÀ°¸À®Ä £Á£ÀÄ ¨ÉÃPÀÄ

d
£Á£ÀÄ vÀAiÀiÁgÁUÀ®Ä ¸Á«gÁgÀÄ ªÀµÀð ¨ÉÃPÀÄ.

he
¨sÀÆ«ÄAiÉƼÀV¤AzÀ £À£Àß vÉUÉAiÀĨÉÃPÀÄ
£Á£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ? ­­­­­­­­­­­­­­__________________

is
re S
6. ¥ÁvÉæ vÀmÉÖ, ¯ÉÆÃl ZÉA§Ä J®èªÀÇ £À¤ßAzÀ
B
bl
¤£Àß Q«, PÁ¯ÉÎ £Á£Éà CAzÀ, ¤£ÀUÁ£ÀAzÀ.
be T
pu
C¢gÀÄ gÀÆ¥À¢ §AzÀÄ UÀnÖAiÀiÁUÀÄªÉ ¤¤ßAzÀ
K

£Á£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ? ­­­­­­­­­­­­­­__________________


©

7. PÀvÀÛ® PÀ¼ÉAiÀÄĪÉ
¨É¼ÀPÀ£ÀÄ ¤ÃqÀĪÉ
±ÀQÛAiÀÄ ªÀÄÆ®ªÀÅ £Á£ÁVgÀĪÉ
£Á£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ? _­­­­­­­­­­­­­­ _________________
to

£ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV £À«ÃPÀj¸À§ºÀÄzÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ


t

£À«ÃPÀj¸À¯ÁUÀzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÁV «AUÀr¸À§ºÀÄzÀÄ.


No

1. £À«ÃPÀj¸À§ºÀÄzÁzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ.
¸ËgÀ±ÀQÛ, ªÁAiÀÄÄ (UÁ½), ¤ÃgÀÄ, ªÀÄtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ PÁqÀÄ (CgÀtå) UÀ¼ÀAvÀºÀ
¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ §¼À¹zÀµÀÆÖ zÉÆgÀPÀĪÀAvÀºÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÁVªÉ. ªÀiÁ£ÀªÀgÀ
fëvÁªÀ¢üAiÀÄ°è EªÀÅ ¤gÀAvÀgÀªÁV ®¨sÀå«gÀĪÀÅzÀjAzÀ F ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß
£À«ÃPÀj¸À§ºÀÄzÁzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀgÀÄ.

61
2. £À«ÃPÀj¸À¯ÁUÀzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ
PÀ°èzÀÝ®Ä, ¥ÉmÉÆæïï, rÃ¸É¯ï ªÀÄvÀÄÛ £ÉʸÀVðPÀ C¤®zÀAvÀºÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ
§¼À¹zÀAvɯÁè ªÀÄÄVzÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. EAvÀºÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß £À«ÃPÀj¸À®Ä
¸ÁzsÀå«®è. DzÀÝjAzÀ F ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß £À«ÃPÀj¸À¯ÁUÀzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ
J£ÀÄߪÀgÀÄ.
F PɼÀUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA§A¢ü¹zÀ §ÄnÖUÉ UÉgÉ J¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀgÀ

d
ªÀÄÆ®PÀ ºÁPÀÄ.

he
PÀ°èzÀÝ®Ä,
PÀ©ât

is
re S
¥ÉmÉÆæïï
B
bl røÀ¯ï
be T

CqÀÄUÉ C¤®
pu
K

¤ÃgÀÄ
DQìd£ï
©

PÁqÀÄ
a£Àß
£À«ÃPÀj¸À§ºÀÄzÁzÀ ªÀ£Àå fëUÀ¼ÀÄ £À«ÃPÀj¸À¯ÁUÀzÀ
¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ
¸ËgÀ±ÀQÛ
t to

EzÀĪÀgÉUÀÆ ¤Ã£ÀÄ £ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À «zsÀUÀ¼À£ÀÄß w½zÉ. FUÀ


No

£À«ÃPÀj¸À§ºÀÄzÁzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À §UÉÎ «ªÀgÀªÁV w½AiÉÆÃt.


¸ËgÀ±ÀQÛ
¸ÀÆAiÀÄð¤AzÀ zÉÆgÀPÀĪÀ ±ÀQÛAiÉÄà ¸ËgÀ±ÀQÛ. ¸ÀÆAiÀÄð¤AzÀ £ÀªÀÄUÉ ¨É¼ÀPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
GµÀÚ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. ¨sÀÆ«ÄUÉ ¸ÀÆAiÀÄð£Éà £ÉʸÀVðPÀ ¨É¼ÀPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GµÀÚzÀ ªÀÄÆ®.
¸ÀÆAiÀÄð£À ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä DºÁgÀªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀÄvÀÛªÉ
JAzÀÄ ¤£ÀVÃUÁUÀ¯Éà UÉÆvÀÄÛ.

62
ƒƒ ¸ÀÆAiÀÄð£À ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁqÀÄ.
______________________ ___ ________________________
______________________ ___ ________________________
______________________ ___ ________________________
______________________ ___ ________________________

d
______________________ ___ ________________________

he
ªÀiÁr £ÉÆÃqÀÄ : JgÀqÀÄ ªÀÄtÂÚ£À PÀÄAqÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, JgÀqÀgÀ°èAiÀÄÆ

is
ºÀÄgÀĽ ©ÃdªÀ£ÀÄß ºÁPÀÄ. MAzÀÄ PÀÄAqÀªÀ£ÀÄß ©¹®Ä ©Ã¼ÀĪÀ eÁUÀzÀ°è,
re S
ªÀÄvÉÆÛAzÀ£ÀÄß PÀvÀÛ°gÀĪÀ eÁUÀzÀ°èqÀÄ. ¥Àæw¤vÀåªÀÇ ¸Àé®à ¤ÃgÀ£ÀÄß JgÀqÀÆ
B
bl
PÀÄAqÀPÀÆÌ ºÁPÀÄwÛgÀÄ. ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¢£ÀzÀ £ÀAvÀgÀ CªÀÅUÀ¼À°è PÀAqÀħgÀĪÀ
§zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄ. EzÀjAzÀ ¤Ã£ÉãÀÄ w½zÉ JAzÀÄ §gÉ.
be T
pu
______________________________________________________
K

______________________________________________________
©

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
¸ËgÀ±ÀQÛAiÀÄ §UÉÎ ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß «¸ÀäAiÀÄ ±ÀQÛ WÀlPÀzÀ°è PÀ°AiÀÄĪÉ.
to

ªÁAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÀÄ PÀÆqÀ £ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥À£Æ


À ä®UÀ¼ÁVªÉ. EªÀÅUÀ¼À §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À
¥ÁoÀUÀ¼À°è w½AiÀÄĪÉ.
t

ªÀÄtÄÚ
No

£ÁªÀÅ ªÀÄtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÁqÀÄvÉÛêÉ. EzÀgÀ ªÉÄïÉAiÉÄà ªÁ¹¸ÀÄvÉÛêÉ.


¤Ãj£ÀAvÉAiÉÄà ªÀÄtÄÚ PÀÆqÀ MAzÀÄ ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆ䮪ÁVzÉ. ¸À¸ÀåUÀ¼À
¸ÀºdÀ ªÁzÀ ¨É¼ª À t
À U
 U
É É ªÀÄtÄÚ CvÀåAvÀ CªÀ±åÀ Pª
À ÁVgÀÄvÀz Û .É ¸À¸åÀ U¼
À ÄÀ vÀªÄÀ ä DºÁgÀª£
À ÄÀ ß
vÀAiÀiÁj¹PÉƼÀî®Ä ¨ÉÃPÁzÀ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ®ªÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ
JA§ÄzÀ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ FUÁUÀ¯Éà w½¢gÀĪÉ. ªÀÄt£ Ú À §UÉÎ ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À
vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄĪÉ.
63
yy ªÀÄtÚ£ÀÄß AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ PÉ®¸ÀUÀ½UÉ §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß §gÉ.

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

d
__________________________________________________

he
N¢-w½ : ²¯ÉUÀ½AzÁzÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄîàzÀgÀ CxÀªÁ a¦à£À
¥ÀzÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ²¯ÁUÉÆüÀ J£À߯ÁUÀÄvÀÛzÉ. R¤dUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀAiÀĪÀ

is
re S
ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ ²¯ÁUÉÆüÀzÀ vɼÀĪÁzÀ ¥ÀzÀgÀªÉà ªÀÄtÄÚ.
B
bl
EAvÀºÀ ªÀÄtÄÚ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3cm £ÀµÀÄÖ gÀÆ¥ÀÅUÉƼÀî®Ä ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 500
jAzÀ 1500 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÀjAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ, ©Ã¸ÀĪÀ UÁ½ ªÀÄvÀÄÛ
be T
pu
fëUÀ½AzÀ ²¯ÉUÀ¼ÀÄ ²y®UÉÆAqÀÄ ªÀÄtÄÚ gÀÆ¥ÀÅUÉƼÀÄîvÀÛzÉ.
K

F ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ªÉÄîätÄÚ K£ÁUÀÄvÀÛzÉ? UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ ZÀað¸ÀÄ.


©

ƒƒ eÉÆÃgÁV UÁ½ ©Ã¹zÁUÀ


ƒƒ ªÀÄ¼É §AzÀÄ ¤ÃgÀÄ gÀ¨sÀ¸ÀªÁV ºÀjAiÀÄĪÁUÀ
ªÉÄîätÄÚ PÉÆaÑPÆ
É AqÀÄ ºÉÆÃUÀzA
À vÉ ¸ÀAgÀQ¸
ë ®
À Ä F PÀª
æ ÄÀ UÀ¼£
À ÄÀ ß C£ÀĸÀj¸ÀÄvÁÛg.É
avÀæ £ÉÆÃr, ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ w½zÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß §gÉ.
t to
No

_______________ ________________ ________________


_______________ ________________ ________________
N¢-w½ : ¸ÀªÀÄ¥ÁvÀ½ ¨ÉøÁAiÀÄ : ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀªÉvÀªÀ£ÀÄß vÀqÉUÀlÖ®Ä
¨s À Æ«ÄAi À Ä DPÁgÀPÀÌ £ ÀÄUÀÄtªÁV ªÀåªÀ¸ÁAi À Ä ªÀi Á qÀĪÀÅzÀ£ÀÄß
¸ÀªÀÄ¥ÁvÀ½ ¨ÉøÁAiÀÄ J£ÀÄߪÀgÀÄ.

64
PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ
PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è£À PÁqÀÄ ¥Áæt ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀQëUÀ½UÉ £ÉʸÀVðPÀ DªÁ¸ÀªÀ£ÀÄß,
¥ÁætÂUÀ½UÉ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄêÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀjUÉ CUÀvÀåªÁzÀ C£ÉÃPÀ
ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀÄvÀÛªÉ.
F avÀæUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr PÁqÀÄUÀ½AzÀ £ÀªÀÄUÁUÀĪÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉ.

d
is he
re S B
bl
be T
pu
K
t ©
to
No

65
d
is he
ƒƒ ____________________________________________________
re S B
ƒƒ ____________________________________________________
bl
be T

ƒƒ ____________________________________________________
pu
K

ƒƒ ____________________________________________________
©

ƒƒ ____________________________________________________
ƒƒ ____________________________________________________
ƒƒ ____________________________________________________
ƒƒ ____________________________________________________
to

EzÀ®èzÉ PÁqÀÄUÀ½AzÀ E£ÀÆß AiÀiÁªÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ½ªÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß vÀgÀUÀwAiÀÄ°è


¸ÉßûvÀgÉÆA¢UÉ ZÀað¸ÀÄ.
t
No

N¢-w½ : PÁqÀÄ ¸ÀºÀ MAzÀÄ ¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÀA¥À£ÀÆ䮪ÁVzÉ. PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ


ºÀtÄÚ, ºÀÆUÀ¼ÀÄ, VqÀªÀÄÆ°PÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄgÀ ªÀÄÄlÄÖUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀÄvÀÛªÉ.
PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ §ÄqÀPÀlÄÖ d£ÁAUÀPÉÌ D±ÀæAiÀÄvÁtªÀÇ DVªÉ. PÁqÀÄUÀ½AzÀ
ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀªÀPÀ½AiÀÄ£ÀÄß (ªÉÄîàzÀgÀzÀ ªÀÄtÄÚ PÉÆaÑ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß)
vÀqÉUÀlÖ§ºÀÄzÀÄ. PÁr£À ªÀÄgÀUÀ½AzÀ DQìd£ï ¥ÀæªÀiÁt ºÉZÁÑUÀÄvÀÛzÉ. EµÉÖ¯Áè
PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃqÀĪÀ PÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀUÀgÀUÀ¼À «¸ÀÛgÀuÉ, PÉÊUÁjPÉUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É, CuÉPÀlÄÖ
¤ªÀiÁðt - »ÃUÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÁgÀtUÀ½UÁV £Á±À ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. PÁqÀÄUÀ¼À
£Á±À, fêÀ ¸ÀAPÀÄ®zÀ £Á±À JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀĨÁgÀzÀÄ.
66
PÁqÀÄUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉ
ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀrAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀĪÀÅzÀÄ, VqÀ-ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ,
PÁr£À ¸ÀjAiÀiÁzÀ §¼ÀPÉ, PÁrÎZÀÄÑ GAlĪÀiÁqÀĪÀ ªÀÄgÀUÀ¼À gÉA¨ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀvÀÛj¸ÀĪÀ
ªÀÄÆ®PÀ PÁqÀÄUÀ¼£ À ÄÀ ß ¸ÀAgÀQ¸
ë §
À ºÀÄzÀÄ. PÁqÀÄUÀ¼£
À ÄÀ ß ¸ÀAgÀQ¸
ë ®
À Ä ¸ÀPÁðgÀªÅÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ
CgÀtå ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß 1988gÀ°è ¥ÀjµÀÌj¹, eÁjUÉ vÀAzÀÄ CgÀtåUÀ¼À ¥ÉÇõÀuÉ, ¸ÀAgÀPÀëuÉ
ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÉ.

d
he
N¢-w½

is
re S B
yy ¸ÀPÁðgÀªÀÅ CgÀtå E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ CgÀtåUÀ¼À£ÀÄß
bl
¤ªÀð»¹, ¸ÀAgÀQë¸ÀÄwÛzÉ.
be T
pu
yy ¸ÁªÀiÁfPÀ CgÀtåUÀ¼À£ÀÄß UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÀÄ
K

¸ÀAgÀQë¸ÀÄvÁÛgÉ.
©

yy gÁ¶ÖçÃAiÀÄ GzÁå£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ£Àå fëzsÁªÀÄUÀ¼ÀÄ - PÉ®ªÀÅ


CgÀtå ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄwð¹ PÁr£ÉÆA¢UÉ ªÀ£Àå fëUÀ¼À£ÀÆß
¸ÀAgÀQë¸À¯ÁVzÉ. GzÁºÀgÀuÉ : §£ÉßÃgÀÄWÀlÖ, §ArÃ¥ÀÅgÀ CgÀtåUÀ¼À£ÀÄß
¸ÀAgÀQë¸À®Ä PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¹ ¨sÀzÀævÉAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸À¯ÁVzÉ.
ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀrAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ªÀÄgÀUÀ¼À PÀ¼Àî¸ÁUÀtÂPÉ, ªÀ£Àå ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß
to

PÉÆ®ÄèªÀÅzÀÄ C¥ÀgÁzsÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.
yy £ÀªÀÄä »A¢£ÀªÀgÀ zsÁ«ÄðPÀ £ÀA©PÉ ªÀÄvÀÄÛ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ CgÀtå
t
No

¸ÀAgÀPÀëuÉUÉ PÁgÀtªÁVzÉ.
GzÁºÀgÀuÉ : zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ £ÁUÀ§£À, PÉÆqÀUÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è
PÀAqÀħgÀĪÀ zÉêÀgÀ PÁqÀÄ. E°è ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀrAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß
¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ.

PÉ®ªÀÅ zÉÆqÀØ AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÁV CgÀtåUÀ¼À£ÀÄß PÀrAiÀÄĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð MzÀVzÁUÀ


CzÀ£ÀÄß «gÉÆâü¹ C£ÉÃPÀ ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼ÀÄ £ÀqÉ¢ªÉ.

67
N¢ - w½

yy PÀ£ÁðlPÀzÀ fêÀ ªÉÊ«zsÀå¢AzÀ PÀÆrzÀ ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖzÀ CgÀtåUÀ¼À £Á±ÀªÀ£ÀÄß


vÀqÉUÀlÖ®Ä ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ºÉUÀqÉAiÀĪÀgÀÄ C¦àPÉÆ ZÀ¼ÀĪÀ½ ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ.
yy PÉÃgÀ¼ÀzÀ°ègÀĪÀ fêÀ ªÉÊ«zsÀå vÁtªÁzÀ ªÀiË£À PÀtªÉAiÀÄ°è d® «zÀÄåvï

d
AiÉÆÃd£É ¥ÁægÀA©ü¸À®Ä ¸ÀPÁðgÀ AiÀÄwß¹zÁUÀ ¥Àj¸ÀgÀªÁ¢UÀ¼ÀÄ ªÀiË£À

he
PÀt廃 ºÉÆÃgÁlzÀ ªÀÄÆ®PÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉ»rzÀgÀÄ.
yy ©ºÁgÀzÀ CgÀtåUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉUÁV ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ PÁqÀ£ÀÄß G½¹ (dAUÀ¯ï

is
re S
§ZÁªÉÇ) DAzÉÆî£À eÁRðAqï ªÀÄvÀÄÛ Mr±ÁUÀÆ ºÀgÀr CgÀtåUÀ¼À
B
bl
¸ÀAgÀPÀëuÉUÉ PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ.
be T
pu
yy »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ°è£À CgÀtåUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉUÁV ¸ÀÄAzÀgï¯Á¯ï §ºÀÄUÀÄtgÀªÀgÀÄ
K

a¥ÉÇÌ ZÀ¼ÀĪÀ½ ¥ÁægÀA©ü¹ ªÀÄgÀUÀ¼À £Á±ÀªÀ£ÀÄß vÀqÉ»rzÀgÀÄ.


©

* CgÀtåUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉ £ÀªÉÄä®ègÀ dªÁ¨ÁÝj. KPÉ? E°è §gÉ.

___________________________________________________

____________________________________________________
to

____________________________________________________
t

____________________________________________________
No

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

68
N¢-w½ : ªÀÈPÀë ªÀiÁvÉ JAzÉà zÉñÀzÁzÀåAvÀ
¥Àæ S Áåw ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ ¸Á®Ä ªÀÄgÀzÀ wªÀÄäPÀÌ
PÀ£ÁðlPÀzÀ ºÉªÉÄäAi À Ä ¸ÀÄ¥ÀÅwæ . vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ
f¯Éè A i À Ä UÀÄ©â vÁ®Æè Q £À «dAi À ĪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ
aPÀÌgÀAUÀAiÀÄå zÀA¥ÀwUÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ wªÀÄäPÀÌ ªÀiÁUÀr vÁ®ÆèQ£À
ºÀÄ°PÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ©PÀÌ® aPÀÌAiÀÄå£ÀªÀgÀ£ÀÄß «ªÁºÀªÁV, ºÀÄ°PÀ°è£À°è ªÁ¸ÀÛªÀå

d
ºÀÆqÀÄvÁÛgÉ. D£ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è vÀ£Àß ¥ÀwAiÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀzÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä HgÁzÀ

he
ºÀÄ°PÀ¯ï¤AzÀ PÀÄzÀÆj£ÀªÀgÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ EPÉÌqÉUÀ¼À°è D®zÀ ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉlÄÖ,
¥ÉÇö¹ ¨É¼É¸ÀÄvÁÛgÉ.
»ÃUÉ ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄPÀ̼ÉAzÀÄ ¨sÁ«¹ CªÀÅUÀ¼À ¥Á®£ÉUÉ vÀªÀÄä fêÀ£ÀªÀ£ÉßÃ

is
re S
ªÀÄÄqÀÄ¥ÁVnÖgÀĪÀ ±ÀvÁAiÀÄĶ wªÀÄäPÀÌ£ÀªÀgÀ£ÀÄß ¸Á®Ä ªÀÄgÀzÀ wªÀÄäPÀÌ JAzÀÄ
B
bl
PÀgÉAiÀįÁUÀÄwÛzÉ. EªÀgÀ UËgÀªÁxÀðªÁV PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ 2014-15 £ÉÃ
¸Á°£À gÁdå §eÉmï£À°è ¸Á®Ä ªÀÄgÀzÀ wªÀÄäPÀÌ £À £ÉgÀ¼ÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß WÉÆö¹
be T
pu
eÁjUÉ vÀA¢gÀÄvÀÛzÉ.
K

¥Àj¸ÀgÀ PÁ¼ÀfUÉ ¥Àæ±ÀA¹¹ £ÀÆgÁgÀÄ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß CgÀ¹PÉÆAqÀÄ


§A¢gÀÄvÀÛªÉ. CªÀÅUÀ¼À°è ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ -
©

* £ÁqÉÆÃd ¥Àæ±À¹Û - PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ºÀA¦.


* PÀ£ÁðlPÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¥Àæ±À¹Û.
* PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥Àj¸ÀgÀ ¥Àæ±À¹Û.
* EA¢gÁ ¦æAiÀÄzÀ²ð¤ ªÀÈPÀë «ÄvÀæ ¥Àæ±À¹Û - ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ.
* ¥Àj¸ÀgÀ gÀvÀß ¥Àæ±À¹Û.
to

¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ°è £ÀªÉÄä®èjUÀÆ ªÀiÁzÀjAiÀiÁVgÀĪÀ ¸Á®ÄªÀÄgÀzÀ


wªÀÄäPÀÌ£ÀªÀgÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ ªÉÄð£À PÁ¼Àf C£À£Àå ºÁUÀÆ C£ÀÄPÀgÀtÂÃAiÀÄ.
t
No

N¢-w½ : ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ £À«ÃPÀj¸À§ºÀÄzÁzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆ䮪ÁVªÉ.


KPÉAzÀgÉ, CªÀÅ ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀà w Û A iÀÄ ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä ¸ÀASÉå
ºÉaѹPÉƼÀÄîwÛgÀÄvÀÛªÉ. PÉ®ªÉǪÉÄä ªÀ£Àå ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃmÉAiÀiÁr
¤ªÀÄÆð®£É ªÀiÁrzÀgÉ, CªÀÅUÀ¼À ªÀA±ÀªÉà C½zÀÄ ºÉÆÃV, £À«ÃPÀj¸À¯ÁUÀzÀ
¸ÀA¥À£ÀÆ䮪ÁV ©qÀÄvÀÛªÉ. EAvÀºÀ ¸ÀA¥À£ÀÆ䮪À£ÀÄß gÀQë¸À¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀÄ
£ÀªÉÄä®ègÀ ºÉÆuÉ.

69
¤Ã£ÀÄ EzÀĪÀgÉUÀÆ £À«ÃPÀj¸À§ºÀÄzÁzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À §UÉÎ w½zÉ. FUÀ
PÉ®ªÀÅ £À«ÃPÀj¸À¯ÁUÀzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À §UÉÎ w½AiÉÆÃt.
EAzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ
EAzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ GjzÀÄ ±ÀQÛAiÀÄ eÉÆvÉUÉ GµÀÚªÀ£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÁVªÉ.
C£ÉÃPÀ PÉ®¸ÀUÀ½UÁV EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀÄvÉÛêÉ.

d
GzÁºÀgÀuÉ : ªÁºÀ£À ZÀ°¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

he
yy ªÁºÀ£ÀUÀ¼À §¼ÀPÉUÉ §¼À¸ÀĪÀ ªÀÄÆgÀÄ EAzsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¸ÀÄ.
_____________ _____________ _____________

is
re S
yy ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §¼À¸ÀĪÀ ªÀÄÆgÀÄ EAzsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¸ÀÄ.
B
bl
_____________ _____________ _____________
be T

®PÁëAvÀgÀ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¨sÀÆ¥ÀzÀgÀzÉƼÀUÉ ºÀÆvÀÄ ºÉÆÃzÀ (ºÀÄzÀÄVzÀ)


pu
K

¸ÀvÀÛ ¸À¸Àå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætÂUÀ¼À zÉúÀUÀ¼ÀÄ DQìd£ï E®èzÉ PÉƼÉvÀÄ GAmÁVgÀĪÀÅzÉÃ


¥À¼ÉAiÀÄĽPÉ EAzsÀ£À. EzÀgÀ°è ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀªÀÅ JAzÀgÉ ¥ÉmÉÆæðAiÀĪÀiï, £ÉʸÀVðPÀ
©

C¤® ªÀÄvÀÄÛ PÀ°èzÀÝ®Ä.


yy ¥ÉmÉÆæðAiÀĪÀiï : £ÁªÀÅ §¼À¸ÀĪÀ ¥ÉmÉÆæïï, røɯï, ¹ÃªÉÄJuÉÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃt
EvÁå¢UÀ¼ÀÄ ¥ÉmÉÆæðAiÀĪÀiï£À G¥À GvÀà£ÀßUÀ¼ÁVªÉ. ¥ÉmÉÆæðAiÀĪÀiï JA§ÄzÀÄ
¨sÀÆ«ÄAiÉƼÀUÉ gÀÆ¥ÀÅUÉÆArgÀĪÀ MAzÀÄ zÀæªÀgÀÆ¥ÀzÀ R¤d. ²¯Á¥ÀzÀgÀUÀ¼À
CrAiÀÄ°è ±ÉÃRgÀªÁzÀ ¸ÀvÀÛ fëUÀ¼À zÉúÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁUÀ¼À QæAiÉÄ,
to

C¢üPÀ GµÀÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ MvÀÛqÀUÀ½AzÀ ¥ÉmÉÆæðAiÀĪÀiï gÀÆ¥ÀÀÅUÉÆArzÉ.


ªÉÄÃt, ¥ÁågÁ¦£ïUÀ¼ÀAvÀºÀ ¥ÉmÉÆÃæ °AiÀĪÀiï G¥À GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÃtzÀ §wÛ,
t
No

ªÀÄgÀzÀ ¥Á°µï, ªÀÄįÁªÀÄÄ, §tÚ, °¥ï¹ÖPï, gÁ¸ÁAiÀĤPÀ UÉƧâgÀ, ªÁ¸À°£ï eÉ°è


EvÁå¢UÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ.
yy £ÉʸÀVðPÀ C¤® : £ÉʸÀVðPÀ C¤®ªÀÅ ¥ÉmÉÆæðAiÀĪÀiï ¨Á«UÀ¼À°è
¥ÉmÉÆæðAiÀĪÀiï£ÉÆA¢UÉ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. MvÀÛqÀPÉÌ M¼À¥Àr¹zÀ £ÉʸÀVðPÀ C¤®
(¸ÀA¦ÃrvÀ £ÉʸÀVðPÀ C¤®)ªÀ£ÀÄß ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ røɯïUÀ¼À §zÀ°Ã
EAzsÀ£ÀªÁV ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ §¼À¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.

70
N¢-w½ : ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ C¤® §¼À¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß
¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃrgÀ§ºÀÄzÀÄ. EzÀ£ÀÄß zÀæ « ÃPÀj¹zÀ
£ÉʸÀVðPÀ C¤® (Liquified Petroleum
Gas - LPG ) JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ¥ÉmÉÆæðAiÀĪÀiï
CxÀªÁ vÉêÀzÀ £ÉʸÀVðPÀ C¤®ªÀ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀÌj¹ EzÀ£ÀÄß
¥ÀqÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ.

d
yy PÀ°èzÀÝ®Ä : ®PÁëAvÀgÀ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ºÀÆvÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÀÄgÀ VqÀUÀ¼À

he
CªÀ±ÉõÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀÇtðªÁV PÉƼÉAiÀÄzÉ ²¯Á ¥ÀzÀgÀUÀ¼À PɼÀUÉ MvÀÛqÀ ªÀÄvÀÄÛ GµÀÚPÉÌ
¹®ÄQ PÀ°èzÀÝ®Ä gÀÆ¥ÀPÉÌ ¥ÀjªÀwðvÀªÁVªÉ. «zÀÄåvï GvÁࢸÀ®Ä EzÀ£ÀÄß

is
re S
EAzs£ À ª
À ÁV §¼À¸ÄÀ vÁÛg.É ±ÀQA
Û iÀÄ ªÀÄÆ®ªÁzÀ EzÀ£ÄÀ ß PÉÊUÁjPÉU¼
À ®
À Æè §¼À¸ÄÀ vÁÛg.É
B
bl
EªÀÅUÀ½UÉ GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß §gÉ.
be T
pu
WÀ£À EAzsÀ£À : ______________
K

zÀæªÀ EAzsÀ£À : ______________


©

C¤® EAzsÀ£À : ______________


F EAzs À £ À U À ¼ À £ À Ä ß G½¸À ® Ä AiÀ i ÁªÀ PÀ æ ª À Ä UÀ ¼ À £ À Ä ß C£À Ä ¸À j ¸À § ºÀ Ä zÀ Ä
JA§ÄzÀ£ÀÄß §gÉ.
CqÀÄUÉ C¤® røÀ¯ï/ ¥ÉmÉÆæïï
t to
No

N¢-w½ : EAzsÀ£ÀUÀ¼À CwAiÀiÁzÀ §¼ÀPÉ ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ ºÁ¤PÀgÀ. DzÀÝjAzÀ


EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è ¸ËgÀ±ÀQÛAiÀÄAvÀºÀ ±ÀQÛ ªÀÄÆ®UÀ¼À£ÀÄß ¥À¼ÉAiÀÄĽPÉ
EAzsÀ£ÀUÀ½UÉ ¥ÀAiÀiÁðAiÀĪÁV §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ
ºÉZÁÑUÀÄwÛªÉ.

71
R¤d ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ
R¤dUÀ ¼ À Ä £É Ê ¸À V ðPÀ ¥À æ Q æ A iÉ Ä UÀ ½ AzÀ ¢ÃWÁðªÀ ¢ ü A iÀ Ä °è ¨s À Æ «ÄAiÀ Ä °è
gÀÆ¥ÀÅUÉƼÀÄîvÀÛªÉ. CªÀÅ ²¯ÉUÀ¼À°è zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. C¢j£À gÀÆ¥ÀzÀ°è ºÉÆgÀvÉUÉzÀ
R¤dUÀ¼À£ÀÄß PÁSÁð£ÉUÀ¼À°è ±ÀÄ¢ÞÃPÀj¹, ¯ÉÆúÀUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃ¥Àðr¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
GzÁºÀgÀuÉ : PÀ©âtzÀ C¢j¤AzÀ PÀ©âtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.
C®Äå«Ä¤AiÀĪÀiï, vÁªÀÄæ, ¨É½î EvÁå¢UÀ¼ÀÄ R¤dUÀ½AzÀ¯Éà zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛªÉ.

d
¥ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ :

he
R¤d : EzÀÄ ¤¸ÀUÀðzÀ°è zÉÆgÉAiÀÄĪÀ, §ºÀÄ¥ÀAiÉÆÃV ªÀ¸ÀÄÛªÁVzÀÄÝ
gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¸ÀÆvÀæ¢AzÀ ºÉüÀ§ºÀÄzÁzÀ ¸ÀAAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.

is
re S B
bl
ƒƒ avÀæUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr R¤dUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃUÀ w½¸ÀÄ.
be T
pu
K
t ©
to

____________________________________________________
No

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

72
D¯ÉÆÃa¸ÀÄ : R¤dUÀ¼ÀÄ E®èzÉ E¢ÝzÀÝgÉ K£ÁUÀÄwÛvÀÄÛ ?

¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ R¤dzÀ GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀÄ«j JA§ÄzÀ£ÀÄß


vÀgÀUÀwAiÀÄ°è «ªÀj¸ÀÄ.
N¢-w½ : R¤dUÀ¼ÀÄ £ÉʸÀVðPÀªÁV ªÀÄvÉÛ ¨sÀwðAiÀiÁUÀ®Ä ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ

d
M¼ÀUÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß CªÀ®A©¹ªÉ. ®PÁëAvÀgÀ
ªÀµÀðUÀ¼À ¢ÃWÁðªÀ¢üAiÀÄ°è R¤dUÀ¼ÀÄ gÀÆ¥ÀÅUÉƼÀÄîvÀÛªÉ. DzÀÝjAzÀ

he
EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß «ÄvÀªÁV §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ.
yy ¥ÀnÖAiÀÄ°è PÉÆnÖgÀĪÀ £ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉ.

is
re S
£ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ
B
bl
be T
pu
ªÀÄtÄÚ _____________________________
K

_____________________________
©

PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ _____________________________
_____________________________

¸ËgÀ±ÀQÛ _____________________________
_____________________________
to

¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ _____________________________
t
No

_____________________________

¥À¼ÉAiÀÄĽPÉ EAzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ _____________________________


_____________________________

R¤dUÀ¼ÀÄ _____________________________
_____________________________

73
yy ¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀl® Ö Ä §¼À¹gÀĪÀ ªÀ¸ÄÀ U
Û ¼
À £
À ÄÀ ß ¥Ànª
Ö iÀ ÁqÀÄ. D ¥ÀnA
Ö iÀÄ°ègÄÀ ªÀ £ÉʸÀVðPÀ
¸ÀA¥À£ÆÀ ä®UÀ¼£ À ÄÀ ß (3) aºÉßAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ UÀÄgÀÄw¸ÀÄ. EzÀjAzÀ ¤Ã£ÉãÀÄ w½zÉ?
________________________________
________________________________
________________________________

d
________________________________

he
________________________________

is
re S
________________________________
B
bl
________________________________
be T
pu
________________________________
K

yy £ÀªÀÄä CUÀvÀåUÀ¼À ¥ÀÇgÉÊPÉUÉ CªÀ±ÀåPÀªÁVgÀĪÀ F ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ J¯Áè


¥ÀæzÉñÀUÀ¼À®Æè MAzÉà ¸ÀªÀÄ£ÁV ®¨sÀå«gÀĪÀÅ¢®è. ®¨sÀå«gÀĪÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À
©

UÀÄtªÀÄlÖzÀ°èAiÀÄÆ PÀÆqÀ ªÀåvÁå¸À«gÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä CUÀvÀåUÀ½VAvÀ ºÉZÁÑV F


¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß CwAiÀiÁV §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ EwÛÃZÉUÉ EªÀÅUÀ¼À
C¨sÁªÀ (PÉÆgÀvÉ) PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À §¼ÀPÉ »ÃUÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀgÉ
ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ ¢£À PÉ®ªÀÅ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ ¹UÀzÉà EgÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀÝjAzÀ
to

EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß «ÄvÀªÁV §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀPÁ±À«zÀÝ°è ¥ÀÅ£Àgï §¼ÀPÉ


ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ G½¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.
t

N¢-w½
No

∙ £ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä CUÀvÀåUÀ½UÁVAiÉÄà ºÉÆgÀvÀÄ


zÀÄgÁ¸ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇgÉʸÀ®Ä C®è.
yy £ É Ê ¸ À V ð P À ¸ À A ¥ À £ À Æ ä ® U À ¼ À £ À Ä ß « Ä v À ª Á V § ¼ À ¹ , ¥ À j ¸ À g À z À
¸ÀªÀÄvÉÆî£ÀªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.

74
¤£ÀVzÀÄ UÉÆvÉÛ?
ƒƒ »AzÉ ¥ÀªÀðvÀ, PÁqÀÄ, R¤d ¤PÉëÃ¥À, ¥ÁætÂ, ªÀÄtÄÚ, ¤ÃgÀÄ EvÁå¢ £ÉʸÀVðPÀ
CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. FUÀ CzÀÄ §zÀ¯ÁV
ºÉZÀÄÑ ªÁå¥ÀPÀ CxÀðªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. ¸ÀA¥À£ÀÆä® JA§ ¥ÀzÀzÀ CxÀðªÀÅ
PÁ®¢AzÀ PÁ®PÉÌ §zÀ¯ÁUÀÄvÀÛ §A¢zÉ.

d
ƒƒ MAzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß MAzÀÄ PÁ®zÀ°è ¸ÀA¥À£ÀÆ䮪ÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹gÀĪÀÅzÀÄ,

he
ªÀÄvÉÆÛ A zÀÄ PÁ®zÀ°è ºÁUÉ ¥ÀjUÀt ¸ À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è . GzÁºÀgÀuÉUÉ :
£ÉʸÀVðPÀ C¤® FUÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®. MAzÀÄ ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ CzÀÄ

is
d£ÀjUÉ ¸ÀA¥À£ÀÆ䮪ÁVgÀ°®è.
re S
ƒƒ J¯Áè PÀqÉUÀÆ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ ¸ÀA¥À£ÀÆ䮪ÁzÀ ¸ÀÆAiÀÄð£À ¨É¼ÀPÀÄ, ¤ÃgÀÄ,
B
bl
ªÀÄtÚ£ÀÄß ¸ÀªÀðªÁå¦ ¸ÀA¥À£ÀÆ䮪ɣÀÄßvÁÛgÉ.
be T
pu
ƒƒ PÁqÀÄ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß GgÀĪÀ®Ä CxÀªÁ ªÀÄgÀªÀÄÄlÄÖ U À½UÉ
K

G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀgÉ ¥ÀÅ£ÀB G¥ÀAiÉÆÃV¸À®Ä ¸ÁzsÀå«®è. DUÀ PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ


©

£À«ÃPÀj¸À¯ÁUÀzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÁUÀÄvÀÛ z É. ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀB ¥ÀÅ£ÀB


¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ, «ÄvÀªÁV §¼À¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ £À«ÃPÀj¸À§ºÀÄzÁzÀ
¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÁV ¥ÀjªÀwð¸À§ºÀÄzÀÄ.
ƒƒ ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ G¥ÀàÅ ¤ÃgÀ£ÀÄß PÀÄrAiÀÄ®Ä AiÉÆÃUÀåªÀiÁqÀĪÀ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ FUÀ
§¼ÀPÉAiÀÄ°èªÉ. DzÀgÉ CzÀÄ zÀĨÁj ªÉZÀÑzÁÝVzÉ.
to

ƒƒ ªÀiÁ£ÀªÀ£À°è ºÀÄzÀÄVzÀ §Ä¢Þ±ÀQÛ, QæAiÀiÁ²Ã® ªÀÄ£À¸ÀÄì, ¥Àjtw, ¸ËAzÀAiÀÄð


¥ÀæeÉÕ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ C£ÉÃPÀ ¸ÁªÀÄxÀåðUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ DvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ MAzÀÄ
t
No

jÃwAiÀÄ ¸ÀA¥À£ÀÆä® J£ÀߧºÀÄzÀÄ.



75
¥ÁoÀ - 6
ªÁAiÀÄÄ
£ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥À£Æ
À ä®UÀ¼°
À è ªÁAiÀÄĪÀÇ MAzÀÄ. EzÀÄ ¨sÆ
À UÉÆüÀzÀ ¸ÀÄvÀ®
Û Ä MAzÀÄ
PÀªÀZÀªÁV ºÀgÀrzÉ. EzÀ£ÀÄß ªÁAiÀÄÄUÉÆüÀ JAzÀÆ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. C£ÉÃPÀ C¤®UÀ¼À
«Ä±ÀætªÁVgÀĪÀ ªÁAiÀÄĪÀÅ ¸À¸Àå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætÂUÀ¼À G½«UÉ vÀÄA¨Á CªÀ±ÀåªÁVªÉ.

d
he
F ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß PÀ°vÀ £ÀAvÀgÀ ¤Ã£ÀÄ,
ƒƒ ªÁAiÀÄÄ«£À C¹ÛvÀézÀ §UÉÎ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ½AzÀ w½AiÀÄĪÉ.

is
ƒƒ ªÁAiÀÄÄ«£À WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄĪÉ.
re S
ƒƒ ªÁAiÀÄÄ«£À PÉ®ªÀÅ ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ½AzÀ w½AiÀÄĪÉ.
B
ƒƒ bl
ªÁAiÀÄÄ«£À G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß CjAiÀÄĪÉ.
be T

ƒƒ ªÁAiÀÄÄ ªÀiÁ°£ÀåzÀ CxÀð, PÁgÀt, ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀað¸ÀĪÉ.


pu
K

yy ªÁAiÀÄÄ PÀtÂÚUÉ PÁtĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ EzÀgÀ EgÀÄ«PÉAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀ DUÀÄvÀÛzÉ.


©

£ÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛ®Æ ªÁAiÀÄÄ EzÉ JAzÀÄ ¤£ÀUÉ ºÉÃUÉ w½¬ÄvÀÄ? F §UÉÎ 3


C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉ.
_________________________________________________

_________________________________________________
to

_________________________________________________
t
No

N¢-w½ : £ÁªÀÅ G¹gÁqÀ®Ä ªÁAiÀÄÄ«£À°ègÀĪÀ DQìd£ï C¤®ªÀ£ÀÄß


§¼À¸ÀÄvÉÛêÉ. G¹gÁqÀzÉ £ÁªÀÅ §zÀÄPÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. £ÀªÀÄäAvÉAiÉÄÃ
¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸À¸ÀåUÀ¼À G¹gÁlPÀÆÌ DQìd£ï ¨ÉÃPÀÄ. EAzsÀ£À
zÀæªÀåUÀ¼À£ÀÄß Gj¸À®Ä DQìd£ï CvÀåªÀ±Àå. EzÀ®èzÉ ªÁAiÀÄÄ«¤AzÀ £ÀªÀÄUÉ C£ÉÃPÀ
G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ½ªÉ. F §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄĪÉ.

76
ªÁAiÀÄĪÀÅ £ÉÊmÉÆæd£ï(78%), DQìd£ï (21%), PÁ§ð£ï qÉÊ DPÉìöÊqï (0.04%),
¤ÃgÁ«, dqÀ C¤®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zsÀƽ£À (0.96%) «Ä±Àæt¢AzÁVzÉ.

¤ÃgÁ«, dqÀ C¤®UÀ¼ÀÄ


ªÀÄvÀÄÛ zsÀƽ£À PÀtUÀ¼ÀÄ DQìd£ï
(0.96%)

d
(21%)

he
78%)
ï(

is
æÆÉ £
re S
PÁ§ð£ï d
qÉÊDPÉìöÊqï £ÊÉ m
B
bl
(0.04%)
be T
pu
K
©

F avÀæzÀ°è vÉÆÃj¹gÀĪÀ ªÁAiÀÄÄ«£À ¸ÀAAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr, F PɼÀV£À


¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¸ÀÄ.
1. ªÁAiÀÄÄ«£À°è CvÀåAvÀ ºÉZÁÑVgÀĪÀ C¤® AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
_________________________________________________
to

2. ªÁAiÀÄÄ«£À°è £ÀªÀÄä G¹gÁlPÉÌ CUÀvÀåªÁzÀ C¤® JµÀÄÖ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°èzÉ?


_________________________________________________
t
No

3. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÁAiÀÄÄ«£À°è PÁ§ð£ï qÉÊDPÉìöÊqï ¥ÀæªÀiÁt J¶ÖgÀÄvÀÛzÉ?


_________________________________________________
4. ªÁAiÀÄÄ«£À°è CvÀåAvÀ PÀrªÉÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°ègÀĪÀ WÀlPÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
_________________________________________________

77
ªÀiÁr £ÉÆÃqÀÄ : MAzÀÄ UÁf£À ¯ÉÆÃlzÀ vÀ¼ÀPÉÌ MtVzÀ ¥ÉÃ¥Àgï vÀÄAqÉÆAzÀ£ÀÄß
MwÛj. ¯ÉÆÃlªÀ£ÀÄß vÀ¯É PɼÀUÉ ªÀiÁr, EzÀ£ÀÄß ¤ÃgÀÄ vÀÄA©gÀĪÀ UÁf£À vÉÆnÖUÉ
CzÀÄ«Äj. ¯ÉÆÃlªÀ£ÀÄß ¤Ãj£À°è CzÀĪÀÄĪÁUÀ JZÀÑgÀªÀ»¹.

d
is he
re S
K£ÁUÀĪÀÅzÀÄ UÀªÀĤ¹. ¤ÃgÀÄ ¯ÉÆÃlzÉƼÀPÉÌ ºÉÆÃVzÉAiÉÄ? ¯ÉÆÃlzÉƼÀV£À
B
bl
¥ÉÃ¥Àgï ¤Ãj¤AzÀ vÉêÀUÉÆArzÉAiÉÄ? E®è. KPÉ »ÃUÉ?
FUÀ ¯ÉÆÃlªÀ£ÀÄß ¸Àé®à NgÉAiÀiÁV¹. ¤ÃªÀÅ K£À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄ«j?
be T
pu
ªÁAiÀÄÄ«£À UÀļÉîUÀ¼ÀÄ ¯ÉÆÃl¢AzÀ ºÉÆgÀ§gÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÀÄ ¯ÉÆÃlzÉƼÀUÉ
K

ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ ºÉÃUÁ¬ÄvÀÄ?


©

SÁ° ¯ÉÆÃlªÀÅ ¤dªÁVAiÀÄÆ SÁ°¬ÄgÀĪÀÅ¢®è. ¯ÉÆÃlªÀÅ ªÁAiÀÄÄ«¤AzÀ


vÀÄA©gÀÄvÀÛ z É. ¤Ãj£À vÉÆnÖ U É UÁf£À ¯ÉÆÃlªÀ£ÀÄß ªÀÄļÀÄV¸À®Ä
MwÛ z ÁUÀ ¯ÉÆÃlzÉƼÀV£À ªÁAi À ÄÄ ºÉÆgÀ§AzÀÄ ¤ÃgÀÄ M¼À¸ÉÃgÀÄvÀÛ z É.
F ZÀlĪÀnPɬÄAzÀ ¤£ÀUÉ K£ÀÄ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ?
D¯ÉÆÃa¸ÀÄ : ªÁºÀ£ÀzÀ mÉÊgï ¥ÀAPÀÑgï DzÁUÀ
to

K£ÁUÀÄvÀÛzÉ?
t
No

E°è M¯ÉAiÀÄÄ GjAiÀÄ®Ä K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ?


EzÀjAzÀ ¤Ã£ÉãÀÄ w½zÉ? E°è §gÉ.
__________________________________

__________________________________

78
ƒƒ UÉgÉ J¼ÉzÀÄ ºÉÆA¢¸ÀÄ

ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ GjAiÀÄ®Ä ªÁAiÀÄÄ


¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.

d
is he
re S
ªÁAiÀÄÄ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß DPÀæ«Ä¸ÀÄvÀÛzÉ.
B
bl
be T
pu
K
©

ªÁAiÀÄÄ«UÉ vÀÆPÀ«zÉ.

ªÁAiÀÄÄ ±ÀQÛAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼À §UÉÎ ºÉaÑ£À «ªÀgÀªÀ£ÀÄß «¸ÀäAiÀÄ ±ÀQÛ ¥ÁoÀzÀ°è


to

w½AiÀÄĪÉ.
ªÁAiÀÄÄ ZÀ°¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÁUÀ CzÀ£ÀÄß UÁ½ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÉÛêÉ.
t
No

ZÀ°¸ÀĪÀ UÁ½UÉ C¥ÁgÀªÁzÀ ±ÀQÛ¬ÄzÉ.

F WÀl£ÉUÀ½AzÀ ¤Ã£ÉãÀÄ w½zÉ.


yy eÉÆÃgÁV ©Ã¹zÀ UÁ½¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÁªÀtÂUÀ¼ÀÄ ºÁj ºÉÆÃVªÉ.
yy gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÁªÀÅ £ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ UÁ½ eÉÆÃgÁV ©Ã¹zÁUÀ »AzÀPÉÌ vÀ½îzÀAvÉ
C£ÀĨsÀªÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.
yy MtUÀ®Ä ºÁQzÀ §mÉÖUÀ¼ÀÄ UÁ½ ©Ã¸ÀĪÁUÀ »AzÀPÉÌ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÁgÀÄvÀÛªÉ.

79
yy ZÀPÀæzÉƼÀV£À lÆå¨ï£À°ègÀĪÀ UÁ½ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀgÉ ªÁºÀ£À ªÀÄÄAzÀPÉÌ
ZÀ°¸ÀĪÀÅ¢®è.
yy UÁ½AiÀÄ gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ vÉAV£À ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ vÀÆUÀÄvÀÛªÉ.
yy UÁ½¥Àl ªÉÄîPÉÌ ºÁgÀÄvÀÛzÉ.
PÉÊUÁjPÉUÀ¼À ºÉÆUÉ, ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ºÉÆUÉ, ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀmÁQUÀ¼À£ÀÄß
¸ÀÄqÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÁAiÀÄĪÀÅ ªÀiÁ°£ÀåUÉƼÀÄîvÀÛzÉ.

d
is he
re S B
bl
be T
pu
K
t ©
to
No

ªÀÄ£ÀĵÀåjUÉ CxÀªÁ EvÀgÀ fëUÀ½UÉ ºÁ¤ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ,


zsÀƼÀÄ, ¸ÀÆPÀëöä fëUÀ¼ÀÄ ªÁAiÀÄĪÀ£ÀÄß ¸ÉÃgÀĪÀÅzÉà ªÁAiÀÄÄ ªÀiÁ°£Àå. PÁSÁð£ÉUÀ¼À

80
ºÉÆUÉ, ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ºÉÆUÉ EvÁå¢UÀ½AzÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CwÃ
¸ÀÆPÀëöä PÀtUÀ¼ÀÄ ªÁAiÀÄĪÀ£ÀÄß ¸ÉÃgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÁAiÀÄÄ ªÀiÁ°£Àå GAmÁUÀÄvÀÛzÉ.
EzÀjAzÀ ±Áé¸ÀPÉÆñÀÀ, ºÀÈzÉÆæÃUÀ (ºÀÈzÀAiÀÄ ¸ÀA§A¢ü gÉÆÃUÀ), PÁå£Àìgï, G¹gÁlzÀ
vÉÆAzÀgÉAiÀÄAvÀºÀ UÀA©üÃgÀ DgÉÆÃUÀå ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ GAmÁUÀÄvÀÛªÉ. ¸À¸ÀåUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ
ªÀÄvÀÄÛ ¸À¸ÀåUÀ½AzÀ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ GvÀà£ÀßUÀ¼À (E¼ÀĪÀj) ªÉÄÃ¯É PÉlÖ ¥ÀjuÁªÀÄ
GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÁætÂUÀ¼À ¸ÀAvÀwAiÉÄà PÀtägÉAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÁAiÀÄÄ

d
¸ÀA¥À£ÀÆ䮪ÀÅ J¯Áè fëUÀ½UÉ §ºÀ¼À CUÀvÀåªÁVzÀÄÝ, EzÀÄ ªÀiÁ°£ÀåªÁUÀzÀAvÉ

he
£ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåPÀªÁVzÉ. DzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ ªÁAiÀÄĪÀiÁ°£ÀåªÀ£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ
PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÀÄ.

is
ƒƒ ªÁAiÀÄÄ ªÀiÁ°£ÀåªÀ£ÀÄß vÀqÉUÀlÖ®Ä C£ÀĸÀj¸À§ºÀÄzÁzÀ JgÀqÀÄ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §gÉ.
re S
(²PÀëPÀgÀÄ / »jAiÀÄgÀ ¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ)
B
bl
____________________________________________________
be T
pu
K

____________________________________________________
©

N¢-w½ : ªÁAiÀÄÄ ªÀiÁ°£ÀåªÀ£ÀÄß vÀqÉUÀlÖ®Ä C£ÀĸÀj¸À§ºÀÄzÁzÀ


PÉ®ªÀÅ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ »ÃVªÉ.

yy PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ¸ÀƸÀĪÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ C£ÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛ vÁådåUÀ¼ÀÄ


ªÁAiÀÄĪÀ£ÀÄß ¸ÉÃgÀzÀAvÉ vÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.
yy ºÉÆUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÁvÁªÀgÀt¢AzÀ JvÀÛgÀPÉÌ PÉÆAqÉÆAiÀÄÄÝ ©qÀÄUÀqÉ
to

ªÀiÁqÀĪÀAvÉ JvÀÛgÀªÁzÀ ºÉÆUÉ PÉƼÀªÉUÀ¼À£ÀÄß PÀlÄÖªÀÅzÀÄ.


yy PÀ°èzÀÝ®Ä, røɯï, ¥ÉmÉÆæïï EAzsÀ£ÀPÉÌ §zÀ¯ÁV C¤® (UÁå¸ï)
t

EAzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ.
No

yy ºÉÆUÉ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀåªÀ¸ÉÜ EgÀĪÀAvÉ «£Áå¸ÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ.


yy ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ.
yy §zÀ° EAzsÀ£À ªÀÄÆ®UÀ¼ÁzÀ ¸ËgÀ±ÀQÛ, d®«zÀÄåvï ±ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ
¥ÀªÀ£À±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀÄ.
yy d£ÀªÀ¸Àw ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄqÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ.

81
ªÁAiÀÄĪÀiÁ°£ÀåªÀ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ E°è PÉÆnÖgÀĪÀ eÉÆÃr avÀæUÀ¼À°è
AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¸Àj ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÀÄ vÀ¥ÀÅà JA§ÄzÀ£ÀÄß UÀÄwð¹, PÁgÀtªÀ£ÀÄß §gÉ.

d
he
________________________________________________________

is
re S
________________________________________________________
B
bl
be T
pu
K
©

________________________________________________________
________________________________________________________
t to
No

________________________________________________________
________________________________________________________


82
¥ÁoÀ - 7
¤ÃgÀÄ
¸À¸Àå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ fë¸À®Ä ¤ÃgÀÄ CvÀåªÀ±ÀåPÀ. ¤Ãj®èzÉ ¨É¼É ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä
¸ÁzsåÀ «®è. ¤ÃgÀÄ J®ègÀ ªÀÄÆ®¨sÆÀ vÀ CUÀvåÀ ªÁVzÉ. ¤Ãj¤AzÀ C£ÉÃPÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀU½
À ªÉ.
DzÀÝjAzÀ ¤ÃgÀÄ §ºÀÄ ªÀÄÄRåªÁzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆ䮪ÁVzÉ. EzÀ£ÀÄß fêÀd® JAzÀÆ
PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀ ±ÉÃ. 71 ¨sÁUÀzÀµÀÄÖ ¤Ãj¤AzÀ DªÀj¹zÉ.

d
he
F ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß PÀ°vÀ £ÀAvÀgÀ ¤Ã£ÀÄ,
ƒƒ ¤Ãj£À DPÀgÀUÀ¼À §UÉÎ w½AiÀÄĪÉ.

is
ƒƒ ¤Ãj£À ¨sËwPÀ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÉ.
re S
ƒƒ ¤Ãj£À eÉÊ«PÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæ±ÀA¹¸ÀĪÉ.
B
ƒƒ bl
¤Ãj£À ªÀĺÀvÀé ªÀÄvÀÄÛ ¤Ãj£À ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄĪÉ.
be T

ƒƒ
pu
¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀ d® ¸ÀAgÀPÀëuÁ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀĪÉ.
K

»A¢£À vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°vÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄð£À ¤Ãj£À ºÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß £É£À¦¹PÉÆ.


©

F ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¸ÀÄ.
yy ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤ÃgÀÄ ºÉZÁÑV J°è PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ?
__________________________________________________
yy §¼À¸À§ºÀÄzÁzÀ ¹» ¤Ãj£À ¥ÀæªÀiÁt JµÀÄÖ?
to

__________________________________________________
yy ¹» ¤ÃgÀÄ AiÀiÁªÀ DPÀgÀUÀ¼À°è zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ?
t

__________________________________________________
No

yy ¤£ÀUÉ w½¢gÀĪÀ ¤Ãj£À ««zsÀ DPÀgÀUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß E°è §gÉ.


_____________________ _____________________
_____________________ _____________________
_____________________ _____________________
_____________________ _____________________
83
¤Ãj£À ªÀÄÄRå ªÀÄÆ® ªÀļÉ. EzÀ®èzÉ G½zÀ DPÀgÀUÀ¼À §UÉÎ w½AiÉÆÃt.
¸ÁUÀgÀUÀ¼ÀÄ
¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁUÀgÀUÀ¼ÀÄ ¤Ãj£À
Cwà zÉÆqÀØ DPÀgÀUÀ¼ÁVªÉ.

d
is he
re S B
bl
be T
pu
K

F UÉÆüÀª£ À ÄÀ ß £ÉÆÃqÀÄ. ¤Ã°§tÚ¢AzÀ PÀÆrgÀĪÀ


¨s Á UÀ ª À Å ¤Ãj¤AzÀ DªÀ j ¹zÀ ¨s À Æ ¨s Á UÀ ª À £ À Ä ß
©

¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ.
to

£À¢UÀ¼ÀÄ
£À¢ ¤ÃjUÀÆ ªÀļÉAiÉÄà DzsÁgÀ.
t

¨ÉùUÉAiÀÄ°è »ªÀÄ ¥Àªð À vÀU¼


À À »ªÀÄ PÀgV
À
No

£À¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃgÀÄvÀz
Û .É DUÀ £À¢UÀ¼ÄÀ vÀÄA©
ºÀjAiÀÄÄvÀÛªÉ. J¯Áè £À¢UÀ¼ÀÄ ¤¢ðµÀÖ
ªÀiÁUÀðzÀ°è ºÀjzÀÄ PÉÆ£ÉUÉ ¸ÁUÀgÀªÀ£ÀÄß
¸ÉÃgÀÄvÀÛzÉ.

84
PÀ£ÁðlPÀzÀ PÉ®ªÀÅ ªÀÄÄRå £À¢UÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¸ÀÄ.
____________________ ____________________
____________________ ____________________
____________________ ____________________
a®ÄªÉÄUÀ¼ÀÄ

d
¨sÀÆ PÀªÀZÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÀAUÀæºÀUÉÆArgÀĪÀ

he
CAvÀdð®ªÀÅ MvÀÛqÀ¢AzÁV gÀAzsÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ
ºÉÆgÀ ºÉƪÀÄÄävÀÛzÉ. EzÀ£ÀÄß a®ÄªÉÄ J£ÀÄßvÁÛgÉ.

is
ªÀļÉAiÀÄ ¤ÃgÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¸Àr® ¨sÁUÀUÀ¼À
re S
ªÀÄÆ®PÀ M¼À ºÉÆPÀÄÌ MAzÉqÉ ¸ÉÃj CzÀÄ
B
bl
CAvÀ d ð®ªÁV, a®ÄªÉ Ä UÀ ¼ À gÀ Æ ¥À z À ° è
be T

ºÉÆgÀ§gÀÄvÀÛzÉ.
pu
K

¨Á«UÀ¼ÀÄ
¨sÆ À ªÉÄîàzg À ª
À £
À ÄÀ ß ¸Àé®à
©

D¼ÀPÌÉ PÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ


¥À q É A iÀ Ä ÄªÀ CAvÀ ð d®zÀ
¤ÃgÉà ¨Á« ¤ÃgÀÄ. EzÀg° À è
JµÀÄÖ «zs?À CªÀÅ AiÀiÁªÀŪÀÅ?
E°è §gÉ.
to

______________________ ________________________
t

N¢-w½ : CAvÀdð®ªÀ£ÀÄß CwAiÀiÁV §¼ÀPÉ


No

ªÀiÁqÀÄwÛ g ÀĪÀÅzÀjAzÀ ¨s À Æ«ÄAiÀÄ M¼ÀUÉ


¸ÀAUÀæºÀªÁUÀĪÀ CAvÀdð®ªÀÅ SÁ°AiÀiÁUÀÄwÛzÉ.
EzÀÄ ªÀÄgÀÄ ¥ÀÇgÀtªÁUÀ®Ä (ªÀÄvÉÛ ¸ÀAUÀæºÀªÁUÀ®Ä)
ªÀļÉAiÀÄ ¤ÃgÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ M¼ÀUÉ EAUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.
EzÀPÁÌV EAUÀÄUÀÄArUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸À¨ÉÃPÀÄ. CwAiÀiÁzÀ
CAvÀdð®zÀ §¼ÀPÉ PÀrªÉÄ ªÀiÁr, ªÀÄ¼É PÉÆAiÀÄÄè ªÀÄvÀÄÛ ¤Ãj£À
¥ÀÅ£À§ð¼ÀPÉAiÀÄ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÀÄ.

85
PÉgÉUÀ¼ÀÄ
ªÀ Ä ¼É A iÀ Ä ¤ÃgÀ £ À Ä ß ¸À A UÀ æ » ¸À ® Ä
ªÀiÁ£ÀªÀgÀÄ PÀÈvÀPÀªÁV ¤«Äð¹zÀ vÀUÀÄÎ
¨sÁUÀªÉà PÉgÉ. PÀrªÉÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ
¸ÁªÀÄxÀåð EzÀPÉÌ EgÀÄvÀÛzÉ. ¨ÉlÖzÀ ªÉÄïÉ,
JvÀÛgÀzÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ©zÀÝ ªÀļÉAiÀÄ ¤ÃgÀÄ
ºÀjzÀÄ §AzÀÄ E°è ¸ÀAUÀæºÀªÁUÀĪÀAvÉ

d
EzÀ£ÀÄß ¤«Äð¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÀ¼ÀîUÀ½AzÀ®Æ

he
ªÀļÉAiÀÄ ¤ÃgÀÄ ºÀjzÀÄ §AzÀÄ PÉgÉAiÀÄ£ÀÄß
¸ÉÃgÀÄvÀÛzÉ.

is
d¯Á±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ
re S
ªÀµÀð«rà ¤Ãj£À ®¨sÀåvÉUÁV, ¤Ãj£À
B
PÉÆgÀv¬
bl
É ÄgÀĪÀ ¸ÀܼU
À ½
À UÉ ¤ÃgÀ£ÄÀ ß MzÀV¸À®Ä
ºÁUÀÆ ««zsÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV ¤ÃgÀ£ÀÄß
be T
pu
§¼À¸® À Ä £À¢UÀ½UÉ CqÀدÁV CuÉPl À ÄÖU¼
À £
À ÄÀ ß
K

PÀlÄÖvÁÛgÉ. EzÀPÉÌ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß


¸À A UÀ æ » ¸À Ä ªÀ ¸ÁªÀ Ä xÀ å ð«zÀ Ä Ý, EzÀ £ À Ä ß
©

d¯Á±ÀAiÀÄ J£ÀÄßvÁÛgÉ.
¤£ÀUÉ w½¢gÀĪÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ CuÉPÀlÄÖUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß §gÉ.
1. ____________ 2. ____________
CuÉPÀnÖ£À avÀæ ¸ÀAUÀ滹, E°è CAn¸ÀÄ.
t to
No

86
E°ègÀĪÀ avÀUæ À¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ PÉgÉ ªÀÄvÀÄÛ CuÉPÀnÖ£À £ÀqÀÄ«£À ªÀåvÁå¸À UÀÄgÀÄw¹
ZËPÀUÀ¼À°è §gÉ. D£ÀAvÀgÀ JgÀqÀgÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÆß §gÉ. (²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉ)

d
is he
re S B
bl
be T
pu
ªÀåvÁå¸À
K

PÉgÉ CuÉPÀlÄÖ
©

______________________ _ ______________________
______________________ _ ______________________
______________________ _ ______________________
______________________ _ ______________________
to

G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ
PÉgÉ CuÉPÀlÄÖ
t
No

______________________ _ ______________________
______________________ _ ______________________
______________________ _ ______________________
______________________ _ ______________________
______________________ _ ______________________
87
D¯ÉÆÃa¸ÀÄ : £ÀªÀÄä »jAiÀÄgÀÄ PÉgÉ, PÀÄAmÉ, PÀ¯ÁåtÂUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¹
¤ÃgÀ£ÀÄß ¸ÀAgÀQë¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. FUÀ CuÉPÀlÄÖ (d¯Á±ÀAiÀÄ)UÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¹
¸ÀAgÀQë¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. EªÉgÀqÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¥Àj¸ÀgÀ¸Éßû. KPÉ?
²PÀëPÀgÀÄ/»jAiÀÄgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¤£Àß Hj£À ¸À«ÄÃ¥À«gÀĪÀ PÉgÉ/PÀÄAmÉ/PÀ¯ÁåtÂ
CxÀªÁ CuÉPÀlÄÖUÀ½UÉ ¨sÉÃn ¤Ãr, F ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀÄ.
* JAvÀºÀ ¸ÀܼÀzÀ°è EzÀÄ ¤ªÀiÁðtUÉÆArzÉ?

d
* ¤ÃgÀÄ ºÉÃUÉ ¸ÀAUÀæºÀªÁUÀÄvÀÛzÉ?

he
* EzÀjAzÁUÀĪÀ C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼ÉãÀÄ?
* ªÀµð À zÀ AiÀiÁªÀ PÁ®zÀ°è vÀÄA©gÀÄvÀz
Û ?É AiÀiÁªÀ PÁ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ §jzÁUÀÄvÀz
Û É

is
re S
CxÀªÁ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ? KPÉ?
B
bl
¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¤ÃgÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ DPÀgÀ¢AzÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.
JA§ÄzÀ£ÀÄß E°è §gÉ.
be T
pu
K

ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ±Á¯ÉAiÀÄ°è
©

¤Ãj£À G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁqÀÄ.


to

ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ


t
No

88
N¢ w½ : ¤Ã£ÀÄ §gÉzÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀzÀ ¥ÀnÖAiÀÄ°è ¸ÀAZÁgÀPÉÌ C£ÀÄPÀÆ®
JAzÀÄ §gÉ¢gÀĪÉAiÀiÁ? ¤Ãj£À ªÀÄÆ®PÀªÀÇ d£ÀgÀÄ ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß
PÉÊUÉƼÀÄîvÁÛgÉ. ¸À«ÄÃ¥ÀPÉÌ vÉ¥ÀàUÀ¼À£ÀÄß, ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ ¥ÀæAiÀiÁtPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ
«ÄãÀÄ »rAiÀÄ®Ä zÉÆÃtÂ/¨ÉÆÃmïUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ Cw zÀÆgÀzÀ
¥ÀæAiÀiÁtPÉÌ ºÀqÀUÀ£ÀÄß §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ.

d
is he
re S B
bl
ªÀiÁr £ÉÆÃqÀÄ : ºÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ªÀÄ¼É ¤ÃgÀ£ÀÄß MAzÀÄ UÁf£À ¨Ál°£À°è
be T
pu
¸ÀAUÀ滸ÀÄ. ªÀÄ¼É §AzÁUÀ ªÀļÉAiÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV ¨Ál°£À°è ¸ÀAUÀ滸ÀÄ
K

JgÀqÀgÀ §tÚªÀ£ÀÄß «ÃQë¸ÀÄ. K£ÀÄ ªÀåvÁå¸À UÀÄgÀÄw¹zÉ JAzÀÄ §gÉ.


©

_____________________________________________________

_____________________________________________________
JgÀqÀÄ ¯ÉÆÃl ¤ÃgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, MAzÀÄ ¯ÉÆÃlzÀ ¤ÃjUÉ MAzÀÄ
ZÀªÀÄZÀ ¸ÀPÀÌgÉAiÀÄ£ÀÄß, ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¯ÉÆÃlzÀ ¤ÃjUÉ MAzÀÄ ZÀªÀÄZÀ G¥Àà£ÀÄß
to

ºÁQ ZÉ£ÁßV PÀ®PÀÄ. JgÀqÀÆ ¤Ãj£À gÀÄa £ÉÆÃqÀÄ. EzÀjAzÀ ¤Ã£ÉãÀÄ w½zÉ
JAzÀÄ §gÉ.
t

_____________________________________________________
No

_____________________________________________________
_____________________________________________________

±ÀÄzÀÞ ¤ÃjUÉ §tÚ, ªÁ¸À£É ªÀÄvÀÄÛ gÀÄa EgÀĪÀÅ¢®è. ¤Ãj£À gÀÄaUÉ CzÀgÀ°è
«°Ã£ÀªÁVgÀĪÀ ®ªÀt ªÀÄvÀÄÛ R¤eÁA±ÀUÀ¼ÀÄ PÁgÀt.

89
E°è PÉÆnÖgÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ²PÀëPÀgÀÄ/¥ÉÇõÀPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ ªÀiÁqÀÄ.
£ÀAvÀgÀ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ºÉýPÉUÀ¼À°è ¸Àj (3), vÀ¥ÀàÅ (x) UÀÄwð¸ÀÄ. vÀ¥ÁàVgÀĪÀ
ºÉýPÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¹ §gÉ.

ZÀlĪÀnPÉ ºÉýPÉ
yy MAzÀÄ SÁ° ¯ÉÆÃl ªÀÄvÀÄÛ
yy ¤ÃjUÉ vÀÆPÀ«zÉ. 

d
CzÉà C¼ÀvÉAiÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀÄA©zÀ

he
¯ÉÆÃlªÀ£ÀÄß PÉʬÄAzÀ JvÀÄÛ. ____________________________

yy ªÉÄnÖ® ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¯ÉÆÃl yy ¤ÃgÀÄ JvÀÛgÀ¢AzÀ vÀVÎUÉ

is
re S
¤ÃgÀ£ÀÄß ºÁPÀÄ. ºÀjAiÀÄĪÀÅ¢®è. 
B
bl _________________________
be T
pu
____________________________
K

yy ¤ÃjgÀĪÀ MAzÀÄ aPÀÌ ¥ÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß yy ¤ÃgÀ£ÀÄß PÁ¬Ä¹zÁUÀ CzÀÄ


©

M¯ÉAiÀÄ ªÉÄðlÄÖ ZÉ£ÁßV PÀÄ¢¸ÀÄ. D«AiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. 


_________________________
____________________________
yy MAzÀÄ C¼ÀvÉAiÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß UÁf£À yy ¤ÃgÀÄ vÁ¤gÀĪÀ ¥ÁvÉæAiÀÄ
to

¯ÉÆÃlPÉÌ, UÁf£À ¨Ál°UÉ, DPÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅ¢®è. 


UÁf£À qÀ§âPÉÌ ºÁPÀÄ.
t

____________________________
No

____________________________

¤Ãj£À PÉ®ªÀÅ ¨sËwPÀ ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß w½zÉ. ¤ÃgÀÄ MAzÀÄ zÀæªÀ ªÀ¸ÀÄÛ. ªÀ¸ÀÄÛ ¸ÀégÀÆ¥À
¥ÁoÀz°
À è F §UÉÎ ºÉa£
Ñ À CA±Àª£
À ÄÀ ß PÀ°AiÀÄĪÉ. FUÀ ¤Ãj£À eÉÊ«PÀ ¥ÁæªÄÀ ÄRåvAÉ iÀÄ£ÀÄß
w½AiÉÆÃt.

90
fëUÀ¼À zÉúÀzÀ°è ¤ÃgÀÄ C¢üPÀ ¥Àª æ ÀiÁtzÀ°èzÉ. ¸À¸Àå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætÂUÀ¼À zÉúÀzÀ°è
±ÉÃPÀqÀ 70 ¨sÁUÀzÀµÀÄÖ ¤ÃjzÉ. ªÉÆvÀÛ ªÉÆzÀ®Ä fêÀ GUÀªÀĪÁzÀzÉÝà ¤Ãj£À°è.
¸À¸Àå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætÂUÀ¼À eÉÊ«PÀ QæAiÉÄUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ CªÀ±ÀåPÀ. ¸À¸ÀåUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ¤ÃgÀÄ
CUÀvÀå. ºÀ¹gÀÄ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ DºÁgÀ vÀAiÀiÁj¸À®Ä ¤ÃgÀÄ CªÀ±ÀåPÀ.
D¯ÉÆÃa¸ÀÄ : ¸À¸ÀåUÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¤ÃgÀ£ÀÄß MzÀV¸À¢zÀÝgÉ
K£ÁUÀÄvÀÛzÉ?

d
he
EµÉÖ¯Áè ªÀĺÀvÀéªÁzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß »A¢£ÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä fêÀ£ÀzÀ°è MAzÀÄ ¨sÁUÀªÁV
£ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ DZÀgÀuÉUÀ¼À°è MAzÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃjUÁVAiÉÄÃ

is
«ÄøÀ°nÖzÀÝgÀÄ. EzÀ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CxÀªÁ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è
re S
UÀªÀĤ¹gÀĪÉAiÀiÁ?
B
bl
ƒƒ ¤£Àß PÀÄlÄA§ CxÀªÁ £ÉgÉAiÀÄ PÀÄlÄA§UÀ¼À°è ¤ÃgÀ£ÀÄß ¥ÀÇf¸ÀĪÀ ¥ÀzÀÞw¬ÄzÀÝgÉ
be T
pu
CzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÁUÀ JA§ÄzÀ£ÀÄß §gÉ.
K

____________________________________________________
©

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
to

_____________________________________________________

ƒƒ ¤Ãj£À DPÀgÀUÀ¼ÀÄ KPÉ PÀ®Ä¶vÀUÉƼÀÄîvÀÛªÉ?


t
No

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
_____________________________________________________

91
d® ªÀiÁ°£Àå :

ªÀÄtÄÚ, PÀ¸À, ¥ÉÃ¥Àgï, G½PÉ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¤ÃgÀÄ


¨sËwPÀªÁV PÀ®Ä¶vÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. PÁSÁð£ÉUÀ½AzÀ §gÀĪÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉgÉvÀ
¤ÃgÀÄ, gÁ¸ÁAiÀĤPÀ UÉƧâg,À Qæ«Ä£Á±ÀPU
À ¼
À ÄÀ ¸ÉÃjzÀ ¤ÃgÀÄ C¥ÁAiÀÄPÁj CA±ÀU½
À AzÀ
PÀÆr «µÀAiÀÄÄPÀª
Û ÁUÀÄvÀz
Û .É F ¤ÃgÀ£ÄÀ ß ¸Éë¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ PÁ®gÁ, Cw¸ÁgÀ, DªÀıÀAPÉ

d
ªÀÄÄAvÁzÀ gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ §gÀ§ºÀÄzÀÄ. PÉ®ªÉǪÉÄä ¥ÁætPÉÌ ºÁ¤AiÀÄÆ ¸ÀA¨sÀ«¸À§ºÀÄzÀÄ.

he
PÀ®Ä¶vÀ ¤ÃgÀÄ d®ZÀgÀUÀ¼À ¸ÀAvÀwAiÀÄ £Á±ÀPÀÆÌ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ.

is
re S B
bl
be T
pu
K
t ©
to
No

92
N¢-w½

yy PÀ®Ä¶vÀ ¤Ãj¤AzÀ §gÀĪÀ PÁ®gÁ gÉÆÃUÀzÀ §UÉÎ ¤Ã£ÀÄ FUÁUÀ¯ÉÃ


w½¢gÀĪÉ. ¤AvÀ ¤Ãj£À°è ¸ÉƼÉîUÀ¼À ¸ÀAvÀw ºÉZÁÑUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÉƼÉîUÀ½AzÀ
ºÀgÀqÀĪÀ gÉÆÃUÀ ªÀįÉÃjAiÀiÁ.

d
yy ¥Áè¸ÉÆäÃrAiÀĪÀiï JA§ gÉÆÃUÁtÄ C£Á¦ü°¸ï JA§ ºÉtÄÚ ¸ÉƼÉîAiÀÄ

he
±ÀjÃgÀzÀ°è EgÀÄvÀÛzÉ. F ¸ÉƼÉîAiÀÄÄ ªÀÄ£ÀĵÀågÀ£ÀÄß PÀaÑzÁUÀ F gÉÆÃUÁtÄ

is
gÀPÀÛªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj Cwà dégÀ, ªÉÄÊ£ÀqÀÄPÀ, ªÁAw ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯É£ÉÆêÀÅ ªÀÄÄAvÁzÀ
re S
gÉÆÃUÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. EzÉà ªÀįÉÃjAiÀiÁ. EzÀPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁzÀ
B
bl
aQvÉì zÉÆgÉAiÀÄ¢zÀÝgÉ ¸ÁªÀÅ PÀÆqÀ ¸ÀA¨sÀ«¸À§ºÀÄzÀÄ.
be T
pu
K

PÀ®Ä¶vÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¸Éë¸À¨ÁgÀzÀÄ. ±ÀÄzÀÞ ¤ÃgÀ£ÀÄß PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ £ÀªÀÄä


DgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉƼÀÀÄzÀÄ. PÀÄrAiÀÄ®Ä AiÉÆÃUÀåªÁzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä
©

¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÉ? JA§ÄzÀ£ÀÄß UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ ZÀað¸ÀÄ. MAzÀÄ ZÁmïð


vÀAiÀiÁj¹ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄ.


t to
No

93
¥ÁoÀ - 8
PÀȶ
£ÉÃV® »rzÀÄ ºÉÆ®zÉƼÀÄ ºÁqÀÄvÀ
G¼ÀĪÀ AiÉÆÃVAiÀÄ £ÉÆÃqÀ°è
¥sÀ®ªÀ£ÀÄ §AiÀĸÀzÉ ¸ÉêÉAiÉÄ ¥ÀÇeÉAiÀÄÄ

d
PÀªÀÄðªÉ EºÀ¥ÀgÀ ¸ÁzsÀ£ÀªÀÅ

he
PÀµÀÖzÉƼÀÄ C£ÀߪÀ zÀÄrªÀ£É vÁåV

is
¸À馅 ¤AiÀĪÀÄzÉƼÀUÀªÀ£É ¨sÉÆÃV.
re S B
bl
be T
pu
K
©

gÁµÀÖçPÀ« PÀĪÉA¥ÀÅ §gÉ¢gÀĪÀ ªÉÄð£À ºÁqÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄ. F ºÁr£À°è


to

G¼ÀĪÀ AiÉÆÃV, C£ÀߪÀ zÀÄrªÀ£É vÁåV JA§ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸À¯ÁVzÉ. C®èªÉ?


ºÁUÉAzÀgÉ AiÀiÁgÀÄ? ¤£Àß GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß E°è §gÉ.
t
No

£ÀªÀÄUɯÁè C£ÀßzÁvÀ J¤¹gÀĪÀ gÉÊvÀgÀ §UÉÎ §gÉzÀ ºÁrzÀÄ. gÉÊvÀgÀ


ªÀÄÄRå PÀ¸ÀÄ§Ä PÀȶ. ºÁUÁV gÉÊvÀgÀ£ÀÄß PÀȶPÀgÀÄ JAvÀ®Æ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. vÀªÀÄä
fêÀ£À ¸ÁV¸À®Ä PÀȶPÀgÀÄ, PÀȶ ºÁUÀÆ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À°è vÀªÀÄä£ÀÄß
vÉÆqÀV¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

94
£Á«ÃUÀ PÀȶ ºÁUÀÆ PÀȶPÀgÀ §UÉÎ MAzÀµÀÄÖ ªÀiÁ»w w½AiÉÆÃt.
F ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß PÀ°vÀ £ÀAvÀgÀ ¤Ã£ÀÄ,
ƒƒ DºÁgÀªÀÅ J°èAzÀ §gÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß PÀȶAiÀÄ ºÀAvÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ
CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÉ.
ƒƒ PÀȶ PÁ«ÄðPÀgÀÄ, ¸ÀtÚ PÀȶPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØ PÀȶPÀgÀ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ

d
¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À §UÉÎ w½zÀÄ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÉ.

he
ƒƒ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ ºÁUÀÆ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ PÀȶAiÀÄ£ÀÄß CxÉÊð¹PÉÆAqÀÄ, ªÀåvÁå¸À
UÀÄgÀÄw¸ÀĪÉ.

is
ƒƒ ªÀļÉAiÀiÁzsÁjvÀ PÀȶ ¨sÀÆ«Ä, ¤ÃgÁªÀj PÀȶ ¨sÀÆ«Ä §UÉÎ CjvÀÄPÉƼÀÄîªÉ.
re S
ƒƒ ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ºÁUÀÆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀjAiÀÄ£ÀÄß CxÉÊð¹PÉÆAqÀÄ JgÀqÀÆ
B
bl
¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁqÀĪÉ.
be T

ƒƒ PÀȶ d«Ää£À°è PÉÊUÉƼÀÄîªÀ ¸ÁAzÀæ ¨ÉøÁAiÀÄ, «Ä±Àæ ¨ÉøÁAiÀÄ ºÁUÀÆ


pu
K

vÉÆÃlUÁjPÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉAiÀÄĪÉ.


ƒƒ zsÁ£Àå ¸ÀAUÀæºÀuÉAiÀÄ DzsÀĤPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ/¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß
©

UÀÄgÀÄw¸ÀĪÉ.

£É£À¦¹PÉÆ : ºÉÆ® - UÀzÉÝUÀ¼À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ d£ÀgÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄ. CªÀgÀÄ


ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß £É£À¦¹PÉÆ/ «ÃQë¸ÀÄ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß E°è ¥ÀnÖ ªÀiÁqÀÄ.
to

1. ________________________________________________
t

2. ________________________________________________
No

3. ________________________________________________

4. ________________________________________________

5. ________________________________________________

95
PÀ£ÁðlPÀzÀ f¯ÉèUÀ¼À ¥ÀæªÀÄÄR ¨É¼ÉUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß E°è ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ, UÀªÀĤ¸ÀÄ.
PÀæ. ¸ÀA. f¯Éè ¥ÀæªÀÄÄR ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ
1. ©ÃzÀgï vÉÆUÀj, UÉÆâü, eÉÆüÀ, PÀ§Äâ
2. PÀ®§ÄgÀV vÉÆUÀj, UÉÆâü, eÉÆüÀ, ¸ÀeÉÓ, PÀqÀ¯É, ºÀwÛ

d
3. «dAiÀÄ¥ÀÅgÀ vÉÆUÀj, UÉÆâü, eÉÆüÀ, ¸ÀeÓÉ, PÀq¯
À ,É PÀ§Äâ, zÁæQë

he
4. AiÀiÁzÀVj eÉÆüÀ, ¸ÀeÉÓ, vÉÆUÀj, UÉÆâü, ¨sÀvÀÛ, PÀ§Äâ

is
5. ¨É¼ÀUÁ« PÀ§Äâ, eÉÆüÀ, UÉÆâü, PÀq¯
À ,É ±ÉÃAUÀ, ºÀw,Û vÀA¨ÁPÀÄ
re S B
6.
bl
¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ PÀ§Äâ, UÉÆâü, eÉÆüÀ, ¸ÀeÉÓ, PÀqÀ¯É
be T

7. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¨sÀvÀÛ, ºÀwÛ, eÉÆüÀ, ¸ÀeÉÓ, PÀqÀ¯É, ¸ÉÆÃAiÀiÁ©Ã£ï


pu
K

8. GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÀvÀÛ, vÉAUÀÄ, CrPÉ, K®QÌ, ªÉÄt¸ÀÄ, UÉÆÃqÀA©


©

9. zsÁgÀªÁqÀ ºÀwÛ, eÉÆüÀ, UÉÆâü ¨sÀvÀÛ, PÀ§Äâ


10. UÀzÀUÀ eÉÆüÀ, UÉÆâü, ±ÉÃAUÀ, ºÀwÛ, PÀ§Äâ
11. PÉÆ¥Àà¼À ¨sÀvÀÛ, ºÀwÛ, ¸ÀeÉÓ, vÉÆUÀj, PÀ§Äâ, ºÉ¸ÀgÀÄ
12. ºÁªÉÃj ºÀw,Û PÀ§Äâ, ¹jzsÁ£ÀåU¼
À ÄÀ , eÉÆüÀ, ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw
to

13. §¼Áîj eÉÆüÀ, ºÀwÛ, ¨sÀvÀÛ, vÉÆUÀj, ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw


t
No

14. ²ªÀªÉÆUÀÎ CrPÉ, gÁV, vÉAUÀÄ, ¨sÀvÀÛ, PÀ§Äâ


15. zÁªÀtUÉgÉ ºÀwÛ, ¨sÀvÀÛ, ªÀÄĸÀÄQ£À eÉÆüÀ, gÁV, PÀ§Äâ
16. GqÀĦ ¨sÀvÀÛ, vÉAUÀÄ, CqÀPÉ, UÉÆâü, ªÉÄt¸ÀÄ, UÉÆÃqÀA©
17. aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ gÁV, PÁ¦ü, ¨sÀvÀÛ, fÃjUÉ, nÃ, ªÉÄt¸ÀÄ
18. avÀæzÀÄUÀð ±ÉÃAUÀ, ªÀÄĸÀÄQ£À eÉÆüÀ, fÃjUÉ, PÀqÀ¯É

96
19. zÀQët PÀ£ÀßqÀ ¨sv
À ,ÛÀ vÉAUÀÄ, CrPÉ, ªÉÄt¸ÀÄ, UÉÆÃqÀA©, PÉÆÃPÉÆ

20. ºÁ¸À£À ¨sÀvÀÛ, ºÀÄgÀĽ, gÁV, vÀA¨ÁPÀÄ, PÁ¦ü, PÀ§Äâ

21. vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ gÁV, ±ÉÃAUÀ, vÉAUÀÄ, ºÉ¸g


À ÄÀ PÁ¼ÀÄ, ¨Á¼É, vÉÆUÀj

d
22. aPÀ̧¼Áî¥ÀÅgÀ ºÀÄgÀĽ, gÁV, »¥ÀÅà£ÉÃgÀ¼É

he
23. PÉÆqÀUÀÄ PÁ¦ü, QvÀÛ¼É, gÀ§âgï, ªÉÄt¸ÀÄ, gÁV, ¨sÀvÀÛ

is
24. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¨sÀvÀÛ, gÁV, PÀqÀ¯É, vÀA¨ÁPÀÄ, PÀ§Äâ, ±ÉÃAUÀ
re S B
25.
bl ªÀÄAqÀå ¨sÀvÀÛ, gÁV, PÀ§Äâ, ºÀÄgÀĽ
be T
pu
26. gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ gÁV, »¥ÀÅà£ÉÃgÀ¼É, ºÀÄgÀĽ, CªÀgÉ, ªÀiÁªÀÅ
K

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
27. gÁV, CªÀgÉ, vÉAUÀÄ, zÁæQë
©

UÁæªÀiÁAvÀgÀ
28. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ gÁV, ºÀÄgÀĽ

29. PÉÆïÁgÀ gÁV, ºÀÄgÀĽ, »¥ÀÅà£ÉÃgÀ¼É

30. ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ gÁV, eÉÆüÀ, »¥ÀÅà£ÉÃgÀ¼É, CªÀgÉ, PÀ§Äâ


to

¤£Àß f¯ÉèAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁqÀÄ.


t
No

______________________________ __________________________
______________________________ __________________________
______________________________ __________________________

¤£Àß f¯ÉèAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¨É¼ÉUÀ¼À ¥ÀnÖ ªÀiÁrgÀĪÉAiÀÄ®èªÉ? ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀȶ


¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä PÉ®ªÀÅ ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀAvÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

97
F PɼÀV£À avÀæUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄ. CªÀÅUÀ¼À ªÀÄÄA¢£À ºÉýPÉUÀ¼À£ÀÄß NzÀÄ.
avÀæUÀ½UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ºÉýPÉUÀÆ eÉÆÃqÀuÉ ¸ÀjAiÀiÁV®è. avÀæUÀ¼À£ÀÄß CªÀÅUÀ¼À ¸ÀjAiÀiÁzÀ
ºÉýPÉAiÉÆA¢UÉ UÉgÉ J¼ÉzÀÄ eÉÆÃr¸ÀÄ.

¥ÁætÂ, ¥ÀQë, QÃlUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ½AzÀ


¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß gÀQë¸ÀĪÀÅzÀÄ.

d
is he
¨É ¼ É ¨É ¼ É A iÀ Ä ®Ä £É ® ªÀ £ À Ä ß G¼À Ä ªÉ Ä
re S
ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
B
bl
be T
pu
K
©

¨É¼É ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ©vÀÄÛªÀÅzÀÄ.

¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßV ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä gÁ¸ÁAiÀĤPÀ


to

CxÀªÁ ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ.


t
No

AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ PÉÊUÀ½AzÀ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß


PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

¨É¼U
É ¼
À ÄÀ ZÉ£ÁßV ¨É¼AÉ iÀÄ®Ä ¤ÃgÀÄ ºÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ.

98
avÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÉýPÉAiÉÆA¢UÉ ¸ÀjAiÀiÁV eÉÆÃr¹zÉAiÀÄ®èªÉ?
EªÀÅ PÀȶPÀgÀÄ ¨É¼É ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä C£ÀĸÀj¸ÀĪÀ ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ. ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁzÀ
avÀæzÉÆA¢UÉ ¤Ã£ÀÄ eÉÆÃr¹gÀĪÉ. DzÀgÉ CªÀÅ PÀæªÀĪÁV®è. F ºÀAvÀUÀ¼À£ÀÄß
PÁ¯Á£ÀÄPÀæªÀĪÁV PɼÀUÉ §gÉ.

1. __________________________________________________

d
he
2. __________________________________________________

3. __________________________________________________

is
re S B
bl
4. __________________________________________________
be T
pu
5. __________________________________________________
K

6. __________________________________________________
©

D¯ÉÆÃa¸ÀÄ : PÀȶ d«Ää£À°è ¨É¼ÉAiÀįÁUÀĪÀ ¸À¸ÀåUÀ½UÉ ¨É¼É


J£ÀÄߪÀgÀÄ. KPÉ?

PÀȶPÀgÀÄ PÀȶ PÁAiÀÄðUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ JA§ÄzÀÄ£ÀÄß


to

¤Ã£ÀÄ w½¢gÀĪÉ. ºÉÆ®UÀzÉÝUÀ¼À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ PÀȶPÀgÀ°è F PɼÀPÀAqÀ ªÀÄÆgÀÄ


§UÉAiÀÄ PÀȶPÀjgÀÄvÁÛgÉ.
t
No

1) PÀȶ PÁ«ÄðPÀgÀÄ

2) ¸ÀtÚ PÀȶPÀgÀÄ

3) zÉÆqÀØ PÀȶPÀgÀÄ

99
PÉ ¼ À V £À ªÀ i Á»wAiÀ Ä £À Ä ß N¢, ªÀ Ä ÆgÀ Ä jÃwAiÀ Ä PÀ È ¶PÀ g À £ À Ä ß ¥À j ZÀ ¬ ĹPÉ Æ .
²PÀëPÀgÀÄ/ »jAiÀÄgÀ £ÉgÀªÀÅ ¥ÀqÉ.
CzÉÆAzÀÄ ºÀ½î. D ºÀ½îAiÀÄ d£ÀgÉ®è ¦æÃw, «±Áé¸À, ¸ÀºÀ¨Á¼Éé¬ÄAzÀ fêÀ£À
£ÀqɸÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ.
gÀAUÀªÀÄä CzÉà Hj£ÀªÀ¼ÀÄ. DPÉUÉ vÀ£ÀßzÉ DzÀ ¸ÀéAvÀ
d«ÄãÀÄ E®è . vÀ£Àß PÀÄlÄA§ ¤ªÀðºÀuÉ DPÉAiÀÄ

d
dªÁ¨ÁÝjAiÀiÁVzÉ. CzÀPÁÌV DPÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ d«Ää£À°è

he
PÀ¼ÉQüÀĪÀ, ¸À¹ £ÁlĪÀ, ºÀwÛ ©r¸ÀĪÀAxÀ PÀȶ PÉ®¸À
ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄvÁÛ¼É. D Hj£À dįÉÃPÀªÀÄä½UÀÆ DPÉUÀÆ
UÁqsÀ ¸ÉßúÀ.

is
re S
dįÉÃPÀªÀÄä M§â gÉÊvÀ ªÀÄ»¼É. DPÉUÉ vÀ£ÀßzÉà DzÀ ¸Àé®à
B
bl
d«ÄãÀÄ EzÉ. vÀ£Àß d«Ää£À°è ¨É¼ÉzÀ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁj
be T

§gÀĪÀ ºÀt¢AzÀ vÀ£Àß PÀÄlÄA§ £ÀqɸÀÄvÁÛ¼É. EªÀj§âgÀÆ


pu
D Hj£À ªÀÄAdªÀÄä£À£ÀÄß §ºÀ¼À EµÀÖ ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ.
K

ªÀÄAdªÀÄä D Hj£À AiÀıÀ¹é gÉÊvÀ ªÀÄ»¼É. DPÉUÉ


©

vÀ£ÀßzÉà DzÀ 10-15 JPÀgÉ d«ÄäzÉ. DPÉAiÀÄ d«Ää£À°è


gÀAUÀªÀÄä¼ÀAxÀ ºÀvÁÛgÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ PÀȶ PÁAiÀÄð ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄAdªÀÄä vÀ£Àß d«Ää£À°è ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀßµÉÖà C®èzÉ, PÉÆý,
PÀÄj, zÀ£ÀPÀgÀÄ ¸ÁPÀuÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ¼É. PÀȶ ªÀiÁqÀ®Ä zÉÆqÀØ
AiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¹zÁݼÉ. C®èzÉ eÉãÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÉõÉä
to

PÀȶAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ DPÉUÉ ºÀt §gÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ D Hj£ÀªÀgÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß zÉÆqÀØ


PÀȶPÀgÀÄ JAzÀÄ UËgÀ«¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄAdªÀÄä vÀ£ÀßAvÉ PÀȶ ªÀiÁqÀ®Ä D Hj£ÀªÀjUÉ
AiÀiÁªÁUÀ®Æ ¸À®ºÉ PÉÆqÀÄwÛgÀÄvÁÛ¼É.
t
No

ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß N¢zÉAiÀÄ®èª?É EzÀg°


À g
è ÄÀ ªÀ ¥ÁvÀU
æ ¼
À £
À ÄÀ ß ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¥Àzz
À Æ
É A¢UÉ
eÉÆÃr¸ÀÄ.
gÀAUÀªÀÄä zÉÆqÀØ PÀȶPÀ¼ÀÄ

dįÉÃPÀªÀÄä PÀȶ PÁ«ÄðPÀ¼ÀÄ

ªÀÄAdªÀÄä ¸ÀtÚ PÀȶPÀ¼ÀÄ

100
PÀȶ PÁ«ÄðPÀgÀÄ
EªÀjUÉ vÀªÄÀ äzÃÉ ¸ÀéAvÀ d«ÄãÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. vÀªÄÀ ä fêÀ£À ¸ÁV¸À®Ä ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ
d«Ää£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ.
PÀȶ PÁ«ÄðPÀjUÉ vÀªÄÀ äzÃÉ DzÀ ¸ÀªÄÀ ¸ÉåU½
À ªÉ. PɼU
À É PÉ®ªÀÅ ºÉýPÉU½
À ªÉ. CªÀÅUÀ¼°
À è
PÀȶ PÁ«ÄðPÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ (3) CxÀªÁ (x) UÀÄgÀÄvÀÄ ºÁPÀÄ.

d
1. PÀȶ PÁ«ÄðPÀjUÉ ªÀµÀð ¥ÀÇwð PÉ®¸À zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅ¢®è.

he
2. PÉ®ªÉǪÉÄä PÀÆ° vÀÄA¨Á PÀrªÉÄ EgÀÄvÀÛzÉ. 

is
re S
3. PÀȶ PÁ«ÄðPÀgÀÄ vÀÄA¨Á ²æêÀÄAvÀgÀÄ.
B
bl
»ÃUÉ ªÀiÁqÀÄ : ¤ªÀÄÆäj£À MA¢§âgÀÄ PÀȶ PÁ«ÄðPÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃn ªÀiÁqÀÄ. CªÀgÀÄ
be T

JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß E°è §gÉ.


pu
K

1) _________________________________________________
©

2) __________________________________________________

PÀȶ PÁ«ÄðPÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjºÀj¸À®Ä PÉ®ªÀÅ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉ


vÀgÀ¯ÁVzÉ.
GzÁºÀgÀuÉ : PÀȶ PÁ«ÄðPÀjUÉ PÀ¤µÀ× PÀÆ° ¤ÃqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀqÁØAiÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.
to

D¯ÉÆÃa¸ÀÄ : PÀȶPÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß D¯ÉÆÃa¸ÀÄ.


t
No

ZÀlĪÀnPÉ
²PÀëPÀgÀ £ÉgÀ«¤AzÀ PÀȶ PÁ«ÄðPÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß PɼÀUÉ ¥ÀnÖªÀiÁqÀÄ.
1) _________________________________________________
2) _________________________________________________
3) _________________________________________________

101
¸ÀtÚ PÀȶPÀgÀÄ
¸ÀtÚ PÀȶPÀjUÉ vÀªÀÄäzÉà DzÀ ¸Àé®à d«ÄãÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. vÀªÀÄä d«Ää£À°è
¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁj §gÀĪÀ ºÀt¢AzÀ fêÀ£À ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀÄ
¸ÀºÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÁÝgÉ.
GzÁºÀgÀuÉ :
yy PÀȶ ªÀiÁqÀ®Ä ºÀtzÀ C¨sÁªÀ«gÀÄvÀÛzÉ.

d
yy PÀȶ d«ÄãÀÄ PÀrªÉÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ PÀÄlÄA§ ¤ªÀðºÀuÉ PÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ.

he
yy PÀȶ d«ÄäUÉ ¤Ãj£À ¸Ë®¨såÀ (¤ÃgÁªÀj) PÀrªÉÄ EgÀÄvÀz Û .É ºÀ®ªÀÅ ¸À¤ßªÉñÀU¼
À °
À è
d«ÄäUÉ ¤ÃgÀÄ zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÉà E®è.

is
yy PÀȶ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉUÀ£ÀÄUÀÄtªÁV ºÁUÀÆ IÄvÀĪÀiÁ£ÀPÀÌ£ÀÄUÀÄtªÁV ¨É¼É
re S
vÉUÉAiÀÄ®Ä EªÀjUÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À EgÀĪÀÅ¢®è.
B
bl
EªÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjºÀj¸À®Ä ºÀ®ªÀÅ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
be T
pu
GzÁºÀgÀuÉ :
K

* ºÀtzÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÁÌV ¨ÁåAPïUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ


©

¸Á® MzÀV¹zÉ.
to

* PÁ®ÄªÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¤Ãj£À ¸Ë®¨sÀå


MzÀV¹zÉ.
t
No

EªÀÅUÀ¼À®èzÉ E£ÀÆß C£ÉÃPÀ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. ²PÀëPÀgÀ £ÉgÀªÀÅ ¥ÀqÉzÀÄ


CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß E°è ¥ÀnÖªÀiÁqÀÄ.
1) _________________________________________________
2) _________________________________________________
3) _________________________________________________
102
zÉÆqÀØ PÀȶPÀgÀÄ
¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV zÉÆqÀØ PÀȶPÀgÀÄ ºÉZÀÄÑ d«ÄãÀÄ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. d«Ää£À°è
PÀȶ PÉ®¸ÀUÀ½UÁV PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ®èzÉ, ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÆ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°ègÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆqÀØ PÀȶPÀgÀ §UÉUÉ PÉ®ªÀÅ ºÉýPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÉ. UÀªÀĤ¸ÀÄ.
yy DzsÀĤPÀ PÀȶAiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¹, §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ.
yy zsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß GUÁætUÀ¼À°è ¸ÀAUÀ滹 GvÀÛªÀÄ ¨É¯É EzÁÝUÀ ªÀiÁgÁl

d
ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ.

he
yy ¨ÁåAPïUÀ¼À ºÀtPÁ¸ÀÄ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ.
yy ««zsÀ ¨É¼ÉUÀ¼À PÀȶ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ EªÀgÀÄ ºÉaÑ£À DzÁAiÀÄ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.

is
re S
zÉÆqÀØ PÀȶPÀgÀÄ ¨ÁåAPïUÀ½AzÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ZÀað¹, E°è §gÉ.
B
bl
1) _________________________________________________
be T
pu
2) _________________________________________________
K

D¯ÉÆÃa¸ÀÄ : zÉÆqÀØ PÀȶPÀgÀ d«ÄãÀÄUÀ¼À°è ºÉZÀÄÑ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ


©

EgÀÄvÁÛgÉ KPÉ?

PÀȶPÀgÀÄ d«ÄãÀÄUÀ¼À°è PÀȶ PÁAiÀÄð PÉÊUÉƼÀÄîvÁÛgÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¤£ÀUÉ w½¢zÉ.


PÀȶPÀgÀÄ ºÉÆA¢gÀĪÀ PÀȶ ¨sÀÆ«Ä (d«ÄãÀÄ)AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄRåªÁV JgÀqÀÄ «zsÀzÀ°è
«¨sÁV¸À¯ÁVzÉ.
1) ªÀļÉAiÀiÁzsÁjvÀ PÀȶ ¨sÀÆ«Ä 2) ¤ÃgÁªÀj PÀȶ ¨sÀÆ«Ä
t to
No

PÀȶPÀgÀÄ F JgÀqÀÆ §UÉAiÀÄ ¨sÀÆ«ÄUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV PÀȶ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ.

103
1. ªÀļÉAiÀiÁzsÁjvÀ PÀȶ ¨sÀÆ«Ä
ªÀÄ¼É PÀrªÉÄ ©Ã¼ÀĪÀ ¥Àz æ ÃÉ ±ÀU¼
À °
À £
è À d«ÄãÀÄ ªÀļÉAiÀiÁzsÁjvÀ PÀȶ ¨sÆ
À «ÄAiÀiÁVzÉ.
PÀrªÉÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÀÄtÂÚUÀ£ÀÄUÀÄtªÁV ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.
ªÀļÉAiÀiÁzsÁjvÀ PÀȶ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¨ÉøÁAiÀĪÀ£ÀÄß RÄ¶Ì CxÀªÁ Mt¨sÀÆ«Ä
¨ÉøÁAiÀÄ JAvÀ®Æ PÀgÉAiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ.
ZÀlĪÀnPÉ : ªÀļÉAiÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß D±Àæ¬Ä¹ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ¨É¼ÉUÀ¼À ¥ÀnÖ vÀAiÀiÁj¸ÀÄ.

d
2. ¤ÃgÁªÀj PÀȶ ¨sÀÆ«Ä

he
PÀȶPÀjUÉ ¤ÃgÀÄ ªÀÄÄRå ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ. ¤Ãj®èzÉ ¨ÉøÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
¤Ãj£À ªÀÄÄRå ªÀÄÆ® ªÀļÉ. ªÀÄ¼É J®è PÁ®zÀ®Æè ©Ã¼ÀzÀ PÁgÀt ¤ÃgÀ£ÀÄß ««zsÀ

is
DPÀgÀUÀ¼À°è ¸ÀAUÀ滹 ¨ÉøÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀȶPÀgÀÄ gÀÆrü¹PÉÆArzÁÝgÉ.
re S
PɼÀUÉ PÉ®ªÀÅ avÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÉ UÀªÀĤ¸ÀÄ.
B
bl
be T
pu
K
t ©
to
No

¨É¼ÉUÀ½UÉ ªÀļÉAiÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹zÀgÉ PÉgÉ, PÁ®ÄªÉ, ¨Á«, PÉƼÀªÉ


¨Á«UÀ½AzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß ¥ÀÇgÉʸÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ ¤ÃgÀ£ÀÄß §¼À¹ PÀȶ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß
¤ÃgÁªÀj PÀȶ J£ÀÄߪÀgÀÄ.
¤ÃgÁªÀj ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ªÀÄtÂÚUÉ vÀPÀÌAvÉ PÀ§Äâ, ¨sÀvÀÛ, ºÀwÛAiÀÄAvÀºÀ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß
¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃgÁªÀj ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀgÀÄ.
ZÀlĪÀnPÉ : UɼÉAiÀÄgÀ eÉÆvÉ ZÀað¹, ¤ÃgÁªÀj ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁqÀÄ.

104
PÉgÉ, PÁ®ÄªÉ, ¨Á«, PÉƼÀªÉ ¨Á«UÀ½AzÀ gÉÊvÀgÀ d«ÄãÀÄUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ
zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃgÁªÀjAiÀÄ DPÀgÀUÀ¼ÀÄ J£ÀÄßvÁÛgÉ.
¤ÃgÁªÀjAiÀÄ DPÀgÀUÀ½gÀĪÀ gÉÊvÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ ºÉZÀÄÑ ¥ÉÇïÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉUÀlÖ®Ä
«²µÀÖ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞwUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀÄvÁÛgÉ. CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ -
1) ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj 2) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj

d
is he
re S B
bl
be T

PɼÀV£À avÀæUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹, ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ºÁUÀÆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀjAiÀÄ£ÀÄß


pu
K

CxÉÊð¹PÉÆ.
©
to

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀjAiÀÄ°è ¨É¼U É ¼


À À ¨ÉÃgÀÄUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ ºÀ¤ºÀ¤AiÀiÁV zÉÆgÉAiÀÄĪÀAvÉ
t
No

ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ ¨É¼ÉUÀ¼À ªÉÄïÉ


ªÀļÉAiÀÄAvÉ vÀÄAvÀÄgÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¸ÀªÀĪÁV ©Ã¼ÀĪÀAvÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
ZÀlĪÀnPÉ : ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ºÁUÀÆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj §¼À¹ ¨É¼ÉAiÀįÁUÀĪÀ
¨É¼ÉUÀ¼À ¥ÀnÖ ªÀiÁqÀÄ. (²PÀëPÀgÀ/¥ÉÇõÀPÀgÀ £ÉgÀªÀÅ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆ.)

105
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ºÁUÀÆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀjAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀU¼
À £
À ÄÀ ß PɼU
À É ¥ÀnÖªiÀ ÁqÀÄ.
1) _________________________________________________

2) _________________________________________________

3) _________________________________________________

d
4) _________________________________________________

he
5) _________________________________________________

is
re S
6) _________________________________________________
B
bl
D¯ÉÆÃa¸ÀÄ : EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è gÉÊvÀjUÉ ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw
C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî®Ä w½¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. KPÉ?
be T
pu
K

N¢-w½ : PÉ®ªÀÅ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è£À PÀȶ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄÄ Cwà PÀrªÉÄ


©

¥ÉÇõÀPÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV EzÀ£ÀÄß


§AdgÀÄ ¨s À Æ«Ä J£ÀÄßvÁÛ g É. E°è ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄ®¨s À ªÁV
¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. DzÀgÉ EwÛÃZÉUÉ §AdgÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è
dvÉÆæÃ¥À ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆAUÉAiÀÄAvÀºÀ eÉÊ«PÀ EAzsÀ£À ¥ÀqÉAiÀįÁUÀĪÀ VqÀ-ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß
¨É¼ÉAiÀįÁUÀÄwÛzÉ.
t to
No

106
PÀȶ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ «zsÀUÀ¼À£ÀÄß w½zÉAiÀÄ®èªÉ. ªÀļÉAiÀiÁ²ævÀ PÀȶ ¨sÀÆ«Ä CxÀªÁ
¤ÃgÁªÀj PÀȶ ¨sÀÆ«Ä AiÀiÁªÀÅzÉà EzÀÝgÀÆ gÉÊvÀgÀÄ EAzÀÄ JgÀqÀÄ jÃwAiÀÄ PÀȶ
¥ÀzÀÞwUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ ¨É¼É ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ -
1) ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ
2) gÁ¸ÁAiÀĤPÀ PÀȶ
EªÉgÀqÀgÀ §UÉÎ w½AiÀÄ®Ä PɼÀV£À ºÉýPÉUÀ¼À£ÀÄß N¢ CxÉÊð¹PÉÆ. ²PÀëPÀgÀ

d
£ÉgÀ«¤AzÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ PÀȶAiÀÄ ºÉýPÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄ. PɼÀV£À

he
ZÁmïð£À°è §gÉ.
ºÉýPÉUÀ¼ÀÄ

is
re S
yy gÁ¸ÁAiÀĤPÀ UÉƧâgÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
B
bl
yy PÉÆnÖUÉ / w¥ÉàUÉƧâgÀªÀ£ÀÄß PÀȶ ¨sÀÆ«ÄUÉ §¼À¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ..
yy JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄtÂÚ£À ¥ÉÇõÀPÁA±À ºÉaѸÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
be T
pu
yy gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¦ÃqÉ £Á±ÀPÀUÀ¼À ¹A¥ÀqÀuÉ ªÀiÁr ¨É¼É ¨É¼ÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ.
K

yy ºÀ¹gÉ¯É / MtVzÀ vÀgÀUɯÉUÀ¼À£ÀÆß F PÀȶAiÀÄ°è §¼À¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.


©

¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ
t to
No

gÁ¸ÁAiÀĤPÀ PÀȶ

107
gÁ¸ÁAiÀĤPÀ PÀȶAiÀÄ°è gÁ¸ÁAiÀĤPÀ UÉƧâgÀUÀ¼ÀÄ, ¦ÃqÉ £Á±ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹
¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶAiÀÄ°è PÉÆnÖUÉ UÉƧâgÀ, ºÀ¸ÀÄgÉ¯É UÉƧâgÀ,
JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ, ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¦ÃqÉ £Á±ÀPÀ §¼À¹ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.
D¯ÉÆÃa¸ÀÄ : gÁ¸ÁAiÀĤPÀ PÀȶVAvÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ GvÀÛªÀĪÁVzÉ.
ºÉÃUÉ?
PÀȶAiÀÄ°è ºÀ®ªÀÅ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ.

d
GzÁºÀgÀuÉUÁV PÉ®ªÀÅ ¨ÉøÁAiÀÄ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß E°è ¤ÃrzÉ. N¢ CxÉÊð¹PÉÆ.

he
1. ¸ÁAzÀæ ¨ÉøÁAiÀÄ : MAzÉà PÀȶ d«Ää£À°è ªÀµÀðªÉÇAzÀPÉÌ 2 jAzÀ 3
¨É¼U É ¼
À £
À ÄÀ ß ¨É¼AÉ iÀÄĪÀÅzÀÄ. GzÁºÀgu
À U
É ,É eÉÆüÀ, ¨sv
À ,ÛÀ gÁV,

is
re S
¸ÀÆAiÀÄðPÁAw, ºÀwÛ, ºÀÄgÀ½, PÀqÀ¯É, vÉÆUÀj.
B
bl
2. «Ä±Àæ ¨ÉøÁAiÀÄ : d«ÄãÀÄUÀ¼À°è ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ zÀ£ÀPÀgÀÄ,
PÉÆý, gÉõÉä, eÉãÀÄ ¸ÁPÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
be T
pu
ZÀlĪÀnPÉ : «Ä±Àæ ¨ÉøÁAiÀÄzÀ°è ºÀ®ªÀÅ PÀȶ PÁAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀPÀ¸ÀħÄUÀ¼À£ÀÄß
K

PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ²PÀëPÀgÀ £ÉgÀ«¤AzÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁqÀÄ.


©

_________________________ _________________________
_________________________ _________________________
3. vÉÆÃlUÁjPÉ : DºÁgÀzÀ ¨É¼ÉUÀ¼À §zÀ°UÉ PÀȶ d«Ää£À°è ««zsÀ ºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ,
vÀgÀPÁj, PÁ¦ü, nà CxÀªÁ ºÀÆUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.
to

ZÀlĪÀnPÉ : vÉÆÃlUÁjPÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉAiÀįÁUÀĪÀ ««zsÀ ºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ, vÀgÀPÁj,


ºÀÆUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖªÀiÁqÀÄ. »jAiÀÄgÀ £ÉgÀªÀÅ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆ.
t

_________________________ _________________________
No

_________________________ _________________________
»ÃUÉ gÉÊvÀgÀÄ vÀªÀÄä d«Ää£À°è ºÀ®ªÀÅ PÀȶ ¥ÀzÀÞwUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ
DzÁAiÀÄ UÀ½¸ÀÄvÁÛgÉ.
»ÃUÉ ªÀiÁqÀÄ : ¤£Àß UɼÉAiÀÄ/UɼÀwAiÀÄgÀ eÉÆvÉ ¸ÉÃj, PÀȶPÀgÀÄ d«ÄãÀÄUÀ¼À°è
C£ÀĸÀj¸ÀĪÀ PÀȶ ¥ÀzÀÞwUÀ¼À£ÀÄß «ÃQë¹, ºÉ¸Àj¸ÀÄ.

108
PɼV
À £À avÀU
æ ¼
À £
À ÄÀ ß UÀªÄÀ ¤¸ÀÄ. CªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÀȶ/¨ÉøÁAiÀÄ ¥ÀzÞÀ wUÀ¼£
À ÄÀ ß §gÉ.

avÀæUÀ¼ÀÄ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÀȶ/¨ÉøÁAiÀÄ ¥ÀzÀÞw

__________________________________________________

d
is he
__________________________________________________
re S B
bl
be T
pu
K

__________________________________________________
©

__________________________________________________
t to

__________________________________________________
No

__________________________________________________

109
PÀȶPÀgÀÄ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉzÀ £ÀAvÀgÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹, gÀQë¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀÆqÁ
ªÀÄÄRå. PɼÀV£À avÀæUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄ. zsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ, ¸ÀAgÀQë¸ÀĪÀ PÉ®ªÀÅ
«zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÉ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ²PÀëPÀgÀ £ÉgÀ«¤AzÀ UÀÄgÀÄw¸ÀÄ.

EªÀÅUÀ¼° À è ªÉÆzÀ® JgÀqÄÀ


avÀU
æ ¼ À °À g è ÄÀ ªÀ ¸ÀAUÀºæ À «zsÁ£ÀªÅÀ

d
£ÀªÄÀ ä »jAiÀÄgÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀiÁVzÉ.
CªÀ Å UÀ ¼ À £ À Ä ß ºÀUÉêÀÅ ªÀ Ä vÀ Ä Û

he
©¢j£À PÀtd J£ÀÄßvÁÛg.É EªÀÅ
zsÁ£ÀåU¼ À À ¸ÀAUÀº æ u
À É ªÀiÁqÀĪÀ

is
re S
¸ÁA¥Àz æ Á¬ÄPÀ «zsÁ£ÀU¼ À ÁVªÉ.
B
bl
be T
pu
K

DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ/ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ºÉZÀÄÑ ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß


©

¸ÀAUÀ滹, ¸ÀAgÀQë¸À®Ä GUÁætUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀÀPÁðgÀªÉ ¤«Äð¹zÀ


GUÁætUÀ¼À°è gÉÊvÀgÀÄ vÀªÀÄä zsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß Cw PÀrªÉÄ Rað£À°è ¸ÀAUÀ滸À§ºÀÄzÀÄ.

D¯ÉÆÃa¸ÀÄ : zsÁ£ÀåUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉ £ÀªÀÄUÉ CUÀvÀå. KPÉ? EzÀjAzÀ PÀȶPÀjUÉ


ºÁUÀÆ zsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß PÉƼÀÄîªÀªÀjUÉ DUÀĪÀ C£ÀÄPÀÆ®ªÉãÀÄ? E°è §gÉ.
to

1) _________________________________________________

2) _________________________________________________
t
No

MmÁÖgÉ, PÀȶ ºÁUÀÆ PÀȶPÀgÀÄ JwÛ£À UÁrAiÀÄ JgÀqÀÄ ZÀPÀæUÀ½zÀÝAvÉ. ºÉZÀÄÑ d£ÀjUÉ
PÉ®¸À ¤ÃqÀĪÀ PÀȶ £ÀªÄÀ ä zÉñÀzÀ ªÀÄÄRå PÀ¸ÄÀ ¨ÁVzÉ. PÀȶAiÀÄ£ÀÄß CªÀ®A©¹ §zÀÄPÀÄ
¸ÁV¸ÀĪÀ PÀȶPÀgÉà £ÀªÀÄä ¤dªÁzÀ C£ÀßzÁvÀgÀÄ. MPÀÌ°UÀ MQÌzÀgÉ £ÀPÀÄÌ £À°ªÀÅzÀÄ
dUÀªÉ®è. MPÀÌ°UÀ MPÀÌ¢zÀÝgÉ ©PÀÄ̪ÀÅzÀÄ dUÀªÉ®è JA§ PÀ«ªÁt PÀȶPÀgÀ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß
w½¸ÀÄvÀÛzÉ. C£Àß ¤ÃqÀĪÀ C£ÀßzÁvÀgÀ£ÀÄß £ÁªÉ®ègÀÆ UËgÀ«¸ÉÆÃt.


110
¥ÁoÀ - 9
DºÁgÀ - fêÀzÀ fêÁ¼À
ºÀ¹AiÀÄzÉ Gt¨ÉÃqÀ ºÀ¹zÀÄ ªÀÄwÛgÀ¨ÉÃqÀ
©¹ªÀiÁr vÀAUÀ¼ÀÄt¨ÉÃqÀ
ªÉÊzÀå£ÁUÀ¸ÀuÉAiÉÄà ¨ÉÃqÀ ¸ÀªÀðdÕ

d
he
¸ÀªÀðdÕ PÀ«AiÀÄ F wæ¥À¢AiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄ. JgÀqÀ£É ¸Á°£À°è£À ©¹ªÀiÁr
vÀAUÀ¼ÀÄt¨ÉÃqÀ JAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ §UÉÎ ºÉýzÁÝgÉ? AiÉÆÃa¸ÀÄ. ¤£Àß GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß

is
E°è §gÉ.
re S B
bl
be T
pu
ºËzÀÄ, F ¸Á®Ä £ÁªÀÅ ¸Éë¸ÀĪÀ DºÁgÀzÀ §UÉÎ ºÉýzÀÄÝ. DºÁgÀ £ÀªÄÀ ä §zÀÄQ£À
K

fêÁ¼À. ¥Àæw¢£À £ÁªÀÅ MA¢¯ÉÆèAzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÉÛêÉ. £ÁªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ


©

PÉ®¸ÀUÀ½UÉ ±ÀQÛ ¨ÉÃPÀÄ. £ÁªÀÅ ¸Éë¸ÀĪÀ DºÁgÀ¢AzÀ £ÀªÀÄUÉ ±ÀQÛ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.


DºÁgÀªÀÅ £ÀªÀÄä ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ, «PÁ¸ÀPÉÌ ºÁUÀÆ GvÀÛªÀÄ DgÉÆÃUÀåPÉÌ CUÀvÀåªÁVzÉ.
ºÁUÁzÀgÉ £ÁªÀÅ ¸Éë¸ÀĪÀ DºÁgÀzÀ°è K¤zÉ? £ÀªÀÄä DºÁgÀ ºÉÃVgÀ¨ÉÃPÀÄ? EzÀgÀ
§UÉÎ MAzÀµÀÄÖ ªÀiÁ»w F WÀlPÀzÀ°èzÉ. N¢ CxÉÊð¹PÉÆ.
F ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß PÀ°vÀ £ÀAvÀgÀ ¤Ã£ÀÄ,
to

ƒƒ DºÁgÀzÀ°è£À ¥ÉÇõÀPÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÅ£Àgï £É£À¦¹PÉƼÀÄîªÉ.


ƒƒ DºÁgÀ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ ªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ DºÁgÀ ®¨sÀåvÉAiÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ
t

ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÉ.
No

ƒƒ DºÁgÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀĪÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß w½zÀÄ ««zsÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À


DºÁgÀ ªÉÊ«zsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÉ.
ƒƒ §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ DºÁgÀzÀ C¨sÁå¸ÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CzÀjAzÀ DgÉÆÃUÀåzÀ
ªÉÄïÁUÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄĪÉ.
ƒƒ DºÁgÀzÀ ¥ÉÇïÁUÀÄ«PÉ ºÁUÀÆ CzÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÁ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄĪÉ.

111
£ÁªÀÅ ¸Éë¸ÀĪÀ DºÁgÀzÀ°è C£ÉÃPÀ ¥ÉÇõÀPÁA±ÀUÀ½ªÉ JAzÀÄ ¤Ã¤ÃUÁUÀ¯É
w½¢gÀĪÉ. DºÁgÀzÀ ¥ÉÇõÀPÁA±ÀU¼ À ÄÀ ºÁUÀÆ D ¥ÉÇõÀPÁA±ÀU¼
À ÄÀ ºÉZÄÀ Ñ ¥Àª
æ iÀ ÁtzÀ°è
EgÀĪÀ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß PɼÀUÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. ¥ÉÇõÀPÁA±ÀUÀ½UÉ ºÉÆAzÀĪÀ
¸ÀjAiÀiÁzÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃr¸ÀÄ.

¥ÉÇõÀPÁA±À DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ

d
ªÉÄAvÀå, PÁågÉmï, ªÉƼÀPÉPÁ¼ÀÄ, «ÄãÉuÉÚ,
PÁ¨ÉÆÃðºÉÊqÉÃmïì

he
ºÀ¸ÀÄgÀÄ-ºÀ¼À¢ vÀgÀPÁjUÀ¼ÀÄ

is
re S
°¦qï gÁV, UÉÆâü, eÉÆüÀ, £Àªu
À ,É ¸ÁªÉÄ, ¨Éq
æ ï, eÉãÀÄvÀÄ¥Àà
B
bl ±É à AUÁ, ªÀ i ÁA¸À , «ÄãÀ Ä , MtPÉ Æ §â j , J¼À Ä î ,
be T

¥ÉÇænãï
pu
ªÉÆmÉÖAiÀÄ ºÀ¼À¢ ¨sÁUÀ
K
©

«l«Ä£ï vÀgÀPÁj, ºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ, ¤A¨É, KPÀzÀ¼À zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ

R¤d ¸ËvÉPÁ¬Ä, PÀ®A


è UÀr, zÁæQ,ë ªÀÄÆ®AV, PÀÄA§¼ÀPÁ¬Ä,
®ªÀtUÀ¼ÀÄ §zÀ£ÉPÁ¬Ä, PÉÆøÀÄ, ºÀÆPÉÆøÀÄ
to

CªÀgÃÉ PÁ¬Ä, vÉÆUÀj, ºÀ®¸ÀAzÉ, ºÁ®Ä, ºÉ¸g


À ÄÀ PÁ¼ÀÄ,
¤Ãj£ÁA±À
¸ÉÆÃAiÀiÁ©Ã£ï
t

¥ÉÇõÀPÁA±ÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À ¸ÀjAiÀiÁzÀ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß


No

eÉÆÃr¹gÀĪÉAiÀÄ®èª?É F ¥ÉÇõÀPÁA±ÀU¼
À ÄÀ £ÀªÄÀ ä ¨É¼ª
À t
À U
 U
É ,É £ÀªÄÀ ä zÉúÀzÀ zÀÄgÀ¹U
Û ,É
zÉúÀ ¤ªÀiÁðtPÉÌ ºÁUÀÆ £ÁªÀÅ DgÉÆÃUÀå¢AzÀ EgÀ®Ä £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛªÉ.
D¯ÉÆÃa¸ÀÄ : ¥Àæw¢£À MAzÉà jÃwAiÀÄ ¥ÉÇõÀPÁA±ÀªÀżÀî DºÁgÀ
¸ÉêÀ£É¬ÄAzÀ £ÁªÀÅ GvÀÛªÀÄ DgÉÆÃUÀå ºÉÆAzÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. KPÉ?

112
PɼÀV£À DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄ
CQÌ, £ÀªÀuÉ, ªÀiÁA¸À, ¸ÀeÉÓ, ªÀiÁªÀÅ, VtÄÚ, gÁV, vÀÄ¥Àà, ªÉÆmÉÖ, ºÀÆPÉÆøÀÄ,
ºÁ®Ä, ªÉÄAvÀå, PÁågÉmï, ªÀÄfÓUÉ, ªÀÄÆ®AV.
»ÃUÉ ªÀiÁqÀÄ : ªÉÄÃ¯É ¤ÃqÀ¯ÁzÀ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß PɼÀUÉ ¤ÃqÀ¯ÁzÀ
¥ÀnÖAiÀÄ°è «AUÀr¹ §gÉ.
¸À¸ÀåªÀÄÆ® DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ ¥Áæt ªÀÄÆ® DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ

d
is he
re S B
bl
be T
pu
K
©
to

F ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸À¸Àå ªÀÄÆ®¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæt ªÀÄÆ®¢AzÀ


zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛªÉ.
t

¸À¸Àå ªÀÄÆ®zÀ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß PɼÀV£ÀAvÉ «AUÀr¸À§ºÀÄzÀÄ.


No

yy KPÀzÀ¼À zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ
yy ¢ézÀ¼À zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ (¨ÉüÉPÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ)
yy JuÉÚ©ÃdUÀ¼ÀÄ
yy vÀgÀPÁjUÀ¼ÀÄ
yy ¸ÉÆ¥ÀàÅUÀ¼ÀÄ
yy ºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ

113
¸À¸Àå ªÀÄÆ®¢AzÀ ¥ÀqÉAiÀįÁUÀĪÀ PÉ®ªÀÅ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß
¤ÃrzÉ. UÀªÀĤ¸ÀÄ.

ªÀiÁªÀÅ §zÀ£É J¼ÀÄî ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀªÀuÉ ºÀjªÉ

¥Á®Pï ±ÉÃAUÁ ¤A¨É ©ÃmïgÀÆmï ªÉÄAvÀå PÀĸÀĨÉ

d
¹»UÉt¸ÀÄ vÉÆUÀj eÉÆüÀ GzÀÄÝ QvÀÛ¼É ¸ÁªÉÄ

he
ªÉÄð£À F DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ¸À¸ÀåªÀÄÆ®zÀ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ zÀ¼ÀUÀ¼À°è §gÉ.

is
re S B
bl
be T
pu
K
©

KPÀzÀ¼À zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ
¢éz
À¼ÀÄ

À¼À
¥ÀÅàU

zsÁ
£ÀåU
¸ÉÆ

À¼ÀÄ

¸À¸Àå ªÀÄÆ®
ÀÄ
ÀÄ
to

UÀ¼
ÄÚUÀ¼

Ãd
ºÀt

ÉÚ ©
Ju
t

À ÄÀ
À PÀ ÁjU¼
vg
No

114
¹jzsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ
£ÁªÀÅ ¸Éë¸ÀĪÀ DºÁgÀz°
À è MAzÀQÌAvÀ ºÉZÄÀ Ñ ¥ÉÇõÀPÁA±ÀU½
À gÀÄvÀÛª.É CzÀg®
À Æè
¸À¸ÀåªÀÄÆ®zÀ £ÀªÀuÉ, HzÀ®Ä, DPÀðzÀAvÀºÀ ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼ÀAvÀÆ ¥ÉÇõÀPÁA±ÀUÀ¼À
PÀtdªÉ DVªÉ. £ÀªÀÄä »jAiÀÄgÀÄ ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß ºÉZÀÄÑ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DgÉÆÃUÀåPÉÌ
GvÀÛªÀÄ J¤¹gÀĪÀ EªÀÅUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃUÀ EwÛÃZÉUÉ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄwÛzÉ.
¥ÀæªÀÄÄR ¹j zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ

d
he
eÉÆüÀ ¸ÀeÉÓ

is
re S
PÀÆgÀ¯É ¸ÁªÉÄ gÁV
B
bl
be T
pu
K

§gÀUÀÄ £ÀªÀuÉ HzÀ®Ä


DPÀð
©

ZÀlĪÀnPÉ : avÀæzÀ°ègÀĪÀ ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖªÀiÁqÀÄ.


to

_________ _________ _________ _________ _________


t

_________ _________ _________ _________


No

¹jzsÁ£ÀåUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ
ƒƒ ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß PÀrªÉÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß §¼À¹ PÀrªÉÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¨É¼ÉAiÀħºÀÄzÀÄ.
ƒƒ EªÀÅ §ºÀÄvÉÃPÀ ««zsÀ ¥Àj¸ÀgÀ, ªÁAiÀÄÄUÀÄtzÀ°è ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛªÉ.
ƒƒ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ UÉƧâgÀ, QÃl£Á±ÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼É£Á±ÀPÀUÀ½®èzÉ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß
¨É¼ÉAiÀħºÀÄzÀÄ.
ƒƒ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §gÀUÁ®zÀ «ÄvÀægÀÄ J£ÀÄßvÁÛgÉ.
ƒƒ EªÀÅ ºÉZÀÄÑ ¥ÉÇõÀPÁA±ÀUÀ¼ÀļÀî zsÁ£ÀåUÀ¼ÁVªÉ.
115
D¯ÉÆÃa¸ÀÄ : EwÛÃZÉUÉ ªÉÊzÀågÀÄ gÉÆÃVUÀ½UÉ ¹jzsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß
¸Éë¸ÀĪÀAvÉ ¸À®ºÉ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ. KPÉ?

DºÁgÀzÀ ®¨sÀåvÉ : £ÀªÀÄä gÁdåzÀ PÀȶ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ ºÁUÀÆ ªÁAiÀÄÄUÀÄt


¸ÀܼÀ¢AzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVzÉ. »ÃUÁV J®è ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è J®è jÃwAiÀÄ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß
¨É¼ÉAiÀįÁUÀzÀÄ. CzÀgÀ®Æè eÉÆüÀ, gÁV, ¨sÀvÀÛzÀAvÀ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß J®è
PÀqÉ ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀå«®è.

d
he
D¯ÉÆÃa¸ÀÄ : KgÀÄwÛgÀĪÀ d£À¸ÀASÉå ºÁUÀÆ ¨ÉøÁAiÀÄzÀ ¨sÀÆ«Ä
PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ DºÁgÀzÀ ®¨sÀåvÉ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀPÉÌ
PÁgÀtªÁVªÉ. ºÉÃUÉ?

is
re S
d£ÀjUÉ DºÁgÀªÀÅ ®¨sÀåªÁUÀĪÀAvÁUÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀ PÉ®ªÀÅ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÉ.
B
bl
GzÁºÀgÀuÉ :
1. «zÁåyðUÀ½UÉ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ºÁ®Ä ºÁUÀÆ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è
be T
pu
©¹AiÀÄÆl ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
K
©
to

2. £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ PÀrªÉÄ ¨É¯ÉAiÀÄ°è DºÁgÀ


¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇgÉʸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
t
No

116
3. ªÁå¥ÁjUÀ¼ÀÄ CUÀvÀåQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀ
ªÀiÁqÀzÀAvÉ PÀæªÀĪÀ»¹zÉ.
4. gÉÊvÀgÀÄ ¨É¼ÉzÀ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¹, UÉÆÃzÁªÀÄÄUÀ¼À°è

¸ÀAUÀ滹, «vÀj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.
D¯ÉÆÃa¸ÀÄ : ±Á¯ÉUÀ¼À°è ªÀÄzsÁåºÀß ©¹AiÀÄÆl ºÁUÀÆ ºÁ®Ä
¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ DUÀĪÀ C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼ÉãÀÄ?

d
he
DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ ®¨sÀåªÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ £ÀªÀÄUÉ DºÁgÀ vÀAiÀiÁj¸À®Ä
¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛzÉ. ¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ

is
JA§ÄzÀ£ÀÄß PɼÀUÉ ¥ÀnÖªÀiÁqÀÄ.
re S B
bl
1) __________________________________________________
be T

2) __________________________________________________
pu
K

3) __________________________________________________
©

4) __________________________________________________

F ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¤£Àß UɼÉAiÀÄgÀ ¥ÀnÖAiÉÆA¢UÉ ºÉÆð¸ÀÄ. ¤£Àß ºÁUÀÆ ¤£Àß


UɼÉAiÀÄ / UɼÀwAiÀÄ DºÁgÀ ¥ÀnÖAiÀÄÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVzÉAiÀiÁ? UÀªÀĤ¸ÀÄ.
PɼÀV£À ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉƽ¸ÀÄ.
to

¤£Àß DºÁgÀ

PÁ®UÀ¼ÀÄ ¸Éë¸ÀĪÀ DºÁgÀ


t
No

¨ÉùUÉ PÁ®

ªÀļÉUÁ®

ZÀ½UÁ®

117
£ÉgÉAiÀĪÀgÀ DºÁgÀ

CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£É

¤ªÀÄÆäj£À
¸ÁªÀiÁ£Àå DºÁgÀ
¤£Àß f¯ÉèAiÀÄ

d
¸ÁªÀiÁ£Àå DºÁgÀ

he
PÀ£ÁðlPÀzÀ ««zsÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ¸ÁªÀiÁ£Àå DºÁgÀ

is
re S
(²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉ)
B
bl
GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀ
be T

zÀQët PÀ£ÁðlPÀ
pu
K

PÀgÁªÀ½ PÀ£ÁðlPÀ
©

ªÀįɣÁqÀÄ

PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¸ÀÄ. (ªÉÄð£À ZÁmïð ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉ)


yy ¨ÉùUÉ PÁ®zÀ°è ¤Ã£ÀÄ ºÉZÀÄÑ ¸Éë¸ÀĪÀ DºÁgÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
to

yy ZÀ½UÁ®zÀ°è ¤Ã£ÀÄ ¸Éë¸ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå DºÁgÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?


yy ¤£Àß f¯ÉèAiÀÄ ªÀÄÄRå DºÁgÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
t

yy PÀ£ÁðlPÀzÀ ««zsÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À DºÁgÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVzÉ. KPÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß


No

²PÀëPÀgÉÆA¢UÉ ZÀað¹, CzÀgÀ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß §gÉ.

1) __________________________________________________

2) __________________________________________________

3) __________________________________________________
118
¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¹zÉAiÀÄ®èªÉ? £ÁªÀÅ ¸Éë¸ÀĪÀ DºÁgÀªÀ£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀĪÀ PÉ®ªÀÅ
ºÉýPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. UÀªÀĤ¸ÀÄ.
yy £ÁªÀÅ MAzÉà gÁdåzÀªÀgÁVzÀÝgÀÆ, £ÁªÀÅ ªÁ¹¸ÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è zÉÆgÉAiÀÄĪÀ/
¨É¼ÉAiÀÄĪÀ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÁAiÀÄÄUÀÄtPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV £ÀªÀÄä
DºÁgÀ ¥ÀzÀÞw EgÀÄvÀÛzÉ.
yy £ÁªÀÅ ¸Éë¸ÀĪÀ DºÁgÀªÀÅ DAiÀiÁ PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ/£ÀA©PÉUÀ½AzÀ

d
¤zsÀðjvÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.

he
yy ¨ÉùUÉ, ªÀÄ¼É ºÁUÀÆ ZÀ½UÁ®PÉÌ vÀPÀÌAvÉ £ÀªÀÄä DºÁgÀ §zÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
£ÀªÀÄä DºÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É EªÀÅUÀ¼À ¥Àæ¨sÁªÀ«zÀÝgÀÆ EwÛÃZÉUÉ £ÀªÀÄä DºÁgÀ

is
re S
C¨sÁå¸ÀUÀ¼ÀÄ MAzÉà jÃwAiÀiÁUÀÄwÛªÉ. F PɼÀV£À avÀæUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄ.
B
bl
be T
pu
K
t ©
to
No

£ÀªÀÄä DºÁgÀzÀ C¨sÁå¸ÀUÀ¼ÀÄ §zÀ¯ÁUÀ®Ä ªÉÄð£À CA±ÀUÀ¼ÀÄ PÁgÀtªÁVªÉ.

119
CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß F jÃw ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ.
yy ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ, eÁ»ÃgÁvÀÄUÀ¼ÀÄ.
yy n.« gÉÃrAiÉÆà ZÁ£À¯ïUÀ¼À°è ¥Àæ¸ÁgÀªÁUÀĪÀ CqÀÄUÉ ¸ÀA§A¢üvÀ
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ.
yy ªÉƨÉʯï, PÀA¥ÀÇålgïUÀ¼À°è£À EAlgï£Émï §¼ÀPɬÄAzÁV ºÉƸÀ DºÁgÀ
C¨sÁå¸ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁVªÉ.

d
yy CqÀÄUÉ ¥ÀŸÀÛPÀ

he
EªÉ®èªÀÅUÀ¼À ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÁV £ÀªÀÄä DºÁgÀzÀ C¨sÁå¸ÀUÀ¼ÀÄ PɼÀV£ÀAvÉ §zÀ¯ÁVªÉ.
yy GvÀÛªÀÄ ¥ÉÇõÀPÁA±ÀªÀżÀî ªÀÄ£É HlzÀ §zÀ°UÉ ¦eÁÓ, §UÀðgï, ¸Á¸ï,

is
re S
¸À ª É Æ Ã¸Á, PÁ£ïð¥s É è à Pï, ¸À Æ ¥ï, £À Æ qÀ ¯ ïì , L¸ïQæ à A, ZÁPï¯É à mï,
B


a¥ïì£A
blÀ vÀºÀ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À ¸ÉêÀ£É ºÉZÁÑUÄÀ wÛz.É EªÀÅUÀ¼°
dAPï¥sÀÅqï JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁVzÉ.
À è PÉ®ªÀ£ÄÀ ß
be T
pu
N¢ w½ : dAPï¥sÀÅqï JAzÀgÉ DgÉÆÃUÀåPÉÌ C£ÀUÀvÀåªÁzÀ CxÀªÁ
K

PÀrªÉÄ ¥Ë¶×PÁA±À ºÉÆA¢gÀĪÀ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀð.


©

D¯ÉÆÃa¸ÀÄ : dAPï ¥sÀÅqï DgÉÆÃUÀåPÉÌ M¼ÉîAiÀÄzÀ®è. KPÉ?

yy DºÁgÀ ºÉZÀÄÑ gÀÄaPÀgÀªÁVgÀ®Ä gÁ¸ÁAiÀĤPÀ CA±À«gÀĪÀ ¸Á¸ï §¼À¹


to

ªÀiÁqÀĪÀ UÉÆé ªÀÄAZÀÆj, ¥Á¤¥ÀÇj, ZÉʤ¸ï ¥sÀÅqïUÀ¼À §¼ÀPÉ


¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁUÀÄwÛzÉ.
yy £ÀUÀgÀ/¥ÀlÖtUÀ¼À AiÀiÁAwæPÀ fêÀ£ÀzÀ°è ¹zÀÞ¥Àr¹zÀ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À
t

§¼ÀPÉ ºÉZÁÑUÀÄwÛzÉ. ¥sÁ¸ïÖ¥sÀÅqï ¸ÉêÀ£É EzÀPÉÆÌAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉ.


No

D¯ÉÆÃa¸ÀÄ : ¥sÁ¸ïÖ ¥sÀÅqï JAzÀgÉãÀÄ?

§zÀ¯ÁzÀ DºÁgÀ C¨sÁå¸ÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ


yy d£ÀgÀÄ §ºÀ¼À ¨ÉÃUÀ gÉÆÃUÀUÀ½UÉÉ vÀÄvÁÛUÀÄwÛzÁÝgÉ.
yy DgÉÆÃUÀåPÀgÀ DºÁgÀQÌAvÀ, gÀÄaPÀgÀ DºÁgÀ ¸ÉêÀ£É ºÉZÁÑVgÀĪÀÅzÀjAzÀ
zÉúÀPÉÌ «µÀAiÀÄÄPÀÛ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃgÀÄwÛªÉ.
120
yy zÉúÀªÀÅ gÉÆÃUÀUÀ¼À «gÀÄzÀÞ ºÉÆÃgÁqÀĪÀ ±ÀQÛ PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÉ.
yy ªÀĸÁ¯ÉAiÀÄÄPÀÛ DºÁgÀ, dAPï ¥sÀÅqïUÀ½AzÁV ¨ÉÆdÄÓ ¸ÀªÀĸÉå GAmÁVzÉ.
ZÀlĪÀnPÉ : £ÁªÀÅ JAvÀºÀ DºÁgÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¸À¨ÉÃPÀÄ? JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ
UɼÉAiÀÄ/ UɼÉwAiÀÄgÉÆA¢UÉ ZÀað¸ÀÄ.
¹zÀÞ¥Àr¹zÀ DºÁgÀzÀ ¥ÉÇlÖtUÀ¼ÀÄ

d
EAzÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è £ÁªÀÅ ¸Éë¸ÀĪÀ DºÁgÀªÀÅ ¥ÉÆlÖtUÀ¼À°è ºÉZÁÑV

he
¹UÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÉƼÀÄîªÁUÀ PɼÀV£À CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄ.
yy vÀAiÀiÁgÁzÀ ¢£ÁAPÀ, CªÀ¢ü ªÀÄÄVAiÀÄĪÀ ¢£ÁAPÀ.

is
re S
yy DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ½UÉ ¸ÉÃj¹zÀ EvÀgÉ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ
B
bl
(E£ïUÉæÃrAiÉÄAmïì) / gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¥ÀæªÀiÁt.
be T

yy D ¥ÉÇlÖtªÀ£ÀÄß ¸ÀAgÀQë¸À®Ä ¨ÉÃPÁzÀ GµÀÚvÉ.


pu
K

ZÀlĪÀnPÉ : DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðzÀ ¥ÉÇlÖt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ


©

CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁqÀÄ.


t to
No

D¯ÉÆÃa¸ÀÄ : CªÀ¢ü ªÀÄÄVzÀ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¸ÉÃj¹zÀ


DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ¸Éë¸ÀĪÀÅzÀÄ C¥ÁAiÀÄPÁj. ºÉÃUÉ?

121
DºÁgÀ ¥ÉÇÃ®Ä ªÀiÁqÀÄ«PÉ
£ÁªÀÅ ¸Éë¸ÀĪÀ DºÁgÀªÀ£ÀÄß J¯ÉèAzÀgÀ°è ZÉ°è ¥ÉÇÃ®Ä ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß
F avÀæUÀ¼À°è PÁt§ºÀÄzÀÄ. ¸Éë¸À®Ä AiÉÆÃUÀåªÁVgÀĪÀ DºÁgÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¸ÀzÉÃ
J¯ÉèAzÀgÀ°è ZÉ®ÄèªÀÅzÀ£ÀÄß DºÁgÀzÀ ¥ÉÇïÁUÀÄ«PÉ J£ÀÄߪÀgÀÄ.

d
is he
re S B
bl
be T
pu
K
©

ZÀlĪÀnPÉ : C£ÉÃPÀ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À°è DºÁgÀªÀÅ ¥ÉÇïÁUÀÄwÛzÉ. »ÃUÉ DºÁgÀ


to

¥ÉÇïÁUÀĪÀ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß ²PÀëPÀgÀ £ÉgÀ«¤AzÀ ¥ÀnÖ ªÀiÁqÀÄ.


t
No

122
£ÀªÀÄUÉ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ DºÁgÀ CxÀªÁ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ ¥ÉÇïÁUÀzÀAvÉ
ºÁUÀÆ PÉqzÀ A
À vÉ gÀQë¸ÄÀ ªÀÅzÀÄ ªÀÄÄRåªÁVzÉ. EwÛÃZÉUÉ PÉ®ªÀÅ «zsÁ£ÀU¼
À £
À ÄÀ ß C£ÀĸÀj¹
DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß PÉqÀzÀAvÉ ¸ÀAgÀQë¸ÀÄvÁÛgÉ. CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ -

yy G¦à£ÀPÁ¬ÄAiÀÄ gÀÄa £ÀªÀÄUÉ®è UÉÆvÀÄÛ. CzÀÄ §ºÀ¼À ¢£À


PÉqÀzÀAvÉ EgÀ®Ä CzÀPÉÌ G¥Àà£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. vÁeÁ
ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAgÀQë¸À®Ä, ¸ÀPÀÌgÉAiÀÄAvÀºÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À £ÀÄß

d
§¼À¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.

he
yy zÁæQëºÀtÚ£ÀÄß MtV¹ MtzÁæQëAiÀiÁV §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ.

is
re S B
bl
be T
pu
ZÀlĪÀnPÉ : MtV¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀAgÀQë¸À¯ÁUÀĪÀ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁqÀÄ.
K
©

_________________ _________________

_________________ _________________

_________________ _________________

_________________ _________________
to

_________________ _________________
t

yy «ÄãÀÄ, ªÀiÁA¸À ªÀÄvÀÄÛ ºÁ®£ÀÄß Cw PÀrªÉÄ GµÀvÚ A


É iÀÄ°è ¸ÀAUÀ»
æ ¹ gÀQ¸
ë ÄÀ vÁÛg.É
No

EzÀ£ÀÄß ²ÃvÀPÀ ¸ÀAUÀæºÀuÉ J£ÀÄߪÀgÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ, gɦüæÃdgÉÃlgï(¦üæqïÓ).


GvÀ Û ª À Ä DºÁgÀ ª À Å £À ª À Ä ä£À Ä ß zÉ Ê »PÀ ª ÁV ºÁUÀ Æ ªÀ i Á£À ¹ PÀ ª ÁV
DgÉÆÃUÀåªÀAvÀgÀ£ÁßV¸ÀÄvÀÛzÉ. DºÁgÀªÀÅ £ÀªÀÄä fêÁ¼À. GvÀÛªÀÄ DºÁgÀ ¸ÉêÀ£É¬ÄAzÀ
£ÀªÀÄä£ÀÄß £ÁªÀÅ ¸ÀAgÀQë¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ DgÉÆÃUÀåzÀ zÀȶ֬ÄAzÀ CUÀvÀåªÁVzÉ.


123
¥ÁoÀ - 10
d£ÀªÀ¸ÀwUÀ¼ÀÄ
ªÀÄ£ÉAiÉÄà ªÉÆzÀ® ¥ÁoÀ±Á¯É, d£À¤ vÁ£É ªÉÆzÀ® UÀÄgÀĪÀÅ JA§ UÁzÉ
ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÉýgÀÄwÛÃj. ªÀÄ£É £ÀªÀÄUÉ®è UÉÆwÛgÀĪÀ ¥ÀzÀ. D¢ ªÀiÁ£ÀªÀgÀÄ UÀÄºÉ ªÀÄvÀÄÛ
ªÀÄgÀzÀ ¥ÉÇlgÉUÀ¼À£ÀÄß D±Àæ¬Ä¹ ©¹®Ä, ªÀļÉ, UÁ½ ºÁUÀÆ PÁqÀÄ ¥ÁætÂUÀ½AzÀ

d
gÀPÀëuÉ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ºÁUÁV EªÀÅ ªÀiÁ£ÀªÀ£À ªÉÆzÀ® ªÀ¸ÀwUÀ¼ÀÄ J¤¹zÀªÀÅ.

he
£ÁUÀjPÀ£ÁzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ MAzÉqÉ £É¯É ¤AvÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉ ºÉZÁѬÄvÀÄ. £ÁUÀjPÀ
ªÀiÁ£ÀªÀ¤AzÀ DgÀA¨sÀUÉÆAqÀ ªÀ¸Àw ¤ªÀiÁðtªÀÅ PÁ®, ¸ÀªÀÄAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸À¤ßªÉñÀPÉÌ
vÀPÀÌAvÉ §zÀ¯ÁªÀuɬÄAzÀ ªÀ¸ÀwAiÀÄ CUÀvÀåvÉ ºÉZÀÄÑvÁÛ ºÉÆìÄvÀÄ. ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ªÀ¸Àw

is
re S
¤ªÀiÁðt¢AzÀ, DgÀA¨sÀUÉÆAqÀ F PÁAiÀÄð ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ªÀ¸ÀwUÀ¼ÁV §zÀ¯ÁV
B
bl
ºÉƸÀ gÀÆ¥À ¥ÀqɬÄvÀÄ.
be T

F ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß PÀ°vÀ £ÀAvÀgÀ ¤Ã£ÀÄ,


pu
ƒƒ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ºÁUÀÆ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ªÀ¸Àw AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À §UÉÎ w½AiÀÄĪÉ.
K

ƒƒ UÁæ«ÄÃt ºÁUÀÆ £ÀUÀgÀUÀ¼À ªÀ¸Àw ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÉ.


©

PɼÀV£À avÀæUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄ. F ªÀÄ£ÉUÀ¼À ¤ªÀiÁðtzÀ §UÉÎ »A¢£À


vÀgÀUÀwAiÀÄ°è w½¢gÀĪÉ. DAiÀiÁ avÀæUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ£É ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÉÃPÁzÀ
¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß §gÉ.

ªÀÄ£ÉAiÀÄ «zsÀ ªÀÄ£É PÀlÖ®Ä ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ


t to
No

124
d
is he
re S B
bl
be T
pu
K

UÀÄr¸À®Ä, ºÉAa£À ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ PÁAQæÃmï vÁgÀ¹ EgÀĪÀ ««zsÀ jwAiÀÄ ªÀÄ£ÉU¼ À °
À è
d£ÀgÀÄ ªÁ¹¸ÀÄvÁÛgÉ. ºÀ½î CxÀªÁ £ÀUÀgÀUÀ¼À°è C£ÉÃPÀ PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ°è
©

ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ MAzÉqÉ ªÁ¹¸ÀÄvÁÛgÉ. EzÀ£ÀÄß d£ÀªÀ¸ÀwUÀ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀgÀÄ.


»ÃUÉ ªÀiÁqÀÄ : ¤£Àß ºÀ½îAiÀÄ Nt CxÀªÀ £ÀUÀgÀzÀ ©Ã¢UÀ¼À£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ UÀªÀĤ¸ÀÄ.
EªÀÅ ¸ÁªÀiÁ£Àå d£ÀªÀ¸Àw ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ. E°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ
ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ªÀ¸Àw ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£À £ÀqɸÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ F d£ÀªÀ¸Àw
¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è PÀAqÀÄ §gÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß PɼÀUÉ ¤ÃrzÉ. ¤Ã£ÀÄ
to

UÀªÀĤ¹zÀ EvÀgÉ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢ ¥Àr¹zÀ eÁUÀzÀ°è §gÉ.


yy ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ J¯ÉèAzÀgÀ°è CxÀªÁ ¸Á¯ÁV PÀAqÀħgÀÄvÀÛªÉ.
t

yy ©Ã¢UÀ¼ÀÄ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ CAPÀÄ qÉÆAPÁVgÀÄvÀÛªÉ.


No

yy d£ÀªÀ¸Àw ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


yy
yy
yy

125
d£ÀgÀÄ ¸ÀévÀ: vÁªÉà ¤«Äð¹PÉÆAqÀ F d£ÀªÀ¸Àw ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è CªÀjUÉ ¨ÉÃPÁzÀ
J®è ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ C¥ÀgÀÆ¥À. ºÉaÑzÀ d£À¸ÀASÉå, d£ÀgÀ CUÀvÀåvÉ ªÀÄvÀÄÛ
¨ÉÃrPÉUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV EwÛÃZÉUÉ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ªÀ¸w À AiÉÆÃd£ÉU¼ À £
À ÄÀ ß DgÀA©ü¸¯
À ÁVzÉ.
PɼÀV£À avÀæUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ªÀ¸ÀwUÀ½UÉ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÁVªÉ.

d
is he
re S B
bl
ºÀ®ªÀÅ C£ÀÄPÀÆ®UÀ½UÁV ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ªÀ¸ÀwUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
PɼÀUÉ PÉ®ªÀÅ ºÉýPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. DzÀgÉ PÉ®ªÀÅ ºÉýPÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ
be T
pu
PÁgÀtªÁV®è. ¸ÀjAiÀiÁzÀ PÁgÀtUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ (3) UÀÄgÀÄvÀÄ ºÁPÀÄ.
K

yy ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ªÀ¸ÀwUÀ¼À°è ºÀ®ªÀÅ PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ MAzÉqÉ ªÁ¹¸ÀÄvÀÛªÉ. 


©

yy ºÀtzÀ ¸Ë®¨sÀå PÀrªÉÄ EgÀĪÀ ºÀ½î CxÀªÁ £ÀUÀgÀzÀ §qÀ


PÀÄlÄA§UÀ½UÉ ¸ÀgÀPÁgÀªÉà ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ªÀ¸Àw ¤«Äð¹, ªÀ¸Àw 
¸Ë®¨sÀå MzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ.
yy PÀrªÉÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è Cw ºÉaÑ£À d£À¸ÀASÉåUÉ ªÀåªÀ¹ÜvÀ ªÀÄÆ®
¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. 
to

yy §ºÀĪÀĺÀr ªÀ¸Àw PÀlÖqÀUÀ¼À£ÀÄß PÉêÀ® MAzÉà PÀÄlÄA§


ªÁ¹¸ÀĪÀAvÉ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 
t
No

¸ÁªÀÄÆ»PÀ ªÀ¸ÀwUÀ¼À ªÀÄÄRå GzÉÝñÀUÀ¼ÉAzÀgÉ -


yy ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀÄlÄA§UÀ½UÉ ¨ÉÃPÁzÀ J¯Áè ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.
yy J®è ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ ¸ÁªÀðwæPÀªÁV ¨ÉÃPÁzÀ GvÀÛªÀÄ gÀ¸ÉÛ, ¸ÀAZÁgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ, ¢Ã¥À,
¤ÃgÀÄ, PÀ¸À «¯ÉêÁjUÀ¼À£ÀÄß AiÉÆÃd£Á §zÀÞªÁV ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
yy ¸ÁªÀÄÆ»PÀªÁV CªÀ±Àå«gÀĪÀ GzÁå£À, D¸ÀàvÉæ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸ÀĪÀÅzÀÄ.
yy ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ªÀ¸ÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁæzÉòPÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛUÉ ¸ÉÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ.

126
»ÃUÉ ªÀiÁqÀÄ : UɼÉAiÀÄgÀ eÉÆvÉ UÀÄA¥ÀÅ ªÀiÁrPÉÆ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ UÀÄA¦£À°è £Á®ÄÌ
«zÁåyðUÀ½gÀ°. ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ªÀ¸ÀwUÀ¼À°è ¹UÀĪÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁqÀÄ.
²PÀëPÀgÀ £ÉgÀªÀÅ ¥ÀqÉ.

F PɼÀV£À ZÁmïð£À°è ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ªÀ¸ÀwUÀ¼À°è PÀAqÀħgÀĪÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß


PÉÆqÀ¯ÁVzÉ. UÀªÀĤ¸ÀÄ.

he
ï gÀ¸
AU ÉÛUÀ¼
Á Qð ¨sÀå ÀÄ
¥ Ë® gÀ¸
¸
ÉÛ ¢
Ã¥
ÀævÉ

is
ÀUÀ¼
¨sÀz
re S
ÀÄ
¸ÀAZÁgÀ
Dg
¢gÀ ÀAr
avÀæ ªÀÄA PÉà ÉÆÃU
B
Àg

bl M¼ÀZ Az Àå
Àæ
À£À

be T
猻

pu
Gz

ªÁåAiÀiÁªÀÄ
ªÀÄ£ÀgÀAd£É DgÉÆÃUÀå

±Á¯É
K

ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀªÀÄÄ sÀªÀ£À

¸ÁA¸ÀÌøwPÀ £ÉʪÀÄð®å
©
¨
zÁAi

zÀ £À
DlÉÄÊzÁ
ÀÄ

±ËZ ª
gÀAUÀ ªÀÄ Á®A
gÁdÄ

iÀÄ
vÀgÀPÁj

A¢gÀ
CAUÀr
¤ÃgÀÄ

fêÀ£ÁªÀ±åÀ PÀ
¸ÀgÀ§

Àr
AU
vÁ ¯Éê
to
«
ådåª Áj

ÂC
Át
À¸ÀÄÛ

Qg

«zÀÄåvï
t
No

ZÀlĪÀnPÉ : ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ªÀ¸ÀwUÀ¼À°è ªÁ¹¸ÀĪÀ PÀÄlÄA§UÀ½UÉ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ


ªÀ¸ÀwUÀ¼À°ègÀĪÀAvÉ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÉ? UɼÉAiÀÄgÀ
eÉÆvÉ ZÀað¸ÀÄ.

¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ªÀ¸Àw AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀ½î ºÁUÀÆ £ÀUÀgÀUÀ¼À°è


¸ÀÆPÀÛªÁzÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÀ½îUÀ¼À°è ¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ

127
ªÀ¸w
À UÀ¼£
À ÄÀ ß ¤«Äð¸ÀÄvÀz Û .É £ÀUg
À U
À ¼
À °À è ªÀ¸w
À ¤ªÀiÁðtPÁÌVAiÉÄà ¥Àvæ åÉ ÃPÀ ªÀÄAqÀ½UÀ¼£À ÄÀ ß
¸ÀPÁðgÀ gÀZ£ À É ªÀiÁrgÀÄvÀÛz.É £ÀUg À À CxÀªÁ ºÀ½îU¼À °
À è d£Àª¸
À w
À UÀ¼£ À ÄÀ ß ¤«Äð¸ÀĪÁUÀ
C£ÉÃPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ JzÀÄgÁUÀÄvÀÛªÉ.

d
he

is

re S B
bl
be T
pu
K
©

ªÉÄð£À avÀæUÀ¼ÀÄ ªÀ¸Àw ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è£À PÉ®ªÀÅ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ©A©¸ÀÄvÀÛªÉ.


PɼÀV£À ºÉýPÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄ. £ÀUÀgÀ / ºÁUÀÆ UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÀ¸Àw
to

¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À°è PÉ®ªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÉ. G½zÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß UɼÉAiÀÄ/UɼÀwAiÀÄgÉÆA¢UÉ ZÀað¹


§gÉ. (²PÀëPÀgÀ £ÉgÀªÀÅ ¥ÀqÉ)
t
No

£ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÀ¸Àw ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ


* ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ M¼ÀZÀgÀAr ªÀåªÀ¸ÉÜ EgÀĪÀÅ¢®è.
* PÀ¸À/vÁådåzÀ «¯ÉêÁj ¸ÀªÀĸÉå.
* §ºÀĪÀĺÀr ªÀ¸Àw PÀlÖqÀUÀ¼À°è DUÁUÉÎ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀĪÀ CVß zÀÄgÀAvÀUÀ¼ÀÄ.
* ___________________________________________________
* ___________________________________________________
128
UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÀ¸Àw ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ
* ¸ÁߣÀ UÀȺÀ, ±ËZÁ®AiÀÄ E®è¢gÀÄ«PÉ.
* «zÀÄåvï ¸Ë®¨sÀå E®è¢gÀÄ«PÉ.
* ±ÀÄzÀÞ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À ¸ÀgÀ§gÁdÄ E®è¢gÀÄ«PÉ.
* ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀPÉÌ ¸ÀÆPÀÛªÀ®èzÀ ©Ã¢UÀ¼ÀÄ.

d
* M¼À ZÀgÀArAiÀÄ ¸Ë®¨sÀå E®è¢gÀĪÀÅzÀÄ.

he
* ___________________________________________________
* ___________________________________________________

is
re S
£ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÀ¸Àw ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À ¥ÀnÖ UÀªÀĤ¸ÀÄ. MAzÀÄ
B
bl
GvÀÛªÀÄ £ÀUÀgÀ ªÀ¸Àw/ ºÀ½î ªÀ¸ÀwAiÀÄÄ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÁzÀ PÉ®ªÀÅ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÉ
be T
pu
UÀªÀĤ¸ÀÄ.
K

GvÀÛªÀÄ £ÀUÀgÀ CxÀªÁ ºÀ½îAiÀÄ ªÀ¸ÀwAiÀÄ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ


©

* UÁ½, ¨É¼ÀPÀÄ AiÀÄxÉÃZÀÒªÁV §gÀĪÀAwgÀ¨ÉÃPÀÄ.


* ¥Àæw ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄïÁÒªÀtÂAiÀÄÄ ªÀÄ¼É PÉÆAiÀÄÄè C£ÀĸÀj¹ ªÀÄ¼É ¤ÃgÀÄ ¸ÀAUÀæºÀ
ªÀiÁqÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ EgÀÄvÀÛzÉ.
* ¸ËgÀ±ÀQÛ¬ÄAzÀ «zÀÄåvï ¥ÀqÉAiÀÄÄ«PÉ.
* ªÀÄÄaÑzÀ M¼ÀZÀgÀAr ªÀåªÀ¸ÉÜ.
to

* PÀ¸À«¯ÉêÁj ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀ¸À¢AzÀ UÉƧâgÀ


vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ.
t
No

MmÁÖgÉ GvÀÛªÀÄ ªÀ¸ÀwAiÀÄÄ C°è ªÁ¹¸ÀĪÀ PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ºÁUÀÆ


£ÉgÉAiÀĪÀjUÉ DgÉÆÃUÀå, ¸ÀAvÀ¸À ªÀÄvÀÄÛ £ÉªÀÄä¢ ¤ÃqÀ§®èzÀÄ. GvÀÛªÀÄ ¸Ë®¨sÀåªÀżÀî
ªÀ¸Àw GvÀÛªÀÄ DgÉÆÃUÀåPÉÌ ¸ÀºÀPÁj.



129
¥ÁoÀ - 11
ªÀ¸ÀÄÛ ¸ÀégÀÆ¥À
£ÁªÀÅ ¢£ÀªÀÇ C£ÉÃPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®ªÀ£ÀÄß §¼À¸ÀÄvÉÛêÉ.
ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß zÀæªÀåUÀ¼ÉAzÀÆ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. MAzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛªÀÅ E£ÉÆßAzÀgÀAvÉ EgÀĪÀÅ¢®è.
DzÀgÉ ¸ÀÆPÀëöäªÁV UÀªÀĤ¹zÁUÀ PÉ®ªÀÅ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ®PÀëtUÀ¼ÀÄ MAzÉà DVgÀÄvÀÛªÉ.

d
ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀjAzÁVªÉ? F ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¸ÁªÀiÁ£Àå ®PÀëtUÀ¼ÀÄ K£ÀÄ? JA§
PÀÄvÀƺÀ® J®èjUÀÆ EzÉ.

he
F ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß PÀ°vÀ £ÀAvÀgÀ ¤Ã£ÀÄ,
ƒƒ

is
zÀæªÀå (ªÀ¸ÀÄÛ)zÀ §UÉÎ CjAiÀÄĪÉ.
re S
ƒƒ zÀæªÀåzÀ ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÉ.
B
ƒƒ
ƒƒ bl
zÀæªÀåzÀ ««zsÀ ¹ÜwUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÉ.
zÀæªÀåzÀ ¹Üw §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ §UÉUÀ¼À£ÀÄß UÀ滸ÀĪÉ.
be T
pu
ƒƒ gÁ² GvÀàvÀ£À, MvÀÛqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀèªÀ£ÀvÉUÀ¼À §UÉÎ w½AiÀÄĪÉ.
K

£ÀªÄÀ ä ¢£À¤vÀåzÀ fêÀ£z


À °
À è ¸ÀÄvÀÛªÄÀ ÄvÀÛ ««zsÀ gÀÆ¥Àz°
À è ªÀ¸ÄÀ ÛU¼
À £
À ÄÀ ß PÁtÄvÉÛêÉ.
©

ZÀlĪÀnPÉ : ¤£Àß ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ EgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À°è PÀ¤µÀ× ºÀvÀÛ£ÁßzÀgÀÆ ¸ÀAUÀ滸ÀÄ.

AiÀiÁªÉ®è
ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß
¤ÃgÀÄ
¸ÀAUÀ滸À°?
¸ÀAUÀ滸À¯ÉÃ?
t to
No

130
ZÀlĪÀnPÉ : ¤Ã£ÀÄ ¸ÀAUÀ滹zÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß MAzÉqÉ CZÀÄÑPÀmÁÖV eÉÆÃr¹ D
ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁqÀÄ.
________ ________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________ ________

d
¤Ã£ÀÄ ¸ÀAUÀ滹zÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PɼÀV£ÀAwªÉAiÉÄà JAzÀÄ UÀªÀĤ¹, (3 ) CxÀªÁ
(x) JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸ÀÄ.

he
yy UÀnÖAiÀiÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÀA¢gÀĪÉAiÀiÁ?

is
re S
yy ªÉÄzÀĪÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛ«zÉAiÉÄÃ?
B
bl
yy ¨Ál° CxÀªÁ ¥ÁvÉæUÀ¼À°è ºÁQqÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛ«zÉÀAiÀiÁ?
be T
pu
yy £É®PÉÌ ©zÀÝgÉ ¥ÀÅrAiÀiÁUÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛ«zÉAiÀiÁ?
K

yy ¤ÃjUÉ ºÁQzÀgÉ «°Ã£ÀªÁUÀĪÀ (PÀgÀUÀĪÀ) ªÀ¸ÀÄÛ«zÉAiÀiÁ?


©

yy ªÀÄtÂÚUÉ ¸ÉÃj PÀæªÉÄÃt ªÀÄuÁÚUÀĪÀ (UÉƧâgÀ) ªÀ¸ÀÄÛ«zÉAiÀiÁ?

NºÉÆÃ!
£Á£ÀÄ vÀAzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ
to

JµÉÆÖAzÀÄ
gÀÆ¥ÀUÀ¼À°èªÉ?
t
No

ZÀlĪÀnPÉ : ¤Ã£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß UɼÉAiÀÄ ¸ÀAUÀ滹zÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆð¹


£ÉÆÃqÀÄ, ªÀåvÁå¸ÀUÀ½zÀÝgÉ UÀªÀĤ¸ÀÄ.

¤Ã£ÀÄ ªÀiÁrzÀ ZÀlĪÀnPɬÄAzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À DPÁgÀ, §tÚ, ºÉƼÀ¥ÀÅ,


¤Ãj£À°è «°Ã£ÀªÁUÀĪÀ-»ÃUÉ C£ÉÃPÀ gÀÆ¥ÀUÀ¼À°èªÉ JAzÀÄ w½AiÀħºÀÄzÀÄ. C®èªÉ?

131
zÀæªÀå (ªÀ¸ÀÄÛ)

¥Àj¸ÀgÀzÀ°è ®¨sÀå«gÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ GAmÁVªÉ?

¥ÀæAiÉÆÃUÀ : ¹ÃªÉĸÀÄtÚzÀ ¥ÀÅrAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ. CzÀ£ÀÄß ¨ÉgÀ½¤AzÀ ªÀÄÄlÄÖ.


¤£Àß ¨ÉgÀ½UÉ CAnPÉÆAqÀ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ ZÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ UÁf£À ¥ÀnÖAiÀÄ ªÉÄïÉ
¤zsÁ£ÀªÁV aªÀÄÄQ¸ÀÄ. MAzÀÄ ¦Ã£À ªÀĸÀÆgÀ (¨sÀÆvÀPÀ£Àßr)zÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ

d
D ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ ZÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀëöäªÁV UÀªÀĤ¸ÀÄ.

is he
re S B
bl
be T
pu
K

D ¥Àæwà ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ ZÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÉÛ ¥ÀÅr ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÉ? D¯ÉÆÃa¸ÀÄ


¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄ.
©

¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛ®èªÀ¯Áè?
to

£ÁªÀÅ ¹ÃªÉÄ ¸ÀÄtÚzÀ ¥ÀÅrAiÀÄ£ÀÄß JµÉÖà ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ ¥ÀÅrªÀiÁrzÀgÀÆ PÉÆ£ÉUÉ


t

E£ÀÆß aPÀÌzÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÀ ¸ÀtÚ ZÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÁtÄvÉÛêÉ.


No

£À«ÄäAzÀ EzÀ£ÀÄß E£ÀÆß aPÀÌzÁV ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®èªÉÃ?

ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV zÀæªÀåªÉAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. zÀæªÀåUÀ¼É®èªÀÇ CvÀåAvÀ


¸ÀtÚ PÀtUÀ½AzÁVªÉ. zÀæªÀåzÀ Cwà ¸ÀÆPÀëöäªÁzÀ ZÀÆgÀ£ÀÄß PÀt J£ÀÄßvÉÛêÉ.

132
D¯ÉÆÃa¸ÀÄ : E°è w½¹zÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÉãÁzÀgÀÆ Cw ¸ÀÆPÀëöä (aPÀÌ)
DPÁgÀzÀ°è ¤£Àß C£ÀĨsÀªÀPÉÌ §AzÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ EªÉAiÉÄ?

yy ¸ÀĪÁ¸À£ÉAiÀÄ PÀtUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÁ¸À£ÉAiÀÄ zÀæªÀå¢AzÀ(¸ÉAmï) ¤£Àß ªÀÄÆV£ÀªÀgÉUÉ


§AzÀzÁÝzÀgÀÆ ºÉÃUÉ?
yy ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉÆÃuÉ E®èªÉ CAUÀ¼ÀzÀ PÀ¸À UÀÄr¹zÁUÀ, ¤Ã£ÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ
PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ®Æ ¤£Àß ªÀÄÆVUÉ ¸ÉÃjzÀ C£ÀĨsÀªÀ ºÉÃUÁ¬ÄvÀÄ?

d
yy ¸ËzÉ GjzÁUÀ E®èªÉà aªÀÄt ¢Ã¥À Gj¹zÁUÀ CzÀgÀ PÀ¥ÁàzÀ PÀtUÀ¼ÀÄ

he
ZÁªÀt CxÀªÁ E£ÁåªÀÅzÉà ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀAUÀæºÀªÁUÀĪÁUÀ ¤£Àß PÀtÂÚUÉ K£ÁzÀgÀÆ
PÀArvÉ?

is
zÀæªÀåUÀ¼À°ègÀĪÀ PÀtUÀ¼ÀÄ PÀtÂÚUÉ PÁtzÀµÀÄÖ ¸ÀÆPÀëöäªÁVgÀÄvÀÛzÉ. zÀæªÀåªÀÅ CvÀåAvÀ
re S
¸ÀÆPÀëöäPÀtUÀ½AzÁVzÉ. CAzÀgÉ PÀtÂÚUÉ PÁtĪÀ zÀæªÀåªÀÅ PÀtÂÚUÉ PÁtzÀ (CUÉÆÃZÀgÀ)
B
bl
PÀtUÀ½AzÀ PÀÆrgÀÄvÀÛzÉ.
be T

 zÀæªÀå JAzÀgÉãÀÄ?
pu
K

_____________________________________________________
_____________________________________________________
©

ZÀlĪÀnPÉ : ®¨sÀåªÁzÀ PÉ®ªÀÅ zÀæªÀåUÀ¼À avÀæ ¸ÀAUÀ滹 PɼÀ PÁt¹zÀ


CAPÀtzÀ°è CAn¸ÀÄ.
t to
No

133
ZÀlĪÀnPÉ
 AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ zÀæªÀåªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ ZÀÆgÀÄUÀ¼ÁV ªÀiÁqÀÄ.

 ¤Ã£ÀÄ Cw ¸ÀtÚ ZÀÆgÀÄUÀ¼ÁV ªÀiÁrzÀ zÀæªÀåzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ §gÉ.

 ¤£ÀUÉ ¹UÀ§ºÀÄzÁzÀ PÉ®ªÀÅ zÀæªÀåUÀ¼À ¥ÀÅrAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹, vÀgÀUÀwAiÀÄ°è

¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄ.

d
zÀæªÀåzÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ
z˻
æ ÀåUÀ½UÉ «²µÀÖ ®PÀëtUÀ½ªÉ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ ¥ÀA
æ iÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À

he
ªÀÄÆ®PÀ w½AiÀħºÀÄzÀÄ.

is
1. zÀæªÀåªÀÅ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß DPÀæ«Ä¸ÀÄvÀÛzÉ.
re S B
bl
ZÀlĪÀnPÉ : MAzÀÄ ¸ÀtÚ ¥ÁvÉæ E®èªÉ §lÖ°UÉ UÉÆâü»lÄÖ CxÀªÁ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
ºÀÄr vÀÄA©gÀĪÀ qÀ§â¢AzÀ §lÖ®Ä ¥ÀÇwð vÀÄA§ÄªÀªÀgÉUÉ ºÀÄrAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄj,
be T
pu
ºÀÄr PɼÀUÉ ZÉ®èzÀAvÉ ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ §lÖ°UÉ ¸ÀÄjAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄ.
K
©
to

• ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÉ?
t


No

§lÖ® ¥ÀÇwð ºÀÄr vÀÄA©vÉ?


• §lÖ®°è ºÉaÑ£À ºÀÄrAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA§®Ä K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ? KPÉ?
• qÀ§âzÀ°èzÀÝ J¯Áè ºÀÄrAiÀÄ£ÀÄß §lÖ®°è vÀÄA§®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ°®è. KPÉ?

__________________________________________________

__________________________________________________

134
¥Àæ A iÉÆÃUÀ : UÁf£À eÁrAiÉÆAzÀ£ÀÄß
vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ PÀAoÀ¥ÀÇwð ¤ÃgÀÄ
vÀÄA© vÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄðqÀÄ. eÁrAiÀÄ UÁvÀæPÉÌ
«ÄÃgÀzÀAvÉ Dj¹zÀ ±ÀĨsÀæ PÀ¯ÉÆèAzÀ£ÀÄß
¤zsÁ£ÀªÁV avÀæzÀ°è PÁt¹zÀAvÉ E½©qÀÄ.

d
he
• PÀ®è£ÀÄß E½©mÁÖUÀ eÁrAiÀÄ°ègÀĪÀ ¤ÃgÀÄ K£Á¬ÄvÀÄ?

is
______________________________________________
re S B
bl eÁr¬ÄAzÀ
be T

¤ÃgÉÃPÉ
pu
ºÉÆgÀZÉ°èvÀÄ?
K
©

• KQgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ D¯ÉÆÃa¹ UɼÉAiÀÄjUÉ ºÉüÀÄ.zÀæªÀåªÀÅ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß DPÀæ«Ä¸ÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ zÀæªÀåªÀÅ DPÀæ«Ä¹gÀĪÀ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß
ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ zÀæªÀåªÀÅ CPÀæ«Ä¸À®Ä ¸ÁzsÀå«®è.
• ¤£Àß ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ PÁt¹UÀĪÀ PÉ®ªÀÅ zÀæªÀåUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß §gÉ.
to

____________________ ____________________
____________________ ____________________
t
No

____________________ ____________________
____________________ ____________________
ªÁAiÀÄÄ MAzÀÄ zÀæªÀå. ªÁAiÀÄÄ vÁ¤gÀĪÀ ¥ÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß DPÀæ«Ä¸ÀÄvÀÛzÉ.
ZÀlĪÀnPÉ : MAzÀÄ §®Æ£À£ÀÄß H¢ UÁ½ vÀÄA§Ä. ªÁAiÀÄÄ«£À°ègÀĪÀ
PÀtUÀ¼ÀÄ «gÀ¼ÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ. «gÀ¼À PÀtUÀ½gÀĪÀ MAzÀÄ zÀæªÀåzÀ°è
ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ zÀæªÀåzÀ PÀtUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¸À§ºÀÄzÁVzÉ.

135
ZÀlĪÀnPÉ : PÀAoÀ¥ÀÇwð ¤ÃgÀÄ vÀÄA©zÀ eÁrAiÀÄ°è
MAzÀÄ anPÉ G¥ÀÅà CxÀªÁ ¸ÀPÀÌgÉAiÀÄ ¥ÀÅrAiÀÄ£ÀÄß ¤zsÁ£ÀªÁV
¤ÃgÀÄ ºÉÆgÀZÉ®èzÀAvÉ ºÁPÀÄ.
• EzÀÄ ºÉÃUÁ¬ÄvÀÄ? ²PÀëPÀgÉÆA¢UÉ ZÀað¸ÀÄ.
D¯ÉÆÃa¸ÀÄ : ªÁºÀ£À ZÀPÀæzÀ lÆå¨ïUÉ ºÉZÀÄÑ ªÁAiÀÄĪÀ£ÀÄß vÀÄA©zÁUÀ

d
lÆå¨ï K£ÁUÀÄvÀÛzÉ? KQgÀ§ºÀÄzÀÄ?

he
zÀæªÀåªÀÅ C£ÉÃPÀ UÉÆÃZÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CUÉÆÃZÀgÀ PÀtUÀ½AzÁVzÉ.
2. zÀæªÀåPÉÌ gÁ² (zÀæªÀågÁ²) EzÉ.

is
re S
ZÀlĪÀnPÉ :
B
bl
yy MAzÀÄ vÀPÀÌrAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ. vÀPÀÌrAiÀÄ ¸ÀÆZÀPÀ
ªÀÄļÀÄî ºÉÃVzÉ? £ÉÆÃr §gÉ.
be T
pu
K
©

yy vÀPÀÌrAiÀÄ MAzÀÄ vÀmÉÖAiÀÄ°è 50g ¨sÁgÀªÀżÀî MAzÀÄ


zÀæªÀåªÀ£ÀÄß EqÀÄ. ¸ÀÆZÀPÀ ªÀÄļÀÄî ªÀÄvÀÄÛ vÀPÀÌrAiÀÄ£ÀÄß
UÀªÀĤ¸ÀÄ. ºÉÃUÉ PÁtÄwÛzÉ JAzÀÄ §gÉ.
to

¤£Àß°ègÀĪÀ zÀæªÀåUÀ¼ÀÄ E®èªÉ ¤£Àß vÀgÀUÀwAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ zÀæªÀåUÀ¼À£ÀÄß


t

UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj vÀÆPÀ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀÄ.


No

D¯ÉÆÃa¸ÀÄ

 vÀÆPÀ«®èzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ zÀæªÀå«zÉAiÀiÁ?


yy vÀPÀÌrAiÀÄ MAzÀÄ vÀmÉÖAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ zÀæªÀåªÀ¤ßqÀÄ.
yy vÀPÀÌrAiÀÄ JgÀqÀÆ vÀmÉÖUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁVqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÉÃ? ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄ.
E®è¢zÀÝgÉ KPÉ?

136
ZÀlĪÀnPÉ : 3 kg vÀÆPÀªÀżÀî CQÌAiÀÄ aîªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ SÁ°AiÀiÁVgÀĪÀ CzÉÃ
vÉgÀ£ÁzÀ aîªÀ£ÀÄß ªÉÄîPÉÌ JvÀÛ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄ. ¤£ÀUÁzÀ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß E°è §gÉ.
__________________________________________________
__________________________________________________
zÀæªÀåªÀÅ C£ÉÃPÀ PÀtUÀ¼À ªÉÆvÀÛ. CzÀÄ gÁ²AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. zÀæªÀåªÀÅ ¸ÀtÚ

d
¸ÀtÚ PÀtUÀ½AzÁVzÉ. zÀæªÀåzÀ°è£À MlÄÖ PÀtUÀ¼ÀÄ D zÀæªÀåzÀ vÀÆPÀªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹zÉ.

he
AiÀiÁªÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀÅ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß DPÀ«
æ ĸÀĪÀÅzÉÆ ªÀÄvÀÄÛ gÁ²AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉAiÉÆà CzÀ£ÀÄß
zÀæªÀå J£ÀÄߪÀgÀÄ.

is
re S
ZÀlĪÀnPÉ : * zÀæªÀåzÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? E°è §gÉ.
B
bl
______________________________________________
be T
pu
______________________________________________
K

zÀæªÀåzÀ ¹ÜwUÀ¼ÀÄ
©

PÀtUÀ¼À eÉÆÃqÀuA
É iÀÄ£ÀÄß Dzsj
À ¹ zÀª
æ åÀ U¼
À £
À ÄÀ ß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¹ÜwUÀ¼°
À è UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÃÛ ªÉ.
ZÀlĪÀnPÉ : ¸ÀĽªÀÅ §¼À¹ PɼÀV£À CAPÀt vÀÄA§Ä.

GjAiÀÄ®Ä ¨ÉÃPÀÄ PÀ UÉ
PÀÄrAiÀÄ®Ä ¨ÉÃPÀÄ gÀÄ
to

G¹gÁqÀ®Ä ¨ÉÃPÀÄ ªÁ
t
No

yy ªÉÄð£À CAPÀtzÀ°è vÀÄA©zÀ zÀæªÀåUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß PɼÀV£À ¥ÀnÖAiÀÄ°è vÀÄA§Ä.


WÀ£À zÀæªÀ C¤®
UÀnÖAiÀiÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛ ¥ÁvÉæAiÀÄ DPÁgÀ »rAiÀÄ®Ä ¹UÀz/À PÁt¸z À /À
¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀ¸ÀÄÛ ºÀgq
À ÄÀ ªÀ/C£ÀĨsª
À PÀ ÌÉ §gÀĪÀ ªÀ¸ÄÀ Û

137
ZÀlĪÀnPÉ : ¤£ÀUÉ w½¢gÀĪÀ WÀ£À, zÀæªÀ, C¤® gÀÆ¥ÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁqÀÄ.
WÀ£À : ________ ________ ________ ________ ________
zÀæªÀ : ________ ________ ________ ________ ________
C¤® : ________ ________ ________ ________ ________
PɼÀUÉ ºÉ¸Àj¹zÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ UÀÄA¦UÉ ¸ÉÃjzÀªÀÅ JAzÀÄ D¯ÉÆÃa¹ §gÉ.

d
ªÀÄfÓUÉ, ªÉÄÃtzÀ §wÛ, ªÉƸÀgÀÄ, ¹ÃªÉÄJuÉÚ, EzÀÝ®Ä, eÉãÀÄvÀÄ¥Àà, EnÖUÉ ZÀÆgÀÄ,

he
ºÉÆUÉ.

WÀ£À zÀæªÀ C¤®

is
re S
________________ ________________ ________________
B
bl
________________ ________________ ________________
be T
pu
________________ ________________ ________________
K

zÀæªÀåªÀ£ÀÄß WÀ£À, zÀæªÀ ªÀÄvÀÄÛ C¤® - F ªÀÄÆgÀÄ ¹ÜwAiÀÄ°è UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛêÉ.


©

yyWÀ£À ªÀ¸ÀÄÛ«£À°è PÀtUÀ¼ÀÄ ¤¢ðµÀÖªÁV


ªÀÄvÀÄÛ MvÉÆÛvÁÛV eÉÆÃr¸À®ànÖgÀÄvÀÛªÉ.
GzÁºÀgÀuÉ: PÀ®Äè, PÀ©ât EvÁå¢.


to


yyzÀæªÀ ªÀ¸ÀÄÛ«£À°è PÀtUÀ¼ÀÄ WÀ£À ªÀ¸ÀÄÛ
t

«£À°ègÀĪÀ PÀtQÌAvÀ ¸Àé®à «gÀ¼ÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ.


No

GzÁºÀgÀuÉ: ¤ÃgÀÄ ºÁ®Ä, EvÁå¢.

yyC¤® ªÀ¸ÀÄÛ«£À°è PÀtUÀ¼ÀÄ vÀÄA¨Á
«gÀ¼ÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ.
GzÁºÀgÀuÉ: ªÁAiÀÄÄ, ºÉÆUÉ, EvÁå¢.

138
D¯ÉÆÃa¸ÀÄ : ¤Ã£ÀÄ J¯Éè°è C¤® ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß PÀArgÀĪÉ?

ZÀlĪÀnPÉ : MAzÀÄ zÀæªÀ ªÀ¸ÀÄÛ«£À°è PÀtUÀ¼ÀÄ ¸Àé®à «gÀ¼ÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ


JA§ÄzÀ£ÀÄß w½AiÀÄ®Ä MAzÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁr £ÉÆÃqÉÆÃt.
yy MAzÀÄ ©ÃPÀj£À PÀAoÀzÀªÀgÉUÉ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§Ä. D

d
©ÃPÀjUÉ ªÀÄÆgÀÄ UÉÆðUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀÄ. FUÀ ¤ÃgÀÄ

he
ºÉÆgÀ ZÉ®ÄèªÀÅzÀÄ. KPÉ? D¯ÉÆÃa¹ §gÉ.
_______________________________________

is
_______________________________________
re S
yy CzÉà UÁvÀæzÀ ©ÃPÀj£À°è PÀAoÀ¥ÀÇwð ¤ÃgÀÄ vÀÄA§Ä. DUÀ
B
bl
ºÁQzÀ UÉÆðAiÀĵÉÖà ¸ÁªÀiÁ£Àå vÀÆPÀzÀ ¸ÀPÀÌgÉ ¥ÀÅrAiÀÄ£ÀÄß
be T
pu
¤zsÁ£ÀªÁV ©ÃPÀj£À ¤ÃjUÉ ¸ÉÃj¸ÀÄ. ©ÃPÀj£À ¤Ãj£À
K

ªÀÄlÖzÀ°è K£ÁzÀgÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉ D¬ÄvÉ? £ÉÆÃr §gÉ.


_______________________________________
©

_______________________________________

¤ÃgÉÃPÉ
Zɮ谯Áè?
to

¸ÀPÀÌgÉAiÀÄ ¥ÀÅrAiÀÄÄ ¤Ãj£À «gÀ¼ÀªÁzÀ PÀtUÀ¼À ªÀÄzsÀåzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÉÃjPÉÆAqÀ


t

PÁgÀt ¤ÃgÀÄ ºÉÆgÀZɮ谮è.


No

ZÀlĪÀnPÉ : MAzÀÄ UÉÆðAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÃdÄ, vÀmÉÖ, ©ÃPÀgï-»ÃUÉ ¨ÉÃgÉ


PÀqÉUÀ¼À°è ElÄÖ £ÉÆÃqÀÄ. DPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁvÀæzÀ°è ªÀåvÁå¸ÀªÁ¬ÄvÉ?

WÀ£À ªÀ¸ÄÀ ª
Û ÅÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸Àܼz
À °
À z
è ÝÀ gÆ
À CzÀgÀ DPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁvÀæ §zÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.

139
ZÀlĪÀnPÉ : ¤ÃgÀ£ÀÄß ©ÃPÀgï, vÀmÉÖ, ¥Áè¹ÖPï aî.. »ÃUÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ
¥ÁvÉæUÀ¼À°è ºÁQ £ÉÆÃqÀÄ. zÀæªÀzÀ DPÁgÀzÀ°è ªÀåvÁå¸ÀªÁ¬ÄvÉ?
zÀæªÀªÀÅ vÁ¤gÀĪÀ ¥ÁvÉæAiÀÄ DPÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ UÁvÀæzÀ°è
§zÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
ZÀlĪÀnPÉ : HzÀħwÛAiÀÄ£ÀÄß Gj¹, CzÀgÀ ºÉÆUÉAiÀÄ£ÀÄß eÁrAiÉƼÀUÉ
ºÀgÀqÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄ. C¤®ªÀÅ AiÀiÁªÀ DPÁgÀ ºÉÆA¢zÉ?

d
he
C¤®ªÀÅ vÁ¤gÀĪÀ ¥ÁvÉæAiÀÄ vÀÄA¨É¯Áè ºÀgÀqÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ UÁvÀæzÀ°èAiÀÄÆ
§zÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.

is
re S
ZÀlĪÀnPÉ : C¤®UÀ½UÀÆ vÀÆPÀ«zÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß w½AiÀÄ®Ä MAzÀÄ ZÀlĪÀnPÉ
B
ªÀiÁqÉÆÃt.
bl
be T
pu
K
©
to

50cm GzÀÝzÀ PÀrØAiÉÆAzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ. PÀrØAiÀÄ MAzÀÄ vÀÄ¢UÉ UÁ½


t

vÀÄA©zÀ §®Æ£ï ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ vÀÄ¢UÉ UÁ½ vÀÄA§zÀ §®Æ£À£ÀÄß PÀlÄÖ.


No

PÀrØAiÀÄ ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀ°è avÀæzÀ°è PÁt¹zÀAvÉ zÁgÀªÀ£ÀÄß PÀnÖ £ÉÃgÀªÁV »r.


¤Ã£ÉãÀÄ UÀªÀĤ¹zÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß E°è §gÉ.
_______________________________________________
_______________________________________________

140
ZÀlĪÀnPÉ : PɼÀV£À avÀæªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄ. ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ F
ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr £ÉÆÃqÀÄ.

d
is he
re S B
bl
¤ÃgÀÄ vÀÄA©zÀ eÁrAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃgÀÄ vÀÄA©zÀ ¨ÁVzÀ
be T
pu
¸ÀªÀÄvÀ® ¸ÀܼÀzÀ°èlÄÖ UÀªÀĤ¸ÀÄ. eÁrAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄ.
K

zÀæªÀzÀ DPÁgÀªÀÅ ¥ÁvÉæAiÀÄ ¸ÀܼÁªÀPÁ±ÀzÀAvÉ §zÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.


t ©
to
No

ºÉÆUÉ vÀÄA©zÀ eÁr ºÉÆUÉ vÀÄA©zÀ eÁr


£ÉÃgÀªÁV Ej¹gÀĪÀÅzÀÄ NgÉAiÀiÁV Ej¸ÀĪÀÅzÀÄ
C¤®ªÀÅ ¥ÁvÉA
æ iÀÄÄ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉÆ ºÁUÉAiÉÄà ºÀgÀrPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.
141
¨Á DqÉÆÃt
DlPÉÌ ªÉÆzÀ®Ä ¤Ã£ÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÁqïð£À°è §gÉ.
D ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼É¯Áè WÀ£À, zÀæªÀ ªÀÄvÀÄÛ C¤® ªÀ¸ÀÄÛ«UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÁÝVgÀ°.
DªÉÄÃ¯É ¤Ã£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß ¸ÀºÀ¥ÁpUÀ¼ÀÄ ªÀÈvÁÛPÁgÀzÀ°è ¤°è. PÁqïðUÀ¼À£ÀÄß
ªÀÈvÀÛzÉƼÀUÉ C®è°è EqÀÄ. ¤£Àß ¸ÀºÀ¥ÁpAiÉƧâgÀ£ÀÄß ªÀÈvÀÛzÀ ºÉÆgÀUÉ ¤AvÀÄ
¤ªÀÄä£ÀÄß ªÀÈvÀÛzÀ ¸ÀÄvÀÛ Nr¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¹Ãn ºÉÆqÉzÀÄ ¤°è¸À®Ä ºÉüÀÄ. ¹Ãn

d
ºÉÆqÉzÁUÀ ¤ÃªÀÅ ªÀÈvÀÛzÉƼÀUÉ ElÖ PÁqÀÄðUÀ¼À §½ J°è ¨ÉÃPÉAzÀgÀ°è ¤°è.

he
ºÉÆgÀUÉ ¤AvÀ ¤£Àß ¸ÀºÀ¥ÁpAiÀÄÄ WÀ£À, zÀæªÀ, C¤®-F ªÀÄÆgÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ
MAzÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. ¤£Àß «ÄvÀæ WÀ£À JAzÀgÉ WÀ£À ªÀ¸ÀÄÛ«£À ºÉ¸ÀjgÀĪÀ

is
re S
PÁqÀÄðUÀ¼À §½ ¤AvÀªÀgÀÄ Omï. »ÃUÉ Dl ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀÄ. DlzÀ PÉÆ£ÉUÉ
B
bl
G½zÀªÀ¤AzÀ WÀ£À, zÀæªÀ ªÀÄvÀÄÛ C¤® ªÀ¸ÀÄÛ«UÉ MAzÉÆAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉ ºÉý¹,
CªÀ¤UÉ C©ü£ÀAzÀ£É ¸À°è¸ÀÄ.
be T
pu
K
©

¥ÉmÉÆæïï
ÓUÉ ¥É¤
ì¯ï
ªÀÄf
å
£Át
ï
UÁå¸
to

ºÁ®Ä
ÀÄ
¤Ãg
t

ºÉÆ Äè
PÀ®
No


¥ÉnÖUÉ

142
©lÖ ¸ÀܼÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ ¨sÀwð ªÀiÁqÀÄ.

zÀæªÀåUÀ¼À°è ____
¹ÜwUÀ½ªÉÉ.

d
WÀ£À zÀæªÀ C¤®

is he
¤¢ðµÀÖ ¤¢ðµÀÖ
re S
¤¢ðµÀÖ
UÁvÀæ______ UÁvÀæ______ UÁvÀæ______
B
bl
DPÁgÀ_____
GzÁºÀgÀuÉ:
DPÁgÀ_____
GzÁºÀgÀuÉ:
DPÁgÀ_____
GzÁºÀgÀuÉ:
be T
pu
K
©

zÀæªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É GµÀÚzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ

ZÀlĪÀnPÉ : avÀæzÀ°è vÉÆÃj¹gÀĪÀAvÉ MAzÀÄ


¸ÁÖ ö åArUÉ ¯ÉÆúÀzÀ §¼ÉAi À Ä£ÀÄß (PÀ©â t zÀ
to

UÀÄAqÀÄ §¼ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀµÀÄÖ zÉÆqÀØ¢zÀÝgÉ


¸ÁPÀÄ) eÉÆÃr¹. £ÉÃvÁqÀĪÀ PÀ©âtzÀ UÀÄAqÀÄ
t

EgÀĪÀ ¯ÉÆîPÀªÀ£ÀÄß §¼ÉAiÉƼÀUÉ E½©qÀÄ.


No

(²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉ)


yy PÀ©âtzÀ UÀÄAqÀÄ £ÉÃgÀªÁV E½¬ÄvÉ?

143
yy FUÀ PÀ©â t zÀ UÀÄAqÀ£ÀÄß
ZÉ£ÁßV ©¹ ªÀiÁr §¼ÉAiÉƼÀUÉ
E½©qÀÄ. FUÀ PÀ©âtzÀ UÀÄAqÀÄ
§¼ÉAiÉƼÀUÉ E½¬ÄvÉ? KPÉ?

d
is he
re S
ZÀlĪÀnPÉ : MAzÀÄ vÀÄAqÀÄ ªÀÄAdÄUÀqÉØAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ vÀmÉÖAiÀÄ°èlÄÖ, ºÀvÀÄÛ
B
bl
¤«ÄµÀUÀ¼À PÁ® PÁzÀÄ £ÉÆÃqÀÄ.
be T
pu
K
t ©
to

¤Ã£ÀÄ Ej¹zÀ ªÀÄAdÄUÀqÉØAiÀÄ°è K£ÁzÀgÀÆ ªÀåvÁå¸ÀªÁVzÀÝgÉ E°è §gÉ.


No

___________________________________________________

___________________________________________________

____________________________________________________

144
ZÀlĪÀnPÉ : MAzÀÄ ¸ÀtÚ UÁf£À ¨Ál°AiÀÄ°è CzsÀðzÀµÀÄÖ §tÚzÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA©,
MAzÀÄ gÀAzsÀæ«gÀĪÀ ©gÀqÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁPÀÄ. avÀæzÀ°è PÁt¹zÀAvÉ CzÀgÀ M¼ÀUÀqÉ
MAzÀÄ ¸À¥ÀÇgÀ ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀ £À½PÉAiÀÄ£ÀÄß E½ ©qÀÄ.

d
is he
re S
yy ¨Ál®£ÀÄß avÀæ zÀ°è PÁt¹zÀAvÉ PÉÊUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ GgÀĽ¸ÀÄ. FUÀ
B
bl
£À½PÉAiÀÄ°è£À ¤Ãj£À ªÀÄlÖ K£ÁVzÉ JAzÀÄ UÀªÀĤ¹ §gÉ.
be T
pu
____________________________________________________
K

____________________ ________________________________
©

yy ¨Ál®£ÀÄß PÉÊUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ GgÀĽ¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ C°è K£ÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ?


KPÉ?
____________________________________________________
____________________ ________________________________
to

F ªÉÄð£À ZÀlĪÀnPÉUÀ½AzÀ £ÁªÀÅ w½AiÀÄĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ, zÀæªÀåUÀ½UÉ GµÀÚ


vÀUÀÄ°zÁUÀ zÀæªÀåzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉ DUÀÄvÀÛzÉ. GµÀÚ¢AzÀ zÀæªÀåªÀÅ »UÀÄÎvÀÛzÉ. WÀ£À, zÀæªÀ
ªÀÄvÀÄÛ C¤®UÀ¼ÀÄ GµÀÚ¢AzÀ C£ÀÄPÀæªÀĪÁV ºÉZÀÄÑ ºÉZÀÄÑ »UÀÄÎvÀÛªÉ.
t

F PɼÀV£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÉ GµÀÚ vÀUÀÄ°zÁUÀ K£ÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ §gÉ.


No

ªÉÄÃtzÀ §wÛ
C£Àß ªÀiÁqÀ®Ä M¯ÉAiÀÄ
ªÉÄðnÖgÀĪÀ ¥ÁvÉæAiÀÄ°è£À CQÌ

¤ÃgÀÄ

145
ªÀ¸ÀÄÛ«£À ¹Üw §zÀ¯ÁªÀuÉ
MAzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ«UÉ GµÀªÚ À£ÀÄß PÉÆmÁÖUÀ, D ªÀ¸ÀÄÛ«£À GµÀv
Ú ÉAiÀÄ°è KjPÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.
GµÀÚ¢AzÁV zÀæªÀåzÀ ¹ÜwAiÀÄÄ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.
 F PɼÀPÀAqÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è zÀæªÀåzÀ §zÀ¯ÁzÀ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ©lÖ eÁUÀzÀ°è §gÉ.
1. ªÀÄAdÄUÀqÉØAiÀÄ£ÀÄß ©¹ ªÀiÁrzÁUÀ ____________

d
2. ¤ÃgÀ£ÀÄß ©¹ ªÀiÁrzÁUÀ ____________

he
3. ¤ÃgÁ«AiÀÄ£ÀÄß vÀA¥ÀÅ ªÀiÁrzÁUÀ ____________

is
4. ¤ÃgÀ£ÀÄß ¥ÀÇwð vÀA¥ÀÅ ªÀiÁrzÁUÀ ____________
re S
MAzÀÄ zÀª æ ÀåªÀÅ GµÀÚ¢AzÁV vÀ£Àß ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ ¹ÜwUÉ §zÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ
B
bl
ªÀ¸ÀÄÛ«£À ¹Üw §zÀ¯ÁªÀuÉ J£ÀÄßvÁÛgÉ.
be T
pu
C£ÉÃPÀ ªÀ¸ÄÀ U
Û ¼
À ÄÀ GµÀ¢Ú AzÁV WÀ£À ¹Üw¬ÄAzÀ zÀª æ À ¹ÜwUÉ §zÀ¯ÁªÀuA É iÀiÁUÀÄvÀª
Û .É
K

z˻
æ åÀ zÀ ªÉÄÃ¯É GµÀz Ú À ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀĪÁUÀ GµÀv Ú A
É iÀÄ ªÀÄlÖª£À ÄÀ ß CªÀ®A©¹gÀÄvÀÛz.É
GµÀz Ú À KjPɬÄAzÀ WÀ£À zÀª æ ª
À ÁV, zÀª
æ À C¤®ªÁUÀÄvÀzÛ .É ºÁUÉAiÉÄà vÀA¥ÀÅÀ UÉƽ¹zÁUÀ
©

C¤® zÀæªÀªÁV, zÀæªÀ WÀ£ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.


©¹ ©¹ vÀA¥ÀÀÅ vÀA¥ÀÀÅ
ªÀiÁrzÁUÀ ªÀiÁrzÁUÀ ªÀiÁrzÁUÀ ªÀiÁrzÁUÀ
WÀ£À zÀæªÀ C¤® zÀæªÀ WÀ£À
GzÁºÀgÀuÉ :
to

©¹ ªÀiÁrzÁUÀ ©¹ ªÀiÁrzÁUÀ
ªÀÄAdÄUÀqÉØ ¤ÃgÀÄ ¤ÃgÁ«
(WÀ£À) vÀA¥ÀÀÅ ªÀiÁrzÁUÀ (zÀæªÀ) vÀA¥ÀÀÅ ªÀiÁrzÁUÀ (C¤®)
t

ZÀlĪÀnPÉ : MqÉzÀ UÁf£À §¼ÉAiÀÄ vÀÄAqÀ£ÀÄß ¢Ã¥ÀzÀ ©¹UÉ


No

vÁV¹, ¤£ÀUÉ ¨ÉÃPÁzÀ DPÁgÀPÉÌ ¨ÁV¹ gÀnÖ£À ªÉÄÃ¯É CAn¸ÀÄ.


(²PÀëPÀgÀÄ / ¥ÉÇõÀPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ)

ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ©¹ªÀiÁrzÁUÀ CªÀÅ »UÀÄÎvÀÛªÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß »A¢£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀ¢AzÀ


¤Ã£ÀÄ w½¢gÀĪÉ.
146
ZÀlĪÀnPÉ : PÀªÀiÁägÀ E®èªÉà PÁSÁð£ÉUÀ¼À°è
¯ÉÆúÀªÀ£ÀÄß ©¹ªÀiÁr CzÀ£Éß §rzÀÄ ¨ÉÃPÁzÀ
DPÁgÀPÉÌ §zÀ¯Á¬Ä¹PÉƼÀÄîªÀgÀÄ.

PÀ©âtªÀ£ÀÄß KPÉ ©¹ ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ?


D¯ÉÆÃa¹ §gÉ.

d
he
______________________________________________________

is
______________________________________________________
re S
GµÀÚªÀÅ MAzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ«UÉ ªÀUÁðªÀuÉ DUÀÄvÀÛzÉ.
B
bl
GzÁºÀgÀuÉ : §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß E¹Ûç ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
be T
pu
 GµÀÚ¢AzÀ ªÀ¸ÀÄÛ«£À¯ÁèzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ½UÉ GzÁºÀgÀuÉ §gÉ.
K

____________________________________________________
©

____________________________________________________
GvÀàvÀ£À :
¥ÀæAiÉÆÃUÀ : ¨Á¶àÃPÀgÀt vÀmÉÖAiÉÆAzÀgÀ°è £Áå¥ÀÛ°Ã£ï ºÀwÛAiÀÄ
(£ÀĹUÀ½UÉ) GAqÉUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ. avÀæzÀ°è ©gÀÄqÉ
vÉÆÃj¹gÀĪÀAvÉ vÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ UÁf£À vÀ¯É PɼÀUÁzÀ
D°PÉ
D°PÉAiÀÄ£ÀÄß EqÀÄ. D°PÉAiÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ
to

£Áå¥sÀ۰ãï
vÀÄ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÀwÛ¬ÄAzÀ ªÀÄÄaÑ, ¤zsÁ£ÀªÁV £Áå¥sÀ۰ãï
D« ºÀgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ
vÀmÉÖ A iÀÄ£ÀÄß ©¹ªÀiÁqÀÄ. GµÀÚ ºÉZÁÑ z ÀAvÉ
t

«Ä±Àæ t zÀ°è g ÀĪÀ £Áå¥ÀÛ ° ãï GAqÉUÀ¼ÀÄ


No

©½ D« gÀÆ¥ÀzÀ°è D°PÉAiÀÄ M¼À¨sÁUÀzÀ°è ¨Á¶àÃPÀ g À t


vÀmÉÖ
¸ÀAUÀæºÀªÁUÀÄvÀÛªÉ. ©¹ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤°è¹zÁUÀ
K£Á¬ÄvÀÄ?«ÃQë¹ §gÉ.
§£Àðgï

___________________________________________
___________________________________________
147
GµÀÚ¢AzÀ WÀ£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä zÀæªÀ ¹ÜwUÉ, £ÀAvÀgÀ zÀæªÀ ¹Üw¬ÄAzÀ
C¤®¹ÜwUÉ §zÀ¯ÁUÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÉ PÉ®ªÀÅ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÀA¥ÀÀÅ ªÀiÁrzÁUÀ D« CxÀªÁ
C¤® ¹ÜwAiÀÄ ªÀ¸ÄÀ ÛU¼À ÄÀ ªÉÆzÀ®Ä zÀª
æ À ¹ÜwUÉ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ WÀ£¹ À ÜwUÉ §zÀ¯ÁUÀÄvÀÛªÉ
JAzÀÄ ¤£ÀUÉ w½¢zÉ. DzÀgÉ PÉ®ªÀÅ WÀ£ª À ¸
À ÄÀ U
Û ¼
À ÄÀ GµÀ¢
Ú AzÀ zÀª
æ ¹
À ÜwUÉ §zÀ¯ÁUÀÄvÀª
Û .É
WÀ£À ¹ÜwAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ £ÉÃgÀªÁV C¤®¹ÜwUÉ ªÀÄvÀÄÛ C¤® ¹Üw¬ÄAzÀ £ÉÃgÀªÁV
WÀ£À ¹ÜwUÉ ªÀ¸ÀÄÛ §zÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß GvÀàvÀ£À J£ÀÄߪÀgÀÄ.

d
GzÁºÀgÀuÉ : PÀ¥ÀÇðgÀ, CAiÉÆÃr£ï.

he
D¯ÉÆÃa¸ÀÄ : ©ÃgÀÄ«£À°èlÖ £Áå¥À۰ãï GAqÉ (WÀ£ÀªÀ¸ÀÄÛ) PÉ® ¢£ÀUÀ¼À
§½PÀ K£ÁUÀÄvÀÛzÉ? KPÉ?

is
re S
ZÀlĪÀnPÉ :
B
bl
 MAzÀÄ ªÉÄÃtzÀ §wÛAiÀÄ£ÀÄß Gj¸ÀÄ, MAzÀÄ ¤«ÄµÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÄÃtªÀÅ

K£ÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ UÀªÀĤ¸ÀÄ. UÀªÀĤ¹zÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÄÃtzÀ §wÛAiÀÄ£ÀÄß


be T
pu
£ÀA¢¸ÀÄ, PÀgÀVzÀ ªÉÄÃt ¥ÀÅ£ÀB K£ÁUÀÄwÛzÉ JAzÀÄ UÀªÀĤ¹ §gÉ.
K

__________________________________________________
©

__________________________________________________
 EªÀÅUÀ½UÉ GzÁºÀgÀuÉ ¤ÃqÀÄ. (²PÀëPÀgÀÄ / ¥ÉÇõÀPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉ)
©¹ vÀA¥ÀÅ
WÀ£À zÀæªÀ WÀ£À
to

©¹ vÀA¥ÀÅ
WÀ£À C¤® WÀ£À
t

gÁ²
No

ZÀlĪÀnPÉ : ¤£Àß ±Á¯ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀÆPÀzÀ AiÀÄAvÀæzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ, ®¨sÀåªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À


vÀÆPÀªÀ£ÀÄß UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj C¼ÉzÀÄ £ÉÆÃr §gÉ. (GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄ)

CQÌ qÀ¸ÀÖgï PÀqÀ¯ÉPÁ¬Ä

5 kg

148
MAzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ«£À°è CqÀPÀªÁVgÀĪÀ PÀtUÀ¼À N¢-w½
ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß gÁ² (zÀæªÀågÁ²) J£ÀÄߪÀgÀÄ. EzÀ£ÀÄß
vÀÆPÀzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½AiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ. gÁ²AiÀÄ yy1000 mg = 1g
CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀiÁ£À Q¯ÉÆUÁæªÀiï (kg). yy1000 g = 1 kg
yy100 kg = 1 quintal
yy1000 kg = 1 ton

d
he
ZÀlĪÀnPÉ : »A¢£À PÁ®zÀ°è ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß C¼ÉAiÀÄ®Ä §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ
¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À §UÉÎ »jAiÀÄjAzÀ PÉý §gÉ. (GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄ)

is
re S
CQÌ - ¥ÁªÀÅ
B
bl
be T
pu
K

¸ÁAzÀævÉ
©

ºÀwÛAiÀÄÄ ºÀUÀÄgÀªÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ©âtªÀÅ ¨sÁgÀªÁVzÉ - JAzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV


ºÉüÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? E°è §gÉ.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
¸ÀªÀÄUÁvÀæzÀ JgÀqÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÀÆPÀ ªÀiÁrzÁUÀ MAzÀgÀ vÀÆPÀ ºÉZÁÑV
to

ªÀÄvÉÆÛAzÀgÀ vÀÆPÀ PÀrªÉÄAiÀiÁV PÁt§ºÀÄzÀÄ. vÀÆPÀ PÀrªÉÄ EgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛ«£À


¸ÁAzÀævÉ PÀrªÉÄ JAvÀ®Æ, ºÉZÀÄÑ vÀÆPÀ«gÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛ«£À ¸ÁAzÀævÉ ºÉZÀÄÑ JAvÀ®Æ
ºÉüÀÄvÉÛêÉ.
t
No

ZÀlĪÀnPÉ : MAzÀÄ UÁf£À eÁrAiÀÄ°è MAzÀÄ ¯ÉÆÃl ¤ÃgÀÄ


ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¯ÉÆÃl JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ºÁPÀÄ. ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JuÉÚ ¨ÉÃgÉ
¨ÉÃgÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. KQgÀ§ºÀÄzÀÄ?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

149
D¯ÉÆÃa¸ÀÄ : 1 kg ºÀwÛ ªÀÄvÀÄÛ 1 kg PÀ©ât-EªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ
ºÉaÑ£À ¨sÁgÀ ºÉÆA¢zÉ? .

MAzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ«£À KPÀªÀiÁ£À UÁvÀæzÀ°ègÀĪÀ gÁ²AiÉÄà ¸ÁAzÀævÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV


C¤® ªÀ¸ÄÀ Û«VAvÀ zÀª æ À ªÀ¸ÄÀ Û«£À ¸ÁAzÀv
æ A
É iÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀª
æ À ªÀ¸ÄÀ Û«VAvÀ WÀ£À ªÀ¸ÄÀ Û«£À

d
¸ÁAzÀævÉAiÀÄÄ ºÉaÑgÀÄvÀÛzÉ.

he
1 WÀ£Àcm UÁvÀz æ À°è£À ªÀ¸ÀÄÛ«£À gÁ²AiÀÄ£ÀÄß (g £À°è vÀÆPÀ) D ªÀ¸ÀÄÛ«£À ¸ÁAzÀv æ É
J£ÀÄߪÀgÀÄ. ¸ÁAzÀævÉAiÀÄ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀiÁ£À kg/m (Q¯ÉÆUÁæA / PÀÆå©Pï
3

is
«ÄÃlgï).
re S
ZÀlĪÀnPÉ : PÀrªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÀÄÑ ¸ÁAzÀævÉAiÀÄļÀî ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¥ÀnÖ ªÀiÁqÀÄ.
B
bl(UÁvÀæ MAzÉà vÉgÀ£ÁVgÀĪÀAvÉ UÀªÀĤ¸ÀÄ).
be T
pu
PÀrªÉÄ JuÉÚ
K

¸ÁAzÀævÉ
ºÉZÀÄÑ ¤ÃgÀÄ
©

¸ÁAzÀævÉ

MvÀÛqÀ
ZÀlĪÀnPÉ : MAzÀÄ ¥ÁvÉæAiÀÄ°è ¤ÃgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ. MAzÀÄ ¨ÉèÃqÀ£ÀÄß ¤Ãj£À
to

ªÉÄÃ¯É ¸ÀªÀiÁ£ÁAvÀgÀªÁV EqÀÄ. CzÀÄ vÉîÄvÀÛzÉ. EzÉà ¨ÉèÃqÀ£ÀÄß ¤Ãj£À ¥ÁvÀ½UÉ


®A§ªÁV ElÄÖ £ÉÆÃqÀÄ. DUÀ K£ÁUÀÄvÀÛzÉ?
(²PÀëPÀgÀÄ / ¥ÉÇõÀPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉèÃqÀ£ÀÄß JZÀÑjPɬÄAzÀ §¼À¸ÀÄ.)
t
No

_____________________________________________
_____________________________________________
150
¨ÉèÃqï£À gÁ² MAzÉà EzÀÝgÀÆ, ¸ÀªÀiÁ£ÁAvÀgÀªÁV Ej¹zÁUÀ vÉð, ¥ÁvÀ½UÉ
®A§ªÁV Ej¹zÁUÀ ªÀÄļÀÄUÀÄvÀÛzÉ.
¨É è à qÀ £ À Ä ß ¸À ª À i Á£ÁAvÀ g À ª ÁV Ej¹zÁUÀ CzÀ g À gÁ² eÁ¹Û eÁUÀ z À ° è
ºÀgÀrPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. E°è ªÀÄÆ®ªÀiÁ£À «¹ÛÃtðPÉÌ ©Ã¼ÀĪÀ gÁ²AiÀÄÄ PÀrªÉÄ EgÀÄvÀÛzÉ.
DzÀÝjAzÀ vÉîÄvÀÛzÉ.
¨ÉèÃqÀ£ÀÄß ¥ÁvÀ½UÉ ®A§ªÁV Ej¹zÁUÀ CzÀÄ ªÀÄļÀÄUÀÄvÀÛzÉ. gÁ²AiÀÄÄ ¸ÀtÚ

d
eÁUÀzÀ°è ºÀgÀrPÉƼÀÄîªÀÅzÀjAzÀ CzÀÄ ªÀÄļÀÄUÀÄvÀÛzÉ. E°è ¥ÀjuÁªÀĪÀÅ KPÀªÀiÁ£À

he
«¹ÛÃtðzÀ ªÉÄðgÀĪÀ gÁ²AiÀÄ£ÀÄß CªÀ®A©¹gÀÄvÀÛzÉ. EzÀ£Éß MvÀÛqÀ J£ÀÄßvÉÛêÉ.
MAzÀÄ KPÀªÀiÁ£À ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæAiÉÆÃV¸À®àqÀĪÀ §®ªÉà MvÀÛqÀ.

is
re S
ZÀlĪÀnPÉ : ¤ÃgÀÄ vÀÄA©zÀ UÁf£À eÁrAiÉƼÀUÉ
B
MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß ¤zsÁ£ÀªÁV ºÁPÀÄ.
bl
yy¤Ã£ÀÄ UÀªÀĤ¹zÀÝ£ÀÄß E°è §gÉ.
be T
pu
_____________________________________
K

_____________________________________
©

¤ÃgÀÄ vÀÄA©zÀ E£ÉÆßAzÀÄ UÁf£À eÁrAiÉƼÀUÉ MtVzÀ ªÀÄgÀzÀ MAzÀÄ


¸ÀtÚ vÀÄAqÀ£ÀÄß ºÁPÀÄ.
yy¤Ã£ÀÄ UÀªÀĤ¹zÀÝ£ÀÄß E°è §gÉ.
__________________________________
__________________________________
t to

ªÀ¸ÀÄÛ ¤ÃjUÉ ©zÁÝUÀ, CzÀÄ PɼÀªÀÄÄR §®ªÀ£ÀÄß ¥ÀæAiÉÆÃV¸ÀÄvÀÛzÉ. CzÉÃ


No

¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¤ÃgÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ«£À ªÉÄÃ¯É ªÉÄîÄäR §® ¥ÀæAiÉÆÃV¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÉÄîÄäR


vÀ¼ÀÄ eÁ¹ÛAiÀiÁzÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛªÀÅ ¤Ãj£À ªÉÄÃ¯É vÉîÄvÀÛzÉ. F ªÉÄîÄäRªÁV vÀ¼ÀÄîªÀ
§®PÉÌ ¥ÀèªÀ£ÀvÉ J£ÀÄߪÀgÀÄ.
¤Ãj£À ªÉÄÃ¯É vÉîĪÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ £Á®ÄÌ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ §gÉ.
1. _______________________ 2. _______________________
3. _______________________ 4. _______________________

151
ZÀlĪÀnPÉ : MAzÀÄ UÁf£À eÁrUÉ avÀæzÀ°è
PÁt¹zÀAvÉ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§Ä. £ÀAvÀgÀ UÉÆð,
£Átå, MtVzÀ J¯É, MtVzÀ ªÀÄgÀzÀ vÀÄAqÀÄ,
¸ÁÖç EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀÄ. ¤Ã£ÀÄ ¤ÃjUÉ
ºÁQzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼É¯Áè K£ÁzÀªÀÅ JAzÀÄ ¤£Àß
¸ÉßûvÀjUÉ UÀªÀĤ¹, ºÉüÀ®Ä w½¸ÀÄ.

d
he
ºÀ®ªÀÅ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¤Ãj£À°è vÉîÄvÀÛªÉ. ºÁUÉAiÉÄà ºÀ®ªÀÅ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄUÀÄvÀÛªÉ.

ZÀlĪÀnPÉ : ¤£ÀUÉ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ PÉ®ªÀÅ ¸ÀtÚ ¥ÀÅlÖ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãj£À°è ºÁPÀÄ. ¤Ã£ÀÄ

is
re S
¤ÃjUÉ ºÁQzÀ AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ K£ÁzÀªÀÅ JAzÀÄ PɼÀUÉ §gÉ.
B
bl
¤Ãj£À°è vÉðzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄVzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ
be T
pu
K

_________________ _________________
©

_________________ _________________
_________________ _________________
_________________ _________________
_________________ _________________
t to

D¯ÉÆÃa¸ÀÄ :
No

∙ vÉ¥ÀàªÀÅ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄUÀĪÀÅ¢®è. KPÉ?


∙ ªÀÄgÀzÀ ºÀ®UÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV¹
EqÀÄvÁÛgÉ? KPÉ?

152
ZÀlĪÀnPÉ : JgÀqÀÄ UÁf£À eÁrUÀ¼À°è avÀæzÀ°è PÁt¹zÀAvÉ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§Ä.
MAzÀÄ eÁrUÉ ¸ÀPÀÌgÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ eÁrUÉ E¢Ý®Ä ¥ÀÅrAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ PÀ®Q.

d
is he
re S
¸ÀPÀÌgÉ ªÀÄvÀÄÛ EzÀݮĥÀÅr ¤Ãj£À°è PÀgÀVvÉÃ? UÀªÀĤ¹, E°è §gÉ.
B
bl
___________________________________________________
be T
pu
___________________________________________________
K

PÉ®ªÀÅ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¤Ãj£À°è PÀgÀUÀÄvÀÛªÉ. EzÀ£ÀÄß «°Ã£ÀvÉ J£À߯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. E£ÀÄß


©

PÉ®ªÀÅ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¤Ãj£À°è PÀgÀUÀĪÀÅ¢®è.


ZÀlĪÀnPÉ : E°è PÉÆnÖgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃjUÉ ºÁQ PÀzÀr £ÉÆÃqÀÄ. ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ
K£ÁzÀªÀÅ JAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÀ°è §gÉ.
G¥ÀÅà, ªÀÄgÀ¼ÀÄ, ¸ÀPÀÌgÉ, ¹ÃªÉÄJuÉÚ,CgÀ²£À ºÀÄr,PÀ®Äè, PÀ®Äè¸ÀPÀÌgÉ, vÉAV£ÉuÉÚ, ºÁ®Ä.
¤Ãj£À°è («°Ã£ÀªÁzÀ) PÀgÀVzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¤Ãj£À°è («°Ã£ÀªÁUÀzÀ) PÀgÀUÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ
to

_________________ _________________
t
No

_________________ _________________
_________________ _________________
_________________ _________________
_________________ _________________

153
ZÀlĪÀnPÉ : PɼÀUÉ ¤ÃrzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉ.

ÀÄ
E¯Éèã ...?
ÀÄ°.
§gÉAi

d
is he
re S B
bl
be T
pu
K
©


ªÀÄļÀÄV À Ä ß
¼À£
ª À ¸ À Ä Û U À ¯É?
§gÉAiÀÄ
t to
No

154
ÁUÀzÀ
¯ÉèãÀÄ «°Ã£Àª ¼ÀÄ
E z À g À ? ªÀ¸ÀÄÛUÀ
à £ À ª ÁVzÉ Äw ÛªÉAiÀįÁè!
«° PÁt

d
is he
re S B
bl
be T
pu
K
©

! DºÁ! JµÉÆÖAzÀÄ !
to

§UÉAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß
CjvÀÄPÉÆAqɪÀÅ.
t
No

PÀtUÀ¼À eÉÆÃqÀuÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹ zÀæªÀåªÀ£ÀÄß WÀ£À, zÀæªÀ ªÀÄvÀÄÛ C¤® JA§


ªÀÄÆgÀÄ ¨sËwPÀ ¹ÜwUÀ¼°À è UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛêÉ. EzÀ®èzÉ zÀª
æ åÀ ªÀ£ÄÀ ß zsÁvÀÄUÀ¼ÄÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛU¼
À ÄÀ
ªÀÄvÀÄÛ «Ä±ÀætUÀ¼ÉAzÀÄ «AUÀr¸À§ºÀÄzÀÄ. F ªÀVÃðPÀgÀtzÀ §UÉÎ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄÄA¢£À
¥ÁoÀzÀ°è w½AiÀÄĪÉ.


155
¥ÁoÀ - 12
zsÁvÀÄ, ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ «Ä±ÀætUÀ¼ÀÄ
£ÁªÀÅ ¢£À¤vÀå C£ÉÃPÀ zÀæªÀåUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀÄvÉÛêÉ. ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ°è zÉÆgÉAiÀÄĪÀ F
zÀæªÀåUÀ¼ÀÄ CtÄUÀ½AzÀ CxÀªÁ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ CtÄUÀ½AzÀ PÀÆrªÉ. F ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ
CtÄUÀ¼À£ÀÄß «¨sÀf¹zÁUÀ ªÀÄÆ®zsÁvÀÄUÀ¼ÀÄ ¹UÀÄvÀÛªÉ. F ªÀÄÆ®zsÁvÀÄ«£À CvÀåAvÀ

d
aPÀÌ WÀlPÀªÉà ¥ÀgÀªÀiÁtÄ. ¥ÀgÀªÀiÁtĪÀÅ ªÀÄÆ®zsÁvÀÄ«£À CzÉà UÀÄtUÀ¼ÀļÀî CvÀåAvÀ

he
aPÀÌ WÀlPÀªÁVzÉ. PÉ®ªÀÅ ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ªÀÄvÉÆÛAzÀgÉÆqÀ£É ¸ÉÃj ¨ÉÃgÉ
¨ÉÃgÉ zÀæªÀåUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ. zÀæªÀåzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß zsÁvÀÄ,

is
¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ «Ä±ÀætUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ ªÀVðÃPÀj¸À¯ÁVzÉ.
re S B
bl
F ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß PÀ°vÀ £ÀAvÀgÀ ¤Ã£ÀÄ,
ƒƒ zÀæªÀåªÀ£ÀÄß zsÁvÀÄ, ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ «Ä±ÀætUÀ¼ÁV ªÀVÃðPÀj¸ÀĪÉ.
be T
pu
ƒƒ zsÁvÀÄ, ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ «Ä±ÀætUÀ¼À £ÀqÀĪÀt ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÉ.
K

zsÁvÀÄUÀ¼ÀÄ
©

zsÁvÀÄUÀ¼ÄÀ Cwà ¸ÀÆPÀöë ä PÀtUÀ½AzÁVªÉ. EªÀÅUÀ¼ÄÀ MAzÉà ®PÀt


ë zÀ PÀtUÀ½AzÁVªÉ.
GzÁºÀgÀuÉ : DQìd£ï __ O
ºÉÊqÉÆæÃd£ï __ H
to

zsÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÁ¸ÁAiÀĤPÀªÁV «¨sÀf¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è ºÁUÀÆ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ


zsÁvÀÄUÀ½AzÀ ¸ÀA±Éèö¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
t

PÉ®ªÀÅ zsÁvÀÄUÀ¼ÄÀ £ÉʸÀVðPÀªÁV ®¨såÀ «zÀÝg,É E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ zsÁvÀÄUÀ¼£


À ÄÀ ß PÀÈvÀPª
À ÁV
No

¸ÀȶָÀ¯ÁVzÉ.
GzÁºÀgÀuÉ : £ÉʸÀVðPÀ zsÁvÀÄ __ a£Àß
PÀÈvÀPÀ zsÁvÀÄ __ ¥ÀèÅmÉÆäAiÀĪÀiï

zsÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¯ÉÆúÀUÀ¼ÉAzÀÄ «AUÀr¸À¯ÁVzÉ. ¯ÉÆúÀ


C¯ÉÆúÀUÀ¼À §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À vÀgÀUÀwUÀ¼À°è w½AiÀÄĪÉ.

156
¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼ÀÄ
JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ gÁ¸ÁAiÀĤPÀªÁV ¸ÀAAiÉÆÃd£É ºÉÆA¢zÁUÀ
¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ªÀ¸ÀÄÛ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ°è «©ü£Àß zsÁvÀÄUÀ¼À ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼À
¸ÀªÀÄƺÀUÀ½gÀÄvÀÛªÉ.
JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ zsÁvÀÄUÀ¼ÀÄ gÁ¸ÁAiÀĤPÀªÁV ¤¢ðµÀÖ C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°è

d
¸ÀAAiÉÆÃUÀUÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ ®PÀëtzÀ ªÀ¸ÀÄÛªÁzÀ°è CzÀPÉÌ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛªÀ¸ÀÄÛ J£À߯ÁUÀÄvÀÛzÉ.

he
GzÁºÀgÀuÉ : ¤ÃgÀÄ - H2O
ºÉÊqÉÆd
æ £ï ªÀÄvÀÄÛ DQìd£ï 2:1 C£ÀÄ¥ÁvÀz°
À è gÁ¸ÁAiÀĤPÀªÁV ¸ÀAAiÉÆÃUÀUÆ
É AqÀÄ

is
re S
GAmÁzÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛªÉà ¤ÃgÀÄ.
B
bl
¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸À®Ä CtĸÀÆvÀæªÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀgÀÄ.
be T
pu
N¢-w½ : CtÄ«£À°ègÀĪÀ ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼À ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß gÁ¸ÁAiÀĤPÀ
K

¸ÀAPÉÃvÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÆa¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß CtĸÀÆvÀæ J£ÀÄߪÀgÀÄ.


©

CtĸÀÆvÀæªÀÅ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ªÀ¸ÀÄÛ AiÀiÁªÀ zsÁvÀÄUÀ½AzÀ PÀÆrzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß


w½¸ÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ªÀ¸ÀÄÛªÀÅ CzÀgÀ ªÀÄÆ® WÀlPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅ¢®è.
to

GzÁºÀgÀuÉ : ¸ÀPÀÌgÉAiÀÄÄ PÁ§ð£ï, ºÉÊqÉÆæÃd£ï ªÀÄvÀÄÛ DQìd£ï¤AzÁVzÉ.


DzÀgÉ ¸ÀPÌÀ gA
É iÀÄ°è EªÀÅUÀ¼À AiÀiÁªÀ ®PÀëtUÀ¼Æ
À EgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛU¼
À À WÀlPÀU¼
À £
À ÄÀ ß
t

¸ÀÄ®¨sÀªÁV «¨sÀf¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅ¢®è.


No

N¢-w½ : ¢£À¤vÀå §¼À¸ÀĪÀ ¸ÉÆÃrAiÀĪÀiï PÉÆèÃgÉÊqï (G¥ÀÅà)C£ÀÄß


vÉUÉzÀÄPÉÆ. EzÀÄ ¸ÉÆÃrAiÀĪÀiï ªÀÄvÀÄÛ PÉÆèÃj£ï¤AzÀ GAmÁzÀ
¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ª ÁVzÉ. ¸ÉÆÃrAiÀĪÀiï ªÀÄvÀÄÛ PÉÆè à j£ï JgÀqÀÆ
«µÀAiÀÄÄPÀÛªÁzÀgÀÆ CªÀÅUÀ¼À ¸ÀAAiÉÆÃUÀ¢AzÀ GAmÁzÀ G¥ÀÅà
«µÀAiÀÄÄPÀÛªÁVgÀĪÀÅ¢®è. EzÀ£ÀÄß ¤vÀå fêÀ£ÀzÀ°è §¼À¸ÀÄvÉÛêÉ.

157
«Ä±ÀætUÀ¼ÀÄ
£ÀªÀÄä ¢£À¤vÀåzÀ fêÀ£ÀzÀ°è ºÀ®ªÀÅ «Ä±ÀætUÀ¼À£ÀÄß PÁtÄvÉÛêÉ. «Ä±ÀætUÀ¼ÀÄ
JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÁVªÉ.
JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ (zsÁvÀÄUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼ÀÄ) AiÀiÁªÀÅzÉÃ
C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°è ¸ÉÃj¸À®àmÁÖUÀ, CªÀÅ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁUÀzÉ vÀªÀÄä ªÀÄÆ®

d
®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß G½¹PÉÆArzÀÝ°è D ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß «Ä±Àæt J£ÀÄßvÉÛêÉ.

he
GzÁºÀgÀuÉ : ªÀÄtÄÚ - ªÀÄgÀ¼ÀÄ, eÉÃrªÀÄtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ®ªÀÅ §UÉAiÀÄ ®ªÀtUÀ¼ÀÄ
ºÁUÀÆ ¸À¸åÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætU
 ¼
À À CªÀ±ÃÉ µÀU¼
À À «Ä±Àt
æ ªÁVzÉ.

is
re S
©lÖ eÁUÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ ¨sÀwð ªÀiÁqÀÄ.
B
bl
1. zsÁvÀÄ«£À°è MAzÉà jÃwAiÀÄ __________ UÀ¼À ¸ÀªÀÄƺÀ«gÀÄvÀÛzÉ.
be T
pu
2. ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ªÀ¸ÀÄÛ«£À°è «©ü£Àß __________ ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼À ¸ÀªÀÄƺÀ«gÀÄvÀÛzÉ.
K

3. ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ªÀ¸ÀÄÛ JAzÀgÉ _____________________________________


©

__________________________________________________________
__________________________________________________________

4. «Ä±Àæt JAzÀgÉ ___________________________________________


to

_________________________________________________________
_________________________________________________________
t
No

5. EªÀÅUÀ½UÉ ¥ÀæwAiÉÆAzÀPÀÆÌ 5 GzÁºÀgÀuÉ PÉÆqÀÄ (²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉ).


zsÁvÀÄ ________ ________ ________ ________ ________

¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ________ ________ ________ ________ ________

«Ä±Àæt ________ ________ ________ ________ ________

158
zsÁvÀÄ, ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ «Ä±ÀætUÀ¼ÀÄ WÀ£À, zÀæªÀ CxÀªÁ C¤®UÀ¼ÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ.

zsÁvÀÄ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ «Ä±Àæt

WÀ£À PÀ©ât ¸ÀPÀÌgÉ ªÀÄtÄÚ

zÀæªÀ ¥ÁzÀgÀ¸À ¤ÃgÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ ¤ÃgÀÄ

d
PÁ§ð£ï qÉÊDPÉìöÊqï

he
C¤® DQìd£ï (PÉÆoÀrAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå UÁ½
GµÀÚvÉAiÀÄ°è)

is
re S
¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ «Ä±ÀætUÀ¼À £ÀqÀĪÀt ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼ÀÄ
B
bl ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼ÀÄ «Ä±ÀætUÀ¼ÀÄ
be T
pu
1. JgÀqÀÄ CxÀªÁ JgÀqÀQÌAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉaÑ£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ
K

zsÁvÀÄUÀ¼ÀÄ gÁ¸ÁAiÀĤPÀªÁV ¨ÉgÉvÁUÀ ¨sËwPÀªÁV ¨ÉgÉvÁUÀ «Ä±ÀætUÀ¼ÀÄ


©

¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼ÀÄ GAmÁUÀÄvÀÛªÉ. GAmÁUÀÄvÀÛªÉ.


2. ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼À WÀlPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¤¢ðµÀÖ «Ä±ÀætzÀ WÀlPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ
C£ÀÄ¥ÁvÀ CxÀªÁ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¥ÀæªÀiÁtzÀ°èAiÀiÁzÀgÀÆ
¨ÉgÉwgÀÄvÀÛªÉ. ¨ÉgÉwgÀ§ºÀÄzÀÄ.
3. ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼À WÀlPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ «Ä±ÀætzÀ WÀlPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ
to

MAzÀÄUÀÆrzÀ £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä ªÀÄÆ® vÀªÀÄä ªÀÄÆ® ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß


®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß G½¹PÉÆArgÀĪÀÅ¢®è. G½¹PÉÆArgÀÄvÀÛªÉ.
t
No

4. ¸ÀAAiÀÄÄPÀU
Û ¼
À À WÀlPÀ ªÀ¸ÄÀ U
Û ¼
À £
À ÄÀ ß «Ä±ÀætzÀ WÀlPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀ¼À
¸Àg¼
À ªÀ ÁV (gÁ¸ÁAiÀĤPÀ «zsÁ£ÀUÀ½AzÀ «¨sÀf¸À§ºÀÄzÀÄ.
QæAiÉÄUÀ½®èz)É «¨sfÀ ¸À®Ä ¸ÁzsåÀ «®è.



159
¥ÁoÀ - 13
«¸ÀäAiÀÄ ±ÀQÛ
£ÁªÀÅ ªÁ¹¸ÀĪÀ «±ÀéªÀÅ zÀæªÀå ªÀÄvÀÄÛ ±ÀQÛ¬ÄAzÁVzÉ JAzÀÄ »A¢£À ¥ÁoÀzÀ°è
w½¢gÀĪÉ. ªÀiÁ£Àªg À ÄÀ ¥Àj¸Àgz À À MAzÀÄ ¨sÁUÀ. ¥Àj¸Àgz
À À C£ÉÃPÀ ¸Áé¨Ás «PÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼£
À ÄÀ ß
ªÀiÁ£ÀªÀgÀÄ CxÀðªÀiÁrPÉÆArzÁÝgÉ. ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è PÀAqÀÄ §gÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ½UÉ

d
PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÁÝgÉ. ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ°è£À «¸ÀäAiÀÄUÀ½UÉ

he
ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV D¯ÉÆÃa¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°wzÁÝgÉ. £ÁªÀÅ ¢£À¤vÀå §®, PÉ®¸À, ±ÀQÛ JA§
¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀÄwÛgÀÄvÉÛêÉ. EªÀÅ K£ÀÄ? EzÀgÀ §UÉÎ w½AiÉÆÃt.

is
re S
F ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß PÀ°vÀ £ÀAvÀgÀ ¤Ã£ÀÄ,
B
ƒƒ
ƒƒ
bl
PÉ®¸À ¥ÀzÀzÀ CxÀð w½AiÀÄĪÉ.
be T

PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ±ÀQÛ CªÀ±ÀåPÀ JAzÀÄ w½AiÀÄĪÉ.


pu
ƒƒ ±ÀQÛAiÀÄ ««zsÀ gÀÆ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉƼÀÄîªÉ ªÀÄvÀÄÛ ««zsÀ gÀÆ¥ÀzÀ ±ÀQÛUÀ¼À
K

G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ½UÉ GzÁºÀgÀuÉ ¤ÃqÀĪÉ.


ƒƒ ±ÀQÛAiÀÄÄ MAzÀÄ gÀÆ¥À¢AzÀ E£ÉÆßAzÀÄ gÀÆ¥ÀPÉÌ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß
©

UÀÄgÀÄw¸ÀĪÉ.
ƒƒ ±ÀQÛAiÀÄ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÉ.
PÉ®¸À
£ÀªÀÄä ¢£À¤vÀå ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV PÉý §gÀĪÀ ¥ÀzÀ PÉ®¸À. DzÀgÉ
to

PÉ®¸À JA§ ¥ÀzÀPÉÌ ¤RgÀªÁzÀ CxÀð«zÉ.


t
No

ªÉÄð£À avÀæzÀ°è gÀªÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀ²ÃzÁ E§âgÀÆ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀǪÀðPÀªÁV §®


¥ÀæAiÉÆÃV¹ ZÀlĪÀnPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. gÀªÉÄñÀ ¨Á«¬ÄAzÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÉÃzÀĪÀ PÉ®¸À
¥ÀÇgÉʸÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ gÀ²ÃzÁ JµÀÄÖ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÆ UÉÆÃqÉ ZÀ°¸À¯ÁgÀzÀÄ.
160
ªÀ¸ÀÄÛ«£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÁzÀ §®ªÀÅ D ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß CzÉà ¢QÌ£À°èAiÉÄÃ
ZÀ°¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀgÉ PÉ®¸À DVzÉ JAzÀÄ CxÀð.

ZÀlĪÀnPÉ : ¤Ã£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ 5 PÉ®¸ÀUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ §gÉ.


(GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄ)

yy ¤ÃgÀÄ vÀgÀĪÀÅzÀÄ.

d
he
yy ____________________________________________________

yy ____________________________________________________

is
re S B
bl
yy ____________________________________________________
be T
pu
yy ____________________________________________________
K
©

yy ____________________________________________________

ªÉÄð£À J¯Áè PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ §® ¥ÀA


æ iÉÆÃV¹ ªÀiÁrgÀĪÉ. MAzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ«£À
ªÉÄÃ¯É §® ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÁzÀgÉ, CzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ«£À ¸ÁÜ£À¥À®èl ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. PÉ®¸ÀªÀÅ
ªÀ¸ÀÄÛ«£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÁUÀĪÀ §®zÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¸ÀÄvÀÛzÉ.
to

ZÀlĪÀnPÉ : ¤Ã£ÀÄ F ¢£À ªÀiÁrzÀ 3 PÉ®¸ÀUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ §gÉ.


t
No

yy ____________________________________________________

yy ____________________________________________________

yy ____________________________________________________

161
PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ±ÀQÛ CªÀ±ÀåPÀ.

d
is he
re S B
bl
be T
pu
K
©

ªÉÄð£À avÀz
æ À°è AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß PɼÀUÉ
PÉÆnÖgÀĪÀ eÁUÀzÀ°è §gÉ.
to

yy ___________________________________________________
t

yy ___________________________________________________
No

yy ___________________________________________________
yy ___________________________________________________
yy ___________________________________________________

162
ZÀlĪÀnPÉ : ²PÀëPÀgÀÄ «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß UÀÄA¥ÀÅ ªÀiÁr ««zsÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è
vÉÆqÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ.
GzÁºÀgÀuÉUÉ,
yy VqÀUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ.
yy avÀæ ©r¸ÀĪÀÅzÀÄ.
yy vÀgÀUÀwAiÀÄ ¨ÉAZÀÄUÀ¼À£ÀÄß CZÀÄÑPÀmÁÖV eÉÆÃr¸ÀĪÀÅzÀÄ.

d
D¯ÉÆÃa¸ÀÄ : ªÉÄîÌAqÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß PÉ®¸À J£ÀÄßvÉÛêÉ. KPÉ?

is he
re S
£ÁªÀÅ ¢£À¤vÀå £ÀªÀÄä CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ½UÁV MAzÀ®è MAzÀÄ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°è
vÉÆqÀVgÀÄvÉÛêÉ. F ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß PÉ®¸À J£ÀÄßvÉÛêÉ. PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß
B
bl
§¼À¸ÀÄvÉÛêÉ. ºÉZÀÄÑ PÉ®¸À ªÀiÁrzÁUÀ £ÀªÀÄUÉ DAiÀiÁ¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ±ÀæªÀÄ fëUÀ¼ÀÄ
be T
pu
ºÉaÑ£À ±ÀQÛ G¥ÀAiÉÆÃV¹ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ.
K

D¯ÉÆÃa¸ÀÄ : ¤Ã£ÉƧâ£Éà ¤£Àß vÀgÀUÀw PÉÆÃuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄgÀzÀ


©

ªÉÄÃd£ÀÄß ¤£Àß JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ JvÀÛ§¯ÉèAiÀiÁ?

£ÀªÀÄUÉ ±ÀQÛ¬ÄzÀÝgÉ ªÀiÁvÀæ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåð«gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀtÚ ¥ÀÅlÖ


PÉ®¸ÀUÀ½UÉ PÀrªÉÄ ±ÀQÛ, zÉÆqÀØ PÉ®¸ÀUÀ½UÉ ºÉZÀÄÑ ±ÀQÛ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.

ZÀlĪÀnPÉ : ¤£Àß ºÁUÀÆ ¤£Àß ¸ÀºÀ¥ÁpAiÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀzÀ ¨ÁåUÀ£ÀÄß ªÉÄïÉvÀÛ®Ä


to

¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄ. JµÀÄÖ ¸ÉßûvÀgÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¨ÁåUïUÀ¼À£ÀÄß MmÁÖV ¤Ã£ÀÄ ªÉÄÃ¯É JvÀÛ§¯Éè?


¥Àæwà PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä £ÀªÀiUÉ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ DºÁgÀ ¸ÉêÀ£É¬ÄAzÀ
t
No

¥ÀqÉAiÀÄÄvÉÛêÉ. ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è ºÀ®ªÀÅ PÉ®¸ÀUÀ½UÉ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ««zsÀ


ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÉÛêÉ.
GzÁºÀgÀuÉUÉ,
zÉÊ»PÀªÁzÀ ±ÀQÛ¬ÄAzÀ ¨sÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀÄvÉÛêÉ. EAzsÀ£À ±ÀQÛ¬ÄAzÀ ªÁºÀ£À
ZÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ. ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ¸ËgÀ±ÀQÛAiÀÄ CUÀvÀå«zÉ. CAzÀgÉ ¥Àæw PÉ®¸ÀªÀÅ CzÀPÉÌ
¨ÉÃPÁzÀ ±ÀQÛAiÉÆA¢UÉ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. PÉ®¸À CUÀvÀå ZÀlĪÀnPÉAiÀiÁzÀgÉ
±ÀQÛ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÇgÉʸÀĪÀ CªÀ±ÀåPÀvÉAiÀiÁVªÉ.

163
MAzÀÄ ªÀ¸ÄÀ ª
Û £
À ÄÀ ß MAzÀÄ ¸Àܼ¢
À AzÀ ªÀÄvÉÆA
Û zÀÄ ¸ÀܼPÀ ÌÉ ZÀ°¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÄÀ ß
PÀÆqÀ PÉ®¸À JAzÀÄ ºÉüÀÀ§ºÀÄzÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¨ÉÃgÉqÉUÉ
¸ÁV¸À®Ä ±ÀQÛ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.
D¯ÉÆÃa¸ÀÄ : ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ÀzÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀ PÉ®¸ÀUÀ½ªÉAiÀiÁ?

±ÀQÛAiÀÄ ««zsÀ gÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀAiÉÆÃUÀ.

d
is he
re S B
bl
be T
pu
K
©

DPÁ±ÀzÀ°è ºÁgÀĪÀ «ªÀiÁ£À, ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ZÀ°¸ÀĪÀ ªÁºÀ£À, ¤Ãj£À°è


vÉîĪÀ zÉÆÃtÂ, ºÀqÀUÀÄ, ¢£À¤vÀåzÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ªÀiÁr ªÀÄÄV¸ÀĪÀ
«zÀÄåvï ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À°è MAzÀ¯Áè MAzÀÄ jÃwAiÀÄ ±ÀQÛAiÀÄÄ §¼ÀAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ.
to

E°è PÉÆnÖgÀĪÀ avÀæzÀ°è ±ÀQÛAiÀÄ ««zsÀ gÀÆ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄ.

ªÀ i Á£À ª À g À µ É Ö Ã C®è z É
t

¥Àj¸Àgz À °
À Aè iÀÄÆ ¥ÀPæ ÈÀ w ¸Àºd À ªÁzÀ
No

ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄvÀÛªÉ.
F J¯Áè ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ
£ÀqÉAiÀĨÉÃPÁzÀÝ°è ±ÀQÛ CªÀ±ÀåªÁV
¨É à PÀ Ä . E°è CUÀ v À å ªÁzÀ ±À Q Û
AiÀiÁªÀÅzÀÄ JAzÀÄ w½AiÉÆÃt.

164
«zs«
À zsªÀ ÁzÀ PÉ®¸ÀU¼
À ÄÀ CzÀPÌÀ£ÄÀ UÀÄtªÁzÀ ±ÀQA
Û iÀÄ£ÀÄß CªÀ®A©¹ªÉ. ¥Àj¸Àgz
À °
À è
¥ÀæPÀÈw ¸ÀºÀdªÁzÀ ±ÀQÛ¬ÄzÉ. ¸ÀÆAiÀÄð, UÁ½, ¤ÃgÀÄ, PÀ°èzÀÝ®Ä EvÁå¢UÀ¼ÀÄ
¥Àj¸ÀgÀzÀ¯ÁèUÀĪÀ ¢£À¤vÀåzÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ ¨ÉÃPÁzÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸ÀÄvÀÛªÉ. FUÀ
£ÁªÀÅ ±ÀQÛAiÀÄ ««zsÀ gÀÆ¥ÀUÀ¼À §UÉÎ w½AiÉÆÃt.
1. ¸ÁßAiÀÄÄ ±ÀQÛ.
NqÁqÀĪÀ, KgÀĪÀ, E½AiÀÄĪÀ, ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß J¼ÉAiÀÄĪÀ, £ÀÆPÀĪÀ - EAvÀºÀ

d
ZÀlĪÀnPÉU½ À UÉ ¸ÁßAiÀÄÄ ±ÀQÛ CªÀ±åÀ . EzÀÄ £ÀªÄÀ ä ±ÀjÃgÀz°
À è GAmÁUÀĪÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ

he
§zÀ¯ÁªÀuɬÄAzÀ GAmÁUÀĪÀ ±ÀQÛ.

is
re S B
bl
be T
pu
K
©

D¯ÉÆÃa¸ÀÄ : ¥Ë¶ÖPÀ DºÁgÀ ¸Éë¸ÀĪÀAvÉ »jAiÀÄgÀÄ MvÁ۬ĸÀĪÀgÀÄ.


KQgÀ§ºÀÄzÀÄ?

¸ÁßAiÀÄÄ ±ÀQÛ §¼À¹ ¤Ã£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ 4 PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉ.


to

yy ____________________________________________________
t

yy ____________________________________________________
No

yy ____________________________________________________
yy ____________________________________________________
N¢ - w½ : PÀæªÀĪÁzÀ DºÁgÀ ¸ÉêÀ£É ºÁUÀÆ ªÁåAiÀiÁªÀÄ¢AzÀ
¸ÁßAiÀÄÄ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѸÀ§ºÀÄzÀÄ.

165
2. AiÀiÁAwæPÀ ±ÀQÛ
MAzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛªÀÅ vÀ£Àß ¸ÁÜ£À¢AzÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæZÀÒ£Àß±ÀQÛ JAzÀÆ, vÀ£Àß
ZÀ®£É¬ÄAzÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ZÀ®£À±QÀ Û JAzÀÆ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ¥ÀZ æ ÀÒ£Àß ±ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ
ZÀ®£À ±ÀQÛUÀ¼À MlÄÖ ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß AiÀiÁAwæPÀ ±ÀQÛ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.

CuÉPÀnÖ£À°è ¸ÀAUÀæºÀªÁzÀ

d
¤ÃgÀ Ä ¥À æ Z À Ò £À ß ±À Q Û A iÀ Ä £À Ä ß

he
ºÉ Æ A¢gÀ Ä vÀ Û z É . D ¤ÃgÀ £ À Ä ß
CuÉPÀnÖ£À ¨ÁV®ÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ

is
re S
ºÀjAiÀÄ©mÁÖUÀ ¥ÀæZÀÒ£Àß ±ÀQÛAiÀÄÄ
B
bl
ZÀ®£À ±ÀQÛAiÀiÁV §zÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
be T
pu
K
©

AiÀiÁAwæPÀ ±ÀQÛ
N¢-w½

¥ÀæZÀÒ£Àß ±ÀQÛ ZÀ®£À ±ÀQÛ


to

vÀ£Àß ZÀ®£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ


¸ÁÜ£À¢AzÀ ªÀ¸ÀÄÛ ªÀ¸ÀÄÛ ºÉÆAzÀĪÀ ±ÀQÛ
t
No

¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ±ÀQÛ

AiÀiÁAwæPÀ ±ÀQÛ §¼À¹ ¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁqÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÆ


À 2 PÉ®¸ÀU¼
À £
À ÄÀ ß §gÉ.
yy _________________________________________________
yy _________________________________________________

166
3. GµÀÚ ±ÀQÛ
GgÀĪÀ®Ä, EAzsÀ£À, ¸ÀÆAiÀÄð
E¤ßvÀ g À ±À Q Û U À ½ AzÀ ±ÁRªÀ £ À Ä ß
¥ÀqzÉ ÄÀ £ÀªÄÀ ä ¢£À ¤vÀåzÀ PÉ®¸ÀU¼
À £
À ÄÀ ß
ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛêÉ.

d
he
¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è GµÀz
Ú À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀiÁqÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÆ
À 2 PÉ®¸ÀU¼
À £
À ÄÀ ß

is
re S
E°è §gÉ.
B
bl
yy ____________________________________________________
be T
pu
yy ____________________________________________________
K

ZÀlĪÀnPÉ : ¤£Àß CAUÉÊUÀ¼À£ÀÄß MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ºÀ®ªÀÅ ¨Áj GdÄÓ. £ÀAvÀgÀ


©

CAUÉÊAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄRPÉÌ vÁV¸ÀÄ. vÀA¥Á¬ÄvÉ? ©¹AiÀiÁ¬ÄvÉ?


E°è ¸ÁßAiÀÄıÀQÛ GµÀÚ±ÀQÛAiÀiÁV §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ.
GgÀĪÀ®Ä, C¤®, ¹ÃªÉÄJuÉÚ, EvÁå¢UÀ¼À GµÀÚ±ÀQÛ¬ÄAzÀ £ÁªÀÅ CqÀÄUÉ, ¤ÃgÀÄ
PÁ¬Ä¸ÀĪÀ ªÀÄÄAvÁzÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ.
ZÀ½UÁ®zÀ°è WÀ¤ÃPÀÈvÀ JuÉÚAiÀÄ ¥ÁvÉæUÀ¼À£ÀÄß M¯ÉAiÀÄ Gj E®èªÉ ¸ÀÆAiÀÄð£À
to

©¹°UÉ EqÀÄvÁÛgÉ. KQgÀ§ºÀÄzÀÄ? D¯ÉÆÃa¹, §gÉ.


____________________________________________________
t
No

____________________________________________________
D¯ÉÆÃa¸ÀÄ : CqÀÄUÉ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÁUÀ GjAiÀÄĪÀ M¯ÉAiÀÄ ªÉÄðlÖ
¥ÁvÉæAiÀÄ ªÀÄÄZÀѼÀ C®ÄUÁqÀ®Ä PÁgÀt K¤gÀ§ºÀÄzÀÄ?

GgÀĪÀ®Ä GjAiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ GµÀÚ ©qÀÄUÀqA É iÀiÁUÀÄvÀz


Û .É «zÀÄåZÒÀ QÛAiÀÄ GvÁàz£
À É
ªÀiÁqÀ®Ä GµÀÚ «zÀÄåvï ¸ÁܪÀgÀzÀ°è PÀ°èzÀÝ®£ÀÄß GgÀĪÀ®£ÁßV §¼À¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.

167
N¢-w½ : gÁAiÀÄZÀÆj£À°è GµÀÚ «zÀÄåvï ¸ÁÜ ª ÀgÀªÀ£ÀÄß
¸Áܦ¸À¯ÁVzÉ.

D¯ÉÆÃa¸ÀÄ : E¢Ý°£À E¹Û¥ç ÉnÖUÉ §¼À¸ÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ GµÀÚ±ÀQÛAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ?

d
4. ¸ËgÀ ±ÀQÛ
¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄðgÀĪÀ J¯Áè ±ÀQÛUÀ¼À ªÀÄÆ® DPÀgÀ ¸ÀÆAiÀÄð. ¸ÀÆAiÀÄð¤AzÀ

he
¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ËgÀ±ÀQÛ J£ÀÄßvÁÛgÉ. fëUÀ¼ÀÄ §zÀÄPÀ®Ä ¸ÀÆAiÀÄð£À ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß
CªÀ®A©¹ªÉ. ¸À¸åÀ U¼ À ÄÀ ¸ÀÆAiÀÄð£À ¨É¼PÀ £
À ÄÀ ß G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ vÀªÄÀ ä DºÁgÀª£
À ÄÀ ß

is
re S
vÀAiÀiÁj¸ÀÄvÀÛªÉ. F ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß zÀÄåw ¸ÀA±ÉèõÀuÉ JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ.
B
bl
D¯ÉÆÃa¸ÀÄ : MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¸ÀÆAiÀÄð£À ¨É¼ÀPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ K£ÁUÀÄwÛvÀÄÛ?
be T
pu
K

ZÀlĪÀnPÉ : UɼÉAiÀÄgÀÄ E®èªÉ »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ ZÀað¹, §gÉ.


©

yy ¨ÉùUÉ PÁ®zÀ°è Mt ºÁQzÀ §mÉÖUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À ¨ÉÃUÀ MtUÀÄvÀÛªÉ. ºÉÃUÉ?


____________________________________________________
____________________________________________________
yy ¨ÉùUÉ PÁ®zÀ°è PÉgÉ ¨Á«UÀ¼À ¤ÃgÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. KPÉ?
to

____________________________________________________
____________________________________________________
t

yy «¥ÀjÃvÀ ZÀ½ EgÀĪÁUÀ d£ÀgÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð£À ¨É¼ÀQUÁV PÁAiÀÄÄvÁÛgÉ. KPÉ?


No

____________________________________________________
____________________________________________________
yy ¸ËgÀ d®vÁ¥ÀPÀªÀ£ÀÄß KPÉ §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ?
____________________________________________________
____________________________________________________

168
F avÀæUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄ. ¸ËgÀ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß J°è §¼À¸À¯ÁVzÉ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹ ºÉüÀÄ.

d
is he
re S B
bl
be T
pu
ZÀlĪÀnPÉ : ¤Ã£ÀÄ §ºÀ¼À ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÉÆÃrgÀĪÀ CxÀªÁ §¼À¹gÀĪÀ ¸ËgÀ±ÀQÛAiÀÄ
K

¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ §gÉ.


©

¸ËgÀ M¯É
t to
No

ZÀlĪÀnPÉ
yy ¸ËgÀ±ÀQÛ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À avÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 MAzÀÄ ZÁmïð ¹zÀÞ¥Àr¸ÀÄ.
yy ¸ËgÀ±ÀQÛAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹, PÀªÀ£À §gÉ CxÀªÁ CzÀgÀ
§UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄ.

169
¸ËgÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ««zsÀ PÉ®¸ÀUÀ½UÉ §¼À¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ «zÀÄåZÀÒQÛAiÀÄ §¼ÀPÉ PÀrªÉÄ
ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àj¸ÀgÀ ªÀiÁ°£ÀåªÀ£ÀÄß vÀqÉUÀlÖ§ºÀÄzÀÄ.
5. ¥ÀªÀ£À±ÀQÛ
ªÁAiÀÄĪÀÅ ±ÀQÛAiÀÄ DPÀgU
À ¼
À ¯
À Æ
É èAzÀÄ. ZÀ°¸ÀĪÀ ªÁAiÀÄĪÀÅ
(UÁ½) vÀ£Àß°è ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. EzÀ£ÀÄß ¥ÀªÀ£À ±ÀQÛ
(UÁ½ ±ÀQÛ) J£ÀÄßvÁÛgÉ.

d
¥ÀÅgÁvÀ£À PÁ®¢AzÀ®Æ ©Ã¸ÀĪÀ UÁ½AiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ

he
¸ÁUÀgÀzÀ°è zÉÆÃt ªÀÄvÀÄÛ ºÀqÀUÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZÀ°¸ÀĪÀAvÉ
ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ.

is
ªÉÃUÀªÁV ZÀ°¸ÀĪÀ UÁ½AiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ UÁ½
re S
VgÀt wgÀÄUÀÄvÀzÛ .É E°è GAmÁUÀĪÀ ¥Àª£ À ±
À QÀ ¬
Û ÄAzÀ wgÀÄUÀĪÀ
B
bl
AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ (l¨ÉÊð£ï) «zÀÄåZÀÒQÛAiÀÄ£ÀÄß GvÁࢸÀ®Ä
be T

£ÉgÀªÁUÀÄvÀÛªÉ.
pu
K

UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ / »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ ZÀað¹ §gÉ.


©

yy vÉgÉzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MtUÀ®Ä ºÁQzÀ


§mÉÖUÀ¼ÀÄ C®ÄUÁqÀÄvÀÛªÉ. EzÀPÉÌ ____________________________
PÁgÀtªÉägÀ§ºÀÄzÀÄ? ____________________________
yy ªÀ Ä ¼É U Á®zÀ ° è vÉ A UÀ Ä , CrPÉ
E¤ßvÀ g À ªÀ Ä gÀ U À ¼ À Ä ©Ã¼À ® Ä ____________________________
to

PÁgÀtªÉägÀ§ºÀÄzÀÄ? ____________________________
yy UÁ½¥ÀlPÉÌ zÁgÀ PÀnÖ UÁ½ ©Ã¸ÀĪÀ ____________________________
t

¢QÌUÉ »rzÁUÀ K£ÁUÀÄvÀÛzÉ?


No

____________________________
yy VgÀ V mÉ è (UÁ½ZÀ P À æ ) AiÀ Ä £À Ä ß
»rzÀÄPÉÆAqÀÄ NrzÀgÉ ªÀiÁvÀæ ____________________________
wgÀÄUÀÄvÀÛzÉ. KPÉ? ____________________________
yy PÉ®ªÉÇAzÀÄ aªÀÄt ¢Ã¥ÀUÀ½UÉ
UÁf£À PÀªÀZÀ EgÀ®Ä PÁgÀt ____________________________
K¤gÀ§ºÀÄzÀÄ? ____________________________

170
¥ÀªÀ£À ±ÀQÛ¬ÄAzÀ ªÀiÁqÀĪÀAvÀºÀ E¤ßvÀgÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß w½zÀÄ §gÉ.
GzÁºÀgÀuÉ : UÁ½¬ÄAzÀ «zÀÄåZÀÒQÛ GvÁàzÀ£É
yy ___________________________________________________

yy ___________________________________________________

d
yy ___________________________________________________

he
ZÀlĪÀnPÉ
UÁ½AiÀÄ°è CUÁzsÀ ±ÀQÛ
EzÉ. UÁ½AiÀÄ ±ÀQÛ §¼À¹ ºÀ®ªÀÅ
MAzÀÄ VgÀVmÉè

is
PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsåÀ«zÉ. UÁ½AiÀÄ£ÀÄß
re S
vÀAiÀiÁj¹ UÁ½UÉ
±ÀQÛAiÀiÁV G¥À A iÉ Æ ÃV¸À Ä vÉ Û Ã ªÉ .
B
bl
»rzÀÄ Nr D£ÀA¢¸ÀÄ.
UÁ½¬ÄAzÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹zÀAvÉ
be T

UÁ½¬ÄAzÁUÀĪÀ C£ÁºÀÄvÀU½ À AzÀ


pu
¸ÀAgÀQë¹PÉƼÀî®Ä PÀ°AiÀĨÉÃPÀÄ.
K
©

D¯ÉÆÃa¸ÀÄ : ¸ÀÄAlgÀUÁ½ CxÀªÁ ©gÀÄUÁ½¬ÄAzÀ DUÀĪÀ


zÀĵÀàjuÁªÀÄUÀ¼ÉãÀÄ? EzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹, ¤£Àß
UɼÉAiÀÄ / UɼÀwAiÀÄgÉÆA¢UÉ ZÀað¸ÀÄ.
6. d®zÀ ¸ÀAUÀæ»vÀ ±ÀQÛ
ºÀ j AiÀ Ä ÄªÀ ¤ÃgÀ Ä ±À Q Û A iÀ Ä
to

DPÀgÀ. ºÀjAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß ±ÀQÛAiÀÄ


ªÀ Ä Æ®zÀ A vÉ §¼À ¸ À ¨ É Ã PÁzÀ g É
t

CzÀ£ÀÄß £À¢UÉ CqÀدÁV PÀnÖzÀ


No

CuÉ P À l ÄÖ U À ¼ À ° è ¸À A UÀ æ » ¸À ¨ É Ã PÀ Ä
(¥ÀæZÀÒ£Àß±ÀQÛ). ¸ÀAUÀ滹zÀ ¤ÃgÀÄ
JvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ¢AzÀ gÀ¨sÀ¸ÀªÁV
©Ã¼ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÁUÉ
gÀ¨sÀ¸ÀªÁV ©Ã¼ÀĪÀ ¤ÃgÀÄ C¢üPÀ
§®¢AzÀ l¨ÉÊð£ïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ «zÀÄåZÀÒQÛAiÀÄ£ÀÄß GvÁࢸÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ
d®«zÀÄåzÁUÀgÀUÀ¼À£ÀÄß d® «zÀÄåvï GvÁàzÀ£Á PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀgÀÄ.

171
¤£ÀUÉ w½¢gÀĪÀ CuÉPÀlÄÖUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß §gÉ. CzÀgÀ°è ¤Ã£ÀÄ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀ
CuÉPÀlÄÖ EzÀÝgÉ () UÀÄgÀÄvÀÄ ºÁPÀÄ.
1. ___________________ 2. _______________________

3. ___________________ 4. _______________________

d
5. ___________________ 6. _______________________

he
PÀ£ÁðlPÀzÀ PÉ®ªÀÅ £À¢UÀ½UÉ CqÀتÁV PÀnÖzÀ CuÉPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ d®«zÀÄåvï
PÉÃAzÀæUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À £ÉgÀ«¤AzÀ ¥ÀnÖªÀiÁqÀÄ.

is
CuÉPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ d®«zÀÄåvï PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ
re S B
bl
1. _______________________ 1. _______________________
be T
pu
2. _______________________ 2. _______________________
K

3. _______________________ 3. _______________________
©

¤Ãj£À ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹ «zÀÄåZÀÒQÛAiÀÄ£ÀÄß GvÁࢹzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß


ªÉÄZÀÑvÀPÀÌzÀÄÝ.
¤Ãj£À ±ÀQÛ §¼À¹ ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¸ÀÄ.
yy ____________________________________________________
to

yy ____________________________________________________
yy ____________________________________________________
t
No

yy ____________________________________________________
N¢ w½ : ¸ÁUÀgÀzÀ C¯ÉUÀ½AzÀ GvÀàwÛAiÀiÁUÀĪÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀgÀvÀ±ÀQÛ
J£ÀÄߪÀgÀÄ.

£ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥À£Æ
À 䮪ÁzÀ ¤ÃgÀÄ CªÀÄÆ®åªÁVzÀÄÝ, CzÀ£ÄÀ ß «ÄvÀªÁV §¼À¸¨
À ÃÉ PÀÄ.
CµÉÖà C®èzÉ C¢üPÀ ªÉZÀÑ ºÁUÀÆ ±ÀæªÀÄ¢AzÀ GvÁࢹgÀĪÀ «zÀÄåZÀÒQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀÆqÁ
«ÄvÀªÁV §¼À¹ ±ÀQÛAiÀÄ ¸ÀAgÀPÀëuÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.

172
¤Ã£ÀÄ «zÀÄåvïC£ÀÄß G½¸ÀĪÀ 2 ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À£ÀÄß §gÉ.

yy ____________________________________________________
yy ____________________________________________________
D¯ÉÆÃa¸ÀÄ : «zÀÄåZÀÒQÛ E®èzÉ EzÀÝgÉ K£ÁUÀÄwÛvÀÄÛ ?

d
he
N¢-w½ : «zÀÄåZÀÒQÛAiÀÄ£ÀÄß GvÁࢸÀĪÀ d®«zÀÄåzÁUÁgÀUÀ¼À£ÀÄß
d®«zÀÄåvï GvÁàzÀ£Á PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀgÀÄ.

is
re S B
bl
»ÃUÉ ªÀiÁqÀÄ : (»jAiÀÄgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉ)
• ªÀļÉUÁ®zÀ°è ¤£Àß PÉ®ªÀÅ PÉ®¸ÀUÀ½UÉ ¸ÀAUÀ滹zÀ ªÀÄ¼É ¤ÃgÀ£Éßà §¼À¸ÀÄ.
be T
pu
• ªÀļÉPÉƬÄèUÉ CªÀPÁ±À EzÀÝgÉ ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀÄ.
K

• EAUÀÄ UÀÄAr ªÀiÁr ªÀÄ¼É ¤Ãj£À ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀÄ.


©

7. «zÀÄåvï ±ÀQÛ
EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀÄ£ÀĵÀå vÀ£É߯Áè ¢£À ¤vÀåzÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß «zÀÄåvï£À
¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀÄ®¨sªÀ ÁV ªÀiÁqÀÄvÁÛ£.É «zÀÄåvï §¼ÀPA
É iÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸Àé®à ¸ÀªÄÀ AiÀÄzÀ°è
C¢üPÀ PÉ®¸À ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ.
¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «zÀÄåvï ¸Ázs£
À À §¼À¹ ªÀiÁqÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÆ
À 4 PÉ®¸ÀU¼
À £
À ÄÀ ß §gÉ.
to

«zÀÄåvï ¸ÁzsÀ£À PÉ®¸À


t
No

1. _______________________ _______________________

2. _______________________ _______________________

3. _______________________ _______________________

4. _______________________ _______________________

173
E°è PÉÆnÖgÀĪÀ «zÀÄåvï ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄ.

d
is he
re S B
bl
«zÀÄåvï GvÁàzÀ£Á PÉÃAzÀæUÀ½AzÀ ªÀÄ£É ºÁUÀÆ EvÀgÀ ¸ÀܼÀUÀ½UÉ «zÀÄåvï
¸ÀgÀ§gÁeÁUÀÄvÀÛzÉ. «zÀÄåvï ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÁUÀ C¥ÁAiÀĪÁUÀzÀAvÉ JZÀÑgÀ
be T
pu
ªÀ»¸À¨ÉÃPÀÄ.
K

8. eÉÊ«PÀ ±ÀQÛ
©

PÀȶ vÁådåUÀ¼ÀÄ, ¸À¸ÀåzÀ CªÀ±ÉõÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætÂUÀ¼À ¸ÀUÀt EªÉÃ


ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÁAiÀÄÄ«£À ¸ÀA¥ÀPÀð«®èzÀAvÉ PÉƼÉɬĹzÁUÀ GAmÁUÀĪÀ
C¤®ªÀ£ÀÄß eÉÊ«PÀ C¤® J£ÀÄßvÁÛgÉ. EzÀ£ÀÄß CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ.
eÉÊ«PÀ C¤®¢AzÀ ¹UÀĪÀ ±ÀQA Û iÀÄ£ÀÄß «zÀÄåZÒÀ QÛAiÀÄ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¹ ºÀ®ªÀÅ PÉ®¸ÀU½
À UÉ
§¼À¸À§ºÀÄzÀÄ.
t to
No

174
¤Ã£ÀÄ w½¢gÀĪÀAvÉ eÉÊ«PÀ ±ÀQÛ¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ?
E°è §gÉ.
yy ____________________________________________________
yy ____________________________________________________
yy ____________________________________________________

d
yy ____________________________________________________

he
yy ____________________________________________________

is
re S
ZÀlĪÀnPÉ : §¼À¹ ©¸ÁqÀĪÀ eÉÊ«PÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½AzÀ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß
B
bl
vÀAiÀiÁj¸À®Ä ¤£ÀUÉãÁzÀgÀÆ w½¢zÀÝgÉ UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj ¹zÀÝ¥Àr¸ÀÄ.
be T

PÀȶ vÁådåUÀ½AzÀ vÀAiÀiÁj¸À®àlÖ eÉÊ«PÀ ±ÀQÛAiÀÄÄ ªÀiÁ£ÀªÀ¤UÉ DgÉÆÃUÀåPÀgÀªÁzÀ


pu
¥Àj¸ÀgÀ ¤«Äð¸ÀĪÀ°è ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVzÉ.
K

9. gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ±ÀQÛ
©

ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QæAiÉÄ £ÀqÉzÀÄ ±ÀQÛ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ.


GzÁºÀgÀuÉ : «zÀÄåvï PÉÆñÀUÀ¼À°è gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QæAiÉÄ £ÀqÉzÀÄ «zÀÄåvï
GAmÁUÀÄvÀÛzÉ.
t to
No

10. EAzsÀ£À±ÀQÛ
¥Àj¸ÀgÀzÀ°è zÉÆgÉAiÀÄĪÀ E£ÉÆßAzÀÄ ±ÀQÛ EAzsÀ£À ±ÀQÛAiÀiÁVzÉ. EAzsÀ£ÀªÉAzÀgÉ,
GjAiÀÄ®Ä ¸ÀºÁAiÀĪÁUÀĪÀ ºÁUÀÆ GµÀÚ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ
ªÀiÁqÀĪÀ £ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®. EzÀ£ÀÄß «zÀÄåvï±ÀQÛ, GµÀÚ ±ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁAwæPÀ
±ÀQÛAiÀÄ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¸À§ºÀÄzÀÄ.

175
ZÀlĪÀnPÉ : F PɼÀV£ÀªÀÅUÀ¼À°è §¼À¸ÀĪÀ EAzsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ²PÀëPÀgÀÄ/ »jAiÀÄjAzÀ
w½zÀÄ DAiÀiÁ avÀæzÀ PɼÀUÉ §gÉ.

d
is he
re S
________________ ________________ ________________
B
bl
be T
pu
K
©

________________ ________________ ________________


t to
No

________________ ________________

176
¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EAzsÀ£À §¼À¹ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÉãÁzÀgÀÆ EzÀÝgÉ
CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¸ÀÄ.
yy ___________________ • ___________________
yy ___________________ • ___________________
yy ___________________ • ___________________

d
he
N¢ w½ : ««zsÀ R¤dUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À GvÀà£ÀßUÀ¼Éà EAzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ.
EªÀÅ ¨sÀƫĬÄAzÀ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. EªÀÅ PÁ® PÀæªÉÄÃt ªÀÄÄVzÀÄ
ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄvÉÛ GvÀàwÛAiÀiÁUÀ®Ä C¢üPÀ ªÀµÀðUÀ¼Éà ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.

is
re S B
bl
¸ËzÉ ¸ÀºÀ MAzÀÄ EAzsÀ£À. CzÀÄ GjAiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ GµÀÚ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁV
be T
pu
GµÀÚzÀ ±ÀQÛ¬ÄAzÀ CqÀÄUÉ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀå.
K

D¯ÉÆÃa¸ÀÄ : EAzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß C£ÀUÀvÀåªÁV §¼À¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ½zÀÝgÉ


©

E°è §gÉ.

yy ____________________________________________________

yy ____________________________________________________
to

yy ____________________________________________________

¤¸ÀUðÀ ¸ÀA¥ÀvÁÛzÀ EAzs£


À ª
À £
À ÄÀ ß «ÄvÀªÁV §¼À¹ ¥Àj¸Àgz
À À ¸ÀAgÀPu
ëÀ É ªÀiÁqÀ¨ÃÉ PÀÄ.
t
No

¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ EAzsÀ£ÀzÀ §zÀ°UÉ ¸ËgÀ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉZÁÑV §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ.

ZÀlĪÀnPÉ : EAzsÀ£À¢AzÁUÀĪÀ M½vÀÄ, PÉqÀÄPÀÄUÀ¼À §UÉÎ «µÀAiÀÄ ¸ÀAUÀ滹,


vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ZÀZÁð ¸À¨sÉ £ÀqɸÀÄ.

¥Àj¸ÀgÀzÀ°è zÉÆgÉAiÀÄĪÀ C£ÉÃPÀ ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ¯Éà £ÀªÀÄUÉ ±ÀQÛAiÀÄÄ £Á£Á


gÀÆ¥ÀzÀ°è zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.

177
¤Ã£ÀÄ FUÁUÀ¯Éà PÀ°vÀ ±ÀQÛAiÀÄ ««zsÀ gÀÆ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß E°è §gÉ.
1. ___________________ 2. _______________________
3. ___________________ 4. _______________________
5. ___________________ 6. _______________________
7. ___________________ 8. _______________________

d
9. ___________________ 10. ______________________

he
D¯ÉÆÃa¸ÀÄ
• ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹lÄÖPÉÆAqÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÉÃ?

is
¨ÁåljUÀ¼À°è «zÀÄåvï ±ÉÃRj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉAiÉÄÃ? CzÀÄ ¸ÁzsÀåªÉÃ?
re S
MAzÀÄ gÀÆ¥À¢AzÀ E£ÉÆßAzÀÄ gÀÆ¥ÀPÉÌ ±ÀQÛAiÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉ
B
bl
¸ÀÆAiÀÄð, ¤ÃgÀÄ, UÁ½, DºÁgÀ, gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QæAiÉÄ - »ÃUÉ ««zsÀ ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ
be T

§gÀĪÀ ±ÀQÛAiÀÄÄ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ°è ¸Áé¨sÁ«PÀªÁV EgÀÄvÀÛzÉ. ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ gÀÆ¥ÀzÀ°ègÀĪÀ


pu
±ÀQÛAiÀÄÄ §zÀ¯ÁªÀuÉ ºÉÆA¢ ªÀÄ£ÀĵÀå£À §zÀÄQUÉ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.
K

GzÁºÀgÀuÉUÉ,
©

yy EAzsÀ£ÀªÀÅ AiÀiÁAwæPÀ ±ÀQÛAiÀiÁV §zÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. (ªÁºÀ£À ZÀ°¸À®Ä)


yy ¸ËzÉAiÀÄÄ GµÀÚ ±ÀQÛAiÀiÁV §zÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. (CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä)
PɼÀV£À ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°è ±ÀQÛAiÀÄÄ AiÀiÁªÀ gÀÆ¥À¢AzÀ AiÀiÁªÀ gÀÆ¥ÀPÉÌ §zÀ¯Á¬ÄvÀÄ
JA§ÄzÀ£ÀÄß §gÉ. PÉÆnÖgÀĪÀ GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄ.
ZÀlĪÀnPÉ ±ÀQÛAiÀÄ gÀÆ¥À §zÀ¯ÁzÀ ±ÀQÛAiÀÄ gÀÆ¥À
to

¥ÉmÉÆæïï PÁj£À ZÀ®£É gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ±ÀQÛ (EAzs£


À )À AiÀiÁAwæPÀ ±ÀQÛ
vÀ§® ¨Áj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁßAiÀÄÄ ±ÀQÛ ±À§Ý ±ÀQÛ
t
No

§mÉÖUÉ E¹Ûç ºÁPÀĪÀÅzÀÄ GµÀÚ ±ÀQÛ


©¹°£À°è ºÀ¥Àà¼À MtUÀĪÀÅzÀÄ ¸ËgÀ ±ÀQÛ
eÉÊ«PÀ C¤® (UÉÆçgï UÁå¸ï)
§¼À¹ CqÀÄUÉ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ
l¨ÉÊð£ï wgÀÄV «zÀÄåvï §®Äâ
GjAiÀÄĪÀÅzÀÄ

178
±ÀQÛAiÀÄÄ MAzÀÄ gÀÆ¥À¢AzÀ E£ÉÆßAzÀÄ gÀÆ¥ÀPÉÌ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ
JA§ÄzÀ£ÀÄß GzÁºÀgÀuÉUÀ½AzÀ w½zɪÀÅ.
±ÀQÛAiÀÄÄ MAzÀÄ gÀÆ¥À¢AzÀ E£ÉÆßAzÀÄ gÀÆ¥ÀPÉÌ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁUÀĪÀ ¨ÉÃgÉ
GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß E°è §gÉ.
yy ____________________________________________________
yy ____________________________________________________

d
he
yy ____________________________________________________
yy ____________________________________________________

is
re S
±ÀQÛ ¸ÀAgÀPÀëuÉ
B
bl
±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀ®Ä E®èªÉ £Á±À¥Àr¸À®Ä ¸ÁzsÀå«®è. ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ
be T

gÀÆ¥À¢AzÀ E£ÉÆßAzÀÄ gÀÆ¥ÀPÉÌ §zÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÀÄ. MAzÀ®è MAzÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è


pu
K

±ÀQÛ G½¢gÀÄvÀÛzÉ.
£ÉʸÀVðPÀ ªÀÄÆ®UÀ¼ÁzÀ ¸ÀÆAiÀÄð, UÁ½, ¤ÃgÀÄ, EAzs£
À U
À ½
À AzÀ §gÀĪÀ ±ÀQU
Û ¼
À £
À ÄÀ ß
©

«ÄvÀªÁV §¼À¹zÀgÉ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß G½vÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.


PɼÀUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ ZÀlĪÀnPɬÄAzÀ AiÀiÁªÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ±ÀQÛ G½¸À§ºÀÄzÀÄ
JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀĽªÀÅ §¼À¹ §gÉ. (EAzsÀ£À, gÁ¸ÁAiÀĤPÀ, «zÀÄåvï, E¢Ý®Ä)

ZÀlĪÀnPÉ G½¸ÀĪÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ±ÀQÛ


to

¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀĪÀÅzÀÄ _____________________


t

PÉÊAiÀÄ°è §mÉÖ MUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ


No

_____________________
UÁ½¬ÄAzÀ «zÀÄåvï GvÁࢸÀĪÀÅzÀÄ _____________________
UÉÆçgï UÁå¸ï£À°è CqÀÄUÉ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ _____________________
«zÀ Ä åvï E®è ¢ gÀ Ä ªÁUÀ gÉ Ã rAiÉ Æ Ã
ºÁPÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ _____________________

179
PɼÀV£À ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ §¼À¸ÀĪÀ ±ÀQÛAiÀÄ §zÀ°UÉ G½vÁAiÀĪÁV AiÀiÁªÀ
¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀĽªÀÅ §¼À¹ §gÉ.
(¸ËgÀ d®vÁ¥ÀPÀ, UÉÆçgï UÁå¸ï, ¸ËgÀPÀÄPÀÌgï, ¸ÉÆïÁgï, gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ±ÀĵÀÌPÉÆñÀ)

ZÀlĪÀnPÉ G½vÁAiÀĪÁV §¼À¸ÀĪÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ±ÀQÛ

d
he
¸ËzÉ M¯ÉAiÀÄ §zÀ®Ä _____________________

is
«zÀÄåvï VøÀgï _____________________
re S B
bl
M¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C£Àß ¨ÉìĸÀĪÀÅzÀÄ _____________________
be T
pu
K

«zÀÄåvï §®Äâ _____________________


©

«zÀÄåvï §¼À¹ gÉÃrAiÉÆà PÉüÀĪÀÅzÀÄ _____________________

PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ PÉ®ªÉǪÉÄä MAzÀÄ ±ÀQÛUÉ §zÀ¯ÁV E£ÉÆßAzÀÄ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß


¥ÀAiÀiÁðAiÀĪÁV §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ.
to

GzÁºÀgÀuÉ: «zÀÄåvï ªÀÄvÀÄÛ EAzsÀ£ÀUÀ½UÉ §zÀ¯ÁV ¸ËgÀ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ.


±ÀQÛAiÀÄÄ £ÀªÀÄä CUÀvÀå ¥ÀÇgÉʸÀĪÀ ºÁUÀÆ §zÀÄPÀ®Ä ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀÄÄR CA±ÀªÁVzÉ.
t

zÉúÀPÉÌ DºÁgÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ ¥Àj¸ÀgÀ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß CµÉÖÃ


No

eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ §¼À¹zÀgÉ PÉ®¸ÀzÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀ§ºÀÄzÀÄ.



180
¥ÁoÀ - 14
¨Á£ÀAUÀ¼À
¸ÀAeÉ DlªÁrzÀ ªÉÄÃ¯É DlzÀ ªÉÄÊzÁ£À¢AzÀ DPÁ±ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄ.
ªÀĸÀÄQ¤AzÀ DªÀj¹zÀ ¸ÀAeÉUÀvÀÛ°£À°è C¯ÉÆèAzÀÄ E¯ÉÆèAzÀÄ £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ DPÁ±ÀzÀ°è
PÁtÄvÀÛªÉ. ±ÀĨsÀæ DPÁ±ÀzÀ°è C¸ÀASÁåvÀ £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ PÁt¸ÀÄvÀÛªÉ. PÉ®ªÉǪÉÄä ©Ã¼ÀĪÀ

d
£ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ PÁtĪÀªÀÅ. ªÀļÉUÁ®zÀ°è UÀÄqÀÄV£À D¨sÀðl, «ÄAZÀÄ, ©gÀÄUÁ½, ªÀļÉ,

he
K£É¯Áè PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. EªÉ¯Áè ºÉÃUÉ DUÀÄvÀÛªÉ? JA§ PÀÄvÀƺÀ® £ÀªÀÄUɯÁè EzÉ.
¸ÀÆAiÀÄð GzÀ¬Ä¹zÁUÀ, ¸ÀÄvÀÛ®Æ ¨É¼ÀPÀÄ ZÉ°è ºÀUÀ®Ä DUÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÀÆAiÀÄð
ªÀÄļÀÄVzÁUÀ PÀv¯ ÛÀ ÁV gÁwæAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. gÁwæAiÀÄ°è ZÀAzÀæ ªÀÄÆqÀĪÀÅzÀÄ. EªÉ®ª
è ÅÀ UÀ¼À

is
re S
¸ÀA§AzsÀªÉãÀÄ? ºÉÃUÉ? £ÁªÀÅ PÁtĪÀ ¨Á£ÀAUÀ¼ÀzÀ «¸ÀäAiÀĪÀ£ÀÄß w½AiÉÆÃt.
B
bl
F ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß PÀ°vÀ £ÀAvÀgÀ ¤Ã£ÀÄ,
be T
pu
ƒƒ ¸ÀÆAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¥ÀjªÁgÀªÀ£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉƼÀÄîªÉ.
K

ƒƒ ¨s À Æ«ÄAiÀÄ DPÁgÀ, UÁvÀæ , ZÀ®£ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ºÀUÀ®Ä gÁwæ U À¼À


©

GAmÁUÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß w½AiÀÄĪÉ.
ƒƒ G¯ÉÌUÀ¼ÀÄ, PÀëÄzÀæUÀæºÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zsÀƪÀÄPÉÃvÀÄUÀ¼À §UÉÎ w½AiÀÄĪÉ.
ƒƒ ZÀAzÀæ£À ZÀ®£É ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯ÉUÀ¼À §UÉÎ w½AiÀÄĪÉ.
ƒƒ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄÄ EvÀgÀ UÀæºÀUÀ½VAvÀ ºÉÃUÉ ©ü£ÀߪÁVzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß CjAiÀÄĪÉ.

¸ÀÆAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¥ÀjªÁgÀ


to

¸ÀÆAiÀÄð£À ¥ÀjªÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ËgÀªÀÇåºÀ J£ÀÄߪÀgÀÄ. F ¥ÀjªÁgÀzÀ°è 8 UÀæºÀUÀ¼ÀÄ,


173 G¥ÀUÀæºÀUÀ¼ÀÄ, ¸Á«gÁgÀÄ PÀëÄzÀæUÀæºÀUÀ¼ÀÄ, G¯ÉÌUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zsÀƪÀÄPÉÃvÀÄUÀ½ªÉ.
t
No

N¢ - w½
• ¸ÀéAiÀÄA ¥ÀæPÁ²vÀ DPÁ±À PÁAiÀÄUÀ¼Éà £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ. ¸ÀÆAiÀÄð£ÀÆ MAzÀÄ
£ÀPÀëvÀæ
• DPÁ±ÀUÀAUÉ CxÀªÁ ºÁ®Ä ºÁ¢ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀ vÁgÁªÀÄAqÀ®zÀ
(UɯÁQì) MAzÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è ¸ËgÀªÀÇåºÀ«zÉ.

181
¸ÀÆAiÀÄð : ¸ÀÆAiÀÄð MAzÀÄ £ÀPv ëÀ .æÀ EzÀÄ EvÀgÉ £ÀPv
ëÀ U
æÀ ½
À VAvÀ ¨sÆ
À «ÄUÉ ºÀwg
Û z
À °
À è
EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¨ÉÃgÉ J¯Áè £ÀPÀëvÀæUÀ½VAvÀ®Æ ¥ÀæPÁ±ÀªÀiÁ£ÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÆqÀØzÁV
PÁtÄvÀÛzÉ. CzÀÄ ¸ËgÀªÀÇåºÀzÀ PÉÃAzÀæ ©AzÀÄ. EzÀgÀ UÀÄgÀÄvÁéPÀµÀðuÉUÀ¼À¥ÀlÄÖ CzÀgÀ
¥ÀjªÁgÀzÀ DPÁ±À PÁAiÀÄUÀ¼É¯Áè CzÀgÀ ¸ÀÄvÀÛ ¸ÀÄvÀÄÛvÀÛªÉ.
£ÀªÀÄUÉ ¨É¼ÀPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁRªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀÆAiÀÄð£ÀÄ ¨É½UÉÎ ¥ÀǪÀðzÀ°è
GzÀ¬Ä¹ ¸ÀAeÉ ¥À²ÑªÀÄzÀ°è ªÀÄļÀÄVzÀAvÉ PÁtÄvÀÛzÉ. ¸ÀÆAiÀÄð ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß

d
¸ÀÄvÀÄÛwÛgÀĪÀAvÉ £ÀªÀÄUÉ C¤¸ÀÄvÀÛzÉ C®èªÉ? EzÀÄ ¤dªÉ?

he
ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ ¥Áæt ºÁUÀÆ ¸À¸Àå ¸ÀAPÀÄ®UÀ½UÉ ¸ÀÆAiÀÄð£À ±ÁR
ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÀPÀÄ CvÁåªÀ±ÀåPÀ.

is
re S
N¢ - w½
B
bl
be T
pu
ZÀAzÀæ, ¸ÀÆAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ UÀæºÀUÀ¼ÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛwÛªÉ JAzÀÄ
K

¥ÀÅgÁvÀ£À PÁ®zÀ°è H»¸À¯ÁVvÀÄÛ. EzÀ£ÀÄß ¸ËgÀªÀÇåºÀzÀ ¨sÀÆPÉÃA¢ævÀ ªÀiÁzÀj


©

JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁVzÉ. PÁèrAiÀĸï mÁ¯É«ÄAiÀÄÄ EzÀ£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢¹zÀ£ÀÄ.


¨sÀÆ«ÄAiÀÄÄ EvÀgÀ UÀæºÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀÆAiÀÄð£À ¸ÀÄvÀÛ ¸ÀÄvÀÄÛwÛzÉ JAzÀÄ ªÉÆzÀ®Ä
¥Àæw¥Á¢¹zÀªÀ£ÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ RUÉÆüÀ «eÁÕ¤ ºÁUÀÆ UÀtÂvÀdÕ£ÁVzÀÝ DAiÀÄð¨sÀl.
EzÀ£ÀÄß ¸ËgÀªÀÇåºÀzÀ ¸ÀÆAiÀÄð PÉÃA¢ævÀ ªÀiÁzÀj JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ¨sÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ
EvÀgÀ UÀæºÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð£À ¸ÀÄvÀÛ ¸ÀÄvÀÄÛwÛªÉ JAzÀÄ ¤PÉÆïÁ¸ï PÉÆÃ¥À¤ðPÀ¸ï
to

ªÀÄvÀÄÛ eÉƺÁ£É߸ï PÉ¥Àègï ¸ÀºÀ ¥Àæw¥Á¢¹zÀgÀÄ. D£ÀAvÀgÀ El°AiÀÄ UÀtÂvÀdÕ


ªÀÄvÀÄÛ ¨sËvÀ «eÁÕ¤AiÀiÁzÀ UÉ°°AiÉÆà UÉ°° MAzÀÄ zÀÆgÀzÀ±ÀðPÀªÀ£ÀÄß gÀƦ¹,
t

CzÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ËgÀªÀÇåºÀzÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÉÃA¢ævÀ PÉÆ¥À¤ðPÀ¸ï ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß


No

¸ÀªÀÄyð¹zÀ£ÀÄ.

U˼
æ U À ¼
À ÄÀ : ¸ÀÆAiÀÄð£À ¸ÀÄvÀÛ CAqÁPÁgÀzÀ ¥Àxz À °
À è ¥Àz
æ QÀ u
ë É ºÁPÀĪÀ DPÁ±ÀPÁAiÀĪÉ
U˼
æ .À ¥Àw æ UÀºæ ª À ÇÀ vÀ£ßÀ zÉà DzÀ ¤¢ðµÀÖ ªÀiÁUÀðzÀ°è ZÀ°¸ÀĪÀÅzÀÄ. CzÀ£ÄÀ ß PÀPÁë ªÀiÁUÀð
J£ÀÄߪÀgÀÄ. ¸ÀÆAiÀÄð£À ¸ÀÄvÀÛ ¸ÀÄvÀÄÛªÀ ¨sÀÆ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß ¨sÀÆ¥ÀxÀ J£ÀÄߪÀgÀÄ. UÀº æ ÀUÀ½UÉ
¸ÀéAvÀ ¨É¼ÀQ®è. CªÀÅ ¨É¼ÀPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁRUÀ½UÉ ¸ÀÆAiÀÄð£À£ÀÄß CªÀ®A©¹ªÉ.
182
¨sÀÆ«Ä : £ÀªÀÄä DªÁ¸À ¸ÁÜ£ÀªÁzÀ ¨sÀÆ«Ä ¸ËgÀªÀÇåºÀzÀ MAzÀÄ «²µÀÖ UÀæºÀ.
¸ÀÆAiÀÄð¤AzÀ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÉ. EzÀÄ fëUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ KPÉÊPÀ
UÀæºÀ. fëUÀ¼À §zÀÄQUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ±ÁR, ¤ÃgÀÄ, fêÁ¤®UÀ¼À£ÀÄß¼Àî ªÁAiÀÄÄUÉÆüÀ
F UÀæºÀzÀ°èªÉ.
ZÀAzÀæ£À ªÉÄðAzÀ PÀAqÀħgÀĪÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ avÀæ E°èzÉ. UÀªÀĤ¸ÀÄ.

d
is he
re S B
bl
be T
pu
K
©

¨sÀÆ«ÄAiÀÄ DPÁgÀ : «eÁÕ¤UÀ¼À


¥À æ P ÁgÀ ¨s À Æ «ÄAiÀ Ä Ä zs À Ä æ ª À U À ¼ À ° è ¸À é ® à
ZÀ¥m àÀ A
É iÀiÁVAiÀÄÆ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÄÀ ¨sÁdPÀ ªÀÈvÀz Û À
§½ ¸Àé®à G©âzÉ JAzÀÄ RavÀªÁVzÉ.
»ÃUÁV EAvÀºÀ DPÁgÀªÀ£ÀÄß fAiÀiÁAiÀiïØ
to

CxÀªÁ ¨sÆ À ªÀiÁåPÁgÀ JAzÀÄ PÀgA É iÀįÁVzÉ.


CAzÀgÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄÄ ¥ÀÀÇtð ªÀÈvÁÛPÁgÀ
t

CxÀªÁ UÀÄAqÁV®è.
No

¨sÀÆ«ÄAiÀÄ UÁvÀæ : ¸ËgÀ ª À Ç åºÀ z À ° è


¨sÀÆ«ÄAiÀÄÄ LzÀ£ÉAiÀÄ zÉÆqÀØ UÀæºÀ. EzÀgÀ
¸ÀªÀĨsÁdPÀ ªÀÈvÀÛzÀ ªÁå¸À 12,757 km
ªÀ Ä vÀ Ä Û zs ÀÄ æ«ÃAiÀÄ ªÁå¸À 12,714 km
¸ÀªÀĨsÁdPÀ ªÀÈvÀÛzÀ ªÁå¸ÀQÌAvÀ zsÀÄæ«ÃAiÀÄ ªÁå¸ÀªÀÅ 43 km PÀrªÉÄ EzÉ. EzÀjAzÀ
¨sÀÆ«ÄAiÀÄÄ UÉÆüÁPÁgÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ. ¨sÀÆ ªÉÄïÉäöÊ£À MlÄÖ «¹ÛÃtðªÀÅ
510 «Ä°AiÀÄ£ï ZÀzÀgÀ Q.«ÄÃ.UÀ¼ÀÄ.
183
¸ËgÀªÀÇåºÀ - ¸ÀÆAiÀÄð£À ¥ÀjªÁgÀ

d
is he
re S B
bl
F avÀæzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¸ÀÄ.
be T
pu
• ¸ËgÀªÀÇåºÀzÀ°è JµÀÄÖ UÀæºÀUÀ½ªÉ?
K

__________________________________________________
©

yy¸ËgÀªÀÇåºÀzÀ UÀæºÀUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄPÀæªÀĪÁV §gÉ.


__________________________________________________
__________________________________________________
yy¸ÀÆAiÀÄð¤UÉ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ UÀæºÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
__________________________________________________
yyF UÀæºÀUÀ¼À°è £ÁªÀÅ ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ UÀæºÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
to

__________________________________________________
yy¸ËgÀªÀÇåºÀzÀ zÉÆqÀØ UÀæºÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
t

__________________________________________________
No

yy¸ËgÀªÀÇåºÀzÀ CvÀåAvÀ aPÀÌ UÀæºÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?


__________________________________________________
yy¸ÀÆAiÀÄð¤AzÀ CvÀåAvÀ zÀÆgÀ«gÀĪÀ UÀæºÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
__________________________________________________
• ¸ÀÆAiÀÄð¤AzÀ ¨sÀÆ«Ä JµÀÖ£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÉ?
__________________________________________________

184
¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ZÀ®£ÉUÀ¼ÀÄ
¨sÆ À «ÄUÉ zÉÊ£ÀA¢£À ZÀ®£É ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¶ðPÀ ZÀ®£É JA§ JgÀqÄÀ ZÀ®£ÉU½ À ªÉ. vÀ£ßÀ
CPÀëzÀ°è ¨sÀÆ«Ä ¥À²ÑªÀÄ¢AzÀ ¥ÀǪÀðPÉÌ wgÀÄUÀĪÀÅzÉà zÉÊ£ÀA¢£À ZÀ®£É. ¨sÀÆ«Ä vÀ£Àß
PÀPÁëªiÀ ÁUÀðzÀ°è ¸ÀÆAiÀÄð£À£ÄÀ ß ¸ÀÄvÀĪ
Û ÅÀ zÉà ªÁ¶ðPÀ ZÀ®£É. ¨sÆ
À «ÄAiÀÄÄ ¸ÀÆAiÀÄð£À£ÄÀ ß
¥ÀæzÀQëuÉ ºÁPÀĪÁUÀ vÀ£Àß CPÀëzÀ°è ¸ÀzÁ ¸ÀÄvÀÄÛvÀÛzÉ.

d
is he
re S B
bl
ZÀlĪÀnPÉ : E§âgÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ JzÀÄgÀÄ §zÀÄgÁV ¤AvÀÄPÉƼÀî®Ä w½¸ÀÄ.
be T

CzÀgÀ°è M§â «zÁåyðAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆAiÀÄð£ÉAzÀÄ, E£ÉÆߧ⠫zÁåyðAiÀÄ£ÀÄß


pu
¨sÀÆ«ÄAiÉÄAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸ÀÄ.
K

¸ÀÆAiÀÄð£ÉA§ «zÁåyðAiÀÄÄ
©

PÀÄaðAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉƼÀî°. PÀÄaðAiÀÄ


¸ÀÄvÀÛ®Ä 2 jAzÀ 3 Cr zÀÆgÀzÀ°è MAzÀÄ
¢ÃWÀð ªÀÈvÀÛ (CAqÁPÁgÀzÀ UÉgÉ) ºÁPÀÄ.
¨sÀÆ«ÄAiÉÄA§ «zÁåyðAiÀÄ£ÀÄß PÀÄaðAiÀÄ
¸ÀÄvÀÛ®Ä EgÀĪÀ ¢ÃWÀð ªÀÈvÀÛzÀ ªÉÄïÉ
vÀ£ÀߣÀÄß vÁ£É ¸ÀÄvÀÄÛvÀÛ wgÀÄUÀ®Ä ºÉüÀÄ.
(C¥ÀæzÀQëuÉ ¢QÌ£À°è)
to

F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß ZÀað¸ÀÄ.


yy ¨s À Æ«ÄAi É ÄA§ «zÁåyðAi À ÄÄ ¸ÀzÁPÁ® PÀÄaðAi À Ä ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ
t

¸ÀÆAiÀÄð£ÉA§ «zÁåyðAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÉ?


No

yy ¨sÀÆ«ÄAiÉÄA§ «zÁåyðAiÀÄÄ JµÀÄÖ ¨Áj ¸ÀÆAiÀÄð£ÉA§ «zÁåyðAiÀÄ£ÀÄß


£ÉÆÃrgÀĪÀ£ÀÄ?
yy ¨sÀÆ«ÄAiÉÄA§ «zÁåyðAiÀÄÄ JµÀÄÖ ¨Áj ¸ÀÆAiÀÄð£ÉA§ «zÁåyðUÉ vÀ£Àß
¨É£ÀÄß vÉÆÃj¹gÀĪÀ£ÀÄ?
¸ÀÆAiÀÄð£ÉA§ «zÁåyðUÉ ¨sÀÆ«ÄAiÉÄA§ «zÁåyðAiÀÄÄ ªÀÄÄR ªÀiÁrzÁUÀ
ºÀUÀ¯ÉAzÀÄ, ¨É£ÀÄß ªÀiÁrzÁUÀ gÁwæAiÉÄAzÀÆ ¨sÁ«¸ÀÄ.
F ZÀlĪÀnPɬÄAzÀ ¤Ã£ÉãÀÄ w½zÉ?

185
ºÀUÀ®Ä gÁwæUÀ¼ÀÄ : ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ zÉÊ£ÀA¢£À ZÀ®£ÉAiÀÄ
CªÀ¢Aü iÀÄ°è ¸ÀÆAiÀÄð¤UÉ JzÀÄgÁVgÀĪÀ ¨sÆ À ¨sÁUÀPÌÉ ºÀU®
À Ä ºÀUÀ®Ä
gÁwæ

¸ÀÆAiÀÄð£À QgÀtUÀ¼ÀÄ

CPÀë
(¨É¼PÀ ÄÀ ) DVzÀÝg,É «gÀÄzÀÞ ¨sÁUÀPÌÉ gÁwæ (PÀv®ÛÀ Ä) DVgÀÄvÀzÛ .É

¨sÀÆ
¨sÀÆ«ÄAiÀÄÄ ¥À²ÑªÀÄ¢AzÀ ¥ÀǪÀðPÉÌ ¸ÀÄvÀÄÛªÀÅzÀjAzÀ
£ÀªÀÄUÉ ¸ÀÆAiÀÄð ¥ÀǪÀðzÀ°è GzÀAiÀĪÁzÀAvÉ ºÁUÀÆ
¥À²ÑªÀÄzÀ°è ªÀÄļÀÄVzÀAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.

d
N¢ - w½

he
¨sÀÆ«Ä vÀ£Àß CPÀëzÀ°è MAzÀÄ ¸Áj wgÀÄUÀ®Ä 24 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÀÄ.
EzÀ£ÀÄß MAzÀÄ ¢£À J£ÀÄßvÉÛêÉ. »ÃUÉ ¨sÀÆ«Ä vÀ£Àß CPÀëzÀ°è wgÀÄUÀÄvÁÛ

is
¸ÀÆAiÀÄð£À£ÀÄß MAzÀÄ ¸Áj ¸ÀÄvÀÛ®Ä 36514 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÀÄ. EzÀ£ÀÄß
re S
MAzÀÄ ªÀµÀð J£ÀÄßvÉÛêÉ. ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ZÀ®£ÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹AiÉÄà ¢£À ªÀÄvÀÄÛ
B
bl
ªÀµÀðªÀ£ÀÄß ¤zsÀðj¸À¯ÁVzÉ.
be T
pu
¨sÀÆ«Ä MAzÀÄ «¸ÀäAiÀÄ : F »AzÉ w½¹zÀAvÉ, fëUÀ½gÀĪÀ KPÉÊPÀ UÀæºÀ ¨sÀÆ«Ä.
K

fëUÀ¼ÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É fë¸À®Ä CUÀvÀåªÁzÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁqÀÄ.


©

________________ _________________ _______________


________________ _________________ _______________
N¢ - w½
¨sÀÆ ªÉÄïÉäöÊ£À ±ÉÃ.71 ¨sÁUÀ ¤Ãj¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃ.29 ¨sÁUÀ
¨s À Æ¥Àæ z ÉñÀ¢AzÀ DªÀj¹zÉ. ¨s À Æ«ÄAi À Ä ¸ÀÄvÀÛ ªÁAi À ÄÄUÉÆüÀ
to

DªÀj¹zÉ. fëUÀ¼ÀÄ G¹gÁqÀ®Ä CUÀvÀåªÁzÀ DQìd£ï, ¸À¸ÀåUÀ¼À


DºÁgÀ vÀAiÀiÁjPÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÇõÀuÉUÉ CUÀvÀåªÁzÀ PÁ§ð£ï qÉÊDPÉìöÊqï ªÀÄvÀÄÛ
£ÉÊmÉÆæd£ï ¨sÀÆ ªÁAiÀÄÄUÉÆüÀzÀ°èªÉ. fëUÀ½UÉ CUÀvÀåªÁzÀ ¤ÃgÀÄ d®ZÀPÀæ
t
No

¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÀÆ«ÄUÉ ®¨sÀåªÁVzÉ. EzÀÄ ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀå?


¸ÀÆAiÀÄð¤AzÀ ¨sÀÆ«Ä C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀ zÀÆgÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ
ªÁAiÀÄÄUÀÄt, ¸À¸ÀåUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DºÁgÀ ¥ÀÇgÉʸÀĪÀ ««zsÀ ¥ÀæPÁgÀzÀ ªÀÄtÄÚ,
GvÉÛÃdPÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°èªÉ. CªÀÅUÀ½AzÀ fëUÀ¼ÀÄ
§zÀÄPÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁVzÉ. DzÀÝjAzÀ F ¨sÀÆ«Ä MAzÀÄ «¸ÀäAiÀÄ UÀæºÀ.
EzÀĪÀgÉ«UÀÆ ¤Ã£ÀÄ ¸ËgÀªÀÇåºÀzÀ°è ¸ÀÆAiÀÄð¤AzÀ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ UÀæºÀªÁzÀ
¨sÀÆ«ÄAiÀÄ §UÉÎ w½zÉ. FUÀ ¸ËgÀªÀÇåºÀzÀ EvÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ §UÉÎ w½AiÉÆÃt.
186
¸ËgÀªÀÇåºÀzÀ°è 8 UÀæºÀUÀ½ªÉ JAzÀÄ ¤Ã£ÀÄ FUÁUÀ¯Éà w½¢gÀĪÉ. ¸ÀÆAiÀÄð¤AzÀ
EgÀĪÀ zÀÆgÀPÌÉ C£ÀÄUÀÄtªÁzÀ PÀª æ ÄÀ zÀ°è CªÀÅUÀ¼A
É zÀgÉ - §Äzs,À ±ÀÄPÀ,æ ¨sÆ
À «Ä, ªÀÄAUÀ¼,À
UÀÄgÀÄ, ±À¤, AiÀÄÄgÉãÀ¸ï ªÀÄvÀÄÛ £É¥ÀÆÑöå£ï. F »AzÉ ¸ËgÀªÀÇåºÀzÀ 9£ÉAiÀÄ UÀæºÀªÁVzÀÝ
¥ÀÇèmÉÆêÀ£ÀÄß PÀħÓUÀæºÀ ¥ÀjUÀt¹, CzÀ£ÀÄß ¸ËgÀªÀÇåºÀ¢AzÀ ¥ÀzÀZÀÄåvÀUÉƽ¸À¯ÁVzÉ.
N¢ - w½ : 2005gÀªÀgÉUÀÆ ¥ÀÇèmÉÆêÀ£ÀÄß ¸ËgÀªÀÇåºÀzÀ 9£ÉÃ
UÀæºÀªÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹zÀÄÝ, CzÀgÀ C£ÀºÀð UÀæºÀ ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹

d
CzÀ£ÀÄß PÀħÓUÀæºÀ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁVzÉ.

he
§ÄzsÀ : EzÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð¤UÉ CvÀåAvÀ ºÀwÛgÀzÀ°ègÀĪÀ UÀæºÀ. EzÀgÀ°è ¤ÃgÀÄ E®è.
EzÀÄ §ºÀ¼À ©¹AiÀiÁVzÀÄÝ ±ÀĵÀÌ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. EzÀÄ ²¯Á ªÉÄïÉäöÊ,

is
PÀAzÀPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀªÀðvÀUÀ½AzÀ vÀÄA©zÀÄÝ, PÀAzÀÄ §tÚªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. EzÀÄ
re S
AiÀiÁªÀÅzÉà UÀæºÀQÌAvÀ®Æ PÀrªÉÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀÆAiÀÄð£À£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛvÀÛzÉ.
B
bl
±ÀÄPÀæ : EzÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð¤AzÀÀ JgÀqÀ£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°ègÀĪÀ UÀæºÀªÁVzÀÄÝ, ¨sÀÆ«ÄVAvÀ
be T

¸Àé®à aPÀÌzÁVzÉ. EzÀÄ ¸ËgÀªÇÀ åºÀz° À è CvÀåAvÀ ¥ÀPæ Á±ÀªiÀ Á£ÀªÁzÀ UÀº æ .À EzÀ£ÄÀ ß ¨É¼V
À £À
pu
ZÀÄPÉÌ, ¨É½îZÀÄPÉÌ ºÁUÀÆ ¸ÀAeÉAiÀÄ ZÀÄPÉÌ JAzÀÆ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.
K

ªÀÄAUÀ¼À : EzÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð¤AzÀ £Á®Ì£ÉAiÀÄ UÀº æ À. EzÀ£ÀÄß CAUÁgÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉA¥ÀÅ


©

UÀæºÀ JAzÀÆ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. EzÀgÀ°è£À ªÀÄtÄÚ PÉA¥ÀÅ §tÚzÀ PÀ©âtzÀ DPÉìöÊqï¤AzÀ


DVzÉ. EzÀg° À è eÁé¯ÁªÀÄÄTUÀ¼ÄÀ , zÉÆqÀØ PÀAzÀPU
À ¼ À ÄÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉA¥ÀÅ zsÆ
À ½£À ªÉÆÃqÀU¼ À ÄÀ
PÁt¹UÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄAUÀ¼À UÀæºÀªÀÅ MAzÀÄ ªÀÄgÀĨsÀÆ«ÄAiÀÄAwzÉ.
UÀÄgÀÄ : EzÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð¤AzÀ LzÀ£ÉAiÀÄ UÀº æ ÀªÁVzÀÄÝ, ¸ËgÀªÀÇåºÀzÀ CvÀåAvÀ zÉÆqÀØ
UÀæºÀªÁVzÉ. EzÀÄ 100 ¨sÀÆ«ÄUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA§ÄªÀµÀÄÖ zÉÆqÀØzÁVzÉ. EzÀ£ÀÄß §ÈºÀ¸Ààw
to

JAvÀ®Æ PÀgÉAiÀÄĪÀgÀÄ. EzÀÄ C¥ÁgÀ C¤®UÀ½AzÀ vÀÄA©zÉ. ªÀÄÆgÀÄ ¨sÀÆ«ÄUÀ¼À£ÀÄß


vÀÄA§ÄªÀµÀÄÖ zÉÆqÀØzÁVzÀÄÝ zÉÆqÀØ PÉA¥ÀÅ ªÀÄZÉÑ ºÉÆA¢zÉ. zsÀƼÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »ªÀÄzÀ
PÀtUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ vɼÀĪÁzÀ GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ UÀÄgÀÄUÀæºÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛªÀj¢ªÉ.
t
No

±À¤ : EzÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð¤AzÀ DgÀ£ÉAiÀÄ UÀæºÀªÁVzÀÄÝ, EzÀÄ UÀÄgÀÄUÀæºÀzÀAvÉ


C¤®UÀ½AzÀ ¸ÀÄvÀÄÛªÀj¢zÉ. F UÀæºÀªÀÅ ¸ÀºÀ¸ÁægÀÄ GAUÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. F
GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ »ªÀÄ, PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ zsÀƽ¤AzÀ PÀÆrªÉ. EzÀgÀ ¸ÀÄvÀÛ®Æ EgÀĪÀ
GAUÀÄgÀUÀ½AzÁV EzÀÄ «²µÀÖ UÀæºÀªÁVzÉ. EzÀÄ §ºÀ¼À ¸ÀÄAzÀgÀ UÀæºÀ.
AiÀÄÄgÉãÀ¸ï : EzÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð¤AzÀ K¼À£ÉAiÀÄ UÀæºÀªÁVzÀÄÝ, UÀÄgÀÄ ºÁUÀÆ ±À¤
UÀæºÀUÀ¼ÀAvÉ ¸ÀºÀ C¤®UÀ½AzÀ vÀÄA©zÀ UÀæºÀªÁVzÉ. Erà UÀæºÀªÀÅ ¤Ã° ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¹gÀÄ
§tÚzÀ zÀlÖªÁzÀ ªÉÆÃqÀUÀ½AzÀ DªÀj¹zÀÄÝ, GAUÀÄgÀÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ.

187
£É¥ÀÇÑöå£ï : EzÀÄ ¸ËgÀªÀÇåºÀzÀ JAl£ÉAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀÆAiÀÄð¤AzÀ Cw
zÀÆgÀzÀ°ègÀĪÀ UÀæºÀ. EzÀgÀ ¸ÀAAiÉÆÃd£ÉAiÀÄÄ AiÀÄÄgÉãÀ¸ï UÀæºÀªÀ£ÀÄß ºÉÆîÄvÀÛzÉ.
EzÀÄ ºÉƼÉAiÀÄĪÀ ¤Ã° §tÚªÀżÀîzÀÄÝ. ¸ÀÆAiÀÄð¤AzÀ CvÀåAvÀ zÀÆgÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀjAzÀ
Cw ²ÃvÀªÀżÀî UÀæºÀªÁVzÉ.
E°è UÀæºÀUÀ¼À zÉÊ£ÀA¢£À ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¶ðPÀ ZÀ®£ÉUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ ¥ÀnÖ¬ÄzÉ.
(¨sÀÆ«ÄAiÀÄ PÁ®ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß DzsÀj¹zÉ) F ¥ÀnÖAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ PɼÀV£À ¥À±
æ ÉßUÀ½UÉ

d
GvÀÛj¸ÀÄ.

he
zÉÊ£ÀA¢£À ZÀ®£ÉAiÀÄ PÁ® ªÁ¶ðPÀ ZÀ®£ÉAiÀÄ PÁ®
UÀæºÀUÀ¼ÀÄ
(¨sÀæªÀÄuÉ) (¥Àj¨sÀæªÀÄuÉ)

is
re S
§ÄzsÀ 59 ¢£À 88 ¢£À
B
±ÀÄPÀæ bl 243 ¢£À 225 ¢£À
be T

3651 ¢£À
pu
¨sÀÆ«Ä 24 UÀAmÉ 4
K

ªÀÄAUÀ¼À 24 UÀA. 37 ¤. 686 ¢£À


©

UÀÄgÀÄ 10 UÀAmÉ 12 ªÀµÀð


±À¤ 10 UÀA. 39 ¤. 291 ªÀµÀð
2
AiÀÄÄgÉãÀ¸ï 17 UÀA. 13 ¤. 84 ªÀµÀð
to

£É¥ÀÇÑöå£ï 16 UÀA. 23 ¤. 165 ªÀµÀð

1. AiÀiÁªÀ UÀº
æ ª
À ÅÀ ¸ÀÆAiÀÄð£À£ÄÀ ß ¸ÀÄvÀ®
Û Ä PÀrªÉÄ CªÀ¢A
ü iÀÄ£ÀÄß vÉUz
É ÄÀ PÉƼÀÄv
î z
ÛÀ ?É KPÉ?
t

_________________________________________________
No

_________________________________________________
2. AiÀiÁªÀ UÀæºÀªÀÅ ¸ÀÆAiÀÄð£À£ÀÄß MAzÀÄ ¨Áj ¸ÀÄvÀÛ®Ä ºÉaÑ£À CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß
vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. KPÉ?
_________________________________________________
_________________________________________________

188
3. AiÀiÁªÀ UÀæºÀªÀÅ ªÁ¶ðPÀ ZÀ®£ÉVAvÀ ºÉaÑ£À PÁ®ªÀ£ÀÄß zÉÊ£ÀA¢£À ZÀ®£ÉUÉ
vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ?
_________________________________________________
yy PÉ®ªÀÅ UÀæºÀUÀ¼À ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ PÉÆnÖzÉ. CªÀÅUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ
UÀæºÀzÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß §gÉ.

d
1. PÉA¥ÀÅ UÀæºÀ

he
2. ¥ÀæPÁ±ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀ UÀæºÀ
3. CvÀåAvÀ zÉÆqÀØ UÀæºÀ

is
re S
4. ¤Ã°-ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ UÀæºÀ
B
5. bl
fëUÀ½gÀĪÀ KPÉÊPÀ UÀæºÀ
be T
pu
6. MAzÀÄ ¢£À MAzÀÄ ªÀµÀðQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ
K

CªÀ¢üAiÀÄļÀî UÀæºÀ
©

yy PɼÀUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ PÉÆõÀÖPÀzÀ°è UÀæºÀUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹.


GzÁºÀgÀuÉ : UÀÄgÀÄ
±ÀÄ ±ÀÄ ±À § «Ä ªÀ zÀ ¥sÀ ±À ªÀÄA
£À zÀ ¥sÀ gÀ ±ÀÄ PÀæ zÀ UÀÄ ±À UÀ
to

¸À ¨sÀÆ ªÀÄ ¸À ¸ï ªÀÄA ¸À gÀÄ £À ¼À


¸ï «Ä ªÀÄA ºÀ ±ÀÄ gÀ ® «Ä UÀ PÀæ
t
No

¸À PÀ æ gÀ ªÀ ªÀÄA ªÀ AiÀÄÄ gÉà £À ¸ï


UÀ § ±À ±À §Ä zsÀ UÀ ¸ï ±À UÀ
zÀ ªÀÄ ¤ UÀ zÀ ¥sÀ ±ÀÄ ªÀÄ gÀ «Ä
ªÀÄA ¸ï gÀ ¸À PÀæ UÀ ¸À £É ¥ÀÇÑöå £ï
¸À gÀ UÀ vÀ G G M l C gÀ

189
ZÀlĪÀnPÉ : UÀæºÀUÀ¼À avÀæUÀ¼À£ÀÄß «ÃQë¹, CªÀÅUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß PÉÆnÖgÀĪÀ eÁUÀzÀ°è
§gÉ. MAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁVzÉ.

d
is he
re S B
±À¤
bl
be T
pu
K
t ©
to
No

G¯ÉÌUÀ¼ÀÄ : DPÁ±À¢AzÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÁAiÀÄÄUÉÆüÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¸ÀĪÀ zÀæªÀåzÀ


ZÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß G¯ÉÌUÀ¼ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÉÛêÉ. EªÀÅ ªÁAiÀÄÄUÉÆüÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¸ÀĪÁUÀ
GjzÀÄ ¥ÀæPÁ±ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀ ¨É¼ÀQ£À UÉgÉUÀ¼ÀAvÉ gÁwæAiÀiÁPÁ±ÀzÀ°è UÉÆÃZÀj¸ÀÄvÀÛªÉ.
DzÀÝjAzÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ©Ã¼ÀĪÀ £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ JAzÀÆ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.

190
PÀëÄzÀæ UÀæºÀUÀ¼ÀÄ : C¤AiÀÄvÀ DPÁgÀzÀ ²¯ÉUÀ¼ÀAxÀ DPÁ±À PÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀëÄzÀæUÀæºÀUÀ¼ÉAzÀÄ
PÀgÉAiÀÄÄvÉÛêÉ. EªÀÅ ¸ÀÆAiÀÄð£À£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛwÛzÀÄÝ ªÀÄAUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄ UÀæºÀUÀ¼À PÀPÉëUÀ¼À
£ÀqÀÄªÉ PÀAqÀħgÀÄvÀÛªÉ.
N¢ w½ : DPÁ±ÀPÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð£À ¸ÀÄvÀÛ ¸ÀÄvÀÄÛªÀ ¤¢ðµÀÖ
¥ÀxÀUÀ¼À£ÀÄß PÀPÉëUÀ¼ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÉÛêÉ.

d
he
zsÆ
À ªÀÄPÉÃvÀÄUÀ¼ÄÀ : zsÆ
À ªÀÄPÉÃvÀÄUÀ¼ÄÀ »ªÀĪÀÄAiÀÄ
DPÁ±À PÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CªÀÅ C¤® CxÀªÁ

is
re S
zsÀƽ£À PÀtUÀ¼À£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. CªÀÅ
B
bl
¸ÀÆAiÀÄð£À£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛvÀÛªÉ. zsÀƪÀÄPÉÃvÀÄUÀ¼ÀÄ
be T

¸ÀÆAiÀÄð£À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ C¤® ªÀÄvÀÄÛ


pu
K

zs À Æ ½¤AzÀ PÀ Æ rzÀ GzÀ Ý ¨Á®UÀ ¼ À £ À Ä ß


¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß gÁwæAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è
©

£ÁªÀÅ £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. 76 ªÀµð À UÀ½UÉƪÉÄä PÁt¹PÉƼÀĪ


î À ºÁå° zsÆ
À ªÀÄPÉÃvÀÄ«£ÀAvÀºÀ
PÉ®ªÀÅ zsÀƪÀÄPÉÃvÀÄUÀ¼ÀÄ ¤UÀ¢vÀªÁV PÁt¹PÉƼÀÄîvÀÛªÉ. F »AzÉ 1986gÀ°è ºÁå°
zsÀƪÀÄPÉÃvÀÄ PÁt¹PÉÆArvÀÄÛ. ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÁUÀ PÁt¹UÀÄvÀÛzÉ?
ZÀlĪÀnPÉ : ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ËgÀªÀÇåºÀzÀ avÀæªÀ£ÀÄß ZÁmïð£À°è §gÉzÀÄ
to

CxÀªÁ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹, vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄ.

ZÀlĪÀnPÉ : ²PÀëPÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¸ÉßûvÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj, £É®zÀ ªÉÄïÉ


t
No

JAlÄ ¢ÃWÀð ªÀÈvÁÛPÁgÀzÀ UÉgÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀÄ. ¸ÀÆAiÀÄð£À£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀĪÀAvÉ


¤Ã£ÀÄ ªÀÈvÀÛzÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆ. ¤£Àß ¸ÉßûvÀgÀÄ (8 ªÀÄA¢) ¥Àæw ªÀÈvÀÛzÀ°è
M§âgÀAvÉ ¤AvÀÄ ¸ËgÀªÀÇåºÀzÀ°ègÀĪÀ UÀæºÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀÄvÁÛ vÀªÀÄä PÀPÉëAiÀÄ°è
¸ÀÄvÀÄÛªÀAvÉ w½¸ÀÄ. ¸ËgÀªÀÇåºÀzÀ°è£À UÀæºÀUÀ¼À ZÀ®£ÉAiÀÄ£ÀÄß w½zÀÄPÉƼÀî®Ä F
ZÀlĪÀnPÉAiÀÄÄ ¤£ÀUÉ ¸ÀºÁAiÀĪÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.

191
¨sÀÆ«ÄAiÀÄ G¥ÀUÀæºÀ ZÀAzÀæ
UÀæºÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ ¸ÀÄvÀÄÛ ºÁPÀĪÀ DPÁ±ÀPÁAiÀĪÉà G¥ÀUÀæºÀ. ZÀAzÀæ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ KPÉÊPÀ
£ÉʸÀVðPÀ G¥ÀUÀæºÀªÁVzÉ. EzÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ ¸ÀÄvÀÄÛvÀÛzÉ. ZÀAzÀæ¤UÉ ¸ÀéAvÀ ¨É¼ÀQ®è.
DzÀgÉ gÁwæªÉÃ¼É ¸ÀÆAiÀÄð£À ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ CzÀ£ÀÄß ¥Àæw¥sÀ°¹zÁUÀ ZÀAzÀæ
UÉÆÃZÀj¸ÀÄvÀÛzÉ.
D¯ÉÆÃa¸ÀÄ : ¤Ã£ÀÄ ZÀAzÀæ£À°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÝgÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄÄ ¤£ÀUÉ

d
ZÀAzÀæ£ÀAvÉ PÁtÄwÛvÉÛ?

he
ZÀAzÀæ£À ZÀ®£ÉUÀ¼ÀÄ : ZÀAzÀæ¤UÉ JgÀqÀÄ «zsÀzÀ ZÀ®£ÉUÀ½ªÉ. MAzÀÄ vÀ£Àß CPÀëzÀ°è

is
re S
¸ÀÄvÀÄÛªÀ CPÀë¨sÀæªÀÄt ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ vÀ£Àß ¥ÀxÀzÀ°è ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ ¸ÀÄvÀÄÛªÀ ¥Àj¨sÀæªÀÄt.
B
bl
N¢-w½ : ZÀAzÀæ£À CPÀë¨sÀæªÀÄtzÀ CªÀ¢ü 27.3 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
be T
pu
¥Àj¨sÀæªÀÄtzÀ CªÀ¢ü 29.5 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ.
K

ZÀAzÀæ£ÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ ¸ÀÄvÀÄÛwÛgÀĪÁUÀ CzÀgÀ ¸ÀÆAiÀÄð£À ¸ÀA§A¢üvÀ ¸ÁÜ£À


©

gÁwæ¬ÄAzÀ gÁwæUÉ §zÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV £ÁªÀÅ ZÀAzÀæ£À PÀ¯ÉUÀ¼À£ÀÄß


PÁtĪɪÀÅ. CAzÀgÉ ZÀAzÀæ£À ««zsÀ UÉÆÃZÀjvÀ ¨sÁUÀUÀ¼Éà ZÀAzÀæ£À PÀ¯ÉUÀ¼ÀÄ, F §UÉÎ
ªÀÄÄA¢£À vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ºÉaÑ£À «µÀAiÀÄ w½AiÀÄĪÉ.
t to
No

ZÀAzÀæ£ÀÄ ¥ÀÇwðAiÀiÁV PÀvÀÛ¯ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ CzÀ£ÀÄß CªÀiÁªÁ¸Éå ZÀAzÀæ JAzÀÄ,


¥ÀÇwðAiÀiÁV ¨É¼ÀQ£À°è EzÁÝUÀ ºÀÄtÂÚªÉÄ ZÀAzÀæ JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ.

192
N¢ - w½

• MAzÀÄ ¢£À : ¨sÀÆ«ÄAiÀÄÄ vÀ£Àß CPÀëzÀ°è vÁ£Éà MAzÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛ wgÀÄUÀ®Ä


¨ÉÃPÁUÀĪÀ CªÀ¢üUÉ MAzÀÄ ¢£ÀªÉAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ.
• MAzÀÄ ªÀµÀð : ¨sÀÆ«ÄAiÀÄÄ vÀ£Àß CPÀëzÀ°è wgÀÄUÀÄvÀÛ ¸ÀÆAiÀÄð£À ¸ÀÄvÀÛ®Æ
MAzÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛ ¥ÀæzÀQëuÉUÉ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¸Àj¸ÀĪÀiÁgÀÄ CªÀ¢üUÉ MAzÀÄ
ªÀµÀðªÉAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ.

d
• MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ : ZÀAzÀæ£ÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ MAzÀÄ ¥ÀæzÀQëuÉ ºÁPÀ®Ä

he
¨ÉÃPÁUÀĪÀ CªÀ¢üUÉ MAzÀÄ ªÀiÁ¸À JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ.

is
re S
ZÀlĪÀnPÉ :
B
bl
be T
pu
K
©

avÀæzÀ°è vÉÆÃj¹gÀĪÀAvÉ MAzÀÄ ¸ÀªÀÄvÀ®zÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ zÉÆqÀØ


ZÉAqÀÄ ºÁUÀÆ aPÀÌ ZÉAqÀ£ÀÄß EqÀÄ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4cm CAvÀgÀzÀ°è
to

EqÀÄ. FUÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ£ÀÄß PÀvÀÛ¯ÁV ªÀiÁr, MAzÀÄ mÁZÀð£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ


¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÉÆãÀUÀ½AzÀ CªÀÅUÀ¼À ¸ÀªÀÄvÀ®zÀ ªÀÄlÖ¢AzÀ ¨É¼ÀPÀÄ ZÉ®Äè. ¤Ã£ÀÄ
PÀAqÀÄPÉÆAqÀ «µÀAiÀÄ ¸ÀAUÀæºÀ¢AzÀ F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¸ÀÄ ºÁUÀÆ
t

UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ ZÀað¸ÀÄ.
No

yy AiÀiÁªÀÅzÉà ZÉAr£À ¥ÀÇtð ºÉÆgÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¨É¼ÀPÀÄ ©Ã¼ÀĪÀÅzÉ?


yy MAzÀÄ ZÉAr£À ªÉÄÃ¯É ¨É¼ÀPÀÄ ©zÁÝUÀ E£ÉÆßAzÀgÀ ªÉÄÃ¯É CzÀgÀ bÁAiÉÄ
(£ÉgÀ¼ÀÄ) ¬ÄAzÀ ¥ÀÇtð PÀvÀÛ®Ä DªÀj¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉ?
yy mÁZïð ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß ¸ÀÆAiÀÄð£À ¨É¼ÀPÀÄ JAzÀÄ ¨sÁ«¹ zÉÆqÀØ ZÉAqÀ£ÀÄß
¨sÀÆ«ÄAiÉÄAzÀÄ, aPÀÌ ZÉAqÀ£ÀÄß ZÀAzÀæ£ÉAzÀÄ ¨sÁ«¹, PÁtĪÀ ¨É¼ÀPÀÄ-
£ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À §UÉÎ ZÀað¸ÀÄ.

193
ªÀiÁr £ÉÆÃqÀÄ : ¥Àæw¢£À gÁwæ DPÁ±ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄ. ZÀAzÀæ£À UÉÆÃZÀgÀ DPÁgÀ
ªÀÄvÀÄÛ PÁtĪÀ ¢PÀÌ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄ. ºÉƼÉAiÀÄĪÀ £ÀPÀëvÀæUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄ. CªÀÅUÀ¼À°è
¤¢ðµÀÖªÁzÀ £ÀPÀëvÀæUÀ¼À UÀÄA¥À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ZÀ®£ÀªÀ®£ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ£À«lÄÖ
«ÃQë¸ÀÄ. D£ÀAvÀgÀ F ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¸ÀÄ.
1. ZÀAzÀæ£À UÉÆÃZÀgÀ DPÁgÀ ¸ÀzÁ MAzÉà jÃwAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉAiÉÄ?
_________________________________________________

d
2. ZÀAzÀæ AiÀiÁªÀ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ ¥ÀÇtðªÁV UÉÆÃZÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ?

he
D ¢£ÀªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ K£ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÉÛêÉ?
_________________________________________________

is
re S
3. ZÀAzÀæ AiÀiÁªÀ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ PÁt¸ÀĪÀÅ¢®è.? D ¢£ÀªÀ£ÀÄß K£ÉAzÀÄ
PÀgÉAiÀÄÄvÉÛêÉ?
B
bl
_________________________________________________
be T
pu
4. ¢£ÀªÀÇ ZÀAzÀæ MAzÉà eÁUÀzÀ°è ¤¢ðµÀÖ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÁtÄwÛzÀÝ£É?
K

_________________________________________________
©

5. MAzÉà ¸ÀܼÀzÀ°è £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ EzÀݪÉ? CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħgÀĪÀ


¸ÁÜ£À §zÀ¯ÁUÀÄwvÉÛ?
_________________________________________________
6. PÉ®ªÀÅ £ÀPÀëvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ DPÁgÀ gÀa¸À§ºÀÄzÉÃ?
£ÀPÀëvÀæzÀ avÀæ §gÉzÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄ.
to

____________________
t
No

UÀªÀĤ¸ÀÄ : F ZÀlĪÀnPÉUÁV ¤Ã£ÀÄ PÀ¤µÀ× 30 ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ


¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÁwæAiÀÄ ±ÀĨsÀæ DPÁ±ÀªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹, D£ÀAvÀgÀ F ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¸À¨ÉÃPÀÄ.

194
D¯ÉÆÃa¸ÀÄ : C£ÉÃPÀ ¸À® M°A¦Pï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ eÁUÀwPÀ ªÀÄlÖzÀ ¸ÀàzÉs ðUÀ¼À
£ÉÃgÀ ¥Àæ¸ÁgÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä°è £ÉÆÃqÀĪÁUÀ, ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ ¨ÉÃgÉ zÉñÀUÀ¼À°è
ºÀUÀ°zÀÄÝ, £ÀªÀÄä°è gÁwæAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ UÀªÀĤ¹gÀ§ºÀÄzÀÄ.
EzÀÄ ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀå?

ZÀlĪÀnPÉ : AiÀiÁªÀ UÀæºÀ AiÀiÁªÁUÀ PÁtĪÀÅzÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß E°è PÉÆqÀ¯ÁVzÉ.

d
UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ «ÃQë¸ÀÄ.

he
UÀæºÀ ªÀÄÄAeÁ£É ¸ÁAiÀÄAPÁ®

is
re S
±ÀÄPÀæUÀæºÀ K¦æ¯ï¤AzÀ dÆ£ïªÀgÉUÉ
B
bl
ªÀÄAUÀ¼ÀUÀæºÀ d£ÀªÀj¬ÄAzÀ ªÀiÁZïðªÀgÉUÉ ªÉÄìÄAzÀ r¸ÉA§gïªÀgÉUÉ
be T
pu
UÀÄgÀÄUÀæºÀ ¥sɧæªÀj¬ÄAzÀ ªÉÄêÀgÉUÉ ¸É¥ÀÖA§gï¤AzÀ r¸ÉA§gïªÀgÉUÉ
K

AiÀiÁªÀ UÀÄA¦£À°è AiÀiÁgÀÄ? F PɼÀV£À ¥ÀnÖAiÀÄ°è §gÉ.


©

¸ÀÆAiÀÄð, ¨sÀÆ«Ä, ZÀAzÀæ, ªÀÄAUÀ¼À, §ÄzsÀ, UÀÄgÀÄ, ±ÀÄPÀæ, ±À¤ ªÀÄvÀÄÛ zsÀÄæªÀvÁgÉ,

£ÀPÀëvÀæ UÀæºÀ G¥ÀUÀæºÀ


t to

yy PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀ §gÉ.


No

1. ¸ËgÀªÀÇåºÀ JAzÀgÉãÀÄ?
____________________________________________________
____________________________________________________
2. ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ £ÉʸÀVðPÀ G¥ÀUÀæºÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
____________________________________________________

195
3. F DPÁ±ÀPÁAiÀÄUÀ¼À ¥ÀæªÀÄÄR ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß §gÉ.
DPÁ±ÀPÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ®PÀëtUÀ¼ÀÄ

G¯ÉÌUÀ¼ÀÄ

d
he
PÀëÄzÀæ UÀæºÀUÀ¼ÀÄ

is
re S
zsÀƪÀÄPÉÃvÀÄUÀ¼ÀÄ
B
bl
be T
pu
¤£ÀVzÀÄ UÉÆvÉÛ?
K

yy ¸ÀÆAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀÄvÀÛ®Æ ¸ÀÄvÀÄÛªÀ DPÁ±ÀPÁAiÀÄUÀ¼À ¸ÀªÀÄƺÀPÉÌ ¸ËgÀªÀÇåºÀ


©

JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ.
yy ªÀÄAUÀ¼À UÀºæ ÀzÀ JgÀqÀÄ £ÉʸÀVðPÀ G¥ÀUº
Àæ ÀUÀ¼ÉAzÀgÉ, ¥ÉÉÇèÉÆÃ¸ï ªÀÄvÀÄÛ qÉʪÉÆøï.
yy UÀÄgÀÄUÀæºÀPÉÌ 67PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ G¥ÀUÀæºÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±À¤UÀæºÀPÉÌ 62QÌAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ
G¥ÀUÀæºÀUÀ½ªÉ.
yy AiÀÄÄgÉãÀ¸ï UÀæºÀPÉÌ PÀ¤µÀ× 27 £ÉʸÀVðPÀ G¥ÀUÀæºÀUÀ½zÀÝgÉ, £É¥ÀÇÑöå£ïUÉ 14 £ÉʸÀVðPÀ
to

G¥ÀUÀæºÀUÀ½ªÉ.
yy §ÄzsÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÄPÀæ UÀæºÀUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÉʸÀVðPÀ G¥ÀUÀæºÀ«®è.
yy EzÀĪÀgÉUÉ w½zÀAvÉÀ fëUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħgÀĪÀ KPÉÊPÀ UÀæºÀ ¨sÀÆ«Ä.
t
No

yy ««zsÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV ªÀiÁ£ÀªÀgÀÄ ¤«Äð¹zÀ C£ÉÃPÀ PÀÈvÀPÀ G¥ÀUÀæºÀUÀ¼ÀÄ


¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛwÛªÉ. ¨sÁgÀvÀ ¤«ÄðvÀ ªÉÆzÀ® PÀÈvÀPÀ G¥ÀUÀæºÀ DAiÀÄð¨sÀl.
yy ZÀAzÀæ£À ªÉÄÃ¯É ªÉÆzÀ®Ä PÁ°lÖªÀgÀÄ ¤Ã¯ï DªÀiïð¸ÁÖAUï.
yy UÀÄgÀÄ, ±À¤, AiÀÄÄgÉãÀ¸ï ªÀÄvÀÄÛ £É¥ÀÇÑöå£ïUÀ¼À£ÀÄß C¤® zÉÊvÀåUÀæºÀUÀ¼ÀÄ J£ÀÄßvÁÛgÉ.



196
¥ÁoÀ - 15
£ÀªÀÄä ¨sÁgÀvÀ - ¥ÁæPÀÈwPÀ ªÉÊ«zsÀå
¨sÁgÀvÀ £ÀªÄÀ ä zÉñÀ. EzÀÄ ªÉÊ«zsåÀ ªÄÀ AiÀĪÁzÀ ¥Àj¸Àgª
À £
À ÄÀ ß ºÉÆA¢zÉ. »ªÀiÁ®AiÀÄ
¥ÀªÀðvÀ ±ÉæÃtÂUÀ¼ÀÄ, JvÀÛgÀªÁzÀ ²RgÀUÀ¼ÀÄ, ¥Àæ¸ÀܨsÀÆ«Ä, «±Á®ªÁzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ,
PÀqÀ® wÃgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¢éÃ¥ÀUÀ¼ÀÄ, ªÀÄgÀĨsÀÆ«Ä, £À¢eÁ®UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ C£ÉÃPÀ ¥ÁæPÀÈwPÀ

d
ªÉʲµÀÖöåUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ ¨sÁgÀvÀªÀÅ ¨sÀªÀåvÉAiÀÄ ¥ÀæwgÀÆ¥ÀªÁVzÉ. EzÉÆAzÀÄ ««zsÀ

he
¸À¸Àå-¥ÁætÂUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ fêÀvÁtªÁVzÉ.

F ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß PÀ°vÀ £ÀAvÀgÀ ¤Ã£ÀÄ,

is
re S
ƒƒ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁæPÀÈwPÀ «¨sÁUÀUÀ¼À ¨sÀÆ¥ÀlªÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÉ.
B
bl
ƒƒ »ªÀiÁ®AiÀÄ ¥ÀªÀðvÀ, £À¢§AiÀÄ®Ä, ¥Àæ¸ÀܨsÀÆ«Ä, PÀgÁªÀ½, ªÀÄgÀĨsÀÆ«ÄUÀ¼À
be T

§UÉÎ w½AiÀÄĪÉ.
pu
K

ƒƒ d£ÀfêÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÁæPÀÈwPÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀÄvÀÛªÉ


JA§ÄzÀ£ÀÄß UÀ滸ÀĪÉ.
©

ƒƒ PÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¸ÀÄÛ²®àzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÁæPÀÈwPÀ CA±ÀUÀ¼À ¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß w½AiÀÄĪÉ.


ƒƒ ¨sÁgÀvÀzÀ ºÀªÁUÀÄt - ªÁAiÀÄÄUÀÄtzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ®PÀëtUÀ¼À §UÉÎ w½AiÀÄĪÉ
ƒƒ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸À¸Àå ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæt ªÀUÀðUÀ¼À §UÉÎ w½AiÀÄĪÉ.
to

¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁæPÀÈwPÀ «¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ


ªÀÄÄA¢£À ¥ÀÅlzÀ°è PÉÆnÖgÀĪÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀÆ¥ÀlªÀ£ÀÄß «ÃQë¸ÀÄ. EzÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ
¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁæPÀÈwPÀ «¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß ¤gÀƦ¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¥ÁæPÀÈwPÀ
t
No

ªÉÊ«zsÀåvÉ ºÉÃVzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÀÄ.

²PÀëPÀjUÉ ¸ÀÆZÀ£É
ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀA¥ÀÇålgï£À°è fAiÉÆêÀiÁå¥ï «ÃQë¸À®Ä CªÀPÁ±À PÀ°à¹. qË£ï¯ÉÆÃqï
ªÀiÁrzÀ avÀæUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄÄ CªÀÄÆvÀð ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆvÀð¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°è CxÀð
ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄvÀÛzÉ.

197
¨sÀÆ¥ÀlzÀ°è K£É¯Áè PÁtÄwÛzÉ?
¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀƨsÁUÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀqÉUÉ zÀȶֺÀj¹
£ÉÆÃqÀĪÁUÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÀåvÁå¸À PÁtÄvÉÛêÉ, C®èªÉ? JvÀÛgÀªÁzÀ ¥ÀªÀðvÀ, D¼ÀªÁzÀ
PÀtªÉ-PÀAzÀgÀ, ¸ÀªÀÄvÀmÁÖzÀ ªÉÄÊzÁ£À, ¥Àæ¸ÀܨsÀÆ«Ä ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ªÉÊ«zsÀåªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ
£ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. F jÃwAiÀÄ°è PÀAqÀħgÀĪÀ ¨sÀÆ ªÉÄïÉäöÊ£À «±ÉõÀvÉUÀ¼À£ÀÄß C°è£À
¥ÁæPÀÈwPÀ ®PÀët J£ÀÄߪÀgÀÄ.

d
is he
re S B
bl
be T
pu
K
©

¨ÁAUÁè
t to
No

198
FUÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁæPÀÈwPÀ «¨sÁUÀUÀ¼À §UÉÎ w½AiÉÆÃt.
1. GvÀÛgÀzÀ ¥ÀªÀðvÀUÀ¼ÀÄ : F «¨sÁUÀªÀÅ §ºÀĪÁV »ªÀiÁ®AiÀÄ ¥ÀªÀðvÀUÀ¼À£ÀÄß
M¼ÀUÉÆArzÉ. ¤Ã¤ÃUÀ ¨sÁgÀvÀ ¨sÀÆ¥ÀlzÀ GvÀÛgÀPÉÌ £ÉÆÃqÀÄ, PÁ²äÃgÀ¢AzÀ
ªÉÄÃWÁ®AiÀÄzÀªÀgÉUÉ »ªÀiÁ®AiÀÄ ¥ÀªÀðvÀ±ÉæÃt ºÀ©âgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁtĪÉ. EªÀÅ
¥Àæ¥ÀAZÀzÀ¯Éèà CvÀåAvÀ JvÀÛgÀªÁzÀ ¥ÀªÀðvÀUÀ¼ÁVªÉ.
680 720 920E

d
760 800 840 880 360N
360N
K2 ∆

he
¹A

¸ÀÌg
¨sÁgÀvÀ
£ÀAUÀ¥ÀªÀðvÀ ∆
zsÀÆ ï GvÀÛgÀzÀ ¥ÀªÀðvÀUÀ¼ÀÄ

is
320
re S
320 »

100 50 0 100 200


B
bl ªÀi
Á
PÉʯÁ¸À ¥ÀªÀðvÀ

»ª sÀªÀ¼
ÀVj
Q.«ÄÃ.
be T

ÀiÁ¢ z
pu
® æ ∆
ªÀiËAmï JªÀgɸïÖ ¼ÀÄ 280
0 PÁAZÀ£ÀdÄAUÀ
28 ¹ª UÀ
K


Á° AiÀÄ
Ai Pï ∆

ÀĪ ªÀð
ÀÄÄ£ ¥À
Á §æº Àä¥ÀÅvÀæ ∆ £ÁUÀ¨ÉlÖUÀ¼ÀÄ
©


UÀAUÁ ∆ UÁgÉÆ ∆ PÉÆ»ªÀĨÉlÖUÀ¼ÀÄ
À ÄÀ
Ö ¼
PÁ² ¨ÉlU
∆ 240
240 ªÀÄtÂ¥ÀÄgÀ¨ÉlÖUÀ¼ÀÄ

«ÄeÉÆ ¨ÉlÖUÀ¼ÀÄ
680 720 760 800 840 880 920E
to

»ªÀiÁ®AiÀÄ ¥ÀªÀðvÀUÀ¼À ¥ÀæªÀÄÄR ®PÀëtUÀ¼ÀÄ


yy»ªÀÄ¢AzÀ DªÀj¹gÀÄvÀÛªÉ. »ÃUÁV EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß »ªÀiÁ®AiÀÄ ¥ÀªÀðvÀUÀ¼ÀÄ
t

J£ÀÄߪÀgÀÄ.
No

yyCw JvÀÛgÀªÁzÀ ²RgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ.


yyE°è D¼ÀªÁzÀ PÀt廃 ªÀÄvÀÄÛ PÀAzÀgÀUÀ½gÀÄvÀÛªÉ.
yy»ªÀÄ£À¢ ªÀÄvÀÄÛ JvÀÛgÀªÁzÀ ¥ÀªÀðvÀ WÁnUÀ½AzÀ PÀÆrgÀÄvÀÛªÉ.
yyE°è ©¹¤Ãj£À §ÄUÉÎUÀ½ªÉ.
yy««zsÀ ¸À¸Àå-¥Áæt ¥Àæ¨sÉÃzÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢ªÉ.

199
d
he
C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼ÀÄ

is
yy Cw ²ÃvÀ ¥ÀæzÉñÀªÁVgÀĪÀ ªÀÄzsÀå KµÁå¢AzÀ ©Ã¹§gÀĪÀ ²ÃvÀªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼À£ÀÄß
re S
EªÀÅ vÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ.
B
bl
yy GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ £À¢UÀ½UÉ GUÀªÀÄ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÁVªÉ.
be T
pu
yy ªÀiÁ£ÀÆì£ï ªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ C¢üPÀ ªÀļÉAiÀiÁUÀ®Ä PÁgÀtªÁVªÉ.
K

yy §ÈºÀvï UÉÆÃqÉAiÀÄAvÉ GvÀÛgÀzÀ £ÉʸÀVðPÀ UÀrAiÀiÁVzÀÄÝ, ¥ÀgÀQÃAiÀÄgÀ zÁ½AiÀÄ£ÀÄß


©

¤AiÀÄAwæ¸ÀÄvÀÛªÉ.

N¢ - w½

 ¸Á«gÁgÀÄ Q¯ÉÆëÄÃlgïUÀ¼À zÀÆgÀzÀªÀgÉUÀÆ ºÀ®ªÀÅ ¥ÀªÀðvÀUÀ¼ÀÄ


to

¸Á®Ä¸Á¯ÁV ºÀ©âPÉÆArgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¥ÀªÀðvÀ±ÉæÃtÂUÀ¼ÀÄ J£ÀÄßvÉÛêÉ.


yy CgÁªÀ½, ¥À²éªÀÄWÀlÖ, ¥ÀǪÀðWÀlÖ, «AzsÁå, ¸ÁvÀÄàgÀ ±ÉæÃtÂUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ
t

EvÀgÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÀªÀðvÀ ±ÉæÃtÂUÀ¼ÁVªÉ.


No

yy »ªÀiÁ®AiÀÄ ¥ÀªÀðvÀ ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è ªÉÄÊPÉÆgÉAiÀÄĪÀµÀÄÖ ZÀ½ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ E°è


ºÉZÀÄÑ d£ÀgÀÄ ªÁ¹¸ÀĪÀÅ¢®è.
yy ¹AzsÀÆ, UÀAUÁ, AiÀĪÀÄÄ£Á, §æºÀä¥ÀÅvÀæ £À¢UÀ¼ÀÄ F ¥ÀªÀðvÀ
±ÉæÃtÂAiÀÄ°èAiÉÄà ºÀÄnÖ ºÀjAiÀÄÄvÀÛªÉ.

200
F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀ §gÉ.
1) »ªÀiÁ®AiÀÄ ¥ÀªÀðvÀUÀ¼À vÀ¥Àà°£À°è ªÁ¹¸ÀĪÀ ¥ÁætÂUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß w½zÀÄ
¥ÀnÖªÀiÁqÀÄ.
____________________
____________________

d
____________________

he
____________________
____________________

is
re S
2) »ªÀiÁ®AiÀÄ ¥ÀªÀðvÀzÀ vÀUÀÄÎ ¨sÁUÀUÀ¼À°è ¸ÀªÀÄvÀmÁÖzÀ, ¤Ã¼À ºÁUÀÆ «±Á®ªÁzÀ
B
¨sÁUÀU½ bl
À gÀÄvÀª
Û .É EªÀÅUÀ¼£
À ÄÀ ß qÀÆ£ï JAzÀÄ PÀgA
É iÀÄÄvÁÛg.É GzÁºÀgu
À U
É ,É ¨sÁgÀvz
À À
be T

qɺÀgÁqÀÆ£ï. EzÀÄ ¥Àæ¹zÀÞ ¥ÀæªÁ¹ vÁtªÁVzÉ. d£ÀgÀÄ ¨ÉùUÉAiÀÄ°è E°èUÉ


pu
K

¥ÀæªÁ¸ÀPÁÌV ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. KPÉ?


___________________________________________________
©

___________________________________________________

___________________________________________________

3) ¤ªÀÄÆäj£À ¸À«ÄÃ¥À CxÀªÁ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ ¥ÀªÀðvÀ/¥ÀªÀðvÀ ±ÉæÃtÂ/ ¨ÉlÖUÀÄqÀØUÀ¼ÀÄ


to

EzÀÝ°è, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¸ÀÄ.


t

____________________ ____________________
No

____________________ ____________________
____________________ ____________________
____________________ ____________________
____________________ ____________________

201
4) »ªÀiÁ®AiÀÄ ¥ÀªÀðvÀUÀ¼À vÀ¥Àà°£À°è ªÁ¹¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ ¥ÁætÂAiÀÄ
avÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹, SÁ° eÁUÀzÀ°è CAn¸ÀÄ. EzÀgÀ §UÉÎ 3 ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß §gÉ.

d
is he
re S B
bl
be T
pu
K
t ©
to
No

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________
202
¤£ÀVzÀÄ UÉÆvÉÛ?
• ªÀiËAmï JªÀgɸïÖ ²RgÀªÀÅ (8,848«ÄÃ.) ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ¯Éèà JvÀÛgÀªÁzÀÄzÀÄ.
• ªÀiËAmï UÁré£ï D¹Ö£ï CxÀªÁ k2 (8,611 «ÄÃ.) ¨sÁgÀvÀzÀ CvÀåAvÀ
JvÀÛgÀªÁzÀ ²RgÀ.
• ªÀÄļÀîAiÀÄå£ÀVj (1913 «ÄÃ.) PÀ£ÁðlPÀzÀ Cw JvÀÛgÀªÁzÀ ²RgÀ.

d
• CuÉʪÀÄÄr (2665 «ÄÃ.) zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ JvÀÛgÀªÁzÀ ²RgÀ.

he
N¢ - w½
• JvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÉÄïÁãUÀPÉÌ ºÉÆÃzÀAvÉ ªÁAiÀÄÄ vÀA¥ÁUÀÄvÀÛzÉ.

is
• »ªÀiÁ®AiÀÄ ¥ÀªÀðvÀzÀ vÀ¥Àà°¤AzÀ ºÀÄnÖ ºÀjAiÀÄĪÀ £À¢UÀ¼ÀÄ
re S
¨ÉùUÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ vÀÄA© ºÀjAiÀÄÄvÀÛªÉ.
B
bl
be T

2. GvÀÛgÀzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ : ªÉÄÊzÁ£À JAzÁUÀ DlzÀ ªÉÄÊzÁ£À £É£À¥ÁUÀÄvÀÛzÉ,


pu
C®èªÉ? DlzÀ ªÉÄÊzÁ£À £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀªÀÄvÀmÁÖVzÀÄÝ «±Á®ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. DlPÉÌ
K

AiÀiÁªÀÅzÉà CqÉ-vÀqÉ EgÀĪÀÅ¢®è. ºÁUÉAiÉÄà »ªÀiÁ®AiÀÄ ¥ÀªÀðvÀ ¸Á®ÄUÀ¼À zÀQët


¨sÁUÀzÀ°è ªÉÄÊzÁ£ÀUÀ½ªÉ. EªÀÅ Cw «±Á®ªÁzÀ, ¥sÀ®ªÀvÁÛzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄvÀmÁÖzÀ
©

¨sÀÆ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÁVªÉ. ¨sÀÆ¥ÀlzÀ°è F ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄ.


640 680 720 800 840 880 920 960E 360N
360N
¹A
zsÀÆ
£À¢ ¨sÁgÀvÀ
zsÀÆ

A GvÀÛgÀzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ
¹A

î
320 jhÄ Á¨ï 320
to

a£ ©AiÀiÁ¸ï
gÁ« ¸ÀmÉèÃeï 100 50 0 100 200
Q.«ÄÃ.
t

280
280
No

UÀA

AiÀÄ
ªÀÄ gÁª UÉÆ W

Ä£Á ÄÀ UAÀ êÀÄw ÁU


É Ã¹

ï
ÀA§
¯ UÀ Àæ §æºÀä¥ÀÅvÀæ
Z
UÀAU
É Á
£
240 ¸ÉÆà 240

640 680 720 800 840 880 920 960E

203
N¢ - w½

yy »ªÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ £À¢UÀ¼ÀÄ ºÀjAiÀÄĪÁUÀ ºÉÆvÀÄÛ vÀAzÀÄ ¸ÀAZÀAiÀÄ ªÀiÁrzÀ


ªÉÄPÀÌ®Ä ªÀÄtÂÚ¤AzÁV GvÀÛgÀzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ gÀÆ¥ÀÅUÉÆArªÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß
¹AzsÀÆ - UÀAUÁ - §æºÀä¥ÀÅvÀæ £À¢§AiÀÄ®ÄUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.

d
yy »ªÀi Á ®Ai À Ä ¥ÀªÀðvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAi À i Á ðAi À Ä ¥Àæ ¸ ÀÜ ¨ s À Æ«ÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ F

he
ªÉÄÊzÁ£ÀUÀ½ªÉ.
yy ¸ÀmÉèÃeï, UÀAUÁ, §æºÀä¥ÀÅvÀææ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À G¥À£À¢UÀ¼ÀÄ E°è ºÀjAiÀÄÄvÀÛªÉ.

is
re S
yy £À¢UÀ¼ÀÄ ªÉÄPÀÌ®Ä ªÀÄtÚ£ÀÄß ¸ÀAZÀAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ F ¨sÁUÀªÀÅ ºÉZÀÄÑ
B
bl
¥sÀ®ªÀvÀÛvɬÄAzÀ PÀÆrgÀÄvÀÛzÉ.
yy UÉÆâü, ¨sÀvÀÛ, ºÀwÛ, ªÉÄPÉÌeÉÆüÀ, PÀ§Äâ EvÁå¢ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß E°è ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.
be T
pu
yy ¥sÀ®ªÀvÁÛzÀ F §AiÀÄ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ DºÁgÀ PÀtd JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.
K
©

UÀªÀĤ¸ÀÄ : £À¢ ªÉÄÊzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ°è ¤Ãj£À ¸Ë®¨sÀå zÉÆgÀPÀĪÀÅzÀjAzÀ


PÀȶ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÁjUÉ-¸ËPÀAiÀÄð, ¥Áæt¸ÁPÁtÂPÉ, ªÁå¥ÁgÀ-ªÀ»ªÁlÄ,
PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ºÉÆAzÀĪÀŪÀÅ. DzÀÝjAzÀ F ¨sÁUÀzÀ°è d£ÀgÀÄ ºÉZÁÑV
£É¯É¸ÀÄvÁÛgÉ.
to

¥ÁæPÀÈwPÀ ªÉÊ«zsÀåvÉAiÀÄÄ C°è ªÁ¹¸ÀĪÀ d£ÀgÀ DZÁgÀ-«ZÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ


ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀÄvÀÛzÉ. ºÀgÀ¥Àà £ÁUÀjPÀvÉAiÀÄ ºÀ®ªÀÅ £ÀUÀgÀUÀ¼ÀÄ £À¢ zÀAqÉAiÀÄ°è
t

¤ªÀiÁðtUÉÆArzÀݪÀÅ. FUÀ®Æ C£ÉÃPÀ LwºÁ¹PÀ ¥Àæ¹zÀÞ £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁvÁæ


No

¸ÀܼÀUÀ¼À£ÀÄß E°è PÁt§ºÀÄzÀÄ. ªÁ¸ÀPÉÌ AiÉÆÃUÀåªÁzÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¥Àj¹ÜwUÀ¼ÀÄ EzÀÝ


PÁgÀt GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ««zsÀ ¸ÁªÀiÁædåUÀ¼ÀÄ D½éPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹªÉ.
GzÁºÀgÀuÉUÉ, ªÀiËAiÀÄð, ªÉÆWÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ ¸ÁªÀiÁædåUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À
vÀgÀUÀwUÀ¼À°è w½AiÀÄĪÉ.

204
F avÀæUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹, ºÉ¸Àj¸ÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß J¯Éè°è PÁtĪÉ? w½¸ÀÄ.
(²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉ)

d
is he
re S B
bl
be T
pu
K
©
to

ªÁ¸ÀÄÛ²®àU¼ À À gÀZ£À U
É É ªÉÄÊzÁ£À ¥Àz æ ÃÉ ±ÀU¼
À ÄÀ ºÉZÄÀ Ñ ¸ÀºPÀ Áj. EªÀÅ ¸ÀªÄÀ vÀmÁÖVgÀĪÀ
t
No

PÁgÀt «±Á® «£Áå¸z À À PÀlqÖ UÀ ¼


À À ¤ªÀiÁðt ¸ÀÄ®¨s.À ¥ÀPæ ÈÀ w zÀvª ÛÀ ÁV DAiÀiÁ ¨sÁUÀz° À è
zÉÆgÉAiÀÄĪÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ, ¯ÉÆúÀ, ««zsÀ ²¯ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄgÀªÀÄÄlÄÖUÀ¼ÀÄ, ¸À¸Àåd£Àå £ÁgÀÄUÀ¼ÀÄ,
ªÀÄtÄÚ, AiÉÆÃUÀåªÁzÀ £É®, PÀıÀ® PÀ«ÄðUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÁ¯ÁzÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ ªÁ¸ÀÄÛ²®àzÀ
¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ, gÁd¸ÁÛ£ÀzÀ°è «±Á® CgÀªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ
¤ªÀiÁðtUÉÆArªÉ. DUÁæzÀ vÁdªÀĺÀ¯ï CªÀÄÈvÀ ²¯É¬ÄAzÀ gÀZÀ£ÉUÉÆArzÉ.

205
UÀªÀĤ¸ÀÄ
yy PÀ£ÁðlPÀzÀ PÉÆ®ÆègÀÄ, zsÀªÀÄð¸ÀܼÀ, PÀÄPÉÌ ¸ÀħæºÀätåzÀ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À
M¼ÀUÉÆÃqÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀUÀ½AzÀ ¤«Äð¸À¯ÁVzÉ.
yy PÁ²äÃgÀ PÀtªÉUÀ¼À°è ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀzÀ ¢«ÄäUÀ½AzÀ ¤«Äð¹zÁÝgÉ.
yy gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ PÉ®ªÀÅ ¨sÁUÀzÀ°è PÀlÖqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀqÀ¥À
PÀ°è¤AzÀ ¤«Äð¹zÁÝgÉ.
yy EwÛÃZÉUÉ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ¥ÀæzÉñÀzÀ°è PÀlÖqÀUÀ¼À

d
¤ªÀiÁðtzÀ°è PÉA¥ÀÅ UÁæ£ÉÊmï ²¯ÉAiÀÄ §¼ÀPÉ ºÉZÁÑV PÀAqÀħgÀÄwÛzÉ.

he
yy PÀ£ÁðlPÀzÀ ¨ÉîÆgÀÄ, ºÀ¼ÉéÃqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À §ºÀ¼ÀµÀÄÖ
zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ «±Á®ªÁVzÀÄÝ, EªÀÅ PÀ°è¤AzÀ (§¼À¥ÀzÀ PÀ®Äè) ¤ªÀiÁðtUÉÆArªÉ.

is
yy PÀ£ÁlðPÀzÀ ¨ÁzÁ«Ä JA§°èè ªÀÄgÀ¼ÀÄUÀ°è£À UÀĺÁAvÀgÀ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ EªÉ.
re S B
bl
F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀ §gÉ.
1) GvÀÛgÀzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥sÀ®ªÀvÁÛVgÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ?
be T
pu
K

___________________________________________________
___________________________________________________
©

2) £À¢§AiÀÄ°£À°è d£ÀgÀÄ ºÉZÁÑV ªÁ¹¸À®Ä §AiÀĸÀÄvÁÛgÉ. KPÉ?


___________________________________________________
___________________________________________________
to

3) £ÀªÀÄä gÁdåzÀ ¥ÀæªÀÄÄR £À¢UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖªÀiÁqÀÄ.


£À¢UÀ¼ÀÄ ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ
t
No

206
4) ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀÆ¥ÀlzÀ°è UÀAUÁ, §æºÀä¥ÀÅvÀæ ªÀÄvÀÄÛ AiÀĪÀÄÄ£Á £À¢UÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄ.
5) ¤£ÀUÉÆAzÀÄ ¸ÀªÁ®Ä : (UÀÄA¦£À°è ZÀað¸ÀÄ)
£À¢ wÃgÀzÀ°è ¸ÀéZÀÒvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀÅzÀÄ §ºÀ¼À ªÀÄÄRå. EAzÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ
£À¢UÀ¼ÀÄ d®ªÀiÁ°£Àå¢AzÀ PÀÆrªÉ. ªÀiÁ£ÀªÀ£À C»vÀPÀgÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ
¤Ãj£À ªÀÄÆ®ªÀ£Éßà ºÁ¼ÀĪÀiÁqÀÄwÛªÉ.

d
MAzÀÄ £À¢ ºÉÃUɯÁè PÀ®Ä¶vÀªÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¤£ÀUÉ UÉÆvÉÛ?

he
yy ¥Áè¹ÖPï ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, ºÀ®ªÀÅ «µÀPÁj vÁådåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÁSÁð£ÉAiÀÄ
C£ÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß £À¢UÀ¼À ¤Ãj£À°è ºÁPÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.

is
re S
yy ««zsÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ §tÚUÀ¼À ¯ÉÃ¥À£ÀzÀ «UÀæºÀ / ªÀÄÆwðUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãj£À°è
B
bl
©qÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
be T

yy PÉÊUÁjPÉUÀ½AzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀĪÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ vÁådåUÀ¼ÀÄ £À¢UÀ¼À ¤ÃjUÉ


pu
K

¸ÉÃgÀÄvÀÛªÉ.
yy ªÀĺÁ£ÀUÀgÀUÀ¼À°è GvÀàwÛAiÀiÁUÀĪÀ ¸Á«gÁgÀÄ l£ïUÀ¼ÀµÀÄÖ ««zsÀ gÀÆ¥ÀzÀ
©

vÁådåUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj £À¢AiÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß «µÀªÀ£ÁßV ªÀiÁrªÉ.


yy UÀtÂUÁjPɬÄAzÀ®Æ £À¢UÀ¼ÀÄ PÀ®Ä¶vÀªÁUÀÄvÀÛªÉ.
GzÁºÀgÀuÉUÉ, PÁ½ £À¢, ¨sÀzÁæ £À¢ EvÁå¢.

EAzÀÄ UÀAUÁ£À¢AiÀÄ ±ÀÄ¢ÞÃPÀgÀtzÀ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛªÉ. ±ÀÄ¢ÞÃPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ


to

CªÀ±ÀåªÉ? £À¢UÀ¼À£ÀÄß ±ÀÄ¢ÞÃPÀj¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ DUÀĪÀ C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼ÉãÀÄ? E°è §gÉ.


t

___________________________________________________
No

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

207
3. ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¥À¸
æ ÜÀ ¨Æ
Às «Ä : ¨sÀÆ¥ÀlzÀ°è £ÀªÀÄðzÁ £À¢AiÀÄ£ÀÄß UÀÄwð¸ÀÄ. £ÀªÀÄðzÁ-
¸ÉÆÃ£É ¹Ã¼ÀÄ PÀtªÉAiÀÄÄ F ¨sÀƨsÁUÀªÀ£ÀÄß JgÀqÀÄ ¨sÁUÀUÀ¼ÁV «AUÀr¸ÀÄvÀÛzÉ.
GvÀÛgÀzÀ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁ¼Àé ¥Àæ¸ÀܨsÀÆ«Ä JAzÀÆ, zÀQët ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß zÀR£ï ¥Àæ¸ÀܨsÀÆ«Ä
JAzÀÆ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ªÀiÁ¼Àé ¥Àæ¸ÀܨsÀÆ«ÄAiÀÄ GvÀÛgÀzÀ°è CgÁªÀ½ ªÀÄvÀÄÛ zÀQëtzÀ°è
«AzsÁå ¥ÀªÀðvÀUÀ½ªÉ. UÀÄgÀIJRgÀ (1722 «ÄÃ.) JA§ÄzÀÄ CgÁªÀ½ ¸ÀgÀtÂAiÀÄ Cw
JvÀÛgÀzÀ ²RgÀ.

d
-280 720 760 800 840
¨sÁgÀvÀ

he
t ï
UÀÄgÀIJRgÀ∆ ±ÉæÃ
ZÀA
§¯ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¥Àæ¸ÀܨsÀÆ«Ä
ÁªÀ½
Cg

is
- 240
re S
ªÀiÁ¼ÀéÀ ¥Àæ¸ÀܨsÀÆ«Ä
bÉÆÃl£ÁUÀ¥ÅÀ gÀ
Á £À¢
B
bl «AzÁå
¸ÁvÀÄàgÀ
£ÀªÀÄðz
vÁ¦ £ À ¢
ºÁ
£À¢
¥Àæ¸ÀܨsÀÆ«Ä
be T

«Ä ªÀÄ
¥Àæ¸ÀܨsÀÆ
pu
200
zÀR£ï 200
UÉÆÃzÁª
K

Àj
¥À

À¼ÀÄ
ÀlÖU
©

W
²Ñ

160 PÀȵÀÚ
160
ªÀÄ

CgÀ©â¸ÀªÀÄÄzÀæ
∆ ªÀÄļÀîAiÀÄå£ÀVj §AUÁ¼ÀPÉÆ°è

PÁª
ªÀð

120 ÉÃj
120
¥ÀÇ

¤Ã®Vj ∆
to

¥Á¯ÁÏmï

CuÉʪÀÄÄr ¥ÁPï d®¸ÀA¢ü
¼ÀÄ

80N ²æîAPÀ 80Nt

720 76 0 PÀ£ÁåPÀĪÀiÁj 800 840


No

zÀR£ï ¥À¸ æ ÜÀ ¨Æ
Às «ÄAiÀÄ GvÀÛgzÀ °À è ¸ÁvÀÄàg,À ªÉÄÊPÉî, gÁdªÀĺÀ¯ï, CªÀÄgÀPA À lPÀ
ªÀÄÄAvÁzÀ ±ÉæÃtÂUÀ½ªÉ. ¥À²ÑªÀÄzÀ°è ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀǪÀðzÀ°è ¥ÀǪÀð
WÀlÖU½À ªÉ. ¥À²ª Ñ ÄÀ WÀlÖU¼À À zÀQt
ë PÉÌ CuÁÚªÄÀ ¯ÉÊ, ¥À¼¤ À ªÀÄvÀÄÛ PÁqÀðªÀĪÀiï ¨ÉlÖU½À ªÉ.
¥À²ÑªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀǪÀð WÀlÖUÀ¼ÀÄ ¤Ã®Vj ¨ÉlÖUÀ¼À°è PÀÆqÀÄvÀÛªÉ. E°è GzÀPÀªÀÄAqÀ®
(Hn) JA§ ¥Àæ¹zÀÞ VjzsÁªÀÄ«zÉ. ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ¼À°è zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ £À¢UÀ¼ÀÄ
GUÀ«Ä¸ÀÄvÀÛªÉ.
208
¥Àæ¸ÀܨsÀÆ«ÄAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ®PÀëtUÀ¼ÀÄ
yy ¥Àæ¸ÀܨsÀÆ«ÄAiÀÄÄ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ¥ÀæzÉñÀUÀ½VAvÀ JvÀÛgÀªÁVzÀÄÝ, ªÉÄïÁãUÀzÀ°è
¸ÀªÀÄvÀmÁÖVgÀĪÀ ºÁUÀÆ PÀrzÁzÀ §¢UÀ¼À£ÀÄß¼Àî ¨sÀÆ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.
yy F ¨sÀƨsÁUÀªÀÅ ¸ÁPÀµÀÄÖ «±Á®ªÁVzÀÄÝ, ¸ÀªÀÄvÀmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ.
yy zÀR£ï ¥Àæ¸ÀܨsÀÆ«ÄAiÀÄÄ ¨sÁgÀvÀzÀ CwzÉÆqÀØ ¥Àæ¸ÀܨsÀÆ«ÄAiÀiÁVzÉ. EzÀÄ ¥ÀÅgÁvÀ£À
UÀnÖ ²¯ÉUÀ½AzÀ gÀZÀ£ÉAiÀiÁVzÉ.

d
he
¥ÀæªÀÄÄR C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼ÀÄ
yy ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¥Àæ¸ÀܨsÀÆ«ÄAiÀÄÄ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ R¤d ¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ.
yy E°è ºÀjAiÀÄĪÀ £À¢UÀ¼ÀÄ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVªÉ.

is
re S
yy E°è d®¥ÁvÀUÀ½zÀÄÝ, d®«zÀÄåvï vÀAiÀiÁjPÉUÉ EªÀÅ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁVªÉ.
B
bl
yy PÀȶ, ¥Áæt ¸ÁPÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjPÉUÉ C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀªÁVªÉ.
be T
pu
¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¥Àæ¸ÀܨsÀÆ«ÄUÀ¼À°èAiÀÄÆ C£ÉÃPÀ ¸ÁªÀiÁædåUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä D½éPÉAiÀÄ£ÀÄß
K

£ÀqɹªÉ. gÁµÀÖçPÀÆl, ZÁ®ÄPÀå, ºÉÆAiÀÄì¼À, «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, PÀzÀA§, UÀAUÀgÀÄ ºÁUÀÆ


©

§ºÀªÀĤ ¸ÀįÁÛ£À ¸ÁªÀiÁædåUÀ¼ÀÄ F ¨sÁUÀzÀ°è vÀªÀÄä ¸ÁªÀiÁædåªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀݪÀÅ.


F §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À vÀgÀUÀwUÀ¼À°è ºÉZÀÄÑ w½AiÀÄĪÉ.
F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀ §gÉ.
1) ¨sÁgÀvÀzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄÄRå ¥Àæ¸ÀܨsÀÆ«ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¸ÀÄ.
to

___________________________________________________

___________________________________________________
t
No

2) ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¥Àæ¸ÀܨsÀÆ«ÄAiÀÄ°è PÀAqÀħgÀĪÀ ¥ÀæªÀÄÄR ZÁjwæPÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À£ÀÄß


ºÉ¸Àj¸ÀÄ.

___________________________________________________

___________________________________________________

209
4. PÀgÁªÀ½ ªÉÄÊzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ : FUÀ PÀqÀ® wÃgÀzÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉƼÉÆîÃt. ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ
CAaUÉ ZÁaPÉÆArgÀĪÀ vÀUÁÎzÀ ¨sÀÆ ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß PÀgÁªÀ½ ªÉÄÊzÁ£À J£ÀÄߪÀgÀÄ.
¨sÁgÀvÀ zÉñÀPÉÌ GzÀݪÁzÀ PÀgÁªÀ½ ¥ÀæzÉñÀ«zÉ. £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ
UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ w½AiÉÆÃt.
720 760 800 840 880
¨sÁgÀvÀzÀ PÀgÁªÀ½ ¥ÀæzÉñÀ
240 240
PÁAqÀè

d
• £ÀªÀÄðzÀ

he
vÁ¦ Á£À¢
ªÀĺ PÉÆ®ÌvÀ
¥À

20 0
RA¨ÁvïSÁj • ¥ÁgÁ¢Ã¥À 200

is
ªÀÄÄA§¬Ä•
re S
UÉÆÃzÁªÀj gÀ

²Ñ

ï
PÉÆAPÀt

ðg
B
bl ½
¸ÀP
Á
ªÀÄ

• «±ÁR ¥Àlt Ö
be T

PÀȵÀÚ
ªÀ

160 UÉÆêÀ •
pu
160
CgÀ©â¸ÀªÀÄÄzÀæ


to ©K PÀ

è
ÉÆ°
¼ÀP

• J£ÉÆßgï

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ • • ZÉ£ÉßöÊ
§A

PÁª

ÉÃj
wÃgÀ qÀ®

120 120
À
wÃg

˻ˀA
ªÀð

0 200 400
ªÀ ½

PÉÆÃg

PÉÆa • Q.¯ÉÆÃ.«ÄÃlgï
ï

¥ÀÇ
¨Ág

²æîAPÀ
ªÀÄ®

vÀÄvÀPÀÄr
80 80
720 760 80 0
840 880
»AzÀÆ ªÀĺÁ¸ÁUÀgÀ

PÀgÁªÀ½ ªÉÄÊzÁ£À ºÉÃUÉ «¸ÀÛj¹zÉ?


t
No

¨sÀÆ¥ÀlªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄ. ¥À²ÑªÀÄzÀ°è CgÀ©âøÀªÀÄÄzÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ¼À


£ÀqÀÄªÉ ¥À²ÑªÀÄ PÀgÁªÀ½ ºÀ©âzÉ. EzÀÄ GvÀÛgÀzÀ°è UÀÄdgÁw£À PÀbïSÁj¬ÄAzÀ
zÀQëtzÀ°è PÀ£ÁåPÀĪÀiÁj ¨sÀƲgÀzÀªÀgÉUÀÆ «¸ÀÛj¹zÉ. §AUÁ¼ÀPÉÆ°è ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀǪÀð
WÀlÖUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¥ÀǪÀð PÀgÁªÀ½ ¥ÀæzÉñÀ«zÉ. EzÀÄ GvÀÛgÀzÀ°è UÀAUÁ£À¢ ªÀÄÄRd
¨sÀƫĬÄAzÀ zÀQëtzÀ°è PÀ£ÁåPÀĪÀiÁjªÀgÉUÉ «¸ÀÛj¹zÉ.
¨sÁgÀvÀzÀ JgÀqÀÆ PÀgÁªÀ½AiÀÄ®Æè ¥ÀæªÀÄÄR §AzÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À¯ÁVzÉ.

210
PÁAqÁè (UÀÄdgÁvï), ªÀÄÄA§¬Ä, £ÀíªÀ±ÉêÁ (ªÀĺÁgÁµÀÖç), ªÀĪÀÄðUÉÆêÀ
(UÉÆêÀ), £ÀªÀªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ (PÀ£ÁðlPÀ), PÉÆa (PÉÃgÀ¼À), vÀÄvÀPÀÄr, ZÉ£ÉÊ, J£ÉÆßgï
(vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ), «±ÁR¥ÀlÖt (DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ), ¥ÁgÁ¢Ã¥À (Mr±Á), ºÁ°ØAiÀÄ,
PÉÆ®ÌvÀ (¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼À) - EªÀÅ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR §AzÀgÀÄUÀ¼ÁVªÉ.
£ÀªÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ §AzÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR §AzÀgÀÄUÀ¼À°è 9£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÉ.
EzÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀzÀ ºÉ¨ÁâV®Ä JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.

d
PÀgÁªÀ½ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ®PÀëtUÀ¼ÀÄ

he
«ÄãÀÄUÁjPÉ E°è£À d£ÀgÀ ¥ÀæªÀÄÄR PÀ¸À§Ä. §ºÀÄvÉÃPÀ d£ÀgÀÄ «ÄãÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
¹ÃUÀrAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðªÁV §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ. §¸À¼É ¸ÉÆ¥ÀàÅ, vÉÆAqÉ

is
PÁ¬Ä, ¸ÁA¨Ágï ¸ËvÉ ªÀÄvÀÄÛ C®¸ÀAzÉ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ DºÁgÀªÁV §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ.
re S
¨sÀvÀÛ, CrPÉ, UÉÃgÀÄ, K®QÌ, £ÉÃAzÀæ, ZÀAzÀæ ¨Á¼É ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀPÁj ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß E°è
B
bl
PÁt§ºÀÄzÀÄ. PÀÄZÀÄ®QÌAiÀÄ ¸ÉêÀ£É E°è d£À¦A æ iÀĪÁVzÉ. Cwà ªÀļÉAiÀÄ PÁgÀtªÁV
be T

E½eÁgÀÄ «£Áå¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ªÉÄïÁÒªÀtÂUÀ¼ÀÄ E°è ¸ÁªÀiÁ£Àå.


pu
K

F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀ §gÉ.


©

yy PÀ£ÁðlPÀzÀ PÀgÁªÀ½ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæPÉÌ ºÉÆA¢PÉÆArzÉ?


___________________________________________________
yy PÀ£ÁðlPÀzÀ AiÀiÁªÀ f¯ÉèUÀ¼ÀÄ PÀgÁªÀ½ ¨sÁUÀPÉÌ ¸ÉÃgÀÄvÀÛªÉ?
___________________________________________________
to

yy ¨sÁgÀvÀzÀ ¥À²ÑªÀÄ PÀgÁªÀ½ ¨sÁUÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖªÀiÁqÀÄ.


___________________________________________________
t
No

___________________________________________________
yy PÀ£ÁðlPÀzÀ PÀqÀ® DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ½UÉ §ºÀ¼À ¨ÉÃrPɬÄzÉ. gÁdå¢AzÀ
ºÉÆgÀzÉñÀUÀ½UÉ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß gÀ¥sÀÅÛ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. CªÀÅ AiÀiÁªÀŪÀÅ?

___________________________________________________

___________________________________________________

211
yy ¨sÀÆ«ÄUÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀAvÉ EgÀĪÀ PÀrzÁzÀ CAZÀÄUÀ½®èzÀ ¸ÀªÀÄvÀmÁÖzÀ
«±Á® PÀqÀ®wÃgÀUÀ¼ÀÄ EªÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ©ÃZïUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. zÀȶÖ
ºÁAiÀÄĪÀªÀgÉUÀÆ PÀqÀ®£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ. C¥ÀླྀÀĪÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ C¯ÉUÀ¼ÀÄ
¤ªÀÄä ªÀÄ£À¹ìUÉ RĶ ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. PÀ£ÁðlPÀzÀ G¼Áî®, ªÀįÉà, PÁ¥ÀÀÅ, NA ºÁUÀÆ
ªÀÄgÀªA
À vÉ ©ÃZïUÀ¼ÄÀ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀÄAzÀgªÀ ÁVªÉ. ºÁVzÀÝg,É £ÀªÄÀ ä ¨sÁgÀvz
À À ¥À¹
æ zÀÞ
©ÃZïUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ JA§ÄzÀ£ÀÄß w½zÀÄ §gÉ.

d
he
___________________________________________________

___________________________________________________

is
re S B
bl
___________________________________________________
be T

yy PÀgÁªÀ½ ¨sÁUÀzÀ «ÄãÀÄUÁgÀgÀ ªÉõÀ¨Æ


Às µÀt ªÀÄvÀÄÛ DºÁgÀ ¥ÀzÞÀ wAiÀÄ£ÀÄß UÀªÄÀ ¤¹.
pu
K

F §UÉÎ 4 ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß §gÉ.


©

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________
to

___________________________________________________
t
No

yy PÀqÀ® wÃgÀUÀ¼ÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀ»ªÁn£À ºÉzÁÝjUÀ¼ÀÄ. d®¸ÁjUÉAiÀÄ ¤¯ÁÝtUÀ¼ÀÄ.


E°è §AzÀgÀÄUÀ½zÀÄÝ ºÀqÀUÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¤®ÄèvÀÛªÉ. ¨sÀÆ¥ÀlzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ
¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀÀǪÀð ªÀÄvÀÄÛ ¥À²ÑªÀÄ PÀgÁªÀ½AiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR §AzÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄ
ºÁUÀÄ ºÉ¸Àj¸ÀÄ.
____________ ____________ ____________
____________ ____________ ____________

212
yy ºÀqÀV£À avÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 PɼÀUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ SÁ° eÁUÀzÀ°è CAn¹, EzÀgÀ
G¥ÀAiÉÆÃUÀzÀ §UÉÎ 3 ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß §gÉ.

d
is he
re S B
bl
be T
pu
K
©

___________________________________________________
to

___________________________________________________
t

___________________________________________________
No

yy ¨sÁgÀvz
À À ¨sÆ
À ¥ÀlzÀ°è ªÀÄÄA§¬Ä, £Àªª
À ÄÀ AUÀ¼Æ
À gÀÄ, ZÉ£ßÉ öÊ, «±ÁR¥ÀlÖt ªÀÄvÀÄÛ
UÉÆêÁUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄ.

213
¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄgÀĨsÀÆ«Ä
¨sÁgÀvzÀ À ¨sÆ
À ¥ÀlzÀ°è gÁd¸ÁÛ£ª À £
À ÄÀ ß UÀÄgÀÄw¸ÀÄ. §ºÀÄvÉÃPÀªÁV ªÀÄgÀĨsÆ
À «ÄAiÀÄ£ÀÄß
£ÁªÀÅ gÁd¸ÁÛ£z À °
À è PÁt§ºÀÄzÀÄ. F ¨sÁUÀzÀ ªÀÄgÀĨsÆ À «ÄAiÀÄ£ÀÄß xÁgïªÀÄgÀĨsÆ
À «Ä
JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ¨sÁgÀvÀzÉñÀzÀ ¥ÀAeÁ¨ï, ºÀjAiÀiÁt ºÁUÀÆ UÀÄdgÁvï
gÁdåUÀ¼À°èAiÀÄÆ EzÀÄ ¨sÁUÀ±ÀB ºÀgÀrPÉÆArzÉ.

d
he
À
¸ÁÛ£ ¥ÀAeÁ¨ï
¥ÁQ
ºÀjAiÀiÁt

is
g ï Ä
xÁÀĨsÀÆ«
re S
À
g ÁÛ£
ªÀÄ d¸

B
bl
UÀÄdgÁvï

¨sÁgÀvÀ
be T
pu
K
©

ªÀÄgÀĨsÀÆ«ÄAiÀÄ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ
yyªÀÄgÀĨsÀÆ«ÄAiÀÄÄ «¸ÁÛgÀªÁzÀ ±ÀĵÀÌ ¥ÀæzÉñÀªÁVzÀÄÝ, ªÀÄgÀ¼ÀĪÀÄAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.
yy©¹°£À vÁ¥À«zÀÄÝ, AiÀiÁªÁUÀ®Æ E°è Mt ºÀªÉ EgÀÄvÀÛzÉ.
to

yyE°è ¤Ãj£À PÉÆgÀv¬


É ÄzÉ. CAvÀdð®zÀ MgÀvAÉ iÀÄÄ a®ÄªÉÄ gÀÆ¥Àz°
À è PÀAqÀħgÀĪÀÅzÀ£ÄÀ ß
NAiÀŸï JAzÀÄ PÀgAÉ iÀÄÄvÁÛg.É
t
No

yyE°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¢ÃWÀðPÁ® §gÀUÁ® ¤¨sÁ¬Ä¸À§®è PÀÄgÀÄZÀ®Ä ¸À¸Àå, ¥Á¥À¸ï


PÀ½îAiÀÄAvÀºÀ ªÀÄĽî£À VqÀUÀ¼ÀÄ, PÀvÁÛ¼É, eÁ° VqÀUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħgÀÄvÀÛªÉ.
xÁgï ªÀÄgÀĨsÆ
À «ÄAiÀÄ CAa£À°è CgÁªÀ½ ¥Àªð À vÀU¼À ÄÀ ºÀgr
À ªÉ. EªÀÅ ¥ÀǪÀð¢AzÀ
©Ã¹§gÀĪÀ ªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ E°è ªÀļÉAiÀÄ PÉÆgÀvɬÄzÉ. DzÀÝjAzÀ
F ¨sÁUÀªÀÅ ±ÀĵÀ̪ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¨sÀÆ¥ÀlzÀ°è CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹.

214
F PɼÀV£À avÀæUÀ½UÀÆ, ªÀÄgÀĨsÀÆ«ÄUÀÆ K£ÁzÀgÀÆ ¸ÀA§AzsÀ«zÉAiÉÄ?
D¯ÉÆÃa¸ÀÄ.

d
he
MtºÀªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆAiÀÄð£À vÁ¥ÀªÀÅ £ÉwÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄqÀÄvÀÛzÉ. E°èAiÀÄ d£ÀgÀÄ

is
re S
¥ÉÃlzÀAvÉ vÀªÀÄä vÀ¯ÉUÉ ¸ÀÄwÛPÉƼÀÄîªÀ zÉÆqÀØzÁzÀ gÀĪÀiÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ©¹°£À gÀhļÀªÀ£ÀÄß
B
bl
§ºÀĪÀÄnÖUÉ ¤ÃV¸ÀĪÀŪÀÅ.
be T

¤Ãj£À PÉÆgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ©¹°£À vÁ¥ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀĨsÀÆ«ÄAiÀÄ ¥ÁætÂUÀ¼À zÉúÀ


pu
K

gÀZ£À A
É iÀÄ£ÀÄß ¤zsð
À j¸ÀÄvÀÛª.É MAmÉAiÀÄÄ ªÀÄgÀĨsÆ
À «ÄAiÀÄ°è §zÀÄPÀ§®è ¥Áæt. KPÉAzÀgÉ
CzÀgÀ ZÀ¥ÀàmÉAiÀiÁzÀÀ PÁ®ÄUÀ¼À UÉÆgÀ¸ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½£À°è £ÀrUÉUÉ AiÉÆÃUÀåªÁVªÉ. CzÀgÀ
©

¨É¤ß£À ªÉÄð£À qÀħâªÀÅ C£ÉÃPÀ ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¨ÉÃPÁUÀĪÀµÀÄÖ ªÉÄÃzÀ¸ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ ¤Ãj£À


¸ÀAUÀæºÀuÉUÉ C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀªÁVzÉ. MAmÉAiÀÄÄ ªÀÄgÀĨsÀÆ«ÄAiÀÄ d£ÀvÉUÉ ¥ÀæAiÀiÁt
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÀÄ ¸ÁV¸À®Ä ¸ÁjUÉAiÀÄ ¸ÁzsÀ£ÀªÁV §¼ÀPÉAiÀiÁVzÉ. DzÀÝjAzÀ¯Éà EzÀ£ÀÄß
ªÀÄgÀĨsÀÆ«ÄAiÀÄ ºÀqÀUÀÄ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.
to

¤£ÀVzÀÄ UÉÆvÉÛ?
yy NAiÀŸï£À §½ PÀȶ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀeÉÓ, eÉÆüÀ,
t

ªÉÄPÉÌeÉÆüÀ, ¸Á¹ªÉ, RdÆðgÀ, ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä E°è£À ¥ÀæªÀÄÄR


No

¨É¼ÉUÀ¼ÁVªÉ.
yy xÁgï ªÀÄgÀĨsÀÆ«ÄAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ G¦à£À ¸ÀgÉÆêÀgÀUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħgÀÄvÀÛªÉ.
CªÀÅUÀ½UÉ ¥ÁèAiÀiÁ J£ÀÄߪÀgÀÄ.
GzÁºÀgÀuÉUÉ, ¸ÁA¨Ágï, ¢qÁé£ï, ¸ÁgÀUÉÆÃ¯ï ¸ÀgÉÆêÀgÀUÀ¼ÀÄ
yy ¸ÁA¨Ágï ¸ÀgÉÆêÀgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ Cw «¸ÁÛgÀªÁzÀ G¦à£À ¸ÀgÉÆêÀgÀªÁVzÉ.

215
N¢ - w½
¥Àj¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀªÁUÀÄtzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ªÁ¸ÀÄÛ²®àUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ
©ÃgÀÄvÀÛªÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß w½¢gÀĪÉ. eÉÊ¥ÀÅgÀ, GzÀAiÀÄ¥ÀÅgÀ, CfäÃgÀ, ¥ÀŵÀÌgï
ªÀÄvÀÄÛ ªÀiËAmï C§Ä gÁd¸ÁÛ£ÀzÀ ¥Àæ¹zÀÞ ¸ÀܼÀUÀ¼ÁVªÉ. PÀıÀ®vɬÄAzÀ ¤«Äð¹zÀ
zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ CgÀªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀĨsÀÆ«ÄAiÀÄ°è£À ªÁ¸ÀÄÛ²®àPÉÌ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÁVªÉ.

d
is he
re S B
bl
be T
pu
K
©

F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀ §gÉ.


to

1) NAiÀŸï JAzÀgÉãÀÄ?
___________________________________________________
t

___________________________________________________
No

___________________________________________________
2) ªÀÄgÀĨsÀÆ«ÄAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ 3 ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß §gÉ.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

216
3) PÉÆnÖgÀĪÀ SÁ° eÁUÀzÀ°è MAmÉAiÀÄ avÀæªÀ£ÀÄß CAn¹, EzÀgÀ §UÉÎ 4
ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß §gÉ.

d
is he
re S B
bl
be T
pu
K

___________________________________________________
©

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
¨sÁgÀvÀzÀ £À¢UÀ¼ÀÄ
¨sÁgÀvÀzÀ°è C£ÉÃPÀ £À¢UÀ¼ÀÄ ºÀjAiÀÄÄvÀÛªÉ. zÉñÀzÀ £ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À°è
to

MAzÀÄ. EªÀÅUÀ¼À GUÀªÀÄ, ºÀjAiÀÄĪÀ ¢PÀÄÌ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ãj£À ¥ÀæªÀiÁtUÀ¼À°è ªÉÊ«zsÀåvÉ


EzÉ. »ÃUÁV ¨sÁgÀvÀzÀ £À¢UÀ¼À£ÀÄß GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ £À¢UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ
t

£À¢UÀ¼ÀÄ JAzÀÄ «AUÀr¸À§ºÀÄzÀÄ.


No

GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ £À¢UÀ¼ÀÄ : GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR £À¢UÀ¼ÉAzÀgÉ- ¹AzsÀÆ,


UÀAUÁ, §æºÀä¥ÀÅvÀæ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À G¥À£À¢UÀ¼ÀÄ. EªÀÅUÀ¼À°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ £À¢UÀ¼ÀÄ
»ªÀiÁ®AiÀÄ ¥ÀªÀðvÀUÀ¼À°è GUÀªÀÄ ºÉÆAzÀÄvÀÛªÉ. CªÀÅ ºÉÆvÀÄÛ vÀAzÀÄ ¸ÀAZÀAiÀÄ
ªÀiÁrzÀ ªÉÄPÀÌ®Ä ªÀÄtÂÚ¤AzÁV GvÀÛgÀzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥sÀ®ªÀvÁÛVªÉ.EzÀÄ PÀȶUÉ
ºÉZÀÄÑ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ. F £À¢UÀ¼À zÀAqÉAiÀÄ°è ¥ÀÅgÁt ¥Àæ¹zÀÞ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁvÁæ¸ÀܼÀUÀ½ªÉ.
GzÁºÀgÀuÉUÉ, zɺÀ°, DUÁæ, ªÁgÀuÁ¹ EvÁå¢.
217
zÀQët ¨sÁgÀvz À À £À¢UÀ¼ÄÀ : zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ £À¢UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀǪÀðPÉÌ ºÀjAiÀÄĪÀ ªÀÄvÀÄÛ
¥À²ÑªÀÄPÉÌ ºÀjAiÀÄĪÀ £À¢UÀ¼ÉAzÀÄ «AUÀr¸À§ºÀÄzÀÄ. ¥ÀǪÀðPÉÌ ºÀjAiÀÄĪÀ ¥ÀæªÀÄÄR
£À¢UÀ¼ÉAzÀgÉ-ªÀĺÁ£À¢, UÉÆÃzÁªÀj, PÀȵÀÚ, PÁªÉÃj ¥Á¯Ágï ªÀÄvÀÄÛ ¥É£Áßgï
£À¢UÀ¼ÀÄ. EªÀÅ ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ¼À°è GUÀªÀĺÉÆA¢ ¥ÀǪÁð©üªÀÄÄRªÁV ºÀjzÀÄ
§AUÁ¼ÀPÉÆ°èAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃgÀÄvÀÛªÉ. ¥À²ÑªÀÄPÉÌ ºÀjAiÀÄĪÀ ¥Àª
æ ÀÄÄR £À¢UÀ¼ÉAzÀgÉ-£ÀªÀÄðzÀ,
vÁ¦, ±ÀgÁªÀw, PÁ½, £ÉÃvÁæªÀw, dĪÁj ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉjAiÀiÁgï £À¢UÀ¼ÀÄ. EªÀÅUÀ¼ÀÄ
¸ÀºÀ ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ¼À°è ºÀÄlÄÖvÀÛªÉ. DzÀgÉ CªÀÅ ¥À²ÑªÀÄPÉÌ ºÀjzÀÄ CgÀ©â¸ÀªÀÄÄzÀæªÀ£ÀÄß

d
¸ÉÃgÀĪÀªÀÅ. EªÀÅ d®¥ÁvÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ, d®«zÀÄåZÀÒQÛ vÀAiÀiÁjPÉUÉ £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛªÉ.

he
EwÛÃZÉUÉ £À¢UÀ¼ÄÀ , CzÀg® À Æè UÀAUÁ-AiÀĪÀÄÄ£Á £À¢UÀ¼ÄÀ ºÉZÄÀ Ñ ªÀÄ°£ÀUÆ
É ¼ÀÄw
î z
Û ÄÀ Ý,
CªÀÅUÀ¼À ¥Á«vÀævÉUÉ zsÀPÉÌAiÀiÁUÀÄwÛzÉ.

is
re S
¨sÁgÀvÀzÀ ªÁAiÀÄÄUÀÄt
B
bl
ºÀªÁUÀÄt £ÀPÉë UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß FUÁUÀ¯Éà C¨sÁå¸À ªÀiÁrgÀĪÉ. ¢£ÀzÀ
ºÀªÁUÀÄt ºÉÃVzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀî®Ä ¸ÀºÀ PÀ°wgÀĪÉ. F avÀæUÀ¼ÀÄ K£À£ÀÄß
be T
pu
ºÉüÀÄvÀÛªÉ?
K
t ©
to
No

¨sÁgÀvÀzÀ°è GµÀÚªÀ®AiÀÄzÀ ªÀiÁ£ÀÆì£ï «zsÀzÀ ªÁAiÀÄÄUÀÄt«zÉ. ªÀiÁ£ÀÆì£ï


¥Àzª
À ÅÀ CgÀ¨ï ¨sÁµÉAiÀÄ ªÀi˹ªÀiï ±À§Ý¢AzÀ §A¢zÉ. ªÀi˹ªÀiï JAzÀgÉ IÄvÀÄPÁ°PÀ
JAzÀxÀð. CAzÀgÉ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÁAiÀÄÄUÀÄtªÀÅ MAzÀÄ IÄvÀÄ«¤AzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ
IÄvÀÄ«UÉ §zÀ¯ÁUÀĪÀÅzÉà «±ÉõÀ.
218
»ÃUÁV ¨sÁgÀvÀzÀ°è ªÉÊ«zsÀåvɬÄAzÀ PÀÆrzÀ ªÁAiÀÄÄUÀÄtªÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ.
ZÀ½UÁ®, ¨ÉùUÉPÁ®, £ÉÊIÄvÀå ªÀiÁ£ÀÆì£ï ªÀiÁgÀÄvÀU¼ À À PÁ® (ªÀÄÄAUÁgÀÄ ªÀļÉUÁ®)
ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀÆì£ï ªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼À ¤UÀðªÀÄ£À PÁ® (»AUÁgÀÄ ªÀļÉUÁ®)zÀ IÄvÀÄUÀ¼ÀÄ
£ÀªÄÀ ä C£ÀĨsª
À PÀ ÌÉ §gÀÄvÀª
Û .É ¢£ÀzÀ ºÀªÁUÀÄtzÀ°è MªÉÆäªÄÉ ä vÀA¥ÀÅ J¤¹zÀg,É ªÀÄvÉƪ
Û ÄÉ ä
©¹ J¤¸ÀÄvÀÛzÉ. PÉ®ªÉǪÉÄä ªÉÆÃqÀ ªÀÄĸÀÄQgÀÄvÀÛzÉ. KPÉ »ÃUÉ? D¯ÉÆÃa¸ÀÄ.
MtºÀªÉ, ªÀÄ¼É ªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼ÀÄ, ©Ã¹§gÀĪÀ ªÀÄÄAUÁgÀÄ-»AUÁgÀÄ ªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼ÀÄ

d
eÉÆvÉUÉ ¥ÁæPÀÈwPÀ «PÉÆÃ¥ÀUÀ¼ÁzÀ ZÀAqÀªÀiÁgÀÄvÀUÀ½AzÀ GAmÁUÀĪÀ ¥ÀæwPÀÆ®

he
¥Àj¸ÀgÀªÀÅ ¸ÀºÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÁAiÀÄÄUÀÄtzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÁV
DPÀ¹äPÀ ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼ÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ.

is
¨sÁgÀvÀ zÉñÀz°À è PÀAqÀħgÀĪÀ ªÁ¶ðPÀ ªÁAiÀÄÄUÀÄtªÀ£ÄÀ ß 4 IÄvÀĪÀiÁ£ÀU¼
À £
À ÁßV
re S
«AUÀr¸À¯ÁVzÉ. CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ-
B
bl
be T

IÄvÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ CªÀ¢ü (wAUÀ¼ÀÄ)


pu
K

ZÀ½UÁ® r¸ÉA§gï, d£ÀªÀj, ¥sɧæªÀj


©

¨ÉùUÉPÁ® ªÀiÁZïð, K¦æ¯ï, ªÉÄÃ


£ÉÊIÄvÀå ªÀiÁ£ÀÆì£ï
ªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼À PÁ® dÆ£ï, dįÉÊ, DUÀ¸ïÖ , ¸É¥ÀÖA§gï
(ªÀÄÄAUÁgÀÄ ªÀļÉUÁ®)
to

ªÀiÁ£ÀÆì£ï ªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼À
¤UÀðªÀÄ£ÀPÁ® CPÉÆÖçgï, £ÀªÀA§gï
(»AUÁgÀÄ ªÀļÉUÁ®)
t
No

¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀÆ¥ÀlzÀ°è £ÉÊIÄvÀå, DUÉßÃAiÀÄ, F±Á£Àå ªÀÄvÀÄÛ ªÁAiÀĪÀå ¢PÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß


UÀÄgÀÄw¹. ªÀÄPÀ̼ÉÃ, ¨sÁgÀvÀzÀ £ÉÊIÄvÀå¢AzÀ ©Ã¸ÀĪÀ ªÀiÁgÀÄvÀUÀ½AzÀ ªÀļÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.
¤¢ðµÀÖ PÁ®zÀ°è C¢üPÀ MvÀÛqÀªÀżÀî ¨sÁUÀ¢AzÀ PÀrªÉÄ MvÀÛqÀªÀżÀî ¨sÁUÀUÀ½UÉ
©Ã¸ÀĪÀAvÀºÀ ªÁAiÀÄÄ«£À ZÀ®£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÀÄvÀU¼
À ÄÀ J£ÀÄßvÁÛg.É MAzÀÄ IÄvÀÄ«¤AzÀ
ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ IÄvÀÄ«UÉ ¢PÀÌ£ÀÄß §zÀ°¹PÉÆAqÀÄ ©Ã¸ÀĪÀ ªÀiÁgÀÄUÀ½UÉ IÄvÀÄPÁ°PÀ
ªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀgÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ, ªÀiÁ£ÀÆì£ï ªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼ÀÄ.

219
N¢ - w½

yy JgÀqÀÄ jÃwAiÀÄ ªÀļÉUÁ®ªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è PÁtÄvÉÛêÉ. CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ-


dÆ£ï¤AzÀ ¸É¥ÀÖA§gïªÀgÉUÉ £ÉÊIÄvÀå ªÀiÁ£ÀÆì£ï ªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼À PÁ® ºÁUÀÆ
CPÉÆÖçgï¤AzÀ £ÀªÉA§gïªÀgÉUÉ ªÀiÁ£ÀÆì£ï ªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼À ¤UÀðªÀÄ£À PÁ®.

d
yy ¥À²ÑªÀÄ wÃgÀ ¥ÀæzÉñÀ, ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ¼À ¥À²ÑªÀÄ ¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ F±Á£Àå

he
gÁdåUÀ¼À°è C¢üPÀ ªÀļÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.
yy ªÉÄÃWÁ®AiÀÄzÀ ªÀiÁ¹£ïgÁªÀiï JA§ÄzÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°è Cw ºÉZÀÄÑ ªÀÄ¼É ©Ã¼ÀĪÀ

is
¥ÀæzÉñÀªÁVzÉ.
re S B
bl
ZÀlĪÀnPÉ : «¥ÀjÃvÀ ªÀļɬÄAzÁUÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ½UÉ ¸Àj ºÉÆAzÀĪÀ
be T

¸À¤ßªÉñÀUÀ½UÉ () JAzÀÄ, E®è¢zÀÝgÉ () JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸ÀÄ.


pu

K

1) d£ÀgÀÄ vÀÄA¨Á ¸ÀAvÉÆõÀ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ.


2) gÀ¸ÉÛUÀ¼É¯Áè ¤Ãj¤AzÀ vÀÄA©PÉƼÀÄîvÀÛªÉ. 
©

3) ºÀ¼ÀîPÉƼÀîUÀ¼À°è ¤ÃgÉà ºÀjAiÀÄĪÀÅ¢®è. 


4) «zÀÄåvï ¸ÀA¥ÀPÀð PÀrzÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. 
5) eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ zÉÆgÀPÀÄvÀÛzÉ. 
to

6) ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ°è «ÄãÀÄ »rAiÀÄĪÀÅzÀÄ §ºÀ¼À ¸ÀÄ®¨sÀ. 


7) ªÀÄ£É - ªÀÄoÀ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀgÀÄ ¤gÁ²ævÀgÁUÀĪÀgÀÄ. 
t
No

yy EzÀĪÀgÉUÀÆ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¤Ã£ÀÄ UÀªÀĤ¹gÀĪÀ ºÀªÁUÀÄtzÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß


MlÄÖUÀÆr¸ÀÄ. ¤£ÀUÉ ¹UÀĪÀ ªÀiÁ»w¬ÄAzÀ MmÁÖgÉ ºÀªÁUÀÄtzÀ ¹Üw K¤vÀÄÛ
JA§ÄzÀ£ÀÄß w½¸ÀÄ.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

220
yy PÀ¼ÉzÀ 2 ªÀµÀðUÀ¼À°è ¨sÁgÀvÀzÀ°è J¯Éè°è ZÀAqÀªÀiÁgÀÄvÀ (¸ÉÊPÉÆèãï)UÀ¼ÀÄ
¸ÀA¨sÀ«¹zÀªÀÅ? ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹, D §UÉÎ §gÉ.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

d
he
___________________________________________________
___________________________________________________

is
re S
yy CwAiÀiÁzÀ CxÀªÁ zsÁgÁPÁgÀ ªÀļɬÄAzÀ GAmÁzÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ
avÀæªÉÇAzÀ£ÀÄß / ¸À¤ßªÉñÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 CAn¸ÀÄ.
B
bl
be T
pu
K
t ©
to
No

221
UÀªÀĤ¸ÀÄ : ¸ÀPÁ®PÉÌ ©Ã¼À¨ÉÃPÁzÀ ªÀÄ¼É ¨ÁgÀ¢zÁÝUÀ §gÀUÁ® JzÀÄgÁUÀÄvÀÛzÉ.
¨É¼ÉUÉ ¤Ãj®è z ÀAvÁUÀÄvÀÛ z É. eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼ÀÄ, ¥Áæ t  U À¼ÀÄ ¤ÃjUÁV
C¯ÉAiÀÄÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁAiÀÄÄvÀÛªÉ. PÀÄrAiÀÄ®Ä ¤Ãj®è, ©¹® zÀUɬÄAzÀ ¨Á¬Ä
MtUÀÄvÀÛzÉ. ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è J¯Éè®Æè ºÁºÁPÁgÀ. d£ÀgÀÄ ªÀ®¸É ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. EªÀÅ
§gÀUÁ®¢AzÁUÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ.

d
¤£ÀUÉÆAzÀÄ ¸ÀªÁ®Ä

he
¨sÀÆ«Ä PÁAiÀÄÄwÛzÉ. CAvÀdð® §vÀÄÛwÛzÉ. »ªÀiÁ®AiÀÄ ¥ÀªÀðvÀUÀ¼À°è »ªÀÄ
PÀgÀUÀÄwÛzÉ. EzÀPÉÌ PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ? D¯ÉÆÃa¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UɼÉAiÀÄ/UɼÀwAiÀÄgÉÆA¢UÉ

is
re S
ZÀað¹, E°è §gÉ.
B
bl
____________________________________________________
be T
pu
K

____________________________________________________
©

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
to

gÉÃrAiÉÆ, n« ºÁUÀÆ ¢£À¥ÀwPæ ÉUÀ¼À°è ¥À¸


æ ÁgÀªÁUÀĪÀ ºÀªÁªÀiÁ£À ªÀgÀ¢UÀ½AzÀ
t

£ÀªÀÄUÁUÀĪÀ C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼ÉãÀÄ? ¥ÀnÖªÀiÁqÀÄ.


No

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________

222
¨sÁgÀvÀzÀ ¸À¸Àå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætÂUÀ¼À ªÉÊ«zsÀåvÉ
E°è PÉÆnÖgÄÀ ªÀ ¥Áæt ªÀÄvÀÄÛ ¸À¸åÀ U¼
À £
À ÄÀ ß ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃrgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃqÀ¯ÁzÀ ¸ÀÆZÀ£AÉ iÀÄ£ÀÄß
N¢, C£À¬ é ĸÀĪÀÅzÀPÌÉ () JAzÀÆ, E®è¢zÀÝgÉ () JAzÀÄ UÀÄgÀÄvÀÄ ªÀiÁqÀÄ.

¤dªÁVAiÀÄÆ avÀæUÀ¼À°è £ÉÆÃrAiÉÄÃ


¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ
£ÉÆÃrzÉÝÃ£É £ÉÆÃrzÉÝÃ£É E®è

d
is he
re S B
bl
be T
pu
K
t ©
to
No

223
¤dªÁVAiÀÄÆ avÀæUÀ¼À°è £ÉÆÃrAiÉÄÃ
¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ
£ÉÆÃrzÉÝÃ£É £ÉÆÃrzÉÝÃ£É E®è

d
is he
re S B
bl
be T
pu
K
t ©
to
No

¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁæPÀÈwPÀ ®PÀëtUÀ¼À°è ««zsÀvɬÄgÀĪÀAvÉ ¸À¸Àå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætÂUÀ¼À®Æè


ªÉÊ«zsÀåvɬÄzÉ.

224
²PÀëPÀjUÉ ¸ÀÆZÀ£É
fAiÉÆà ªÀiÁå¥ï §¼ÀPÉ ªÀiÁr, zÀlÖ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄPÀ̼ÀÄ
£ÉÆÃqÀĪÀAvÉ C£ÀÄPÀÆ°¹. C¸ÁìA PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ, UÀÄdgÁw£À Vgï CgÀtåUÀ¼ÀÄ,
»ªÀiÁ®AiÀÄ ¥ÀªÀðvÀ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è£À ¸À¸ÀåªÀUÀð, ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀǪÀð WÀlÖUÀ¼ÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ C£ÀAvÀVj CgÀtå EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß CªÀ¯ÉÆÃQ¸À®Ä CªÀPÁ±À PÀ°à¹.
¨sÁgÀvªÀ ÅÀ vÀ£ßÀ zÉà DzÀ ¸À¸åÀ ºÁUÀÆ ¥Áæt ¸ÀA¥À£Æ
À 䮪À£ÄÀ ß ºÉÆA¢zÉ. zÀlÖªÁzÀ

d
CgÀtåUÀ¼ÀÄ, ºÀÄ®ÄèUÁªÀ®ÄUÀ¼ÀÄ, ªÀÄļÀÄî VqÀUÀ¼ÀÄ, PÀÄgÀÄZÀ®Ä ¸À¸ÀåªÀUÀð, ¸ÀzÁ

he
ºÀ¹gÁVgÀĪÀ PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ, J¯É GzÀÄj¸ÀĪÀ (¥Àtð¥Áw) ¸À¸ÀåªÀUÀð, ªÀiÁåAUÉÆæêï
¸À¸ÀåªÀUÀðUÀ¼ÀÄ EªÉ. J¯É GzÀÄj¸ÀĪÀ ¸À¸ÀåªÀUÀðªÀ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ°è ºÉZÀÄÑ PÁtÄvÉÛêÉ.
EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁ£ÀÆì£ï PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀgÀÄ.

is
re S
D£É, ºÀÄ°, ¹AºÀ, agÀvÉ PÁqÀÄPÉÆÃt fAPÉ, £À«®Ä, C£ÉÃPÀ ªÀÄÈUÀ-¥ÀQëUÀ¼À
B
bl
DªÁ¸ÀUÀ¼ÁVgÀĪÀ ªÀ£Àåfë ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ J¤¹PÉÆArªÉ.
£É£À¦qÀÄ : PÀ£ÁðlPÀzÀ ªÀįɣÁqÀÄ CxÀªÁ ¸ÀºÁå¢æ WÀlÖUÀ¼À CgÀtå ¥ÀæzÉñÀ,
be T
pu
£ÁUÀgÀºÉƼÉ, ¨sÀzÁæ ªÀÄvÀÄÛ §ArÃ¥ÀÅgÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ GzÁå£À (¸ÀAgÀQëvÀ)UÀ¼ÀÄ £Ár£À
K

¥ÀæªÀÄÄR £ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÁVªÉ.


©

w½zÀÄ §gÉ.
1) ¨sÁgÀvÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ 3 ¸ÀAgÀQë¸À®lÖ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£ÀÄߺɸÀj¸ÀÄ.

___________________________
___________________________
to

___________________________
2) EAzÀÄ PÀtägÉAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÁætÂUÀ¼À §UÉÎ UɼÉAiÀÄ/UɼÀwAiÀÄgÉÆA¢UÉ ZÀað¸ÀÄ.
t
No

CAvÀºÀ 3 ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¸ÀÄ.


_____________ ______________ ______________

¤£ÀVzÀÄ UÉÆvÉÛ?
fêÀ ªÉÊ«zsÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀAgÀQë¸À®Ä CªÀÅUÀ¼À UÀtwPÁAiÀÄð ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.

225
3) CgÀtå£Á±À¢AzÀ JzÀÄgÁUÀĪÀ vÉÆAzÀgÉUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? UɼÉAiÀÄ/UɼÀwAiÀÄgÉÆA¢UÉ
ZÀÀað¹, E°è §gÉ.
______________________________________________________
_________________________________________________
______________________________________________________

d
_________________________________________________

he
____________________________________________________

is
4) ¤£Àß ¸ÀÄvÀª
Û ÄÀ ÄvÀ°
Û £À ¥Àj¸Àgz
À °
À è AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ fëUÀ¼ÄÀ ªÁ¹¸ÀÄwÛªÉ JA§ÄzÀ£ÄÀ ß
re S
«ÃQë¹ ¥ÀnÖªÀiÁqÀÄ.
B
bl
______________ ______________ ______________
be T
pu
______________ ______________ ______________
K

______________ ______________ ______________


©

______________ ______________ ______________

AiÉÆÃd£Á PÁAiÀÄð :
• ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÁæPÀÈwPÀ «±ÉõÀvÉ vÉÆÃj¸ÀĪÀ ¨sÀƸÀégÀÆ¥ÀzÀ ªÀiÁzÀj (mÉÆÃ¥sÉÆÃUÀæ¦)ü AiÀÄ£ÀÄß
²PÀëPÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è vÀAiÀiÁj¸ÀÄ.
to

CUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ : PÁqïð¨ÉÆÃqïð, eÉÃrªÀÄtÄÚ, ºÀwÛ, CAlÄ (UÉÆÃAzÀÄ),


ªÀÄgÀ¼ÀÄ, PÉA¥ÀŪÀÄtÄÚ, PÀ®gï, ¤ÃgÀÄ EvÁå¢.
t

• ¸Á®ÄªÀÄgÀzÀ wªÀÄäPÀÌ, £ÁUÉÃ±ï ºÉUÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ qÁ|| ªÀiÁzsÀªÀ UÁrÎüÀgÀ §UÉÎ


No

ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸ÀÄ.
ªÀÄPÀ̼ÃÉ , F WÀlPÀz°
À è K£É¯Áè CxÀð ªÀiÁrPÉÆAqÉ JA§ÄzÀ£ÄÀ ß £É£¥ À ÅÀ ªÀiÁrPÉÆ.
¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæPÀÈw JµÉÆÖAzÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀªÁVzÉ! MAzÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀQÌAvÀ «±ÉõÀªÁVzÉ.
F §UÉÎ ªÉÄZÀÄÑUÉ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. EAvÀºÀ ¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß £ÁªÀÅ gÀQë¸À¨ÉÃQzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÀĵÀå£À
ºÁ¤PÁgÀPÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À¨ÉÃQzÉ.

226
¥ÁoÀ - 16
£ÀªÀÄä ¨sÁgÀvÀ - gÁdQÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ
£ÀªÀÄä ¨sÁgÀvÀ zÉñÀªÀÅ vÀ£ÀßzÉà DzÀ ¨sËUÉÆýPÀ, LwºÁ¹PÀ, gÁdQÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÁA¸ÀÌøwPÀ »£É߯ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. EzÀÄ ¨sª À åÀ ¥ÀgA
À ¥ÀgA
É iÀÄļÀî zÉñÀ. ±Àvª
À iÀ Á£ÀU¼
À µ
À ÄÀ Ö
PÁ® C£ÉÃPÀ ¥ÀgÀQÃAiÀÄgÀ DqÀ½vÀPÉÌ ¨sÁgÀvÀªÀÅ M¼ÀUÁVvÀÄÛ JA§ÄzÀ£ÀÄß EwºÁ¸ÀzÀ

d
¥ÀÅlUÀ¼ÀÄ w½¸ÀÄvÀÛªÉ. ¨sÁgÀvÀPÉÌ §AzÀ AiÀÄÄgÉÆæAiÀÄ£ÀßgÀ°è ©ænµÀgÀÄ ¸ÀÄ¢ÃWÀð 200

he
ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¨sÁgÀvÀªÀ£Áß½zÀgÀÄ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÁévÀAvÀöæ å ºÉÆÃgÁl
ªÀiÁrzÀÝgÀ ¥sÀ®ªÁV 15, DUÀ¸ïÖ 1947gÀ°è ¸ÁévÀAvÀæöå zÉÆgɬÄvÀÄ. C°èAiÀĪÀgÉUÀÆ

is
¤¢ðµÀÖ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ UÀr ¤zsÁðgÀªÁVgÀ°®è. ¸ÁévÀAvÀæöåzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ ¤¢ðµÀÖ UÀr
re S
£ÀªÀÄUÉ zÉÆgÉwzÉ. £Á«AzÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ MPÀÆÌl ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è MnÖUÉà §zÀÄPÀÄwÛzÉÝêÉ.
B
bl
EzÀĪÉà £ÀªÀÄä ¨sÁgÀvÀ JAzÀÄ ºÉªÉÄä¬ÄAzÀ ºÉüÉÆÃt. D §UÉÎ ºÀ®ªÀÅ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß
be T

w½AiÉÆÃt.
pu
K

F ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß PÀ°vÀ £ÀAvÀgÀ ¤Ã£ÀÄ,


©

ƒƒ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sËUÉÆýPÀ ¸ÁÜ£ÀzÀ §UÉÎ w½AiÀÄĪÉ.


ƒƒ ¨sÁgÀvÀzÀ CPÁëA²PÀ ªÀÄvÀÄÛ gÉÃSÁA²PÀ «¸ÀÛgÀuÉ w½AiÀÄĪÉ.
ƒƒ ¨sÁgÀvÀzÀ £ÉgÉAiÀÄ zÉñÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄvÀÛªÀgÉzÀ d®gÁ²UÀ¼À §UÉÎ w½AiÀÄĪÉ.
ƒƒ ¨sÁgÀvÀzÀ DqÀ½vÀ «¨sÁUÀUÀ¼ÁzÀ gÁdå ªÀÄvÀÄÛ PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß
¨sÀÆ¥ÀlzÀ°è UÀÄgÀÄw¹, ºÉ¸Àj¸ÀĪÉ.
to

ƒƒ ªÉÊ«zsÀåvÉAiÀÄ°è KPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÉÊPÀåvÉAiÀÄ CxÀðªÀ£ÀÄß UÀ滸ÀĪÉ.


ƒƒ gÁ¶ÖÃç AiÀÄ aºÉßUÀ¼À ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß w½AiÀÄĪÉ.
t

ƒƒ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÀ¯É, ¸ÀA¸ÀÌøw ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀåzÀ §UÉÎ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÉ.


No

£ÀªÀÄä zÉñÀzÀ §UÉÎ »ÃUÉÆAzÀÄ ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁqÉÆÃt. J®ègÀÆ JzÀÄÝ ¤°è.


¨sÁgÀvÀªÀÅ £À£Àß zÉñÀ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÁzÀ £ÁªÀÅ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀjAiÀÄgÀÄ. £Á£ÀÄ
£À£Àß zÉñÀªÀ£ÀÄß UËgÀ«¸ÀÄvÉÛãÉ. EzÀgÀ ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊ«zsÀå¥ÀÆtð ¥ÀgÀA¥ÀgÉUÀ¼À£ÀÄß
PÁ¥ÁqÀÄvÉÛãÉ. £À£Àß zÉñÀzÀ §UÉÎ ºÉªÉÄä ¥ÀqÀÄvÉÛãÉ.

227
¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁÜ£À
£ÀªÀÄä ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß w½AiÉÆÃt. AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ¤ªÀÄä «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß «ZÁgÀ
ªÀiÁrzÁUÀ, ¤ªÀÄä HgÀÄ/¥ÀlÖt/£ÀUg À z
À À ºÉ¸g
À ÄÀ , CzÀgÀ vÁ®ÆèPÄÀ , f¯É,è gÁdå ºÁUÀÆ
zÉñÀzÀ ºÉ¸gÀ £
À ÄÀ ß PÉÆqÀÄ«gÀ®ª
è ?É (eÉÆvÉUÉ CAZÉAiÀÄ ¦£ïPÉÆÃqï PÉÆqÀ¨ÃÉ PÀÄ.) EzÉÃ
jÃw £ÀªÀÄä ¨sÁgÀvÀªÀÅ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ AiÀiÁªÀ ¨sÁUÀ, AiÀiÁªÀ RAqÀzÀ°èzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß
¤Ã£ÀÄ w½AiÀÄĪÉ. F ¨sÀÆ¥ÀlªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄ.

d
he
DQÖðPï ¸ÁUÀgÀ

is
g˵ˌ
re S B
bl PÀdQ¸ÁÛ£À
ªÀÄAUÉÆðAiÀÄ
be T
pu
lQð PÉÆjAiÀÄ
aãK

d¥Á£ï
ۣ¸Á

EgÁ£ï À
ÁÛ£
C.

¸
ÁQ
¥ ¥É¹¦üPï ¸ÁUÀgÀ
©

¸Ë¢
CgÉ©AiÀiÁ
¨sÁgÀvÀ ªÀÄAiÀÄ£Áägï
xÉʯÉAqï
CgÀ©â ¸ÀªÀÄÄzÀæ §AUÁ¼ÀPÉÆ°è
D¦üæPÀ ¦°¥ÉÊ£ïì
²æîAPÀ

»AzÀÆ ¸ÁUÀgÀ EAqÉÆãÉõÀå


to

¨sÁgÀvÀªÀÅ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°èAiÉÄà Cw zÉÆqÀØ RAqÀªÁVgÀĪÀ KµÁå RAqÀzÀ


zÀQët ¨sÁUÀzÀ°èzÉ. CPÁëA±À ªÀÄvÀÄÛ gÉÃSÁA±ÀUÀ¼À «¸ÀÛgÀuÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¨sÁgÀvÀªÀÅ
t

8o GvÀÛgÀ¢AzÀ 37o GvÀÛgÀ CPÁëA±À ºÁUÀÆ 68o ¥ÀÀǪÀð¢AzÀ 97o ¥ÀǪÀð


No

gÉ Ã SÁA±À U À ¼ À ª À g É U É «¸À Û j ¹zÉ . (¥À Å l ¸À A SÉ å 231 gÀ ° è g À Ä ªÀ ¨s À Æ ¥À l ªÀ £ À Ä ß


UÀ ª À Ä ¤¸À Ä ) EzÀ j AzÀ ¨s Á gÀ v À ª À Å ¥À Ç tðªÁV GvÀ Û g À UÉ Æ Ã¼Ázs À ð ºÁUÀ Æ
¥ÀǪÀð UÉÆüÁzsÀðzÀ ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀ°è £É¯É¹zÉ. PÀPÁðlPÀ ¸ÀAPÁæAw ªÀÈvÀÛªÀÅ
o
(2321 GvÀg Û zÀ À «±ÉõÀ CPÁëA±À) ¨sÁgÀvz À À ªÀÄzsåÀ ¨Ás UÀz°À è ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÉ. EzÀÄ
¨sÁgÀvª À £
À ÄÀ ß GvÀg Û À ªÀÄvÀÄÛ zÀQt ë ¨sÁUÀU¼ À ÁV «AUÀr¸ÀÄvÀz Û .É EzÀjAzÀ GvÀg Û PÀ ÌÉ
G¥ÀGµÀª Ú ® À AiÀÄzÀ ªÁAiÀÄÄUÀÄt«zÀÝg,É zÀQt ë zÀ°è GµÀª Ú ®À AiÀÄzÀ ªÁAiÀÄÄUÀÄt«zÉ.

228
N¢ - w½

yy ¨sÀÆUÉÆüÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀǪÀð-¥À²ÑªÀĪÁV J¼ÉAiÀħºÀÄzÁzÀ PÁ®à¤PÀ gÉÃSÉUÀ¼À£ÀÄß


CPÁëA±ÀUÀ¼ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß rVæUÀ¼À°è JtÂPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
¨sÀƪÀÄzsÀå gÉÃSɬÄAzÀ GvÀÛgÀPÉÌ 90o ªÀÄvÀÄÛ zÀQëtPÉÌ 90o CPÁëA±ÀUÀ½ªÉ.
yy ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß JgÀqÀÄ ¸ÀªÀĨsÁUÀUÀ¼ÁV «AUÀr¸ÀĪÀ PÁ®à¤PÀ gÉÃSÉUÉ ¨sÀƪÀÄzsÀågÉÃSÉ

d
CxÀªÁ ¸ÀªÀĨsÁdPÀgÉÃSÉ (0o) J£ÀÄߪÀgÀÄ. EzÀjAzÀ GvÀÛgÀQÌgÀĪÀ ¨sÀƨsÁUÀªÀ£ÀÄß

he
GvÀÛgÀ UÉÆüÁzsÀð ªÀÄvÀÄÛ zÀQëtzÀ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß zÀQëtUÉÆüÁzsÀð J£ÀÄߪÀgÀÄ.
o
yy ¨sÀƪÀÄzsÀå ogÉÃSÉ (0o), PÀPÁðlPÀ ¸ÀAPÁæAw ªÀÈvÀÛ (23 21 G.), ªÀÄPÀgÀ ¸ÀAPÁæw
o
ªÀÈvÀÛ (23 21 zÀ.), DQÖðPï ªÀÈvÀÛ (66 21 G.) ªÀÄvÀÄÛ CAmÁQÖðPï ªÀÈvÀÛ (66 21 o zÀ.)

is
re S
UÀ¼À£ÀÄß «±ÉõÀ CPÁëA±ÀUÀ¼ÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁVzÉ.
yy ¨sÀÆUÉÆüÀzÀ ªÉÄÃ¯É GvÀÛgÀ-zÀQëtªÁV J¼ÉAiÀħºÀÄzÁzÀ PÁ®à¤PÀ gÉÃSÉUÀ¼À£ÀÄß
B
bl
gÉÃSÁA±ÀUÀ¼ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁVzÉ. Væ¤Zï(®AqÀ£ï) ªÀÄÆ®PÀ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVgÀĪÀ
be T

gÉÃSÁA±ÀªÀ£ÀÄß (0o) ¥ÀæzÁs £À gÉÃSÁA±ÀªÉAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁVzÉ. EzÀjAzÀ ¥ÀǪÀðQÌgÀĪÀ


pu
¨sÀƨsÁUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀǪÀðUÉÆüÁzsÀð ªÀÄvÀÄÛ ¥À²ÑªÀÄzÀ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¥À²ÑªÀÄ UÉÆüÁzsÀð
K

J£ÀÄߪÀgÀÄ.
©

yy ¥ÀæzsÁ£À gÉÃSÁA±À¢AzÀ ¥ÀǪÀðPÉÌ 180o ªÀÄvÀÄÛ ¥À²ÑªÀÄPÉÌ 180o gÉÃSÁA±ÀUÀ½ªÉ.


yy gÉÃSÁA±À ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ªÀiÁ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ«zÉ.
yy CPÁëA±À ªÀÄvÀÄÛ gÉÃSÁA±ÀUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÁÜ£À, zÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¢PÀÄÌUÀ¼À §UÉÎ
w½AiÀÄ®Ä CUÀvÀåªÁVªÉ.

¨sÁgÀvª À ÅÀ «¹ÛÃtðzÀ°è ¥À¥æ A


À ZÀzÀ K¼À£A
É iÀÄ ¸ÁÜ£z
À °
À èzÉ ºÁUÀÆ aãÁzÀ £ÀAvÀgÀ
to

JgÀqÀ£ÉAiÀÄ d£À¨sÀjvÀ gÁµÀÖç.

N¢ - w½
t
No

• ¨sÁgÀvÀzÀ «¹ÛÃtð _ 32,87,263 ZÀzÀgÀ Q.«ÄÃ.


• ¨sÁgÀvÀzÀ d£À¸ÀASÉå _ 121 PÉÆÃn (2011gÀ d£ÀUÀtw ¥ÀæPÁgÀ).
• ¨sÁgÀvÀzÀ zÀQët vÀÄ¢ _ EA¢gÁ¥Á¬ÄAmï.
• ¨sÁgÀvÀzÀ GvÀÛgÀzÀ vÀÄ¢ _ EA¢gÁPÉÆïï.
• ¨sÁgÀvÀzÀ ¥À²ÑªÀÄzÀ vÀÄ¢ _ UÀĪÁgïªÉÆÃl.
• ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀǪÀð vÀÄ¢ _ Q©vÀÄ.

229
»A¢£À vÀgU À w
À AiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ §UÉÎ PÉ®ªÀÅ «µÀAiÀÄUÀ¼£
À ÄÀ ß w½¢¢ÝÃAiÀÄ.
CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß MªÉÄä £É£À¦¹PÉƼÉÆîÃt.

yy PÀ£ÁðlPÀ gÁdåªÀÅ ¨sÁgÀvÀzÀ AiÀiÁªÀ ¨sÁUÀzÀ°èzÉ?

_____________________________________________________

d
yy PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ°ègÀĪÀ f¯ÉèUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¸ÀÄ.

he
_____________________________________________________

is
_____________________________________________________
re S B
bl
_____________________________________________________
be T
pu
_____________________________________________________
K

_____________________________________________________
©

yy PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ £ÉgÉAiÀÄ gÁdåUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? ºÉ¸Àj¸ÀÄ.

_____________________________________________________

_____________________________________________________
to

_____________________________________________________
t

£ÀªÄÀ ä gÁdåªÀ£ÄÀ ß ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀAvÉ ¨sÁgÀvz


À ÃÉ ±ÀzÀ ¥Àª
æ ÄÀ ÄR CA±ÀU¼
À £
À ÄÀ ß
No

w½zÀÄPÉƼÉÆîÃt.

²PÀëPÀjUÉ ¸ÀÆZÀ£É :
«zÁåyðUÀ¼ÀÄ CmÁè¸ï §¼À¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¨sÁå¸À ªÀiÁr¹. 3 CxÀªÁ 4
«zÁåyðUÀ¼À MAzÉÆAzÀÄ UÀÄA¦£À°è MAzÉÆAzÀÄ CmÁè¸ï EgÀĪÀAvÉ CªÀPÁ±À
PÀ°à¹.

230
1) ¨sÁgÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉgÉAiÀÄ gÁµÀÖçUÀ¼ÀÄ
¨sÁgÀvÀzÀ £ÉgÉAiÀÄ gÁµÀÖçUÀ¼ÉAzÀgÉ - ªÁAiÀĪÀåPÉÌ ¥ÁQ¸ÁÛ£À ªÀÄvÀÄÛ C¥sÁϤ¸ÁÛ£À,
GvÀÛgÀPÉÌ £ÉÃ¥Á¼À, ¨sÀÆvÁ£À ªÀÄvÀÄÛ aãÀ ºÁUÀÆ ¥ÀǪÀðPÉÌ ¨ÁAUÀèzÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ
ªÀÄAiÀÄ£Áägï zÉñÀUÀ¼ÀÄ. DUÉßÃAiÀÄ ¢QÌ£À°è ²æîAPÀ«zÉ. CzÉÆAzÀÄ ¢éÃ¥ÀªÁVzÀÄÝ,
¨sÁgÀvÀ¢AzÀ ¥ÁPï d®¸ÀA¢ü ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£Áßgï SÁjUÀ½AzÀ ¥ÀævÉåÃPÀUÉÆArzÉ.
¨sÁgÀvÀzÀ ªÉÄÃgÉUÀ¼ÀÄ
EUÉÆÃ! E°è £ÉÆÃqÀÄ, £Á«ÃUÀ ¨sÁgÀvz À À gÁdQÃAiÀÄ ¨sÆ
À ¥ÀlªÀ£ÄÀ ß UÀªÄÀ ¤¸ÉÆÃt.

d
EzÀgÀ°è gÁdåUÀ¼ÀÄ, d®gÁ² ªÀÄvÀÄÛ ¢éÃ¥ÀUÀ¼À ºÀAaPÉ ºÉÃVªÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß

he
CjvÀÄPÉƼÉÆîÃt.

is
re S
dªÀÄÄä ªÀÄvÀÄÛ PÁ²äÃgÀ ¨sÁgÀvÀ
B
bl »ªÀiÁZÀ®
DqÀ½vÀ «¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ
be T
pu
¥ÀæzÉñÀ
¥ÁQ¸ÁÛ£À ¥ÀAeÁ¨ï GvÀÛgÁAZÀ® CgÀÄuÁZÀ® ¥ÀæzÉñÀ
aãK
t
AiÀiÁ

zɺÀ° £ÉÃ¥Á¼ ¹QÌA


ºÀj

À
©

¨sÀÆvÁ£À
gÁd¸ÁÛ£À GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ C¸ÁìA £ÁUÀ¯ÁåAqï
©ºÁgÀ ªÉÄÃWÁ®AiÀÄ
ªÀÄtÂ¥ÀÄgÀ
¨ÁAUÁèzÉñÀ
PÀ.¸ÀA.ªÀÈvÀÛ eÁRðAqï ¥À. «ÄeÉÆÃgÁA
ªÀÄzsÀå ¥ÀæzÉñÀ
ï §AUÁ¼À
gÁv
UÀÄd
Àgï

ªÀÄ

wæ¥ÀÄgÀ
¸ïW

AiÀÄ

Mr±Á
£Á
to
bÀwÛÃ

ägï

¢AiÀÄÄ-zÁªÀÄ£ï
ªÀĺÁgÁµÀæöÖ

vÉ®AUÁt
t

±À
No

UÉÆêÀ ¥Àæz
Éà §AUÁ¼ÀPÉÆ°è
sÀæ
PÀ£ÁðlPÀ
D Az
CgÀ©â ¸ÀªÀÄÄzÀæ
¢ü
ÀA
£ÁqÀÄ

®¸
Pïd

CAqÀªÀiÁ£À
vÀ«Ä¼ÀÄ
PÉÃg

®PÀë¢éÃ¥ÀUÀ¼ÀÄ
¥Á

¤PÉÆèÁgï
À¼À

ªÀÄ£Áßgï
PÀ£ÁåPÀĪÀiÁj SÁj ²æîAPÀ
»AzÀÆ ªÀĺÁ ¸ÁUÀgÀ

231
yy ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¢éÃ¥À ¨sÁUÀªÀÅ ªÀÄÆgÀÄ PÀqÉ ¸ÀªÀÄÄzÀæ-¸ÁUÀgÀUÀ½AzÀ
DªÀj¹zÉ. MlÄÖ 7,516.6 km GzÀݪÁzÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæwÃgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ.
EzÀjAzÀ zÉñÀzÀ «zÉòà ªÁå¥ÁgÀ, ºÀqÀUÀÄ ¸ÀAZÁgÀ, «ÄãÀÄUÁjPÉ, ºÀqÀUÀÄ
¤ªÀiÁðtUÀ¼À C©üªÀÈ¢ÞUÉ £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.
yy ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛªÀjzÀ d®gÁ²UÀ¼ÉAzÀgÉ-¥ÀǪÀðPÉÌ §AUÁ¼ÀPÉÆ°è, ¥À²ÑªÀÄPÉÌ
CgÀ©âøÀªÀÄÄzÀæ ªÀÄvÀÄÛ zÀQëtPÉÌ »AzÀÆ ªÀĺÁ¸ÁUÀgÀ.

d
yy ¨sÁgÀvÀzÀ ¥À²ÑªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀǪÀðzÀ d®gÁ²UÀ¼À°è PÀæªÀĪÁV ®PÀë¢éÃ¥À ªÀÄvÀÄÛ

he
CAqÀªÀiÁ£ï-¤PÉÆèÁgï ¢éÃ¥ÀUÀ½ªÉ.
yy ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀÆ¥ÀlzÀ°è ªÀÄÆgÀÄPÀqÉ ¤ÃjzÀÄÝ, MAzÀÄ PÀqÉ ¨sÀÆ ¨sÁUÀ«gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß

is
re S
UÀªÀĤ¸ÀÄ. EzÀ£ÀÄß ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¢éÃ¥À J£ÀÄߪÀgÀÄ. zÀQët ¨sÁgÀvÀªÀÅ MAzÀÄ
¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¢éÃ¥ÀªÁVzÉ.
B
bl
yy ¸ÀÄvÀÛ®Æ ¤Ãj¤AzÀ CªÀj¹gÀĪÀ ¨sÆÀ ¨sÁUÀª£À ÄÀ ß ¢éÃ¥À J£ÀÄߪÀgÄÀ . CAqÀªiÀ Á£ï
be T
pu
ªÀÄvÀÄÛ ¤PÉÆèÁgï ºÁUÀÆ ®PÀë¢éÃ¥ÀUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ¢éÃ¥ÀUÀ¼ÁVªÉ.
K

ZÀlĪÀnPÉ : KµÁåRAqÀzÀ ¨sÀÆ¥ÀlªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ. EzÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ


©

¨sÁgÀvÀzÀ £ÉgÉAiÀÄ gÁµÀÖçUÀ¼À£ÀÄß gÉÃSÁ£ÀPÉëAiÀÄ°è UÀÄgÀÄw¹, E°è §gÉ.


_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
to

2) ¨sÁgÀvÀzÀ DqÀ½vÀ «¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ


ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀÆ¥ÀlªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄ. ¤Ã£ÀÄ FUÀ £ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÀAvÉ
t
No

¥Àæ¸ÀÄÛvÀ gÁdåUÀ¼À UÀrUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ ¨sÀÆ¥ÀlªÀÅ F »AzÉ EgÀ°®è. FUÁUÀ¯ÉÃ


w½¹zÀAvÉ ¸ÁévÀAvÀæöå ¥ÀǪÀðzÀ°è ¨sÁgÀvÀªÀÅ ºÀ®ªÀÅ zÉòà gÁdªÀÄ£ÉvÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
«zÉò gÁdQÃAiÀÄ ±ÀQÛUÀ¼À D½éPÉUÉ M¼À¥ÀnÖvÀÄÛ. £ÀÆgÁgÀÄ aPÀÌ aPÀÌ ¸ÁªÀiÁædåUÀ¼ÁV
ºÀjzÀÄ ºÀAaºÉÆÃVvÀÄÛ.
¸ÁévÀAvÁæöå£ÀAvÀgÀ ¨sÁgÀvÀªÀÅ ¨sËUÉÆýPÀ MPÀÆÌl ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß M¦àPÉÆArvÀÄ.
¸ÀÄUÀªÀÄ DqÀ½vÀ ¤ªÀðºÀuÉUÁV gÁdåzÀ ¨sËUÉÆýPÀ ªÉÄÃgÉ(UÀr)UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÀÅ£Àgï
¤zsÀðj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è ¨sÁµÁªÁgÀÄ gÁdåUÀ¼À ¥ÀÀÅ£Àgï gÀZÀ£É PÁ¬ÄzÉ

232
1956gÀ C£ÀéAiÀÄ DAiÀiÁ ¥ÁæAvÀåz°
À è §ºÀÄ d£ÀgÁqÀĪÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹
 gÁdåU¼
À À
¥ÀÅ£ÀÀ«ðAUÀqÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.
¨sÁgÀvÀzÀ°è C¸ÀASÁåvÀ ¨sÁµÉUÀ½zÀÄÝ, CªÀÅ ¨sÁµÁ ªÉÊ«zsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛªÉ.
CªÀÅUÀ¼À°è 15£ÀÄß C¢üPÀÈvÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁVzÉ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁgÀwÃAiÀÄ
j¸Àªïð ¨ÁåAPï ªÀÄÄ¢æ¹gÀĪÀ C¢üPÀÈvÀ £ÉÆÃlÄUÀ¼À°è ªÀÄÄ¢æ¸À¯ÁVzÉ.

d
ZÀlĪÀnPÉ : MAzÀÄ £ÉÆÃl£ÀÄß ¤ªÀÄä ¥ÉÇõÀPÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄ UÀªÀĤ¹, ªÀÄÄ¢ævÀ

he
¨sÁµÉUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁqÀÄ.
_____________________________________________________

is
re S
_____________________________________________________
B
bl
_____________________________________________________
be T


pu
£ÀªÀÄä gÁdåzÀ DqÀ½vÀ ¨sÁµÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
K

_____________________________________________________
©

yy ¤£Àß £ÉgÉAiÀÄ gÁdåUÀ¼À ¨sÁµÉUÀ¼ÁªÀŪÀÅ?

___________________________________________________
yy ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¨sÁµÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
to

___________________________________________________
yy ¨sÁgÀvÀzÀ DqÀ½vÀ ¨sÁµÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
t
No

_____________________________________________________

N¢-w½ : ªÀåªÀºÁgÀzÀ C£ÀÄPÀÆ®PÉÌ £ÁªÀÅ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹PÉƼÀÄîvÉÛêÉ.


EvÀgÀgÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛêÉ. ¸ÀºÀ¨Á¼ÉéAiÀÄ£ÀÄß
C£ÀĸÀj¸ÀÄvÉÛêÉ.

233
¨sÁgÀvª
À ÅÀ ¥Àe
æ Á¥À¨
æ ÄÀs vÀé ºÉÆA¢zÀ ¥À¥
æ A
À ZÀzÀ 7£ÉAiÀÄ zÉÆqÀØ gÁµÀÖçªÁVzÉ. EzÀ£ÄÀ ß
29 gÁdåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 6 PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ gÁdzsÁ¤
(zɺÀ°)UÀ¼ÁV «¨sÁV¸À¯ÁVzÉ. ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹ gÁdåUÀ¼ÀÄ «¨sÁUÀªÁVªÉ.
¨sÁgÀvÀzÀ SÁåwUÉ ¥Àæw gÁdåUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄäzÉà DzÀ «²µÀÖ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrªÉ. D
J¯Áè gÁdåUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¨sÀÆ¥ÀlzÀ ªÀÄÆ®PÀ w½AiÉÆÃt.
ZÀlĪÀnPÉ : ¨sÀÆ¥ÀlzÀ £ÉgÀ«¤AzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdåUÀ¼ÀÄ, CªÀÅUÀ¼À gÁdzsÁ¤

d
ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁvÀȨsÁµÉUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ MAzÀÄ ZÁmïð vÀAiÀiÁj¹,

he
vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄ.

is
re S
£ÀªÀÄä ¨sÁgÀvÀ zÉñÀzÀ ¸ÀPÁðgÀªÀ£ÀÄß C¢üPÀÈvÀªÁV PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÉAzÀÄ
B
bl
PÀgÉAiÀįÁVzÉ. EzÀÄ zÉñÀzÀ gÁdå ªÀÄvÀÄÛ PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À DqÀ½vÀ
be T

¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁVzÉ. PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥Àz


æ Ás £À PÀbÃÉ jUÀ¼ÄÀ £Àªz
À º
É °
À AiÀÄ°èzÄÀ Ý, £Àªz
À º
É °
À AiÀÄÄ
pu
¨sÁgÀvÀzÀ gÁdzsÁ¤AiÀiÁVzÉ. ºÁUÉAiÉÄà gÁdåUÀ¼À DqÀ½vÀªÀ£ÀÄß DAiÀiÁ gÁdåUÀ¼ÉÃ
K

¤ªÀð»¹PÉƼÀÄîvÀÛªÉ. F ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß gÁdå ¸ÀPÁðgÀ JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ.


©

¥Àæw gÁdåªÀÅ vÀ£Àß DqÀ½vÀzÀ ¤ªÀðºÀuÉUÁV MAzÉÆAzÀÄ gÁdzsÁ¤AiÀÄ£ÀÄß


UÀÄgÀÄw¹PÉÆArzÉ. ºÁUÁzÀgÉ,
• £ÀªÀÄä PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ gÁdzsÁ¤ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
to

_________________________________________________
yy ²PÀëPÀgÀÄ/¥ÉÇõÀPÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹, ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀUÀ½AzÀ
t

F ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉƽ¸ÀÄ.
No

1) UÉÆêÁ gÁdåzÀ DqÀ½vÀ ¨sÁµÉ _______________

2) £ÁUÁ¯ÁåAqï gÁdåzÀ gÁdzsÁ¤ _______________

3) dªÀÄÄä ªÀÄvÀÄÛ PÁ²äÃgÀzÀ FV£À ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ _______________

234
4) ¨sÁgÀvÀ zÉñÀzÀ FV£À gÁµÀÖç¥Àw _______________

5) PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ FV£À gÁdå¥Á®gÀÄ _______________

6) DAzs¥
æÀ z
æÀ ÃÉ ±Àª£
À ÄÀ ß EwÛÃZÉUÉ _______________ ªÀÄvÀÄÛ _______________
gÁdåUÀ¼À£ÁßV «AUÀr¸À¯ÁVzÉ.

d
he
7) ¨sÁgÀvÀ zÉñÀzÀ FV£À ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ _______________

8) PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ FV£À ªÀÄÄRåªÀÄAwæ _______________

is
re S B
bl
¨sÁgÀvÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À DqÀ½vÀªÀ£ÀÄß PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÀÛzÉ.
be T

CªÀÅ AiÀiÁªÀ gÁdåzÀ DqÀ½vÀPÀÆÌ M¼À¥ÀqÀĪÀÅ¢®è. DAiÀiÁ PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ


pu
K

£ÉêÀÄPÀgÁzÀ gÁdå¥Á®gÀÄ CªÀÅUÀ¼À DqÀ½vÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.


PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÉAzÀgÉ - ¢AiÀÄÄ-zÁªÀÄ£ï, zÁzÀæ-£ÀUÀgÀ ºÀªÉð, ZÀArÃUÀqsÀ,
©

®PÀë¢éÃ¥À, ¥ÀÅÀ zÀÄZÉÃj, CAqÀªiÀ Á£ï ªÀÄvÀÄÛ ¤PÉÆèÁgï ¢éÃ¥ÀU¼


À ÄÀ . MlÄÖ 6 PÉÃAzÁæq½
À vÀ
¥ÀæzÉñÀUÀ½ªÉ. ¨sÀÆ¥ÀlzÀ°è EªÀÅUÀ¼À ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹.

N¢-w½

to

yy ¥ÀÅzÀÄZÉÃjAiÀÄÄ 4 DqÀ½vÀ «¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ -


t

¥ÀÅzÀÄZÉÃj, ªÀiÁºÉ, AiÀiÁ£ÀA ªÀÄvÀÄÛ PÁgÉÊPÀ¯ï f¯Éè


No

yy £ÀªÀzɺÀ°AiÀÄÄ ¨sÁgÀvÀzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ gÁdzsÁ¤AiÀiÁVzÉ.


yy ZÀArÃUÀqsÀªÀÅ ¥ÀAeÁ¨ï ªÀÄvÀÄÛ ºÀjAiÀiÁt JgÀqÀÆ gÁdåUÀ¼À gÁdzsÁ¤AiÀiÁVzÉ.

235
ZÀlĪÀnPÉ
ªÉÆzÀ¯ÉgÀqÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹. 3£Éà ¥ÀzÀPÉÌ ¸ÀjºÉÆAzÀĪÀ
4£Éà ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß §gÉ.
GzÁºÀgÀuÉ :
¨sÁgÀvÀ : zɺÀ° :: PÀ£ÁðlPÀ : ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

d
1) PÉÃgÀ¼À : zÀQët :: PÁ²äÃgÀ : ___________

he
2) ¨sÁgÀvÀ : ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ¢éÃ¥À :: CAqÀªÀiÁ£ï : ___________

is
re S
3) PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ : 6 :: gÁdåUÀ¼ÀÄ : ___________
B
bl
4) §AUÁ¼ÀPÉÆ°è : ¥ÀǪÀð :: CgÀ©âà ¸ÀªÀÄÄzÀæ : ___________
be T
pu
yy CmÁè¸ï£À £ÉgÀ«¤AzÀ F C¨sÁå¸ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉƽ¸ÀÄ.
K
©

¨sÁgÀvÀzÀ ________________________________
1 £ÉgÉAiÀÄ ________________________________
gÁµÀÖçUÀ¼ÀÄ
________________________________
to

¨sÁgÀvÀzÀ ________________________________
2 ¢éÃ¥ÀUÀ¼ÀÄ ________________________________
t

________________________________
No

¨sÁgÀvÀzÀ ________________________________
3 PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ________________________________
¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ ________________________________

236
GvÀÛgÀ ________________________________
4 ¨sÁgÀvÀzÀ ________________________________
gÁdåUÀ¼ÀÄ ________________________________

________________________________

d
zÀQët
5 ¨sÁgÀvÀzÀ ________________________________

he
gÁdåUÀ¼ÀÄ ________________________________

is
re S
¨sÁgÀvÀzÀ ________________________________
B
6 bl
F±Á£ÀåQÌgÀĪÀ ________________________________
be T

aPÀÌ gÁdåUÀ¼ÀÄ
pu
________________________________
K

3) ªÉÊ«zsÀåzÀ°è KPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÉÊPÀåvÉ


©

F avÀæUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄ. EªÀÅUÀ¼À°è K£É¯Áè ªÉÊ«zsÀåUÀ½ªÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß UɼÉAiÀÄ


UɼÀwAiÀÄgÉÆA¢UÉ ZÀað¸ÀÄ.
t to
No

avÀæzÀ°ègÀĪÀªÀgÀ GqÀÄ¥ÀÀÅ-«£Áå¸ÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVªÉ.


237
¨sÁgÀvÀªÀÅ ºÀ®ªÀÅ zsÀªÀÄðzÀªÀgÀÄ PÀÆr £É¯É¹gÀĪÀ zÉñÀªÁVzÉ. »ÃUÁV ««zsÀ
DZÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß DZÀj¸ÀĪÀ d£ÀjzÁÝgÉ. »AzÀÆ, ªÀÄĹèA, PÉæöʸÀÛ, ¹Sï, eÉÊ£À, ¨ËzÀÞ
E¤ßvÀgÉ zsÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀĪÀ d£ÀgÀÆ E°è £É¯É¹zÁÝgÉ. DzÀÝjAzÀ ¨sÁgÀvÀ
zÉñÀªÀÅ ºÀ®ªÀÅ zsÀªÀÄðUÀ¼À ¸ÀAUÀªÀĪÁVzÉ.
AiÉÆÃd£Á PÁAiÀÄð :
£ÀªÀÄä gÁdåzÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ°èAiÀÄÆ ««zsÀvɬÄzÉ. GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀ, zÀQët PÀ£ÁðlPÀ,

d
PÀgÁªÀ½ ªÀÄvÀÄÛ ªÀįɣÁqÀÄUÀ¼À «±ÉõÀvÉUÀ¼À£ÀÄß w½zÀÄ MAzÀÄ AiÉÆÃd£É vÀAiÀiÁj¸ÀÄ.

he
(DºÁgÀ, GqÀÄ¥ÀÅ, GvÀìªÀ, eÁ£À¥ÀzÀ Dl, PÀ¯É, ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ, ¥ÀæªÀÄÄR DZÀgÀuÉAiÀÄ
¢£ÀUÀ¼ÀÄ, £À¢UÀ¼ÀÄ, ºÀ§âzÀÆl EvÁå¢UÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸ÀÄ)

is
re S
N¢-w½

B
bl
yy ««zsÀ zsÀªÀÄðUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ d£ÀgÀÄ MAzÉà ©Ã¢/ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¦æÃw-
be T
pu
«±Áé¸À¢AzÀ ªÁ¹¸ÀÄvÁÛgÉ.
K

yy §¸ÀÄì, gÉÊ®Ä, «ªÀiÁ£À EvÁå¢ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è J¯Áè zsÀªÀÄðzÀªÀgÀÄ MmÁÖV


©

¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄvÁÛgÉ.
yy ««zsÀ zsÀªÀÄðzÀ d£ÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ zsÀ«ÄÃðAiÀÄgÀ ºÀ§â ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ
±ÀĨsÀ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¹, ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄ PÉÆÃgÀÄvÁÛgÉ.
yy GgÀĸÀÄUÀ¼À°è, eÁvÉæ - GvÀìªÀUÀ¼À°è J¯Áè zsÀªÀÄðzÀªÀgÀÄ ¨sÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀA¨sÀæªÀÄ¢AzÀ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄvÁÛgÉ.
to

¸ÀªÀð zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß UËgÀ«¸ÀÄvÁÛ, ±ÁAw ¸ÀºÀ¨Á¼Éé¬ÄAzÀ £ÁªÉ®ègÀÆ


¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ JAzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÉà ¨sÁªÉÊPÀåvÉ.
t

N¢-w½
No


£ÀªÀÄä ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀƸÀégÀÆ¥À, £À¢UÀ¼À eÁ®, IÄvÀÄPÁ°PÀ ªÁAiÀÄÄUÀÄt, ªÀÄtÂÚ£À
¥ÀæPÁgÀ, eÉÊ«PÀ ªÉÊ«zsÀåzÀ ¸À¸Àå-¥ÁætªÀUÀð, £ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ, PÀȶ
¥ÀzÀÞwUÀ¼À°è ªÉÊ«zsÀå«zÉ. £ÁªÀÅ C£ÀĸÀj¸ÀĪÀ ªÀÈwÛ, zsÀªÀÄð, eÁw, ¨sÁµÉ, DºÁgÀzÀ
PÀæªÀÄ, zsÀj¸ÀĪÀ GqÀÄ¥ÀÅ, DZÁgÀ-«ZÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæzÉòPÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ°èAiÀÄÆ
««zsÀvɬÄzÉ. DzÀgÀÆ £ÁªÉ®è MAzÀÄ zÉñÀzÀ d£ÀgÁV §zÀÄPÀÄwÛzÉÝêÉ. EzÀ£ÉßÃ
««zsÀvÉAiÀÄ°è KPÀvÉ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.

238
avÀæUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹, UÉgÉ J¼ÉzÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ºÉÆA¢¹.

PÉæöʸÀÛzsÀªÀÄð

d
he
¹SïzsÀªÀÄð

is
re S B
bl
be T

¨ËzÀÞzsÀªÀÄð
pu
K
©

»AzÀÆzsÀªÀÄð
to

E¸ÁèAzsÀªÀÄð
t
No

eÉÊ£ÀzsÀªÀÄð

239
ZÀlĪÀnPÉ : UɼÉAiÀÄ/UɼÀwAiÀÄgÉÆA¢UÉ ZÀað¹, ¥ÀjºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉ.
• ¨sÁµÉ, £É®-d®, zsÀªÀÄð, gÁdå-zÉñÀUÀ¼À UÀr¨sÁUÀzÀ «ªÁzÀUÀ¼ÀÄ.
• JgÀqÀÄ gÁdåUÀ¼À°è ºÀjAiÀÄĪÀ £À¢ ¤Ãj£À §¼ÀPÉAiÀÄ «ªÁzÀUÀ¼ÀÄ.
____________________________________________________
____________________________________________________

d
____________________________________________________

he
____________________________________________________

is
re S
»ÃUÉ ªÀiÁqÀÄ :
yy ±Á¯Á ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀUÀ¼À°è ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ gÁdåzÀ d£ÀgÀ ªÉõÀ - ¨sÀƵÀtªÀ£ÀÄß
B
bl
vÉÆlÄÖ ¨sÁªÉÊPÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄ.
be T

yy ªÁgÀPÉÆ̪ÉÄä ¸ÉßûvÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÉÃj ¸ÀzÁãªÀ£Á VÃvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁqÀÄ.


pu
K

4) gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¯ÁAbÀ£ÀUÀ¼ÀÄ
©

yy £ÀªÀÄä gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÀ§âUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¸ÀÄ.

__________________________________________________
__________________________________________________
yy gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÀ§âzÀAzÀÄ ±Á¯ÉUÀ¼À°è zsÀéeÁgÉÆúÀt ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ, C®èªÉ? £ÀªÀÄä
to

gÁµÀÖç zsÀédzÀ §tÚUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ?


t

__________________________________________________
No

gÁµÀÖçzsÀéd £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À°è MAzÁVzÉ. EzÀÄ wæªÀtð


(wgÀAUÀ)ªÀżÀîzÄÀ Ý. zséÀdzÀ ªÀÄzsåÉ ZÀP«
æÀ zÀÄÝ, EzÀÄ ¥ÀU
æ w
À ªÀÄvÀÄÛ ZÀ®£ÉAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀªÁVzÉ.
PÉøÀj §tÚªÀÅ vÁåUÀªÀ£ÀÄß, ©½ §tÚªÀÅ ±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ ºÀ¹gÀÄ §tÚªÀÅ
¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁgÀÄvÀÛªÉ. F ªÀÄÆgÀÄ §tÚUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ gÁµÀÖçzsÀédªÀÅ £ÀªÀÄä
¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀÄvÀÛzÉ.CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ®Æè £ÀªÀÄä zsÀédPÉÌ «±ÉõÀ
ªÀiÁ£ÀåvÉ EzÉ.

240
yy F PɼÀUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ £ÀªÀÄä gÁµÀÖç zsÀédPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ §tÚ vÀÄA§Ä.

d
is he
re S B
bl
be T
pu
K
t ©
to
No

UÀªÀĤ¸ÀÄ :
yy gÁµÀÖçzsÀédªÀÅ PɼÀUÉ ©Ã¼ÀzÀAvÉ PÁ¼Àf ªÀ»¸À¨ÉÃPÀÄ.
yy ¥Áè¹ÖPï£À gÁµÀÖçzsÀéd §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ C¥ÀgÁzsÀ.
yy ¸ÀÆAi É ÆÃðzÀAi À Ä¢AzÀ ¸ÀÆAi À i Á ð¸ÀÛ z ÀªÀgÉUÉ ªÀi Á vÀæ gÁµÀÖ ç z s À é d ªÀ£ÀÄß
ºÁj¸À¨ÉÃPÀÄ.

241
¤£ÀVzÀÄ UÉÆvÉÛ ?
yy PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ zsÁgÀªÁqÀ f¯ÉèAiÀÄ UÀgÀUÀ UÁæªÀÄPÉÌ gÁµÀÖçzsÀéd vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ
ºÀPÀÌ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVvÀÄÛ. FUÀ ºÀŧâ½îAiÀÄ°ègÀĪÀ PÀ£ÁðlPÀ SÁ¢ UÁæªÉÆÃzÉÆåÃUÀ
¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀAWÀPÉÌ gÁµÀÖç zsÀédzÀ vÀAiÀiÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ «vÀgÀuÉ ºÀPÀÌ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

d
KgÀÄwºÀÄzÀÄ ¨ÁªÀÅl

he
KgÀÄwºÀÄzÀÄ ºÁgÀÄwºÀÄzÀÄ

is
£ÉÆÃqÀÄ £ÀªÀÄä ¨ÁªÀÅl
re S
vÉÆÃgÀÄwºÀÄzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ
B
bl ºÉÆqÉzÀÄ ¨Á¤£ÀUÀ® ¥Àl¥Àl
be T
pu
PÉøÀj ©½ ºÀ¹gÀÄ ªÀÄÆgÀÄ
K

§tÚ £ÀqÀÄªÉ ZÀPÀæªÀÅ


¸ÀvÀå±ÁAw vÁåUÀªÀÄÆwð
©

UÁA¢ü »rzÀ ZÀgÀPÀªÀÅ


EAvÀ zsÀédªÀÅ £ÀªÀÄä zsÀédªÀÅ
£ÉÆÃqÀÄ ºÁgÀÄwgÀĪÀÅzÀÄ
zsÀédzÀ ¨sÀQÛ £ÀªÀÄä ±ÀQÛ
£ÁqÀUÀÄrAiÀÄ ªÉÄgɪÀÅzÀÄ
to

PÉA¥ÀÅQgÀt vÀÄA© UÀUÀ£À


ºÉÆ£ÀߧtÚªÁVzÉ
t

£ÀªÀÄä£ÁqÀ UÀÄrAiÀÄ£ÉÆÃqÀ
No

£ÉÆÃrgÀtÚ ºÉÃVzÉ.
- PÀAiÀiÁågÀ QkÕtÚgÉÊ
(F ºÁqÀ£ÀÄß ¸ÁªÀÄÆ»PÀªÁV ºÁr)

242
EUÉÆÃ! EzÀÄ ¸ÁgÀ£ÁxÀzÀ°ègÀĪÀ KPÀ²¯Á
¸ÀÛA¨sÀ. E°è PÁtĪÀ ¹AºÀzÀ ªÀÄÄzÉæAiÀÄ£ÀÄß
¨sÁgÀvÀ zÉñÀzÀ ¯ÁAbÀ£ª
À £
À ÁßV UÀÄgÀÄw¸À¯ÁVzÉ.
EzÀÄ GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è CAzÀÄ ¥ÀSæ ÁåvÀ£ÁVzÀÝ
¸ÁªÀiÁæl C±ÉÆÃPÀ£À PÁ®zÀÄÝ.

d
is he
re S B
bl
be T
pu

K

£Á®ÄÌ ªÀÄÄRªÀżÀî ¹AºÀzÀ ªÀÄÄzÉA æ iÀÄÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ


¯ÁAbÀ £ À ª ÁVzÉ . £ÁtåUÀ ¼ À ° è , £É Æ ÃlÄUÀ ¼ À ° è
©

gÁ¶Ö ç à AiÀ Ä ¯ÁAbÀ £ À « gÀ Ä ªÀ Å zÀ £ À Ä ß UÀ ª À Ä ¤¸À Ä .


£À ª À Ä ä ¯ÁAbÀ £ À U À ¼ À Ä ¨s Á gÀ v À z À UÀ Ä gÀ Ä w¸À Ä «PÉ
ªÀ Ä vÀ Ä Û ¥À g À A ¥À g É A iÀ Ä ªÀ Ä Æ® ¸À A PÉ Ã vÀ ª ÁVzÉ .
±Á¯Á ¥ÁæxÀð£ÉAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è gÁµÀÖçVÃvÉAiÀÄ£ÀÄß
ºÁqÀÄªÉ C®èªÉÃ? EzÀ£ÀÄß §gÉzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ?
to

gÁµÀÖçVÃvÉAiÀÄ CxÀðªÀ£ÀÄß w½zÀÄPÉÆ. ¨sÁgÀvÀzÀ


ªÉÊ«zsÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæzÉòPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß CzÀÄ
t

«ªÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀ£ÀÄß ºÁqÀĪÁUÀ zÉñÀ ¥ÉæêÀÄzÀ


No

§UÉÎ ¨sÁªÀ£É ªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ.

¤£ÀVzÀÄ UÉÆvÉÛ?
gÁµÀÖçVÃvÉAiÀÄÄ gÀ©ÃAzÀæ£ÁxÀ mÁåUÉÆÃgï CªÀgÀÄ gÀa¹zÀ PÀªÀ£ÀzÀ ªÉÆzÀ® ZÀgÀtzÀ
¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ.

243
UÀªÀĤ¸ÀÄ
yy CAvÁgÁ¶ÖÃAiÀÄ QæÃqÁ ¸ÀázsÉðAiÀÄ°è ¨sÁgÀvÀzÀ QæÃqÁ¥ÀlÄUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±À¹Û UÉzÁÝUÀ
CªÀjUÉ gÁµÀÖçzsÀéd ºÉÆ¢¹, gÁµÀÖçVÃvÉ ºÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ UËgÀªÀ ¸À°è¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
yy 2016 gÀ M®A¦Pï QæÃqÉAiÀÄ°è ¨É½î ¥ÀzÀPÀ UÉzÀÝ ¨ÁåräAl£ï DlUÁwð
¹AzsÀÄ ºÁUÀÆ PÀĹÛAiÀÄ°è PÀAa£À ¥ÀzÀPÀ UÉzÀÝ ¸ÁQë ªÀÄ°èPïgÀ£ÀÄß UËgÀ«¸ÀĪÀ

d
¸ÀAzÀ¨s À ðzÀ°è ¨s Á gÀvÀzÀ gÁµÀÖ ç z s À é d ªÀ£ÀÄß JvÀÛ g ÀPÉÌ Kj¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ

he
UËgÀ«¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
yy ¨sÁgÀvÀ zÉñÀzÀ AiÉÆÃzsÀgÀÄ F zÉñÀPÁÌV ¥Áæt vÁåUÀ ªÀiÁrzÁUÀ®Æ ¸ÀPÀ®

is
re S
UËgÀªÀzÉÆqÀ£É CªÀjUÉ £ÀªÀÄ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
B
bl
be T
pu
K
t ©
to
No

N¢-w½

gÁµÀÖçzsÀéd, gÁµÀÖçªÀÄÄzÉæ ºÁUÀÆ gÁµÀÖçVÃvÉAiÀÄÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¯ÁAbÀ£ÀUÀ¼ÁVªÉ.

244
ZÀlĪÀnPÉ :
• PÉÆnÖgÀĪÀ SÁ° eÁUÀzÀ°è gÀ©ÃAzÀæ£ÁxÀ mÁåUÉÆÃgïgÀªÀgÀ ¨sÁªÀavÀæªÀ£ÀÄß
CAn¸ÀÄ.

d
is he
re S B
bl
be T
pu
K
©

• zsÀéeÁgÉÆúÀt ªÀiÁqÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä zsÀédªÀ£ÀÄß ªÀÄr¹. zÁgÀPÉÌ ¸ÉÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ


ºÉÃUÉA§ÄzÀ£ÀÄß ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ PÀ°.
to

yy ¤UÀ¢vÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ (52 ¸ÀPÉAqïUÀ¼ÉƼÀUÉ) ¸ÀÆPÀÛ Kj½vÀzÉÆA¢UÉ gÁµÀÖçVÃvÉ


ºÁr ªÀÄÄV¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¨sÀ幸ÀÄ.
t
No

5) PÀ¯É, ¸ÀAVÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀå


£ÀÈvÀå ªÀiÁqÀĪÀÅzÉAzÀgÉ AiÀiÁjUÉ EµÀÖ«®è? J®èjUÀÆ EµÀÖ C®èªÉ? PÀ¯ÉAiÀÄ
¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄÄ ¥Àz
æ ÃÉ ±À¢AzÀ ¥Àz
æ ÃÉ ±ÀPÌÉ ©ü£ßÀ ªÁVgÀÄvÀÛz.É MAzÉÆAzÀÄ gÁdåªÀÇ D ¨sÁUÀzÀ
¸ÀA¸ÀÌøwUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV MAzÉÆAzÀÄ £ÀÈvÀå¥ÀæPÁgÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹PÉÆArzÉ. EªÀÅUÀ¼ÀÄ
¨sÁgÀvÀzÀ PÀ¯Á»jªÉÄAiÀÄ£ÀÄß «zÉñÀUÀ¼À®Æè ºÀgÀqÀ®Ä ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVªÉ

245
²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ F ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉƽ¸ÀÄ.

£ÀÈvÀå ¥ÀæPÁgÀ________
_
__
___
À__
ÀæPÁg
Àå ¥
£ÀÈv

d
he
å gÁdå
gÁd

£ÀÈvÀå ¥ÀæPÁgÀ________
£ÀÈvÀå ¥ÀæPÁgÀ________

is
gÁdå
re S
£ÀÈvÀå ¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ
gÁdå

B
bl
be T

å
gÁd
pu
gÁdå
K
©

_
___
_ __
£ÀÈvÀå ÁgÀ_
¥ÀæPÁ Àå ¥ÀæP
gÀ__ £ÀÈv
___
___
to

£ÀÈvÀåUÀ¼À ¨sÀAV, GqÀĦ£À «£Áå¸À, D¨sÀgÀtzÀ PÀıÀ®vÉ, ªÀÄÄSÁ®APÁgÀ, ºÁªÀ-


¨sÁªÀ, JµÉÆÖAzÀÄ «±ÉõÀªÁVzÉ C®èªÉÃ? ¨sÁgÀvÀzÀ°è ºÀ®ªÁgÀÄ £ÀÈvÀå¥ÀæPÁgÀUÀ½ªÉ.
t
No

¤ÃªÀÅ ¸ÀºÀ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR £ÀÈvÀåPÀ¯ÉAiÀÄ


¥ÀæPÁgÀªÁV AiÀÄPÀëUÁ£ÀªÀ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

AiÉÆÃd£Á PÁAiÀÄð
yy ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR £ÀÈvÀå¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ d£À¥ÀzÀ PÀ¯ÉUÀ¼À §UÉÎ MAzÀÄ
D®âªÀiï vÀAiÀiÁj¸ÀÄ. (²PÀëPÀgÀÄ/¥ÉÇõÀPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉ)

246
ZÀlĪÀnPÉ : F £ÀÈvÀå¥ÀæPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¸ÀÄ ºÁUÀÆ gÉÃSÁavÀæPÉÌ ¸ÀÆPÀÛ §tÚ vÀÄA§Ä.

ºÉ¸ÀgÀÄ: _________________________

d
is he
re S B
bl
be T
pu
K
©

yy ¤ªÀÄä ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ºÉ¸ÀgÁVgÀĪÀ d£À¥ÀzÀ £ÀÈvÀå/PÀ¯ÉUÀ¼À£ÀÄß


ºÉ¸Àj¸ÀÄ.
__________________________________________________
to

__________________________________________________
__________________________________________________
t

yy PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ¥Àæ¹¢Þ ºÉÆA¢zÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ 3 d£À¥ÀzÀ QæÃqÉUÀ¼À£ÀÄß


No

ºÉ¸Àj¸ÀÄ.
___________________________________
___________________________________
___________________________________

247
yy PÉÆnÖgÀĪÀ SÁ°eÁUÀzÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ ¥Àæ¹zÀÞ £ÀÈvÀå¥ÀlÄ M§âgÀ ¨sÁªÀavÀæ
¸ÀAUÀ滹 CAn¹. CªÀgÀ §UÉÎ 3 ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß §gÉ.

d
is he
re S B
bl
be T
pu
K
©

_________________________________________________
to

__________________________________________________
__________________________________________________
t
No

¸ÀAVÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀå


¨sÁgÀvÀ zÉñÀªÀÅ ¸Á»wUÀ¼ÀÄ, PÀ¯Á ¸ÁzsÀPÀgÀÄ, ¸ÁzsÀÄ-¸ÀAvÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd
¸ÀÄzsÁgÀPÀjAzÀ ²æêÀÄAvÀªÁVzÉ. ¥ÀæwgÁdåªÀÅ ¸ÀAVÃvÀ, ¸Á»vÀå, PÀ¯É, QæÃqÉ, ¹¤ªÀiÁ,
«eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À PÉëÃvÀæPÉÌ PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃrzÉ. F PÉëÃvÀæUÀ¼À°è C¥ÀæwªÀÄ ¸ÉêÉ
¸À°è¹zÀ ¸ÁzsÀPÀjUÉ ¥ÀzÀä²æÃ, ¥ÀzÀä¨sÀƵÀt, ¥ÀzÀ䫨sÀƵÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀvÀ gÀvÀß zÀAvÀºÀ
G£ÀßvÀ UËgÀªÀªÀ£ÀÄß ¤Ãr PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¥ÀÀÅgÀ¸ÀÌj¸ÀÄvÀÛzÉ.

248
ZÀlĪÀnPÉ : F PɼÀV£À UËgÀªÀPÉÌ ¥ÁvÀægÁzÀ vÀ¯Á E§âgÀÄ ¸ÁzsÀPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß
§gÉ. (»jAiÀÄgÀÄ/²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉ)

_________________________
1. ¥ÀzÀä²æÃ
_________________________

d
_________________________
2. ¥ÀzÀä¨sÀƵÀt

he
_________________________

_________________________

is
¥ÀzÀ䫨sÀƵÀt
re S
3.
_________________________
B
bl _________________________
be T

4. ¨sÁgÀvÀgÀvÀß
pu
K

_________________________
t © to
No

yy EªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? EªÀgÀ §UÉÎ 3 ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß §gÉ.


__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

249
¤£Àß ¸ÀÄvÀÛ°£À ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è ¥Àæ¹zÀÞgÁzÀ AiÀiÁgÁzÀgÀÄ M§âgÀÄ ¸Á»w/QæÃqÁ¥ÀlÄ/
PÀ«/¯ÉÃRPÀgÀÄ/ £ÀÈvÀå¥ÀlÄ / gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ºÉ¸ÀgÁzÀªÀgÀ §UÉÎ 5 ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß §gÉ.
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

d
__________________________________________________

he
__________________________________________________

is
re S
£ÁªÀÅ J¯Éèà EgÀ°, ºÉÃUÉ EgÀ°, ¨sÁgÀvÀzÀ §UÉÎ zÉñÁ©üªÀiÁ£À ¨É¼É¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.
B
bl
zÉñÀzÀ «ZÁgÀ §AzÁUÀ J®ègÀÆ MlÄÖUÀÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀvÀå, C»A¸É, vÁåUÀ,
§°zÁ£ÀUÀ½AzÀ ¨sÁgÀvÀ zÉñÀªÀÅ ¸ÀévÀAvÀæ gÁµÀÖçªÁVzÉ. eÁUÀwPÀ ªÀÄlÖzÀ°è ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß
be T
pu
¥À槮 gÁµÀÖçªÀ£ÁßV ªÀiÁqÉÆÃt. EzÀ£ÀÄß E£ÀßµÀÄÖ C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÉÄä®ègÀ
K

dªÁ¨ÁÝjAiÀiÁVzÉ.
©

ªÉÄÃgÁ zÉÃ±ï ªÀĺÁ£ï


t to
No

250