Você está na página 1de 21

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг өнөөдрийн дотор сүлжээнд байршуулсан байхыг анхаарна уу.

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2016-2020 ОНЫ "БҮТЭЭЛЧ ӨВӨРХАНГАЙ" ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН
АРВАЙХЭЭР СУМАНД ХАМААРАЛТАЙ ЗОРИЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТ

2018.12.30. Арвайхээр сумын ЗДТГазар


№ № Хөтөлбөрийн бодлогын зорилт, үйл ажиллагаа Хэрэгжилт
НЭГ.БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ, НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТУУД
1.1.БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА
Байгалийн аюулт үзэгдэл, болзошгүй гамшиг, Б.Пүрэвжаргал
цөлжилт, ган зуд, бэлчээрийн ургац, даац
багтаамжийг тандан судлах, эрт илрүүлэх,
1.
1.1.1 урьдчилан мэдээлэх тогтолцоог боловсронгуй
болгож, иргэдийн дасан зохицох болон гамшгаас
хамгаалах мэдлэгийг насан туршийн
боловсролын тогтолцоогоор олгох
Аймгийн агаарын бохирдлыг бууруулах агаарын Л.Ганзориг
чанарын хяналт, хэмжих, агаар бохирдуулагч эх
2.
1.1.3 үүсвэрүүдийн тооллого хийх үйл ажиллагааг
цогцоор нь хийж бохирдлын хэмжээг 50 хүртэлх
хувиар бууруулах
“Дэлгэрэх гол” төслийг үе шаттайгаар 2017 онд ӨВ-АЗЗА ТӨХК Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн 60 сая
хэрэгжүүлэх төгрөгийн санхүүжилтээр 2,7 дугаар багийн гүүрнээс Дэлгэрэхийн гүүр хүртлэх
340 у/м гульдралыг тэгшитгэх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн бол энэ онд 500 сая
3.
1.2.1 төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Дэлгэрэхийн гүүрнээс ШУТИС хүртлэх 520 м
газарт гольдролыг тэгшитгэх, авто зам тавих, гэрэлт гүүр тавих зэрэг ажлуудыг
Өндөр сант хайрхан ХХК хийж гүйцэтгэлээ.
Үр дүнтэй 100 хувь
Төв суурин газрын хүн амыг баталгаат ундны Л.Ганзориг
4.
1.2.3 усаар хангах эрүүл ахуйн бүс, дэглэмийг
шинэчлэн тогтоож, тоолууржуулах
5. Усны аюулгүй байдлын менежментийн Л.Ганзориг
1.2.6
төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэх
6. Төв суурин газрын ногоон байгууламжийг газар Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар 57.830.0
1.3.3
зохион байгуулалтын төлөвлөлтөд тусгах замаар сая төгрөгийн санхүүжилтээр Т.Намнансүрэнгийн нэрэмжит гудамжинд 2017

1
хэмжээг одоогийн түвшингээс 2 дахин онд 2400м2 , 2018 онд 2700 м2 талбайг эко хавтанжуулж зүлэгжүүлэх ажлыг
нэмэгдүүлэх Арвайхээр тохижилт үйлчилгээ-ОНӨААТҮГазар хийж гүйцэтгэн хүлээлгэн
өгсөн. 2017 онд Т.Намнансүрэнгийн нэрэмжит гудамжинд 211 уртааш метрт
3000 ширхэг хайлаас модыг ургамлан хашлагаар тарьж, амьдралтын хувь 95
байсан бөгөөд 2018 онд авто замын хашлагаар зурвас байгуулан 238 ш улиас
тариалсан. Энэ онд хотын хэмжээнд 6242 ш мод бут, 1950 м2 зүлэгжүүлэлт,
750 м2 талбайд цэцгийн мандал байгуулах зэрэг ажлууд хийгдсэн бөгөөд
Байгаль орчныг нөхөн сэргээх, хамгаалах зардалаас-27.260.0 мянган төгрөг
зарцуулагдаж ногоон байгууламжийн хэмжээ 3.1 га-аар нэмэгдэж 51.4 га-д
хүрлээ.
Үр дүнтэй 100 хувь
Тогтвортой хөгжлийн боловсрол, түүний дотор ХЗАлба
байгаль орчинтой зүй зохистой харьцах Б.Пүрэвжаргал
боловсрол олгох, биологийн олон янз байдал,
7. байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх ажлын
1.3.6
ач холбогдлыг таниулах асуудлыг мэргэжлийн
болон төрийн бус байгууллага мөн насан туршийн
боловсролын төвөөр дамжуулан сурталчлуулах,
танилцуулах
Агаар, хөрс, усыг бохирдуулж байгаа эх үүсвэр, ХЗАлба
8. хаягдлын тооллого аймгийн хэмжээнд явуулж,
1.3.7
бүртгэл мэдээллийн сан бүрдүүлж, хяналт
шинжилгээг үр дүнтэй тогтмол болгох
Сумдад хог хаягдлыг ангилан ялгах ажлыг зохион ХЗАлба
9. байгуулж, хогийн цэгийг ландфилын аргаар дарж,
1.3.8
Арвайхээр суманд хог хаягдлыг дахин
боловсруулах жижиг үйлдвэр байгуулах
Гэр хорооллын бүсэд дахин төлөвлөлт хийх Газрын даамлууд
10.
1.4.1 замаар газар ашиглалтын нягтралыг сайжруулж,
зохион байгуулалтыг оновчтой болгох
Иргэдийн амины орон сууцны зориулалтаар Газрын даамлууд
11.
1.4.2 шинээр эзэмшүүлэх, өмчлүүлэх газарт төлөвлөлт
хийх
12. Газар олголтыг иргэдэд ойлгомжтой, ил тод Э.Хорлоо
1.4.3
болгож, газар олгох үйл явцыг хялбаршуулах Ж.Бямбаа

2
Арвайхээр сумын хилийн цэсийг тэлэх, Бат- Газрын даамлууд
13. Өлзий сумын төвийн эдэлбэр газрыг өргөтгөн
1.4.4
улсын тусгай хамгаалалтаас гаргах асуудлыг
шийдвэрлүүлэх
1.2. АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ
Аялал жуулчлалын дэд бүтэц, үйлчилгээний ХЗАлба
чанарыг сайжруулах, аялал жуулчлалын
мэдээллийн төвийг Арвайхээр суманд
14. байгуулж, түүний нэгжийг Хархорин, Бүрд сумдад
1.2.1
ажиллуулан, байгаль орчин, эрүүл ахуйн
шаардлага хангасан эко аялал жуулчлалыг
хөгжүүлэх зорилгоор “Аялал жуулчлалын дэд
хөтөлбөр” боловсруулж, хэрэгжүүлэх
Жуулчдад зориулсан бэлэг дурсгалын ХЗАлба
бүтээгдэхүүний орчин үеийн стандарт
15.
1.2.8 шаардлагад нийцсэн дэлгүүр, худалдааны
төвүүдийг Арвайхээр, Хархорин болон бусад
сумдад байгуулах санал санаачилгыг дэмжих
ХОЁР. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТУУД
2.1. ЭДИЙН ЗАСАГ, ТӨСӨВ САНХҮҮ
Төсвийн тухай хуулийн хүрээнд аймаг, сумдын Ц.Пүрэвсүрэн
16.
2.2.3 орон нутгийн хөгжлийн сангийн эх үүсвэрийг жил Санхүүгийн алба
тутам нэмэгдүүлэх
Сумдын орон нутгийн хөгжлийн сангийн Ц.Пүрэвсүрэн
17. хөрөнгийг тодорхой, үр дүнтэй төсөл арга Санхүүгийн алба
2.2.4
хэмжээнд зарцуулах чиглэлийг боловсруулж,
сумдаар хэрэгжүүлүүлэх
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ашиглалт, Ц.Пүрэвсүрэн
хамгаалалтыг сайжруулж, тэдгээрийн бүртгэл Санхүүгийн алба
18.
2.3.1 мэдээлэл, үнэлгээ, тайланг ил тод нээлттэй
болгож, өмч эзэмшигчдийн хариуцлагыг
дээшлүүлэх
Орон нутгийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгж, Ц.Пүрэвсүрэн
19.
2.3.2 компаниудын менежментийг боловсронгуй Д.Сүх-Өлзий, нягтлан бодогч
болгож, үр ашгийг нэмэгдүүлэх

3
Орон нутгийн өмчит компаниудын үйл ажиллагаа, Ц.Төмөрбаатар
20.
2.3.4 санхүүгийн тайланг жил бүр хэлэлцэж, үр дүнг ТУЗөвлөл
тооцож ажиллах
Төсвийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ Ц.Пүрэвсүрэн
21.
2.4.1 худалдан авалтад дотоодын давуу эрхийг тооцож Санхүүгийн алба
ажиллах
Төсөвт байгууллага болон сумдад зохион Ц.Пүрэвсүрэн
22. байгуулагдах худалдан авах ажиллагааны 30 Санхүүгийн алба
2.4.3
хүртэлх хувийг цахим хэлбэрээр зохион
байгуулах
Тендер зохион байгуулагч болон тендерт Ц.Пүрэвсүрэн
оролцогч компаниудыг чадавхижуулах Санхүүгийн алба
23. сургалтанд хамруулах, боломжит бүхий л
2.4.4
ажлуудыг нээлттэй тендер шалгаруулалтын
аргаар зохион байгуулж, худалдан авах
ажиллагаанд өрсөлдөөнийг бий болгох
Бүх шатны худалдан авах ажиллагаанд дотоод Ц.Пүрэвсүрэн
хяналт, шалгалтыг тогтмол явуулж, хэрэгжиж буй Санхүүгийн алба
24.
2.4.5 ажлын гэрээний биелэлтэд хамтарсан ажлын
хэсэг хүлээж авдаг тогтолцоог бий болгож,
гэрээний хариуцлагыг нэмэгдүүлэх
Төсвийн хэмнэлтийн горимыг хэрэгжүүлэх албан Ц.Пүрэвсүрэн
25.
2.5.1 даалгавар гаргаж, хэрэгжилтийг улирал тутам Санхүүгийн алба
тооцох замаар төсвийн алдагдлыг багасгах
Төсвийн ил тод байдлыг хангах замаар Шилэн Ц.Пүрэвсүрэн
26. дансанд мэдээллийг байршуулж буй эсэхэд Санхүүгийн алба
2.5.2
тогтмол хугацаанд хяналт шалгалт явуулж, үр
дүнг нийтэд мэдээлж байх
Сумдын татварын орлогыг сар бүр төлөвлөгөөний Ц.Пүрэвсүрэн
27. дагуу тогтмол жигд биелүүлэх хариуцлагын Татварын хэлтэс
2.5.3
тогтолцоог бүрдүүлж, орлого биелэлтийн үр
дүнгээр санхүүжилтийг олгох
2.2. АЖ ҮЙЛДВЭР, БИЗНЕСИЙН ТААТАЙ ОРЧИН, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Арвайхээр суман дахь мах боловсруулах Энхтуяа
28.
2.1.2 үйлдвэрийн менежментийг өөр субьектэд
шилжүүлэх замаар ашиглалтанд оруулах

4
Арвайхээр, Бат-Өлзий суманд сүү, сүүн Н.Алтанцэцэг
бүтээгдэхүүний томоохон үйлдвэрийг байгуулж,
29. Уянга, Зүүнбаян-Улаан, Хархорин, Хужирт
2.1.3
сумдад байгуулагдсан сүүний үйлдвэрүүдийн үйл
ажиллагааг жигдрүүлэн, бүтээгдэхүүний нэр
төрлийг нэмэгдүүлэх
Хархорин суманд гурил, тэжээл, чацаргана, Бат- Н.Алтанцэцэг
Өлзий, Уянга, Зүүнбаян-Улаан, Хужирт сумдад
30. зөгийн үржүүлэг, Арвайхээр суманд төмс
2.1.5
боловсруулах, хүнсний ногоо даршлах, савлах
үйлдвэрүүдийг орчин үеийн техник технологид
суурилан бий болгох
Арьс, шир, ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, ажлын Н.Алтанцэцэг
31. хувцасны болон төрөл бүрийн оёдлын
2.1.6
үйлдвэрүүдийг Арвайхээр, Хархорин сумдад
байгуулах, санаачлагыг дэмжих
Арвайхээр суманд хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн, Н.Алтанцэцэг
32.
2.2.5 түүхий эд, барилгын материалын агуулахын
болон бөөний худалдааны төв байгуулах
Ашиглагдахгүй байгаа барилга объектуудыг төр, Н.Алтанцэцэг
33.
2.2.7 хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд эдийн
засгийн эргэлтэнд оруулах
2.4. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАР
Аймгийн нийт мал сүргийн бүтцийг боловсронгуй Энхтуяа
болгож, үхэр сүргийн тоо толгойг нэмэгдүүлэх,
34. төв суурин газруудыг дагуулж өндөр ашиг шимт
2.1.1
мах, сүү, арьс ширний зэрэг хосолмол чиглэлийн
үхрийн болон гахай, тахианы эрчимжсэн аж ахуйг
хөгжүүлэх
Төр, хувийн хэвшлийн хадлан бэлтгэх тоног Энхтуяа
35.
2.1.4 төхөөрөмжийг өргөжүүлж, аймаг, сумдын өвс,
тэжээлийн аюулгүй нөөцийг бүрдүүлэх
“Аймгийн мал эмнэлгийн үйлчилгээний чанарыг Энхтуяа
36. сайжруулах хөтөлбөр”-ийг боловсруулан
2.2.1
хэрэгжүүлж, мал эмнэлгийн тогтолцоог малчдын
эрэлт шаардлагад нийцүүлэн, аймгийн нийт

5
нутгийг мал амьтны гоц халдварт өвчингүй
тайван байдлаа хадгалах
Малчид, мал бүхий иргэдээс ирүүлэх мал, амьтан Энхтуяа
халдварт өвчнөөр өвчилсөн сэжигтэй тохиолдлын
37.
2.2.2 үед дуудлагыг шуурхай мэдээлэх, мэдээллийг
хүлээн авах сүлжээг бий болгож, дуудлага
үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангуулах
Жил бүр мал амьтны халдварт өвчнөөс Энхтуяа
урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөт арга хэмжээг
38.
2.2.3 технологийн хугацаанд чанартай зохион
байгуулж, голомтот нутгийн мал сүргийг бүрэн
хамруулах
39. Сумдад хөдөө аж ахуйн чиглэлийн томоохон аж Н.Алтанцэцэг
2.3.2
ахуй байгуулах санаачлагыг дэмжих
Хоршоодыг зээлийн бодлогоор дэмжиж, мэргэжил Н.Алтанцэцэг
40. арга зүйн зөвөлгөө өгөх, сургалтанд хамруулж,
2.3.3
бүтээгдэхүүний борлуулах-зуучлах үйлчилгээ
үзүүлж ашигтай ажиллах нөхцлийг бий болгох
Цөөн малтай болон залуу малчдыг малжуулах Энхтуяа
41. төсөл хөтөлбөрт хамруулах, урамшуулах,
2.4.2
чанартай малтай малчдыг дэмжих тогтолцоог
бий болгох
Малчдыг бэлтгэх, давтан сургах, мал аж ахуйн Энхтуяа
42.
2.4.4 хөгжлийн талаарх гадаад, дотоодын туршлагыг
судлах, нэвтрүүлэх
Газар тариалангийн салбарт орчин үеийн өндөр Н.Алтанцэцэг
хүчин чадалтай техник, технологи нэвтрүүлж,
43. тариалангийн бүс нутгуудад услалтын систем
2.5.1
байгуулж, сумдад хүнсний ногооны төрөлжсөн
зоорь /энгийн болон автомажсан, механикжсан/,
өвлийн хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлэх
Хүнсний болон эмчилгээний ач холбогдол бүхий Н.Алтанцэцэг
44.
2.5.3 ховор ургамал, эрт ургацын хүнсний ногооны
тариалалтыг хөгжүүлэх
2.5. ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ДЭД БҮТЭЦ, ТЭЭВЭР ЛОЖИСТИК

6
Арвайхээр сумыг хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн, ХЗАлба
аялал жуучлал, барилгын материалын
худалдаагаар баруун болон хангайн бүсийг
45. хангасан худалдаа үйлчилгээ-тээвэр ложистикийн
2.1.1
төв, Хархорин сумыг Монгол орны аялал
жуучлал, түүх соёлын төв хот болгон, бусад
сумдыг дэд бүтцийн хувьд дээрх хоёр сумыг
түшиглэн хөгжүүлэх
Арвайхээр, Хархорин сумдын нийтийн тээврийн ХЗАлба
46.
2.1.2 парк шинэчлэлтийг хийж, зорчигч тээврийн ТҮК
маршрутыг нэмэгдүүлэн, үйлчилгээг сайжруулах
Арвайхээр хотыг дулааны үйлдвэрлэлээр бүрэн ХЗАлба
хангах дулааны станц, нийтийн цэвэрлэх
байгууламжийг шинээр барьж байгуулан,
47.
2.2.1 цахилгаан дамжуулах шугамыг өргөтгөж, гэр
хорооллын зөөврийн усан хангамжийг нэгдсэн
сүлжээнд холбон, 50.0 мянган хүн ам суурьших
инженерийн дэд бүтцийг бий болгох
Арвайхээр сумын гэр хорооллын бүсэд дахин Э.Хорлоо
төлөвлөлт хийх замаар газар ашиглалтын Ж.Бямбаа
48.
2.2.4 нягтралыг сайжруулах, зохион байгуулалтыг
оновчтой болгож, “Ногоон хот, ногоон барилга”-
ын шаардлагыг тусган мөрдүүлэх
Арвайхээр, Хархорин, Уянга зэрэг сумдад ХЗАлба
49. нийтийн болон амины орон сууцны хороолол,
2.2.5
хотхон байгуулж, ахмадын болон залуусын
түрээсийн орон сууцны төслийг хэрэгжүүлэх
Арвайхээр сумын хуучин орон сууцнуудын ХЗАлба
нийтийн эзэмшлийн хэсэг, барилгын гадна СӨХ
50.
2.2.6 фасад, дээвэр, орцыг шинэчлэн засварлаж,
орчны тохижилтыг хийж, хэрэглээний халуун
усаар бүрэн хангах
Арвайхээр, Хархорин зэрэг сум суурин ХЗАлба
51.
2.2.9 газруудын цахилгаан хангамжийн өргөтгөлийг
тогтмол хийх

7
Арвайхээр сумын камерын хяналтын систем, ХЗАлба
52. гэрэлтүүлгийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж,
2.2.12
Хархорин, Уянга, Бат-Өлзий, Хужирт сумдад
хяналтын камерын системийг нэвтрүүлэх
ГУРАВ. НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТУУД
3.1. ЭРҮҮЛ МЭНД
Архи, тамхины хэрэглээг бууруулж, элэгний Б.Төмөртогтох
53. хатуурал, хорт хавдраас сэргийлэх “Элэг бүтэн ӨЭМТөвүүд
3.1.3
Монгол” үндэсний хөтөлбөрийг орон нутагт
хэрэгжүүлэх
Иргэдийг жил бүр урьдчилан сэргийлэх үзлэг Б.Төмөртогтох
54. шинжилгээнд хамруулж, онош тодруулах ӨЭМТөвүүд
3.1.4
шаардлагатай иргэдийг нарийн мэргэжлийн
эмчийн үзлэг шинжилгээнд хамруулах
Эрүүл мэндийн сайн дурын бүлгүүд, ажилтнуудыг Б.төмөртогтох
55. сургах чадавхижуулах, идэвхижүүлэх замаар ӨЭМТөвүүд
3.2.1
эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэхэд бүх нийтийн
оролцоог нэмэгдүүлэх
Халдварын бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх үйл Б.Төмөртогтох
ажиллагаа явуулж буй иргэн, хувийн хэвшлийн ӨЭМТөвүүд
56.
3.2.2 болон иргэний нийгмийн байгууллагуудад бүх
талын дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр хамтран
ажиллах
Халдварт өвчин, ялангуяа бэлгийн замаар Б.Төмөртогтох
57. дамжих халдварт /ХДХВ/ДОХ/БЗДХ/өвчнөөс ӨЭМТөвүүд
3.2.3
урьдчилан сэргийлэх цогц арга хэмжээг авах
замаар өвчлөлийг бууруулах
Арвайхээр, Хархорин сумдад өрхийн эрүүл Б.Төмөртогтох
мэндийн төвүүд, Хархорин, Хужирт сумдад ӨЭМТөвүүд
58. халдвартын тасгийн байр, Баянгол сумдын эрүүл
3.5.1
мэндийн төвийн байрыг шинээр барих, Гучин-Ус
сумын эрүүл мэндийн төвийн дээврийн засвар
хийх
Арвайхээр суманд хүүхдийн /90 ортой/ эмнэлэг, Б.Төмөртогтох
59.
3.5.2 Зоонозын өвчин судлалын албаны барилгыг ӨЭМТөвүүд
шинээр барих асуудлыг судалж шийдвэрлэх

8
Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн зохион Б.Төмөртогтох
байгуулалтыг шинэчлэн, дүрмийг шинээр ӨЭМТөвүүд
60.
3.7.1 боловсруулж, засаг захиргааны болон эрүүл
мэндийн салбарын хосолмол удирдлагатай
болгож хөгжүүлэх
Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг магадлан Б.Төмөртогтох
61.
3.7.2 итгэмжлэлд оруулах нөхцөлийг хангах, зөвлөн ӨЭМТөвүүд
туслах
Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг өдрийн болон Б.Төмөртогтох
62. гэрийн эмчилгээ, асаргаа сувилгаа, сэргээн ӨЭМТөвүүд
3.7.3
засах, хөнгөвчлөх үйлчилгээний төрлүүдийг бий
болгож, эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжүүлэх
Түр оршин суугчид болон 180 хоногоос дээш Б.Төмөртогтох
63. хугацаагаар оршин суудаг иргэдийн зардлыг ӨЭМТөвүүд
3.7.4
өрхийн эмнэлгүүдэд шилжүүлэн олгох тогтолцоог
бий болгох
Арвайхээр сумын өрхийн эрүүл мэндийн Б.Төмөртогтох
64.
3.8.3 төвүүдийг эх барих-эмэгтэйчүүд, хүүхдийн ӨЭМТөвүүд
мэргэжлийн эмчээр хангах
3.2. БОЛОВСРОЛ
Арвайхээр суманд 2, Хархорин, Богд, Б.Төмөртогтох
Нарийнтээл, Сант, Баянгол, Уянга сумын ЕБСургууль 2, 4
Жаргалант багуудад ерөнхий боловсролын
65.
3.1.1 сургуулийн хичээлийн байр барих, Хужирт суманд
Бага сургуулийн хичээлийн байр, Арвайхээр
сумын 4 дүгээр сургуульд номын сан, урлаг
заал бүхий өргөтгөл шинээр барих
Арвайхээр суманд 2, Хархорин,Уянга, Богд, Ц.Отгонхорлоо
Сант, Бат-Өлзий, Хужирт сумдад цэцэрлэгийн СӨББ-д
шинэ барилга, Төгрөг, Баруунбаян-Улаан, Баян-
66.
3.1.2 Өндөр, Есөнзүйл, Төгрөг, Хужирт сумын 2 дугаар
цэцэрлэг, Уянга сумын Жаргалант багийн
цэцэрлэгүүдэд урлаг заалтай цэцэрлэгийн
барилгын өргөтгөл шинээр барих
67. Арвайхээр суманд 300 хүүхдийн, Богд, Б.Төмөртогтох
3.1.3
Баянгол, Баян-Өндөр, Уянга, Уянга сумын ЕБСургууль

9
Жаргалант багт тус бүр 100 хүүхдийн хүчин
чадалтай дотуур байр, Баруунбаян-Улаан суманд
дотуур байрны гал тогооны барилга зэргийг
шинээр барих
Арвайхээр сумын 1 дүгээр сургууль, Хархорин Б.Төмөртогтох
68. сумын Орхон цогцолбор, Баян-Өндөр, Төгрөг,
3.1.4
Зүүнбаян-Улаан, Өлзийт, Хайрхандулаан сумдад ЕБСургууль-1
спорт заалны барилга шинээр барих
Арвайхээр, Хархорин сумдад цэцэрлэгийн зуны Ц.Отгонхорлоо
бүлэг ажиллуулж, 4-6 сумын цэцэрлэгийг гэр СӨББ-д
69.
3.1.5 цэцэрлэгээр хангаж, хувийн хэвшлийн
цэцэрлэгийн тоог нэмэгдүүлж, үйл ажиллагааг
дэмжин ажиллах
Баянгол сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн Б.Төмөртогтох
урлаг заал, Арвайхээр сумын 2 дугаар ЕБСургууль-2
70.
3.2.1 сургууль, Тарагт, Есөнзүйл, Бүрд, Хужирт, зэрэг
ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийн
байранд их засвар хийх
Арвайхээр сумын 1, 5, 6, 7 дугаар цэцэрлэг, Ц.Отгонхорлоо
71. Хархорин сумын 1 дүгээр цэцэрлэг, Есөнзүйл, СӨББ-1, 5, 6, 7
3.2.2
Гучин-Ус, Төгрөг, Баруунбаян-Улаан сумдын
цэцэрлэгүүдэд их засвар хийх
Хүүхэд, залуучуудын сэтгэн бодох,техникийн Б.Төмөртогтох
сэтгэлгээг хөгжүүлэх зорилгоор ерөнхий ЕБСургуулиуд
боловсролын сургуулиудад робот, оюуны
спортын сургалт зохион байгуулахад шаардагдах
72.
3.3.1 сургалтын орчин бүрдүүлэн, зарим сургуулийн
ахлах ангиудыг эх хэл, байгалийн ухаан, техник
технологи, гадаад хэл, нийгмийн ухаан, спорт,
урлагийн боловсрол олгох зэрэг төрөлжсөн
хэлбэрээр хөгжүүлэх
Боловсролын байгууллагуудыг цахим тоног Б.Төмөртогтох
төхөөрөмж, ухаалаг самбар, техник, хэрэгсэл, Ц.Отгонхорлоо
73.
3.4.1 хатуу, зөөлөн эдлэл, гал тогооны тоног ЕБС, СӨББ-д
төхөөрөмж, тоглоом наадгайгаар хангах ажлыг үе
шаттайгаар хэрэгжүүлэх

10
Сургууль, цэцэрлэгийн 80 хүртэл хувийг Б.Төмөртогтох
стандартын шаардлага хангасан эрүүл ахуй, Ц.Отгонхорлоо
74.
3.4.2 ариун цэврийн байгууламжтай болгож, “Хүүхдэд ЕБС, СӨББ-д, ЕБС-1
ээлтэй сургууль, дотуур байр” хөтөлбөр
хэрэгжүүлэх
Нарийнтээл сумын Баянтээг, Уянга сумын Ц.Отгонхорлоо
Жаргалант, Арвайхээр сумын цэцэрлэг бага СӨББ-9, ЦБСЦогцолбор
сургуулийн цогцолбор, Богд сумын ЕБС-иуд,
75.
3.4.4 Нарийнтээл сумын Баянтээг, Уянга сумын
Жаргалант, Арвайхээр сумын 9 дүгээр
цэцэрлэг, Бүрд, Богд сумдын цэцэрлэгүүдийг
интернэт сүлжээнд бүрэн холбох
Хүүхэд, залуучуудыг бүтээлч сэтгэлгээтэй, М.Мөнхнасан
шийдвэр гаргах, хамтарч ажиллах чадвартай, ЕБСургуулиуд
үндэсний хэл, соёл, уламжлалаа эрхэмлэдэг
76.
3.5.1 иргэн болгон төлөвшүүлэх, гэмт хэрэг зөрчлөөс
урьдчилан сэргийлэх зорилго бүхий “Оюунлаг
Өвөрхангай” аймгийн дэд хөтөлбөр боловсруулж,
хэрэгжүүлэх
1. Оюуны спортыг хөгжүүлэх зорилгоор “Шатар” М.Мөнхнасан
77.
3.5.2 аймгийн дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ЕБСургуулиуд
эрчимжүүлэх
Төрийн болон төрийн бус байгууллага, хүүхдийн М.Мөнхнасан
78. өөрөө удирдах байгууллагын хамтын ажиллагааг ЕБСургуулиуд
3.5.4
сайжруулж,сурагчдын дунд буй үе тэнгийнхний
дарамтыг таслан зогсоох
Багшийн ёс зүй, харилцаа хандлагыг дээшлүүлэх, Б.Төмөртогтох
багшлах боловсон хүчний нийгмийн хамгааллыг Ц.Отгонхорлоо
сайжруулах, тэдний эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн ЕБС, СӨББ-д
79. үнэлэмж, орон байрны нөхцлийг сайжруулах,
3.6.1
багш нарын арга зүйн хөгжлийг дэмжих, тэргүүн
туршлага, ур чадвараа түгээн дэлгэрүүлэх
боломжийг олгох зорилго бүхий “Багшийн хөгжил”
аймгийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
80. Боловсрол, соёл, урлагийн салбарын гадаад Б.Төмөртогтох
3.6.2
харилцааг өргөжүүлэн хөгжүүлж, жил бүр 100 Ц.Отгонхорлоо

11
хүртэлх багш, уран бүтээлчид, удирдах ЕБС, СӨББ-д
ажилтнуудыг гадаадад мэргэжил дээшлүүлэх
сургалт, аялалд хамруулах
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг хамгаалах, Б.Төмөртогтох
тэдгээрийг хөгжүүлэх, нийгмийн амьдралд Ц.Отгонхорлоо
81. оролцох оролцоог дэмжих, сурах таатай орчин ЕБС, СӨББ-д
3.7.1
нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор “Хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүүхдийн эрхийг хамгаалах”
аймгийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх
82. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн цэцэрлэг Ц.Отгонхорлоо
3.7.2
байгуулж ажиллуулах СӨББ
Сургууль, цэцэрлэг бүрт хөгжлийн бэрхшээлтэй Б.Төмөртогтох
83. сурагч суралцах орчин нөхцөл, дэд бүтцийг
3.7.3
бүрдүүлэн ажиллах Ц.Отгонхорлоо
ЕБС, СӨББ-д
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажилладаг Н.Энхбадам
84.
3.7.4 багшид хуулинд заасан нэмэгдлийг тооцож олгох Ц.Отгонхорлоо
ажлыг хэрэгжүүлэх ЕБС, СӨББ-д
Аймаг, сумын насан туршийн боловсролын төв, Б.Пүрэвжаргал
85. нэгжүүдийг бие даасан байр, танхимтай болоход
3.8.1
дэмжпэг үзүүлэх, багш нарыг тогтвор
суурьшилтай ажиллуулах, мэргэшүүлэх
Сургууль завсардсан болон сургуульд огт элсэн Б.Пүрэвжаргал
суралцаагүй хүүхэд, залуучуудыг “Бага, суурь,
бүрэн дунд боловсролын дүйцсэн хөтөлбөр”-ийн
86. сургалтад хамруулах замаар боловсрол нөхөн
3.8.2
олгох, ерөнхий боловсролын сургуульд
шилжүүлэн суралцуулах ажлыг нэгдсэн
удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж
ажиллах
Насан туршийн боловсрол олгох сургалтыг Б.Пүрэвжаргал
бизнес-амьдрах ухааны, ёс суртахуун-
87. төлөвшлийн, гоо зүйн, гэр бүлийн, байгаль
3.8.3
орчны, иргэний боловсрол /эрх зүй, эрүүл мэнд,
гамшгаас хамгаалах/ олгох гэсэн чиглэлээр
сургалтын олон талт хэлбэрээр зохион байгуулах

12
3.3. СОЁЛ, УРЛАГ, СПОРТ
Тарагт, Гучин-Ус, Бат-Өлзий, Өлзийт, Баянгол, ХЗАлба
Хархорин сумдад соёлын төвийн барилга,
Арвайхээр суманд кино театр шинээр барьж,
88.
3.1.2 аймгийн Хөгжимт драмын театр, Занабазар
музейн барилга, Хужирт, Бүрд сумдын соёлын
төвийн барилгад их засвар хийж, соёл, урлагийн
үйлчилгээний орчин нөхцлийг сайжруулах
Сум, байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд ХЗАлба
ажиллагсадын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн
нийтийн биеийн тамирын талбай, чийрэгжүүлэх
89. танхим, ногоон байгууламж бүхий гүйлт,
3.4.1
алхалтын зам, талбай байгуулах, сэргээн
тохижуулах ажлыг өрнүүлэн, нийтийн биеийн
тамирын арга зүйчийг хавсарсан орон тоогоор
ажиллуулах
90. Арвайхээр болон зарим сумдад дугуйн зам ХЗАлба
3.4.3
бүхий цэцэрлэгт хүрээлэнтэй болох
3.4. ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ
Сум хөгжүүлэх сангийн эх үүсвэрийг 300.0 саяас Төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөл
91. доошгүй, жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх
3.1.1
сангийн эх үүсвэрийг 3.0 тэрбумаас доошгүй
төгрөгийн эх үүсвэртэй болгох
“Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих Д.Сарантуяа
хөтөлбөр”-ийг шинээр боловсруулж, зорилтот
92. бүлгийн иргэдэдүзүүлэх хөдөлмөр эрхлэлтийг
3.1.2
дэмжих үйл ажиллагааг ногоон ажлын байрыг
бий болгох санал санаачилгатай уялдуулж
хэрэгжүүлэх
93. “Нэг өрх–Нэг ажлын байр” хөтөлбөр боловсруулж, Д.Сарантуяа
3.1.4
хэрэгжүүлэх
Ажил мэргэжлийн мэдээллийн төвийн үйл Д.Сарантуяа
94. ажиллагааг өргөжүүлэн мэргэжлийн чиг
3.2.1
баримжаа олгох, зөвлөгөө мэдээлэл өгөх, ажилд
зуучлах үйлчилгээнд 13 мянган хүнийг хамруулах

13
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, бүтээмжийг Д.Сарантуяа
нэмэгдүүлэх, хөдөлмөрийн харилцаа,
95.
3.2.2 хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг
сайжруулах чиглэлээр нийгмийн түншлэлийн
байгууллагатай хамтран ажиллах
3.5. ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУД, ГЭР БҮЛ
“Хүүхдэд ээлтэй аймаг” хөтөлбөр хэрэгжүүлж, бүх Хүүхдэд ээлтэй аймаг хөтөлбөрийн хүрээнд “Хүүхэд ба хөгжил” сумын
нийтээр хүүхдийн эрхийг хүндэтгэх, хүмүүжил хүүхдийн Нэгдсэн чуулганыг 2018 оны 4 дүгээр сарын 09-ний өдөр аймгийн
төлөвшилд нь анхаарах, хүүхдийн амьдрах, Ахмадын өргөөнд зохион байгуулж, ЕБ-ын сургуулиудиас хүүхдүүдийн тэгш
хөгжих, нийгэмших орчныг сайжруулахад төр, оролцоог ханган, манлайлагч удирдагч хүүхэд, ХӨУБ-ын төлөөлөл, зорилтот
төрийн бус байгууллага, олон улсын байгууллага, бүлгийн болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн төлөөлөл нийт 150 хүүхэд
иргэд, олон нийтийн хамтын ажиллагааг оролцуулан тэдний дуу хоолойг сонсч, чуулганы төлөөлөгч хүүхдүүд төрийн
сайжруулах байгууллага, сургууль, эцэг эх, хүүхдүүдэд хандан уриалга гаргасныг бүх
сургууль, багуудад хүргүүлсэн.
Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, Монгол Улсын засгийн газар,
БСШУЯамнаас санаачлан зарласан төслийн уралдаанд Мэргэд лаборатори
сургуулийн “Цэнхэр сувд” төсөл шилдэг 8-т шалгарч 9,2 сая төгрөгийн
санхүүжилтээр хэрэгжүүлэхээр болж, 2018 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр
Тогтвортой хөгжлийн Боловсрол-Сургууль-Олон нийтийн хамтын ажиллагаа
ЦЭНХЭР СУВД төслийн нээлтийн үйл ажиллагааг амжилттай зохион
96. байгуулсан. Уг төсөл нь ус ашиглалт хамгаалалт, зүй зохистой хэрэглээний
3.1.1
талаар мэдээ мэдээлэл дутмагаас орон нутаг болон дэлхийн хэмжээнд цэнгэг
усны нөөц багасаж, ундны усны хомсдолд орж буй өнөө үед иргэд олон
нийтийн мэдлэг, хэрэглээ, хандлага дадал хэвшлийг өөрчлөх шаардлага
тулгарч байна. Энэхүү мэдлэг ойлголтыг олгох түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор
“Цэнхэр сувд” төсөл хэрэгжиж байна. Хэрэгжүүлэгч байгуулага ЕБ-ын
лаборатори Мэргэд сургууль, хамтран зохион байгуулагч Аймгийн Насан
туршийн боловсролын Төв, Онги ус суваг ОНӨААТҮГ, Онги Таац голын сав
газрын захиргаа, Арвайхээр сумын Засаг даргын Тамгын газар 1,2,4-р
сургуулийн Эко зөвлөлийн багийн гишүүд бусад байгууллагатай хамтран олон
нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх үйл ажиллагааг явуулж байна.
Төслийн хүрээнд “Онги-Таац голын сав газрын захиргааны мэргэжилтэн
Дуламжаргалтай хамтран багш, сурагчдад "Ус ба байгаль" сургалт зохион
байгууллаа. Сургалтанд 6-9 р ангийн 450 сурагч, 60 багш хамрагдаж, цэвэр
усаа зөв зохистой хэрэглэх, байгаль дэлхийгээ хайрлан хамгаалахталаар
мэдлэг эзэмшлээ.

14
“Хотын соёл биднээс эхэлнэ” сэдэвт ЕБС-ийн анги хамт олны дунд сурагчдын
бүтээлч үйл ажиллагаа, эерэг хандлагыг дэмжин хүүхэд хүүхэддээ нөлөөлөх
зөв төлөвшлийг бий болгох, болзошгүй эрсдэлээс хамгаалах зорилгоор
төслийн уралдааныг зохион байгуулсан. Төслийн уралдаанд ЕБС, МСҮТ-ийн 6
ангийн төсөл ирснээс 2 төслийг тус бүр 150000 төгрөгийн санхүүжилтээр
дэмжин хэрэгжүүлэхээр болж, санхүүжилтийг олгон төслийн хэрэгжилтэнд
хяналт тавин ажиллаж байна.
Японы хүүхдийг ивээх сангийн “Хүүхэд бүрийг боловсролд тэгш хамруулахыг
дэмжих нь” төслийн хүрээнд 4500000 төгрөгийн санхүүжилтээр НТБ-ын
мэдээлэл, сургалтын танхимыг тохижуулж, сургалтын орчин бүрдүүлэхээр
болсон.
Тодорхой үр дүнд хүрсэн 70 хувь
Хүүхэд, залуучуудыг хөгжүүлэх, чөлөөт цагийг Сургууль, цэцэрлэг тус бүрт 1 дүгээр шатны шалгаруулалтыг зохион байгуулж,
зөв боловсон, үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх, шалгарсан 1000 гаруй хүүхэд аймгийн хүүхдийн урлагийн “Аз жаргалтай
амьдралын зөв дадал, зуршилд сургах, аялгуу” 5 дугаар их наадамд оролцож, 96 багц медалийн эзэд болж, нийлбэр
мэргэжлийн чиг баримжаатай болгох зорилгоор дүнгээр Арвайхээр сум гуравдугаар байранд шалгарсан амжилтыг үзүүлсэн.
тэдний эрэлт хэрэгцээ, хүсэл сонирхолд нийцсэн Цахим тоглоомын газруудад аймгийн ГХУСАЗЗөвлөл, ГБХЗХГазар, МХГазар,
төрөл бүрийн секц, дугуйлан хичээллүүлэх, ажил, Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын газрын холбогдох албан хаагчидтай
мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, сэтгэл зүйн хамтран 4 удаагийн хяналт шалгалтыг хийлээ. Шалгалтаар зөрчилтэй гарсан
боловсролыг дээшлүүлэх, хүмүүжил төлөвшилд газруудад зөрчлөө арилгах хугацаатай албан мэдэгдэл хүргүүлэн, холбогдох
нь эерэгээр нөлөөлөх сургалт, мэдээллийн олон газарт тайланг хүргүүлэн ажилласан.
97.
3.1.2 талт ажиллагаа явуулах чиглэлээр “Хүүхэд, Хүүхэд залуучуудын хөгжлийн ордны барилгын ажлыг “МТ” ХХКомпани хийж,
залуучуудын хөгжлийн ордон” байгуулах ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн.
ЕБС-иудын хичээлээс гадуурх 85 сонгон, секц, дугуйланд 1735 хүүхэд
суралцаж, өөрсдийгөө хөгжүүлж байгаа нь өмнөх онтой харьцуулахад дугуйлан
секцийн тоо 26 хувиар, хамрагдсан хүүхдийн тоо 10 хувиар өссөн байна. ЕБ-
ын 4 сургууль, 1 цогцолборын хэмжээнд 53 ХӨУБайгууллага үйл ажиллагаа
явуулж, түүнд 1649 хүүхэд хамрагдсан байна. ХӨУБ-ыг чадавхжуулах
сургалтуудыг сургууль тус бүрт зохион байгуулж, 12 удаагийн сургалтанд 826
ХӨУБ-ын гишүүн хүүхдүүд хамрагдлаа.
Үр дүнтэй 100 хувь
Хүүхэд, залуучуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон ХЗАлба
98.
3.1.3 өнгөрүүлэх зорилгоор парк, спорт тоглоомын
талбайнуудын тоог нэмэгдүүлэх
99. Хүүхэд, гэр бүлийн нөхцөл байдлыг үнэлэх, Сумын хэмжээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй 121 хүүхэд байгаагийн 95 нь
3.2.1
болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, төрөлхийн хөгжлийн бэрхшээлтэй, 26 нь олдмол бэрхшээлтэй байна. Нийт

15
үнэлгээг тооцох программтай болох ХБХүүхдийн 71 буюу 58 хувь нь байнгын асаргаанд байдаг бол 104 буюу 85
хувь нь боловсролын үйлчилгээнд хамрагдаж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэйн
улмаас сургууль завсардсан 13 хүүхэд, ар гэрийн болон бусад шалтгаанаар
сургууль завсардсан 24 хүүхэд байна. Хөдөлмөр эрхэлдэг 14 хүүхдийн 9 нь
буюу 64 хувь нь хөдөө аж ахуйн салбарт мал маллаж байна. Бүтэн өнчин
хүүхэд 40, хагас өнчин 308 хүүхдийн статистик судалгаа гарлаа. Эрсдэлт
нөхцөлд байгаа 174 хүүхэд, зорилтот бүлгийн 272 гэр бүл байна.
Эрчимжүүлэх шаардлагатай 40 хувь
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх чиглэлээр Монголын үг урлаачдын нийгэмлэгийн хүмүүнлэгийн лектор Г.Бандицэрэн /chila
төрийн бус байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлж, / багшийн “Амьдралын үнэ цэнэ”сургалтанд Мэргэд сургуулийн 60 багш
төр, иргэний нийгмийн байгууллагын хамтарсан ажилчид, 6-9 дүгээр ангийн 450 сурагч, 200 эцэг эх хамрагдлаа. Сургалтаар
сүлжээг бий болгох, хүний эрхийн зөрчлийг багш нарт “Стрессийг тайлах нь”, сурагчдад Хүн байхын утга учир, ээж аавын
илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг хайр, үерхэл нөхөрлөлд хандах эерэг хандлага, эцэг эхчүүдэд багш , сурагч,
тогтмолжуулах эцэг эхийн шүтэн барилдлага, хэрхэн хүүхдийнхээ үлгэрлэн дууриах хүн нь
байх талаар сонирхолтой лекц уншсан.
ЕБ-ын 1 дүгээр сургууль “Эртэч монгол аав” өглөөний цайны арга хэмжээг
зохион байгууллаа. Тус арга хэмжээнд 5-р ангийн 6 бүлгийн 60 аавын
төлөөлөл хамрагдлаа. Өглөөний цайны арга хэмжээнд оролцсон аавуудад 5г
ангийн багш А.Билэгжаргал “Гэр бүлийн үнэ цэнэ” сэдэвт сургалт, 5г ангийн
аав П.Алтангэрэл “Хүүхэд гэр бүлийн толь” сэдэвт сургалтыг хийж, өөрийн
туршлагаасаа хуваалцсан.
100. Гандантэгчинлэн хийдийн хамба лам Д.Чойжамц ЕБ-ын 4 дүгээр сургуулийн
3.2.2
нийт багш ажилчид болон 11 дүгээр ангийн сурагчидтай уулзаж ёс зүй,
харилцаа хандлага хүмүүжил төлөвшлийн талаар сургаал ном айлдлаа.
Сурагчдад эерэг харилцаа, хандлага төлөвшүүлэх зорилготойгоор лектор
Г.Бандицэрэн багшийн “Өөртөө зөв зан үйлийг төлөвшүүлэх нь” сэдэвт
захиалгат сургалтад ЕБ-ын 1 дүгээр сургуулийн 1000 гаруй сурагчид
хамрагдлаа.
Сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 4 дүгээр
сарын 10-ны өдрийн 19 дүгээр тогтоолоор сум, багийн хамтарсан багийн
бүрэлдэхүүнийг батлуулсан.
Баг тус бүрт хамтарсан баг ажиллаж, гэр бүлийн хүчирхийлэл болон хүүхдийн
эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх илрүүлэх, хүчирхийлэлд өртсөн хүүхэд,
эмэгтэйчүүдийг хамгаалах, нийгмийн халамжийн болон бусад үйлчилгээг
үзүүлэх, холбон зуучлах, зөвлөгөө өгөх зэргээр ажилладаг.
2018 онд гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн хүчирхийлэлтэй холбоотой 45 кейс

16
гарснаас багийн хамтарсан багууд 35 кейсийг хамтарсан багаараа ажиллан
хааж, 10 кейс дээр үргэлжлүүлэн ажиллаж байна.
ГБХЗХГазартай хамтран сум, багийн төвшинд үйл ажиллагаа явуулж байгаа
хамтарсан багийн гишүүдийг чадавхжуулах сургалтыг 3 дугаар сард зохион
байгууллаа.
ХЭҮТөвөөс зохион байгуулсан “Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллээс
урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт 3 өдрийн гэрчилгээтэй сургалтад хамтарсан
багийн гишүүдийг хамруулж, чадваржууллаа.
3, 6 дугаар багийн нийгмийн ажилтнуудыг бүсийн сургалтад хамруулж,
туршлага судлуулсан.
Сургуулийн нийгмийн ажилтнууд Улаанбаатар хотод сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх
5 хоногийн эрчимжүүлсэн сургалтад хамрагдсан.
Тодорхой үр дүнд хүрсэн 70 хувь
3.6. НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ
Өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох судалгаанд Д.Сарантуяа
үндэслэн зорилтот бүлгийн өрхүүдийгоновчтой
101.
3.1.1 тодорхойлж, тэдэнд үзүүлэх нийгмийн үйлчилгээг
чанаржуулж, салбар дундын уялдаа, хамтын
ажиллагааг сайжруулах
Ахмад настныг нийгмийн амьдралд идэвхтэй Б.Төмөртогтох
оролцуулах, тэдний амьдралын туршлага, мэдлэг Д.Сарантуяа
чадварыг залуу үеийнхэнд өвлүүлэх, ахмад
102.
3.1.2 настны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, сум бүрт
ахмадуудад зориулсан амралт,
чийрэгжүүлэлтийн болон чөлөөт цагийн танхим,
Арвайхээр суманд “Ахмадын өргөө” байгуулах
103. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан дэд ХЗАлба
3.1.4
бүтцийг сайжруулах
Малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийг Д.Сарантуяа
104. нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгалд ЭМНДХэлтэс
3.2.1
хамрагдах боломжийг хэрэгжүүлж, нийт иргэдийг
эрүүл мэндийн даатгалд бүрэн хамруулах
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд болон тэдний гэр Б.Төмөртогтох
105. бүлийг осол гэмтэл болон халдварын бус ӨЭМТөвүүд
3.3.3
өвчлөлийн эрсдэлт хүчин зүйлийн талаар анхан
шатны мэдлэгтэй болгох, нэгэнт өвчилсөн болон

17
осол гэмтэлд өртсөн үед нөхөн сэргээлтийг
гэрийн нөхцөлд хийж, хүндрэлээс сэргийлэх
сургалтыг өрх, сумдын эмнэлгүүдээр
гүйцэтгүүлэх
Сум, өрх, багийн эмч, багийн Засаг дарга нарыг Б.Төмөртогтох
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаар нэгдсэн
106.
3.3.4 судалгаатай болгож, эмчлэн эрүүлжүүлэх,
нийгмийн баталгааг нь хангах талаар хийсэн
ажлын үр дүнгээр нь урамшуулах
ДӨРӨВ. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГЫН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТУУД
4.1.ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Төрийн албан хаагчдыг ажлын байранд тавигдах
107. шаардлагын дагуу аттестатчилж, ажил үүргийн
4.1.1
давхардал, мэргэжил, ур чадвар, ёс зүйг үнэлж,
хариуцлагыг өндөржүүлэх
Төрийн албан хаагчийн цалин, нэмэгдлийг ажлын
108.
4.1.2 бүтээмж, иргэдэд үзүүлсэн үйлчилгээний
чанартай нь уялдуулж олгодог зарчим нэвтрүүлэх
109. Арвайхээр суманд Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн Б.Энхмаа
4.2.2
төв байгуулах
Сумдын ИТХ, ЗДТГ-ыг шаардлагатай техник, В.Шоовдор
110.
4.2.3 тоног төхөөрөмжөөр хангах асуудлыг үе
шаттайгаар хэрэгжүүлэх
Сумдын Иргэний танхимын ажиллах үлгэрчилсэн И.Отгонцэнд
111.
4.6.1 журам батлан хэрэгжүүлж, үйл ажиллагааг ИТХурал
өргөтгөх
Иргэдийн өргөдөл шийдвэрлүүлэх үйл А.Гансүх
ажиллагааг хөнгөвчилөхөөс гадна судалгаа М.Анхзаяа
112. шинжилгээний үндсэн дээр бодлого
4.6.2
тодорхойлоход иргэдийн санаа бодлыг тусгах
боломжийг бий болгох зорилгоор сумдад шуурхай
удирдлагын орон тооны бус зөвлөлийг байгуулах
Сумдын Шуурхай удирдлагын орон тооны бус Б.Энхмаа
113. зөвлөлийг Иргэний танхимуудад түшиглэн
4.6.3
байгуулж, түүнийг аймгийн Мэдээлэл, шуурхай
удирдлагын төвөөс мэргэжил арга зүйн нэгдсэн

18
удирдлагаар хангах
114. Цахим хэлбэрээр олон төрлийн үйлчилгээ Г.Шагдарсүрэн
4.8.1
үзүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэх УБХэлтэс
Төрийн үйлчилгээг үзүүлэхэд шаардагдах бичиг Б.Энхмаа
115.
4.8.2 баримтын нэр төрлийг цөөлөх, хялбаршуулах ТҮНТөв
арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх
Сумдад бүртгэл мэдээллийн онлайн системийг Г.Шагдарсүрэн
116.
4.8.3 нэвтрүүлэх техникэдийн засгийн үндэслэлийг УБХэлтэс
тооцож, үе шаттай хэрэгжүүлэх
Төрийн байгууллагууд үйл ажиллагаагаа
117.
4.11.1 сурталчилах зардлыг жил бүр төсөвтөө тусган
хэрэгжүүлэх
4.2.ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ
Төрийн бүх шатны байгууллагуудад “Эрх зүйн Ц.Гантулга
118.
4.1.1 сургалт сурталчилгааны хөтөлбөр”-ийг жил бүр
шинэчлэн боловсруулж, хэрэгжүүлэх
Нийгмийн зорилтот бүлгүүдэд чиглэсэн эрх зүйн Ц.Гантулга
119.
4.1.2 сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулж, сумдад
эрх зүйн хөтөч ажиллуулах
Байгууллага бүр авлигын эсрэг үйл ажиллагааны
120. төлөвлөгөөг жил бүр шинэчлэн, тусгагдсан
4.3.1
зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, зардлыг
тусгайлан төлөвлөж, санхүүжүүлдэг болгох
“Архидалтгүй Өвөрхангай“ хөтөлбөрийн Ц.Гантулга
хэрэгжилтэнд үнэлгээ хийж, цаашид авах арга
121. хэмжээг эрчимжүүлэн, архины хэрэглээг
4.4.1
багасгах, хорт зуршлыг арилгах чиглэлээр үйл
ажиллагаа эрхэлдэг төрийн бус байгууллагуудыг
дэмжин ажиллах
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, гэр бүлийн ГХУССЗөвлөл
хүчирхийлэлтэй тэмцэх болон бусад тодорхой
122.
4.4.2 төрлийн гэмт хэргийн гаралт, шалтгаан нөхцлөөс
хамааран зорилтод ажлыг жил бүр төлөвлөж
хэрэгжүүлэх
123. Малчдын бүлэг, нөхөрлөлийг холбооны болон Д.Энхтуяа
4.4.3
бусад техник хэрэгслээр хангах, мал бүрийг ГХУССЗөвлөл

19
коджуулах замаар мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй
тэмцэх
ГХУСАжлын зардлыг гэмт хэргийн гаралт, орлого И.Отгонцэнд
төвлөрүүлэлттэй нь харьцуулж сумдад ГХУССЗөвлөл
хуваарилах замаар сумдын ГХУСАЗЗөвлөлийн Зөвлөлийн гишүүд багийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа
үйл ажиллагааг дэмжиж, олон нийтийн зөвлөлийн худалдаа үйлчилгээний газруудын цагийн хуваарьт хяналт тавьж, цаг
үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх хэтрүүлэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа зөрчлийг илрүүлэн тухай бүр нь
холбогдох албан тушаалтанд мэдэгдэх, тухайн зөрчлийн талаар бүртгэл
хөтлөн мэдээллэж байна. Тухайлбал: “Батдаваа” хүнсний дэлгүүр цаг
хэтрүүлсэн, 5 хүнсний дэлгүүр тусгай зөвшөөрлийн хугацаа нь дууссан хэдий ч
архи согтууруулах ундаа худалдан борлуулж байгаа талаарх мэдээллийг өгч
хамтран ажилласан. Тус газраас “Согтууруулах ундаа-замын хөдөлгөөний
аюулгүй байдал”, ”Хүүхдээ хамгаалъя”, “Мотоциклийн бүртгэл” зэрэг улсын
хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд зам
тээврийн осол, зөрчлөөс урдчилан сэргийлэх ажилд орон нутгийн даатгалын
байгууллагуудын үйл ажиллагааг татан оролцуулах, хууль дүрэм журмыг
сурталчлан таниулж, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг иргэд, олон
нийтэд сурталчлах, олон нийт-цагдаагийн хамтын ажиллагааг сайжруулах
124. зорилгоор “ҮРГЭЛЖ ТАНТАЙ ХАМТДАА” өдөрлөгийг “Аюулгүй иргэн-Амар
4.4.4
тайван Өвөрхангайн төлөө хамтдаа” уриан дор Арвайхээр хотноо 2018 оны 04
дүгээр сарын 09-ны өдөр зохион байгуулахад иргэн-олон нийтийн зөвлөлийн
гишүүд идэвхи санаачлагатай оролцов. Олон нийт-цагдаагийн хамтын
ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр иргэн-олон нийтийн зөвлөлийн гишүүд арга
хэмжээнд хүрэлцэн ирсэн иргэдэд урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлэг тараан
ажиллав. Мөн "ХУУЛЬ, ЗҮЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ НЭГ ЦЭГЭЭС" хуулийн
байгууллагуудын нэгдсэн нээлттэй хаалганы өдөрлөгийн арга хэмжээг
Арвайхээр хотын “Аюуш баатар”-ын талбайд 2018 оны 05 дугаар сарын 11-ний
өдрийн 10:00-16:00 цагийн хооронд зохион байгуулахад оролцож, иргэдэд
хууль эрх зүйн чиглэлээр бэлтгэсэн гарын авлага, боршурыг тарааж, иргэдийг
өргөнөөр хамруулах ажилд идэвхи санаачлагатай хамтран ажиллаж байна.
Дээрх үйл ажиллагааг Цагдаагийн Ерөнхий газрын Хэвлэл мэдээллийн төвийн
фэйсбүүкээр болон цагдаагийн газрын фэйсбүүк, бусад цахим сайт, орон
нутгийн “Арвайхээр”, “GM” телевиз, “Өвөрхангайн өнгө”, “Өвөрхангайн элч”
сонин, сэтгүүлд мэдээлэл нийтлүүлэх, цагдаагийн газрын үйл явдлын фото
мэдээллийн самбар зэрэгт мэдээллэж иргэд, олон нийтэд сурталчлан
ажилласан.

20
Үр дүнтэй 100 хувь
Олон нийт, цагдаагийн хамтын ажиллагааг шинэ И.Отгонцэнд
шатанд гаргах ажлын хүрээнд гэмт хэргээс ГХУССЗөвлөл
урьдчилан сэргийлэх, орон байрны хулгайн гэмт
Сумын ИТХурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 16 дугаар тогтоолоор Нийгмийн
хэргийг илрүүлж, таслан зогсоох, нийтийн хэв
хэв журам, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардалд
журмыг хангах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж
төвлөрүүлэх мөнгөн дүнг улирал тутамд 20000, жилд 80000 мянган төгрөгөөр
байгаа олон нийтийн зөвлөл, нөхөрлөл, тогтож, суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 128 төрийн болон төрийн бус
бүлгэмийн үйл ажиллагааг бүх талаар дэмжин байгууллага, ААНэгжүүдэд албан тоот, нэхэмжлэхийн хамт хүргүүлэн хөрөнгийг
ажиллах төвлөрүүлэх ажлыг зохион байгуулж, жилийн эцсийн байдлаар хөрөнгийн
125.
4.4.6 төвлөрөлт 20 хувьтай. Төвлөрсөн хөрөнгийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх
ажил, Урамшуулалт эргүүл, “Иргэн-Олон нийтийн зөвлөл”-ийн урамшуулал,
ТББ-уудын үйл ажиллагаанд зарцуулахаар төлөвлөсний дагуу урамшуулалт
эргүүлээр ажиллаж байгаа Иргэн-Олон нийтийн зөвлөлийн гишүүдийн 1, 2
дугаар улирлын урамшуулалд нийт 840000 /найман зуун дөчин мянга/ төгрөг,
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сургалт, сурталчилгааны ажилд нийт 500.0
төгрөг зарцуулсан. Зарцуулалтын тайланг ИТХурлын Тэргүүлэгчдийн хуралд
хагас, бүтэн жилээр тайлагнан ажиллаж байна.
Тодорхой үр дүнд хүрсэн 70 хувь
4.3. ОНЦГОЙ БАЙДАЛ
Аймаг, сумдын Засаг даргын Нөөцийн санд
126.
4.2.3 болзошгүй цагийн байдлын үед хэрэглэх эх
үүсвэрийг жил бүр төлөвлөх

АРВАЙХЭЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН


ТАМГЫН ГАЗАР

21