Você está na página 1de 4

CHAKRA-PETAL-DEVANAGARI-DEVI-NAMAH SRI VIDYA SADHANA LEVEL-01

B-2-CHAKRA-PETAL-DEVANAGARI-DEVI-NAMAH
01-MULADHAR CHAKRA 02-SWADHISTHAN CHAKRA 03-MANIPUR CHAKRA
04-ANAHAT CHAKRA 05-VISHUDDHI CHAKRA 06-AGYA CHAKRA
07-SAHASTRASAR CHAKRA
TYPES OF MOVEMENT
01-MOOLADHAR CHAKRA TO SAHASTRASAR CHAKRA  UP WARD MOVEMENT
02- SAHASTRASAR CHAKRA TO MOOLADHAR CHAKRA  DOWN WARD MOVEMENT
03-MULADHAR CHAKRA TO SAHASTRASAR CHAKRA  BACKSIDE MOVEMENT
04 -SAHASTRASAR CHAKRA TO MULADHAR CHAKRA  FRONTSIDE MOVEMENT
( CENTRE POINT  MEANS  WHERE ALL 3 NADIS LIKE WISE
IDA NADI + PINGALA NADI + SHUSUMNA NADI = MEETS ALL TOGETHER )

A--MOOLADHAR CHAKRA TO SAHASTRASAR CHAKRA  UP WARD MOVEMENT


01-MULADHAR CHAKRA
ELEMENT—EARTH ( PRITHVI ) , BEEJ MANTRA-----LAM LAM-LAM-LAM-LAM-LAM , 5 TIMES
MANTRA OF PETALS  04  VAM , SHAM , SHAM , SAM
1ST PETAL VAM-VAM-VAM , 3 TIMES 2ND PETAL SHAM-SHAM-SHAM , 3 TIMES
3RD PETAL SHAM-SHAM-SHAM , 3 TIMES 4TH PETAL SAM-SAM--SAM , 3 TIMES
1ST PETAL  VAM—VARADA DEVYAI NAMAH 2ND PETAL SHAM—SASHANI DEVYAI NAMAH
3RD PETAL  SHAM—SANDABATI DEVYAI NAMAH 4TH PETAL  SAM—SARASWATI DEVYAI NAMAH
02-SWADHISTHAN CHAKRA
ELEMENT—WATER (JAL) , BEEJ MANTRA-----VAM  VAM-VAM-VAM-VAM-VAM , 5 TIMES
MANTRA OF PETALS 06  BAM , BHAM , MAM , YAM , RAM , LAM
1ST PETAL BAM-BAM-BAM , 3 TIMES 2ND PETAL BHAM-BHAM-BHAM , 3 TIMES
3RD PETAL MAM-MAM-MAM , 3 TIMES 4TH PETAL YAM-YAM-YAM , 3 TIMES
5TH PETAL RAM-RAM-RAM , 3 TIMES 6TH PETAL LAM-LAM-LAM , 3 TIMES
1st PETALBAM—BANDHANI DEVYAI NAMAH 2ND PETAL BHAM—BHADRAKALI DEVYAI NAMAH
3RD PETALMAM—MAHAMAYA DEVYAI NAMAH 4TH PETAL YAM—YASHASHWINI DEVYAI NAMAH
5TH PETAL RAM—RAMA DEVYAI NAMAH 6TH PETAL LAM—LAMBODARI DEVYAI NAMAH
03-MANIPUR CHAKRA
ELEMENT—FIRE (AGNI) , BEEJ MANTRA-----RAM  RAM-RAM-RAM-RAM-RAM , 5 TIMES
MANTRA OF PETALS  10  DAM , DHAM , NAM , TAM , THAM ,
DAM , DHAM , NAM , PAM , PHAM
1ST PETAL DAM-DAM-DAM , 3 TIMES 2ND PETAL DHAM-DHAM-DHAM , 3 TIMES
3RD PETAL NAM-NAM-NAM , 3 TIMES 4TH PETAL TAM-TAM-TAM , 3 TIMES
5TH PETAL THAM-THAM-THAM , 3 TIMES 6TH PETAL DAM-DAM-DAM , 3 TIMES
7TH PETAL DHAM-DHAM-DHAM , 3 TIMES 8TH PETAL NAM-NAM-NAM , 3 TIMES
9TH PETAL PAM-PAM-PAM , 3 TIMES 10TH PETAL PHAM-PHAM-PHAM , 3 TIMES
1st PETAL  DAM—DAMARI DEVYAI NAMAH 2ND PETAL  DHAM—DHANKARINI DEVYAI NAMAH
3RD PETAL NAM—NAMKARI DEVYAI NAMAH 4TH PETAL TAM—TAMASI DEVYAI NAMAH
5TH PETAL THAM—STHANVI/STHANARI DEVYAI NAMAH 6TH PETAL DAM—DAKSHA DEVYAI NAMAH
7TH PETAL  DHAM—DHATRI DEVYAI NAMAH 8TH PETAL  NAM—NANDA DEVYAI NAMAH
9TH PETAL  PAM—PARVATI DEVYAI NAMAH 10TH PETAL PHAM—PHATKARINI DEVYAI NAMAH
04-ANAHAT CHAKRA
ELEMENT—AIR (VAYU) , BEEJ MANTRA------YAM  YAM-YAM-YAM-YAM-YAM , 5TIMES
MANTRA OF PETALS  12  KAM , KHAM , GAM , GHAM , NAN , CAM ,
CHAM , JAM , JHAM , NYAM , TAM , THAM ,
1ST PETAL KAM-KAM-KAM , 3 TIMES 2ND PETAL KHAM-KHAM-KHAM , 3 TIMES
3RD PETAL GAM-GAM-GAM , 3 TIMES 4TH PETAL GHAM-GHAM-GHAM , 3 TIMES
5TH PETAL NAN-NAN-NAN , 3 TIMES 6TH PETAL CAM-CAM-CAM , 3TIMES
7TH PETAL CHAM-CHAM-CHAM , 3TIMES 8TH PETAL JAM-JAM-JAM , 3 TIMES
9TH PETAL JHAM-JHAM-JHAM , 3TIMES 10TH PETAL NYAM-NYAM-NYAM , 3TIMES
11TH PETAL TAM-TAM-TAM , 3TIMES 12TH PETAL THAM-THAM-THAM , 3TIMES
1ST PETAL KAM—KALARATRI DEVYAI NAMAH 2ND PETAL  KHAM—KHANDITA DEVYAI NAMAH
3RD PETAL GAM—GAYATRI DEVYAI NAMAH 4TH PETAL  GHAM—GHANTAKARSINI DEVYAI NAMAH
5TH PETAL NAN—NARNA / ARUNA DEVYAI NAMAH 6TH PETAL  CAM—CANDA DEVYAI NAMAH
7TH PETAL CHAM—CHAYA DEVYAI NAMAH 8TH PETAL  JAM—JAYA DEVYAI NAMAH
9 PETAL  JHAM—JHENKARINI DEVYAI NAMAH
TH 10TH PETAL NYAM—NYANARUPA DEVYAI NAMAH
11TH PETAL  TAM—TANKHASTA DEVYAI NAMAH 12TH PETAL  THAM—THANKARINI DEVYAI NAMAH
05—VISHUDDHI CHAKRA
ELEMENT—SKY SPACE , BEEJ MANTRA--- HAM  HAM-HAM-HAM-HAM-HAM , 5 TIMES
MANTRA OF PETALS  16  AM , AAM , IM , IIM , UM , UUM , RIM , RIIM ,
LRIM , LRIIM , AIM , AIIM , OM , OUM , AM , AAM
1ST PETAL AM-AM-AM , 3 TIMES 2ND PETAL AAM-AAM-AAM , 3 TIMES
RD
3 PETAL IM-IM-IM , 3 TIMES 4TH PETAL IIM-IIM-IIM , 3 TIMES
5TH PETAL UM-UM-UM , 3 TIMES 6TH PETAL UUM-UUM-UUM , 3 TIMES
7TH PETAL RIM-RIM-RIM , 3 TIMES 8TH PETAL RIIM-RIIM-RIIM , 3 TIMES
9TH PETAL LRIM-LRIM-LRIM , 3 TIMES 10TH PETAL LRIIM-LRIIM-LRIIM , 3 TIMES
11TH PETAL AIM-AIM-AIM , 3 TIMES 12TH PETAL AIIM-AIIM-AIIM , 3 TIMES
TH
13 PETAL OM-OM-OM , 3 TIMES 14TH PETAL OUM-OUM-OUM , 3 TIMES
15TH PETAL AM-AM-AM , 3 TIMES 16TH PETAL AAM –AAM-AAM , 3 TIMES
1ST PETAL  AM—AMRUTA DEVYAI NAMAH 2ND PETAL  AAM—AKARSINI DEVYAI NAMAH
3RD PETAL  IM—INDRANI DEVYAI NAMAH 4TH PETAL  IIM—ISHANI DEVYAI NAMAH
5TH PETAL  UM—UMA DEVYAI NAMAH 6TH PETAL  UUM—URDHVAKESHI DEVYAI NAMAH
7 PETAL  RIM—RUDDHIDA DEVYAI NAMAH
TH 8TH PETAL  RIIM—RUKARI / RISHA DEVYAI NAMAH
9TH PETAL  LRIM—LRUKARA DEVYAI NAMAH 10TH PETAL  LRIIM—LRUKARA DEVYAI NAMAH
11 PETAL  AIM—EKAPADA DEVYAI NAMAH
TH

12TH PETAL  AIIM—AISHWARYATMIKA / AISHWARYA DEVYAI NAMAH


13TH PETAL  OM—ONKARA / OMKARINI DEVYAI NAMAH NAMAH
14TH PETAL  OUM—OUSHADH / OUSHADHATMIKA DEVYAI NAMAH
15TH PETAL  AM—AMBIKA DEVYAI NAMAH 16TH PETAL  AAM—AKSHARA/AKSHARATMIKA DEVYAI NAMAH
06-AGYA CHAKRA
ELEMENT—MAHATTATVA ( SUPREME ) , BEEJ MANTRA----OM  OM-OM-OM-OM-OM , 5 TIMES
MANTRA OF PETALS  02  HAM , KSHAM
1ST PETAL HAM-HAM-HAM , 3 TIMES 2ND PETAL KSHAM-KSHAM-KSHAM , 3TIMES
1ST PETAL  HAM-HAMSAVATI DEVYAI NAMAH 2ND PETAL  KSHAM-KSHAMAVATI DEVYAI NAMAH

07- SAHASTRASAR CHAKRA


ELEMENT—SHOONYA ; NOTHINGNESS , BEEJ MANTRA----- OM  OM-OM-OM-OM-OM , 5 TIMES
OM LALITTA AMBA NAMAH , OM LALITTA AMBA NAMAH , OM LALITTA AMBA NAMAH

B-- SAHASTRASAR CHAKRA TO MOOLADHAR CHAKRA  DOWN WARD MOVEMENT


07- SAHASTRASAR CHAKRA
ELEMENT—SHOONYA ; NOTHINGNESS , BEEJ MANTRA----- OM  OM-OM-OM-OM-OM , 5 TIMES
OM LALITTA AMBA NAMAH , OM LALITTA AMBA NAMAH , OM LALITTA AMBA NAMAH
06-AGYA CHAKRA
ELEMENT—MAHATTATVA ( SUPREME ) , BEEJ MANTRA----OM  OM-OM-OM-OM-OM , 5 TIMES
MANTRA OF PETALS  02  HAM , KSHAM
1ST PETAL HAM-HAM-HAM , 3 TIMES 2ND PETAL KSHAM-KSHAM-KSHAM , 3TIMES
1 PETAL  HAM-HAMSAVATI DEVYAI NAMAH
ST 2ND PETAL  KSHAM-KSHAMAVATI DEVYAI NAMAH
05—VISHUDDHI CHAKRA
ELEMENT—SKY SPACE , BEEJ MANTRA--- HAM  HAM-HAM-HAM-HAM-HAM , 5 TIMES
MANTRA OF PETALS  16  AM , AAM , IM , IIM , UM , UUM , RIM , RIIM ,
LRIM , LRIIM , AIM , AIIM , OM , OUM , AM , AAM
1ST PETAL AM-AM-AM , 3 TIMES 2ND PETAL AAM-AAM-AAM , 3 TIMES
3RD PETAL IM-IM-IM , 3 TIMES 4TH PETAL IIM-IIM-IIM , 3 TIMES
5TH PETAL UM-UM-UM , 3 TIMES 6TH PETAL UUM-UUM-UUM , 3 TIMES
TH
7 PETAL RIM-RIM-RIM , 3 TIMES 8TH PETAL RIIM-RIIM-RIIM , 3 TIMES
9TH PETAL LRIM-LRIM-LRIM , 3 TIMES 10TH PETAL LRIIM-LRIIM-LRIIM , 3 TIMES
11TH PETAL AIM-AIM-AIM , 3 TIMES 12TH PETAL AIIM-AIIM-AIIM , 3 TIMES
13TH PETAL OM-OM-OM , 3 TIMES 14TH PETAL OUM-OUM-OUM , 3 TIMES
15TH PETAL AM-AM-AM , 3 TIMES 16TH PETAL AAM –AAM-AAM , 3 TIMES
1ST PETAL  AM—AMRUTA DEVYAI NAMAH 2ND PETAL  AAM—AKARSINI DEVYAI NAMAH
3RD PETAL  IM—INDRANI DEVYAI NAMAH 4TH PETAL  IIM—ISHANI DEVYAI NAMAH
5TH PETAL  UM—UMA DEVYAI NAMAH 6TH PETAL  UUM—URDHVAKESHI DEVYAI NAMAH
7TH PETAL  RIM—RUDDHIDA DEVYAI NAMAH 8TH PETAL  RIIM—RUKARI / RISHA DEVYAI NAMAH
9TH PETAL  LRIM—LRUKARA DEVYAI NAMAH 10TH PETAL  LRIIM—LRUKARA DEVYAI NAMAH
11 PETAL  AIM—EKAPADA DEVYAI NAMAH
TH

12TH PETAL  AIIM—AISHWARYATMIKA / AISHWARYA DEVYAI NAMAH


13TH PETAL  OM—ONKARA / OMKARINI DEVYAI NAMAH NAMAH
14TH PETAL  OUM—OUSHADH / OUSHADHATMIKA DEVYAI NAMAH
15TH PETAL  AM—AMBIKA DEVVI NAMAH 16TH PETAL  AAM—AKSHARA / AKSHARATMIKA DEVYAI NAMAH
04-ANAHAT CHAKRA
ELEMENT—AIR (VAYU) , BEEJ MANTRA------YAM  YAM-YAM-YAM-YAM-YAM , 5TIMES
MANTRA OF PETALS  12  KAM , KHAM , GAM , GHAM , NAN , CAM ,
CHAM , JAM , JHAM , NYAM , TAM , THAM ,
1ST PETAL KAM-KAM-KAM , 3 TIMES 2ND PETAL KHAM-KHAM-KHAM , 3 TIMES
3RD PETAL GAM-GAM-GAM , 3 TIMES 4TH PETAL GHAM-GHAM-GHAM , 3 TIMES
5TH PETAL NAN-NAN-NAN , 3 TIMES 6TH PETAL CAM-CAM-CAM , 3TIMES
TH
7 PETAL CHAM-CHAM-CHAM , 3TIMES 8TH PETAL JAM-JAM-JAM , 3 TIMES
9TH PETAL JHAM-JHAM-JHAM , 3TIMES 10TH PETAL NYAM-NYAM-NYAM , 3TIMES
11TH PETAL TAM-TAM-TAM , 3TIMES 12TH PETAL THAM-THAM-THAM , 3TIMES
1ST PETAL KAM—KALARATRI DEVYAI NAMAH 2ND PETAL  KHAM—KHANDITA DEVYAI NAMAH
3RD PETAL GAM—GAYATRI DEVYAI NAMAH 4TH PETAL  GHAM—GHANTAKARSINI DEVYAI NAMAH
5TH PETAL NAN—NARNA / ARUNA DEVYAI NAMAH 6TH PETAL  CAM—CANDA DEVYAI NAMAH
7TH PETAL CHAM—CHAYA DEVYAI NAMAH 8TH PETAL  JAM—JAYA DEVYAI NAMAH
9 PETAL  JHAM—JHENKARINI DEVYAI NAMAH
TH 10TH PETAL NYAM—NYANARUPA DEVYAI NAMAH
11TH PETAL  TAM—TANKHASTA DEVYAI NAMAH 12TH PETAL  THAM—THANKARINI DEVYAI NAMAH
03-MANIPUR CHAKRA
ELEMENT—FIRE (AGNI) , BEEJ MANTRA-----RAM  RAM-RAM-RAM-RAM-RAM , 5 TIMES
MANTRA OF PETALS  10  DAM , DHAM , NAM , TAM , THAM ,
DAM , DHAM , NAM , PAM , PHAM
1ST PETAL DAM-DAM-DAM , 3 TIMES 2ND PETAL DHAM-DHAM-DHAM , 3 TIMES
RD
3 PETAL NAM-NAM-NAM , 3 TIMES 4TH PETAL TAM-TAM-TAM , 3 TIMES
5TH PETAL THAM-THAM-THAM , 3 TIMES 6TH PETAL DAM-DAM-DAM , 3 TIMES
7TH PETAL DHAM-DHAM-DHAM , 3 TIMES 8TH PETAL NAM-NAM-NAM , 3 TIMES
TH
9 PETAL PAM-PAM-PAM , 3 TIMES 10TH PETAL PHAM-PHAM-PHAM , 3 TIMES
1st PETAL  DAM—DAMARI DEVYAI NAMAH 2ND PETAL  DHAM—DHANKARINI DEVYAI NAMAH
RD
3 PETAL NAM—NAMKARI DEVYAI NAMAH 4TH PETAL TAM—TAMASI DEVYAI NAMAH
5TH PETAL THAM—STHANVI /STHANARI DEVYAI NAMAH 6TH PETAL DAM—DAKSHA DEVYAI NAMAH
7TH PETAL  DHAM—DHATRI DEVYAI NAMAH 8TH PETAL  NAM—NANDA DEVYAI NAMAH
9TH PETAL  PAM—PARVATI DEVYAI NAMAH 10TH PETAL PHAM—PHATKARINI DEVYAI NAMAH

02-SWADHISTHAN CHAKRA
ELEMENT—WATER (JAL) , BEEJ MANTRA-----VAM  VAM-VAM-VAM-VAM-VAM , 5 TIMES
MANTRA OF PETALS 06  BAM , BHAM , MAM , YAM , RAM , LAM
1ST PETAL BAM-BAM-BAM , 3 TIMES 2ND PETAL BHAM-BHAM-BHAM , 3 TIMES
3RD PETAL MAM-MAM-MAM , 3 TIMES 4TH PETAL YAM-YAM-YAM , 3 TIMES
5TH PETAL RAM-RAM-RAM , 3 TIMES 6TH PETAL LAM-LAM-LAM , 3 TIMES
1st PETALBAM—BANDHANI DEVYAI NAMAH 2ND PETAL BHAM—BHADRAKALI DEVYAI NAMAH
3RD PETALMAM—MAHAMAYA DEVYAI NAMAH 4TH PETAL YAM—YASHASHWINI DEVYAI NAMAH
5TH PETAL RAM—RAMA DEVYAI NAMAH 6TH PETAL LAM—LAMBODARI DEVYAI NAMAH

01-MULADHAR CHAKRA
ELEMENT—EARTH ( PRITHVI ) , BEEJ MANTRA-----LAM LAM-LAM-LAM-LAM-LAM , 5 TIMES
MANTRA OF PETALS  04  VAM , SHAM , SHAM , SAM
1ST PETAL VAM-VAM-VAM , 3 TIMES 2ND PETAL SHAM-SHAM-SHAM , 3 TIMES
3RD PETAL SHAM-SHAM-SHAM , 3 TIMES 4TH PETAL SAM-SAM--SAM , 3 TIMES
1ST PETAL  VAM—VARADA DEVYAI NAMAH 2ND PETAL SHAM—SASHANI DEVYAI NAMAH
3RD PETAL  SHAM—SANDABATI DEVYAI NAMAH 4TH PETAL  SAM—SARASWATI DEVYAI NAMAH

-----------------------------------------------------------------------------NAMAH SHIVAYA------------------