Você está na página 1de 2

Information om det öppna söket på ratsit.

se

Allmänt
Ratsit är en informationstjänst som publicerar ett utdrag av information hämtat från bl.a. offentliga
källor. Tillgången till dessa källor är styrd av den svenska offentlighetsprincipen där var och en
garanteras tillgång till offentliga handlingar. Informationen publiceras i en databas med tillhörande
webbplats som Ratsit driver med stöd av Yttrandefrihetsgrundlagen och som innehar ett
utgivningsbevis. Detta innebär bl.a. att Ratsit har rätt att publicera alla personuppgifter och övrig
information som man anser vara lämplig.

GDPR
Den 25 maj 2018 trädde GDPR (EU:s Allmänna Dataskyddsförordning) i kraft. I artikel 85 samma
förordning sägs att medlemsstaterna ska fastställa undantag och avvikelser från GDPR för att förena
rätten till integritet med yttrande- och informationsfriheten.
I Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning,
”Dataskyddslagen”, anges i §7 att bestämmelserna i GDPR och Dataskyddslagen ej ska tillämpas i
den utsträckning det skulle strida mot tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.
Detta innebär att Ratsit även efter 25 maj 2018 fortsätter publicera personuppgifter på sin webbplats
med stöd av den svenska Yttrandefrihetsgrundlagen. Man kan ej med lagligt stöd begära att bli
borttagen på Ratsit.se

Frivilligt undantag
Det finns alltså ingen rätt för den enskilde att begära att man ska bli borttagen på Ratsit.se. Däremot
tillämpar vi ett frivilligt undantag i vår öppna sökmotor för de som skriftligen ansöker om att bli
borttagna, och då gäller detta tills vi beslutar annat (dock minst i 1 år). Man blir dock inte borttagen
ur kreditupplysningsregistret som finns bakom inloggat validerat läge där vi kan säkerställa vem som
har gjort sökningarna. Ett Kreditupplysningsregister skall omfatta alla över 16 år med undantag för de
som har skyddade uppgifter hos Skatteverket. Man kan själv inte bestämma om man skall finnas med
i ett Kreditupplysningsregister eller inte.

Din ansökan
Man kan inte ansöka för någon annan och vi behöver säkerställa att du är den som ansökan avser. Vi
behandlar därför ej ansökan som inkommer per telefon eller e-post utan din ansökan skall vara
skriftlig per post och en kopia på giltig ID-handling skall bifogas (körkort, pass, ID-kort). Din ansökan
måste vara fullständigt ifylld. Du behöver ej ange någon anledning till varför du ansöker om att bli
borttagen ur det öppna söket. Din ansökan skickas till Ratsit AB, Kundservice, Box 42, 431 21
Mölndal. När vi har erhållit din ansökan så döljer vi dig i det öppna söket skyndsamt. Vill du ha
återkoppling när detta har skett så ange din e-postadress i ansökan. Blankett för ansökan bifogas.

Med vänlig hälsning

Kundservice Ratsit
kundservice@ratsit.se
Ansökan om att bli borttagen ur Ratsits öppna sök (ej inloggat validerat läge)

Jag ansöker om att bli borttagen ur Ratsits öppna sök.

Namn:
Personnummer:
Adress:

Jag vill ha återkoppling till följande e-postadress när jag har tagits bort från Ratsits öppna sök.
E-postadress:

Ort: Datum:

___________________________________
Namnteckning

Ansökan skickas till

Ratsit AB
Kundservice
Box 42
431 21 MÖLNDAL

OBS! Kopia på ID handling måste bifogas för att ärendet ska handläggas.