Você está na página 1de 5

Division of City Schools

Labangal District
LABANGAL NATIONAL HIGH SCHOOL
Labangal, General Santos City
IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
sa Filipino 9

Pangalan:____________________________________ Pangkat:_________________ Iskor:

I. Basahin at unawain nang mabuti ang mga sumusunod na katanungan. Bilugan ang tamang sagot.

1. Ang _____________ ay isang akdang hinango sa bibliya na kapupulutan ng aral na maaaring magsilbing
gabay sa marangal na pamumuhay ng tao.
a. Epiko c. Pabula
b. Parabula d. Elehiya

2. Sa kwento ng Parabula ng Banga sino ang inilalarawan ng bangang gawa sa lupa at porselana sa
kasalukuyang panahon?
a. Bata at matanda c. Babae at lalaki
b. Mahirap at Mayaman d. mahina at malakas

3. Ang pahayag na “Ang nahuhuli ay nauuna at ang nauuna ay nahuhuli” ay nangangahulugang


__________.
a. Maging maagap sa lahat ng oras
b. Huwag magpapahuli sa anumang bagay
c. Lahat ay pantay-pantay sa mata ng Diyos
d. Gusto ng Panginoon na tayo ay palaging mauuna upang makakuha ng biyaya

4. Basahin ang sipi mula sa Elehiya sa Kamatayan ni Kuya, alamin ang damdamin nagingibabaw rito.
“Ang isang anak ng aking ina ay hindi na makikita
Ang masayang panahon ng pangarap.”
a. kabiguan c. kasiyahan
b. kasawian d. kalungkutan

5. Upang lubos na maunawaan ang isang elehiya kailangang bigkasin ito nang __________.
a. Mabilis at masaya c. mabilis at maindayog
b. Maayos at madamdamin d. maayos at masaya

6. Hindi mawari ng babae kung ano ang gagawin para mapalaya ang kapatid. Ang pahayag ay
nagpapahiwatig ng tunggaliang _______________.
a. Tao vs. tao c. tao vs sarili
b. Tao vs. lipunan d. tao vs. pamahalaan

7. Ikaw ang rosas na bumubuo sa aking araw. Ang salitang rosas ay nangangahulugang ____________.
a. Kulay c. dilag
b. Bulaklak d. halaman

8. Ano ang kaisipang nais ipabatid ng pahayag: “ Hindi ang paggamit ng tabak at baril ang magiging
kasagutan upang makamit ang tinatawag na kalayaan. Makapangyarihang aspekto ang sining na
magpahatid ng adhikaing makamtan ang kapayapaan sa siglo.”
a. Maraming paraan sa pagkamit ng kalayaan.
b. Malaki ang naiambag ng sining upang maging malaya.
c. Digmaan ang tanging paraan upang mapalaya ang bansa.
d. Kailangang masining na gamitin ang tabak at baril upang magkaroon ng kalayaan.

9. Isang elemento sa paggawa ng TV/ Movie Trailer na nagpapakita ng guhit o sketch ng kung ano ang
gusto mong ipalabas.
a. Istorya c. Direktor
b. Storyboard d. Set

10. Anong kulturang Asyano ang masasalamin sa epikong Rama at Sita?


a. Pagiging mapaghigante
b. Pagiging mapagpanggap
c. Pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa
d. Pagmamahal at matibay
e.
f. na ugnayan sa pamilya at iniirog

11.

II. PAGPUPUNO: Kumpletuhin ang tsart sa pamamagitan ng pagpupuno ng wastong pandiwang nasa panag
III.
IV. anong paturol.

PAWATAS PERPEKTIBO IMPERPEKTIBO KONTEMPLATIBO

gulo 11. 12. manggugulo

13. nagpanggap nagpapanggap 14.

hakbang 15. humahakbang 16.

17. nagningning 18. magniningning

tuklasin 19. tinutuklas 20.

V. TAMA O MALI: Isulat ang salitang TAMA kung wasto ang pagkakagamit ng mga nakasalungguhit na salita
at MALI naman kung mali ang pagkakagamit.
_________________________21. Kadalasang may sukat at tugma ang mga tula
_________________________22. Ang pormal na sanaysay ay kilala rin sa tawag na impersonal.
_________________________23. Maituturing na kwentong makabanghay ang akdang “Ang Ama”.
_________________________24. Ang mga pangatnig, pang-angkop at pang-ukol ay maituturing na mga
pantukoy.
_________________________25. Ang akdang “Ang Alamat ni Prinsesa Manorah” ay isang alamat na
nanggaling sa bansang Singapore.
_________________________26. Nagdiriwang tayo ng pasko taon-taon. Ang pangungusap ay may pang-
abay na pamanahon na nagsasaad ng dalas.
_________________________27. Pangatnig ang tawag sa mga katagang nag-uugnay sa mga salitang
nagbibigay turing at tinuturingan nito.
_________________________28. Sa pagsusunod-sunod ng mga pangyayari sa isang kwento madalas na
ginagamit ang mga pang-angkop.
_________________________29. Ang melodrama ay isang dulang nagtataglay ng malulungkot na
pangyayari subalit nagwawakas nang masaya at kasiya-siya.
_________________________30. Ang tulang naglalarawan ay isang sulating nagbibigay kasiyahan sa
pamamagitan ng pagtalakay sa mga karaniwan at pang-araw-araw na paksa.

VI. PAG-UNAWA SA BINASA: Basahin at unawain ang mga sumusunod na seleksyon at sagutin ang mga
katanungan. Bilugan ang titik ng tamang sagot.

“Tapos po ako ng pagtuturo kaso wala pa ring mapasukan.”


“Sa bagay, kahit magturo ka ngayon, di mo kakayanin.”
“Oo nga po e.”
“Di mo ba kaya kahit ‘yung tigtatatlong daan lang na kwarto isang araw?”
“Hindi po talaga kaya e.”
“Sige ipakita mo na itong papel sa Opisina ng Social Services, doon sa bandang kanan.
“Salamat po! Maraming Salamat!
Kailangang magpanggap at magsinungaling, mapunta lang si Rebo sa Charity Ward ng ospital.
31. Ipinapahiwatig ng teksto na ang ama ay ______________.
Dito kahit paano, kutson ang mahihigaan.
a. maawain b. matulungin c. mapagmahal d. masakitin
32. Ang salitang may salungguhit sa teksto ay maituturing na ________________.
a. pandiwa b. pang-abay c. pangngalan d. pang-uri
33. Mauunawaan na may dalawang taong nag-uusap sa teksto. Ang pag-uusap ng dalawang tao ay
tinatawag na _______________.
a. Katalog b. Monolog c. Dayalog d. Prolog

Palala nang palala ang problema sa polusyon ngunit marami ang hindi nababahala sa kalagayang
itong. Binabalikat ngayong ng daigdig ang pinakamabigat na suliraning ito na maaaring dulot na rin ng
makabagong kabihasnan at siyensya. Mapapansing dahil sa malubhang pag-init ng daigdig, ito’y bunga
ng labis na paggamit ng kahoy bilang panggatong. Ang mabilis na pagkaubos ng mga puno sa kagubatan
ay nagbibigay rin ng suliranin sa polusyon, hindi lamang sa ating bansa pati na rin sa iba pang mga
bansa.
Sa nabanggit na mga problema, pinakamalubha ang suliranin sa basura sapagkat ito ang
nagpapalala ng polusyon sa lahat ng mga bansa. Kaya naman hindi tumitigil ang pamahalaan ng bawat
bansa at mga dalubhasa sa buong mundo sa paglutas ng mga problemang ibinibigay nito sa daigdig.
Gayon pa man, hindi dapat iasa lahat sa mga grupo ng mamamayang may malasakit ang
paglutas sa suliranin sa bansa. Dapat magsimula ang pagkilos sa mga tahanan upang mapadali ang
pagbibigay ng kalutasan sa mga problemang idinudulot nito sa sangkatauhan.

34. Ano ang maaaring maging bunga ng patuloy na pag-init ng mundo?


a. Masusunog ang mga tao.
b. Mamamatay ang lahat na may buhay sa mundo
c. Matutunaw ang mga yelo na magpapalala sa pagbaha.
d. Magkakaroon ng taggutom dahil sa kakulangan ng suplay sa pagkain.
35. Ano ang pinakamalubhang suliranin ng lahat ng bansa ayon sa teksto?
a. suliranin sa basura c. pag-init ng mundo
b. Pagkaubos ng mga puno d. problema sa polusyon
36. Ang lahat ay sanhi ng pandaigdigangf problema sa polusyon ayon sa akda maliban sa
____________.
a. Pagkaubos ng puno
b. Pagtatapon ng basura sa ilog
c. Makabagong siyensya at kabihasnan
d. Paggamit ng kahoy bilang panggatong
37. Ang sanaysay na binasa ay _______________________.
a. Pamilyar c impersonal
b. Pormal d. b at c

Sa isang sentro ng Ohio, may isang tanawing batuhan sa isang patag na baybayin. Ang lugar na
ito ay tinatawag na Pheasant. Dati ay may nakatayo ritong higanteng punongkahoy. Bago ito pinutol,
may makailang saling ang mga tao at nag-ukit ng kanilang tanda at pangalan sa katawan nito. Sa dami
ng mga sulat sa balat nito, ang pagnanasang mag-iwan ng marka o tanda ng isang tao ay maliwanag.
Habang iniisip koi to, naalala ko ang sinabi ng isang matalinong lalaki. “Huwag mong iukit ang
iyong alaala sa kahoy o pader, iukit mo sa puso ng bata.” Ang marka sa materyal na bagay ay pag-
aaksaya ng oras. Ito’y lilipas pagdating ng panahon. Ngunit ang tatak na iiwan sa puso ng mga anak ay
mananatili hanggang saw akas. Kaya kung nais ng isang ama na mag-iwan ng anumang magtatagal sa
alaala sa kabataang ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon, umukit siya sa ispiritwal na alaala.
38. Ano ang pahiwatig ng mensahing may salungguhit?
a. Mahirap umukit ng tanda sa o marka sa puno
b. Hindi basta-basta nabubura sa puso ang isang alaala
c. Kukupas ang isang tanda o marka ng inukit sa puno o pader
d. Mag-iwan ka ng isang alaalang mananatili hanggang wakas
39. Makapag-iiwan ng pangmatagalang alaala ang isang tao sa pamamagitan ng __________
a. Paggugol ng panahon sa mga bata
b. Pag-uukit ng isang ispiritwal na alaala
c. Pag-iiwan ng isang marka o tanda sa puno
d. Pag-iiwan ng isang alaalang larawan sa isang tao
40. Ano ang maaaring maging pamagat ng teksto?
a. Alaalang Inukit sa Puno c. Bata sa Ohio
b. Inukit na Alaala sa Bato d. Sa Paglipas ng Panahon

VII. PAGSULAT:
41-50. Sumulat ng isang sanaysay na di-pormal. Pumili ng paksa sa ibinigay na mungkahi at isaalang alang
ang mga katangian nito. (Para lamang sa pangkat Archimedes at Mendeleev)

Mungkahing Paksa:
a. Talamak na paggamit ng druga sa bansa
b. TRAIN Law
c. Pagdiriwang ng Buwan ng Wika na may temang “Filipino: Wika ng Saliksik”

(Para sa pangkat SPA, SPS, Pearl, Amethyst, Jade, Emerald, Sapphire, Ruby, Diamond, Gold)
41-50. Paano mo maipagmamalaki at mapapaunlad ang wikang Filipino? Ipaliwanag nang hindi bababa sa
dalawang pangungusap.

Pamantayan:
Nilalalaman - 8 pts
Kaayusan - 2 pts
Kabuuan - 10pts

“ANG PANGONGOPYA AY ISANG KAMANGMANGAN”


Unang Markahang Pagsusulit
Sa FILIPINO 9
TOS

SKILLS/ COMPETENCIES BILANG NG AYTEM AYTEM BILANG

I. Pagbibigay Kahulugan
Nabibigyang kahulugan ang
mga salitang ginamit batay sa
10 1-10
denotatibo at konotatibong
kahulugan

II. Pagpupuno
Nababanghay ang mga pandiwa 10 11-20
ayon sa aspekto nito.

III. Tama o Mali


Nakikilala ang genre ng mga
10 21-30
akda at bahagi ng pananalita

IV. Pag-unawa sa Binasa


Nauunawaan ang nilalaman ng
isang teksto ayon sa:
10 31-40
a. Paksa
b. Uri
c. Pahiwatig
d. Aral

V. Pagsulat
Nakapagsusulat ng isang di-
10 41-50
pormal na sanaysay