Você está na página 1de 9

Referencias rech ri wuj

Qachak xuquje Qakaslemal ri oj Cristianos


7-13 RE ENERO kkiyut na, kkijach ku na pa kiqab ri man aj ju-
deyib taj› » (Hech. 21:11).
QINOMAL RE RI UTZIJ RI DIOS  HECHOS
16 Wajun profecıa ´ ´
21, 22 ri xuya ubixik che ri apostol
´ ´
Pablo kbe na pa Jerusalen. Xuquje xubij, che
«Are chban ri urayibal ri» Jehova ´
umak kech ri e judıos, kjach «ku na pa kiqab
(Hechos 21:8-12) Chukab qij xujel bik, xujo- ri man aj judeyib taj». Ri xya ubixik xubano
pan pa Cesarea. Xujok pa ri rachoch ri Felipe, che konojel ri e ko chila sibalaj xebisonik. «Are
ri tzijol ri utzalaj tzij re kolobal ib chke ri wi- taq xqata wa, ri uj xuquje ri e aj Cesarea xqa-
naq. Are jun chke ri wuqub pataninelab ke ri ´
bochij ri Pablo chi man kbe ta pa Jerusalen. Ri
taqomxenlab. Xujkanaj ku kan ruk. 9 Ri Feli- Pablo xutzelej ubixik: ‹¿Jasche kixoqik kiya bis
pe e ko kajib umial qapojib. Ri e are e qaxal che ri wanima? Utz chwe in man xuwi ta kinyu-
taq tzij. 10 Xujkoji na keb oxib qij. Xqaj ku ´
´ tik, xane xuquje chi kinkamisax pa Jerusalen,
uloq pa Judea jun qaxal tzij chila, Agabo ubi. ´
rumal rech ri ubi ri Ajawaxel Jesus›.» (Hech.
11 Xopan ku kuk, xresaj ri upas ri Pablo, xeu-
21:12, 13.)
yut ri raqan uqab chbil rib, xubij: «Je kubij
wa ri Ruxlabal ri Dios: ‹Je kkiban na wa ri aj (Hechos 21:13) Ri Pablo xutzelej ubixik:
´ «¿Jasche kixoqik kiya bis che ri wanima? Utz
judeyib pa Jerusalen che ri achi ri ajchaqe we
pas ri, kkiyut na, kkijach ku na pa kiqab ri chwe in man xuwi ta kinyutik, xane xuquje chi
´
man aj judeyib taj›». 12 Are taq xqata wa, ri kinkamisax pa Jerusalen, rumal rech ri ubi ri
´
uj xuquje ri e aj Cesarea xqabochij ri Pablo Ajawaxel Jesus».
´ ´
chi man kbe ta pa Jerusalen. bt-S 178 parr. 17
´ ´
bt-S 177 parrs. 15, 16 «Are chban ri urayibal ri» Jehova
´
«Are chban ri urayibal ri» Jehova 17¡Chachomaj ri tajin kkulmatajik! Konojel ri e
15 Are chi ri Pablo ko pa ri rachoch ri Felipe, xo- qachalal, xuquje ri Lucas, xkikoj kichuqab che
pan chi jun winaq che nim ubanik: ri ajqaxal tzij ubixik che ri Pablo, rech kbe taj. Are chi xril
´ ri kiloqoqenik, kibisonik xuquje ri koqej xo-
Agabo. Ri e ko chila qas ketam uwach xuquje
ketam che ri ubim kanoq chrij ri wijal qas xkul- pan pa ranima, Pablo xubij chke: «Tajin kiqasaj
matajik chi tajin kajawin ri emperador Claudio uchuqab ri wanima», o «¡Kiban keb che ri wa-
´
(Hech. 11:27, 28). Rumal la, wene tajin kkicho- nima!» (Nueva Version Internacional). Pa ne
maj: «¿Jasche xpetik? ¿Jas tzij ukamom loq?». xkulmataj wari, xukex ta ri kraj kubano junam
´
Xaq xekay che. Tekuri xkilo che ri Agabo xre- ruk are chi xchaw kuk ri e qachalal re Tiro. Ri
´ xbix che xuquje ri oqej kuban taj che kukex ri
saj ri «upas» ri Pablo (Version Moderna), che
ukojom. Are jun pas che uximom xeupam xuqu- uchomanik. Xane, Pablo xuya ubixik chke jas-
je kukoj che ukolik ri urajil xuquje nikaj chi che rajawaxik kbek. ¡Sibalaj ko ukowil ukux
´ ´
jastaq. Ruk wajun nimalaj atzyaq ri, Agabo xu- xuquje kuxibij ta rib! Junam ruk ri Jesus, ruk
´
xim ri raqan xuquje ri uqab, tekuri xubij ri e kowil ukux kbe pa Jerusalen (Heb. 12:2). Pablo
tzij ri che sibalaj mayibal: «Je kubij wa ri Rux- kurayij taj kkamisaxik, are ku we kuriq na kax,
labal ri Dios: ‹Je kkiban na wa ri aj judeyib rumal che chuwach are sibalaj nim ubanik che
´
pa Jerusalen che ri achi ri ajchaqe we pas ri, kkamik rumal che rajpatanel ri Cristo.
mwbr19.01-QC 1
(Hechos 21:14) Man ku xujkun ta che ucha- mul ubanik wari are jun kutbal che ko ta kojo-
kik, xaq xqaya be che, xqabij: «Are chban ri nik. ¿Jampa? Are chi kya ta kan ubanik jun
urayibal ri Ajawaxel». taqanik che ko ta chik o are chi kkutik che ri
´ taqanik nim ubanik rech kojqaj chuwach ri Je-
bt-S 178 parr. 18 ´
´ hova.
«Are chban ri urayibal ri» Jehova
11 Pa ne ri xbix chrij ri Pablo qastzij taj, xukoj
18 ¿Jas xkiban ri e qachalal? Ri tzibatalik ku- ´
bij che xkitzelej ubixik ruk utz taq tzij: «Man choj chkixol ri e qachalal che e judıo. Rumal la,
ku xujkun ta che uchakik, xaq xqaya be che, ri ajkamal taq be xkiya wajun taqanik ri che ri
´
xqabij: ‹Are chban ri urayibal ri Ajawaxel› » apostol: «E ko kiejeb achijab chqaxol, ri kaki-
(Hech. 21:14). Kikojom chi kichuqab che ubixik tzaqatisaj na jun chinik. Cheakama bik awuk,
´ chijosqij iwib kuk, chaya ku ri kirajil rech kaso-
che kbe ta pa Jerusalen, are ku, pa ne kax,
´ kax ri kiwi. Jeri konojel kketamaj na chi man
xkikoj ta chi mas kichuqab che ubixik che. Xki-
tatabej xuquje, xkichobo che rajawaxik kkiban qastzij taj ri ktzijox chawij, xane chi xuquje ri at
´
ri urayibal ri Jehova, rumal la ko ta chi xkibij. kanimaj ri pixab» (Hech. 21:23, 24).
Ri Pablo xuchaplej ukamik ri be che kukam bi 12 Pablo xkun ta ri xubij che ri kax kolik are ta
pa ri kamikal, kax ta kuban ri che ukamik ri be
rumal ri ubantajik, xane are rumal ri Taqanik
we ta ri winaq che qas kkiloqoqej mat kkikoj ki- ´
che xya che Moises che kechojin wi ri judeo-
chuqab che ukexik ri uchomanik.
cristianos. Are ku ko ta xubij are chi jun
Chqatzukuj jelalaj taq pixab taqanik awas ta kbanik. Qaxinaq chi ri tiempo
(Hechos 21:23, 24) Chabana ba wa ri ka- che xutzibaj: «Chkixol ri e ko chuxe ri upixab
´
qabij chawe: E ko kajib achijab chqaxol, ri Moises, xinbano chi in ko chuxe ri pixab,
ri kakitzaqatisaj na jun chinik. 24 Cheaka- rech keenchak ri e ko chuxe ri pixab, pune
ma bik awuk, chijosqij iwib kuk, chaya ku ri man in ko ta chuxe ri pixab» (1 Cor. 9:20). Pa
kirajil rech kasokax ri kiwi. Jeri konojel kke- jumul ri, are xniman chke ri ajkamal be re Jeru-
´
salen, ruk wari je tane xkoji «chuxe ri upixab
tamaj na chi man qastzij taj ri ktzijox chawij, ´
ri Moises». Ruk wari xuya kan jun utzalaj kut-
xane chi xuquje ri at kanimaj ri pixab.
´ bal che rajawaxik kojniman chke ri ajsolinelab
bt-S 184, 185 parrs. 10-12 xuquje kqakoj ta qachuqab che kban ri jastaq
«Tatabej alaq ri tobal wib kimik» che utz kqil oj (Heb. 13:17).
´
10 Are ku, ri apostol xuya ta kan ukutik utzilal
chke ri kkaj kkiban na jujun taq jastaq re ri ju- (Hechos 22:16) Are ku ri kimik, ¿jasche kat-
´ ´ beytajik? Chatwalijoq, chban ri abautismo,
daısmo, junam ruk ri uxlanem pa sabado o che
´
kkitij ta jujun taq jastaq (Rom. 14:1-6). Xuquje chnataj ri ubi ri Ajawaxel Jesus kechajtaj kut
´
xuya ta taqanik chrij ri circuncision; ri qastzij, ri e amak›».
Pablo xubij che ri Timoteo kuban ri ucircunci- nwtsty nota re etamanik rech Hch 22:16
´ ´
sion rech ri e judıos kuban ta keb kikux chrij, ´
rumal che griego ri utat (Hech. 16:3). Retam chnataj ri ubi ri Ajawaxel Jesus kechajtaj
che are jun jastaq che ri winaq pa utukel kucha kut ri e amak: O «chachajchobisaj awib che ri
´ amak xuquje chabij ri ubi». Ri «kchajow» ri
ubanik xutzibaj wari chke ri e galatas: «Pune
kojom ri uqopixik ri uwi ri utzumal ri ix achijab makaj are ta ri ja re qasanja, are unatasaxik ri
´
wi che iwetal, o man kojom taj, man are ta ri ri ubi ri Jesus, kraj kubij, che jun kkojon chrij xu-
ko ubanik, xane are ri kojonik kchakun rumal ri quje kukut ri ukojonik ruk chak (Hch 10:43; Snt
´
loqoqebal kux» (Gal. 5:6). Rumal la, jujun taq 2:14, 18).
mwbr19.01-QC 2
14-20 RE ENERO ri utinamit nabe chuwach ri kkaj kkibano xuqu-
je kekito ri e nikaj chik rech junam kkibano.
QINOMAL RE RI UTZIJ RI DIOS  HECHOS
23, 24 ´
(Hechos 24:2) Are taq xsikix ri Pablo, ri Ter-
«Xbix che, che are jun ajyaol kax xuqu- tulo xuchaplej utzujuxik, xubij che ri qatal tzij,
´
je tajin kuban chke ri e winaq che keniman ri Felix: «Rumal ech la, uj qonojel uj ko pa ja-
taj» maril; e banom ku ki sukumanik chupam we
(Hechos 23:12) Are taq xsaqarik, jujun chke nim tinamit ri rumal ri noj la.
ri aj judeyib xkimulij kib. Xkiban ri chinik ri (Hechos 24:5, 6) Qariqom chi we achi ri are
qas kban na chuxe koqonik. Xkibij chi man jun yal latz. Kuyak choj chkixol ri aj judeyib
kewa ta na mawi keukian na ka kakikami- xuquje pa ronojel ri uwach Ulew. Are ri kamal
saj na ri Pablo. kibe ri juqat aj nazarenib. 6 Xuquje xutzukuj
(Hechos 23:16) Jun ral ala ri ranab ri Pablo utziloxik ri rachoch Dios, rumal wa xqachapo.
´
xuto chi ri achijab keyem ri Pablo. Xbek, xok bt-S 192 parr. 10
bik chupam ri kachoch ri ajchojab, xuya ubi- «¡Chajikiba akux!»
xik che ri Pablo. 10 Chi ko chi pa Cesarea, Pablo xkanaj kan
´
bt-S 191 parrs. 5, 6 «chupam ri rachoch ri Herodes» rech kchajixik
«¡Chajikiba akux!» xuquje kreyej che keopan ri e ukulel che e pe-
´
5
tinaq pa Jerusalen (Hech. 23:35). Qaxinaq chi
Ri tobanik qas xajwatajik, rumal che chukab ´
´ ´ job qij xeopan ri Ananıas (ri ajkojol tabal to-
qij mas che e cuarenta judıos «xkimulij kib. Xki- ´
qob), jun jupuq ajkamal be xuquje Tertulo (ri
ban ri chinik ri qas kban na chuxe koqonik. ´
abogado, rech ri molom tzij). Ri Tertulo xumaj
Xkibij chi man kewa ta na mawi keukian na ka ´
uyaik uqij ri Felix rumal ri uchak che uyaom
kakikamisaj na». Wajun «chinik» ri kukutu che ´
utzilal chke ri e judıos, utz rilik xubano rumal
qas kkaj kkikamisaj ri Pablo. Kkichomaj che, ruk
che kraj kya tobanik che. Tekuri xumaj tzijo-
ri tzujunik che xkibano, che pa kiwi kqaj wi na
nem xuquje xuya ubixik ruk wa taq tzij ri: «Ri
ri kax we kekun taj kkikamisaj (Hech. 23:12-15).
are jun yal latz. Kuyak choj chkixol ri aj judeyib
Ri chomanik, che xqaj chkiwach ri e kamal kibe
xuquje pa ronojel ri uwach Ulew. Are ri ka-
ri e kojol tabal toqob xuquje ri e kinimaqil ri
mal kibe ri juqat aj nazarenib. Xuquje xutzukuj
tatayib ri aj judeyib, are che kkikam bi jumul
´ utziloxik ri rachoch Dios, rumal wa xqachapo».
chik chuwach ri Sanedrın rech kkiban chi nikaj ´ ´
Ri e nikaj chi judıos «xkiya kitzij ruk ri Tertulo,
preguntas che Pablo, xkibij che kkaj kketamaj
xkibij chi qastzij ronojel wa» (Hech. 24:5, 6, 9).
nikaj chi jastaq chrij ri ubantajik are ku xaq kki-
Qastzij wi, che uyakik choj chkixol ri aj judeyib,
bij. Ri qastzij are che ri xkiban ri tzujunik kkeyej
ukamik kibe ri jupuq winaq che kkiban itzelal
ri Pablo pa ri be, rech kkiqatej xuquje kkikami-
xuquje utziloxik ri rachoch Dios are jun nimalaj
saj.
mak che kubano che kkamisax ri winaq.
´
6 Are ku, ri usobrino ri apostol che qetam ta ri
ubi xuta ri kban che rumal la xbe che ubixik (Hechos 24:10-21) Ri qatal tzij xuban etal
´ che ri Pablo chi kuya kchawik. Ri Pablo xcha-
che ri utıo, xuquje xtaq bi che ubixik che ri co-
mandante Claudio Lisias (Hech. 23:16-22). ¡Are wik, xubij: «Kinchobo chi ki junab chik ko
jun ala che qas ko ukowil ukux! Qastzij wi che, la che qatal tzij puwi we nim tinamit ri. Ru-
´ mal ri ruk ronojel kikotemal kinto wib chwach
Jehova qas keraj ri alabom alitomab che kkixi-
bij ta kib che uyaik ri Rajawbal ri Dios xuquje la. 11 Lal kut kuya ketamaj la chi kate kablajuj
mwbr19.01-QC 3
´
qij ri xinbe che uqijilaxik ri Dios pa Jerusa- nam che xuban Tertulo. Xane chanim ta xpe
´ royowal xuquje ruk utz taq tzij xchawik. Ruk
len. 12 Man xinkiriq taj chi kinban chomanik
ruk jachin jun, o chi keenmulij ki winaq. Man utz chomanik xuto rib xuquje ruk sukilal. Xu-
xinkiriq taj chi je ta wa kinban pa ri rachoch bij che ri e aj judeyib re ri distrito re Asia che
Dios mawi pa taq ri ja ri kkitijoj wi kib ri xkimol tzij chrij che kutzilobisaj ri rachoch ri
aj judeyib che ri pixab, mawi pa ri tinamit. Dios, che kiyaom ta chuwach qatbal tzij xuquje
13 Man kekun taj kkikut chwach la chi qastzij xukoj uchuqab xubij che taqal che kril kiwach
we jastaq ri ri kinkitzujuj wi. 14 Are ku wa kin- rech kuta ri tzij che xkimol chrij (Hech. 24:18,
19).
qalajisaj chwach la, chi kinpatanij ri kiDios ri
14 Ri mas´
numam je jas ri ubanik we Kak Be ri, ri kkibij nim ubanik are che xuya ta kan utzi-
juqat che. Kinkoj ronojel ri tzibam pa ri pixab joxik ri ukojonik. Ruk kowil kuxaj, xuya ubixik ri
xuquje pa ri kiwuj ri e qaxal taq tzij. 15 Ko ku ukojonik chrij ri kastajibal, wari xubano che xu-
´
weyebal kux chrij ri Dios jacha xuquje ri e yak choj chi ko chuwach ri Sanedrın (Hech. 23:
are chi kekastaj na ri kaminaqib, chi e utz chi 6-10). ¿Jasche xukoj uchuqab che ubixik wa-
e lawalo. 16 Rumal ku ri, kinok il amaqel chi jun jastaq ri? Rumal che ri kutzijoj ko ubanik
´
ruk ri Jesus xuquje che xkastajisax chkixol ri e
kkoji jun chajchojalaj retamabal nukux chu-
kaminaqib, are jun jastaq che ri e ukulel kki-
wach ri Dios xuquje chkiwach ri winaq. 17 E
koj taj (Hech. 26:6-8, 22, 23). Rumal la, wajun
okowinaq chi ku ki junab, xinopan pa ri nu- ´
choj ri xyaktaj rumal ri kastajibal, mas na chrij
tinamit che uyaik kochinik xuquje taq sipanik.
18 Katajin kinban wa, nujosqim chi wib, are
ri ukastajibal ri Cristo.

taq xepe jujun aj judeyib aj Asia, xinkiriq pa ri Chqatzukuj jelalaj taq pixab
rachoch Dios. Man in ko ta ku kuk ki winaq, (Hechos 23:6) Kuchob ri Pablo chi ri nikaj
man xeentukij ta ri winaq. 19 Rajawaxik kut chi winaq e saduseyib, ri nikaj chik e pariseyib.
e are ta xepe wa che nutzujuxik chwach la, we Xchaw ku ruk chuqab chkiwach ri komon re
ko ri kkina chwij. 20 We man jeri, chkibij ba ri kinimaqil ri aj judeyib, xubij: «Wachalal, in
we achijab ri jas jun jasach xkiriq chwij ri man parisey, in ukojol jun parisey. Kqat ku tzij pa
suk taj, are taq xintaki chkiwach ri komon re nuwi rumal rech chi kul nukux chi kekas-
ri kinimaqil ri aj judeyib. 21 Wene ko jas kkiriq taj na ri kaminaqib».
chwij rumal we jun tzij ri, ri ko xinbij are taq
nwtsty nota re etamanik rech Hch 23:6
in takal chkiwach: ‹Kqat tzij pa nuwi kamik
umal alaq, rumal rech chi kinbij chi kekastaj in fariseo: Jujun chke ri e ko chila kkichob
ri kaminaqib› ». uwach ri Pablo (Hch 22:5). E are wene kkicho-
´ bo che, are chi xubij che ralkwal fariseos,
bt-S 193, 194 parrs. 13, 14 Pablo tajin kubij che xaq junam ubanik ri uko-
«¡Chajikiba akux!» jonem re ojer kuk ri kech e are. Ri e fariseos
13Wari are jun utzalaj kutbal che utz kqesaj ´
che e ko pa ri Sanedrın ketam che are jun cris-
uwach we kopan jun qij che kojbe chkiwach ri tiano che sibalaj kukoj uchuqab che utzijoxik ri
e qatal taq tzij rumal ri qakojonik xuquje are utzij ri Dios, rumal la xkichomaj taj che tajin
chi kmol tzij chqij che kax kojchaw chke ri aj- kuban molom taq tzij. Pa wajun contexto ri,
qatal taq tzij, kqayak choj chkixol ri e winaq o wene kchobtajik che are jun fariseo. Ri e sadu-
oj ko pa jun kojonem che kkiban itzelal. Rech ceos kkikoj taj che ko jun kastajibal, are ku
kumaj tzijonem ruk ri ajawinel, Pablo xubij ta e ri Pablo xuquje ri e fariseos kkikojo che ko
tzij che kuya uqij ri ajawinel ruk keb upalaj, ju- jun kastajibal. Are chi xuqalajisaj rib che are
mwbr19.01-QC 4
´ ´ ´
jun fariseo, ri apostol xtzijon chrij jastaq che uchak re ajawinel, Felix xuya ri Pablo pa carcel
utz kkilo. Kqalajinik che, xumaj ubanik tzijonem rech «utz kil wi kumal ri aj judeyib». E jujun
chrij wajun jastaq ri che kuyak choj rumal che kkichomaj che xuban wari rumal che kraj utz ki-
´ ´
kraj che jujun chke ri e ko pa ri Sanedrın kkiya litaj rumal ri rixoqil, che are judıa (Hch 24:27).
ri kitobanik che, wajun chomanik ri qas xuban
upatan (Hch 23:7-9). Qaxinaq chi ri qij, junam
xuban che uqalajisaxik rib chi xuto rib chu-
21-27 RE ENERO
wach ri ajawinel Agripa (Hch 26:5). Jumul chik QINOMAL RE RI UTZIJ RI DIOS  HECHOS
xubij che ri rijalil are fariseo chi xutzibaj ri wuj 25, 26
chke ri e cristianos re Filipos (Flp 3:5). Xuquje ´
«Ri Pablo xubij che kbe chuwach Cesar xu-
sibalaj nim ubanik ri kya ubixik pa Hechos 15:5 quje xutzijoj ri utzij ri Dios che ri ajawinel
chkij nikaj chi cristianos che xeux fariseos ojer Herodes Agripa»
kanoq (chawila ri nota re etamanik rech Hch
(Hechos 25:11) We ta ku ko etzelal nuba-
15:5).
nom, o we ta nubanom jun jasach rech taqal
nwtsty nota re etamanik rech Hch 15:5 chwe chi kinkamisaxik, man kinwesaj ta wib
jujun chke ri e ko pa ri kojonem kech ri e pa ri kamikal; we ku man qastzij ri kinkitzu-
fariseos: Kqalajinik che, jujun taq cristianos ki- juj wi, man ko ta jun kkun ta che nujachik pa
yaom ta kan ukojik ri e kibantajik kech ri e kiqab. Kintzonoj chi kintaq la bik chuwach ri
fariseos rech kkiqalajisaj kib (chawila ri nota re ´
nimalaj qatal tzij Cesar».
etamanik rech Hch 23:6). ´
bt-S 198 parr. 6
´
(Hechos 24:24) E okowinaq chi keb oxib qij, «¡Xubij che kbe chuwach Cesar!»
´
xopan chi jumul ri Felix rachil ri Drusila ri rixo- 6 Xuchobo che ri urayinik ri Festo are che utz
´ ´
qil, are chuchu aj judey. Ri Felix xutaq usikixik kil kumal ri e judıos rech kkoj ri ukaslemal chu-
ri Pablo, xutatabej ku wa ri kojonik che ri Je- wach ri kamikal, Pablo xuta ri qas yatal che
sucristo. junam ruk jun winaq rech Roma xubij: «Chu-
´
(Hechos 24:27) E okowinaq chi keb junab, ri wach ri uqatbal tzij ri Cesar in takal wi, ri
´ rajawaxik wi kqat wi tzij pa nuwi. Man ko ta
Porcio Festo xok kan che ukaxel ri Felix. Are
´ etzelal nubanom chkij ri aj judeyib, jacha ri
ku ri Felix xraj chi utz kil wi kumal ri aj jude-
yib. Rumal ri xuya kan ri Pablo pa che. qas etam la. [...] Kintzonoj chi kintaq la bik
´
chuwach ri nimalaj qatal tzij Cesar». Ri kinaqa-
nwtsty nota re etamanik rech Hch 24:24 tisabal, are che chi bim chik jun jastaq, kkex
Drusila: Are ri kisbal chke ri e oxib umial ri He- ta chik. Are wari ri xubij ri ajawinel: «Xatzonoj
´
rodes Agripa I, che kya ubixik pa Hechos 12:1. ya chi katintaq bik chuwach ri Cesar. Chuwach
´
Xalax naqaj rech ri junab 38 xuquje are racha- ku ri Cesar katbe wi na» (Hech. 25:10-12). Are
´ chi xukoj uchuqab che ubixik che kqat tzij pa
lal ri Agripa II xuquje Berenice. Ri ajawinel Felix
´
xux ri ukab rachajil. Nabe xkuli ruk ri ajawinel uwi pa jun qatbal tzij che mas nim ubanik, ri
´
sirio Aziz re Emesa, tekuri naqaj che ri junab apostol xuya jun utzalaj kutbal chke ri e cris-
54, are chi ko 16 ujunab, xujach kan ri racha- tianos. We jun ajqatal tzij «kuban jastaq ruk ta
´ sukilal pa ubi ri taqanik» xuquje kukoj pa kax
jil tekuri xkuli ruk Felix. Wene xrilo are chi
´ ri utzalaj taq tzij, ri oj keqato uwi chi kqakoj ri
Pablo xtzijon ruk Felix chrij «ri jun sukalaj kas-
lemal che, ri qiloj ib xuquje ri qatan tzij ri tobanik che uyaom ri qatbal tzij chqe (Sal. 94:
˜
kpe na» (Hch 24:25). Are chi Festo xumaj ri 20, Nueva Biblia Espanola).
mwbr19.01-QC 5
(Hechos 26:1-3) Ri Agripa xubij che ri Pablo: ri e kamal be ri e kojol tabal toqob. Pa ri be
«Kuya katchawik rech kato awib». Kate ri kut, nim ajawinel, pa nikiaj qij xinwil jun saqil
xuyak ri uqab ri Pablo, xuchaplej utoik rib: chikaj, ri sibalaj xjuluw na chuwach ri qij. Xju-
2 «Nim ajawinel Agripa, kimik kinkikotik chi luw chkij kuk ri e benaq wuk. Xujtzaq qonojel
kinkunik kinchawik che utoik wib chwach pa ulew. Xinta jun chabal ri xubij chwe pa ri
la, che ronojel ri kinkitzujuj wi ri aj judeyib. chabal hebreo: ‹Saulo, Saulo, ¿jasche kaban
3 Are wa kinbij rumal rech chi etam la rono- kax chwe? Kax kariq che ri yaqanik cho ri chi-
jel ri kinaqatisabal xuquje ri kichomanik ri aj pibal›. Xinbij: ‹¿Jachin ri ri lal, Ajawaxel?› Ri
´
Ajawaxel xubij chwe: ‹In ri ri Jesus ri kaban kax
judeyib. Rumal ku ri kintzonoj che la chi kin-
chwe› » (Hech. 26:12-15).
tatabej la, ruk kochonik».
13 Are chi maja kril wajun kutwachinik ri, Pablo
´
bt-S 198-201 parrs. 10-16
´ tajin kuriq «kax [...] che ri yaqanik cho ri chi-
«¡Xubij che kbe chuwach Cesar!»
pibal». Pa nikaj chik tzij, tajin kuban ri jastaq
10 ´
Ruk ri utzalaj ubantajik, ri apostol xumal- junam ruk jun awaj re eqan che tajin kuriq kax
tyoxij che ri ajawinel che xya be che kopan chi kukyaq aqan che ri che che ko chipibal pa
chuwach, xuchobo che ri ajawinel qas retam uwi che kkoj che ukamik ube. Qastzij, are siba-
´
ri e naqatisabal xuquje ri choj re ri judaıs- laj xuriq kax pa ri ukojonik rumal che xuxutuj ri
mo. Tekuri, xumaj unatasaxik ri ubanom pa ri urayibal ri Dios. Are ku pa ri be re Damasco,
ukaslemal: «Chi in fariseo uloq are ku juqat ´
Jesus xukut rib chuwach wajun achi ri che ko
wa ri sibalaj kok il che unimaxik ri qakojonik» jun utz ranima, pa ne ukamom ta ri utz be, Je-
(Hech. 26:5). Are chi xkoji pa ri tijobal re ri ko- ´
sus xkunik xukex ri ubantajik ri Pablo (Juan 16:
´
jonem ri, Pablo reyem ri upetbal ri Mesıas. Are 1, 2).
chi xux cristiano, ko ta jasche mat kuqalajisaj 14
´ ¡Pablo qastzij xukex ronojel ri ukaslemal! Xu-
uwach ri Jesus ri Chaom che sibalaj eyem pa
bij che ri Agripa: «Man xinux ta ma ta nimanel
ki siglos. Xubij che ko pa wajun qatbal tzij ri
che ri aj chikajalaj kutwachinik. Xane nabe xin-
rumal che —junam kuk ri tajin kkimol tzij chrij
ya utzijoxik chke ri e ko pa Damasco, xuquje pa
— qas kukojo che qas kbantaj na ri tzujunik che ´
Jerusalen, xuquje pa taq ri tinimit re Judea, xu-
ubanom ri Dios chke ri e kiwinaq rech ojer. Wa-
quje chke ri man aj judeyib taj. Xinbij chke chi
jun tzijonem ri xubano che sibalaj xbe ukux ri
chkikexa kikux, chchetzelej ruk ri Dios. Xinbij
ajawinel Agripa chrij ri tajin kutzijoj.
chke chi are taq kkikex kikux, chkibana utza-
11 Are chi xnataj ri nimalaj kax che xuban chke laj taq chak ri taqal che ri kexoj kuxaj» (Hech.
ri e cristianos, ri Pablo xubij: «Ri in xinchomaj 26:19, 20). Ri qastzij, ki chi junab tajin kuban
kanoq chi rajawaxik kinban ki taq jastaq che ri chak che xuya ri Cristo che pa jun unikiajil ri
´
ukulelaxik ri ubi ri Jesus aj Nazaret; [...] Siba- qij ojer kanoq. ¿Jas wachinik xuya ri uchak ri
laj xpe woyowal chkij, ka xinok pa taq ri tinamit utzijoxik ri utzij ri Dios? Sibalaj e ki winaq xki-
ri man e aj quk taj che kikaxkobisaxik» (Hech. kam ri qastzij, xkisukumaj ri tzilalaj kikaslemal
26:9-11). Xuquje sibalaj e ki winaq xkilo che ri xuquje che suk taj e are xkitzukuj ri Dios. Ru-
´ ´
apostol xa ta tajin kuya uwi ri utzij (Gal. 1:13, mal wari xeux e utz taq winaq re ri tinamit
23). Wene ri Agripa xuta chbil rib: «¿Jasche si- xuquje xkikutu che nim xkil ri e taqanik xuquje
balaj xukex rib wajun achi ri?». ri jastaq che ko pa cholajil che ukojom ri qat-
12Ri Pablo xutzalij ubixik ruk ri e tzij ri: «Che bal tzij.
ku wa in benaq wi pa Damasco, ri in ta- 15
Are ku ri e kikulel nim ta kkil ri utzilal ri, je
qom bik, xuquje yom taqanik pa nuqab kumal wari xubij ri Pablo ruk ri e tzij ri: «Rumal rech
mwbr19.01-QC 6
wa, xinkichap ri aj judeyib pa ri rachoch Dios, kkoj che ukamik kibe ri e awaj (Jue 3:31). Ri tzij
xkitzukuj nukamisaxik. Ri Dios in utom uloq ka «yaqanik cho ri chipibal» are jun tzij che ko pa
pa we qij ri. Kinqalajisaj ku ri utzij chkiwach ko- ri chabal griega. Kuya ubixik chrij ri kax kuriq
nojel ri winaq, chi nimaq kibanik chi man nimaq jun ama wakax che kukoj aqan rumal che kuto
ta kibanik» (Hech. 26:21, 22). rib chuwach ri chipibal. Are chi maja kux cris-
16 tiano, Saulo tajin kuban jun jastaq junam ruk
Ri oj cristianos rajawaxik che amaqel ‹kojkoji
wari: tajin keuterenej ruk itzelal ri utijoxelab ri
che reyexik utzalixik ubixik› ri qakojonik (1 Ped. ´
Cristo, che ko ri utobanik ri Jehova kuk, xuquje
3:15). We rajawaxik kojchaw chrij ri qakojonik
´ xuya rib chuwach nimaq taq kax (chajunamisaj
chkiwach e ajqatal taq tzij xuquje polıticos, ra- ´
ruk Hch 5:38, 39; 1Ti 1:13, 14). Pa Eclesiastes
jawaxik kqesaj uwach ri kutbal che xuya kan ri
´ 12:11, kubij che ri kipixab ri e ajnojab kjunama-
apostol are chi xtzijon ruk ri Agripa xuquje ´
taj ruk ri chipibal o aguijon, rumal che kuban
Festo. Wene kqabano che kopan pa kanima we
chke ri winaq che kkiya ta kan ri suk be.
kqaya ubixik chke che ri qastzij chrij ri Biblia
ubanom chqe che ko jun utz qakaslemal xuqu- (Hechos 26:27) Ajawinel Agripa, ¿la kakoj la
je ri e winaq che kojkitatabej. ri kitijonik ri qaxal taq tzij? In wetam chi ka-
koj la».
(Hechos 26:28) Xubij ku ri Agripa che ri Pa- ´
blo: «Xa jubiq man katkun che nuchakik chi w03-S 15/11 16 parr. 14
kinux aj cristiano». Cheqato ri qajil qatzaqat rech kkikam ri tzij
´ re ri Ajawbal
bt-S 202 parr. 18
´ 14 Pablo qas retam, pa ne xaq kbixik, Agripa
«¡Xubij che kbe chuwach Cesar!» ´
are judıo. Rumal la xchaw chrij ri jastaq che re-
18 Are ku ri Pablo ruk utz taq tzij xutzalij ubixik ´
tam ri ajawinel chrij ri judaısmo, xuya ubixik
che ri qatal tzij: «Festo ri sibalaj nim qij la, che ruk ri utzijoxik ri utzij ri Dios, are xubij
man in chujirinaq taj, xane kinbij ri qastzij, kin- «ko ta nutzijom ri ma ta je kitzijom ri e qaxal
bij utzalaj chomanik. Ri ajawinel Agripa kuchob ´
taq tzij xuquje ri xubij kan ri Moises chi kban-
we jastaq ri [...]. Ajawinel Agripa, ¿la kakoj la taj na» chrij ri ukamikal xuquje ri ukastajibal ri
ri kitijonik ri qaxal taq tzij? In wetam chi kakoj ´
Mesıas (Hechos 26:22, 23). Tekuri xuta che:
la». Xubij ku ri Agripa che ri Pablo: «Xa jubiq «Ajawinel Agripa, ¿la kakoj la ri kitijonik ri qa-
man katkun che nuchakik chi kinux aj cristia- xal taq tzij? In wetam chi kakoj la». Agripa ko
no» (Hech. 26:25-28). Pa ne qastzij o qastzij ta chuwach jun nimalaj kax. We kubij che keuxu-
xubij, ri xuya ubixik ri Pablo qas xopan pa ra- tuj ri e qaxal taq tzij, ri ubantajik re kojonel
nima ri Agripa. ´
judıo kqaj pa kax. Are ku we kujunamisaj ri
´
uchomanik ruk ri rech ri apostol, wari kubano
Chqatzukuj jelalaj taq pixab che kuqalajisaj chkiwach konojel che junam ri
(Hechos 26:14) Xujtzaq qonojel pa ulew. Xin- uchomanik ruk rech ri Pablo xuquje kuya rib pa
ta jun chabal ri xubij chwe pa ri chabal kax che kbix che are cristiano. Pablo xutzalij
hebreo: ‹Saulo, Saulo, ¿jasche kaban kax ubixik ruk nojibal ri upregunta xubij che: «In
chwe? Kax kariq che ri yaqanik cho ri chipi- wetam chi kakoj la». ¿Jas tzij xel lo pa ranima
bal›. ri Agripa? «Xa jubiq man katkun che nucha-
kik chi kinux aj cristiano.» (Hechos 26:27, 28.)
nwtsty nota re etamanik rech Hch 26:14 Pa ne wajun ajawinel ri xux ta cristiano, kqala-
yaqanik cho ri chipibal: Jun chipibal o agui- jinik che ri xutzijoj ri Pablo xubano che xopan
´
jon are jun che che sibalaj tzibitzik uwi che pa ranima (Hebreos 4:12).
mwbr19.01-QC 7
28 RE ENERO KOPAN 3 RE FEBRERO chi chabal, ruk «nimalaj [...] utzil» xkikulaj ri e
achijab ri che sibalaj e chaqalik xuquje kebir-
QINOMAL RE RI UTZIJ RI DIOS  HECHOS
bitik (Hech. 28:2). Xuquje, xkitiq qaq che xaq
27, 28 xiw ta keumiqisaj rumal che ri qij ri sibalaj ku-
Pablo xbe pa Roma ban ri tew xuquje jab, xane xkil jun milagro.
´
(Hechos 27:23, 24) Chaqab kut xpe jun ta- bt-S 210 parr. 21
qon ajkaj. Ri taqom uloq rumal ri Dios, ri in «Ko ta nijun kkam chke ri e ko chixol»
ajchaqe, ri kinpatanij. Ri taqon ajkaj xtaki 21Pa wajun tinamit ri ko jun achi ubi Publio
wuk. 24 Xubij ku chwe: ‹Maxej awib, Pablo. che sibalaj qinom xuquje ko nimalaj rulew,
´
Rajawaxik chi kattakabax na chuwach ri Ce- wene are ri kinimal ri e qatal taq tzij romana re
sar. Chatampe, rumal awech, ri Dios keuto na Malta. Are chi xqalajisax uwach, Lucas xucha-
konojel ri e ko awuk pa ri nim jukub chuwach bej ruk ri biaj «ri achi ri nim ubanik pa Malta»,
ri kamikal›. ´
xukoj ri tıtulo ri che kojom pa keb lugar re ri ti-
´ namit Malta. Publio xukulaj ri Pablo xuquje ri e
bt-S 208 parr. 15
«Ko ta nijun kkam chke ri e ko chixol» rachil pa ri rachoch oxib qij, pa ne yawab ri
utat. Jumul chik, Lucas kchaw ruk tzaqatalaj
15 Wene ri Pablo tzijonaq chi kuk ri e ko pa ri tzij chi xubij ri ubanik ri kaxkolil: «qajinaq pa
barco chrij ‹ri eyebal kux ri yaom chrij ri chi- chat, uriqom kax rumal nimalaj qaq ri ko chrij,
nik ri xuban ri Dios› (Hech. 26:6; Col. 1:5). Are ´
xuquje sibalaj ko pamaj che». Ri apostol xuban
ku chanim ri kqalajinik che ri barco kuriq kax, jun chawem, xuya ri uqab pa uwi ri yawab xu-
are xuya ubixik utzalaj taq tzij rumal rech kki- quje xukunaj. Ri e winaq re ri tinamit sibalaj
kubsaj kikux chrij ri kolotajem che ko naqaj: xkimay wajun milagro ri, rumal la xekikam bi
«Chaqab kut xpe jun taqon ajkaj [...], Xubij ku ´
mas e yawabib rech keukunaj, xuquje sipanik
chwe: ‹Maxej awib, Pablo. Rajawaxik chi katta- rech ko ri kajwataj chke ri e cristianos ri (Hech.
´
kabax na chuwach ri Cesar. Chatampe, rumal 28:7-10).
awech, ri Dios keuto na konojel ri e ko awuk
pa ri nim jukub chuwach ri kamikal›. Rumal (Hechos 28:16, 17) Are taq xujopan pa
ku ri, tatayib, kuba kux alaq. Kinkoj ku ri Utzij Roma, xya ku che ri Pablo chi kkoji utukel,
ri Dios chi je kaban na jas ri xbix chwe rumal ruk jun ajchoj che uchajixik. 17 Are taq okowi-
ri taqon ajkaj. Kujeqaj ku na pa jun chaqap naq chi oxib qij, ri Pablo xeusikij ri kinimaqil
ulew» (Hech. 27:23-26). ri aj judeyib. Are taq kimulin chi kib, xubij
chke: «Wachalal, ri in man ko ta jas xinban
(Hechos 28:1, 2) Are taq uj totajinaq chik, chkij ri qawinaqil, mawi chrij ri kinaqatisabal
xqetamaj chi Malta ubi ri chaqap ulew. 2 Ri ´
ri qamam. Xinya ku pa che pa Jerusalen, xin-
e aj chila nimalaj taq utzil xkiban chqe. Xki- jach pa kiqab ri aj Roma.
kuch jun qaq, xujkikulaj konojel, rumal rech ´
bt-S 213 parr. 10
chi katajin jab xuquje kax tew.
«Tzaqat kban che utzijoxik ri utzij ri Dios»
´
bt-S 209 parr. 18 10Lucas xumaj chi ubixik: «Are taq xojopan pa
«Ko ta nijun kkam chke ri e ko chixol»
Roma, xya ku che ri Pablo chi kkoji utukel [pa
18E are xeopan pa Malta, jun isla che ko pa ri jun ja] ruk jun ajchoj che uchajixik» (Hech. 28:
´
sur re Sicilia (chawila ri recuadro re ri pagi- 16). Wajun chajinik ri qas ta kax ubanik rumal
na 209 «¿Jas isla rech ri tinamit Malta?»). Pa ´
che ri winaq che yaom pa carcel rajawaxik kxim
ne ri e winaq che e ko chila kechaw chi pa jun che jun cadena ruk ri winaq che kchajinik. Are
mwbr19.01-QC 8
ku, ko ta jun cadena kuban che ri Pablo che jinel kech ri achijab che e ko pa ri barco xuquje
kutzijoj ta chi ri Ajawbal. Rumal la, Pablo xuxlan kekunik keukolo chi e ko pa kax pa ri mar. Wa-
oxib qij rech kuriq uchuqab rumal ri nimalaj jun bantajik ri chrij ri etal re ri proa rech ri
viaje che xubano, xutaq usikixik ri e winaq che barco kukutu che ri xtzibanik are jun winaq che
´ ´
mas nim kibanik pa ri kojonem re ri judaısmo qas xril ri xkulmatajik.
rech kukut rib chkiwach xuquje rech kutzijoj ri
utzij ri Dios chke.

Chqatzukuj jelalaj taq pixab


(Hechos 27:9) E okowinaq chi ku ki qij, xi-
bibal chik ri binem puwi ri plo, rumal rech
chi knaqajin chik ri ik re ri saq tew. Rumal wa,
ri Pablo xeupixbej,
nwtsty nota re etamanik rech Hch 27:9
˜
ri ik re ri saq tew: O «ri ayuno otonal» (lite-
ralmente «ri ayuno»). Ri tzij griega che kbix «ri
ayuno» che are kchaw chrij ri jun ayuno che
´
kunatasaj ri taqanik che xya che Moises, kraj
kubij, ri ayuno re ri Qij re Sachbal mak re
uyaik tabal toqob che kban ronojel taq junab,
xuquje xbix Yom Kipur che (hebreo yohm hak-
´
kippurım, «qij re chuqubal») (Le 16:29-31; 23:
´
26-32; Nu 29:7). Kbixik che ri tzij «rajawaxik
man kixwa taj», are kkoj che ri Qij re Sachbal
mak, kchaw chrij ri jalajoj taq ubanik uyaik ta-
bal toqob, jun chke, are ri ayuno (Le 16:29).
Che pa Hechos 27:9 kkoj ri tzij «ri ayuno» ku-
kutu che ri ayuno are jun chke ri uyaik tabal
toqob che kban pa ri Qij re Sachbal mak, che
kban pa ri kisbal taq qij re ri ik septiembre o
pa ri nabe taq qij octubre.

(Hechos 28:11) E okowinaq chi oxib ik,


kate ri xujbe puwi ri plo pa jun nim jukub aj
´
Alejandrıa, ri xrokowisaj ri qij re tew pa Malta.
´
Are e ko ri kiwachbal ri diosib Castor xuqu-
´
je ri Polux che retal.
nwtsty nota re etamanik rech Hch 28:11
´
Ri e ralkwal ri Zeus: Junam ri kubij ri mitologıa
grecorromana, ri e «ralkwal ri Zeus» (griego
´ ´ ´
Dioskouroi) e are Castor xuquje Polux, ri e yox
´
kalkwal ri Zeus (Jupiter) xuquje Leda, ajawinel
ixoq re Esparta. Kchomaxik che are ri e ajcha-
mwbr19.01-QC 9