Você está na página 1de 32

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 • ΤΕΥΧΟΣ 123

¶E P I E X OM E NA
Ὁ ἀγώνας γιά τή Μακεδονία μας τώρα ἀρχίζει! .............................................. σελ. 1
Δημοψήφισμα τώρα ................................................................................................... σελ. 2
Μήνυμα Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους .......................................................... σελ. 4
Δέν ἔχετε ἐν λευκῷ ἐξουσιοδότηση ..................................................................... σελ. 6
Ἀνοιχτή πρόσκληση πρός ὅλους τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες ........... σελ. 8
Οἱ προδότες καί οἱ ...Προδότες ............................................................................ σελ. 9
Τά ὀνόματα τῶν 153 πού ψήφισαν «Ναί»........................................................... σελ. 11
Διακήρυξη - Ψήφισμα τοῦ Συλλαλητηρίου τῆς 20ῆς.1.2019 ........................ σελ. 14
Ἀδέλφια μας Μακεδόνες, θαρσεῖτε ....................................................................... σελ. 15
Ὑψῶστε τά λάβαρα τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων .................................................. σελ. 16
Δέν λυγίζουν οἱ ἀληθινοί Μακεδόνες .................................................................... σελ. 18
Ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν θά πνιγεῖ στή λάσπη τῆς λίμνης ..................... σελ. 19
Τά δύο πρόσωπα τοῦ ἐθνομηδενισμοῦ (Α´ μέρος) ........................................... σελ. 21
Ἀνταποκρίσεις γιά τό Συλλαλητήριο .................................................................... σελ. 23
Εἰδήσεις - Σχόλια ....................................................................................................... σελ. 28

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ ΤΩΡΑ ΑΡΧΙΖΕΙ!

T ό Ἔθνος τῶν Ἑλλήνων ἔρχεται ἀπό


πολύ μακρυά καί εἶναι προορισμένο
νά πάει ἀκόμη μακρύτερα.
Πηλιογούσηδες καί οἱ νεώτεροι Πηλιογού-
σηδες παραδίδονται ἀπό τή συνείδηση
τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων στήν ἀπαξίωση,
Τίς σημαῖες στούς ἀγῶνες του κρατοῦν στή χλεύη καί τελικῶς στή λήθη. Ἐκεῖ
οἱ ἀγέννητοι καί οἱ νεκροί ὁλοζώντανοι πού τούς ἀξίζει.
ἥρωες ἀπό τόν Λεωνίδα τοῦ «Μολών λα- Πενθικοί σταθμοί σάν τήν προδοσία
βέ» μέχρι τόν Γρηγόρη Αὐξεντίου καί τόν τῆς Μακεδονίας μας ἀπό τούς Ἑλληνό-
Κατσίφα τοῦ χρέους καί τῆς τιμῆς. φωνους βουλευτές, πού ἔδωσαν ὅρκο νά
Οἱ ἀξιοθρήνητοι Ἐφιάλτες, Νενέκοι, προασπίζονται τά ἐθνικά συμφέροντα
AP. 123
καί δέν τόν τήρησαν, εἶναι προκλήσεις Ἐμπρός νά ἀγωνισθοῦμε γιά τή Μα-
γιά νά ἀναμετριέται κάθε φορά τό Γένος κεδονία μας. Γιά τήν ἱστορική ἀλήθεια.
μέ τήν Ἱστορία του. Νά βλέπει τί ἔχασε Νά μή ντροπιάσουμε τά αἵματα καί τούς
καί τί τοῦ πρέπει. ἱδρῶτες τοῦ Παύλου Μελᾶ καί τῆς στρα-
Ἔτσι θά κάνει καί τώρα. τιᾶς τῶν ἡρώων καί μαρτύρων τῆς Μα-
Ἀγαπητοί Συνέλληνες, ἡ προδοσία κεδονίας μας.
τῆς 25ης Ἰανουαρίου 2019 μᾶς πλήγωσε Ὅπως λέγει καί τό ἐμπνευσμένο σύν-
βαριά. Κλάψαμε πολύ. Ἀλλά ἡ θέλησή θημα-τραγούδι τῶν ἀνεπανάληπτων συλ-
μας ἀτσαλώθηκε. Βάζουμε τήν πίκρα, τήν λαλητηρίων: «Ἑλλάς γερά. Ν᾽ ἀνάψουμε
ὀργή καί τόν θυμό στήν ἄκρη. φωτιά, νά κάψουμε μαζί τή Συμφωνία
Ἡ Ἑλλάδα κοιτάζει μπροστά. Συνε- αὐτή τήν προδοτική».
χίζουμε. Καί σίγουρα θά τήν κάψουμε.
Τίποτε δέν χάθηκε. Ὅλα θά ἀνακτη- Ὁ ἀγώνας τώρα ξεκινᾶ. Ὅσοι ζωντα-
θοῦν. νοί...
Χαμένοι εἶναι μόνον οἱ ἀγῶνες πού
δέν δίνονται. Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΡΑ
τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης κυροῦ Παύλου*
Τό κείμενο τῶν 22 Μητροπολιτῶν ναι στό μέλλον μιά ἀκόμη βεβαίωση τῆς
τῆς Μακεδονίας πού ἀφορᾶ τήν Συμφω- διαρκοῦς συνοδοιπορίας τῆς ποιμαίνου-
νία τῶν Πρεσπῶν ἔχει ἤδη περάσει στήν σας Ἐκκλησίας μέ τόν Λαό, μία ἀκόμη
Ἱστορία καί θά παραμείνει στή μνήμη φανέρωση ὅτι ἡ ποιμαίνουσα Ἐκκλησία
τοῦ κάθε σκεπτόμενου ἀνθρώπου, ἀλλά βρίσκεται σέ ἀπόλυτη ταύτιση μέ τήν
καί τῶν μελλοντικῶν γενεῶν σάν ἕνα συνείδηση τοῦ λαοῦ καί σέ ἀντίθεση μέ
κείμενο εὐθύνης καί ἀξιοπρέπειας γιά τήν ὀλιγαρχία τῶν ἐξουσιαστῶν, τούς
τόν λαό μας σέ μιά ἀπό τίς πιό κρίσιμες ὁποίους ἡ ἐξουσία καί ἡ νομή της ἐνδι-
στιγμές τῆς ἱστορίας του. αφέρει περισσότερο ἀπό τήν Πατρίδα.
Εἶναι βέβαια σέ συνέχεια καί συνέ- Ποιά ἀξία μπορεῖ νά ἔχει ἡ δῆθεν
πεια τῆς ἀρχικῆς στάσης ὅλης τῆς Ἱε- ἀλλαγή τοῦ Συντάγματος στά Σκόπια,
ραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλά πιό ὅταν τά βασικά σημεῖα τοῦ ἀλυτρωτι-
ἐξειδικευμένο ἀπό αὐτούς πού θά γνω- σμοῦ τῆς χώρας τά προσφέρουμε ἐμεῖς
ρίσουν ἄμεσα τίς συνέπειες. στό πιάτο;
Μέ γλῶσσα εὐπρεπῆ, μέ ἐπιχειρήμα- Δηλαδή τήν ἀναγνώριση τῆς γλώσσας
τα σαφέστατα, δείχνοντας καθαρά τίς καί τῆς Ἐθνότητας; Γιά ποιά ὑπέρβαση
παρενέργειες ἀπό τώρα μιᾶς μειοδοτι- τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ μιλᾶμε ἀπό τούς γεί-
κῆς γιά τήν Πατρίδα συμφωνίας θά εἶ- τονές μας, ὅταν πρίν ἀκόμη ὑπογραφεῖ

* Τό τελευταῖο ἄρθρο πρίν τήν ἐκδημία του στίς 13 Ἰανουαρίου 2019.

2
NOEMBPIOC - ¢EKEMBPIOC 2018
ἡ συμφωνία διακηρύττουν ὅτι αὐτοί καί ση. Ἀργά πλέον γιά δάκρυα.
μόνον, καί μέ τήν δική μας συγκατάθεση, Τά γεγονότα ὅμως ἀπέδειξαν καί
εἶναι οἱ Μακεδόνες; κάτι ἄλλο πολύ σημαντικό. Δέν ὑπάρχει
Ὅταν τίς παραμονές πού θά ψηφί- Ἀριστερά καί δέν ὑπάρχει «πρώτη φορά
σουν τήν δῆθεν ἀλλαγή τοῦ ὀνόματος ἀριστερά». Αὐτά εἶναι γιά τούς ἀφελεῖς.
τους σέ «Βόρεια Μακεδονία» ἐκεῖνοι τυ- Ὑπάρχει μόνον Ἐξουσία. Ἡ Ἐξουσία
πώνουν χιλιάδες διαβατήρια μέ τό ὄνομα ὡς ἄλλη Κίρκη διαμορφώνει ὅλους, δεξι-
«Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας»; ούς, ἀριστερούς κλπ. ὥστε νά ἀποκτή-
Ποιά εἶναι ἡ ἀντίδραση τῆς Ἑλληνι- σουν τήν ἴδια μούρη.
κῆς Κυβερνήσεως σέ ὅλα αὐτά; Οὐσια- Ἡ λαγνεία τῆς ἐξουσίας ἐξαφανί-
στικά καμμία. Ἡ ἐντύπωση πού δίνουν ζει δῆθεν ἰδεολογίες καί διαχωριστι-
σέ μένα οἱ ἀντιδράσεις τοῦ Πρωθυπουρ- κές γραμμές καί τούς ἰσοπεδώνει ὅλους
γοῦ εἶναι σάν νά λέει: «Ἀφῆστε, ρέ παι- καί τούς μεταποιεῖ σέ λακέδες τῶν μεγά-
διά, νά τελειώνουμε καί μετά κάντε τα λων συμφερόντων. Νά εἴμαστε ἀρεστοί
ὅλα αὐτά!» στά ἀφεντικά μας καί ἄσε τήν Πατρίδα.
Μήπως δέν γνωρίζει ὁ δῆθεν ἐξανι- Ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν σέ τί-
στάμενος Πρωθυπουργός ὅτι διά τῆς δι- ποτα δέν ἐξυπηρετεῖ τήν Ἑλλάδα. Ἄν
καστικῆς ὁδοῦ μετά τήν ὑπογραφή τῆς κάποιος ἐξυπηρετεῖται εἶναι τά Σκόπια,
συμφωνίας θά διεκδικήσουν καί θά ἐπι- ἀλλά οὔτε καί αὐτά. Ἐξυπηρετεῖται κυ-
τύχουν τήν ἀναγνώριση ἐντός τῆς Ἑλλά- ρίως τό παιχνίδι ἤ μᾶλλον ὁ ἀνταγωνι-
δος «Μακεδονικῆς Μειονότητας» καί θά σμός τῶν Μεγάλων Δυνάμεων καί κανείς
ἀπαιτήσουν γιά χάρη της τήν διδασκα- ἄλλος. Γιά τήν Πατρίδα μας ὅμως ἡ συμ-
λία τῆς «Μακεδονικῆς γλώσσας»; φωνία τῶν Πρεσπῶν ἔχει καί ἕνα ἄλλο
Παλιά μας τέχνη κόσκινο. Καί ὅταν οἱ μειοδοτικό στοιχεῖο.
ὑπερβάσεις θά γίνονται πιό ἔντονες καί Τήν ἀπόλυτη περιφρόνηση τοῦ
ἐμεῖς τάχα θά καταφεύγουμε διαμαρτυ- Λαοῦ. Στά Σκόπια τοὐλάχιστον ἔγινε
ρόμενοι στό ΝΑΤΟ καί στήν Εὐρωπαϊκή Δημοψήφισμα. Κατά τήν ἑλληνική Κυ-
Ἕνωση θά μᾶς λένε, ὅπως μᾶς λένε γιά βέρνηση ὅμως ὁ Ἑλληνικός Λαός εἶναι
τήν Τουρκία, «βρέστε τα μόνοι σας». ἀνώριμος. Δέν τοῦ ἐπιτρέπεται νά ἐκ-
Ὅσο γιά τόν κ. Καμμένο μία μόνο φράσει τήν γνώμη του.
πρόταση. Ὁ ρόλος τοῦ Πόντιου Πιλάτου Αὐτό μπορεῖ νά συμβαίνει στίς Δη-
εἶναι πάντα ἕνας ἀπεχθής καί στιγματι- μοκρατίες, ἀλλά ἐμεῖς δέν ἔχουμε Δημο-
σμένος ἀπό τήν ἱστορία ρόλος. Ἡ μειο- κρατία. Πόσο δίκαιο εἶχε ὁ μακαρίτης ὁ
δοσία ἔχει καί τήν δική του συγκατάθε- Γιάννης ὁ Τσαρούχης, ὅταν πρίν πολλά

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΙ


Ἄν πραγματικά ἤθελαν νά ἀποτρέψουν τήν προδοσία, μποροῦσαν νά
τό κάνουν.
Σύμφωνα μέ τόν κανονισμό τῆς Βουλῆς, ἐάν παραιτηθοῦν ὁμαδικά 120
βουλευτές, ἡ χώρα ὁδηγεῖται σέ ἐκλογές.
Δέν τό ἔκαναν. Τίς συνέπειες τῆς πράξεώς τους θά τίς βροῦν μπροστά
τους στίς ἐπικείμενες ἐκλογές.

3
AP. 123
χρόνια ἕνα βραδάκι στήν Χαλκίδα ἔλε- στεύω ὅτι εἶσθε σέ λάθος δρόμο.
γε: «Ἡ Ἑλλάδα πέρασε πολλές κατοχές. Σᾶς τό φωνάζει ὅλος ὁ λαός. Ἄν
Ἡ χειρότερη ἀπό ὅλες εἶναι ἡ ἑλληνική ὅμως τήν ψηφίσετε καί αὐτά πού φοβό-
κατοχή». μαστε ὅλοι ἐμεῖς, ἔλθουν στήν Πατρίδα
Ξέρω τήν ἀντίδραση τοῦ ἐξουσια- μας, τότε θά σᾶς τό ποῦμε ξεκάθαρα ὅτι
στικοῦ κατεστημένου. «Κάνεις πολιτική, ὑπογράψατε μιά συμφωνία προδοτι-
δέν σοῦ ἐπιτρέπεται». Ἡ συκοφαντία κή γιά τήν Πατρίδα.
ἦταν πάντα τό ὅπλο τῶν ἐξουσιαστῶν. Ἐμεῖς σᾶς προτείνουμε νά μοιρα-
Μέ τήν γραφίδα μου ὑπερασπίζομαι στεῖτε τήν εὐθύνη τῆς ἀπόφασης μέ τόν
τήν Πατρίδα μου, αὐτό κάνω. Γίνομαι ἡ Λαό. Σᾶς προτείνουμε Δημοψήφισμα,
φωνή τῶν συμπολιτῶν μου, τῶν ἀν- ἐδῶ καί τώρα. Δέν εἶναι οἱ κάτοικοι τῆς
θρώπων τοῦ ποιμνίου μου. Ἴσως μέ γειτονικῆς Χώρας ὡριμότεροι τῶν Ἑλλή-
ἐρωτήσετε: «Καί ἐμεῖς εἴμαστε προδό- νων.
τες;». Ἀλλοιῶς ἐκφράζετε περιφρόνηση
Σᾶς ἀπαντῶ λοιπόν εὐθέως. Σήμερα ἀπέναντι στόν λαό. Μακάρι νά σᾶς φω-
πιστεύω ὅτι ἔχετε κάνει μεγάλο λάθος τίσει ὁ Θεός αὐτή τήν ἔσχατη ὥρα.
μέ αὐτή τή συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Πι-


ΖΗΤΟΥΜΕΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΗ*

Ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους Μετὰ τὰ ἐκδοθέντα δύο ἀνακοινωθέντα


Ἄθω, ἐκπροσωποῦσα τὸ σύνολον τῶν Ἁ- τῆς 26ης Ἰουνίου τοῦ παρελθόντος ἔτους
γιορειτῶν Πατέρων, ἀπευθύνει πρὸς τὴν καὶ τῆς 17ης Ἰανουαρίου, ἡ Ἱερὰ Κοινότης
σημερινὴν συγκέντρωσιν διαμαρτυρίας τοῦ τοῦ Ἁγίου Ὄρους συμμετέχει καὶ συμπα-
Ἑλληνικοῦ λαοῦ τὸν ἀκόλουθον χαιρετι- ρίσταται εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦ λαοῦ μας
σμόν. διὰ τὴν ὑπεράσπισιν τῆς ἀληθείας, ὅσον
Τὸ Ἅγιον Ὄρος, ἀποτελώντας ἀναπό- ἀφορᾶ εἰς τὸ θέμα τῆς Μακεδονίας.
σπαστον τμῆμα τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους Τυχὸν ἐπικύρωσις τῆς «Συμφωνίας τῶν
καὶ τῆς Μακεδονίας καὶ ἱστορικὸν κέντρον Πρεσπῶν» ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸν Κοινοβούλι-
της, ἀφουγκραζόμενον τὸν προβληματι- ον ἐπιτρέπει τὸν σφετερισμὸν εὐαισθήτων
σμόν, τὴν ἀνησυχίαν καὶ τὴν ἀγωνίαν τῶν ἱστορικῶν δεδομένων ἀπὸ τὴν γείτονα
ἑκατοντάδων χιλιάδων προσκυνητῶν του, χώραν καὶ παραποιεῖ τὴν ἱστορίαν τῆς
παρακολουθεῖ μὲ τὴν αὐτὴν ἀγωνίαν τὰς Μακεδονίας μας.
τελευταίας ἐξελίξεις ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς Παρὰ τὰς προταθείσας διαφόρους συμ-
ὑποβολῆς τῆς «Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν» βιβαστικὰς ἑρμηνείας καὶ σοφιστείας, ἡ
πρὸς ψήφισιν ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸν Κοινο- πραγματικότης ἐν σχέσει μὲ τὴν «Συμφω-
βούλιον. νίαν τῶν Πρεσπῶν» παραμένει, δυστυχῶς,

* Μήνυμα Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους στό Συλλαλητήριο γιά τήν Μακεδονία (Πλα-
τεῖα Συντάγματος, 20 Ἰανουαρίου 2019)

4
NOEMBPIOC - ¢EKEMBPIOC 2018
μία καὶ ἀμετάβλητος: τὸ Ἑλληνικὸν Κράτος περισσότερον, διότι ὡς Ἁγιορεῖται ζῶμεν
-τονίζομεν τὸ Κράτος, ὄχι ὁ Ἑλληνικὸς εἰς γεωγραφικὸν χῶρον ὅπου ἔζησαν καὶ
λαός- διὰ πρώτην φορὰν εἰς τὴν ἱστορίαν ἐμεγαλούργησαν ἀρχαῖοι Μακεδόνες καὶ
του ἀναγνωρίζει μακεδονικὴν ταυτότητα ὅπου ὡμιλήθηκε ἡ ἀρχαία μακεδονική,
καὶ γλῶσσαν. δηλαδὴ γλῶσσα ἑλληνική, γραφομένη μὲ
Διὰ πρώτην φορὰν ἀναγνωρίζει ὡς μα- ἑλληνικὸν ἀλφάβητον, ὡς μαρτυροῦν ἀνα-
κεδονικὴν μίαν γλῶσσαν, ἡ ὁποία δὲν ἔχει ρίθμητα γραπτὰ τεκμήρια, καὶ δὴ οἱ βα-
καμμίαν σχέσιν μὲ τὴν ἑλληνικὴν ἀρχαίαν σιλικοὶ τάφοι τῆς Βεργίνας. Ἡ γενέτειρα
μακεδονικὴν διάλεκτον καὶ ἀναγνωρίζει τοῦ διδασκάλου τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου,
ὡς μακεδονικὸν ἓν ἔθνος, τὸ ὁποῖον δὲν Ἀριστοτέλους ἀπέχει ὀλίγα χιλιόμετρα
ἔχει σχέσιν μὲ τοὺς ἀρχαίους Μακεδόνας, ἀπὸ τὰς Μονάς μας, ὅπως καὶ ὁ τόπος
ἡ ἐθνικὴ ταυτότης τῶν ὁποίων ὑπῆρξε ὅπου, κατὰ τὴν παράδοσιν, ἐκήρυξε ὁ ἀ-
ἀναμφισβητήτως ἑλληνική. Μὲ αὐτὸν τὸν πόστολος Παῦλος εἰς τοὺς Μακεδόνας τῆς
τρόπον ἐπιτρέπει καὶ τὴν οἰκειοποίησιν Χαλκιδικῆς, εἰς τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν,
ὅλης τῆς μεταγενεστέρας μακεδονικῆς χρι- ἀφοῦ ἤκουσε τὸ «Διαβὰς εἰς Μακεδονίαν,
στιανικῆς κληρονομίας ἀπὸ τὴν γείτονα βοήθησον ἡμῖν». Οἱ τοῖχοι τοῦ ἀρχαιοτέ-
χώραν. ρου καὶ ἱερωτέρου ναοῦ μας κοσμοῦνται
Σεβόμεθα, ἀποδεχόμεθα καὶ ἀγαπῶμεν ἀπὸ τὰς τοιχογραφίας τῆς Μακεδονικῆς
τὸν λαὸν τῆς γείτονος, ἀλλὰ δὲν εἶναι δυ- Σχολῆς, μὲ τὴν γραφὴν εἰς τὴν ἑλληνικὴν
νατὸν νά τοῦ ἐκχωρήσωμεν ἕν ξεχωριστὸν γλῶσσαν μόνον, καὶ φωνάζουν καὶ αὐτοί,
τμῆμα τῆς ἐθνικῆς, ἱστορικῆς, γλωσσικῆς, σιωπῶντες, τὴν ἀλήθειαν.
πνευματικῆς καὶ πολιτιστικῆς κληρονομί- Διὰ τοῦτο, ὅπως καὶ εἰς τὴν πρόσφατον
ας μας, τὸ ὁποῖον δὲν τοῦ ἀνήκει. Πολὺ ἀνακοίνωσίν μας ἐζητήσαμεν, ζητοῦμεν

Ἀπό τό κακό πού ἐπικρατεῖ σήμερα, θά βγεῖ μεγάλο καλό


[Ὁ Ἅγιος Παΐσιος] στά θέματα τῆς Πατρίδος δέν ἤθελε οἱ Χριστιανοί νά εἶναι
ἀδιάφοροι. Πολύ λυπόταν πού ἔβλεπε πνευματικούς ἀνθρώπους νά ἐπιζητοῦν
νά βολευθοῦν οἱ ἴδιοι καί νά μήν ἐνδιαφέρωνται γιά τήν Πατρίδα. Ἔλεγε: «Σέ μιά
ἐποχή πού ὁ Σατανᾶς ὀργιάζει καί οἱ ἄνθρωποί του ὀργανώνονται, οἱ Ἕλληνες
βρίσκονται σέ νάρκη. Τόν ἑαυτό του μόνο κοιτάζει νά βολέψη ὁ καθένας καί τί-
ποτε περισσότερο. Καί ὅ,τι νά τούς κάνης, ὅσο κι ἄν τούς κουνήσης, μέ τίποτε
δέν ξυπνοῦν».
Ὁ καημός του καί ἡ ἀπορία του ἦταν πῶς οἱ ὑπεύθυνοι δέν ἀντιλαμβάνονται
ποῦ ὁδηγούμαστε. Ὁ ἴδιος ἀπό παλαιά διέβλεπε τήν σημερινή κατάσταση καί
ἀνησυχοῦσε, ἀλλά δέν διέσπειρε τίς ἀνησυχίες του στόν κόσμο. Ἔδινε ἐλπίδα καί
αἰσιοδοξία. Ἔλεγε: «Ἀπό τό κακό πού ἐπικρατεῖ σήμερα, θά βγεῖ μεγάλο καλό.
Βλέπω μιά ἐλιά. Τό ἕνα κλωνάρι της ἔχει ξεραθῆ, τό ἄλλο τό τρώγει ἡ κάμπια καί
θά ξεραθῆ κι αὐτό. Ἀλλά πετιέται ἕνα ἄλλο βλαστάρι ἀπό κάτω πού ἔχει πολύ
θυμό (δύναμη) καί ἀναπτύσσεται γρήγορα».
Ἀπό τό βιβλίο: † Ἱερομονάχου Ἰσαάκ, Βίος Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου,
Ἅγιον Ὄρος 72009, σσ. 741-742.

5
AP. 123
καὶ τώρα ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴν Κυβέρ- νὰ φωτίσῃ τὰ μέλη τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοι-
νησιν νὰ σεβασθῆ τήν βούλησιν τοῦ νοβουλίου διὰ νὰ πράξουν τὰ δέοντα καὶ
Ἑλληνικοῦ λαοῦ, νὰ ἀφήσῃ αὐτὸν νὰ νὰ εὐλογήσῃ τὸν ἀγῶνα τοῦ λαοῦ μας, ὁ
ὁμιλήσῃ μὲ δημοψήφισμα καὶ νὰ μὴν ὁποῖος ἀντιστέκεται σθεναρῶς εἰς τὴν πα-
προχωρήσῃ εἰς τὴν κύρωσιν μιᾶς Συμ- ραχάραξιν καὶ περιφρόνησιν τῆς ἱστορίας
φωνίας, μὲ τὴν ὁποίαν παραχωρεῖται του καὶ εἰς τὸν σφετερισμόν της. Δεόμενοι
τὸ ἱστορικὸν ὄνομα τῆς Μακεδονίας εἰς εἰς τὴν Κυρίαν Θεοτόκον καὶ ἀγρυπνοῦντες,
γειτονικὸν ἔθνος. θὰ εἴμεθα πάντοτε εἰς τὸ πλευρόν του
Ἀπευθύνομεν ἔκκλησιν πρὸς τοὺς αἱρε- εἰς τὸν ἀγῶνα αὐτόν, μέχρι τῆς τελικῆς
τοὺς καὶ ἐκλεγμένους ἄρχοντας τῆς πατρί- εὐοδώσεώς του. Ἀμήν.
δος μας νὰ ἀναθεωρήσουν τὴν στάσιν των
καὶ νὰ συμβάλουν μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον εἰς Ἅπαντες οἱ ἐν τῇ κοινῇ Συνάξει
τὴν ἑδραίωσιν τῆς ἀληθείας. Διότι καμμία Ἀντιπρόσωποι καὶ Προϊστάμενοι
λύσις δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εὐδοκιμήσῃ, τῶν εἴκοσιν Ἱερῶν Μονῶν
ἐὰν δὲν στηρίζεται ἐπὶ τῆς ἀληθείας. τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω
Παρακαλοῦμεν τὸν φιλάνθρωπον Θεὸν


ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΕΝ ΛΕΥΚῼ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
τοῦ Μίκη Θεοδωράκη
Ἀνοικτή ἐπιστολή στούς «300» γιά τίς Πρέσπες. Ἐγράφη 19.1.2019

Ἔχει περάσει σχεδόν ἕνας χρόνος ἀπό μας αὐτή ἡ ἀναίτια ὑπαναχώρηση. Ἡ
τότε πού ἑκατοντάδες χιλιάδες ἄνθρωποι κυβέρνηση ἀγνόησε τούς κινδύνους καί
ὅλων τῶν πολιτικῶν πεποιθήσεων, ἑνώ- τόν ἑλληνικό λαό καί χωρίς καμία λογική,
θηκαν στό Σύνταγμα ἀπαιτώντας νά μήν ἀποφάσισε νά προχωρήσει μέ κάθε κό-
προχωρήσουν οἱ ἐθνικές παραχωρήσεις στος. Γιά ἕνα θέμα στό ὁποῖο δέν ἔχουμε
εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδας στό Μακεδονικό. κανένα ἀπολύτως λόγο νά κάνουμε πίσω,
Τότε μίλησα σέ ἐκείνους ὅπως καί σέ ἕνα θέμα πού δέν χρειάζεται νά «λυθεῖ»,
ὅλους τούς Ἕλληνες γιά τούς μεγάλους γιατί γιά τήν Ἑλλάδα εἶναι λυμένο. Γιά
κινδύνους πού κρύβει γιά τήν πατρίδα νά μᾶς ἐπιβληθεῖ μιά συμφωνία πού μόνο

• Ἡ Παρακαταθήκη ἀναρτᾶται στήν ἱστοσελίδα orthodoxnet.gr καί σέ


φιλικές ἱστοσελίδες.
• Ὁ π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, σύμβουλος ἐκδόσεως τῆς Παρακαταθήκης,
παρουσιάζει ἐκπομπή, ἡ ὁποία μεταδίδεται κάθε Κυριακή 9-10 π.μ. ἀπό τήν
τηλεόραση Atlas TV, πού ἐκπέμπει στήν Κεντρική Μακεδονία. Ἡ ἴδια ἐκπομπή
μεταδίδεται κάθε Κυριακή 10-11 π.μ. ἀπό τό Ἀχελῶος TV, πού ἐκπέμπει στή
Δυτική Ἑλλάδα. Οἱ ἐκπομπές ἀναρτῶνται καί στό διαδίκτυο.

6
NOEMBPIOC - ¢EKEMBPIOC 2018
δεινά ἐπιφυλάσσει γιά τή χώρα μας ἀλλά ΚΑΘΟΛΟΥ. Μέ κανένα γεωγραφικό
καί γιά τά Βαλκάνια στό σύνολό τους. Καί ἤ ἄλλο προσδιορισμό.
μάλιστα τήν ὥρα πού τά ἴδια τά Σκόπια Ἡ τυχόν ἀπομάκρυνση ἀπό ἐκείνη
δέν ἔχουν μέχρι σήμερα σταματήσει ἐπι- τήν ἀπόφαση πολιτικῶν ἱστορικοῦ δια-
σήμως νά μιλοῦν γιά «μακεδονικό» ἔθνος, μετρήματος, πού ἐκπροσωποῦσαν σχεδόν
«μακεδονική» γλώσσα καί «μακεδονική» ὁλόκληρο τόν πολιτικό χῶρο, εἶναι πράξη
ταυτότητα, παραβιάζοντας καθημερινά ἱστορικά ἀπαράδεκτη, στά ὅρια τῆς ἐθνι-
ἀκόμα καί τή Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. κῆς μειοδοσίας καί θά ἔχει ὀλέθρια ἀπο-
ΟΛΟΙ, Ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Δημο- τελέσματα γιά τό μέλλον τῆς χώρας μας.
κρατίας τους καί τήν ἀντιπολίτευση μέχρι Τά Σκόπια μέ ὄχημα τό ὄνομα «Μακε-
καί τῶν «καλῶν προθέσεων» ὑπουργό δονία» καί παραμορφώνοντας τά ἱστορικά
Ἐξωτερικῶν τους, πού τόν ἀκούσαμε καί γεγονότα σέ βαθμό γελοιότητας, ἐπιδιώ-
προχθές ἀκόμα στήν ἐπίσημη ἐπίσκεψή κουν στήν πραγματικότητα τήν ἐπέκταση
του στήν Τουρκία. Σήμερα ἀπευθύνομαι τῶν συνόρων τους εἰς βάρος τῶν δικῶν
ὄχι μόνο σέ ἐκείνους πού θά διαδηλώσουν μας γιά τή δημιουργία τῆς λεγόμενης «Μα-
αὔριο ξανά στό Σύνταγμα, ἀλλά κυρίως κεδονίας τοῦ Αἰγαίου».
σέ ὅσους θά βρίσκονται μέσα στό κτήριο Εἶναι ἀνάγκη νά ἀντιταχθοῦμε σ᾽ αὐτή
τῆς Βουλῆς καί θά πάρουν μιά ἀπόφα- τήν παραχάραξη τῆς ἱστορίας καί νά ἐπα-
ση πού ἀφορᾶ τό μέλλον τῆς Ἑλλάδας. γρυπνοῦμε γιά τή διαφύλαξη τῆς ἐθνικῆς
Ἀπευθύνω ἔκκληση πρός ὅλους τούς μας ἀκεραιότητας, πού κινδυνεύει ἀπό
βουλευτές: μήν προχωρήσετε σέ αὐτό τίς διεθνεῖς δυνάμεις πού στοχεύουν ἀ-
τό ἔγκλημα σέ βάρος τῆς Ἑλλάδας. Ἡ νοιχτά στή σαλαμοποίηση τῆς περιοχῆς
ζημιά πού θά προκαλέσετε στόν τόπο τῶν Βαλκανίων. Ἡ περίπτωση τῆς Γιου-
μας θά εἶναι ἀνεπανόρθωτη. Ἀλλά καί γκοσλαβίας εἶναι νωπή. Τό ἑπόμενο θύμα
ἡ κρίση τῆς Ἱστορίας καί τοῦ ἑλληνικοῦ θά εἶναι ἡ χώρα μας.
λαοῦ θά εἶναι ἀμείλικτη. Ἄν τά Σκόπια γίνουν μέλος τοῦ ΝΑΤΟ
Σᾶς θυμίζω τήν ἐπίσημη ἀνακοίνωση καί τῆς Εὐρώπης μέ τήν ψῆφο τή δική
πού ἐκδόθηκε μετά τή λήξη τοῦ Συμβου- μας, ὥστε νά μποροῦν αὔριο-μεθαύριο νά
λίου τῶν τότε πολιτικῶν ἀρχηγῶν, πού μᾶς ἀπειλοῦν ἀπό ἰσχυρότερη θέση, τότε
συνεδρίασαν στίς 13-4-1992 παρουσίᾳ τοῦ θά εἴμαστε ἄξιοι τῆς Μοίρας μας.
τότε Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Κωνστα- Ἐπειδή εἶναι ἱστορικά ἀποδεδειγμένο
ντίνου Καραμανλῆ. ὅτι ἡ Μακεδονία ἦταν καί εἶναι Ἑλληνική,
«Ἡ πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας» [σ.σ. δέν πρέπει νά τούς ἀναγνωρίσουμε ποτέ
Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης, Ἀνδρέας Πα- μέ τό ὄνομα αὐτό, ἀφοῦ γνωρίζουμε ὅτι
πανδρέου, Μαρία Δαμανάκη (Συνασπι- μόνο ἐμεῖς μποροῦμε νά τούς δώσουμε τήν
σμός), Ἀλέκα Παπαρήγα] «μέ ἐξαίρεση ἱστορική νομιμοποίηση. Δέν ἔχει σημασία
τό ΚΚΕ συμφώνησε ὅτι ἡ Ἑλλάδα θά ἄν ὑπάρχουν χῶρες πού ἀναγνώρισαν τά
ἀναγνωρίσει τό ἀνεξάρτητο κράτος τῶν Σκόπια μέ τό ὄνομα «Μακεδονία», πα-
Σκοπίων μόνο ἐάν τηρηθοῦν καί οἱ τρεῖς ραβλέποντας ὅτι ἔτσι γελοιοποιοῦνται
ὅροι πού ἔθεσε ἡ ΕΟΚ στίς 16 Δεκεμβρί- μπροστά στήν Ἱστορία. Θυμηθεῖτε τό πα-
ου 1991, μέ τήν αὐτονόητη διευκρίνιση ράδειγμα τῆς Δυτικῆς Γερμανίας πού δέν
ὅτι στό ὄνομα τοῦ κράτους αὐτοῦ δέν θά ἀναγνώρισε ὥς τό τέλος τήν Ἀνατολική
ὑπάρχει ἡ λέξη Μακεδονία». Γερμανία, παρά τό ὅτι δεκάδες χῶρες εἶχαν

7
AP. 123
συνάψει μαζί της διπλωματικές σχέσεις, ψῆφο μας γιά τήν ἔνταξή τους στήν ΕΕ
θεωρώντας πώς δέν μπορεῖ ἡ ἀποδοχή καί τό ΝΑΤΟ.
ἀπό τούς ἄλλους νά παραχαράξει τελε- Τό θέμα τῆς ὀνομασίας τῶν Σκοπίων
σίδικα τή δική τους νομιμοποίηση. δέν εἶναι ἕνα θέμα πού αὔριο μπορεῖ
Βεβαίως πρέπει νά συνεχίσουμε νά πανεύκολα νά ρυθμιστεῖ διαφορετικά. Ἡ
στηρίζουμε τήν εἰρηνική συνύπαρξη μέ τό ψῆφος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ δέν ἔδωσε
κράτος τῶν Σκοπίων. Ὅμως ὅσο ἐκφρά- σέ κανέναν ἐν λευκῷ ἐξουσιοδότηση
ζουν μέ κάθε τρόπο ἀλυτρωτικές τάσεις γιά χειρισμό τοῦ θέματος αὐτοῦ κατά
καί διεκδικοῦν τήν ἱστορική μας ταυτό- τό δοκοῦν. Καμία κυβέρνηση (ἀκόμα κι
τητα προχωρώντας σέ «παραχωρήσεις» ἄν ἦταν κυβέρνηση πλειοψηφίας) δέν
πού θά μποροῦσαν νά ἀπευθύνονται μπορεῖ νά πάρει τόσο σοβαρές γιά τή
μόνο σέ λαό ἠλιθίων καί γονατισμένων χώρα ἀποφάσεις. Γι᾽ αὐτό ἡ μόνη συνετή
καί παραβιάζοντας προκλητικότατα (ἄρα ἀπόφαση ἀπό πλευρᾶς τῆς σημερινῆς κυ-
ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΣ) καί τήν ἴδια τή συμφω- βέρνησης εἶναι νά καταφύγει στήν κρίση
νία τῶν Πρεσπῶν πού ὑπέγραψαν, δέν τοῦ Κυρίαρχου Ἑλληνικοῦ Λαοῦ μέ τή
πρέπει σέ καμία περίπτωση νά ἔχουν τήν διενέργεια Δημοψηφίσματος.


ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ἑλληνίδες μαθήτριες, θυνόμαστε, τήν ἄνοιξη τῆς ζωῆς καί τοῦ


Ἕλληνες μαθητές, τόπου μας, καί ὑποκλινόμενοι μπροστά
στήν ἁγνότητα τῶν αἰσθημάτων καί τοῦ
Ἐσεῖς πού μέ τίς κινητοποιήσεις σας δυναμισμοῦ σας,
πρίν δύο μῆνες διατρανώσατε σέ ὅλα τά Σᾶς καλοῦμε:
μήκη καί τά πλάτη τῆς γῆς τήν ἁγνή σας Δῶστε μας τήν πνοή σας, τήν αὔρα
ἀγάπη γιά τήν Ἑλλάδα, σας, τόν παλμό σας,
Ἐσεῖς πού ἀποδείξατε ὅτι εἶστε ἱκανοί Πιάστε τόν ρυθμό γιά τήν πατρίδα
νά πιάσετε στά χέρια σας τίς τύχες αὐτοῦ μας, τή Μακεδονία μας, καί δῶστε τον
τοῦ τόπου καί νά ἀναδείξετε ὅπως τῆς σέ ὅλους τούς Ἕλληνες,
πρέπει αὐτή τήν «ὄμορφη καί παράξενη τήν ΚΥΡΙΑΚΗ 20 Ἰανουαρίου 2019
πατρίδα», καί ὥρα 2 μ.μ. στό ΣΥΝΤΑΓΜΑ.
Ἐσεῖς πού μᾶς κάνατε τούς Πανέλ- Πιάστε τό τραγούδι, τόν χορό γιά τή
ληνες νά συγκινηθοῦμε καί νά νιώσουμε λεβεντιά καί τή χάρη τῆς φυλῆς μας, καί
περήφανοι γιά τό ὅτι ἡ φύτρα αὐτοῦ ὅλοι μαζί ἄς τό φωνάξουμε:
τοῦ ἔθνους δέν μπορεῖ ποτέ νά ἐκλείψει,
ἀλλά περνάει ἀπό γενιά σέ γενιά καί με- • Αὐτός ὁ τόπος εἶναι «καταδικασμέ-
γαλουργεῖ, νος» ἀπό τήν ἱστορία νά μεγαλουργεῖ
Πρός ἐσᾶς, ἀγαπητά μας παιδιά, ἀπευ- πάντοτε καί παντοῦ

8
NOEMBPIOC - ¢EKEMBPIOC 2018
• Τό Φῶς πού μιά φορά γιά πάντα μέ μπροστάρηδες ΕΣΑΣ!
ἔλαμψε σ᾽ αὐτήν ἐδῶ τή γῆ δέν πρόκειται
ποτέ νά σβήσει • Ἐπιτροπή ἀγώνα γιά τήν ἑλληνικότητα
• Ἡ ἱστορία πού γράφτηκε ἀπό τίς τῆς Μακεδονίας
θυσίες καί τά αἵματα τῶν ἡρώων δέν ξε- • Παμμακεδονική ΗΠΑ
γράφεται. Δῶστε μας τό σύνθημα, δῶστε • Πανελλήνια Ὁμοσπονδία Πολιτιστικῶν
σέ ὅλη τή γῆ τό σύνθημα: Συλλόγων Μακεδόνων
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ • Παμμακεδονικές Ἑνώσεις Ὑφηλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ!
Θά εἴμαστε ὅλοι ἐκεῖ, πιασμένοι χέ-
ρι-χέρι,

Οἱ προδότες καί οἱ ... ΠΡΟΔΟΤΕΣ*


τοῦ Δημήτρη Νατσιοῦ, δασκάλου

«Ὅ τε γάρ τούς πολεμίους εὐεργε- σαμε στό Ζάλογγο. Οὔτε αὐτός ἦταν ἀρ-
τῶν, προδότης» (Μέγας Φώτιος) χηγός τῶν Σουλιωτῶν. Ὁ Νενέκος ἦταν
ἀσήμαντος μικροκαπετάνιος, τοῦ γυάλι-
Αὐτός πού εὐεργετεῖ τούς ἐχθρούς, σαν τά πουγκιά τόν Μπράϊμη –«ταλα-
εἶναι προδότης. Αὐτό κανείς δέν τό ἀμ- ρίσιος» πού ἔλεγε ὁ Καραϊσκάκης– καί
φισβητεῖ. «τούρκεψε». Τόν ἔστειλε κι αὐτόν ὁ Κο-
Ἡ προδοσία τῆς Μακεδονίας: Τό λοκοτρώνης ἐκεῖ πού ἄξιζε: στό χῶμα,
ἀπεχθέστερο ἔγκλημα στήν ἐθνική μας τό σκωληκόβρωτον.
ἱστορία. Ἀδίστακτοι προδότες. Οἱ τωρινοί προδότες εἶναι πιό
Ποιός Ἐφιάλτης; Ὁ Ἐφιάλτης ἔδειξε ἐπαίσχυντοι ἀπό αὐτούς. Κατέχουν
τό μονοπάτι στόν Ξέρξη γιά νά περικυ- τρανά ἀξιώματα.
κλώσει τόν Λεωνίδα. Τί ἦταν ὁ Ἐφιάλ- Ἀκόμη καί οἱ δωσίλογοι πρωθυπουρ-
της; Καντιποτένιος. Οὐτιδανός, δειλό, γοί τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς ὠχριοῦν
φιλοχρήματο ὑποκείμενο. Δέν εἶχε κά- μπροστά τους. Ὁ Τσολάκογλου, ὁ Λογο-
ποιον ἡγετικό ρόλο, δέν καταδίκασε, δέν θετόπουλος, ὁ Ράλλης ἔχουν καί κάποια
συμπαρέσυρε ἡ προδοσία του ἕνα ὁλό- «ἐλαφρυντικά». (Σ᾽ αὐτές βέβαια τίς πε-
κληρο κράτος στήν καταστροφή οὔτε ριπτώσεις ἰσχύει τό «ἐν ἁμίλλαις πονη-
βύθισε ἕναν λαό στήν ντροπή καί στήν ραῖς ἀθλιώτερος ὁ νικήσας»). Τό 1941 ἡ
ἐξουθένωση. Πλήρωσε μέ τό κεφάλι του πατρίδα εἶχε καταληφθεῖ ἀπό τούς Γερ-
τήν προδοσία, ἡ ὁποία μᾶς κατέλιπε τό μανούς, ἦταν κράτος κατεχόμενο, εἶχε
μεγαλειῶδες «μολών λαβέ». Ὁ Λεωνίδας, καταλυθεῖ ἡ ὀντότητά του. Διορίστηκαν
ὁ ἡγέτης, δόξασε τήν πατρίδα. ὡς πρωθυπουργοί ἀπό τούς Γερμανούς,
Ὁ Πήλιος Γούσης πρόδωσε καί φτά- δέν τούς ἐπέλεξε κανένας λαός. Ἦταν

9
AP. 123
πειθήνια ἐνεργούμενά τους, οἱ ὅποιες μπρός καί σπουδαῖος καί μέγας πατρι-
ἀποφάσεις τους δέν εἶχαν καμιά ἰσχύ, ώτης Χρύσανθος Φιλιππίδης, ὁ ἀπό
ποταποί τυχοδιῶκτες ἦταν καί τίποτε Τραπεζοῦντος. Διέπρεψε ὁ ἀείμνηστος
ἄλλο. Οἱ ἴδιοι ἐξευτελίστηκαν, μαγάρι- ἱεράρχης ὡς μητροπολίτης Τραπεζοῦ-
σαν τό ὄνομά τους. Οἱ ὑπογραφές τους ντος σέ τραγικές γιά τό Γένος στιγμές.
οὔτε δέσμευαν οὔτε ὑπονόμευαν τό κρά- («Προτιμῶ ἱπτάμενος ὡς ἀετός νά πέσω
τος. Γιά τούς Τσολάκογλου καί Λογο- ἤ ἕρπων νά ζήσω», θά πεῖ στόν ἐνθρονι-
θετόπουλο ἰδίως, ταιριάζει ἀπόλυτα τό στήριο λόγο του στήν Τραπεζούντα). Ζή-
ἄλλο σοφό ρητό τῶν ἀρχαίων «πρός γάρ τησαν ἀπό τόν Χρύσανθο νά ὁρκίσει τήν
τό τελευταῖον ἐκβάν ἕκαστον τῶν πρίν κυβέρνηση Τσολάκογλου. «Εἰς τοιαύτας
ὑπαρξάντων κρίνεται». Πῶς μπόρεσαν ὑπόπτους καί ἀντεθνικάς ἐνεργείας δέν
τέτοιοι ἄνθρωποι νά φτάσουν στήν προ- εἶναι δυνατόν νά δώση ἡ Ἐκκλησία τόν
δοσία, νά λερώσουν ἀνεπανόρθωτα τήν ὅρκον καί τήν εὐλογίαν της...ἔργον τοῦ
ὑπόληψή τους; Ὁ Τσολάκογλου φορτω- Ἀρχιεπισκόπου εἶναι ὄχι νά ὑποδουλώ-
μένος παράσημα ἀνδρείας στούς Βαλκα- νη, ἀλλά νά ἐλευθερώνη» θά πεῖ ὁ ἀγέ-
νικούς πολέμους καί στήν Μικρασία, κα- ρωχος, γενναῖος καί μαρτυρικός Ἱεράρ-
τάντησε συνεργάτης τῶν Γερμανῶν καί χης. (Ἀπό τό βιβλίο «Ἥρωες καί Προ-
πέθανε μές στήν ντροπή τό 1948, κατα- δότες στήν κατοχική Ἑλλάδα», τοῦ Τ.
δικασμένος σέ θάνατο, πού μετατράπη- Κοντογιαννίδη, ἐκδ. «ΠΕΛΑΣΓΟΣ» σελ.
σαν σέ ἰσόβια δεσμά. Ὁ Λογοθετόπου- 119).
λος, καθηγητής ἰατρικῆς στό πανεπιστή- Ἀποχώρησε ἀπό τόν θρόνο του ὁ
μιο Ἀθηνῶν, παρασημοφορήθηκε στούς πλήρης πνεύματος ἱεροπρεπείας καί
Βαλκανικούς Πολέμους ὑπηρετώντας ἑλληνοπρεπείας, ἀλύγιστος ἀρχιεπίσκο-
ὡς χειρουργός στήν «πρώτη γραμμή». πος Χρύσανθος, δίνοντας καί τό σύνθη-
Καταδικάστηκε καί αὐτός ὡς συνερ- μα τῆς ἀντιστάσεως ἐναντίον τῶν λυ-
γάτης τῶν ἐχθρῶν καί πέθανε ἐν μέσῳ κανθρώπων τοῦ Βορρᾶ. (Ἄν, σκέφτομαι,
χλεύης καί περιφρόνησης τό 1961. Καί ἄν ὁ νῦν ἀρχιεπίσκοπος παραιτοῦνταν
μιά καί εἴμαστε στήν ταραγμένη ἐκείνη τώρα πού ξεπουλοῦν ὅσια καί ἱερά οἱ
περίοδο, κατά τήν ὁποία ξεβράστηκαν σημερινοί «Τσολάκογλου», τί τεράστια
ἀθλιότητες ἀλλά καί ἀναδείχθηκαν με- ἐντύπωση θά ἔκανε καί πόσο θά παρη-
γαλεῖα, καλό εἶναι νά ἀναφερθοῦμε καί γοροῦσε τόν λαό. Θά κέρδιζε σπουδαία
στήν στάση τῶν ἀρχιεπισκόπων τῆς θέση στίς καρδιές μας καί στήν ἱστορία).
ἐποχῆς. (Ἀλήθεια ἡ μισή Ἑλλάδα κατέ- Τόν διαδέχτηκε στόν θρόνο του, ὁ
βηκε καί συγκεντρώθηκε στό Σύνταγμα, Δαμασκηνός Παπανδρέου, ὁ ἀπό Κο-
γιά νά βροντοφωνάξει ὑπέρ τῆς Μακε- ρινθίας, λαμπρός κι αὐτός. Τόν Μάρτιο
δονίας. Ποῦ ἦταν ὁ οἰκοδεσπότης ἀρχιε- τοῦ 1943, ὁ Δαμασκηνός ἡγήθηκε συλ-
πίσκοπος; «Οὐκ ἦν φωνή, οὐκ ἦν ἀκρό- λαλητηρίου στήν Ἀθήνα γιά τήν ματαί-
ασις». Ἔχει ἄδικο ὁ ἁπλός λαός, πού ωση τῆς Πολιτικῆς Ἐπιστράτευσης, πού
πικραμένος μουρμουρίζει «ποῦ εἶσαι, ρέ εἶχαν ἐξαγγείλει οἱ Γερμανοί. Ὅταν ἕνας
Χριστόδουλε;»). Γερμανός ἀξιωματικός τόν ἀπείλησε μέ
Ὅταν μπῆκαν οἱ Γερμανοί στήν Ἀθή- ἐκτέλεση, ὁ ἀρχιεπίσκοπος ἀπάντησε
να, 27 Ἀπριλίου 1941, ἀρχιεπίσκοπος ἀτάραχος μέ τοῦτα τά σπουδαῖα λόγια:
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος εἶναι ὁ λα- «Ἀκοῦστε καλά καί μήν μέ ἀπειλεῖτε. Σέ

10
NOEMBPIOC - ¢EKEMBPIOC 2018
τούτον τόν τόπο εἶναι συνήθεια τούς Κυριακίδη, σελ. 95). Γιά νά ἐκτονωθεῖ
δεσποτάδες οἱ ἐχθροί νά μήν τούς του- ὁ συμπλεγματικός, γιά παράδειγμα ὁ
φεκίζουν, ἀλλά νά τούς κρεμᾶνε!». (Ἀνα- ἀνήθικος, θά μιλήσει γιά ἠθική καί θά
φερόταν βέβαια στόν μαρτυρικό θάνατο καταδικάζει, μετά βδελυγμίας, τούς διε-
τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ε´ κατά τήν φθαρμένους. Ὁ φιλάργυρος θά κατηγο-
ἔναρξη τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος τοῦ 1821). ρεῖ τούς φιλοχρήματους καί θά ἐξυμνεῖ
Τήν ἑπομένη ἡ Γερμανική Ἀνωτέρα τά καλά τῆς γενναιοδωρίας. Ὁ προδότης
Στρατιωτική Διοίκηση ἀπέσυρε τό διά- θά ἐπικαλεῖται τόν πατριωτισμό, γιατί
ταγμα τῆς Πολιτικῆς Ἐπιστράτευσης. τόν πνίγει, τόν ροκανίζει τό αἴσθημα
«Ὁ καλός ὁ καπετάνιος στήν φουρτού- ἐνοχῆς. Τό ἐσωτερικό δικαστήριο δύ-
να φαίνεται» λέει ὁ θυμόσοφος λαός. σκολα μπαζώνεται. Ὅσο ἀθεόφοβοι καί
Καλῶς εἰπώθηκε ὅτι οἱ ἐπίσκοποι εἶναι ἀσυνείδητοι νά εἶναι κάποιοι, κάποιο
ὄχι μόνον διάδοχοι «τόπων» (θρόνων), «γρατσούνισμα» ὑπάρχει στόν «μέσα ἄν-
ἀλλά καί τρόπων. θρωπο». Ὅσο μιλοῦσαν, λέξεις-καρφιά
Ἔβλεπα, ὅσο ἄντεχα, τοῦτες τίς στό φέρετρο τῆς Μακεδονίας, κοιτοῦσαν
«σκοτεινές» ἡμέρες τήν συζήτηση στήν στό διπλανό πρωθυπουργικό ἕδρανο.
Βουλή πιάνοντας τήν μύτη μου, ὅταν Ἐκλιπαροῦσαν γιά ἕνα νεῦμα, ἕνα βλέμ-
ἀνέβαιναν στό βῆμα οἱ προσκυνημένοι. μα ἐπιδοκιμασίας. Μικρά μυαλά. Θά ἔρ-
Ἄλλοι ἀμήχανοι, κάποιοι ἐν συγχύσει, θει ἡ στιγμή πού ἀρκετοί θά σκυλομετα-
ἀρκετοί παγεροί καί στυγνοί, κατά- νιώσουν. Ὅταν φύγουν τά ἀρρωστημένα
λοιπα καί ἀποκαΐδια τοῦ σταλινισμοῦ, φῶτα τῆς δημοσιότητας καί βρεθοῦν χω-
ἀρτηριοσκληρωτικοί διεθνιστές, ψέλλι- ρίς ἀσυλίες καί ἀξιώματα, θά ποῦν, σάν
ζαν, ἐν μέσῳ ἰδεοπενίας καί ἀναμάση- τόν Ἰούδα, «ἥμαρτον παραδούς αἷμα
σης τῆς θλιβερῆς ἐπιχειρηματολογίας ἀθῶον», τό αἷμα τῶν Μακεδονομάχων.
τους, τήν φράση «πατριωτικό καθῆκον». Καί τότε ἡ Ἱστορία, τά κόκκαλα τά ἱερά
«Πᾶν ἀπωθούμενο, προβάλλεται» κατά τῶν Ἑλλήνων, θά ποῦν στόν καθένα τους
τήν ψυχολογία τοῦ Βάθους. «Ἀπωθεῖς τό ἀμείλικτο: «τί πρός ἡμᾶς; σύ ὄψει...»
αἰσθήματα ἐνοχῆς στό ἀσυνείδητο. Ἡ (Μτ. 27,4). Ἄς ὄψονται οἱ νεκροθάφτες...
ἀπώθηση μετασκευάζεται εἰς ψυχικόν Τά προκλητικά χαχανητά καί οἱ γελοῖες
σύμπλεγμα. Τό σύμπλεγμα προβάλλε- ἀγκαλίτσες στήν Βουλή, σέ κλαυθμό καί
ται» (Ἰ. Κορναράκη «Ὁ Ἰούδας», ἐκδ. ὀδυρμό θά καταλήξουν...

VVVVVVVVVVVVVVVV
Η ΜΑΥΡΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 25.1.2019
ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ 153 ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΑΝ «ΝΑΙ»

Διαβάζουμε στό διαδίκτυο: ἐκτός τοῦ κυβερνῶντος κόμματος.


Ὑπέρ τῆς «Συμφωνίας τῶν Πρε- Ἡ λίστα τῶν 145 βουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙ-
σπῶν» ψήφισε σύσσωμη ἡ Κοινοβουλευ- ΖΑ, ὅπως εἶναι ἀνηρτημένη στήν ἱστοσελίδα
τική Ὁμάδα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή 145 τῆς Βουλῆς καί ἀνά ἐκλογική περιφέρεια,
βουλευτές, καθώς καί ὀκτώ βουλευτές εἶναι ἡ ἑξῆς:
11
AP. 123
1. Δραγασάκης Ἰωάννης 44. Γάκης Θωμᾶ Δημήτριος
2. Φωτίου Β Θεανώ 45. Καματερός Ἰωάννη Ἠλίας
3. Κοτζιάς Νικόλαος 46. Καΐσας Δημητρίου Γεώργιος
4. Χριστοδουλοπούλου Ἀναστασία 47. Γκαρά Γεωργίου Ἀναστασία (Νατάσα)
5. Γαβρόγλου Κωνσταντῖνος 48. Ρίζος Γεωργίου Δημήτριος
6. Φλαμπουράρης Ἀλέξανδρος 49. Ἀποστόλου Εὐάγγελος
7. Βούτσης Νικόλαος 50. Ἀκριώτης Κυριάκου Γεώργιος
8. Φίλης Νικόλαος 51. Πρατσόλης Κλεάνθη Ἀναστάσιος
9. Βερναρδάκης Χριστόφορος (Τάσος)
10. Τσακαλῶτος Εὐκλείδης 52. Λιβανίου Ζωή
11. Κουρουμπλῆς Παναγιώτης 53. Κοντονῆς Σταῦρος
12. Παππάς Νικόλαος 54. Γεωργοπούλου-Σαλτάρη Εὐσταθία
13. Μπαλάφας Ἰωάννης (Ἔφη)
14. Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος) 55. Μπαξεβανάκης Σόλωνα Δημήτριος
15. Ξυδάκης Νικόλαος 56. Μπαλαούρας Δημητρίου Γεράσιμος
16. Τόσκας Νικόλαος 57. Καρασαρλίδου Γεωργίου Εὐφρο-
17. Παπαδόπουλος Χριστόφορος σύνη (Φρόσω)
18. Δημαράς Θ Γεώργιος 58. Οὐρσουζίδης Νικολάου Γεώργιος
19. Θεωνάς Ἰωάννης 59. Ἀντωνίου Ἀθανασίου Χρῆστος
20. Σπίρτζης Χρῆστος 60. Τσίπρας Παύλου Ἀλέξιος
21. Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά) 61. Μιχελογιαννάκης Δημητρίου Ἰωάννης
22. Τσιρώνης Ἰωάννης 62. Βαρδάκης Δημητρίου Σωκράτης
23. Αὐλωνίτου Ἑλένη 63. Ἡγουμενίδης Ἐμμανουήλ Νικόλαος
24. Καββαδία Ἰωαννέτα (Ἀννέτα) 64. Κάτσης Σπυρίδωνος Μάριος
25. Κυρίτσης Γεώργιος 65. Παρασκευόπουλος Ἀνδρέα Νικό-
26. Βαρεμένος Βασιλείου Γεώργιος λαος
27. Τριανταφύλλου Κωνσταντίνου Μαρία 66. Ἀμανατίδης Γεωργίου Ἰωάννης
29. Παπαηλιοῦ Ἠλία Γεώργιος 67. Κουράκης Στυλιανοῦ Ἀναστάσιος
30. Γεροβασίλη Βασιλείου Ὄλγα (Τάσος)
31. Τσίρκας Δημητρίου Βασίλειος 68. Μπόλαρης Μάρκος
32. Μπαλτάς Ἀλεξάνδρου Ἀριστεί- 69. Μηταφίδης Τριαντάφυλλος
δης-Νικόλαος-Δημήτριος 70. Τριανταφυλλίδης Ἀλέξανδρος
33. Ἀθανασίου Ἀθανάσιος (Νάσος) 71. Φάμελλος Σωκράτης
34. Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος) 72. Μάρδας Δημήτριος
35. Πάντζας Γεώργιος 73. Μαντάς Χρῆστος
36. Δέδες Ἰωάννης 74. Στέφος Ἰωάννης
37. Ἀναγνωστοπούλου Ἀθανασία (Σία) 75. Τζούφη Μερόπη
38. Σπαρτινός Νικολάου Κωνσταντῖνος 76. Καραγιάννης Ἰωάννης
39. Ριζούλης Ἀνδρέας 77. Ἐμμανουηλίδης Δημήτριος
40. Θηβαῖος Γεωργίου Νικόλαος 78. Μορφίδης Κωνσταντῖνος
41. Μπγιάλας Ἀθανασίου Χρῆστος 80. Λάππας Σπυρίδωνας
42. Καραγιαννίδης Γεωργίου Χρῆστος 81. Κατσαβριά-Σιωροπούλου Χρυσούλα
43. Σαντορινιός Κωνσταντίνου Νεκτάριος 82. Βράντζα Παναγιώτα

12
NOEMBPIOC - ¢EKEMBPIOC 2018
83. Τελιγιορίδου Ὀλυμπία 126. Ξανθός Ἀνδρέας
84. Βάκη Φωτεινή 127. Μουσταφά Μουσταφά
85. Παυλίδης Κωνσταντῖνος 128. Καρά Γιουσούφ Ἀϊχάν
86. Θεοπεφτάτου Ἀφροδίτη 129. Σεβαστάκης Δημήτριος
87. Παραστατίδης Θεόδωρος 130. Σταμπουλῆ Ἀφροδίτη
88. Δημητριάδης Δημήτριος 131. Παπαδόπουλος Ἀθανάσιος (Σάκης)
89. Μουμουλίδης Θεμιστοκλῆς 132. Δριτσέλη Παναγιώτα
90. Θεοφύλακτος Ἰωάννης 133. Σιμορέλης Χρῆστος
91. Ντζιμάνης Γεώργιος 134. Καραναστάσης Ἀπόστολος
92. Θελερίτη Μαρία 135. Βέττας Δημήτριος
93. Ψυχογιός Γεώργιος 136. Μιχελῆς Ἀθανάσιος
94. Τσόγκας Γεώργιος 137. Σαρακιώτης Ἰωάννης
95. Συρμαλένιος Νικόλαος 138. Σέλτσας Κωνσταντῖνος
96. Συρίγος Ἀντώνιος 139. Κωστοπαναγιώτου Ἠλίας
97. Μανιός Νικόλαος 140. Ἰγγλέζη Αἰκατερίνη
98. Ἀραχωβίτης Σταῦρος 141. Σταθάκης Γεώργιος
99. Βαγενᾶ Ἄννα 142. Πολάκης Παῦλος
100. Παπαδόπουλος Νικόλαος 143. Βαγιωνάκη Εὐαγγελία (Βάλια)
101. Θραψανιώτης Ἐμμανουήλ 144. Μπαλωμενάκης Ἀντώνης
102. Πάλλης Γεώργιος 145. Μιχαηλίδης Ἀνδρέας
103. Μεϊκόπουλος Ἀλέξανδρος
Οἱ 8 ἐκτός ΣΥΡΙΖΑ
104. Παπανάτσιου Αἰκατερίνη
Ὁ ΣΥΡΙΖΑ χρειαζόταν τή θετική ψῆφο
105. Μπαλλῆς Συμεών
στή Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν καί ἄλλων
106. Κατρούγκαλος Γεώργιος
βουλευτῶν τοῦ Κοινοβουλίου. Αὐτή τή θε-
107. Κοζομπόλη-Ἀμανατίδη Παναγιώτα
τική ψῆφο ἔδωσαν ὀκτώ βουλευτές, πού
108. Κωνσταντινέας Πέτρος
δέν ἀνήκουν στήν Κοινοβουλευτική Ὁμάδα
109. Ζεϊμπέκ Χασάν Χουσεΐν
τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὁδηγώντας οὐσιαστικά στήν
110. Γιαννακίδης Εὐστάθιος
ἔγκριση τῆς συμφωνίας.
111. Στογιαννίδης Γρηγόριος
«Ναί» ψήφισαν
112. Δρίτσας Θεόδωρος
Κατερίνα Παπακώστα,
113. Σταματάκη Ἑλένη
114. Δουζίνας Κωνσταντῖνος Ἀπό τούς ΑΝΕΛ
115. Γεννιά Γεωργία Ἕλενα Κουντουρᾶ καί
116. Βίτσας Δημήτριος Θανάσης Παπαχριστόπουλος,
117. Κασιμάτη Εἰρήνη (Νίνα)
Ἀπό τό «Ποτάμι»
118. Καρακώστα Εὐαγγελία (Εύη)
Σταῦρος Θεοδωράκης καί
119. Μεγαλοοικονόμου Θεοδώρα
Γιῶργος Μαυρωτᾶς καθώς καί ὁ συνερ-
120. Τζάκρη Θεοδώρα
γαζόμενος μέ τό κόμμα Σπῦρος Λυκούδης.
121. Σηφάκης Ἰωάννης
122. Σκούφα Ἐλισσάβετ (Μπέττυ) Ἀπό τή ΔΗΜΑΡ
123. Τζαμακλῆς Χαρίλαος Θανάσης Θεοχαρόπουλος καί
124. Καστόρης Ἀστέριος Σπῦρος Δανέλλης
125. Μπάρκας Κωνσταντῖνος

13
AP. 123

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΨΗΦΙΣΜΑ*
τοῦ Συλλαλητηρίου τῆς 20ῆς Ἰανουαρίου 2019
στήν Πλατεία Συντάγματος στήν Ἀθήνα
Ἐμεῖς, ἡ Πανεθνική λαϊκή Σύνοδος ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΣΤΕ
πού ἐκπροσωπεῖ καί τούς ἀπανταχοῦ 1) Πρός τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρα-
ἀπόδημους Ἕλληνες, συγκεντρωθήκαμε τίας, νά τηρήσει τό Ἄρθρο 1, παράγρα-
ἐδῶ, σήμερα, σέ μιά ἐλεύθερη, ἀνοιχτή φος 2 τοῦ Συντάγματός μας, ὅπου ρητά
καί δημοκρατική συνέλευση, γιά νά δη- ἀναγράφεται ὅτι: «Θεμέλιο τοῦ πολιτεύ-
λώσουμε ὅτι: ἡ Μακεδονία εἶναι Ἑλλάδα ματος εἶναι ἡ λαϊκή κυριαρχία» καί τήν
καί ὡς ἐκ τούτου ἀδιαπραγμάτευτη. Ἔτσι, παράγραφο 3 πού ἐπιτάσσει, ὅτι: «Ὅλες
δέν παραδίδουμε τήν ἱστορία μας, τό οἱ ἐξουσίες πηγάζουν ἀπό τό Λαό, ὑπάρ-
ἱερό ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας, ἀλλά χουν ὑπέρ αὐτοῦ καί τοῦ Ἔθνους καί ἀ-
οὔτε ἀντίστοιχη ἐθνότητα καί γλώσσα σκοῦνται ὅπως ὁρίζει τό Σύνταγμα». Ἔτσι
σέ ἀλλοεθνεῖς. τόν καλοῦμε νά προβεῖ σέ κάθε δυνατή
Ἡ σημερινή Πανεθνική λαϊκή Σύνο- ἐνέργεια γιά τήν ἀκύρωση τῆς «Συμφωνί-
δος ἀποτελεῖ συνέχεια τῶν πάνδημων, ας τῶν Πρεσπῶν» μέ ὕστατη πράξη τήν
μεγαλειωδῶν συλλαλητηρίων πού ἔγιναν ὑποβολή παραίτησής του.
σέ πλῆθος πόλεων τῆς Ἑλλάδος, ἐκφρά- 2) Πρός τήν Κυβέρνηση, νά ἀνα-
ζοντας τή συντριπτική πλειοψηφία τοῦ γνωρίσει τόν λανθασμένο χειρισμό τοῦ
ἑλληνικοῦ λαοῦ γιά τήν ἀπόλυτη ἑλληνι- θέματος καί νά ἀκυρώσει ἀμέσως, πρίν
κότητα τῆς Μακεδονίας μας. Γιά τό ἴδιο τήν εἰσαγωγή της στή Βουλή, τή «Συμφω-
θέμα ὑπῆρξαν ψηφίσματα 43 δήμων τῆς νία τῶν Πρεσπῶν», καταγγέλλοντας τήν
Μακεδονίας μας, κοινή δήλωση 22 Μητρο- σκοπιανή πλευρά γιά τίς παραβιάσεις τῆς
πολιτῶν τῆς Βορείου Ἑλλάδος, δήλωση τοῦ «Συμφωνίας» αὐτῆς, ἀπό τήν ἑπόμενη τῆς
Ἁγίου Ὄρους, ἐνῶ κατετέθησαν δημοσίως ὑπογραφῆς της. Ἄλλως νά διενεργήσει
ἐπιστολές, ψηφίσματα καί ἑκατοντάδες ἀμέσως Δημοψήφισμα.
χιλιάδες ὑπογραφῶν Ἑλλήνων πολιτῶν 3) Πρός τή Βουλή τῶν Ἑλλήνων,
στήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό. νά ἐκφράσει τή δηλωμένη ἐπί τοῦ θέμα-
Μετά ἀπό ὅλες αὐτές τίς δημόσιες τος λαϊκή βούληση, καταψηφίζοντας τή
τοποθετήσεις τοῦ λαοῦ δηλώνουμε ὅτι: «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν».
Ἡ «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν» εἶναι 4) Πρός τή Δικαιοσύνη, νά διενερ-
ἄκυρη, καταστρέφει τή χώρα μας, εἶναι γηθοῦν ἀμέσως τά προβλεπόμενα ἀπό
ἀντίθετη σέ πολλές διατάξεις δημοσίου ἁρμόδιους εἰσαγγελεῖς μέ ἀντικείμενο τή
Διεθνοῦς Δικαίου καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Συ- διερεύνηση ποινικῶν ἀδικημάτων μέ
ντάγματος καί ἐκθέτει τήν πατρίδα μας σχέδιο, σκοπό καί δόλο, ἀπό τούς πο-
σέ ἄμεσο κίνδυνο διαμελισμοῦ. λιτικούς ἐκπροσώπους μας στό κοινο-

* Δέν ἐπεδόθη στόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας αὐθημερόν (20.1.2019) λόγῳ τῶν δακρυγό-
νων. Θά ἐπεδίδετο τήν ἑπομένη. Δυστυχῶς ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυ-
λόπουλος ἔσπευσε νά ὑπογράψει τήν ἐπαίσχυντη Συμφωνία τήν ἴδια μέρα (25.1.2019) πού
«πέρασε» ἀπό τή Βουλή. Κρίμα πού τόν ἐτίμησε καί ἡ Ἱερά Σύνοδος μέ τήν ἀνώτατη διάκρισή
της, μόλις πρό ὀλίγων μηνῶν.
14
NOEMBPIOC - ¢EKEMBPIOC 2018
βούλιο, ὅπως τῆς ἐσχάτης προδοσίας, ζει αὐτή τή Διακήρυξη μέ ἀκλόνητη πίστη
ἐνεργητικῆς ἤ παθητικῆς δωροδοκίας, στήν πατρίδα καί τή δημοκρατία, ἕτοιμη
πράγμα πού ἀναφέρθηκε στό Ὑπουργικό νά τηρήσει ὅσα προβλέπει τό ἀκροτε-
Συμβούλιο, τοῦ σφετερισμοῦ λαϊκῆς κυρι- λεύτιο ἄρθρο 120 τοῦ Συντάγματος, καί
αρχίας, καί κατάχρηση κρατικῆς ἐξουσίας. εἰδικά στήν παράγραφο 4, ὅπου καθορί-
Παράλληλα, νά καταγγελθοῦν διεθνῶς ζεται ρητά: «Ἡ τήρηση τοῦ Συντάγματος
καί ἁρμοδίως ὅσοι συνήργησαν σέ αὐτήν ἐπαφίεται στόν πατριωτισμό τῶν Ἑλλή-
τή διεθνῆ ἀπάτη σέ βάρος τῆς χώρας νων, πού δικαιοῦνται καί ὑποχρεοῦνται
μας, ὥστε νά ἐπιβληθοῦν οἱ νόμιμες κυ- νά ἀντιστέκονται μέ κάθε μέσο ἐναντίον
ρώσεις καί νά ἀπαιτηθοῦν ἀποζημιώσεις ὁποιουδήποτε ἐπιχειρεῖ νά τό καταλύσει
ἀπό αὐτούς. μέ τή βία».
Ἡ Πανεθνική λαϊκή Σύνοδός μας ψηφί-


ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΘΑΡΣΕΙΤΕ*
Μιά φωνή ἀπό τή Βόρειο Ἤπειρο

Ὅταν ὁ μεγάλος ἱεράρχης τοῦ Γένους ἀγωνιζόμενος μέχρις ἐσχάτων ἀκόμη καί
καί στυλοβάτης τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώ- γιά τό φυσικά ἀκατόρθωτο.
να, Γερμανός Καραβαγγέλης, δώρισε στόν Οἱ Βορειοηπειρῶτες ξέρουμε τί πάει
Παῦλο Μελᾶ μιά εἰκόνα τῆς Ἀνάστασης νά πεῖ νά σοῦ ἀλλάζουν τό ὄνομα. Ἀπό
τοῦ Χριστοῦ, κάθε ἄλλο παρά τυχαία Ἠπειρῶτες μᾶς πρόσθεσαν τό «Βόρειοι»,
ἦταν αὐτή του ἡ κίνηση. ἔπειτα μᾶς ἀφαίρεσαν διά τῆς βίας ὁ,τι-
Κι ὅταν ἐπίσης στέκονταν θαρραλέος δήποτε τό ἑλληνικό καί μᾶς ἀποκαλοῦν
ἐμπρός στό σκήνωμα τοῦ δολοφονηθέντα ἀκόμη καί σήμερα «Μειονοτικούς».
ἀπό τούς κομιτατζῆδες, Μητροπολίτη Τή μοίρα σας τήν ἔχετε στά χέρια σας,
Κορυτσᾶς Φωτίου Καλπίδη, πάλι θάρρος παλέψτε μαζί της, μή μεμψιμοιρεῖτε, ἀκό-
ἔδινε στό λαό τῆς πονεμένης Ἠπείρου μας. μη κι ἄν σᾶς ἀποκαλοῦν φασίστες. Εἶναι
Ἀδέλφια μας, βαδίστε ἐπάνω στά ἀ- τόσο ρευστοί αὐτοί οἱ ὅροι, πού μπορεῖ
χνάρια πού ἄφησε ὁ Παῦλος Μελᾶς καί τήν ἑπόμενη μέρα νά τούς δοθεῖ ἄλλη
γεμίστε τήν ψυχή σας μέ ζῆλο καί παλμό. σημασία. Νά ξέρετε ὅμως πώς ἐκεῖνο πού
Τό ὄνομά σας τό ὅρισαν οἱ Δωριεῖς καί οἱ δέν πρέπει νά ἀλλάξει, εἶναι τό ΟΝΟΜΑ
Ἀργεάδες συνεχίζοντας τή δυναστεία τοῦ ΣΑΣ. Ἐκεῖνο εἶναι βαρύτιμο, βαστᾶ ἐντός
Φιλίππου στά πέρατα τῆς οἰκουμένης. του τό χαρακτήρα καί τήν ἀκεραιότητα
Ὅσο κι ἄν θέλουν νά διαστρεβλώνουν τῶν κεκτημένων σας.
τήν ἱστορική ἀντικειμενικότητα, ἄλλο τό- Ἡ ἀγάπη μας γιά τό ἔθνος εἶναι ἄ-
σο θά φάσκουν καί θά ἀντιφάσκουν οἱ δολη, εἶναι ἀληθινή, εἶναι ἡ κινητήριος
ἀναλώσιμοι ταγοί τῆς σημερινῆς Ἑλλάδας. δύναμη γιά τήν πρόοδο πού ὅλοι ἐπιθυ-
Ὁ Ἕλληνας στέκεται πάντοτε ὀρθός, μοῦμε. Ἀκόμη κι ἄν κάνουμε λάθη, πάντα

* Ἀπό τό himara.gr

15
AP. 123
γυρνᾶμε μέ λεβεντιά πρός τόν Θεό καί κρατία, μᾶς στηρίζετε διαχρονικά, κι ὅλο
τή σημαία μας, ζητώντας ἔλεος σέ αὐτές αὐτό εἶναι ἀμφίδρομο. Στεκόμαστε δίπλα
τίς μέρες τῆς παγκόσμιας ἀπελπισίας. σας χωρίς νά θέλουμε νά προκαλέσουμε
Ἐκεῖ μέσα θέλουν νά ρίξουν κι ἐσᾶς, γιά ἄστοχη συγκίνηση καί πατριδολαγνεία. Ὡς
νά προστεθεῖτε ὡς ἄλλα προϊόντα στήν ἀδικημένοι ἀπό τίς συγκυρίες καί τά λάθη
ἄβουλη μάζα τῆς ἐποχῆς μας. τῶν ἑκάστοτε ἡγετῶν, ἐπιθυμοῦμε νά σᾶς
Δέν σᾶς ξεχνᾶμε καί αὐτό τό ἀπο- συμπαρασταθοῦμε ὅσο οἱ δυνάμεις μας
δεικνύουμε ἐπανειλημμένα σέ κάθε σας τό ἐπιτρέπουν ἤ καί δέν τό ἐπιτρέπουν.
μάχη. Ἀπό τότε πού οἱ παπποῦδες μας Τίποτα δέ χάθηκε, τίποτα δέν ξε-
πολεμοῦσαν στό πλευρό τῶν δικῶν σας χνιέται. Ὅλα εἶναι στή δική μας θέληση.
προγόνων, μέχρι καί σήμερα ὀφείλουμε Μέ ὑπομονή καί ἐπιμονή, στό δρόμο τῆς
νά σᾶς στηρίζουμε. Ἀλήθειας!
Ἐσεῖς, οἱ ὄντως Μακεδόνες, μᾶς χτί- Οἱ Βορειοηπειρῶτες ἀδελφοί σας!
σατε τά σχολειά μας μέσα στήν τουρκο-

ΥΨΩΣΤΕ ΤΑ ΛΑΒΑΡΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ!*


τοῦ κ. Ἰωάννου Δρούγκα, Ἀντιστρατήγου ἐ.ἀ.

Τί θά εἰπῶ στούς γείτονες τῶν προγό- τή Μακεδονία καί ἐμεῖς νά καθόμαστε;».


νων μου καί συγχωριανούς μου; Φώτισέ με, Θεέ μου, τί νά ἀπαντήσω,
Ἀθανάσιο Μαχιά τῆς Ιης Μεραρχίας ὅταν κάποτε ἔλθει καί ἡ δική μου ὥρα
Πεζικοῦ, πού ἄφησε τήν τελευταία του καί βρεθῶ κοντά τους καί μέ ρωτήσουν
πνοή, τήν 20ήν Ἰουνίου 1913, στά ὑψώματα «γιατί δέν ἀπαγόρευσα στούς ῾῾νενέκους᾽᾽
τοῦ Λαχανᾶ καί ἀναπαύεται μέχρι σήμερα τῆς γενιᾶς μου νά χαρίσουν τή Μακεδονία,
στό ἐκεῖ κενοτάφιο. πού τόσο ἀγαποῦσαν καί θυσιάστηκαν γιά
Κωνσταντῖνο Μαχιά (ἀδελφό του) τῆς αὐτήν, στούς Σλάβους μέ τό ψευδώνυμο
IVης Μεραρχίας Πεζικοῦ, πού σκοτώθη- «Μακεδόνες», κατόπιν ἐντολῶν ἤ μέ χρήμα-
κε τήν ἴδια ἀκριβῶς ἡμέρα στούς λόφους τα τῶν δολοφόνων τῶν λαῶν Ἀμερικάνων
ἔμπροσθεν τῆς πόλεως Κιλκίς καί ἀνα- καί Γερμανῶν.
παύεται στό ἐκεῖ Νεκροταφεῖο. Ὅταν δοθεῖ, πολύ σύντομα, στούς
Τά δύο ἀδέλφια τό 1904 βρέθηκαν κλεπταποδόχους ἀπό τά ἴδια κέντρα ἐ-
στήν Ἀμερική ὡς μετανάστες. Εἶχαν ἀνοί- ξουσίας, ὁλόκληρη ἡ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ μας
ξει κουρεῖο καί ἔστελναν χρήματα καί στό καί παραπονεθοῦν ὅτι τούς καταστρέφουν
χωριό στούς γονεῖς τους. Μέ τήν κήρυξη τούς τάφους τους καί τούς «χαλᾶνε» τήν
τῶν Βαλκανικῶν πολέμων τό 1912, γύρισαν αἰώνια ἠρεμία τους, τί θά τούς ἀπαντήσω;
στήν Ἑλλάδα νά πολεμήσουν γιά τή Μα- Ἕλληνες, σέ ὅσους ρέει ἀκόμα μέσα
κεδονία καί κατατάχθηκαν ὡς ἐθελοντές. μας μία σταγόνα Ἑλληνικό αἷμα, ἄς στα-
Ὅταν τούς ρωτοῦσαν γιατί ἤλθατε, ἀπα- ματήσουμε τή μεμψιμοιρία καί τό κλάμα
ντοῦσαν «ἡ πατρίδα μας νά πολεμᾶ γιά καί ἄς σκεφθοῦμε σέ ποιές Δημοκρατικές,

* Τμῆμα εὐρύτερου ἄρθρου, τό ὁποῖο ἐλλείψει χώρου δέν μπορεῖ νά δημοσιευθεῖ ὁλόκληρο.

16
NOEMBPIOC - ¢EKEMBPIOC 2018
Συνταγματικές καί Νομικές (μέ βάση τό ἐφόσον δέν ἐγκριθοῦν ἀπό τό Ἑλληνικό
Διεθνές Δίκαιο), ἐνέργειες πρέπει νά προ- κοινοβούλιο». Ὑπάρχουν ὑπόνοιες, ὅτι τό
βοῦμε γιά τήν ἀκύρωση τῆς ἐπαίσχυντης, ὅλο Ἐθνικό ἔγκλημα ἦταν «στημένο».
προδοτικῆς αὐτῆς συμφωνίας, αὐτοῦ τοῦ Ἄν μεθαύριο τό πρωΐ οἱ Σκοπιανοί πα-
νομικοῦ ἀνοσιουργήματος, πού ὑπογράφηκε ρουσιάσουν ἕνα σύνταγμα χειρότερο ἀπό
ἀπό ἀνιστόρητους, «Ἕλληνες» ἀνθέλληνες, τό προηγούμενο ἤ βασικά ἄρθρα, ἀπό τά
ἐθνομηδενιστές καί ἐντολοδόχους ξένων καί ὁποῖα ἀπορρέουν ἐπεκτατικές διεκδική-
ἐχθρικῶν πρός τήν Πατρίδα μας κέντρων. σεις, τί θά γίνει; Οἱ 153 θά ζητήσουν πίσω
Πρός Θεοῦ, ὄχι ἐμφύλιο διχασμό. Αὐτό τίς ὑπογραφές τους; Εἶναι ἀναγκαῖο καί
περιμένουν οἱ αἰώνιοι ἐχθροί τοῦ Ἑλλη- ἀπαραίτητο, πρίν τήν κύρωση εἰσόδου
νο-Χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ παπο-φρά- στό ΝΑΤΟ, νά ζητηθεῖ καί νά διαβασθεῖ
γκοι Γερμανοί, Ἐγγλέζοι (ὁ πιό βρώμικος λέξη-λέξη τό νέο τους σύνταγμα.
πολιτικά λαός τῆς ὑφηλίου) καί ἡ παγκό- Ἐγράφη στό διαδίκτυο ὅτι ἡ «Συμφω-
σμια οἰκονομική συμμορία τῆς Νέας Τάξης νία τῶν Πρεσπῶν» ἦλθε ἕτοιμη ἀπό τόν
Πραγμάτων, Ρότσιλντ-Σόρος καί λοιποί. ὑπάλληλο τοῦ Ρότσιλντ διαμεσολαβητή Νί-
Ἐμμένω στήν ἔκφραση «προδοσία», μιτς καί ὅτι οἱ ἁρμόδιοι τήν ἀποδέχτηκαν,
γιατί ὑπέγραψαν μιά ρηματική διακοίνωση, χωρίς νά τή διαβάσουν. Αὐτό ἐνισχύεται
στήν οὐσία ἕνα λευκό χαρτί. Κανείς δέν καί ἀπό τό γεγονός, ὅτι αὐτές οἱ παρα-
εἶδε τό νέο σύνταγμα τῶν Σκοπίων, τί χωρήσεις ἦταν ἀπαιτήσεις τῶν Σκοπιανῶν
περιέχει, ἀλλά μιά διακοίνωση, μιά ὑπό- πρός τόν Νίμιτς ἀπό τό 1993, τίς ὁποῖες
σχεση ὅτι ἔγιναν ἀλλαγές, χωρίς νά στεί- πέρασε τώρα.
λουν τό σύνταγμά τους. Ἔτσι οἱ 153, εἴτε Ἡ «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν» δίδει τά
καλοπροαίρετα, εἴτε ἐν γνώσει, εἴτε μετά πάντα στά Σκόπια, χωρίς ἡ Ἑλλάδα νά
ἀπό χρηματισμό, εἴτε ὁ,τιδήποτε ἄλλο, κερδίζει ἀπολύτως τίποτε καί ὅπως ἀνα-
ψήφισαν «γουρούνι στό σακί». λύουν συνταγματολόγοι καί διεθνολόγοι ἡ
Στήν ἐποχή μας, στήν βρώμικη παγκό- ὅλη συμφωνία εἶναι τόσο καλά δομημένη,
σμια κοινωνία πού ζοῦμε, οἱ ἀπειλές καί οἱ πού ἡ Ἑλλάδα, καί ἄν ἀκόμη τά Σκόπια
ἐκβιασμοί, ἀκόμη καί μέ ρόζ ἀποχρώσεις, δέν τήν ἐφαρμόσουν, δέν μπορεῖ νά ἀντι-
εἶναι σύνηθες φαινόμενο. δράσει. Ἄρα ὁ συντάκτης, μέ τόσο μίσος
Τί τό ἁπλούστερο, νά εἶχε σταλεῖ στό γιά τή Ἑλλάδα, δέν μπορεῖ νά εἶναι Ἕλ-
Ἑλληνικό Κοινοβούλιο τό νέο σκοπιανό ληνας. Ἐπιπλέον ἡ ἐπαίσχυντη συμφωνία
σύνταγμα, ἀφοῦ μετά τό τελευταῖο ἄρθρο ἱκανοποιεῖ διαχρονικές ἐπιδιώξεις τῶν ἀ-
του εἶχε προστεθεῖ ἕνα ἀκόμη ἄρθρο «οἱ ποδεδειγμένων ἀπό τούς δύο παγκοσμίους
ὅποιες ἀλλαγές ἔγιναν δέν θά ἰσχύσουν, πολέμους ἐχθρῶν τῆς Ἑλλάδος Γερμανῶν.

«Ζητοῦμεν ἐλευθέραν καί ζῶσαν Ἐκκλησίαν»


(π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης)

ἀλλά καί σέ μία ἐλεύθερη Ἑλλάδα.

17
AP. 123

ΔΕΝ ΛΥΓΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ!


Συνέντευξη τοῦ κ. Γιώργου Τάτσιου στό Sputnik*
Ὁ πρόεδρος τῆς Πανελλήνιας Ὁμο- τοῦ Sputnik ὅτι «ἔχουν σχεδιαστεῖ διάφο-
σπονδίας Πολιτιστικῶν Συλλόγων Μακε- ρες κοινωνικές ἐνέργειες σέ Ἑλλάδα καί
δόνων, Γιώργος Τάτσιος ξεκαθαρίζει ὅτι ἐξωτερικό», ἐνῶ προαναγγέλλει προσφυ-
«ὁ ἀγώνας συνεχίζεται», ἐνῶ προαναγγέλ- γές τόσο στόν Ὀργανισμό Ἡνωμένων
λει προσφυγές σέ ΟΗΕ καί εὐρωπαϊκά Ἐθνῶν, ὅσο καί στά εὐρωπαϊκά δικα-
δικαστήρια. στήρια.
«Ὁ ἀγώνας συνεχίζεται» εἶναι τό «Στόχος εἶναι νά καταφέρουμε νά τήν
μήνυμα πού στέλνουν οἱ Παμμακεδονικές ἀκυρώσουμε» σπεύδει νά ἐπαναλάβει ὁ κ.
Ὀργανώσεις, λίγες ὧρες μετά τήν ὑπερψή- Τάτσιος, στέλνοντας σαφές μήνυμα πρός
φιση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν ἀπό τή πάσα κατεύθυνση.
Βουλή τῶν Ἑλλήνων, προαναγγέλλοντας Δέν παραλείπει ἄλλωστε, νά ξεκαθα-
μάλιστα προσφυγές τόσο στά εὐρωπαϊκά ρίσει ὅτι ἀντίστοιχες προσφυγές ἀναμέ-
καί ἑλληνικά δικαστήρια, ὅσο καί στόν νεται νά κατατεθοῦν καί στά ἑλληνικά
Ὀργανισμό τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν. δικαστήρια, ὅπως τό Συμβούλιο τῆς Ἐ-
«Ἡ κυβέρνηση ἐπισφράγισε μία συμ- πικρατείας καί τόν Ἄρειο Πάγο.
φωνία, ἡ ὁποία ἐξυπηρετεῖ τά νατοϊκά «Ἔχουν τελεστεῖ ποινικά ἀδικήμα-
καί ἀμερικανικά συμφέροντα, δείχνο- τα» σημειώνει, ἐνῶ θέτει ζητήματα ἀντι-
ντας μέ τόν πλέον ξεκάθαρο τρόπο συνταγματικότητας, καθώς, ὅπως ἐξηγεῖ,
ὅτι τάσσεται ὑπέρ τῆς βαρβαρότητας «ἡ κυβέρνηση ἔχει σφετεριστεῖ τή λαϊ-
ἐναντίον τῶν λαῶν» τονίζει, μιλώντας κή κυριαρχία». «Ὁ λαός ἔλεγε ἄλλο καί
στό Sputnik, ὁ πρόεδρος τῆς Πανελλήνι- ἡ κυβέρνηση ἔπραξε ἄλλο» ὑποστηρίζει
ας Ὁμοσπονδίας Πολιτιστικῶν Συλλόγων χαρακτηριστικά.
Μακεδόνων, Γιώργος Τάτσιος. • «Ἀνεπιθύμητοι οἱ βουλευτές πού
Ἐπαναλαμβάνοντας τήν ἀνάγκη ἀ- ψήφισαν «ναί».
νατροπῆς τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν Ἄλλωστε, κατά τόν ἴδιο, ἡ συντρι-
καί ἐκφράζοντας τή λύπη του γιά τό πτική πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ
ἀποτέλεσμα τῆς σημερινῆς ψηφοφορίας τάσσεται ἐναντίον τῆς Συμφωνίας τῶν
στή Βουλή, ξεκαθαρίζει ὅτι «ὁ ἑλληνικός Πρεσπῶν, κάτι τό ὁποῖο ἀποτυπώθηκε
λαός δέν πρόκειται νά δεχθεῖ ποτέ καί στά πρόσφατα συλλαλητήρια.
αὐτή τή συμφωνία». «Ἕνα χρόνο μετά τήν 4η Φεβρουαρίου
Μάλιστα προχωρώντας ἕνα βῆμα πα- τοῦ 2018, ὅταν τό Σύνταγμα κατακλύστηκε
ραπέρα, περιγράφει τό τί μέλλει γενέσθαι, μέ πάνω ἀπό 1 ἑκατομμύριο διαδηλωτές,
διαμηνύοντας ὅτι «τό ἑπόμενο διάστημα οἱ φέτος καταφέραμε νά κάνουμε τό ἴδιο»
Πρέσπες θά ἀκυρωθοῦν εἴτε μέ νομικά τονίζει, ἀναφερόμενος στή συγκέντρωση
μέτρα, εἴτε μέ πράξεις πού θά δείχνουν τῆς Κυριακῆς.
ὅτι εἶναι εἰς βάρος καί τῶν δύο λαῶν». «Περισσότερο ἀπό 1,5 ἑκατομμύριο
• Προσφυγές στόν ΟΗΕ κόσμος κατέβηκε στό Σύνταγμα. Βού-
Στό πλαίσιο αὐτό, γνωστοποιεῖ μέσῳ λιαξε τό Σύνταγμα. Ὁ ἑλληνικός λαός ὑ-

* Ἀπό τό averoph.wordpress.com

18
NOEMBPIOC - ¢EKEMBPIOC 2018
πενθύμισε ἔτσι, ὅτι ὄχι μόνο δέν πείστηκε Στρέφοντας τό βλέμμα στήν ἑπόμενη
ἀπό τή Συμφωνία, ἀλλά ὅτι δέν ἀποδέχεται ἡμέρα, διαβεβαιώνει ὅτι «ὁ ἀγώνας συ-
νά λέγονται ῾῾Μακεδόνες᾽᾽ ἄλλοι ἐκτός τῆς νεχίζεται». «Εἶναι μέν δυσκολότερος γιά
ἑλληνικῆς ἐπικράτειας» ἐπισημαίνει, σέ ἐμᾶς, ἀλλά στοιχειοθετοῦνται τά ποινικά
τηλεφωνική του ἐπικοινωνία μέ τό Sputnik. ἀδικήματα πού ἔχουν διαπράξει τόσο
Ὁ κ. Τάτσιος δέν παραλείπει νά ἀ- πολλοί πού ὑπέγραψαν τή Συμφωνία,
ναφερθεῖ καί στίς ἀντιδράσεις τῶν το- ὅσο καί αὐτοί πού τήν ψήφισαν σήμερα».
πικῶν κοινωνιῶν τῆς Βόρειας Ἑλλά- Κατά τόν ἴδιο ἄλλωστε, «ἡ παράδοση
δας: «Πολλοί δῆμοι βγάζουν ἀποφάσεις τοῦ ὀνόματος σημαίνει παράδοση ἐδαφῶν
πού χαρακτηρίζουν ἀνεπιθύμητους τούς καί ἄρα, ἐσχάτη προδοσία». Ὁ κ. Τάτσιος,
βουλευτές πού ψήφισαν τή συμφωνία. διευκρινίζει, στό πλαίσιο αὐτό, ὅτι οἱ
Πολλά σχολεῖα εἶναι κλειστά σ᾽ ὅλη τή παμμακεδονικές ὀργανώσεις διαθέτουν
Μακεδονία». νομικές ὁμάδες, οἱ ὁποῖες ἤδη ἑτοιμάζουν
Ἐκτιμᾶται δέ, ὅτι «οἱ ἀντιδράσεις θά τά κείμενα τῶν προσφυγῶν.
κλιμακωθοῦν τίς ἑπόμενες ἡμέρες, προ- Ὅσον ἀφορᾶ τό πολιτικό «μωσαϊκό»
κειμένου ὁ ἑλληνικός λαός νά καταδείξει τῶν μελῶν αὐτῶν τῶν ὀργανώσεων, ἑστιά-
ὅτι δέν πρόκειται νά εὐδοκιμήσει αὐτό ζει στόν ὑπερκομματικό τους χαρακτήρα,
πού ψήφισαν οἱ 153 βουλευτές». ἐνῶ ἀποκαλύπτει ὅτι «πολλά ἀπό τά μέλη
«153 βουλευτές ἐνάντια σέ ἑκα- μας εἶναι καί μέλη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ».
τομμύρια τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ» ἐπανα- «Δέν ὑπάρχει περίπτωση νά ῾῾κομματι-
λαμβάνει ὁ πρόεδρος τῶν Μακεδονικῶν κοποιήσουμε᾽᾽ τό θέμα, καθώς πρόκειται
Πολιτιστικῶν Συλλόγων. γιά κάτι ἐθνικό, κάτι πανεθνικό, κάτι πού
• «Παράδοση ὀνόματος, σημαίνει ἀφορᾶ ὅλους τούς Ἕλληνες» καταλήγει,
παράδοση ἐδαφῶν» μέ ἔμφαση.


Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΘΑ ΠΝΙΓΕΙ ΣΤΗ ΛΑΣΠΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ
ΠΟΥ ΕΦΤΙΑΞΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
τοῦ κ. Δημήτρη Φιλιππίδη, δημοσιογράφου καί Ὕπατου Προέδρου
Παμμακεδονικῆς Η.Π.Α.

17 Ὀκτωβρίου 2017, στόν Ξενώνα τοῦ χτυπᾶμε τό καμπανάκι τοῦ συναγερμοῦ,


Λευκοῦ Οἴκου ὁ τότε ΥΠΕΞ Νίκος Κο- ὅμως λίγοι πιστεύουν πώς ὁ Κοτζιᾶς θά
τζιᾶς, μέ ὕφος χιλίων Καρδιναλίων σέ τολμήσει ὅσα τελικά ἔκανε.
συνάντηση πού εἶχε μαζί μας, (Χατζῆς, 25η Ἰανουαρίου 2019, ἀποφράδα μέ-
Κιριμλῆς, Φιλιππίδης) μᾶς ἐνεημερώνει ρα γιά τόν Ἑλληνισμό, γιά τόν Ἑλληνικό
πῶς ἔχει δρομολογήσει τό ζήτημα τῆς λαό, γιά τήν δημοκρατία. Ἡ κατάληξη μίας
Συμφωνίας μέ τά Σκόπια. προαναγγελθείσας προδοσίας, ὄχι μόνο σέ
Ἐμφανῶς ἐμβρόντητοι τοῦ ζητᾶμε νά βάρος τῆς ἱστορίας καί τῆς πατρίδας μας
σεβαστεῖ τίς κόκκινες γραμμές στό Ἐθνικό ἀλλά καί σέ βάρος τῆς ταυτότητάς μας.
μας θέμα καί ὁ ἴδιος μέ τήν ἔπαρση πού Πολιτικοί μέ χαλαρές συνειδήσεις
τόν χαρακτηρίζει, τονίζει πώς θά γίνουν πού ἀπό τήν πρώτη στιγμή προσέβαλαν
ὅσα πρέπει. Ἐνημερώνουμε τά ΜΜΕ καί τό λαϊκό καί πατριωτικό αἴσθημα ἐξυ-

19
AP. 123
πηρετώντας ἰδεολογικές ἐμμονές τοῦ ἀντιδημοκρατικές συμπεριφορές. Μέσα
παρελθόντος καί πιέσεις τοῦ διεθνοῦς στά ψέματα καί τήν προπαγάνδα σας,
παράγοντα. Μία Κυβέρνηση πού προ- σέ ἕνα μόνο θά ἐπιβεβαιωθεῖτε!
σβάλλει, ἀπαξιώνει καί ὑβρίζει τά ἑκα- Δικαιολογημένα κρυφτήκατε ἀπό τόν
τομμύρια τῶν Ἑλλήνων, πού κάνουν τό Ἑλληνικό λαό καί τόν ΦΟΒΗΘΗΚΑΤΕ! Τόν
ἔγκλημα νά ἀγαποῦν τήν πατρίδα τους λαό τόν φοβοῦνται ὅσοι δέν τόν σέβονται,
καί νά σηκώνουν τήν σημαία στίς ἐθνο- τόν λαό τόν ἀπαξιώνουν ὅσοι φοβοῦνται
μηδενιστικές κορῶνες. νά τόν βροῦν μπροστά τους. Καί ἐσεῖς,
Μία ἀντιπολίτευση πού βολεύεται κύριε Τσίπρα, θά βρεῖτε μπροστά σας
ἀπό τήν στάση τῶν Κυβερνώντων καί τά ἑκατομμύρια τῶν Ἑλλήνων πού τήν
οὐσιαστικά ποτέ δέν δίνει μάχη γιά τήν Μαύρη Παρασκευή ἔκλαψαν, πένθησαν
ἀνατροπή τῶν σκοτεινῶν σχεδίων της καί ἀπελπίστηκαν.
«Συμφωνίας τῆς Λίμνης». Ἕνας Πρό- Ἡ ἀπογοήτευση ὅμως ὅλων μας
εδρος πού ἐπιβεβαιώνει τόν τίτλο τῆς μετατράπηκε σέ ὀργή καί ἡ ὀργή θά
πολιτικῆς γλάστρας, ἀνίκανος νά ἀπο- ἔρθει ὡς Νέμεσις στά ὅσα σχεδιάσατε
τελέσει τόν θεματοφύλακα τῆς Πατρίδας γιά ὅλους τούς ὑγιῶς σεκπτομένους Ἕλ-
μας. ΜΜΕ πού ὑπό τό βάρος πιέσεων ληνες. Δέν σκύβουμε τό κεφάλι καί δέν
γιά ἀδειοδοτήσεις ἔδρασαν σάν τόν μάγο δεχόμαστε τετελεσμένα γιά μία Συμφω-
Χουντίνι ἐξαφανίζοντας συλλαλητήρια μέ νία πού παραδίδει ταυτότητα, γλώσσα
ἑκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, ἐνῶ τήν ἴ- καί ὀνομασία. Δέν σταματᾶμε τόν ἀγώνα
δια ὥρα ἑτοίμαζαν λίνκς γιά τήν ὑποδοχή ἀπέναντι σέ αὐτούς πού μᾶς προσέβαλαν
«ἡρώων» τηλεπαιχνιδιῶν. Λειτουργοί τῆς τά ἱερά καί ὅσια.
Δικαιοσύνης, πού ἐνῶ ἀκούγονται ἀπό Ἡ Μακεδονία δέν μπορεῖ νά ξεπου-
πολιτικά στελέχη καταγγελίες γιά πα- ληθεῖ ἀπό 153 περίεργους τύπους καί
κτωλό χρημάτων, χορηγίες τοῦ Σόρος, καί μερικούς ἀκόμα πού βολεύονται μέ τήν
τήν ὥρα πού ὁ κόσμος τό ἔχει τούμπανο δική σας ἀποφασιστικότητα. Ἡ Μακεδονία
γιά περίεργες οἰκονομικές δοσοληψίες, οἱ εἶναι ἰδέα καί οἱ ἰδέες δέν ἀποθνήσκουν
ἴδιοι λάμπουν διά τῆς ἀπουσίας τους... δέν ξεπουλιοῦνται καί δέν παραδίδονται.
Ποτέ στό παρελθόν μία Κυβέρνηση Κάνουμε ἔκκληση, ὡς Παμμακεδονική
δέν λειτούργησε ὅπως τό μόρφωμα ΣΥΡΙ- Ἕνωση ΗΠΑ σέ ὅλους τούς Ἕλληνες νά
ΖΑ! Ἡ ἀπόλυτη χλεύη στίς συνταγματικές μήν πιστέψουν τό παραμύθι σας πώς
διαδικασίες, ἡ ἀπόλυτη προσβολή πρός ὅλα τελείωσαν.
τά ἱερά καί ὅσια, ἡ ἀπόλυτη ἀπαξίωση Κερδίσατε μία μάχη μέ σημαδεμένα
τῆς ἴδιας τῆς Δημοκρατίας! χαρτιά, ὅμως ὁ ἀγώνας συνεχίζεται. Δέν μᾶς
Φοβηθήκατε, κύριε Τσίπρα, τήν κλείσατε τό στόμα μέ τά ληγμένα χημικά,
λαϊκή ἐτυμηγορία καί δέν καταφύγατε δέν μᾶς ἀποθαρρύνατε μέ ἐκβιασμούς καί
σέ δημοψήφισμα! Διχάσατε τόν Ἑλληνικό ἀπειλές καί ὕβρεις. Καί νά εἴστε σίγουροι
λαό, κύριε Τσίπρα, κατηγορώντας ὅλους ὅτι θά κάνουμε τά πάντα γιά νά σταθοῦ-
ὅσους διαφωνοῦσαν μαζί σας, ὡς φασί- με ἀντάξιοι τῶν προγόνων μας πού ἐσεῖς
στες καί ἀκροδεξιούς χρησιμοποιώντας προσβάλλετε τήν μνήμη τους.
μία ἀρρωστημένη ρητορική! Ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν θά πνι-
Ἐξοργίσατε τούς Ἕλληνες στήν ὁμογέ- γεῖ στήν λάσπη τῆς λίμνης καί μαζί της
νεια καί στήν γενέτειρα μέ τίς δικές σας κάθε ἐθνομηδενιστική σας ὀνείρωξη! Ἡ

20
NOEMBPIOC - ¢EKEMBPIOC 2018
Μακεδονία εἴμαστε ὅλοι ἐμεῖς πού σηκώ- στάση σας μᾶς φέρατε ὅλους τούς Ἕλλη-
σαμε τήν Ἑλληνική Σημαία ψηλά, κάτι πού νες πιό κοντά, ἐπειδή δέν εἴμαστε ὅπως
σᾶς προκαλεῖ ἀλλεργία. Καί ὅλοι ἐμεῖς ἐσεῖς. Ἐμεῖς εἴμαστε περήφανοι γιά τούς
εἴμαστε ἐδῶ γιά τήν Μακεδονία! προγόνους μας καί τήν ταυτότητά μας.
Τέλος σᾶς εὐχαριστοῦμε, πού μέ τήν Ἐσεῖς...;


ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ
Α´
τοῦ κ. Κωσταντίνου Γρίβα, καθηγητοῦ Στρατιωτικῆς Σχολῆς Εὐελπίδων

Ὅπως ἀκριβῶς περίμενα, τά δύο προ- τικούς πού ἐκμεταλλεύονται τήν ἀσφά-
ηγούμενα ἄρθρα μου στό SLpress συγκέ- λεια τοῦ διαδικτύου γιά νά τονώσουν τό
ντρωσαν τά πυρά τῶν καθ᾽ ἕξιν δουλο- ἀδύναμο ἐγώ τους μέ ὑβριστικά σχόλια.
φρόνων, χαρακτηριζόμενα ὡς «βλακεῖες», Αὐτοί πού μέ ἀπασχολοῦν εἶναι
«ἐπικίνδυνες ἀπόψεις» καί διάφορα ὅσοι προωθοῦν καί ἐπιβάλλουν μιά
ἄλλα. Τό ἴδιο ἔχει συμβεῖ καί μέ κάθε ἄλλο μηδενιστική ἀντίληψη, ἡ ὁποία συ-
κείμενο, δικό μου ἤ ἄλλων, πού ἐπιχει- μπυκνώνεται στήν ἰδέα ὅτι «ἡ Ἑλλά-
ρηματολογεῖ γιά ρεαλιστική δυνατότητα δα δέν μπορεῖ». Δέν μπορεῖ νά πεῖ ὄχι
ἄσκησης ἐθνοκεντρικῶν στρατηγικῶν, στή Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, γιατί «δέν
γιά τήν ἀναγκαιότητα ἐθνικά ἀνεξάρ- εἶναι ἀνεξάρτητη». Καί δέν εἶναι ἀνεξάρ-
τητης πολιτικῆς καί γιά τήν ἀπεξάρτη- τητη, κατά τήν ἄποψή τους, γιατί δέν
ση ἀπό τά πάσης φύσεως «ἀνήκειν». μπορεῖ νά εἶναι ἀνεξάρτητη. Δέν μπορεῖ
Τόν τελευταῖο καιρό μάλιστα οἱ νά λειτουργεῖ μέ βάση τίς ἐπιλογές καί
ἀπαξιωτικές κρίσεις καί οἱ ὑβριστικοί τά συμφέροντά της, δέν μπορεῖ ἐν τέλει
χαρακτηρισμοί ἔχουν ἐπικεντρωθεῖ στίς νά ὑπάρχει.
ἀπόψεις πού ἀμφισβητοῦν τή σοφία νά Αὐτές οἱ ἀπόψεις ἀποτελοῦν ἐκ-
τοποθετήσεις μιά γεωπολιτική πυρηνι- δήλωση μιᾶς πολύ ἐπικίνδυνης πα-
κή βόμβα στά θεμέλια τῆς χώρας. Δηλα- θογένειας τῆς σημερινῆς ἑλληνικῆς
δή, στίς ἀπόψεις πού ἀμφισβητοῦν τή κοινωνίας, ἡ ὁποία μπορεῖ νά χαρα-
Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ὄχι μόνο ἀπό κτηριστεῖ ὡς ἕνας ἄτυπος ἐθνομηδε-
ἐθνικῆς σκοπιᾶς, ἀλλά καί ὡς ἐργαλεῖο νισμός. Ἐπίσημος [ἀφ᾽ ἑνός] καί συγκε-
ἐνίσχυσης τῆς θέσης τῆς Ἑλλάδας στή καλυμμένος [ἀφ᾽ ἑτέρου] ἐθνομηδενισμός.
δυτική ἀρχιτεκτονική. Σέ πολύ γενικές γραμμές θά μπορούσα-
Καί ὅταν μιλάω γιά ὑβριστικούς χα- με νά ποῦμε ὅτι ἡ Ἑλλάδα μαστίζεται
ρακτηρισμούς καί ἀπαξιωτικές κρίσεις ἀπό δύο εἴδη ἐθνομηδενισμοῦ. Ὁ ἕνας
δέν ἀναφέρομαι φυσικά, στούς συνήθεις εἶναι ἐμφανής, πιό εἰλικρινής και πιό
ἠλιθίους καί τούς πάσης φύσεως προ- «ἐπίσημος» θά λέγαμε.
βληματικούς, πού ἀρνοῦνται νά κατα- Σέ αὐτόν ὑπάγονται οἱ ἀντιλή-
λάβουν ἤ δέν μποροῦν νά καταλάβουν ψεις ὅτι δέν ὑπάρχει ἀντικειμενική
τί διαβάζουν. Αὐτούς πού σχολιάζουν ἱστορική πραγματικότητα παρά μό-
ἀνάλογα μέ τίς ἐμμονές καί τίς ψυχοπα- νον ὑποκειμενικές ἱστορικές «ἀνα-
θολογίες τους. Οὔτε στούς συμπλεγμα- γνώσεις». Ὅτι τά ἔθνη, ἀλλά καί οἱ

21
AP. 123
λαοί, ἀποτελοῦν «φαντασιακές κατα- σίγουρα πιό ὕπουλη. Γιατί δέν ἔχει τήν
σκευές». Ὅτι τά ἔθνη-κράτη εἶναι ξε- εἰλικρίνεια τῆς πρώτης, δέν εἶναι ἐμφα-
περασμένα. Ὅτι οἱ συλλογικές ταυτότη- νής καί γιατί ἐνδύεται τόν μανδύα τοῦ
τες δέν ὑφίστανται –καί δέν πρέπει νά «ρεαλισμοῦ» καί ἐνίοτε ἀκόμη καί τοῦ
ὑφίστανται– καί τό μόνο πού ὑπάρχει καταγγελτικοῦ «ἐθνικισμοῦ» ἤ πατρι-
εἶναι τό ἄτομο καί τά ἀπεριόριστα δι- ωτισμοῦ.
καιώματά του. Ἔτσι, κάθε προσπάθεια ἄρθρωσης
Οἱ ἀπόψεις αὐτές ἀρνοῦνται τήν πολιτικῶν προτάσεων πού στοχεύουν
ἴδια τήν ἔννοια τῆς ἐθνικῆς ταυτότη- στήν ἐθνική ἀνεξαρτησία, τήν ἐθνοκε-
τας. Συνακόλουθα, λοιπόν, κάθε ἀντί- ντρική στρατηγική, τήν αὐτόνομη γεω-
ληψη περί ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας, κυ- πολιτική λειτουργία τῆς χώρας καί τήν
ριαρχίας καί ἐθνοκεντρικῆς πολιτικῆς, ἄρνηση τῆς παντοδυναμίας τῆς Δύ-
καθίσταται ἐκτός νοήματος. Ἄρα καί ἡ σης, ἀντιμετωπίζονται μέ χλευασμό,
Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν εἶναι μιά ἐξαι- ὀργή καί περιφρόνηση ἀπό τούς ἐκφρα-
ρετική συμφωνία γιά τούς ἀνθρώπους στές αὐτοῦ τοῦ «ρεαλιστικοῦ» ἐθνομηδε-
πού πρεσβεύουν αὐτές τίς θεωρίες, νισμοῦ, γιατί ὑποτίθεται ὅτι εἶναι «ἐκτός
ἀφοῦ δέν δέχονται τήν ὕπαρξη κάποιας πραγματικότητας».
ἀντικειμενικῆς ἱστορίας, οὔτε τῆς ἐθνι- Καί αὐτό μέ βάση «ἐπιχειρήματα»
κῆς ταυτότητας. τοῦ τύπου: «ἡ Ἑλλάδα εἶναι πολύ
• «Ἐκτός πραγματικότητας» μικρή καί ἀδύναμη», «κάπου πρέπει
῾Ωστόσο, ἐκτός ἀπό αὐτή τήν νά ἀνήκουμε», «πρέπει νά εἴμαστε μέ
ἐθνομηδενιστική λογική, ὑπάρχει καί τούς ἰσχυρούς» καί ὅλα τά συναφῆ.
μιά ἄλλη. Πιθανῶς, πιό ἐπικίνδυνη καί Ἄρα καί γιά τή Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν

Ἡ Παρακαταθήκη παρακαλεῖ γιά τή συνδρομή σας


Γιά τήν ἀποστολή τῆς συνδρομῆς σας (ἐσωτερικοῦ 10 €, ἐξωτερικοῦ 30 € καί Κύ-
πρου 15 €) μπορεῖτε νά χρησιμοποιήσετε τήν ἔνθετη ταχυπληρωμή (ἐμπεριέχεται σέ δύο
τεύχη τῆς Παρακαταθήκης ἐτησίως), ἡ ὁποία ἔχει χαμηλότερο ταχυδρομικό τέλος ἀπό
τίς ἄλλες ταχυδρομικές ἐπιταγές ἤ νά καταθέσετε χρήματα σέ ἕναν ἀπό τούς κατωτέρω
δύο τραπεζικούς λογαριασμούς, ἀναγράφοντας καθαρά τό ὀνοματεπώνυμό σας, ἔτσι
ὅπως ἀναφέρεται στήν ἐτικέτα τοῦ περιοδικοῦ, πού λαμβάνετε.
Ἐθνική Τράπεζα: 421/614374-15, ΙΒΑΝ GR 4901104210000042161437415 (BIC) ETHNGRAA καί
Alpha Τράπεζα: 815-002101-039454, IBAN GR 34 0140 8150 8150 0210 1039 454 BIC .. CR BA GR AA
Γράφετε καθαρά τά στοιχεῖα σας
Ἐάν στείλατε μία φορά στή διάρκεια τοῦ ἔτους τή συνδρομή σας στήν Παρακαταθή-
κη, ἀγνοῆστε τήν ταχυπληρωμή, πού θά βρεῖτε γιά δεύτερη φορά ἐντός τοῦ περιοδικοῦ.
Ἡ ἀποστολή τῶν ἀποδείξεων σέ ὅσους ἔστειλαν συνδρομή γίνεται δύο φορές τό χρόνο.
Παρακαλοῦμε στό ἔντυπο τῆς ταχυπληρωμῆς νά γράφετε καθαρά στή θέση «Ἀπο-
στολέας» τά στοιχεῖα σας, ἔτσι ὅπως ἀναγράφονται στήν ἐτικέτα τῆς Παρακαταθήκης,
πού λαμβάνετε. Ἐάν ἄλλα στοιχεῖα ἀναγράφουμε ἐμεῖς στήν ἐτικέτα στόν φάκελο τῆς
Παρακαταθήκης καί ἄλλα ἐσεῖς στήν ταχυπληρωμή, πού μᾶς στέλνετε, δημιουργεῖται
πρόβλημα. Παρακαλοῦμε ἐπίσης νά γράφετε τό τηλέφωνό σας.

22
NOEMBPIOC - ¢EKEMBPIOC 2018
καλῶς κάναμε καί τήν ὑπογράψαμε, Βέβαια, εἶναι γεγονός ὅτι ἡ Ἑλλάδα
ἀφοῦ ἔτσι μᾶς ζητήθηκε ἀπό τούς ἰσχυ- ἀπέχει πολύ ἀπό τό νά εἶναι πλήρως
ρούς πάτρωνές μας καί δέν θά μπορού- ἀνεξάρτητο κράτος καί ὄντως τά τε-
σαμε νά κάνουμε ἀλλιῶς. λευταῖα χρόνια ὑπέστη ἀκρωτηριασμό
Ἐν συνεχείᾳ, ἔχουμε ἕναν μηδε- τῆς –ἔτσι κι ἀλλιῶς– ἀναιμικῆς ἐθνικῆς
νιστικά ἡττοπαθῆ ἐθνομηδενισμό, ὁ της κυριαρχίας. Ὅμως, ἔχει ὑποστεῖ
ὁποῖος συμπυκνώνεται στήν ἀντίληψη αὐτό ἀκριβῶς. Ἀκρωτηριασμό καί ὄχι
ὅτι φυσικά καί δέν θά μπορούσαμε νά πλήρη ἀπώλεια τῆς ἐθνικῆς της κυ-
ποῦμε ὄχι στή Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ριαρχίας, ὅπως ὑποστηρίζει αὐτή ἡ
ἀφοῦ «εἴμαστε κατακτημένοι». Γιά νά ἄποψη. Καί τό χαμένο αὐτό κομμάτι
τεκμηριωθεῖ δέ ὅτι αὐτή ἦταν μία ἀνα- πρέπει νά τό ξανακερδίσει καί ὄχι νά
πόφευκτη ἐπιλογή, προβάλλονται οἱ «βολευτεῖ» μέ τήν ἀπώλειά του. Καί
ἀντιλήψεις περί μνημονίων, ἐποπτείας, αὐτό μπορεῖ νά γίνει βῆμα-βῆμα.
ὑπαγωγῆς σέ γεωπολιτικές δομές τῆς (συνεχίζεται)
Δύσης κ.λπ.


 AN T A ¶ O K PI C EIC ¢ H M O CIO ° P A º ø N 
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ 20ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Ἰδού τό κράτος τῆς βίας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ὁ ἀπολογισμός τῶν τραυματιῶν.


τοῦ κ. Ἰωάννη Ἀμπατζόγλου, Ἀκτινοφυσικοῦ, Δρ. Ἰατρικῆς
Γιά μία ἀκόμη φορά, ὅπως καί στό κράτος τῆς προβοκάτσιας, τῆς βίας καί
συλλαλητήριο στή ΔΕΘ στήν Θεσσαλο- τῶν χημικῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. [...]
νίκη (8 Σεπτεμβρίου 2018), ἐπαναλήφθη- Εὐτυχῶς ὑπῆρξε σωστή προετοιμασία
κε ἡ ἴδια ἱστορία μέ τήν ὁμάδα τῶν 50 ἀπό πλευρᾶς διοργανωτῶν καί δέν θρη-
ἀτόμων/παρακρατικῶν/προβοκατόρων, νήσαμε θύματα. [...]
οἱ ὁποῖοι κινούμενοι ἀνεξάρτητα ἀπό τό Ἡ λίστα μέ τούς τραυματίες καί ἡ
συλλαλητήριο καί ὡς ξένο σῶμα πρός σοβαρότητα τῶν περιστατικῶν πού περιέ-
αὐτό, ἐπιτέθηκαν χωρίς λόγο στά ΜΑΤ, θαλψαν τά ἀσθενοφόρα καί διακομίστηκαν
πού ἦταν παρατεταγμένα στήν Βουλή, μέ στά νοσοκομεῖα δέν θυμίζουν ἀπολογισμό
ἀποτέλεσμα νά ἀρχίσει ἡ ρίψη χημικῶν ἀπό τήν λήξη ἑνός συλλαλητηρίου ἀλλά
στήν πλατεία Συντάγματος. πολεμικό ἀνακοινωθέν!
Ποιός ἐλέγχει αὐτή τήν ὁμάδα καί Συγκεκριμένα:
ποιός ὠφελεῖται ἀπό τήν διάλυση αὐτῶν 1) Ἀπό τά ἰδιωτικά ἀσθενοφόρα.
τῶν συλλαλητηρίων εἶναι ἡλίου φαεινό- Καταγράφηκαν 44 τραυματίες.
τερον. Εἶναι ξεκάθαρο ὅτι ἡ δράση της 2) Ἀπό τά ἀσθενοφόρα τοῦ ΕΚΑΒ.
ἐξυπηρετεῖ τήν κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Καταγράφηκαν δεκάδες περιστατικά
Μέ αὐτόν τόν τρόπο τό μεγαλειῶδες μέ ἀναπνευστικά προβλήματα στά ὁποῖα
συλλαλητήριο τῶν Ἀθηνῶν, μεγαλύτερο χορηγήθηκε ὀξυγόνο.
ἀπό ὅλα τά προηγούμενα, τό ἔληξε τό

23
AP. 123

Μηνυτήρια ἀναφορά ἀπό τόν Ἰατρικό Σύλλογο Ἀθηνῶν γιά τά χημικά

Ὁ πρόεδρος τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου οχή. Καθώς ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι ἡ χρήση
Ἀθηνῶν (Ι.Σ.Α.) Γ. Πατούλης ἐπισήμανε τά τους, σέ μικροπεριβάλλοντα, προκαλεῖ τή
ἑξῆς: «Καταγγέλλουμε τό ἀντιδημοκρατικό συσσώρευση τοξικῶν χημικῶν ἑνώσεων σέ
καί ἐπικίνδυνο αὐτό μέσο καταστολῆς ἑνός ἐπίπεδα ἱκανά νά ἐπιφέρουν συμπτώματα
εἰρηνικοῦ συλλαλητηρίου γιά τά ἐθνικά στούς κατοίκους τῆς περιοχῆς γιά μακρό
μας συμφέροντα πού βάναυσα καταπα- χρονικό διάστημα. Ζητοῦμε νά ἀποδο-
τοῦνται. Ἡ χρήση τῶν χημικῶν οὐσιῶν, θοῦν εὐθύνες σέ ὅσους ἐπέλεξαν τό
ἔθεσε σέ κίνδυνο τή ζωή ἀκόμα καί βάναυσο αὐτό τρόπο, γιά νά φιμωθεῖ
παιδιῶν ἐνῶ πέρα ἀπό τίς ἄμεσες βλάβες ἡ φωνή τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων
στήν ὑγεία, ἔχει ἐπιπτώσεις στό σύνολο συμπολιτῶν μας, πού συμμετεῖχαν στό
τοῦ πληθυσμοῦ πού διαμένει στήν περι- συλλαλητήριο».

vvv

«Βόμβα» Politico γιά Ἀ. Τσίπρα:


«Μέ τή Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ῾῾ξεπληρώνει᾽᾽ τούς Εὐρωπαίους γιά τό 2015»
Διαβάζουμε στό διαδίκτυο (averoph. γίνεται ρητή ἀναφορά στίς ἐπισκέψεις
wordpress.com. 29.1.2019. Πηγή: Crash- ξένων πρωθυπουργῶν καί τῆς Γερμανίδας
online): καγκελαρίου στίς δύο πρωτεύουσες μέ
Μιά συγκλονιστική ἀποκάλυψη κάνει σκοπό νά πείσουν τήν ἑλληνική καί τήν
σήμερα τό περιοδικό Politico ἐπισημαίνο- σκοπιανή κυβέρνηση γιά τήν ἀναγκαιότητα
ντας ὅτι ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν καί ἡ τῆς συμφωνίας.
λύση τοῦ Σκοπιανοῦ εἶναι τό «γραμμάτιο» Ἐπικαλούμενο μή κατανομαζόμενους
πού πληρώνει ὁ Ἀλέξης Τσίπρας στούς ἀξιωματούχους, τό Politico ἀναφέρει ὅτι
Εὐρωπαίους γιά τή διάσωση τῆς Ἑλλάδας τό 2015 ὁ πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐ-
ἀπό τή χρεοκοπία τοῦ 2015! πιτροπῆς Ζάν Κλόντ Γιούνκερ εἶπε στόν
Στήν ἀποκαλυπτική στήλη τοῦ Politico Ἕλληνα πρωθυπουργό Ἀλέξη Τσίπρα ὅτι
«Brussels Playbook» περιγράφεται τό πα- «θά ἔχει τήν εὐκαιρία μιά μέρα νά ξε-
ρασκήνιο τῶν τελευταίων μηνῶν στό Σκο- πληρώσει γιά ἕνα ἀκόμη σχέδιο διάσω-
πιανό μεταξύ Ἀθήνας καί Σκοπίων καί σης πού τότε ἦταν στά σκαριά».

vvv

Στόχος τρομοκρατῶν ἡ Ἐκκλησία γιά τό Μακεδονικό


Μεταφέρουμε ἀπό τό estianews, ἄγνωστες πτυχές τῆς «ἀντιεξουσιαστικῆς
20.12.2018: δράσης» στήν Ἑλλάδα: Μέ τό πρῶτο ἀπε-
Οἱ συνιστῶσες τοῦ νέου ἐξτρεμι- κάλυψε ὅτι ἐκτός ἀπό μέσα ἐνημερώσεως
σμοῦ βάζουν βόμβες σέ ναούς. στό στόχαστρο τῆς ἐγχωρίου τρομοκρατίας
Τήν ἑπομένη τοῦ τρομοκρατικοῦ κτυ- ἔχουν τεθεῖ καί οἱ λατρευτικοί χῶροι τῆς
πήματος στόν ΣΚΑΙ, ἡ «Ἑστία» μέ ἀλλε- Ὀρθόδοξης Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας.
πάλληλα πρωτοσέλιδά της ἀνέδειξε δύο Ἔκθεσις τῆς Γενικῆς Γραμματείας

24
NOEMBPIOC - ¢EKEMBPIOC 2018
Θρησκευμάτων πού ἐδόθη στήν δημο- τῆς δράσεως στό Μακεδονικό καί στήν
σιότητα ἐκεῖνες τίς μέρες ἀλλά «πέρασε» διεξαγωγή τῶν συλλαλητηρίων. Ὅσο
ἀσχολίαστη, κωδικοποίησε 537 ἐπιθέσεις καί ἄν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος προ-
κατά ἐκκλησιῶν σέ ὁλόκληρη τήν Ἐπι- σπάθησε νά κρατήσει χαμηλούς τόνους,
κράτεια. Μεταξύ αὐτῶν περιελαμβάνοντο γιά νά διευκολύνει ἔν τινι μέτρῳ τήν κυ-
καί ἐπιθέσεις μέ ἐκρηκτικούς μηχανι- βέρνηση στό Μακεδονικό, σειρά ἀπό Μη-
σμούς σέ ἐκκλησίες τοῦ Λεκανοπεδίου, τροπόλεις καί Μητροπολῖτες ἀρνήθηκαν
τῆς Ἠπείρου καί τῆς Μακεδονίας (Μονή νά τόν παρακολουθήσουν στήν πορεία
Βλατάδων), οἱ ὁποῖες ὅμως, πέραν τῆς πρός τόν «ρεαλισμό». Πρωταγωνίστησαν,
καταγραφῆς τους στήν ἐπίσημη Ἔκθεση ἔτσι, στά ὀγκώδη συλλαλητήρια τῆς Μα-
τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, δέν κατεγρά- κεδονίας καί τῶν Ἀθηνῶν.
φησαν ἤ ἀξιολογήθηκαν ἀπό τόν Τύπο Ἡ «Ἑστία» διατυπώνει σήμερα τήν
παρά μόνο σέ μονόστηλα. ἐκτίμηση, μέ ἀφορμή καί τήν χθεσινή ἐπί-
Ἰδιαίτερη ἐντύπωση μᾶς εἶχε προ- θεση στό Κολωνάκι, πώς ἡ βόμβα στόν
καλέσει μάλιστα, καί τό ἐπισημάναμε, Ἅγιο Διονύσιο ἀποτελεῖ μήνυμα γιά
ὅτι, πλήν τῶν ἐκρηκτικῶν μηχανισμῶν, τήν Ἐκκλησία ἐν ὄψει τοῦ τελικοῦ γύ-
κουκουλοφόροι εἶχαν εἰσβάλει σέ ναούς ρου τοῦ Μακεδονικοῦ. Τέλη Ἰανουαρίου,
καί ἔκλεψαν εἰκόνες, καί σκεύη τοῦ 18ου ἀρχές Φεβρουαρίου, λογικά θά εἰσαχθεῖ
αἰῶνος, τά ὁποῖα εἶναι ἀλληλένδετα μέ πρός κύρωση στήν Βουλή ἡ Συμφωνία τῶν
τήν ἱστορική πορεία τοῦ Ἔθνους. Σέ ἄλλο Πρεσπῶν. Καί αὐτό εἶναι ἕνα γεγονός πού
πρωτοσέλιδο δημοσίευμα, ἐπίσης, ἀναδεί- θά κινητοποιήσει ἐκ νέου τήν Ἐκκλησία
ξαμε τό ἐνδεχόμενο ἡ ἐπίθεσις κατά τοῦ καί τούς κατά τόπους Μητροπολῖτες.
ΣΚΑΙ ἀλλά καί ἄλλες πού προηγήθηκαν, Τό δεύτερο πού θέλουμε νά ἐπιση-
χαμηλοτέρας ἐντάσεως, νά ἐντάσσονται μάνουμε εἶναι ὅτι οἱ νέες συνιστῶσες τῆς
σέ ἕνα γενικώτερο προπαρασκευαστικό τρομοκρατίας θέλουν αἷμα! Στήν ἐπίθεση
στάδιο γιά τήν διεξαγωγή ἀντάρτικου κατά τοῦ ΣΚΑΙ ἔκαναν ἐπίδειξη ἰσχύος,
πόλεων. Κατά τήν διακυβέρνηση τῆς ΝΔ τηλεφωνώντας ἀπό φανερό πακιστανικό
ἐννοεῖται. Καί γιά νά μήν ὑπάρξει ὑπό- τηλέφωνο. Τό μήνυμα ἦταν «δέν φοβόμα-
νοια «μεροληψίας» ἔναντι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, στε τήν σύλληψη». Στήν ἐπίθεση κατά
ἡ δρᾶσις ἀρχίζει μέ χαμηλά κτυπήματα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ
ἐπί τῆς δικῆς του διακυβερνήσεως χωρίς Ἀρεοπαγίτου δέν εἰδοποίησαν κἄν γιά τόν
θύματα μέχρι στιγμῆς. ἐκρηκτικό μηχανισμό. Εἶναι νέα τακτική
Δυστυχῶς, χθές γνωρίσαμε πικρή δι- μίας ἐκ τῶν συνιστωσῶν, ὅπως ἐκτιμοῦν
καίωση γιά τήν ἐπιλογή μας νά κοιτάξουμε ἁρμόδιες πηγές. Ρίσκαραν, δηλαδή, τό
τό δάσος τήν ὥρα πού ὅλοι κοιτοῦσαν ἐνδεχόμενο νά ὑπάρξει ἀνθρώπινο θῦμα.
τό δένδρο. Ἡ ἐπίθεσις μέ ἐκρηκτικό Καί πράγματι, οἱ συνέπειες τῆς πράξεώς
μηχανισμό στήν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου τους θά εἶναι μόνιμες: ὁ ἀστυνομικός, στά
Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου στό Κο- χέρια τοῦ ὁποίου ἔσκασε ὁ μηχανισμός,
λωνάκι ἀποδεικνύει δύο πράγματα. θά ζήσει μέν ἀλλά χωρίς ἀκοή, ἐνῶ πα-
Τό πρῶτον εἶναι ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι λεύει γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς βλάβης
πλέον κατά τρόπο ἐκκωφαντικό στόχος πού προεκλήθη στό μάτι του.
τρομοκρατῶν. Καί εἶναι στόχος τρομο-
κρατῶν –κατά τήν ἐκτίμησή μας– λόγῳ

25
AP. 123

Συγχαρητήρια στούς Ἁγίους Ἀρχιερεῖς


Πολλοί Ἀρχιερεῖς ἐξέδωσαν Ἐγκλυ- τῆς Ἱεραρχίας, νά μήν προχωρήσει ἡ Βουλή
κλίους, ὅπου συνιστοῦσαν νά μετάσχει στήν κύρωση τῆς προδοτικῆς Συμφωνίας!
ὁ πιστός λαός στό μεγάλο Συλλαλητήριο Αὐτό εἶχαν ζητήσει στή θαρραλέα ἐπιστο-
τῆς 20.1.2019 στήν Πλατεία Συντάγματος λή τους τῆς 19.12.2018 οἱ 22 Μητροπολί-
στήν Ἀθήνα. Δέν ἀναφέρουμε ὀνόματα, τες τῆς Μακεδονίας. Δυστυχῶς δέν ἔγινε.
γιά νά μήν ἀδικήσουμε μερικούς. Κάποιοι Πόσο ἐπίσης σημαντικό σημειολογικά
ἀπό αὐτούς παρέστησαν στό Συλλαλη- θά ἦταν νά πάει σύσσωμη ἡ Ἱερά Σύ-
τήριο. Εὖγε. νοδος (ἔστω ἡ μικρή) στόν Πρόεδρο τῆς
Πόσο ὅμως πιό ἀποτελεσματικό θά Δημοκρατίας καί νά τοῦ ζητήσει νά μήν
ἦταν ἕνα ξεκάθαρο κείμενο τῆς Συνόδου ὑπογράψει τήν προδοσία.

vvv

«Ἄν οἱ σημερινοί ἡγέτες δέν εἶναι ἄξιοι νά ὑπερασπισθοῦν τήν ἱστορία μας...
ἔρχεται ἡ δική μας γενιά»
Ἐπιστολή Μαθητῶν γιά τή Μακεδονία μας
Μεταφέρουμε ἀπό τό περιοδικό ὁ Σω- καί ὅλων τῶν συμμαθητῶν του ἐκθέτει
τήρ (τ. 2190, 1.1.2019, σ. 14): Ρίγη συγκινή- τούς λόγους, γιά τούς ὁποίους καί τό δικό
σεως μᾶς κατέκλυσαν καί παλμός ἐθνικῆς τους Λύκειο στηρίζει τόν ἐθνικό ἀγώνα
ζωῆς δόνησε τά στήθη μας μέ τήν κοινή ἐναντίον τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν:
ἀπόφαση πολλῶν μαθητικῶν συμβουλί- «Ἑλληνίδες καί Ἕλληνες (...)
ων τῶν σχολείων (Γυμνασίων-Λυκείων) Ἐμεῖς, οἱ μαθητές τῶν σχολείων τῆς
τῆς χώρας μας νά προβοῦν σέ καταλή- Βόρειας Ἑλλάδας, γνωρίζουμε ἱστορία. Οἱ
ψεις τῶν σχολικῶν τους κτιρίων καθώς περισσότεροι ἔχουμε ἐπισκεφθεῖ τή Βερ-
καί σέ κινητοποιήσεις γιά τό θέμα τῆς γίνα. Τιμοῦμε τή θυσία τοῦ Παύλου Μελᾶ.
Μακεδονίας ἐνάντια στήν προδοτική καί Ἀγαποῦμε τήν πατρίδα μας, γιατί ἔτσι μᾶς
ἐθνομειοδοτική συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. ἔμαθαν οἱ γονεῖς μας καί οἱ δάσκαλοί μας.
Τά παιδιά μας ἔγραψαν ἱστορία μέ τήν Ἄν νομίζετε ὅτι θά μᾶς τρομάξουν ἡ τα-
πράξη τους αὐτή καί δίδαξαν ἱστορία σέ μπέλα τοῦ «φασίστα» (σ.σ. ἀπευθύνεται
ὅλους μας· προπαντός στήν πολιτική ἡ- σέ μέλη Κινήματος πού χαρακτήρισε ἔτσι
γεσία αὐτοῦ τοῦ τόπου, πού μαζί μέ τήν τά ἀγωνιζόμενα παιδιά), τότε εἶστε γελα-
ἄλλη διαφθορά πωλεῖ καί τά τίμια καί σμένοι. Σέ ἀντίθεση μέ ἐσᾶς, ἐμεῖς ἔχουμε
ὅσια τῆς φυλῆς μας. ἰδανικά καί ἀξίες πού λάμπουν σάν τό
Ὡς δεῖγμα τοῦ ψυχικοῦ τόνου τῶν κρύσταλλο. Δέν ἔχουμε καμία ἀμφιβολία
παιδιῶν μας, πού ἐπικράτησε τίς τελευ- ὅτι ἀγωνιζόμαστε τόν ἀγώνα τόν καλό».
ταῖες ἡμέρες τοῦ Νοεμβρίου στά σχολεῖα Ἀπευθυνόμενος ἔπειτα σέ ὅλο τόν
τῆς πατρίδος μας, θά παραθέσουμε μικρό ἑλληνικό λαό λέει: «Νά ἀνησυχούσατε, ἄν
μέρος τῆς ἀνοιχτῆς ἐπιστολῆς προέδρου τό πιό ζωντανό κύτταρο τῆς κοινωνίας
δεκαπενταμελοῦς μαθητικοῦ συμβουλίου μας λούφαζε, βλέποντας τούς πολιτικούς
ἑνός Λυκείου τῆς Θεσσαλονίκης, στήν τοῦ τόπου νά ξεπουλοῦν τήν ἱστορία
ὁποία ὁ νέος αὐτός λεβέντης ἐκ μέρους του. Τώρα μήν ἀνησυχεῖτε! Εἴμαστε ἐδῶ.

26
NOEMBPIOC - ¢EKEMBPIOC 2018

Καί εἴμαστε χιλιάδες. Κι ἄν οἱ σημερινοί μα τῆς Μακεδονίας μας, ἔρχεται ἡ δικιά


ἡγέτες δέν εἶναι ἄξιοι νά ὑπερασπισθοῦν μας γενιά. Κι ἀπό τή δικιά μας γενιά θά
τήν ἱστορία μας, κι ἄν στίς ἀρχές τοῦ ἑ- ἀναδειχθοῦν ἡγέτες ἄξιοι, γιά νά πάρουν
πόμενου ἔτους ξεπουλήσουν τό ἱερό ὄνο- πίσω ὅσα ἐσεῖς ξεπουλήσατε».

vvv

Εἰσαγγελικές διώξεις γιά καταλήψεις σχολείων γιά τή Μακεδονία


Δέν ἔχει ὅρια ἡ ὑποκρισία τῆς ἀρι- ΖΑ καλές καί κακές καταλήψεις. Καλές
στερᾶς: Τόσα χρόνια ὑπέθαλπαν καταλή- εἶναι αὐτές πού ἔκαμνε ὡς μαθητής ὁ νῦν
ψεις σχολείων μέ ἀστεῖα καί πολιτικοποι- πρωθυπουργός, ἐνῶ κακές αὐτές πού κά-
ημένα αἰτήματα καί τώρα στίς καταλήψεις νουν τώρα τά παιδιά γιά τή Μακεδονία.
γιά τήν Μακεδονία κινοῦν εἰσαγγελικές Ἐπίσης ὑπάρχει, σύμφωνα μέ τούς ἴδιους,
διώξεις. Ὑπάρχουν λοιπόν γιά τόν ΣΥΡΙ- καλή καί κακή βία.
vvv

Ἀφαιρεῖται ἀπό τήν ὕλη τῆς Ἱστορίας ὁ Μακεδονικός Ἀγώνας καί ὁ Παῦλος Μελᾶς
Ἤδη τίς συνέπειες τῆς προδοτικῆς δικήσεις τῶν Σκοπιανῶν γιά τήν ὕπαρξη
Συμφωνίας τίς βρίσκουμε μπροστά μας. Μέ δῆθεν μειονότητας στήν Ἑλλάδα.
ἐγκύκλιο τοῦ ὑπουργείου πρώην Ἐθνικῆς Μέ τήν προδοτική Συμφωνία ἄνοιξαν
Παιδείας ἀφαιρεῖται ἀπό τή διδακτέα ὕλη τὸν ἀσκὸ τοῦ Αἰόλου. Ἐμεῖς ὅμως «Γερά
Ἱστορίας ὁ Μακεδονικός Ἀγώνας «γιά νά στά χνάρια τοῦ Μελᾶ». «Δέν ὑποχωροῦμε
ἐλαφρυνθεῖ ἡ τσάντα τοῦ μαθητῆ...»(!) ἄν δέν δικαιωθοῦμε». Καί μήν ξεχνοῦμε
Ἐπίσης: Στό Πολεμικό Μουσεῖο θά τήν πρόρρηση τοῦ ἁγίου Παϊσίου, ὅτι
πραγματοποιοῦνταν λίγες ἡμέρες μετά τά Σκόπια θά διαλυθοῦν «...γιατί εἶναι
τήν προδοσία τῆς 25.1.2019 ἐκδήλωση γιά σάν ἕνα σπίτι χτισμένο μέ φαρσαλινούς
τή Μακεδονία, πού διοργάνωναν ἑνώσεις χαλβάδες»!
ἀποστράτων. Τήν ἐκτίμηση ὅτι ἐπίκειται ἡ διάλυ-
Τήν παραμονή τούς εἰδοποίησαν ὅτι ση τοῦ κρατιδίου τῶν Σκοπίων ἔρχονται
ἡ αἴθουσα δέν θά τούς δοθεῖ. τώρα νά ὑποστηρίξουν καί σύγχρονες
Αὐτά, λοιπόν, καί ἄλλα πολλά. Κυρίως γεωπολιτικές ἀναλύσεις.
ὅμως θά βροῦμε μπροστά μας τίς διεκ-
vvv

Προσευχή, μετάνοια, νηστεία καί ἀγρυπνίες γιά τή Μακεδονία μας

Στό διαδίκτυο κυκλοφορεῖ μιά ἀξιέ- Αὐτό ἰσχύει ἀκόμη περισσότερο μετά
παινη πρωτοβουλία πιστῶν τέκνων τῆς τήν ἐπικύρωση τῆς προδοτικῆς «Συμφω-
Ἐκκλησίας, πού παρακαλοῦν νά ἐπιστρα- νίας τῶν Πρεσπῶν» ἀπό τήν ἑλληνική
τεύσουμε τά πνευματικά μας ὅπλα (προ- Βουλή στίς 25 Ἰανουαρίου 2019.
σευχή, μετάνοια, νηστεία καί ἀγρυπνίες) Τό κείμενο, πού βρήκαμε στό διαδί-
γιά νά εὐωδοθεῖ ὁ καλός ἀγώνας μας γιά κτυο μέ τίτλο «Φωνή ἀγωνίας Κλήρου καί
τή Μακεδονία. Λαοῦ γιά τήν ἁγιοτόκο καί αἱματοβαμμέ-

27
AP. 123
νη Μακεδονία μας» (22.1.2019) καταλήγει 3ον. Νά γίνει ὁλονυκτία κατά τήν τρίτη
ὡς ἑξῆς: «Γονυπετεῖς παρακαλοῦμε τούς ἡμέρα τῆς νηστείας σέ ὅλα τά μοναστήρια
σεπτούς μας Ἱεράρχες, νά ἀποφασίσουν, τῆς Πατρίδας μας καί σέ ὅλες τίς πόλεις
σήμερα κιόλας, τρία ἁπλά πράγματα: καί τά χωριά, ὅπου κατοικοῦν Ἕλληνες
1ον. Νά κηρύξουν τριήμερη αὐστηρή Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.
νηστεία σέ ὁλόκληρη τήν Ἑλληνική ἐπι- Σέ αὐτές τίς δύσκολες καί κρίσιμες
κράτεια. ἱστορικές στιγμές πού διερχόμαστε, ποιός
2ον. Νά παρακινήσουν τόν Ὀρθόδοξο Ἕλληνας Ὀρθόδοξος Χριστιανός μπορεῖ
Ἑλληνικό Λαό, νά πάει μέσα στό τριήμερο νά κοιμᾶται ἥσυχος;»
γιά ἐξομολόγηση.


 E I ¢HC EIC & CX O § IA πο. Ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο συνεκροτήθη
Ἐπαίσχυντη Συμφωνία Τσίπρα-Ἀρ- Ἐπιτροπή γιά νά συζητήσει τό θέμα μέ
χιεπισκόπου γιά νά βγοῦν οἱ δέκα τήν Πολιτεία.
χιλιάδες κληρικοί ἀπό τό Δημόσιο. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή καί πα-
Ἐκτός ἀπό τήν προδοτική «Συμφωνία ρακολούθηση τοῦ θέματος ἀπό κοντά γιά
τῶν Πρεσπῶν», στίς 6 Νοεμβρίου 2018 νά μή μπεῖ «ἀπό τό παράθυρο» ὅ,τι
ἔσκασε καί ἄλλη ἐπαίσχυντη συμφωνία βγῆκε «ἀπό τήν πόρτα». Ἔτσι ἔγινε καί
μεταξύ Τσίπρα καί Ἀρχιεπισκόπου Ἱερω- μέ τό νέο ἀπαράδεκτο μάθημα τῶν Θρη-
νύμου αὐτή τή φορά, μέ τήν ὁποία πε- σκευτικῶν. Ἡ Ἱεραρχία πῆρε κατ᾽ ἀρχήν
τιοῦνται ἀπό τό Δημόσιο δέκα χιλιάδες σωστές ἀποφάσεις ἀλλά μέσα ἀπό ἐπι-
κληρικοί! τροπές καί «μυστική διπλωματία» τελικῶς
Μετά τόν δικαιολογημένο σάλο, πού ἔγινε τό ἀντίθετο!
δημιουργήθηκε, συνεκλήθη ἐκτάκτως ἡ Υ.Γ. 1) Στό προηγούμενο τεῦχος τῆς
Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Π» (τ. 122, σσ. 2-5) δημοσιεύσαμε Ἀνα-
καί ἐξέφρασε σχεδόν ὁμοφώνως τήν κοινωθέν τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Κρήτης γιά
πλήρη ἀντίθεσή της στή συμφωνία. Ὁ τό θέμα τῆς μελετωμένης ἀναθεωρήσεως
Ἀρχιεπίσκοπος βρέθηκε πολύ ἐκτεθειμένος τοῦ Συντάγματος καί τῆς ἐπαχθοῦς γιά
ἔναντι τῆς Ἱεραρχίας. Τοῦ ἐπετέθησαν μέ τήν Ἐκκλησία Συμφωνίας Τσίπρα-Ἀρχι-
δριμύτητα ἀκόμη καί «δικοί του ἄνθρω- επισκόπου Ἱερωνύμου.
ποι», ὅπως ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας 2) Σέ ἕνα ἐνδιαφέρον ἄρθρο του μέ
κ. Χρυσόστομος (Σαββᾶτος). Παρόμοια τίτλο «Ὁ ὀρθόδοξος κλῆρος: Τό ἑπόμε-
ἀντίθεση στή συμφωνία ἐξέφρασε ἡ Ἱε- νο θύμα τῶν ἐκκλησιομάχων, μετά τά
ρά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Κρήτης καί Ὀρθόδοξα Θρησκευτικά», μέ ἡμερομηνία
τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ὅπως καί 27.11.2018, ὁ καθηγητής τῆς Θεολογικῆς
ὁ «Ἱερός Σύνδεσμος Κληρικῶν Ἑλλάδος» Σχολῆς Α.Π.Θ. καί Πρόεδρος τῆς Π.Ε.Θ.
(Ι.Σ.Κ.Ε.) καί ὁ ἀντίστοιχος Σύνδεσμος κ. Ἡρακλῆς Ρεράκης ἐπισημαίνει μεταξύ
τῆς Κρήτης. ἄλλων καί τά ἑξῆς: «Ἡ δίωξη ἐναντίον
Ἡ κυβέρνηση ὅμως ἐμμένει στήν τῶν κληρικῶν δέν συνιστᾶ μιά ἁπλή μι-
ἀπόφαση-συμφωνία μέ τόν Ἀρχιεπίσκο- σθολογικοῦ μόνον περιεχομένου ἀποπο-

28
NOEMBPIOC - ¢EKEMBPIOC 2018
μπή τῶν κληρικῶν ἀπό τήν ἑνιαία ἀρχή βάσει τοῦ ὁποίου προσπαθοῦν οἱ εἰση-
πληρωμῶν τοῦ δημοσίου, ἀλλά ἕνα ἀκόμη γητές αὐτῆς τῆς τακτικῆς νά ὁδηγήσουν
στάδιο τοῦ σχεδίου ἐπιβολῆς τῆς οὐ- τίς κοινωνίες σέ πλήρη ἀποδόµηση κάθε
δετεροθρησκείας, πού μεθοδεύεται ἀπό εἴδους συλλογικῆς ταυτότητας (ἐθνι-
τήν ἡγεμονεύουσα πολιτεία». κῆς, ἱστορικῆς, θρησκευτικῆς, τελευταῖα
καί ἔµφυλης).
vvv • Ἡ ἀποθέωση τοῦ ἄκρατου ἀτοµι-
κοῦ δικαιωµατισµοῦ στίς διάφορες ἐκ-
59ο Παιδαγωγικό Συνέδριο φάνσεις του ἔχει ὡς ἀρνητική συνέπεια
«Μεγάλου Βασιλείου» µεταξύ τῶν ἄλλων καί τήν ἐπιβολή τῶν
Πραγματοποιήθηκε μέ ἐπιτυχία τήν δικαιωµάτων τῶν αὐτοπροσδιοριζόµενων
Παρασκευή 4 Ἰανουαρίου 2019 στό Συ- ἤ µή ὡς µειονοτήτων εἰς βάρος τῆς πλει-
νεδριακό Κέντρο «Διακονία» στήν Πυλαία ονότητας. Παράλληλα ἡ πρόσαψη τοῦ
Θεσσαλονίκης τό 59ο Παιδαγωγικό Συ- χαρακτηρισµοῦ ὡς ρατσιστῆ σέ ὅποιον
νέδριο τοῦ Τομέως Ἐπιστημόνων «Μέγας ἀντιτίθεται στήν κατάλυση αἰωνίων ἀξιῶν
Βασίλειος» μέ θέμα: «Ἀνθρώπινα δικαιώ- καί σταθερῶν τείνει νά δηµιουργήσει κλίµα
ματα. Καπήλευση καί διασφάλιση». ἐκφοβισµοῦ. Ἔχουµε νά κάνουµε µέ µιά
Οἱ εἰσηγητές καί τά ἀντίστοιχα θέ- νέα µορφή ὁλοκληρωτισµοῦ.
ματα ἦσαν: • Τό Δίκαιο δέν τέθηκε γιά νά νοµιµο-
• Νομολογιακές συγκρούσεις γύρω ποιεῖ τά κακῶς κείµενα καί νά ὑπηρετεῖ
ἀπό τά ἀνθρώπινα δικαιώματα (κ. Γεώρ- τά πάθη τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά εἴτε γιά νά
γιος Ἰατροῦ, νομικός) τά προλαµβάνει µέ προληπτικές ἐπεµβά-
• Ὁριοθετώντας στίς συνειδήσεις τῶν σεις, εἴτε νά τά καταστέλλει µέ κυρωτικές
παιδιῶν τά ἀνθρώπινα δικαιώματα (κ. ρυθµίσεις. Τό κακό, τό ἀντικειµενικῶς
Μάριος Μιχαηλίδης, φιλόλογος) ἄδικο καί ἀνήθικο, δέν πρέπει ποτέ νά
• Ἀνθρώπινα δικαιώματα καί βιοηθικά ἐπευλογεῖται ἀπό τό ἐξ ἀντικειµένου Δί-
διλήμματα (Δρ. Γεώργιος Τσικόπουλος) καιο, διότι τότε τό Δίκαιο αὐτοαναιρεῖται.
• Ἐκκλησία καί ἀνθρώπινα δικαιώματα • Ὁ ἄκρατος ἀτοµικός δικαιωµατισµός
(Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καί ἡ διαστροφή τῶν ἐννοιῶν πού σχε-
καί Φαλήρου κ. Σεραφείμ) τίζονται µέ τά ἀνθρώπινα δικαιώµατα
δυστυχῶς ὑπηρετοῦνται τελευταῖα καί
ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ἀναπαράγονται καί στό χῶρο τῆς ἐκπαί-
• Στήν ἐποχή µας καταβάλλεται ἰδι- δευσης. Ἐδῶ ὅµως ἔχουν νά κάνουν µέ
αίτερη προσπάθεια, µέσῳ µάλιστα τῆς τήν παιδική καί ἐφηβική ψυχή, ἡ ὁποία
κατεξοχήν προβαλλόµενης «πολιτικῆς τώρα διαµορφώνει καί συνειδητοποιεῖ τήν
ὀρθότητας», νά ἐπιβληθεῖ στήν κοινή ταυτότητά της. Ἐπιτακτική συνεπῶς κα-
γνώµη µία νέα πυραµίδα ἀξιῶν, στήν ὁποία ταφαίνεται ἡ ἀνάγκη νά ἐγγραφοῦν στίς
ὁ δικαιωµατισµός σέ ἀτοµικό ἐπίπεδο θά συνειδήσεις τῶν νέων οἱ ὑγιεῖς παράµε-
κατέχει τήν κορυφή. Πίσω ἀπό λέξεις καί τροι τῶν ἐννοιῶν πού σχετίζονται µέ τά
ἔννοιες πλήρως ἀποδεκτές, ὅπως «δικαί- ἀνθρώπινα δικαιώµατα.
ωµα, ἐλευθερία, αὐτοδιάθεση, ἀνεκτική • Ἡ ἰσχυροποίηση τῆς ἰδιαίτερης
κοινωνία, σεβασµός στή διαφορετικότητα» ταυτότητας τοῦ ἐφήβου πραγµατώνεται
συχνά κρύβεται διαστροφικό περιεχόµενο, στή βάση τῆς ἠθικῆς ἀνάπτυξης καί τῆς

29
AP. 123
ἐνίσχυσης τῆς πνευµατικῆς αὐτονοµίας Ἐγκρίθηκε ἐπισήμως στό Μαρακές
του. Ἡ συγκρότηση ἐθνικῆς καί πολι- τοῦ Μαρόκου «τό Παγκόσμιο Σύμφωνο
τικῆς συνείδησης συνιστᾶ τό ὅπλο ἐνά- τοῦ ΟΗΕ γιά τήν Ἀσφαλῆ, Ὁμαλή καί
ντια στήν προπαγάνδα καί τήν ἰδεολογική Τακτική Μετανάστευση».
χειραγώγηση τῶν µαθητῶν. Σιγή ἰχθύος ἀπό τά μεγάλα Ἑλληνικά
• Πολλά εἶναι καί τά βιοηθικά δι- Μέσα Ἐνημέρωσης γιά ἕνα θέμα ὅπως τό
λήµµατα πού συνδέονται µέ τήν προ- παγκόσμιο σύμφωνο λαθρομετανάστευσης.
στασία τῶν ἀνθρώπινων δικαιωµάτων. Ἐν κρυπτῷ χωρίς νά ἐνημερώσει κανέ-
Αὐτά µποροῦν νά ἀναφέρονται τόσο στήν ναν ὁ Τσίπρας πάει νά τό ὑπογράψει. Τί
ἀρχή τῆς ζωῆς (ἔκτρωση, κλωνοποίηση, ὑπογράφει; Οὐσιαστικά τήν κατάργηση
ἐξωσωµατική γονιµοποίηση), ὅσο καί στό τῶν συνόρων!
τέλος της (εὐθανασία, µεταµόσχευση ὀρ- Τό περιεχόμενο αὐτοῦ τοῦ Συμφώνου
γάνων ἀπό ἐγκεφαλικά νεκρούς). Στή εἶναι οὐσιαστικά ἡ κατάργηση τοῦ «πα-
συνείδηση τῆς κοινωνίας συχνά δυστυχῶς ράνομου» γιά κάθε μεταναστευτική κίνη-
πρυτανεύει ἕνας ἀφελής ὠφελιµισµός, ση. Μέ τήν ὑπογραφή τοῦ Συμφώνου ἡ
πού συµβαδίζει µέ ἀπώλεια ἠθικῶν κάθε χώρα ἀναγνωρίζει τό δικαίωμα τοῦ
κριτηρίων. Μόνο µέ τόν σεβασµό στό καθενός στή μετακίνηση.
ἀνθρώπινο πρόσωπο ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ Ἔγκριση αὐτοῦ τοῦ «Συμφώνου» ἐπι-
καί µέ τήν ὑπακοή στόν αἰώνιο λόγο τοῦ βάλλει στίς χῶρες σεβασμό δικαιωμάτων
Θεοῦ θά µπορέσουµε νά προσεγγίσουµε τῶν μεταναστῶν καί καθιέρωση ἀπαι-
σωστά τά διλήµµατα αὐτά. τήσεών τους στή φροντίδα, στίς ὅποιες
• Ἡ ἀνθρωπολογική διδασκαλία κοινωνικές παροχές, στήν προστασία καί
τοῦ Χριστιανισµοῦ ἀπετέλεσε τό ἄριστο βέβαια στήν ἀπόδοση ὑπηκοότητας.
πλαίσιο, µέσα στό ὁποῖο ἐµφανίσθηκαν Πέραν τοῦ ὅτι ἕνα τέτοιο Σύμφωνο
γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία τῆς ἀν- νομιμοποιεῖ ἀπόλυτα τήν προτροπή γιά
θρωπότητος οἱ ἀρχές τῆς ἐλευθερίας, hijiria (μετακίνηση/μετανάστευση) πού
τῆς ἀδελφοσύνης καί τῆς ἰσότητος, τίς σύμφωνα μέ τό Κοράνι ἀποτελεῖ ἐντο-
ὁποῖες ἀργότερα σφετερίσθηκαν διάφορες λή τοῦ «Προφήτη» Μωάμεθ, ἀφαιρεῖ
κοινωνικές ἰδεολογίες καί ἐπαναστάσεις. ἀπό τά κυρίαρχα κράτη —παρά κάποιους
Μόνο ἄν δοῦµε τά ἀνθρώπινα δικαιώµατα ἰσχυρισμούς— τό δικαίωμα ἀνάπτυξης μιᾶς
ὡς ἀπόρροια τῆς σοφῆς καί ἐν ἐλευθε- ξεχωριστῆς μεταναστευτικῆς πολιτικῆς.
ρίᾳ καί ἀγάπῃ δηµιουργίας τοῦ Θεοῦ, θά Καί τό χειρότερο: Κάθε ἐπικριτικό σχό-
µπορέσουµε νά ἐργασθοῦµε γόνιµα γιά τή λιο γιά τή μαζική λαθρομετανάστευση
διασφάλισή τους. γίνεται ποινικό ἀδίκημα!
Δημιουργεῖται ἕνα καθεστώς ἀλλαγῆς
vvv θεσμικῶν πλαισίων. Ἐφόσον ὁ καθένας
ἔχει δικαίωμα μετακίνησης ὅπου ἐπιθυμεῖ,
Ἐγκρίθηκε ὁ θάνατος τῶν ἐθνῶν ντέ φάκτο ἔτσι καταργοῦνται τά κρατι-
στό Μαρακές τοῦ Μαρόκου κά σύνορα. Εὔλογα ἀναδύονται σύνθετα
Μεταφέρουμε ἀπό τό yiorgosthalassis. νομικά ἐθνικά ζητήματα.
blogspot.com (10.12.2018) κείμενο σχετικό Οὔτε λίγο οὔτε πολύ πρόκειται γιά
μέ τό λεγόμενο Παγκόσμιο Σύμφωνο τοῦ μία διεθνῆ (ὑποτίθεται μή δεσμευτική)
ΟΗΕ γιά τή Μετανάστευση: συμφωνία, ὅπου οἱ εὐρωπαϊκές χῶρες θά

30
NOEMBPIOC - ¢EKEMBPIOC 2018
ἀνοίξουν τά σύνορά τους, γιά νά καλοδε- Αὐτοί ἔχουν πιό πολύ μυαλό ἀπό μᾶς. 2)
χτοῦν καί νά καλοφιλοξενήσουν δισεκα- Καί βέβαια δέν πρόκειται νά πᾶνε οἱ Γάλ-
τομμύρια ἐποίκους, ἀπό Ἀφρική καί Ἀσία! λοι ἤ ἡ Γερμανοί στήν Σαουδική Ἀραβία
Σᾶς φαίνεται ἀπίστευτο; ἤ τό Μπανγκλαντές ἀλλά ἀντίστροφα.
Σᾶς φαίνεται παρανοϊκό;
Σᾶς φαίνεται αὐτοκαταστροφικό γιά vvv
τά ἔθνη καί τόν πολιτισμό;
Πράγματι εἶναι! «Προτιμῶ νά καλωσορίζω μετανά-
Γι᾽ αὐτό ἑτοιμάζονται νά τό ψηφίσουν στες παρά νά ἀποκτήσω παιδιά»
μέ χέρια καί μέ πόδια ὅλοι οἱ Τσίπρες Καί μιά σχετική μέ τό προηγούμενο
τῆς Εὐρώπης. θέμα προώθησης τῆς μεταναστολαγνεί-
Σημ «Π»: Γιά νά πάρουμε μιά ἰδέα ας ἀνάρτηση ἀπό τό μπλόγκ «Κόκκινος
ἀπό τό «Σύμφωνο»: Οὐρανός» (10.12.2018):
• [Προβλέπεται] «Ἐφαρμογή ἤ καί «Ἕνα σλόγκαν πού ὑπῆρχε ἀπό πρίν,
ἐπιβολή τῆς νομοθεσίας πού ποινικοποιεῖ ἦταν αὐτό πού λέει οἱ Εὐρωπαῖοι νά κά-
τά ῾῾ἐγκλήματα μίσους᾽᾽ καί τά ῾῾σοβαρά ἐ- νουν λιγότερα παιδιά ῾῾γιά νά βοηθήσουν
γκλήματα μίσους κατά τῶν μεταναστῶν᾽᾽». τό περιβάλλον᾽᾽. Ἀλλά φαίνεται ὅτι δέν
[...] τούς ἔφτανε καί εἶπαν νά ξεσαλώσουν
• [Προβλέπεται] «Διακοπή δημόσιας τελείως».
χρηματοδότησης ἤ ὑλικῆς ὑποστήριξης Σημ. «Π»: Τόσο ἡ «ἀριστερή» γαλλική
στά μέσα ἐνημέρωσης πού προωθοῦν Liberation (τό 37% τῶν μετοχῶν κατέχει ὁ
συστηματικά τή μισαλλοδοξία, τήν ξενο- μεγιστάνας Eduard de Rotschild), ὅσο καί
φοβία, τόν ρατσισμό καί ἄλλες μορφές οἱ «δεξιοί» New York Times χειραγωγοῦν
διακρίσεως κατά τῶν μεταναστῶν». [...] τούς ἀναγνῶστες τους νά δοῦν θετικά
• [Συνιστῶνται] «Ἐκπαιδευτικές ἐκ- τήν αὐτοκτονία τῶν δυτικῶν ἐθνῶν, προ-
στρατεῖες πού στοχεύουν στήν διαμόρ- βάλλοντας ἀπόψεις σάν τήν παρακάτω.
φωση τῆς δημόσιας ἀντίληψης γιά τή Τό θέμα μᾶς ἀποκαλύπτει ὁ «Κόκκινος
θετική συμβολή τῆς ἀσφαλοῦς, τακτικῆς Οὐρανός». Πρόκειται γιά τή δήλωση μιᾶς
καί ὁμαλῆς μετανάστευτης». [...] «φευγάτης», πού προβάλλουν οἱ γενο-
• [Ἀναφέρεται στό «Σύμφωνο»] «Θά κτόνοι τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν, μέσῳ τῆς
ἀναπτύξουμε προσιτές καί πρόσφορες προπαγάνδας τῶν δικῶν τους Μ.Μ.Ε.
διαδικασίες πού θά διευκολύνουν τή με- «Προσωπικά, δέν σχεδιάζω νά κάνω
τάβαση ἀπό τή μιά κατάσταση (παράνομη) παιδιά στή ζωή μου. Δέν μοῦ ἀρέσουν, ἀλ-
στήν ἄλλη (νόμιμη), ὥστε νά ἀποφευχθεῖ ἡ λά δέν τά κατακρίνω. Τό περιβάλλον εἶναι
κατάσταση τοῦ παράνομου μετανάστη στή ἕνας παράγοντας πού μέ καθησυχάζει γιά
χώρα προορισμοῦ, καθώς καί ἐπιμέρους τήν ἐπιλογή μου. Ὑπάρχουν τόσοι πολλοί
ἐλέγχους κατάστασης τῶν μεταναστῶν, ἄνθρωποι πού μεταναστεύουν λόγῳ τῆς
πού ἔχουν χάσει τή νόμιμη κατάσταση, ἀλλαγῆς τοῦ κλίματος καί, παράλληλα,
νά παραμένουν χωρίς νά χρειάζεται νά μᾶς λένε ὅτι πρέπει νά συνεχίσουμε νά
ἀνησυχοῦν γιά ἀκούσια ἀπέλαση» [...] φέρνουμε ἀνθρώπους στόν κόσμο, εἰδικά
Σημ. «Π»: 1) Τό καταστροφικό Σύμ- γιά τούς συνταξιούχους. Προτιμῶ νά κα-
φωνο δέν ὑπογράφουν Η.Π.Α, Αὐστραλία, λωσορίζω μετανάστες ἀπό τό νά κάνω
Ἰσραήλ, Αὐστρία, Πολωνία, Βουλγαρία κ.ἄ. παιδιά μέ ἕνα ἀβέβαιο μέλλον στό ὁποῖο

31
AP. 123
θά συνεχίσουν νά καταναλώνουν ὅλο καί παρά τό γεγονός ὅτι οἱ γεννήσεις τους
περισσότερο. Μᾶς λένε: Μέχρι τό 2040 βρίσκονται κάτω ἀπό τό ἐπίπεδο ἀντι-
ὅλα θά μποροῦσαν νά διαλυθοῦν. Τά παι- κατάστασης σέ σχεδόν κάθε χώρα ὅπου
διά εἶναι ἕνα χάσμα γιά τή οἰκονομία καί ζοῦν. Τώρα πῶς θά σωθεῖ ὁ πλανήτης,
τήν ἐνέργεια. Ὅταν συναντῶ ἀνθρώπους, ἐάν μπουκάρουν στήν Εὐρώπη ὀρδές ἀ-
προσπαθῶ νά καταστήσω γρήγορα σαφές φροασιατῶν δέν μᾶς τό ἐξηγεῖ. Ὄχι ὅτι
πῶς ἔχουν τά πράγματα λέγοντας ὅτι δέν τό περιμέναμε βέβαια. Ἐκτός ἐάν ἔχουν
τά θέλω. Δέν θά ἀλλάξω τόν ἑαυτόν μου ῾῾εἰδικές γνώσεις᾽᾽ πού οἱ Εὐρωπαῖοι δέν
γιά κανέναν, οὔτε θά βάλω τήν καριέρα διαθέτουν, καί δώσουν λύσεις σέ ὅλα τά
μου σέ παρένθεση». (δήλωση 33χρονης ὀ- προβλήματα. Ἐπίσης φαίνεται ὅτι τήν
νόματι Gaëlle, πού προβάλλουν Liberation ἐνδιαφέρει καί ἡ ῾῾οἰκονομία᾽᾽ καθώς καί
καί New York Times) ἡ ῾῾καριέρα᾽᾽ της, ἐκτός ἀπό τό νά σωθεῖ
Καί σχολιάζει ὁ «Κόκκινος Οὐρανός»: ὁ πλανήτης. ῎Οχι καί τόσο ἀλτρουϊστικά
«Βέβαια τήν ῾῾Gaëlle᾽᾽, πού τόσο ῾῾νοιά- καί φιλικά πρός τό περιβάλλον τά ἐνδι-
ζεται γιά τόν πλανήτη᾽᾽, τήν ἐνδιαφέρει αφέροντά της».
μόνο οἱ Λευκοί Εὐρωπαῖοι νά μήν γεννᾶνε,

¶APAKATA£HKH
Διμηνιαία ἔκδοση τοῦ Πανελληνίου Συνδέσμου
γιά τήν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση «Παρακαταθήκη»
Κωδικός ΕΛ.ΤΑ. 020007
Ἐκδότης - ὑπεύθυνος κατά τόν νόμο: Βασιλική σύζ. Ἡρ. Λαμπροπούλου
Σύμβουλος Ἐκδόσεως: Μοναχός Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης
Ὑπεύθυνος τυπογραφείου: Ἀλτιντζῆ Δ. Ἀγγελική
Ἐκτύπωση – Βιβλιοδεσία: Ἀλτιντζῆ Δ. Ἀγγελική
Συνδρομή ἐσωτερικοῦ ἐτήσια: 10 €
Συνδρομή ἐξωτερικοῦ ἐτήσια: 30 €
Συνδρομή Κύπρου ἐτήσια: 15 €
Ἐπιστολές – Συνδρομές: Περιοδικόν ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ
Τ.Θ. 18407, Τ.Κ. 540 03 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310.222.511, FAX: 2310.462.562
e-mail: parakatathiki@gmail.com
Τά ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκφράζουν τίς ἀπόψεις τῶν συγγραφέων τους
καί ἀκολουθοῦν τήν ὀρθογραφία τους.
© ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ
Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση κατόπιν γραπτῆς ἀδείας ἀπό τή διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ.

32