Você está na página 1de 4
von 100 Zayed pata ra @ HRVATSKI RUKOMETNI SAVEZ ester CROATIAN HANDBALL FEDERATION MB: 3297198 we oo: recnse28 © om van: HR 2036000 Tessa we he Ur.Br. ODLOO17-02/19TL Zagreb, 12.02.2019. REGISTRACIJSKO POVJERENSTVO Registracijsko poyjerenstvo Hrvatskog rukometnog saveza ui sastavu, Goran Milakovié — predsjednik, Kazimir Ilija8 — lan, Kresimir Dorié ~ élan, na sjednici odréanoj 11. veljaée 2019. razmatralo je prigovor zbog neizdavanja ispisnice za grata Ivan SrSen od strane RK Zagreb iz Zagreba podnesenog od strane RK Nexe iz. Nafica, te je temeljem odredaba Slanka 36. Registracijskog propisnika Apt) Hrvatskog rukometnog saveza donijelo slijedeéu odluku: tence Odtuku ee 1, Odbacuje se prigoy og neizdavanja ispisnis Lest RK Pee oa NaSiea kan pedopusten © ow 12. Ova odluka nije konatna. Nezadovoljna strana ima pravo uloviti Zalbu na Poe stot ovu odluku Upravnom odboru HRS-a temeljem odredbi . 38. aa Registracijskog propisnika HRS-a, © uum Esso Obrazlozenje RK Nexe podnio je RK Zagreb zahtjev za izdavanje ispisnice za igrata Ivana Srsena 6. prosinea 2018. U zahtjevu navodi da trazi izdavanje ispisnice 2a igraéa koji je ustupljen temeljem Ugovora o ustupanju igrata za sezonu 2018/2019 od 1. kolovoza 2018., a koji je raskinut s danom 6. prosinea 2018. Na zahtjev RK Nexe druga strana RK Zagreb nije odgovorio, pa je RK Nexe podnio Registracijskom povjerenstvu HRS-a prigovor zbog neizdavanja ispisnice. U tom prigovoru RK Nexe se poziva na zakljuéeni Ugovor 0 ustupanju igraéa Ivana Sréena te Slanak 2. Ugovora u kojem je odredeno da RK Nexe ima pravo raskinuti Ugovor o ustupanju igrata u bilo kojem trenutku i vratiti igrata s posudbe natrag u klub. U prigovoru se navodi i to da Klub ima potrebu za tim igratem zbog svojih nastupa u SEHA Gazprom ligi i EHF kupu, pa kako RK Zagreb nije odgovorio na zahtjev, RK Nexe prediaze da Registracijsko povjerenstvo donese odluku koja ée zamijeniti ispisnicu temeljem odredbe lanka oki 18. st. 1. to. 2. Registracijskog propisnika odnosno odluku podobau za Cedi km registraciju igraéa Ivana Srsena za RK Nexe. oO = © m ofew IHEP ~~ GMM BHPE Joma’ @vewom @ffsanar TELEZ fom Acq Ques GEN) QEREEM GAZ wcowsn” dear Na zahtjev Registracijskog povjerenstva RK Zagreb se ogitovao 17. sijetnja 2019. navodeéi da osim Ugovora o ustupanju igrata postoje jos i dva uugovora i to onaj zakljuéen s RK Nexe o reguliranju medusobnih odnosa i ugovor izmedu RK Zagreb i igraéa Ivana Sréena. Pozivajuéi se na ugovor 0 reguliranju medusobnih odnosa s RK Nexe, RK Zagreb navodi da je u tom ugovoru regulirano ustupanje igraéa za razdoblje od 1. kolovoza 2018. do 30. lipnja 2019. bez ikakvih dodatnih utanagenja temeljem kojih bi ovaj ugovor bi prekinut prije roka, a da iz. ugovora s igraéem proizlazi da u slucaju napustanja Kluba prije isteka’ugovora RK Zagreb zadréava pravo transfera. Protivi se zahtjevu za izdavanje ispisnice. Registracijsko povjerenstvo odréalo je sjednicu. 11. veljae 2019. na kojoj su uzete izjave zakonskih zastupnika klubova i igrata Ivana SrSena Obje strane ostale su kod svojih dosadasnjih navoda, Ocjenjujuéi zahtjev RK Nexe ovo poyjerenstvo donijelo je jednoglasnu odluku da je prigovor zbog neizdavanja ispisnice nedopusten. Prije svega, valja naglasiti da Registracijsko povjerenstvo odluéuje na temelju Registracijskog propisnika, Propisnika o statusu rukometasa i Postupovnog propisnika. Pravila postupanja Registracijskog_povjerenstva odredena su. Elankom 1, Postupovnog propisnika koji ureduje da se propisnikom ureduju pravila postupanja na temelju kojih Registracijsko povjerenstvo Hrvatskog rukometnog saveza raspravlja i odlucuje u predmetima prigovora zbog neizdavanja ispisnice, zahtjeva za raskid ugovora, odlutivanja 0 prigovoru na odluke prvostupanjskih tijela na registraciju igraéa i u drugim predmetima u Kojima postoji nadleznost za odluivanja registracijskog povjerenstva Pravila postupanja u predmetima radi zahtijevanja ispisnice propisana su Registracijskim_propisnikom u Slancima 31. do 38. Tako je u Glanku 31. propisano da prilikom prijelaza u drugi klub igra® podnosi zahtjev za izdavanjem ispisnice u prijelaznom roku na naslov kluba éiji je élan. U élanku 3. je detaljno i jasno obrazlozen postupak kada klub odgovori na igra€ev zahtjev nijetno. Tada podnositelj zahtjeva, a to je igraé, ima pravo u roku od 8 dana po primitku ‘odgovora, podnijeti pisani prigovor zbog neizdavanja ispisnice Registracijskom povjerenstvu HRS-a, U Glanku 36. propisano je da je Registracijsko povjerenstvo obvezatno donijeti odluku na prigovor u roku od 30 dana od dana zaprimanja prigovora. Odluka Registracijskog povjerenstva 0 prigovoru mora biti jasna i nedvojbena, s navedenim uvjetima prijelaza i obrazlozenjem donesene odluke prema Propisniku o statusu rukometaSa. Podnositelj prigovora, zainteresirani klubovi i mjerodavni ZRS-i obvezatni su Registracijskom povjerenstvu dostaviti trazene dokaze u neprekorativom roku koji Povjerenstvo odredi Iz ovih odredbi Registracijskog_propisnika jasno i nedvosmisleno proizlazi da samo igraé moze traziti ispisnicu i samo igraé kao podnositelj zahtjeva moze podnijeti prigovor zbog neizdavanja ispisnice. Klub odnosno Klubovi koji su involvirani u postupak samo sudjeluju kao druga strana u postupku ili strana koja je obvezna dostaviti Registracijskom povjerenstvu odredene dokaze kao Sto je to propisano u Slanku 36. st. 3. Registracijskog propisnika, Slijedom navedenog ovo povjerenstvo je zakljudilo da RK Nexe ne moze podnositi zahtjev za ispisnicu od drugog kluba, a niti podnositi prigovor zbog neizdavanja ispisnice, jer tako nije propisano Registracijskim propisnikom. Stoga {je ovaj prigovor zbog neizdavanja ispisnice valjalo odbaciti kao nedopusten. Ovo povjerenstvo na temelju iznesenih éinjenica u postupku i dostavljene dokumentacije primjecuje da se ovdje radi o ustupanju igraéa Ivana Srsena RK Zagreb i to na temelju Ugovora o ustupanju zakljuéenog izmedu RK Nexe i RK Zagreb. No, pravila postupanja u sluéajevima ustupanja igraéa propisana su @lancima 55. do 58. Registracijskog propisnika. Clanak 55. tog propisnika propisuje: Klub moze igraéa privremeno ustupiti drugom klubu samo tijekom prijelaznog roka. Ugovorom 0 ustupanju igraéa koji klubovi zakljuéuju, ureduju se ‘medusobni odnosi klubova i igrata. Igrat stjete pravo povrata u matitni klub samo tijekom prijelaznog roka. Posudba igra¢a ima se smatrati transferom u smistu ovog propisnika. Po isteku razdoblja posudbe, igra’ se automatski vra¢a u svoj prvobitni Klub koji ga je dao na posudbu. Rok trajanja posudbe ne moze biti duzi od prvobitnog ugovora koji ostaje na snazi izmedu igrata i njegovog kluba.” igraé mogao a 57. Pravila oko transfera igraéa i ispunjavanje pretpostavki da nastupati za drugi klub kojem je igraé ustuplien propisana su Slan« Registracijskog propisnika, Iz ovih odredbi proizlazi da Registracijsko povjerenstvo uw postupku ustupanja igrata, njegove registracije za klub kojem se ustupa, kao i u vezi njegovog vraéanja matitnom klubu, ne donosi nikakvu odiuku. Registracijskim propisnikom nije propisano nikakvo postupanje ovog povjerenstva, a to iz razloga Sto propisnik poznaje termin razdoblie posudbe, pa se nakon isteka razdoblja posudbe, igrat automatski vraéa u svoj prvobitni klub koji ga je dao na posudbu. To znati da tom vra¢anju ne prethodi nikakva odluka, niti izdavanje ispisnice i ponovna registracija 2a matiéni klub, kao Sto je to propisano Slankom 58. Registracijskog propisnika, kada ustupljeni igraé prelazi temeljem ugovora 0 uustupanju u drugi klub. S obzirom na naprijed navedeno ovo Registracijsko povjerenstvo je zakljuéilo da ovlasti povjerenstva propisane naprijed navedenim propi ogranigene na postupanje prilikom prigovora igrata zbog neizdavanja raskida ugovora izmedu igrata i kluba te odluéivanja u postupku nepravilne registracije igraéa, a eventualni sporovi izmedu klubova u pogledu zakljucenja ugovora koji po svom sadréaju prelaze one bitne sadrZaje propisane propisnicima HRS-a, te eventualni razlozi za raskid ugovora, niStetnost, pobojnost ili bilo koji drugi spor u svezi takvih ugovora, jesu u nadleZnosti redovnih sudova, a ne ovog povjerenstva.