Você está na página 1de 3
ODVJETNICKI URED ZVONIMIR HODAK Ulica kralja Zvonimira 49, Zagreb, tel: 01.4636.274, fax: 01.4657.877 e-mail: hodak-hr@gmail.com 04, veljage 2019. godine INDEX PROMOCIJA 4.0.0. Radnitka cesta 37b 10000 Zagreb Wio direktora nakladnika ‘Nio glavne urednice Andreje Hudike Predmet: Zahtjev za objavom ispravka netoénih informacija PoStovani, obraéam Vam se temeljem odredbe élanka 22. stavak 2, i tlanka 40. Zakona 0 medijima kao akladniku i glavnoj urednici portala Index.hr kao punomosnik gospodina Mije Crnoje iz Zagreba, Tomislava Pavleka 18, sa zahtjevom za ispravkom netognih informacija objavjenih na portalu Index.hr dana 28, sijetnja 2019. godine. Neto&ne informacije objavili ste fa portalu Index-hr dana 28.sijetnja 2019. godine u Slanku pod naslovom “Sestodnevi ministar: Prije toéno tri godnije smijenili smo Miju Crnoju" gdje u tekstu navodite: “BIO je ministar ravno Sest dana. ‘Mijo Crnoja ostat Ge masnim slovima upisan u povijest hrvaiske politiéke gluposti i bezobrazluka. Mijo ‘Crnoja postao je ministar negdje oo ponoci 22. sijednja 2016. godine. Bio je petak, saborski zastupnici su iupetalt ‘gluposti u raspravi 0 novoj viadi mandatara Tima Oreskovica, Covjek za kojeg je malo tko éuo prije nego sto ga je koalicija HDZ-a pod vodstvom Tomislava Karamarka i Mosta Boze Petrova predlozila za novog premijera. Bio je to resultat dugackih pregovora, prevara ci podvala. Novi ministar branitelja tek je uspio useliti u zgradu na ‘Savskoj cesti pred kojom se mjesecima prije drudio sa Satorasima. Doveo je sa sobom biskupa Viadu Kosiéa da mu blagoslovi ured. Tepisi u ministrovoj kancelariji jos se nisu ni cosusili od Skropljenja kada je Index objavio da je ministar Mijo Crnoja sluzbeno prijavijen u drvenoj Supi, samostojecem objektu na ledini, na éijim je trulim daskama crnim sprejom bilo napisano 85 G. Bio je ponedjeljak, 25. sijeénja 2016. Crnojina shitbena adresa bila je Gradna 85 G, Samobor. U daséari je bilo samo nesto otpada, stari tednjak na drva i ormar bez vrata. Ledinu je Crnoja doblo od Samobora da na njoj sagradi kuéu, dobio je i povolini kredit u iznosu od 56 tisuéa eura da u naselju Gradna izgradi kuéu za sebe i svoju obitelj Mislio da noveem od kredita mote i na put oko svijeta No, Crnoja je novac oro¢io i nastavio Zivjeti u Podsuseds. "§ noveima od kredita mogu ito hoéu, pa i na put oko svijeta", samouvjereno je rekao Crnoja hada je Index otkrio da je prijavljen na lainoj adresi. I twrdio da mu ne pada na pamer odnijeti ostavku. Podréavala ga je tvrda desna struja HDZ-a. Tomislavu Karamarku nije Padalo na pamet da isbacufe ministra tek tri dana nakon imenovania do kojeg je tako tesko dosao, Tim Oreskovié se priklonio Mostu, koji je Lelio da Crnaja ode, ali je prepustio HDZ. ovcima da to sami rijexe. U wedu Tomislava Karamarka pocelo je nagovaranje Mie Crnoje da podnese ostavkas [anil su ga, pokusavali odvojti od onth koji su ga podréavali i nagovarali da ostane evvot tao kuéa zidenica, onakva kakvu je trebao sagraditi u Samoboru, Tim Oreskovie ‘povremeno Bi navratio w ured koji je nekad davno koristio Ante Pavelié da provjer! je li ta smijurija s Crnojom zavrSila, Bila je srijeda, 27. sijecnja 2016. Sest je dana bio ministar, wi se dana trazila njegova ostavka, ukupno 16 sati su ga nagovarali da podnese ostavku, U zasluge mu se mora upisati obogacivanje hrvatskog jezika. Umjesto "trajao Je K’o jogurt" bare nekoliko mjeseci govorilo se "trajao je k’o Crnoja" A onda su dosle nove afere.” Nakon objave teksta uslijedio je ditav niz uvrijedlfivih komentara, Citiranim navodima objavili ste netotne, neargumentirane, neprovjerene i uvredjive informacija iz kojih proiziazi da je imenovanje Mije Cmoje rezultat gluposti{ bezobrastuka, da je na duénost ministra dosao prijavarom i podvalom, da je potinitelj prekrSaj, ka i da jo istoga netko nagovarao da ponese ostavku. Takoder navodite da je Mijo Croja upleten a Gruge afere, a pigete u uvredljivom tonu i koristite uvredljive usporedbe, Panuibvatiivo je i krajnje neprofesionalno da autor spomog élanka, u kojem je objavijena fotografija Mije Cmnoje, uz neistinite i uvredljive navode, nije prethodno s gospodinom Cmojom provjerio spore informacije. Obzirom na navedeno, molim i prediazem dau prvom slijedeéem izdanju portala. Index.hr na ‘stom ili istovrijednom mjestu programskog prostora, a u skladu s odredbom tlanka 41, stave 1.1 stavak 4. Zakona 0 medijima, u neizmijenjenom obliku objavite ovaj ispravak netotnih { uvredljivih infomacija, Ujedno napominjem da ste svojim neprofesionalnim postupanjem prouzrotili mojo) strani veliku neimovinsku ‘Stety s ospova povrede prava osobnosti. Zvonimir Hodak, odyj Prilog: Punomoé da ine (a8) zastupa u gradanskom, pamiénom, vanpamiénom, ovrsnom, zemlji&noknjiznom postupku, kaznenom predmetu, postupku pred trgovatkim sudom, u postupku pred tijelimadrzavne upravekojsevoditod.....LUDEX ttottocA- 4-0-6 smog CD AH _ GSN AUN A MUO I Wrenn > : pod poslovnim brojem ..... : 7 ‘Oviaéujem(o) ga dame (nas) zastupa u svim mojim (nagim) pravnim poslovimau sudu izvan sudai kod svih drugih crZavnih tilelate da zbog zattite i ostvarenja mojin (na&in) na zakonu osnovanih prava |interesa poduzima sve pravne radnje i upotrjebi sva u zakonu predvidena sredstva a narodito da podnosi tuzbe i ostale podneske, da sklapa poravnania, da daje nasijedne izjave te da prima novacinovéane viijednostt idaotome izdaje potvrde. Pristajem(o) da ga zamienjujo..-—-.~ eee yen sme mn