Você está na página 1de 2

o

INFORMACUA ZA MEDIJE
,
RUKOMETNI KLUB

nexe
Naiice, 14.02.2019.
Poitova ni,

U nastavku dostavljamo lnformaciju za medije povodom Odluke Registracijskog povjerenstva


Hrvatskog rukometnog saveza od 12.02.7019. kojom se odbacuje prigovor RK NEXE zbog
neizdavanja ispisnice od strane RK Zagreb za igrada lvana Sriena. Radi potpunog i todnog
informiranja javnosti, ielimo javno iznijeti sve informacije o ovom sludaju.

RK NEXE iRK Zagreb su 01. kolovoza 2018. godine sklopili Ugovor o ustupanju igrada za sezonu
2078./7019. iz kojeg.je vidljivo da je igrai lvan Srien ustupljen Rukometnom klubu Zagreb najkasni.je
do 30.5.2019. godine. lstovremeno, klubovi su sklopili i Ugovor o medusobnim odnosima -
naglaiavamo kako do danainjeg dana Ugovor o medusobnim odnosima RK Zagreb nije niti u
jednom dijelu ispoStovao prema RK NEXE.

Ustupanjem svog igraia lvana Sriena, RK NEXE je pomogao RK Zagrebu u situaciji kada su zbog
ozljede ostali bez igrada na toj poziciji, u dobroj vjeri da ie se ispoitovati sve ugovorene obveze s
obje strane. S obzirom da je RK NEXE ostvario veoma zapaiene rezultate u SEHA ligi i proiao u
grupnu fazu EHF kupa, ocijenjeno je da nam je igrai lvan Srien neophodan za uspjeian nastavak u
navedenim natjecanjima, te smo sukladno dlanku 2. Ugovora o ustupanju igrata odlutili ugovor
raskinuti ivratiti igraaa s posudbe u RK NEXE (izvod iz Ugovora u prilogu). Zbog 6injenice kako RK
Zagreb nije poitovao odredbe potpisanog Ugovora, te kako ni Zagrebatki rukometni savez nije
odgovorio na nai zahtjev za izdavanje brisovnice, obratili smo se registracijskom povjerenstvu HRS-
a. Odlukom je, kao 5to je poznato, odbaden prigovor RK NEXE zbog neizdavanja ispisnice pozivajuii
se na odredbu kojom ispisnicu moie traiiti samo igrai. Kako je moguia primjena takvog pravila
prema kojem ispada da igrai odlutuje o trenutku prestanka igranja za neki klub, tim viie - ito.je u
konkretnom sluta.ju rijei - postoji pravno val.jan Ugovor o ustupanju kojim je jasno definirano ovo
pitanie?!

Ovim putem ielimo naglasiti kako temo svakako iskoristiti pravo na ulaganje ialbe UO HRS-a, kao i
sve ostale pravne moguinosti koje nam budu na raspolaganju, jer smatramo da je Ugovorom o
ustupanju igrada potpisanog od sve tri ugovorne strane potpuno jasno kada i na koji nadin je
moguie raskin uti Ugovor.

Konadno, ielimo ovim putem iskazati naSu zateaenost pristupom RK Zagreb cijelom ovom sludaju.
Nepoitivanje ugovornih obveza na naiin kako je tome pristupio RK Zagreb, kao i donoienje odluke
Registracljskog povjerenstva koje odobrava takvo ponaianje, na neki su naain preslika stanja
hrvatskog rukometa. Kome je i zaito u interesu da se u sportu stvaraju ovakve situacije, koje tako
pods.ieiaju na neka ne tako davna vremena kada je isto ozradje vladalo u odnosima RK Zagreb i RK
Metkovii?! A to je samo.jedan od primjera.
Ru kometn i klu b Nexe Naiice
MATICE T]RVATSKE 1 rEL/FAX +385 (0)31617 200 orB 18410681s02
31500 NASTCE E MAIL kontakt@rknexe.hr Z.R. 236oooo 110196813s
Hrvatska
RUKOMETNI KI.UB

nexe
RK NEXE je slavonski klub koji svake godine ostvaruje zdravi rast, u njega se ulaiu vlastita sredstva,
imaju jasnu viziju daljnjeg razvoja Kluba, a jedino 5to oiekujemo je da tijela Hrvatskog rukometnog
saveza svoje odluke donose nepristrano, bez utjecaja iisprepletenosti upravljadkih struktura bilo
ko.jeg hrvatskog kluba. Naialost, ovakve odluke samo dodatno produbljuju probleme hrvatskog
ru kom eta.

Za RK N EXE:

Josip Ergovii, dipl. oec.


Predsj ednik RK NEXE

Rukometni klub Nexe Na5ice


MATICE HRVATSKE 1 TEL/FAX +38s (0)31617 200 orB 18410581502
31soo NASrcE E-MAIL kontakt@rknexe.hr Z.R. 2360000 1101968135
Hrvatska