Você está na página 1de 1

25 Marso 2010

Ministro EDUARDO V. MANALO Tagapamahalang PangkalahatanIglesia Ni


CristoCentral Temple, Lungsod QuezonMahal kong KA EDUARDO:Bumabati po ako
sa inyo ng isang magandang araw at nawa ayhindi po maging kalabisan ang
patuloy kong pakikipag-ugnayan sainyo para hingin ang inyong napakahalagang
payo.Buong pagpapakumbaba po akong muling dumudulog sa inyo paramaihayag
sa inyong harapan ang kasalukuyang kalagayan ng akingpangangampanya sa iba’t
ibang panig ng ating bansa. Nagagalakpo ako sa mainit na pagtanggap sa akin ng
mga kababayan natin samaraming lugar at ayaw ko pong mabigo sila sa mga inaasahan nilasa
akin na maging mabuting pinuno ng ating pinakamamahal nabansa.Ka Eduardo,
akin pong ipagtatapat sa inyo na tunay pong nasainyong kamay ang aking pag-
asa na maisakatuparan bilang pinunoang mga kinakailangang pagbabago sa ating
bansa na noon pa manay hangad na ng tao.Sana po ay pagtiwalaan ninyo ako sa
aking taos-pusong hangarin namanguna sa pagsusulong ng mabuting pamamahala
sa gobyerno,isang gobyerno na hindi dapat pamahayan ng mga tiwali
atmandarambong.Bagama’t akin nang ikinalulugod na nag-ukol kayo
ng inyongmahalagang oras para basahin ang aking sulat-pagsusumamo, walapo
akong pagsisidlan ng kagalakan kung papayagan po ninyo akona muli kayong
makaharap, sa lugar, araw, at oras na inyo pongnais. Ang atin pong muling
pagtatagpo ay magbibigay sa akin ng ibayonglakas ng loob, karagdagang enerhiya,
at lalo pong magpapatibay saakin na maipagpatuloy hanggang sa dulo ang aking
laban.Kalusugan po ay laging sumainyo, Ka Eduardo. Lumawak pa nawaang
pananampalataya ng inyong Kapatiran at patuloy na magingdaan ang Iglesia Ni
Cristo para sa mga pagbabago sa ating lipunanat kapakanan
ng mamamayan.Maraming salamat po.