Você está na página 1de 2

MINIPROJEKTY

„Przycisk” zbliżeniowy z układem Qtouch AVT


1637
oznaczonych w  wykazie elementów kolorem czerwonym
Na CD: karty katalogowe i  noty aplikacyjne elementów

Scalone kontrolery klawiatur bezstykowych można spotkać w  coraz


większej liczbie urządzeń fabrycznych, coraz łatwiej jest także kupić
same układy. Jednym z  liderów na tym rynku jest Atmel, z  którego
oferty wybraliśmy łatwy w  stosowaniu układ AT42QT1011, który
obsługuje pojedynczy „przycisk” bezstykowy.

AVT-16xx w  ofercie AVT:


AVT-16xxA – płytka drukowana Schemat elektryczny miniprojektu
pokazano na rysunku 1. Układ U1 pra-
Dodatkowe materiały na CD/FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 12040, pass: 15735862 cuje w  typowej dla siebie konfiguracji:
• wzory płytek PCB czułość detekcji można ustalić za pomo-
• karty katalogowe i  noty aplikacyjne
elementów oznaczonych w  Wykazie
cą zmiany pojemności C3, inne elemen-
elementów kolorem czerwonym ty nie wymagają żadnej regulacji. Układ
AT42QT1011 skonfigurowano do pracy przy naięciu zasilania 5 V nie przekracza
Wykaz elementów:
R1: 4,7 k V (SMD 805) w  trybie Fast (wejście S/M dołączone do 0,7 mA.
C1: 10mF/16 V (SMD „A”) plusa zasilania), który gwarantuje na- Zbliżenie palca do pola czujnikowego
C2: 100 nF (SMD 0805)
C3: 22 nF (SMD 0805) tychmiastowe wykrycie zbliżenia palca. wykonanego jako pole ocynowanej miedzi
CON1: goldpin 1×3 + jumper Z  trybów oszczędnościowych świadomie na powierzchni płytki drukowanej powoduje
U1: AT42QT1011
zrezygnowano, maksymalny pobór prądu zmianę stanu na wyjściu OUT U1 z logiczne-

58 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 8/2011


MINIPROJEKTY

Rysunek 2. Schemat montażowy


Rysunek 1. Schemat ideowy „przycisku” pojemnościowego „przycisku” pojemnościowego

go „0” na „1”. Producent nie podaje w nocie Zastosowany w  projekcie układ radzi Urządzenie prototypowe zmontowano
katalogowej układu dopuszczalnego natęże- sobie z  detekcją nie tylko chwilowego zbli- na płytce drukowanej, której schemat mon-
nia prądu wyjściowego, ale sprawdzono, że żenia palca do czujnika, ale także długotrwa- tażowy pokazano na rysunku 2.
zasilenie z niego LED małej (8 mA) mocy nie łego „przytrzymania” – działa jak tradycyjny Andrzej Gawryluk
stanowi żadnego problemu. włącznik chwilowy.

Untitled-2 1 2010-12-10 09:46:08

ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 8/2011 59