Você está na página 1de 59
Rodica HARPA I. ASPECTE FUNDAMENTALE PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATH IN TEXTILE IL. PREZENTAREA IN SINTEZA A TERMENILOR DE SPECIALITATE UZUALI Un centializator de tenmeni uzuali din domeniul sistemelor de management al calitatii, prupati pe teme de interes distinete dar interactionabile (organizatie, calitate, management, proces si produs, misurare, conformitate, documentatie, examinare si audit) este prezentat in Tabelul I.1. S-a preferat introducerea acestui mie compendiu la inceputul cursului, fata de introducerea intr-o anexa, deoarece este important ca la parcurgerea acestui curs si se poatd verifica rapid semnificatia unui termen de specialitate, standardizat Tabet 1.1.Centralizator de termeni Domeniu Termen ‘Semnificatie 7 ‘organizatie ‘rup de persoane gi faciitayi care au o structura orgenizatorica (un ansamblu de responsabilitati, autoritati si relat) Structurd organizatorics | ansamblu de responsabilitati autoritant gi relatit (definit prin organigrama) sistem de facilitafi, echipamente si servicit necesare finctionarii organizatiei _(suportul ‘material al organizatiei) media de Tuer ‘ansamblul condifiilor de desfigurare a activitati client ‘orgenizatie sau persoana care primeste un prods furnizor ‘orgonizatie sau persoanii care furnizeazh un produs ‘grup de persoane sau persoand cu inferes im functionarea si succesul organizatiei acord care stabileste obligatii client-furnizor infrastructure ORGANIZAT! CALITATE Asigurarea calitafii in filatura si in fesatorie Domeniu Termen ‘Semnifieatie 7 management ‘activithgs enardanatm peninn a arienia (planifionre organizare, conducere) si controla 0 organizatie <=-politica gi obiective management Ia cel mai | persoana sau grup de petsoanc care orienteaza si inalt nivel coniroleazs oxganizafia la cel mai inalt nivel politiea referitoare Ta] inteajii si orientani generale ale organizayier calitate referitoare la Q, exprimate oficial de 5 ‘managementul_la cel mai inalt nivel z obicctivul caltat we se urmareste gi spre care se tinde, referitor Ta 2 Q S| enpennenr es gate enorienipeen orien GT coToin = (vq) ‘orgenizatie ince priveste Q 2 sistem ‘ansamblu de elemente corelate sau in inverachiane: = sistem de management | sistem prin care se stabilesc politica si obicctivele (SM) siprin care se ealizeaza obiectivele sistem de management | sistem de management prin care se orienteaza si al calitaii (SMQ) controleaza o orpanizatie in ceca ce priveste Q planificarca calitajii | parts a MQ, concentrata pe: _ stabilirea obiectivelor Q, —_specificarea__proceselor operationale necesare si planificarea resurselor aferente indeplinirii obiectivelor Q 10 Rodica HARPA Domeniu Termen ‘Semnifieatie ‘controlul calitagit (CQ) parte a MQ, concentrata pe ideplinirea cerinpelor referitoare la Q asigurarea__caltagii (AQ) parre a MQ, concentrata pe jurnlzarea increderit ci cerinfele referitoare la Q vor fi indeplinite imbunatafirea cali [iy parte a MQ, concentrats pe cresterea abilitapil de 4 indeplini cerintele referitoare la Q Tmnbunilafirea continua | acivitate repelals pentru a resle abilitatea de a indeplini ceringe eficacitate masura in care sunt realizate activitagle planificate si sunt obrimute rezultatele planificate ficient relatia mitre rezultatul obfinut gi resursele utilizate 2 3 5 g a g z = ‘ansambli de operatii prin care se determina ‘valoarea unei marimi ‘ansambla de clemente intercorelate sau g interaefiune, necesare la obtinerea confirmari S ‘metrologice si controlului continuu al PM s ‘echipament de | instrament de masurare, software, etalon de 3 masurare (EM) ‘masurare, material de referin{a sau combinatic a z acestora necesar(a) realizirii PM ‘confirmare metrologica | ansamblu de operatii cerute pentru a se asigura ca EM este conform cu cerintele pentru utilizarea intentionati TT