Você está na página 1de 18

Foreword to ‘Jesus was

Caesar’
http://www.carotta.de
Reading Francesco Carotta’s book has
fascinated me, as would a novel, leading the
mind of the reader step by step to the solution
of an obscure intrigue. This voyage was like a
liberating and exhilarating breath of fresh air
which progressively swept away prejudices and
received ideas. But if this push towards my
illumination succeeded—even beyond the
author’s contribution to any number of
methodological presuppositions concerning
philology, social psychology, ethnology and the
connection of political history with theology—it
was because of his audacity to attack the
words themselves of the Gospels in order to
map out their hidden side: not simply their
history but especially the irresistible dynamics
of their dislocation.This is not to say that
Saussure had not prepared me, in theory, for
this shock. The linguist who had worked
extensively on anagrams and who had warned
well about what can happen to a tradition in
the course of its transmission, writes in one of
his notes: ‘Imagining that a legend commences
with a meaning, has still the same meaning
since its first inception, or even to imagine that
it cannot have had any meaning at all, is an
operation beyond my comprehension.’It is the
opposite of what the savants have done with
the texts originating from oral traditions by
superposing on the logic and economy of the
oral productions their identitary vision of the
edition of written texts. It is the case for the
Homeric oral tradition where the entirely
natural variations in every oral recitation by
every bard, are traced back to a single
invariable text that is supposed authentic.
According to the working hypothesis of the
book, that is also the case for a Hellenistic text
coming from a certain manuscript tradition,
like the Gospel of Mark, whose Latin origin
would be incompatible with the idea of a text
transmitted once and for all by the deity.
Actually, here philology and theology find their
common limits and point of departure: the
truth of meaning, be it that of the order of
mythology or of religious revelation can only
be guaranteed in the closed universe of a
controlled scripture. Scripta manent …The
presentation of Mr. Carotta has the advantage
of recognizing the major importance of
dislocations and slips from one form to another
and from one meaning to another in the
transmission of an ancient oral or written text.
The fault that was opened due to technical
failings of the means of oral transmission, has
allowed, e. g. in the dynastic courts of Ionia of
the eighth century BC, the appropriation of
ancient Mycenaean oral poetry and from it the
making of those Homeric poems that glorify
the ancestors of the princes and even the
colonization of Ionia; the failings in the
transmission of manuscripts would have
allowed certain dominant groups in the orient
at the time of the Imperium Romanum to make
the cult of Caesar a Judaizing and Hellenizing
religion.Now Mr. Carotta demonstrates that this
process can only take place upon a
background of puns, lapses and
misapprehensions mixed together. It is the
same process that creates the argots of
particular social groups but also our own
idiolects and which, more widely, makes the
languages evolve over the course of time.
From this point of view etymology (which
means ‘true origin’) is just the search for
conscious or unconscious mistakes occurring
with the speakers that have primarily altered
the form and/or meaning of the words. On the
basis of this book, one can ask oneself whether
it would not also be interesting, instead of
going backwards towards whatever origin of
the words, to illustrate the processes of their
deformation and reshaping which are carried
out by the speakers again and again as time
goes by.In any case, Carotta’s book, while it
presents itself as a research into the ‘true’
Gospels, produces before our eyes a series of
puns and misunderstandings, the genitors of
another text, a text far away from its origin (as
seen by the output). This last one, however,
has arisen from a ‘false’ conviction that by
demolishing its philological supports nullified
its theological essence. Now, after the
reconstructions of the author, one observes,
that even there (or particularly there?) where,
as with Mark, it can be a matter of transition
from one language to another and not only
from one epoch to another, the roads taken by
the authors and copyists remain those of the
evolution of all speaking; that the life of
spoken language creeps in between the words
of the text and furnishes them with a
completely new meaning and poses a
completely new series of questions to the
exegetes.

Voorwoord bij ‘Jezus was


Caesar’
Het lezen van Francesco Carotta’s boek heeft
me gefascineerd, zoals een roman dat zou
doen, die de geest van de lezer stap voor stap
voert naar de oplossing van een duistere
intrige. Ik heb deze tocht ervaren als een
bevrijdende en opwekkende frisse wind, die,
voortschrijdend, steeds meer vooroordelen en
algemeen aanvaarde denkbeelden verjoeg.
Maar zo deze duw in mijn rug naar verlichting
succesvol was, dan was dat, buiten de bijdrage
van de auteur aan methodologische
veronderstellingen betreffende de filologie, de
sociale psychologie, de etnologie en het
verband tussen politieke geschiedenis en
theologie, omdat hij het lef heeft gehad de
evangeliewoorden zelf te attaqueren, om hun
donkere keerzijde in kaart te brengen: niet
simpelweg hun geschiedenis, maar eerst en
vooral de onweerstaanbare dynamiek van hun
dislocatie.Dat wil niet zeggen dat De Saussure
mij niet had voorbereid, in theorie, op deze
schok: deze linguïst, die veel werk had verricht
op het gebied van anagrammen en duidelijk
gewaarschuwd had voor wat er kan gebeuren
met een traditie in de loop van haar
overlevering, schrijft in een van zijn
aantekeningen: “Zich in te denken dat een
legende aanvangt met een betekenis, vanaf
haar eerste begin de betekenis heeft gehad,
die zij heeft, of veeleer zich voor te stellen dat
zij niet enige betekenis, om het even welke,
heeft kunnen hebben, is een operatie die mijn
bevattingsvermogen te boven gaat.”Het is het
tegendeel van wat de geleerden hebben
gedaan met de uit de mondelinge overlevering
stammende teksten, door bovenop de logica
en economie van de orale voortbrenging hun
identitaire visie van de uitgave van geschreven
teksten te leggen. Dat is het geval met de
Homerische orale traditie, waar de geheel
natuurlijke variaties van iedere mondelinge
recitatie door iedere bard zijn teruggebracht
tot één enkele onveranderlijke, authentiek
veronderstelde tekst. Dat is, volgens de
werkhypothese van dit boek, ook het geval
met een uit een bepaalde handschrifttraditie
voortgekomen hellenistische tekst als het
evangelie van Markus, waarvan de Latijnse
oorsprong onverenigbaar zou zijn met de idee
van een tekst die voor eens en altijd door de
godheid gegeven is. De facto vinden filologie
en theologie hier hun gemeenschappelijke
grens en vertrekpunt: de waarheid van
betekenis, of deze nu behoort tot het rijk van
de mythologie of van de religieuze openbaring,
kan alleen gegarandeerd worden in het
gesloten universum van een schriftuur onder
toezicht. Scripta manent …De presentatie van
Carotta heeft het voordeel het majeure belang
te onderkennen van dislocaties, uitglijders,
misgrepen en verschuivingen in betekenis in
de loop van de overlevering van een oude,
gesproken of geschreven, tekst. De door de
gebreken in de middelen van orale overdracht
ontstane valkuilen hebben het mogelijk
gemaakt, dat bijvoorbeeld de prinselijke hoven
van het Ionië van de achtste eeuw voor
Christus zich de oude Myceense orale
dichtkunst toeeigenden door er Homerische
poëmen van te maken, die de voorouders van
de prinsen en zelfs de kolonisatie van Ionië
verheerlijken: de feilen in de overdracht van
handgeschreven teksten zouden het voor
bepaalde dominante groepen in de Oriënt ten
tijde van het Imperium Romanum mogelijk
gemaakt hebben om van de cultus van Caesar
een judaïserende en helleniserende religie te
maken.Carotta toont nu aan, dat dit proces
slechts kan plaatsvinden op een ondergrond
van woordspel en -spelingen, lapsus en
verhaspeling van verkeerd begrepen zaken.
Het is hetzelfde proces dat voor het ontstaan
van sociolecten zorgt, het jargon in bepaalde
sociale kringen, maar ook voor dat van onze
eigen idiolecten en dat, in bredere zin, de talen
in de loop van de tijd doet evolueren. Vanuit dit
gezichtspunt is de etymologie (het woord
betekent “ware oorsprong”) niets anders dan
het zoeken naar bewust of onbewust begane
sprekersfouten, die in de eerste plaats de vorm
en/of de betekenis van de woorden hebben
veranderd. Men kan zich na het lezen van dit
boek afvragen of het, in plaats van terug te
gaan naar een of andere oorsprong van de
woorden, niet nog interessanter zal zijn hun
deformatie- en hernieuwingsproces te
belichten, een proces dat ook de sprekers in de
thans verstrijkende tijd niet aflatend in gang
houden.Hoe het ook zij, Carotta’s boek ontrolt
voor onze ogen, in zoverre het zich presenteert
als een onderzoek naar de “ware” evangeliën,
een serie woordspelingen en misverstanden,
die een andere tekst het licht doen zien, een
tekst met een andere (uitgaande van de
output) oorsprong, hoe die ook mag zijn. Deze
tekst is evenwel voortgekomen uit een
“verkeerde” overtuiging, die, met het
neerhalen van haar filologische steunpilaren,
haar theologische essentie tenietdeed. Welnu,
de reconstructies van de auteur volgend, stelt
men vast, dat zelfs daar (of vooral daar?) waar
het, zoals bij Markus, de overgang van de ene
naar de andere taal kan betreffen, en niet
slechts die van het ene naar het andere
tijdvak, de door auteurs en kopiisten
ingeslagen wegen die van de evolutie van
ieder spreken blijven; dat het leven van de
gesproken taal zich tussen de woorden van de
tekst nestelt om die woorden een geheel
nieuwe betekenis en de exegeten een
gloednieuwe vraagstelling te bezorgen.
Vorwort zu „Jesus war
Caesar“
Das Buch von Francesco Carotta zu lesen, hat
mich fasziniert, wie es ein Roman getan hätte,
der den Geist des Lesers Schritt bei Schritt der
Lösung einer dunklen Intrige entgegen führt.
Diesen Weg habe ich als einen befreienden
und erheiternden Atem erlebt, der nach und
nach Vorurteile und überkommene
Vorstellungen wegfegte. Aber wenn dieser
Drang zu meiner Erleuchtung Erfolg hatte –
jenseits des Beitrags des Autors und seiner
methodologischen Voraussetzungen zur
Philologie, sozialen Psychologie, Ethnologie
und dem Zusammenhang zwischen politischer
Geschichte und Theologie – war es weil er es
gewagt hatte, die Wörter selbst der Evangelien
anzugehen, um ihre Rückseite abzustecken:
nicht nur einfach ihre Geschichte, sondern vor
allem die unwiderstehliche Dynamik ihrer
Dislokation.

Gänzlich unverbereitet war ich auf diesen


Schock eigentlich nicht, theoretisch, dank
Saussure. Dieser Linguist, der viel über
Anagramme gearbeitet hatte, und gewarnt vor
dem, was einer Tradition im Laufe ihrer
Übertragung passieren kann, schreibt in einer
seiner Anmerkungen: «Sich vorzustellen, daß
eine Legende mit einem Sinn anfängt, von
ihrem ersten Ursprung an den Sinn gehabt hat,
den sie hat, oder zu wähnen, daß sie nicht
irgendwelchen unerwartet anderen Sinn gehabt
haben kann, ist eine Operation die mein
Fassungsvermögen übersteigt.»

Es ist das Gegenteil von dem, was die


Gelehrten mit den Texten gemacht haben, die
aus den oralen Traditionen stammen, indem
sie der Logik und der Ökonomie der
mündlichen Produktionen ihre identitäre Vision
der Edition von geschriebenen Texten auferlegt
haben. Es ist für die homerische orale Tradition
der Fall, wo die ganz natürlichen Variationen,
bei einer jeden mündlichen Rezitation durch
jeden Aöde, zurückgeführt werden auf einen
einzigen unveränderlichen, als identisch
unterstellten Text. Nach der Arbeitshypothese
dieses Buches ist es auch der Fall für einen
hellenistischen, von einer bestimmten
handschriftlichen Tradition kommenden Text,
wie das Markusevangelium, dessen
lateinischer Ursprung nicht vereinbar wäre mit
der Vorstellung eines ein für alle Male von der
Gottheit übergebenen Textes. Tatsächlich
finden Philologie und Theologie hier ihre
gemeinsamen Grenzen und Ausgangspunkt:
Die Wahrheit des Sinnes, ob dieser nun der
Ordnung der Mythologie oder der religiösen
Offenbarung gehört, kann nur garantiert
werden im geschlossenen Universum einer
überwachten Schrift. Scripta manent …

Carottas Darlegung hat den Vorteil, die


hauptsächliche Bedeutung der Verstellungen
und Verschiebungen zu erkennen, die bei der
Übertragung eines alten Textes, mündlich oder
schriftlich, von einer Form zur anderen und von
einem Sinn zum anderen stattfinden. Der
Spalt, der aufgrund der technischen
Unzulänglichkeiten der mündlichen
Übertragungsmitteln geöffnet wurde, hat zum
Beispiel im 8. Jh. v.Chr. den Fürstenhäusern
Ioniens ermöglicht, sich die alte orale
mykenische Dichtung anzueignen, um daraus
diese homerischen Epen zu machen, die die
Vorfahren der Fürsten verherrlichen und sogar
die Kolonisation Ioniens; die Unzulänglichkeiten
in der Übertragung handschriftlicher Texte
sollen gewissen dominierenden Gruppen im
Orient zur Zeit des Imperium Romanum
ermöglicht haben, aus dem Caesarkult eine
judaisierende und hellenisierende Religion zu
machen.

Nun beweist Carotta, daß dieser Prozeß nur auf


dem Hintergrund von Wortspielen, Lapsus und
miteinander verwobenen Mißverständnissen
stattfinden kann. Es ist derselbe Prozeß, der für
die Entstehung der Jargons von besonderen
sozialen Kreisen sorgt, aber auch für unsere
eigene Idiolekten und im weitesten Sinne für
die Evolution unserer Sprachen im Laufe der
Zeit. Von diesem Gesichtspunkt aus, ist die
Etymologie – welche «wahrer Ursprung»
bedeutet – nichts anderes als die Suche nach
den bewußt oder unbewußt den Sprechern
unterlaufenen Fehlern, die in erster Linie die
Form und/oder den Sinn der Wörter entstellt
haben. Anhand dieses Buches kann man sich
fragen, ob es nicht genauso interessant wäre,
anstatt rückwärts nach einem unerwartet
anderen Ursprung der Wörter zu gehen, den
Prozeß ihrer Verformungen, der von den
Sprechern noch und nöcher im Laufe der Zeit
vorgenommenen Umgestaltungen, zu
beleuchten.

Wie es dem auch sei, Carottas Buch, während


es sich wie eine Suche nach den «wahren»
Evangelien präsentiert, läßt vor unseren Augen
eine Serie von Wortspielen und
Mißverständnissen ablaufen, die einen anderen
Text gebären, einen Text mit irgendeinem
unerwartet anderen Ursprung – vom Output
aus gesehen. Dieser entstammte allerdings
einer «falschen» Überzeugung, die, indem sie
ihre philologischen Stützen untergrub, ihre
theologische Essenz aufhob. Nun stellt man
nach den Rekonstruktionen des Autors fest,
daß selbst dort – oder vor allem dort? – wo, wie
bei Markus, es sich um den Übergang von
einer Sprache zur anderen handeln kann, und
nicht nur von einer Epoche zur anderen, die
Wege, die von Autoren und Kopisten
eingeschlagen werden, jene der Evolution
eines jeglichen Sprechens bleiben; daß das
Leben der gesprochenen Sprache sich
zwischen die Wörter des Textes einschleicht,
um ihnen einen ganz neuen Sinn zu verleihen –
und eine ganz neue Fragestellung an die
Exegeten.

Préface à “Jesus était


César”
La lecture du livre de Francesco Carotta m'a
fasciné comme l'aurait fait un roman qui
conduit pas à pas l'esprit du lecteur vers la
solution d'une obscure intrigue. J'ai ressenti cet
acheminement comme un souffle libérateur et
hilarant qui balayait progressivement
préjudices et idées reçues. Mais si cette
poussée vers mon illumination réussissait, par
delà même la contribution des présupposés
méthodologiques de l'auteur concernant la
philologie, la psychologie sociale, l'ethnologie
et la connection de l'histoire politique avec la
théologie, c'était parce que celui-ci avait eu
l'audace d'attaquer les mots mêmes des
évangiles pour jalonner leur envers: non pas
simplement leur histoire mais surtout la
dynamique irrésistible de leur dislocation.

Non pas que Saussure ne m'avait pas préparé,


en théorie, à ce choc: ce linguiste, qui avait
beaucoup travaillé sur les anagrammes et qui
avait bien préconisé ce qui peut arriver à une
tradition lors de sa transmission, écrit dans
une de ses notes: «Imaginer qu'une légende
commence par un sens, a eu depuis sa
première origine le sens qu'elle a, ou plutôt
imaginer qu'elle n'a pas pu avoir un sens
absolument quelconque, est une opération qui
me dépasse».

C'est le contraire de ce que les savants ont fait


des textes issus des traditions orales, en
superposant à la logique et économie des
productions orales leur vision identitaire de
l'édition des textes écrits. C'est le cas de la
tradition orale homérique, où les variations,
toutes naturelles dans chaque récitation orale
de chaque aède, sont ramenées à un seul
texte invariable, supposé authentique. C'est le
cas aussi, d'après l'hypothèse de travail du
livre, d'un texte hellénistique provenant dãune
certaine tradition manuscrite, comme
l'évangile de Marc, dont l'origine latine ne
pourrait pas concorder avec la conception
dãun texte transmis une fois pour toutes par la
divinité. En fait, philologie et théologie
trouvent ici leurs limites et leur point de départ
communs: la vérité du sens, qu'il soit de l'ordre
de la mythologie ou de la révélation réligieuse,
ne peut être garantie que dans l'univers clos
d'une écriture surveillée. Scripta manent ...

La présentation de M. Carotta a l'avantage de


reconnaître l'importance majeure des
dislocations et glissements d'une forme à
l'autre et d'un sens à l'autre lors de la
transmission d'un texte ancien, oral ou écrit.
La faille entrouverte par les défaillances
techniques des moyens de transmission orale
ont permis par exemple aux cours princières
de l'Ionie du huitième siècle av. J.C. de
s'approprier l'antique poésie orale mycénienne
pour en faire ces poèmes homériques qui
glorifient les ancêtres des princes et même la
colonisation de l'Ionie; les défaillances dans la
transmission des textes manuscrits auraient
permis à certains groupes dominants à l'Orient
au temps de l'Imperium Romanum de faire du
culte de César une religion judaïsante et
hellénisante.

Or, M. Carotta démontre que ce processus ne


peut avoir lieu que sur un fond de jeu de mots,
de lapsus et de malentendus mélangés. C'est
le même processus qui crée les argots de
groupes sociaux particuliers, mais aussi nos
propres idiolectes et qui, plus largement, fait
évoluer les langues au cours du temps. De ce
point de vue, l'étymologie (qui signifie
l'«origine véritable») n'est que la recherche
des fautes, conscientes ou inconscientes, des
locuteurs qui ont altéré en premier lieu la
forme et/ou le sens des mots. On peut se
demander à partir de ce livre s'il ne serait pas
plus intéressant, au lieu d'aller à rebours, vers
une origine quelconque des mots, d'illustrer les
processus de leurs déformation et refonte
opérés par les locuteurs encore et encore dans
le temps qui court.

Et en tout état de cause, le livre de M. Carotta,


s'il se présente comme une recherche des
«vrais» évangiles, il produit à nos yeux une
série de jeux de mots et malentendus
géniteurs d'un texte autre, d'un texte d'une
origine quelconque (par rapport à l'output). Ce
dernier est issu, bien entendu, dãune «fausse»
conviction, qui, en démolissant ses appuis
philologiques, annule son essence théologique;
or, on constate, d'après les reconstitutions de
l'auteur, que même là (et surtout là?) où
comme chez Marc il peut s'agir du passage
d'une langue à une autre et non seulement
d'une époque à l'autre, les voies empruntées
par les auteurs et copistes restent celles de
l'évolution de tout parler; que la vie de la
langue orale se faufile entre les mots du texte
pour leur fournir un sens et une interrogation
tous neufs à poser aux exégètes.

Fotis Kavoukopoulos
Athens

Fotis Kavoukopoulos PhD

received his doctorate in linguistics at the


Sorbonne in 1988 with a thesis on Homeric
syntax.syntax.He taught linguistics at the
universities of Crete and Thessaly (1989-2002).
Presently, he works at the Pedagogical Institute
of Athens (Ministry of Education).Author of
articles and books on modern and ancient
Greek. He is a person with reduced mobility.

verwierf in 1988 de graad van doctor in de


linguïstiek aan de Sorbonne met een
proefschrift over de homerische syntaxis.Hij
doceerde taalwetenschap aan de universiteiten
van Kreta en Thessalië (1989-2002). Thans is
hij verbonden aan het Pedagogisch Instituut
van Athene (Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap).Auteur van artikelen en
boeken over Oud- en Nieuwgrieks. Een
lichamelijke handicap beperkt zijn mobiliteit.
erlangte seine Doktorwürde in Linguistik 1988
an der Sorbonne, mit einer Habilitationsschrift
über die homerische Syntax.Er unterrichtete
Sprachwissenschaft an den Universitäten von
Kreta und Thessalien (1989–2002) und ist
heute am Pädagogischen Institut von Athen
(Kultusministerium) tätig.Autor von Artikeln
und Büchern über Neu- und Altgriechisch. Er ist
gehbehindert.

a obtenu son doctorat de linguistique à la


Sorbonne en 1988 avec une thèse sur la
syntaxe homérique.Il a enseigné la linguistique
aux Universités de Crète et de Thessalie (1989-
2002). Il travaille à l’Institut Pédagogique
d’Athènes (Ministère d'Éducation).Il est l’auteur
d’articles et de livres sur le grec moderne et
ancien. Il est une personne à mobilité réduite.