Você está na página 1de 8

Επιστολή προς τους γονείς: τα παιδιά μας

κινδυνεύουν από τα νέα «Θρησκευτικά»!


Των Λυκούργου Νάνη και Βασίλη Κερμενιώτη

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 2. ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ, ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ


ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΑ, ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
Αγαπητοί Ορθόδοξοι γονείς, αυτή η επιστολή Από τον περασμένο Νοέμβριο περιμένουμε, από
μας είναι μία κραυγή πόνου και αγωνίας για το πνευμα- μέρα σε μέρα, νέα απόφαση του Σ.τ.Ε. που αναμένεται
τικό «έγκλημα» που συντελείται εις βάρος των παιδιών να ακυρώσει και τα τρέχοντα «προγράμματα των Θρη-
μας και συνεπώς εναντίον της ίδιας της Ελλάδας, αφού η σκευτικών» του κ. Γαβρόγλου (που είναι 99% ίδια με τα
νέα γενιά είναι το μέλλον της πατρίδας μας. προηγούμενα!). Ωστόσο, ο χρόνος κυλάει. Έχει ήδη περά-
Διανύουμε τη δεύτερη σχολική χρονιά που διδά- σει η μισή χρονιά και τα παιδιά μας διδάσκονται ένα μά-
σκεται στα δημοτικά, στα γυμνάσια και στα λύκεια το νέο θημα που κάνει μεγάλο κακό στην ψυχή τους. Γι’ αυτό,
αντίχριστο μάθημα των «Θρησκευτικών», το οποίο επέ- ως γονείς, κι εμείς, μαθητών της υποχρεωτικής εκπαίδευ-
βαλε η εκκλησιομάχος Κυβέρνηση, παρά τις σφοδρές αντι- σης, νιώθουμε το χρέος και την ανάγκη να απευθυν-
δράσεις των θεολόγων, του Αγίου Όρους και της Εκκλησίας. θούμε σε ’σάς, τους Ορθόδοξους γονείς, και να σας επι-
Η πρώτη φορά που η Κυβέρνηση επιχείρησε να φέρει τα με- στήσουμε την προσοχή: Είναι απόλυτη ανάγκη να μιλή-
ταλλαγμένα «Θρησκευτικά» στα σχολεία ήταν το 2016. Βλέ- σετε στα παιδιά σας και να τους εξηγήσετε ότι το μά-
ποντας όμως την σθεναρή και ανυποχώρητη αντίσταση της θημα αυτό όχι μόνο δεν έχει καμία σχέση με την Ορθό-
Ιεραρχίας προέβη σε έναν παμπόνηρο πολιτικό ελιγμό: Α- δοξη Εκκλησία, αλλά προσπαθεί ύπουλα και έντεχνα να
πέπεμψε τον τότε Υπουργό Παιδείας κ. Νίκο Φίλη και έ- περάσει στις «φλέβες» τους το δηλητήριο μιάς αίρεσης,
δωσε την ψευδαίσθηση στον Ορθόδοξο λαό ότι ικανοποιή- για την οποία θα μιλήσουμε παρακάτω. Πρέπει τα παι-
θηκε το αίτημά του. Ωστόσο, ο νέος Υπουργός, ο κ. Γαβρό- διά να μάθουν την αλήθεια, ώστε να αποκτήσουν πνευ-
γλου, συνέχισε, χωρίς δισταγμό, τα σχέδια του προκατόχου ματικά «αντισώματα» απέναντι στην προπαγάνδα αυ-
του και για να αποφύγει τις συνέπειες της προσφυγής που τών των επικίνδυνων «φακέλων»-βιβλίων. Ήδη από πέ-
είχε ήδη κατατεθεί επί υπουργίας Φίλη στο «Συμβούλιο της ρυσι, δεκάδες Μητροπόλεις εξέδωσαν εγκυκλίους4 κα-
Επικρατείας» (στο εξής Σ.τ.Ε.), έκανε κάποιες ψευτοαλλα- λώντας τους γονείς να επιστρέψουν ως «απαράδε-
γές, άλλαξε και τον αριθμό του ΦΕΚ, έβαλε την υπογραφή κτους» τους «φακέλους» των νέων «Θρησκευτικών»!
του και τώρα συμπεριφέρεται …σαν να είναι άλλα τα
«προγράμματα των Θρησκευτικών» που ακύρωσε το
Σ.τ.Ε. στις πρόσφατες απόφασεις του!1 (Μάρτιο του 2018)
Πριν λίγες μέρες, πάλι, ο κ. Γαβρόγλου δήλωσε ότι
το Υπουργείο θα προκηρύξει τη συγγραφή των οριστικών
βιβλίων των Θρησκευτικών και είπε ότι «κάνουμε διά-
λογο με την Εκκλησία και οι διαφορές που έχουμε είναι
ελάχιστες»!2 Τί είναι αυτά που λέει ο κ. Γαβρόγλου, από
τη στιγμή που η Ιεραρχία έχει πλήρη άγνοια;
Αμέσως μετά τις δηλώσεις αυτές, βουλευτές κατέθε-
σαν επερωτήσεις στην Βουλή ρωτώντας τον Υπουργό αν τα
νέα βιβλία θα συμμορφωθούν με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε.
Ο κ. Γαβρόγλου δεν έδωσε καμία απολύτως απάντηση! 3
1
3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ «Το μάθημα των Θρησκευτικών στα σχολεία παραδίδεται
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ «ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ»
στα νύχια της Πανθρησκείας και οδηγείται σε θάνατο».18
Αγαπητοί γονείς, δεν θα σας μεταφέρουμε δικές
Αξίζει να σημειωθεί ότι 2007 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Αν-
μας απόψεις, αλλά τις εκτιμήσεις της «Πανελλήνιας Έ-
θρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Νορβηγία διότι
νωσης Θεολόγων» (στο εξής Π.Ε.Θ.), του Αγίου Όρους
εισήγαγε στα σχολεία μάθημα πολυθρησκευτικό, αντί-
και πολλών μητροπολιτών της Εκκλησίας μας. Θα γρά-
στοιχο με αυτό που εφαρμόζει η παρούσα Κυβέρνηση!19
φουμε αυτούσια τα λόγια τους, γι’ αυτό και θα τα έχουμε
μέσα σε εισαγωγικά (« ») και με τις σχετικές παραπομπές. 5. ΕΛΛΙΠΗΣ, ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΜΕΝΗ
Κατ’ αρχάς, αρκετοί μητροπολίτες αποκάλεσαν ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΜΕΝΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΑ ΝΕΑ «ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ»
τα νέα “Θρησκευτικά” «απαράδεκτα»5, «επικίνδυνα»6,
«Τα νέα βιβλία δεν παρέχουν ούτε τα στοιχειώδη
«αντιπαιδαγωγικά»7, «αντιχριστιανικά»8 και τελείως
που χρειάζονται για να γνωρίσει επαρκώς την πίστη του
«ακατάλληλα»9 για τα παιδιά μας! Μάλιστα, ορισμένοι
ένας Ορθόδοξος Χριστιανός. Οι θεματικές ενότητες υπο-
απ’ αυτούς προχώρησαν ακόμη περισσότερο, αποκαλώ-
στηρίζονται με κοσμικά τραγούδια, ταινίες και λογοτε-
ντας τα «εκτρώματα»10 και «παλιοφυλλάδες»!11
χνικά κείμενα, άσχετα με την Ορθόδοξη Πίστη και τα βιώ-
ματα των Αγίων».20 Το νέο μάθημα «προσπαθεί, υποσυ-
νείδητα, να περάσει στο μαθητή ότι δεν έχει και τρομερή
διαφορά ένας Ψαλμός του Δαβίδ από …ένα τραγούδι
του Bob Dylan! Ότι κατά βάθος η Εκκλησία είναι κοινω-
νικό - ανθρώπινο γεγονός, μη αποδίδοντας ιδιαίτερη ση-
μασία στο ότι την έχει ιδρύσει ο Χριστός».21 «Το πρό-
βλημα δεν είναι ότι υπάρχει αναφορά σε άλλες Θρησκείες.
Το πρόβλημα είναι ότι αυτά που εμφανίζονται ως Ορθό-
δοξα δεν είναι Ορθόδοξα! Δεν μπορεί τις βλασφημίες να
τις δεχτούμε ως μεθόδους προσεγγίσεως!» 22
Εν ολίγοις, με το «θολό τους περιεχόμενο»23 τα
4. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΝΤΗΣΕ
νέα «Θρησκευτικά» «παραλείπουν βασικές αλήθειες
ΕΝΑ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟ ΜΙΓΜΑ της Ορθόδοξης Πίστης, διαστρεβλώνουν και παραπλα-
ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΥΓΧΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ νούν»24 τους μαθητές. «Απουσιάζει το Αληθινό Πρό-
Κάποιοι είπαν ότι τα Θρησκευτικά μετατράπηκαν σωπο του Χριστού και παρουσιάζεται ένας “Χριστός”
σε «θρησκειολογία», δηλαδή σε ένα μάθημα που παρου- παραμορφωμένος κατά τα πρότυπα της Νέας Τάξης
σιάζει στα παιδιά τις διάφορες θρησκείες. Αυτό είναι ψέμα. Πραγμάτων».25 «Ο Χριστός λέει: αγαπάτε αλλήλους. Δεν
Μακάρι να ήταν έτσι. Όπως βεβαίωσε και ο ίδιος ο Αρχιε- μισούμε κανέναν. Αλλά είναι άλλο πράγμα να μαθαίνει
πίσκοπος Ιερώνυμος «το μάθημα των θρησκευτικών δεν κανείς όλες τις θρησκείες, και άλλο να μην ξέρει ο ίδιος
μετατράπηκε σε θρησκειολογία διότι και η θρησκειολο- ποια είναι η δική του η θρησκεία. Δεν θέλουμε να διαλύ-
γία είναι κλάδος της θεολογικής επιστήμης. Απλώς, το μά- σουμε την δική μας Εκκλησία!».26
θημα καταργήθηκε και πρόκειται πλέον για ένα μη θεολο- Και πώς εξηγούνται όλ’ αυτά; Απάντηση προσπαθεί
γικό μάθημα».12 Άλλοι Ιεράρχες επισημαίνουν ότι «τα παι- να δώσει ο Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος που, πρό-
διά, πριν γνωρίσουν τις αρχές της Πίστεώς μας, καλούνται σφατα, ως μέλος της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής της Εκ-
να μάθουν απ’ τους νέους “Φακέλους” των θρησκευτικών κλησίας της Ελλάδος μελέτησε σε βάθος τα νέα «προγράμ-
ετερόκλητα στοιχεία για διάφορες Θρησκείες χωρίς να ματα των Θρησκευτικών»: «Είναι ένα μάθημα με “θερμί-
γίνεται καμιά διάκριση, γεγονός που επιτείνει τη σύγχυση δες” που αρρωσταίνουν. Σχεδιάσθηκε όχι για να εμπνεύσει
σε έναν σημαντικό τομέα της ζωής και της προσωπικότη- στην Πίστη και να αναδείξει τη δύναμη της Εκκλησίας, αλλά
τάς τους και ιδιαιτέρως σε μία κρίσιμη ηλικία· την εφη- για να είναι συμβατό με τον σύγχρονο ορθολογισμό και
βική και τη νεανική».13 Έτσι, το νέο μάθημα «δημιουργεί ανεκτό από τις σύγχρονες αθεϊστικές αντιλήψεις»!27
σύγχυση μεταξύ αλήθειας και ψεύδους με τον τρόπο που Για αυτούς και για άλλους λόγους, σύσσωμο το
παρουσιάζονται οι αλλόδοξες και ετερόδοξες διδασκαλίες, Άγιο Όρος αποδοκιμάζει τα νέα «Θρησκευτικά»: «Πώς
ιδιαιτέρως τους μικρούς ηλικιακά μαθητές».14 «Το μά- είναι δυνατόν να μη σταθούμε στο πλευρό των γονέων οι
θημα γίνεται μία “σούπα” πανθρησκειακή και άντε τώρα οποίοι συναισθανόμενοι τον κίνδυνο για την μόλυνση
το παιδί να ξεχωρίσει το δικό του “πιστεύω”».15 Το εξορ- της ψυχής των τέκνων τους αναγκάζονται να επιστρέ-
γιστικό είναι ότι αυτό το «αλαλούμ»16 ξεκινάει από την τρυ- ψουν ως “απαράδεκτους” τους “φακέλους” του μαθήμα-
φερή ηλικία των 8 ετών· από την τρίτη του Δημοτικού! «Δεν τος των θρησκευτικών; Παρακαλούμε να αποσύρετε τους
μπορεί ένα παιδί να πηγαίνει στο σπίτι και να μπερδεύεται ανωτέρω φακέλους. Άπαντες οι Αντιπρόσωποι των είκοσι
μεταξύ προσευχής ορθόδοξης και μουσουλμανικής!».17 Ιερών Μονών του Αγίου Όρους Άθω».28

2
6. ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΑΠ’ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ Χριστιανισμού με άλλες θρησκείες, όπως το Ισλάμ και
ΟΤΙ ΤΑ ΝΕΑ «ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ»
τον Βουδισμό. Μας βάζουν το Χριστό μαζί με το Μωά-
ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΙΡΕΣΗ!
Αγαπητοί γονείς, η Ορθοδοξία έχει, εδώ και 2.000 μεθ και το Βούδα ότι είναι “δάσκαλοι της ανθρωπότη-
χρόνια, την αυτοσυνειδησία ότι είναι η μόνη αληθινή τας”, κάτι που εμείς δεν δεχόμαστε».33 «Βλασφημείται
θρησκεία του Θεού, μεταξύ των άλλων θρησκειών, και ακυρώνεται η Θεότητα του Κυρίου μας Ιησού Χρι-
αλλά και η μόνη αληθινή Εκκλησία του Χριστού, μεταξύ στού, εξισώνοντάς τον με τον Μωάμεθ, τον Κομφούκιο
των άλλων χριστιανικών Ομολογιών, τις οποίες, πά- και τον Βούδα! Όμως, όλοι αυτοί ήταν άνθρωποι με
ντοτε, τοποθετούσε στο χώρο της αίρεσης. Τα νέα με- πάθη και αδυναμίες που επινόησαν και δημιούργησαν
ταλλαγμένα «Θρησκευτικά» προσβάλλουν βάναυσα ψευτοθρησκείες. Δεν είναι ο Ένας και αληθινός Θεός, το
την Ορθόδοξη Πίστη, γιατί την ισοπεδώνουν και την εξι- δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος».34
σώνουν τόσο με τις ετερόδοξες Ομολογίες όσο και με τις
άλλες Θρησκείες! Το δηλητηριώδες και πνευματοκτόνο
μήνυμα που περνάει στις αθώες και ανυποψίαστες παι-
δικές ψυχές το νέο μάθημα των «Θρησκευτικών» είναι
ότι η Ορθοδοξία δεν είναι η μόνη αλήθεια· και οι άλλες
θρησκείες και αιρέσεις είναι από το Θεό! Αυτό καταγ-
γέλλει και το Άγιο Όρος στην ανακοίνωσή του: «Οι ορθό-
δοξοι μαθητές θα διδάσκονται ένα πανθρησκειακό μά-
θημα, το οποίο εντέχνως θα ενσταλάζει στις ψυχές τους
ότι “όλες οι θρησκείες είναι λίγο πολύ το ίδιο”».29
Γκρεμίζεται, συθέμελα, η βασική Αλήθεια και το
Δόγμα του Χριστιανισμού ότι ο Χριστός είναι ο μοναδι-
κός Σωτήρας του κόσμου, καθώς και το Σύμβολο της Πί-
στεως στο οποίο ομολογούμε την πίστη μας «…εις Μίαν,
Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν» που είναι η
Ορθόδοξη. Δεν έχει πλέον νόημα η ιεραποστολή, προ-
σβάλλεται η Ενανθρώπηση του Κυρίου, τα πάθη και η Α- 7. ΨΕΥΔΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ
νάστασή Του. Όλα αυτά είναι «περιττά» από τη στιγμή ΑΛΛΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ.
που θα αποδεχτούμε ότι και οι άλλες Θρησκείες είναι
Αφού το Υπουργείο Παιδείας έκρινε τόσο πολύ α-
από το Θεό! Επίσης, ατιμάζονται όλοι οι Άγιοι, οι Ομολο-
παραίτητο οι ορθόδοξοι μαθητές μαζί με τα δόγματα της
γητές και οι Μάρτυρες που, κατά τη διάρκεια της εκκλη-
Πίστης τους να διδάσκονται και ένα συνονθύλευμα από
σιαστικής Ιστορίας, έχυσαν το αίμα τους αγωνιζόμενοι
άλλα δόγματα και θρησκεύματα, τουλάχιστον θα έ-
όχι μόνο εναντίον του εξισλαμισμού, αλλά και εναντίον
πρεπε η παρουσίαση αυτή να είναι ειλικρινής και αλη-
όλων των αιρέσεων που, για την Ορθοδοξία, δεν είναι
θής. Κι όμως, δεν είναι! Αντιθέτως, είναι ψευδής και πα-
παρά διαστροφές του Χριστιανισμού, γι’ αυτό και συνήλ-
ραπλανητική! «Τα “πιστεύω” και οι αντιλήψεις των άλ-
θαν Οικουμενικές Σύνοδοι για να τις καταδικάσουν.
λων θρησκειών προβάλλονται μονόπλευρα και ωραιο-
Εμμέσως πλην σαφώς, αυτά τα αντίχριστα μηνύ-
ποιημένα, αποκρύπτοντας επιμελώς διδασκαλίες τους
ματα περνάνε στα παιδιά μας με τα «νέα προγράμ-
που περιέχουν φανατισμό, ρατσισμό και μίσος».35
ματα» και μάλιστα με τρόπο πανούργο: Με το χρυσό
Τα παιδιά από την τρίτη δημοτικού έως την τρίτη
περιτύλιγμα της «αγάπης», της «ειρήνης», της «ανεκτι-
λυκείου θα διδάσκονται «Θρησκευτικά», υποτίθεται, αλλά
κότητας» κ.ά. Όμως, για την Ορθόδοξη Εκκλησία, αυτό
δεν πρόκειται να μάθουν την αλήθεια. Δεν πρόκειται να μά-
το πνεύμα όχι μόνο δεν είναι ορθόδοξο αλλά είναι πλα-
θουν ότι το Ιουδαϊκό Ταλμούδ υβρίζει τον Χριστό και την
νεμένο και αιρετικό. Είναι μία αίρεση που ονομάζεται
Παναγία· επίσης, δεν θα συνειδητοποιήσουν ότι η ουσία
«θρησκευτικός συγκρητισμός»30 ή με μία λέξη: «Οικου-
του Ισλάμ συμπυκνώνεται στη λέξη: «τζιχάντ» (‫ )ﺟﻬﺎد‬δη-
μενισμός» και είναι καταδικασμένη από Συνόδους και
λαδή «ιερός πόλεμος» μέχρι την τελική επικράτηση του
μεγάλους σύγχρονους Αγίους της Εκκλησίας μας.31
Μουσουλμανισμού σ’ όλο τον πλανήτη· ότι ο Ινδουισμός εί-
Τις παραπάνω εκτιμήσεις επιβεβαιώνουν και οι
ναι, στην ουσία, πολυθεϊσμός, ειδωλολατρία και δαιμονο-
μητροπολίτες μας: «Ως βαθύτερο κίνητρο για το πανθρη-
λατρία· ότι ο Βουδισμός είναι ένας θρησκευτικός «μηδενι-
σκειακό αυτό μάθημα βλέπουμε τον Όφι του Οικουμενι-
σμός». Επίσης, δεν θα μάθουν ότι οι Μονοφυσίτες είναι ε-
σμού, που θέλει να ενοποιήσει τα Θρησκεύματα και να
κτός Εκκλησίας, αφού έχουν καταδικαστεί από την Δ΄ Οι-
αλλοιώσει την Ορθόδοξη Πίστη μας».32 «Η Εκκλησία ου-
κουμενική Σύνοδο· ότι ο Ρωμαιοκαθολικισμός έχει εισαγά-
δέποτε διαφώνησε με την θρησκειολογική διάσταση της
γει, αυθαίρετα, περισσότερες από είκοσι (20) αιρετικές
διδασκαλίας, αλλά με την έντεχνη εξομοίωση του
3
κακοδοξίες κι ότι ο Προτεσταντισμός έχει ξεφύγει ακόμη πε- αποφάσεις του ΣτΕ, 660/2018 και 926/2018).40 Με το στα-
ρισσότερο. Για τα μεταλλαγμένα «θρησκευτικά» όλες αυ- νιό προσπαθούν να επιβάλουν ένα νέο πνευματικό
τές οι αιρέσεις είναι …“Εκκλησίες του Χριστού”! Η λέξη «αί- «παιδομάζωμα» που θυμίζει αλήστου μνήμης εποχές ό-
ρεση» είναι «απαγορευμένη» και υφίσταται «λογοκρισία». που οι εχθροί εισέβαλλαν στα σπίτια και άρπαζαν τα παι-
Επίσης, έχει πέσει λογοκρισία και στο κομμάτι το διά από τα χέρια των μανάδων τους! Τολμούμε να πούμε
απολογητικό, το οποίο είναι σχεδόν …εξαφανισμένο! Σε ότι θα ήταν λιγότερο κακό όχι μόνο αν καταργούσαν τε-
κανένα «φάκελο» των θρησκευτικών δεν ενημερώνο- λείως το μάθημα και το μετέτρεπαν σε θρησκειολογία,
νται σωστά τα παιδιά για το ποια είναι, στ’ αλήθεια, η αλλά και αν το αντικαθιστούσαν με άλλο μάθημα που θα
διαχρονική στάση της Ορθόδοξης Εκκλησίας απέναντι προπαγάνδιζε την αθεΐα, παρά αυτό που έχουν κάνει! Το
στις ετερόδοξες Ομολογίες και τις άλλες θρησκείες! θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πιστεύουμε ότι, αν για
(Μέσα από αποφάσεις Συνόδων και λόγους Αγίων που ένα εθνικό θέμα ήταν ανάγκη να γίνουν 20 συλλαλητήρια,
είναι «καταπέλτες» εναντίον τους). Φυσικά αυτή η «πα- για το ζήτημα του μαθήματος Θρησκευτικών έπρεπε να έ-
ράλειψη» διευκολύνει αφάνταστα το δηλητήριο της αί- χουν γίνει μέχρι τώρα 120! Να σειστεί όλη η Ελλάδα!
ρεσης του Οικουμενισμού να κυλήσει στις «φλέβες» των Υπ’ όψιν ότι ο Υπουργός Παιδείας έχει ήδη απει-
παιδιών μας. Οι μαθητές στερούνται γνώσεων και εμπει- λήσει με πειθαρχικές διώξεις τους εκπαιδευτικούς που
ρίας. Δεν διαθέτουν την ωριμότητα για να κρίνουν αντικει- θα αρνηθούν να διδάξουν τα νέα «Θρησκευτικά»!41 Η
μενικά και έτσι νομίζουν ότι όλες οι θρησκευτικές πεποι- Π.Ε.Θ κατήγγειλε την Κυβέρνηση ότι επέδειξε «φασιστική
θήσεις είναι, λίγο-πολύ, ισάξιες με την Ορθοδοξία. Έτσι, ασέβεια προς τους γονείς»42 και ότι «επιμένει ο Υπουργός
μετά από δέκα συναπτά έτη εντατικής πλύσης εγκεφά- Παιδείας στην αλλαξοπιστία των Ελλήνων Ορθοδόξων μα-
λου, οι ορθόδοξοι μαθητές θα εμπεδώσουν ότι η αίρεση θητών!».43 Αυτό το προσπάθησαν οι Τούρκοι κατακτητές,
του Οικουμενισμού είναι η «ορθοδοξία», ενώ η αληθινή αλλά ο Ελληνισμός αντιστάθηκε και βάφτηκαν οι δρόμοι
Ορθοδοξία δεν είναι παρά «φανατισμός», «μισαλλοδο- και τα καλντερίμια με το αίμα των Αγίων Νεομαρτύρων.
ξία», «οπισθοδρόμηση» και «φονταμενταλισμός»! Αυτό, λοιπόν, που δεν αποδεχτήκαμε στους τέσσερις
αιώνες της φρικτής τουρκικής σκλαβιάς, θα το δεχτούμε
8. ΕΠΙΛΟΓΟΣ. ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ και θα το υποστούμε τώρα σε καιρό ειρήνης; Ασφαλώς
ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ!
όχι! Αν δεν αντιδράσουμε σήμερα, αύριο θα είναι πολύ
ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ «ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ»!
ΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ. αργά για τα παιδιά μας. Ένας τρόπος διαμαρτυρίας είναι
Αγαπητοί Ορθόδοξοι γονείς, η «Ευρωπαϊκή Σύμ- και η επιστροφή των βιβλίων στα σχολεία ως «απαράδε-
βαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου» ορίζει ρητά ότι κτων». (Μπορείτε να εκτυπώσετε το σχετικό έντυπο από
είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε γονέα να διδάσκεται το την ιστοσελίδα kermeniotis.blogspot.com χωρίς www
παιδί του το μάθημα των Θρησκευτικών σύμφωνα με τα μπροστά. Εκεί θα βρείτε και τις παραπομπές αυτής της επι-
θρησκευτικά του “πιστεύω”.36 Ωστόσο «τα παιδιά των ορ- στολής). Μας συγχωρείτε αν σας κουράσαμε.
θοδόξων γονέων, στην πιο τρυφερή τους ηλικία, υφίστα- Με τιμή,
νται την ψυχική ταλαιπωρία ενός εξαναγκασμού της συ- Λυκούργος Νάνης, Φλώρινα
Βασίλης Κερμενιώτης, Πτολεμαΐδα
νειδήσεώς τους και διδάσκονται όχι την δική τους Πίστη,
14 Μαρτίου 2019
αλλά ένα συνονθύλευμα θρησκειών. Το γεγονός αυτό ε-
κτός του ότι αποτελεί μια ολοκληρωτική επέμβαση της Πο-
λιτείας σε θέματα Πίστεως και διδασκαλίας της Εκκλησίας,
συνιστά και μια μεγάλη αδικία και ανισότητα που υφί-
στανται τα μικρά ορθόδοξα μέλη της, έναντι των παιδιών
των Εβραίων, των Μουσουλμάνων και των Ρωμαιοκαθο-
λικών Ελλήνων, τα οποία, πολύ σωστά, με απόφαση του
ίδιου Υπουργείου απολαμβάνουν το δικαίωμα της διδα-
σκαλίας της αμιγώς δικής τους πίστεως. Αυτό συνιστά α-
προκάλυπτα ρατσισμό εις βάρος των Ορθοδόξων Ελλή-
νων»!37 Αυτοί είναι δύο λόγοι για τους οποίους κατέπεσαν
στο ΣτΕ τα νέα «Θρησκευτικά» κι όχι μόνο επειδή το πνεύμα ΑΔΟΛΦΟΣ ΧΙΤΛΕΡ: «Όταν ο αντίπαλός μας διατείνεται:
τους είναι αντίθετο με το άρθρο 16§2 του Συντάγματος.38 “Εγώ ποτέ δεν θα ακολουθήσω την ιδεολογία και τα
Αγαπητοί γονείς, θα δεχτούμε τα παιδιά μας να δι- πρότυπά σας”, τού απαντούμε ήρεμα: “Το παιδί σου α-
δάσκονται αυτό το αντιχριστιανικό συνονθύλευμα; Ως νήκει ήδη σ’ εμάς. Εσύ τι είσαι; Σύντομα θα φύγεις, οι
πότε θα ανέχεται η συνείδησή μας να γίνεται προσηλυτι- απόγονοί σου όμως θα ανήκουν στο Νέο Σύστημα. Όταν
σμός39 στα παιδιά μας; (Αυτό δεν είναι μια προσωπική περάσουν λίγα χρόνια, δεν θα ξέρουν τίποτα άλλο παρά
μας υποκειμενική εκτίμηση, αλλά το αναφέρουν ρητά οι αυτή την νέα κατάσταση”» Adolf Hitler, May Day 1933.
4
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

1. Πρόκειται για τις υπ’ αριθ. 660/2018 και 926/2018 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
(Ολόκληρες οι αποφάσεις του ΣτΕ υπάρχουν στις ιστοσελίδες: http://aktines.blogspot.gr/2018/03/6602018.html και
http://thriskeftika.blogspot.com/2018/05/9262018.html αντίστοιχα).
Σε ανακοίνωσή της, η «Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων» κατήγγειλε τον «απαράδεκτο εμπαιγμό της Εκκλησίας»
από τον Υπουργό Παιδείας κ. Γαβρόγλου, υποστηρίζοντας ότι «μόνον τον αριθμό ΦΕΚ άλλαξε ο κ. Γαβρόγλου στα
Προγράμματα του κ. Φίλη, προφανώς για να προλάβει τυχόν αρνητικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας!»
και πρόσθεσε με έμφαση: «Τα “ΦΕΚ του Γαβρόγλου” είναι τα “ΦΕΚ του Φίλη”, με άλλο όνομα! Άλλαξε δηλαδή, ο Μα-
νωλιός κι έβαλε τα ρούχα του αλλιώς!» Και ο πιο δύσπιστος άνθρωπος που διαθέτει στοιχειώδη νοημοσύνη μπορεί να
δει τον συγκριτικό πίνακα των δύο ΦΕΚ ώστε να διαπιστώσει ότι είναι παρόμοια.
(- Π.Ε.Θ.: «Απαράδεκτος εμπαιγμός της Εκκλησίας από τον κ. Γαβρόγλου»
http://www.petheol.gr/nea/deltiotypoutespeth-synkritikospinakastonallagonstadyophek-
scholiastousphakelousmathete
- Παρακάτω μπορείτε να δείτε:
α) τον συγκριτικό πίνακα των δύο ΦΕΚ:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZXRoZW9sb2dvbnxneDoxMDE4YTE5
NWNlNjFjZmFh , καθώς και
β) «Συγκριτική μελέτη: Η απόφαση ΣτΕ 660/2018, η Υ.Α. Φίλη και η Υ.Α. Γαβρόγλου για τα Θρησκευτικά»:
http://aktines.blogspot.gr/2018/03/6602018_30.html )
2. «Απόσπασμα συνέντευξης του Υπουργού Κ. Γαβρόγλου στον ρ/σ REAL FM», 6/3/2019
https://www.youtube.com/watch?v=Txd2p77Ogd4
3. «Δεν απαντά στις Ερωτήσεις βουλευτών για τα Θρησκευτικά ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου»
http://thriskeftika.blogspot.com/2019/03/blog-post_27.html
4. Εγκύκλιοι-ανακοινώσεις που έχουν εκδώσει διάφορες μητροπόλεις, αποδοκιμάζοντας το νέο μάθημα των θρησκευ-
τικών ως αντίχριστο και επικίνδυνο για τα παιδιά μας http://kermeniotis.blogspot.com/2018/10/blog-post.html
5. Μητροπολίτες †Σύμης, †Γλυφάδας και Διδυμοτείχου, καθώς και η Π.Ε.Θ.
(- «Σύμης Χρυσόστομος: ''Αντισυνταγματικά και παράνομα τα βιβλία των Θρησκευτικών''»
http://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/17950-sumis-xrusostomos-antisuntagmatika-kai-paranoma-ta-biblia-ton-
thriskeutikon
- «Εγκύκλιος της Ιεράς μητροπόλεως Γλυφάδας, για τα νέα βιβλία των θρησκευτικών»
http://www.imglyfadas.gr/portal/gr/details.asp?cdPro=%7B8D617315-5475-44CD-937E-E26FA5BBC340%7D
- Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου: «Οι φάκελοι του μαθήματος των θρησκευτικών που διανεμήθηκαν στους μαθητές,
κρίνονται απαράδεκτοι, ακατάλληλοι και επικίνδυνοι….» http://aktines.blogspot.gr/2017/12/blog-post_507.html
- «Π.Ε.Θ.: Επιμένει ο Υπουργός Παιδείας στην αλλαξοπιστία των Ελλήνων Ορθοδόξων μαθητών!»
http://www.petheol.gr/nea/epimeneioypourgospaideiasstenallaxopistiatonellenonorthodoxonmatheton )
6. Μητροπολίτες Ναυπάκτου, Βεροίας, †Σύμης, Διδυμοτείχου καθώς και η Π.Ε.Θ.
(- Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου, τα Νέα προγράμματα των Θρησκευτικών. Παρέμβαση στην
Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, την 27-6-2017
http://www.parembasis.gr/index.php/el/menu-teyxos-251/4908-2017-06-29
- Βέροια - Εκδήλωση: Τα Νέα Θρησκευτικά στο Νέο Σχολείο 14/1/2018
https://www.youtube.com/watch?time_continue=607&v=aazKwsBCA8E
- Όσον αφορά τις μητροπόλεις Σύμης, Διδυμοτείχου καθώς και την Π.Ε.Θ., βλέπε την παραπομπή 5)
7. Μητροπολίτες Αιτωλοακαρνανίας και †Γλυφάδας, καθώς και η Π.Ε.Θ.
(- Ιερά Μητρόπολις Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Ψήφισμα 28/9/2017 Μητροπολίτου και κληρικών
http://www.parembasis.gr/files/Tsakoumis-March-2018.pdf
- «Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων (ΠΕΘ) χαιρετίζει την πρωτοβουλία των γονέων που επιστρέφουν στα σχολεία τα
«βιβλία» των Θρησκευτικών» https://www.esos.gr/arthra/52891/i-panellinia-enosi-theologon-peth-hairetizei-tin-
protovoylia-ton-goneon-poy-epistrefoyn
- Όσον αφορά τη μητρόπολη Γλυφάδας, βλέπε την παραπομπή 5)
8. Μητροπολίτες Ξάνθης, Φθιώτιδος, Αιτωλοακαρνανίας και †Γλυφάδας, καθώς και η Π.Ε.Θ..
(- «Παντιέρα και από την Μητρόπολη Ξάνθης για τα Θρησκευτικά» https://www.pentapostagma.gr/2017/12/πα-
ντιέρα-και-από-την-μητρόπολη-ξάνθης.html
- «Ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος για τη στάση της Συνόδου απέναντι στο μάθημα των Θρησκευτικών
https://www.impantokratoros.gr/FBD471FF.el.aspx

5
- «Καταγγελία της ΠΕΘ: Το Υπουργείο Παιδείας εκφοβίζει και εκβιάζει τους γονείς που επιστρέφουν τα αντιχριστιανικά
βιβλία των νέων Θρησκευτικών!»
http://www.petheol.gr/nea/katangeliatespethtoypourgeiopaideiasekphobizeikaiekbiazeitousgoneispouepistrephountaa
ntichristianikabibliatonneonthreskeutikon
Όσον αφορά τη μητρόπολη Αιτωλοακαρνανίας βλ. την παραπομπή 7 και της Γλυφάδας την παραπομπή 5)
9. Μητροπολίτες Βεροίας και Διδυμοτείχου καθώς και η Π.Ε.Θ.
- Όσον αφορά τη μητρόπολη Βεροίας βλ. παραπομπή 6, ενώ για την Διδυμοτείχου την παραπομπή 5. Για την Π.Ε.Θ.
βλέπε παραπομπή 8).
10. Μητροπολίτης Κερκύρας.
(Μητροπολίτης Κερκύρας Νεκτάριος: Η νέα γενιά των Ορθοδόξων Ελλήνων μυείται στον θρησκευτικό συγκρητισμό,
μέσα από τα νέα βιβλία των θρησκευτικών (23/4/2018) http://aktines.blogspot.gr/2018/04/blog-post_335.html )
11. Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως.
(- «Μητροπολίτης Γόρτυνος κ. Ἰερεμίας, Τί βιβλία Θρησκευτικών μαθημάτων είναι αυτές οι παλιοφυλλάδες των Δημο-
τικών Σχολείων;» https://www.impantokratoros.gr/FB7AEA8A.el.aspx)
12. Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. «Με μία συγκλονιστική επιστολή προς τον Πρωθυπουργό και τους Αρχηγούς των κομ-
μάτων, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος αποδομεί τις δόλιες πράξεις Φίλη στην Παιδεία»
https://www.exapsalmos.gr/2016/09/28/mia-sygklonistiki-epistoli-pros-ton-prothypourgo-ke-tous-archigous-ton-
kommaton-o-archiepiskopos-ieronymos-apodomi-tis-dolies-praxis-fili-stin-pedia/
13. Μητροπολίτης Βεροίας. Βλέπε την παραπομπή 6
14. Ιερά Μητρόπολη Πατρών. «Μητρόπoλη Πατρών: "Oι λεγόμενοι «φάκελοι» του μαθήματος δεν ανταποκρίνονται
στα βασικά χαρακτηριστικά της πίστεως και της ιστορικής πορείας της Πατρίδος μας”» http://www.orthodoxia-
ellhnismos.gr/2017/11/o-o.html
15. Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως. Βλέπε την παραπομπή 11.
16. Μητροπολίτης Λαγκαδά Ιωάννης. «Συνέντευξη Μητροπολίτη Λαγκαδά Ιωάννη στο Amen.gr μέρος 1ο»
https://www.youtube.com/watch?time_continue=290&v=3d9l2K63mCw
17. Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου Μακάριος. «Τι λέει η Μητρόπολη Σιδηροκάστρου και η α' βάθμια Σερρών για την
επιστροφή των Θρησκευτικών» https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=V_yBfbRS35s
18. Μητροπολίτης Κονίτσης Ανδρέας. «Σε «πανστρατιά» καλεί ο Κονίτσης Ανδρέας για το μάθημα των Θρησκευτι-
κών» https://www.ekklisiaonline.gr/nea/se-%CE%84%CE%84panstratia%CE%84%CE%84-kali-o-konitsis-andreas-gia-
mathima-ton-thriskeftikon/
19. Αυτήν την καταδίκη της Νορβηγίας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την έλαβε υπ’ όψη του το ΣτΕ
στις αποφάσεις που εξέδωσε. Υπόθεση Folgero κατά Νορβηγίας, Προσφυγή Νο 15472, δημοσιευμένη, σε ελληνική μετά-
φραση, στο νομικό περιοδικό «Επιθεώρησις Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου» έτος 2009, σελ. 257.
20. †Μητροπολίτης Σύμης Χρυσόστομος. Βλέπε την παραπομπή 5.
21. Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Βλέπε την παραπομπή 12.
22. Μητροπολίτης Λαγκαδά Ιωάννης. Βλέπε την παραπομπή 16.
23. Ιερά Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδείας. «Ψήφισμα Κληρικών Ι.Μ. Θηβών και Λεβαδείας για τα νέα βιβλία – φακέ-
λους των Θρησκευτικών και το νέο νόµο για την αλλαγή φύλου» http://aktines.blogspot.gr/2017/11/blog-
post_74.html
24. Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου. Βλέπε την παραπομπή 5.
25. Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας Παΐσιος: Παραμορφωμένος «Χριστός», κατά τα πρότυπα της
Νέας Τάξης Πραγμάτων, στα σχολικά βιβλία http://verena.gr/content/μητροπολίτης-λέρου-καλύμνου-και-αστυπά-
λαιας-παΐσιος-παραμορφωμένος-«χριστός»-κατά-τα-πρότυπα
26. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος, για τις αλλαγές στο Μάθημα των Θρησκευτικών
http://thriskeftika.blogspot.gr/2018/03/blog-post_18.html
27. Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος, Αποτίμηση του έργου της Επιτροπής γιὰ το ΜτΘ
www.romfea.gr/images/article-images/2017/06/ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ_ΝΙΚΟΛΑΟΣ.pdf
28. «'Όχι” από το Άγιο Όρος στα νέα Θρησκευτικά!» http://www.news247.gr/koinonia/ochi-apo-to-agio-oros-sta-nea-
thriskeytika.6520793.html
29. Βλέπε την παραπομπή 28.
30. Σύμφωνα με την Wikipedia, «Ο συγκρητισμός είναι ο συνδυασμός διαφορετικών πίστεων, συνήθως αναμειγνύο-
ντας πρακτικές ποικίλων σχολών σκέψης. Ο συγκρητισμός μπορεί να περιλαμβάνει τη μείξη και αναλογία αρκετών

6
αυθεντικά ξεχωριστών Παραδόσεων, ειδικά στη θεολογία, επιβάλλοντας έτσι μια υποκείμενη ενότητα και επιτρέπο-
ντας μια περιεκτική προσέγγιση άλλων δογμάτων».
Πολλοί μητροπολίτες κατηγόρησαν για «Συγκρητισμό» τα νέα προγράμματα των θρησκευτικών, όπως π.χ. οι μητροπο-
λίτες Γόρτυνος, Κέρκυρας, Σύμης, Μεσογαίας, Χίου, Ηλείας, και η επαρχιακή Σύνοδος της Κρήτης. Βλέπε την παραπο-
μπή 4.
31. • Κατ’ αρχάς, την αίρεση του Οικουμενισμού την καταδίκασε το 1983 η Ιερά Σύνόδος των Ρώσων της Διασποράς
στο Quebec του Καναδά. Ιδού η σχετική απόφαση: «Σ αὐτοὺς ποὺ προσβάλλουν τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ διδάσκο-
ντας, πὼς ἡ Ἐκκλησία εἶναι διῃρημένη στοὺς λεγόμενους “Κλάδους”, ποὺ διαφέρουν σὲ δόγματα καὶ τρόπο ζωῆς, ἢ ὅτι
“ἡ Ἐκκλησία δὲν ὑπάρχει ὁρατῶς ἀλλὰ θὰ δημιουργηθῇ στὸ μέλλον” ὅταν ὅλοι οἱ “Κλάδοι” ἢ σχισματικὲς ὁμάδες ἢ
Ὁμολογίες, ἀκόμη καί οἱ Θρησκεῖες, “θὰ ἑνωθοῦν σέ ἕνα σῶμα” καὶ σ αὐτοὺς ποὺ δὲν διακρίνουν τὴν [Ὀρθόδοξη] ἱε-
ρωσύνη καὶ τὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ ἐκεῖνα τῶν αἱρετικῶν, ἀλλὰ λένε ὅτι τὸ Βάπτισμα καὶ ἡ Θεία Εὐχαρι-
στία/Κοινωνία τῶν αἱρετικῶν εἶναι σωτήρια ἑπομένως σ ὅλους αὐτοὺς ποὺ συνειδητὰ ἔχουν κοινωνία μὲ τοὺς προα-
ναφερθέντες αἱρετικοὺς ἢ πού ὑποστηρίζουν, διαδίδουν ἤ ὑπερασπίζονται τὴν νέα αἵρεση, τὴν κοινῶς ἀποκαλουμένη
“Οἰκουμενισμός”, ὑπὸ τό πρόσχημά τῆς “ἀδελφικὴς ἀγάπης” ἢ της ὑποτιθέμενης “Ἓνωσης τῶν διῃρημένων Χρι-
στιανῶν”, Ἀνάθεμα!»
https://www.slideshare.net/SpyridonVoykalis/anathema1983eng-39568120
Επίσης είναι κατεγνωσμένη από δύο μεγάλους σύγχρονους Αγίους της Ορθοδοξίας: τον μεγάλο Σέρβο Δογμα-
τολόγο Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς και τον θεοφόρο αγιορείτη Γέροντα Άγιο Παΐσιο.
• Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς (†1979)
(Διετέλεσε Καθηγητής Δογματικής στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου)
«Ο Οικουμενισμός είναι κοινό όνομα για τους ψευτοχριστιανισμούς και τις ψευτοεκκλη-
σίες της Δυτικής Ευρώπης. Μέσα του βρίσκεται η καρδιά όλων των ευρωπαϊκών ουμανισμών, με επί κεφαλής τον Παπι-
σμό. Όλοι δε αυτοί οι ψευτοχριστιανισμοί, όλες οι ψευτοεκκλησίες, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία αιρέση παραπλεύ-
ρως στην άλλη αίρεση. Το κοινό ευαγγελικό όνομά τους είναι “παναίρεση”. Γιατί; Διότι στο διάστημα της ιστορίας οι
διάφορες αιρέσεις αρνούνταν ή παραμόρφωναν κάποια ιδιώματα, μόνο, του Θεανθρώπου και Κυρίου Ιησού. Αυτές
όμως οι ευρωπαϊκές αιρέσεις απομακρύνουν ολόκληρο τον Θεάνθρωπο και στην θέση του τοποθετούν τον Ευρωπαίο
άνθρωπο. Εδώ δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ του Παπισμού, του Προτεσταντισμού, του Οικουμενισμού και
άλλων αιρέσεων, που το όνομά τους είναι: “λεγεών”».
Ιουστίνου Πόποβιτς, Ορθόδοξος Εκκλησία και Οικουμενισμός, Θεσσαλονίκη 1974, σελ. 224.
(Ο Άγιος χρησιμοποιεί το όνομα «λεγεών», επειδή έτσι ονομάζονταν τα δαιμόνια που βγήκαν από τον δαιμονισμένο
των Γαδαρηνών και μπήκαν στα γουρούνια! (Μάρκ. 5:9))
• Άγιος Παΐσιος ο αγιορείτης (†1994)
«Οικουμενισμός, και Κοινή Αγορά [εννοεί την τότε “Ε.Ο.Κ” και τώρα “Ευρωπαϊκή Ένωση”], ένα κράτος μεγάλο, μια
θρησκεία στα μέτρα τους. Αυτά είναι σχέδια διαβόλων. Οι Σιωνιστές ετοιμάζουν κάποιον για Μεσσία. Γι’ αυτούς ό
Μεσσίας είναι βασιλιάς, δηλαδή θα κυβερνήσει εδώ στην γη. Οι Ιεχωβάδες και αυτοί αποβλέπουν σε έναν βασιλιά επί-
γειο. Θα παρουσιάσουν οι Σιωνιστές έναν, και οι Ιεχωβάδες θα τον δεχθούν. Θα πουν “αυτός είναι”. Θα γίνει μεγάλη
σύγχυση. Μέσα στην σύγχυση αυτή όλοι θα ζητούν έναν Μεσσία, για να τους σώσει. Καί τότε θα παρουσιάσουν κά-
ποιον πού θα πή: “Εγώ είμαι ο Ιμάμης, εγώ είμαι ο πέμπτος Βούδδας, εγώ είμαι ο Χριστός πού περιμένουν οι Χριστια-
νοί, εγώ είμαι αυτός πού περιμένουν οι Ιεχωβάδες, εγώ είμαι ο Μεσσίας των Εβραίων”. Πέντε “εγώ” θα έχη!...» Γέρο-
ντος Παϊσίου Αγιορείτου, Λόγοι, τ. Β - Πνευματική αφύπνιση, Ι. Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος»,
Σουρωτή Θεσ/νίκης 1999, σ. 176. http://www.impantokratoros.gr/33DC5EAF.el.aspx
Επίσης, μνημονεύουμε και τον παρακάτω λόγο του Αγίου Παϊσίου: «Ο διάβολος έχει τρία πλοκάμια. Για τους
φτωχούς τον κουμμουνισμό, για τους πιστούς τον Οικουμενισμό και για τους πλουσίους την μασσωνία». († Μακαρίου
Ιερομονάχου, Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου, Λόγοι σοφίας και χάριτος, Άγιον Όρος, σελ. 73)
32. Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως. Βλέπε την παραπομπή 11.
33. Μητροπολίτης Ηλείας Γερμανός: «Τα θρησκευτικά σε λίγο θα είναι για τους άθεους»
http://thriskeftika.blogspot.com/2017/11/blog-post_81.html
34. Μητροπολίτης Αιτωλοακαρνανίας. Βλέπε την παραπομπή 7.
35. †Μητροπολίτης Σύμης. Βλέπε την παραπομπή 5.
36. Διάταξη του άρθρου 2 του “Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου” (ΠΠΠ) της «Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώ-
ματα του Ανθρώπου» (ΕΣΔΑ). Και αυτήν την διάταξη της ΕΣΔΑ επικαλούνται οι δύο αποφάσεις του ΣτΕ, 660/2018 και
926/2018 (τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε στην παραπομπή 1): «Εξ άλλου, το άρθρο 2 του Πρώτου Προσθέτου
Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ κατοχυρώνει το δικαίωμα στην εκπαίδευση, ορίζει δε ειδικότερα ότι: “Ουδείς δύναται να στε-
ρηθή του δικαιώματος όπως εκπαιδευθή. Πάν Κράτος εν τη ασκήσει των αναλαμβανομένων υπ αυτού καθηκόντων επί
του πεδίου της μορφώσεως και της εκπαιδεύσεως θα σέβεται το δικαίωμα των γονέων όπως εξασφαλίζωσι την μόρ-
φωσιν και την εκπαίδευσιν ταύτην συμφώνως προς τας ιδίας αυτών θρησκευτικάς και φιλοσοφικάς πεποιθήσεις”».

7
37. †Μητροπολίτης Σύμης. Βλέπε την παραπομπή 5.
38. Τον ένα λόγο για τον οποίο κατέπεσαν στο Σ.τ.Ε. τα νέα «Θρησκευτικά» τον είδαμε στην παραπομπή 36. Έναν
άλλο τον διαβάζουμε την απόφαση 926/2018 του ΣτΕ: «Σύμφωνα με την συνταγματική αρχή της ισότητος (άρθρο 4
παρ. 1 του Συντάγματος) και τις διατάξεις των άρθρων 9 και 14 της ΕΣΔΑ [«Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα
του Ανθρώπου»] και της παρ. 1 του ΠΠΠ αυτής, το Κράτος δεν μπορεί ρυθμίζοντας το περιεχόμενο του μαθήματος των
θρησκευτικών, να στερήσει από τους μαθητές που ασπάζονται ορισμένη θρησκεία το δικαίωμα, το οποίο αναγνωρίζει
σε μαθητές που ανήκουν σε άλλες θρησκείες, να διδάσκονται αποκλειστικά τα δόγματα της πίστεώς τους (όχι δε και τα
δόγματα άλλων θρησκειών)». (Την εν λόγω απόφαση του ΣτΕ μπορείτε να τη βρείτε στην παραπομπή 1).
Εξ άλλου, η απόφαση 660/2018 του ΣτΕ γράφει: «Για ετεροδόξους ή αλλοθρήσκους μαθητές ―ιδίως τους μα-
θητές του καθολικού δόγματος ή της εβραϊκής θρησκείας ή της μουσουλμανικής μειονότητος της Δυτικής Θράκης― ο
νομοθέτης έχει ρητώς προβλέψει δυνατότητα διδασκαλίας του οικείου δόγματος ή θρησκείας από πρόσωπα προ-
τεινόμενα από την οικεία θρησκευτική κοινότητα, προκειμένου δε περί της μουσουλμανικής μειονότητος από μου-
σουλμάνο θρησκευτικό λειτουργό (βλ. άρθρα 19 παρ. 1 του ν. 3379/1955, 85 παρ. 4 του ν. 1566/1985, 55 παρ. 5 του ν.
4386/2016 και 7 παρ. 1 του ν. 694/1977)». (Και αυτή την απόφαση του ΣτΕ μπορείτε να τη δείτε στην παραπομπή 1).
Τέλος, ένας τρίτος λόγος για τον οποίο το ΣτΕ ακύρωσε τα νέα «Θρησκευτικά» είναι διότι πλήττουν το άρθρο
16§2 του Συντάγματος, που ορίζει ότι: «Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική,
πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης
και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες». Διαβάζουμε στην απόφαση 660/2018 του ΣτΕ: «από τη
διάταξη του άρθρου 16 παρ. 2 του Σ/τος σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 13 αυτού και με
τη διάταξη του άρθρου 2 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ συνάγεται ότι ως “ανάπτυξη” της κατά τα ανωτέρω ορθόδοξης χριστιανι-
κής θρησκευτικής συνειδήσεως νοείται η, δια της διδασκαλίας των δογμάτων, ηθικών αξιών και παραδόσεων της
Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, εμπέδωση και ενίσχυση της συγκεκριμένης αυτής θρησκευτικής συνει-
δήσεως των μαθητών και, ως εκ τούτου, αφορά αποκλειστικώς στους μαθητές, οι οποίοι ανήκοντες στην κατά τα άνω
πλειοψηφία του ελληνικού λαού, ασπάζονται το ορθόδοξο χριστιανικό δόγμα, το κυριότερο δε μέσον, δια του οποίου -
εκτός άλλων (προσευχή, εκκλησιασμός)-υπηρετείται ο ανωτέρω συνταγματικός σκοπός είναι η διδασκαλία του μαθή-
ματος των θρησκευτικών. Συνεπώς, στις ανωτέρω υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις αντίκεινται ρυθμίσεις νόμων ή
κανονιστικών διοικητικών πράξεων, με τις οποίες, μέσω, κυρίως, των προγραμμάτων διδασκαλίας του μαθήματος
των θρησκευτικών, για τους αποτελούντες την κατά τα άνω πλειοψηφία του ελληνικού λαού μαθητάς δεν υπηρετείται
ο ως άνω συνταγματικός σκοπός, η ανάπτυξη δηλαδή της ορθόδοξης χριστιανικής συνειδήσεως, αλλά επιχειρείται ο
κλονισμός ή και η μεταβολή αυτής». Επίσης, δεν πρέπει «να καλλιεργεί αμφιβολίες ως προς τα εν λόγω στοιχεία που
συγκροτούν την ορθόδοξη χριστιανική πίστη, ούτε να προκαλεί σύγχυση με τη διδασκαλία άλλων δογμάτων και
θρησκειών».
39. Ο προσηλυτισμός είναι ποινικό αδίκημα και είναι αξιόποινη ακόμη και η απόπειρα προσηλυτισμού! Δύο επιστή-
μονες του Δικαίου, o επ. Πρόεδρος Εφετών Απόστολος Βλάχος και ο Δρ Συνταγματικού Δικαίου Γεώργιος Κρίππας απο-
φάνθηκαν, με γνωμοδοτήσεις τους, ότι διαπράττουν ποινικό αδίκημα οι εκπαιδευτικοί που θα εφαρμόσουν στα σχο-
λεία τα νέα Προγράμματα Σπουδών για το μάθημα των «Θρησκευτικών»! Μάλιστα, το εν λόγω ποινικό αδίκημα είναι
ακόμη πιο επιβαρυντικό διότι τελείται στα σχολεία!
(- Γνωμοδότηση Αποστόλου Φ. Βλάχου, Επιτίμου Προέδρου Εφετών, Χαλάνδρι, 26/9/2016
http://thriskeftika.blogspot.gr/2016/09/blog-post_672.html , καθώς και Γνωμοδότηση Γεωργίου Η. Κρίππα, Δρ Συνταγ-
ματικού Δικαίου, Αθήνα 12/10/2016 https://thriskeftika.blogspot.gr/2016/10/blog-post_409.html
- Άρθρο 4 του Αναγκαστικού νόμου 1363/38, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του α.ν. 1672/39)
40. «Ειδικότερα, σχολική διδασκαλία που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή ή την αλλοίωση της θρησκευτι-
κής αυτής συνειδήσεως των μαθητών, όπως αυτή διαμορφώνεται στο πλαίσιο της οικογενείας, θα συνιστούσε μορφή
ομαδικού προσηλυτισμού ιδιαιτέρως σοβαρή, ως επέμβαση στον ευαίσθητο ψυχικό κόσμο των μαθητών που δεν
διαθέτουν την κριτική αντίληψη και ωριμότητα των ενηλίκων κατά παράβαση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του
Σ/τος». (Τις αποφάσεις του ΣτΕ 660/2018 και 926/2018 μπορείτε να τις βρείτε στην παραπομπή 1).
41. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι «δεν πρόκειται να ανεχθεί παράνομες ενέργειες που επι-
σείουν πειθαρχικές ευθύνες»!
(Ανακοίνωση του ΥΠΠΕΘ της 2-10-2018: https://www.minedu.gov.gr/news/37465-02-10-18-yppeth-aparadekti-
praktiki-apo-tin-panellinia-enosi-theologon-eis-varos-ton-ekpaideftikon)
42. Βλέπε την ανακοίνωση της Π.Ε.Θ.: «Επιμένει ο Υπουργός Παιδείας στην αλλαξοπιστία των Ελλήνων Ορθοδόξων
μαθητών!» στην παραπομπή 5.
43. Βλέπε παραπομπή 42.