Você está na página 1de 3

I.E.S.

Marxadella - Torrent Departament de Física i Química


Activitats Unitat 4
Act. 4.1 –Es crema amb excés d’aire 5 g d’un compost desconegut format per carboni, hidrogen i oxigen.
Al final es van recollir 11,5790 g de diòxid de carboni i 3,9474 g d’aigua. (a) Determina la fórmula empírica
del compost. (b) Si aquests 5 g del compost ocupen 1,68 L a 1 atm de pressió i 450K, quina és la seva
fórmula molecular?

Act. 4.2 – Quina quantitat d’òxid fèrric es produeix mitjançant l’oxidació total de 100g de ferro?
Considereu que la reacció que té lloc és la següent: 4 Fe(s) + 3 O2  2 Fe2O3 (s) (sol. 121,3 g)

Act. 4.3 – El iode (I2) pot preparar-se segons la reacció: 1


2 NaIO3 + 5 NaHSO3  3 NaHSO4 + 2 Na2SO4 +H2O + I2
Per a produir 1kg de I2 ¿quant de NaIO3 i quant de NaHSO3 han d’utilitzar-se?
[sol. 1,56 kg de NaIO3 i 2,05 kg de NaHSO3]

Act. 4.4 – En un motor a reacció alimentat amb butà C4H10, ¿Quants quilograms d’oxigeno líquid han de
proporcionar-se per quilogram de butà per a què la combustió siga completa?
2 C4H10+ 13 O2  8 CO2 + 10 H2O [sol. 3,58 kg O2]

Act. 4.5 –La reducció de Cr2O3 amb Al te lloc en forma quantitativa en la ignició d’una mescla
adequada. 2 Al + Cr2O3  Al2O3 + 2 Cr
a) ¿Quina quantitat de crom metàl·lic pot produir-se en dur a la temperatura de reacció una mescla
de 5'0 kg d’Al i 20'0 kg de Cr2O3 ?
b)¿Quin reactiu queda en terminar la reacció? ¿quina quantitat? (sol. a) 9,6 kg Cr; b) 5,9 kg de Cr2O3)

Act. 4.6 – La següent reacció té lloc fins que es consumeix tota la substància limitant.
2 Al + 3 MnO  Al2O3 + 3 Mn
Es va calfar una mescla de 100 g de Al i 200 g de MnO per a iniciar la reacció. ¿quina de les dues
substàncies inicials va quedar en excés i quinaa quantitat? (sol. Al 49 g)

Act. 4.7 – La cloropicrina, CCl3NO2, pot preparar-se per al seus ús com a insecticida mitjançant la
reacció: CH3NO2 + 3 Cl2  CCl3NO2 + 3 HCl
¿Quina quantitat de nitrometà, CH3NO2, es necessita per a formar 500 g de cloropicrina? (sol. 185,4 g)

Act. 4.8 –El vanadi metàl·lic es pot obtenir segons la reacció: 5 Ca + V2O5  5 CaO + 2 V
Es fan reaccionar 154 g de V2O5 amb 196 g de Ca. a) Calculeu la quantitat teòrica de vanadi que hauria
d’obtenir-se. b) Quin serà el rendiment del procés si s’obtenen 80,3 g de Vanadi? (sol. 86,3 ; b) 93%)

Act. 4.9 –El propà, C3H8, és un hidrocarbur molt utilitzat com a combustible de calefaccions
domèstiques. La reacció que possible l’obtenció d’energia és la combustió amb l’oxigen que proudeix
diòxid de carboni i aigua. Si es mesclen 100 L d’oxigen i 100 L de propà, quants litres hi haurà al final
de la reacció? (Considereu tots els compostos són gasos en les mateixes condicions de pressió i
temperatura) (sol. 220 L)

Act. 4.10 – Un estudiant prepara bromur d’etil d’acord amb la reacció:


3 C2H5OH (l) + PBr3 (l)  3 C2H5Br (l) + H3PO3 (s)
Si fa reaccionar 24 g d’alcohol amb 59 g de tribromur de fòsfor, indiqueu el rendiment obtingut si
l’estudiant només obté 36 g de bromur d’etil. (sol. 63,3 %)

Masses atòmiques:
Al=27; Br= 79,9; C=12; Cl=35,5; Ca=20; Cr=52; H=1; Mg=24,3 ; Mn=54,9; N=14; O=16; P=31; S=32,1; V=50,9

1r Batxillerat - Unitat 4
I.E.S. Marxadella - Torrent Departament de Física i Química
Activitats Unitat 4
Act. 4.11 – Tenim una mostra que és una mescla de Ca(HCO 3)2, CaCO3, i, CaO. En escalfar-ne
exactament 100 g s’obtenen 2,16 g d’aigua i 15,84 g de diòxid de carboni; Si les equacions són les
següents: Ca(HCO3)2 (s)  CaO (s) + H2O (g) + 2 CO2
CaCO3 (s)  CaO (s) + 2 CO2
CaO (s)  no hi ha cap reacció
Determineu quin és el percentatge en massa de CaO en la mescla inicial? (sol. 68,5 %)

Act. 4.12 – A partir de carbur de calci, CaC2, és molt fàcil obtenir acetilè segons l’equació: CaC2 (s) +
2 H2O (l)  Ca(OH)2 (s) + C2H2 (g) 2
Calculeu la massa produïda d’hidròxid de calci, Ca(OH)2, i el volum d’acetilè, C2H2, que s’allibera en la
reacció de 0,80 g de carbur de calci del 90% de puresa (sol. 0,83 g i 0,25 L)

Act. 4.13 – El magnesi, a més de la seua reacció amb l’oxigen es també reactiu quan es calfa en
presència de nitrogen.
L’equació que reflecteix aquesta reacció és: Mg (s) + N2 (g)  Mg3N2 (s)
a) Ajusteu l’equació.
b)¿Quants grams de nitrur de magnesi es formaran en reaccionar totalment 3,25 g de magnesi?
c) ¿Quantes molècules de nitrogen reaccionaran amb els 3,25 g de magnesi?
(sol. 4,5 g Mg3N2; 2,69·1022 molècules de N2)
Act. 4.14 – El N2O, anomenat gas hilarant, causa histèria i inconsciencia quan s'inhala. S'utilitza, en
algunes ocasions, per anestèsia de curta durada. Aquest gas s'obté en la reacció de descomposició:
NH4NO3  H2O + N2O
Calculeu la massa d'òxid de dinitrogen produïda a partir de 10g de nitrat d'amoni si el rendiment de la
recació és del 98%. (sol. 5,39 g)

Act. 4.15 – Es disposa de 10,4 L d'acetilè (etí) C2H2 mesurats en condicions normals. Si es realitza una
combustió completa, calculeu:
a) Quin volum d'oxígen serà necessari, mesurats en condicions normals.
b) Quin volum d'aire (amb un composició del 80% de nitrògen i 20% d'oxígen en volum) es necessitarà,
mesurat a 17ºC i 700 mm de Hg. (sol 26 L; 150 L)

Act. 4.16 – Considera la següent equació química: 2 NO2(g) + 7 H2(g)  2 NH3(g) + 4 H2O(g)
Quin és el reactiu limitant si: a) 4 mols d’H2 es mesclen amb 4 NO2?
b) 12 mol d’H2 es mesclen amb 5 mol de NO2? c) 8 mol d’H2 es mesclen amb 1 mol de NO2?
Act. 4.17 – A partir de carbur de calci és molt fàcil obtenir acetilè, segons l’equació:
CaC2(s) + 2 H2O(l)  Ca(OH)2(s) + C2H2(g)
Calcula la massa d’hidròxid de calci formada i el volum d’acetilè que s’allibera, en condicions normals, a
partir de 0,8 g d’un carbur de calci amb un 90% de puresa. (sol. 0,83 g Ca(OH)2 i 0,25 L C2H2)
Act. 4.18 – Un estudiant prepara bromur d’etil d’acord amb l’equació següent:
3 C2H5OH(l) + PBr3(l)  3 C2H5Br (l) + H3PO3(s)
Fa reaccionar 24 g d’alcohol amb 59 g de tribromur de fòsfor. Indica el rendiment obtingut si l’estudiant
només obté 36 g de bromur d’etil. (sol. 63,3%)

Act. 4.19 –El clorur de mercuri (II) es pot preparar per reacció directa dels seus elements. Si en un
recipient s’introdueixen 80 g de mercuri i 40 g de clor:
a) Quin serà el reactiu limitant? b) Quants grams de HgCl2 es formaran?
c) Quantes molècules queden per reaccionar? (sol. 108,28 g HgCl2 i 9,96·1022 molècules )
Masses atòmiques:
Br= 79,9; C=12; Cl=35,5; Ca=20; Cr=52; H=1; Hg=200,6; Mg=24,3 ; N=14; O=16; P=31;

1r Batxillerat - Unitat 4
I.E.S. Marxadella - Torrent Departament de Física i Química
Activitats Unitat 4
Act. 4.20 – L’àcid nítric ataca l’estany segons la reacció:
4 HNO3 + Sn  SnO2 + 4 NO2 + 2 H2O
Es barregen 100 g d’estany amb una puresa del 95% amb 200 mL de dissolució d’àcid nítric 1 M.
Quin reactiu és el que no reacciona totalment? Quina quantitat en sobra?
Si el rendiment és de 95%, amb quina quantitat d’òxid de nitrogen contaminaríem l’atmosfera si el
llencéssim? (sol. a) 89 g Sn; b) 8,74 g NO2 )
Act. 4.21 – Una mostra de 5,13 g de sulfat d’amoni impur reacciona amb un excés d’hidròxid de sodi i
s’obtenen 1,80 dm3 d’amoníac gas mesurats a 20 ºC i 10 5 Pa, sulfat de sodi i aigua. Calcula el 3
percentatge en massa de sulfat d’amoni en la mostra analitzada. [1 atm = 101 325 Pa] (sol. 95,20%)
Act. 4.22 – Una mostra de 1,00 g d’una pedra calcària és tractada amb un excés d’àcid clorhídric i
s’obtenen 160cm de diòxid de carboni a 27 ºC i 1,01·10 5 Pa. Quina és la riquesa del carbonat de calci de
3

la mostra?
Act. 4.23 – Quan el diòxid de sofre reacciona amb l’oxigen i l’aigua, es forma àcid sulfúric. Aquesta és
una de les reaccions que provoquen la pluja àcida.
a) Escriu l’equació química igualada.
b) Calcula la massa d’àcid sulfúric que es forma a partir de 4,3 g de SO2 si el rendiment de la reacció és
del 75%.
Act. 4.24 – El butà és un dels combustibles més utilitzats en l’àmbit domèstic. Perquè reaccionin 58 g de
butà, necessitem 240 g d’oxigen. El resultat de la combustió és diòxid de carboni i aigua.
a) Si en una bombona de butà hi queden 5 kg d’aquest gas, quina massa d’oxigen cal per cremar-lo?
b) Quina massa de butà hi havia en un altre recipient si, en cremar-se, s’han consumit 100 kg d’aire? (El
contingut d’oxigen a l’aire és del 21% en massa) (Sol. (a) 0,69 kg d’oxigen; 5,07 kg de butà)
Act. 4.25 – El benzè (C6H6) és líquid a la temperatura ordinària i té una densitat de 878 kg·m-3.
a) Escriu la reacció de combustió del benzè.
b) Es cremen 50 cm3 de benzè. Calcula el volum d’aire necessari per a la combustió, mesurat a 20ºC i
1atm.
c) Troba també el nombre de molècules de CO2 obtingudes en la combustió.
[contingut d’oxigen a l’aire: 20% en volum] (sol: b) 507,1 L; c) 2,034·1024 molècules CO2)
Act. 4.26 – La reacció de l’amoníac amb oxigen, que forma monòxid de nitrogen i aigua, té lloc en estat
gasós. Si es parteix d’una mescla de 10 L d’oxigen i 3 L d’amoníac, mesurats en les mateixes condicions
de pressió i temperatura, calcula el volum de la mescla gasosa després de la reacció, en les mateixes
condicions de pressió i temperatura. (sol: 13,75 L)
Act. 4.27 – Per combustió d’1 kg d’una mescla de metà i nitrogen, s’obté 1 m 3 de diòxid de carboni,
mesurat a la pressió d’1,01·105 Pa i a la temperatura de 27 ºC. Calcula el percentatge de metà en la
mescla inicial. [1 atm = 101 325 Pa] (sol: 64,96%)
Act. 4.28 – Un recipient de 20 dm3 conté a 300 K una mescla de 8 g d’oxigen, 1 g de butà i 1 g d’heli. En
fer-hi saltar una guspira elèctric, la mescla reacciona i es produeix diòxid de carboni i vapor d’aigua.
Calcula la massa de diòxid de carboni obtinguda. (sol: 3,03 g CO2)
Act. 4.29 Un compost orgànic conté carboni, hidrogen i clor. Amb la combustió d’1,5 g del compost
s’obtenen 1,041 dm3 de diòxid de carboni en condicions normals i 1,047 g d’aigua. En estat gasós, 1,29 g
del compost ocupen un volum de 500 cm3 a 41ºC i 1,03 atm. Calcula la fórmula molecular del compost
analitzat

Masses atòmiques: C=12; Cl=35,5; Ca=40; H=1; He= 4 ; N=14; Na= 23; O=16; Sn=118,7; S= 32,1

1r Batxillerat - Unitat 4