Você está na página 1de 53
Editura Scrisul Romanese Str. Mihai Viteazul nr. 4, ‘Tel. 051/41 37 65 * Fax: 051/41 95 06 Tiparit la S.C. MORIN COM CRAIOVA. Str, Girlesti nr. 7, tel./fax: 051/ 142004 5 000 Lei ISBN 973-38-0240-9 CONSTANTIN FURTUNA GHEORGHE BRENCIU ACTIUNEA CIVILA si PROCESUL PENAL @ Scrisul Romanese 1998 CAPITOLULI Nofiuni generale 1. Realizarea cerinfelor decurgand din normele juridice depinde nu numai de calitatea acestora, ci si de infelegerea corespunzitoare a scopului urmarit de legiuitor in raport de necesitatile fiecdrei etape de dezvoltare a societitii. Aceasta impune cunoasterea temeinica a dispozitiilor legale si luarea misurilor necesare pentru aplicarea corecta, in toate sferele vietii sociale, a normelor de drept. Tindnd seama de acest obiectiv major, ne-am propus a dezbate unele aspecte privind actiunea civild si procesul penal, find cunoscute multiplele implicatii de ordin practic ale acestora; incercim, si pe aceasti cale, o modest contributie la infelegerea corecta a institutiilor juridice. in tratarea chestiunilor ridicate de raportul dintre actiunea civil si actiunea penal, am apelat in general la literatura juridica si practica judiciara, autohtone. Concomitent, data fiind circulatia universald a ideilor, a datelor stiintifice, a artei si culturii ne-am referit si la unele solufii consacrate in domeniul dreptului, in alte ‘ari, in masura in care legislatia noastra si practica judiciara, au consacrat solufii aseminatoare. 2. Actiunea civild, in cadrul dreptului procesual penal, este, din punct de vedere substantial, mijlocul de drept prin care se urmareste in fafa instanfelor judecdtoresti, repararea prejudiciului 3 suferit prin sivarsirea unei infractiuni, Art. 14 al. 1 C. pr. pen., referindu-se la aspectul procesual, aratd obiectul actiunii: tragerea la rispundere civila a inculpatului si a parti civilmente responsabila. Acest text are un caracter simetric fata de dispozitiile art. 9 al.1 C. pr. penal, care declara ci aofiunea penala are ca obiect tragerea la raspundere penal a persoanelor care au sivarsit infractiuni. Cateva chestiuni sunt evocare de noi, pe scurt, in mai multe capitole. in cuprinsul lucririi de fata apare gi tendinfa de a face 0 expunere mai completa, atunci cAnd s-a apreciat ca necesar un asemenea mod de abordare. ; Actiunea penal si actiunea civila, cu toate c& au a origine acelasi fapt material, infractiunea, sunt, in principiu, independente una de alta: a) Ele au 0 cauzi juridica diferita. Actiunea penala i-anastere din infractiune, privité ca o cauza a unei tulburari sociale. Actiunea civil se naste din infractiune, considerat ca un fapt pagubitor pentru o persoan’, fizicd sau juridics*. - b) Ele difera prin caracterul lor. Actiunea penala este de ordine publica si ca atare nu poate fi susceptibild de renuntare (cu excepliile prevazute de lege). Ea da impotriva inculpatului mijloace procedurale mai ales de informatie, considerabile, de care partea civild poate s profite. Acfiunea civila, din contra, este de interes privat, face parte din patrimoniul victimei si este susceptibila de tranzactie, renuntare, etc. ¢) Ele se mai deosebese prin seopul lor. Actiunea penala tinde la pronuntarea unei pedepse, din care cauzi nu poate fi intentatd decat impotriva infractorului, in fafa instanfei penale. Actiunea civilé urmareste repararea prejudiciului: deci, poate fi transmis activ si pasiv, ca orice drept patrimonial; se poate intenta impotriva nee et natin a il pre, a at sin ut oe ic evar a apr ri ata ali ore! orale, 7 ra penal, Ed, stiintifica si enciclopedicd, Bucuresti, 1977, faptuitorului si persoanei civilmente resposabilé, respectiv con- tra mostenitorilor lor, in fata instantei civile si in fata instantei penale. 4) in fine, cle apartin unor persoane diferite: acfiunea penala apartine statului, iar actiunea civild, persoanei vatimate. Dar, desi independente, aceste doud actiuni sunt oarecum unite intre ele, din cauza originei lor comune. Astfel, victima infractiunii avand dreptul, in anumite cazuri, de a sesiza cu actiune penala instantele, poate totodata sa porneascd si actiunea civild. De asemenea, urmirirea gi judecata actiunii penale au influenfé asupra judecdtii cu privire la actiunea civild; ceea ce s-a judecat in penal are autoritate de lucru judecat in civil; pentru a se asigura aplicatia acestei reguli, cénd actiunea penala este pus in miscare, judecatorii civili, sesizati cu actiunea pentru despagubiri si restituiri, trebuie si améne de a statua, pana la solutionarea definitiva a actiunii penale (Le criminel tient la civil en etat). 3. Legiuitorul a introdus o serie de inovatii cu privire la actiunea civil, care corespund propunerilor de imbundtatire, facute de penalisti. Cu drept cuvant se spunea ci aceasta actiune fusese redusi la un accesoriu cu totul neglijat, cénd ea ar trebui si se bucure de aceeasi atentie, ca si actiunea penald. Actualmente, se gisesc inscrise in lege o serie de dispozitii, {in baza carora persoana pagubita are urmatoarele drepturi: a) Poate sa duci actiunea sa civilé in fata judecatorilor civili, sa intervina ca parte civila in procesul penal si chiar de a sesiza direct instanta penal cu infractiunile enumerate de art. 279 lit. a siart. 282 C. pr. pen. si constituire de parte civila sau fara o astfel de coustiluire. : b) Organul de urmarire penal sau instanta de judecata au obligatia de a asculta persoana care a suferit 0 vatimare prin -infractiune, precum si persoana civilmente responsabila. Inainte de ascultare, se pune in vedere persoanei vatimate c& poate participa la proces ca parte vatimati, iar daci a suferit 0 paguba material, cA se poate constitui parte civila, atrgdndu-i in acelasi 5