Você está na página 1de 76

A l t e r n a t í v n a m e d i c í n a

Dr. ADELLE D A V I S

L I E Č E N I E P L N O H O D N O T N O U V f Ž I V O

č o j e s ť , aby s t e b o l i f i t !

/ Moderné liečenie výživou II. /

Interný študijný materiál

Bratislava 1992
Kapitola 1.

P r e d h o v o r

Lekárska vede o veľmi účinnom liečení a predchádzaní cho­


rôb pomocou živín, urobila za posledných 20 rokov nesmierne
pokroky. Tieto poznatky sú však roztrúsené v špeciálnych odbor­
ných časopisoch, ktoré aú málo čítané, takže väčšina prektic-
kých lekárov o nich ani nevie. Autorka tejto publikácie vyštu­
dovala lekársku fakultu, získala vedeckú hodnosť z biológie a
biochémie a špecializovala sa na ortomolekulárnu medicínu, Or-
tomolekulárns medicína lieči živinami, t.j. látkami, obsiahnu­
tými v ľudskom tele. Nedostatok niektorých látok vyvoláva urči­
tú chorobu. Z toho hľadiska je zloženie potravy pre chorého
rovnako dôležité ako i pre zdravého.

Autorka nepísala túto knihu pre lekárov, ale napísala ju


tak zrozumiteľne, aby ju mohli používať úspešne i sami chorí.
Pred čítaním tejto knihy je vhodné prečítať si najskôr knihu
tej istej autorky: Let's EAT Rieht Keep TO Fit /vytlačené pod
názvom Moderné liečenie výživou X«, v roku 1991/. Predkladané
publikácia sa dá študovať aj bez znalostí predchádzajúceho die­
la.

Kapitola 2.

A k é eú p o ž i a d a v k _y_ _ o r g a n i z m u na ž i ­
v i n y p r i s t r e s o c h ?
Č p jj e ^ t o T 1 a a t n e s t r e s?

Stres je - akýkoľvek faktor, ktorý škodí telu a poškodzuje


jeho bunky. Pri primeranej strave dochádza rýchlo k náprave. Ak
sa však bunky rýchlejšie ničia než obnovujú, vzniká choroba.
Choroba vzniká z opakovaných stresov, akými sú úzkosť, prekona­
nie bakteriálnej alebo vírovej nákazy, ale aj nedostatok stravy,
spánku, telocviku. Žiaľ, toto obvykle vyvoláva äaľäie stresy -
- nechutenstvo, nevoľnosť, zvracanie, zlé zažívanie, horúčku,
bolesť, stratu tekutín, vysoké straty živín močom, rontgenové
vyšetrenia a užívanie medikamentov.
- 4 - - 5 -

Na regenerácia poškodených buniek je potrebných viac ži- Pri každej chorobe sme však v jednom z uvedených troch stupňov
vin ako len na "údržbu" zdravého organizmu. Napr. ožarovanie stresu a pre ohrozenie zdravia musíme príslušne plánovať stra­
RTG lúčmi alebo používanie väčšiny bežných medikamentov, zvyšu­ vu.
je potrebu bielkovín, kys. linoleikovej, niektorých minerálov, Pri dlhotrvajúcom strese sa najprv ničia a spotrebovávajú
vitamínov A, C a všetkých B. Z vyššie uvedených dôvodov nie je bielkoviny thymusu a lymfatických žliaz, potom bielkoviny krv­
teda bežná strava zdravého jedinca vhodná pre osobu pod stre­ nej plazmy, čriev, obličiek, atä. Odoberaním bielkovín zo žalú­
som alebo chorú. dočnej steny môžu vzniknúť žalúdočné vredy. Počas jedného dňa
R e a k c i a t e l a n a s t r e s ťažkého stresu sa zničí v tele toľko bielkovín, koľko sa ich na-
chédza v 4 litroch mlieka. Tkanivá sa však nepoškodia, ak sa v
Je preukázané, že telo reaguje na najrôznejšie stresy vždy
takomto stresujúcom dni prijme a zúžitkuje potrebné množstvo
rovnakým spôsobom. Na začiatku stresu začne hypofýza ochrannú
bielkovín. Pri strese sa okrem toho ničia v organizme nielen
činnosť vylučovaním hormónov ACTH a STH. Tieto zanesie krv do
bielkoviny, ale aj vápnik a äaľšie živiny.
nadobličiek a ich kôra začne vyrábať kortizón a äaľšie hormóny,
ktoré pripraví rýchlo telo pre prvú pomoc: P o t r e b y ž i v í n s a z v y š u j ú
bielkoviny /najprv brané z thymusu a lymfatických žliaz/ sa
Umelo vyvolané stresy u zvierat zvýšili potrebu všetkých ži­
premieňajú na cukor potrebný pre okamžitú reakciu - energiu,
vín. Ak boli potrebné živiny dodané, poškodenie bolo malé, ak ne-
hladina krvného cukru stúpa a zvyšok cukru sa uskladňuje v čre­
boli dodané, poškodenie bolo ťažké až smrteľné. Ako sa zvieratá
vách ako glykogén /môže byť okamžite premenený na krvný cukor/,
vyrovnali s požiadavkami stresu, záležalo predovšetkým na ich
krvný tlak stúpa, minerály sa odčerpávajú z kosti, tuk sa odo­
schopnosti vyrábať hormóny hypofýzy a nadobličiek. V prvom rade
berá zo zásob, zadržuje sa veľké množstvo soli a nestáva ešte
je nutné mať dostatok bielkovín, vitamínov E, B-2, kys. pantho-
rad äeľších zmien.
tenovej a chollnu. Bez týchto živín nemôže byť vyrobené dostatoč­
Tieto procesy umožňujú aj regenerovať dôležité tkanivá o- né množstvo hormónov hypofýzy. Nadobličková kôra ešte viac zá­
doberaním látok z tkanív menej dôležitých. Tento stupeň má rôz­ visí na živinách a mierny nedostatok kys. panthotenovej spôsobu­
nu intenzitu podľa stupňa stresu a nazýva sa "alarmujúcou reak­ je, že kortizón a áaľäie hormóny sa nemôžu dostatočne tvoriť. Ak "
ciou". Ak trvá stres dlhšie, nastáva "fáza odporu". Pri nej sa nebol nedostatok kys. panthotenovej veľký, nadobličkové hormóny
organizmus sám regeneruje použitím živín, ktoré sú po ruke. Ak sa opäť môžu produkovať do 24 hodín. Ak nedostatok trval dlhú do­
je strava primeraná, osoba môže znášať obrovský stres s nepatr­ bu, je regenerácia pomalá a neistá.
nými zrejmými následkami. Ak nestačia suroviny plniť potreby
Nedostatok kyseliny panthotenovej a linoleikovej, viX.jínov
organizmu, dôjde k tretej fáze - "fáze vyčerpania". Rozvinie sa
A, B-2 a E, môže spôsobiť degeneráciu nadobličkovej kôry. Pri ich
choroba a môže pripadne hroziť i smrť, väčšina chorôb spadá do
dostatku dôjde ale rýchlo k ozdraveniu kôry. Potreba vitamínu C
tretej fázy, ku ktorej dôjde, keá je regenerácia organizmu ne­
pri strese podstatne stúpa a zvýšená dávka vitamínu C zvyšuje
dostatočné. Intenzívny stres, napr, ťažká operácia, autonehoda
odolnosť organizmu voči stresu. Keä 144 prestárlym pacientom v
alebo rozsiahla popálenina môže spôsobiť, že počas jedného dňa
nemocnici, ktorým nadobličkové žľazy nefungovali, začali dávať
prejde osoba všetkými stupňami - poplachom, odporom i vyčerpa­
1/2 g vitamínu C denne, začali im nadobličky okamžite fungovať
ním.
a stav mnohých pacientov sa zlepšil bez akejkoľvek inej zmeny
Omnoho častejšie zažijeme početné poplachy a stovky odpo­ ich liečebného režimu. Úspešné vyrovnanie sa s požiadavkami stre-
rov než ohrozia naše životy vyčerpaním hypofýzy a nadobličiek.
- 6 -
Ak sú nadobličky vyčerpané dlhotrvajúcim stresom, nedokážu
su závisí od primeranosti naäej stravy pred stresom a počas vyrobiť aldosteron a telo stráca potrebnú vodu a TK obvykle
stresu. Zlá výživa sa môže prejaviť až pri strese. klesá pod normál. V tomto prípade musíme užívať viac sodíka /ku­
chynskej soli/ než draslíka /potasium chloride/.
A n t i s t r e s o v é v i t a m í n y
Neboli dosiaľ chemicky určené a nedajú sa kúpiť na lekárs­ ACTH a k o r t i z ó n o v é l i e č b a

ky predpis, ale majú fantastický ochranný účinok voči väčžine Toxické účinky pri dlhotrvajúcej liečbe ACTH alebo kortizó-
stresov, i kež nie proti vje^kým. Na
P r . aulfonamidy, stabrin, nom môžu byť tieto: žalúdočné vredy, spontánne krvácanie /z nosa
eortizón, aspirin, X-paprsky, rôzne baktérie, spôsobujú íkody, a i./, obezita, zvýšenie TK, nespavosť, infekcie, poruchy zaží­
ktorým nedokážeme zabrániť alebo zmierniť žiadnou inou živinou vacieho traktu, depresie až sebevražedné myšlienky a i. Ak podá­
okrem jedál, ktoré obsahujú antistresové vitamíny. vame ACTH bez súčasných veľkých dávok kys. panthotenovej, môže
Antistresové vitamíny boli nájdené: v pečeni /hlavne bravčovej/, dôjsť k ťažkému poškodeniu nadobličiek. Doporučuje sa až 10 g
kys. panthotenovej denne.
v päeničných klíčkoch, v pivovarskom droždí, v obličkách a v
plnotučnej sójovej múke /nie váak v odtučnenej/. Iné boli n á j ­ Pri liečbe kortizónom je potrebné zvýšiť aj príjem draslí­
ka a síce z toho dôvodu, že v dôsledku zadržovania sodíka korti-
dené v dreni zelených listových zelenín. Výskum ukazuje, že cho­
sónom v tele môže stúpnuť TK. Množstvo draslíka závisí od dávko­
rí by mali zaradiť do svojej stravy čo najviac týchto potravín.
vania kortizónu a od množstva zadržovanej vody. Liečba sa skráti
Pšeničné klíčky zvýäili odolnosť organizmu voči celému radu bak­
a stane účinnejšia, ak je strava starostlivo vyvážená a najmä,
térií.
ak.obsahuje mnoho plnohodnotných bielkovín, vitamínov C, £ a
R e a k c i a v o č i s t r e s u a c h o r o b e všetkých B.

Príznak choroby nie je často ničím iným ako reakciou tela Vzhľadom na vyššie uvedené účinky je lepšie, ak je to mož­
na stres. Napr. nadobličkový hormón DOC bráni rozšíreniu infek­ né, radšej pomôcť telu, aby si vyrábalo potrebné hormóny samo.
cie vyvolaním lokálneho zápalu okolo baktérií a toxínov, čím Predovšetkým ide o zvýšenie množstva bielkovín, kys. panthoteno­
bráni ich šíreniu do susedných tkanív. Vedľajšími symptónmi sú ve j a vitamínu B-2, ku ktorému ale vždy musíme podávať rovnaké
opuchy, horúčky, bolesti. Lekári nazývajú tieto miestne zápaly množstvo vitamínu B-6. Pretože tieto vitamíny sa rozpúšťajú vo

menom postihnutého orgánu s koncovkou - itis: arthritis, bursi- vode, ľahko sa strácajú v moči. Preto dochádza k ich väčšej ú-
iinnosti, ak sa berú viackrát denne menšie dávky, ale nie ak sa
tis, colitis, nephritis, a i. Rovnako aj alergie patria medzi
berie väčšia dávka jedenkrát denne. Túto osvedčenú kombináciu
stresové choroby.
vitamínov nazývame protistresovou formulou. Ne rozdiel od ACTH
Ak je naopak príliš málo DOC alebo predávkujeme medikamen­
a kortizónu nemá žiadne toxické účinky.
tózny kortizón, telo sa stáva náchylným voči infekciám, zápalom
a poškodeniam z toxických látok. /DOC a kortizón majú byť v rov­ A n t i s t r e a o v á f o r m u l a
nováhe/. Nadobličkový hormón aldosteron udržuje v tele sodík a
Po dobu akútnej choroby berieme 6x denne s každým jedlom
aj vodu. Ak ho organizmus produkuje príliš mnoho počas prvých
/ak jeme menej často, asi každé tri hodiny/ a pred spaním /ak sme
dvoch fáz stresu, zadržuje sa v organizme mnoho vody, vzniknú
však v noci hore, tak každú hodinu/. Pep-up A v ô l i dodaniu biel­
opuchy rúk, priehlavkov, očí a môže stúpnuť TK. V takom prípade
kovín/ a minimálne 2 mg vitamínu B-2 a B-6. B-2 i B-6 radšej aj
obmedzujeme solenie kuchynskou soľou a používame draslík /pote-
viac, asi 3-5 mg. Tieto vitamíny berieme tak dlho, až nastane
aium chloride/. Tento stav sa vyskytuje u niektorých obličkových
zlepšenie. Akonáhle prešlo akútne štádium, znížime dávkovanie.
a srdcových chorôb.
Pre ľahšie potiaže stačí brať polovicu uvedených dávok 6x denne,
- 9 -
- 8 -
Napr, acylpyrín zvyšuje vylučovanie kalcia, draslíka, vi­
avšak v prípade infekcií alebo pri užívaní medikamentov je tamínu C a všetkých B-vitaminov. Ďalej spôsobuje vyčerpanie

potrebné dávky vitamínu C zvýšiť. Jeden pacient si vyliečil nadobličiek, spomaľuje zrážanie krvi, zvyšuje potrebu kyslíka,
narušuje trávenie a i. Tieto nepriaznivé účinky minimalizuje
alergiu tým, že bral 6x denne 250 mg vitamínu C, 10 mg kys.
podávanie vitamínu C a k y 3 . panthotenovej a správna strava. Že­
panthotenovej a 2x denne /ráno a večer/ po 10 mg B-2 a B - 6 . lezité prípravky, ako napr. fero sulfate, ničia vitamín E, kys.
Pri nižších dávkach tieto vitamíny nezaberú. panthotenovú, kys. linoleikovú, vitamíny A, C, t, môžu aj po -
A n t i a t r e s o v ý p r o g r a m škodiť črevá, zničiť plod pri tehotenstve alebo spôsobiť potrat.
Ak je to možné, jedzme denne okrem p e p - u p u a vyš­ Ich toxicitu môžeme zmierniť veľkými dávkami bielkovín a vitamí­
nov C, E, B. Ze toxické sú považované predovšetkým ferrous glu-
šie uvedenej antistresovéj formuly a j :
contito a ferrous fumurate. AvSak železo prirodzených potravín
čerstvú alebo dusenú pečeň
nemé žiadne toxické účinky.
varenú listovú zeleninu
Niektoré liečivá sú jedovaté až pri dlhšom užívaní, napr.
pšeničné klíčky
'„ranquilizery. Alebo na zníženie krvného cholesterolu boli dá­
vitamíny A, D a hlavne E
vané veľké dávky niacínu a pacienti po roku dostali žalúdočné
a spoľahlivo zistíte, že všetky požiadavky tela na živiny sú
vredy, cukrovku, poškodenie čriev, žltačku, colitis, impotenciu.
splnené A a p . 3 2 / .
Dali by sa menovať stovky takýchto príprevkov. Medikamenty by sa
K o n e č n ý c i e ľ mali užívať len tak dlho, ako je to skutočne nutné. Pomocou pri
Ak je nakoniec nevrátené zdravie a rozpoznaný prípadný detoxinácii medikamentov a iných jedov /napr. ŕluorinu, eaeheri-
äaľšl stres, stravu trebo upraviť skôr, než by došlo k vážnemu nu a iných umelých sladidiel, olova, benzénu, chloridu uhličité­
ochoreniu. Ak zachovávame takýto postup, dlhý a spokojný život ho, barbiturátov, adrenalínu, astilbestrolu, astrogénu, sulfona-
bez chorôb sa stáva uskutočniteľným. midu, acylpyrínu, antihistamínov, thyrcidu, atropinu, anestetík,
benzedrlnu, ortuťových diuretlk, proosinu, dilatinu, a i., ale
P o z n á m k a : Podrobnejší opis antistresových faktorov je u-
aj pri predávkovaní vitamínu A a medikamentov/, BÚ veľké dávky
vedený v časti "antistresové vitamíny". Autorka výslovne upozor­ vitamínu C. Keá sa podáva s každou dávkou liečiva aj 300-800 mg
ňuje, že antistresové faktory v dreni listových zelenín sa nena­ vit. C /niekedy i viac/, možno dobu liečenia skrátiť, e okrem
chádzajú v ich šťavách, ale musí sa zjesť celá dreň ako v suro- toho je možné v prípade potreby použiť aj väčšie, účinnejšie
vej /hlávkový šalát/, tak i vo varenej zelenine /špenát, kapus­ dávky medikamentov.
ta, kel e pod./.
Vitamín C zabraňuje aj poškodeniu čriev mnohými medikamen-
tami. Čim je medikament jedovatejší, tým väčäiu dávku vitamínu C
Kapitola 3. potrebujeme. Najlepšie je dávať pozor na všetky príznaky nedos­
M e d i k a m e n t y z v y S u j ú p o ž i a ď a v k y n a tatku vitamínu C /napr. krvavá zubná kefka/ a podľa toho zvýšiť
jeho dávkovanie. Medikamentami vyvolaný veľký nedostatok urči­
ž i v i n y
tých živín, predovšetkým vitamínu C, zapríčiňuje tzv. purpuru
Všetky medikamenty sú do určitej miery toxické. Toxicite /môže spôsobiť i smrteľné krvácanie/. Akonáhle sa purpora obja­
mnohých z nich môže byť čiastočne alebo úplne zabránené vhodnou vila, je potrebné podávať veľké množstvo vitamínu C a E. Toxici­
stravou, obsahujúcou antistresové faktory. Doba liečenia sa tým ta mnohých medikamentov je znižená vitamínom E, ako aj bielkovi-
podstatne skráti. Takto sa dá niekedy súčasne zvýšiť účinnosť nami, zvlášť methioninom /bielkovina obsahujúca síru, vyskytujú-
medikamentov až dvadsaťkrát.
- 10 -

ea sa napr, vo vaječnom žítku, tvarohu a ayroch/. Kež kedykoľ­ E vitamínovej masti alebo jednoduchšie - kaDslu vitamínu pre­
vek užívame liečivá, užívajme aj vitamín E, äalej napr, mlieko pichneme ihlou a obsah vytlačíme na postihnuté miesto, zabráni
/zdroj bielkovín/ a napr, vajcia /zdroj methioninu/. pri ťažkých popáleninách a pod., tvorení jaziev a mnohokrát aj
pri odstránení už vytvorenej jazvy. Účinný je len vitamín E,
Atabrin alebo aronidy /bromidy/ spôsobujú žltačku, ak sa
t.j. tokoferol D-alfa, ostatné tokoferoly sú neúčinné. Vitamín
neberú súčasne vysoké dávky vitamínu E a methioninu. Fenilbar-
E v olejoch a obilninách /celozrnných/ sa ničí rafináciou. Vi­
bital, thyroid, arseniky, acylpyrin, dicumarol, ničí vitamín A
tamín E chráni celý rad enzýmov a živín v tele pred zničením
a ak ich neberieme pritom v pilulkách, vzniká nebezpečenstvo
kyslíkom a znižuje spotrebu kyslíka v organizme. Pokiaľ je mož­
poäkodenia čriev. Sulfonamidy, aminopterin a podobné vitamínové
né odstrániť staré jazvy vitamínom E, stačí denná dávka 200 -
antagonisty, treba prestať užívať akonáhle už nie sú nutné. Ich
- 300 jednotiek.
toxické účinky sa dajú odstrániť potravinami bohatými na B-vita-
miny. Každý pacient, ktorý bol viackrát chorý, má v tele jazvy
Streptomycin ničí mangán /môže spôsobiť u detí obrny, kŕče, namiesto zdravých tkanív. Tieto sú omnoho nebezpečnejšie než

slepotu, a i., u dospelých závrate, hučanie v uSiach a stratu jazvy na koži, pretože jazva nedokáže vykonávať funkciu zdravej
tkáne. Jazvy vo vnútri organizmu môžu byť vyvolané mnohými me-
sluchu/, čomu sa predíde, ak sa pridá ku strave mangán obsiahnu­
dikamentami. Mnohí lekári sa domnievajú, že akútna bolesť pri
tý v pšeničných klíčkoch. Orálne antibiotiká ničia veľmi črevné
bursitis /zápal kĺbového väziva/, arthritis /reuma/ a dne, je
baktérie, môžu byť príčinou hnačiek a nedostatku vitamínov B a K.
z časti spôsobená sťahmi jazvového tkaniva a zistili, že vita-
Často sa potom rozmnožia kvasinky v poäve, v pľúcach, v ústach
min E prináša pri týchto chorobách zlepšenie stavu stuhlosti.
/múčnica/, plesne na prstoch, pod nechtami, niekedy vredy v hru­
Zdá sa, že jazvy sa tvoria v tele len vtedy, ak nie je dostatok
bom čreve alebo ťažké svrbenie okolo konečníka. Predísť alebo .
vitamínu E.
vyliečiť tieto stavy je možné braním neobvykle veľkých dávok vi­
tamínu B, črevo sa dá vyliečiť za niekoľko dni jogurtom, acido- Vrásky sú príznakom jazvového tkaniva, nie staroby. Vitamín
f iIným mliekom alebo jogurtovou kultúrou. E je len jednou zo 40 potrebných živín, ale ak ich aj dodáme or-
Diuretika majú toľko Škodlivých účinkov, že je prospešnej­ ganizmu, keä si ich nedokáže sám vyrobiť, nepodarí sa dosiahnuť

šie ich vôbec nebrať. Ich Škodlivé účinky možno kompenzovať zvý­ vždy úspech pri liečení jaziev. Práve tak, ako každá strava má
splniť požiadavky stresu, tak má aj zabrániť tvoreniu vnútorných
šeným prívodom živín /diuretika podporujú vylučovanie moču - od­
a vonkajších jaziev nezávisle na druhu choroby. Aj keä požiadav-
vodňujú/. Progesteron často predpisovaný tehotným, spôsobuje, že
ka zdravého tela je minimálne 150 jed, vitamínu E denne, dnes
narodené dievčatá majú nadmerne vyvinuté mužské orgány - vitamín
dostávame v jedle len 8-15 jednotiek.
E je pravdepodobne rovnako účinný a bezpečný a určite nemá škod­
livé účinky progesterónu.
Kapitola 5.
Všetky medikamenty spôsobujú svojou toxicitou stres /potreb­
né podať vitamín C, kys. panthotenovú, antistresové faktory/. C h o l e s t e r o l
VačSina medikamentov poškodzuje črevá /potrebné zvýSiť príjem
Ukladanie tukových substancií, ku ktorým patrí aj choleste­
bielkovín a vit. E/, potom sa doba liečenia skráti.
rol, ne stenách ciev je nazývané arterosklerózou. Vzniknuté zú-
ženie ciev zhoršuje prekrvenie oči, zrýchľuje vznik šedého zá-
Kapitola 4. kalu, v nohách alebo rukách spôsobuje chlad, nepohodlie, kŕče,
J a z v á m s a d á z a b r á n i ť bolesti, niekedy gangrény /nutná amputácia/. V mozgu vedie ku

Za 37 rokov praxe si autorka overila, že vitamín E /obvykle zmätenosti, zábudlivosti, predčasnému starnutiu, mozgovým in-

3x denne 200 jed. po jedle vždy obsahujúcom tuk/, alebo vo forme


farktom, v srdci vedie k angíne pectoris, ischemii srdcového ktorá sa najčastejšie používa v boji proti artheroskleróze.
svalu a k srdcovému infarktu. Tieto tukové uloženiny vážne Prakticky treba doporučiť jesť bežné množstvo tukov, ale
zhoršujú cukrovku, anephrosis a spomaľujú uzdravenie takmer znížiť živočíšne tuky, okrem rýb. Ako masť v kuchyni používať
akejkoľvek choroby. Sú taktiež jednou z mnohých príčin vyso­ výhradne oleje. Vôbec nepoužívať hydrogenované tuky / t . j . mar-
kého tlaku. TK sám artherosklerózu nezhoršuje. gariny, stužené pokrmové tuky - aj keä vyrobené z rastlinných
A r t h e r o s k l e r ó z a olejov/, orieškové pomazánky, tavené syry a jedlé z nich pri-
je vylieôiteľná. Je potrebné dodať telu živiny nutné pre pravené. Používanie olejov však nepreháňajme. Polievková lyžica
má v priemere 100 kalórií a oleje samotné nemôžu ešte vyliečiť
využitie tuku. Úplne rovnako sa dajú vyliečiť žlčové kamene a
artherosklerózu. Prebytok kalórií sa ukladá v tele ako mäkký
mnohé prípady obezity.
tuk.
N e n a s ý t e n é m a s t n é t u k y
V ý z n a m l e c i t h i n u č i ž e f o s f o l i p i d o v
Usadené tuky pri artheroskleróze sú výhradne nasýtené. Na­
chádzajú aa v margarínoch, v stužených pokrmových tukoch, v lo­ Pri každej artheroskleróze je zvýšená hladina krvného cho­
ji, v sádle a v tukoch vSetkých druhov. Nenasýtené tuky sú te­ lesterolu a znížené hladina lecithinu. I pri pokročilej arthe­
kuté. Lecithin, ktorý jediný rozpúšťa cholesterol, si telo ne­ roskleróze sa zdravie vracia po zaradení dostatku lecithinu do
môže vyrábať bez všetkých troch nenasýtených mastných kyselín, stravy. 4 - 6 pol, lyžíc lecithinu denne znížilo do 3 mesiacov
t.j. linolovej, linoleovej a arachidónovej. zreteľne cholesterol u pacientov po infarktoch. Potom stačilo
/Koľko je ich, v ktorých potravinách obsiahnutých, nájdeme v už podávať len 1 - 2 pol, lyžice denne ako udržovaciu dávku.
tabuľkách výživových hodnôt potravín, v časti "esenciálne mast­ Lecithin sa znamenito osvedčil aj pri angine pectoris a pri
né kyseliny"/. kôrnatení mozgu a stavoch po mozgových porážkach.

Autorka doporučuje zmes rovnakých dielov olejov: P o t r e b a r a s t l i n n ý c h o l e j o v


arašídového - obsahuje kyselinu arachidónovú, safflower - obsa­
Ak podávame rastlinné oleje, obsahujúce arachidónovú a li­
huje kyselinu linolovú, sójového - obsahuje kyselinu linoleovú,
nolovú kyselinu, zvýši sa takmer okamžite hladina lecithinu v
aj keä niektoré zmesy iných olejov sú tiež výborné. Podávaním
krvi. Stužené rastlinné oleje však hladinu cholesterolu zvyšujú.
rastlinných olejov alebo arachidónovej alebo linolovej kyseliny
Hovnako tak rybí tuk pomáha znižovať hladinu krvného cholesté -
sa zvyäuje takmer hneä hladina krvného lecithínu v krvi. Aj keä
rolu, i keä nie tak účinne ako oleje bohaté na nenasýtené mastné
rybí tuk neobsahuje nenasýtené mastné kyseliny, tiež pomáha zni­
kyseliny. Uvedomme si, že oleje samé však ešte nemusia zlepšiť
žovať krvný cholesterol.
artherosklerózu bez pomoci ostatných živín.
Množstvo dennej dávky olejov sa zdá byť optimálne medzi 1-
-2 pol, lyžicami, 2 čaj, lyžičky vSak krvný cholesterol nezni- I n o s i t o l a c h o l i n sú n e p o s t r á d a t e ľ-
Sili. Čím viac jeme tuhých tukov, tým viac stúpa potreba kys. n é ~
linolovej. Ak jeme priliS mnoho tuhých tukov, vznikne nedosta- Pre tvorenie lecithinu v tele treba äalej cholin a inositol.
tok kys. linolovej i v tom prípade, ak obsahuje strava nenasý­ Denná dávka 2 g chollnu a 750 mg inositolu znížili za dva mesiace
tené mastné kyseliny. Musíme si uvedomiť, že prirodzené nasýte­ hladinu cholesterolu v krvi na normálnu, pokiaľ boli prítomné zá­
né tuky sú nezávadné len potiaľ, pokiaľ bunky dostávajú vSetky roveň ostatné živiny potrebné k tvorbe lecithinu. Najbohatšími
živiny potrebné na ich využitie. Potreba týchto živín značne
klesne, ak sa vyhýbame jedeniu nasýtených tukov, čo je cesta,
- 14 - - 15 -

prirodzenými zdrojmi cholinu a lecithinu 3Ú: pečienka, pivo- žuje krvný cholesterol, ale jedine vtedy, ak sú s nasýtenými
^ ŕ s k é droždie, pšeničné klíčky a predovšetkým lecithin. tukmi z mäsa alebo hydrogenovanými tukmi.
Autorka doporučuje jesť tieto potraviny hojne a denne ta­ Alkohol, pokiaľ sa nespáli na energiu ako i prebytočné
bletky B-komplexu, obsahujúcich 1 g cholinu a 1 g inositolu. množstvo kalórií z jedla, sa v organizme rýchlo menia na nasý­
B e Z dostatku cholinu a inositolu sa nemôže vytvárať v tele dos­ tený tuk, takže hladina cholesterolu v krvi stúpa, ako keby sme
tatok lecithinu, ani spaľovať tuky. Cholin si telo dokáže vy­ jedli nasýtené tuky.
tvárať z prebytku methioninu /je napr. v žítkoch/. Pretože v a j ­
Pri pokusoch na zvieratách nedostatok vitamínu C spôsobo­
cia obsahujú veľa methioninu a lecithin, nikdy by sa nemali ob-
val zvýšenie krvného cholesterolu a naopak neobvykle vysoké dáv­
,^ľdzovať v diétach u osôb s artherosklerózou.
ky vitamínu C liečili ťažkú artherosklerózu. Keä pacientom s ar­
V i t a m i n B-6 a m a g n é z i u m /horčík/ therosklerózou a vysokým krvným tlakom, dávali neobvykle vysoké
Bez nich telo nedokáže vyrábať lecithin. Na vyvolanie ťaž- dávky vitamínu C, ich krvný cholesterol zreteľne klesol a krvný
jjej artherosklerózy postačuje vynechať v strave len vitamín B-6. tlak sa pozvoľna znižoval, jód ge tiež veľmi účinný. Keä dávali
Cholin a inositol obsahujú pSeničné klíčky, pivovarské droždie, koronárnym pacientom v nemocnici 12 kvapiek 10% roztoku potasium
pečienka. Jedlá obsahujúce vitamín B-6 sa osvedčili pri zníže­ jodite 3* denne v mlieku, do mesiaca zreteľne stúpla hladina
ní krvného cholesterolu. Vitamín B-6 sa nedá využiť bez magné- krvného lecithinu a klesla cholesterolu /niekedy až na 125 mg/,
bolesti v srdci sa zmenšili a pacienti sa cítili svieži, jód'sa
zia. Pri vysokej hladine cholesterolu je potreba magnézia neob­
vykle vysoká. Rovnako tak pri strave obsahujúcej hydrogenované však dostatočne nevstrebáva bez vitamínu E.
tuky. Dnešná strava má nedostatok magnézia. Jedenie lx alebo 2x denne spôsobuje artherosklerózu, za­
tiaľ čo pacienti, ktorí si rovnaké množstvo i druh jedla rozde­
V i t a m 1 n E
lili aspoň na 6 dávok denne, znížili krvný tlak i cholesterol.
Bolesť v očiach, v srdci, v nohách, chodidlách, iných tka­ Stres zhoršuje artherosklerózu tým, že zvyšuje potrebu živín,
nivách, kde je krvný obeh zhoršený uloženými tukmi, sa často potrebných na zúžitkovanie tukov. Rovnaký účinok má kortizónová
zlepší už po niekoľkých dňoch po pridaní vitamínu E, pretože liečba. Závady však nevzniknú, ak dodáme organizmu zvýšené
znižuje potrebu kyslíka v organizme. Ak podávame pacientom 3x množstvo potrebných živín, potrebných na zúžitkovanie tukov.
denne 200 jed. vitamínu E, zmizne bolesť angíny pectoris a mož­
no vyliečiť aj gangrény, vyžadujúce amputácie. Vitamín E okrem D i é t y s n í z k y m o b s a h o m t u k o v
toho rozpúšťa jazvy na stenách ciev, spôsobené fajčením ciga - "American Medicinal Association" varovala lekárov pred do­
riet, dusičnanov z umelých hnojív a usadenín cholesterolu. poručením takýchto diét, ale nie všetci lekári o tom vedia. Keä
podávame stravu s nízkym obsahom tukov pacientom s artheroskle­
O s t a t n é v ý ž i v o v é v p l y v y
rózou, chuť k jedlu sa stáva neobyčajne silnou. Prebytočné kaló­
Rafinovaný cukor zvyšuje hladinu cholesterolu v krvi, ale rie, väčšinou zjedené ako škroby alebo cukry, sa rýchlo premie­
nerafinované uhľohydráty ju nezvyšujú. Zdá sa, že každé živina ňajú na nasýtený telesný tuk, ktorý sDÔsobuje stúpanie krvného
pomáha k predchádzaniu artherosklerózy. Priaznivo sa osvedčili: tlaku a cholesterolu.
poctin /býva združený s bioflavonoidmi/ a B - 1 2 . 100 000 jed. A
vitamínu denne znížilo cholesterol na normálnu hladinu do 3 až D i é t y s n í z k y m o b s a h o m c h o l e s t e r o l u
6 mesiacov. Dostatočné množstvo plnohodnotných bielkovín zni- Preukázalo sa, že spoľahlivo znižujú krvnú hladinu choles­
terolu. Veľmi prospešné sú vajcia /obsahujú lecithin/ a majonéza
- 16 - 17 -

/obsahuje asi 60% nenasýtených mastných kyselín a 1 2 % lecithi­ tlakom a inými chorobami. Z tohto dôvodu autorka doporučuje,
nu/ a tieto potraviny sú zakazované pri diéte s nízkym obsahom aby každý nezávisle od veku, si dal lx za rok určiť krvný cho -
cholesterolu. lesterol. Ak je nad 180 mg, okamžite treba urobiť nápravné kro-
P^cieňtoiii po srdcovom infarkte dávali denne 10 vajec alebo ky. Zabránime tým mnohokrát útrapám a predčasným úmrtiam. Niet
16 varených žítkov alebo tuk z 32 vajec alebo 9-60 g čistého síce dôkazov, že cholesterol sám spôsobuje priamo atheroskleró-
cholesterolu, avšak ich krvný cholesterol nestúpol, pokiaľ vaj­ zu alebo mŕtvicu, ale jeho zvýšená hladina sa vždy vyskytuje
cia boli pripravené bez použitia nasýtených alebo hydrogenova- pri týchto chorobách.

ných tukov. l
Kapitola 6.
Z n í ž e n i e k r v n é h o c h o l e s t e r o l u
S r d c o v ý i n f a r k t - n a j č a s t e j S i a
Aj keä sa hladina krvného cholesterolu stále mení, pacien­
3
p r í č i n a s m r t i
ti s artherosklerózou mávajú nad 250 mg v 100 cm . Osoby nad 60
rokov s hladinou nad 260 mg majú 2x toľko infarktov, ako ich Je príčinou 50% všetkých úmrtí v USA. Vzniká tým, že sa u-
rovestnlci pri cholesterole pod 260 mg. Lekári nie sú jednotní pchá niektorá koronárne tepna v srdci.
v prípustnej hladine cholesterolu, ale zdá sa, že musí byť pod
T y p y s r d c o v ý c h i n f a r k t o v
180 mg.
Koronárne cievy obsahujú určité množstvo tukových látok. Ak
Ak je strava správna po každej stránke A & p . 3 2 / , obvykle
sa zhorší atherosklerózou stav natoľko, že niektorá koronárna
nie je ťažké znížiť hladinu krvného cholesterolu pod 100 mg.
cieva sa úplne upchá a žiadny kyslík sa nemôže dostať do dotyč­
Mnoho pacientov autorky znížilo hladinu cholesterolu medzi 130
ného miesta, vznikne srdcový infarkt, nazývaný koronárnym up -
až 150 mg. Nikto z jej pacientov nemal zakázané vajcia, pečien­
chaním /koronárna oklusia/. Môže trvať roky než dôjde k tomuto
ku ani maslo, dostával však aj magnézium, jód, lecithin, pivo­
stavu a behom tejto doby môžu byť bolesti anginy pectoris /v tých
varské droždie, mlieko, antistresovú formulu /kap. 2/ a pilul­
chvíľach, keä srdce začína pociťoveť nedostatok kyslíka/. Krvné
ky vitamínov A, B, E, D a niektorí brali po krátku dobu aj 6x
zrazeniny sa ľahko vytvárajú u pacientov s atherosklerózou. Keä
denne po 250 mg cholinu a inositolu.
krvná zrazenina, čiže trombus, upchá srdcovú cievu, zamedzí i
Väetci mali zakázané znížiť v strave prirodzené nasýtené
prívod kyslíka. Tento typ infarktu sa nazýva koronárnou trombó­
tuky a vôbec nemali zakázanú akúkoľvek formu hydrogenovacých tu­
zou.
kov /vrátane všetkého, čo bolo s nimi pripravené, napr. hotové
Trombus sa môže vyvinúť za niekoľko minút a to dokonca aj
smažené zemiaky a zmesi na pečenie pečive/, každý musel zjesť
u mladých ľudí, ktorých atheroskleróza nie je pokročilá. Tento
dennat 2 pol. lyžice zmiešaných rastlinných olejov /pozri 1.kni­
druh infarktu je častejší než prvý. Pri oboch druhoch infarktov
ha Davis/. Nielen, že klesol krvný cholesterol, ale vzhľad, e -
sa zničí veľké množstvo buniek. Po infarkte musíme odstrániť
nergia a pocit zdravia jej pacientov bol záviden^ahoôný. Ukáza­
tukové nánosy v cievnych stenách /kap. 5 . / , zabrániť tvoreniu
lo sa, že najpomalšie sa tukové uloženiny odstraňujú z ciev oči nových krvných zrazenín a zničené bunky postupne nahradiť zdra­
a srdca, a zostávajú ešte dlhšiu dobu, i keä už krvný choleste­ vým tkanivom.
rol má normálnu hodnotu. Z toho vyplýva, že primeranú diétu by
sme mali dodržiavať i mesiace alebo roky po oj^dn£m_zl^päení_. K r v n ý tuk a t r o m b ó z y
D a j t e si každý rok stanoviť krvný cholesterol Priveľa nasýteného krvného tuku /triglyceridov/ je prízna­
Každá osoba s vysokou hladinou krvného cholesterolu je o- kom hroziacej trombózy. Stanovenie hladiny krvného tuku má tu
hrozená srdcovým infarktom, mozgovým infarktom, vysokým krvným
- 18 - - 19

podstatne vaCSl význam než stanovenie hladiny cholesterolu. P o t r e b a k y s e l i n y l i n o l o v e j


Krvný tuk stúpa pri veľkom obsahu nasýtených tukov v potrave.
Táto zreteľne znižuje tvorenie trombov. Denne 1 pol, lyži­
Trombózy môžu spôsobiť nielen srdcový infarkt, ale aj phlebi-
ca ľanového oleja alebo 2 pol, lyžice sójového oleja zabránia .
tis, kŕgové žily a pľúcnu embóliu. Práve tak, ako pri zvýäenej tvoreniu trombóz, ale 1/8 litra kukuričného alebo safflower o-
hladine cholesterolu, chýba osobám náchylným ku koronárnym trom- leja mali nepatrný vplyv. Kyselina linolová je obsiahnutá aj v
bám dostatok živín potrebných k zúžitkovaniu tukov. celozrnných obilninách, burských orieškoch a iných orechoch.
Krvný tuk stúpa: pri vynechaní raňajok, obeda alebo večere Zdá sa, že nedostatok živín, potrebných na premenu kys. linolo­
/na äesťnásobok obvyklej hodnoty pacienta/, pri obsahu tuku v vej na kys. linoleovú, sa vyskytuje v strave koronárnych paci -
poslednom jedle dňa, pri nadbytočných kalóriách. Osoby, ohroze­ entov a môže vysvetliť, prečo niektoré skupiny ľudí majú ťažkú
né srdcovým infartktom, by sa mali vystríhať vynechávaniu jedál, atherosklerózu, ale žiadne koronárne tromby.
neprimeraným redukčným jedlám a hladovaniu. Nasýtené tuky sú o-
mnoho nebezpečnejšie než nenasýtené. Telocvik zníži tukovú hla­ V i t a m í n C a t r o m b ó z y
dinu, ak je výživa správna, ak je nesprávna, môže spôsobiť in­ Hlavnou príčinou srdcových e mozgových infarktov z trombóz
farkt. Hladina krvného tuku stúpne i pri strese alebo pri podá­ je nedostatok vitamínu C /prejavuje sa krvácaním kapilár a v
vaní cortizónu. týchto miestach sa ľahko môžu tvoriť tromby/. Pri strese /hnev,
smútok, hlboké sklamanie a pod., choroby sú tiež stresy/a pri
L e c i t h i n z a b r a ň u j e t r o m b ó z a m
atheroskleróze/ tá je tiež druhom stresu /, neobyčajne vysoko
Všetci pacienti s trombózami /obzvlášť mladi/ majú nízku stúpa potreba vitamínu C a kys. panthotenovej /calcium pantho-
hladinu krvného lecithinu. Lecithin rozpúšťa ako cholesterol tak tenate/.
aj krvný tuk. Ak sú tukové čiastočky príliš veľké, pôsobia ako
cudzie substancie, na ktorých sa môže vytvoriť krvné zrazenina. V i t a m í n E
Podobne ako pri atheroskleróze - nedostatok akejkoľvek živiny
Pri jeho nedostatku sa tromby tvoria veľmi ľahko a naopak
potrebnej k tvorbe lecithinu v tele /napr. kys. linolovej/ ne­
pri jeho dostatku sa tromby netvoria. Vitamín E tiež pomáha pri
priamo vedie ku stúpnutiu krvného tlaku a trombózam. Ak podáva­
nedostatku kyslíka, napomáha zníženiu príliš rýchleho pulzu a k
me horčík, neatúpne po tučnom jedle hladina krvného tuku. Trom-
úprave elektrokardiogramu. Najvyššia úmrtnosť na srdcové infar­
by sa tvoria ľahko pri nízkej hladine krvného horčíku.
kty je u osôb s neobvykle vysokou potrebou vitamínu E: pracujú­
Trombózy boli vytvorené u potkanov kŕmením nasýtenými tuk­ ci muži, ženy po prechode a obézni. Vitamín E posilňuje srdcové
mi a cholesterolom pri súčasnom nedostatku bielkovín. Podobne svalstvo, zabraňuje trombózam a niekedy znižuje zvýšený krvný
srdcový infarkt sa vyskytuje veľmi často u osôb trpiacich ťaž­ tlak. Keä pacientom po srdcových infarktoch dávali minimálne
kým nedostatkom bielkovín /vysvetlenie: bez methioninu si telo 600 jed. vitamínu E denne, ich stav sa zlepšil, kardiogram sa
nevie vyrobiť cholin, ktorý je potrebný na výrobu lecithinu/.0- zlepšil, bolesti sa zmenšili, pulz bol oravidelnejším.
lej v strave nemusí ešte problém vyriešiť. Keä potkanom dávali
v strave 4 0 % nasýtených tukov, u polovici z nich sa vytvorili K á v a - a l k o h o l - d i u r e t i k a
trombózy. Keä nahradili nasýtené tuky kukuričným olejom, potka­
Spôsobujú straty skoro všetkých 40 potrebných živín, okrem
ny dostali atherosklerózu a trombózy. Keä nahradili nasýtené
5 živín - vitamínu A, D, E, K a kys. linolovej. Alkohol 3a veľmi
tuky arašídovým olejom, nevyskytla sa žiadna trombóza, ale vyt­
rýchlo mení na nasýtený tuk a často zdvojnásobí hladinu krvného
vorila sa atheroskleróza. Teda je potrebné mať i äaľšie živiny.
tuku. Okrem toho zvyšuje potrebu hlavne: vitamínu B-l, kys. pan-
thotenovej, cholinu, horčíku a i. a sťažuje využitie tukov.
- 20 - - 21 -

Káva - jediné Šálka zrakovej kávy rýchlo zvýši hladinu krv­ farktu bol popísaný v r. 1912, druhý v r. 1919 a od tej doby sa
ného cholesterolu i tuku. Pať Šálok denne vedie ku koronárnemu stal najčastejšou príčinou smrti. Stres je a bol vo všetkých
ochoreniu do 7 rokov. Čiastočná pomoc je v podávaní pečienky, ú- dobách, avSak zmena, ktorá nastala, je stále stúpajúca spotreba
plná pomoc v pití kávy bez kofeínu. Diuretika spôsobujú predov­ rafinovaných potravín a hydrogenovaných tukov_.
šetkým straty horčika, draslíka, ktoré sú bezpodmienečne potreb-
né na zabránenie srdcovým a mozgovým infarktom. Okrem toho zvy­ Kapitola 7.
šujú potrebu vitamínov B a i. živín.
Po srdcových infarktoch je rad ľudí ochotných vzdať sa buá Z d r a v i e a n o r m á l n a h m o t n o s ť i d ú

fejčenia alebo pitia alkoholu, ale nikdy obidvoch zároveň. Podľa r u k a v r u k e


skúseností autorky akékoľvek liečivá na zníženie krvného choles­ R e d u k č n á d i é t a n i e je p r e k a ž d f h o
terolu nemali úspech u pacientov dovtedy, pokiaľ odmietali obme­
Prejedanie sa je zavinené často nevhodnou stravou. Inokedy
dziť kávu alebo alkohol, alebo ak užívali diuretika. Fajčenie
je obezita podvedomý ochranný mechanizmus pre tých, ktorí zaži­
nie je také nebezpečné pre hladinu cholesterolu v krvi, ako zra­
li v detstve ťažké citové sklamania a títo pacienti sú zdravší,
ková káva a diuretika, i keä fajčenie samé je tiež škodlivé.
ak sú tučnejší. Pri redukčných diétach majú znovu často psychi­
cké potiaže, a preto by sa mali vystríhať redukčným diétam a
N á h l e s r d c o v é i n f a r k t y
jesť len zdravú stravu. Obvykle sú veľmi inteligentní. VačSina
Predchádza im roky vysoké hladina krvného tuku a choleste­ výskumníkov zastáva názor, že obezita je hlavne psychosomatic-
rolu, aj keä sa pacient považuje ze zdravého. Akékoľvek iné prí­ kého pôvodu, ale autorka s tým nesúhlasí.
znaky môžu chýbať. Autorka sa domnieva, že podniky by mali robiť
svojim zamestnancom pravidelne krvné skúšky hladiny krvného cho­ Z v ý š e n i e p r o d u k c i e e n e r g i e
lesterolu a snóä i krvného tuku. Liečenie: strava podľa kap. 33.
Domnieva sa, že najčastejšou príčinou tučnoty je nedosta­
Po srdcovom infarkte je potrebná až do úplného uzdravenia anti­
tok tých živín v strave, ktoré sú potrebné k spaľovaniu tukov.
stresové formula A a p . 2./ a podľa možnosti taktiež úplný anti-
Tuk sa stráca len vtedy, ak sa vyrába energia, teda hmotnosť sa
stresový program. Nie je bez zaujímavosti, že väčšina amerických
nedá znížiť, pokiaľ sa tuk účinne nespaľuje a tento pochod vy­
srdcových odborníkov umiera sama na srdcové infarkty.
žaduje takmer všetky živiny. Nedostatok ktoréhokoľvek z B-vita-
mlnov zreteľne spomaľuje produkciu energie. Napr, pri nedostat­
A k v á š l e k á r n e s ú h l a s í
ku calcia panthotenate sa spaľovanie tukov zníži na pólovi c u.U-
Lekári sa práve tak vzájomne líšia v názoroch na liečenie, 8klednený tuk sa nedá premeniť na energiu, bez pomoci vitamínu
ako sa ženy líšia v názoroch na prípravu jedál. Niektorí zdôraz­ B-6. Krysy pri nedostatku B-6 využívajú bielkoviny a tuky tak
ňujú význam výživy, iní ju zavrhujú. Ak snáä Vóš lekár nevie neúčinne, že strašne tlstnú. Podobne sa spaľuje tuk 2x tak rý­
všetko o výžive, vie toho dosť o priebehu choroby, takže dodržuj­ chlo pri nedostatku bielkovín alebo vitamínu E. Pridaním vitamí­
te jeho rady, ale doplňte liečbu vyššie uvedenou diétou a uzdra­ nu E sa nedostatočné využitie tuku zdvojnásobí.
víte sa rýchlejšie. Vysadiť medikamenty môže zodpovbdne len Véä
Bielkoviny sa nevyužijú zase bez cholinu, B-6 a iných ži -
lekár na základe poznania súčasného stavu Vášho srdca.
vín a ak chýba ktorákoľvek z nich, rýchlo sa menia na tuk. Hla-
N o v á c h o r o b a vnou funkciou lecithinu je pomáhať bunkám spaľovať tuk. Preto
nedostatok akýchkoľvek živín, ktoré obmedzujú tvorbu lecithinu,
Srdcové choroby sa naprosto neobjavujú v krajinách, kde sa
spôsobuje nedostatočné využitie tukov, čo vedie ku koronárnym o-
jedia výhradne nerafinované potraviny. Prvý prípad srdcového in­
choreniam, vysokému krvnému tlaku a obezite. Tučné osoby takmer
vždy majú vysokú hladinu krvného tuku a cholesterolu a sú únave-
- 22 - - 23 -

ní. U tučných je veľmi časté poškodenie pečene a bez jej riad­ inositol, magnesium /kap. 5./. Napr., keä sa kys. linolová
nej funkcie nie je možné znížiť hmotnosť, pretože poškodená pe­ pridá ku strave, v ktorej nebola, úžasne sa zvýši produkcia e-
čeň nedokáže vyrábať enzýmy potrebné na výrobu energie A a p . 1 6 / , nergie.
pri nedostatku buä bielkovín alebo B-2 alebo kys. panthotenovej. Nedostatok kys. linolovej poškodzuje nadobličky a tým s-
Nedokážu tvoriť enzýmy potrebné na inaktivéciu /zneškodnenie/ pôsobuje nízku hladinu krvného cukru. Tuční, ktorí mali v stra-
inzulínu a vzniká trvalé nízka hladina krvného cukru s pridru- ve olej a 2x toľko kalórií, schudli viac, než v opačnom prípa­
ženým pocitom hladu. Tak ako poškodenie pečene, tak aj nízku de. Znovu nestučneli, pokiaľ mali v strave olej, t.j. kys. li­
hladinu krvného cukru možno ľahko korigovať stravou. nolovú. Olejom sa vždy myslí kys. linolová alebo arachidónová.
Je jej treba denne malé množstvo. Pacienti, ktorí zjedli denne
D ô l e ž i t o s ť č a s t ý c h jed á_l 500 kalórii uhľohydrátov neschudli, keä však zjedli denne 2 600
Akýkoľvek živočích /vrátane človeka/ stučnie aj pri správ­ kalórií, obsahujúcich bielkoviny a oleje, schudli. Pokus sa ne-
nej strave, ak je nútený jesť len ?x denne. Ak je to isté jedlo sčlselne krát úspešne opakoval rôznymi vedcami.

rozdelené na viac denných, menších dávok, hmotnosť zostane nor­


Z a b r á n e n i e h l a d u
málna. Príčinou je, že enzýmy dokážu premieňať len malé množst­
vo kalórií na energiu a akákoľvek väčšia dávka jedla sa premie­ Tučné osoby sú náchylné k nízkej hladine krvného cukru,
ňa na tuk. Keä dávame tučným živočíchom rovnaké celkové množst­ príznakmi čoho sú: výbušnosť, bolesť hlavy, hlad, chuť na slad-
vo potrtvy rozdelené na väčší počet denných dávok, schudnú. kosti. Branie cukru alebo nadbytočného uhľohydrátu je zakázané.
Ak niekto nemá ráno chuť na jedlo, je to spôsobené tým, že Zabrániť tomu možno požitím bielkovín a nenasýtených olejov s

sa večer prepchal, alebo že zjedol príliš mnoho bielkovín. Je relatívne menším množstvom uhľohydrátov. Liečebná dávka je 4-6
mg jódu denne so 100 až 600 mg vitamínu E. Zvýšená potreba jódu
veľkou chybou vynechávať raňajky alebo jesť málo na raňajky a
je aj pri jedení burských orieškov, sójovej surovej múky a ka­
na obed. Výsledkom je pokles hladiny krvného cukru, únava a po­
pustovitých zelenín.
dráždenosť.
Nasýtený tuk vlastného tela nemožno spáliť, ak nie sú v
V ý h o d y n e r a f i n o v a n ý c h p o t r a v í n strave 2 pol, lyžice nenasýtených olejov. Toto množstvo sa musí
Výskumníkom sa nepodarilo objaviť ani jedného tučného člo­ prijímať každý deň, ale väčšie množstvo sa premieňa už na tuk.
veka, ktorý by po redukčnej diéte opäť nestučnel. Rovnaké výs­ Rovnako tak sa toto množstvo premení na tuk, ak zjeme tieto 2
ledky priniesli aj dlhodobé pokusy na myšiach. Keä myšiam do pol, lyžice naraz. Autorka doporučuje 6x denne jedlo obsahujúce
prirodzených /nerafinovaných/ potravín pridávali hydrogenovaný 1 čaj. lyžičku nenasýteného oleja. Jedna čaj. lyžička oleja je
tuk /napr. margarín alebo rafinovaný olej/, okamžite stučneli. napr. obsiahnutá v:

Pri strave pozostávajúcej výhradne z nerafinových potravín o- - 10 veľkých burských orieškoch


päť skoro schudli a zostali na normálnej váhe. Tento pokus sa - 2 polkách vlašských orechov
opakoval mnohokrát vždy s rovnakým výsledkom. Vysvetlenie je v - l a 1/2 čaj. lyžičky majonézy
tom, že v rafinovaných potravinách chýbajú tie živiny, ktoré sú - 6 mandliach
bezpodmienečne potrebné pre premenu tuku na energiu. - 3 pol. lyžiciach pšeničných klíčkov
- 2 čaj. lyžičkách slnečnicových semienok
P o t r e b a n e n a s ý t e n ý c h o l e j o v Pre kancelárskych zamestnancov je najpohodlnejšie brať si so
Pretože hlavnou funkcou lecithinu je pomáhať pri spaľova­ sebou ako zdroj nenasýtených olejov orechy /niektoré druhy ore­
ní tukov, pri chudnutí je nevyhnutné jesť živiny potrebné na chov, napr. brazílske sú však nevhodné, pretože obsahujú prive­
tvorenie lecithinu: kyselinu linolovú, arachidovú, B-6, cholin, ľa nenasýtených tukov/. Strava musí obsehoveť hodne plnohodnot-
- 24 - - 25 -

ných bielkovín a pokiaľ možno žiadne nasýtené toky. Vhodné sú:


I. Tekutá diéta:
- pivovarské droždie /TEBI/
- pripravte si pep-up s 2 lyžicami oleja, pite slamkou 1/8
- pšeničné klíčky
litra každé 2 hodiny alebo 1/16 litra každé j hodiny, nos­
- sójová múka
te si ho v termoske i do práce, môžte piť odkofeinovanú
- sójové bôby
kávu a čistý bujón podľa chuti. Keby ste mali hlad, skúste
- pečienka, vajcia, diétu č. II.
- obličky, morské ryby
II. Tekutá a zeleninové diéta:
- morské potraviny.
- pridajte k diéte I. surovú zeleninu /celer, uhorky, mrk­
Dávajte si pozor na potraviny, ktoré obsahujú 20 až 50% nasýte­
vu, rajčiny, kaleráb/ v množstve podľa chuti. Alebo zober­
ných tokov: salámy, párky, kerbanétky, sekaná, ap. Aj nadbytoč­
te dva poháre mlieka, do ktorých dajte pivovarské droždie
né kalórie z uhľohydrátov alebo alkoholu sa uskladňujú v tele
a magnézium. Zvyšok mlieka si vypite čistý /rozumie sa v
ako nenasýtený tuk.
priebehu dňa/ a lecithin a kelp dávajte do vody. Čajovú
Kalórie nemusíte počítať, ale musíte počítať bielkoviny lyžičku oleja zoberte každé 3 hodiny alebo v podobe ore­
/podľa tabuliek/ a síce: žena minimálne 60g denne a muž 80 g chov alebo z majonézy na zelenine. Kedykoľvek chcete, mô­
denne. Hodnotné bielkoviny aj s B-vitamínmi s malým množstvom žete zameniť za diétu III.
kalórií sú v pivovarskom droždí a v pečienke, ak dodávame v pi­
III. Tekutá a tuhá diéta:
lulkách vyvážený B-komplex, obsahujúci 1 g inositolu a 1 g cho­
- pridávajte k II. diéte porciu pečienky s omáčkou z 1/2
linu denne. V chladničke majte po ruke nlzkokalorické jedlá,
lyžice oleja alebo 1 varené vajce alebo kokteil z mors­
ktoré máte radi a chutne ich upravujte. Miesto masla používajte
kých potravín alebo varenú či pečenú rybu 3 paradajkovou
majonézu.
či tatárskou omáčkou, alebo zelený šalát popoludní alebo
Ak chcete schudnúť len trochu, používajte normálne doporu­ večer. Na desiatu môžete mať malý pomaranč s orechami a-
čenú stravu v kapitole 3 3 . , ale vynechajte: smotanu, maslo, väč­ lebo slnečnicovými semienkami. Avšak na raňajky, popolud­
šinu ovocia, obilniny a chleboviny. Ak si chcete dovoliť 100 ka­ ňajší olovrant a pred spaním pep-up. Najväčší výdaj ener­
lórií naviac, potom uhľohydráty z chleba, zemiakov, alebo inej gie je, ak je na raňajky pečienka alebo vajcia či ryby.
koreňovej zeleniny, vám dajú viac trvalej energie než cukor v
IV. Tekutá a tuhá diéta:
ovocí.
- ako III., ale 3x týždenne sa povoľuje chudé mäso, kuracie,
Úplne sa vyhýbajte všetkým rafinovaným potravinám, limoná­ jahňacie, teľacie či hovädzie. Vajcia môžu byť smažené na
dam, taveným syrom, zrnkovej káve, alkoholu, napodobeninám ovo­ 1/2 čaj. lyž. oleja, zelené listová zelenina môže byť uva­
cných štiav, hydrogenovaným tukom. Odkofeinovaná káva je dovole­ rená v pare a ochutená olejom a citrónom, alebo doma uro­
ná. Umelé sladidle ničia rýchlo vitamín C a pravdepodobne poško­ bená zeleninová polievka /z ktoréhokoľvek druhu zeleniny,
dzujú pečeň, a preto ich tiež nepoužívajte. Ak si pripravujete ktorá rastie nad zemou/ sa môže dať miesto šalátu.
pep-upu podľa návodu v kap. 3 3 , robte ho z odstredeného mlieka
V každom prípade máte mať doma 1 liter mlieka a užívať jod,
miesto z plnotučného, dávajte do neho 1-2 pol. lyžice nenasýte­
pivovarské droždie, magnézium, vitamíny A, C, D, E, B, event.
ného oleja a lecithinu.
antistresovú formulu /kap. 2./, ak nie je zdravie v poriadku.
Niekoľko príkladov nlzkokalorickéj stravy Správne sa mó prijímať 6 malých jedál denne. Ak sa objavia prí­
znaky nízkej hladiny krvného cukru, ihned* si zoberte chlorid
Ak chcete presný návod na režim 3 nlzkokalorickou stravou, na­ draselný /draslík/. Keby sme čo len jedinú živinu A a p . 32./ ne­
sledujú 4 rôzne možnosti: dodali v dostatočnom množstve, nemôžeme očakávať, že tuk sa bude
spaľovať. Čím je strava obmedzenejšia, tým viac sme závislí na
pilulkách, zvlášť na ealciu panthotenate /kyselina panthotenove/,
- 26 - - 27 -

vitamíne C, draslíku. riekej spotrebe. Primeraná miera telesného pohybu teda obme­
Ak sa nám zdá, že sa voda zadržuje v tele, obmedzme dočas­ dzuje túto možnú príčinu tučnoty.
ne kuchynskú soľ. I po dosiahnutí svojej ideálnej váhy pokraču­
jte v častom jedení malých množstiev jedál, bohatých na bielko­ Kapitola 8.
viny a obsahujúcich olej. Ostatné živiny musíte jesť v primera­ V r e d y ž a l ú d k a v z n i k a j ú z o s t r e s u
ných množstvách trvalé, inak stučniete opäť.
I vredy dvanástorníkoví, nielen žalúdočné, vznikajú zo
K ľ ú č k ú s p e c h u 9tresu. Taktiež vznikajú alebo sa zhoršujú po podaní kortizónu.
Ochranou je podávať súčasne kys. panthotenovú. Ako vznikajú?
Akákoľvek redukčné diéta spočívajúca v hladovke, spravidla
V prvom rade vplyvom citového stresu stúpne predovšetkým kys.
nemá úspech. Je lepšie pomaly chudnúť, než rýchlo. Je dôležité,
soľná, pričom druh jedla nemá vplyv, len káva, alkohol a mäso
aby sme mali vôľu nekupovať jedlá, ktoré nebudujú zdravie, pre­
nepatrne zvýšili žalúdočnú kyselinu. Autorka doporučuje pacien­
tože po nich určite budeme priberať. Nemá význam vážiť sa čas­
tom, aby zvlášť po dobu stresu mali dostatok vitamínu E a aké­
tejšie než Ix mesačne, denná váha sa stále mení. Ak ste tučné,
koľvek jedlé obsahujúce nejaký tuk.
pri zdravej strave obvykle schudnete mesačne 2 1/4 kg. Ak chce­
me kontrolovať svoj stav viackrát než lx mesačne, pozrime sa na U všetkých pacientov bolo pálenie záhy spojené so zvýšenou
tvorbou kyselín a zhoršovalo sa, ak bol žalúdok prázdny. Môže
sebe nahého, na celú svoju postavu do zrkadla. Ak nechudneme
byť vyvolané aj prejedaním sa, priliS rýchlym jedením alebo ci­
pri správnej strave, ide pravdepodobne o príčiny mentálne.
tovým rozrušením. Bolesť však spôsobovali plyny. Horúce jedlá
N a v S t i v t e s v o j h o l e k á r a zvyšujú produkciu kyseliny soľnej a čierne korenie podporuje
tvorbu hlienov. Niektoré silné medikamenty soÔ30bujú zápal a
Ak začneme jesť nejakú stravu, ktorá je zdravé, dajme sa
najhoršie z nich sú alkalizujúce práSky.
prehliadnuť, vrátane určenia hladiny cholesterolu. Ten, kto sa
pokúšal o redukčnú diétu hladovkou alebo si bral pilulky odstr­ Alkalisujúce prášky /napr, zažívacie sódy/ zhoršujú dva-

aňujúce chuť k jedlu, má si nechať urobiť pečeňové testy. Lekár néstorníkové vredy. Zažívacia sóda taktiež n a r u š u j e
trávenie b i e l k o v í n , a tým zvyšuje produkciu kys. soľ­
by mal tiež rozhodnúť, či máte cvičiť.
nej. Takmer akýkoľvek nedostatok živín môže spôsobiť vredy, ak
Č i n n o s t i má strava význačné nedostatky /stačí, aby chýbala jedna zložka-
- kalórie, bielkoviny, predovšetkým cystin-je hlavne vo vaj -
Dôležité pre budovanie zdravia sú dostatok spánku a teloc­
ciach/, vitamíny A, B-2, B-6, cholin, kys. panthotenove, kys.
vik. Jedine pri telocviku sa živiny dostanú do každej bunky.
listová, vitamín C, tuk. Pacienti náchylní na vredy majú oby-
Bez dostatku spánku nikto nemá chuť cvičiť! Spontánna chuť cvi­
čajne zvýšenú potrebu kys. panthotenovej. Vredy aa nikdy nemô-
čiť sa nedá očakávať skôr než za niekoľko týždňov, až bude v
žu hojiť bez dostatku vitamínu C.
strave každá potrebná živina. Nejaká telesná činnosť, ktorá vás
teší, by mala byť vvkonávaná denne. Výborné sú už napr. aj jed- D i é t a
nominútové statické cvičenia. Inak môžete plávať, chodiť na
Je naprosto zhodná ako pri vredoch žalúdočných, tak pri
prechádzky, hrať golf, tenis alebo tancovať a pod.
vredoch dvanástornlkových. V prvom rade musia pacienti do3táyať
V p l y v t e l e s n é h o p o h y b u antistresové látky A a p . 2./. Keä pacientom, ktorým sa vredy
Ani namáhavé telesné cvičenie samé nemusí odstrániť obezi­ nehojili tri roky, vynechali všetky lieky a miesto nich im dáva­
tu tým, že by dostatočne zvýšilo výdaj kalórií. Pri nedostatku li 50 až 100 mg calcium panthonate 3x denne po jedle, všetkým sa
telesného pohybu však máme väčSí hlad než odpovedá našej kalo- stav zlepSil do 2 až 5 dni a niektorí sa úplne vyzdraveli.
- 28 - - 29 -

Žalej treba urýchliť hojenie /kap. 21./. Neutralizovať ža­ V a š a v r e d o v á d i é t a


lúdočné kyseliny /napr, mliekom/, kým dôjde k hojeniu, udržovať Lekári majú na vredové diéty najrôznejšie názory, zhodujú
žalúdok čo najkľudnejSie, čo robíme tukom. Mlieko je stále n a j ­ sa jedine v tom, že jedlá majú byť malé, časté a v naprostej
lepším základom vredovej diéty. Veľmi cenné je podávanie vita­ pravidelnosti. Zistilo sa, že pacienti, ktorí jedli zakázané
mínu A, C, E. Hrnček mlieka neutralizuje kys. žalúdočnú rovnako jedlá nerefinovsné /celozrnný chlieb a obiloviny, surové ovo­
účinne ako jedna dávka alkalizujúcich medikamentov, ale nemá cie, sardinky, strúhaný zelený alebo kapustový šalát, čerstvé
škodlivé účinky. šaláty/ aa uzdravili omnoho rýchlejšie než tí, ktorí zékazy do­
Aj bielkoviny jedené v častých intervaloch neutralizujú držiavali. Podľa novších výskumov uzdravení pecienti, ktorým
kya. žalúdočnú, takže nedráždi vred. Rovnako blahodárny účinok lekári diétu nepredpisovali, mali menej recidív než tí, ktorým
mali 3/4 hrnčeka práškového mlieka - 3/16 litra, o niečo účin­ diétu predpisovali. Zekézané sú však vždy: zrnková káva, alko-
nejšie bolo 1/2 hrnčeka sójovej múky /1/5 litra/. Len polovičnú hol a silný ruský čaj. Liečebne pôsobí na krvácajúce vredy čer­
účinnosť malo hovädzie, kura alebo ryba. Vo všetkých týchto prí­ stvá citrónová šťava, zvlášť zmiešaná 3 mliekom.
padoch bolo každej potraviny podávanej toľko, aby dodala 50 g
Smotana nepôsobí blahodárnejšie na žalúdočné kyseliny než
bielkovín. Mierne priaznivé účinky mala tiež pomarančová a gra-
akýkoľvek iný tuk alebo olej a tiež smažené potraviny sú prí­
perfruitová šťava a vitamín C, aj keä ide o mierne kyseliny. V-
pustné, ak je teplota smaženia primerane nízka. Ak nie sú bole­
hodnejšie než obyčajné mlieko je pep-up.
sti, môžeme jesť: smotanové polievky, varené ovocie a zeleniny,
Základ protivredovych diét: masa, vaječné mlieko, teplé mlieko, celozrnné chleby, obilniny,
Pep-up je základom akejkoľvek protivredovej diéty /kap. 3 3 . / . puding. Ak jeme nové jedlo, zjedzme ho najprv len trošku a ak
Ak chceme zvýšiť množstvo kalórií, môžeme zvýšiť počet vajec nevznikne bolesť, postupne zvyšujeme jeho množstvo. Nemé naj­
/surové sú vhodnejšie/, oleja /na 1/4 hrnčeka - 1/16 litra/, o- menší zmysel vyraäovať jedlé po vyliečení vredov.
vocia, pridať pivovarské droždie, sójovú múku, práškové mlieko
Preneutralizovanie žalúdočnej kyseliny
po 1/2 hrnčeka zo všetkého.
Potrebné je kontrolovať krvný cholesterol, či sa nezvýši Okrem alarmujúcej reakcie na stres majú títo pacienti zvy­
nad 180 mg. Ak sa zvýši, v tom prípade postupovať podľa kap.5. čajne nedostatok žalúdočných kyselín. Zažívacia sóda a iné al-
Veľmi cenné je aj acidofilná kultúra, pretože ničí putrifikačne kalizujúce prostriedky oneskorujú liečenie a môžu spôsobiť aj
baktérie, ktoré uvoľňujú histamín a zvyšujú žalúdočnú kyslosť. zhoršenie stavu. Nikdy by sa nemali užívať bez predchádzajúceho
Pri bolestivom alebo krvácavom žalúdočnom vrede pijeme ka- poradenia so s lekárom. Nikdy nie sú nutné, ak je dostatok bie­
ždú hodinu pomaly slamkou 1/8 litra pep-upu, neskôr stačí 1/6 lkovín. Mnohé z alkalizujúcich preparátov, ak sa berú vo veľkých
litra každé 2 hodiny, pokiaľ pacient nespí, ale ak sa zhorší dávkach dlhú dobu, spôsobujú bolestivé a nebezpečné usadeniny
bolesť, je potrebné intervaly skrátiť. Veľmi dôležité je vziať vápnika v očiach, koži, obličkách, stenách čriev a iných tkani­
pep-up pred spaním a tiež kedykoľvek sa zobudíme. Počas prvých vách.
dni tejto liečby môžeme súčasne podať i trochu inej stravy, pod­ Uzdravenie: vynechať všetky preparáty. U všetkých pacientov
ľa okolností. autorky jej diéta zabrala ihneä a úspešne.
Autorka má výborné vlastné skúsenosti, ktoré získala, keä
dávala 6x denne antistresovú formulu /kap. 2./ s pep-upom a Kapitola 9.
stravu doplnila pilulkami vitamínov A, E, D a správne vyváženým C u k r o v k a n i e j e v ž d y t r v a l á
B-komplexom /kap. 3 3 . / . Krvácavé vredy sa obvykle vyhoja do 4
Možno je príčina známa: Pri cukrovke si telo nedokáže vy­
dní. Ktokoľvek mal v minulosti vredy, má trvalé brať 200 jed.
tvárať dostatok inzulínu. Predpokladá sa, že v dôsledku poško­
vitamínu E, aby sa rozpúšťali jazvy.
denia pankreasu. Pri rozboroch diabetických pacientov sa ziaťu-
- 31 -

je nedostatok B-6 a magnézia. Ako bolo experimentálne preuká: náležitosť dodržovania lekárskych rád:
né, nedostatok B-6 ,g_g_agnezia_ spôsobuj^ nedostatočnú činnosť Množstvo podávaného inzulínu a uhľohydrátov musí byť in­
parikreasa. Nedostatok B-6 sa dá laboratórne Dreukázať zvýšenou dividuálne vyvážené a lekár pacientovi predpíše dovolené mno­
hladinou kyseliny xanthurenovej v krvi. Mnohí vedci sú preto to­ žstvo potravín. Pri nerovnováhe môže vzniknúť buä hypoglykémia
ho názoru, že cukrovka je vlastne vyvolaná nedostatkom vitamínu t.j. pri nadbytku inzulínu slabosť, nervozita, zavreté, prípa­
B-6 a horčíka. dne aj bolesti hlavy, chvenie rúk až strata vedomia, pričom
Nasýtené tuky zvyšujú potrebu magnézia a B-6. Diéty s vyso­ hovoríme o inzulínovom šoku. Ak má diabetik artériosklerózu,
kým obsahom bielkovín i kalórií zvyšujú potrebu B-6 a ak je ho ľahko môžu súčasne dostať infarkt, ak má nedostatok inzulínu
nedostatok, v skutočnosti prispievajú k äaľšiemu poškodeni pan­ vznikne acetónová acidóza, ktorej príznaky sú: únava, hervozi-
kreasu. Bolo preukázané, že poškodenie pankreasu nastáva sk3r, ta, bolesti hlavy, nevoľnosť v ťažkých prípadoch až bezvedomie,
než sa rozvinú ostatné symptómy nedostatku vitamínu 3-6. Tuční diabetické kómy a pripadne smrť. Objektívne poznáme acetonovú
sú náchylní k cukrovke a nadbytočné kalórie akéhokoľvek druhu acidózu pri výdychu pacienta. Akákoľvek zmena jedálnička musí
zvyšujú potrebu B-6. Cukor taktiež zvyšuje potrebu inzulínu a 3- byť vopred schválená lekárom.
-6, nerafinované uhľohydráty tieto škodlivé účinky nemajú. Pot­
reba vitamínu B-6 sa zvyšuje i pri podávaní niektorých medika­ Z v ý š e n i e t v o r b y i n z u l í n u
mentov, napr. penicilínu.
Podľa mnohých štatistík sa cukrovka sama vyliečila, klesli
Nedostatok B-6 v tele, sa dá spoľahlivo preukázať prítom­ požiadavky tela na živiny, čo je vlastne to isté, ako keby si
nosťou kys. xanthurenovej v moč i. Ak je vitamínu B-6 dostatok, pacient zlepšil stravu. Primeraná strava podporuje prirodzenú
v moči sa táto kyselina vôbec neobjavuje. Všetci diabetici majú
tvorbu inzulínu rôznymi spôsobmi. Telo si ľahšie vytvára inzu­
v moči nález kys. xanthurenovej. Keä dávame diabetikom spočiatku
lín pri dostatku vitamínov C, B-l, B-2, kys. panthotenovej,
50 mg, neskôr 10 až 20 mg vitamínu B-6 denne, v moči sa prestane
B-12, vysokých dávkach bielkovín, äalej 300 až 600 jed. vitamí­
kys. xanthurenove objavovať. Dedičná náchylnosť k cukrovke sa
nu E denne, 3 pol. lyžice lecithinu denne spolu s vitamínom E»
dnes vysvetľuje dedične zvýšenou potrebou B-6.
jesť sa má viackrát denne v menších množstvách.
Zvýšená hladina cholesterolu diabetikov sa vysvetľuje tým,
že bez vitamínu B-6 a bez magnézia si organizmus nedokáže vyt­ Požiadavky na živiny sú vysoké
várať lecithin, ktorý jediný dokáže rozpustiť cholesterol na Sú omnoho vyššie než u zdravej osoby. Inzulínový šek vzni­
drobnučné čiastočky. To vysvetľuje, prečo diabetici mávajú zvý­ ká veľmi často u pacientov s nedostatkom: 1/ kyseliny panthote-
šenú hladinu krvného tuku a cholesterolu. Ktokoľvek s cukrovkou novej, 2/ draslíka, bielkovín, B-2, vit. C, niecinu a lecithinu.
v rodine by mal dnes denne užívať aspoň 10 mg B-6 a 500 mg magne Po zvýšení príjmu týchto živín zmizne precitlivelosť na inzulín.
zia. U diabetikov je dosť bežný nedostatok vitamínu A, zlepšenie nas­
Nedostatok vitamínu B-6 môže vzniknúť takto: Pri začiatku táva pri podávaní 16 000 jed. tohto vitamínu. Podávanie inzulínu
cukrovky býva obvykle veľký smäd, pacient vypije spustu vody a zvyšuje požiadavky na vitamíny: B-l, kys. panthotenovú a biotin.
so zvýšeným vylučovaním moču rastú straty vitamínu B-6 a magné­ Vitamín B-l vraj tiež pomáha k ochrane mozgu pred poškodením di­
zia. Ak sa objavuje pri podávaní inzulínu cukor v moči, opäť vz­ abetickou acidózou. Požiadavky na vitamín C sú veľmi vysoké a
niká zvýšené močenie. Nález cukru v moči je v takomto prípade niekedy je ho treba až 4 g denne.
dôkazom, že pacient má nedostatok B-6 a magnézia.
Nedostatok draslíka sa vyskytuje u diabetikov pomerne čas­
to a zvlášť nebezpečný je pri acidóze. Pilulka 1 g draslíka
/chlorid draselný/ často zabráni inzulínovému šoku, ak si ho
- 32 - - 33 -

S t u č n e l a p e č i e n k a
vezmeme pri prvých príznakoch. Vyžiadajte si však povolenie le­
kára. V mnohých prípadoch je výhodnejšie používať na solenie Sa spoľahlivo lieči stravou zvlášť bohatou na bielkoviny
chlorid draselný, než chlorid sodný. Chlorid sodný /kuch. soľ/ /obzvlášť aminokyseliny obsahujúce síru/, B-vitaminy a pomocou
miesto chloridu draselného je potrebné brať buä pri predĺženom piluliek cholinu, inositolu, B-12, C, E. Hetinis sa úspešne
strese alebo nedostatku kys. panthotenovej. Ak podávame magné­ lieči zvýšením bielkovín, predovšetkým tryptophanu a piluliek:
zium, stúpne nízka hladina draslíku v krvi. kys. panthotenovej, B-6, B-12, C. Predísť diabetickej retinis
pomáha tiež úplný antistresový program A a p . 2./.
Z a b r á n e n i e k o m p l i k á c i á m
Dávajte pozor na inzulínovú reakciu: .Ak zlepšite svoju stravu,
Strava, obsahujúca hodne nasýtených tukov je škodlivá, pre­ telo si začne vyrábať inzulín samé, čo je to isté, ako by ste
tože zaplňuje cievy tukovými usadeninami veľmi intenzívne a vz­ si zvýšili dávku inzulínu. Stále dávajte pozor na prvé symptómy
niká rad komplikácií, predovšetkým po 50. roku života. Naproti inzulínového šoku a stále noste so sebou kocku cukru alebo cu -
tomu diabetici vegetariáni /ich strava obsahuje prirodzené B-vi- kroviniek a prípadne tablety 1 g chloridu draselného, ak nie je
tamíny, draslík, magnézium, rastlinné oleje a veľmi málo nasýte- po ruke čerstvé ovocie. Na nočnom stolíku majte ovocnú šťavu a
ných tukov/ však artherosklerózu nepoznajú. Diabetici z jedného kedykoľvek ?,a v noci prebudíte, trochu si z nej odpite, pre za­
mníšskeho radu, ktorí jedia vajcia, plnotučné mlieko, jogurt, bránenie inzulínovej reakcie. Ako rýchlo sa obnoví prirodzená
ale žiadne mäso, majú nezávisle na veku krvný cholesterol vždy tvorba inzulínu? V jednom prípade bolo možné prestať dávať in­
pod 200 mg. zulín už po 10 dňoch. Vo veľmi zastaralých prípadoch však obvy­
Každý diabetik by mal mať určený cholesterol lx za 6 mesia­ kle dosiahneme len zníženie dávok inzulínu a komplikáciám.
cov. Ak je hladina vysoké, treba postupovať podľa kapitoly 5. a
6. Zvlášť dôležité sú lecithin a vitamín E, predovšetkým však Malé zmeny môžu často priniesť veľké zlepšenie
ak je nebezpečie gangrény. Niekedy sa zabránilo aj amputácii po­ 19 ročný atlét dostával denne 40 jed. inzulínu a lekár mu
dávaním 600 jed. vitamínu E denne. predpísal diétu s 3 000 kalóriami: sušienky z obchodu, 8 kraj­
Tučným diabetikom pomáha schudnutie, ale redukčná diéta mu­ cov bieleho chleba denne a veľké množstvo nasýtených tukov, pl­
sí vyhovovať požiadavkám na živiny,inak stúpne hladina krvného notučné mlieko, 3-5 hrudiek masla 3x denne, slaninu, salámy a
tuku a môže spôsobiť i srdcové ochorenie. Potrebné je naplánovať iné tučné jedlá - mäsa. Nedával žiadne pilulky živín.
nlzkokalorickú diétu a až potom ju prispôsobiť dávkovaniu inzu - Autorka doporučila jesť len: celozrnný chlieb, pečivo, na­
línu. Pivovarské droždie a sójová múka neobsahujú uhľohydráty a prosto vylúčiť všetky hydrogenované tuky a podstatne zvýšiť
ani cukor. Lekári nedoporučujú piť veľa mlieka v dôsledku jeho zvieracie tuky. Denne vypil 1 liter Pep-upu z plnotučného mlie­
cukru, ale obmedzenie odpadá, ak nahradíme mlieko jogurtom ale­ ka, vajce buä varené alebo pripravené na oleji, denne jedol pe­
bo acidofilným mliekom, pretože mliečny cukor sa premení v tom­ čienku a niekoľkokrát týždenne rybu, svoj prídel tukov doplnil
to prípade pôsobením mliečnych baktérií na mliečnu kyselinu, ta­ modifikovaným maslom /kap. 32./, orechy, pšeničnými klíčkami
kže tieto potraviny môžeme považovať z hľadiska diabetika za /najlepším zdrojom zinku, ktorý je zložkou inzulínu/, oleja a-
prakticky prosté cukru. Ak podávame lecithin, jeho kalórie nik­ lebo majonézou na šalátoch a varených zeleninách a hojným množ­
dy nepočítame, pretože nie je využitý vo forme kalórii. Malé, stvom majonézy na celozrnnom chlebe a sendvičoch. Desiata a o-
časté jedlé sú mnohokrát dôležitejšie pre diabetikov než pre ne- lovrant boli zdôraznené a pozostávali z nesolených orechov, po­
diabetikov. marančov a pokiaľ možno pep-upu. Zbytok lekárskej diéty pozos-
tável bezo zmeny.
3x denne bral tieto pilulky živín: 10 mg B-6, vyvážený B-
-komplex, dodávajúci celkovú dennú dávku po 1 g cholinu a inosi-
- 34 -
- 35 -

tolu, 100 jed. vitamínu E. Len po raňejkách bral 25 000 jed.


ochrane nadobličiek, kvôli využitiu kortizónu. Táto ochranná
vit. A a 2 500 jed. vitamínu D. Pretože bol trvalé pod veľkým
potreba vitamínu C stúpa starnutím. Čo najviac by sme mali jesť
stresom, bral ešte 5x denne calcium panthotenate a vitamín C
^o~Ľko~ len znesieme: pečienky, pivovarského droždia, plnotučnej
500 g.
„ójovej múky a varených listových zelenín kvôli antistresovým
Za týždeň pocítil pacient inzulínovú reakciu a za mesiac látkam v nich obsiahnutých. Každý pacient má v dôsledku stresu
mu lekár prestal dávať inzulín a prehlásil jeho prípad za "zá­ zvýšenú potrebu naprosto všetkých živín, ale nikdy nie kalórií.
zračný". Len v prípade neobvyklého stresu si bral 10 až 15 jed.
inzulínu denne /zrejme pri atletických závodoch/. D i é t a p r i a r t h r i t i s

M i e r n a d i a b e t e s Denne liter pep-upu /podľa receptu v kap. 3 3 • / obsahuje ma­


ximálnu dávku 1/8 litra práSk. odtuč. sušeného mlieka. Berie sa
U miernych diabetes sa často predpisujú antidiabetické me­ 6x denne 1/16 litra t.zn. pri raňajkách, desiatej, obde, olo -
dikamenty. Tieto poškodzujú často pečeň a nemôžu ozdraviť pan­
vrante, večeri a pred spaním. S každou dávkou pep-upu - 6x den­
kreas. Správna výživa /obsahujúca i vylúčenie alkoholu a zrnko-
ne: 100 mg. kys. panthotenovej a 500 mg vitamínu C. V prípade z-
vek kávy/ je podstatne účinnejšia. Aj keä diabetes je stále ča­
horšenia bolestí sa dávka C vitamínu zdvojnásobí. Keä naprosto
stejšia, pravdepodobne by bola veľmi vzácna, keby naše potravi­
všetky bolesti a tuhosť zmiznú, znížime dávky vitamínu C a kys.
ny neboli refinované.
panthotenovej na polovicu, ale berieme ich stále 6x denne. Ak
ame však pod stresom, zvýšime dávky na pôvodnú hodnotu.
Kapitola 1 0 .
Okrem toho je potrebné brať 3* denne po jedle: 2 tab. vyvá­
A r t h r i t i s /artritída/ žených B vitamínov /kap. 3 3 . / a 100 jed. vitamínu E. 2x denne
pilulku 25 00C jed. vitamínu A a pilulku 2 500 jed. vitamínu D.
Podľa štatistiky sa po prvýkrát u väčšiny pacientov vysky­
Po zlepSení znížiť všetky pilulky na polovicu.
tla arthritis po ťažkom strese, ktorých strava bola výživovo
Pre zvýšenie príjmu entistresových látok, okrem tých, kto­
nesprávna, v krvi bola veľmi nízka hladina vitamínov, predov­
ré sú v pivovarskom droždí a v sójovej múke, denne jesť: 10 dg
šetkým vitamínu C a kys. panthotenovej. Podávaním len 25 mg.
čerstvej pečienky /akejkoľvek/ alebo odpovedajúce množstvo su-
kyseliny panthotenovej denne, nastalo zlepšenie u niektorých o-
Senej pečienky. Ak nebola na raňajky pečienka, môžu sa použiť
sôb do 2 týždňov.
buä pšeničné klíčky alebo pSeničné klíčky s otrubami. Na obed či
U dobrovoľníkov bola vyvolaná mierna arthritis nedostatkom večeru: zelenú listovú zeleninu v pare, ochutenú olejom a octom.
vitamínu B-6, po jeho podaní opäť zmizla. U pokusných zvierat Denne slané jedlá alebo osolené oriešky. Kvôli náhrade straty
bola však vyvolaná i nedostatkom iných živín. Dá sa považovať sodíku, pokiaľ sú nadobličky vyčerpané. Zakázané sú: vSetky ra­
za preukázané, že arthritis vzniká pri strese, ak nemôže buä finované potraviny, hydrogenované tuky, zrnková káva, alkohol.V
hypofýza alebo nadobličky už normálne pracovať. V strave každé­ ostatnom vyhovuje strava podľa kap. 3 3 .
ho pacienta teda musí byť každá živina, ktorá podporuje tvorbu
Strava je úplne rovnaké nezávisle na tom, či ide o reumu,
kortizónu a vyhovuje výživovým požiadavkám stresu A e p . 3 . / .
osteoartritis, spondilitis alebo iné druhy arthritis. Kto nemá
Strava musí obsahovať neobyčajne mnoho bielkovín v malých čas­
dosť účinný zažívací systém, pravdepodobne by mal brať denne 3%
tých jedlách. V pilulkách je potrebné brať calcium panthotenate,
glutamic hydrochlorid acid a zažívacie enzýmy - kap. 1 3 , pri ne­
vitamíny B-2, B-6 a C. Tiež nutno jesť nenasýtené oleje. Zlepše-
dostatku kys. panthotenovej je v žalúdku málo kys. soľnej. Osoby
nie nastalo aj v najťažších prípadoch po niekoľkých týždňoch.
ťažko zmrzačené arthritidou majú jazvové tkanivá okolo kĺbov,
Často sú nutné neobyčajne vysoké dávky vitamínu C, kvôli ktoré sa musia pred uzdravením odstrániť /kap. 4./, tiež by mali
brať denne minimálne 600 jed, vit. E.
- 36 - - 37 -

Keä sa berú medikamenty rokov. Všetky boli s deformáciami a všetky bez zvyšku vylie­
čila. Pacienti s artritis emočného pôvodu nevydržia pri pre­
Berieme kortizón alebo ACTH, vtedy je potrebné brať do ú-
dpísanej diéte dlhšie než tri dni, či ide o deti alebo dospe­
vahy doporučenie v kap. 2. Berieme - acylpyrín, potrebné je po­
lé osoby.
dstatne zvýäiť dávky, vitamínu C. Ak berieme ACTH bez zvýšenia
dávky kys. panthotenovej, môže dôjsť k ťažkému poSkodeniu nado­
Kapitola 11.
bličiek.
I n f e k c i a
P s y c h o s o m a t i c k á c h o r o b a
Ak je zdravý organizmus napadnutý choroboplodnými zárod­
Často je príčinou arthritis-stres, spôsobený dlhotrvajúcim
kami, premôže ich sám. Vhodná strava môže značne zvýšiť odol­
duSevným napätím. Takým stresom môže byť aj príliä prísna výcho­
nosť organizmu aj v prípade, keä už nákaze podľahlo, ak je s
va detí rodičmi. Sú prípady, kedy arthritis bola vyliečená nie­
ňou začaté okamžite pri prvých príznakoch. Proti všetkým dru-
koľkoročnou psychoanalýzou. Psychoanalýza v podaní autorky vy­
*hom infekcii organizmus bojuje rovnako, a teda laik môže uve­
hľadáva potlačené hnevy a výbuSnosť a snaží sa ju odreagovať
dené prostriedky použiť i ako prvú pomoc, pretože lekár sa o-
napr. kopaním alebo boxovaním do vankúša.
byčajne volá, až keä je choroba pokročilejšia.
K autorke priSla takmer chromé pacientka, ktoré mala pri
chôdzi bolesť takmer pri každom pohybe. Autorka dala veľký van­ Ú C i n o k s t r e s u
kúš do kúta miestnosti, aby do neho kopla, "pre zlepšenie krv­
Obranné schopnosti organizmu sú mobilizované nadobličko­
ného obehu", urobila tak s veľkou silou. Potom dala autorka va­
vým hormónoir DOC, ale tento je pri strese blokovaný nadbytkom
nkúš do kresla a požiadala pacientku, aby do neho udrela. Paci­
kortizónu, čo vysvetľuje, prečo je pri strese telo často pri
entka udierala do vankúša s neuveriteľnou rýchlosťou a zúrivos­
infekciách bez obrany /podobne, ak používame ako medikamenty
ťou takmer 10 minút. Spotila sa a potom náhle začala chodiť a
kortizón/. V tom prípade musíme začať s antistresovou stravou
pohybovať sa bez najmenších potiaži - bolestí. 3 týždne jedla
A a p . 2./, aby sa zvýšila tvorba DOC.
predpísanú diétu a pilulky, denne týrala vankúš a za 3 týždne
Naopak však, ak nadobličky nedokážu pre vyčerpanie vytvá­
bola uzdravená. Mala 64 rokov a predtým ju lekári roky liečili
rať dostatok kortizónu, vznikne prebytok DOC s príznakmi ako:
klasicky bez účinkov a mnohokrát s bolesťami nemohla vôbec spať.
zväčšenie lymfatických žliaz, mandli, zvýSenie počtu leukocytov
Treba však upozorniť,že takéto rýchle vyliečenie je veľmi vžác-
a zápalom v mieste infekcie: t.j. červenosť, opuchy, bolesť,
ne a väčšinou trvá naopak roky.
zvýšenie teploty. Na odstránenie týchto príznakov musíme pod­
Moderná medicína objavuje stále nové, až prekvapivé súvi­
porovať tvorbu cortizónu.
slosti medzi pôvodom či priebehom chorôb a psychickým stavom.
Ak je teda niekto pod stresom, či je už tvorba kortizónu
Autorka uvádza potlačený hnev, zlosť, ale napr. rovnako ťažko
nadmerná alebo nedostatočná, telo je náchylné k infekciám, o-
môže pôsobiť i mierny - postihnutou osobou nepozorovuteľný emoč-
krem prípadu, ak ie strava neobvykle vyvážená. Ak dochádza pri
ný tlak - ľútosť, úzkosť, neistota, komplex menejcennosti, a i.,
ktoré sa svojou miernosťou, ale vytrvalosťou stávajú súčasťou lokalizovanej infekcii k miestnym opuchom, je to príznak nedos­
mentality konkrétnej osoby, škodia organizmu a sú ťažko odhali- tatku aldesteronu a následnej straty sodíka a je dobre vypiť
teľné. 1/2 lyž. kuchynskej soli s 1/2 lyžičkou sódy bicarbóny v dosť
teplej vode. Akonáhle sa týmto spôsobom nahradil v tele sodík,
Zavedenie uvedenej výživy prináša veľmi rýchle výsledky,
opuchliny sa často zmenšujú za niekoľko okamihov, upchatý nos
hlavne u detí. Autorka uvádza, že medzi svojimi pacientami s ar-
sa uvoľňuje a ostatné príznaky miznú. Krvný sodík poklesne však
thritldou mala aj 6-mesačné dieťa a niekoľko detí vo veku 4-5
- 39 -

opäť, ak nejeme často malé množstvá jedla. ušnice /u deti počas jedného dňa/, mononucleosis /dávaný vit.
Vyššie uvedené podanie sodíka je súčasne osvedčený ľudový C spolu s B-6, kys. panthotenove, všetky vo veľkých dávkach,
liečebný prostriedok ako prvá pomoc pri prvých príznakoch chrí­ v pravidelných intervaloch po 2 - 3 hod./
pky, bolenia v krku, črevnej chrípky a akéhokoľvek miestneho
V ý z n a m b i e l k o v í n
zápalu s opuchlinami. Nabehnuté lymfatické žľazy napr. nod če-
ľusťami, za ušami alebo zväčšené mandle, sú príznakom ne'dos - Obranné látky organizmu v boji proti infekciám sú z veľ­
tatku kortizónu a musíme podporovať činnosť nadobličiek. kej časti tvorené z úplných bielkovín a ak týchto nie je dos­
Prvým príznakom nedostatku kys. panthotenovej je malá o- tatok, k uzdraveniu nepomôžu ani veľké dávky vitamínov. Naj -
dolnosť voči spontánnym infekciám v dOsledku nedostatku kor­ potrebnejšie sú methion a tryptophan /vajcia, mlieko/. Keď bo­
tizónu. Pre" tvorenie ochranných látok proti infekciám sú dô­ la strava s nízkym obsahom bielkovín zmenená na stravu 3 vyso­
ležité: kys. panthotenává, B-6 /zvlášť často pri bolení v krku/ kým obsahom bielkovín, tvorenie protilátok stúplo za niekoľko
B-l, B-2, kys. listová, biotin, niacinamid. Najvýznamne j š i e hodín lOOx.
však sú prvé dve uvedené živiny. Infekcie sa objavia omnoho Na zvýšenie obranyschopnosti organizmu sa najviac osved­
skôr než ostatné príznaky nedostatku kys. panthotenovej. Pri čili: pečienka, pivovarské droždie a najmä pšeničné klíčky.
nedostatku ktorejkoľvek z týchto živín môže byť imunizácia a Vaječné žítka, mäso, mlieko, plnotučná sójová múka v uvedenom
podávanie entitoxidov bez účinku. poradí, zvyšovali hlavne tvorbu bielych krviniek. Stres" infe-
kcie sám zvyšuje potrebu bielkovín v tele. Táto potreba sa e-
Vi t a m i n C
šte zvyšuje pri tých infekciách, ktoré spôsobujú stratu krvné­
Podľa mnohých štúdii je vitamín C životne dôležitý pri ho albumínu vo výkaloch. Injekcie gamaglobullnu nedodajú zďa­
zdolávaní infekcií, ale táto znalosť nie je u lekárov v teréne leka toľko gamaglobullnu, koľko si ho organizmus vytvorí sám,
dostatočná pre zaplavenie reklamou na antibiotiká. Jeho účinok ak môže pacient jesť dostatok plnohodnotných bielkovín a ak
nie je špecifický a rad vírusov a baktérií, proti ktorým nie nemá silnú hnačku.
je známe antibiotikum, je možné zničiť vitamínom C. Toxický
V i t a m í n A
nie je. Ochranný účinok vitamínu C sa v organizme prejavuje
súčasne na niekoľkých miestach. Umierajúci pacienti, ktorým sa Má význam pri infekciách kože, očnej spojivky, sliznice
nedalo pomôcť /encefalitis, meningitis, poliomyelitis, viras a tiež je potrebný na tvorenie protilátok a bielych krviniek.
pneumonis, tetanus, infekčný hepatitis a i./ boli vyliečené Päťročná štúdia ukázala u 1 000 ľudí, že osoby s trvalé nízkou
veľkými dávkami - injekcie - 2 - 4 g každé 2 - 4 hod. Dávkova­ hladinou vitamínu A a C v krvi, podstatne častejšie ochorejú
nia a častosť injekcií sa riadili individuálnym postupom choro­ na infekcie. Osobitne vysoká potreba vitamínu A je pri osýpkach
by. Väčšina pacientov nadobudla rýchlo vedomie a za niekoľko a pri vysokej teplote. Cortizón a rad iných medikamentov ich
hodín boli schopní piť. Boli prepustení z nemocnice do domáceho ničí, ak nedodáme telu dostatok vitamínu A, môžeme očakávať,
ošetrovania do 3-4 dní. Akonáhle boli schopní piť, vitamín C že telo ponecháme náchylné k äal'šim ťažším formám infekcii, na­
dostávali v tekutine, nie injekciami. Vitamín C je účinnejší, pr, k zápalu obličiek po reumatickej horúčke, k zápalu mozgo­
ak sa dáva súčasne s menším množstvom vápnika. Potrebné množs­ vých blán po priušniciach a k zápalu srdcovej blany po ochore­
tvo vitamínu C závisí od vážnosti choroby, ale pretože nežni- ní v krku.
čené vírusy a baktérie sa rýchlo rozmnožujú a soôsobujú navrá­ Podávaním vitamínu A sa skrátili ochorenia - osýpky, zá­
tenie symptónu, je lepšie brať v prípade chybného dávkovania pal' pľúc, infekcie očí, stredného ucha, čelných a pasných du­
radšej zbytočne viac než príliš málo. Len vitamínom C vylieči­ tín, obličiek, impetiga, furunkulov, otvorených vredov, a to
la autorka napr, infekciu prostaty počas niekoľkých dni, pri­ predovšetkým pri lokálnom použití. Aj keä sa vitamín A dobre
čom antibiotiká boli niekoľko týždňov bez účinkov, osýpky, pri-
40 - - 41 -

vstrebáva, pri akútnych ochoreniach alebo pri hnačkách, je v- pol hrnčeka pep-upu s antistresovou formulou /kap. 2./ a 500
hodnejSl prípravok rozpustený vo vode než rozpustený v oleji. vitamínu C, podávbť celý týždeň okrem medikamentov od le­
Lekári predpisovali denne 200 000 jed. vit. A po dobu 6 mesia­ kára. Ak je bolenie v krku také, že sa nedá jesť, alebo je di­
cov, bez známky toxicity, ale len vzácne je potrebné denne eťa príliš malé, aby zjedlo tabletky, užijeme práškové formy
viac než 1 0 0 000 jed. Bez dostatku vitamínu E sa v tele vitamín miesto piluliek alebo pilulky rozpustíme vo vode /kap. 33«/«
A ihneä zničí kyslíkom. Preto to, čo sa niekedy javí ako nedos­
tatok vitamínu A, môže byť aj nedostatkom vitamínu E. p o t r e b n é m n o ž s t v o v i t a m í n u C

Potrebných je 1 0 0 000 jed, vitamínu A denne pri osýpkach, Závisí od závažnosti infekcie a niekedy sú ho nutné obro-
akné, toxickom thioroide, infekciách obličiek alebo vedľajších vské množstvá - nedostatok poznáme krvácaním äasien pri čiste­
nosných dutín. Potreba vit. A stúpa, ak je v strave dostatok ní zubov, krvácaním z nosa. Napr. pacient, ktorému mala byť po
bielkovín. Ak berieme lecithin spolu s vitamínom A, potreba vi­ phebitis, amputovaná noha, sa sám vyliečil vit. C, za tri dni
tamínu A klesne. Dojčatá by pravdepodobne ani pri chorobe, ok­ dennou dávkou 25 gr /Dr. Klenner/. Polovičné dávka však bola
rem osýpok nemali prijímať viac než 10 000 jed. vitamínu A de­ bez účinku. Potreba vitamínu C je nižšia, ak je zároveň podá­
nne, malé deti 20 000 denne. U dospelých pravdepodobne stačí po vaná kys. panthotenove a B-6.
dobu rekonvalescencie 25 000 jed. vitamínu A denne, ak 3a berie Čím vážnejšia je choroba, tým je väčšia potreba vitamínu
s lecithinom. C a prvá dávka má byť najväčšia. Napr, na začiatku infekcie zo-
brať 2 - 3 g vit. C so 1 0 0 až 300 mg kys. panthotenovej a 10
Z a b r á n e n i e a c i d o n ó z e až 30 mg B-6 a potom brať polku tohto množstva každé 2 až 3 ho-
Ak je pacient chorý a nemôže jesť, rýchle klesá krvný cu­ diny. Ak je infekcia akútna, tieto vitamíny by sa mali podávať
kor a rozvíja sa acidonóza /kap. 9 . / s nasledujúcimi príznakmi: každé 3 hodiny i po dobu prvej noci, vždy s pep-upom. Akonáhle
výbuSnosť, bolesť hlavy, závrať, zvracanie, ktoré je často za- symptóny ustúpia, dávame menšie dávky, ale pri event. recidíve
meňované za vlastné príznaky choroby. Acidóze 3a dá celkom pre­ musíme dávky okamžite zvýšiť. Antistresovú formulu /kap. 2./
dísť, ak hneä po vzniku infekcie každú 1 - 2 hodiny zjeme neja­ vynecháme až po úplnom uzdravení.
ké jedlo alebo tekutinu obsahujúcu niekoľko dúSkov ovocnej Sťa- Tento postup sa autorke osvedčil pri bolení v krku, zápa­
vy, vaječné mlieko, mlieko s medom a pod, alebo Skroboviny. le slinivky brušnej, pásovom opare, reumatickej horúčke, chrí­
Ak už začalo zvracanie, obvykle sa okamžite zastaví niekoľ­ pke, infekcii nosných dutín, očí, uší, obličiek a akýchkoľvek
kými pol. lyžicami osladenej pomarančovej Šťavy alebo niekoľkými infekcií dýchacích ciest. Autorka nepočula o dieťati, ktorému
čaj. lyžičkami medu každých 15 minút bez ohľadu na to, i keby by museli byť vybraté mandle, ak bralo antistresový program s
dočasné zvracanie eSte trvalo. Akonáhle zvracanie prestalo, mu­ primeranou stravou. Aj keä choroba má veľmi ľahký priebeh a pa­
síme nahradiť stratu tekutín mliekom, Šťavami a inými tekutina­ cient je v starostlivosti lekára, vitamíny s pep-upom, sa majú
mi /napr. jogurt/, pretože potreby živín sú veľké. Nedovolíme brať bez ohľadu na medikamenty, ktoré lekár predpíše. Veľmi vy­
soft drinks, limonády, coca-colu a pod., ani alkoholické nápoje. soké dávky vitamínu C, predovšetkým ne lacno, môžu spôsobiť aj
hnačku, ktorá značí predávkovanie a v tomto prípade ihneä dáv­
S t r a v a p r i i n f e k c i á c h ky znížte.
Okrem predchádzania acidóze. musí strava vyhovovať požia­ Toxický však vitamín C nie je. Autorka sama vyliečila di­
davkám stresu, treba ju obohatiť o ochranné látky, detoxikovať eťa, umierajúce na zápal mozgových blán. Nemocnica nemala mies­
medikamenty a event. nahradiť črevné baktérie /ak sú ničené an­ to, y bezvedomí mu dávala za pol dňa 50 gr. vitamínu C /zamrz­
tibiotikami branými ústne - kap. 1 3 . / , potom je uzdravenie čas­ nutý roztok do pootvorených úst/ t.j. zatiaľ najvyššia dávka
to prekvapivo veľmi rýchle. Dva prípady autorky: rheumatická vitamínu C daná, o ktorej autorka vie, a napriek ťažkému stavu
horúčka a mononucleosis: Každé dve hodiny /pokiaľ pacient bdel/
- 42 - - 43 -

nedošlo k poškodeniu mozgu. Ak je osoba uzdravená - zdravá a Kapitola 12.


ak nie je pod stresom, pokladá sa za dostatočnú dennú dávku 74
p r o b l é m y k o ž e sú h l b š i e n e ž k o ž a
až 300 mg. vit. C /individuálna ootreba je rôzna./
Pri nevhodnej strave má koža tendenciu k rôznym abnormali­
Špeciálne problémy pri niektorých infekciách tám. Syntetická krása, ponúkaná kozmetickým priemyslom, je len
Niektoré infekcie zvyšujú enormne potrebu určitých živín. úbohou nahrádzkou skutočnej krosy a zdravia.
- Zvýšené potreba vitamínu E je pri a po reumatickej horúč­ 0 l e j o v i t á k o ž a a v l a s y
ke, nephritis a mnohých iných infekciách, pretože tvorenie
Boli zistené u dobrovoľníkov pri miernom nedostatku vitamí­
jazvových tkanív môže byť nebezpečnejšie, než choroba sa­
nu B-2. Rýchle vyliečenie: 5 až 15 mg B-2 denne. Nie je znóma
ma.
žiadna iné príčina týchto potiaží.
- Zvýšené potreba vitamínu A je pri osýpkach a ak ju nespl-
níme, môže dôjsť k trvalému poškodeniu očí alebo obličiek. S u c h é k o ž a
- Pri detskej obrne stúpa potreba všetkých vitamínov skupiny Vznikla u dobrovoľníkov pri nedostatku vitamínu A, C, B a-
B a ak ich podáme, môžeme zabrániť obrne.
lebo kyseliny linoleikovej /linolovej/, t.j. nenasýtených ole -
- Pri paradentoze sú potrebné všetky živiny na zastavenie in
jov. Oleje kože sú totiž nenasýtené a ak neje pacient rastlinné
fekcie a stavbu kostí /kap. 26./
oleje, mó automaticky suchú kožu. Po zavedení správnej stravy
- Vincentova choroba a bolestivé vredy sa obvykle vyliečia nastane vyliečenie obvykle ako u olejovitej, tak u suchej kože
podávaním 3x denne 100 mg niacinamid.
za niekoľko týždňov.
- Pri akomkoľvek ochorení zažívacieho ústrojenstva je zvýše­
ná potreba B-6 a jeho nedostatok vedie predovšetkým k zu­ S k l o n k s l n e č n ý m p o p á l e n i n á m
bným kazom a i.
Vyliečenie rdenne 1 g PABY alebo mazanie kože masťou, obsahujú­
- Brucel03a - na vyliečenie sú DOtrebné veľké dávky magnézia cou PABU. Takto sa dá zvýšiť odolnosť voči popáleninám u náchy­
a mangánu.
lných osôb až lOOx. Ak lúpajúca sa koža bolí, je to považované
" Pri zväčšení lymfatických uzlín musíme dávať kys. pantho- za prvý stupeň k rakovine. PABA masť taktiež pomáha proti star­
tenovú, B-6 tak dlho, až opuchy zmiznú. Je to príznak ne­
nutiu kože a proti spéleninám.
dostatočnej tvorby cnrtizónu nadobličkami.
- Ak trvá infekcia dlho, napr. tuberkulóza, brucelóza /iné Z v r a š t e l á k o ž a
názvy, Bangova nemoc, maltská horúčka elebo stredomorská Napr. na bruchu po pôrode alebo po náhlom schudnutí pri ne­
horúčka/ a u akútnej bakteriálnej endokarditis a i., sa vhodnej strave, pri nedostatku bielkovín, sa vytvorí jazvové
musí brať 6x denne: 500 mg vit. C, 50 mg kys. panthoteno­ tkanivo, ktoré už nie je pružné. Liečenie:veľmi mnoho bielkovín,
ve j, 2 mg B-6. Je dobre vypiť 1 liter pep-upu denne, ak sa
600 mg vit. E denne a 300 mg kys. panthotenovej denne.
nemierni stres a splniť všetky požiadavky živín /kap. 3 ? / .
Potom je ozdravenie niekedy neuveriteľne rýchle. V r á s k y
Niektoré infekcie sú psychosomatické Predchádzanie a snáä i odstránenie: veľké dávky vit. E a
naprosto správna strava. Autorka sa domnieva, že vit. E nám ne­
Niektoré prechladnutia - kvapanie z nosa, senná nádcha,
zápaly vedľajších čelných a nosných dutín s opuchmi okolo očí môže v týchto prípadoch pomôcť, pokiaľ nie je strava naprosto
sú psychosomatického pôvodu a ich príčinou je potlačená podve­ vyvážené.
domá túžba plakať. V týchto prípadoch obvykle ani najlepšia P i g m e n t á c i a k o ž e
strava nezaberie, treba sa jedine vyplakať.
Pri vyčerpaní nadobličiek koža stmavne, ako keby sme boli
- 44 - - 45 -

Mexičania alebo čierni /Addisonova choroba/. Liečenie: niekoľko V y r á ž k y a e k z é m y


týždňov správna strava. MenSia pigmentácia na.iprv na čele sa Podobne aj suchá šupinovitá koža /pytiriasic/. Vylieče­
vyskytuje v tehotenstve alebo u osôb podvyživených. Vylieči sa nie: denne 1 - 3 pol. lyžice sofflower alebo iných za studená
rýchlo nasadením antistresového programu /kap. 2./. Pigmentá­ lisovaných olejov, často spolu s B-6. Výskyt je častý u umele
cia kože vyskytujúca sa predovšetkým na obnažených miestach: živených dojčiat. V tom prípade je potrebné podávať denne 1 / 2
podľa povahy sa vylieči buä 5 mg kys. listovej alebo 100 mg ni- čaj. lyžičky nenasýteného oleja.
acinamidu 3x denne.
S u c h ý , š u p i n a t ý , s v r b i a c i e k z é m
N e d o s t a t o k p i g m e n t á c i e
Vzniká zničením biotínu orélne /ústne/ podávanými biotik-
Pri vililigo niektoré oblasti svetlejú, iné tmavnú. Je to mi. Vyliečenie: jesť jogurt alebo acidofilné mlieko vo veľkom
príznakom podvýživy.. Liečenie: buä denne 150 až 300 mg kys. pa- množstve.
nthotenovej alebo aspoň 1 g PABY denne. Niekedy veľmi pomáha
masť obsahujúca PABU. Sprpvidla vymizne, ak je strava neobyčaj­ D e r m a t i t i s
ne bohatá na všetky zdroje B-vitamínov. Tridsaťročnú pacientku Ekzémy na rukách, tvári, pažiach, obvykle spojené s hnač­
S ťažkým vitiligom autorka vyliečila len podávaním pečienky 10 kami a duševno skľúčenosťou. Vyliečenie: 300 g niacinamidu de­
dg 3x denne. nne. Iné druhy ekzémov boli vyliečené PABU.

P j o r i a s i s a t u k o v é n á d o r y S a b o r h i t s k á d e r m a t i t i s
Zá.Á. sa, že je zavinená zlým využívaním tuku. Pacienti ma­ Veľmi svrbiaca a vytvárajúca voskovitú substanciu, ktorá
jú obvykle zvýšenú hladinu cholesterolu v koži aj v krvi a pso- zasychá na tvrdú, žltú kôru. Vyliečenie: pivovar, droždie alebo
riasis zmizne len vtedy, keä sa krvný cholesterol zníži na nor­ 15 mg vit. B-2 denne. Tento ekzém sa u mužov vyskytuje najprv
málnu výšku. Vyliečenie: do 5 mesiacov u všetkých 254 pacientov: na seritus /koža pokrývajúca varlatá/ a šíri sa okolo konečníka
4 až 6 pol. lyžíc lecithinu denne. /Podľa iných autorov pomáhajú a stehien až na tvár, temeno a hrudník. U žien sa podobné svr­
aj vitamíny A, B-6./Autorka predpisuje 3 pol. lyžice lecithinu biaca vyrážka objavuje okolo vnútornej vagíny. Liečenie je rov­
denne a všetky živiny, ktoré potrebuje pečeň na výrobu vlastného naké.
lecithinu /kapitola 5 . / .
S u c h ý , š u p i n a t ý a s v r b i a c i e k z é m a
A t h e r o n y č i ž e t u k o v é u s a d e n i n y l u p i n y v o v l a s o c h
/na alebo pod kožou/
Vyliečenie: vitamín B-6 denne spolu s magnéziom. Účinnej­
Príčina: nedostatok lecithinu v krvi. Liečenie: lecithin, vita­ šia je masť obsahujúca B-6.
mín E, veľké dávky vit. C, olej.
A c n e d o s p i e v a j ú c i c h
B o ľ a v é pe r y
Vyliečenie: správna výživa /zvlášť s ohľadom na stresy a
a zvislé vrásky na perách, praskliny v kútikoch úst alebo infekcie/ so zvýšením vit. A: napr. antistresový program, tiež
oči alebo pod nosom. Liečenie: kys. lanolové, kys. listová, kys. pomáha pivovarské droždie, nenasýtené oleje, vitamíny B, vita­
panthotenove, B-2, B-6, vyskúšať, čo z toho chýba. Boľavosť a mín B-6 denne, 300 mg kys. panthotenovej denne. Ak bolo acne
praskliny miznú veľmi rýchle, ale zvislé vrásky veľmi pomaly. liečené X-paprskami, je značné pravdepodobnosť rakoviny kože.
V tom prípade, čo najskôr po ožiarení berieme veľké dávky vita­
mínu E, aby sme zabránili tvoreniu jaziev a tak predišli rako­
vine.
- 46 -
- 47 -

A c n e r o s a o e a
javuje kožnou vyrážkou /kap. 15./. Pravdepodobne každý jed pri
Niekedy pomôže po 4 týždne 5 mg vit. B - 2 , 3x denne. všetkých druhoch pohryznutia a uštipnutia hmyzom, či zvierata­
mi , sa dá detoxinovať, ak sa vezme dostatočne veľká dávka vita­
K o ž n é n e ž i t ý
mínu C. Kyselina panthotenová sa má vSak okamžite zvýSiť a lo­
Liečenie: dostatok bielkovín /250 až 400 g sú potrebné kálna aplikácia vitamínu E často zníži bolestivosť. Ak je život
pri preležaninách/ a 5 mg vit. B-2 3x denne. na vážkach, vitamín C a kys. panthotenove by sa mali podať v
injekcii.
V a r i c o s o u l c e r e s
N e c h t y sú s t a v a n é z b i e l k o v í n
Vredy kŕčových žíl a tiež iné vredy kože. Liečenie: 400
mg vit. E denne alebo masť a vit. E miestne alebo prepichnúť Štiepajúce sa, lámajúce sBj_ neobyčajne tenké či príliS po­
kapslu vit. E a obsah vytlačiť na postihnuté miesto. Ďalej sú maly rastúce nechty, sú zavinené nedostatkom bielkovín, či vit.
potrebné veľké množstvá vit. C a kys. panthotenovej. Rovnako A. Mnohé medikamenty zastavujú rast nechtov a podľa toho sa u-
každá z ostatných živín musí byť v dostatku. sudzuje na ich jedovatosť. Priečne pruhy sa tvoria počas menšt­
ruácie a pozdĺžne pruhy pri chudokrvnosti. Ak sú nechty v akom­
H u b y a p l i e s n e /fungus/ ,
koľvek smere nenormálne, značne zvýšme príjem vitamínu A a biel­
Najčastejšie miesta: prsty, pod nechtami, okolo alebo na kovín. Z jednotlivých aminokyselín podporujú rast nechtov tie,
genitéliéch a konečníka, prsty na nohách /atletická noha/, kde­ ktoré obsahujú síru /napr. vaječný žítok/. Želatina ani calcium
koľvek na tele sa môže objaviť krúžkovitá liSaj. Svrbenie okolo nechtom nepomáhajú. Zédery okolo a pod nechtami prstov sú víru­
konečníka býva spôsobené ústne podávanými antibiotikami a vy - sové infekcie /kap. 21/. Časté mŕtva kožička okolo nechtov ob­
lieči sa s B-vitaminmi s veľkým množstvom jogurtu aleco acido­ vykle signalizuje nedostatok buä vitamínu C alebo bielkovín a-
filného mlieka. Príklad vyliečenia atletickej nohy za týždeň: lebo kys. listovej. Abnormality nechtov sú vždy znakom, že vý­
denne pečienka, pšeničné klíčky, jogurt a 3 pol. lyžice pivo­ živa nie je primerané.
var, droždia. Pri nesprávnej strave však je potrebné brať veľ­
ké dávky vit. B po dlhšiu dobu, než sa niektoré pliesne, napr. P r o b l é m y v l a s o v
okolo nechtov vyliečia. I len čiastočný nedostatok takmer každej živiny vedie k
vypadávaniu vlasov. Na dosiahnutie nápravy musí byť výživa
P o h r y z n u t i e , p o š t i p a n i e , o t r a v y
správna vo všetkých smeroch. Muži, ktorí skoro oplešivejú, ma­
Dr. R. Klenner úspešne lieči pohryznutie čiernym vodným jú pravdepodobne zvýšenú potrebu vitamínu B-6, kys. listovej,
pavúkom a uštipnutie štrkáčom podaním 4 g vitamínu C. Trvalé biotinu, inositolu, magnézia.
každé 4 hodiny spolu s malým množstvom calcium glukonate. Vy­
liečil tak všetkých svojich pacientov bez následkov. Mnoho o- Obvyklé zastavenie vypadávania vlasov u mužov
sôb je veľmi alergických voči pohryznutiu akéhokoľvek druhu a Zvýšené dávka bielkovín, zvlášť pečienky, pivovarského
viac ich ročne zomrie od uštipnutia včelou než jedovatým hmy­ droždia, pšeničných klíčkov, spolu s čaj. lyžičkou inositolu
zom. Osoby, ktoré vedia o svojej alergii tohto druhu, by stále denne. Vlasy tiež vypadávajú po dobu stresu. V tom prípade sa
mali nosiť so sebou buä antistresovú formulu alebo vitamín C osvedčil antistresový program, dostatok spánku, 1/2 čaj. lyžič­
500 mg tablety a akonáhle sú bodnutí, vziať si hneä veľké mno­ ky inositolu denne, 5 mg kys. listovej, 50 mg biotinu, 300 mg
žstvo a äaľšie dávky potom často. PABY. Takto sa autorka po strese sama vyliečila z vypadávania
Calcium vo veľkých dávkach pomáha s vitamínom C uľaviť pri vlasov. Vypadávanie vlasov, suché koža a lámavé nechty, sú čas­
otrave dubienkami, brečtanom a akejkoľvek alergii, ktorá sa pre- to príčinou nedostatočnej činnosti štítnej žľazy. V tom prípade
- 48 - - 49 -

postupujeme podľa kap. 18 - časť "Nízky bazálny metabolizmus." ľélenie v ústach môže byť príznakom nedostatku B-6. Pri
Niekedy väak došlo už k nenapraviteľnéj škode a je potrebné po­ ťažkom nedostatku kys. listovej sú vredovité pery, boľavé ús­
dávať thyroidné medikamenty. Šedivenie vlasov môže byť zavinené ta a hrdlo a zapálený hltan. Nedostatok niacinamidu vedie k
nedostatkom PABY, medi, kys. listovej, kys. panthotenovej. zápalu äasien, jazyka, hrdla, a hltanu. Nedostatok vit. C za-
V niektorých prípadoch k náprave celkom postačilo jesť jo­ viňuje opuchy ďasien, mäkké ľahko krvácavé. Nedostatok buä vi­
gurt, pečienku, pivovarské droždie a pšeničné klíčky. Dávkova­ tamínu C alebo niacinamidu vedie k vredom v ústach. Tieto ne­
nie: 30 mg PABY a 5 mg kys. listovej a 300 mg kys. panthoteno- dostatky prekážajú pri uživení umelého chrupu a nervozita, vz­
vej denne spolu s prirodzeným zdrojom B-vitamínov. Obvykle za­ nikajúca z nedostatku príjmu calcia alebo magnézia, môže uro­
bránili šediveniu vlasov a často im vrátili pôvodnú farbu. Zlá biť užívanie umelého chrupu utrpením. Také nepohodlie môže vi­
a správna výživa sa zreteľne prejavuje na vzhľade a stave našej esť k ešte horšej výžive. Neviňme dentistu, ale zlepšime svoju
pleti, vlasov, nechtov. stravu.

Kapitola 1 3 . N e v o ľ n o s ť a z v r a c a n i e

Zvracanie môže byť príznakom stravy a jedla, zápalu sle­


P o t i a ž e z a ž í v a c i e h o ú s t r o j e n s t v a pého čreva, začiatku mnohých chorôb alebo hypoglykémie. Ak je
Bez správneho trávenia a zaživania nie je plný účinok zo trvalé, aleoo obzvlášť prudké, poraďte sa okamžite s lekárom.
správnej strevy. Ak je zažívacie ústrojenstvo v poriadku, nie Nevoľnosť i zvracanie tiež vznikajú pri nedostatku magnézia a-
sú ani ťažko stráviteľné potraviny. Nesprávna strava sDÔsobuje lebo B-6 /v poslednom prípade býva aj pálenie, boľavosť a kŕče
zlé trávenie a zažívanie. v žalúdku a uvoľňovanie množstva plynov ústami alebo konečníkom/.
Vitamín B-6 lieči tehotenské zvracanie, morskú nemoc, ako i ne­
P á c h n ú c i d y c h moc z ožiarenia.
Príčinou bývajú choré äasná alebo mandle, ale častejšie Zvracanie dojčiat sa dá vyliečiť buä 1/4 čaj. lyžičky ma­
hnilobné baktérie, živiace sa našou nestrávenou stravou, ktoré gnézia oxide denne alebo 2 áž 3 lyžičkami pivovarského droždia
tvoria nepríjemne páchnuce plyny, uvoľňované pri výdychu. K to­ do dojčeneckej výživy alebo do vody na pitie alebo podávaním
muto stavu prispieva akýkoľvek nedostatok živin, ktoré zhoršujú pšeničných klíčkov v podobe kaše. Tak sa dá zastaviť niekedy
zažívanie. Príčinou péchnúceho dychu môže byť nedostatok vitamí­ za niekoľko hodín aj pyloria stenosis.
nu B-6, ak je súčasne veľmi páchnuca i stolica, náprava sa do­
siahne jedením jogurtu^ alebo acidofilného mlieka. P o t r e b a k y s e l i n y s o ľ n e j

Jej nedostatok zhoršuje zažívanie bielkovín, vstrebávanie


B o ľ a v ý j a z y k a ú s t a
vit. C, ničí B-vitaminy a zabraňuje vstrebávaniu minerálov tak,
Normálny jazyk je rovnomerne červenej farby, hladký, avšak že môže vzniknúť chudokrvnosť, ani vápnik sa nemôže vstrebávať.
nie lesklý a bez prasklín, ostrovčekov a zúbkovania. Nenormálny Nedostatok kys. soľnej v žalúdku môže vzniknúť z nedostatku
jazyk je spôsobený nedostatkom niektorých B-vitamínov. Dlhotrva- bielkovín, vitamínov A, B-l, B - 2 , kys. panthotenovej, niacina­
júci nedostatok B-vitaminov spôsobuje na jazyku žľabky a ryhy midu, cholinu a iných B-vitamínov a jej nedostatok je obvykle
tzv. geografický jazyk. Purpurový alebo karmínový jazyk zvyčaj­ spojený s nedostatkom zažívacích enzýmov a pohybu žalúdku, nu­
ne naznačuje nedostatok B - 2 , hladký a lesklý je spôsobený buä tných k tomu, aby sa obsah žalúdka premiešaval.
nedostatkom B - 1 2 , alebo kys. listovej, brilantne červený je pri Pri nedostatku kys. soľnej v žalúdku buä môžeme užívať 10%
nedostatku niacinamidu, zväčšený a hovädzí jazyk je pri prevažu­ roztok kys. soľnej - 1 čaj. lyžička do 1/2 pohára cmaru 3x den-
júcom nedostatku kys. panthotenovej. Ak je na ňom povlak, ide o
hnilobné baktérie, ktoré prejdú z čriev do úst.
- 51 -
- 50 -

Celkom zdravé osoby môžu prijímať dostatok draslíka jedením


ne pri jedle. Musí sa väak piť slamkou a ústa okamžite vyplách­
ovocia a zeleniny, zemiakov a strukovín a najmä varenej zelenej
nuť, aby nedošlo k poškodeniu zubnej skloviny. Pohodlnejšie je
listovej zeleniny a vynechaním rafinovaných potravín. Tiež je mo­
brať tabletky glutamic hydrochlorid acid /niekedy potrebné brať
žné do solničiek namiešať na polovicu KC1 /chlorid draselný/ a
až 5 piluliek 3* denne/. Ak je však strava správna, správne mno­
NeCl /kuchynské soľ/. Ťažko chorí dospelí majú často zvýšenú po­
žstvo kys. soľnej sa v žalúdku tvorí obvykle £o 3 alebo 4 týžd-
trebu draslíka. Pohyby čriev sa tiež zoslabujú alebo úplne zas­
ňoch a potom ju nepotrebujeme užívať, ani zažívacie enzýmy.
tavujú pri nedostatku bielkovín, B-l, kys. panthotenovej a iných
V ý z n a m ž l č e B-vítamínov. Dodanie chýbajúcej živiny obvykle obnoví pohyby do
dvoch dní. "Reklamujúce" medikamenty obvykle zoslabujú pohyby
Pozri kapitolu 17. Má význam pre každého, kto trpí zažíva­ čriev a zvyšujú bolestivosť vetrov.
cími ťažkosťami alebo zlým vstrebávaním.
Č r e v n é b a k t é r i e
T v o r e n i e e n z ý m o v
Vitamín K a zrejme všetky vitamíny skupiny B sú produkované
Zažívacie enzýmy sú potrebné k premene bielkovín na amino­
činnosťou určitých baktérií, nachádzajúcich sa v jogurte alebo a_-
kyseliny, škroby a vyššie cukry, na jednoduché cukry a tuky na
cidofilnom mlieku. Ak jeme denne ktorýkoľvek z týchto výrobkov,
mastné kyseliny a glycerol. Tieto pochody musia skončiť skôr,
zničíme tým hnilobné baktérie v črevách. Žiadúce baktérie potre­
než sa živiny vstrebajú do krvi, inak spôsobujú alergie. A a p .
bujú k životu mliečny cukor, inak uhynú do 5 dní. Ak ho majú v
15/. Zažívacie enzýmy sú vo veľkom množstve tvorené v žalúdku,
čreve dostatok, môžu žiť týždne a mesiace až dovtedy, kým nepres­
dvanéstorníku, pankrease, ale pri nedostatku rôznych živín sa ich
taneme jesť jogurt /alebo jeho ekvivalent/. Výborným zdrojom
tvorenie zníži alebo zastaví. Potom sa nedá jedlo účinne stráviť
mliečneho cukru je práškové mlieko.
a z nestrávenej stravy sa tvorí mnoho plynov.
Antibiotiká užívané ústami, zabíjajú črevné baktérie a tým
Napr. suchá fazuľa, je známa tvorsním vetrov /plynov/, lebo zaviňujú ťažký nedostatok vitamínu K /s častým príznakom vnútor­
dezaktivije trypsin /enzým, tráviaci bielkoviny/. Enzýmy, ktoré ného krvácania/, nedostatok kys. listovej a mnoho iných B-vitamí­
štiepia tuky, sú potrebné nielen pre trávenie tukov, ale aj pre nov. Niektoré osoby, ktorým chýbal v strave B-2 alebo iný B-vita-
a b 3 o r b c i u karoténu a vitamínov A, D, E, K. Ak nám zažívacie j>c— mín, neprejavili príznaky ich nedostatku tak dlho, pokiaľ sa im
tiaže zabraňujú jesť správnu stravu, užívajme dočasne enzýmové nepodali orálne /ústami/ antibiotiká. Často sa močom vylučuje lOx
tabletky. Ich dávkovanie závisí od množstva tvoriaceho sa plynu viac B-vitamínov, než sa ich prijme potravou.
a zistíme, že postupne môžeme dávkovanie znižovať, ak sa presta­
Rast týchto hodnotných baktérii závisí aj od všeobecnej úpra­
nú tvoriť plyny. Zvyčajne za mesiac ich pri správnej strave už
vy stravy. Škrob alebo pektin ich živí, ale med alebo cukor ich
môžeme úplne vynechať.
ničí. Vitamín C podporuje ich rast. Mrkva, kapusta a ostatné zele­
P o h y b l i v o s ť č r i e v niny, obsahujúce celulózu /vlákniny/ zreteľne zvyšujú rast týchto
baktérií a množstvo B-vitamínov, hlavne kys. panthotenovej.
Bez nej by strava nemohla byť premiešaná so zažívacím šťa­
Ak neobsahovala strava vlákniny, zlepšenie nastalo až v tom'
vami, enzýmami a žlčou a strávená. Nedostatok draslíka vedie k
prípade, ak sa do nej primiešal filtračný papier. Tieto nálezy
zoslabnutiu až vynechaniu týchto pohybov /nastáva po operáciách
čiastočne vysvetľujú, prečo vegetariáni majú vzácne srdcové infar­
a po jedení rafinovaných alebo príliš slaných potravín/, obvykle
kty, vysoký krvný tlak, zažívacie potiaže, zápchu a i. bežné u ne-
bývajú veľmi bolestivé vetry a zápcha. Nedostatok draslíka býva
vegetariánov. Ke3 umožníme hnilobným baktériém rozmnožiť 3 a , začnú
aj príčinou dojčeneckej koliky /l g kalia injekčné u kojencov ju
v našich črevách vyrébať histamín, ktorý spôsobuje alergie, /kap.
odstráni/. Kys. panthotenová pridaná k dojčeneckej výžive alebo
15./ a čpavok/dráždi črevné sliznice, prechádza do krvi a spôsobu-
do pitnej vody je však pravdepodobne rovnako účinná.
- 52 - - 53 -

je nevoľnosť, zvracanie, zníženú chuť k jedlu a iné známky to­ cukrom preháňa. To všetko za účelom zvýšenej pohyblivosti sva­
xicity. lov čriev, ich nedostatočná činnosť spôsobuje prílišné vstrebá­
Pretože jogurt a acidofilné mlieko ničia hnilobné bakté- vanie vody z čriev. Nedostatok žlče tiež často spôsobuje zápchu,
rie, mali by sme ich veľa jesť pri chorobách. Niektorí ľudia sú musíme zvýšiť tvorbu žlče /kap. 17/, dočasne sa dá uľaviť leci-
nositeľmi baktérií, ktorých enzýmy ničia B-l, tieto baktérie thínom, olejom, žlčovými tabletami.
bývajú aj v surových rybách a ustriciach. Príznakom býva zápcha.
Vyliečenie: jogurtom alebo acidofilnou kultúrou. S p a s t i c k á z á p c h a

Vzniká pri nedostatku calcia, megnezia, draslíku alebo B-6.


J e d l o j e b e z v i n y Zápcha sama o sebe nie je ešte veľmi škodlivá, omnoho viac ublí­
Pri zažívacích potiažach nie je takmer nikdy vinná určitá ži užívanie laxatív, pretože poškodzujú črevnú sliznicu a naru­
potravina, ale zažívací proces. Branie alkalizujúcich prostried­ šujú zažívanie. Napr. užívanie minerálnych olejov ako preháňadiel
kov vrátane brania zažívacej sódy, neutralizuje cennú žalúdočnú tak poškodzuje zdravie, že už pred 50-timi rokmi boli lekári va­
kyselinu, naruäuje trávenie, znižuje vstrebávanie minerálov, ni­ rovaní pred ich predpisovaním. Mnohokrát i zápcha môže byť psy­
čí vitamíny a môžu poškodiť i obličky. Nadbytok žalúdočnej kyse- chického pôvodu, naor. je buä príznakom sexuálnej friuidity ale­
liny je obvykle výsledkom hltania pri jedle alebo jedenia v sta- bo úzkosti z manželského styku.
ve vyčerpanosti alebo pri citovom rozrušení alebo rozpínajúceho
sa vzduchu zjedeného pri jedle. Obyčajne pomôže jesť pomaly ma­ H e m o r o i d y
lé, časté jedlá. Prehltávanie vzduchu sa dá zabrániť dočasným Liečenie: vyrovnaná strava, doplnená 2x denne 10 mg B-6. V
pitím studených nápojov slamkou. Pri vyčerpaní alebo emočnom prípade, že by sa operovali, je nutné brať vit. E po operácii
vzrušení vôbec nejesť, hľadať symbolické zmysly jedál, dostatoč­ pre zabránenie jazvovej tkané /kap. 4./, ktorej nepružnosť by
ne si odpočinúť a zlepšiť svoju výživu. Ak nenastane zlepšenie robila potiaže pri defekácii. /Poznámka: Autorka sa zaoberá jed-
ani potom, žiadajte svojho lekára o úplné telesné vyšetrenie. notlivými chorobami len pokiaľ môžu byť zavinené nedostatkom £i-
vln. Ostatnými príčinami sa nezaoberá, pretože to patrí do všeo­
N a f ú k n u t o s ť a b o l e s t i v é v e t r y becného lekárstva, ktoré ona len doplňuje. Lekári zdôrazňujú, že
Buä ide o prehltnutý vzduch /bez zápachu/ alebo o činnosť najčastejšou príčinou hemoroidov je, že pacient pri defekácii s-
hnilobných baktérií, živiacich sa nestráveným jedlom /zápech/. ťahuje brušné svaly a tlačí nimi, aby domnelo uľahčil odchod s-
Stolica zdravej osoby nezapácha. Príčinou môže byť aj prejedenie tolice, zatiaľ čo odchod stolice sa má diať naprosto samovoľne a
sa, čím sa zažívacie* enzýmy preťažia. Na nešťastie, ak nie je automaticky bez akéhokoľvek úsilia./
zažívanie v poriadku, tak veľa jedla zostáva nestráveného, a ak
zlepšíme svoju stravu, zlepšíme i potravu pre hnilobné baktérie, H n a č k y

a máme viac vetrov. V tom prípade jedzme častejšie menšie množs­ Hlavným problémom pri hnačkách je, že strava precháaza te­
tvá s dočasnými prídavkami enzýmov, žlče, a kys. 3 0 ľ n e j . Niekedy, lom tak rýchle, že sa využije len málo živín. Jej príčina môže
je príčina týchto potiaží psychická, súvisí s nedostatkom lásky, byť rovnako duševná, ako aj nedostatok určitých živín, napr.
hlavne v rannom detstve. najčastejšie niacinamidu. Autorka vyliečila mnoho pacientov,
ktorí mali hnaiky celé roky, do 2 dní podávaním prirodzených z-
Z á p c h a /príliš tuhá stolica/ drojov vit. B a 100 mg niacinamidu 3x denne. /V ČSFR sa niacin-
Liečenie: zvýšením požívania ovocia a zeleniny, prirodze­ amid predáva pod názvom Bepella/. Hnačka môže byť zapríčinená aj
ných zdrojov vitamínu B /zvlášť B-l a kys. panthotenovej/, jo­ nedostatkom kys. listovej, B-6, magnézia /hlavne u umelo živených
gurtu alebo acidofilného mlieka. Acidofilná kultúra s mliečnym dojčiat, u ktorých vzniká nedostatok calcia./ Vyliečenie: prida­
ním 1/4 lyžičky magnézia oxide do fľaše s mliekom denne.
- 54 - - 55 -

Hnačka sa vylieči rýchlo podávaním chýbajúcich živín v pi­ zabrali vo všetkých prípadoch. Ak nemáme odborníka na psycho­
lulkách. Dôsledkom trvalých hnačiek býva nedostatok takmer kaž- terapiu, pokúsme sa nájsť sympatické ucho, snáä kňaza, snáä so­
dej živiny, hlavne: draslíka, magnézia. Potrebné dávať v table­ ciálnu pracovníčku alebo chápejúceho priateľa. Dovoľme slzám
tkách. /Príznaky pozri I. kniha A. Davis., Magnézium a Draslík/ tiecť bez obmedzenia a použime prostriedky k neškodnému odrea­
Strava pri ťažkej hnačke by mala byť neobyčajne vyvážená. Omnoho govaniu napätia /napr, boxovať alebo kopať do vankúša/. Ak je
viac živín sa vstrebe, ak sa je väčšie množstvo jedál častejšie, príčinou colitis pocit hnevu, zlosti, nenávisti, nemôžeme ča­
i keä sa tým dočasne hnačka zhorší. Strava nemusí byť ani hustá kať dobré výsledky, pokiaľ sa tieto choroby nevyriešia. N a j ;
ani riedka, ale musí mať veľa vitamínov, minerálov, olejov a častejšie tu ide o problémy bývania, manželské, sexuálne, detí,
bielkovín. /Oleje spomaľujú odchod stravy zažívacími orgánmi. finančné, spoločenského stavu a pod.
Ale len oleje nenasýtené, pretože nasýtené tuky sa pri hnačkách Čím je hnačka ťažšia, tým viac by sa malo jesť a jedlo by
naprosto nestrávia!/ malo mať väčší obsah tuku. Keä pacientom s colitis dávali každé
2 hod. 1/4 litra obohateného mlieka, ktoré dávalo 3 600 kalórií
A k o z a č a ť
denne, a pridali pilulky vitamínov, omnoho rýchlejšie sa uzdra­
Uzdravenie z akejkoľvek choroby nemôže byť rýchle, ak je vovali, cítili sa silnejšími, mali menej tekutých stolíc než
neúčinné trávenie a vstrebávanie. V prvom rade sa spoliehajme podobní pacienti, ktorým bolo dávané menšie množstvo jedla. Ži-
na vitamínové a minerélové pilulky, pretože nepotrebujú žiadne viny, ktoré je potrebné uprednostňovať, sú protistresové /kap.
trávenie a na jogurt, alebo acidofilné mlieko, ktoré sú stráve­ 2/ a protihnačkové /kap. 1 3 . / .
né. Dočasne užívajme zažívacie enzýmy so žlčou, kys. soľnou a Strava má dočasne obsahovať 4-6 lyžíc oleja /dávkovanie
lecithínom a ich množstvo zvýšme pri nafukovaní. Tvorenie plynov vit. E, predovšetkým pri použití olejov - pozri 1. kniha Davis,
totiž znamená, že živíme viac hnilobné baktérie než vlastné te­ kap. vitamín E a tuky/, pretože udržuje jedlo v žalúdku u dobre
lo. Akonáhle môže byť zjedená úplne vyvážená strava bez potiažl, sa vstrebáva. Ďalej treba podávať veľa žítkov a všetkých druhov
trávenie a zažívanie sa obvykle dostanú do poriadku do mesiaca. syrov, okrem tavených, vit. B-6, kys. listovú, niacinamidu a
bielkovín. V ťažkých prípadoch možno brať antistresovú formulu
Kapitola 14. každé 2 hodiny so 1/4 litrom pep-upu /pozri kap. 3 3 . / , do kto­
rého sa pridali pre zvýšenie kalórií a chute neriedené ovocné
C h o r o b y z a ž í v a c i e h o t r a k t u
šťavy alebo ovocie.
G a s t r i_t_jL s /zápal žalúdka/
Neobyčajne dôležité sú zažívacie enzýmy a lecithin, ale
Je vyvolaný takmer akýmkoľvek druhom stresu, vrátane hnevu, prídavok kys. soľnej a žlči nie je obvykle treba. Pri nízkom
úzkosti a podobnou chorobou, pliesňami, alkaliami, jedmi, žiera­ krvnom tlaku jedzme dočasne viac slané jedlá alebo 1 až 2 krát
vinami alebo nedostatkom ktorejkoľvek živiny, ktorá vyvoláva vre­ denne 1 / 2 čaj. lyžičky soli vo vode. Ak je krvný tlak zvýšený,
dy A a p . 8 / . Potraviny samé nemajú na vznik choroby vplyv. Je po­ používajme namiesto kuchynskej soli chlorid draselný. Kys. lis­
trebné antistresové strava /kap. 2./ a antistresové formula, kto­ tovú je potrebné brať denne 5 mg alebo aspoň jesť denne pečienku.
rá sa má brať spolu s pep-upom každé 3 hodiny, až do uzdravenia. Potrebné je tiež brať denne pilulky horčíka a všetkých vitamínov
C o 1 i t i s /zápal hrubého čreva/ predovšetkým A, C, E, B. Tekutá strava nie je potrebná. Všetky o-
E n t e r i t i s /zápal tenkého čreva/ bľúbené jedlá sú dovolené. Ešte veľmi dlho po uzdravení treba
jesť stravu s vysokým obsahom bielkovín a značnými dávkami vit.E.
I 1 e i t i s /zápal ilea/

Pri týchto chorobách môžu byť ťažké hnačky, na črevných ste­ S p r u e


nách sa môžu tvoriť vredy, ktoré občas krvácajú. Psychoterapia sa
Je zavinené nedostatkom kys. listovej. Dá sa vyliečiť injek­
osvedčila viac než liečenie diétami alebo medikamentami, ale ne-
ciami 25 mg. kys. listovej. Podávanie kys. listovej nepomôže skôr,
- 56 -
- 57 -

než po podaní niekoľkých injekcií. Strava má napravovať viacná­ tvorbu plynov, poskytovať relaxáciu /kap. 22./, tvoriť zdravé
sobné nedostatky živín, zavinené hnačkami. Nie je potrebné obme­ a pevné črevné steny, spĺňať požiadavky stresu a podporovať
dzovať tuky ani trvať na tekutej strave. Oleje sú o niečo vhod­ rast hodnotných črevných baktérií. Liečebný účinok je potom
nejšie než tuhé tuky. Vhodné sú 2 pol. lyžice lecithinu denne. rýchly. V prípade zápalu použijeme antistresový program /kap.
Stav pacientov sa zlepšil aj bez kys. listovej podávaním corti- 2./.
zónu alebo ACTH. Preto by sme mali dodržiavať antistresový pro-
gram /kap. 2./, aby sme podnietili prirodzenú tvorbu týchto hor­ P a n c r e a t i t i 3 /zápal slinivky brušnej/
mónov. Strava môže byť podobná ako pri colitis až do úplného u- Nie je potrebné obmedzenie tukov ani iných zdravých potra­
zdrevenia. Na rozdiel od nej však obvykle nie je potrebný ani en­ vín, avšak hojne podávame oleje a lecithin, dočasne vynechajme
zým ani kys. soľná, ani žič. tuhé tuky, spolu s akýmkoľvek jedlom podávajme enzýmy a ak sa
objaví plynatosť, okamžite zvýšime množstvo enzýmov. Niekoľko
C o l i a c d i s e a s e
dní je potrebné brať každé 3 hodiny antistresovú formulu A a p .
Alebo idopathia steetorrhea, gluten en heropathy, metropická 2./ spolu s pep-upom. Aspoň 60 mg vit. B-6 a 300 jed. vit. E de­
sprue. Zdé sa, že príčinou sú buä problémy pri zažívaní glutenu nne. Vhodné sú jogurt alebo acidofilné mlieko. Veľmi vyváženú
alebo nedostatok B-6. Obvykle sa používajú diéty bez glutenu, t.j. stravu je potrebné prijímať niekoľko mesiacov.
naprosté vylúčenie najmä pšenice zo str&vy, ale potom aj žita, ja­
čmeňa, ovse, kruDice a výrobkov z nich. U p o z o r n e n i e
Strava smie obsahovať oleje, avšak tuhé tuky nie sú vhodné. V minulosti sa u chorôb zažívacích orgánov zdôrazňovala te­
Vhodné je spolu s olejom podávať aj lecithin. Deti by pravdepodo­ kutá strava, ale je to celkom zbytočné. Najdôležitejšie je podá­
bne mali dostávať aspoň 5 mg a dospeli 30 mg vit. B-6, potrebné vať čo najviac živín a zaistiť, aby sa mohli vstrebať. Tak sa
je dbať aj o dostatok magnézia. Strava nesmie obsahovať nielen môže uzdravenie neobyčajne urýchliť. U všetkých týchto chorôb
glutén, ale musí byť bohatá na všetky druhy živín. Táto nemoc sa je zhoršené zažívanie, čím sa neobyčajne sťažuje úloha zostave­
vyskytuje často u umelo živených dojčiat, ale zriedkavo u pridá­ nia optimálneho jedálneho lístka. Treba upozorniť, že požívanie
janých, jedine ak boli neskôr nesprávne živené. Autorka mala vý­ rafinovaných potravín škodí pri týchto ochoreniach ešte viac ako
borné výsledky u detí, keä denne jedli pšeničné klíčky, pečienku u iných chorôb.
alebo pivovarské droždie a zažívacie enzýmy.

Kapitola 1 5 .
A m é b a /červy a ostetné parazity/

Liečia sa medikamentami, ale ak sa nezlepší strava, ľahko A l e r g i e s ú c h o r o b a m i s t r e s u


dôjde k novej nákaze. Mevhodné sú rafinované potraviny, predov­ Alergie vznikajú, keä cudzie látky, obvykle bielkoviny v
šetkým sladkosti. Jogurt sa zdá vhodným. Dôležité je udržovať nepatrnom množstve vniknú do krvi či už injekciou, kožou, sliz­
3prévnu žalúdočnú kyselinu /kap. 13/, pretože táto ničí väčšinu nicami alebo zažívacím traktom., Reakcia na tieto alergény sa mô­
zjedených zárodkov parazitov. že prejaviť vyrážkou alebo ekzémom, sennou nádchou, astmou, bo­
lesťami hlavy, tečúcim alebo upchatým nosom, zápalom čelných du­
D i v e r t i c u l o s i s
tín, zažívacími potiažami. Zdravé indivídua znášajú tieto aler-
Príčinou sú obvykle emočné potiaže. Vhodné je jesť veľa jo­ gény bez reakcií. Musíme teda vybudovať zdravie a nielen sa vy­
gurtu alebo acidofilného mlieka. Strava má obsahovať dostatok hýbať systematicky alergénom.
celulózy /napr, nerafinované uhľohydráty/. Rafinované potraviny
autorka vyslovene zakazuje! Strava má zlepšiť zažívanie, znížiť A l e r g i e a s t r e s

Alergické symptómy sú často reakciou tela na stres. Tým sa


vysvetľuje, prečo sa dajú dočasne alergie liečiť podávaním ACTH P o š k o d e n i e p e č e n e

a oortizónom. Stresmi sú napr, nevhodné strava, citové poruchy, Poškodená pečeň nedokáže zneškodniť histamín /ktorý vzniká
emočné potiaže, nedostatok spánku, infekcie. Alergie sú často pri strese, rozrušení, ochladení, prehriatí alebo dlhom opaľova­
dôsledkom liečiv, ktorými je pacient liečený a potom dodatočný ní/. Podávanie antihistaminových medikamentov sa neosvedčilo, o-
stres toxického alergénu len pridá posledné polienko, až aler­ svedčuje SP pečeňová diéta podľa kap. 16.
gia prepukne naplno. U alergických osôb je nájdený vždy nedos­
tatok všetkých živín, okrem uhľohydrátov. Hlavne u deti zmizli A k o a l e r g é n y v s t u p u j ú d o b u n i e k
alergie často len úpravou stravy tak, aby chýbajúce živiny bo- Zdravé bunky nedovolia vstupu alergénom. Nedostatok každej
li dodávané /napr. denne pečienka v strave/. Napr. 30 alergic­ živiny však zaviňuje stratu odolnosti. Predovšetkým nedostatok
kých detí sa do 2 mesiacov úplne vyliečilo touto strevou, biel­ bielkovín, vit. C, E, nenasýtených tukov a A.
koviny denne, nenasýtené tuky, žiadne rafinované uhľohydráty a
600 mg vit. C, 32 mg vit. E, 20 000 jed. vit. A, 600 jed. vit. V i t a m í n C
E, D a mierna dávka vit. B v pilulkách denne. V krvi alergikov je neobyčajne málo vitamínu C. Záchvat as­
tmy prestal do hodiny, ak sa dávalo 300 mg vit. C každých 15 mi­
K y s e l i n a p a n t h o t e n o v á núc. Ďaľším záchvatom sa predchádzalo braním 1 500 mg vit. C de­
U zvierat boli najťažšie alergie vyvolané nedostatkom kys. nne. Alergiám na mnohé medikamenty sa dá zabrániť, ak berieme
panthotenovej. Nedostatok žiadnej inej živiny nespôsobovel také buä súčasne s medikamentom alebo 2 hod. pred jeho podaním vit. C
ťažké alergie. U ľudí sú alergie a symptómy nedostatku kys. pa- v celkovej dennej dávke 300 až 700 mg. Vit. C by sa mal brať zá­
nthotenovej vždy zhodné: únava, nezáujem, nechutenstvo, zažíva­ roveň pri podaní akéhokoľvek medikamentu. Každé alergické osoba
cie poruchy, bolesti hlavy, výbušnosť, nervozita, duševné de - si má všímať nedostatok vit. C a brať si také dávky, aby sa prí-
presie, hádavosť, zvýšená potreba spánku, opakujúce sa infekcie znaky jeho nedostatku neobjavili Arvácanie äasien, krvácanie z
dýchacích ciest, neobvykle veľké množstvo eozinofilov v krvi a nosa, modriny/. Je lepšie brať ho viac než menej.
lymfeov. Na odstránenie týchto príznakov často postačuje len po­
danie kys. panthotenovej. Je pravdepodobné, že alergici majú S o ľ
zvýšenú potrebu tohto vitamínu - niekedy až medzi 40 až 200 mg Ak trvá stres tak dlho, že vznikne alergia v dôsledku vyčer­
denne. Musíme si ešte uvedomiť, že pre funkciu hypofýzy a nado­ pania nadobličiek /ktoré vyrábajú príliš mólo cortizónu/, mnoho
bličiek A a p . 2./ je potrebných viac živín. Nadobličky poškodené soli sa stráca močom a voda z buniek odteká do zapchatých tkanív
nedostatkom kys. panthotenovej sa uzdravia až po niekoľkých tý­ očí, nosných slizníc, črevného traktu, mozgu /spôsobuje alergic­
ždňoch zlepšenej výživy. ké bolesti hlavy/ a spôsobuje opuchy. Často nastane takmer okamži­
tá úľava, ak podáme v troške vody 1/2 lyž. kuch. soli a 1/2 lyž.
Ú č i n n é t r á v e n i e sódy bicarbony a pri event. zhoršení dávku treba opakovať. Ak ide
Alergie na jedlo nemôžu vzniknúť, ak je jedlo úplng stráve- o záchvat astmy, potrebné je ešte zjesť nejaké jedlo, obsahujúce
jié - jednoduché cukry, aminokyseliny, mastné kyseliny, glycerín cukor, med alebo pomaranč, šťavu a pod. Keby sme však užívali cor-
produkty normálneho trávenia nie sú nikdy toxickými. Ako cudzia tizón alebo ACTH, naprosto nesmieme túto dávku soli brať, pretože
látka alergén pôsobí len nedokonale strávené jedlo, čo môže byť tieto medikamenty samé udržujú sodík v tele.
zavinené tak citovým vzruchom ako aj mnohými formami podvýživy
A l e r g i e z e m o č n ý c h p r o b l é m o v
A a p . 13«/) ktoré zabraňujú riadnemu tráveniu. Musíme sa teda
snažiť o dodávanie B-6, kys. panthotenovej a o zníženie škodli­ Niektoré alergie vznikajú ako podvedomá reakcia na citový
vých druhov črevných baktérií /kap. 13./. vzruch, hlavne ak sa objaví ráno pre prebudení /pretože podvedomie

L
- 60 -
- 61 -

pôsobí najviac v spánku/ opuchy okolo očí, zapchatý nos, mokva- mäkko. Alergia nebýva, ak je vajce uvarené na tvrdo, alebo ak sa
nie z nosa a iné príznaky sennej nádchy. Takéto alergie napr, zo je len žítok. Ak je niekto alergický na kravské mlieko, obyčajne
zabudnutého hnevu, lepšie miznú psychoterapiou než medikamentami nie je na kozie, na jogurt, na cmar či acidofilné mlieko alebo
či stravou. Pozri aj kap. J.O. o neškodnom vyjadrení primitívnych mlieko v konzerve. Mlieko je veľmi dôležité pre zdravie.
reakcií /ak máme napr. chuť v hneve niekoho pohryznúť, pohryznime
Umelo živeným dojčatám možno dávať jogurt len riedky, pri­
žuvačku, ak chceme niekoho zbiť, zbime vankúš a pod./ Emociálnu
pravený z čerstvého kravského alebo kozieho mlieka, jemne rozmi­
príčinu môže mať aj nočný záchvat astmy, migrénové bolesti a ekzé-
xovaný alebo rozšľahaný. Niekedy pomáha pridať do čerstvého mlie­
my. Stres vyvolaný zápornými činiteľmi zvyšuje potrebu vitamínu C,
ka len citrónovú šťavu. Ak je dospelý alergický na čerstvé mlie-
kys. panthotenovej, bielkovín a antistresových vitamínov.
ko, často nebýva alergický voči mlieku konzervovanému. V najhor­
S t r a v a a l e r g i k a šom prípade možno ako základný pep-up použiť miesto kravského
mlieka sójové. /Do 1 litra vody dáme 1/4 litra plnotučnej sójo­
Alergická reakcia závisí aj od výživy, citovej rovnováhy, za-
vej múky, do ktorej sme predtým pridali 1/12 litra calcium lacta-
žívania, a preto sú kožné testy nespoľahlivé. Po zlepšení výživy a
te na 45 dg múky/. Ak dostaneme po ňom vetry, alebo ak sa má pou­
trávenia zmiznú väčšinou aj alergie na jedlo. V záujme ozdravenia
žiť ako dojčenecká výživa, musíme ich variť 20 min. vo vode a
obličiek dodržujte antistresový program /kap. 2./, jedzte stravu
precediť. Pre dojčeneckú výživu musíme ešte pridať na každý li­
bohatú na všetky živiny, vrátane soli a doplňujte ju pilulkami,
ter tohto sójového mlieka 2 pol. lyžice oleja, 1 čaj. lyžičku le­
aby ste dodali každý vitamín a minerál. Antistresovú formulu je
cithinu /pre rozptýlenie oleja/, 1/4 čaj. lyžičky magneziovej so­
možné brať každé 3 hodiny podľa návodu, kap. 2., až do uzdravenia.
li, niekoľko kvapiek Lurogovho roztoku, 1 - 4 čaj. lyžičky pivo­
Dávkovanie treba stanoviť podľa závažnosti alergie. Pri ťažkých
záchvatoch možno dávať väčšie dávky vit. C a kys. panthotenovej varského drožidia, 1 pol. lyž. acidofilnej kultúry a 1/16 litra
/rozpustené vo vode a osladené/ každú hodinu. Pri alergii na jedlo mliečneho cukru /laktózy/.
3x denne: lecithin, jogurt alebo acidofilné mlieko, tráviace enzý­ Podávanie pivovarského droždia sa osvedčilo omnoho lepšie
my, kys. soľnú /pozri kap. 13/. Takto sa dá obvykle vyliečiť aler­ ako podávanie obsiahnutých vitamínov oddelene. Po prvýkrát nedaj­
gia na jedlo. me viac ako 1/4 čaj. lyž. obohateného droždia /kap. 33./ na d o j ­
čeneckú fľašku. Množstvo môžeme postupne zvyšovať na 1 až 3 čaj.
V y n e c h é v a n i e a l e r g e n i c k ý c h j e d á l lyžičky na fľašku. Alergie sú veľmi vzácne u dojčených detí, ak
boli pridájané len mesiac, majú omnoho menej alergií než umelo
Nie je správne a zhorši sa stav, ak ide o dôležité živiny.
živené. Ak je dedičný sklon k alergiám, urobte všetko, aby dieťa
Naor. nedostatok kys. panthotenovej zhorší trávenie do 3 týždňov,
bolo dojčené 1 Ak sa tak nedá urobiť a dieťa musí mať umelú výži­
v dôsledku čoho sa alergie na jedlá ešte zhoršia. Vynechávať dô­
vu, alergiám sa dá obyčajne zabrániť, ak výživa obsahuje dostatok
ležité sa snažme preto len dočasne a nájdime vhodnú náhradu. Po
kys. linolovej, horčíka, vit. C, D, E a predovšetkým kys. pantho-
mesiaci správnej výživy skúsme 1/8 čaj, lyžičky jedla, na ktoré
tenovej a ostatných B-vitamínov, dodaných pivovar, droždím. Aká­
bola alergia, so zažívacími enzýmmi a 500 mg vit. C. Ak potom ne­
koľvek dojčenecká výživa má obsahovať mliečny cukor /laktóza/ a
nastane alergická reakcia, množstvo tohto jedla postupne zvyšujme.
pol. lyžicu acidofilnej kultúry na každý liter. Žiadny iný druh
Robme tak len v prípade, ak ide o dôležitú živinu.
cukru sa nemá používať.
Aby sme zabránili prílišnému zaplaveniu organizmu alergénmi
naraz, jedzme toto jedlo radšej v menšom množstve a viackrát den- N e p o z n a n é a l e r g i e
ne. V žiadnom prípade však nie je potrebné pokladať alergie za
Mnohí pacienti ani nevedia, že majú alergiu. Najčastejšie
trvalé. Ak je alergia na určité jedlá, dajú sa nahradiť inými, a-
ide o deti so zapchatým nosom, tmavými kruhmi pod očami, opuchmi,
lebo bez škody vynechať. Napr. sa môžu vynechať pšeničné výrobky
únavnosťou, neobyčajnou bledosťou, nespoločenskosťou, antisociál-
a čokoláda. U vajec je obvykle alergia - ak je bielok uvarený na
nym chovaním. Obyčajne majú zvýšené eozinofily. Často sú popiso-
- 63 -
- 62 -

vane, ako charakterové problémy. Keä sa tieto alergie alebo ne­ Kapitola 17.
dostatok kys. panthotenovej diagnostikovali a liečili, došlo k P o š k o d e n i e p e č e n e s a v e ľ m i š í r i
dramatickému zlepšeniu školského prosDechu a správania. Snáä
Pečeň je nevyhnutná pre zdravie a ochrenu oroti rakovine.
žiadna iná choroba nepoukazuje na rozsah nesprávnej výživy v
Poškodzuje ju alkohol, obezita, jedovaté medikamenty, priemyslo­
USA tak ako obrovský počet alergikov. Pravdepodobne všetkých by
vé jedy, nevhodná strava, hlavne limonády, coca-cola a pod.j^gra-
polo možné vyliečiť poskytnutím primeranej výživy a citu.
vdepodobne aj toxické látky používané ako úradne povolené kon­
zervačné prostriedky potravín. Škodia jej aj nitráty umelých hno-
Kapitola 16.
jív, rafinované uhľohydráty a mnoho nasýtených tukov. Stálym cie­
Z n í ž e n i e k r v n é h o c h o l e s t e r o 1 u ľom správnej výŕivy musí byť preto odteraz ochrana pečene.

Nedostatok cholinu, inositolu, vit. B-6 a horčíka spolu s


F u n k c i a p e č e n e
vitamínom E spôsobujú zvýšenie hladiny cholesterolu. Mnohí výs­
Inakvituje prebytočné hormóny, vytvára mnohé aminokyseliny,
kumníci v tom vidia hlavné príčiny úmrtia pri srdcových choro­
premieňa bielkoviny na cukor alebo tuky, vytvára lecithin, cho­
bách. Cholin a inositol sú obsiahnuté v lecithine. Zvýšené hla­
lesterol, žič, krvný albumín, protrombin a celý rad enzýmov. Pre­
dina cholesterolu je zisťovaná už u jednoročných detí v USA. Keä
mieňa krvný cukor na glykogén a opačne. Uskladňuje glykogén, že­
podávali malým opiciam umelú detskú výživu, ktorá sa dá bežne
lezo, meä a niektoré stopové minerály, vit. A a z časti B, D, E,
kúpiť v obchode a ktorú doporučujú tisíce detských lekárov, zi­
K. Zdravá pečeň ničí toxíny, a zbavuje cudzie látky jedovatosti.
stili u nich po roku kôrnatenie ciev. Kôrnatenie ciev medzi do­
Pri poškodení pečene dochádza k narušeniu týchto ako i äaľšlch
spievajúcimi v USA stále pribúda.
iných procesov.
Výskumníci sa domnievajú, že hladina cholesterolu nad 180
mg v 100 cm^ nie je zrovnateľná so zdravím. Pri 260 mg je náchy­ M i e r n e p o š k o d e n i e p e č e n e
lnosť k srdcovej mŕtvici. Zvýšená hladina cholesterolu sa môže
Nie je bežnými skúškami dosiaľ zistiteľné, ale zoviňuje za­
znížiť vhodnou výživou. Veľmi vysokú hladinu cholesterolu môže­
žívacie potiaže, stratu energie, neschopnosť zbaviť jedovatosti
me pozorovať aj okom okolo očí pacienta ako žlté nahromadenie
škodlivé látky. Ďalej sú potiaže s tvorením a uskladňovaním gly-
tuku, ktoré po úprave stravy postupne zmizne po niekoľkých mesia
kogénu, čo zaviňuje chronickú únavu a opuchlosť. Môže sa stať, Že
coch. Súčasne sa zlepši sluch a zrak. Vysoké hladina choleste­
vytvára len polovičné množstvo žlče /čo zaviňuje nedostatočné trá­
rolu v cievach spôsobuje kŕče v nohách, gangrény prstov nôh a
venie/, nevytvára dobre lecithin ani nezúžitkuje dobre tuky. Ne­
Sľapaji, zmätenosť, zábudlivosť, pomalú chépavosť, neprítomnosť
schopnosť dezaktivovať niektoré hormóny spôsobuje podľa okolnos­
ducha, srdcové infarkty. Ukladanie cholesterolu nastáva vždy vo
tí opuchy alebo nízku hladinu krvného cukru alebo zväčšenie pŕs
všetkých cievach súčasne.
u mužov alebo rast fúzov u žien.
Dr. Morrison sledoval 600 pacientov, ktorí prežili infarkt,
Liečenie: 100 000 jed. vit. A denne, až po vymiznutie prí­
po dobu jedného roka. Časť z nich liečil klasicky / t . j . digita-
znakov. Príčinou môže byť nedostatok niektorej z týchto živín:
lis, nitriglycerin, fenobarbital, a pod./ a 1/4 z nich zomrela.
vit. B-l, B-2, A, C, E, niacinamid, kys. panthotenove, cholin,
Druhej skupine dával cholin, inositol a výťažok z pečienky /kto­
aminokyselín tryptophanu, čistinu a methioninu, magnézium, cal­
ré dodávali všetky vitamíny skupiny B/. Stav tejto skupiny sa
cium, bielkoviny. Stav sa zhoršuje požívaním nasýtených tukov a
zreteľne zlepšil naoriek tomu, že nemali obmedzenú spotrebu va­
rafinovaných uhľohydrátov alebo nedostatkom magnézia a tiež pri
jec, pečienky ani masla. Hladina cholesterolu v krvi týchto pa­
nedostatku calcia a súčasnom nadbytku fosforu.
cientov klesla a nikto z nich nezomrel.
Najdôležitejšie z týchto živín sú: vitamín E, C, A, cholin,
plnohodnotné bielkoviny a dostatok kalórií. Ak je dostatok kaló-
- 65 -
- 64 - žítkov a nezriedených ovocných štiav, veľké dávky cholinu alebo
lecithinu a vitamín E. Často jesť malé dávky jedla, bohatého na
rií, bielkovín a vitamínu E, nie je potrebný na ochranu pečene bielkoviny e kalórie /pozri aj Diéta pre žlčníkové ochorenia/.
cholin, pretože ho zastúpi methionin. Ak však má strava nedos­ Pri transfúzii: veľké dávky vit. C, P-6 a kys. panthoteno­
tatok kalórií, pečienka nie je chránená. Pečeň má však neoby­ ve j, niekoľko dni pred a po transfúzii. Vírus hepatitis je tak
čajnú schopnosť znovu sa uzdraviť vhodnou stravou. ľahko prenosný, že ktokoľvek s ním príde do styku, má si brať
zvýšené dávky vit. C. I po uzdravení hepatitídy môže zostať zvý­
V h o d n á s t r a v a pre P_g_č e ň
šená citlivosť voči toxickým látkam, takže diétu treba dodržia­
Vitamín E, veľmi mnoho bielkovín, cholin, methionin, B-12, vať niekoľko mesiacov i rokov. V každom prípade, keď sa zdajú
vit. C, /lecithin je často účinnejší než samotný cholin, preto­ medikomenty príliš toxickými, by sme mali mať podozrenia na po­
že môže byť zničený určitými baktériami v strave/. škodenie pečene.

C i r r h o z a P e č e ň o v é t e s t y

U ťažkých prípadoch cirhózy sa osvedčili 3x denne 2 pol, ly­ By si mal dať urobiť každoročne každý, kto je opuchnutý,
žice pivovarského droždia spolu s ďaľšimi vitamínmi a stravou s mal žltačku elebo hepatitis, pracuje s priemyslovými jedmi, pije
vysoký-n obsahom bielkovín. Ak sa však pacientom dávalo denne po alkohol alebo užíva veľa medikamentov. Ak sa zistí poškodenie pe­
10 g cholinu a methioninu, avšak bezo zmeny ich stravy, stav sa čene, náprava je obvykle ľahká starostlivým dodržiavaním vyššie
zhoršil. Cirhózu možno úplne vyliečiť vhodnou stravou, avšak len uvedených pokynov.
vtedy, ak nezačneme neskoro. Pitvy zomrelých na cirhózu prekáža­
li ťažký nedostatok vitamínu E, z čoho autorka usudzuje, že brať Kapitola 17.
tento vitamín je pre všetkých pecientov dôležité. Ak sme vysta­
vení toxickým látkam /postrekované záhredy, užívaniu liečiv, prá­ Ž l č n í k o v é p r o b l é m y
ca s nriemyslovrmi jedmi, pitie alkoholu/, okamžite zvýšme príjem Žič je potrebné na strávenie tukov a vitamínov A, D, E, K.
cholinu, vit. C, E a plnohodnotných bielkovín /hlavne obsahujú­ Nedostatočná tvorba žlče vzniká pri nedostatku bielkovín alebo
cich síru/, aby sme cirhóze predišli. pri nadbytku rafinovaných uhľohydrátov. Časť nestrávených tukov
sa rýchle zlučuje s vápnikom a železom v potrave a vytvára ne-
A s c i t e s - opuchy pečene
rozpustné mydlá. Tieto minerály sa potom nemôžu dostať do krvi
Vyliečenie: 3x denne 2 pol, lyžice pivovarského droždia. Ne­ a spôsobujú okrem toho tuhú stolicu až zápchu. Ak trvá takýto
obmedzovať 30ľ, pretože pri ascites dochádza k veľkým stratám so­ stav dlhšie, môže viesť k chudokrvnosti, pórovitým, ľahko láma­
díka v moči. Pri dostatku soli sa však voda udržuje rovnomerne vo vým kostiam, až samovoľným zlomeninám stavcov. Okrem toho vzni­
všetkých tkanivách, nie miestne a nedochádza k miestne ohraniče­ kajú príznaky nedostatku kys. linoleikovej a vitamínov A, D, E,
ným opuchom /ako napr. k opuchom pečene/. Pri ťažkom poškodení K. Stolica i dych nepríjemne zapáchajú.
pečene sa niekedy nedá podávať dostatočné množstvo bielkovín,le­
bo sa tvorí príliš veľa čpavku. Tvoreniu čpavku sa zabraňuje do­ S t r a v a 3 n í z k y m o b s a h o m t u k o v
statkom vit. B-6 a magnézia, antistresovou stravou, podávaním Môže škodiť a možno ju pripustiť len výnimočne a krátkodobo
jogurtu, acidofilného mlieka, tráviacimi enzýmmi, lecithinom,ky­ /napr. pred a po operácii žlčníka/. Doporučuje sa, aby pacienti
selinou soľnou, častými jedlami /kap. 13./. 30 žlčníkovými chorobami a kameňmi jedli stravu, ktorých 25% ka­
lórii je krytých tukmi. Zdôvodňuje sa to tým, že problémy spôso­
H e p a t i t i s - infekčný zápal pečene
bené nedostatkom nenasýtených mastných kyselín, vitamínov A, D,
Liečenie: každé 3-4 hodiny 1 g až 2 g vitamínu C a strava E, K sú závažnejšie než žlčníkové potiaže pri uvedenom správnom
podľa kap. 2. Žltačke sa dá obvykle zabrániť: antistresovou for­ obsahu tukov v potrave.
mulou s pep-upom, ktorý musí obsahovať veľa vajec alebo vaječných
- 67 -
P o k u s y so ž l č n í k o v ý m i k a m e ň B
^

Škrečky dostali žlčové kamene pri nedostatku .i, „ potrebné na regeneráciu krvi A a p . 2 3 . / . Správna diéta je po­
v tom prípade, ak mali stravu úplne bez tukov. p0 .„._, trebná aj dlho po uzdravení, inak je nebezpečie ťažkého poško­
., . . -i-B2davaní vi­
tamínu E sa potom opať všetky rozpustili. Miesto vit « denia pečene alebo cirhózy. Ak je žltačka spôsobená spezmomi
J. i, g však na svalov žlčovodu, je potrebné okamžite dodať živiny, ktoré pomá-
rozpustenie Dolovice týchto kameňov stačilo Dodávs* .
hajú relaxácii tkanív B-6, magnezinn-, calcium, vitamín D a po-
• stravu bez
vit. E, ale obsahujúcu veľa pivovarského droždia P n -r dporujú tvorbu cortizónu: antistresové formula s vysokoho obo­
^rlrodnei hateným pep-upom každé 2 hodiny. Ak však nezačneme dostatočne
masti. Ked sa ku streve, ktorá tvorila žlčové kamp-.
e rýchle, žič môže niekedy vniknúť do pankreasu, kde môže spôso­
» Vídavalo
biť ťažký zápal, akútnu bolesť a krvácanie. Ak vznikne psnkrea-
pivovarské droždie a sójová muka, nevytvorili sa. tis, je potrebné dávať antistresové stravu obohatenú o vyššie u-
U r e 6
k i c h vedené živiny, akonáhle je pacient schopný udržať jedlo.
Ž l č o v é k a m e n e s a d a j ú r o
Takéto prípady sú popísané v odbornej literát^ D i é t a p r e ž 1 č n í k o y é o c h o r e n i e
rozpusteniu došlo po zavedení správnej výživy. Stráv
Na začiatku hepatitis, psmkreatitis, zápale žlčníka alebo
obsahom tukov tvorí žlčové kamene, pretože zabraňu-io a n^Z^,ym
i x dostatoč­
nému vyprázdňovaniu žlčníka. Strava, rozpúšťajúce j Je keä náhle upchá žlčovod, nastene obvykle taká ťažká nevoľnosť a
"• ideové kamene zvracanie, že možno len veľmi málo jedla jeať. Potrebné je okam-
alebo zabraňujúca ich tvoreniu: veľa vit. A, E, dostatok"
žite zavolať lekára a pritom urobiť všetko, aby sa zabránilo a-
teného oleja a vitamínov skupiny B 3x denne. Dostato T~ Tmt$'~
: : -i2£vä e tkv ch cidóse /kap. 11./. Treba splniť aj požiadavky stresu /kap. 2./.
živín potrebných ne syntézu lecithinu v tele /kap, ^ g
- Po odznení akútneho stavu nahradzujeme malé dvojhodinové jedlá
Nasýtených tukov konzumovať čo najmenej. Zskjj-^T postupne šiestimi ľahkými jedlami denne. Spravidla je vylučova­
drogenované tuky a nadbytočné uhľohydráty, ktoré "sŤT7 —i^-~íľ nie žlče nedostatočné, ale môžeme brať lecithin, ktorý homogeni-
na tuk nasýtený. Veľké žlčové kamene nemôžu upchať <Tí "—~ zuje tuky a tým zvyšuje ich gbsorbciu. Miesto tuhých tukov pou-
lé ním prejdú. Jedine stredná veľkosť môže pôsobiť r,,*- živ»jme oleje a súčasne berme žlčové tablety, čím zvyčajne za­
'usivo. 3n_ bezpečíme účinné trávenie a zabránime tvoreniu plynov. Dávkova­
lesť vzniká pri odchode žlčového kameňa žlčovodom /„< /ni ,
dín/. Akonáhle sa kameň ocitne v dvanéstorníku, bm„ ekoľk
. 0 ho­
nie: 1 čaj. lyž. lecithinu a 1 - 3 ži C O vé tabletky s enzýmmi pri
Uie
sť ustane. každom jedle.
Z á p a l ž l č n í k a
Ako kontrola dostatku žlče slúži, že stolica je mäkké. Pa­
Je vzácne bakteriálneho oôvodu. Môže bvť vyvolá.
•' U1aný medika- cienti mávajú nedostatok vitamínov A, D, E a musíme ich teda
mentami alebo bakteriálnymi toxínmi /potrebné pomôcť p e j podávať v pilulkách zároveň s lecithinom a 30 žlčou. Plyny sa
X
dľa k a D . 14./ alebo dostatkom cortizónu /kep. 2 . / , v . dajú obmedziť aj jedným alebo dvoma pohármi jogurtu alebo acido­
pr
pade autorka vyliečila zápal žlčníka, vyvolaný jedovatým' *~
káliami nasledovne: 1 g vit. C a 300 jed. vit. E, k&ždé ^
Chenii
~ filného mlieka denne. Ak páchne stolica, je to príznakom nedos­
e Dep-uDOm obsahujúcim 4 žítky v 1 litre. V inom D M ^ J hodiny tatočného trávenia bielkovín a j e potrebné zvýšiť lecithin, jo­
čila akútny zápal žlčníka za týždeň úplným antistreaiw PO—~ nie- gurt alebo acidofilné mlieko a žlčové tablety a enzýmy. Ak ne­
—"— —• ^^vym proo^Q
Uék/, nastávajú už žiadne zažívacie potiaže, možno množstvo týchto ži­
mom /kap. 2./, doplneným 1/2 lyž. soli vo vode k a ž d é ^ ~ ^ ~
vín znížiť a tablety vynechať.
koľko Väčšina
dní /pacient
autorítbol pod stálym
doporučuje stresom
stravu a malbohat
3 veľmi nízky kr ^
Tzv. diéty pre žlčníkové choroby obsahujú zakázané potravi­
bielkovín
Ž l t a č k/100-250
a g denne/ a veľa prirodzených'úhi'o? ° b s a h o , B ny, a sú naprosto zastaralé a nie sú vedecky odôvodnené, pozri
cukru s primeraným množstvom tukov. Strava má obsahn y d r Ó t o v » kap. 3 3 . Žiadna potravina, ktoré buduje zdrnvie, nemé byť zaka­
°vať ž i v i n y zované, berme si ori každom jedle čaj. lyž. oleja v chutnej ú-
- 68 - - 69 -

Pravé. Obvykle 3a najskôr dávajú: mlieko, mliečne polievky, ce- tenovej a experiment s ponorením sa opakoval, hladina kys. mo­
lozrnný chlieb, varená mäsa, ryby, vajcia, tvaroh, ovocie, ze­ čovej podstatne poklesla. Okrem toho hladina zostala nízka eš­
leniny, vaječný krém, jednoduché mliečne dezerty. Pokiaľ to do­ te 4 mesiace potom čo prestali užívať kys. panthotenovú. Pri
voľuje váha a pacient sa dobre uzdravuje, obvykle možno podávať prísnej odtučňovacej kúre hladina kys. močovej v krvi stále
malé porcie bravčového, rezne, omáčky a jemne smažených potravín stúpala, až niektorí dostali dnu. Nikomu z nich však nebol po­
bez potiaží. ak berieme 3 nimi lecithin a žlčové tablety. Preto­ dávaný vit. E, ani kys. panthotenove.
že sa oleje omnoho ľahšie vstrebávajú než tuhé tuky a zvyšujú Nevyvážená strava môže sama predstavovať dostatočný stres,
tvorbu žlčových kyselín a lecithinu a znižujú cholesterový obsah aby spôsobila dnu. Napr. osobám, ktoré dostali dnu pri nedos-
žlče, majú sa používať pri úprave jedál. tatku B-l, ktorým sa uľavilo, keä začali dostávať 10 - 20 mg
Vajcia 3a dobre znágajú a denne zjedzme niekoľko vajec ce­ B-l denne. Podobne bola dna vyvolaná u zvierat stresom stravy
lých alebo aspoň žltok, hlavne ak je poškodená pečeň. Plnotučné a nedostatkom vit. A. Pretože dna sa vyskytuje v rodinnom zos­
mlieko, smotana, maslo, sú obmedzené len potrebou kalórií a úpl­ kupení, pacienti majú pravdepodobne zvýšené požiadavky ky«. pa-
nosťou trávenia. Naprosto sú však zakázané hydrogenované tuky. nthotencvej alobo iných živín, potrebných na ochranu proti stre­
Potrebnú stravu 3 vysokým obsahom bielkovín a malým obsahom nena su.
sýtených tukov vytvoríme: z pivovarského droždia, sójovej múky, Akákoľvek forma stresu rýchle vyčerpá: zásoby kys. pantho-
pšeničných klíčkov, čerstvého i práškového odtučneného mlieka, tenovsj, a tým zabráni premene kys. močovej na neškodné látky.
orechov a pečene, možno z nich pripraviť aj rozmanité chutné pe­ To, že stresy prichádzajú a miznú, sa u dny prejaví striedaním
čivá. Cieľom žlčníkovej diéty je vytvoriť taký stupeň zdravia, záchvatov a kľudu. Nedostatok vit. E predovšetkým poškodzuje bu­
aby pacient mohol zabudnúť, že.vôbec má nejaký žlčník alebo žlčo- nečné jadrá, z ktorých sa potom tvorí kys. močová. Pri nedostat­
vod. ku E vitamínu bolo zistené až 8x zvýšenie hladiny kys. močovej.
Pri miernom nedostatku vitamínu E stúpne hladina kys. močovej na
Kapitola 18. 2x normálnej hodnoty. Pred storočiami bola dna najčastejšia u
bohatých ľudí, pretože jedine ti si mohli dovoliť jesť dostatok
D n a /Arthritis urica/
mäsa so žltým tukom /protivné chuť sa orebljala korením z výcho­
Je spôsobené kryštálikmi kyseliny močovej, kombinov&nej so du/, ktorý dokonale ničil vit. E.
sodíkom /uráty/, ktoré sa usadzujú v mäkkých tkanivách okolo kí- Akonáhle sa zlepšili konzervačné prostriedky, výskyt dny
bov a spôsobujú zápal. V prítomnosti kys. panthotenovej sa kys. sa zmenšil. Dnes opäť dna vzrastá, pretože zloženie stravy je
močová rozloží na močovinu a čpavok, ktoré obe _ľahko odchádzajú zase viac nevyvážené /napr, naši dedovia mali 150 jed, vit. E
močom. Pacienti 3 dnou majú buä nedostatok kys. panthotenovej v jedle, ale my dnes máme len 5 jed./. Oleje, majonézy, nálevy
/ktorá by stačila rozkladať kys. močovú na neškodné látky/ alebo na šaláty, musia byť po otvorení uschovávané v chladničke, rov­
vytvárajú také množstvo kys. močovej, že sa nedá rýchlo rozložiť nako ako zbytok tukov na smaženie. Orechy v obchode bývajú čas­
/niektorí až 18x viac než zdravé osoby/. Dna bola vyvolaná aj me- to žlté. Vzhľadom na to, že sa používanie orechov dnes rozšíri­
dikamentami, ktoré poškodili obličky a tým zabránili vylučovaniu lo, stúpa aj potreba vit. E. Hladina kys. močovej pri používaní
kys. močovej normálnou rýchlosťou. neúplných bielkovín t.zn. niektorej aminokyseliny je príliš mno­
Dnes sa uznáva, že záchvaty dny nastávajú bezprostredne po ho, inej príliš málo, takže nie sú v optimálnych pomeroch/ 3 t ú p a .
nejakej forme stresu. Zničené bunky pri alarmujúcej reakcii uvoľ­ Aminokyselina glycin sa zvlášť ľahko premieňa na kys. močovú.
ňujú mnoho kys. močovej, ktorá môže byť neutralizovaná sodíkom a Veľký nadbytok nevyváženého glycínu je v želatine. Každý pacient
uložená do tkaniva. Keä podrobili mladíkov stresu ponorením do s dnou musí preto dbať na to, aby mal v strave vyvážené úplné
studenej vody na S min., tak im zreteľne stúpla hladine kys. močo bielkoviny. Želatinu by nemal jesť vôbec.
vej v krvi. Keä im dávali denne 6 týždňov veiké dávky kys. pantho
- 70 - - 71 -

V dobe kľudu telo vyrába veľmi málo kys. močovej. Ak sa dľa kap. 11. Pretože veľmi kyslý moč, ktorý vzniká jedením pl­
dalo injekciou pacientom veľké množstvo kys. močovej, nedostali nohodnotných bielkovín a obilnín, spomaľuje rast baktérii, ma­
záchvat, lebo ju spotrebujú črevné baktérie. Ak sa tieto ale li by sme sa pravdepodobne vystríhať aspoň na týždeň zeleniny,
zničia orálnymi antibiotikmi, ihneä stúpne hladina kys. močovej ovocia a hlavne citrusových štiav vo väčšej miere. Pre cystitis
v
krvi. Pacienti by mali teda jesť veľa jogurtu alebo acidofil­
je dôležité mať dostatok vit. E, aby sme zabránili tvoreniu ja­
ného mlieka.
ziev a vredov.
Záchvat dny môže byť vyvolaný aj psychickými stresmi. Pod­ •

ľa skúseností autorky sú také prípady dosť časté, hlavne u mu^~ P o m o č o v a n i e s a


?ov v končatinách. Ak sa takýtr pacient nahnevá, mal by boxovať Môže byť spôsobené nedostatkom magnézia alebo vitamínu E.
loptu slebo okamžite ísť hrať futbal, skôr ako stres emóciami
stačí rozbiť telesr.é bielkoviny a uvoľniť kys. močovú. N e s c h o p n o s ť v y m o č i ť s a

Býva dôsledkom buä nedostatku draslíka /po ťažkom strese/


S 11 r a v a pri d n e
alebo vit. B-2 alebo kys. panthotenovej.
Obmedzovať puríny je dávno zastaralé, rovnako tak je ľa­
hostajné, či je kys. močová v potravinách, či nie. Osvedčilo sa B r i g h t o n o v a n e m o c
oodávať cortizón. Stravou musíme pomôcť nadobličkám vyrábať cor- tento oojem zahrňuje mnoho ochorení obličiek, vrátane nephritis
tizon jedením veľkých množstiev pečene, pivovarského droždia, /zápal obličiek/
pšeničných klíčkov, jogurtu alebo acidofilného mlieka a zelených Krvácanie je možné zastaviť chollnom /organizmus si ho do­
listových zelenín. Antistresovú formulu /kap. 2 . / potrebnú~pô káže vyrobiť sám z aminokyseliny methionu, ak jej má dostatok/.
dobu akútneho stavu treba brať každé 2 hodiny. Obvykle tétčTstra- Nedostatok cholinu sa vyskytuje v tele hlavne pri rýchlom raste
ve prinesie do 2 alebo 3 dní zreteľnú úľavu. Vhodný je aj vita- mládeže. Ak stúpne hladina cholesterolu v krvi, možno ju znížiť
m í n E
* Jedenie zásadotvorných potravín /ovocia, zeleniny, šťavy/ podávaním lecithinu. Pri nefritis a nefrosis pôsobí liečebne
robí moč alkalickou, a tým pomáha udržať kryštáliky kys. močovej veľmi účinne cholin. Zdá sa, že obličkovú nemoc možno vyvolať
v roztoku a uľahčiť ich vymočenie. nedostatkom akejkoľvek živiny potrebnej na tvorbu lecithinu. Pri
Počas akútnych záchvatov sa doporučuje vypiť 3 1 vody denne, nedostatku vit. A sa netvorí dostatok moču, voda sa zadržuje v
ale uzdravenie .ie rýchlejšie, ak pijeme miesto vody šťavu alebo tele a krvný tlak stúpa. Náprava: 50 000 - 75 000 jed. vit. A de­
mlieko. Neúplné bielkoviny /obilniny, kukurica, strukoviny/ je- nne. NeoriechPdnosť moču pri nefritis môže byť vyvolané aj nedos­
dzme len s úplnými bielkovinami /mlieko, vajcia, syry, mäsa,', tatkom vit. E.
aby sme zabránili nerovnováhe aminokyselín. Ak má pacient doko­ U deti sa pri akútnej nefritis osvedčilo denne 300 jed, vit
nale vyváženú stravu, často sa tým zabráni äaľším záchvatom. Mal E, vodnateľnosť rýchle zmizla a krv a albumín sa v moči neobjavi-
by zo svojho života vylúčiť stresy, ako sa len dá a mal by stále li. U dospelých s Brightovou nemocou nastalo zlepšenie pri podá­
ao_sebou nosiť vit. C a kys. panthotenovú. a brať ich s bielko­ vaní 300 - 600 jed, vit. E denne. Brightova nemoc sa tiež môže
vinami každé 2-3 hodiny, vždy, keä je emočne rozrušený. vytvoriť, ak sme pod stresom a nemôžeme vytvoriť dostatok corti­
zónu, hlavne ak súčasne príliš solíme. K poškodeniu obličiek ne­
Kapitola 19.
musí dôjsť, ak podávame buä cortizón alebo umožníme telu, aby si
O b l i č k o v é c h o r o b y ho vytvorilo samo. Nefritis vznikne často po stresoch ťažkých in­
Pyolitis - zápal obličkovej panvičky fekcií, priemyslových otráv a užívaním toxických liečiv.
Cystitis - zápal močového mechúra

Vyžaduje antistresovú stravu /kap. 2./ a všetky živiny po-


D i é t y s n í z k y m o b s a h o m s o d í k a
Prílišné zadržanie vody, možno ju poznať podľa opuchnutých
členkov, opuchov okolo očí alebo zdanlivej tučnoty. Obvykle ide Soľ nesmieme obmedziť priveľmi, pretože to môže viesť k
o prejav vyčerpanianR^nM ičiek. Osvedčilo sa podávať veľké dáv- slabosti, svalovým kŕčom, zvracaniu a zvýšeniu močoviny v krvi.
ky kys. panthoteňove~j, tiež dostatok vápnika a vit. D. Nadmiera Dávajme pozor na tieto symptómy zvlášť za teplého počasia. Pre­
uhľohydrátov však zhoršuje stav. Vhodné môže byť aj podávať vit. tože nedostatok sodíku môže byť nebezpečný, máme z j e 3 ť denne v
B-2 a B-12, prípadne cortizónu. Vodnateľnosť sama vzniká, ak ^ každom prípade najmenej 1/2 g sodíka. Po zmiznutí vodnateľnosti
strava obsahuje príliš mnoho bielkovín alebo príliš málo kaló­ je obmedzovanie soli zbytočné. Miesto obmedzovania soli možno
rií. dávať chlorid draselný.

Z v ý š e n i e vy] u
č o v a n i a m o č u D n e š n ý c h a o s

300 - 500 mg vit. c denne sa ukázalo rovnako účinné ako mno­ Mnohí výskumníci upozorňujú, že diéty dosiaľ,užívaní pri

hé diuretika. Je menej účinné, ak mnoho solíme. Niekedy sa osved­ obli'fových ochorenich, sú 40 rokov zastaralé.
čil aj vit. E a niekedy 75 000 jed. vit. A denne. Obličky môžu
D i é t a p r i o b l i č k o v ý c h o c h o r e n i a c h
byť poškodené nedostatkom draslíka, ktorý môžu vzniknúť buä prí­
lišným solením alebo liečbou cortizónom alebo diuretikami. Poš­ V prvom rade lekár stanoví maximálne množstvo bielkovín,
kodeniu sa dá zabrániť podaním niekoľkých gramov chloridu drasel­ soli a tekutín. V ostatnom máme voľnú ruku. Strava má mať veľa
ného denne. Podávanie diuretik môže spôsobiť závažný nedostatok kalórií a musí sa jesť aspoň 6x denne. Odborníci sa zhodujú, že
dôležitých živín, potrebných pre uzdravenie obličiek. strava musí obsahovať neobyčajne veľa bielkovín s výnimkou, ke­
by hrozila urenické otrava. Pacienti, ktorí môžu zjesť denne
K r v é _a n j e oj i 150 - 200 g plnohodnotných bielkovín /t.zn. čistých bielkovín/
sa uzdravujú neobyčajne rýchlo.
Niekedy je možné ho rýchle zastaviť veľkými dávkami vit. C,
prípadne i bioflavonoidmi. Krvácanie môže byť spôsobené aj nedos­ Pri obmedzení sodíka môžeme obmedziť slané jedlé, vajcia,
tatkom cholinu alebo vitamínu E. Ak sa teda objaví v moči krv, syry, mlieko - zvýšiť spotrebu Torula droždia /pivovarské/, pše­
okamžite podávajme veľké dávky všetkých týchto živín, a okrem ničné klíčky, sójové bôby, sójovú múku, orechy. Pri obmedzovaní
cholinu možno podávať súčasne i lecithin. vajec nahradzujeme každé celé vajíčko 2 žítkami. Ak je nariadené
veľké množstvo bielkovín, užívajme len vaječné žítky, pečeň, pi­
U r e m i c k é otr a v a /otrwva močovinou/ vovarské droždie, jogurt, mlieko, syr a vyhýbajme sa neúplným
rastlinným bielkovinám. Pevné tuky nahraäme olejom. Akonáhle je
Ak je potrebné z dôvodu vysokej hladiny močoviny v krvi
znížiť dávku bielkovín, nikdy ju nesmieme znížiť pod 40 g denne, dovolené výsekové mäso, jedzme 7x denne čerstvú alebo sušenú pe­
pretože pri nižšej dávke bielkovín než táto hodnota, opať stúpne čeň, zvlášť ak je ťažká chudokrvnosť. V pep-upe môžeme nahradiť
hladina močoviny. Močovina v krvi rýchle stúpa pri nedostatku mlieko úplne ovocnou šťavou.
vit. B-6. Potreba vit. B-6 sa zvyšuje jednak aminokyselinou ala- Tieto pilulky sa dávajú denne s úspešnými výsledkami:
ninom a alebo neobvykle vysokým množstvom bielkovín v strave. Ak_ - 3 - 6 pol. lyžíc lecithinu
hrozí otrava močovinn,, okamžite by sme mali podávať väčšie dávky - 1 g cholinu
vit. B-6.
- 30 mg vit. B-6
- 50 000 - 75 000 jed. vit. A
- 300 - 600 jed. vit. E
- 5 - 10 g chloridu draselného,ak nie je dovolené žiadne mlieko,
mali by sme brať 4 - 6x denne 250 mg calcia s 126 mg magnézia
a 10 mg B-2. Autorka sa domnieva, že každé 3 hodiny by sa mala
- 74 -

brať antistresové formula /kap. 2./. - 75 -


Ďalej treba užívať s každým jedlom, ak je trávenie pod
Keby sme mali v moči kameň urátu sodného /je to zlúčenina
normál, glutamie hydrochlorid acid, tráviace enzýmy a buä jo­
kys. močovej a sodíka/ museli by sme dodržiavať diétu pre dnu
gurt alebo acidofilné mlieko. Ďalej treba zistiť krvný choles­
A a p . 18./. Tvrdí sa, že strata cystinu močom je spôsobená gene­
terol a v prípade potreby urobiť nápravu podľa kap. 5. Čim
viac tekutín má pacient piť, tým lepSie musíme plánovať stravu tickými poruchami. V niekoľkých prípadoch pomáhali veľké dávky
a užiť väčšie dávky vyššie uvedených piluliek /pretože sú roz- cholinu. Pre obmedzenie príjmu cystinu treba obmedziť príjem
pustné a vymočia sa/. Ak sa dávajú diuretika, ocitáme sa v si­ bielkovín na 70 g denne.
tuácii, kedy môžeme len dúfať, že snáä všetky dôležité živiny Zbytok tejto kapitoly sa zaoberá len omnoho častejším dru­
z tela neodidu močením a niečo z nich snáä v tele zostane, aby hom kameňov, tvorených fosfátom vápenatým alebo oxalátom vápe­
sa obličky mohli uzdraviť.
natým.
Úspech uvedeného liečebného postupu závisí hlavne na tom, L i e č b a m ô ž e b y ť ľa h k é
ako včas sa zavedie. Ak je primeraná diéta nasadená na počiat­
Oxalótové a fosfátové kamene sa najrýchlejšie utvoria, ak
ku ochorenia, nie je pravdou bežné tvrdenie, že vraj "obličko­
je moč zásaditý. Za normálnych okolností kys. citrónová, tvore­
vé choroby sa nedajú vyliečiť." Ak ->odáme však telu vyššie u-
ná v tele z uhľohydrátov, okysll moč dostatočne, aby udržal mi­
vedené živiny, budeme udivení, ako rýchle sa pacient vylieči.
nerály a kryštály kys. oxalátovej v roztoku. Avšak pri nedosta­
Kapitola 20. tku horčika sa nemôže kys. citrónové tvoriť, jej množstvo v moči
ihneä klesne, ale okamžite stúpne po opätovnom podaní horčika.
Mnohé obličkové kamene sa dajú rozpustiť Ak mé organizmus dostatok vit. B-6, ale súčasne nedostatok mag­
nézia, tvoria sa obličkové kamene z fosfátu vápenatého, ktoré
V dobe, keä bolo ešte málo známe o rozpúšťaní obličkových
sú v USA najčastejšie.
kameňov, autorka vyliečila do roka ťažkého pacienta, určeného
Ak má organizmus dostatok magnézia pri súčasnom nedostatku
na operáciu, stravou, obsahujúcou všetky živiny a bohatou na
vápnik, bielkoviny a vit. A. Neskôr bolo známe o obličkových ka­ B-6, tvoria sa obličkové kamene oxátové. Sú najčastejšie v An­
meňoch viac B autorka sa domnieva, že prvý úspech bol vyvolaný glicku, teraz ich však pribúda i v USA. Tento stav sa dá zlepšiť
tým, že v strave boli obsiahnuté aj živiny potrebné na rozpus­ súčasným podávaním magnézia a vit. B-2 a dočasnou injekciou vit.
tenie kameňov. Všetkým svojim obličkovým pacientom kamene bez B-6 /táto injekcia obnoví vstrebávaciu schopnosť organizmu na B-
zbytku rozpustíme alebo zmenšíme tak, že odídu z tela bez po- -6 podaný ústami/. Pacienti s oxalátovými kameňmi vylučujú až
tiaží samé. 30x viac kys. oxalátovej než zdraví ľudia. Podobne tehotné ženy,
u ktorých je nedostatok vit. B-6 bežný, vylučujú kys. oxalátovú
D r u h y o b l i č k o v ý c h k a m e ň o v /oxalovú/ pokiaľ nepoužívajú denne 10 až 20 mg vit. B-6.

Obličkové a močové kamene majú veľkosť od piesku až do veľ­ Z d r o j k y s e l i n y o x a l o v e j


kosti vtáčieho vajca a sú väčšinou tvorené z kryštálikov vápnika,
Aminokyselina glycin sa pri nedostatku B-6 mení na kys. o-
zlúčeného s fosforom alebo kys. oxalovou. Často sa odstraňujú
chirurgicky, ale bez preventívnych opatrení sa obvykle opäť ut­ xalovú, ktorá tvorí kamene a často ostré oxalétové kryštály, kto­
voria do niekoľkých týždňov znova. Veľmi málo kameňov je buä z ré poškodzujú obličky. Bolo to preukázané rádioaktívne značkova­
kys. močovej alebo cystinu /aminokyseliny/. Aby sme zabránili ným glycínom. Ak vylúčime zo stravy ovocie, ktoré obsahuje kys.
ich tvorbe mali by sme jesť veľké množstvá ovocia a zeleniny oxalovú, ako to robia niektoré zastaralé diéty, oxalétové kamene
/zvlášť citrusové ovocie/, aby moč dostal zásaditú reakciu, a sa tvoria äalej aj v tom prípade, ak nie je v strave vôbec kys.
tým udržoval kryštáliky v roztoku. oxalová. Ak nahradíme ovocie a zeleninu bielkovinami, tým stúpne
príjem glycinov a kamene sa tvoria ešte viac, pretože vzniká ne-
- 76 - - 77 -

dostatok vit. g_ 6 n e z i a . Správne nemáme vylúčiť zo stra­ pnik ihneä odoberá z k o a t í ^ a k ž e jeho straty v moči sú veľké
a mag
a to najmä vtedy, ak n i e _ _ j e ^ D s i e h n u t ý t . Naopak,
vy žiadne hodnotné potraviny. Treba ale zabrániť nerovnováhe v 3 b e e v p o r B V e

podávaním 2 , 5 g calcia denne /odpovedá 2 , 5 1 mlieka denne/ sa


bielkovín. Nejedzme bielkoviny bez súčasného použitia bielko­
podstatne znížili straty v á p n i k a a fosforu v moči. Výskumníci
vín úplných. Jedinou potravou, ktorú musíme celkom zakázať, je
P r e t 0 doporučujú, aby s a nehy b n ý f f i ľ u aom T Ž d y d a v & l i p i i u i k y vá­
želatina, pretože obsahuje nadbytok glycenu.
pnika.
I n é
Mnoho calcia a magnézia sa udržuje v krvi v' kombinácii s
albumínom. Pri strave s_nízkym obsahom bielkovín sa tvorí tak
yjlig^orých pokusných zvierat sa vytvorilo veľké množst­
málo albumínu, že calcium a C a j ú v moči a vyt­
vo kameňov pri nedostatku vit. A. U časti pacientov - u ľudí s a ) a ( ; n e 2 Í U I sa s t r

várajú podmienky pre vznik kameňov. Calcium a magnézium však


kameňmi, zistili gúpežne nedostatok vit. A, ale nie u všetkých,
musia byť okrem toho v správn om pomere, inak sa v moči objaví
takže sa domnievame, že p r i nedostatku vit. A musí pri vzniku
strata jedného z nich a opäť vznikajú podmienky pre vytvorenie
kameňov s p o l U p ô a O D i ť e S t e äaľší faktor. Pacienti s kameňmi majú
kameňov. U osôb, užívajúcich veľké množstvá uhličitanu vápena­
obvykle zásaditý m o { , obsahujúci baktérie a veľa čpavku. Pri ne­
tého /calcium carbonate/ v p r í p r e v k o c h pre neutralizáciu žalú­
dostatku vit. A m £ t v e b u n k y podporujú rast baktérií, ktoré rých-
dočných kyselín, sa ,njgkedv^y t y 0 r í ta k ý nedostatok magnezia,
le štiepia močovinu na čpavok, a tým sa moč stáva zásaditým.
že sa im utvoria ooligkové_ka m e n e . Podobné príznaky nedostatku
V zásaditom m o c i sa nemôžu rozpúšťať kryštáliky vápnika, a
magnézia sa prejavujú u laboratórnych a poľnohospodárskych zvie­
preto sa ukladajú ako kamene. Pravdepodobne podobne ako nedos­
rat, kŕmených len mliečnou stravou.
tatok vitamínu A ., ktorý vedie k množeniu baktérií a zásaditému
Výskum osôb vo Fínsku a Afrike, živiacich sa len nerafino-
moču môže tvppbu k a m e ň 0 y podporovať aj nedostatku cholinu. Ne­
vanou stravou, však neobjavil žiadne obličkové kamene, ani pri
dostatok d r a S i í k a ) v y v o i a n ý buä konzumáciou rafinovaných potra­
dennom príjme calcia 4 - , t o ž e v strave bol dostatok ma­
vín alebo nedostatkom ovocia, zeleniny, zemiakov, strukovín ale­ 5 g pre

gnézia- Strety calcia vznikaj a j p r i - j e n o nerovnováhe 3 fosfo­


bo prílišným solením spôsobuje tiež zásaditý moč, tak že minerá­
rom. Veľký prebytok jedného^ t ýeht0 p r v k o v v 3 t r a v e ) v e d i e ku
ly nemožno udržať v roztoku a ľahko sa usadzujú v podobe kameňov.
strate oboch v moči a k tvorbe obličkových kameňov. Ale aj keä
2 a d r ž o v a n i e v é p n i k a
sú straty týchto minerálov veľké, ak,zostávajú v roztoku, k tvo-

Ak sa objg v i a v moči straty vápnika, môže to mať rad prí­ rbe kameňov nedochádza.
čin. V prvomjgae ide buä o nedostatok vit. S, ale môže ísť aj
n e b e z p e č i e n e^g^ m e r a n ý c h d i e t
o jeho nadbytok, napr. ak niekto berie 10 000 až 50 000 jed. de­
nne. Ôaľšou Príčinou môže byť trvalý stres alebo určité liečivá Stále ešte doporučované 2as t a r a l é diéty s nízkym obsahom
/ako cortizón^thyroid, acylpyrín, a i./ V takýchto prípadoch calcia, fosforu, bielkovín, { a s t o 3 vylúčením mlieka, vajec, pe­
pomáha antistrea 0va aiéta /kap. 2 . / s vysokým obsahom vápnika čene a celozrnných bielkovín, aú nevhodné. Želé sa nezakazuje,
a s dQ3tatkon_ho r e í k a | ktorý súčasne zabraňuje demineralizécii aj keč škodí. Pre zabránenie tvorenia príliš koncentrovaného mo­
kostí /kap. 56./ ču sa často doporučuje piť denne 4 - 5 litrov tekutín, aj keä
Silný strga spôsobený dlhodobou nepohyblivosťou a choroba­ takéto množstvo môže ľahko odbaviť soli magnezia, B-6 a iných
mi spôsobuje tiež ťažké straty minerálov, hlavne vápnika, fosfo­ živín tak, že tvorenie kameňov sa v dôsledku tohto opatrenia mô­
ru a iných Zivín. plho nehybné osoby tvoria veľmi ľahko kamene že ešte zvýšiť. Zvýšené množ a t v o tekutín naprosto nie je potreb­

typu fosfátu vápenatého a sú náchylné k spontánnym zlomeninám né, ak sa udržuje dosťtok mr, snez ia a B - 6 .

stavcov. Aj keä ide o typickú reakciu stresu, často sa nespráv­ Pravdepodobne k a ž d é ^ o ^ u k t o r e - 1 3a vytvoril kameň z
ne predpokladá, i degenerujú, lebo nie sú v činnosti, a fosfátu vápenatého al.bo_oxal4tu vápenatého, by mala brať denne
že k o s t

tým vraj dochádza ku stratám minerálov v moči. Pri strese sa vé- 250 až 500 mg magnézia a ?Q ^ v i t . B - 6 . Autorka sa domnie-
- 79 -
- 78 -
tlak je 150 - 180/90. Tlak nad 180/100 predstavuje už vážne ne­
v a , že okrem týchto piluliek nie je na rozpustenie alebo za­ bezpečie infarktu alebo krvných zrazenín.
bránenie obličkových alebo močových kameňov DOtrebné nič iné,
Ú č i n o k p o š k o d e n i a o b l i č i e k
než strava, ktorá dáva primerané množstvo každej živiny, vrá-
tane vápnika /kap. 3 3 . / . Jedna z funkcií obličiek je regulovať krvný tlak. Zvyšova­
niu krvného tlaku pri nedostatku kyslíka zabránilo podávanie
Kapitola 2 1 . dostatku vit. E, vit. C a cholinu. Zvýšený krvný tlak môže byť
aj výsledkom poškodenia /keä i len mierneho/ obličiek. Napr.
Váä k r v n ý t l a k mierny nedostatok vit. B-6 spôsobuje tvorenie ostrých kryštálov
Systolický, keä srdcie tlčie, krvný tlak je normálne 1 3 0 ky3. oxalovej, ktoré spôsobujú poškodzovanie obličiek. Ľahko ho
mm Hg /ortute/ a diastolický, keä srdce odpočíva, je normálne možno odstrániť podávaním vit. 3-6, ktoré nedostatok je pravde­
80 - 90 mm Hg. Normálny krvný tlak bežne poklesne v kľude /na­ podobne príčinou vysokého krvného tlaku u tehotných. Vysoký krv­
pr, v SDénku alebo pri čítaní/ a stúpa po jedle /hlavne bohat­ ný tlak a poškodenie obličiek sa ešte viac zvýši, ak máme v str­
šom/, pri telesnej námahe alebo pri rozčúlení. ave prebytok soli, kalórií, hydrogenovaných tukov alebo užívaním
SCTH alebo cortizónu. jri každom prípade vysokého krvného tlaku
Ako z v ý š i ť n í z k y k r v n ý t l a k musíme v -irvom rade zohľadniť zdravie obličiek /pozri kap. 19./.

Príznaky: únava, nedostatok vytrvalosti, citlivosť voči


Ú č i n o k c h o l i_n u
teplu a chladu, väčšia potreba spánku, rýchly tep pri námahe,
často malý záujem o sex, veľmi častá je väčšia únava ráno po U 1 5 0 ťažkých pacientov s vysokým krvným tlakom, u ktorých
prebudení než večer pred spaním. žiadne liečenie nezaberalo, sa vynechali všetky lieky a dával
sa im miesto liekov denne cholin. Do 5 - 1 0 dní sa zlepšili alebo
U dobrovoľníkov bol vyvolaný nízky krvný tlak stravou so
úplne zmizli: bolesti hlavy, závrate, šumenie v ušiach, búšenie
zníženým obsahom kalórií alebo menším množstvom bielkovín, vit.
C alebo hociktorého vit. B. Najsilnejšie pôsobil nedostatok srdca, zápchy. Do 3 týždňov u každého začal klesať krvný tlak v
kys. panthotencvej. Užívanie samotnej kys. panthotenovej často priemere o 3 1 / 2 0 a u 1 / 3 pacientov klesol na normál, ale u ni­
zvýši krvný tlak na normálny. Primeraná strava so zdôraznením koho pod normál. Postupne sa zlepšovali: spánok, chvenie, vod-
bielkovín, B-vitaminov, antistresových vitamínov a hlavne anti- nateľnosť /ak bola pri tom/ poruchy zraku, reč, pohyblivosť. Do
stresovej formule /kap. 2 . / , rýchle upravuje nízky krvný tlak. 5 mesiacov sa veľmi zlepšil stav kapilárnych ciev /v 97 * prípa­
Autorka takto u niekoľkých starších pacientov obvykle upravila dov boli pôvodne neobyčajne slabé/. Cievy sa rozšírili a u nie­
krvný tlak, do 5 týždňov, do tej dooy bolo však potrebné jesť ktorých pacientov sa do 2 rokov stále zlepšoval prítok krvi do
denne buä slané jedlá alebo 1/2 čaj. l y ž . soli vo vode. Na z- očí. Po vynechaní cholinu 3a steny kapilárnych ciev opäť stali
miernenie únavy je vhodné dávať vit. E /znižuje potrebu kyslí­ slabými a krvný tlak niekedy stúpol.
ka/. Nedostatok cholinu môže byť príčinou vysokého krvného tlaku
u obéznych, diabetikov a pacientov s nephritis a srdcovými cho­
V y s o k ý k r v n ý t l B
k robami. Zníženie hmotnosti obvykle krvný tlak nezníži. Strava s
Možné príčiny: prebytok sodíka /soli/, stres, cholesterol, vysokým obsahom plnohodnotných bielkovín niekedy zníži vysoký
tuk alebo jazvové tkanivá v cievach alebo ľubovoľná kombinácia krvný tlak, a to pravdepodobne preto, lebo cholin si telo dokáže
týchto príčin /potom sa lieči horšie/. Zvýšený krvný tlak sa ča­ vytvoriť z aminokyseliny methioninu /je ho najviac v Olomouckých
sto spojuje 3 ochorením srdca a obličiek. Bežné príznaky: boles­ syrečkoch a pivovarskom droždí/. Akákoľvek živina, ktoré zvyšuje
ti hlavy, závrat e> g U m alebo zvonenie v ušiach, neskôr krvácanie tvorbu lecithinu, je tiež hodnotná.
v očiach. Pri okamžitom zvýšení trvalé vysokého krvného tlaku
môže nastať srdcový alebo mozgový infarkt. Stredne zvýšený krvný
- 80 - 81 -

S o d í k 4. veľké množstvo vit. C a E, aj ich malý nedostatok vedie ku


praskaniu ciev
Nadbytok soli kuchynskej alebo nedostatok draslíku spôso­
bujú vysoký krvný tlak. Prílišné obmedzenie soli však môže byť 5. odstrániť stresy

nebezpečné. Bezpečnejšie je zvýšiť príjem draslíka, vápnika, Pri veľmi ťažkej hypertenzii dávame najprv 3°0 Jed,

vit. D, cholinu, kys. panthotenovej, vit. B-2 a B-6 a vit. C. denne a množstvo postupne zvyšujeme na 800 jed, denne, pretože

Najúčinnejší je vplyv draslíka. Bolo zistené, že 5-20 g chlori­ vit. E môže zosilniť srdcový tep. Vit. E je veľmi cenný aj v

du draselného denne má naprosto rovnaký účinok na zníženie krv­ prípade, keä už došlo k infarktu, pretože môže zachrániť tkani-

ného tlaku ako obmedzenie kuchynskej soli. Zlepšenie nastalo vá, ktoré by inak odumreli pre nedostatok kyslíka. Po prvom in­

ako u krvného tlaku, tak i u EKG. farkte obvykle dochádza k äaľšiemu, pretože príčiny neboli od­
stránené. Výrazné zlepšenie nastáva po dodaní vit. E. Ak zave­
Rafinované potraviny majú znížený obsah draslíku a pris-
dieme okamžite správnu výživu, môžeme v mnohých prípadoch zdra­
pievajú spolu so zvýšeným solením k šíreniu hypertenzie. Ak ne-
vie obnoviť.
jeme dostatok ovocia a zeleniny, i keä nemáme vysoký krvný tlak,
mali by sme mať v solničkách zmes chloridu draselného a kuch. C i e ľ
soli. Osoby s vysokým krvným tlakom by mali soliť vyššie uvede­
Správna diéta musí nielen zvýšiť alebo znížiť krvný tlak,
nou zmesou dlhšiu dobu, a okrem toho dočasne brať 3x denne 1 až
ale postupne tiež odstrániť príčiny, ktoré sú spravidla napá­
2 g chloridu draselného pri jedle. Ich strava by mala obsahovať
chané v cievach, obličkách, srdci a mozgu. Je tragické, že väč­
každú živinu, u ktorej bolo preukázané, že znižuje krvný tlak.
šina ľudí sa uspokojí len s pilulkami. Reuvolfia /v ČSFR pod ná­
V p l y v a r t h e r o s k l e r ó z y zvom Reserpin/, ktoré uľaví síce v symptómoch, necháva väak te­
lo äalej degenerovať. Naproti tomu správna výživa ozdraví celé
Artheroskleroza je hlavnou príčinou vysokého krvného tlaku
telo a jej odmenou je obnovená chuť k životu.
v USA. Cievy v obličkách sa zúžia už pri relatívne malom množs­
tve cholesterolu, čím sa zníži prívod kyslíka, na čo obličky
reagujú zvýšením krvného tlaku. Situáciu možno uľahčiť podávaním Kapitola 22.
vit. E, pretože tento znižuje potrebu kyslíka. Naopak vysoký P o r u c h y n e r v o v e j s ú s t n v y
krvný tlak súčasne zhoršuje artherosklerózu.
N e r v o z i t a
Z v ý š e n ý k r v n ý tlak e m o č n é h o pôvodu Môže mať rad príčin: hypoglykomis, pokles calcia v ki\í,
Emočné stresy, akými sú hnev a smútok, zvyšujú krvný tlak, malo magnézie, podvedomé obavy, nedostatok každého z B-vi . ií_-
najmä ak trvá takýto stres dlho. V každom prípade, keä vysoký nov. Príznaky: napätia, nespavosť, výbušnosť, hádavosť, chvenie
krvný tlak neklesne po primeranej výžive, hľadajme psychosoma- žalúdka, nestálosť, triaška a zvonenie v ušiach sa prejavili u
tické príčiny. dobrovoľníkov pri nedostatku vit. B-6. Zlosť, dráždivosť, háda­
vosť, depresie, napätie, závrate, apatia a šum v ušiach vznikli
M o z g o v ý i n f a r k t
u dobrovoľníkov pri nedostatku kys. panthotenovej. Podobne sa
Ak je krvný tlak príliš vysoký, horzí tzv. mozgová porážka vyvinula u dobrovoľníkov extrémna nervozita pri nedostatku nia­
/mŕtvica/, a v tom prípade nariadime okamžite tieto kroky: cinamidu, biotinu alebo akéhokoľvek B-vitamínu, chýbajúceho v
1. môžeme jesť len malé, ale časté jedlá rafinovaných potravinách.
2. zvýšiť príjem cholinu a draslíku a znížiť príjem sodíka Vápnik je nevyhnutný pre ukľudnenie nervových tkanív, hor­
3. vo veľkom množstve dodať živiny proti stresom A a p . 2./, pro- čík zase pre normálnu funkciu mozgu, miechy a všetkých nervov.
ti cholesterolu A a p . 5./ pre ozdravenie obličiek A a p . 19/ Priemerne sa v USA prijína len potravou 1/2 dennej potreby ma­
gnézia. Jeho potreba sa zvyšuje konzumáciou alkoholu, H e l e h o
- 83 -

chleba, výrobkami z bielej l a u k V ) c u k r u , m e d U ) hydrogenovaných


i /v-on
Treba podávať stravu, znižujúcu cholesterol ' / a bohatú
*5
tukov. U dobrovoľníkov vyvoi a l a konzumácia týchto potravín: vý­ ne vit. C a C.
bušnosť, napätie, n e s p a v o 3 ^ a _ p r e c i t l i v e l o s ť aj voči najmenšie­
mu hluku. Tranguilizery - druh ukľud
h u j ú c i c h medikamentov,tento Z á p 8 1 ne v v o v
stav ešte zhoršujú.
Liečivo pôsobí vit. B-l /s výnimkou, ak by sme konzumovali
E p i l e p s i a mnoho uhľohydrátov alebo alkohol, ktoré zvyšujú jeho potrebu/,
ale ešte účinnejšie je jesť pivovarské droždie a pečeň. Ve
Vzniká pri n e d o s t a t k u ^ v i t > B
_6 a l e D 0 mžlgne
zia. Pri po­
dávky len vit. B-l totiž spôsobujú straty ostatných a-vitamínov,
dávaní veľkých dávok B-6 a u 3 j m e zároveň podávať vitamín B-2 a
takže vznikne ich nedostatok. Najlepšie je dávať zároveň B- ,
kys. panthotenovú, aby n e v z n i ^ nedostatok. Podávanie B-6 ale­ u s p
B-2, B-6, kys. panthotenovú. Najlepšie a najtrvalejšie * ^
bo megnezia zastavilo kŕče i , t ý c h í P a d o c h , kedy žiadne me­
pr
sa dosiahli ale podávaním pivovarského droždia a pečene a p e
dikamenty nezabrali. Kŕče „ u r o e l o z i v e n
ý c h dojčiat vznikajú o- ničných klíčkov.
bvykle, ak prijímajú menej n e ž 1 | 2 až
5 v
i t . B-6 denne /in­
dividuálne / v strave. Najie p § i e j e 3 travu pacienta urobiť bo­ Z á p a l t r o j k l a n n é h n n e r v u
hatou na vit. B-6 i na magne£ ium / m o ž n o doda
v a ť pilulkami/.
Niekedy pomohli rovnaké lieky ako v predošlom odstavci. Kde
T i k y a c h v e n i e nepomohli, zdá sa, že išlo o potlačený hnev, a keä sa tento ne­
škodne vybil, pacient sa uzdravil.
Pri nedostatku magnézia b o l i u
dobrovoľníkov pozorované ti­
ky v rôznych svaloch a rukách, zatiaľ čo pri nedostatku B-6 len Kapitola 2 3 .
chvenie rúk. Korekcia je veľmi rýchla podávaním živín v pilulkách
Podávanie magnezia a B-6 zaberie buč najneskôr do niekoľko dní C h u d o k r
m n o h o r> r í č i
alebo vôbec ni«. Niektorí pacienti majú dedične zvýšenú potrebu
B-6. Červené krvinky sa obnovujú asi každých 1 2 0 dní. Z
aoba má mať v 100 cm 3 krvi asi 15 6 hemoglobínu /ICO %/ a v
O b r n a cm 3 krvi 5 C00 000 červených krviniek. Pri chudokrvnosti 3 « «
hemoglobínu pod 80 % A3 g/ alebo červených krviniek mene? ne
Výborné výsledky sa dosahujú podávaním až 100 mg vit. B-6
.voniuó nedostatok
•- tKaniva
4 000 000. Pri akejkoľvek chudokrvnosti .ma;ju
denne, pri Parkinsonovej chorobe a pri tanci sv. Víta. Podobne
kyslíka a v dôsledku toho pacienti buäpociťujú nedosta__o_°::
lieči vit. B-l, B-komplex a magnézium. Niekedy samotné B-6 ne­
" T7 71 bledosť, dýchavičnosť,
pôsobí, ale vyššie uvedené vitamíny spoločne s celkovou správ­
gie a stálu únavu, nedostatok vytrvalosti, bíeaoa^,—J —
nou stravou zaberú. Autorka vyliečila dva roky ležiacu pacient­ niekedy dokonca T á r a t e , bolesti^EZliŠŠSgl^^^"
ku s paralysis agitenis za d V a týždne prídavkom klíčkov a pivo­ dokrvnosť
živín. vznikne buä stratou krvi aleb^_z_ngjo^Htku_urč
varského droždia d o stravy. Pq y i a c r o k o c h trV a j ú c e j obrne však
bolo možné docieliť len zlepš e n i e , nie vyliečenie. Niekedy je f h u d o ^ r v n o s ť n e d o s t a t k u vit,
príčinou choroby veľké duševné rozrušenie.
L e k á r i y S k y t U - e 3 8 U d e t í 1 * d o s n e l ý c h a zvlášť u tehotných žien.
P_é 1 i a c e a l e b o h o l e s t i v é c h o d i dl á •^-—-JHJliekedy nerozumejúa ohnmh« trvá niekedy i 10 rokov.
Podávaním jP-|0_I I • —
í -^Si^g_sa stav zhoršuje. Pri tejto chudokrvnosti je sú-
Zmiznú za niekoľko týždňov po podávaní kys. panthotenovej časne zníženej •-.-X^* * •—
tf d 0 č e t
aleto vit. B-6, ak sú s p ô S o b e n é . v prípade, že červených krviniek a množstvo hemoglobínu.
i e h n e d o s t a t k o m
jp__e a "činné_Uečenie je aodávať ICC mg vit. B-6 denne. Nieke-
ide o „nehrnie malých ciev t u k m i > n e o o d a v a ť i h n e
á veľké dávky
_ľ—ggjaskytuje táto chudokrvnoať pri nedostatku magnézia v stra-
viti_E /zvlášť pri Burgerovej chorobe a diabetickej sneti/.
- 84 - - 85 -

dostatku ktoréhokoľvek z týchto vitemínov žalúdok nedokáže vy­


ve a po úprave stravy zaradením ootrsvín, obsahujúcich dostatok
tvoriť dostatok kys. soľnej potrebnej na rozpustenie Železa a
magnézia, sa vyliečila.
železo nemôže byť vstrebané. Liečenie: dostatok vitamínov B a
C h u d o k r v n o s ť z n e d o s t a t k u vit. E dočasne užívať kys. soľnú /glutamic hydrochlorid acid/. U detí
je pri tomto type chudokrvnosti pozorovená aj nízka odolnosť vo­
Podávanie železitých prídavkov buď nemá vDlyv alebo choroba
či infekciám.
ešte sa zhorší. Úprava správnej krvotvorby do 5 dní a následne
rýchle odstránenie chudokrvnosti: 200 g vit. E denne. Podporne C ""
h u d o""k r1 y^—n o s ť z n e d o s t a t .k u ž e l e z a
pritom pôsobí* veľké dávka vit. C. Táto chudokrvnosť je veľmi be­
žná u predčasne narodených detí. Ak sa im nepodá vit. E, môžu o- Diferenciálna diagnóza - pacient po zjedení čerstvej repy
slepnúť. Aj každé tehotná žena a každé umele živené dojča by ma­ sfarbí svoj moč do červená /len pri chudokrvnosti z nedostatku
li dostávať vit. E /materské mlieko obsahuje 2Sx viac vit. E než železa/. Železo je bohato obsiahnuté v prirodzených potravinách.
kravské./ Jeho nedostatok vzniká hlavne jedením rafinovaných potravín. Ča-
sto sa vyskytuje u žien, ktoré majú veľké straty menštruačnej
C h u d o k r -v n o a ť z n e d o s t a t k u kys. listovej krvi. Ďalej je cestá u umelo živených dojčiat a u osôb, ktoré
sa živia prevažne mliekom, pretože kravské mlieko neobsahuje do­
Často sa vyskytuje u tehotných žien, osôb s nedostatkom ža­
statok železa. Ľahká a dokonalé náprava je brať denne niekoľko
lúdočných kyselín, deti a dojčiat po infekciách, po veľkom poží­
čaj, lyžičiek pivovarského droždia. Pivovarské droždie ako zdroj
vaní rafinovaných potravín - zvlášť alkoholu. Je vždy sprevádza­
železa sa má oreto pridávať aj do umelej dojčeneckej výživy.
ná boľavými ústami i jazykom a niekedy aj ešte šedohnedou pigmen­
táciou kože. Železom ju nemožno zlepšiť. Ak použijeme 1 až 5 mg Železo sa okrem toho nachádza vo vajciach, v masách, v ce-
kys. listovej denne, kostná dreň sa upraví po niekoľkých hodinách lozrnnej múke a
výrobkoch z nej, v ovocí a v zelenine, v struko­
a chudokrvnosť rýchle zmizne. Kys. listová sa nachádza najmä v vinách a zemiakoch. Ak nejeme rafinované potraviny, nepotrebujeme
pečeni, obličkách, kuracích drobkoch a varených listových zeleni- pilulky železa. Percus snlfate a fercis chloride sú také toxické
rách. Táto chudokrvnosť ľahko vznikne aj pri nedostatku vit. C, /môžu nielen poškodiť pečeň, ale aj plod alebo soôsobiť plodu
pretože bez vit. C telo nedokáže kys. listovú zúžitkovať.Niektorí rôzne duševné defekty e i./, že by sa nemali nikdy používať. Me­
jedinci majú neobvykle zvýšenú požiadavku kys. listovej a ich nej toxické sú fercus glutanace a fercus fumarata, ale železo o-
stav sa zlepšil až oo Dodávaní 5 mg tohto vitamínu denne. bsiahnuté v nerafinovaných potravinách sa vstrebe lepšie a je
naprosto neškodné.
Účinok medikamentov a postrekov proti hmyzu /insekticídov/
V š e t k y Ž i v i n y s ú d ô l e ž i t é
Chudokrvnosť môže byť spôsobené radom chemikálií, ktoré ni­
Pre tvor.bu hemoglobínu a červených krviniek je potrebný rad
čia buä vit. E alebo iné živiny, potrebné pre stavbu krvných bu­
niek. Zdá sa, že akákoľvek chemikália, ktorá sa vyskytuje v tele, enzýmov, ktoré ae
nemôžu tvoriť pri nedostatku potrebných živín.
prispieva ku chudokrvnosti. Všetky cudzie látky - zdá sa - že Najčastejšia chudokrvnosť tohto druhu je spôsobená nedostatkom
okrem toho zvyšujú potrebu vit. C. medi a kobaltu / 8 ú nutné pre tvorenie vit. B-12/, kys. panthote-
novej a 19 rôznych aminokyselín /mnohé z nich sú obsiahnuté len
C h u d o k r v n o s ť a ž a l ú d o č n á k y s e l i n a v úplných bielkovinách/. Najúčinnejší prostriedok na liečenie a-
némie je - jedenie pečene. Ďalej sa osvedčili: pivovarské drož­
Chudokrvnosť s nedostatkom železa vznikne nielen pri nedos­
die, pšeničné klíčky, obličky, kuracie drobky, vaječné žítky a p.
tatku železa v strave, ale aj ak strava neobsahuje dostatok vit.
B-l, B-2, niacinamidu, kys. panthotenovej alebo cholinu. Pri ne-
- 86 -
- 87 -
P e.r n i c i o z n a a n é m i a
nemôžu byť silné bez dostatku bielkovín a nenasýtených mast­
Liečenie: kys. listové spolu s vit. B-2 /0,1 mg B
_l2 ^
ných kyselín, ani bez dostatku draslíka /pri jeho nedostatku bý­
si byť daný lx za mesiac v injekcii, inak dôjde k degeneratív
va súčasne únava, zápcha, aoatia, nízka citlivosť a v krajných
nym zmenám miechy/. Spolupráca lekára pri stanovení diagnóz
prípadoch až atrofia a obrna svalov./
je nevyhnutná. Liečebná diéta, ktorou autorka v y l i e c i l a všetk
Pri nedostatku draslíku v svaloch čriev sa tvoria bolesti­
prípady: veľké množstvo pečene, nivovarského droždia 7^7~~*—
vé vetry. Pri potiežach z nedostatku draslíka nastáva úľava za
i pšeníc—
ných klíčkov, dostatok vitamínov B-l, B-12, C a iielkovín q niekoľko minút po použití chloridu draselného. Chýbať môže až
časne pilulky kys. soľnej 3* denne pri jedle. Antistresové do 10 g KC1. Potrebe draslíku vzrastá ori požívaní cukroviniek,
taníny a kys. panthotenovú. umelých ovocných džúsov, limonád, rafinovaných potravín a veľmi
Perniciózna anémia u vegetariánov solených potravín. Jeho nedostatok vzniká často pri strese, z-
vracaní, pri hnačkách, poškodení obličiek, pri užívaní diuretík,
Ak nejedia vegetariáni dostatok mlieka a vajec, ľahko d cortizónu alebo ACTH.
tr.nú pernicióznu anémiu z nedostatku B-12. V takomto prípade
mu- Veľmi častou býva príčinou svalovej slabosti nedostatok vit.
sia zjesť lx týždenne pilulku 50 mg B-12. Vitamín h-I o _q
A
^ sa naj­ E. Tehotné ženy mávajú ťažký _pôrod. _Syalovú slabosť, bolesť, tu-
viac vyskytuje v pečeni, hlavne bravčovej, obličkách „„_ V hosť, zvraštelú kožu a nedostatok pružnosti svalov sa vždy poda­
. . , * •'SeKovom
mase, mlieku, vajciach, syroch a rybách. Nepatrné množstvá rilo podstatne zlepšiť podávaním 400 jed. vit. E denne. Ak dojča
v pivovarskom droždí, pšen. klíčkoch a sójových bôboch neskoro začína dvíhať hlavičku, sadať si, plaziť sa a chodiť,
možno toto oneskorenie ._pbvykle dq_ týždňa^ odstrániť podávaním 100
C e n a , k t o r ú p l a t í m e až 300 jed. vit. E denne. Všetky umelo živené dojčatá majú podľa
Až na pernicióznu anémiu osôb, živiacich 3a L O N •
e
" rastlinnou názoru popredných odborníkov užívať denne asi 30 jed. vit. E. Ak
stravou, je každá chudokrvnosť časťou ceny, ktorú NIAT-c
• A a t i spotre­ sa nevie dojča posadiť dobre do 3 mesiaca, v prvom rade môže byť
biteľ za rafinované výrobky.
príčinou nedostatok vitamínu e.

Kapitola 24. Predĺžený stres a Adisonova choroba

S v a l o v é o c h o r e n i a Príznakmi bývajú: apatia, mučivá únava, extrémna svalová

Silu a sDrávnu činnosť svalov môžeme posúdiť N N J Ľ slabosť. V každom prípade musíme pomôcť nadobličkám antistreso-
' podlá soráv- vým programom a antistresovou formulou /kap. 2./ v pravidelných
neho držania tela a ladnosti pohybu, ktoré sú dnes obe vzácn intervaloch, neprehliadneme žiadnu nevyhnutnú potrebnú živinu.
Ak tomu nie je tak, svalstvo nie je v poriadku a toto or-h '•
ocnorenie F i b r o s i t i s
je často zanedbávané, prehliadané a stále sa šíri M„^„ . my o s i t i
Ne
aostatožný
svalový tonus narušuje krvný a lymfatický obeh, T R Á VlEuNiÍe Rýchľa úľava nastane obvykle pri antistresovéj strave s veľ­
. , . . i často kými dávkami vit. C a kys. panthotenove j a pep-upom 6x denne. Sú­
zavinuté zápchu a niekedy dokonca i pomočovanie alebo mo*no
riadne sa vymočiť. Často dochádza k poklesu vnútorností kto ' h časne je potrebné užívať 600 jed. vit. E. Tieto choroby sa často
funkcie tým t m i a . Pozorovať môžeme aj nemotornosť .„.i
• svalové na­ vyskytujú u žien v prechode, zvlášť, ak užívajú pri ňom estrogén.
pätie a nedostatok koordinácie.
M y a s t h e n i s g r a y j
S v a l o v é s l a b o s ť a

Antistresové strava s lecithinom, pivovar, droždím, pečeňou,


Svalové kŕče, tiky a chvenie sú ohvykle_sp5sobené buä
dostatkom vápnika alebo horčika, vit. B-l, alebč~^itt P^šy^j— pšeničnými klíčkami s vajcami 6x denne. V strave mó byť veľa bie­
lkovín, pilulky vit. E, magnézia, B-komplexu /s hojnosťou cholinu
- 88 - - 89 -

a inositolu/, prípadne krátku dobu aj 50 mg mangánu 3x denne. Kapitola 25.

Dočasne zvýšiť množstvo sodíka a draslíka. Pri naprosto správ­


nej strave došlo k takému zlepšeniu, že tvrdénie o neliečiteľ-
nosti tejto choroby sa zdá neoprávnené. Ak je jedenie obtiažne,
jedlo môžeme rozmixovať.
votne, mávajú.bolesti hlavy. ~ ^ w £ t l ^ ^ h á d a T é
' n e r
~
S k l e r o t i s m u l t i p l e x tom pri m e n š t r u á c i i _ i i ľ~"*—cievne depresie a po­
jľpoTr^ToS^" J
0 0 e 3 t v e

e č a 3 t 0
Podľa výskumu sa osvedčili tiež 3 pol. lyžice lecithinu de­ tok calcia. Prn^čo" c h "edosta-
al<äb 2 p i l u l k y c a l _
nne, prípadne podávanie živín, ktoré organizmus potrebuje na cia každú hodinu. K jeho riadnemu vstrehí °
a n i
tvorbu lecithinu /kap. 5./, a to horčík, vit. B-6, cholin, ino­ vit. D a horčík. l5- r 0 čná dcéra si be . » Je potrebné brať
sitol a nenasýtené oleje. Nedostatok ktorejkoľvek z týchto ži­ menštruácie: 5 000 mj / m j a i e b o , ^ ä erme Pred i po dobu
tablet
vín chorobu zhoršuje. Rovnako tak nedostatok vit. E, ostatných s 250 mg calcia a 1 2 5 ^ mag n e z i a a nikd ^ * * -v
y
B-vitamínov alebo jedenie stravy obsahujúcej nasýtené tuky. pade,.že. však hladina,^calcia
CI^IO
tak klesla herná potiaže. V pri-
Pokiaľ nešlo o zastaralé prípady, autorka vždy svojich pa­ 2!«Li_„4i.._P°tľebné prijať v « t r n V e v i f a ~ ' p a c i e n t k a má opu-
cientov úplne vyliečila antistresovým programom /kap. 2./ a do­ pf<nthotenovej. °—-iglkovín, vit. C a kys.
konale vyváženou stravou /kap. 33./. Niekedy veľmi pomohlo pri­ K udržaniu vápnika v tele a k aleoS '
iu
tom 3x denne 600 jed. vit. E.Často prospieva aj psychoterapia, pomáha hormón estrogén, vytváraný or - 3 e h o vstrebávaniu
0<l!Senou
ktorá zbavila pacientov emočného stresu. me. K tvorbe estrogénu potrebuje o ľ ^ cestou v organiz-
linu linolovú, B-vitamíny a E - v i t a m Í n U l l l U 8 b i e l k o v i n
y. kyse~
S v a l o v á d i s t r o f i a calcia v tele môže spôsobiť nielen P r e a l n e n S t r u a S n
^ pokles
äl<ä 8J
Ešte pred objavením sa príznakov možno zistiť v moči kre- čaja, nôh i dočasné zvýšenie váhy o T í * °bU"
? kg 8 z n í ? e m 3 o d o l n ť
atin a aminokyseliny. Ak podávame v tej dobe vit. E, choroba sa voči alergiám a infekciám. Minimálna hl ' °8
C B l Í a V t e l 6 Í G
okamžite zastaví a kreatin sa v moči viac neobjaví. Ak je však prvý deň menštruácie a potom opäť kle é ^ ° *
8
ťažký, dlhotrvajúci nedostatok vit. E, chorobu nemožno vyliečiť hladine ešte asi 2 t ýžane po menätrJJ^. ostáva na normálnej
U Po k t
ani vit. E. Choroba je dedičná a pravdepodobne je spôsobená de­ ny s menštruačnými kŕčmi mali z a o a t ; b ° ' ° r e j dobe by že-
r a ť
dične vysokou potrebou vit. E. Všetky tehotné ženy by mali uží­ Pilulky vápnika.
vať vit. E, rovnako tak aj všetky umelo živené dojčatá. Ak je
dojča alebo dieťa pozadu v telesnom vývoji alebo nešikovné, ne­ 3 t a v e n i e menštruIč^hľkTvľ^
A l 6 b 0 za

má byť zosmiešňované, ale okamžite sa má urobiť skúška moču na obecne ne3právnej_výživy. Často prit n i a su
príznakmi vše-
1
•—'—- •*•*.) * \-ao pritom bií • •'
kreatin a liečiť ho vit. E. Autorka predpisuje takýmto pacien­
vaječníkov. ?Uek_edy_ pomôže už_jien^ná ?• zmenšenie poprsia a
tom antistresový program s veľkými dávkami vit. E, ale u zaned­
3i»toyii_vit. E. Ak o j j ^ n T g ^ - ^ ^ g ~ vitamín B - 12, kys.
baných prípadov možno už len dosiahnuť zastavenie choroby.
28./, menštruácia sa s t a T p ^ ^ ^ - p ^ L p o t r e b n é živiny /kap.
p r i e b e h u n i e
koľkých týždňov, silná menštruácia môž * "
P r í č i n j e m n o h o b ť aá
ny. Ak bolo krvácanie silné aj po 3 * '! Príznakom rakovi­
Ako väčšina chorôb i svalové ochorenie vzniká pravdepodob­ nu, vyliečenie nastalo po 600 jed. i 41 a " ° c h a n e š l ° 0 rakovi
ne z viacnásobných nedostatkov živín. Uzdravenie sa nemôže ani ca <3enne často do mesiá­
* NMg £^Pjg_Potrebné p r i d a ť ^ ' 2 ä e ? n e C a s t 0 d o m e s i a
d

očakávať ani udržať, pokiaľ strava nie je dostatočná v každej ša jódu denne, alebo o-
zdraviť funkcuTpefpnp /v» P , í r v T T ^ ^ - ^ J ^ 1 1 °enne, alebo o-
živine. •V zvýšiť príjem bielko-
vín- ^-noked;
- 90 -
- 91 -

E n d o m e t r i o s i s /zápal maternicovej sliznice/


Kapitola 26.

Autorka sa domnieva, že vlastnou príčinou choroby je asi K o s t n é o c h o r e n i a


poškodenie pečene a doporučuje diétu podľa kap. 16 /poškodenie
Potrebujú byť včas zistené. Mnohé bolesti hlavy a chrbti­
pečene, ktorá zabraňuje inektivácii pohlavných hormónov./
ce sú spôsobené nedostatkom živín, potrebných p r e
výživu kostí.
V ý t o k , z á p a l , s v r b e n i e
Veľmi často sa vyskytujú u osôb nad 60 rokov, s l e m0
ž n o ich ná­
Bývajú často spojené aj s bolesťou pri sexuálnom styku. Ob­ jsť v každom veku. Kosti potrebujú stály Prívqd__bielkovín /a
vykle ide o parazity /trichomoniasis/ a lieči se 6 mg vitamínu všetkých živín, potrebných na využitie bielkovín/, v i t , Q _
VAP
B-2 a B-6 denne. Pri nepríjemnom výtoku sa dávajú vit. A, E, B- nikt__horčík, viU_D_ a fosfor. Pozor: fosforu je_ v j " strave
n a 3 e
-12,/ak ide o vegetariánky/ pridávajú sa bielkoviny. Vitamínu A nadbytok, čo spôsobuje nedostatok vápnika! Ďaľšôu"príčinou mô-
je potrebné dávať 50 000 mg denne. Ak ide o zápal póävy, vaječ­ že byť zlé vstrebávanie živín. Napr. nedostatok žlče znemožňu­
níkov, maternice alebo Falophanových trubíc, navštívte lekára je vstrebávanie vit. D.
a okrem toho berte vitamín A, bielkoviny, vit. B-6, C, E, kys.
panthotenovú a stravu podľa kap. 2. C s t e o p o r o 3 i s

Podľa štatistik mali títo pacienti v strave denne menej


O b t i a ž e v p r e c h o d e
než 1/2 g vápnika - čo odpovedá 2 pohárom mlieka - a
často mali
Vyliečenie: calcium, magnézium, vit. P, antistresové for­ nedostatok bielkovín alebo vit. D alebo C alebo Živín nevyhnut­
mula. Dávka calcia býva 2 g denne a vit. D 5 000 mj denne. Po­ ných k využitiu vápnika, fosforu a bielkovín. Zvýg e n á potreba
dávanie estrogénu je podľa autorky nebezpečné, pretože spôsobu­ vápnika je u žien a u starších ľudí. Medikamenty androgén a es-
je rakovinu a ničí vitamín E. Omnoho bezpečnejší a účinnejší je trogén, nemôžu nahradiť žiadnu živinu. Omnoho účinnejšia je vy­
namiesto estrogénu vitamín E. Pozor na kozmetické krémy, ak sú vážená strava, bohaté na vitamíny - bielkoviny, vápnik, horčík,
z minerálnych olejov, zaviňujú ničenie estrogénu, vit. A, D, E vit. C e D, ku ktorej sa pridá 1 - 2 g vápnikových piluliek den-
a nadobličkových hormónov. Neškodný je však základ z oleja avo-
cado, kostnej drene alebo iného rastlinného alebo živočíšneho
tuku. Ak sú príznaky prechodu ťažké, potrebné je brať antistre­ O s t e o m a l é c i a
sový program A a p . 2./. Vlastnou príčinou je ťažký nedostatok vit. D a jeho podáva­
ním sa rýchlo vylieči. Nevyhnutné však je, aby it> vstrebal.
K ŕ č o v é ž i l y 8a v D

Vstrebanie nie je možné bez prítomnosti žlče. Uzdravenie sa urý­


Liečenie: vit. E, C, niektoré B-vitamíny. Kmene, živiace chli, ak podporujeme tvorenie žlče /kap. 17/ a stravu obohatíme
sa nerafinovanou potravou, nepoznajú kŕčové žily ani hemoroidy. okrem vit. D, prídavkami oleja, lecithinu a calcia. Pre zlepše-
Vhodné je tiež ovocie, zelenina, mäsé, vajcia, syry, kyslé mlie­ nie vstrebávania by sme mali dočasne používať enzýmové tablety
ka. Príčinou kŕčových žíl môže byť v pozadí aj zväčšená alebo so žlčou a kys. soľnou.
stučnená pečeň a potrebné je potom zaviesť stravu na korekciu
pečene/ kap. 16/. Zabránenie vzniku kŕčových žíl je ľahšie než Z l o m e n é k o s t i
ich liečenie. I po operácii sa objavia zase znova, ak sa neod­ Ak sa nehoja alebo sa hoja príliš pomaly, venujme pozornosť
stráni príčina. Citové stresy môžu stav zhoršiť. Kŕčové žily nielen strave, ale aj všetkým činiteľom, ktoré zvyšujú vstrebáva­
môžu vzniknúť aj z nedostatku hociktorej živiny, ktorý spôsobu­
nie a psychickým problémom, ktoré niekedy spôsobujú, že pacient
je zvýšenú zrážanlivoať krvi /kap. 6./.
si nehybnosť želá. Strava má mať veľa bielkovín / a ž 160 % denne/
vSetky antistresové faktory /kap. 2./, vit. C, kys. panthotenovú,
- 92 - - 93 -

YJpnik, horčík, vit. D, nenasýtený olej, lecithin. 3x flenne alebo užívanie cortizónu bez úpravy stravy/ vedie k veľkým stra­
zažívacie enzýmy so ilčou a kys. soľnou obvykle urýchl\-ju uzdra­ tám vápnika. V takýchto prípadoch sa dáva denne 2,5 g vápnika.
venie. Ak boli poškodené súčasne tkanivá, zabránime jaivám a s- Ak stres alebo cortizónová liečba trvá príliš dlho, potom je
tuhlosti vysokými dávkami vit. E. antistresový program A a p . 2./ práve taký dôležitý ako vysoké
dávky vápnika a vitamínu D. Ak má pacient v kostiach rádioaktív­
Zápaly^icosti /osteitis. osteomelitis, osteitis deforma^a/
ne stroncium 90, signalizuje to tiež nedostatok vápnika a pri
Každé 2 - 3 hodiny je ootrebné brať antistresovú f o ŕ m u i u jeho dostatku stroncium z tela odíde.
/Kap. 2 . / s pep-upom, až zápal ustúpi. Pečeň a varenú liatovú
zeleninu denne. Ak je kosť infikovaná, môžu byť potreby väčšie O c h o r e n i e d i s k o v
dávky vit. C. Je vhodné dodržiavať diétu z časti "zlom 6 n e kosti". Disky zabezpečujú tlmenie medzi susednými stavcami. Etio-
Jeden chromý pacient s ostetitis deformans, mal správna stravu, lógia ochorenia nie je dostatočne jasná. Niekedy po zavedení
ale choroba sa nezlepšila. Ale rýchle sa uzdravil, keä u žíval
správnej stravy s pilulkami 1/2 až 1 g vit. C denne zmizli bo­
denne naviac enzýmy, kys. soľnú, lecithin, horčík a vej^é dávky
lesti v krížoch a operácia nebola potrebná. Autorka sa domnieva,
jys. panthotenovej a vit. C. Rovnako aj Pagetovu chorobu možno
že pre regeneráciu poškodeného disku je práve tak ako vit. C dô­
vyliečiť podľa vyššie uvedených smerníc.
ležité aj veľké množstvo bielkovín, hlavne methioninu /olomoucké
K e ä n e d o c h á d z a k u z d r a v e n i u syrečky, vajcia, pivovar, droždie/

Vo väčšine prípadov je príjem vápnika príliš nízky, K vstre­ S t r a v a p r i o c h o r e n í k o s t i


bávaniu vápnika musí byť dostatok kys. soľnej, tuku, vit,. E a žl- Pri osteoporosis, zlomeninách, zápaloch a infekciách kostí
°e /pozri kap. 17/. balej možno vstrebávanie a udržanie vápnika by sa malo pravdepodobne zjesť denne minimálne 2 až 2,5 g vápni­
zvýšiť vit. A, mnohými B-vitamínmi, kys. citrónovou, ktorú si te­ ka a 1/2 g magnezia. Vápnik jogurtu a acidofilného mlieka sa
lo tvorí z uhľohydrátov, za prítomnosti horčika a niektorých ami­ lepšie vstrebáva než vápnik čerstvého mlieka. Pretože nie je mo­
nokyselín zo strávených proteínov. Vstrebávanie vápnika j e äalej žné zjesť denne v potravinách toľko vápnika, je potrebné zvyšok
Podstatne zvýšené v prítomnosti mliečneho cukru, ale Podstatne z- zjesť v tabletkách. Vit. D pri osteoporosis sa obvykle dáva asi
horšené v prítomnosti iných cukrov.
1 000 až 5 000 jed. denne, v ä č š i e dávky by boli zbytočné. Oča­
Sladkosti teda nielen u detí, ale aj u dospelých spôsobujú kávajme malé zlepšenie, ak nesplnlme požiadavky stresu /kap.2/
nedostatok až takmer žiadne vstrebávanie vápnika. Toto znemožne­ a požiadavky vyrovnanej stravy A a p . 3 2 / . Obvykle je potrebné
ním vstrebávania vápnika sa deje chemickými procesmi uj y žalúd- dočasne užívať enzýmy, ky3. soľnú a lecithin, a to najmä u sta­
ku. Pacienti s chirurgicky odstráneným žalúdkom dostatý rýchle rých ľudí. Každé osoba staršia ako 40 rokov, by mala piť viac
osteoporosis aj pri správnej strave, ak neužívajú dentie s každým
mlieka a broť pilulky vápnika a vit. D.
jedlom kys. soľnú.

Každý pacient má pre dobré vstrebávanie vápnika n&prosto vy­ Kapitola 27.
lúčiť rafinovaný cukor a jesť mlieko alebo jogurt /pokiai< m ožno
obohatené práškovým mliekom/. Aj keä vápnik nemožno nahradiť ľu­ O p e r é c i e - ú r a z y - p o p á l e n i n y
bovoľne vysokou dávkou vitamínu D, bez vit. D sa vápni^ v
tele Rýchlosť uzdravení .' obyčajne veľmi na výžive paci­
neudrží a to najmä v tom prípade, ak ho je v strave naostatok. enta. Napr, nesprávne živená osoba je často veľmi citlivá na bo­
Rovnaká situácia vzniká nielen pri nedostatku vit. D, a i e a j pri lesť, zatiaľ čo táto citlivosť sa znižuje pri dostatku vápnika,
nedostatku vit. B-6 alebo horčika.
horčika, vit. D-l, E a i.
Stres /napr, znehybnenie jedinej končatiny alebo aelého tela
- 95 -

mi dôležitá je naprosto sDrávna výživa a veľký obsah bielkovín,


V e ľ k ý s t r e s
bez nej sa nehoja rany ani preležaniny.
Po ťažkom zranení veľké množstvo hormónov z hypofýzy a na­
dobličiek spôsobujú veľkú spotrebu bielkovín tela /napr. i po K r v n á z r á ž a n l i v o s ť
dobu 1 mesiaca/ a tento proces zhoršuje tvorenie nových bielko­
Ak je správna, chirurg nemusí mať obavu z krvácania. Naj­
vín potrebných k hojeniu. Hojenie S8 SDomaľuje aj pri nedostat­
dôležitejšími živinami sú tu vápnik, vit. C, E, K /vit. K je
ku vit. B-6 /Potom vzniká príliš mnoho močoviny/.
vyrábaný hodnotnými črevnými baktériami/, ktoré môžu byť zni­
Druhý alebo tretí deň po väčšej operácii alebo ťažkom úra­ čené orálnymi antibiotikami alebo pri nedostatku žlče, čo mož­
ze sa nadobličky obvykle vyčerpajú /pre nedostatok kys. pantho- no napraviť v prvom prípade jedením jogurtu alebo acidofilného
tenovej a vit. B-2/ a dochádza ku strate sodíka a draslíka, čo
mlieka, v druhom prípade užívaním tabletiek žlče a lecithinu.
vedie k obrnám čriev, močového mechúra a močovodu. Stav sa z-
horšuje pri nedostatku draslíka alebo B-l. Nedostatok týchto ži­ Š o k
vín sa veľmi rýchle vyvolá intravenzne podávanou umelou výživou
Môže vyústiť v smrť. Dobre živené osoby mu lepšie vzdorujú.
cukru. Obrne možno zabrániť alebo ju možno zmierniť podávaním
Ako pomoc proti nemu možno podávať vit. C a B-vitaminy pred o-
chýbajúcich živín. Neschopnosť močiť, možno tiež odstrániť vit.
peráciou alebo v injekcii v prípade hroziaceho šoku. Ak bol šok
B-2, C, kys. panthotenovou alebo podávaním cortizónu. Vyčerpa­
vyvolaný akútnym krvácaním, tkanivá sa menej poškodzujú podáva­
nie nadobličiek býva vlastnou príčinou smrti u ťažkých úrazov.
ním 3 g vit. C a minimálne 300 jed. vit. E.
Injekciou samotnej kys. panthotenovej však možno tomuto vyčer­
paniu často zabrániť. P r í p r a v a n a o p e r á c i u

V i t a m í n e a z r a n e n i e Správna strava s vysokým obsahom bielkovín, podávaná pred


operáciou i po operácii často robí intravenóznu umelú výživu či
Rýchlosť hojenia a pevnosť väzieb tkanive sú úmerné príjmu
výživu žalúdočnou sondou zbytočnou. Dôležitá je výživa počas
vit. C. Nedostatok vit. C môže viesť k tomu, že inoise sa otvá­
celého posledného mesiaca pred operáciou. Zle živené a choré o-
rajú. Vit. C zabraňuje aj krvácaniu a detoxikuje mnohé škodlivé
soby majú zvýšené operačné riziko, majú nepriaznivé reakcie na
substancie. 300 mg vit. C denne stačí. Zreteľné zlepšenie však
antibiotiká, sú náchylné k šoku a k infekciám a pomaly sa hoja.
nastáva podaním 500 mg každé 2 hodiny po dobu prvých niekoľkých
Počas predoperačnej prípravy treba konzumovať dostatok pro-
dní po akomkoľvek zranení.
telnov. Denne 6 malých j-edál, aspoň 25 g bielkovín, mlieko obo­
V i t a m í n E p o n ú k a m n o h o hatené práškovým sušeným mliekom, pivovarským droždím, sójovou
múkou a vajcami. Toľko vajec, jogurtu, syrov, mäsa, /vrátane
Ak je správna strava e užíva sa dostatok vit. E, rany sa
rýb/ a obilnín varených v mlieku, koľko môžeme zjesť. Denne an­
môžu zahojiť bez jazvy. Operačná inoise zanecháva len tenkú mäk­
tistresové faktory /kap. 2./. Na zlepšenie trávenia brať trávia­
kú čiaru, bez tvrdého koloidného tkaniva. Možno zabrániť adhesiám
ce enzýmy so žlčou a kys. soľnou. Pre zamedzenie plynatosti jesť
odpadá bolesť, spôsobená sťahmi jazvovej tkáne. Nevznikajú ani kŕ
jogurt alebo acidofilné mlieko. Pilulky vit. B-2, B-6 /aspoň 10
čové žily ani phlebitis, embólia /krvné zrazeniny/, ani zápaly
mg denne/, vit. C a kys. panthotenovú. Autorka uvádza, že táto
ciev. Minimálna liečebná dávka je 300 jed, vit. E denne.
strava vyliečila stovky jej pacientov už počas prípravy na ope­
ráciu, na ktorú potom vôbec nemuseli ísť: bursitis /zápal mazo-
H o j e n i u p o m á h a j ú v š e t k y ž i v i n y
vého vačku šľachy/, hemoroidy, mandle. Pacienti s obličkovými ka­
Nové bunky sa nemôžu tvoriť bez nenasýtených mastných kyse­ meňmi, žlčovými kameňmi alebo prostatou prestali mať potiaže.
lín, vit. C, bielkovín /telo k nim potrebuje enzýmy, ktoré obsa­
hujú vit. B-2, B-6, kys. listovú, meä, horčík, vit. A a i./. Veľ-
- 96 - - 97 -

V e č e r p r e d o p e r á c i o u Akonáhle je pacient schopný jesť, strava má byť mimoriadne


bohatá na bielkoviny. Tým možno z väčšej časti zabrániť deštru­
Hlavnou príčinou zvracania po operácii je pokles_ hladiny
kcii telesných bielkovín. /Dávame denne aspoň 1 000 kalórií na­
krvného cukru, spôsobený nedostatkom jedla v deň a pred operá­
viac/. Po veľkých operáciách sa osvedčilo denne 500 mg bielko­
ciou, v dôsledku Čoho vzniká acetónová acidóza. Zvracaniu a po­
vín nosnou sondou. Po operácii pruhu alebo slepého čreva či žl-
trebe injekcií glukózy možno spravidla predísť, keä pacient zje
čníku, stačilo denne 1 3 5 g bielkovín. Potom nastáva rýchle ho­
neskoro večer deň pred operáciou 1/2 kg netučného zákusku, ako
jenie a pribúda síl a málo plynatosti. Novo tvoriace sa tkanivá
napr. zrnká želé, gumové guličky, ibiškové /želatínové/ zákusky.
potrebujú veľa aminokyselín, ktoré obsahujú síru. Možno použiť
Cukor sa uskladní v pečeni a vo svaloch ako glykogén a počas na­
napr. pep-up a aspoň 6 vajec alebo vaječných žítkov. Miesto ča­
sledujúceho rána sa postupne premieňa na glukózu /krvný cukor/.
ju alebo kávy používajme na pitie mlieko, cmar, jogurt, žítkové
Poznámka: Toto sa týka nielen osôb so zdravým žalúdkom. Po zje­
mlieko a šťavy.
dení zákuskov sa zjedia tieto pilulky: 1 g vit. C, 1 / 2 g kys.
Po veľkej strate krvi dochádza často k poškodeniu pečene a
panthotenovej a po 20 mg vit. B-2, B-6 /kvôli nadobličkám a na
strava musí byť navrhnutá tak, aby ozdravila krv /kap. 2 3 / i pe­
tvorbu protilátok/ äalej 2 500 jed. D vit., 300 jed. vit. E a
čeň. Pri nehybnosti je veľmi dôležitá antistresové strava /kap.
500 mg calcium lactate /kvôli dobrej zrážanlivosti krvi/.
2 . / , ktoré zabraňuje stresu, ktorý by viedol k veľkým stretám
S t r a v a 00 o p e r á c i i a l e b o z r a n e n í vápnika, fosforu, draslíku, síry, dusíka a iných živín močom.
Pre zabránenie tvorby obličkových kameňov je potrebné jesť denne
Pre zvýSenie krvného cukru a nahradenie straty soli lekári
vit. B-6, horčík a aspoň 1 / 2 g vápnika. Správna strava musí byť
obvykle nariaäujú ako prvé j_edlo_po_o perácii alebo zranení dob r e
dodržiavaná ešte dlho po uzdravení /pre kompenzáciu strát v dobe
osolený bujón a silne osladený čaj. Tieto potraviny pomáhajú za­
stresu/. Uzdravenie je rýchlejšie pri malých, častých jedlách,
brániť zvracaniu,plynatosti a neschopnosti močiť, ktoré by nasta­
hlavne pri ťažších ochoreniach. Šok akéhokoľvek zranenia obvykle
la, keby draslík opustil bunky v dôsledku straty sodíka.
spôsobí dočasný nedostatok enzýmov a kys. soľnej} ich pilulky
Okamžite po zranení je dôležité až do uzdravenia dávať pi­ dokážu veľmi zlepšiť vstrebávanie a urýchliť hojenie.
lulky všetkých vitamínov, rozpustných vo vode a po dobu prvých
niekoľko dni každé 2 hodiny antistresovú formulu /kap. 2./ a pi­ N e h o d y - z r a n e n i a
lulky minerálov a ostatných vit. 3x denne. Pre ušetrenie času
Všetky živiny, ktoré boli uvedené ako potrebné po operácii
zamestnaných lekárov i ošetrovateľov možno tieto pilulky priniesť
sú rovnako nevyhnutné po každej nehode alebo po zranení. Strava
z domu a dať pacientovi pri návšteve.
má plniť požiadavky stresu, zabrániť vnútorným jazvám, pomôcť
Ak sa nemôže jedlo udržať v žalúdku, dáva sa pacientovi in-
zrastu polámaným kostiam A a p . 26/, zabrániť tvorbe obličkových
travenosné výživa, ktorá obvykle obsahuje cukor, soľ, strávené
kameňov A a p . 20/ a nahradzovať stratenú krv /kap. 2 3 . / .
bielkoviny, vit. B-l. Tieto živiny sú hodnotné, ale nemôžu spl­
V prípade požitia jedu sa snažme detoxifikovať pilulkami
niť požiadavky stresu. Je však preukázané, že všetky vitamíny a
kys. panthotenovej, vit. B-2 a veľkými dávkami vit. C asi každé
nenasýtené mastné kyseliny sa absorbujú dobre kožou. Ak trvá zvra­
2 hodiny. Aby sme pomohli pečeni zneškodniť jed a minimalizovali
canie, dévame priamo na kožu niekoľkokrát denne nenasýtené oleje,
jej poškodenie /kap. 16/, podávame dostatok vit. E a stravu s
vit. A, D, E. Rovnako tak možno dať i veľké množstvo práškového
vysokým obsahom bielkovín, obsahujúcich aspoň 6 vaječných žítkov
vit. C a B-vitamínov - namiešaných do ma3ti alebo pleťového kré­
denne. Ak sa nemôže jedlo udržať v žalúdku, oleje a vitamíny mô­
mu - naniesť priamo na kožu niekoľkokrát denne. Často injekcie
žeme aplikovať kožou /pozri predošlý oddiel tejto kapitoly/.
vitamínov B-6 alebo povrchová aplikácia aspoň 50 mg tohto vitamí­
Ak nastane po zranení dlhodobé bezvedomie, pacientom sa dáva vý­
nu môže odstrániť zvracanie.
živa nosnou sondou. Lekári /v USA/ sú často radi, ak si ju pri-
- 98 -

Kapitola 28.
pravia príbuzní doma a donesú hotovú do nemocnice. Autorka ju
pripravuje z čerstvého a práškového mlieka, pivovarského drož- C s e x e

dia, sušenej pečene, pšeničných klíčkov, vaječných žítkov, ras­ Sex je spôsobom hlbšieho vyjadrenia lásky a manželstva, bez
tlinných nerafinovaných olejov, lecithinu, neriedenej pomaran­ neho býva neúplné. Potešenie z manželského 3tyku závisí od v pr­
čovej šťavy, pol. lyžice rybieho tuku, roztoku vit. C a kys. vej rade dobrého zdravia. Záujem o sexuálny styk nemá ten part­
panthotenovej a z obsrhu niekoľkých kapslí vit. E, ktoré pre­ ner, ktorý je unavený, ak ho boli hlava, nk je nevy S p a tý, rozčú­
pichla špendlíkom a vymačkala. Ako príklad uvádza 12-ročného, lený či deprimovaný. Je známe, že sexuálne hormóny aa netvoria
podvyživeného chlapca, ktorý bol v bezvedomí 2 týždne, počas pri nedostatku bielkovín, nenasýtených mastných kys e iín, vit. i.
ktorých sa jeho tvár a telo vyplnili, farba sa zlepšila, tex­ a niektorých 3-vitamínov. Pri podvýžive je strata záujmu o sex.
túra kože a vlasov zreteľne zmenili. Neskôr sa rýchle uzdravil. ľŕuži sa stávajú ori nedostatku vit. B-6 impotentnými. Pri stre­
se sa stráca libido a prestáva tvorba spermií. Pohyblivosť a
S p á l e n i n y plodnosť spermií sú úmerné množstvu vit. E v ejakuláte. Pitvy
Zdá sa, že hrozná bolesť pri spáleninách je spôsobená ne­ pohlavných orgánov podvyživených mladých ľudí ukázali rovnaké
dostatkom kyslíka. Ak prepichneme kapslu vit. E ihlou a jej ob- príznaky ako pri ťažkom nedostatku vit. E a boli veľmi podobné
sah okamžite vymačkáme nad spáleninou, bolesť poľaví a často zmenám v pokročilom veku.
zmizne. Proces musíme opakovať niekoľkokrát denne. Ak znesie
P r í l i š m á l o k a l ó r i í
pacient dotyk spálenej oblasti, môže sa použiť masť s vit. E.
Masť z PABTŕ tiež ul'8vuje bolesť dosť rýchle po miernych spále­ Vedci skúšali na sebe jesť len 1 600 kalórii a zistili zna­
ninách, ale jej účinnosť na ťažké popáleniny nie je známa. Au­ čný pokles sexuálnej túžby, stali sa melancholickými deprimova-
torka sa domnieva, že okrem toho by sa malo i okamžite zjesť aj nými, unavenými, slabými, mali zníženú koncentráciu^mali stude-
200 jed. vit. E a 300 mg PADU a brať ich 3x denne po jedle. ?o né ruky i nohy a nebolo možné ich rozoznať od ťažkých neurotikov.
odznení bolesti možno PABU prestať dávať, ale vitamín E je po­ U mužov sa prejavovala aj neschopnosť udržať erekciu. ?o zavede-
trebné dávať ešte dlhú dobu po úplnom vyhojení. Na zneškodnenie ni správnej výživy všetky potiaže zmizli. Tisíce osôb, hlavne
toxických produktov z poškodených tkanív je potrebné u ťažko po- žien, prijíma denne menej než 1 000 kalórií z obavy pred stuč-
páleného pacienta, po dobu niekoľkých dni podávať každú hodinu nením. Aj alkoholikov je potrebné považovať za podvyživených,
vit. C, kys. panthotenovú a iné B-vitamíny a calcium gluconate. pretože ich kalorickú potrebu kryje zo značnej časti alkohol,
V niekoľkých prípadoch autorka liečila tak ťažko popálené ktorý dodáva telu kalórie bez živín.
deti, že lekári predpokladali ich smrť. Autorka nariadila mamič­
N e d o s t a t o k 3 - v i t a m i n o v
kám detí sedieť pri ich posteli vo dne i v noci a dávať im tak­
mer nepretržite piť fortifikované obohatené plnotučné mlieko Pri nedostatku vit. B-l nebolo možné u dobrovoľníkov do­
pep-upu /kap. 3 3 . / a každú hodinu pokiaľ bol pacient hore, čaj. siahnuť uspokojivý pohlavný 3tyk, äalej sa rýchle unavili, za­
lyžičku antistresovej formuly A a p . ?/. Vit. A a D lx denne v búdali, hádali sa, trpeli nespavosťou, mali emočné potiaže /pro-
kvapkách, kfpsle E vit. boli vyprázdňované priamo do úst a nad blémy a mnoho iných symptómov/. Pri nedostatku niacinamidov bola
soálenými oblasťami. Všetky deti sa rýchle uzdravili a Žiadne zistená podráždenosť, depresie, psychické potiaže až haluciná­
nepotrebovalo predpokladanú plastickú operáciu. cie. Pri nedostatku kys. panthotenovej nemali dobrovoľníci záu­
jem o sex, chceli byť o samote, prejavovali podráždenosť, dep­
resie, výbušnosť a pod. Pri nedostatku vit. B-6 sa prejavila vy­
soké nervozita, výbušnosť, depresie, duševná zmätenogt;, zapácha­
júci dych, hemoroidy, a množstvo nepríjemných vetrov, a 0 tiež
- 100 -

neprispieva k sexuálnej príťažlivosti. Nedostatok kys. listovej Kapitola 23.


/folic acid/ alebo biotinu viedol k únave, zmätenosti, vzruši- C s e x e
vosti a duäevnej depresii. Sex je spôsobom hlbšieho vyjadrenia lásky a manželstva, bez
N e d o s t a t o k i n ý c h ž i v í n neho býva neúplné. Potešenie z manželského 3tyku závisí od v pr­
vej rade dobrého zdravia. Záujem o sexuálny styk nemá ten part­
Pri miernom nedostatku horčika je veľká nervozita, vznetli-
ner, ktorý je unavený, ak ho boli hlava, ak je nevyspatý, rozčú­
vosť, hádavosť. Nedostatok horčika je veľmi častý. Nedostatok
lený či deprimovaný. Je známe, že sexuálne hormóny sa netvoria
bielkovín alebo nevyváženosť aminokyselín môžu spôsobiť depre­
pri nedostatku bielkovín, nenasýtených mastných kyselín, vit. h
siu, apatiu, podráždenosť a túžbu byť sám. Nedostatok vápnika ve­
ti niektorých 3-vitamínov. Pri podvýžive je strata záujmu o sex.
die k nervovému napätiu a vzruäivosti. Tieto potiaže sa spravidla
Muži sa stávajú pri nedostatku vit. B-6 impotentnými. Pri stre­
liečia naprosto nesprávne sedativami, namiesto dodania chýbajú­
se sa stráca libido a prestáva tvorba spermií. Pohyblivosť a
cich Živín. Autorka naplánovala svojmu pacientovi strtvu a za ne­
plodnosť spermií sú úmerné množstvu vit. E v ejakuláte. Pitvy
jakú dobu dostalo dopis od jeho manželky, pretože doporučenú
pohlavných orgánov podvyživených mladých ľudí ukázali rovnaké
stravu jedla celá rodina. Manželka uvádzala, 2a pre únavu, vy-
nríznuky ako pri ťažkom nedostatku vit. E a boli veľmi podobné
čemanosť a nezáujem o sex nemala manželský styk už í roky._Pp_
zmenám v pokročilom veku.
zvýšení príjmu mlieka a jedenia pšeničných klíčkov a pivovarské­
ho droždia manželia opäť obnovili manželský styk. P r í l i š m á l o k a l ó r i í

Ú n a v —e m o ž n o z a b r á n i ť Vedci skúšali na sebe jesť len 1 600 kalórii a zistili zna­


čný pokles sexuálnej túžby, stali sa melancholickými deprimova­
Únava môže byť z mnohých príčin: Chudokrvnosť /kap. 2 3 . / ,
nými, unavenými, slabými, mali zníženú koncentráciu, mali stude-
poškodenie pečene /kapv 16/, nedostatok B-vitamínov, nedostatok
né ruky i nohy a nebolo možné ich rozoznať od ťažkých neurotikov.
horčika, nedostatok vápnika, stres z potlačených negbtívnych e-
U mužov sa prejavovala aj neschopnosť udržať erekciu. Po zavede­
mocií, vyčerpanie nadobličiek, nízka hladina krvného cukru. Cez
ní správnej výživy všetky potiaže zmizli. Tisíce osôb, hlavne
deň, ak boli raňajky nedostatočné, ráno po prebudení, ak bola ne­
žien, prijíma denne menej než 1 OCO kalórií z obavy pred stuč-
dostatočná večera - sú tieto príznaky: únava, malátnosť, apatia,
nením. Aj alkoholikov je potrebné považovať za podvyživených,
napätie, nervozita, bezcieľnosť, slabosť, chvenie, potenie, bo­
pretože ich kalorickú potrebu kryje zo značnej časti alkohol,
lesti hlavy, nespokojnosť s každodenným stereotypom.
ktorý dodáva telu kalórie bez živín.
Takmer okamžitá úľava nastane požitím chloridu draselného
/ktorý je omnoho vhodnejší než vzpružujúce pilulky/, ale nie je N e d o s t a t o k B - v i t a m i n o v
potrebný, ak jeme často malé dávky jedál s miernym obsahom uhľo­
Pri nedostatku vit. B-l nebolo možné u dobrovoľníkov do­
hydrátov a ak vyhovuje strava požiadavkám stresu. Často dodajú
siahnuť uspokojivý pohlavný styk, äalej sa rýchle unavili, za­
zreteľnú energiu už behom prvého dňa potraviny bohaté na vit. E
búdali, hádali sa, trpeli nespavosťou, mali emočné potiaže /pro-
a bielkoviny, pivovarské droždie, pečeň, pšeničné klíčky. Avšak
blémy a mnoho iných symptómov/. Pri nedostatku niacinamidov bola
trvalá nízka hladina krvného cukru je typická pri vyčerpaní na­
zistená podráždenosť, depresie, psychické potiaže až haluciná­
dobličiek a žiada zvýšenie soli miesto draslíka.
cie. Pri nedostatku kys. panthotenovej nemali dobrovoľníci záu­
Vyšetrením 929 ľudí, príliš emočne chorých, aby pracovali, jem o sex, chceli byť o samote, prejavovali podráždenosť, dep­
sa nezistilo nič iné, než nízky krvný cukor. Boli deprimovaní, resie, výbušnosť a pod. Pri nedostatku vit. B-6 sa prejavila vy­
apatickí, vyčerpaní, nešťastní a stratili chuť do života. Ako- soké nervozita, výbušnosť, depresie, duševná zmätenosť, zapácha­
júci dych, hemoroidy, a množstvo nepríjemných vetrov, čo tiež
- 100 - - 101 -

neprispieva k sexuálnej príťažlivosti. Nedostatok kys. listovej náhle im všek boli zakázané sladké džúsy, limonády, sladkosti,
/folic acid/ alebo biotinu viedol k únave, zmätenosti, vzruši- alkohol a boli živení správnou stravou s vysokým obsahom biel­
vosti a duševnej depresii. kovín a na desiatu a na olovrant mali mlieko s chlebom, došlo k
rýchlemu a trvalému zlepšeniu. Našťastie možno obvykle udržať
N e d o s t a t o k i n ý c h ž i v í n
celý deň dostatok energie miernym obmedzením večere a požívaním
Pri miernom nedostatku horčika je veľká nervozita, vznetli- správnej stravy obsahujúcej bielkoviny a olej na raňajky, desi­
vosť, hádavosť. Nedostatok horčika je veľmi častý. Nedostatok atu, obed i olovrant. Tým sa spomaľuje vstrebávaniu cukrov, za-
bielkovín alebo nevyváženosť aminokyselín môžu spôsobiť depre­ braňuje sa priveľkej tvorbe inzulínu a vzniká väčší pocit spo-
siu, apatiu, podráždenosť a túžbu byť sám. Nedostatok vápnika ve­ kojnosti, čo všetko prispieva k sexuálnemu životu.
die k nervovému napätiu a vzruáivosti. Tieto potiaže sa spravidla
liečia naprosto nesprávne sedatívami, namiesto dodania chýbajú­ N e s p a v o s ť
cich živín. Autorka na >lánovals svojmu pacientovi stravu a za ne­ Je inou bežnou príčinou únavy, ktorá pôsobí rušivo pri se­
jakú dobu dostala dopis od jeho manželky, pretože doporučenú xe. Pacient s nespavosťou by mal pravdepodobne zjesť 2 g vápni­
stravu jedla celá rodina. Manželka uvádzala, že pre únavu, vy­ ka /to sa rovné 1 litra mlieka obohateného 1/2 pohárom práško­
čerpanosť a nezáujem o sex nemala manželský styk už 2 roky. po vého mlieka/.Pol hodiny pred spaním často pomáha vziať si teplé
zvýšení príjmu mlieka a jedenia pšeničných klíčkov u pivovarské­ mlieko s 10 mg vit. B-6, 100 mg kys. panthotenovej, 250 mg ma-
ho droždia manželia opäť obnovili manželský styk. gneziovej soli /napr. magnézium oxydate alebo carbonate/ a 500
mg calcium lactate. Vápnik a horčík rovnako pomáha i predchádzať
Ú n a v e m o ž n o z a b r á n i ť
alebo odstraňovať kŕče v nohách, prstoch nôh a chodidléch, ktoré
Únava môže byť z mnohých príčin: Chudokrvnosť /kap. 2 3 . / , často prebúdzajú zo spánku.
poškodenie pečene /kap. 16/, nedostatok B-vitamínov, nedostatok
horčika, nedostatok vápnika, stres z potlačených negatívnych e- B o l e s ť h l a v y
mocil, vyčerpanie nadobličiek, nízka hladine krvného cukru. Cez Určite pacient s bolesťou hlavy nemá náladu na sex. Boles­
deň, ak boli raňajky nedostatočné, ráno po prebudení, ak bola ne­ ti hlavy /i trvalé/ môžu vzniknúť pri nedostatku niektorej z
dostatočná večera - sú tieto príznaky: únava, malátnosť, apatia, týchto živín: vit. B-6, kys. panthotenove, železo, vápnik, vit.
napätie, nervozita, bezcieľnosť, slabosť, chvenie, potenie, bo­ D, B-l, B-12. Inou častou príčinou je nízka hladina krvného cu­
lesti hlavy, nespokojnosť s každodenným stereotypom. kru a čím nižšia hladina, tým viac bolí hlava. Predovšetkým sa
Takmer okamžitá úľava nastane požitím chloridu draselného vyskytuje po prebudení hlavne vtedy, ak bola slabá večera. Trva­
/ktorý je omnoho vhodnejší než vzpružujúce pilulky/, ale nie je lú úľavu prinesie vziať si pred spaním jedlo a vysokým obsahom
potrebný, ak jeme často malé dávky jedál s miernym obsahom uhľo­ bielkovín bez akýchkoľvek sladkosti a chuťoviek. Z toho tiež vy­
hydrátov a ak vyhovuje strava požiadavkám stresu. Často dodajú plýva, že v týchto prípadoch pomáha chlorid draselný viac než
zreteľnú energiu už behom prvého dňa potraviny bohaté na vit. E acylpyrín.
a bielkoviny, pivovarské droždie, pečeň, pšeničné klíčky. Avšak Po predĺženom strese bývajú často bolesti hlavy spojené s
trvalá nízka hladina krvného cukru je typická pri vyčerpaní na­ nízkou hladinou krvného cukru a s nízkym krvným tlakom. V tom­
dobličiek a žiada zvýšenie soli miesto draslíka. to prípade sú nadobličky tak vyčerpané, že z tela sa stráca so­
Vyšetrením 929 ľudí, príliš emočne chorých, aby pracovali, dík /pozri kap. 2./. Často možno dosiahnuť rýchlu úľavu požitím
S8 nezistilo nič iné, než nízky krvný cukor. Boli deprimovaní, 1/2 lyžičky soli a 1/2 lyžičky sódy bicarbony v troške vody, ale
apatickí, vyčerpaní, nešťastní a stratili chuť do života. Ako- pre zabránenie äaľšlch potiaží je nutné jesť často malé jedlá a
antistresový program A a p . 2./. Častou príčinou bolesti hlavy je
- 102 -
- 103 -

potlačenie hnevu, zlosti udrieť do hlavy druhého. Toto možno


V i t a m í n A a z r e k
odstrániť, ak udrieme do niečoho nevinného, napr. do vankúša
alebo raketou na tenis do loptičky. Pri jeho • nedostatku sa oči rýchle unavia^ sú citlivé vo­
či svetlu, oslneniu, zle vidia v noci a sú náchylné k očným
N_í_z_k y b a z á l n y m e t a b o l i z m u s
chorobám, infekciám: jačmeňu, katarom spojiviek, rohoviek, a
Symptómy: Nedostatok sexuálneho záujmu, únava, apt;tia, zi­ p. Ak príjme niekto v strave menej než 5000 jed. vit. A denne,
momriavky /najmä 3tudené ruky a nohy, často tiež pomalý rulz, trpí na zápaly spojiviek a niekedy degeneruje aj očný nerv. V
nízky krvný tlak a tučnutie z mála kalórii/. Nízky bazálny me­ USA sa bežne vyskytujú ťažké nedostatky vit. A u tých pacientov,
tabolizmus je spôsobený tým, že si telo vytvára príliš málo ho­ ktorí majú nedostatočné vylučovanie žlče /kap. 27./. Pri kombi­
rmónov thyroxinu. K tvorbe thyroxinu potrebuje telo jód a äaľ- novanom nedostatku vit. A i bielkovín vznikajú tzv. Bitové šk­
šie živiny. Ktokolvťk s nedostatočnou činnosťou štítnej žľazy vrny: liečia sa 50 000 mj vit. A a mliečnymi bielkovinami, uz­
má denne užívať 300 - 500 jed, vit. E, 4-5-6 mg jódu, stravu s dravenie ootom prebieha rýchle.
vysokým obsahom bielkovín a veľké množstvá vit. C a B. Vyššie
dávky než 6mg denne nezlepšili výsledky, avšak organický jód R e t i n i t i s p i g m e n t ó s a /zápal sietnice/
/napr. chaluhy/ sa v tele udržujú dlh*ie neš jodid draselný. U- Pri nej sietnica pomsly degeneruje, vedie k oslepnutiu, v-
žívanie thyoridu by však bolo nebezpečné, pretože spôsobuje s- zniká po rokoch nedostatku vit. A. Tieto osoby ho obvykle zle
pontánnu rakovinu a straty väčšiny minerálov a vitamínov. vstrebávajú. Liečenie je účinnejšie, ak sa dáva vit. A injekčné
než ak sa použije ústne rozpustený vo vode. Spolu s denným po­
S e x v n e s k o r š í c h r o k o c h dávaním oleja, tabliet žlče a veľkého množstva vit. E.
Pri telesnom a emočnom zdraví môže sex trvať tak dlho ako
V i t a m í n B-2
život. Starecké zmeny vo vaječníkoch a varietach sú totožné so
symptómami nedostetku určitých živín, hlavne vit. E. Aj keä vo Pri jeho nedostatku vzniká najskôr: citlivosť voči silné­
väčšine manželstiev klesá so starnutím častosť pohlavného styku, mu svetlu, zlé videnie za šera a oči ľahko slzia. Pri námahe sú
nie je žiaden dôvod, aby po prechode musel prestať. krvavé a môžu páliť pri oslenení. Trochu hlienu sa často nahro­
madí pod viečkami, zvlášť počas spánku. Pri akútnom nedostatku
Sexuálne problémy majú mnohé príčiny môže praskať koža na vonkajších kútikoch oči. Na nápravu stačí
Hnevy, strachy a nesplnené emočné potreby ranného detstva 5 mg vit. B-2 denne, yitamín B-2 odstráni i menej bežné prízne-
môžu rušiť a pomôcť v tomto môže psychiater. Hnev v manželstve ky: zlé rozoznávenie farieb, predmetov a ľudí, z časti neschop­
je obvykle nahromadený ako hnev z minulosti. V každej ľudskej nosť ostrej akomodácie, conjuctivis /katar spojiviek/, iritis,
bytosti je však spústa tepla, nežnosti a lásky e túžba vyhovieť r u b i o s Í 3 , videnie mihajúcich sa a miznúcich obrazov, videnie s-
emočným potrebám milujúceho druha. Závisí od postoja, porozume­ vetelných kruhov okolo žiariacich svetiel alebo predmetov alebo
nia a zdravia oboch partnerov, či prevládnu u nich tieto dobré tmavé škvrny pod oč&mi a nepriehľadnosť rohovky. Rohovkové vre­
vlastnosti alebo záporné emócie, ktoré ničia sexuálne zblíženie. dy možno bez zbytky vyliečiť podávaním vit. B-2 jedine vtedy, ak
nie je choroba tak zestaralé, že sa už vytvorili jazvy.
Kapitola 29.
V i t a m í n B-6, C , kyselina panthotenová
N i e k t o r é o č n é p o t i a ž_e__ja_c h c r o b y
Pri ich nedostatku vznikajú niektoré príznaky ako pri ne­
Strava má taký hlboký vplyv na zdravie očí, že v krajinách, dostatku B-2. Rohovkové vredy, tmavé škvrny pred očami a iné
kde je výžive zreteľne nevyvážená - India, Egypt, Čína, bývajú príznaky. U zvierat boli pozorované rohovkové vredy tiež pri ne­
všetky možné očné choroby, vrátane slepoty. dostatku plnohodnotných bielkovín.
- 105 -

ličiek. Je hlavnou príčinou slepoty v USA. Ak nemôžu nadoblič­


ky tvoriť aldosteron, sodík uniká z tela a tekutiny zaplavujú
Boli umelo vyvolané u zvierat nedostatkom týchto vitamínov tkanivá, potom stúpa tlak v oku, skreslí videnie a nakoniec z-
a opäť vyliečené ich podávaním: B-2 /u detí vzniká slepota, ak ničí oko. Príznaky sa líšia od osoby k osobe a môžu vzniknúť
nedokážu zúžitkovať galactozu/ alebo kys. panthotenovej, alebo rýchle bez varovania: bolesť v očiach, halové videnie, zlyhá­
plnohodnotných bielkovín /najčastejšie tryptophanu/ u diabetikov vajúce videnie pri práci zblízka, potreba silnejšieho videnia,
môže vzniknúť však len z nedostatku 13-6, pretože bez E-6 nemožno zúženie zorného poľa /ako keby sme sa dívali dutou trubicou/
zúžitkovať tryptonhan, alebo vit. í. videnie kruhov okolo svetla a žiarivých predmetov, únava a ní­
Zákal môže byť vyvolaný aj medikamentami, napr. dinitrophi- zky krvný tlak /typické pre vyčerpanie nadobličiek/.
nolom na odtučňovanie - vyliečenie bolo možné veľkými dávkami Náhly, ťažký stres, môže privodiť dočasnú alebo trvalú
vit. C. Tvorenie zákalu u ľudí môže byť spôsobené rýchlym ukla­ slepotu. Autorka ju rýchle a úspešne lieči slanou a správnou
daním cholesterolu alebo calcia. Taktiež býva vyvolané stresom, stravou, obsahujúcou naprosto všetky živiny a antistresovú fo-
pri ktorom je veľká potreba vit. 3-2 a kys. oanthotenovej. V rmulu 6x denne. Pri opustení správnej výživy sa však príznaky
tomto prípade pomáha antistresový program. vrátia. Autorka tak vyliečila i 10 rokov starý glaukom, s kto­
Autorka má mnoho väakovných listov od ľudí, ktorým po zave­ rým si očný lekár nevedel rady.
dení správnej výživy záka1 sám zmizol a nemuseli byť operovaní. Pacient s glaukomom si musí dávať pozor na stresy a uve­
V jednom prípade -56-ročná pani so zákalom na oboch očiach v domiť si, že i zrnková káva môže byť stresom. Akýkoľvek stres
priebehu niekoľkých mesiacov opäť videla. Pacienti si berú nie­ môže zhoršiť príznaky glaukomu, pokiaľ nie je okamžite zvýšený
kedy pilulky vit. B-j a potom sa čudujú, prečo sa ich stav nez­ príjem živín, potrebný na zvládnutie stresu. Trvalý stres pot­
lepší. Dobré výsledky môžeme očakávať len pri antistresovéj st­ lačených záporných emócií spôsobuje, že mnohé prípady glaukomu
rave s vysokým obsahom plnohodnotných bielkovín, vit. B-2, C, E, sú ochorením psychosomatickým. Ak bola niekomu odohraná preby­
kys. panthotenovej a všetkých živín. točná očná tekutina operačne, musí brať po operácii veľa vit.E,
aby sa nevytvorili jazvy, inak nemožno očakávať zlepšenie rov­
K r á t k o z r a k o s ť
nako tak, ak sa neupraví strava podľa správnej výživy.
Je prejavom stresu a súvisí s nedostatkom calcia /kap. 25./.
Začínajúca krátkozrakosť a skuľavosť boli vyliečené vit. E. Ku O d d e l e n i e s i e t n i c e
krátkozrakosti sú náchylné deti so stresmi z nevhodnej stravy, Zdá sa, že vzniká len pri nedostatku vit. E /zvlášť u pre­
rýchleho rastu a alergie. Pri vyčerpaní nadobličiek vnikajú te­ dčasne narodených detí, ak nie sú kojené/. Najčastejšie sa vy_
kutiny z krvi do tkanív a miestne zvýšený tlak zmení tvar oka a skytuje u novorodencov, ktorých matky po dobu tehotenstva buä
spôsobuje krátkozrakosť. Na začiatku krátkozrakosti bývajú príz­ mali nedostatok vit. E alebo užívali pilulky železitých solí.
naky : očné námaha, skuľavosť, závrate, únava, bolesti hlavy, bo­ Ochorenie sa vyskytuje častejšie ak novorodenec bol daný do o-
lesti v očiach a event. nízky krvný tlak. vzdušia s vyššou koncentráciou kyslíka než v normálnom vzduchu.
Stav možno vyliečiť v tomto štádiu pri zvýšení solenia týž­ Ochoreniu možno zabrániť podávaním 150 mg vit. E denne okamži­
deň až dva a okamžitom zlepšení stravy vo všetkých živinách, hla- te po pôrode novorodencovi alebo materským mliekom, ktorý tento
vne dostatkom plnohodnotných bielkovín, B-2, C, D, E, kys. pant­ vitamín dodáva.
hotenove j, calcia, nenasýtených tukov. Bez úpravy stravy však je
trvalá korekcia možné len nosením okuliarov. R o z m a z a n é v i d e n i e

Môže byť pri nedostatku vitamínov: B-6, kys. panthotenovej,


G 1 a u k o m
vit. E.
Vzniká z dlhodobého stresu a je príznakom vyčerpania nadob-
- 106 -
- 10? -

O b r n a
E m o č né č i n i t e l e
Vonkajších a vnútorných očných svalov: nedostatok vit. B,
Sú známe príčiny, že podvedomie spôsobilo zákal očí, kto­
hlavne vit. B-l.
rý zmizol po odstránení duševnej príčiny /napr. odsťahovania sa
S k u ľ a v o s ť z miesta, kde pacient nechcel byť./

Slabosť vnútorných a vonkajších očných svelov, rozmazané O p e r á c i e o č i


videnie, dvojité videnie. Vyliečenie buä oivovorským droždím a-
Ak je nevyhnutná operácia oči, príprava na operáciu má
lebo vit. E.
byť rovnaká ako na akúkoľvek inú operáciu A a o . 27./• Potrebné
K r v á c a n i e o č í je zdôrazniť živiny, ktoré urýchľujú hojenie, ochraňujú pr^ ..
stresom a zabraňujú krvácaniu o tvoreniu jaziev.
Vyliečenie vit. C.

K r v á c a n i e s i e t n i c e Kapitola 30.

Vyliečenie pivovarským droždím a vit. B-2, C, E, niacinami- K e ä p r í č i n a c h o r o b_y__n_ i e


z n á
, „.?l„?,
dom.
Jediným účelom výživy je vytvárať a udržiavať zdravie. Na
Z á p a l s i e t n i c e nešťastie väčšina ľudí začne prejavovať záujem o zdravie a te­
da aj o výživu, až keä ochorejú. Pri stovkách ochorení nie je
Vyliečenie stravou s vysokým obsahom plnohodnotných bielko­
známa ich príčina, avšak v každom prípade sú k ozdraveniu or­
vín.
ganizmu potrebné aj živiny.
R e t i n i t i s
P r í č i n a n e m u s í b y ť z n á m a
Vzniká stravou s nedostatkom bielkovín a vylieči sa stravou
Ak sa dodávajú všetky živiny vo veľkom mnoŽ3tve, ak nejde
s vysokým obsahom plnohodnotných bielkovín.
o dedičné defekty, a neboli dosiaľ spôsobené nenapraviteľné ško­
I n f e k c i a oči dy, organizmus sa vylieči 8am_aiL.!Ee^ •L ek . ar nebude vedieť určiť
diagnózu choroby.
Strava je doporučená rovnaká ako pri akýchkoľvek iných in­
Ako zaujímavý príklad možno uviesť: obchodníka 3 realitami
fekciách /kap. 2./. Autorka prijala niekoľkých pacientov s ta­
Thomasa Mollvaiva z Cincinsti Ohio, ktorému žiadny lekár ani
kými ťažkými infekciami očí, ktorým lekári doporučili chirurgic­
nemocnica, nedokázali stanoviť diagnózu. Za účty lekárov a ne­
ké odstránenie očí, aby zabránili rozšíreniu infekcie na mozog.
mocníc vydal 16 000 dolárov a za medikamenty 4 000 dolárov. Bol
V naprosto všetkých prípadoch doSlo k vyliečeniu veľmi vysokými
neúspešne liečený i na slávnej Mayo Clinic /idassachusetts gene­
dávkami vit. C každé 2 hodiny spolu so správnou výživou, obsa­
rál hospital/. Stovky lekárov sa nakoniec zhodli len na tom, že
hujúcou veľké množstvo bielkovín. Vit. A sa tiež osvedčil.
pacient zomiera. Po predpísaní kompletnej stravy autorkou, však
V ý s t u p l é /vypúlené/ o č i postupne vymenil posteľ za kolieskovú stoličku, túto neskôr za
barle a potom odložil i tieto, a za 3 roky 3a cítil omnoho z-
Sú charakteristické pre ľudí trDiacich nedostatkom vit. E.
dravšie než kedykoľvek pred tým a opäť naplno pracuje. AvSak
Považujú sa všeobecne za príznak toxického thyroidu, ktorý však
príčina jeho choroby nebola lekármi dosiaľ stanovená.
vzniká pri nedostatku vit. E. Bez vit. E telo totiž nedokáže v-
Jedinou výhodou znalostí, že nedostatok určitých živín mô­
strebať jód.
že spôsobiť určitú chorobu je, že užívanie týchto živín v lie­
čebných dávkach, t.j. vyšších než normálnych, často urýchľuje
uzdravenie. Napr. ak je boľavý jazyk spôsobený nedostatkom ni-
- 109 -
- 108 -

nejakej dobre známej chorobe, treba nasadiť živiny, ktoré po­


acinamidu, možno ho vylie&ť:
máhajú pri tejto chorobe. Napr, čiastočná alebo úplná hluchota
- do 3 až 4 hodín podaním enzýmu, obsahujúceho tento vitamín,
je obvykle považovaná za nezmeniteľnú. Ale čiastočná hluchota
- ak berieme len veľké množstvo samotného niacinamidu, liečenie
zmizne, ak sa -pravidelne konzumuje pivovarské droždie a pečeň.
trvá asi 24 hodín,
Hluchota spôsobená zápalom nervov sa dá vyliečiť podávaním 3-
- ak použijeme ako zdroj tohto vitamínu pečeň, potrebujeme 3 dni,
-vitamínov. Zvápenateniu, ktoré soôsobuje otosklerosis, možno
- ak použijeme pivovarské droždie /obsahuje o niečo menej niacin­
zabrániť vit. E. Ak je hluchota spôsobená ukladaním cholestero­
amidu než pečeň/, trvlá liečenie 5-6 dní, aj keä pečeň a pivo­
lu v ušiach, cievach, zmizne po jeho znížení.
var, droždie dodávajú zároveň rad äaľších živín. Keby bola vý­
Nedoslýchavosť je veľmi často zavinená nízkou hladinou jó-
živa naprosto primeraná, bolestivý jazyk by sa zahojil, aj ke­
du v krvi a nedostatok jódu v tehotenstve môže spôsobiť hlucho­
by sme nič nevedeli o niacinamide. Ak dáme bunkám všetok sta­
tu novorodenec. Mnohé medikamenty, ktoré zvyšujú požiadavky te­
vebný materiál a poškodenie je napraviteľné, príroda sa vy­
la na určité živiny, ča3to zhoršujú počutie a spôsobujú rôzne
lieči sama a vôbec sa nestará o to, či vieme, akým spôsobom
zvuky v ušiach; aj iné formy ťažkéh- stresu majú podobný účinok.
to robí.
Keby sa strava výrazne zlepšila okamžite pri zhoršení sluchu,
Č o z n a m e n á " n e v y l i e č i t e ľ n ý " mnohým prípadom hluchoty by sa dalo zabrániť. Nie je však vzác­
na, ani psychosomatická príčina hluchoty. Manželia hádavých žien
Napriek tomu, že sa stovky chorôb predtým považovali za
a manželky hádavých manželov niekedy úprimne priznávajú, že hlu­
nevyliečiteľné, teraz sa považujú za liečiteľné. Slovo lekárskej
chota má svoje výhody.
vedy "nevyliečiteľný" tiež nemusí byť pravdivé, pretože len veľ­
mi vzácne bola skúšaná liečba dokonalou výživou. Autorka pláno­ E m o h y s e m a
vala výživu pre dve deti s nevyliečiteľnou Schuller - Christia-
Často prináša úľavu vit. E, je však potrebné mať okrem to­
novou chorobou, o ktorej sama nič nevedela. Lekár každého z tý­
ho ešte dostatok vit. A, C, kys. listovej a plnohodnotných biel­
chto detí označil ich uzdravenie ako jedno z veľmi vzácnych spo­
kovín. Ak dodržovali pacienti súčasne zásady správnej výživy, vy­
ntánnych uzdravení, ktoré boli kedy zaznamenané.
liečili se do mesiaca.
Podobne autorka plánovala dokonalú stravu pre niekoľko de­
tí s "nevyliečiteľnými" deformáciami srdca od dojčeneckého veku, M_e_ n i e r o v s y n d r ó m
s pridaním 100 jed. vit. E denne. Aj keä lekári pôvodne diagno­
Obvykle pomáha antistresové formula /kao. 2./, a slané jed­
stikovali operácie srdca ako nevyhnutné, deti sú teraz medzi 6-
lá. Potrebné vylúčiť všetky rafinované uhľohydráty, vhodný je
-14 rokmi a všetky bez operácie a so schválením svojich lekárov
veľký prívod B-vitamínov /B-6 odstraňuje pridružené zvracanie/
aktívne ŠDOrtujú. Autorka má vo svojej kartotéke stovky dopisov
a správna výživa po každej stránke. V niektorých 'prípadoch okrem
od svojich pacientov o výsledkoch správnej výživy na "nevylie­
toho užívať malé dávky cortizónu.
čiteľné" choroby a vždy obsahujú túto vetu: Lekár hovorí, že je
to zázrak. Zázrak však^ppčJiya_jLen_ vo fantastické j_schopnosti L u p u s e r y t h e m a t o s u 3
organizmu regenerovať sa.
Zlepšenie nastáva ori dennom užívaní 1 OCO až 2 000 jed.vit.
V_š_e o b e c n é p r a v i d l á E a 10 až 15 g kys. panthotenovej, po vynechaní týchto vitamínov
sa však príznaky vrátia. Autorke sa podarilo vyliečiť týchto pa­
Ak nie je známa príčina choroby, prvým krokom je zostaviť
cientov výživou, obsahujúcou hojné dávky pivovar, droždia, peče­
výživu tak, aby nechýbala žiadna živina. Pretože každá choroba
ne, jogurtu, pšeničných klíčkov a pilulkami 30 jed, vit. E. denne.
predstavuje stres, musí výživa obsahovať veľké množstvá antistre-
Univerzitná študentka ochorela takým akútnym lupusom, že sa leká­
sových faktorov, súčasne s prídavkom živín pre zabránenie tvore­
ri domnievali, že zomrie. Liečili ju cortizónom, veľkými dávkami
niu jaziev a na detoxikáciu medikamentov. Ak je choroba podobná
- 110 - 111 -

acylpyrínu a pre ťažkú chudokrvnosť mužskými pohlavnými hor­ javila infekcie.


mónmi na zastavenie menštruácie. Cortizón spôsobil pribratie
V y s o k é d e d i č n é p o ž i__a d a v k_y.
asi 18 kg. Mužské hormóny spôsobili ochlpenie na tvári, acyl-
pyrin zničil tak dôkladne vit. C, že dostala vnútorné krváca­ Niektoré rodiny i jednotlivci majú ako normálnu potrebu ur­
nie a krvácala z äasien, perí a konečníka. V tomto okamihu sa čitých živín 10 - 20 násobok normálnej potreby. Tým sa vysvetľu­
jej lekár rozhodol zaviesť stravu podľa kap. 33 3 mimoriadne jú mnohé choroby, pokladané za dedičné g tiež nevyliečiteľné. Ta­
veľkými dávkami živín. Napr. antistresová formula, ktorú paci­ kýmito prípadmi sú naor. epileptici, periodici, peralytici a asi
entka dostávala pravidelne ksždé 2 hodiny obsahovala za 24 ho­ i_cukrovkári^ Správna strava pre väčšinu ľudí musí byť v týchto
dín 3OO mg. kys. panthotenovej e denne užívala 900 jed. vit. E. prípadoch doplnená primeraným zvýšením dávky konkrétnej kritic­
Zlepšenie bolo t&ké rýchle, že na 10. deň lekár znížil dávky kej živiny, inak je pre dotyčného jedinca nedostačujúca.
cortizónu a acylpyrínu, a čoskoro ich prestali dávať vôbec. Pa­
P r í č i n a m ô ž e b y ť p s y c h o l o g i c k á
cientka sa naprosto uzdravila a posledné 3 roky je stále úplne
zdravá. Príčinou chorôb môžu byť tiež citové traumy, hlavne v ran­
nom detstve. 0 takejto možnosti uvažujeme hlavne vtedy, ak nepo­
S k l e r o d e r m a , myositis, dermomyositis, bursitis máha oni lekárska oomoc, ani správna výživa. V tom prípade máme
Bezpodmienečne je potrebné brať veľa vit. E, aj keä pres­ mať podozrenie na emočné príčiny a vyhľadať psychiatra.
né množstvo nebolo stanovené. Pre ozdravenie nadobličiek je
N e n a p r a v i t e ľ n é p o š k o d e n i e
potrebné dodržievať antistresový program /kap. 2./, mesačne,
nesmie byť prehliadnutý vit. D a horčík /magnézium/. Vápnika je Ak došlo k nenapraviteľnému poškodeniu, k zlepšeniu nemôže
potrebné mať denne asi 2 g, najväčšou chybou by bolo, vypiť de­ dôjsť ani pri najlepšej výžive. Napr. v posledných rokoch sa ob­
nne menej než liter pep-upu. Všetci pacienti autorky okrem toho javilo asi 30 nových chorôb, ktoré sa nazývajú vrodenými chybami
dodržiavali stravu podľa kao. 33 a postupne sa uzdravovali. metabolizmu. Pri týchto chorobách sa rodia deti bez určitých dô­
ležitých enzýmov. A tieto poruchy sú pravdepodobne vyvolané ne­
C y s t i 3 f i b r o s o s p a n c r e a s i s správnou stravou tehotných. Nesprávna výživa prináša äaľšie sy­
Liečenie diétou: 300 až 1 500 jed. vit. E denne. Vit. E je mptómy, ktoré sa mylne považujú za čiastočné dedičné choroby.
potrebné podávať v každom prípade. Zdá sa, že choroba je vyvola­ Aj v týchto prípadoch možno uľahčiť život tým, ak sa nasedí
ná veľkým nedostatkom vit. E, B-6 a kys. panthotenovej. Je pot­ správna výživa u týchto diagnóz.
rebné ihneä brať pivovar, droždie, pečeň, pšeničné klíčky, prí-
Dadne tablety B-vitamínov a jogurt alebo acidofilné mlieko. Ak Kapitola 3 1 .
je už trávenie narušené, potrebné 3x denne s jedlom brať zaží­
V ý ž i v a a r a k o v i n a
vacie enzýmy a granulovaný lecithin. Na ochranu nadobličiek mo­
žno dávať antistresovú formulu /kap. 2 . / každé 2 hodiny. Pri pr­ V i t a m í n A
vej známke infekcie dávku vit. C. Pre prípravu jedál možno uží­
Podávaním 3 000 000 jed. vit. A spolu s 1 g vit. C denne
vať oleje, rozpustné živiny sa vstrebávajú dobre.
po dobu 3 až 6 mesiacov v 218 prípadov neoperoveteľnej rakoviny,
Ak je choroba pokročilá, je ohrozené vstrebávanie vit. A,
sa táto zmenšila a prestala sa šíriť. Veľké dávky vit. A alebo
E, v takomto prípade využívame ich vstrebávanie kožou, a to tak,
keroténu zastavili rast spontánnych rakovín u myší a anomalili
že dennou dávkou vit. E a A natierame kožu niekoľkokrát denne.
rast transplantovaných rakovín.
Cukry by sa mali zakázať, pretože narušujú rast črevných bakté­
rií, ktoré dodávajú B-vitamíny, od ktorých môže závisieť život.
2 rovnakého dôvodu sa nemôžu užívať antibiotiká, len keby sa ob-
- 112 -
- 113 -

V i t a m í n 3-2, B-6, b i e l k o v i n y
nne, rast sa zastavil a niekedy i nádory sa zmenšili. Pravde­
Nedostatok vit. B-2 zvyšuje náchylnosť k ochoreniu rako­ podobné vysvetlenie: Ochrana pred poškodením vírusmi /kap. 1 1 / .
vinou i úmrtí na ňu. Podávanie vit. 2-2 spomalí rast rakovin­ Väčšina pacientov s rakovinou, má výrazné príznaky nedostatku
ných nádorov. Dostatok vit. B-2 zabraňuje ochorenie rakovinou. vit. C, hlavne deti s leukémiou.
Vit. B-2 ani 3-6 sa väak nemôžu predávkovať jeden na úkor dru­
hého. Náchylnosť k rakovine prudko stúpa - vzrastá pri nedos­ V i t a m í n E
tatku bielkovín, hlavne plnohodnotných. Mnohé druhy nádorov u myší prestali rásť alebo sa zmenšili
Kto je náchylný na rakovinu, má možno dedične zvýšenú po­ pri podávaní vit. E /napr. vyvolané požívaním estrogénu/. Mať
žiadavku vit. B-2 a bielkovín. Vit. B-2 musí byť však rovnaké dostatok vit. E má význam pri predchádzaní rakovine. Rakovinu
množstvo ako vit. B-6. Platí to najmä, ak berieme ich súčasne sa tiež podarilo vyvolať podávaním železitých preparátov alebo
v pilulkách, inak prebytok buä B-2 alebo 3-6 vyvoláva nedos­ minerálnych olejov /obe ničia vit. E/. Prebytočné oleje v stra­
tatok druhého, a tým i rakovinu, ako je preukázané pckusmi. Vi­ ve bez súčasného podávania vit. E zvyšujú výskyt rakoviny u
tamín B-2 i bielkoviny sú v mlieku a je preto dobre piť ho 1 zvierat. Ešte nebezpečnejší než oleje je však margarín. Ako o-
liter denne ako prevenciu, potom nie je potrebné užívať vit. B- chrana proti rakovine z ožiarenia sa najlepšie osvedčili vit. E
-2. Autorka-sa nestretla ešte ani s jedným dospelým pacientom, a C.
ktorý pil denne 1 liter mlieka a mal by rakovinu.
j ó d a iné ž i v i n y
C h o l i n
Spontánne nádory boli pozorované aj pri nedostatku jódu.
Mierny nedostatok cholinu u zvierat znižuje odolnosť pro­ Krajiny s malým konzumom jódu v strave, ako i pokusy na zviera­
ti rakovine pečene, hlavne pri nedostatku bielkovín. Týmto ra- tách a štatistika, ukázali, že rakovina štítnej žľazy poklesla
kovinám možno zabrániť zdvojnásobením mliečnych bielkovín v st­ po zavedení jodizovanej soli, medi a odstránení zlého stavu čre­
rave. Ak sa dáva zvieratám s rakovinou•pečene cholin a strava vných baktérií /jesť jogurt alebo acidofilné mlieko/.
obsahujúca 20 % bielkovín, úplne sa uzdravili. Patologický ob­
P r e p á l e n ý t u k
raz rakoviny pečene týchto zvierat bol úplne zhodný s rakovinou
pečene u ľudí. Mnoho výskumníkov sa domnieva, že poškodená pe­ Pri používaní prepáleného tuku a znova ohrievaného, unik­
čeň a cirhóza sú predchodcovia rakoviny pečene u ľudí. ne rakovina. Mnohí výskumníci sa domnievajú, že jedení? broilo-
vaného mäsa /pečeného na rošte alebo na ohni/ môže byť neb";:-
B eta t i n pečné. Keä dávali potkanom prepálený, bežný komerčný olej, kto­
Je predovšetkým v červenej repe a jej listoch, nielen v rý sa používa ori smažení zemiakov, polovica z nich dostalo ra­
koreňoch. Môže nahradiť cholin. Keä 22 pacientom s neoperovateľ- kovinu. Pri podávaní čerstvého oleja sa však rakovina neobjavi­
nou rakovinou dávali veľké množstvá červenej repy niekoľko me­ la.
siacov denne, 21 vykázalo zlepšenie a ich nádory sa zmenšili.
P o š k o d e n i e p e č e n e
Koncentrovaná šťava z červenej repy sa ukázala rovnako účinné,
ale keä ju pacient prestal brať, rast rakoviny sa obnovil do 3 Akákoľvek forma poškodenia pečene zvyšuje náchylnosť k ex­
až 4 mesiacov. perimentálnym rskoviném. Vyvolali sa u zvierat stravou s nedos­
tatkom niektorých týchto živín: B-l, 3-2, cholin, bielkoviny,
V i t a m í n C lecithin, ale sa vyvolali aj mnohými medikamentami, chemikália­
Mnohé nádory sú pravdepodobne spôsobené vírusmi. Keä pa­ mi a postrekmi proti hmyzu. Dostatok methioninu úplne zabránil
cientom s neoperovateľnou rakovinou dávali 4 až 6 g vit. C de- vzniku experimentálne vyvolaných nádorov e súčasnému poškodeniu
pečene, malé množstvá methioninu alebo cholinu boli mem;j účinné.
- 114 - - 115 -

Akékoľvek látky, ktoré sa prirodzene nevyskytujú v tele, z väčšej časti zabrániť veľkými dávkami vit. E pred ožiarením.
zároveň s vysokým príjmom rafinovaných potravín spôsobujú väč­ Keä niekoľko dni pred silným ožiarením podávali pacientom veľa
šinu rakovín. I keď niektoré ad_j.tíva do potravín a prípravky vit. C, E a 3-vitamínov, neobjavilo sa u nich po ožiarení zvra­
proti hmyzu samé o sebe môžu byť neškodné, ak zjeme zároveň canie, hnačky, bolesti hlavy, krvácrnie, ťažká chudokrvnosť,
niekoľko takýchto látok, môžu vyvolať rakovinu svojim kombino­ ktoré boli inak bežné /lebo pri liečbe rádioaktívnym kobaltom,
vaným účinkom. Pri jedení nerafinovaných potravín telo samé de- či X-lúčmi alebo inými krvnými jedmi/, vo väčšine prípadov len
toxinuje väčšinu škodlivých látok /kap.16/. Jeden výskumník to B-6 zabránil zvracaniu. Keä to isté ťažké ožiarenie X-lúčmi dá­
formuloval takto: "Predchádzanie poškodeniu pečene je identické vali v nemocnici pacientom bez prípravy, dostali ťažké zvraca­
s predchádzaním rakovine." nie a značnú chudokrvnosť. Ak však dávali pred ožiarením po do­
bu jedného týždňa ^ pol, lyžice práškového pivovar, droždia de­
K a l ó r i e /jouly/
nne, nedostali žiadne príznaky. Po každom ožiarení by sme mali
Všetky druhy nádorov rastú rýchlejšie pri prebytku kalórií brať veľké dávky vit. C , kys. panthotenovej, bielkoviny, anti­
/či už z tukov alebo uhľohydrátov v strave/. Ak je strava rafi­ stresovú formulu A a p . 2./ a pep-up, obsahujúci veľa varených
novaná, rakovina u ľudí rastie omnoho rýchlejšie. Podávanie ne- žítkov každé 3 hodiny.
rafinovanej stravy potkanom ich chránilo pred rakovinou. Rako­
vina rastie rýchlejšie pri nedostatku bielkovín, než pri ich S p r á v n a s t r a v a
prebytku. Pivovar, droždie zretŕľne zvýšilo život potkanov, keä Zdá sa, že pôvodnou príčinou vzniku rakoviny je nesprávna
im aj dávali kancerogénne látky. strava. Autorka sa domnieva, že pri rakovine by nemala byť stra­
va odlišné od kap. 3 3 - : 6 malých jedál denne, bohatých na biel­
R ô z n e v i t a m í n y
koviny, mélo kalorických, priemerne tučných a dodávajúcich veľ­
Vitamíny B-l, B-2, inositol, biotin, nemajú vplyv v žiadnom ké množstvo antistresových činiteľov a všetkých živín, ktoré
smere, B-?, kys. panthotenová, chránia telo, bez toho, aby pod­ bránia rastu rakoviny. Zvlášť pri Hodgkinovej chorobe /rakovine
porovali rast nádorov. Zníženie 8-6 zmiernilo rast niektorých lymfatických žliaz/ by sa mala antistresové formula /kap. 2/
druhov experimentálnych nádorov, ale urobilo toľko škody zdra­ brať stále každé 2 - 3 hodiny.
vým bunkám, že sa život nepredĺžil. PABA zastavila rast niekto­
rých nádorov u ľudí. Kys. listová spôsobila, že niektoré druhy L e u k é m i a
nádorov sa šírili viac a iné sa zase zmenšovali. Možno ju vyliečiť stravou, ak začneme s liečbou včas. Ak
Autorka sama vyliečila pacienta s rakovinou, ktorému leká­ je neskoro, možno jedine predĺžiť život. Dôležité je dáva'.' vit.
ri predpovedali smrť /rakovina lymfatických žliaz/, antistreso­ E. Kys. listové v mnohých prípadoch chorobu zhoršila, ale zlepši­
vou diétou v priebehu niekoľkých mesiacov. Iného pacienta vylie­ la stav zdravia celkove. Ak sa podávali medikamenty, ktoré ju
čila /podľa lekárov mal pred sebou len 2 mesiace života/ 600 ničili v tele, zlepšili sa niekedy príznaky leukémie, ale nasta­
jed. vit. E denne spolu so stravou oroti arthritis. Iných svo­ li iné a pacienti zomreli na nedostatok kys. listovej rýchlej­
jich pacientov s rakovinou kože vyliečila správnou výživou a šie, než by boli zomreli na leukémiu. Nedostatok kys. listovej
potieraním nemocných miest obsahom kapslí vit. E a užívaním mas­ znemožňuje využitie cukrov a aminokyselín a zastavuje delenie a
ti obsahujúcej PABU ako ochranu proti slnku. hojenie buniek, spôsobuje vypadávanie vlasov, obočia, rias a
stratu chuti do jedla.
X - lúče
Potrebné je dávať vSetky živiny proti toxicide A a p . 16/
Ožiarenie X-lúčmi ničí vitamíny A, C, E, K, niektoré B-vi- v maximálnych dávkach. Akonáhle sa objaví zvracanie, zvýšme vit.
tamíny a nenasýtené mastné kyseliny. Zničenie vit. C je skoro C, E a tzv. bioflavonoidy /kap. 3 2 / . Deti: Strava ako v kap. 3 3 -
okamžite, zničeniu vit. A i nenasýtených mastných kyselín možno
- 116 -
- 117 -

a nezávisle na veku dieťaťa antistresová formula spolu s pep-


Ak nie je porucha ireversibilné /nenapraviteľná/, potom
-upom a 100 mj vit. E 6x denne, äalej vyvážené B-vitaníny, pi­
strava, ktorá obsahuje všetky živiny vo_veľkej miere, môže ob-
vovar, droždie, pšeničné klíčky a okrem vit. D, kys. listovej
nov i ť zdrav i e. Pretože tento fakt bol mnohokrát preukázaný, ni­
a kalórií radšej dať akékoľvek živiny skôr viac než menej. Le­
kto - ani lekár - nemá právo dávať druhému neúplnú stravu. Pri
kár sám musí rozhodnúť, či pacient môže pečeň /sú nej'johet-
zostavovaní akéhokoľvek jedálnička musíme starostlivo kontrolo­
šiin zdrojom kys. listovej/.
vať každú požiadavku organizmu, uvedené v äaľších riadkoch.
V ý ž i v a p r e d c h á d z a j ú c a r a k o v i n e
N a j s k ô r p r i c h á d z a j ú b i e l k o v i n y
Výskumy ukazujú, že správne živené osoby nedostanú rakovi­
Pri ťažkom strese /chorobe/ môže byť denne zničených až
nu i keä sa im /dobrovoľníci/ umelo voperovala. Dôležité je jesť
1 3 5 g telesných bielkovín, čo odpovedá napr. 4 litrom mlieka.
nerafinované potraviny. Ak je dg. rakoviny, nech sa dá pacient
Telo si nedokáže vytvárať neúplné bielkoviny tak rýchlo, a pre­
liečiť svojim lekárom, ale súčasne nech užíva stravu podľa vyš­
to musíme oočítať bielkoviny pomocou tabuliek /výživových hod­
šie uvedeného. Ak máme podozrenie na rakovinu, obráťme sa v
nôt potravín/. Pri miernej chorobe stačí denne BO - 1 2 0 g biel­
každom prípade o pomoc k lekárovi a kombinujme liečenie spolu s
kovín, ale viac je často výhodné.
vyššie uvedenou 3travou.
Doslove stovky osôb, ktoré raňajkujú 1 vajce a na obed ma­
jú mäso, presvedčovali autorku, že ich strava má vysoký obsah
Kapitola 32.
bielkovín, aj keä ich mali len 25 g denne. Potraviny, obsahujú­
D v e n e z m e n i t e ľ n é p r a v i d l á ce úplné bielkoviny, sú čo do biologickej hodnoty v tomto zos­
tupnom poradí:
Sú dva platné zákony ore všetky diéty na všetky choroby:
1 . vajcia
1. zákon: okamžite pri každom symptóme zlepšiť výživu. Keby sa
2. mlieko a mliečne výrobky
jednalo podľa tohto jednoduchého pravidla, dalo by
3. pečeň a ostatné vnútornosti /žľazy/
sa predísť obrovskému množstvu utrpenia.
4. výsekové mäso, ryby, hydina
2. zákon: je potrebné dávať nanrosto všetkých 40 živín a anti-
5. pivovar, droždie, pšeničné klíčky, sójová múka a niektoré
stresových faktorov, a to radšej viac, než menej. Ak
druhy orechov
sme zvyknutí užívať medikamenty typu acylpyrín, proti
Pretože bielkovinám v obilninách, strukovinách a väčšine
bolestiam hlavy, porušovať tento zákon. Zatiaľ čo
druhov orechov chýbajú niektoré nevyhnutné aminokyseliny, majú
väčšina medikamentov pôsobí samostatne, žiadna živina
cenu ako bielkovina len vtedy, ak ich jeme buä spolu s niektorý­
nemá cenu, keä nie je doprevádzaná 39 ostatnými. Dá­
mi potravinami uvedenými v riadkoch 1 až 4 alebc ich vzájomne
vať veľké dávky jedinej živiny a ignorovať zbytok, je
kombinujeme, aby doplňovali chýbajúce nevyhnutné jednotlivé ami­
nepostačujúce.
nokyseliny. Najrýchlejšie uzdravenie z choroby nastáva, ak je
Požiadavky tela zahrňujú nenasýtené tuky, uhľohydráty, ú-
väčšina bielkovín dodaná vajcami, mliekom,syrmi a vnútornosťami.
plné bielkoviny a každý známy minerál a vitamíny. Ak požívame
Všetky úplné aminokyseliny je potrebné dodávať telu záro­
len nerafinované potraviny, pravdepodobne dodáme živiny dosiaľ
veň, inak vzniknú prízneky ťežkého nedostatku bielkovín. Nebez­
neznáme. Stovky a tisíce pokusov na zvieratách ukazujú, že vy­
pečná nerovnováhe bielkovín tiež vzniká, keď niektorá úplná ami­
nechaním jednej živiny alebo akéhokoľvek kombinácie, vzniká o-
nokyselina chýba, alebo keď niektoré neúplná aminokyselina je v
chorenie. Niet pochýb o tom, že ľudia si vytvárajú v sebe choro­
prebytku. V dôsledku toho potom odchádza veľké množstvo aminoky­
by požívaním stravy rovnako neúplnej ako tá, ktorá spôsobila
selín močom. Napr. želatine chýba toľko úplných aminokyselín e
chorobu zvieratám.
má taký prebytok glycinov, že prekáža hojeniu a môže byť toxická,
ak sa oridá k inak správnej strave.
- 119 -
- 118 -

15 minút, veľmi výhodné spolu s vit. B-6.


Chorý spravidla je schopný zjesť bielkoviny jedine vo for­
me primerane chutného nápoja, pripraveného z čerstvého mlieka a T u k y
obohateného potravinami, ktoré dávajú všetky aminokyseliny. Pre­
Denne potrebuje 2 pol, lyžice tekutých raatlinných olejov,
tože jogurt a acidofilné mlieka sú už z väčšej časti v priebehu
ktoré obsahujú nenasýtené mastné kyseliny. Nie je potrebné piť
kvasenia strávené, 3Ú zvlášť dobre znášané chorými a prestárly­
ich na lyžici. Môžu sa užiť aj na ochutenie jedla alebo z nich
mi. Ak ich pripravíme doma a obohatíme práškovým mliekom, môžu
môžerno urobiť nálevy alebo majonézu. Vyskytujú sa tiež vo vlašs­
obsahovať dvakrát toľko bielkovín, vápnika a vitamínu B-2, než
kých orechoch, slnečnicových semenách, v maku a inde. Safflower,
jogurt z obchodu a za nepatrný zlomok jeho ceny.
slnečnicový, sezamový, orechový, sójový olej obsahujú viac kys.
Príjem bielkovín sa môže značne zvýšiť, ak pridáme do obil­
linolovej než kukuričný, arašidový alebo ľanový a mnohokrát viac
ninových jedál a pečiva pšeničné klíčky, sójovú múku a sušené
než olivový olej. Telo si dokáže vytvoriť samo ostatné nenasýte­
mlieko. Instant sušené mlieko je výborné na pridávanie do čerst­
né mastné kyseliny z kys. linolovej, ak má niekoľko minerálov a
vého mlieka. Ovšem akákoľvek forma práškového mlieka bola trochu
vitamínov. Pretože i mierna zožltlosť ničí mnoho živín, po otvo-
poškodená teplom a nemalo by sa s ním nahradzovať čerstvé mlieko
reni je potrebné udržovať oleje, majonézy a lecithin v chladnič-
úplne.
ke.
U h ľ o h y d r á t y Margaríny, rôzne rastlinné masle a rafinované rastlinné o-
leje sa často vyrábajú zo zožltnutých olejov, z ktorých bol len
Najlepšie uhľohydráty sú v koreňových zeleninách, napr, v
odstránený zápach. Z tohto dôvodu autorka doporučuje len za stu­
zemiakoch, repe, mrkve, a i., v celozrnných obilninúch o chle-
dená lisované nerafinované oleje a nedoporučuje užívať margaríny.
boch, čerstvom ovocí a čerstvých šťavách. Aj keä všetok škrob
Ak chceme margarín, vyrobme si hc sbmi naDrosto nezávadný takto:
sa v črevách ľahko mení na cukor, táto premena je dostatočne po­
nechajme zmäknúť asi 1/2 kg masla v teolej miestnosti a zmiešaj­
malá, takže cukor sa uvoľňuje pomaly, a môžu dodávať telu neus­
me hc potom v mixéri s 1/4 1 za studená lisovaného oleja. Potom
tálu energiu.
ho dejme stuhnúť vo forme na tvorenie ľadu. Tuky sú potrebné na
Naproti tomu rafinovaný cukor príliš podporuje tvorbu inzu­
zlepšenie chuti potravín, na nasýtenie hladu a na podnietenie vy­
línu /rýchle sa dostaví opäť hlad/, znemožňuje vstrebávanie bie­
lučovania žlče. Maslo, smotanu, šťavy z mäsa, tučné syry a ostat­
lkovín, vápnika a äaľšich minerálov a spomaľuje r a 3 t hodnotných
né prírodné tuky je potrebné obmedziť.
črevných baktérií, lial by sa teda užívať vzácne a len pre zvýše­
nie chuti. Ak nezjeme dostatok kalórií, telo používa ore kalórie V i t a m í n A
bielkoviny z jedla alebo vlastného tela. Pri vysokých nárokoch
Smotana, maslo, plnotučné mlieko, vajcia, pečeň, dodávajú
organizmu na kalórie treba uprednostňovať naor. banány, su.šené
vit. A, ale často sa im ľudia vyhýbajú, či už kvôli kalóriám ale­
ovocie, zemiaky, varené celozrnné obilniny, koreňovú zeleninu a
bo zo zbytočnej obavy z cholesterolu. Karotén /v žltých a zelených
rôzne pečivá z výživné hodnotných surovín.
listoch a ovocí/ sa nevstrebáva, pokiaľ buničina nie je mäkká. Mno­
Neriedené šťavy 3 jogurtom alebo s mliekom raô:"u dávať pri­ hí teda majú nedostatok vit. A a musia brať pilulky. Prebytok vit.
rodzený cukor a iné živiny v koncentrovanej forme. Na zníženie A môže byť toxický, ale zistilo sa, že u dosDelých jedine pri
deštrukcie telesných bielkovín a na zabránenie acidózy /kap. 11/, väčších dávkach než 1 000 000 jed. denne, po dobu aspoň 15 mesia­
je potrebné 6x denne zjesť trochu uhľohydrátov aj keď množstvo cov. Toxicite možno zabrániť braním dostatočného množstve vitamí­
nemusí byť veľké. Čím viac je oacient chorý, tým dôležitejšie je nu C.
dať mu každú hodinu alebo dve, trochu uhľohydrátov, inttk dôjde k
Pri nedostatku bielkovín v strave je zvýšené potreba vit. A.
zvracaniu, bolestiam hlavy a nepríjemným príznakom acidózy. Ak už
Lecithin znižuje potrebu A vit., takže 25 000 jed. pravdepodobne
došlo k zvracaniu, možno obvykle situáciu napraviť niekoľkými ča­
stačí pre väčšinu chorých a rekonvalescentom. Pacientke s kožnou
jovými lyžičkami koncentrovanej ovocnej šťavy alebo medu každých
- 120 -
- 121 -

chorobou dával lekár 500 000 jed, vit. A denne 8 rokov. Prí­ strese chorých dosiahla autorka najlepšie výsledky, pokiaľ P E -
činy jej toxikózy lekári nepoznali, ležala preto 8x v nemoc­ cienti dodržiavali nasledovné pokyny - jedli 6x denne túto an­
nici a dostala diagnózu: mozgový nádor, zápal mozgových blán, tistresovú formulu /kao. ?./, norciu čerstvej pečene pri jed­
arthritis, bola jej urobená mozgová operácia pre zníženie tla­ nom jedle a čaj. lyžičku sušenej pečene alebo 15 pečeňových
ku v hlave. Pre bolesti v krížoch bola daná dočasne do aádry. tabliet 2x denne v tom oríoede, keä sa pacientovi protiví jesť
Až po vysadení vit. A zmizli všetky bolesti do 2 mesiacov. čerstvá pečeň na raňajky, na obed a večeru, 1/16 ež 1/8 litra
Dojčatám by sa nemalo dávať viac než asi 10 000 jed. a malým pivovar, droždia, obohateného calciom a magneziom denne, päe-
deťom 20 000 jed. A to ani pri chorobe /okrem osýpok/ keä je ničné klíčky ako obilniny alebo použité pri varení, ss'ioň 1/4
jeho ootrebe zvýšená. U dospelých je potrebných 100 000 jed. 1 jogurtu alebo acidofilného mlieka, 1 a? 3 pol, lyžice leci-
denne pri akné, toxickom thyroidu a zápale obličiek alebo čel­ thinu /ako zdroj cholinu a inositolu a ako pomôcky na trávenie/
ných dutín. Keä sa pacientov stav zreteľne zlepší, berie antistresovú for­
mulu 3x denne a neskôr lx denne. Po navrátení zdravia sa už ne­
Príznaky toxicity vit. A:
berie. Po dobu rekonvalescencie sa berie antistresové formula
vlasy sa stávajú tenkými, pery boľavými, modriny, krvácanie z v polovičnej dávke 6x denne. Uzdravenie je omnoho rýchlejšie,
nosa, bolesti hlavy, rozmazané videnie, olupujúca sa svrbiaca ak sa berú viackrát denne malé množétvá než len lx denne veľké
koža, bolesti v klboch a opuchy nad dlhými kosťami. Symptómy množstvo.
zmiznú po niekoľkých dňoch po vynechaní vit. A alebo sa im dá Keä požiadavky na živiny klesnú, autorka uživ;, denne:
predísť dostatočnými dávkami vit. C. - po 5 mg B-l, B-2 a kys. listovej,
- 3C mg kys. listovej, niacinamidu a PABY,
V i t a m í n y 3
- 1 g cholinu a inositolu,
Jedinými dobrými zdrojmi vit. B sú: pečeň, pivovar, drož­
- 1 5 mg B - 1 2 a
die, pšeničné klíčky. Malé množstvá možno nájsť v masách, ore­
- 25 mg biotinu.
choch, niekoľko málo zeleninách a c'elozrnných chleboch a biel­
Ak neobsahuje pivovar, droždie alebo B-komplex tieto vitamíny,
kovinách. Niektoré potraviny sú bohaté len na niektoré z vit. B.
približne vo vyššie uvedených pomeroch, nemali by sa užívať,.
Jogurtové a acidofilné baktérie tvoria tieto vitamíny v našich
Nevyvážené 3 - k o m p l e x y sú zd r a v i u ne'', e z-
črevách, ale ich množstvo sa nedá zmerať. Potrebe týchto vita­
p e č n é 1
mínov, hlavne kys. panthotenovej pri chorobách úžasne vzrastá.
Niektoré pivovar, droždia sú umelo obohatené B-l a pri /eľ
Obvykle nie je možné rýchle uzdravenie bez súčasného denného
kom používaní vznikajú nedostatky ostatných B-vitaminov. Všetky
príjmu ako prirodzených zdrojov vitamínov tak i piluliek. B-vi-
druhy pivovar, droždia obsahujú veľa bielkovín a B-vitamínov.
tamíny sa tak rýchle strácajú močom, že nie je známa žiadna to­
Droždie TORULA je neobyčajne bohaté na stopové minerály. Table­
xicita. Avšak ak sa podáva pri viacnásobnom nedostatku jeden a-
ty droždia sú nevýhodné, pretože 24 tabliet sa rovná 1 pol. ly­
lebo len niekoľko B-vitamínov, symptómy nedostatku ostatných B-
žici práškového pivovar, droždia, vločkové e instent droždie
-vitamínom sa zhoršia.
sú príliš objemné a zvádzajú ľudí, že ich zjedia veľmi málo.
Žiadny B-komolex na trhu zatiaľ nie je bezpečný na užíva­
Ak berie niekto jogurtovú alebo acidofilnú kultúru, musí
nie po dlhšiu dobu, oretože má pri najmenšom málo kys. listovej.
si ju zobrať spolu s mliekom /alebo aspoň/ mliečnym cukrom,
Dobrým zdrojom kys. listovej sú však: pečeň a varené listové ze­
pretože tieto baktérie rastú len na mliečnom cukre.
lenina. Ak berieme pilulky B-vitamínov, užívajme ich vždy len
dočasne a spolu s takými prírodnými zdrojmi, ktoré dodávajú ú- V i t a m í n C
plný B-komplex.
Pri ťažkých stresoch stúpa potreba vit. C, trebárs i na 5
Pri chorobách vzrastá potreba niektorých B-vitamínov. Pri
g denne. Pri akútnych infekciách obyčajne stačí zvýšiť antistre-
- 122 - - 123 -

aovú formulu každé 2 hodiny /až 4 hodiny/ o 1 - 2 g vitamínu C jed. denne, ale niekedy i viac než 2 OCO jed. denne.
a okrem toho ešte asi 250 mg spolu s každou dávkou medikamen­
V i t a m í n K
tov. V prípade, že by však krvácali äasná alebo nos, alebo sa
objavili modrinky, okamžite zvýšiť dávku vit. C Q L, po úplnom Vyskytuje sa v zelených listových zeleninách, pečeni a i-
uzdravení stačí podľa mnohých 75 mg denne. Podľa Paulinga je ných nerafinovaných potravinách, ale najspoľahlivejším zdrojom
minimum 250 mg denne a najčastejšie optimum u väčšiny osôb je sú črevné baktérie. Pri jeho nedostatku môže vzniknúť krvácanie
2 g denne. v akejkoľvek časti tela a najčastejšie k nemu dochádza, ak sú
črevné baktérie zničené orálnymi antibiotikami. Po takýchto me-
B i o f l a v o n o i d y dikamentoch je potrebné jesť denne jogurt alebo acidofilné
Novšie výskumy ukázali, že potrebu vit. C neznižujú biofla­ mlieko. Cerebral palce novorodencov možno spoľahlivo zabrániť
vonoidy, ale neznáma látka, vyskytujúca sa spolu s nimi. Najviac buä tým, že sa dá rodičke pri pôrodných sťahoch 10 - 20 mg vi­
sa vyskytujú v dreni citrusového ovocia, zvlášť v bielej časti tamínu K alebo novorodencovi okamžite po narodení 1 mg K, ok­
pomarančovej kôry, tiež je výhodnejšie používať čerstvé citru­ rem toho však môže byť cerebral palcy alebo vnútorné krvácanie
sové plody alebo nefiltrovanú šťavu, než filtrovanú. spôsobené nedostatkom vit. E.

V i t a m í n D A n t i s t r e s o v é f a k t o r y

Tvorí sa na koži jedine letným slnkom, ale rýchle sa zmy­ Vyskytujú sa výhradne v pečeni, pšeničných klíčkoch, pivo­
je i studenou vodou. Jediným spoľahlivým zdrojom je rybí tuk. var, droždí, plnotučnej sójovej múke a varených zelených zele­
Toxicita bola zistená u detí pri 4 OCO jed. denne a u dospelých ninách /napr. špenát, z/ršky červenej repy/. Pri chorobe by
pri 25 000 jed. denne. Toxicite možno predísť dostatočnou dáv­ sme ich mali jesť denne. Zostávajú v listoch a nikdy sa nevys­
kou vit. A, cholinu a predovšetkým vit. C. Akýkoľvek vit. D je kytujú v šťavách.
omnoho menej toxický, ak sa podáva v oleji než vo vode.
P r i r o d z e n é a s y n t e t i c k é v i t a m í n y :
Optimálna dávka vit. D je podľa výskumu pre dospelých asi
medzi 2 000 až 5 000 jed, denne. Pri podávaní 100 000 až 500 000 Veľké dávky vit. C - možno dosiahnuť výhradne zo syntetic­
jed. denne boli zistené tieto príznaky: slabosť, zvracanie, hna­ kých zdrojov. Syntetický vit. C a B-vitamíny sú naprosto rovno­
čky, bolesti hlavy, demineralizácia kostí a kalcifikácia mäkkých cenné prirodzeným. Prirodzený vit. E je však za to podstatne ú-
tkanív a niekedy i smrť. Podávalo sa denne 25 000 jed. ženám a činnejší ne*, syntetický. Prirodzený je chemicky označený oVo D-
vtedy sa objavili toxické príznaky, ale zmizli do 2 týždňov po -alfa tokoferol. Pokiaľ nie je potrebné breť veľké dávky vita­
vysadení. mínov, ootreviny majú obvykle výhodu, že zároveň podávajú ostat­
né živiny.
V i t a m í n E
S o d í k a d r a s l í k
Vyskytuje sa v listovej zelenine, lisovaných rastlinných
olejoch, pšeničných klíčkoch, čerstvo zomletých celozrnných chle Aj keä sa draslík vyskytuje v ovocí a zelenine, zemiakoch
boch a obilninách. Náš priemerný príjem 6 - 1 5 jed, denne je len a strukovinách, jeme ho dnes pomerne denne salo. Preto je lepšie
zlonJ^om skutočnej dennej potreby, t. j. potrebnej dávky. Nie je nasypať do solničiek rovnaké diely chloridu draselného a kuchyn­
toxický, deťom bolo dávané roky až 3 000 jed. denne bez vedľaj­ skej soli. Nedostatok draslíka je veľmi častý, zvlášť pri choro­
ších účinkov. Dospievajúci a dospelí potrebujú aspoň 100 jed. bách, lebo stres zvyšuje potrebu draslíka. Pri zápaloch, t.j.
/viac pri väčšom užívaní olejov/ - dojčatá a malé deti denne pri nedostatku aldosteronu, je zvýšená potreba sodíka - jedzme
asi ^0 i'ed. Pri chorobách sa väčšinou doporučuje 300 až 600 viac slaných jedál. Na začiatku stresu alebo pri cortizónovej
liečbe soľme málo a berme chlorid draselný, ktorého množstvo re-
- 124 -
- 125 -

gulujeme podľa množstva prebytočnej vody v tkanivách /kap.10/.


kom, napr. práškový, pečeň jedzme pri jedle, ktoré obsahuje
Ž e l e z o mlieko alebo si vezmime vápnikovú pilulku. Kostná múčka má ve­

Veľmi bohato je obsiahnuté vo vajciach, masách, zelenej ze­ ľa fosforu, nie je teda vhodným zdrojom vápnika. Kto neznáša
lenine a hlavne v pivovar, droždí, pšeničných klíčkoch a v pe­ mlieko, môže vziať calcium glukonote /l g vápnika je 7 a pol
čeni. Akákoľvek strava sorávna v ostatnom ohľade, dodá viac než čaj. lyžičiek, 1 g calcium lactate je 3 a pol rovných čajových
10 - 15 mg železa /čo je doporučená denná dávka/. Ak je žiadúce lyž./.
dať ešte viac, najmenej jedovatým sa zdá byť ferous fumarate. V
j ó d
žiadnom prípade neužívajme ferous 3 u l f a t e alebo ferous chloride
pre ich vedľajšie účinky /hlavne ničenie vit. E a iných živín, Denná potrebná dávka podľa výskumu je u detí 1 - 2mg a u
pozri kap. 3 . / dospelých 2 - 4 mg. Toto množstvo nemožno zjesť v jodizovanej
soli a tiež má aj väčšina z nás nedostatok jódu. V potravinách
M a g n é z i u m - h o r č í k je len v morských.
Veľké množstvo štúdií jednoznačne ukázalo, že takmer každý,
S t o p o v é m i n e r á l y
hlavne chorý, má nedostatok magnézia. Príčinami sú:
- rafinované potraviny Meä, mangán, zinok, kobalt a iné, sú dôležité pre zdravie
- hnojenie vápnom práve tak ako vitamíny. Pri chemickom hnojení ich potraviny ob­
sahujú príliš málo. Zelené listové zeleniny a celozrnné obilovi­
- užívanie chemických hnojív, ktoré obsahujú prebytok draslíka.
Pravdeoodobne nedostatok horčika je príčinou šlriaceho sa pred­ ny ich obsahujú jedine vtedy, ak vyrástli na hodnotnej pôde bez

pisovania sedatív. Priemerná strava dáva asi jOO mg, zatiaľ čo chemického hnojenia. Jediným spoľahlivým zdrojom sú morské jedlá,
pre zdravie je Pravdepodobne potrebné 500 - 900 mg, tiež pilul­ toruľa droždie a chaluhy, ak sa ich je veľa. Pokiaľ nepoužívame
ky sú žiadúce. Autorka používa magnézium oxyde, je bez chuti a toruľa droždie, nezostáva nám nič iné ako ich doplňovať tabletka­
1/4 čaj. lyž. dáva 250 mg magnézia. Príjem magnézia musí byť po­ mi.
lovičný než, váonika a tento pomer je potrebný dodržiavať, aby
V y r o v n a n é s t r a v e
sme nevyrobili nedostatok jedného z nich.
Pre získanie zdravie musia byť dodané všetky vyššie uvede­
V á p n i k , f o s f o r né živiny v primeranom množstve. Okrem toho denne potrebujeme a-

Väčšina ootravín má dostatok fosforu, ale váonik je obsia­ si 2 litre tekutiny /napr. polievky, mlieka, šťavy, vody/ a jed­
hnutý v dostatočnom množstve len v mlieku /spravidla nie v sy­ nak dostatok celulózy na podporu rastu črevných baktérií /kap.
roch/. Pri prebytku fosforu v strave, odchádza močom i vápnik, 13./. Či sme chorí, či zdraví, vynechať jedinú živinu, je pozván­
straty sa zvyšujú stresom, chorobami. Chorý dospelý alebo die­ ka k prípadnej pohrome. V rade prípadov autorky sa stav pacientov
ťa by pravdepodobne mali denne zjesť aspoň 2 g vápnika. Liter nezlepšil do tej doby, pokiaľ nemali povolené piť normálne množs­
mlieka /nezávisle na tučnosti/, podobne ako cmar alebo jogurt, tvo tekutín denne.
dá 1 g vápnika. Zostávajúci gram možno získať buä v pilulkách
Negatívne účinky potravinárskych aditív:
alebo pridaním sušeného mlieka do mlieka alebo iných potravín.
Adi.tŕva sa používajú v potravinárskom priemysle na'zlepše­
Pivovar, droždie, pečeň, pšeničné klíčky a lecithin majú
nie chuti, vône, farby, na zabránenie kazenia do doby, než pot­
príliš mnoho fosforu a príliš málo vápnika. Ak nechceme k nim
ravinu kúpi zákazník. Dodnes nie je isté, ktoré úradne povolené
brať pilulky dolomitu, dajme do 1/2 kg droždia a lecithinu, po
aditlva poškodzujú zdravie a ktoré nie. Stáva sa, že aditíva po­
4 pol. lyžice calcium lactate a 1 pol. lyž. magnezia oxyde /ale­
važované 25 rokov za neškodné, sa ukážu nebezpečnými pre zdravie
bo 1 magnézium carbonate/. Pšeničné klíčky jedzme spolu s mlie-
a ich užívanie sa úradne zakáže. Čím je výrobok zložitejší, tým
- 127 -
ktoré sa vyskytujú v mnohých prirodzených jedlách, v cigareto­
viac aditív obsahuje. Ideálne by bolo kupovať potraviny priamo vom dyme, víne, pive a niektorých liečivách, čo môže za nepria­
od poľnohospodárov na trhu s úplne výlučným obchodným reťaz­ znivých podmienok spôsobiť rakovinu. Mäsový priemysel nemá za
com. Inou možnosťou je pestovať si čo najviac potravín na do­ nitráty náhradu,a preto možno spotrebiteľovi len doporučiť, aby
mácej záhradke bez "pesticídov a chemických hnojív" a mať používal čo najmenej konzervovaných mäsových výrobkov. Denne
správne zloženie pôdy. Inou skupinou tzv. náhodných aditív je sme vystavovaní množstvu chemikálií a nepoznáme ich kumulatív­
polúcia ovzduäia a vody, ktoré spôsobuje obsth ortute v rybách, ne účinky. Spotrebiteľ by nemal kupovať polotovary ani hotové
rezíduá pesticídov na ovocí a rezíduá antibiotík, ktorými kŕ­ výrobky, ale jedine nespracované potravinové suroviny, ako napr.
mia poľnohospodári dobytok, aby rýchlejšie rástol a viac vážil. mlieko, ovocie, zeleninu, obilniny, vajcia, masá - čerstvé. Vy­
Nepoznáme dosiaľ bezpečne metódy skúSania nezávadnosti aditív. hýbajte sa potravinám, ktoré nie sú čerstvé, nezabránite tým sí­
Napr. 40 rokov sa používali v malinovkách brómované rastlinné ce jedeniu aditív, ale zjete ich menej.
oleje, ktoré spôsobovali šumivosť a citrónovú príchuť. Až po­
tom sa zistilo, že skúšobné myši po nich dostávali srdcové mŕt- Kapitola 3 3 .
vice. Ako umelé sladidlo sa roky užívali cyklamety, až sa zis­
P l á n o v a n i e z d r a v e j v ý ž i v y
tilo, že u pokusných zvierat spôsobovali rakovinu močového me­
chúra, na čo boli v USA a v Canade zakázané. Čím je pacient viac chorý, tým menej má chuť k jedlu. Uro­

Výrobky potravinárskeho priemyslu, ktoré majú žene ušetriť biť stravu chutnou a príťažlivou je veľmi dôležité. Pri väčšine

kuchynskú prípravu, obsahujú tým viac aditív, čím viac práce chorôb možno jesť úplne všetky hodnotné potraviny a rôzne "špe­
jej ušetria. Napr. umelá hotová šľahačka pozostáva až ne rafi­ ciálne diéty", zvyčajne len zanedbávajú zvýšené požiadavky str­
novaný cukor výhradne z chemikálií, ktoré nemajú so smotanou nič esu i pacientovu individualitu, často sú o 40 rokov pozadu za
spoločného. Najčastejším aditívom sú syntetické chute, ktorých stavom vedy.
sa užíva viac než 1 000 druhov. Nepr. monosodium ^lutamate sa
N á z o r n a t r a d i č n é l e k á r s k e d i é t y
používB na zlepšenie chuti mäsa, korení, uhoriek, polievok, zá­
kuskov, pečiva a piva. Zistilo sa, že toto aditivum poškodzuje Odborníci upozorňujú, že mnohé diéty sú založené viac na
mozgy mláäat skúšobných zvierat. V r. 1969 bolo zakázané pridá­ tradícii ako na vedeckých skúsenostiach o vychádzajú často z
vať ho do umelej výživy dojčiat, ale môže sa äalej užívať v je­ nesprávnych predpokladov. Odborníci zdôrazňujú, že jedlá obo­
dlách pre dospelých. hatené buničinou nie sú drahé, že neexistuje dôkaz, prečo by
Ďalej napr, kys. fumarikové nehradzuje umelo chuť jablka, sa celozrnná múka mala nahradzovať rafinovanou múkou, že pri
broskyne alebo vanilky. Najviac sa však užíva v mrazenom ovocí, chorobách nie je treba obmedzovať bravčové, šunku, korenené ma­
aby nestratilo farbu. Iných chemickým výrobkom sú limonády v sá, smažené jedlá, silne ostré syry, červenú reou, kapustu, su­
prášku /hlavne pomarančové/. Iné chemikálie dokážu rybie mäso rové ovocie, teplý chlieb, korenie, Brómy, byliny, strukoviny a
zbaviť rybej chuti, takže sa potom môže pridávať do šalátov, bez inú zeleninu.
toho, aby spotrebiteľ o tom vedel. Príťažlivá farba zvyšuje pre­ Tvrdia, že potiaže nie sú spôsobené jedlom samým, ale buä
dajnosť výrobku - nikto by napr. nekúpil bezfarebný želatínový prepchávaním sa alebo hltavým jedením r.lebo napätím, obavami
dezert. Anglicko napr. dovoľuje farbiť salámy na ružovo, ale vo alebo hnevom, ktoré narušujú trávenie. A že potraviny obviňova­
väčšine západoeurópskych krajinách to nie je dovolené. né z pálenia záhy, orekyslenia, vetrov a bolesti žalúdka sú ne­
Konzervačné látky chránia potraviny ored skazenim. Takmer vinné ako jahniatka. Upozorňujú, že jedlá s nepatrným obsahotr
každá masová konzerva alebo saláma obsahujú sodium nitrate, prá­ celulózy, nezastavia hnačku a že objemné potraviny a otruby n e ­
ve tak ako hotové sekaná i šunka. Nebezpečie nitrátu spočíva v preháňajú. Odborníci äalej zdôrazňujú, že diétne rady majú byť
tom, že 3B v tele dostane do styku s tzv. sekundárnymi amidmi, ohybné a ak doporučená strava spôsobí strach, hnev alebo bolesť,
má sa okamžite opustiť. Zdôrazňujú dva veľmi dôležité činitele
- 128 - - 129 -
pre všetkých pacientov:
1. malé časté jedlá plne nemôže vzdať sladkostí, nech ho je len občas.
2. tak výživné potraviny ako je len možné
Vo veľkej väčšine prípadov, teda i s požehnaním vedy, môžeme M a l é a č a s t é j e d l é
pripravovať stravu pre osobu chorú tak, ako keby bola zdravá. Začiatku choroby často predchádza dlhoročná nesprávna vý­
živa, takže zažívanie a vstrebávanie je obvykle pod normélom a
H ľ a d a n i e k v a l i t y
v čreve bujnejú putrefaktívne /hnilobné/ baktérie, choroba no­
Chorej osobe nepochybne viac než zdravej Škodia zbytky že zažívanie ešte zhoršiť. Súčasne stúpa potreba živín a živi­
nitrátov, pestilíd, aditív a straty živín, spôsobené spracova­ ny sú často strácané zvracaním, hnačkami, prílišným pitím te­
ním. Pokiaľ je možné je výhodné jesť surové / t . j . neprevarené kutín alebo diuretík. Túto problematiku možno najlepšie zvlád­
a nepasteurizované a hygienicky nezávadné mlieko/ a maslo, v a j ­ nuť malými, častými jedlami, prednostne obsahujúcimi 25 % ka­
cia od sliepok buä oplodnených alebo s možnosťou výbehu. Za lórií vo forme tuku. Tieto jedlá majú byť také malé, aby sa
studená lisované oleje nerafinované, čerstvú múku mletú kameň­ dali úplne naraz stráviť. Čim je osoba viac choré, tým častej­
mi /alebo si zrno namelieme sami doma na mlynčeku/, ovocie a šie musí jesť, a tým menšie množstvo, avšak požiadavky na ži­
zeleninu z pôd bez chemických hnojív a bez postreku, chuť, a viny sú väčšie. Možno použiť dočasne zažívacie pomôcky ako e-
kvalita takéhoto ovocia a zeleniny äaleko prevySujú bežno od­ nzýmy, kys. soľnú, lecithin, jogurt, acidofilné mlieko alebo
rody na trhu. Ak požadujú zákazníci tieto kvalitnejšie výrob­ mikrobiálnu kultúru, ktoré môžu zmeniť črevnú flóru. Musíme
ky, obchodník ich zaobstará. Nehomogenizované mlieko je hodnot­ sa spoliehať aj na pilulky živín, ktoré nevyžadujú žiadne tré-
nejšie než odstredéné a čerstvé hodnotnejšie než práškové. Roz­ venie.
diely v hodnote týchto jednotlivých druhov sú veľmi nepatrné,
a menia sa okrem toho podľa krmiva, ktoré krava dostávala. Ko­ P i l u l k y ž i v í n
zie mlieko je veľmi hodnotné a veľmi chutné na jogurt. Ideálne by mala byť každé živina obsiahnuté v potravinách
a skutočne tomu tak je, ak nie je žiadna rafinácia a pôda je
Z l o d e j i p r i e s t o r u
výborné. Hunzovia majú takú stravu a sú odolní proti všetkým
Kto si chce udržať zdravie, nesmie jesť vysoko rafinované chorobám. Pilulky živín sú nákladné a'ušetria však na lekárs­
a spracované potraviny, ktoré poskytujú málo živín, ale zaplnia kych a lekárenských výdajoch. Mnohí ľudia trpia zbytočnými o-
žalúdok. Ide napr. o rafinované tzv. "obohatené" makaróny, špa­ bavami brať si pri chorobách pilulky živín, aj keä sú obsieih-
gety, rezance, biele chleby a výrobky z bielej tzv. "obohatenej nuté v každom súste kvalitného jedla a nemajú nič spoločného s
múky", vrátane pekárskych, hotové pripravované zmesi /polotova­ jedovatými drogami, aj keä sú oboje vo forme tabletiek a k»r>a-
ry/, zabalené výrobky z obilnín, želatina o želatínové výrobky 11.
/okrem toho, že by boli s mliekom a vajcami/, predvarené zemia­ Skôr, než sa rozhodnete pre živiny v pilulkách, spíšte si
ky, margaríny, stužené pokrmové tuky, tavené syry, džemy, želé, jedélniček na celý deň a potom si nájdete v tabuľkách výživo­
zákusky a dezerty vyrobené z rafinovaných surovín, umelé ovocné vých hodnôt, koľko ste zjedli a zrovnajte súčet s dennými áo-
šťavy, alkoholické nápoje, všetky predávané nealkoholické nápo­ poručenými dávkami živin. Pri nedostatku niektorých živín sa
je, džúsy a limonády, odkofeinovaná zrnkovó káva. pokúste zmeniť jedélniček živín, pomocou tabuliek a ak opiť ne­
Z čerstvých celozrnných surovín možno pripraviť také chut­ uspejete, kúpte si pilulky toľkých živín, aby ste ich dOfAnlli
né jedlá, že vzdanie sa rafinovaných nie je na ujmu chuťového na doporučené dávky.
pôžitku. Pretože rakovina u zvierat sa vytvorila ich kŕmením Kto nerád je pilulky, môže takmer vSetky dostať kúpiť i v
petrolejovými výrobkami, nekupujme ovocie a zeleniny, ktoré sú práškovej alebo tekutej forme. Kapsulky vit. K možno rozhryznúť
ostrekované parafínovými voškami. Biely cukor má príliš málo alebo prepichnúť ihlou a obsah vytlačiť do úst. Prášky možno
výživných hodnôt e omnoho hodnotnejší je med. Ak sa niekto ú-
- 130 -
- 131 -

pridávať do tekutín, ktoré pijeme. Ak má niekto príznaky ne­


Zeleniny, zemiaky, strukoviny: 2x denne zemiaky a zeleninu, lx
dostatku určitých živín, musí si tieto prechodne zvýšiť. Dob­
denne krátko varenú zelenú listovú zeleninu /napr. špenát, ka­
rým pravidlom je byť opatrný s dávkovaním vit. A a D, ele u
pusta, púpava, horčičné listy, a pod./ pochutiť olejom a octom
ostatných je lepšie dať viac než menej. I kež sú pilulky živín
alebo citrónovou šťavou. Iné zeleniny, žltej alebo zelenej far­
veľmi hodnotné, nikdy nemožno nimi nahradiť potraviny.
by /brokolica, fazuľové lusky, mrkva a pod./ pripravuje bez vo­
D O l e ž i t é p o t r a v i n y dy napr. v pare. Zelené listové zeleniny dodávajú: antistresové
faktory, všetky dodávajú draslík, malé množstvo stopových mine­
Pri chorobách mame uprednostňovať potraviny, ktoré pri da­
rálov a vitamíny jedine vtedy, ak rástli v dobrej pôde a ak bo­
nom objeme dávajú čo najviac živín. li v kuchyni pripravené s minimálnymi stratami.
Vajcia; minimálne 3 až 4 denne alebo viac V akejkoľvek forme. Ovocie: čerstvé je výhodnejšie než mrazené, toto výhodnejšie
Spravidla sú hodnotnejšie než svalové mäsa. Dodávajú bielkovi­ než konzervované a konzervované výhodnejšie než sušené. Žlté
ny, železo, vit. A, methionin. farby, nanr. broskyňa a marhuľa sú výhodnejšie než bezfarebné.
Mlieko: vypiť aspoň 1 liter denne vr. 1/4 litra jogurtu alebo Maj denne citrusový plod alebo šťavu obsahujúcu dreň. Nezrie-
acidofilného mlieka /pokiaľ možno doma pripravených/. Na druhu dené ovocné šťavy možno používať k ochuteniu jogurtu alebo mlie­
mlieka ani jeho úprave nezáleží. Práškovým mliekom obohaťme čo ka. Ovocie dodáva: draslík, prirodzený cukor, karotén, vit. C a
najviac jedál. Mlieko dodáva vit. B-2 a výborné bielkoviny. stopy niekoľkých minerálov.
Pečeň: pokúsme sa zjesť denne 10 dg. najlepšie na raňajky. Na Celozrnné chleby a obilniny: kupuj čerstvú, kameňmi mletú múku
druhu ani príprave nezáleží. Dodávajú veľmi hodnotné bielkovi­ a uchovávaj ju v chladničke. Kupuj chlieb z celozrnnéj múky mle­
ny, železo, vitamíny a stopové minerály. tej kameňmi alebo si z nej urob chlieb sama. Používaj pšeničné
Pivovarské droždie: nezabudnite ho doplniť celciom a magneziom klíčky a otruby ako varené obilniny alebo ich pridávaj do jedol,
a prípadne stopovými minerálmi. Dodáva: B-vitamlny, antistreso­ hlavne do pečiva. Tieto potraviny dodávajú: B-vitamíny, železo,
vý faktor, bielkoviny. niečo bielkovín a vit. E a asi 20 živín, ktoré chýbajú v bielej
Plnotučné sójové múka: užívame buá v pečive alebo pridávame do múke.
mlieka a ovocných štiav. Dodáva antistresové faktory a bielko­ Rastlinné oleje: denne potrebujeme 2 pol, lyž. Môžeme použiť za
viny bez uhľohydrátov /bez škrobu/. Uchovávajte ju v chladničke. studená tlačený, nerafinovaný olej sójový, araáldový, kukuričný,
S.yry^: ak vám chutia, jedzte denne tvaroh. Ak chcete viac kaló- slnečnicový. Zmes niekoľko druhov, nepr. rovnakého množstva só­
rií užívajte veľa ostatných syrov. Dodávajú výborné bielkoviny, jového, arašídového a safflower je výhodnejší, než jediný druh.
ale máloktoré majú dostatok vápnika. Udržujeme vždy v chladničke. Olivový olej nemá ceny ako živina,
Hydina, ryby a morské jedlá: ak vám chutia, jedzte ich denne. hodí sa najmä k ochuteniu. Ak zjeme denne viac než 2 pol. lyž.
Nejedzte ich, ak máte dostatok vajec, mlieka, syrov, pečene a oleja, zvýšme dávku vit. E o 100 jed. na každú dodanú lyžicu.
ostatných bielkovín. Všetky uvedené mäsa dodávajú bielkoviny, Oleje dodávajú: kys. linolovú, kys. linoleovú a kys. arachidovú.
železo, fosfor. Morské ryby a morské potraviny dávajú jód a sto­ Lecithin: granulovaný je výhodnejší než tekutý, pretože neobsa­
pové minerály. huje zbytočne mnoho olejov. Udržuj v chladničke. Možno ho zmie­
Polievky: krémové polievky obohatené práškovým mliekom alebo šať s mliekom, či šťavou alebo i do polievok a omáčok./priamo
chutné, doma robené zeleninové /varené len tak dlho, než zele­ na tanieri/ Dodáva: cholin a inositol, uľahčuje zažívanie Q V-
nina zmäkne/ môžeme príležitostne podať, ale obvykle chorým zby­ strebávanie a využitie tukov a vitamínov, rozpustných v tukoch.
točne zaplnia žalúdok, len keby sme si želali málo kalórií. Ži­ JÓdizovaná soľ: používaj ju miesto nejodizovanej. Ak jeme málo
viny sa menia podľa užitých surovín. Polievky v konzervách sú ovocia a zeleniny a nemáme iný spoľahlivý zdroj jódu, dajme do
takmer bezcenné. solničiek zmes rovnakého dielu kuch. soli a chloridu draselného.
Dodáva: sodík, chlór, malé množstvo jódu.
- 132 - - 133 -

Šalátv: pre väčšinu chorých nie sú vhodné. Zaplnia zbytočne ža­ ale pridať 2 čaj. lyž. mliečneho cukru a zdvojnásobiť množstvo
lúdok. Varené zeleniny sú výhodnejšie. Nanajvýš môžeme použiť sójovej múky, acidofilnej kultúry e calcia. Ak chceme viac ka­
ako šalát tvaroh s mäkkým ovocím /marhule, banán, broskyne, hruš lórií, môžeme použiť plnotučné mlieko alebo pridať viac oleja
ky a i/. Miešané surové zelené šal í . . t m e podávať v rekonvale a ovocia. Ak sa berie veľa medikamentov, musíme sa brániť poš­
scencii, ak chcem.: str: (U H nízkym obsahom kalórií. kodeniu pečene pridaním aspoň 3 alebo 4 vajec alebo žítkov. Ak
I pri najlepšom výbere potravín je takmer nemožné splniť požia­ vynecháme calcium alebo práškové mlieko, magnézium oxydate sa
davky stresu na bielkoviny a vitamíny, pokiaľ nepijeme často, v zníži na 1/4 čaj. lyž. Ak sa pripravuje pep-up pre viacčlennú
priebehu celého dňa pep-up. rodinu, každý člen rodiny musí dostať 1/4 čaj. lyž. magneziovej
soli. Meraj nápoj tak, aby vyhovel individuálnym požiadavkám.
P e p - u p :
Chorí a osoby so zažívacími problémami by mali po prvýkrát
Živiny pôsobia najlepšie vtedy, ak dávame všetkých 40 zá­ skúsiť len 1/3 lit. pep-upu denne s kys. soľnou a zažívacími
roveň. Pep-up možno urobiť z rôznych surovín a mal by sa vždy enzýmmi. Ak sa neobjaví plynatosť, možno jesť väčšie množstvo.
individuálne chuťovo prispôsobiť. Zmiešaj v mixéri alebo elek­ Ak sa objaví, je potrebné zvýšiť tráviace pomôcky a lecithin.
trickom šľahači: Akonáhle znesieme s chlebom vypiť 2 litre pep-upu denne / t . j .
- 2 ží tky alebo celé vajcia /varené alebo surové/ 6x denne 1/3 litra/ obvykle to urýchli uzdravenie.
- 1 pol. lyž. lecithinu
Z l o ž e n i e j e d á l n i č k a
- 1 pol. lyž. zmiešaných rastlinných olejov
- 1 a 1/2 čaj. lyž. calcia lactate alebo 4 čaj. lyž. cal­ Kde dovolí chuť k jedlu, váha a účinné trávenie, chorý mô­
cium gluconate že jesť takmer nekonečné množstvá rôznych chutných potravín. Aj
- 1/2 čaj. lyž. magnézium oxyde alebo inej magneziovej soli keä porcie musia byť malé, je v zozname veľa potravín len preto,

- 4 pol. lyž. jogurtu alebo 1 pol. lyž. acidofilnej kultúry aby si bolo možné z čoho vybrať pre zostavu jedálnička.
- 1 čaj. lyž. chalúh /nie je potrebné/
R a ň a j k y
Po dôkladnom premiešaní pridaj:
- 1/4 až 1/2 litra mlieka /plnotuč. i odstr. je rovnako v- - Celý alebo rozkrájaný pomaranč alebo citrusový plod alebo ne-
hodné/ filtrovaná čistá šťava, či už .itrusová alebo z iného čerstvé­
- 4 - S lyž. práškového pivovar, droždia obohateného vápni­ ho ovocia.
kom /vločkového treba brať 5x až 9x viac/ - Omeleta alebo vajcia sádzané, varené alebo miešané
- 4 - 6 lyžíc práškového mlieka - 10 dg pečene, obličiek, chudej hovädzej kotlety, chudý rezeň,
- 4 pol. lyž. sójovej múky šunka, ryba
J - 4 pol. lyž. pšeničných klíčkov /nie je potrebné/ - Akúkoľvek celozrnnú obilninu pokiaľ možno obohatenú práškovým
Ochutíme podľa chuti 1 čaj. lyž. muškát, oriešku alebo čistej va mliekom, celozrnná hrianka alebo celozrnné pečivo.
nilky alebo odkofeinovanou kávou. 1/8 litra neriedenej pomarančo - upravené maslo alebo doma urobená majonéza /kap. 33•/
vej šťavy /pokiaľ chcete viac kalórií/, nalej do nádoby a pridaj - 1/4 litra pep-upu,
zbytok z 1 litra mlieka, prikry a daj do chladničky. Pred použi­ - káva bez kofeínu, pokiaľ možno urobená z teplého mlieka miesto
tím vždy zamiešaj /spotrebujte do 24 hod./ z teslej vody,
Akúkoľvek surovinu možno zmenšiť alebo vynechať za predpo­ - pilulky živín.
kladu, že ju zjeme iným spôsobom. Napr. autorke lepšie chutí le­
cithin a chaluhy v cmare. Ak niekto zle znáša mlieko, možno pou­
žiť ako základňu ovocné šťavy, vynechať práškové mlieko a jogurt
- 135 -

3 x d e n n e
aspoň 100 jed. vit. E, ak nie sú brané plné množstvá pivovar,
- Vajcia, pečeň, syry, meso, ryby, hydinu, krémové polievky
droždia, pečene alebo lecithinu, v tom Drípade pilulky vyváže­
- alebo: celozrnný chlieb - sandwich zo syrov, mäsa, hydiny ale­
ných vitamínov B.
bo nehydrogenovanej orieškovej pomazánky,
6x d e n r. e p r i a k ú t n e j c h o r o b e
- varená list. zelenina alebo iná zelenina či šalát
maximálna dávka antistresovéj formuly podľa kap. 2, pri mier­
- 1/4 litra pep-upu, mlieko, cmar alebo jogurt, celozrnný chlieb
nych alebo chronických chorobách polovičná dávke až do doby, ke­
s modifikovaným maslom /kap. 33./, alebo doma ušľahanú majoné­
dy je trávenie normálne, enzýmy, príp. so žlčou a kys. soľnou.
zu,
- ovocie, vaječný krém, mliečny koktail alebo mliečny puding, 3x d e n;, e a p r i o d c h o d e do p o s t e l e
oilulky živín. 1 - 2 tabl. stopových minerálov a 1 tabl. obsahujúcu calcium a
magnézium. Vynechať, ak sa tieto živiny k pivovar, droždiu a k
O l o v r a n t
pep-upu pridávali. Pozri 38 do kapitoly, v ktorej je popísaná
- ?eo-uo, akékoľvek jedlo navrhnuté pre desiatu, pilulky živín. tvoja choroba , zdôrazni tie živiny, ktorť najviac potrebuješ
k obnoveniu zdravia. Ak máš vysoký krvný cholesterol, zvýš le­
V e č P r a
cithin, chclín, inositol, predovšetkým všek 2x skontroluj, že
- má byť najmenším jedlom celého dňa. Hyby alebo ovocný koktail, sú kryté všetky požiedavky tela a dávaj pozor na to, aby si ne-
zelenina, masová alebo krémová polievka, df-1 prebytok niektorých živín a iné vynechal. Vynechať jednu
- alebo vajcia, syr, mäso, ryba alebo hvdina živinu je ako hrať Chopina na zamknutom piane.
- varená listová zelenina, ak nebola žiadna na obed Neočakávaj uzdravenie za niekoľko týždňov po rokoch niče­
- varené zemiaky alebo strukoviny alebo šalát, ak je naň chuť, nia. Očakávaj príležitostne horšie dni nezávisle na živinách.
- celozrnný chlieb s modifikovaným maslom alebo majonéza, 1/4 Dôležitá je trpezlivosť a vytrvalosť.
litra peo-upu
- olnotučné mlieko alebo odstredené, cmar alebo jogurt, P o u z d r a v e n í
- ovocie alebo vaječný krém, pilulky živín Akonáhle je trávenie normálne, vynechať enzýmy a kys. soľ­
nú. Požiadavky organizmu klesajú, akonáhle odchádza stres cho­
? r i o_^_c_Jh_p_d_e do p o s t e l e
roby, ale na udržanie zdravia musí strava dodávať každým dňom
1/4 litra pep-UDu alebo teplé mlieko alebo nápoj z teplého mlieka, života všetkých 40 nevyhnutných živín. Ideálne by sme mali zjesť
pilulky živín. asaoň 1 elebo 2 vajcia, pivover. droždie, pečeň elebo pšeničné
klíčky, toľko jogurtu, cmaru elebo mlieka, aby sme vypili 1 .li­
P i l u l k y ž i v í n
ter, 2 porcie syrov alebo mäsa, rýb, hydiny alebo iných plnoho­
Po dobu choroby možno brať tieto pilulky živín: dnotných bielkovín. 1 až 2 pol. lyž. rastlinných olejov, 1 ež 2
P o r a ň a j k á c h porcie čerstvej varenej zeleniny okrem zemiakov, miešaný zelený
25 000 jed. vit. A a 2 500 jed. vit. D, ak je žiadúci äaľší vit. šalát, pilulky živín obsahujúce magnézium, jód, stopové prvky
A alebo D, ber ho po večeri. Vit. A, D, E sa vstrebávajú len vtedy /netreba, ak by sa jedlo veľa toruľa droždia/, 25 000 jed. vit.
ak ooužité jedlo obsahuje tuk. A, 250 mg vit. C, 1 000 až 2 OCO jed. vit. D a aspoň 100 jed.
6 x d e n n e vit. E. Rafinovené potraviny a hydrogenovené tuky sú trvelo za­
1 pol. lyž. sušenej pečene zamiešanej do vody alebo šťavy. Vyne­ kázané.
chať, ak sa jedla v ten deň čerstvá.
- 136 -

R o z l i č n é v e k o v é s k u p i n y Kapitola 3 4 .

Pretože požiadavky ne živiny sú zvlášť vysoké po dobu det­


B a š t a p r o t i c h o r o b e
stve, dospievania a tehotenstve, choroba môže zaútočiť prudko.
Strava osôb v týchto skupinách býva neďcstatoč.á hlavne v kys. V lekárskej literatúre sa možno dočítať o rýchlom vzraste
panthotenovej, horčíku, jódu, vit. B-5 a E. -otreba vit. A a D výskytu alergií, emphysenii, cirhózy, cukrovky, infekčnej žlta­
dieťaťu sa predpokladá ako 1/4 dávky dospelého. Dostatok jódu čky, epilepsiách, muskulárnej dystrophie, a i. Pol milióna no-
možno obdržať 1/2 čaj. lyž. chalúh alebo niekoľkými kvapkami jó­ vorodeniet v USA sa rodí ročne s rakovinou. Vzrastajú vrodené
dovej tinktúry. Ostatné živiny sa dávajú dočasne chorým dojče- chyby metabolizmu a choroby spôsobené toxicitou medikamentov
tám v dávkech pre dospelých bez toxických účinkov. Dospievajú­ predpisovaných lekármi. 50 % amerických školákov dostáva mini­
ci vyžadujú po dobu choroby rovnaké potraviny a pilulky ako do­ málne denné dávky živín. Príjem živín dievčat je horší než
speli a ich "živinový dlh" je obvykle obrovský, To isté platí o chlapcov e najhorší príjem živín majú tehotné ženy.
tehotenstve, zvlášť, ak nasleduje skoro po sebe. Obrovský nárast chorôb je celkom paralelný s obrovským ná­
Osoby nad 65 rokov predstavujú 40 * chorých v USA, aj keä rastom spotreby zákuskov, rafinovaných potravín, kofoly, džú­
tvoria len 8 % obyvateľstva. Bolo zistené, že ich strava až na sov, limonád a klesajúcou spotrebou čerstvej zeleniny, celozr-
kalórie je nedostatočná takmer v každej živine. Osamotenosť, nných chlebov a obilnín, strukovín a zemiakov. Polovicu miesta
nedostatok peňazí, zle padnúci alebo chýbajúci umelý chrup, ne­ v obchodoch s potravinami zaberajú výrobky, ktoré poškodzujú
vedomosť výživových hodnôt a strata nádeje, robia ich potiaže zdravie,/pritom v USA sa nesmú alkoholické nápoje v obchodoch
práve tak spoločenskými a psychologickými ako výživovými. AvSak s potravinami predávať/. Nepravdivej obchodnej reklame väčšina
obrovské zlepšenie zdravia môže nastať, ak sa je denne jogurt, občanov verí. Reklama priemyslu s rafinovanými potravinami udr­
pšeničné klíčky, pomaranče, vajcia, pep-up a pilulky živín. Vž­ žiava ľudí v nevedomosti a doslova ovláda výživu národe. Rovna­
dy znovu vidíme, ako tieto jednoduché zmeny premieňajú prestár­ ko tak ovláda z veľkej časti nutričný výskum. Vedecké poznatky,
lych invalidov na vitálne indivíduá, pre ktorých je zrezu život ktoré by mohli poškodiť predaj, nie je možné uverejniť, lebo
vzrušujúcim zážitkom. 93-ročná babička omladla tak rýchle po ich zverejnenie by mohlo znížiť zisky.
zlepšení svojej stravy, že sa doslova stala výživovým poradcom Aj keä väčšina lekárov je čestných, niektorí z nich pre
pre svoje vrstovníčky. Iná 90-ročná babičke mi oráve napisela, svoje súkromné záujmy predstierajú, že americká strava je vý­
že ss jej vrátilo zdrevie, keä zlepšilo svoju stravu v 84 ro­ borná a poctiví kritici a ich knihy sú nespravodlivo napadané.
koch. Farmári nie sú nikdy kritizovaní, dávajú svojmu dobytku pilul­
ky živín, pričom všetky tieto pilulky bez výnimky majú lepšie
V a š e z d r a v i e je vo v a š i c h r u k á ch zloženie než pre ľudí. Napr. vždy obsahujú aspoň 12 minerálov
Málo chorôb zostáva problémom, ak sa strave zlepší v tú mi­ a vždy cholin, inositol, PABU, nenasýtené mastné kyseliny a i.
nútu, kedy bol zistený prvý príznak. A podivuhodný stupeň život- Žiadny farmár nedáva svojmu dobytku zákusky, balené pečivo a
nosti, energie a mladosti možno udržovať, ak sa stále potom udr­ biele múky, želatínové dezerty, limonády, alkohol a preto ame­
žuje primeraná strave. Každý je zodpovedný sám za svoje zdravie. rické domáce zvierate majú omnoho lepšiu výživu než ľudia.

Iní môžu robiť návrhy, ale nikto okrem nás samých nemôže jesť Dusičnany z umelých hnojív ničia alebo znižujú vit. C v
potraviny, ktoré sú pre nás cenné. Zdravie, ktorému sa tak teší­ rastlinách. V tele spôsobujú ťažké choroby, najmä u novoroden-
me, alebo množstvo chorôb, ktoré musíme znášať, je totiž vecou cov a hospodárskych zvieratách. Varením se neničia. Poškodzujú
časti nášho vlastného diela. Ak si niekto vážne želá zdravie a hlavne pečeň a obličky. Pesticídy - menia chuť, ničia rôzne vi-
je ochotný trpezlivo pracovať pre to, odmena obvykle príde. tamíny a rušia činnosť mnohých enzýmov. Zmena chuti je najbež-
- 138 -
- 139 -

nejšlm dôvodom, prečo deti dnes nechcú jesť zeleninu. Insekti­ bez obmedzenia propagandy priemyslu rafinovaných potravín. Ne­
cídy spôsobujú chudokrvnosť a poškodenie pečene a obličiek. Ob­ správna výživa môže viesť k degenerácii celých národov, i keä
sah DDT je v tuku tela Američanov podstatne väčší než v cudzine. je jedla dostatok a je k dispozícii dostatok vedomostí o výži­
Jedlé rastliny, obilie, zelenina, pestované s vysokými vý­ ve, aj keä nie však v širokých vrstvách národa.
nosmi na pôde hnojenej umelými hnojivami, obsahujú menej mine­
+ + •
rálov a bielkovín. Mnohé chemické hnojivá spôsobujú pokles ob-
sahu magnezia v jedlých rastlinách, čo zapríčiňuje teraz rozší­
rený nedostatok magnezia u ľudí. Rastliny rastúce na pôde boha­ D o p l n o k K u kap. 7
tej prirodzenými minerálmi a humusom, dávajú dobytku lepšie z- Nízka hladina krvného cukru vzniká ako pri nadmiere tak
dravie než ak rastú na pôde chemicky hnojenej. Dokonca slintav­ ^ri nedostatku uhľohydrátov v strave. K úst >šnému schudnutiu je
ka dobytka sa rýchle vyliečila, akonáhle bol vyhnaný na kompos­ nevyhnutné jesť často mierne množstvo uhľohydrátov vždy súčasne
tované pole. Podobne rastliny zo zdravých pôd dávajú ľuäom om­ s tukom a bielkovinami. Nízka hladina krvného cukru spôsobuje
noho väčšie zdravie, a okrem toho samé sú takmer imúnne voči stres so stratou draslíka. Častejším podaním 2 - 5 g chloridu
chorobám rastlín a ich chuť je vynikajúca. Je veľmi cenné mať draselného, takmer okamžite zmizla nízka hladina krvného cukru.
na záhradke kompost a "organicky" pestovať zeleninu. Nízka hladina krvného cukru znemožňuje dodržiavať redukčnú di­
Mnohé konzervačné látky, stabilizátory, emulsifikátory, fa­ étu a može zaviniť aj srdcový infarkt. Požitím draslíka sa za­
rbivá, bielidlá a iné aditiva potravín, ničia mnohé živiny a braňuje aj .-.dlo'oám z nízkeho krvného cukru. Draslík je rozhod­
niektoré z nich sa po čase preukážu ako jedovaté. Napr. chlorid ne výhodnejší než brať pilulky na schudnutie. Pri nedostatku
uhličitý, používaný na bielenie múky, poškodzuje niektoré amino­ draslíka sa udržuje v tele príliš mnoho vody, ktorá imituje o-
kyseliny, okysličuje nenasýtené mastné kyseliny a naprosto ničí bezitu.
vit. E. Thyoacedamid, používaný na ochranu pomarančov pred kaze-
ním, spôsobuje u potkanov ťažké poškodenie pečene. Stopy rozpú­ P r e č o r e d u k č n é d i é t y z l y h á v a j ú ?
šťadiel z extrahovaných olejov sú smrteľné pre hospodárske a Aj keä nedostatok takmer každej živiny spôsobuje spomale­
laboratórne zvieratá. nie spaľovania tukov, redukčné diéty sú stále nedostatočne nu­
Každé chemikália v potravinárskom priemysle má trochu od­ trične vyvážené a majú len menej kalórií. Zo zúfalstva 38 skú-
lišný patologický účinok na pokusné zvieratá, ale všetky zni­ silo aj hladovanie, ale výskum zistil, že je škodlivé. Medika­
žujú obsah vit. C v krvi. Škodám možno čiastočne zabrániť podá­ menty na odtučňovanie znižujú váhu, ale sú nebezpečné a čai-to
vaním pivovar, droždia s veľkými dávkami vit. C, B - 1 2 , E, biel­ poškodzujú pečeň. 'J ^kutočnené štúdie ukázali, že po ich vyne­
kovín /hlavne methioninu/. Nebezpečie spočíva jednak v počte a- chaní pacienti do roka opäť pribrali. Hladovanie a chudnutie
ditív, v ich kumulatívnom účinku a jednak reakciách chemikálii pomocou medikamentov predstavuje stres pre nadobličky a pacien­
medzi sebou. Množstvo jednotlivých chemikálií v akejkoľvek po­ ti strácajú energiu. Prejedania sa je zvyčajne zavinené túžbou
travine môže byť pod predpokladanou hladinou toxicity, ale ku- tela dostať niektoré chýbajúce živiqy. Musíme dodávať telu ži­
mulatívny účinok nie je spravidla známy. viny potrebné na tvorenie energie, čo je jediným úspešným spô­
Väčšina žien nevie, ako správne zostaviť jedélniček ani ro- sobom ako schudnúť.
zoznávať potraviny podľa ich výživovej hodnoty. Školenie o výži­
ve by malo byť zaradené do učebnej látky škôl všetkých stupňov. Váš p r o g r a m t v o r b y z d r a v i a
Vhodné vzdelanie na to majú diétne sestry, ale učiteľky domácej Štítna žľaza reguluje rýchlosť premeny energie a potrebuje
ekonomiky dávajú spravidla lekcie "ako vyrábať choroby". Niekto­ k tomu: jód, vit. E, bielkoviny /hlavne tyrozin/, vit. B-6, C
rí lekári sa domnievajú, že zdravie národa nemožno zachrániť a cholin. Zvýšenú potrebu jódu majú osoby choré, tučné a so z-
výšencu hladinou cholesterolu.
- 140
- 141 -

O b s a h 7. Zdravie a normálna hmotnosť idú ruke v ruke 21


Radukčné diéta nia je pre keždého 21
1. Pradhovor 3 Zvýšar.ie produkcie anergie 21
2. Aké sú požiedevky organizmu na živiny pri stresoch7 3 Dôležitosť častých jedál 22
čo je to vlastne stres? 3 Výhody nerefinovených potravín 22
Reakcia tela na stres 4 Potreba nenasýtených olejov 22
Potreby živín sa zvyšujú 5 Zabránenie hledu 23
Antistresové vitemíny 6 Niekoľko príkladov nízkokelorickaj strevy 24
Reakcia voči stresu e chorobe 6 Diéty 25
ACTH a kortizónová terapia 7 26
Kľúč k úspachu
Antistresové formula • 7
Vplyv talesného pohybu 26
Antistresový program 8
8. Vredy žalúdka vznikajú zo stresu 27
3. Medikamenty zvyšujú požiadavky ne živiny 8
4. Jazvém sa dó zabrániť 10 Diéta 27
5. Cholesterol 11 Základ protivredových dist 28
Nenasýtené mastné tuky 12 Vaše vradová diéte 29
Význem lecitínu čiže fosfolipidov 13 Pranautrslizovanie želudočnej kyseliny 29
Potreba rastlinných olejov 13 9. Cukrovke nie je vždy trvelá 29
Inositol a cholin sú nepostrádateľné 13 Dôležitosť dodržievania lekárskych rád 31
Vitamín B-6 a megnézium /horčík/ 14 Zvýšenie tvorby inzulínu 31
Vitamín E 14 Požiedevky ne živiny sú vysoké 31
Ostatné výživové vplyvy 14 Zebráner.ia komplikóciem 32
Diéty s nízkym obsahom cholesterolu 15 Stučnelo pečeň 33
Zníženie krvného cholesterolu 16 Malé zmeny - môžu prinieť veľké zlepšenia 33
6. Srdcový infarkt - nejčestejšis príčina smrti 17 liiarne čiebetas 34
Typy srdcových infarktov 17 10. Artritída J !
Krvný tuk a trombózy 17 Diéta pri arthritis 35
Krvný tuk stúpa 18 Psychosometické ochorenie 36
Lecitín zabraňuje trombózam 18
11. Infekcie 37
Potrebe kyseliny linolovej 19
Účinok stresu 37
Vitamín C e trombózy 19
Vitamín C 38
Vitamín S 19
Význam bielkovín 39
Káva - alkohol - diuretika 19
Vitamín A 39
?!áhle srdcové infarkty 20
Zabránenie acidonóze 40
Ak váš lekár nesúhlasí 20
Strava pri infekciách 40
Potrebné množstvo vitamínu C 41
- 143 -
142 -

špeciálne problémy pri niektorých infekciách 42 Nafúknutosť a bolestivé vetry 52


Niektoré infekcie sú psychosomatické 42 Zápcha - tuhá stolica 52
1 2 . Problémy kože sú hlbäie ako koža Spastická zápcha 53
Hemoroidy 53
Olejovitá koža e vlasy 43
Hnečky 53
Suchá koža 41
Ako začať 54
Sklon k slnečným popáleninám 43
Zvráskevaná koža 43 14. Choroby zažívacieho traktu 5f_
Vrásky 43 Oastritis - zápal žalúdka 54
Pigmentácie kože 43 Colitis - zápal hrubého čreve, enteritis - tankého črava 54
Nedostatok kože . 44 Sprue 55
Psoriáza e tukové nádory 44 Coliac disease 56
Atherony - tukové usadeniny 44 Améba - červy a parazity 56
Boľavé pery 44 Diverticulosis 56
Vyrážky a ekzémy 45 Pencreatitis 57
Suchý, šupinatý a svrbiaci ekzém 45 Upozornenie 57
Dermatitis 45 15. Alergie sú chorobami stresu 57_
Saborea 4s Alergie a stres 57
Šupinatý ekzém a lupiny vo vlesoch 4; Kyselina pantotenové 58
Akné dospievejúcich 4>= Účinné trávenie 58
Akné rosacea 46 Foškodanie pečene 59
Kožné vredy 46 Ako elergény vstupujú do buniek 59
Varicoso ulcerus 46 Vitamín C 59
Huby a pliesne 46 Soľ 59
Pohryznutie, poštípenie, otravy 46 Alargie z emočných problémov 59
Nechty sú stavané z bielkovín 47 Streve alergik8 60
Problémy vlesov 47 Vynechávaníe alerganických jedál 60
Vypadávanie vlasov u mužov 47 Nepoznané elergie 61
13. Potiaže zažívacieho ústrojenstva 48
16. Zníženie krvného cholesterolu __ 62_
Péchnuci dych 48
17. Poškodenie pečene se veľmi šíri 63
Boľavý jazyk a ústa 49
Funkcie pečene 63
Nevoľnosť a zvrecenie 49
Mierne poškodenie pečene 63
Potreba kyseliny soľnej /chlorovodíkovej/ 49
Vhodná strava pre pečaň 64
Výzhem žlče 50
Cirrhoza °*
Tvorenie enzýmov 50
Ascites - opuchy pačene 64
Pohyblivosť čriev 50
Hepatitis - infekčný zápal pačsne 64
črevné baktérie 51
Pečeňové testy
Jedlo je bez viny 52
- 144 - -.145

Žlčníkové problémy 65 22. Poruchy nervovej sústavy 81


Strava s nízkym obsahom tukov 65 Nervozita 81
Fokusy so žlčníkovými kameňmi 66 Epilepsia 82
Žlčové kanóne sa dajú rozpustiť 66 Tiky 8 chvenis 82
Zépal žlčníka 66 Obrna 82
Zltečke 66 Páliace alebo bolastivé chodidlá 82
Diéta pri žlčníkových ochoreniach 67 Zápal nervov 83

68 Zápal trojklanného nervu 83


18. Dna - arthritis urica
Strava pri dne 70 23. Chudokrvnosť má mnoho príčin 83
Chudokrvnosť z nedostatku vitamínu B - 6 83
19. Obličkové choroby 70
Chudokrvnosť z nedostatku vitamínu E 84
Pyolitis - zápel obličkovej panvičky, cysti tis - zápal
močového mechúra Chudokrvnosť z nedostatku kys. listovej 84
70
Pomočovania sa Účinky medikamentov a insekticídov 84
71
Chudokrvnosť a žalúdočná kyselina 84
Neschopnosť vymočiť sa 71
Chudokrvnosť z nedostatku železa 85
Brightonova namoč - zápal obličiak atS. 71
Vodnateľnosť Všetky živiny sú dôležité 85
72
Zvýšenie vylučovania moču Perniciózna anémia 86
72
Krvácanie obličiek Perniciózna anémia u vegetariánov 86
72
Uremická otrava 72 24. Svalové ochorenia 86
Diéty s nízkym obsahom sodíka 73 Svalová slabosť 86
Diéta pri obličkových ochoreniach 73 Predĺžený stres a Adisonova choroba 87
20. Mnohé obličkové kamene sa dajú rozpusti Fibrositis a myositis 87
74
Druhy obličkových kameňov Myasthenis gravis 87
74
Liečba môža byť ľahxé Sklerotis multiplex 88
75
Zdroj kyseliny oxclovej Svalová distrófia 88
75
Iné vplyvy Príčin je mnoho 88
76
Zadržovanie vápnika 76 25. Ženské ochorenia 89
Nebezpečie naprimenaných diét 77 Predmenštruačné napätie a menštruačné kŕče 89

21. Váš krvný tlak Nepravidelná menštruácia 89


78
Ako zvýšiť nízky krvný tlak Endometriosis - zápal maternice 90
78
Vysoký krvný tlak Výtok, zápal, svrbenie 90
78
Účinok poškodenia obličiek Obtiaže v prechode 90
79
Účinok cholinu Kŕčové žily 90
79
Sodík 80
Vplyv artherosklerózy 80
Zvýšený krvný tlak emočného pôvodu
Mozgový infarkt 80
- 146 -
- 147 -

26. Kostné ochoranie 91


Krátkozrakosť 104
Osteoporosis 91
Qlaukom 104
Osteomalócia 91
Zlomené kosti 91 Oddelenie sietnice 105

Zápaly kosti - osteitis, ostaomyelitis 92 Rozmazané videnie 105


Obrne očných svalov 106
Keä nedochádza k uzdraveniu 92
Ochorenie diskov - medzistevcových platničiek 93 skuľavosť 106

Strava pri ochorení kostí 93 Krvácanie očí 106


Krvácanie sietnice 106
27. Operácie - úrazy - popáleniny 93
Zápal sietnice 106
Veľký stres 94 106
Ratinitis
Vitamín C a zranenia 94 106
Infekcia očí
Vitamín E ponúka mnoho 94 •
106
Vystuplé oči
Hojeniu pomáhajú všatky živiny 94 107
Smočné činitele
Krvné zráženlivosť 95
Operácie očí 107
šok 95
30. Keä príčina choroby nia je známa 107
Príprava na operáciu 95
Príčina nemusí byť známa 107
Večer pred operáciou 96
čo znamená "nevyliečiteľný" 108
Strava po operácii elebo zranení 96
Všeobecné pravidlá 108
Nehody a zronenia 97
Emphysema 109
Popáleniny 98
Jíenierov syndróm 109
28. 0 sexe 99_
Lupus erythematosus - zápal spojivových tkanív 109
Príliš málo kalórií 99
Skleroderma, myositis, dermomyositis, bursitis 110
Nedostatok B - vitamínov 99
Cystis fibrosis pancreasis 110
Nedostetok iných živín 100
Vysoké dedičné požiadavky na Živiny 111
100

Únave možno zabrániť
Príčina môže byť psychická 111
Nespavosť 101
nenapraviteľné poškodenie 111
Bolesť hlavy 101
31. Výživa a rakovina 111
Nízky bazálny metebolizmus 102
Vitamín A 111
Sex v neskorších rokoch 102
Vitamín B-2, B-6, bielkoviny 112
Sexuálne problémy mejú mnoho príčin 102
Cholin 112
29. Niektoré očné potiaže a choroby 102 112
Betatin
Vitamín A e zrek 103
Vitamín C 112
Ratinitis - zápel sietnice 103
Vitemín E 113
Vitemín B - 2 103
jód a iné živiny 113
Vitamín B - 6, C, kyselina panthotenove 103
Prepolaný tuk 113
Šedý zákal 104
Poškodenie pačane 113
Jouly / kalória / 114
- 148 -

Rôzne vitamíny 114


X - lúče 114
Správna streva 115
Leukémia 115
Výžive predchádzajúce rakovine 116

32. Dve nezmeniteľné pravidlá 116


Najskôr prichádzajú bielkoviny 117
Uhľohydráty 118
Tuky 119
Vitamín A 119
Vitemíny B 120
Vitemín C 121
Bioflevonoidy 122
Vitemín D 122
Vitemín E 122
Vitemín K 123
Antistresové fektory 123
Prirodzené a syntetické vitamíny 123 interný študijný mtteriál
Sodík a dreslík 123 určený
železo 124 pre záujemcov e prieznivcov metód alternatívnej medicíny,
Magnézium - horčík 124 racionálnej výživy,
Vápnik a fosfor 124 zdravého spôsobu života
Jód 125 e liečenia prírodnými prostriedkemi.
Stopové prvky - meči, mangán, zinok, kobelt 125
Vyrovnaná strave 125
Megetívne účinky potrevinárskych editív 125

33. Piánovenie zdrevej výživy 127 E d í c i a - A l t e r n a t í v n a m e d i c í n a


Názor na tredičné lekárska diéty 127
Autor: Dr. Adelle Davis
Hľadanie kvality 128
Zlodaji mieste 128 Názov diele: Liečenie plnohodnotnou výživou, čo jesť, aby

Malé ele česté jedlá 129 ste boli fit. / Moderné liečenie výživou II./ Prsložané

Pilulky živín 129 pre interné potreby. Vydané v roku 1992 len pre študijné

Dôležité potreviny 130 potreby členov spoločnosti pre elternetívnu medicínu. Text

Pep - up 132 neprešiel odbornou ani jazykovou úprevou. Počat strán 148.

Zloženie jedálneho lístke 133 Eko - konzult, P.O. Box 61, 850 07 Bretisleva 57

Veäe zdrevie je vo vešich rukácft 136


34. Beate proti chorobám 137
Obsah 140