Você está na página 1de 3

REPUBLIKA HRVATSKA

VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE


ZAGREB

Broj: II-4 Kr 92/2018-3

REPUBLIKA HRVATSKA
RJEŠENJE

Vrhovni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda


Vesne Vrbetić kao predsjednice vijeća te Ratka Šćekića i Žarka Dundovića kao članova
vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Marijane Kutnjak Ćaleta kao zapisničarke, u
kaznenom predmetu protiv optuženog V. M. zbog kaznenog djela iz članka 149. stavka 2. u
vezi sa stavkom 1. Kaznenog zakona (''Narodne novine'' broj 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15.
- ispravak - dalje u tekstu: KZ/11.), odlučujući o prijedlogu privatnog tužitelja M. Š. od 29.
listopada 2018. godine za prenošenje mjesne nadležnosti, u sjednici održanoj 27. veljače
2019. godine,

r i j e š i o j e:

Prihvaća se prijedlog privatnog tužitelja M. Š. od 29. listopada 2018. godine za


prenošenje mjesne nadležnosti te se za odlučivanje o žalbama optuženog V. M. i privatnog
tužitelja M. Š. podnesenim protiv presude Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 18. lipnja
2018. godine broj K-154/18-17 određuje Županijski sud u Puli-Pola.

Obrazloženje

Privatni tužitelj M. Š. po punomoćnici I. Š., odvjetnici u Z., podnio je prijedlog


Vrhovnom sudu Republike Hrvatske da se za odlučivanje o žalbama optuženog V. M. i
privatnog tužitelja M. Š. podnesenim protiv presude Općinskog kaznenog suda u Zagrebu broj
K-154/18-17 od 18. lipnja 2018. godine u kaznenom predmetu protiv optuženog V. M., zbog
kaznenog djela iz članka 149. stavka 2. u vezi sa stavkom 1. KZ/11., odredi drugi stvarno
nadležni sud.

U prijedlogu, a u odnosu na razloge za prenošenje mjesne nadležnosti, navedeno je da


postoje važni razlozi da se za odlučivanje o žalbama u kaznenom predmetu Općinskog
kaznenog suda u Zagrebu broj K-154/18-17 odredi drugi stvarno nadležni županijski sud u
Republici Hrvatskoj, umjesto Županijskog suda u Z.
-2- II-4 Kr 92/2018-3

Obrazlažući okolnosti koje izazivaju sumnju u nepristranost Županijskog suda u Z.,


podnositelj prijedloga navodi kako su predsjednik Županijskog suda u Z., sudac I. T., i on
ranije bili u korektnim i kolegijalnim odnosima, dok danas više uopće ne razgovaraju.
Navodeći razloge zbog kojih je u međuvremenu došlo do pogoršanja u njihovim međusobnim
odnosima, podnositelj prijedloga ističe kako je razlog tome činjenica da je odlukom Ustavnog
suda Republike Hrvatske iz 2015. godine, a u čijem donošenju je sudjelovao i podnositelj
prijedloga kao sudac toga suda, ukinuta pravomoćna presuda u kaznenom predmetu koji se
pred Županijskim sudom u Z. vodio protiv optuženog I. S. („slučaj H.“ i „slučaj I. M.“), a
koje postupke je u prvom stupnju vodio sudac I. T., a što je isti potom zamjerio podnositelju
prijedloga.

Osim toga, podnositelj prijedloga ima saznanja da je predsjednik Županijskog suda u


Z., prilikom odlučivanja o žalbi protiv presude koja je prvi puta donesena u ovom kaznenom
predmetu, izrazio neuobičajenu zainteresiranost za ovaj kazneni predmet, zatražio je na uvid
kopiju presude i žalbe prije nego li je odluka Županijskog suda u Z. u ovom predmetu bila
donesena, a takvo neuobičajeno postupanje Predsjednika suda kod podnositelja prijedloga
stvara subjektivni dojam da je nepristranost suđenja zbog toga kompromitirana. S obzirom na
subjektivni osjećaj podnositelja prijedloga da suci Županijskog suda u Z. neće moći zadržati
nepristranost zbog mogućeg utjecaja Predsjednika suda na njih, po ocjeni predlagatelja, u
ovom trenutku, postoje važni razlozi za prenošenje mjesne nadležnosti upravo zbog izrazito
loših odnosa i netrpeljivosti između Predsjednika suda i podnositelja prijedloga.

Prijedlog je osnovan.

Imajući u vidu navode predlagatelja te činjenicu da iz javno dostupnih podataka


proizlazi kako su u ovom trenutku doista narušeni i poremećeni odnosi između podnositelja
prijedloga i Predsjednika Županijskog suda u Z., a koji sud bi trebao odlučivati u žalbenom
postupku u kojem je predlagatelj privatni tužitelj, po ocjeni ovog suda navedena okolnost ne
samo kod podnositelja prijedloga, kao stranke u postupku, već i kod opće javnosti može
izazvati opravdanu sumnju u nepristranost sudaca Županijskog suda u Z. te je zbog toga
nužno da se u daljnjem tijeku ovog kaznenog postupka kazneni predmet izmjesti na neki drugi
stvarno nadležni sud, kako bi se osiguralo daljnje nesmetano vođenje postupka u ovom
kaznenom predmetu i kako bi se na taj način izbjegla i najmanja moguća sumnja u
nepristranost daljnjeg postupanja, a time će se istovremeno osnažiti i učvrstiti povjerenje u
samu sudbenu vlast.

Zbog svega iznijetog Vrhovni sud Republike Hrvatske smatra da je u ovom


konkretnom slučaju, a iz razloga koji su naprijed navedeni, potrebno prihvatiti prijedlog
privatnog tužitelja i za odlučivanje u ovom kaznenom predmetu, kao drugostupanjski sud,
odrediti Županijski sud u Puli-Pola, a što je u skladu s poštivanjem načela nepristranosti,
odnosno potrebom da sud koji postupa i odlučuje u ovom kaznenom predmetu takav dojam
ostavlja ne samo u odnosu na stranačku, već i u odnosu na opću javnost.

Također je potrebno napomenuti da se ovakvom odlukom ni na koji način ne dovodi u


pitanje stručnost, kvaliteta i objektivnost predsjednika i sudaca Županijskog suda u Z. za
odlučivanje u ovom kaznenom predmetu, međutim, radi ostvarenja principa maksimalne
objektivnosti i neovisnosti te radi potrebe da se takav dojam ostavi kod stranaka i u javnosti,
-3- II-4 Kr 92/2018-3

što bi u konkretnom slučaju bilo dovedeno u pitanje zbog sumnje privatnog tužitelja u
postupanje prilikom odlučivanja o žalbi na prvostupanjsku presudu, u ovom kaznenom
postupku umjesto Županijskog suda u Z. određen je za postupanje Županijski sud u Puli-Pola,
kao drugi stvarno nadležni sud.

Uslijed navedenog na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o kaznenom postupku


(''Narodne novine'' broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike
Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17.) odlučeno je kao u izreci.

Zagreb, 27. veljače 2019. godine

Zapisničarka: Predsjednica vijeća:


Marijana Kutnjak Ćaleta, v. r. Vesna Vrbetić, v. r.