Você está na página 1de 7

,

~--\.
~EPU8lIKA HRVATSKA
GI'ld' I"

OPCINSKI SUD c' sn


• prir:-.ljl'n:- . W,
reooUQdno. ,'"0 0,00
REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPAi'IJSKI sun u ZAGREBU 01. 04, 1019
Trg Nikolt: SUbića Zrinskog 5ot:'~no':JTt!o:)lu~enor.a.
de.,a R_ .•
up.;mj " ,
prlstojhll____ l(,,:!.:l.

Poslovni broj 27 Gž-74 I 1/16.9

U IME REPUBLIKE HRVATSKE

PRESUDA

Županijski sud II Zagrebu, sud drugog stupnja, II VIJCCU sutkinja Slavice Garac,
predsjednice, Nike Grospić Ivasović. izvjesIiteljice i članice i Lidije Jelavić, članice. II pravnoj
stvari Prvolužitelja Nebojše Kncževića 1018 642093259211 iz Kaštel Starog. Ivana Danila 15,
drugotužitelja Petra DlIra d.o.O. lom 437641374921 iz Kaštel Starog. Javorska bb, lrecctllžitelja
Srećka Mišure pok. Jure lom 962209489531 iz Splita. Matije Ivanića 29 i četvrto{užiteljice
Alemke Knežević 10lB 097393336551, svi zastupani po puno1l1oćnicima Dubravku Mar i lvi
Žuvanić Štambuk, odvjetnicima II Od':jetničkom društvu Čerin, Mar. Žuvanić Slambuk d.o.o. iz
Zagreba. proti\' tuženika Grada Splita 1018 78755598868/, Obala kneza Branimira 17, Split,
zastupanog po punomoćnicima dr.sc. Damiru Primorcu i Kruni Peronja, odvjetnicima II
Odvjetničkom društvu Primorac i partneri d.o.o. iz Splita, radi isplme, odlu~ujući o žalbi tUženika
prOliv presude Općinskog suda u Splitu, poslovni broj Pi.520/14 od 22. kolovozo. 2016., II
sjednici vijcća održanoj 12. ožujka 2019.,

presudio je

I. Odbija se kao djelomično neosnovana žalba tUženika i potvrđuje presuda Općinskog


suda u Splitu, poslovni broj Pi-520/14 od 22. kolovoza 2016. II dosllđujućem dijelu stavka L
izreke i u dijelu stavka 11. izreke kojim jc tužiteljima dosuden pnmični trošak tl iznosu od
1.663.181,08 kn sa zatraženom zateznom kamatom.

lJ. Preinačava se presuda Općinskog suda II Splitu, poslovni broj ('i-520/l4 od 22.
kolovoza 2016. u dijelu stavka ll. izreke kojim je tužiteljima dosuden parnični trošak preko
iznosa od 1.663.181,08 kn do iznosa od 1.728.056,08 kn (za iznos od 61.875,00 kn) i sudi:

Tužitelji se odbijaju sa zahtjevom za naknadu parničnog troška za iznos od 61.875,00 kn


sa 7..atraženom zateznom kamatom.

III. Tuženik se odbija sa zahtjevom za naknadu troška žalbenog postupka.

IV. Tužitelji se odbijaju sa zahtjevom za naknadu troška sastava odgovora nn žalbu.


2
Poslovni hroj 27 Gž-74 J 1/1G-9

Obrazloženje
Prvostupanjskom presudom odlučeno jc:

"I. Nalaže se tuženiku Gradu Splitu 018:78755598868 isplatiti tužiteljima pod I. Nebojši
Kneževiću 018:64209325921, pod 2. Petra Dura d.o.o. 018:43764137492, pod 3. Srećku Mišuri
pokojnog Jure 018:96220948953 i pod 4. Alemki Knežević 018:09739333655, srazmjerno
njihovim suvlasničkim dijelovima, slijedeće iznose:
tužitelju pod l. iznos od 43.109.967,18 kn,
tužitelju pod 2. iznos od 17.177,450,62 kn,
tužitelju pod 3. iznos od 3.169.787,36 kn j
tužitelju pod 4. iznos od 33.585.761,66 kn

zajedno s pripadajućim zakuaskim zateznim kamatama po referentnoj stopi uvećanoj za 8


pOstoInih poena, s time da je refererlIna Slopa do 31. srpnja 20 15.g.jednaka prosječnoj kamatnoj
stopi na staoja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim
društvima koja je izračunata za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugOdištu
umanjcnoj za I postoIni poena, a od O I. kolovoza 20 15.g. referenIna stopa jednaka je prosječnoj
kamatnoj stopi na st.nja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim
trgovačkim društvima koja je izračunata za referentno razdoblje koje prethndi tekućem
polugodištu um.njenoj za 3 postotni poena, sve sukladno odredbi čl.l2.a Zakona o financijskom
POSlovanju
pa do isplate.i predstećajnoj nagodbi, a koja kamala teČeod dana podnošenja tužbe 26. srpnja 2014.

Za dulje zatruženi tijek zakonske zatezne kamate, a za razdoblje od 24. siječnja 20 13.g. pa
do 26. srpnja 2014.g., zahtjev se tužitelja odbija.

II. Nalaže se tuženiku da u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe, isplati tužiteljima
prouzročeni parnični trošak II iznosu od 1.728.056,08 kn sa zateznom kamatom tekućom od dana
presuđenja pa do isplate po stopi za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na
stanja kredita odobrenih za razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
izračunale za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugOdištu za tri postal na poena."

Protiv prvoslupanjske presude udosuđujućem dijehl Slavka I. izreke i u stavku II. izreke
žali sc tuženik iz svih ?.albenih razloga propis<:mihodredbom čl. 353. SI. I. Zakona o parničnom
postupku ("Narodne novine", broj: 53191., 91192., 112199., 88101., 117103., 88105., 2107. _
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 84108., 123/08.,57/11., 148/1 I. _ pročišćeni tekst,
25/13.,28/13.,89/14., u daljnjem tekstu: ZPP-a), predlažući njezinu preinaku II pobijanom dijelu,
podredno ukidanje i vraćanje suđu prvog stupnja na ponOvno odlučivanje, uz naknadu troška
žalbenog postupka (sudske pristojbe).
3
f.os!ovni broj 27 Gž.74 , 1/16.9

U odgo\'o~u na žal?~1 tužitelji sc protive n<lvodinw. h/bc tUženika lc istu predlažu odbiti,
kao l1eOS110V<lnu
Ž3lbu. I potvrdu I prvostupanjsku presudu. uz naknadu troška sastava odgovora na

Žalbaje djelomično osnovana.

Predmet spora jest zahtjev tužitelja za isplatu naknade za nekretnine označene kao
z.k.č.br.135/1, 135184 i 135185 k.o. Kamen. upisane tl zk.ul. 1390 k,o. Kamen, kojih su tužitelji
zk. suvlasnici, budući da je 23. siječnja 2013. tuženik donio Zaključak o utvrđivanju popisa
nerazvrstanih cesta na području Grada Splita i isti objavio II Službenom glasniku Grada Splita br.
8/2013 od 12. veljače 2013. (dnIje: Zaključak), tl kojem pod šifrom 525 naziv ulice rv. Gardijske
prigode označio da je nerazvrstana ceSln II duljini od 891,17 metam, položena na čestici zemlje
13511 i čestici zemlje 135/84, objc k.o. Kamen, pod šifrom 542 naziv ulice Put Vrbovnika
označio daje nerazvrstana cesta. II duljini od 39,42 metra, položena na čestici zemlje 135/84, k.o.
Kamen (č. zem. 135/85 kojn je nastala cijcp:mjcl11 od Č. 7.cm. 135/1 sve k.o. Kamen II cijelosti je
ušla u obuhv3t elaborala cvidcntir:lIlja Ilcmzvrstanih cesta), pozivajući sc p~i lome na odredbe čl.
131. sl. I. i 10 l. Zakona o Ccslama (.,Narodne novine" broj SolIli, 22/13, 54/13, 148/13 i 92114 u
daljnjem tekSlU: ZOC-a) i na čl. 33. Zakona o vlasništvu i urugilll stvarnim pravima ("Narodne
novine" broj 91/96, 68/98, 137/99,22/00,73/00, 114/01,79/06, 141/06, 146/08,38/09, 153109,
143/12,152/14 i SIlISIpročišćeni tekst! _ II daljnjemtekstu: ZV-a).

Suprotno žalbenim navodima, sud prvog stupnja sastavio je presudu u skladu s odredbama
ZPP-a i za svoje U\:ierenje dao je jasne i razumljive r<lzloge, koji imaju podlogu u izvedenim
dokazima. Iako u donošenju iste nije počinjena bitna povreda odredaba parničnog postupka iz čl.
354. st. 2. IOČ. ll. ZPP-a. na koju u žalbi ukazuje tuženik, a nili druge bitne povrede odredaba
parničnog postupka. na koje ovaj sud pazi po službenoj dužnosti (čl. 365. st. 2. ZPP-a).

Sud prvog stupnja raspravio je sve tvrdnje, na kojima stranke temelje svoje zahtjeve i
prigovore tc je na osnovi izvedenih dokaza, predloženih po parničnim strankama i njihovom
pravilnom ocjenom (čl. 8. ZPP-a), utvrdio činjenice odlučne za prosudbu osnovanosti tužbenog
zahtieva, radi čega nije osnovan niti žalbeni razlog pogrešno i nepotpuno utvrdenog činjeničnog
stanja. ali se pri (ome, donijevši svoju odluku, pO!:.'Tcšnopozvao na primjenu odredbe čl. IIII.
Zakona o obveznim odnosima ("Narodne novine" broj 35105, 41/08, 125/11 j 78115 u daljnjem
tekstu: ZOO-a), ali je neovisno o navedenome, i pravilnom primjenom materijalnog prava i lo
odredbe čl. 33. ZV-a, valjalo jednako odlučiti.

Iz stanja spisa, u odnosu na odlučne činjenice, kao izvjesno proizlazi:

- da su tužitelji zk suvlasnici z.k.č.br.I 35!1 , 135/84 i 135/85 k.o. Kamen;


- da je tuženik Zaključkom utvrdio koje su nerazvrstane ceste na području Grada Splitn,
sve lo temeljem odredbe čl. 10 I. st. I. ZOC-a, kojom je propisano dn je nerazvrstana cesta javno
dobro u općoj uporabi II vlasništvu jedinice lokalne samouprave, na čijcm se području nalnzi;
- daje nalazom i mišljenjem vještaka za gcodeziju Ante Bošnjaka od 30. studenoga 2015.
utvrđeno da Č. zem, 135/1 k.o. Kamen u naravi većim dijelom javnopromctna nsfaltirana
4
Poslovni broj 27 Gž-74 I 1/16-9

pO\'r~ina. koja se proleže između poslovnih objekata nn Trgovačko transportnom terminalu Split
(dalje: lTTS) s time da je u registru proslomih jedinica (ulice i kućni brojevi) navedena č:slica
dio Ulice IV, Gardijske brigade (u Zaključku pod šifrom 525 ulica IV, Gardijske bngadc
označena kao nerazvrstana cesta II duljini od 891,17 metara), da je č. zem. J 35/85. koja jc nastala
cijepanjem od Č. zem. 135/1 sve k.o. Kamen, II cijeloSli ušla II obuhvat elahorata evidentiranja
nerazvrstanih cesta. dok je preko Č. lem. 135/84 položen makadamski put kao dio ulice Put
Vrbovnika (u Zaključku pod šifrom 542 ulica Put Vrbovnika označena kao nerazvrstana cesta II
duljini od 39,42 metra);
- da su parnične stranke 7. ožujka 2013., što znači nakon stupanja na snagu ZOC-a,
zaključile Sporazum o reguliranju međusobnih odnosa na nekretninama položenima na TITS-u
(dalje: Sporazum), kojim su ugovorile svoja pmva i obveze vezana uz planiranu izgradnju
nerazvrstanih prometnica na području TITS-a, zbog kojih planova su bili podnijeti zahtjevi za
izdavanje lokacijskih dozvola;
- da su čl. IV. Sporazuma partneri (ovdje tužitelji) preuzeli obvezu povući žalbe protiv
lokacijske dozvole kao i tužbu podnijetu Upravnom sudu RH radi poništenja rješenje donijetog
pod klasom UPII-361-03/11-02/8S. koju obvezu su isti i ispoštovali.

U odnosu na žalbene navode valja odgovoriti:

- da su tužitelji upisani u zemljišnim knjigama kao suvlasnici na nekretninama, koje su


predmetom ovog postupka. s timc da je rješenje, temeljem kojeg su se pravni prednici tužitelja
upisali kao vlasnici tih nekretnina, dostavljeno kako Fondu za privatizaciju tako i Državnom
pravobraniteljstvu, a predmetom ovog postupka nije utvrđenje da li su ti upisi pravno valjani, niti
je tuženik u tom smislu pokrenuo odgovarajući parnični postupak (tužbe pred Trgovačkim sudom
II Splitu na utvrđenje ništetnosti kupoprodajnih ugovora su povučene);

- da je stjecanjem prava vlasništva na temelju zakona prestalo to pravo tužitelja, a sama


činjenica što iste promjene nisu provedbe u zemljišnim knjigama je bez utjecaja na prcdmetni
obvezno.pravni odnos stranaka (dispozicija korištenja zakonskog ovlaštenja iz odredbe čl. 130.
Sl. I. ZV -aj;

- da je odredbom čl. 100. ZOC.a propisano što sve čini ncrazvrstanu cestu, radi čega na
odluku u ovoj pravnoj stvari nije od utjecaja okolnost da je z. čest. 135/1 između objekata na
nekim dijelovima široka skoro 50 m, kako to pogrešno II žalbi smatra tužcnik;
- daje sud prvog stupnja, na temelju provedenog dokaznog postiipka. kao izvjesno utvrdio
da su se predmetne nekretnine, na dan stupanja na sllagu ZOC-a, koristile i koriste se za promet
vozi Ja i pristupačne su većem broju korisnika, dok ZOC odreduje da su ceste površine, koje se na
dan stupanja na snagu rog Zakona koriste za promei vozila po biJo kojoj osnovi i koje su
pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu r<lzvrslane kno javne ceste II smislu tog Zakona
(čl. 98. ZOC-a), postaju nerazvrstane ceste u neotuđivom vlasništvu jedinica lokalne samouprave;
- da česI. zem. 13511184/85 ko. Kamen nisu bile javne ceste do stupnnjn na snngu ZOC.a
pa da bi se iste imale smatrati javnim dobrom u općoj upor<tbiu neotuđivom vlasništvu Republike
Hrvatske u smislu odredbe čl. 126. sl. 2. ZOC-a, što je moguće, izmedu aSInioga, sa sigurnošću
utvrditi iz Podataka o prostoru Grada Splita Klasa: 350-07/08-01/0294/LV od 14. ožujka 2008.,
Klasa: 350-07/11-01100394 od 24. studenoga 201 I. i Klasa: 350-07/12-01/00088 od 2. travnja
/

Poslovni broj 27 G'--741I/J6_9

'" ". " "j," '0". •• •• "..""'••,".,~ , •.",~"'"',


izvedenih promeinica;
j, ••, " ,

- da je POstupak eksproprijacije voden u ime pravnog prednika tUženika i to Jadrantransa


Split, koji je vršio otkup zemljišta zajedno s Osta/im članicama Poslovne zajednice TTTS_ za
a za eesru 6144 koja se nalazi na području od raskrižja Stobreča
pristupnu cestu (isključivo
a
u
Smjeru kompleksa TTTS- u dUžini od 800 m lobuhvat ceste po gradevinskoj dozvoli broj 08/UP_
/.736/78 od 6. listopada 1978. predstaVlja upravo istočni trak ceste od raskrižja 08 StObreč do
južne granice kompleksa TTTS u dužini od 800 m i u njega ne ulaze čes!. zem. 135/1184/85, koje
nisu izgradene kao cesta, nego a kao sastavni dio kompleksa TTTS. ) i za uredenje cijelog
kompleksa prve faze TTTS_ tc je namirio trošak eksproprijacije (Sporazuma o razgraničenju
sredstava, prava i obveza Poslovne zajednice TTTS sa stanjem na dan 31. Ožujka 1992. sklopljen
29. srpnja 1992.) što znači da predmetne nekretnine nisu eksproprirane za cestu nego za
formiranje jedinstvenog kompleksa TTTS-a, slijedom čega se radilo o privatnom vlasništvu, a
prednici tužitelja su bili investitori i izvodači današnje ceste; .

- da nema činjenično uporište Ivrdnja tuženika da su tužitelji kupovali dijelove predmetmh


a dn nse mdi o cesti, jer je postojećn cesta služila zn komunikneIju Unutar
nekretnina Znajući
tvorničkog kru.g TTTS- ; ... _. ._.. u bilo
- da Iuzenik niJe dokazao da b, I Jedna cestica u k.o. Zrnovnlea bila vodno dobro,
kojem svojem dijelu, pri čemu valja dodali da nellla zapreke da vodno dobro, kao do~o(~ld
intere," za RH, koje nije opće dobro, bude objeklom prava vlasnišiva I drugih stvarml~r: a "
8. st. 5. Zakona o vodama I"'Narodne novine"' broj 153109, 139/11 156/131 u svezI s .. st..

ZV-a/); ..•. ."' '. d' starni rok od 5 godina (čl. 225.
- da POIraŽIvanjetUlilelja niJe u zastan s obZirom ba J_~z~3 ZV-a počeo teći trenutkom
ZOO-a) za potraživanje isplate naknade sukladno odred l CI'. č:, odredbe čl 101 J'e tuženik
stupanja na snagu ZOC-a, što je . b'l10 28 . srp.'lJa. 2011 ". na teme~ud t daIje '.
bile u vlasništvu tužitelja, a
ex lege stek no pravo vlasništva na nekretnmama, kOJe.su o al' d dati da odluke VSRH koje
tužbaJ'e u O\'om predmetu podnijeta.. 29 . SrpnJ'a 2014. ". pn čemu vajaZ.lSIare
'tan';e o J'er nekretnine,. za koje.
luženik
sc traži dostavlja .nisu
'" tužileijima
nisu pnmJenJlv~
isplala naknade, u ~voJ. pravnoj stvan
b'lI e od uze na P',
le, niti ,
su oni bili onemogućem '''Itu nJI
. ovo m.

korištenju; . . . nekreinina Remi VukovIe Izra . 'd


- da J'e sudski vještak za graditelJSIVdOI Ptr~CbJenneukrctnina rukovodeći
. se pri '.. lome,
dIO Iz~e
nalnz ~J
'š .. dnost pre me m . (Narodne nOVine
mišljenje 5)vezano uz ~~' 2n~ ~~~e Zakona o procjeni vrijednosti ne~~~~:~~ p;~ejene vrijednosti
k
ostaloga, odredbama d'b a čl 7 19 i 35. st. 2. PravIlntka o me
. odee am '., , .. vdano niJe kori'st'10 , prilikom izrnde
o.

broi' 78/1. (N. ao l dne nOVIIle'" br"o'; 79/14) pri čemu ISti opra.. "z Ugovora skloplJ"enog izmedu
<
o

nekretmna ': am '. oredbene melode, podnike o e'Jem ~ a n'e ovo kmištenje bol~
nalaza i mišljenja pnmJe~o~t~lja jer je iSli sklopljen 20 II. pa b, st~gtim~:fa podatke o tržišnOj
tvnke Onima d.d. I prvo uzZ k ~a o procjeni vrijednoSIi nehetnma, ea' istll je IImanjio za
protivno odeedbi čl. 7.// :iI~ vješlak dobio od strane Porezne IIprav ,
vrijednosti m2 na ~ol'~~~S~iod predmetnih nekretnina;. . 'Ovore tuženika na vještn/enje: od
40% upravo radi u aj k" nakon što je zaPrJITIlOprig d k da je tlIženik poslogno
Ureda' -državne
da je vještak
uprave ~~I?t:~~-dalmatinske županije
. koja se nalazi na prostorud~blo
IrenJ<.~Ogr~t~ljaLovcinac gdje je eijcnn
nago dbu pri kupnji E.
nekretnine
pom 2 iznosila 265 ur~a.
6
Pos/OI'ni broj 27 Gl.7~11!16.9

• da je 'ješlak u Svom usmenom OČilOvanjuotklonio sve iSlaknute prigo"ore na njegov


pisani na/az i mišUenje. radi čega je pm'ilno odlučio sud prvog Slupnja koda je odbio provodenje
novog 'ještačenja, jer za isto nisu bile ispunjene zakonske pretpostavke propisane odredbom čl.
261. sl, 3, ZPP-a pa u tom smislu nije niti počinjena bi'na povreda odredaba parničnog POSlupka
iz čl. 35~, Sl, I. ZPP-a, posebice ukazujući na činjenicu da je od deve, parcela, na koje u
pngovoru ukazuje luženik vezano uz utvrdenu cijenu 012 njih Osamje izvan Zone namjene, a njih
sedam je izvan udaUenoSli od 500 m. a neke skoro 2 km od predmetnih parcela. s 'ime da su Iri u
neposrednoj blizini odlagališ'a smeća i komunalnog otpada Karepovac, kako to 'ještak Vuković
detauno obrazlaic u Svom pisanom očilovanju na prigovore ltJženiko pa kao t.b'e ne mogu biti
korišIene kao parametar pri procjeni vrijednoSIi nekretnina. koje su predmelom ovog postupka;
• da se 'uženik tijekom POSlupkapropuSlio koristiti zakonskim ovlaštenjem iz odredbe čl.
299. SI, 2. ZPP.a. radi čega nisu od pravno relevantnog litjecaja njegovi prigovori daje sud prvog
stupnja zaključio prethodni POstupak proti\'llo odredbi čl. 292, lPP.3.
slijedom čega je pravilno odlučio sud prvog stupnja dosudil'ši lužiteUima utuženu
naknadu. ćija visina. odnosno sam malematički obračun. kojemu je polazišna točna prowdeno
vjeŠlačenje na okolnost vrijednoSIi 1112predmetnih nekretnin •• nije sporan. zajedno sa zaleznam
kamatom tekućom od dana podnošenja tužbe.

Valja još dodali da sud ne čini bitIlUpovredu odred.ba p.mičnog postupka iz čl. 35~., sl.
I. u vezi s čl. 8, ZPP.a. ako ocjenjuje provedene dokaze drugačije, nego što lo smalra žalllelJ I IZ
istih izvodi drugačije zaključke, nego što to isti čini.

Naime. rayo ocjene dokaza pridržnno je za pr\'oslupnnjs~i sud i.ona je dana u skladu s .čl.
8. ZPP. a žalbe~a razlaganja tuženika nisu uspjela dovesti IISUnll~lIz.kuučke sllda prvog stupl~a.
koje pr'ihv3ća i ovaj drugostupanjski sud.

. ". 'k da nj'e bilo mjesta dosudi llIžireljim3 troška


Međulim, osnova~o.u. zalb, ~sllče,t~~~~ dova jer
isto nije niti zakazano. niti odrlana. s
zastupanja na ročištu 5. slJ:c~Ja 201). od š~..
T D'fe d
na"radama i naknadi troško\'a za rad
time da je pravilnom pllmJ,;nom Th;. , ~03~;~ 118/14" i 107/15, u dnljnjem tekstu: OT) z~
odvjetnika ("Narodne novme broj 'O"o:~-'tužitelji;l1a valjulo priznati 50 bodova. tako d. Je
sastav podneska od 22. kOIOVOZ.\" , . su od 61.875,00 kn (Tbr. 42, i 50. OT).
žilenma neosnovano p"zoullrosa u Izno , , ..

tu J " t ošku pravI'I ll...


o k'lko II o"l1ovi
. tako I II VI$1ll1
U preostalom dijelu je odluka o parnt~;~'p: tako i u odnosu na priznmi Iro!nk I$~S!nvn
(čl 154. Sl. 2 . I.
' 155 st. I. lPP.i1
15 . u'7svezI s ?016.• po Th r. 81J , jer sc radi o obraz l)" elllm
lipnja
odnesaka od 17, travnj~ 2?OT' 'k-'''su bili p~trebni zn vođenje poslupkn,
p 'k k to defimra I ,OJI
podneSCIma, a o .. '0 (čl 154. st. I. ZPP.n).
' .. 'at trošak sastava žalbe , jer s istom ilije USpI ,

TuženIku mje pnzn • ',' trošak uije bio pOlreb.n


.. 'znat troša'k Si1S tavil odgovora IlU znlbu. Jer t.lJ
Tužiteljima nIJe pri I lPP-a),
za vođenje parnice (čl. 155. st. .

,

.f

/ 7
['oslovni broj 27 OŽ.74 11116-9

Valjalo je stoga odlučiti kao u izreci presude (čl. 368. st. 2. ZPP-a za stavak L, čl. 373.
toč. 3. ZPP-a za stavak II. i čl. 166. st. J. ZPP-a:za stavke III. i IV.).

U Zagrebu 12. ožujka 2019.

Predsjednica vijeća:
Slavica Garac, v.r.