Você está na página 1de 24

D an ie l I K id d e r .

i a
no B r a s il
lıa W ıa n lıa m a n a W a a r

C O N 吕 U L 丁八

B IB L IO T E C A H IS T ÔR ı
C A B R Ą S \L E \R A

ıłĪ R A R Į A \IA R T F Ų S trD t T O R A į D Í T O R A D A ŁY Ï \ E R S ı


ı D , \D t n ł
. S 10 !' , \ ţ 1 (1

Scanned by CamScanner
F IC H A C A T A L O G R Å F IC A
d e C a ta lo g a ç ã o n a fo n te
( p r e p a r a d a p e lo C tr o ,
en

C âm a ra B r a s ile ir a d o L iv r o S P ) ,

K io d e r , D a n ie l P a r is h ,
18 1 5 1 8 9 1
Ir de ia g e n ê n c ia n o
R e m in is c é n c ia s v s e p e rm a n
,

d e M o a c ir N V a s c o n c e lo s l S ã o P a u lo M a r tin s ,

d d d S ã P l 1 9 7 2
E d D a U n iv e r s a e
i e o a u o ,

2 v ilu s t (B ib lio te c a h is tó r ic a b r a
s iı
e ir a )
C o n te ú d o v ı R io d e Ja n e ir o e p r o v in c į a
de S ã o p a u lo 2 P r o v in c ia s d o n o r te 古

B l D e s c r iç ã o ia g e n s 2 B ra
1 ra si e v

Im p é r io 3 B 1 V id a s o c ia l
s il H is tó r ia ra

4 R io de Ja n e ir o (C id a d e ) D es
e c o s tu m e s
S Pau lo D e s c r iç ã o e v ia g e n s
c r iç ã o 5
1 T itu ı
o II S é r ie

C D D 9 18 1 9 1 8 15 5
7 3
39 0 0 9 8 1 98 ı 04
9 18 154 1

0
in d ic e s p a ra c a t á lo go s is te m á tic o

1 B r a * il C o r tu m e s 390 0 98 1
2 B r a s iı D e i c r iq iı
o e g c ııs 9 1 8 1
v ia

3 B r a ıi! V id a so c ia l 3 e o 0 9 8 1

4 im p ér io B r a ıił H iıtó r is 9 8 1 0 4
5 R io d e ïa n e lr o C id a d e D e l c r iç a o 9 1 8 15 4 1
6 Säo Pau b E ıta d o D e ıc r iç ä o e v ia Rm s 9 18 1 5 5

Scanned by CamScanner
A s im m de ı utogein, d o R e u D a n ie l P K e r ,
e s s öe s ı
. .

s ôb r e o n o s s o p u its , fo p lm a w o b r a e T n d o ta o l m e ı .

A tr a d t ıplio d o p r im e ir o fo i p u b lic ttd a n e a tcb " B ł b llo ,


-

te c a H is t ó o ļ B r a s ile ir a , e o b rĻ ćLM e 7 o III , c o m o t itu lo


'
d

d e " R e m in į s c é n c į a s «le V į a g e n e e P e m n a n êì Łc į a n o B r a a ll,


(R io d e J a n e ir o e pı roubrĻc d e S đo P (lu ıo )
"
.

D a m o s a gor a em ooTLtuaçđo , o a e )g w ıđo u o tu m e


,
l '

r e fe r e n te P 'r o ĺ n ci a s d o N o r te đo B r «ıe iĮ .
N đo m g

i?z te r e s s a m te , te r á , e s ta ??z o s c e r to s , a ??ıe e ??za a c o l .

A p a ıe c e e m r iq m e c iä o c o m w r e tr o t o d e K iM e r q u e
ı

n o s fo į g e īıti【 m e n t e of e r e c o p e lo R e u C h {ıv le 8 W T 1ıT .

A m e r ic a n B ib le S o c ie ty
"

? z e r , s e c r e tá r io e øe c tttiu o d a
"
Izo

B r a s į Ł e c o n t i m w o v d ,oļ o b r a e T w e t c Æa , h ťi c e r rb a n o a ,
'
,

p e lo T Lo s s o a u to r
fį g u p cb T ĻcL B i o g r u
"

o r e tr a to é a repìođ\ āo ? qu e
D į e ıP a r is h K id d
"
w io B em g en ro R e l) .
o f th e R eu an er ,

G E S tr o b r i& g e , W b h c e r tl 1894 .

R B ae M

Scanned by CamScanner
C A P İ T I ĽL O X V
A E ST R A D A D O p A R A V I A O E UU ııA M Ħ 城 主 E N T R A D A D O
A ııA Z O N A I P O R O R O CL B U B IN D O O R IO C H B O A D A A O
P A 兆瓦 昌繇 v I 口0 o 勇 M o l o 昌o 国ıT U A 口晨o o 二 A 8p 秘 万 0 D A Cı

ł厦
* ・L n u u

BO Æ A D O B
日O T A 対IC O 0 8 B A I 只及 0 9 0 p O V O 里N D 1 0 8 二
H M B A R C A ç o E S ? U V IA ıs B A N H O P R O D U T O S
D A P R O V IN C ıA U M A H A B IT A ÇÃ O O p m c ıo
D 島 M R L 直A N 島N C ı G A
A p 互N 囂 皿 1只0 8 U N A ııA O U 矗 R l U M A
几 O R 闽 贸 ゑ A ııA 事O N I C
扁 ı' 0 8 國 业 g A o 0 皿 0 ır 0 0 1C 扁 划未 卯 ıN A
0 国 ゑ 巩巩 0 邕

B]m R a S o u th e y q u e , e m h m p o a id o s a v ia g e m d o M
,

r a n h ıo a o P a r a c o a tu m a v a i e r t e it a e
m can oa * w
g u ln d o 島 U n h ・ d a 心心i t島 e 島tr a マe 召回a n d o n a d a 卫巨e ııo s
d e tr in ta e d u a s b a fa a , a l¢u m a « d a s u a is tl o la
q rgas
qu e n em se en x ergav a o 】
a do o p o o E s e a s b a la s
s*o lig a d a s e n tre Bi por 1lm v e r d a d e ir o a r a n h o l ?
te s , d e m an e ir a q ue ae e ncu r ta v a ım ıit o a
su b in d o
a q u i u ın r ħ» c o m a m ar é e nchen te ,
a t r a v e s s a n d o a té o u tr o p a r a d e l o com a v a za n te
A d ie t s n c ia , m e d id a em tôd a a s in u o e id a d e d e p e r c u r s o , m on ta a t r e z e n ta e
ég
】 u a s e c o s tu m a v a s e r v e n c id a em t r in ta d ia s Co ııv e r s á ın o ß c o ın u m h
m e ın q u e ,
a ııo s pa ssa d o s , h a v ia fe ito e ssa v ia g e m p or u n ıc a m i n m u it o
m a is c u r to ,
l e n d o g a s to a p e n a s d u a s sem an as Is s ote ın p o s E ın
ııo s bo n s

q ue o b r a ço in d íg e n a e r a a b u n d a n te e c u s ta v a a p e n a s q u a tr o ì rin té n s p o r

d ia A ls u n s a n o s d e p o is , o m e e l n o in d iv id u o q u is r e p e tir a v ia m
,
n ıa s t e v e

q u e b a n d o n a r a id é ia d e v
a id o à d if ic u ld a ? d e o b te r c a n o e ir o s n ıe s am o a ,

o it o c e n t o s r é is d iá r io s E sse ho m em co n serv a v a a s m a is in t e r e s s a n te s r

e t»r d a ç ö e s d o p e r c u s o a tr a v é s d e u m a r e g iäto o n de a n a tu r eza con serva v a

to d o o e s p le n d o r d e s u a b e le z a p r im itiv a A V i a p or a l c o r ia is e n ta
d e p e r ig os e n a d a p e r tu r b a v a o s ilê n c io d ê s s e s r e t ir o s s ilv e s tr e s a n ão
se r o g a r g a lh a r á 1a c r e d o s s fm io s e o c h ilr e a r d a p a s s a r a d a O im e n so

ıe n ç o l p r a t e a đo d a s á g u a s e a f o lh a g e ın e x u b e r a n te d a fı o r e s t a t r o p ic a l,

t& o a lt a c o m o o u tr a n ä o s e e n c ¢»n tr a ig u a l e m p a a lg u m a d o m u n d o
e t s o d e n s a q u e s e to m a q u a s e in ıp e r m e liv e l à lu z d o s o ı ,
c a u s a ın , a o

»ĺ r it o
e sı do v la n d a n te so litá r io , in d e s c r itfv e l im p r e s s ã o d e g r a n d io s id a d e

Scanned by CamScanner
1 64 D Ļ N IE L r K ID D E B
B E C l A S D E w GEN 8 E PEBMA IN?& ıro ĦR A Rm 165
À n o ite qu a n đo o s v ia ja te s p r o c u r a v a m d e s c a n s o e r e f r ig é r io p u
n

p r a ia s e o s In d io s h a b ilid o s o s e m p
ham êc o n as o u cos m o
n a s can o a s a s

to ha v am a c a ir ia p a r a a r e fe iç ã o
n e c es s ¢
A s s im p r o e s e
ııı
en s a pa n ça
g u ia « e a v ia g ie m e om in s ig n if ic a n te f a d ig a e b a s ta n te d is tr a ç ã o

A d is tâ n c ia d o M ar an h ão ao P a rá p o r v ia m a r itim a é de q u a t r
ilh a s te m p o q u e o s c ila e n
cen ta s m e os p a q u e te s a v a po r v e n ce m n a em

t r e d o is e tr ê s e ám o s a b a r r a d o M a r a n h
d ia s F ran qu à ta r d e e à
it e jli c o n t o m ¢
n o iv a m o s o Ita c o lo m i D u r a n te t o d o o d ia s e g u in te n a
v e g á m o s p r ó ×īm o a o lito r a l q u e é
i
a l r e m a r c a d a m e n t e p la n o e s n u o s o

N a m a n h ā s e g u in te a v is tá m o s a e n t r a d a đo g r a n d e R io A m a z o n a s c u ja
d e s e m b o c a d u r a m e r id io n a l é c o n h e c id a p e la d e n o m in a ç ã o d e R io P a r á
A i a n a v e g a ç ä o é b a s M n te p e r ig o s a p o r n ã o h a v e r b a lim n a tu r a is q u e

o r ie n te m o p ilôt o À n o ite o u q u a n d o a v is ib ilid a d e é m á to m a M


q u a se im p o s s fv e l a v iq ta r S e lin a s o n i c o p o n to d e p ilo ta g e m ; p o r o u
tr o la d o o s p r á t ic o d n ã o v ã o te r a o n a v io s s e ê s te s e s tiv e r e m m u ito


o n ge d a c o s ta A lém d is s o a e ııtr a d a d o r io e s g u e ir a s e p o r e n t r e d o is
pe r ig o s o s b a n cos den om in d o s T ig Ðç a e B r a g a n ç a n ä o m u ito đif e r e ıı
a

t e e đe C ita e C h a r ib d e s S ã o f r e q ū e n te s o s n a u f r á g io s n e s s e p o n to e
p er de m se às v ê z ie s t r ip u la ç õ e s in t e ir a s te iıt a n d o a lc a n ç a r a e n tr a d a
do r io en qu to q u e
an n a d ir e ç ã o c o n t r á r ia o c a n a l s e d e s e n h a c la r a m e n te

e a n a v e g a çā o é s e g u ra P a s s ám o s a fo z d o A m a zo n a s e m 1a
u ıı oc as iã o
fe ı
iz O te m p o e s ta v a tā o ı im p id o q u e v ia m o ß c la r a m e n te a s o n das ae

q u e bra re m e m T ig o ç a e B r a g a n ç a ; a m a r é t in h a a p e n a s c o m e ça do a Bu

b ir D u ra n te q u a s e u m a hora c on t e m p lá m o s p e la p r o a o em b a te en tr e aa
ág ua s qu e su b ia m e a B qu e d e s c ia m F in a lm e n te v e n c e u a fô r ç a d o o cea n o

e a corren te flu v ia l p a r e c e u r e tr a ir s e an te o lm p e to d o m a r

E sse fe n ôm en o é c o n h e c id o Ęe lo eeu n o in d íg e n a p oro roc a e


in f lu e n c ia a n a v eg a ção d o A m a zo n a s p o r c e n te n a e d e q u ilô m e tr o s N
n ħu m a em b a r c a ç ão a v e la c o n seg u e de scer o r io qu a n do a m a r é e s t á ie ı
ı

c hen do A s s im é q u e t a n t o p a r a s u b ir o c u r so com o p a r a d e s c ê lo a s
d ie tâ n c ia s s ão ın e d id a s p e la s m a r é e P or e x ie m p lo P a r á d is ta d o m ar
tr ê s m a r é s e os n a v io s qu e a dem an dam s M fo r ç a d o s a la n ç a r â n c o r a s
d u r a n te d u as m a ré s v a za n le s p a r a d e p o ia a tin g ir e m a c id a d e A s c a
n oas e ou tr a s em b a r c a g õe s p e q u e n a s c o r r e m p e r ig o e o m a por or oca e

p o r is e o an te s ? sere m p o r e la a tin g id a s g e r a lm en te se r e fu g ia m m
c e r to s p o n to s d e n o m in a d o e e s p e r a s o n d e a e ág u a s s ão m en o s a g ita d a a
D e irid o a essa p e c u lia r id a d e d a n av ega çā o qum to d o 8 o8 n av io s q u e
tr a fe g a m n o a lto A ın a m n a s s ã o an te s c o n s tr u id o s p ara f lu tu ar n a coi
r en te q u e p a r a s e r e m im p u le io n a d o s p e lo ven to aN sar đe q u e suas
la s s ão e m p r e g a d a s e o m f r e q ü ê n c ia

Scanned by CamScanner
n E m n n sc ÊN cu a D U m & Om s E Æ EM A N ÊıF C ıA N o B R A S IL 167
1 66 D & N IE L P Ķ iD D N N

r e g u la
in g lê s a u m d ê 1e s iç o t r o d e fo lg a a u rb o s is e r à v e L
v a do s co m em s er v e o m as n ı
s m a r é s a m a z ô n ic a s s įio o b s e r
ou
0 f lu x o e r e flu x o da
i ı m e n te b r ia
en ı g a do s O isitantes s a lr a m fin a lm te g e ir o s
n a c o n f lu ê n c ia d o r o ı a
s en e o s p a ssa
r id a d e a s e is c e n ta s m ilh a s đo d e s a g u a o u r o
d
ilh a d e M a r a j6 ee a co m o daram p a ra đe s c a n sa r
d e im A p o r o r o c a é m u ito m a is v io ı e n ta a o n o r te d a
C o n d a m in e o d e s E n con tr á m os n o P ar á d iv er so s noramericanos qu e se d e d ic a v a ın
o n d e o c a n a l é m a is a m p lo e m e n o r a p r o
f u n d id a d e
a a t iv id id a rd e s c o m e r c ia is e o fic io s m a n u a is c o n s tit u in do a m a io r c o tô n ia
c re v e u c e m a n o s p a s s a d o s n o s s e g u in te s t êr m o s
dessa n a c io n a lid a d e ex is te n te n o B r a s il s a lv o a d o R io d æ J a n e ir o
a r i od o s
u r a n t e o s d i as q u e p r e c e d e m a s l ua s n o v a e c h e i , s p e
a r a a tin g ir
0 d ia s e g u in te a o d e n o s s a c h e g a d a e r a d o m iııg o e p o r g e n tile z a
đa s m a is a lta s m a r é s o m a r e m e z d e le v a r s e is h o r a s p
Ė p o is fá c il đe d o C a p itã o H a y đe n p r o v id e n c io u s e p a r a q u e d ir ig is s e n ıo s o c u lt o a b o rd o
o s e u p o n to m á x im o fá lo e oa u m o u d o is m in u to s
O r u id o d a M a r a inh e n s e A c h a v a ıtıs e p r e s e n t e s v á r io s m a r in h e ir o s n o r t e a m e
t
◆ m p r e e n d e r q u e ê s s e f e n ô\ o n äo p o đ e o correr m a n sam en e
r ic a n o s e d iv e r s a s p e s s o a s v in d a s d e te r r a E s te s ju n ta m e n t e c o m O W
d d is tâ n c ia e
d e s s a e n c h e n t e tr e m e n d a é a u d iv e l a c in c o o u s e is m il a s e
h
s o a l d e b o r d o p e r f a z ia m n m a a s s is tê n c ia d e c ê r c a d e 3 0 \ s o a s à e q u a is
d ê le n o s a p r o x im a m o s D e p e r to
a u m e n ta d e in te n s id a d e à m e d id a q u e
a n u n c iá ın o s a s n o v a s d o r e in o d e D e u s C o n s id e r a n d o t r a ta r s e d e u m
tó i li iđ d tr ê s o u m a is m e tr o s d e a
lt u r a a s e g u ir
v & se u m o m o n r o q u o e
p r
n a i o q u e h a v ia a p e n a s a m b a đo d e d e ix a r e m t e r r a s e u s p a s s a g e ir o s e
i a m e n te E s s a s m o n ta n h a s d e á g u a e s
o u tr o m a is o u tr o e a s s itn s u c e s s v n o ite te a o m a r c o m o u t r o s t a ııto s a
f a r ia
qu e n a m esm a se n ov am en
d o t u d o d e r o ld ã o e e s m a g a n d o q u a n
p a r r a n ıa m s e p o f to d o o c a n a l ie w ņ b o r do a o c a s iM se a ito f a v o r á v e l p a r a o s e r v iç o r e lig io s o
p r e s e n ta v a m u
ão p o r e ı a s v io le n ta n u e n te
t o e n c o n tr a m p e lo c a ıııh ıh o á r v o r e s im e n s a s s e s en tim o n o s v er da đ e ir a m e n te g r a to s p e la o p o r h ın id a d e t a lv e z a
a r r a n c a d a s e à s v ê z e s a r r a s ta n ı p a r a a coeiı te b k 】c o s in te ir o s d e te r r a u e jà m a is s e d e p a r o u a u n ı m in is tr o p r o te s ta n t e
de p g a r
p r im e ir a q
Ä m e d id a q u e atglamos o g r a 】ıđe r io a C
d a á g u a d o c a n a l tr a n s iç ä o ôb r e v a s ta e r fic ie liquida d o
o n o m e d e C r is to e a r e ssu r r e s a su p
á a m o s a tr á s P a r a
m uda v am d a t o n a lid a d e e s e u r a d o o c e a n o q u e d e ir v A m a zon a s N o P a r á t iv e n ıo s o c a s iã o d e d ir ig ir d iv e r s o s c u lt o s sem ķ

u m v er d e b em l
c ar o e d eg o i s g r a d a ti v a m e n te p a r a 3 ı a ıııa r e lo s u jo U ia n te s en ı don ıin g o s s u c e s s iv os sen đo u m a v e z a b o r d o d e u n ı n a v io
d e p o is d e ig o
o r ie n ta ıd o c a u d a l
e
b a r r e n to M a l a v is tá v a m o s a m a n Dr te a ıı】e r ic a n o s u r to n o p ôr to e a s dem a is n a r e s id ê n c ia de u 1 ıı a m

t ê r m o s v i c id o m a is d e q ıia n e n ta m i】 h a s a o a r r e p io d a correiJte c o ın e A p o s iw e lé m é de
g e o g r ā f ic a d o P a r á o u n ıe lh o r d a c id a d e d e B
t D u r a n te o d ia c h e g á
ç á m o s p e r c e b e r a ilh a d e M a r a jó a o la d o o p o s o W 2 ı đe la tih l d e S u l e 4 8 °2 8 d e lo n g ih ıd e O e s te A s se n ta se s ôb r e u m
u d e m o s e ııtä o v e r q u e a p r a ia
e ra
m o s i
ın a s ó x im
pr do c o n t t e e
o p e le v a d o p r o m o n t ó r io à m a r ge m do r io P a r á qu e é ob r a ço m a is im p o r
tid a d e ês s o A lin ic a p o v o a ç ã o q u s
p la n a e d e ııs a m en te rev es e sp m a 】ıg u e ta n t e d o d e lt a a m a z ô n ic o A c id a d e f ic a a o ito m ilh a s d o m a r e é v is ta
a i e t o u fo i C o la r e s d a n te C a p itã o H a y d e n t o m o u h e g a p o r v ia f lu v ia l a p r e
g r a n d e d is tâ n c ia r io eı
se qu e o n os so e o īn a n do P a c
a ara qu e m a

de a s s a lt o d u r a ırte a r e v o lu ç ã o a n o s a tr á s D tır a n Èe t o d o o d ia fo m o s S e u p ôr to f o r m a d o p o r u m a c u r v a a b r u p ta
sen ta a p a r ê n c ia im p o n e n te
iın p u ls io n a d ıx ı p e lo v e n to e p e lo v a p o r m a s a m a r é n os fo i em p a da c o rr en te é m u ito b o m e c o m p o r ta n a v io s d e g r a n d e c a la d o A en or
d e s f a v o r á v e l ı n o ite a ]u a c h e a r e s p le iıd im d o n t m c é ıł se n ı m á c u lu ilh a d e ııa r a jó f o r m a a b a r r a n c a o p o s t a a v in te m ilh a s d e d is tâ n
m e
e n ta v a o e n c a 】ıt o d a p a is a g e m iā d e s i s u b lim e À m e đid a q n e a te b a r r a d a p ilh o ta U ıe
a m c ia m a s s u a v is ta é in te ir a m en or n u n ıe r o s a s s qu e

c a Jh a f lu v ia l se ia e s tr e ita n do p e r c e b ia w c a da w z ıa is
ıı p r o m m c ia đ& f ic a m d e p e r m e io
u m a d e lic io s a b r is a p e r f tım a da 7ń n da d a te r r a D n ra n t e t o đo o p er A a p a r ê n c ia B e r a t d o P ará é ın a is ou m en os a m e sm a da m a io r ia
ám d o is b o t e s F in a lm te c lı ár n à f r e ııte
c u rso a pen a s eru z os co m en eg os das c id a d be s b r a s ik ir a s e c a r a c te r iz a s e p o r u m con ju n to đe p a r e đe s c a ia
do F o r te da B a r a D in a s m ilh a s a n te s d e B e o qua l n o s sa u d o rı w an do da s e d e t e to s v e r m e lh o sA o tr a ç a d o u r b a n o n ã o f a lt a ııe m r e g u la r i
a s s á v a n ıo s Já p o d ia rer a s Iu zes da c id a d e e dos n a v io s a n co r a T êmtr ê s p r a ç a s p ú b lic a s a đo P a lá c io a d o Q u a r te l
p se m da de n em g ô s to
dos ıı s u a
eı f ıe ıĤ e 0 n o sso b a r c o đe s c r w en um s r c ıl ıo e u l tô n ıo
L a rg o da P ó lv o r a A lé m d e s s a s e x is te n ı d iv e r s o s o u t r o s la r g o s m e n o
e o
d o p ô r to e p a s s a 】ıđo p o r en tr e d o is n a i o s d e g u err a d e ito u ân co r a ås à f r e n te d a c a te d r a l e điv e r s o s d o s c o n v e n to s A s r u a s c e n t r a i§ n §o
res
dez horas de g ra n de
s ã o la r g a s n eı
n p a v in Le n ta d a s ; n e la s v êe m se n u m ero sas ca sa s

D i s t i n e p e r f e ita m e n te à ]u z p t e a d a d a lu tô r r e s d a m a is f a s ta đa s e sm r e p le ta s de c a sĵ n h o la s in s ig n i
ra a as p o r te ın a e a s ru as a

ca te d r a l d o & io e d e a v e r s a s ig r ja s
paı V ie r a ın lo g o te r a b o r do do f ic a n te s e f e ia s
n osso n a ņ io d iv r s o s Ţ is ita ııte s d 4m e o8 q u a is đo is o f ic ia is da ın a r in ha

Scanned by CamScanner
168 D Ļ N IE L P K ID D E R n E M i N 1 e c ÊN c m s nE m OE N s E P ER M A N IIN O I & N o B R 169
O e a tilo da s c a s a s r e s id e n c ia i吕 é to d o p e c u lia r p o r ém bem a d a p ta d o
do A m am n aa A s s im fo r m an do u m a c o le ç ã o v e g e ta l de r iq u e z a e v a r ie d a
ao c lin 】
a T ôd a s as m o ra d ia s a p r e s e n ta m la r g a v aran da em v o lta àa
d e e im p a r e e E n tr e ta n to q u ilo q u e in ic io fo i h á ito
N in te r io r đo e x is te
a a p e n a s te v e m u
v ez e e con to m a n d o q u a s e to d o o p r éd io o n ıe s m o
ndonado com p e s a r d e to d o s oB qu e sa be m av a lia r a s v an ta g e n s com
c o n e tr u çā o a em e lh a n te p e lo m e n o s em tr ê s la d o s đo esp a ço s o p á tio U m a
lig a d a q u e p o de a a r te b e n e f ic ia r a n a tu r e z a H á un s ta n to s ja r d in s pa r tic u la
s a la e Ja
p a r te d a v a r a n d a interna o u p e lo m en os u m a a a er v e
r e8 qu e bem m e r ec em e er v is it a d o s m e sm o a s s im p o r ém n ão sā o n em
d e r e d e il ó r io e é in v a r ià v e lm e n te b e m a re ja d a e a g r ad á v e l S òm e n te o8
d e ]o n æ o q u e d e v e r ia m s e r n e es a r e g iã o T a l de s c u id o n ã o f o i e n tr e ta n
cð o do ß
m ı d a f r e n te e ão fo r r a d o 8 a a lT o n os e d ific io s ın a is a lto s e ca ro s
to a p io r c o n e e q ū ên c ia da s r e v o ]u gõ e s e d e s o r d e n s q u e d u r a n te a n os a s
A ß Ja n e la s de r ó h ıla s ā o m a is c o m u n e q u e a 8 d e v id r o m as a lg u m a s ca sa s
e o la r a m p e r iò d ic a m e n te e s ta m a lf a d a d a c id a d e M u ita s e ā o as b e ın t r a
tê m m s a m bas c o n q u a n to os m ora dores ııp r e
seı đê e m p r e fe r ê n c ia àe
lc o v a s a ca n ha da s
ga da s r u as n as qu a is a pen as u m a ex fg u a v e re da s e r p e ia p o r e n tr e o m a
p r im e ir a s d u r a n te a e a ta ç ão s êca A o in v é s đe a es
ta g a t q u e a s co br e e n os a rra b a ld e s se e n co n tr a m f r e q ū e n te m e n te p r o
is te m a n c lıo e êd e s
c u r a s s e n ı rentilaçäo e q u e n tls s im a s c a m a s e x g p ara r
p r ie d a d e s e m a b a n d o n o e c a s a s d e c o n s tr u gä o m a m ific a in te ir a m en te d
d is p o s lo e p e lo e c a n to s d e t o d o s o s e e p a g o s o s q u a r to s b e m c o m o a o lo n g o
e ocu p a da s D e n tr o d o a tu a l p e r lm e tr o u r b a n o é p e r f e ita m e n te p o s s iv e l
d e tô d a e a a v a r a n d a s I【á c a s a s q u e d ie p õ e n ı d e a c o m o d a çõ e s p a r a C
a o v ia n d a n t e e m b r e n h a r s e e ı n e e p ê s s a flo r e s t a s em q u a lq u e r in d ic io q u e
c o e n ta o u s e s s e n ta r ê d e s s e m a s a tu lh a r
de n u n e ie a pro x im iđa d e d e u m a h a b ita g ā o h u ın a n a
P er ceb em se a in da n o P a r á o s e fe ito s d a r e v o lu ç ão d e 1 8 3 5 Q u ase A fr e s c u de ssa s id a t iv
ra so m bra s s ile n c ib s a s é se m pre con v a m a s o
lôd a s as r u a s tê n ı c a sa s pon tilh a d a s d e b a la s o u v a r a d a s p o r p r o j& e is
e e tr a n g e ir o p r e c is a a c a u te la r « e p ara n e la s n ão se p e rd er C on ta m se n u
de c a n h ão A lg u m a s f o r a m a p e n a s lig e ir a m e n te a v a r ia đa s o u tr a s q u a s e
m ero sas h ie tó r ia s d e p e s s o a s q u e s e a tr a p a M a r a m e n tr e o s m e a n d r o rs d
D e n tr e e s ta s ū ıtim a s a lg u m a s f o r a ın r m
q u e c o m p le ta m e n te d e s tr u id a s s es m ac iç o s v e g e ta is e c o n q u a n to e s tiv e s s e n ı a p e q u e n a d is t â n c ia d a c i
t a u r a d a e o u tr a s a b a n d o n a d a s O C o n v e n to đe S a n to A r ıtôn io fia n ı d e dade n ä o s a b ia m m a is c o m o v o lta r A C r e d i t a e q u e m u ita g e n te t e ılh a
t a l f o r m a m tp o s to a o c a n h o n e io q u e a in d a h o je e x ib e m u i n e s iJaa is d e
a s s im p e r e c id o
b a la p e la s p a r e d e e U m d o s p r o jé te is d e s tr u lu a im a g e m c o lo c a d a n u ın
Qu an do se en tr a n o P ar á n o ta se im e d ia t a m en te a a p a r ê n c ia p e c u
a lt o n ic h o à f r e n te d o co n v en to D e sde e n tão f e c h n o
lia r d o p o v o O s d e s d e n t e s d e p o r tu g u e s e s e de a f r ic a n o s n âo m e

F j
ac e a n do o A m a zo n a s de u m la d o a c id a d e d o P a rá é p o r tr á s c o m rem d o s đe q u a lq u e r ou tr a p a r te m as eão a qu i m u ito n u m e ro so s

to m a da p e la ]n a is liırd a a la n ıe d a a rbo ri
n a da que t i r s o c a s iã o de p r e d o m in a a ra ça in d lg e n a Defato en co n tr a se em B e lé m d e s d e ci
to s
a p r æ ia r n o B r a s iL A E s tr a đa d a s M a n g a b e ir a s v a i d e p e r to d o s e i ıa l in d io p u r o a té as m a is v a r ia d a s fo r m as de ın e s tiç a ge m cow p re e

d e M a ń n h a à n ıa r g e m d o r io a té o L a r g o d a P ólv o r a 'ıa e x tre n ıid a d e br an cos O cupam ês se e m e s tic o s tôd a s a s p o s iç õ e s s o c ia is : o com é r c io


o r ie n ta l d a c id a d e C o 叫a m n a aven id a s q u e e a e ın do L a r go cb P i o a s a r te s m a n u a iB a m a r in ha a m ilit ia o sacer d ó c io e o e ito Com o es

b r e ia ın d e 】
a do tr a ír a m a te n s iın p a tia A id é ia d o tiv e ir o é se m
e d o Q u a r te l S e u n o m e p r o v ém d a s ár v o re s q u e a a o ın a c ra v os a n o ssa ç ão e ca

p r e r e v o lt a n te a o s e s p ír ito s e s c la r e c id o s q u e r b e ja e s s a c o n d iç ā o m p o e
la d o A c a sca d ese a s u m be ı
as m a g n ific a s é d e u m a c ôr c i ıu a e n 1 a r a i

lis ta d a d e v er de e o a s p e c to q u e a p r e s e n ta d e c o n ju n to o a r v o r edo é a de t a s ôb r e o n e g r o s ôb r e o b r a n c o o u e ôb r e o v e r m e 】 ħo T o d a a c o m

u m t e m p lo b e lo e estoso A m a n s a b e ir a p r o d u z lim a fib r a g r o s s e ir a la ç ã o à e s c r a v a h ır a d o irıc o la h á u m a f a ta lid a đe q u e a tin g e ta ııto o s o p r i


d iv e r s a s p lic a ç õ e e P a r te d e s s a s m id o s q u a ı tto o s o p r e s s o r e s e q u e a to r n a p a r tic u la r m e n te h o r r lv e l
p a r e c id a c o ı
ıl a do a lg o d ã o Qu e te m a

ám o re s fo i p la iıta d a h á m u ito s a n o s e a s d e m a is p e lo f a le c id o p r e s id e n te Q u a s e t ôd a s a s r e v o lu ç õe s q u e a g ita r a m o P a r á p o d e m s e r d ir e ta o u


? ? éa J u n to à a la m e d a e s tá o e 】h o c o n v e iıto h o je Iio e p ita l d e S ã o in d ir e ta m en te a tr i]b u id a s a o e s p ir ito d e v in ga n ça q u e o 8 p r im itiv o s e r c p lķ
Jo eé e con tĺ g u o a ê lq v ķ se o r eco h im
】 en to d e ó r f å s N a s t e ır a s do p r i ra doree em su a s eE p e d iç õe s s a n g u in á r ia s in cu tir a m n a m en ta lid a d e d o e
m e ir o iııíc ia r a 】ıı e n ı1797 u ın ja r d im b o tâ n ic o p a r a o c u lt iv o de plan n a tiv os e m e s tiço s d o in te r io r
h d lg ie n a« e a lie ııig e n as O lo c a l era a p r o p r ia d o o s o lo f é r til e co n ıo s p e r c ebe se a in da n a fo r n 】a d e p o lic ia m m to d a c id a d e u m d o s e fe i
d e v id o s rid a
cı dw p o đia te r w to m do p e r fe ita in ia tu r a d o ın u n r e b e liõe s Q u a n d o 14 e s tiv e ıır o e n ā o e r a g r a n d e o n ū
a lm ıa m to e d a s re p e tid a s
d o tr o p ic a 】 A e s p e c ia r ia s fr u to a d a s M d ia s O r ie n ta is t e r i a ııı a q u a r te la do s n o P a r á N a s h a v ia s e m p r e n o v o s r e c r u
s o ld a d o s
ß e oe
m e ro de
d e w w o ıŢi d o af d e enilta eom p ltılıta s p r o v e n ie iıte s d a s r e g iõ e s tó r r id a s ta s em e x e r c íc io A go ra qu e o in d io já n ā o m a is p o d e e e r o s te n s ir a m e n ı

Scanned by CamScanner
1 70 D A N I E L P K ID D E B
H E

A s grande c a n o a s
te redu z id o à es cr a v id ã o é r e c r u ta d o p a r a o s e r v iç o d o e x é r c ito e d a ın a q u e f a z e m o tr á f e g o f lu v ia l
tr u id a s p a r a q u a lq u e r o t p a r e c e n ı t e r s id o
r in ha e c u r io s o e às v êz e s a té m esm o c ô m ic o é o p r o c e s s o p e lo q u a l e n com
u r o f im m e n o g p a r a a u ê1
q e a o q u a ıre a 】
li m e n te s e d e s tin a ıı
s in a n ı a ê s s e s f i】
h o s da s s e lv a s a s a t it u đe s r íg id a s d a d is c ip lin a m i ta r ı O c a s c o e le v a e e d a ā
g u a q u a l o d e u m ju n c o c fiin ê s
A c ê r c a d e m e ia n a u h á u n ıa e s
O s p o n to s p r in c ip a is da c id a de s ão con t in u a m en te p o lic ia d o s e a p é c ie d e tô1d o g e r a lm e n te d e
pal】U p a r a
t in pro r o n a v e w đo r c o n tr
im d e p o is d e o it o lıo r a s da n o ite a sen e la a o s r a io s d o a o l
qu em q u er qu e se a pr ox e o u c o n t a o o r v a lh o n o t u r n o
E a n ıig o O Ä s v ê z e s h á ta m b é n ı s ô b r e a a r
g r ita Jo g o Q vem lii? D ev » se tã o
e zı respo n der m a çã o u n ıa c o b e r ta
s e m e lh a n te q u e d ii
u em
In s t a la d o s u m a c e r ta h o m o g e n e id a đe à a
g u a rd a r ep lic a P as s e a o la r g o ľ e o p e đe s t r e o be dec e p a r ê n c ia d o b a r c o E s s e a r r a n jo e x ig e p o r
s e u t u r n o a c o n e tr u gä o d e u m
e s tá v a m f r e n te q u a r te l n o ss o s o uv id o s se f a m ilia r iz a r a n ı p a s s a d ig o o u to m b a d ilh o s ôb r e o
q ue os e ın a o
q u a l tr a b a
de? A 1én 】 h a ın o s e n c a r r e g a d o s d a n a v e a ā
c łin ı e s s a s fr a ses q u e a e spa ço s se re p e t ia m p e la n o ite a ro ı g ç o O tim o n e ir o f ic a g e r a lm e n te s e n
de r da tr t a d o s ô b r e o tô lđo d e r é Q u a n d o çonteı
d is s o de hora e ın h om n o m om en to đe ren a g u a r resso a v a ou o
npláamos e s s a s e n ıb a r c a ç õe e
b ém c ]a r im ib r a v fre t ín h a m o s a im p r e s s ā o d e q u e s e 】ıd o t ã
b r a d o p e n e tr a n t e À s a m ıa s ! T am o v a con ı o p e s a d a s n a p a r te ・d e c im a POde
r ia m v ir a r c o m f a c ilid a d e c o m o in e v ità v e l e
q ū ê n c ia d u r a n te a s h o r a s d e s tin a d a s a o re po u so P or ex em p lo o to q u e m te a c o n te c e r ia s e e x p o s ta s
ıı
ld a d o s d e s c o b r fa m hon à a u m a v e n t a n ia f o r te A o q u e p a r e c e p o r én ı f lu t u a ın c o n ı m u ita f a i
da s A v » M a r ia s qu an d o to d o s os so se ra
c
E tr e f ôr ga s e s ta c io n a das lid a d e A g r a J ıd e v a n ta g e n ı d a c o b e r t
V ir g e m p e r tıu b a v a n os s e n ıp r e n as 】ıo a a c im a d e s c r ita é p r o o r c io n a r
p
te m p o s hw ta r a o s b a r q u e ir o s a c o n ıo d a Ĥ o o n d e d
Pari ex is tia u Jn b a t a lh ã o d e a le m ãe s q u e e m c a con ç p e n u r a r s u a s r ê đe s E v ita n d o a s s iJıı

tr e to hom a n do 】
ii es tiw m o s a s g u e rr a s as e p id e n ıia s e q u e t e 】ıh a iıı d e d e s e m b a r c a r p a r a in s ta lá la s e n ı á r y o r e s ! 0 S r M a
ze n s en s m as qu w e
a v ia m r e đu z id o êr c a d e d iz q u e d e s c e n d o o A m a z o n a s c r u z o u c o m
as d e s e r ç õ e s d e tr ê s ou q u a tr o a n o s os h a c s e s u m v ia ja n te q u e te n d o a ın a r

ta P ii é de r e p ic a r o s ó in o e r a d o a c a n o a tir a v a c a ln ıa m e n te o s e u c o r t
sen ta h o m en s O u tr o h á b ito q rï e s e n o n o a r o e n a il t cam a osc a n e qu e p e aı
u e im fo g ue te s d e dr u ga da
a O u v im o lo s a lg u m as v êz e s å s q u a tr o d u r a ra os
e n ı r a ılı de ár v o re s b a lo u ç a n đo s ôb r e o ca u d a l!
e q a r m

h da manh m a io r a r id a d e
gu】 às c in c o A
ora s m as com re r ua qu e c orne m p a r a le lo ao rio lig a d iv e r s o s p o n t o s d e d e e e m
P o u ca co u s a n o P ar á a tr a i ta n to a te n ç ã o d o e s tr a n h o c o m o
a as em b arqu e+ é ju s ta m en te a q u e la o n d e s e tr a n s a c io n a q u a s e to d o o c o m é r c io
tô d a s a s v a r ie d a d e s d e b a r c o s de sde lo c a l A ta s h o r a s d o d ia
p e te c a d a s em ba ç õ e s f lu v ia is
r ca A cer a p r e se n ta n ıo マin ıe n to in te n s o
a c o r v e ta a té a c h a lu p a d ã o a d e s ig n a ç ã o c o m u m d e c a n oas E n tr e ta n to V á r io s o bje to s c o s tu m e s bse r
e o va m se n o P a rá que p a r e c le ıı
ı ee r
o u ca s s ão a s ea n o as p r ò p r ia m e n te d ita s e ııı t r á f e g o A m on t a r ia q ııe t o ta lm te p lia r e s lu g a r
p en ec u ao E m c e r to p o n to d a c id a d e on de ee a ba
tiv e m o s o ca s iã o d e o bserv a r n o M aran h ão é m u ito com um ıı B
eı e l é te m a s r eses d e s tin da s
a a o con su m o v ê e n ı« e i n r o s c o r v os p o u sa dos
e öb r e as árv o re s o u đe e c r e v e n đo le n ta s e v o lu A ı
o n g o da
gõe e n o ar o
ın a rg e n do r io n o ta n ı s e b a n h a n dm
ı n u m e ro sas b o a s e ta n to p e la
m a n hã com o à ta rd e N āo há c e r im ô n ia n essas a b lu g õ e s tā o agradāvee
q u ã o n e c e s s á r ia s E c o n ıu m v e r e m se hom en s m u lh e r e s e c r ia n ga s d a s
c la s s e s m a is h u m ild e s n a da n d o e m erg u h a n do
】 em d ir e g õe s d ife r e n te s
to d o s no n ıee m o mpo
m E t ô m o d a P o n ta d a s P e d r a s o d e s e m b a r c a d o u r o p r in c ip a l d a c i
d a đe h li w a lm e n te g r a n rle n ū m e r o d e c a n o a s a t r a c a d a s E s s a c e iıa
m o v im e n ta đa p e la t u r b a in d lg e ııa q u e f a la o s m a is v a r ia d o s d ia le to s

a m a z ô n ic o e é p e c u lia r à c id a d e P e r o e b e n ıe a l c a r r e g a n ıe n to s d e
ta n h a e d o P a r c a c a u b a u n ilh a u r u o ū s a ı h a c a n e la ta p io c a
s a p a r r i】

b á ls a m o d e c o p a ĺ b a e m b o tõ e s p e ix e a êe o e m p a c o te s c e s ta s d e f r u ta s d e
in fin ita s v a rie d a d e s ta ııto s êc a s c o m o e r đe e E n c o n tr a m se ta n ıJb ēm
a l p a p a g a io s a r a r a s e o u tr o s p á s s a r o s a e r ic a p iu m a g m b em c om o m a is

r a r a m e n te m a e an o s e c o b r a s d e m is tu r a c o m q u a n tid a d e s im en sas de w

C A N OA A M A Z O X IC &

Scanned by CamScanner
D A N IE L P K ID D E R n E ım n sc Êìf t J ļ s m
172 m s E PERUUxcm 1ï o n R 1 73

n d u z id o s a o m e r c a do su spe n aoe fo r m do te r r e n
h s āo g e r a lm e n te c o a os os qu e con to m a v am êss e d if ic io
p a to s d e b o r r a c a qu e
tr o s
e en ıæ p lê n d id o p e r
ita r q u e s e c o le an un s a os ou qu e E n tr e ta n to n o e s ta do e 】ıı q u e
e ın v a ra s a fim Ą e ev se encontra e ssa s n en ı
é Se lio s a p o s s ív e l s e Ibie s d a r
d l e n a d a p r o v in c ia d o P a r á
e n o rm e e v a s eq u er e r a o n om e de j a r d J \u ıto p a lá c io
p r o d u ç ā o in d
A a o
lh e r a q u ilo q u e a n a h ır e z a t ão v am se as p a r e d e s d e u m te a tr o
e a o t r a b a lh o d e c o i c o ıd d o F i in ic ia d o
se m 1776
a pe n a s o p o v o se de ss
o em
d e ix a r d e e n r iq u e c e r Se o r dem đo e n tā o g overna dor
õ e n a s m ão s n ā o p o đe r ia por cu ja p r e d ile çi o p e lo s e s p e ttic u lo s ên i
p r ò d ig a m e n te 1h e p
c
lt e m m o ld e s a d e q u a d o s n ā o h a v ķ co s o k v o u a d e s e ja r q u e s e r e a liz a s e e ın
a lé m d is s o s e in tr o d u z is s e a a g r ic u u r a o ın a is p e r to p o s s iv e l de su &
i tir a r d e s s a v e r d a d e ir a id ê n c ia A te s q u e p u d e s s e a d ia n ta r
i u e z a v e s e ta l q u e s e p o d e r a
s n
as o b ra s f o i êı
e b s tit u ld o n o
łn it e s p a r a a r q
ea
r ia
go v êm o da P r o v in c ia e o seu s ıc e s s o r ac ha n do lu g a r im p r ú p r io p a m
i d t o
co rn u c ó p a a n a u r e z a
F to ııLo s a lv o u ın e d if ic io d essa n a tm ų e to n
te in te r e s s a n te coruçio O s tn ıb a lh o s
N o s s a ı]e m ıa n ê n c ia n o P a r & f o i a lta m
e ıı a
fo r a anı r e e n c e ta do
d S S m ith o C ô tıs u 1 N o r t e a m «
d a m a is c a r in h o s a a t e n ç ã o p o r p a r te o r
d n o s v a le r d e s u a h o e p ita li A e i Ą
q 1ıe ta n ıb é m fic a n a s adincência te n ı a d a ta d e 1 7 7 6
r ic a n o p o r v á r ia s v êz e s tiv e m o » o c a s iiio e
E bem d ific a d a e 1ıo s e g u r ıd o a n d a r e s tá in s t l đ
d * d e e ııtr e ta n to e s ta n d o jĤ h o s p e a o
d d e m e u a ca s a u m casa l n o r e
a a a a C âm a r a ı ıu n ic i
a c e ita r o o f e r e c im e n to d e h o s p e pa] A tr a v e s d a s g r a d e s o s p r e s o s e x ib e b r in q u e d o s e b tıg ig a n g a s q u e
s e n tim » n o s à v o n ta đ e em m
ų ı m e r ic a rıo
C O m a n t e e s c o c ê s r e s id e n te n o f a b r ic a m p a r m d
ı er e e s ta ııd o & p r is i o s it u a d a
d a g e m q u e n o s f h e r a o S r Iie n d e r s o ıı m m o eı lı q u a s e
M a r an hen se P o r ų a r ia s tó đa s a s c id a d e s b r a s ik ir a s
pM a o fin a liıa r m o s o c u lto a
b o r d o đa e n ı p o n to c e iıt r a l d o h ıg a r é prodieı
rađ á v e ıe n tr a r e m p o r m e n o r e s o c o n id o s q u e c o n s ig a m d is p o r d e g r a n d e p a r te d o s a r ti o s u e r o d u = em g q p
r a a öe s s e r n o s ia s u m a iın n te a g
r ar o p r a a e r d a a c d h i da q u e n o s N a o c a s iā o
T
o t em p o e m q u e n o s f oi da d o d e s f u t
o p o r tu n a apresentainınos 8o ju i= d e d iıe ito o c h e fe đe
r io n o u o S r H e n de r so n T o đa v i* c o m o a té a q u f t em o s e v it a d o p o llđĄ a fime ex ib ir lıo s s o p a s s a p o r t e e o b te r p e r m is s ā o p a r a r e s i
p p
r o o c
id đ c o m r e la çi o a a m ig o s n o s s w p r e f e r im o s n £o d ir n a m u i le a 】e h e r M c iđa d e d o P a r á d e c u ja p r o \ in c ia ë a C a p ita l
e n ı p a r t c u lır
i ca
en mt * es

c r ia r p r e c e d e n te B a s ta q u e f ıç a m o s v o to s p a r a q u e to đo s q u a n t o s r ia N āo e n co n tr á m os em be r a «o s n e n ı d e l o C o n s e g u im o s a lic e n ç a
a f o r tu n a d e e n c o n tr a r u m m iB o c o m o d id ・ tiv
té q u e c h e g a s s e o m o m e ııto đe s o lic ita r n o ţ o p a s s ı
o e s tr a n g e ir o te n h a m
e & re em o s a
ju gın peı
id a đe
h o s p ita ı com o a qu e n os p ro po r c io n o u p o r te b s ta n te p a r e c e u n
N āo o em c e r ta é w q u e a n o s sa p a c ific ı
ss e e um a
a ıı ııc ia n a c iđa d e e s ta v a c o m e n d o r
A n te s d e đa r c o n ta de n o ss a s e ec u r s õ e s p e lo s a r r e d o r e s d o P ars p er m

d ir u lo g o d e p o is d e n o s s a c lıe g a đa em com p a n h ia đo C ón su ı O v e lh o p r e la d o d o P a M p a r e ce te r s iđo ta


c o ūı B ia d o p e lo ı
ıs n io o d e
ıo s q u
ı

N b i c a n o p r o c u r im o e 0 S r 1ry a n P r e s id e n te d a Pr on ei ał
« » que se d e ix ou to m a r s eu c o le g a n o M aran M o e a m 4# e m a u t o r id a d e s
e n d a çä o M s e caalheiro e s t i
p a r a q u e m t r a m o s c a r ta d e r e c o m e e le s iá s tic a s c e đe n do a c e r ta s in s in ua ç ó e s m a lic io s a s e in f u n d a đıs p r
m a n o s p a s s a e m p r e g ıd o e m u m a c a s a in g lê s a n o P a r á p o s te r io r pe n ie n te s d e d e t em l in a d a s f o n m iR d o q u e r i a d e e s p e r a r d e s e u s
m en ķ f ór a ed u c a d o p o r c o n ta d a P r o trln c iĻ d a q u a l s e to m a r a f i n e e p ĺ r ito s e s c la r ec id o Ļ ç s c re w ra m ao S r F a n c o ta x a n d » n o s d e i n d i
te m a g is tr a d o R e c eb e u m o s co m g r a n d e a m a b ilid a d e e du
m en o su p te m o p e r ig o s o q u e n ā o d e m ia t er p e ım is s i o p a r a d e s e m b a ıc a r n ・ m
m o s tr o u n w p e s s o ıln m te pa 】
o & c iu A n o s s a i n ı p fo i d e q u e s e
v in e ia P T O \ Ĥ v e h t e n đu r a n te a v is ita q u e th e f i ıe m o p ıe s id e n te
tr a ta Ţa de u n m đa s m h o r e s c o n s tr u ç ö e s d o s ê n e r o e m to d o o Im p ër i
e】
fo r m ou o p in iã o a n o s s o respeil q c o n q u ın to d e r e w a s u a c a r r e ir a p
P tir a d ific a d o ju n tım e n le (om ・ c a te d r a l e a lg u m a s ig r e ia s duran o
litic a p r in c ip a lm e n te a o c 】
e r o c o rıs e g u iu đis s ip m as * p r e e m óe s d a q u e ı
ee
en v m o do in t e lig e n te m as am b ic io s o p r im e ir o m in is tr o p o r tu g u ķ
pre ı a d o s a t r a s d e u m a bre iss ima c o p o n d ê n c i a c o am o C ôn su lX o đ
ıı łēs đ
a rq ı e P om b a l q u e a c a le n h T a a id é ia m ara v ilh o s a d e ver t r a
i g e n N Ês s e p o n to f o m o ķ s n ı d ū i d Ļ m u ito m a is iu iıe s q u e
r id o d a s m ar se ns d o T e jo p a r a a s a o A m u d e P o r tı
ıl a l e
onas o tr o n o

seı ıs d o m ıĺ n 5 6 ıs s im s e e x p lic a 1ia a Ħıstidio e rm a g n ific ê n c ia d a e o u tr o s que n o s p r e c e de r a ı


ıı O h n e n b H a w o fic ia l d a m a r in h a

tr u tu r a d s s e s p N d im em u m a c id a đ e đe tā o m o d e s ta s p r o p o Os d e s c e n do o A m a ıo n a s e n t e do P en (i d e s e m b a n ou em c e r to pon b
d ir ì e r s o s d e p a r ta m e n ln s d a w i n c i a e s t a in s ta la d o s e m d e p e n d Đ n a exanar as r u in a s de u m v e lh o f o T ito lo g o p ós pé e n ı

e ia s d o » C i o e a in d a a s s im tin h a n u lm e r o s n s s a la s d e s o c u p a in a te r r a Ff i a p r is io n a do n o e sp
coı i* o e en ca Ħ e r a do n o P arā a o de
d e s p e iı
t a ı= d a s e m ı】c u id a d a & C o m u m p o u e o đe tı* b a ]h o p o d e r iu n t e r t r a n to d o s o s p r o te s ln s »o r e formuhdo S em d ıĥ r id a ê s s¢G tıa çū s d e b ・F

Scanned by CamScanner
B ÆM IN 1 8 0 ÊN C IA S D E m tm N s E P E B M A N ËN O I & ) ro n n A m 175
D A N IE L P K I D D E R
174
lv e ıin te le c t u a l eı
ega n te se de ı fr a n c a
e e tá e aı ca i ê n ci e s ó s e c o n s e g u e a e la c h e g a r
f ôr lh o r a n d o o n po r
b á r ie ir ã o se d is s ip a n d o à m e d id a q u e m e
t r ilh o tr a v és d o
11ın e in u o s o a m a to O s ilê n c io a d e s o la ç ã o e a s r u in a e
do p ov o e de s e u s d ir ig e n te s d l
p r e c o c e s tu o a v a s s a a m N ão m u ito d iv e r s a é a s iţ u a g ā o d e ou tr a p r »
a r redo re s do P a rá fo i ao
r im e ir a s e x c u r s ōe s a os
U m a de n o ss a s p
lh o p r ie d a d e pertcenle à m e sm a f a z ie ııd a d e n om in a da U n a d e C im a e ei
T e w lu g a r q u a n d o de a côr do c om v e
lu g a r d e n o m in a d o B o ta fo r a tu a d a m a is p r ó x im a da c id a d e Co n qu an to seu p la n o o r ig in a l t iv e s s e s id o
h a té c e r to p o n to r io a b a ix o u m
h á b ito d a p r o v in c ia f o ın o s a c o m p a n a r d e p r o p o r ç õe s w an d io s a s e o b e de c e s s e a um e s tilo qu e to ca v a às r a ia s da
i f i a o m a r O n z e p e s s o a s c o m p u n h a an o
끄 a v io d ie p a s s a g a
e z a
e r o s q u e s
m agn if ic ê n e ia por o c a s iã o de n o ss a i B ita ca m in h a va sso s la r g oa
a pa
i l ā o p a r a a v o lta D e p o is d e tê r m o s d e s c id o
g r u p o in c lu s iv e a tr p u a g p a r a a r u in a A s v a r a n da s os corre do re s a s s a la s e a ca p e la e r a m ha
t u a v e e e o b o s r a io s
de u m
c ê r c a d e d o z e ın ilh a s a o s ô p « o d e u m v e n o s
b ita d o s p o r a lg u n s e s c r a v o s e e n o Jm a e qu a n tid a d e đe n ıo r c e g o s N 【e s m o
e n c o ııtr á m o s ın a r é e
b r is a f a v o r á v e is p a r a o r e g r e s s o
e o l c a u s tic a n h d e c a đê n c ia e n ıq u e se ac ha v am le u ıb r a v a m a in da f e s ta e a s or
r ie d a d e d e n o m in a d a
P in h e i n a as s
D e v o lta p o & ın d e s e m b a r c áa n o s n u m a p r o p u in da d d q u ir id a in g n
g ia s d o s q u q g os p o r f o r h ın a s l e s sa r a m n a
C a r m e lita m a s q u e h á
m a a s
c o n v e n to
on de a n tig a m e n te e s tiv e r a u m
ro s
a r is to c r a c ia do G ão P á
t l d u m h o s p ita l
r a r
d v ê m o p a r a n e la s e r in s a a o
ıı ıu ito t e m p o f ôr a c e d i o a o g o
a o c a s iã o e s ta R e fle x õ e s b e m d if e r e n te s 】ıo s s u g e r iu a v is ita q ue fiz e m os às m áqu i
d e lá z a r a s O p r é d io e r a g r a n d e b e m c o n s t r u id o m a s n
N a s p r o x iın il 细心e s h a v ia u m e a n as n or te r i c a n a s de a rro z s itu a da s en ı M a g uarf Ėsse e s ta b e le c i
v a b a s ta n ùe 】ı e c e s s ita d o d e r e f o r m n a
i t ijo lo s tê lh a e e v a z ilh a m e m e n to fic a v a a doze m i l do P ar á A e e tr a da a tr a v e ssa v a du ra n te
ta b e ]e c iıtıe n to c e r â m ic o o n d e s e f a b r c a v a m
ê i r e s ta s e p a r a to d o flo r e s ta tin de de n s īd a đe g tıit u đe
P in h e ir o s a s s e ııta e e s ô b r e u m a e ın in n c a e p a se o p e rc u r so u m a con u a e m a
de ba r r o qu
lu g a r q ııe tô d a a : te s d e t ê r m n e la
m u c o v a le a te r r a N e s s e t a is com o jà m a is p o d e r ia n ıo s te r c o n ceb id o a n oe p e n ep
v $r o s
i f in s E n t r e t a n t o p o
d ito
d d ê r c a đe tr ê s r a il a c r e s f o i v e ııd i a p o r o tr a d o A p e s a r d e s e r u m a d a s e s tr a d a s t u a is f r e q ù e n ta d a s 5 6 em cu r bo
p r o p r ie d a d e c o m p r e e n e n o c
o r a ĺ s e p o d e r á te r H é ia
do g a lh o s
c o M o s o u s e ja c ê r c a d e c in c o m il ? la r e s P tr a je to p o d ia s e r tr a f e g a d a p o r v e lc u lo s D e f a to é c o m u nı os

v a lo r d a t e r r a n ā o a p e n a s p
élo in e ri o r lo n g in q u o m a s n a s v iz iırh a n \ da s ár v o res pedirem a p as sa ge m a té m esm o a os c a v a le ir o s D e v e z

l l o s o lo t e m u m a
d a c a p ita l o n d e a l n d a s r a n t a w n s d e c o r r e n t e s d o o c a e iı
ı qu a n do m an da m um n egr o m u n id o d e fa c fio a p ara r a f o lh a g e m do

ilim ita d a c a p a c id a d e d e p r o d u q jjo cam ir ıh o p a r a e v ita r q u e c r e s ç a d e m a s ia d o A s s im c o D s e g u e ırı m a n te r


i d d e ın g e r a l q u e r liv r e e a g r a d á v e l A d e s p e ito d o m lo r d o s o ı a o m e io d ia
Q u e r s e ja p e la in s ę g u r a n ç a d a H d a e đa p r o p r e a e a e s tr a d a

o u a in d a p o r a m b o s ê s s e s m o
ti d e m a s ia
f lt a d e in ic i a t iv a e e n e r g ia d o p o l o n e s s a s r e g iõe s e d o p e r ig o q u e s e c o r r e s e n o s e x p u s e r m o s e m
p o r a
o n h e c e a i o a m a n h o s is te m
á tic o d a
T o s c o n j u g a d o s o f a to é q u e e e n o c
ā a o s s e u s r a io s d e b a ix o d a s flo r e s ta s a m a z ô n ie a s c u ja u m b r o s a c o p a é

te r r a e a s s im m ilh õ e s e m i】 h õ e e d e a c r e s d o s t e r r e n o s ın a is f é r te is d o q u a s e im p e n e tr £iv e 1 g o z a s e se ı
n p re d e u m a a g r a d á v e l fr e s c u r a O b r ih o
m u n do c o n ti n u a m e n ı e s t a d o in te ir a ın e n te p r im it iv o e q u a s e tã o in ú te is da lu z s o la r r e f le te s ôb r e a su p e r i e policia de m ha e
ir ia d e s d e f ô ı
hu m a n i tl ad e qu a n t o o s á r i do s d e s e r t os af r i ca n o s .
' e s e es p e r a r q u e M it a s da ár v extraordinäriamente lt a s A lg u
u s o r es s ão r e ta s e a m as

a s itu a ç â o an e lh o r e a lg u m d ia m a s p o r e aıq u a n to h á p o u c a p o s s ib ilid a d e a p r e s e n t a m e in t e ir a m en te reco b e r ta * d e s d e b a ix o a té a f o lh a g em đe


d e q u e is s o s e d ê U d a s g r a n d e s v a n ta g e n s q u e o P a r á a p r e s e n t a e s p ]ê n d id a s f lo r e s e p a r a s ita s e n q u a n tıp q u e o t r o n c o e a r a m a r ia d e

e ô b r e a s d e m a is r e g iõ e s b r a s ile ir a s é a f a c il d a e
i d d e s u a s c o m u n ic a ç õe s
q u a s e to d o s o s c o m p o n e n te s d ê s s e m u n đ[p » e g ë t a l s ã o e n tr e la ç a d o s d e
flu v ia i« A lém d o A m a z o n a s ig a 】ıt e e d e s e u s c o lo s s á is tr ib u táir io s m i
g į in u m e r á v e is t r e p a d e ir a s e c ip ó s E s ta B liltim a s e s p éc ie s c o n s titu e m c a
]h a r e s d e p e q u e n o s c u r s o s s e r p e ia m p e la r e g ião A s s jm é qu e q u as e
r a c te r ĺ s tic a p e c u lia r das re g iõ e s m a is f é r te is d o B r a s il M as é n as m a r
tô d a s a s p r o p r ie d a d e s r u r a is t êm u m r io p e lo q u a l se u s p ro d u to s p o d e ın b e r â n e ia
w n s do A m a zon as qu e e la s e x ib e m o m á x im o de se a ig or e ł
e lm
ae r tr a n s p o r ta d o s p a r a n ıe r e a do se m d e s p es a n eı
n de m o ra U m ou la 】ıç a m
o
E n r o s c a ın s e p e la s á r v o re s g a lg a n d o a co pa d e p o is r a iz ie e eı
ıı
d o iß d ia s d e p o is fo m o s a té a fa z e n d a U Ua u m a da s v á r ia s q u e pos
te r r a e en ta o co m re do br a do v ig o r v a o p a s s a n d o d e g a lh o e m g a lh o de
s n ia o f a le c id o B a räo de J a g u a ri E m ıa n o s que jĖ se fo r a m ess a f a z re n
inrotte ár v o r e d e qu e n to a tir e s e u s b r o to s p e n d e n w a té
le m on er qn e o v
da a tin B ir a e le v a d o g r a u d e d e s e n v o lv im en to e hele se n do a l o r e tir o
tôd a ßo r e s ta fiq u e in t 》m e 】ıt e en g a la r ıa d a E sse cor da m e v e ge
fa vo r ito d o B a r ã o A tu a 】m e n te p o r é m o m a to t u d o in v ? e a a f ix ia e q tıe a

t a l to r n äs êaie s d e ta ım a n e ir a en tr e te c id o q u e đË a im p r e s s āo de
p o r tôd a p a r te s ó ee v ê u m im e tr á v e l e m a r a n
p e iı h a do v e g e ta l A v a s ta e a se T

u m a ê đe d e m a M a a tr a v és d a ų p d n em a e a v es n em o s a ııim a is p as s a n ı
r

Scanned by CamScanner
n E m i N ie C ÊN c.I A S D R W AGEN S E p ERm a N Ê ır m a ı
ro B R A S IR 17 7
1 76 D A N IE L P K ID D E R
ár v ores ? nã o p e q u e n o p o r te A p e n a s a lg u n s a c r e s s it u a d o s m a is p e r to
A lg u n ip ó s che te r d iâ m is u a l a o d e u m b r a ç o
e tr o
f à c ilm en te s c gam a do e n g e n h o fo r a m c o n s e r v a d o s liv r e s d a
m a ta r ia A i fô r a irıs t a la d a
hu O 初 đo n d o s
re o ra qu a dr a do s à s ê z e s tr ia n g u la r e s e a té
v
t i
m a n o ra s p o r n o r e a m e r c a n o s a p r im e ir a m M u in a p a r łL b e n e f ic ia r a r r o z jà m a ie
D e s e n v o lv e m fo r m d e n ö s R ô s c a s e e ın tô d a s a s
Pentangula « e e m a
m on m a n a s aacências d o P a r á H a v ia n o lu g a r u m a p e q u e n a c a
con to r ç ō e s em que se a e h a n ı c o lo c a đo s Q u e b r á lo s é im p o s s iv e l c h o e ir a ıı1a s d e p o is d e m o n ta d a a m ā u in a v e r if ic o
q u se qu e n a R s t
has \
v Ë A Es su fo c a m e m a ta n ıa áir vo re q u e o s s u s te n ta e c o n s e r v a m su as
g e m e la n ã o p r o d u z ia fô r ç a s u f ic ie n te P o r is s o m a n d a r a m b u s c a r n o s
te s e r e ta s l c o lu n a s r e to r c iđa s em cu ja s c ir c u n v o lu çõe s v a i aos
Qu a E s t a d o s U n id o s u m ıııo to r a v a p o r d e d e z e s s e is c a a l o s u e r e s to u e x
q p
W u co s a p o dr e c en do o v e g e ta l e s tr a n g u la đo c e le n te s s e r v ig o s A c a ld e ir a f u n c io n a v a c o n s ta n te m e n tq r u a s n o t e n ı
O s im io s d i v e r t e a n f a z e n d o a c ro b a c ia s s ôb r e a cor d o a lh a s e lv a
s
p o d a s c h u v a s a e n e i
r g a hiđ iriulica e r a t a m b é m u t iliz a d a E n tr e ta n to
ês s e s a n im a is p or ém já se v ã o to m a n do ra ros n as a d ja c ê n c ia s đa
g am bas fô r ç a s a in d a e r a iıı in s u f ic ie n te s
essa s
p a r a d a r v a z ã o a o V o lu m e
c id a d e D e q u a 】ıd o em q u a n do o u v em se seu s g r ito s à distânci d e en
de ig o q u e a f lu ia p a r a a m á q u in a
se r v D iv e r s o s m e c ā lłic o s n o a m
ch ih da p as sa r a da g er a l o p r o fu n do si
rolta con ıo a gu do ea r n as
ı n o
r ic a n o s a i tr a b a lh a v a m c o n q u a n to p p q u e n o
e o e s ta b e le c im e n t o p o d ia
]ê n c io d a flo r e s ta a u m en ta th e a m a je s ta d e s e r p ô s to e ı
n p a r a le lo c o m q u a lq u e r o u tr o d o m e s m o g ê n e r o n o p a ls O
0 s o lo por qu e pa ss ám os era d e c o n u r a g e r a lm e n t e r ic a c o m p o s
e n g e n ħo c o m u n ic a v a s e c o n ı o g r a n d e r io o r o u tr o m e n o r a s s im
p ro p
to de b a r r o e a r e ia m is h ır a d o s ıfo ta v a m s e a e s p a ç o s z o n a s d e b a r r o
p o r c io n a n d o c o n d u ç ã o fác il p a r a a ca rg a que v in h a d a c id a d e b e m co m o
f in o C ru z ám os n ıe ia ? z ia d e r ia c h o s s ôb r e o s q u a is e s tir a v a m se p o n
p a r a a p r o d u ç ã o d a u s in a
te s n is tic a s E n ıc e r to p o n to d e s c o b r im os u m a lin đa ta s c a d e p e d r a q u e
r e v e la v a c】
a r a 】ııe n be a a ç iio d o n ıa r N o g era l s u a s u p e r f ic ie e r a lis a

a p r e s e n ta n d o a q u i e a c o lá pequ en os o r if ic io s E p r o v áv e l q u e essa s

ca v id a d e s c o n s tit u is s e n ı e m te m p os n in h os de e c h in u s

Is s o ilu s tr a ad mi rà r el me nt e a fo r m a çâo g eo ló g ic a d a s re s iiíe e c ir


cu n v iz in ħa s S ão e la s sen ı a n ıe n o r d niv id a o p ro d u to al u i ôn ic o d o
gran de ın o n a r c a fl u đa l q u e v a i c a r r e g a n d o e m se u dorso a la m a do s te r
z en o s q u e ba n ha p a r a d e p o is m is t u r á ]a c o m a s a r e ia s q u e o o q e a ııo d e ix a
H su a n e tir a đa Fo i ııa tu r a Jm e n te a g ên ese da v a s ta ilh a d e M a

ra jó b e n ı c o m o de n u m e r o sa s ilh o t a s d o d e lta a m a z ô n ic o D u as c ir c u n s

t â r ıc ia s t a n g iv e is đe am o n s tr a n ı c o m e ı
oqu ê n c ia essa t e o r ia E m p r im e ir o

lu g a r a s ág u a s do A m a z o n a s s ão b a r r e n ta s e d e p o s ita m e sp ês s o se di
m en to D e p o is o p r o ce ss o de n o v as fo r m çõe s p o d e
a ser o b se r v a do n a

p r ó p r ia ca lh a fl u i a l d e o n de às v êz e s d e s a p a r e c e m iı
ha s in t e ir a s C e r ta

rez quan do p a s se áv a m os p e lo r io ín d ic a r a m os
Ą ı o lu g a r de u m a ilh a
c ham a da P a ra da qu a l se 】
q u e te e m bra v am to đo s o s que p or a Ji tr a n s i
ta r a a n a n os a tr á s N e s s e lu g a r p a s s a v a en tão p r o fu n d o can a l e n ão
h a v ia n em o m a is le ų e v e s tig io d a ilh a E tr a e s ta v a
m c om pp n sa çä o o u
em fo r m a ç ã o n ão m u ito lo n g e ? s s e lu g a r A p r im e ir a n o tic ia q u e d e la
se te v e f o i p o r 1o ıı n a 7tio q u e s e c h o c o u c o m u m b a n c o d e a r e ia a té e n tä o
i n v i s i e d e s c o n h e c id o A h ia ı m e n te s ôb r e a s u a s u p e r f ic ie d e v á r io s

p r o liİ e r a u m a 】 in d a V e g e ta ç ã o r a s te ír a q u e lo g o c e d e r á lu g a r a
f r o n d o e a s á n ro r e s A r a p id e z c o m q u e a s e d e s e n v o lv e o m u n d o b o tâ
n ic o a « e le r a o e n o r m e tr a b a 】 h o da n t a u r eza
R e to m a n do o cam in h o p a r a M a g u a r i a u r p r e e n d e u n os v er q u e s õb r e
tm en os on de d ez n o s a 】ıte s f lo r e s c ia n ı c a n a v ia is
a
jā n ão e x is tia m

Scanned by CamScanner
m M i N ie O ĖN ( IA S n n W A O E N B n p n n M A N AN o iA N o n n a en 1 79

ßū o m o ld a d a a a m ū o # ın b a r r o Q u a n d o a e e n M e p a e a a ae o s e u c o n
C A P IT U L O X V I t e d o p a r a u m a Ja r r a Im ]e d la ta m e n te d e p o la d e c o lh id a a g o m a p o d a ıe r
u n a da P a r a ia e o Jń e a tū o p r e p a r a d a a fðr m n a d e b a r r o c o m a c o n fig u r a
¢U o d e g a r m a f n e c a lç a d o s b r ln q u e d o a e tc
P R OD U OAO rN N la n N A D o p A M B O n n A m łA a¢A S a A n A N
D U ÐA U R U CO CA CA U B O T I M V A CA M ? IN 1 ıA )
M A N T ÐIO A D M T A ĦT A R U O A C ON V U N T O S C A T ÐD R A L q u a n d o e e tr a ta d a fa b r le a ç ū o d e c a lw o e ë ıııa la e c o n o m ic o trd o ta
Q u a n n o e n IM A A n N S 】ın N T r N ılO B p N ST A E A N U A re A l o m B e m o ld e s d e m a d e ir a S & o ö 1e s p r lm e tr a m m te to r r a d o a c o m b a r r o
P R O C ïB BA o 0 P ov o D ıV ÆR T I A IU N T O S o S R H SU BTA D O S
CU N A N OTUB N A M A N H Ł A O U A D M R O S p a r a q u e d » p o lß e e p o e a ß r e tlr ń lo l fa c ilm e n te d o e a p a to A M m đe fa c t
lita r o tr a b a lh o f in c a m n a fön n a u m c a b o A a e « u lr d e r r a m a m ßob r e e lı
a l o m a e u m a c a m M a f in a a đe r e i m e d i a t u m e n a o b a r r o E e n ta o
E r ew e aeo L c a p ita l ex am lig e ir a m e n te o s
in a rem os ex p o e ta a g* o d a f u m a ç a p r o v e n ie n te d o f r u to d a p a lm e ir a u a u a e a ū

p r o d u to s e o co m é r c io d a P e lo q u e j&
P r o v in c ia b ee n fu m te m a d u p la f ln a lld a d e d e s e c a r a b o r r a c h a e d a r th e
e g a g llo

l iG o u d ito e e tń o le ito r in f o r m a d o d e q u e o P a M um a c ör eec u ra S S c a a p r im e ir a c a m a d a a đic lo n a e e th e o u tr a q u e 4


c o n tr b u e p a r a o ç m é r c io in te r n a c io n a l c o m m a io r p o r a u a v e z đe f u m a đa e a e ßlm e u c e e a iv a m e n te a tó c o n a e iru lr s e a e s p e a e u r a

i
đe a e ja đa R a r a m e n te o a c a lç a d o o e ū o fe ito s c o m m a is d e d o z e c a m a d a s
ıqe ¢la d o Im p é r io e ta lv e z m e em o do m u n do T e r m in a d o o t r a b a lh o a p e ç a ó e x p o s ta ıło a o 1 P o r m ls u m d la o u d a la
a h o d*o a çú c a r " " s sa em " " b o r r a c h a e e c o īw e r v a m o le a p o n to d e r e c e b e r lm p r e e e ó e a p e r m * n e n te a
tid a d e e s a o p r o d u z id o a p e lo s ßls te an ıe e 6 d u r a n te ëe a e p e r io d o q u e o a c a lç ı ı d o a r e o e b e m & c o n fi¥ u r a q = o d e fin itiv a
q u en qu n e

u ßu a is O c o m é r c io d a s o m a e li a tic a d o c a c ıu c o n fo r m e a h a b ilid a d e d o a r tff le e q u e p a r n ta n to u e n v a r ln h a a p o n


da a a la ・p a r r ilh a do cra vo d a Incila e d a c a a ta n h a d o P ・r a 6 m a le te a ï u đa e C o n e e r v a a b o r r a c h a a ln đa p o r a lg u m te m p o a e u a c ô r łım u r o
]a d a d e p o ts d e r e tir a d a d a fö r m co na l d} e«a p r o n ta p a r a o
a e eer
c a m c te r fa tic o O e u r o p e u a p r e n d e u o u s o d a l o m a e lá s tic a o u b o r r ıc h ・ m e sm o

Ld o D f a to e ao ea s e s d id o s tıln d tı tū o f r e e c o a q u e p r e
c n lç tıd o s v e n
u m a t r ib u d e In d io 8 b r a s ile ir o s C o m a b o r r a ch a o 8 m e r cł e
com o s O m a « u âa
c le a m e e r c o n a e r v a d o e e e p a r a d o ß u n a d o 8 o u tr o e D a t v e r e m a o e a p a to a
a e lv a a e n a f a b r ic a v a m d lv e r a a a v a s ilh a e a e ııae lh a n te e a ï ・r r a fu e a e r tn
ßo a p a r e s a ta d o a a lo n ıo s p a u a S a o c o m u n s n o P ıır & ¢e a ıla f la d a a d e
«aa E ra hł lb ito d 8 a a e p o v o p r e a e n te a r o 8 c o n v lv a e c o m ta la u te n a lllo a
u ılç a d o a a u a p e n e a ß ßöb r e a a c a n o n e q u e đ e e ce m o a r io s o u tr a n a p o r ta d aa
n o in lc lo d e s u n a f e e ta a O e oo l o n l z o r e a p o r lu ¢u e a e e d o P a r i f o r a m
ia rtic a p a r a o u tr o s f in i f・b r lc a n d o a o a o m b r o s d o e q u e n a v ū o e n tr e g a r a e e a a a s d e c o m ó r c lo q u a n do i e
o 8 p r lm e lr o e a e m p r e ¢a r a « o m a e lı
d e a tln a m ħ e x p o r ta çu o o a a n p n to a v & o c h e lo e d e c ııp tm s oc o p a r a e v ļ ta r
oom e la r a p ıto a b o ta e c h a p ó u s e r o u p a s A u tlliđa d e d oņ s e m a te r ia l
q u e a e d e fo r m e m V ń r la a p e s a o n s q u e m o r E m n o a n r r e đo r e a đo P a r &
】 1e a a a lto u d o fa to d e e e r o p a te m u ito a u jo it+» a c h u v a s e in u n d a q öe e
ıa o m e r c a d o
c o lh e m a l o m a e l& e tte n e p r e p a r a m m ı o m p e q u e n a e e c a lß m ı
E n tr e tm to h o je e m d la o d e e e n v o lv lm e n to d o s p r o c e s e o e d e fıb r lc a ç ıo
6 p r in c ip a lm e n te a b n s te c ld o p e lııe p lıın ta q ó e e d o c a r & to r In d u a tr la l
d lla to u e n o r m e m e n te a a p lic a M d ・ b o r r a c h a a p o n tò d e a e to r n a r a r
P o dm ï o m n e 1Ĥ e t lc n d u r a n te o n n o to d o m n a n c o lh e ita é m a la
e r e tim a r a
tl* o in d le p e n a Į Į v e ı p a r a a s a lid o e c o n fö r to d e to d o Ąm u m d o c l v i l l o
f & e il e q u a n d o f e ltß d u r a n te n e be n
m e lh o r A p n e p a r n ç llo d o p r o d u to
0 n o m g In d ï g e n a d e s s tı e u b a tū n c la 6 c a h u c h u c u ja p r o n ú n c ia s e a p r o x im a
f a z e e đe p r e f e r ön c ļ n n o a m e m e d e M a lo J u n h o J u lh o e A ıöa to Aı óm
b m ta n te d a p a la v r a c a u tc h u c N o P a r ń o a r tlm ó w r a lm e n te c o n h
d a e iIT n n d e s q u n n tld M e a d e g o m a re lńa tlc tıq u o o P m £ i e x p o r ta e m d ļ v e r a a a
e ld o p e lo n o m e d e b o r r a c h a E e x tr a fd a d a S ip h illa e ı a a tio a & r v o r e q u e
f o r m n e đu r n n te o a ń 1tlm o a a n o s v e n d ・r a m e e n n u a lm e n te p a m a o o x to r io r
tı nw a al tur a d e 2 6 a 8 0 me t ro a , m l e r n t Gr e e c e p e r f red tam e n t e v e r t t-
c ?r e a d e tr o z e n t¢»s m il p a r o s d e s a p a to a A tu ablm e n to Iı r o ¥ lllo n m n z ó n lc ß
e ııa t& 1 2 o u 1 6 m ı e tr o e a e m ra m a r em A c o p a n la r ¢a s e c o n e ld e r à v e l
th e f a ç a ıte n
ı d e n to d o o c r e a c o n te c o T Le u m o d o a a e m n te r la l e p r o v a v e lm e n te ııln d ıı
m e n te e o a te n ta v ia to e a fo lh * l e m A ı
ııen o r in c la £o q u e ae c o r re
o c o n tln u a r ń fa z e n d o p o r m u lto t e rm p o D lw r a a s o u tr a s łir v o r e l q u a ıe
ı lo m a q ue a p r in c ip io te m a ıp a r * n c ia de u m c r e m e a m a r e lo e a p ?ıe o
to d tıa p e r te n c e n te s à f a m 11la d a s e lt lo r biá o a a a p r o d u z e m s o m n
eeı ııe
N J * ır ı] o 1 a e r ln ¢u e lr o o fe m m ae d r v o r e a p e la m a n h « e n o d e c u r e o d o
t d P ara
e e a a 甘冒e lln h l a d e fo r m a to e s p e c ia l ]h a n te m a « n e n h u m a d e la s p o d e c o n c o r r e r c o m n a o r ln « u e r » o
d la r ı tlr ım um ・ ti¢e la d e l o m a E
O u tr a a r v o r e e n c o n tr a d lq a n a P r o v in c ia 6 a m m a a r a n d u b » q u e p
rıÞ

o b lt id c o ı
ıı o le tte d e v a c a e b a a ta n k
d u z u m a ee c r e q o r a n c a m u o p a r e c a

Scanned by CamScanner
P K ID D E R
D Ļ N IE L
180
n E Ju n n e c Êfrc m s n ĹE m a G E tí S E p E n U U r ÊN C m N o B B A B IL 181

n ae f lo r e s ta s a m a z ô n ic a s O s p o r tu g u e s e s c h a m a a n n a C a s ta n h a d o
M aran h ão p o iß q u e f o i d e s s a p r o v ín c ia q u e s e f iz e r a m a s p r im e ir a s e
P o r ta ç õ e e d o p r o d u to A c a s ta n h a d á n o s r a n ıo s f r o n d o s o s d e u m a á r v o r e
ig a n te a b e r th o lle tia e x c e ls a E n q u a n to a f r u taı é n o v a e n ão

em 声望e m id a p e lo te m p o é v e r d a d e ir a m e n te d e lic io s a
S e r ia t r a b a lh o in te r e s s a n te m a s v a s tls s im o o e s t u d o d a f lo r a a m a l ô
n ic a N esse ee to r d a c iê n c ia o 9 la u r éis e s tã o a in d a p o r c o n q u is ta r e é
p r e c is o q u e ee d ig a e m de sa bon o d o s b o t â n ic o s n o r te a m e r ic a n o s q u e a té

h o je n ã o e e d e c id ir a n ı ête s c tM ıp e t ir n e ssa liça O u v im o s d iz e r m a is d e


u m a v ez q u e B u rche l a lg u m
m orou te m p o a n o P rá ı n a s po r e s s a o e a sm
i
já era p o r dm a is g a d o e n ı a n o s p a r a q u e p u d e s s e j u s t if c a r s u a
a v an
fa m a la n ç a n d o ee à in te r n ıin á v e l t a r e f a q u e a n t e ê 1e s e e s te n d i«
A s ág u a s d o g r a n d e r io e ã o p o u c o m e n o s p r o d u tiv a s q u e o s o lo
u b é r r ia n o de su a s m a rg en s N e la s p r o lif e r a n ı i i m e r a s e s p é c ie s ic t io 1ó

F A B Æ CA GÃ O D n C A ıÇ A D O S D E B O R R A C IÆ g ic a s e a n f ib ia s D iv er so s do s w ix es m a io r e s são s a lg a do s e se co s p ara
o c o n su m o E n tr e ta n to o com é r c io d ês s e g ên e r o a lim en tfc io n §
io v a i
a ı
én ı d o lit o r a l D e v id o à m a n e ir a d e p repa ra r o u à m á q u a lid a d e d o
a p r e c ia d a c o m o a lim e n to Q u a n d o c o a g u la d a f o r m a u m a e s p & ie d e p e sc a do o s e s tr a 】ı
æ ir o a n ão 】
h e dãa in ıp o r tâ n e ia O m a is n o tá v e l h a b L
p a s ta q u e é t id a e m a lta c o n ta O v e g e t a l p r o d u z g r a n d e q u a n t id a d e d ê s s e t a m le d e s s a s á g u a s é a v aca a r in
n 】 ha g e r a lm en te ch a m a da p e lo s p o r tu
flu id o S u a n a tu r e z a b o tâ n ic a jà m a is f o i d e v id a m e n te estudadı p r » g u e s es Peixeboi E s se 】ıo m e e v id e n t e m en te p ro v ém do v o lu m e do
h a ja in tim fin id a d e tr e d u b a do P a rá a n im l q u a lq u p o s s iv e ıs e m lh a n g a c o m q u ê 1e q u a d r ū p e d e

s u m ◆ se q u e a a en a m a ssa ra n o a e n ão ? e r e a a

de v ac a de D em er a ra e a ár v o r e d e m a n te ig d a Ä f r ic a se é q u e n ão n ão Be r o f a to d e a m bo s serem m a m if e r o s N ão se p o d e d iz e r q u e a
p e r te n cem tôd a s à m es m a e s p é c ie C u Jn pre n o ta r q u e o lá te x d a s e r in v aca m a r in ha se a j an f ib ia p o r q u e jà m a is sa i fo r a ď ág u a A lim e n ttı s e

g u e ir a ta m b é m é às v êz e s u sa do com o le ite C o n s ta p r in c ip a ı
m e n te d e c e r ta ph n ta a q u āt ic a a c an a brav a qu e f lu t u a à
qu e o s n p w og e
in d io s en c a r r eg a do s d o se u p r e p a r o g o s ta m d e t o m á ]o ın a rg e n ıd a s corr en te e P õe a b e ç a f o r a c o m f r e q ū ê n c ia n ão s ó p a r a
ca

O u tr o va lio s o p r o d u to d a r e g ião é o u r u a ū T r a ta s e d e c o n h e c id o r e s p ir a r co m o ta n ıb é m p ar a a p a n h a r a v e g e ta ç ã o d e q u e s e n u t r e E
c o lo r a n te a la r a n ja d o p r o d u z id o p e la á r v o r e a q u e o s b o tâ n ic o s c h a m a m n e s s a s o c a s iõ e s qu e a c a p 5 6 t e m d u a s n a d a id e ir a s ju n to à c a b e ç a
i xa o r e l an a " s s a p l an t a s e d e s e n v o l ve , e o r d i ná r i o, a m e s m a f o r m a O s u b r e s d a s fêm ea s fic a m s o b e s s a s n a d a d e ir a e E s s e a n in ıa l é tid o
e p o r te q u e o m a r m e le ir o p r o d u z in đo c a c h o s d e f lo r e s v e r m e lh coı
ıLo s e n do o m a io r d a ág u a do c e E n tr e ta n to a d e s p e it o d e s u a s c o lo s
a s e br a n
ca s S eu s p r in c ĺ p io s c o lo r a n te s la r g a m s a is d iıııe n s õ e s p o is a tin g e à s rêzes a m a is de c in c o m e tr o s de co m pr i
era m e n te u sa đo s p e lo s in d ig »
n a s n a é p o c a d o d e s c o b r im m en to e q u as e u n ıd e e s p e ss u r a n a p a r te ın a is g r o ss a seu e o lh o s sã o
en to C om ê te s f a z ia m d iv e r s a s m o d a lid a d e s
d e p in tu r a e e o s h ım a v a m à s m u it o p e q u e n o s e o o r if ic io d o oui]do é p o u c o m a io r q u e a ca b eç a d e
êz e s p in ta r o r o s to e o c o r p o
v
a ]f in e te O cou ro é tã o e s p ê s s o e r ijo q u e ą ifìc ilm e n te u m « b a la d e
A p r e p a r a çã o c o m e r c ĵ a l c o n s is te n a p o l a o le o s a d a s
u m
p e m e n te q u e é
ra spa da d e p o is f e r m m o s q u e te o a tr a v e s s a
e en ta d a A s e g u ir f a z e m u n s b o lo s d e q u ilo a q u ilo
e m e io pa ra ex p o r ta ç ã o R a r a m e n te s e e n c o n t r a e ô
co n o P a rá O ca ca u
m a té r ia p r im d a p r e p a r a çã o d o c h o c l
a
o a t e é 1】 o 1 d o s p r in c ip a is p r o d u to s
p a r a m ses E
f e ito c o m a s s e m e n te d
s a th e o b r o m a c a c a o
In d r a s e g e r a lm e n t
e q u e a c a s ta n h a t r ia n g u la r c o n h e c id a n a In
g la te r r a e n o s E s o s U n id
os por B r a z il n u t 5 6 s e e n c o n tr
s e te n tr io n a is d
a n a s r e g iô e s
o I m p é r io C r e s c e e s p o n tâ n e a m e n t
e em g r a n d e p r o f u a ão V A C A

Scanned by CamScanner
P ¥ ID D E B
D a ) r l lI L 18 3
18 2 a z )t mecbmas n« e E P E B C U » o »na «a

de M
e ıc u d o r
T a n to a ¢o rd u r a ¢o n ıo
ld e a m
cm n a k ı o ı加 加 钮 a d a ı O ı n a tı a ðb r e ê ıa g m a ı c o m p r e e n d id o ê lo : o q u e n te ı p ı« »
E ı da
u ito a p r e e la
v o a u ıa y a n ı e l t o co rr e m z
if e r o ıä o m a
a e a m ¢ db * e
m a m : 0 d in h e ir o
N & o d iıp o n d o d e ıa l o e a n e ı l a ta lid a ? q lıe a c a b a d e a a b a ııd o ıô b r e a p ie ? d e o ıte m iw a
m e d e v
úıtim a a m lu g a r ? « a a c in z a d e c e r ta t e m p o g a a l o a 】ıa e r e ¢b d o ı c in t o t tm e n te
m ł» te ir o ı d o P a r á q u e a o a
d t p o fı ? te m p e r b ı a cm e o
n a d e fu m a d a ic a «ão r e c u la e l
ı
co ıw rva va m e r ta o in te ĺ r a m e n te a b a n d o n a d o a a n âo rer p e la a pı r ı

WX d z o te r ia ßid o ta lï f ic ie n te p a d iv u lg a r S agrada E ıc ń ta ra eı出re


Pa ez » u ra a
da A «n a z ðn la & um p r o d u to p ec uMa r &
. te l¢a d a ta r ta ru g a
m n u m e r o lı
ar t r ib ı
u do A
llh a r e ı
Ép o c a ı d o a n o a ı ta r ta r u g
u a p a re ee m a o* m
r ı【iıo Em C r ta ı A c a te d r a l d o p a r á é a m a io r ? t o d o o In a p é r io A c o n ıtr w ä o M
a a F e ta D ï z e ııı q u e ıe o u v e a
* p a r a d e ıx )v a r
ıı
d ıj=
r ĺ 【ı
r b b r e a « m a rg m In le ia d a e m 17 20 q u a n d o a d io c e r e s e ıe p a r o u d a d o a n l ıå o e = g u *r
o ? ıu a l c u c a r
b a tlm d o u m a r c o n tr a a ı o u t r ıı
o r u fđ
¢r a n d e d lıt& n e l・ d o o s d e r e jo a d o r e l 4ıe p o r tu g a ı n a o d e v e r ia t e r r iv a l a u m d o T e jo
D
o da w r r ĺda O tr ・b a lh o d o ı q tı* lö n lo ı e o n a e ç a & ta r d ı e t« r o a i ı
n a ・g lta «ł v id a n ıe n te c o n c lu id a fo łe ı a g ra d a m
a c o tu ı 1 7 7 6 p e lo n o v o b ia ıı

n a a o m o ı p r lm * lr o ı a
lb o r« ı d a m ıd r u g a d a q u a n d o d e n ¢w o ıe r e tı ra m
m ı t d e to d o « o* fr a d e « m a m a ta a e d o p o v o
o d a ı &g u a ı A o p e r a ç*o ıe r e p e te a tá q u e c a d a ta r ta r u g a £m b p a a C a n ? lĮ ir ia d o B b J a n »
p a p a o Ių ¢ı A p a r ē n c ia e x te r Jıa d o te ıııp lo 】
a
t w r m ta 0 v 0 ı
t ın d ıp o ıltl łio d « ı«* ıın ta a c e n o e q ro D e e lm a ? ı lð r r e ı c o n te m p ıa Ą e e ıp u n d id o p a n o r a m a d a e id a
? e
o o v o ı e o ı e m p lı h ・m e o n M » b a ı
D u p ・n ta o d la o ı ıe r ta n ıjo ı c o lh e m # ıı
a e u ı a m e tlo r e ı P o F d e n tr o a e o tu t r u çä o o b e d e e e o m o d ê lo « o M u m 山u
nı io r a r a m m tr a tin m a ı* lı m » e b r a gã o d a
d ı c a n h E o n o ・rıın a ı l ıı *e* m k
k r e jm b r a « ile lr a ı d íıp o n d o d e t r e z e a lt a r e ı ¢fĺ fe r m te ı p a r a e e
ı
tr o * d l& m d r o # a ı tu r ・ o o r r e ıp o n d tm to Q u a n d o a in d a fï * ıe o * ııo m lı« a T r ?ı d Ëla ı» äo d e d le a d o ı à W r« e m M a r ia e m h o n r a d a q ııa l Øn »
* la ı a o u tr a « v a øllh a ı ı« ı n e lh a n la ı a d ıp o ł
lın M n ı m m om gan】
ı
p a d tł* d e p r a ta m a c iç a b r lı h a m c m ta n te m m te m q ııa n to q u e o u tr m
l tr ltu r a d o * c o m o 1 A ııg u lr h n ¢* m i a n to ı m a il p n b p e ı * & o a b a n d o ıı a d o ı a ıim p le * lu z d o d la
q m b r ıd ln e o m u m p a u , ı o
¢¢u ı tıb b p ņ a m w ıa q u * á o n tliı) Pr»ı ta 1 o ıo l O c a lo r fa z * u r ¢lr \ C e r to d e ta ı
he d a om a m e n ta p e jm
ça o d e a » a * ı m erece e * p e c la ım en

tū n ı ・ n 】a t& r lß a lr o tıa d o ı o v o ı q u e & e n ı h ld a « m c u la * ı c o n e h a ı D ıp o h gener aılz d e n o » a lta r e » e ı lu g a r d e im


çı o d o u ıo p ln tu t a ı e ıı a m
d l* w l o p r o rlu to & n rıv * m e n tĄł * x p l * tu ï \ u m c a lo F m rrd e r ・d o * t& e h ı¢ır C o n tu d o ・ o x ee u «& o d Ër ıo r q lıa d r o ı ė m e lh o r q w a de m u lto * m ıa lo ı

n tr Ħrn to d tıo o n « u m lı U * p rılı d « n lv a ja d o ta m a ıp ・r ın e l・ d a m n w ¢ı a r t细◆e o ı q u e o v ia ja n te đm lr a r n ou tr a * P a r d o Im p é r io M eÞ


p o ııa a

d ır n t ld a C o n iıū r v ・ ı« m p r e fr ¥ h * to U a o ? p o lx a m m m u ito a p r » h a n e o o m m e n o ll d e ıa w a 4 o o tr a b a lh o d e 1ï m
m o q u a n d o m a ! fe ito o ı
i ı e n ttııh a 4 lo r N o * m ıl
e lM ip ır a c o n d łm w n ta n tl ı p « lttı fn d lo * c o m o p ņ ıı p e * * o a ı q u ı ・ ıı p in to r m e d ío c r e q u e a a c r la çö e ı e x ó tı
ea » de u m

A m a n ta írra d » ta r b r u ¢ı * ıx p o * ta & v ın ï la « n p o l* ı d ı r o * d e lm a ¥ e m ı v e n e r a d a a n a ı l¢m ja iı e ı e va d a * em a n dom ı n a ı p roe ı rı


ı* h * bltlł am

b a r ro C a lc u lm ı* q u ・ * n tg » m * n t« * m p ıt w w w ı* c a r e n d o d u z m to ı * ıd a ı n ū o a e p e r c e b e o m e n o r r e ıp e lto r e g r a « d a e iı cu ıtu r a Q u e r w ja m
e ln fh # n ta m llhßa ı d e o v rt* fk t» p ta p u g a p o r ・n o n o fd »r le o d m a m ・n fe lta ı d a m a d e ir a d o c o r a o u d e a la b a ıtr o a a p a r ? n c la ? « a ı lm a
d a e o ru e w m
M *a A Æu a lm * n t* r) n m « r u ti m ・n o p n ıó p ıl* d w a ıta qM fılu ıö b m g a n i & ıe m p r ta o m a c lle n ta o r ıp u lılv a q u e p o u c o o u n a
v lliz ı¢ me l h or 1 a ı o * v lr to ıo ı « p r o f u ıo ı p a r a m e n to ı 8 « m dı ú v ld a e m a « e »
n* q u * lb n ln ı c T M w tĄłm tu im p » lo d v o l v i m m t o d a e ı ıĄ»
o n a r a p ū b lıc o e n &o h á n e « a r q u e
m a li n o ı d * m o r a n m o » n a d ııc r k ıo d ı« n o v ld M * * q u o n o lı a p r » p r ıı* öe ı flılo n o m tc a ı v lıa m lm p t e ııı
ta l f ln a ıld a d e a m pı a m e n te a tln g ld a p o lı n ln ¢u ém d o ta d o d e ¢ôıto a p
ıa n t» n m u n do ıp a r a e m ıņ p a ıa a r ım o * ・ e x a m in a r o ı o * ta b ılo c Ļ
ım « r c la

m « n to « r¢
lloı
or a o* O O » t u m d o Iu g ıır A « ld ıd ı d lv ld « m « m d u a ı p a , M ıtlc o p o d e r & c o n te m p la r m u lta ı d e « a ı lm a R e n ı a e n ı I e r e n tlr p r o f u n
d a m e n te lm p r e ıılo n a d a a ıu a a e n a lb llid a d e e ıté tlc a T O r n a e d u fa to
r dq u ltı* * e n m p r « tm de 8 o tn 4 o o n z e lg r ¢lı* ı e a lı
p la ı H ıd o ta c o n v a n to *
U m p * r t* c * n ł a M )ı i C a r m o llttı* o e u p ıd o p o r tr aı t r a d ıı * d o l« n o v k o ı: o
剧 烈c ll d iııo e la r d e c e r ta ı e a c u ltu r a ı a ld ála d e p r o fa n a ç * o e i p e c la lm m te
l d
c o m r e la « = o a a lg u m a n r e p r e ıe n ta ç ö e i d o S a v a o r
V e r dM e é q u e m u L
o u tr rı p * p t* n c ņ lłn « C a p u c h ln h 4 rı d ß O r d e ï n d e S a n to A tó n lo o ıó ta m
n
to ı m o tlv o ı ı& o p a tM lc o ı p o r n a t u r e z a 1o p o r e x e m p lo a a e m a s d a
c o lı
d o ll fr ıd e iı N o v ・]h o c o l& ï lo d o * J e tıu ltn
« a r t& o a r e ıl+lt J»c la e p lıc o p a l ı
n & o Ju ıtlflc a m fı ılo n o m la a c a r ic a
o ıa m ln a r lo d lo eııa n o O * n tı «rı w tflc a ç £o m e a m o ¢« ıa ı p o r m
g o C o n w n to d a B ı o B o a v e n t u F a lo ł
v ır tld o e ı n A rm ııd ı M a r in h a e o v a a to m o t i ta ı d e d a ıe ıp 8r o e a ï o n la
ı e ro d o ı ı ūo r e p n & r Jo ı e m d e v
a p ıM m m to « m o b llla d o rı a r a
ņ a r ım a l m lllta p #
E p m e lıo q u e i e te n h a u m a n ln ¢u la r m m ta lid a d e p a r a q u e a
p p a r a a A lf& n d e g a D*
l t d lm a l e n ı q tıe ıó p o r E n o r ın e e ıfö r ç o d e lm a
n m hum d e ııa ıı O r d m ı e x lık m a l*
um ún ı
eo f d l ta r a g * o ıe n o l e x a lte a v ı a e
ra e pa ra a m en
ta r a q ı ıa ıq u « r o b je to ıa ¢r a d o o u a o c o r r o
M * l
Proiınıo dı ıu a ı e u » to a a ı p r o p r lıd ıd t « ¢ln a ¢& o , ıe p o d e m a ııo c
Q u a n ta a c o n * ld e r a «ö e ı n o ı

Scanned by CamScanner
P K ID D E R
D A N IE L
1 84 185
B E M I N I8 c ÊN P M S Ļ E V IA G E N S E p E R M A ıR Ê N 1ï o B n a S n
lt d e s e m e lh a n te s im a g e n s
d e s v a n e ç a p o r fa a
p ie đa d e a
e
e a n o ssa
para qu
e ôb T e 0 c a r
á te r d a q u e le s c u jo s n o m e s d ão a o s m a io r f e s tiv id M e re lig io sa q u e se c e le b r a n o P a rá é a d e N o ssa
d e la d o r e s
Q u e s a be m o s m o r o d u to s d e s u a r ū s tic a im a S en hora de N a za ré E óv e l q u po de c a ir e m S e te m b r o o u
é p o s s iv e l q u e ês s e s p u Jn a f e s ta m e
t r a b a lh o s ? c o m o i t
e le v a d o s e e n t m e n o s r e lig io s o a T O u tu b r o é g e r a lm e n t e m a r c d e m
E a n e ir a ga r c o m a lu a n ova
r te m a c om e
t é n ic a b á r b a r a de s p e
g in a g ā o
c
a a d o ç ã o d e p iiı tiv
e e s p e r a n g a d e q u e s e s ig a m
i e d a d e c ê n c ia tıu aa n a n ove o dez n o ite s b o n it a s c o n se c u as
a d a e s tét c a
u
t d e v i s t
D o po n o
id á N p in iā o d e Ľ a e n a o u a u t o r d a s do P á é s e g u in te i
im m e n s r e p r e s e n ta c o n s e r v e l m e lh o r ia
a E ra s a r a a or
l g a r d e
s ôb r e o s a lt a r e
s e m u
s e n s ív e l N o P a r á e s sa g em d e s s a f e s ta
n ã o b á d ife r e n g a
e c to r e lig io s o
e q u a n to a o a s p E 1 7 74 c o n s tr u ír a m e s tr a da de U r in p e la c o ıls a
e la o u tr a é m a is a c e n tu a d a q u e
m 1ıa ga u m a ca
i t i c o u s a p
tendcia p a r a su bst u r u m a
da N S en h o r a de N é E p e lin h f ic a v a n ov ece n to e
o s tr a r 0 g r a u đ g
e a bsu rdo e ra a o ssa a za r ss a ca a a
t lu g a r d o p a is ; e p a r a m
em q u a lq u e r o u r o ta eh o s d e d e t e r m in d o p o n to n o L a r g o d a P ó lv o r a o n de em
e lo q u e n t e e x e m p fo e n oven m a
u e Is s o le v a n ã o f a lt a ı n e sm o u m
e x tr a v a g ârıc ia a q te m p o s v iv e r a u m m u la to d e n o m e p lá c id o E r a o ú n ic o m o ra do r do
t ô b r e o a lt a r p r in c ip a l h á u m a g r o s s e ir a
N a ig r e ja d o E s p ir ito S a n o s lu g a r e em su a h u m ild e ca ban a de sa pé v en erav a um a im a g em da sa n ta
S a n tīs s im a Trindaie
A iD éia e m s i já é
t ã o e m te lĄ d a
á r io t ôs c o
r e p r e se n a ç a q u e a e ĵm a n os r e fe r im o s G u a rd av a a em u m a rm e em
b it d a a do ra r a D e u s e m e s p ír ito e e m
e h o c a ıı te p a r a q u e m e s tá h a u a o
ir
c e r to s d ia s d a se m a n a p e sso a s v o t a g c o s tu m a v a m reu n se p a ra o ra r
i l n a d a 1h e fic a a d e v e r O P a đr e
e r d a d Ę m a s a e x e c u ç ã o e m p a Jıe d ia n te d a sa n ta e o fe r e c e r th e v e la s de c êr a D e p o is q u e o m u la t o m o r
tid o c o m u m a e s t a m e n h a
E t e rn o e s tá a 】 í r e p r e s e n ta d o p o r u m v e lh o v e s reu a iın a g e m f ic o u p ara um ta 1 A n tô n io A g o s tin h o q u e a p e la n d o p a r a o
h o ca rr eg a n do a cr u z E s tã o a m b o s s e n
f r a d e s c a ; à d ir e itą e s tá o F i】 z ē1o d o s d e v o to s f ê z e r ig ir a re f e r id a c a p e la P a r a ê s s e f in ı e s c o lh ķ
b in h a d e s c e n đo
t a d o s e e n tr e ê te s v & s e m ııa p o m ram u u ı lu g a r hm s itu a do
N m e s m a i r e ja v im o 8 u m a g
im a g e m d e n o om in a d a N o s s a S e n h o r a A 3 d e J u lh o d e 1 7 9 3 S o u C o u tin h o ig é s im u ın to Capit
a sa o v o q
do R o s iir ĵ o d a q u a l p e n d ia u m d iz e n d o q u e o b is p o c o n c
m a n u s c r ito lu g a r s e
M or do G r ão P a rá e d o R io N eg ro ? te r m in o u que n e s se ce

d e r a n a da m o s d e in d u l8 ê n c ia a q u e m
e n o s d e q u a r e n ta
a a】 d e p o is d e à N Sen hor a de N aza ré A
le b r a s s e a n u a lm e n te um a f e s ta em h on ra o ssa

r e z a r o a t o d e c o n tr iç ão d ia n te d e la r re c ita s s e u m a S a lv e r a in h a p e la ir m d a d e d a p a r óq u ia te v e o r d e m d e f e s te ja r a d a ta c o m u m a n o v e n
a n a

ã d a s h e r e s ia s O o u t r o đo c u m e n to
p r o s p e r id a đe d a ig r e ja e p e la e x tin ç o 1Jm a m is s a c a n ta d a e u m a p r o c is s ā o N a p r im e ir a n o it e d e n o v e n a a

n a c a e la d o s C a r n ıe lita s c o n c e d e ta n ı
p
b é n ı c o m a a u to r id a d e d io c e s a n a im a g e m d e v e r ia s e r t r a n s p o r ta d a p a r a a c a p e la d o p a lá c io d e m o d o a

q u a r e n ta a 1ıo s d e in d u lg ê n c ia a os fié is con tr ito s q u e e ın q u a lq u e r d ia n o d ia s e g u in te r e c o n d u z id a à ig r e ja em p r o c is s ā o p iū b lic a


s er
ou ho ra r ez em na q u e la ig r e ja tr ê s A v e M a r ia s e tr ê s S a l v R a i ııh a s T a l d e t e r m in a ç ā o harm on iz o u se p e r f e it a T n e n te c o ın a in d o le re ti
Q u a s e tôd a s ig r e ja s d o P ā bem com o a c a te đr a ] s ão c o n s tr u i bse r v o u z e lo s a m te t r a s m itin d o a aos seu s p ós
as ar
g io s a do po v o qu e o en

da s e n ı fo r m a de cr u z la tin a A S a n ta A n a n a p a r te le s te d a c id a d e te r o s C e le b r a n d o r a n te a n o s s a p e 】m a n ê n c ia n a
se a f e s ta d u c id a d e t i

te m a con fo r m a çā o d e u ın a cr u z gr eg a T e n ı tr ês a lta r e s n a s e ]c tr e ıı
ıí v e m Jo s o ca s iã o tu d o q u a n to n o s a p r o u v e
de a s s is tir a J á c o m a lg u m a
d ad e s d a c ruz ea p o r ttı p r in c ip a l a o pé s ôb r e a qu a l e s tá instal o a n te c e d ê n c ia in ic ia r a m s e g r a n d e s p r e p a r a tiv o s O c a m in h o q u e d a c id a
ta d o p o r c o lu n a s c la r a b ó ia b e r ta p in á c u ]o d e d e v a i t e r à igrea a tr a w s s a u m a flo r e s ta d u r a n b e q u a s e to d o o s e
P or ?
c ôr o s u s te n um a a n o

ĵ p u la c e n tr a l p e n e tr a m o s r a io s lin d o s e fe ito s a lm e n te c a p in a d o A ig r e ja e s tá
do ] p e r c u r s o e p o r is s o p r e c is a s e r a u
u m a o so em Bem n

tr e ta n to d is p e n s e m v e la s du te d ia đ o d e c h ã o lim p a
c a n to d a p r a ga e e s ta c o n s tit u e o ú n ic o p e a ç
qu e en se as a ce ea s m e sm o ran o s ih ta d a a u m
N e ssa ig r e ja se v êe m a d o s q u a d r o s e im a g e n s v á r ia s p in t u r a s a
lé m em tô d a a r e d o n d e z a D a m e s m a f o r m a q u e a e s tr a d a t o r n a s e p n e c is o
fr e s c o Suas p o r ta s d a n ıe s m a f o r m a q u e a s d e m u ita s o u tr a s i g r e j lim p a r d e v e z e m q u a n d o o la r g o E m g e r a l p a r te d o m a to é q u e im a d o
a c o m o d a r a s f a m llia d
e s tã o r e p le ta s d e b e n titıh o s te r ç o s e r u c if ix o s e e u e n a s im a e n s
p q g que o8 E m v o lta d a c la r e ir a c o n s tr o e m s e b a r r a c a s p a r a
fiéis d e p o is d e b e n to s o u b o n if a d o 8 c o m á u a b e n ta l n o r e c in to d u r a n t e o s fe s te jo s N a p r im e ir a
q u e d e s e j a m in s ta a r s e
s õ u sa m
g S ão fr e
m o v im e n t o u s e d a
n o i u m a lo n g a p r o c is s ã o ansportando a m a g e m
q u è n te m te p e n d u r a d o a i
en n o p e s c o ç o d a s e r ia n g a s p a ra a f a s tá la s d o e W
r ig o 8 Q u a n do se e n con tr a m ta is b je to s p e r d id o s j c id a d e e m d ir e ç ā o à c a p e la s it u a d a e m p le n o m a to
o é c o s tu m e g e n e ra 】
ilita r e s e c iţ is a c a
z ado a p an há ı
o s R pen đu r á lo s n a p o ıt a d a ig r e ja on de o do n o va i dæ jL f r e n te ia u m c o r p o d e g u a r d a s c o m p o s to d e m
ı
ıo is procu ra r v a lo ; đe p o is v in h a u m v e
ic u lo a q u e c h a m a v a m o c a r r o d o t r iu n f o tir a d o
i s ôb r e a q u a l s e v ia u m a a r «n a g
ā o tô d a c o b e r ta
p o r u m a ju n t a d e b o s e

Scanned by CamScanner
P E In D E N
D A ıR I z L 目图图日扪侄匡嘘万 W
ı8 8 ? Z 亀 万0 卫吕了
fa d ir e n oı ra p a z e s in eum b id o ı d e q u e i
N o ca rro m
de pan oı a »lo r id o ı « m a v er ? ou tr a v e rm ełba
p e n ä a m d a a » e ıte ı d a iıa a g e ıtı ? o t h ijn
d ? fo g u e te ı
n ? q u a n tid a e C e n te n a a d e p e a r o a s a t o to r e w m
m ar m em t n o d o a ıt ri r de j o e
d m ı is ic a B e g u id a d e u m p fq u e te d e
In tro a tr ı á v i l ı u m a ba n da e i
b e ja r e « a a f ita r ! P e n d n n a d a ı n a d o ta łln a p o e t o m
a ó
d eıe ın b a in h ø4 ia ı lm e d ia ta m e e p a m a r e h a v a a
?
e a r a la r ia d e e ıp a d a ı m e】 岡 e iw p e ça s d e e ê r a re p r e 目e n ta n d o
p 曳 国 血 马 僅 ゐ 零 四 e 胪オ 脳 鳎 d o p n
d i v ta a c a v a lo e o
ito o tl d e z c a m ıa g e n a q u e p r o v i te ı o n u 】
d c o m p o ı ta e c cen daa qne m ir a e u lo a a n ıa n e t n r a d a s
¢n a r u r N o eaa
a
F in a ln ıe n te n h a o p
id d e
r e tm e n te M d a ı q u a n ta ı p o « a ıia a c a E lid a
aeg ı p o d ia n ta n ıb ä
era m m e n 1pe r n m a p in t u ra t õa c a re pra ø? an a W
f c la e m g r n d e u n if o r m e e d e p o iı d é le u m a a e g e
p n e ıid e n te d a p r o v n
a ıiç ā » d a V ir g e m d o e n te w
n a t a r a a t e re r e s t a l e
a tu u T e
de N o a r a B e n ho m
d i d o ıa c e r d o t e q o e le v a v a a o o o lo a n ıe n d o o ın o d e s to a M o r m a in g e tıu id a d e q ı
c o n u z n o ıe a e n âo t o m p M m ? « e
t m « m e tt o ¢ d e a ltu r a e ia v e s tid a c o n ı
E ıta n a o t i b
n a m a lı q u e r e M e n a c o m o tiv o d o q ı ıa d r o Ļ i e s ta T a c ]a n = u m t e e ¥ p ł
ic a d o m m a 】 e g e n da
f h
n a n ? pom pa D ĺ v e r ıa ı c o m p a n h ia ı d e in fa n ta r ta e c a v a m o c o r te jo 】a g r e q n e f êz N o a e a B e m ı o ra de N a z a a é !
ı
ltid ã o d e c a r io s o ı U m a p a r tic n la ń d a d e
q tre a b r ia a lu p o r e n t r e a m u Q u ão d iv e r a a e r a a æ na p e la m an h ā b em c edo N äo i a
l t lv a m m te a o u tr a ı a g lo m e r a çðe a v iıta r
q u e o lb« e r v áa n o ı n o p o v o r e a ra ç äo A q e a c o lii a e v ia tm a o a tr o iııd iv id n o d o r m irıd o p e lo
o u c h iio
B r a ıil ・ fo r a o o g T i r a n d e n ú m e r o d e m u lb e r e ı d e tðd a a a a n u a n c e ı 此r o o d e 目c a 秘 b a 卫l a c a 日 食覧西园矗邮
司唱 o ı 墓マa aıı e 国 吕四昌吕 N !e 园ı 島 量 园z m or tiç 島
d e o n ¢« r o a té a o a m a p e lo tr a ja 4ï a ! c o n ı m u lto e x a g è r o e e x ib in d o v a J« a d a lu a n em o tr e m eı
n z ir da a v e la a em ı
m e a ta r a m q ıia lq ııe r n itiđe z a n =
r o fı ıı o d e Jó ı aı V á r la r d e la ı le v a v a n ı ıðb r e a c a b e ç a b a n d e ja r»
al d e f in id o s contornoa d a r A
p ı m com a& a o m am e M a ç ðe a t å o
d e b r lıu ıo e d o ı d e a g ūc a r äo b a n q u in h o ı ıðb r e o1 q u a lı
pu aı e n a ı ın ı m en te d h p e r a a r e x ib ia a n a m aa ï CaM o e n ı t õr
de q u a n d o d e e e a iu a v m pa ra ven de r aıï a m e r c a d o r ia + da 吕 ba rr a マêz e a 蛔 睥
ire z m 彐衫 eaa 口目口 国旧 吕四司甲封钍鬮唱 e m 四 匦 赃款 旧

0 p o r o m ı ıe r a l ıe a p r e ıe n ta v a m a ito b e m V e ıt id o e e ılı ııı gra n de r p a n oß de l i w t a p e sa r ia e r«ıili e n in e m e a d a» de


Ir n ¢o q u e a Im a g e m c h e ¢o u * ig r e ja c o m e ç o u a n o w e ııa W r aa e fu m u ı aa m a a t ıtd o lı 1pid a
aeı eacı
n r id o com o qa e
t o n o ite ı o o tııe c u t iv a ı
e o n t ln u o u d n r a M e o ł T ııe e r a o p r in c fp a ıe » e r lie a n d o oa reen lta d o e q u e ıe p o d e r ia m de n m a n o it a d a a w e e

e ĺ e lo r e u g io ıo d e e m tM A b r iM a n ta v a a ı n o v e n a ı n m a b a n d a d e ? p r o fa n a N o tá m oe qn e n pm a n o c a s iõ e s a b a n d e ir a ı m r t n a pa
ıı
el rem p r e p r e c e d id a c om o e ra de e apm r pu r u lıı e m n rd e ce do r er r e c ta eon a tit u ir o m o tiv o o r n a m e n t a l p r e d ū e b o p o ia tm aõ e s t a b e
po n ta r de fo g n e te ı G ran de m u ltid ão re bn ı
aĄ e em tô m o da ı
g re ia m en t o d e s fr a ld a v a dn a a d e la s
n « w a o e a ıllo c ın ta n d o a la d a in h a d e T o d o ı o ı S a n to ı e d a V i F in P a re c e d ea n e c e a a á r io t e c p r c o n a id e r a ¢õe a d e o r d e n ı B e r a ı
d* a r e za o po ro d iıp e r ıa r w p e la a d ja c ın c ia ı e n t w n d ıe a ta d a a n a tu r e z a e a te n d ê n c ia d e a8 f e r tiņ id a d e a q ııe t a n to a tr a tiマo t in h a m
ıo r te ? fo l¢u e d o « ta iı c o m o b a ï Jo g o ı e tc C o n fr a n g e u n o a o baer pa ra t凸d a u m a e o n ıu ııid a de e q 皿e 8 e p r o ı o n 客官旧日n p o r t a 刃卤o s d ia n 司×阳
v ır qu e ? to d o ı o ı d iv e r tim e n to « o qw p a r e c ia d e ıp e r ta r m a io r iM eÞ aecu t iv o a ıiä o tiv e a s e m e la e e ı
m ı lo r e lig io e o e a e r ia m m en o s c h o c a
n « e e ra o Jðl o M as é 】
a m e n tá v e ıq u e ıx ltp
1ıo p o e s a p e ııe a r q u e e s tá a e r v in do a D e tıs

N a ı e ıp lın d ld a ı n o ite en h ia r a d a ı d o ı te r te jn entregandae a d iv e r tim e n to s e d e a a tin o e d e s s a 0


a e id a d e fic a v a q ıia s e
In te lr a m a ıte du e r ta p o lı ta d a a p o p u la ¢äo «x m v e r g ia p a r a a ı t e ıta r d e E n tr e ta n to n äo ae erifieoııa ıo r
ın e 】 d e s o rd e m d ıu z n te o8 f e s b q im
N ız a r ł E n tr e la M o q a l a p o u e o ı d e n tr e ë ı M a a a im p ém t e r ia a lg u é m ee to m a do m iR s e n sa to M e lh o r o u
e ı fa z fa m id é ia p e r fe ita esm o or
d« ı nełe qu e r eł o ? N a z a r é p a r a r e m ir o ı e c a d o ı d 扭 a is fe liz ? A o o o n tr á r io n ä o s e r ia d ific 主 1 e lıe m 由ra r p e s s o o s q lıe t itre 目
p o ıe u p o v o !
A ı g r e jı d e N a z a r t e r a m ito p e q u e n a e d a lem r e e v a la d o p e lo d e pe】 a d e p r a ï a ç äo e ra p en o Bo
u v a a im p r e ııä4 » d e m ıa
ı
n o n d ia c o m u m te n d o e n ı tr & ıe m u ita g e n te p o d e r ia te r a l iıtie ia d o n m a pid a d e j a g a t p r o e ū
d e ıe w la d o ı u m a v a ra nda e n ıdo b qı
a ıı
E n tr e ta ? o
ç & o m q u a lq u e r o u tr o M e io q n e th e c a u e a r a p ıe t a
N a p ır te m p er io r ı i m fn a
ıe iıd u r a v a m 4 e a ı r ad e r d m r o ld a d o ı d a
D guar i ı
t d d m a n t e to d ııe
r f r o r ıte h a l la ıım e ée i d
p e e a lp e n d r e o u r a n c h o a p e ıa r s e r e m p o a d h e ia e a té p r o r á r e ia t a s r e a ı a o e
c o b e r to e o ın
t ı D M ro da e a ı d di r è g o u u ın ú n ic o a e t m iio n e n ı e e f zz e o u s a a ıq n ıııa
e la d a m
ı d o iı a 】
ta r e ı; a q u ê le ıô b r e o ä « eı ezn ão e e as p
bm q u a l d»
pm a ¢e m t ra m p o r ta d a n o aen tid o d e in a tm ir e m o ra liz a r o po v o
em p r o c iııä oera de em n e n te
e* u r ad a ı
d m do P A ite
A a m a n h £s e a a ııo ite s d o P a r á a ä o d e indeeeritiel
n o
qae a ıa n ta t in h a d do da ħ an a ı o o e u to d o
n
d ır ı ı tm ı ç poł oebe ttm id o
n » b & n
n ı ・ n ın de t u d o é c a lm a e a o a a ëg o ; a p e n a s d e r a r o e n ı r a r o e e p e r
o aw
d e M r ln a D u a ı lo n g a i t ita ı

Scanned by CamScanner
P K ID D E B
D A N IE L
1 88
it
da é p r e c is o q u e s e t e n h a m u o v iv a a
su rr a r ? um a b r is a p e r f u m a e

ba d e m a is b e lo q u e o p le n ilū n io
a lg o em
iın a g in a ç ā o pa ra q u e se c o n c e C A P IT U L O
lh
te a d a d o lu a r e ï n p r e s ta à f o a g e m es X 1ï I I
t o do o eeu e s p le n d o r A lu z p r a
b e r a n te d a vegetag u m b r ilh o p e c u lia r q u e n ã o s e c o n s e g u e A M A Z ON ?
cu ra e ex u SE U
D E S C O B R ıM E U T O
i a ln Le ir a s s e m c o n ta E L D O R A D O G ON GA L O
tr a d u z ir em
ı p a la v r a B en q u a n to q u e lá e m c m a p P lZ A R n o S O A E X P E D IC Ã o C Ħ IJE L n A D E s S O F R T ıT E N T O S
d ã o m a io r e n c a n to e m is té r io a o a m
D E SE R CÃo n E O R E I A N A
b a la n g a n d o s u a s f ô 1h a e e s g u ia s
s u A D E S C I D A P E L o n lo A P Á
B U ? D A S A M A ZO N A S D E S T IN O
f r u tif e r a s m is t u r a m s e u a r o m a
D E TM 【 A V E N T U R E I R O O
b ie i ıte A s f lo r e s d e n u m e r o s a s á r v o r e s N O M E D 0 8 10 C O L O N IZ A ÇÃ o D A ĦE G U O S U C E S S IV A S E X
ild e s e e n c h e m a a tn r o s f e r a
d e u m a f r a g â n c ia P E D I C O E S F E I O A ı【A Z O N A S
A O D I S S Ë IA
a o d a s e s p é c ie s m a is h u m
D E JU A D A ıI E G O D IN
E ST A D O A T U N A V E G A ÇÃ o
tr a z à m e n te a s e n s a ç ã o d e s a g r a d á v e l q u e
A V A P OR H IS T O M A
p u r a q u e p e lo con tra st n o s
n n v o L u c ıo D E 1 8 Z 3 N A V I O P R E S I D IO D E S O R D E N S D E i sa b
e c id a d e s m a io r e s O d e lic io s o
n o s c a u s a o e fh iv io d e o u t r a s poroações ĦD U C A C Ã o
n E L ĪO M O E
B IB L I A
o a b r a s a m e n to
A P A R A
n tr a s t e c o m
N o
fr e s c o r d a s n o ite s p a r a e n s e s e s tá e m v iv o c o
m u ito s u a v e n o s
d o s o l a o m e io Ą ia e d e v e z e m q u a n d o u m a a r a g
em

tid ia n o e d a s o a lh e i
d á c o m o q u e u m n o v o a le n to d e p o is d o m o u r e ja r q u o

m ı
R AT E M OS a g o ra da A đe s ig n
m a z ô n ia a çã o q u e geral
d ia A e s ą r d o c o p io s o o r v a lh o q u e e a
i d u r a n te a n o it e
ra d d e n t ura e o q m en te se dá to d o in te r io r d a P
a o rov in c ia d o P a rá
tm é d e ta l f o r m b a ls a ın a d a e sau dáv el qu e m esm o às m a is
a a o s fe r a a em N hu tr a iã o d o
en m a ou r eg g lo b o o fe r e c e m a io r in
d e l l a s c o n s tih riçõ e s n ā o h á p e r ig o a lg u m e m p a s s e a r a o r e le n to E
te r ê s s e q u ta à
p e ita tu r e z a Su

I
e es n o qu e res n a a
n d a r ia m o s a o s f r a c o s e c o n v a le s

X
p r e c is a m e n te ê s s e o c lim a q u e n e c o m e
G e n te s e s p e c ia lm e n te a o s d e M o lés tia s d o p e
it o
m e ex te n s ão t e r r it o r ia l seu s r io s c o lo s s a ia o en can
O r a ia r d a a u r o r a n a d a fic a a d e v e r a o e s p ı e iıd o r d a s n o ite s e n c a ıı
" " " " " " u a ' " r '" d" " om e '"
ta d o r a s M u ita s v ê z e s n o s le v a n tá m o s p a r a a a n te s q u e a lu z p r e c iá lo c a r a c te r is tiq o s ig in a is
or p ec u li a r e s a e s sa g le h a
s u a v e d a ]u a s e e n g o ]f a s s e d e v e z n o s p o d e r o s o s r a io s d o a s tr o r e i q u e im J á tr ê s s é c u lo s
en sa s āo pa ssados s ôb r e o se u
d e p o is d e c u r tis s im a a u r o r a r a s g a s u a tr a je tó r ia lu r n ĵ n o s a a t r a v é s d o d e s c o b r im en to e a té h o je a in da d o is te r ç o s d o te r r it ó r io a m a z ôn ic o p er
a z u l p u r is s im o d o é te r O s b r a s ile ir o s s em g e ra l m a d r u g a do re s e m a n ece m in ex p lo r a d o s ir g e n
qu a se v s
v ia d e regr a o s c o m e r c ia n te s e s tr a n g e ir o s s ã o o s litimos a a b r ir e m seu s D e f e ito p o u ca s p e s so a s qu e n ão o s ín d io s e se u s o p r e sso r e s p en e
estabelecitos E n tr e ta n to po u co s s ão os qw sa m ı
1 p e la m h
a iı ã a tr a r a f a s ta d a s
m e ssas parag en s a ou sequ er as de v a s sa R a m coı
n o o lh a r
p a s s e io p a r a fa m e x e r c īc io A ú n ic a g e r a lm e n te Be
ou r e s p esso a s qu e a n ão ser a pen as p e la s m ar gen s dos r io s n av eg á v e is O d e s c o b r im en to d a
en con tr a n ın o P a rá p e la m a n s M n eg ro s e ín d io s ec ı
n p o te s đe b a r r o r eg iã o r e v e s t iu se de c ir c u n s tâ n c ia s v er d a d e ir a m en te d r a m á tic a s E m
à ca b e ça a c am in h o d a fo n te dos d o s éc u lo d e z e s s e is le n d a đo E lđo r a d o
m ea a em p o lg a v a n a E u ro pa
N ão h án en hum c h a f a r iz e m tô d a a c id a d e O n i c o m a n a n c ia l d e o e s p ir ito d e to d o s D e m o n s tr a v a s e en tã o com ce r to c un h o de v era ci
á g u a p o t á v e l fiæ a le s te d a c id a d e P a r a c o n v e n iê n c ia d a s f a iııllia s q u e dade a ex is tê n c ia d e um n ov o m u n đo a ee n de n do a a lm a đe p r in c ip e s
n ã o d is p õ e m d e b a s ta n te c r ia d o s e n c o n t r a m e
p e la s r u a s a g u a d e ir o s e ca m pon e se s r ic o s e p o b r e s a e u p id e z p e lo s s e u s te s o u r o s in e x p lo r a đo s
t r a n e p o r ta n đo s ôb r e o d o r e o d e a n in ıa is A d is f a r ç a d a s o b o m a n to d a a v e n tu r a a tr a v e s e o u o o c e a n o e
p e q u e n o s b a r r is d e á g u a p o tá a v a re za
ve l A á g u a p a r a s e r v ic o s d o m â th á ¡. ? " tã o lo g o p is o u a s p r a ia s d o N o v o M u n d o d e ix o u p è g a d a s d e s a n g u e s ô b r e
A 4 T ?
fe ito s n os a rra b a ld e s N e m m s m o s e d e te v e u m p o u c o m a is p a r a le v a r a c a b o a e m
a a r e ia

p r e it a d a đe d e s o la ç ã o e n c e ta đa n a s e n e a n ta d o r a s ilh a s d o n t a r d a s C a
r a <b a s a n te s d e v io la r e a g ita r o âm a go sa g r a do d o con tin en te su lin o
E s te n deu p e lo rec e sso d a B f lo r e s ta s p r im e v as e p eı
a s m a lo c a s đo s a bo rt
gen es o tilin t a r de a rm a s c r u e n ta s ; e s m lo u a C o r d ilh e ir a e paı
m iı
ho u a s

sav an a s deses n o lito r a l d o A t】


â n tic o e do P a c if ic o

Scanned by CamScanner
m o D A N I E L r R ID D E N
n E ım U eC ÊN a M DE w am í B B p e B ] t u t Ê»
c ia 1 1o n n a q r r 0 1
E n tz e o s in d iH d u o s s a n gM n á r io s e cru éis q ıie ae d e e ta o a r a n ı ıia a ran ı tiv eran ıd e a tr a v esea r
p la ııic iæ a Ja gad aa e a r
tr e m d iıs f a ç a n h de q u is ta d e p ilh a g e m m e re ce e s p e c ia l m e n g ão E a g o ta r a m w
e
p â ııta n oe e ]a
e n a s co n e go aa
finalmen as pm v ie õ e s e com e
o n om e de G o nç a lo p iz a r m im ıã o e com pa n lıe ir o d o con q u is ta d o r do C i o ır i o e a s e a lin ıe 】ı
ta r d o s c ã e s sa r a ın 48 ex p e di
q ııe o s * o o ın pan ha v m C r e s c ia
P e ıť i Sen a t a t o s p o de m te r s id o m a is o
n ı d e s to s q ue os de se u o
ın a iı n ıe r o d o s d o e n te a b r ig a o
o ıd o
ı os a ão s a c o n s tm ir
d ia ld a d e d d o ta d o d a th e fic a E
ı
n acas w ra os tr am
ın a s a o usa e a cm e e qu e era em n a ra m a p o r ta r ıa lim a t a r e fa Bo hre hn ıı
ıa ıı
a par a o8 B o ıd princite
d ele r E m 154 1 ês s e a v enir o p a r tiu d e Q u ito à f r e n te d e tr e z e lıto e
tu r e p or n ä o d ia p o r e x a d o a p a r e u ıa ın e
n to
I o g o a e e g ıı]r tiv e r a Jm n e ce ss i
n io
»o ld a rln e e q u a tr o m il in d io s « a r r e g a d o r e s c o n ıo f ito d e d e s c o b r ir a t e r r a q ıie a b a te r o 8 c a ï a l o
p a r a d âlp =
e e a lim e n ta r e x a A a d ific u ld a d e s a 1ı
do om o T r a t d e ılın r e in o im a g iıu iir io n » s r id o d a s m a l c o m p r e e iı m e n ta v a n ı a to d o in s ta n te com a ın o r te a f ita r 】 h n oß o 】 h ııe p iz a r r o
ä d øs ı
ıia tó r ia s que o uv ia a n d o s in d io s p e r a e g u id o ß e exa g e ra do c o n tiııu o u a p r is io n a 】ıd o e a c o r r e t
n a n do q ı ra n to e e ı « p e it a a e e q u e p r e te lı
1m a i« e r tr m a g a n te s M n t a s im d am f u g ir Q u a n ta c r u M e a ße n riç o d e ı ım p a iıā o ! Q u a n d o f i
m r e in o f a b n lo e o e ra con h e c id o p e lo a p e ]ld o de s eu m on am a o ııa n t e c h e g a r a sıı å s m a r g e n s d o N
a po N n da m en os d iı p e r u a n o e
e n ı
@ ao qu e en tã o se d iz iĄ p a r a o s te n ta r t r ? a is
n ı su n tu o eo q ııe o de h a » ia ın já p e r e c id o
q u a lq u er o u tr o p o te n ta d o d a t e r r a c o b r ia s e u co rp o t o đo s os d ia s com P o r e eea a lt ıır a te le o c om a n d a n te n o tic ia d e u n ı r io m a io l
r n o q ua
n m a n ov a c am a ? de o m o e m pó P ara t a n to fa z ia ficci onar a p e le o N a p o d eea g ua v a e d e q rıe a reg iã o p o r êle b a a ıh a d a e r a fé r til
e r ic a
eom r a r iĦs im e s iıı a r o m á tic a à q ı ıa ] a p r e c io s a p o e ir a a d e s o pra da e iıı pr o sõe e D e c id iu e iıtäo
a r a ex p e d ir u n ıa e ın b a r c a ç ā o c o n ı c im oen ta
a tr a v ķ de ı
im tu b o G r a ç a s a e s s a in d u ın e n tá r ia b å r b a r a o e e e p a ııh ó is hom en s 祖 c ıJLm b id o s d e o b te r V itre r e s ıla r a o e d e m a in A n c i «C O de O r e
o a p e lid a r a m E ld o ra do N e n h u m a f a n ta s ia q u e s e r e ı a c io n a s s e c o n ı ta l 】
an a ca v a le ir o d e 0 e r a o c o ıı ıa r d a iıte d a e x e d i ā o
p « A c o r r e ıı
r e c ia dem a is tr a ga n te p a r a q ııe ee h e des
】 ee cr é d ito te z a o k vou r à p id a ın te r io 0
ıı
ıo n a rca pa po r ex v a en a tr a v és d e ı
a a s c o n ı le ta n ıe n l e
p B p
S u ın h
pı a H se q u e ê le d i s s e n a gr an de c id a d e d e M a n oa on de n a da d e a h a b it a d a s e d e s e r ta s D e p o is d e p e r c o r r id o s q u a tr o c e n t o e qı ıilôme
n oa d e tr ê e m il o p e r á r io e t r a b a lb a v a ın n a ru a dos ır iv e s
o ı A s c o lı
m as tr m aa sa lt o u lh e s a ? v id a B ôb r e a e d r e r i a m o u n ā o v o lta r J £ q ııe ııã o
d o p a liic io l d e p o ıf ir io e a la b a s tr o tr o n de m a r f im e o8 t iııh a m tr a d o t a ç ä o
r ea e ra n ı o o e i ıc o n
q rıe b a s t a s s e ıı
eı n ııH = l u o p a r a l e co m o
degra us q u e a êk con d u z ia m dė o ur o m ac iç o O u tr o s imaginavam tm ı p o d e r ia m soc orrer to d o o é r c ito ? A lé m đie s o c o n ıo p o đe r ia m ê 1e e
ex

p a lá c io £d o
« o n s tr ı d e p edr a b r a n ca a m a do d e s ó is de o o e lu a s de v e ııc e r a c o t e n o e s ta d o d e fr a q u e z a « a
q u e B e a c h a v a n ı? A m o r te
pra h te n d o aa p o r ta s g ıi a d a s por le õ e s ņ iv os pr eso s en ıco rr en te s O e a os es pera r ia S e r ia m e o r c o n tiııııa r d e s c e n d o e e n ıp r e a o lé rı d a
de o u ro F a s e in a dos por ße m e lh a n te s h os
a o ıı t o ın a n d im te s e so ld a d o s c o rr e n te p o is to d o s o 8 r iı H c o r r e ıı
ıpara o m a r e ta lv e z h o u q e e e e p w
do ex é r c it o d e P iz a rr o pa r tir a m M en ta n d o a8 m » i« 0 æ p era n e ib ilid a de de aa in a r a u ae v id a s e co b r ir B e ıe n o m e a c o n ı a s ó r ia d e
ı lıo v o s

p s S e g u in d o p a ra le s te d e Q u ito fo ra m d b r ig a d o s a a b r ir ca m in h o d e s c o b r in ıe n to « O reı
an a a p r e e e n tn u a oe h e ir o s
ee u a com pa n e aa a e «o n
a tr a v é s d a i7o r e a ta e s c a la r m o n ta n h a s e en fire n t a r tr ib u s h o s tia A to e id e r a g õ e s d e n ıa ııe ir a tão plandel q ıie to d o ß c o n c o r d a r a ııı c o ııı e x c e çã o
dos o s fn d io a q u e e ııc ¢m tr a v a m p erg u n ta v am do E ld o r a d o ae ııä o de d o is u ın 台 北 e d o m in ic a n o e u m c a v a k ir o d e B a d a jo z 4o q u a le a t o i
o b tin h a m in f o r m a ç ão a a tis fa tó r ia t o r tıır a v am o9 m is e r o s a e lr ( c o la s A l a r a ın
1 ıı o ph n o de c ru el e t r a igo e ir o
g u ıH e ra m q ıte im a doa v iv os o u tr o s æ tr a ç a ? ad o s por m o la e a o a b r a lrio s P ara l i v r a r e đa s s e a r g u ın e n to O reı
an a đe s e m b a r c o u o cav a k ir o l ıa
e s p e c ia lm e n te e n a in a d o a p e lo s e ap a n h ó ie a se a lim en ta r e m de ca m e hu p r a ia p a ra q n e ee re ū n is s e a o ex é r c ito ou p e r e c e a a e à m sn m O fr a d e
m a ıı
a t r a n c is c a ııo a d e r iu à p re aa
en ı e đa i p o r d ia n te to m m ı p a r te aa ı
ie n te n a
O s e fe ito e d e s s a c n ıe ld a d e in o m in ıiv e l r ev er te r a m s ôb r e o 8 s e u s P m esm a O « ila n a u ıc io u
re n ı à ıı
ıis e â o r e c e b id a de n zar ro e f eı
eg er

p r io e l to r e a
a ı d e te r r lv e l v in g a n g a
e iıı f o r m a À m e d id a q u e e e p r o p a co m a n d a n te p r ó p r io s h o m e n s D e m a n e ir a a p o d e r f a z e r n o a a
por seu s

gaw d e u m a tr ib u a o u tr a a n o t qc ia d a a p r o x im a ç ä o d o a e e p a n h ó ia o s c o n q u ie ta s e m s e u n o m e e n ã o n o d e q 1ıe m ? e d e le g a r a p o đe ı1e e


p o b r e s n a tiv o s B e d is p u n h a m a a lim e n t a r a a e s p e r a n ça s d o s in v a a o r e s e fıi n o ú ltim o d ia d e 1 5 41 d e p o ia d a m is s a « e ı e br ad a ı ıe lo d o m in i

h Ĥ lo e p a r a m a ia lo n g e C h e g o u a é p o c a d a s c h u v a s e d e p o is d e c a n o q u e B e in ic io u e s s a a v e n tn r o s a v ia g e ıı A a p e r s p e c tiv a s a p r e e e n
q u a t m o m e e e a d e u m id a ï le c o n tin u a a 8 r o u p a s a p o d r e c e r a m n o s c o r p o s d o e ta v a m s e s o r i a s A 8 p r o v is õ e s q u e le v a r a n ı t a r a m cometa
a o ld a d o s q u e n ä o e m c o n tr a v a n ı n e n ı p o d ia m c o n s tr u ir a b r ig o s D e p o ie ħó ie a s o la s doe ea p a to e e o a c in
m e n o b r ig a n d o os e s p a ıı c o ze re m as

d e w e ıle e r e m precicio8 a p n ım o n o s q u a ï ß m u ito s d ê ı e d e e pe n h a đe s ta r fo m A f rm de


p e r a ııç a d e m a a e o
ea tu r ôe s d e co u ro n a es com

Scanned by CamScanner
W D ı¥ I E L
r E ID D E B
1 ı ı X ï n ï C ï 4 S ÐE m a a n E ıa a a u M 區 C毡 置 0 1 電ゑ 国阿 ı9 3
lh e a r e r ta v a e ra n
e iï ı ça d e e ac a
pa r con 】
đim d o Já q u a ıe n äo q e m ad aı t om o
ıe r t tı
o it o q ııa n d à v e lm e n te ıu r p r e m d id o a p e b
t r a fo r a m a g r a a b o ı de \ e ıtiio eı
r 自đaı
a oı
id a d e m te n e b r o ıa a v e n u
a
v
W ? po i n de pa r a ra m o m n u m a
t b o r ı e l v a g em D e p o iı d e M e m e ee = de ı ı
r u fla r d e u ıı m
ı a e« » n o
D e e e r p e r a d o a p e la t o m e oI ti
n g ir a
i d i e m a t i tııd e đe le n « iï a te n do repa ra d o o ba r d e q ııe
a m o o ce a a o
o c a ce rc a d a de
o ı co
ı n
ö e ı A ta c a r a m o s a e ł
ıe ıerria d e ix
ı n e g o c ia ç
v a g e lu
ti a ı F liz łım te
an w a o g ra n d e r io e n
o a e * p a n h ó ia n äo
ıe d e v e r a m Àw ðs to e ä eı o te x n p o e R a
i d j a v am u m a b o a re ae r v a de c o m m m ım ilo
r a n ım a
a e s e m d is æa
t r a r a m a q u ilo q u e m a a a m a a c ia da c o ıı
e n e o ıı
fr u to d e a m v itó ń a o ß in đio a v o lt a r a m e
M o n d e
a
ıd e n po r tıiio « ıh p r
tiv e fa E n q u a n to c o lh ia m o a ım t e e te n d o
e xa ta m e P in a ı
m e w . 11 de se ı
em h
O ı s recebeu c o r t m ı D nn to e a n n n m
t r a m m a i» c a lm o «
r e a n a o ilh a de C n b r a i O r e la a ıa ae g n in
oa e n c o n r a
u ilo d e q u e n ä o tin h a m a
I» a ıa a E ıp « n ı
» a
v ic o la a p a r a a {ł
o b t id o 0 c o n e e n
t im e n to d o « a e ı ta r p e n o a tm e n te o s aenr

a c e r im ô n a
i d e to ın a r p o a e e d a te r r a p a r a
i d i t i u m c o m A d e ıc n lp a a qn
m e n o r i? a r
v e s e
p u r te r ah do n ıłb
a P iz a r m ï o ra m
te la a te n de n d o
a C o ro a de C a ı ita s p e d id o
a ce ą a o aa ı A» éle d a o o b e r t a s 】
ã m e lh o r T e r m in a đa e a a a ı
ıın he
i a e ın b a r c a ç o f o r a ın ılo a d a » E
rı c e r ta t a c ū id d tr o
U r g ia p o r é m c o m t r u r u m
ııc o n
a e en ık r a n t
a v i a a a Vë a r o æ p ita l
? d if ic uı d a d e e d e m o r a r e in ic ia r a m d ir io e e ııg ą ja r a r e ııt ın ie in »s p a r a a ım a e r e d i i
ta r au c o m g r a n p ç o n ıa s a t a ıt a tir a t a
b id a p e lo ı 加
剧 o 8 m a s n a ın a io r p a r te d o a c a a o a Ih o n cı mıpletanuaı S ııa a m ıa d a c h e s o n a o B n u ū
zea e ra m b e m r e c e o
ea ı 1 5 1 p o r
n d e s p e r d a s e r ia c o im in e n te a b ir in to d e r a n « i« e z a q ı
i h o à f ôr ça c o n ı g r a n o 】 ıe e e d p « f a z o d
t in h a m d e a b ń r c a m n e lta a m a z ð n ic o O r e la n a ııiio
d d i ã c o ıH z g n iı ı e n c o n tr a r a p a s 8 a g e n ı
d e d e a tr u lç ā o c o m p e a l t a e x p e ç o
P r i n c i D e p o in d e n n ı o 1ı d o is ıııe s e s
d io s f e r o z e a q u e o s e x ? p e s q u is a s in f r u tffe r a * ße iıı c o ņıe e g ııir a o b r
m b a te c o n ı in o r io ıł
F o i e ın J u n h o d u r a n te u m c o em f a z e r a lg o q ııe
F rei v a le s s e a p e n a o d e a ¢o b r id o r s u c a m h i
t r a m c o m o ae n do a s A m a z o n a s n à dæ w m m
d b i q u e o m a \ Ę d a ın e s m a f o r
p e d ic io n á r io a e e c o r
r a m o
t ia m à m a q rıe m u ito s d e e e n s h o m e
i d e o u d o zie g u e r r e ir a s c o m b a m a do e c e u e m o
G a a p a r o d o m in ic a n o a f r m a q u e z

ı e n te e u b ju g a d a p o r s e u s c o m p a n e r o a
h i Referindse Ore】at d iz
f r m te ? tr ib u q u e f o i f in a m
a
Soey qu e c om o d e a e o b r id o r e n
id to d o s te n â ııe o e
l n o s m e ın b r o e te z c la r a e c o m p r o s c a o s se u s c ł
m e ee o c ım q a d o r fo i
D w r e v e u a i m u ito a lta s d e o g ih o r p a r a ê le a g o n
ta n to ı
d c a b e ça Ä g u ie a d e v e s tu á r io t r a z ia m P o is te T e o p o r tı
m id a d e d e c o m e te r
b e lo s lia o a a ta d o a e m t ôm o a d e a q u e e n ıp a n a r a m
as a tr o c i?
d a a d e a r c o e fle c h a
O s h o n ıe n e o n oı n e d e t a ııtıle d e a e n a c o n t e n ı o r â n e ı»
t a v a m a r m a p Ħ ta ı
a p e n a s u m a ta n g a m a a e a
era m im p ie o r e s p e it o S o u th e y p e la m e m ó r ia d e O ]
qu e te n ı
t i b n d o n a s s e m a p u m a
lu ta v a m d e e e a p e r a d a ın e n e p o e s e a a r e a 】ıa q ıı e m ena
e n tr e ta n to lo g o q u e o 8 td r iĄ c h e g a a p r Ĥ e n d e r lig a r o n o n ıe d o ııa v
i e g a ııh a o g r a ııd e r io
d o a a m e n te a b a tid o a p e la s tir ãn e a g
a m a zo n a g p õe
A c r e d ita s e de 】 a d o a d e s ig n a ç ã o d e M a r a iı
u o ito d e la s o 8 e e ı v a g e n s f u g ir a m on p o r B e p a r e c e r d e m a is c o m M ara
e e p a n h ó ia m a ta r a m g e te o
a id éia d e lib e r a d a d e r e B
n ha m (* ) e a d e A m a z o n a s p o r s e b a s e a r n u 1ĵ
l h n t e e f a n t a s i a e f o r a m c r ia d a s c o m m a c D e aer ao m o
q u e aem e a te iııp o In con v en ie n te E a s s im
i E n tr e ta n to a e x ißtê n c ia d e p o d e r o 8 a qn q lı
o m a p a p o r êle o r g a 】ıiz a do ł
e a lta r a im p o r tâ n c ia d a v a g e
m Ran
c o lııo em tô đa s r e f e r e i a s q u e fa z
A m ér ic a d o S u l te m s id o o b je to
as ao grm da l ha m
tr ib u ? a m a z o n a s n a q u e la p a r te d a
e cau c « o een ı
pre d e R io O reı
a n a
d u r a n te o 8 ú lt im o s d o is
d e c u id a d o e a a p e e q u ie a e e g r a v e e d ia e u a a õ e e
te r d e f a to e x is t id o a m a z o C o n t u d o a te n ta tiv a d o g r a 】ıd e p o e ta in g ıs n ä o
C o n d a m in e o u tr o e ac r e d ita v a m en con tr o u ec o n o
e éc u lo a e
B il
ép o c a d e O r e la n a
ras A m a zon a s é o n om g e r a lm te d ã o a o
te a c he g a r a m a té a e qu e en r io os qu e n a c h
n as daa q u a iß a lg u m a s r em a n e ec en
s u a s á g u a s e o s q u e h a b ita 】
has gam ıem
ti a 8 t r ib u s v iz iıı ıı s u a s m a r w n s P o r is s o t a
te n d o d e e a p a r e c id o lo g o d e p o ie p e la m e e ç a m
com
n ó s p r e fe r im o s c h a m á lo A m a z o n a s já q u e n e n lıu ın a s im a tia e s e c ia l
t o d a v ia a q u e m q u er q u e ee dê a o
tr a b a lh o d e in v e e tig a r o a a e u n to to r p p
n o a lig a a o a v e n t u r e ir o q u e p a r a a m e n a tr o b r ilh o d e e u a s b r a v a w
e h ır a s in f u n d a d a s
n a ae ev id t u e a e n a a tr a d i õ e e im p r e c is a e e c o n j
en e q p g im re n to u a f á b u la q u e a c a b o u p o r f a z e r a o m b r a a o s e u p r ó r io n o m e
in u c io ßo p
a lim e n ta r a m e ee a le n d a H e r re r a h is to r ia d o r e sp a n h o l fêz m

d a e f a ç a n h a a d e O r e la n a b a a e a d o t iv do a u daz n av e
r e la to n a n arra a

c r o n is ta F r ei G E n tr e ( ) A bas p a la m a a t eidmtement o r ig e x n d e r il a m do p o t
a liá s e n d o ße a d a p e lo a e u f id e d im o r et m a
g a n te as pa ın a s a m

A h ıg u ê s io is to é t m āo p a rte e e r io de g u a do w
p o u c a s in fo r m a g õ e e v e r ld ic a s
s m a r e n r n com aer o enı sen
t a iıt o tr a b a lh o d e H errera e n c e rr a

Scanned by CamScanner
D A N IE L P E ID D E E
194 ı ¥ n a s n E m & e m rg E p m i ıu N c m N o T IR A M R 19 5
d i
p o iııd iB e n * d o r i é d e t o o s o m a s a p r o p r ia d o
n om e Q u er
a té h o je a in da é u m do a ım e ı
ıto m u it o in te r e s s a n te N os te n ıp o s
C o m o s a b e o le ito r $ s s e é o n o m e a t u a l d a p g n es s o
d iıe r o p a i d * s Á g u a s ro
is cd e bre s 梳理 声 o s lo n B o d o A Jm fe m a dæ
ita l R io P a r á ta m b éı m o d e n ıo as m a a o azo n as
n d e r io e d e s u a c a p n dķ
ï in c ia c o r ta d a p e lo g r a S p ix M tiw L is te r
cr ita s p e lo s se u s p r ó p r io s a u t o c o n ıo s e ja m e ar
a l d o d e lta a m a = ó n ic o E n ı c o n tr a p o s i ā
ç o à s e te n
s iB rıa a p a r te m e r id io n
ぬ w e e o T eı
ıen 紐 S m y 目ı
tr io n a ıq u e é a p r in c ip a L
E s ta s ex p e d iç õ e s f o r a m tô d a s b e 】ıı s u o e dï d n e la s n ā o te n d o oco r
d e s e n r o la r a n ı o s f a to s a c i
C êır a đe s e te iıta a iıo s d e p o is q ıze s e m a
r iđo deev en tu r as a r e la ta r E n tr e ta iıto is s o n a ı
ı se m pre se ? co m
ı u e s e s p a r tin d o d o
o r tı
M a r a 】ıh ā o <)o m e ç a r a m a c o lo n i
namdo os p g zar
d id aw á g u a s i n te r m i n áv es A
t ôd a s a s ņ ia g e n s e ın p r e e n por essas e r
16 16 ħ c is c o C a l d o p r in ıe ir o CapiMor la n ç o rı
o p ará E m an
d a dļe ir a a ı
o ı d is s ä
o r q o e p a sso ı ı M a d a ıı e G o d in
ı đe O d o ıu ıa is ? ic il
os fu n d a m en to s d a a tu a l cidade d o P so b a p r o te ç ā o d e N o ssa
m en te t r a p a r a le lo n a M s tó ń a d o s s o fr im e n to s ı
e n con m n ıa n o s O m
n h o r a d e B e lé m 1637 ou tr a ex p e d iç ā o p r o c e d e n te d e Q u ito d w eu
r iđ o d e s s a s e n h o r a e r a o a s tr õn o m o d a e x p e d iç ā o đe M C o n d a m in e
o A łn a z o n m E rap o s ta d e d o is f r a d e s fr a n c is c a iıo s e s e is s o ld a d o s
com
T in h a 】 e ï a d o c o rıs ig o a f a m ilia p a r a r e s id ir e m Q u it o M a s r e c e b e iıđ»
q u e h a ï ia m s id o e *ıv ia d o s e ıı m is s ão ju n to a o s in d io s d a s f t o n te ir a s
pe o r de ı
m d e s e g u ir p a r a C a ie ] ıĄ f o i o b r ig a đo a s e p a r a r d e C i r e
r u a 】ıa s A m i s i i n f a lh o u A lg ım s d o s m is s io n á r iw d e s g o s to s o s
tnTıri»# diersasī p o r đ e a n o s im p e đir a m o s e u re g r e s so q u a 】ı
g ıe s s a ra m ; o u tr o s p e r s is tir a m a té q ııe o s seı
v a ge n s os a ta c a r a n ı e as d o ï i n a 】m e n t e n to u s u b r o A m a z o n w c a iu d o e n t e e n ā o p ô d e s e g u ir
s a s s in a r a m o c o m a 】ı山ı
】ıte đa esco lta d s p e i s a 】ıS to d o s O s q u e n äo N e n h tm ıa d a s c o m u n ic a ç õ e s q u e te ııta r a e sıv ia r à s u a m u lh e r ch e g o tı
tiw er a m cora g em pa ra en fr e ııta r a terriel v ia g e m de r e o a Q u ito b o a to s d e q u e h a lria m d e s p a c h a d o
a o đe s t in o N esse in te r in ouiu eı
a
e i ıt r e e às ágias co m o o f ız e r a O a n a q u ase o en ı a n o s a n e la d e l e r ia s e r e iın ir e n ı a lg u m a d a s m is s õ e s
nm a ex p e d iç ã o à qu al
A tin g ir a m B e lém M as tâ o e n ıb r u te c id o s N o paï or qu e n äo ber am A ha tô đa f a m ilia
so u s itu a das n as ie c e ir a s
caı a n ıa z ô n ic a « com pa n ra q su a
d a r c o n ta d o q u e v ir a n ı P m ê te s b a s ta r a te r e m c on s eg u id o lh e r d o is filn d o is tr ê s h o d o s q u a ie
e sc a p æ in c lu s inr e tr ê s m u os e o u ıe n s
tı m
in c ö h ım es do s terriws en tıe o s q u a is f o r a n ıo b r ig a d o s a ir m ã o O s n o v o s e x p e d ic io n á r io s a tr a v e s s a r a ııı o s A ııd e s e a tiıı
p a ssa r er a seu
N Organiaoıï p r t m e ir a e x p e d iç ão p a r a s u b ir o g ir a ııı o s tr ib u tá r io s d o A Jm a z o n a s s e m B r a n d e d if ic u ı d a d e m a s q u a n to
e ss e m e s ılı
o a 】ıo a

A m a ia ]n a s E ka com a n ıla ıla p o r P e d r o T e ix e ir a e c o m p u n h a d e s e m a iR s e e m b a r a f u s t a a m p e la s o lid ã o s e m lim it e s q u e s e e s t e n d ia d ia iıte


te n ta so ld a d o s m il e d u z e n to s n a t iv o s e n t r e c a n o e ir o s e ar qu ei r o a lé m d ď es a m l t a o s tr o p e ç o s A s m is s w eıco ntra raın lıa s d e s o
de m n lh e n e s e e sc ra v os qu e e le ų a r m o to ta l d o s p e d ic io n iir io đe v a s ta d a s p e la a r i o l a A p o v o a Ĥ o o n de e sp e r a v a m a c ı ıa r in d io s q u e
ex s a p e r to
d e d o is m il E m b a rc a r a n ı em ta c in c o A iô r ç a d a o s c o n d u z ig s e m r io a b a ix o s ó t in h a d o is s o b r e ï iv e ı
ıte s u a s in m
c r ia t ı
quar en e c an oas
co rr e n te e a ? ic u ld a d e d e d e s c o b r ir o cam in h o a tr a v és d a te ia d e c à p a z e s d e o s a u x ilia r C o n tin u a r a n ı p o r ta i ıto s e m g u ia s n e n ı c a ııo e ir o s
iR e o m p r o m e te r a ııĻ e m te d e a d o s d o c a ııs a ç o e đo
d e s a b it u
g r a n d e p a r tq a e m p r D lıe c e iıd o a
a
ï ı
M u ito s d o s in d io s e s c o ıı ar n av e ga r e

d e s e r ta r a m e só com
incansáel p e r s e v e r a Ja ç a e ta c t o o o n s e g u h T e in e ir a to m a m iın p o s s iマe l d es cr ev e r a s it u a ç ã o d e s e s p e r a d o r a e ın q u e s e m

m an te r os đe i ıı D e p o is d e ıım a i a g e m d e o ito m e s e s a tin i m n D e r ių a n do s Ħ ıı r u m o p e la c o r r e ıt w a c a J ıo a f êz á B u a e


g u o lim it e
da s ág u a s n a ņ e g á v D e ix a n d o a í a m a io r p a r te d e s e u s h o m e n s e seı
ls ıp a 】ıte s
ocı p or po u co esc a par am da n ıo c om e s ca s s os

tô d a s as em b a r c a ç õe s con tin C o n s tr u ir a ın n m a j u ı n ıa s e s ta lo g o se d e s fe z con tr a 1t m ban c»


u o rı o p e r c tu so por te m a té q u ito o n de
ff i r e c e b id o com g r a iıđe s h o n r a & D de N o t e o s ıtes d e s a iu d a d o s e
iajaı a l n m ıı
a 】W a i
e v o w điv e r a o s f r a d e s o ac o m p a
naram c o n ı o Jito d e r e is tr sem tr a a Jte m a t iï a q n e o p ta r t e ū ıt a r a m a jornada a Se m
g a r o s in c id e n te s e a s o b e e r w q ta
a gö e s d o tr a je to
A = fim fo i q ııe s e c o n s e g u iu äo b ia m m m o to m a r P ır a n
ro eı đo s eg u ir o
g r a n d e c ó p ia d e in f o r m a ç õ e s m a pa n em ıı sa qu e
d a d a s ä p u b li姓山ıd p r e c is a s lo g o E m b m h a n đıs e f l o m
e A e x p e d iç ã o c ı u = o s ħın o s o
cı do r io Io g o se p e r đe r a m n a
te g o u a B e lé m em D e z e n 】b r o d e
ı7 3 9 e f o i a c o lhid ta n a n ı s e e r c lu s im ıe ııte
ı d e f n ıto s a il
n e s tr e s e p la n t ıs n a t i
a com e f r a s d e m o n s tr a ç õe s d e jū b ilo D e p o is d e s
m en
e a a s iagens lo g o itim do s p eı ok ia s
p e la f o n ıĘ f o r a m
l a ıs m
ıe o A m azon a
ı Ţ
s s e to m a r a m m a iR f r e q ū e n
E ın 1 7 4 5 M G di
n in ic a h l ia m W
p o ııc o s d ia s b M a d a m
la C o n đa m in e a c d ê i e o a ı
a n ıc o f r a n c d e s c e u d e Q u ito e
m n b u u ıu m a a d o i iı
a de ito ca ? m e s ! se o h o rrm qu e se a
p r o b a s e a d o n ıtm a e é r i d ea a
e e o b e e n ra ¢ õe s a s t r o n m
S e u m e m o r ia l Iid o da poh e ao sen s am ig o s e p a ıe ırl= t m a p& o u
p e r a n te a A c a d e m ia r ou
W q u a n d o de se u r e

Scanned by CamScanner
P 囂 I D D 四只
D A N I 10 L
1 90
n n M iN ie o « X ľ ıA 8 lw M U f Ė1 f O l A ïo
】 BH A «N 19 7
N um e a M r ço d e tlo a p e r a đo ı n aen h o r n te n m A o loN e E
ı a ¢o n la e A m o r te
en tr e ï u es
D e p o lß d o
iin c o n a o g u iu d e ix a r
eo
to u e n te r r a r o s c u d Ĥ v e r
e s s
m lı n 0 B r a ıll a m n p rð ıa f a lh o u H Į I lo n g o o a n o ı r e v e m r e c la m a n d o d o g o
ldlu a e n u m te n ta tIv a d e
s m o r to 8 d o c
a n ova
er n b r a e i旧 r o p e a a d a a in d e n iz a g öe e m a a a e ın p r o b a b iı id a d e ? ðtd to
f ic a r p o r d o ta d ia s e n tr o o v o
o n u s e n le A c ha v a Ħe e n t ħo a m a ia de
r e v e r s e u m n r lclo h
ń t a n to te m p ù ltim a m e n le n o e a p a ç o d e u m o u đo is a n o a o g o v ê m o m a n d o u p o r
tr o s đo m a r s e m nıimençño
c a clo ß e com aeu s d o li d u tıe o u tr ê s v ĉ æ ß p e q u e n o a n a v id a a v a p o r r lo a c im a a té a d e a e m b o
q u a h u m rll q u ilôm e
& ] c e r a d o s p e lo e e s p in h o s
C a lç a n d o o s s a p a to s d e u m d o 5 m o r to a a d ur a d o R i o N e gr o. a a a e v i aB e n a ße r ã o , a t u r a l me n t e, e p e t l da a a
p s a
n to s f n n ttıs m n s n iio te r ia m d e te r m ln M o a in te r v a lo a e p r o v à v e lm e n te e e r äo ßu f ic ie n te s p a r a a te n
in ic io u a m a r c h a in te r m in ń v e l q u a
to l t u

i ii d d e m o n s tr o s a s o lid ã o đn s m a ta s ! M ns d e r a e n e c e s ßid a d e a d e t r a n e p o r te d a r e g iā o a in đa p o r m u it o s a n o s E m
r m fo a s u a m n g i n ı ı o p o v o a n o
ç
m p r e n u m a s e q u ê n c ia d e d ia s d e h o r r o r e hum tr o lu g a r d o m u n d o p r e s e n ta p o täo v a e to para o de
e la p e r s is tiu ; c a m in h o u s e
n en ou Be a cam
é
n o ite s d e p a v o r p in a lm Je n te d e c o r r id o s n o v e đia s d e s o f r in i e n to s in e e n v o lv im m to d a n a v e g a ç ā o a v a po r N äo s öm e n te o r io A m a zo n a s

da ito
d e s c r itiv e is e ln c o n s e g u iu o u v ir o le v e 】u fd o d e u n i a c a n o a d e s c e n d o o n a v e g liv e lpor is d e tr ê s e tr o s a in
m a m il q u ilô m m a s o s ão po r m u s

tr o a ilh a r e s jo z M d e ir a N
R e c o lh e r a m n a e m s u a m o n ta r ia e le v a r a m n a a X in g ū T
ou m o T o ca n tin s o o a p a o a e o eg ro
r io E ra in d io s
m
ito fľ T o do êa e e s r iD e ba n h a m s o lo m a is r ic o c o r ta m v e g e ta ç ão m a is
um a das m is s õ e s d e on de d e p o is d e m u e s p e ıa r e so er f o i f in a l s o e a

b a ix tr o u id o p ós d e z e n lu x u r ia n te d e t ô d a a te r r a E n t r e t a n to p a recem fa da d o s a c o r r er em
m en te coinduzida r io a o e en con seu m ar a ov e a n os

de O l reg ress o u à F p a sso u o r e s to de d ia s p a z a in d a p o r m u ito te m p o sem qu e n a d a lh e s p ie s e u s i o n s d o r s o s


a r re
se p a r a çiio casa ran ça e seu s

f e z in te ir a ı
fq u id o s ão tr a t a r ia itá r ia
Boı P ara qu e a n ave
em c a lm a ; e n tr e ta n to M a da m e G o d in jà m a is se re m en te d o s a n se r u m a ou ou m on

r o fu n do s e fe ito s s ôb r e e la ca u sa d o s p e lo m ê đo e p e lo so f r im en to g a ç ã o a v a p o r s e p o s s a m a n t e r e m á g u a s a m a z ô n ic a a é n e c e s s á r io q u e
p
p o p u la ç ã o m a is d e n s a s e d e r r a m e s ôb r e a s m a r g e n s d o s g r a n d e s c u r s o s
A in d a h o je q u e m v ia ja p e lo A m a zo n a s a c im a do P a r á a tr a v e ssa u m a
e r n o b iliæ em b e n e f į c io d o c o m é r c io o s im e ııs o s r e c u r s o s n a t u r a is d a
r eg is o c o m p le ta m e n te s e lv a g em D ific ilm en te con ta m se c in c o e n ta ca
r eg iã o
sas m q u a tr o c e n to s q u ilô m e tr o s P o u c a s s ã o a s p o v o a çõ e s à m a rg em
A h is t ó r ia D o p ar á te m cun h o p e c u lia r S it u a d o t ã o lo n g e d a s se de s
do r io A m a io r ia d a s v ila s a s s e n ta s e s ôb r e a m a r g e m d e c u rsos tr i
g o v ê m o im p e r ia l c o ın o d o
t a n to d o c o lo n ia l a q u e e s t e v e s u je it o seu s
b u tá r io s e ig ara p és A s c a sas n o g e r a l Sio c o b e r ta s d e sa pé e de spr o hu
governadores d e r a m la r g a s à a m b ig äo e a o a u to r it a r is m o E m n en m a
v iđa s d e so a lh o C o n h ec em os n o P ar á u m n o r te a m e r ic a n o q u e fô r a tr o z e s tr a
ou tr a p a r te đo B ras il se p r a t ic a r a m c r u e ld a d e s tã o a c o n o g en
ao B r a s il p a r a tr a ta m en to d e s a nid e q te n d o s e r e s ta b e le c id o d e s e jo u
tio m a s t a m em n en h u m a ou tr a fo i t ã o te r r āv e l a v in g a n ç a d o In c o la
s u b ir o A m azoïı
as A m e lh o r em b a r c a ç į io e n ı q u e c o n s e g u iu p a ssa gem 16 16
C om o já d is s e m os a n 七e r io r m en te a ca p ita l f o i f u n d a d a 1e m
era u m a m is e r á v e l c h a lu p a O d e s c o n fô r to q u e s o f r e u a b o r d o lia d o
p ê n d io s h is t ó r ic o s d a P r o v īn
a
C o n eu lt a n d o se os m a is p o r m e n o r iz a dos com
à f a lta d e p r o v is õ e s f r e s c a s e a c o m o d a gõ e s q u a n d o d es e m b a r c o u ca u sa 1ti
c ia v ê se qu e os p r in c ip a is a co n te c im en to B re g is tr a d o s đu ran te o s
r a m th e u m a r e c a id a d a m o lé s tia T f e lic id a d e d e b te r p a
eve a o ssa g em
m o s du zen to s an o s fo r a m a c h e g a d a đo s b is p o s a c o n s tr u ç ã o d a s ig r e
de v o lta n um a e se u n a de g u erra b r a s ile ir a m as du ro u a pen as a lg u n s d en á s t ic a lé m da
ja s a e n tr a d a e a ex p u ls ã o de d iw rsa s o r s m o n s a s
ın e s e s ın a is
s u c e s s iv a s m u d a n g a s d a c a p it a l e d o s g o v e r n a d o r e s g e r a is
A p e s a r a s b e la s te o r ia d b s ile ir a s
E rn 1 7 4 7 in tr o d u z ir a m s e n o P a r ä a s p r in ıe ir a s m o e a s r a
a v en ta d a s com r e la çā o à n a v e g a ç ã o a v a p o r d
A is tia 1em l
d e o u r o p r a ta e c o b r e p o is a té e n t ã o o ııLe io c r c u la n e c o n s
n o m a zo n a s e se u s tr ib u tá r io s a té h o je n a da s e fê z q u e m e r e g a r »
i t
g is tr o J á e m 1 8 2 7 o r g a n iz o u s e e n ı N o v a Y o r k o r ta n to a in d a
f a r d o s d e a lg o d M e a r tig o s d e u s o d o m é s tic o s e n o p
u m a C o m p a n h ia d e
d
n om in a d a S o u th A m e r ic a n S te a m b o a t C t o n e tá r io a d o ta d o n o P ia u i o sa l
o m p a n y c u ja f in a lid a d e e r a p r o m a iB c o m p lic a d o q u e o s is e m a m
m o v e r a n a v e g a çã o n o &ċ io s d o
g r a n d e r io E m 1 7 5 8 f u n d o u e u m a c o m p a n h ia c o m e r c ia s o b o s a u s p
T e v e o r ig e n a e m u m 】a s u g e s tão fe ita l
p e lo g o v ê m o b r a s ile ir o p o r in te r m édio d e s i t a r d e v e r if ic o u
d o e U n id o s o S r R e b ê 1o
e u r e p r e s e n ta n te n o s E s t a go vê mo p o r tu g u ês JL s n a liq u id a ç ã o v in te a n o s m a s
q u e e n c o r a j o u a e m p r ê s a e p r o m e te u m p a n h ia tin h a in tr o d u z id o n a P r o v in c a
i
p r iv il& s e q u e e n t r e o u tr a s c o u s a s a c o
g io s e s p e c ia is e m n o m e d e S u a M a e s t d f ic a n o s D u a s d éc a d a s
j a e D o m P e dr o I A r m o u se u m d o æ m iĮ q u in h e n to s e o it e n t a e s e te e s c r a v o s a r
n a v io a v a p o r f i s e c o m p le ta m e n te o s d r e ito s s
q u e o d e s p a c ha do i ôb r e e s c r a v o s e
p a r a o P a r á e a C o m p a n h ia f ê z o u tr a s m ıa is t a r d e B u p r im ir a m
d e s p e s a s d e v u lto e n tr e ta t
; n o d e v id o à f lt
a a d e c o o p e r a g ã o p o r p a r te d o n a v io s n e r e ir o s d e s tin a d o s a o P a r i
g

Scanned by CamScanner
P K ID D E B
D ıX IE L
H B m sm sE n « s n a s n B n acB» s E = C ı & E o m ır m 0 9
s d a e xn 1 o W « » n o
n r = s ii n ? s g n em
m iM ılg u m qı
ıe fe m m 园e s ı 朝園 冶 d o 目 p eh d 国 6d ia む 而曳 自由 国 学画
d proi= fo i ın ın a a po r te n ı
ıo =o e pe h ね劂 塚 晦
d m ıs o ra s
q ı= =
che do ııa r m h io ıd n n l de m a in w T b d ı * « e n e b ım a e it o *r ıb to d is p e b
E n b e W h gm a o m n ao u « » n « =
sn b = id ıd e s
u

cM de a e ııs & ic iıis ļ o C ıp iti o G n ı


ım b r ig u e i s i o ııe i r o B a i a n e t m o f e i t m e ın A s p is ó e a d a
C « » n a e d e sp a ım
ゼ减 顧 k d o fo r ı
f ic iıl i
n e e tic 世 a a 區 re p le ı
昌s d e i心 e ł i勇e s 明目e 坵 中國 回國
s se do M e o n ço ı
ı m io de u ı
ı
国m 倪 四 回 鸥
de g= = T Ļ m to a u po l
ı* é q ı
ıe a ın o r ı o s l ie s s e 】i b e r & n d is s o
A 】 m
rıi o n e f ir nu m u ito e o
ı q ııe » p e w de b e n
d i n a d o X in r in q ııe ıi n da se w ı
u ın c o r a e dı G
d o d ia n ı
d ıd Ęt ım b ē m s e e ? e ııd e d e t e n q ııe n M a m e ııo s d e t & a
esqm dra a n com da ıu n pou co a b a im
q ıe ı d C o cm ae e m o om sı
» 皿 匦 P es s o ıs ıı
ıぽ 用 用 皿 イ蛔曜 阳 紐 a b 厦 d o d ı叼n d e 国昌 爿 o n o s 医ı
t im m d 目 岡

iıa p o r ia sı
ıa a u u æ id a de i I n
e n o (i s o de o l s e is
ı an m

b d p e in a cid ıd e = p n e s t s e a jıır a r 】 ea 】d a d e a o t r o ūa o d e D
d e s o ıd e iıs ir r o ın p id « n o P
A s en ı 1 8 35 To n n a a e x ıs ın « a s ao

p e dr o I e G fe ll segı ıilı e r p e k a r o 6 il ıd ir id ı
ıa s s ııs p e it o s a n i
n s q ııe T iv e n ın h ic io ııa W
ren co ı
ı
A m de
o s e « f õ s s e T o d * a o p o s i ç i o ıo g o s ıu g i ų t e n d d ıd e q ııe s e Ib e a ı» t s en to « ・ 7 d e J m d m * g a ıd a
ıı d o p ııic io a = « u « i
do ic b fim de de p or a J ım b P r o E s ı n o ıı o P ıe s id 四 削e d a P ıo ï i n o c o m dm ig o e o c a p iti o d o
o rg u la m pm )m
c ı o = an te e n ıs e rr

i tm Ę ıe d o a o ım io d e 0 C a p iti o Pórt C erı


o su g e iıt o d e o ın e
】ı ıs « n m iıı o dn a ı do e {n m e ço =

d t m h n a iô r q a i m e đi ıl a m e n r e u n i å s q ııe a m ıta n g ı i n t ı de D p o is d e I io d e p ıd a
gi s g ı
a s s e a es

m a n e ce fiéis à J ıın b su fo e o ıı c o m f ıc ilid a d e a insı


ureici F i T in te ou tr in ta m m e r c iırıte s d e o s in u ıe
sı to e se d is p ıı« m ıa
ıı
pe
c in c o do c h e fe s fo r a f a d a # lib e r b êr c a d e c in «m ıt ı P tm ııis ıc h a m F ix
p r is io ııe ir o s
e ro sa s e s ın enı r c ea os q ı se
n m

V o ltm do W b o ıd o n a m es m a n o ite r e c eb e ı
r G « n R H t ô n i o C le m en te ııa k h e r q u e fö r a e le it o m m b r o d a J ıin h P r o
d m e n te m p o d a in r a s ā o d e G ıe i ıf a o s tu io ıe ıb iô r a d e tid o
o ıd e n ı d * J tm b n o sen t id o d e p t e p ır u u lı m
ı ï io p u a prisi a o m as q u e p m

de s e is o e M in s tig r d o de b p liā n R io 且 创 ぽ 九 A ta l ıı层朋堪曜ず 剔 出卜


O ca p iti o d e o ıı p ır a ê s s e f ım t m ı n a * io a s t 鼋国团o r m m a re ı
lo s se

ın a r a n ı p r e s id m b it ir a pro c】 ç iio fo rm a a n do
】p r o te s ı ııi o
E n t r e M f o r a m d ıu « n to s e t ı e S o s pres os em ia e em m nm a a m a

r e ceb er e m m a is n en htm p ıe s id e n t e d o R i ın e i r o u ıte s da


d o e p ır = N a a n s b c ia de G S hom en s f o ıt d o ß
da de de D om P e đr o IL N i o h o ııT e d n e ss a or* = ii A m
a o patio do ı
l« n » on d e lic a n m s nb = g ı» ıd a d e q ııin ıe s o ld a d o s
dem fo i p r o n t ııııe n te n d d e c i d * e r e in m * ı» l a té 1 9 d e

a n d ın t e d a W a ıb e n do
A p in h ıd o s a p o ııto d e b e s o ar e s o £re n do c= 】
o r e os q ııın d o ħ a n c is co P o n o to to m

m o tim q ı» lq u e r ch a m is h o ıııe ııs


tt m i
n ä M à fô r w fo q ııe h s e r p r ês o p o r m ou a n m a s seu s
ı» b de ı ıb ir p a r a
e n to s te n ta n u n s ı o o m a s r ım
P ıe s id e n te ııılc h e r f o r te
e eon ï id o u a popu】
* ç* = a tıc ır o n o
re p e lid o e p e li g
d = q ııe d e p o is d e
u ar a b r ir f o g o co n tr a đe s f e c h o u a æ
d o C * s b e lo e t e n to u d e łw ıd A o f im d e d o is o lı tr s d u ıe i ıs
o c o lı u m a p
t n t ? a e s ó e ] ı <x ıı e ç a d e A s tf o c * gi o c a u s ıd a
h a Ţ ia m c id o m d e n te f o i p b m do R e m e t id o p ・m
h om en s p em e o ca
n i a lt ı d e
p ei ar k m ı
ı・ tm b ı i lo ı
ı m
cı e c o n s ta q ıie m u it o s se la oera ra m
h a ix d* c iđ đe b tr e tu to m o r to en ım m i n h
o f o r te d a B m a a o » en ı
e se m u tM ra ı
n da m m e ir a rm = is h o r r iT L S e g u iu s e a a s fi x ia com to d o
àūm r o r dem de V i n ï e e n ti o
qı se to r n ır a ıı
ıeoı
ııto
ee m ı

o sen cor w o de /w w w osveiboseasosvigoroeoeeoscom d・ m a w d a c id ıd q
te n ta tim
A ı2 d e H ıio de u se u m a
m do « W en f im c ıı
ra m ? m s c ıs da a g o
m ? peloricpreeidente c o n s t i tu c i o s e n h o r ı » ra cı Į io ft m
den do ıliŢ ia r os so f r im en to s d o s p r is io ıım ıt ir a r a m d e n tr o d o
pu a
t r o u x e r a n u m a e e ıı u a dm d e tr e ıe n a v io s d e
d e s e am b u e o u 5 6 r çıs w
pom ı
ım j《 to d e i rrıłĄ q m u 出民 o tu m u lto h a Ţ ia s id o d o m in a d o L oin
g n err & A in m e tid a f o i r e p e tid ・ e o s narios s o ı to e r io
m as po r u m a ¢= ıl= qu e ı
ıin s u ëm s u 粤 曲 tım D o e d u ıe n to s e đn e o e n ta id e ııĘ S e ııh o r R
e tr à b o r n e s ŭm en te q u ıtr o e s in r ıııı i m e e ê e s e s m e e x a o s d e p o is c h e g o u d o R iM e J a n e ir o u m n o v o p r e s
c o n ı d u ıe n to s e c in c o e n b
h a n n e n s e o s in
c on s eg u ir a m i M r i・ d a m u ı A 2 4 đe J u ï bo d u
e e ca p ır tid i o E e c o n d e n d * tr i R d e m
in t er ior C o n tin u a r « n a s d e s o r d m m
t ııa e l d e * ¢ııL t
s u lr e o s e e p u a o
A m it w ņoL n p ıg 1 0 & ıd * p o r V u w n ų
d A ó t f ó d i n c o m ın đ
p r o l ln đ・ e ・ ı4 e g e o u m » r ç ı e
p ım r o e ı e e ıı+ i o te m
n P m pm k lo n a h is td r i& e ・p itıl C ・p tu n u 岡國島 ı c id a d e e 妇蛀c iır 回 国 O
A ņó a u ım t e q u e a b 心o u 削 響園 姑姑區 国国画tl ı
ae eı
ıc o n tr a pm t* o t i ņ e l g ıc o n t ed m en to e &

Scanned by CamScanner
J

P K I D D E B
D A N IE L
20 0 nEMnneNcmg 201
n E m O E » rs E p E R M M A A N o n R A E IL
v iu + s e b r ig a d a a se d e fe n de r da
p o p u la ç ã o
o
do s bra n cos A
a s s a c re da
m
b o u d u r a n te u m a e s ca r a m u de p ita l p r ò p r ia m e n te d ita d e c a ia
ca
a s s u s ta do te O r áp id o d e s e n
]ħo r f o r m e p ôd e
V in a g r e to m ça r a m e ıı
m e a qu o lv im e n to d o m a to e o a o d
in g lê s e o u tr o f r a n c ê s q u e s e a c h a v a ın n o
v r e c im de té r ia
p en to ig u a ln ıe n te l e r q m ıa
rn a U m n a v io d e g u erra
l
v e g e ta n os lu g a de
eco 】 h era m de n ov o d e de
a n o s d e c u lt u r a in in te r r u p ta o h a v ia m ba
e ir o s m a s lo g o o s r
res on
b a r in h
p ôr to d e s e m a r c a r a ın m
n id o p rov oco u ir r u p ç ã o d e e p id e m ia s e m o lé s t ia s f a ta is u e c e if a r a m
a
d t ilâ im e d o P r e s id e n te q
v id o à c o n u a p u s n
c en te n a a de H d a s p o u p a ďa s p e la s g u e r r a s A s s in ı f o i q u e u m a d a s m a is
t a o p a lá c io in s ta la d o s n o s p r é
O s fn d io s p u s e r a m s e a a t ir a r c o n r b e la s e r ic a s r e g iõ e s đo g ı o b o f ic o u q u a s e in te ir a m e n te d e s o la d a
d rar P o r s u a v e z a a r tilh a r ia
d io s m a is a lto s d e q u e s e p u d e r a im a p o e
E n t r e ta n to o P r e s id e n te D es đe en tã o o r e s ta b e le c iam
e n to s e v e ın p r o c e s s a n đ
seu o p a u la t in a
d a g u a r d a p r o c u r a v a r e s p o n d e i a o a ta q u e ¢
d t r e g u e à d e s t r u ìg ã o M ui m en te 56 m esm o a ex tr d in ā r ia f e r tilid a d e d a r e g ĵ ā o t e m t o r n a d o
lo g o a b a n d o n o u o p a ltic io e d e ix o u a c id a e e n
aor

d e n a v io s s u r to s n o p ô r p o 8 s lv e l à Provcía recu p e r a r o s e u ın o v im e n t o c o m e r c ia l A pesara


ta s f a m ilia s c o n s e g u ir a m s e r e tir a r p a r a b o d o
r
d o a s s a s s in io E d u a r do p ro d ig a lid a d e c om q u e a n a tu r e z a e m b e le o e u p
to m a s v á r ia s o u t r a s f o r a m ı t i m a s d a r a p in a e o a r Ą le m b r a n d o a c a da
p a sso a m u n ific ê n c ia d o C r ia d o r p o u c o s s ā o Iu s a r e s q u
t a s p r o p r ie d a d e s d o s e s t r a n g e ir o s os e n os su g erem
o im e d ia to d e V in a g r e t e n to u p r o e g e r
t ã o d o lo r o s a s r e fle x õe s ôb r e is é r ia e a m
p o r ém ê s te s t ir s a m a ld a d e h u m
D ific il
e a té c e r to p o n to o con seg u iu a p e s a r Ą is s o se re a ran ı an as
m en te se e n co n tr a p á g in d e 8 1ó r ia e m s u a M s tó r in D u r a n te a s
e c o n s i d e r a r a m e f e liz e s
u m a a
da c id a de o m a is rà p id a m te q u e p u d e r a m
en
eras q u e su ce de r a m dv to d o e u r o p e u f o r a m c o n t fn u a s a s g u e r r a s
O p e r io d o q u e s e s e g u iu p o d e s e c o m p r o p r ie d a
o a en
p o r e sca pa r co m v id a
m ov id a s con tr a o a b o r ig en e c om o fito nĵ n ic o d e o s r e d u z ir à c o n d iç ā o s e r
de c ham ar o re in o do te r r o r F e liz m e n te f o i d e c u r ta d u r a ç ã o A de
v il E m v āo em p re ga ra m os je s u ita s
r a z ã o e a f ó r ç a c o n tr a e B s a p o li
a
sor dem ir r o m p e u en tr e os p r ó p r io s r e b e ld e s to m an do corre n te s os a te n
tic a d e s h u m an a E m v ão se t e n to
b s titu í la p e la e s c r a v id ā o a f r ic a n a
u su
ta d o s en tr e ê ı es O com é r c io c e s s o u c o m p le ta m en te a s su a s a t iv id a d e s
P e r s is tir a m o s lu sos em s e u s p r o p ó s ito s c r u é is e s a n g u in á r io s O in c o la
e a c id a d e r e tr o c e de u r à p id a m en te à s e lv a g e r ia C a p im a lt o co b r iu as
in ocen te e in o fe n s iv o f o i p e r s e g u id o e c a ç a d o a té o m a is in t im o r e c e s B o
r uas e os p r é đio s en tr a r a m em fr a n c a r u in a I d ê n t ic a er a a s it u a ç ão d e
de seu h a b ita t silves com o se fô r a u m a n im a l qu lq u er A s s im a
tôd a a P r o v in c ia A an ar q u ia a v a s s a lo u to d o s os r ėc a n to s S òm en te a
in iq u id a d e tr iu n fo u m as fo i e fê m e r o o se u d o m in io o is t e r r fv e l re tr i
u m a c id a d e d o a lto A m a zon a s se m a n te v e f ie l a o Im p é r io A v io lê n c ia p
b u ìg ā o th e r eser v o u o ho m em
a s das s e lv
s p a ix õ e s g r o s s e ir a s q u e e e
A
e o d e s r e s p e ito à le i t o r n a r a m e a or d em d o d ia A s p la n t a ç õ e s f o r a m
n u tr ir a m n a p er seg u iç ā o a o a b o r lg e n e r e v e la r a an s e ig u a ım e n t e m a 1é v o
depreciadas 8o e scra v o s e o g a do a b a tid o e e em a lg u n s d is tr ito s n ão
la s q u an do a ç u la d a s p e la in v e ja e p e la s đif e r e n g a s s o c ia is D u r a n te
so b r e v iv eu u m ú n ic o b r a n co
la r g o p e r io d o q u e p r e c e d e u a ir r u p g ä o d e 1 8 3 5 o a s s a s s fn io f o i o c o r r ê n
E m M a io do an o seg u iinte o G en era l A n d r éa o n ovo p r e s id e n te n o
c ia c o r r iq u e ir a R ara e ra a n o ite em q u e se n äo dav am u m ou m a is
m ea d o p e lo G o v ê m o I m p e r ia l c h e g o u à P r o v in c ia e r o m e u in h o à
p ca m
f ôr ç a a té a c a p ita l c r im es de m o r te N in g u é m s e n tia s e g u r a s u a v id a A vin s a n g lı e ] cp lo
P r o c la m o u a le i m a r c ia ıe c o m g r a n d e sev e r id a d e
d ia em g e s to s c r u e n to s F a to s s e m e lh a n t e s o c o r r ia m ig u a lm e n te e m
e f ir m e z a c o n s e g u iu r e s ta b e le c e r a o r d e m M a s à c u s ta d e m ita
u s v id a s
e de it o A d r éa fo i do de d esh u
o u tr o s p o n to s d o p a ls p e la m esm a ép o c a ın a s n o P ar á a s it u a ç ão era
m u sa n g ue n a cu sa m an id a d e e tir a n ia p a r a
r e b e ld e s p io r q u e em q u a lq u e r o u tr a p a r t e d o I m p é r io D e p o is eeg u ir a m se os
co m os e p r is io n e ir o s m as às ex ig ê n c ia s da s it u a ç ã o f o r n e c e
ram ]h e d lp a U da s acon t e c im en to s d e p lo r á v e is d e q u e jĤ n o s o c u p ā m o 8 e n os qu a is v ia n o s o
a e sc u m a a is hosa s lp a
m v erg o n cu sça d a s s ôb r e
la n
ê le e s eu s o fic ia is fo ī a d e b u s a n do de in d io de h á m u ito o p r im id o a d q u ir ir a s c e n d ê n c ia so b a d ir e g M de
qu e a su a a u to r id a d e sa qu e ou
c id a ? os in oce n te s e p r o lo n g o u d e lib e r a m e n te in d iv id u os f a c c io s o s sem i escr ūn u lo e p or su a v e Ą a t ir a r ao ex ilio a
a g u e r r a a f im d e a t in g ir
seu s in con fe s s iiv e ï s o b je tiv o s E d a de q u p o p u la g ã o b r a n c a
v er e o a s s a s s in io a d e p r ed a çā o
d a p r o p r ie d a d e e a d e s m o r a liz ā
a ç o m e s p r o s s e g u ir a m d o s c o s tu id a s h u
in f r e n e e Q u a n ta s v m an as se p e rd e r a m du ra n te ê s s e s a con te c im en to s
de m ã o s d a d a s ; e n t r e ta n to
n ā o v e m o s n e s s e e s ta d
o d e c o is a s s e n ã o o e s u c e s s iv o s ! P erda s a in da m a is d e p lo r á v e ie p o r t e r e m o c o r r id o ju s ta
f r u to s d a v io lê n c ĵ a
q u e d e s d e o in ic io d a c o lo n iz a ã o d
ç o p a r á F e to s p o r te de da é a is n e c e s s á r io q u e o e le m e n t o h u m a n o
h ıg u e s e s s e p r a t ic o u c o n t r m en em um p a ĺs on n a m
a o in d io d e s r e z d
p a o A lé m d a s c o n s e q u ê n indstria in đa n é p o s s fv e ı
e ia s đ ir e ta m e n te p r o v e n ie n t e su a A p e s a r d e r e s ta b e ı
e c id a a o rd e m a
e s da de s o r de m
a s a lu b r id a d e d a
p r o v fn c ia e p r e c in đīr d a fô r ç a a r m p a r a m a n t ê la P or ou tr o la d o os ħá b ito s

Scanned by CamScanner
2 02 D A N IE L P .
K I D D E R

d u v id o a a d a ld a d e e c a e x e r c e ın iıM u ê n c ia d e le K
ł
n d o le n te r e a m o r ・1 oo

r l・ a öb r e o pov o ı e n ı m e io do q u a l ße a c h a a q u a r te la d a .

ito , ltimoe r e lató r io s p r e a id e n c ia i


s ăo e lo q ū e n te i , a ê s s e r es p e o s «
R e tr a ta m e m c ö r e q e a n ıb r ia a o e e ta do da m ora ı
,
d a e d u c a ç ā o e d a r e
ll¢lıo n a P r o v in c ia ,

q u a se tó d a a aa Ig r e ja s e a t* o em r u in a s e r e qu erem gra n d e s d ie p ê n
d lo a w a r e a ta u r i la a .
D en tr e n o vm ta p a r ó a u ia s , a p e n a s tr in t a e s e te
tin h a m v ig á r io e .
D oa cen to e c in o oe n ta m il fııd io e q u e e x is t ia m n
r a p r»
nclaı p o u c o s era m a lv o d e q u a lq u e r e e fô r ç o o f ic ia l n o ee n t id o de os
ca te q u iz a r e c lv iliz a r E m m u lta s c o m ar ca s n ao ee c o n se g u ia o rg a n iz a r
um Ju r i c a p a z d e d e c id ir eöb r e « ıia té r ia c o rr iq u e ir a d e d ir e ito c it u ou
c r im in l, p o p u lo a a e
a e m esm o em zo n a e n ao ee con se g u ia m p esso a s ca
p a zes d e d esem pen h a r aa fu n çöe a d e ju iz d e p de e s c r iv ão do
a z ou
ju r i
M u ito s d o s q u e e r a m n om ea dos j u ĺm n em ea b ia m a s s in a r seu s n o m es
N ıo n o s c a u sa rá to , p o r é m , ê e e e e s ta d o d e c o u s a s , s e c o
espa n id e r a r
n s
m os q u e , s e g u n d o a s e s ta tfs tic a s d e 1 8 4 2 , e m tô d a a P r o v in c ia ex is tia m
,

a s q u a r e n ta e s c o la s
a pen p r im á r ia s e q u a tr o e s c o la s d e la t im , sen do qu e
as p r im e ir a s e ra m fr e q u enta d a s p o r m il d u z e n to s e qu a ren ta a lu n o s e
e s ta s a pen as por q u a r en ta e u m M
, en or ser á a in d a a n o ss a s u r p r ês a
a n te a s it u a çã o a qu e n os r e f e r im berm
o s, se sou os qu e ïn n d o s þr e s id e n
te s cheg ou a in s in u a r ita das
Q u e m u s e s c o la s e x is t e ıı
te s eram qu a se
i t e i s , d e v id o à ig n o r â n c ia d o s p r o f e s « »r e s A fir m a ê le
ê n fa s e
c o ın g r a n de
«
0 B r a s il te m du aB a c a d e m ia s d e d ir e ito
as t l , m a ve z Ibe fô s s e
m e lh o r f o r m a r b a c h a r é is
m en os e an a is m e s tr e m c o la s
"

N āo n os de sc u r ám os de n o ssa is s ã o d e d iv u l a r a B fb li
m
g a e f o lh e to s
evan g élic o s d u ra n te a n o ssa perm a n ê n c ia n a P r o v í
n c ia A p r o v e itrim o s
tô d a s as o p o r tu n id a d e s q p e se n o s p r e s e n ta
a ram d e fa z e r o b e m e c o n
s e g u im o s o r g a n iz a r a v en d a d a s E s c r itu r a s
e a d ie tr ib u lç ä o
f o lh e to s , d e m a n e ir a
g r a t u ih d o s
que a té h o je a in d a
p erdu ra .

E '
de
p r e s u m ir q u e o s n u nı1e r o s o
se
s e x e m p la r e s d
a s E s c r itu r a s e d s
p u ◆ lc a ç õe s e v a n g élic a s a s s i d is tr ib u ĺ d
a
m
te n h a d e ix
as a o p lū b lic o le đo r d o P a r á k
m a d o de ex e rc e r s a lu ta r in flu ê n c ia
n

tr a n q u ilid a d e n o se n tid o d e p r o m o v et
g er a l e a p r á tic a d a v ir h ıd e
a
.

Scanned by CamScanner