Você está na página 1de 6

School: Dansalan College Foundation, Inc.

Grade Level: VII


Teacher: Mr. ALJO P. CATEDRAL Learning Area: MAPEH
DAILY LESSON LOG Teaching Dates and
Time: July 2-6, 2018 Quarter:

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY


I. OBJECTIVES
A. Content Standards HOLIDAY recognizes the musical symbols The learner… The learner… The learner . . .
and demonstrates understanding
of concepts pertaining to rhythm demonstrates understanding of demonstrates understanding of demonstrates
lines, shapes, and space; and the mental emotional, and social understanding of
principles of rhythm and balance health concerns participation and
through drawing of archeological assessment of physical
artifacts, houses, buildings, and activity and physical
churches from historical periods fitness
using crosshatching technique to
simulate 3-dimensional and
geometric effects of an artwork.
B. Performance Standards performs with a conductor, a The learner… The learner… The learner . . .
speech chorus in simple time
signatures creates different artifacts and practices skills in managing participates and assesses
1. choral architectural buildings in the mental, emotional and social performance in physical
2. instrumental Philippines and in the locality health concerns activities.
using crosshatching technique, assesses physical fitness
geometric shapes, and space,
with rhythm and balance as
principles of design.
puts up an exhibit on Philippine
artifacts and houses from
different historical periods
(miniature or replica).
C. Learning responds to metric pulses of creates illusion of space in 3- recognizes signs of healthy and describes the skills
Competencies/Objectives music heard with appropriate dimensional drawings of unhealthy relationships involved in the games
Write the LC code for each conducting gestures important archeological artifacts
seen in books, museums H5PH-Id-12 P5GS-Ib-2
MU5RH-Ih-5 (National Museum and its
branches in the Philippines, and
in old buildings or churches in
the community.

A5PR-If
II. CONTENT Musical Symbols and Concepts Pagguhit ng 3 dimensiyonal na Mga Palatandaan ng Mabuti at Paglinang ng Power
1. Notes and Rests imahen ng mga gusali, lumang Di-Mabuting Pakikipag-ugnayan
2. Meters bahay at simbahan sa ating sa Iba
3. Rhythmic Patterns bansa.
4. Simple Time Signatures

III. LEARNING RESOURCES


A. References
1. Teacher’s Guide pages
2. Learner’s Material pages
3. Textbook pages Umawit at Gumuhit 5
4. Additional Materials from
Learning Resource (LR) portal
B. Other Learning Resources lapis at bond paper
IV. PROCEDURES
A. Reviewing previous lesson Pangkatin ang mga note at rest Ang mga sinaunang bagay o Ayusin ang mga pantig na nasa Pagpapakita ng larawan
or presenting the new gusali ay bahagi ng kultura ng card at buuin ang salita. Ipaskil
upang makabuo ng rhythm ayon
lesson ating bansa. Kabilang dito ang ang mga ito sa pisara.
sa time signature mga mosque at ang simbahan,
mga lumang bahay, pati na rin
ang mga museo at ilang
tanggapan.
B. Establishing a purpose for the Pagkilala sa time signature. Nakagagawa ng 3 dimensyonal Ibigay ang mga palatandaan ng mapaunlad ang kalusugan
lesson sa pamamagitan ng
na imahe ng mga gusali sa ating mabuti at di-mabuting pakikipag-
paglahok sa mga gawaing
bansa noong unang panahon. ugnayan sa iba. sumusubok dito tulad ng
paglalaro.
(A5PR-If)
C. Presenting examples/instances Suriin ang iskor ng awiting “Baby Pagpapakita ng mga larawan ng Tignan at suriin ang mga Paglaro ng bandera
of the new lesson Seeds”. mga sinaunang gusali sa bansa. larawan. Sagutin ang kasunod na challenge
mga tanong. Original File Submitted and
Basahin ang titik ng awit. Formatted by DepEd Club
Member - visit
Tungkol saan ang awit? depedclub.com for more

D. Discussing new concepts and 1. Ang museo ay isang lugar o Ang pakikipag-ugnayan ay Ang power ay ang
practicing new skills #1 gusali na pinaglalagakan ng mga maaaring mabuti o di-mabuti. kakayahang
Ang ay may time bagay na may kinalaman sa Ang mabuting pakikipag- makapagpalabas ng lakas
signature na dalawahan ang kasaysayan at mga bagay na may ugnayan/pakikisalamuha sa iba nang mabilisan base sa
bilang ng kumpas. Ito ay kinalaman sa sining at siyensiya. ay nagdudulot ng kombinasyon ng lakas at
karaniwang iniuugnay sa kilos o Kabilang na sa mga museo sa kasiyahan samantalang bilis ng pagkilos. Maaari
galaw na pang martsa. Ang Pilipinas ay ang “National ang di-mabuting pakikipag- itong maipalabas ng mga
bilang nito ay 1-2│1-2│1-2│. Museum” o Pambansang Museo ugnayan ay nagdadala ng kalamnan (muscles) sa
Napapangkat ang mga bilang na na itinakda ng pamahalaan kalungkutan. iba’t ibang parte ng
ito sa pamamagitan ng bilang espesyal na lagakan ng katawan tulad ng mga
paglalagay ng barline. mga pamana ng bansa. Dito kamay, braso, hita, binti,
nakatago ang mahalagang paa, at iba pa. Naipakikita
kagamitan na ginamit ng mga ito sa mga gawain tulad ng
unang Pilipino at mga dakilang pagtalon nang mataas,
bayani ng bansa. pagpukol sa bola ng
2. Mga lumang bahay na ginawa baseball, paghagis ng bola
daang taon na ang nakalilipas sa nang malayuan, pagsipa
ibat-ibang dako ng Pilipinas ay nang malakas, pagtulak o
karaniwang yari sa bato at paghila sa isang bagay, at
adobe. Ang mga bintana ay iba pa. Ang madalas na
malalaki at pinapa lamutian ng pakikilahok sa ganitong
kapis.Malalaki ang mga pinto. tipo ng mga gawain ay
Maluluwang ang mga silid mainam na paraan upang
kabilang dito ay lumang bahay ni mapaunlad ang power ng
Heneral Emilio Aguinaldo sa kalamnan. Mas magiging
Kawit Cavite. maigi ang pagpapalabas ng
3. Lumang simbahan at mosque. power kung ito ay gagawin
Ang unang simbahan o parokya nang mabilisan. Ang bilis
sa Maynila ay ang ‘Manila ng pagkilos kasama ng
Metropolitan Cathedral” na lakas na ibubuhos dito ay
itinatag noong 1571. maaaring magresulta sa
(Sumangguni sa LM, Alamin) malakas na power.
Ang mga pagsubok sa
sangkap (component) ng
physical fitness na ito ay
kinabibilangan ng mga
kilalang pagsubok tulad ng
Standing Long Jump,
Vertical Jump, at iba pa. Sa
mga ganitong pagsubok
nalalaman kung ang
estado ng mga kalamnan
(muscles) ay naaayon sa
itinakda. Mas mabuti para
sa kalusugan kung ang
resulta o iskor na iyong
makukuha ay mataas o
may kataasan.
E. Discussing new concepts and Pangkatang Gawain Magpabuo sa bata sa Laruin ang larong “Raise a Red Ang ibig sabihin ng mataas
practicing new skills #2 pamamagitan ng karton o Flag”. o may kataasang resulta o
popsicle sticks ng isang gusali na Makinig ng mabuti sa mga iskor sa pagsubok sa
nagustuhan upang maipakita ang kaisipang babasahin ng guro. puwersa ay mas maiging
tatlong dimensiyonal na imahe. Ibigay ang mga paraan at paggawa ng mga
(Sumangguni sa LM, Gawain) panuntunan sa paglalaro. gawaingnangangailangan
nito. Kung mas maigi mong
magagawa ang mga
gawaing nangangailangan
ng power,
nangangahulugang mas
mahusay ang lagay ng
iyong kalusugan pagdating
sa sangkap (component)
ng physical fitness.
Kailangang masanay ang
iyong katawan sa mga
gawaing lilinang o
magpapaunlad sa iyong
muscular power upang
maging handa sa mga
pangangailangan ng
anumang gawain. Sa iyong
Physical Fitness Passport
Card, ang layunin mo ay
mapaunlad ang markang
iyong nakuha sa Vertical
Jump. Sa pamamagitan ng
pakikilahok sa mga gawain
sa mga aralin sa yunit na
ito hanggang sa huling
yunit, maaaring malinang
o mapaunlad ang power.
F. Developing mastery Pangkatang Gawain 1. Paano mo ilalarawan ang Pagmasdan ang mga larawan at Alamin ang mga bagay na
(Leads to Formative Assessment panuntunan sa pangangalaga ng alamin ang mensaheng kailangan sa paglalaro ng
3) mga antigo at sinaunang gusali? ipinararating nito. Isulat sa kickball.
2. Bakit dapat pangalagaan ang notebook ang iyong sagot.
mga antigo o sinaunang gusali?
G. Finding practical applications of Ano-anong mga gawain ang higit Paano mo mapapangalagaan ang Pangkatang Gawain Pangkatang Gawain
concepts and skills in daily living na nakatulong sa pag-unawa ng mga antigo o sinaunang gusali sa
aralin? ating bansa?
H. Making generalizations and Ang rhythmic pattern ay ang (Sumangguni sa LM, Tandaan) Ilahad ang mga natutunan sa Ang paglinang ng power ay
abstractions about the lesson pinagsama-samang mga note at mahalaga para mas
aralin.
rest na naaayon sa isang maiging magawa ang mga
nakatakdang time signature. gawaing nangangailangan
nito. Ang mga gawain
tulad ng pagtalon nang
mataas, pagpapagulong,
pagsipa, at paghagis sa
bola sa kickball ay mainam
na mga paraan upang
malinang o mapaunlad ang
power. Mas mainam kung
madalas na gagawin ang
mga gawaing tulad nito.
Malalaman ang pag-unlad
ng power sa pamamagitan
ng post-test.
I. Evaluating learning Buuin ang sumusunod na (Sumangguni sa LM,Suriin) Paano ka magkakaroon ng Suriin ang iyong
hulwaran at lagyan ng kaukulang mabuting pakikipag- pakikilahok sa kickball.
note o rest ang bawat puwang. ugnayan/pakikisalamuha sa iba? Lagyan ng tsek (/) kung Oo
Ilagay sa loob ng organizer ang at ekis (x) kung Hindi.
iyong sagot.

J. Additional activities for Gumuhit ng nota gamit ang time Magdala ng mga sumusunod. Sumangguni sa LM ______. Sumangguni sa LM
application or remediation signature. 1. Manila Paper ______.
2. Krayon
3. Lapis
V. REMARKS
VI. REFLECTION
A. No. of learners who earned
80% in the evaluation
B. No. of learners who require
additional activities for
remediation who scored below
80%
C. Did the remedial lessons work?
No. of learners who have
caught up with the lesson
D. No. of learners who continue to
require remediation

E. Which of my teaching strategies


worked well? Why did these
work?
F. What difficulties did I encounter
which my principal or
supervisor can help me solve?
G. What innovation or localized
materials did I use/discover
which I wish to share with other
teachers?