Você está na página 1de 6
| ODVJETNIK / LAWYER _ Osijek, 01.travnja 2019. godi 1, Index promocija d.0.0. Radnitka cesta 37 b, 10 00 Zagreb, Hrvatska 2. Index promocija d.o.0. Glavni urednik Po8tovani, U zastupanju moje stranke gospodina Petra Botkaja iz Stare Ves Petrovske 47 (punomoéi u prilogu), sukladno lanku 21,40 i 41 Zakona o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13) zahtijevamo objavu ispravka informacije, bez promjene 1 dopune, na istom ili istovrijednom mjestu i na isti ili istovrijedan nagin na koji je informacija objavijena dana 02.oZujka 2019.godine na stranicama VvaSeg portala wow index. hr Na Vagem portalu dana O2.o2ujka 2019.godine objavijen je élanak: ,Mladi reprezentativac Hrvatske pijan autom uletio u benzinsku zbog cokoladice™ (https://www.index hr/sport/clanak/mladi-reprezentativac-hrvatske-pijan-autom-uletio-u- benzinsku-2bog-cokoladice/2067882.aspx) I navedenom dlanku objavijen je navod: , Prema rijecima syjedoka koji su se tamo zatekl, Bockaj u vidno alkoholiziranom stanju namjerno se zabio svojim Mercedesom u trgovinu u sklopu benzinske stanice, a razlog je navodno taj da nije mogao docekati smijenu djelatnika da mu prodajur cokoladicu.." Ovakav injenigni navod sa evidentnom namjerom obmanjivanja, ujedno vrijedanja i neistinite kvalifkacije, ne ostavija drugatiji zakijuéak kod éitatelja, nego da je rije® 0 osobi koja je namjerno potinila navedeni prometni prekrsaj zbog Eokoladice?! ‘Smisao ovakve éinjenitne tvrdnje koja je iznijeta je ciljano i sraéunato dezavuirati i oblatiti na natin koji je i vie nego otigledan, gradanina Republike Hrvatske. Moja stranka ne bjezi od svoje odgovornosti da je u alkoholiziranom stanju skrivio prometnu nesreéu kako je opisano, medutim ne namjerno i ne iz razloga Sto mu prodavatica nije prodala Cokoladicu! Prethodno navedenim postupanjem je grubo povrijeden Kodeks éasti hrvatskih novinara koji u él. 51 6 navodi ,Vovinar je obvezan iznositi tocnu, potpunu / provjerenu informacija. On kriticki prosuduje izvore informacifa i u pravilu ih navodl. Ima pravo ine otkriti izvor informacje, ali 2a objavijeni podatak snosi odgovornost’ te ,U svim novinarskim prilozima, pa tako / u komentarima | polemikama, novinar, “je duzan postovati ODVJETNIK VEDRAN PAJIC * 31000 OSIJEK, RKREZME 1 + TELFAX. 031200414 = MOB. 091.0225 “O1B: 48066401121 © EMAIL. VEDRANLEATIC@OS HTNEHR # 28.RAZUN: 2940009-1160255990 PRIVREDNA BANKA ZAGRED euku Javne rijeci i kulturu dijaloga te uvazavati cast, ugled i destojanstvo asoba iil skupina s kojima polemizira, Kada izyjestava 0 temama o kojima postoje razlitita relevantna stajalista, a posebice kada se iznose optuétsjudi navodi, novinar nastoji sva ta stajalista predstaviti javnost?. Od novinara se otekuje da se podaci i informacije kriticki provjeravaju | preispituju prije svake javne objave od svake involvirane strane kako bi objavijene informacije bile u cijelosti totne i kako ne bi prouzrotile Stetu, te sloboda tiska i medija Postoji u svrhu objave informacija i informiranja javnosti u dobroj vjeri, a ne radi nezakonitog nano’enja Stete drugima. Pravo na ispravak temelji se na Cinjenici da su Vasim dlankom u kojem su sadrZane netoéne informacije povrijedena prava i interesi gospodina Petra Botkaja. Takvim sadrZajno i injeniéno posvema neutemeljenim tvrdnjama i navodima, dakle ordinarnim prenoSenjem dezinformacija, neistina, imputacljama i insinuacijama, ‘mojoj ste stranci priginili neimovinsku Stetu povredom prava osobnosti, poglavito prava na ugled, Zast i dostojanstvo, sve u smislu odredaba ti, 35. Ustava Republike Hrvatske, al. 7. 1.16, Zakona o medijima i él. 19. Zakona o obveznim odnosima jer se objavijenim grubo napada na dostojanstvo, ugled i éast i ime gospodina Petra Boékaja. Zbog sveg prethodno navedenog temeljem odredbe él. 40 - 46 Zakona o medijima pozivamo Glavnog urednika da prihvati ovaj zahtjev za ispravak kojim se trazi da se u prvom sijedecem izdanju Internet portala - www.index.hr, na istom ili istovrijednom mjestu te na istovjetan nagin objavit 1, Neistinit su navodi iz lanka objavijenom dana 02.02ujka.2019 godine: ,Mladi reprezentativac Hrvatske pijan autom uletio u benzinsku zbog éokoladicel" da bi gospodin Petar Boékaj namjerno izazvao prometnu nesrecu zabivsi se u benzinsku Postaju.... Takoder je neistinito da bi isti to utinio jer nije mogao docekati smjenu Gelatnika da mu prodaju cokoladicu! Radi prethodno jznesenog, pridrZavajuci pravo pokrenuti odgovarajuti sudski Postupak radi zaitite prava i interesa moje stranke, ovim od Vas zahtijevam da sukladno &. 41142 Zakona o medijima, u prvoj slijede¢oj objavi na portalu objavite ovaj ispravak, uz ispriku mojoj stranci na istom ili istovrijednom mjestu i na isti ili istovrijedni natin na koji je objavijen predmetni tlanak. Petar Botkaj putem punomoénika Prvitak: punomog za zastupanje ZL Dostaviti: 2 primjerka nasiovima, preporutenom postom VEDRAN PAJIC VEDRAN PAJIC Odvietnik PUNOMOG Ovlakéujem(o) da me (nas) pravno zastupa (brani): VEDRAN PAJIC, odyjetnik 1 tupku, koji se vodi pred pod poslovnim brojem ea a ae et) I femeljem tuzbe (prijedloga, zahtjeva, optuznog prijedloga ili sl.) aay Protiy, ISDE Plowsi~ Doo radi Opunomoéujem(o) odvjetnika Vedrana Pajié-a sa sjedigtem uO: (nas) zastupa u svim mojim (nagim) pravnim poslovima u gore sudovima, uprayaim tijelima, arbitrazama ifili osobom ifii fizitkom osobom, te da radi zai osnovanih interesa poduzit osobito da podnosi tuzbe i Vili prijedloge ili zahtjeve Gruga pismena, te da dade u moje (nate) ime nasljedniéku izjavu te da za mene (aus) primi novae i/li novéane vrijednosti u svezi svega gore navedenog kao i da 0 tome izdaje odgovarajuée potvrde. ku, Franje Krezme 11 da me Pristajem(o) da odvjetnika u zastupanju zamijeni: Za siuéaj spora glede odvjetnitke nagrade i/ili troskova i/ili Sega drugoga u svezi naved ‘obveza i prava iz ove punomoéi pristajem(o) aa nadleénost stvarno nadieznog suda u Osijeku, t Me. ech Potpis davatélja punomodi PODACI O DAVATELJU PUNOMOCI: Ime i prezime “782 _S0:k AS Adresa i mjesto_SUA2A es De7ea\ Punomoé dana od fizidke osobe /ovlastene osobe Identitet utvrden uvidom u 2! ow: 123 ¥35/S£¥¢0 Franje Kretme 11, 31 000 Osijek, OIB: 48066401121 Tel. Fax. 031 208 414, Mob. 091 $02 42 99, advjetnik patic@lgmail.com