Você está na página 1de 2

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ.

1,10)
«Ἐγενόμην
Ἐκδίδεται ἀπὸἐν
τὴνΠνεύματι
Κοινοβιακὴἐν τῇ Κυριακῇ
Γυναικεία ἡμέρᾳ
Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίουκαὶ ἤκουσαΦλωρίνης
Αὐγουστίνου φωνὴν –ὀπίσω μου μεγάλην
531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ ὡς σάλπιγγος»
– τηλ. 23850-28610 (Ἀπ. 1,10)
–imaaflo@yahoo.gr

Περίοδος
Ἐκδίδεται Δ΄ Κοινοβιακὴ
ἀπὸ τὴν - Ἔτος ΛΕ΄ Κυριακὴ
Γυναικεία Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου ΚΓ΄ (Ἐφ.
Αὐγουστίνου 2,4-10)
Φλωρίνης Συντάκτης
– 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ – τηλ. (†) ἐπίσκοπος
23850-28610 –imaaflo@yahoo.gr
Φλώρινα - ἀριθμ.
Περίοδος φύλλου
Δ΄ - Ἔτος 2131
ΛΣΤ΄ 4 Νοεμβρίου
Τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς 2018
(Ἰω. 2,12-22) Αὐγουστῖνος
Συντάκτης (†)Ν.ἐπίσκοπος
Καντιώτης

Εἴμαστε δημιούργημα τοῦ Θεοῦ


Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2185 Παρασκευὴ 3 Μαΐου 2019 Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Νὰ φοβηθοῦμε τὸ«Ἀδελφοί
φραγγέλλιο!…
Ε
, Θεοῦ ἐσμεν ποίημα» (Ἐφ. 2,10)
«Μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρός
καὶμου οἶκον ἐμπορίου» (Ἰω. 2,16)


ἶνε, ἀγαπητοί μου, τὸ ῥητὸ τοῦ ἀποστόλου βλέπουμε θαυμάζουμε τοὺς καλλιτέχνες
Παύλου,
ορτάζουμε ἀπὸκαὶτὸ ἀνάγνωσμα
πανηγυρίζουμε, κούσαμε
ποὺ ἀἀγαπητοί ποὺ τὰ φιλοτέχνησαν.
ραμοιβοί, ἔχουν ἐγκατασταθῆ στὴν εἴσοδο καὶ
σήμερα. ῾Ρητὸ σύντομο, τρεῖς
μου, σήμερα τὴν Ζωοδόχο Πηγὴ τῆς λέξεις, ἀλλὰΠαν πό-- Ἐλᾶτε τώρα,νομίσματα.
ἀνταλλάσσουν ἀγαπητοί μου, Ἡ αὐλὴ νὰ σᾶς τοῦδείξω
ναοῦκά- εἶ-
αγίας, ἡ ὁποία γιὰ μᾶς τοὺς Χριστιανοὺς εἶνε-
ση σοφία ὑπάρχει μέσα σ᾽ αὐτές! Οἱ τρεῖς αὐ νε γεμάτη ἀπὸ ζῷα, ποὺ μουγκρίζουν καὶ Φειδί
ποιο ἄλλο ἄγαλμα, ποὺ δὲν τὸ λάξευσε βελά--
τὲς
ἡ λέξεις,μας
γλυκειά «Θεοῦ ἐσμεν
μάνα, ποίημα» (Ἐφ.τῶν
ἡ βασίλισσα 2,10), ἔἀγγέ-
χουν ας ἢ Πραξιτέλης
ζουν. Ὤ τί γίνεταιἢἐκεῖ ἄλλος στὸν μεγάλος
οἶκο τοῦ λιθοξόος.
Θεοῦ!
πλάτος καὶ βάθος ὠκεάνιο. Μὲ
λων, ἡ προστάτις τῶν ἁμαρτωλῶν, τῶν μετα- τὸ ῥη τὸ αὐτὸ Εἶνε
Ὁ Κύριος, ὅταν εἶδε καὶ ἄκουσε ὅλαΤὰ
ἄγαλμα ὄχι νεκρὸ ἀλλὰ ζων τανό. αὐτά, ἄλ-
ὁ ἀπόστολος
νο Παῦλος - ἡἙορτάζουμε·
ούντων ἁμαρτωλῶν. Ἐκκλησία τοῦἀλλὰ Χριστοῦπῶς λα ἀγάλματα, ὅσο τέλεια κι
λυπήθηκε πολύ. Πῆγε νὰ βρῇ ἐκκλησία, καὶ ἀν ἂν εἶ νε, μένουν ἀ--
πρέπει νὰ ἑορτάζουμε; Νά ἕνα ζήτημα σπου--
δίνει ἀ πάν τησι στὸ καίριο ζήτημα ποὺ ἐνδιαφέ σάλευτα, σὰν «νεκρὰ φύσις»
τὶ γιὰ ἐκκλησία βρῆκε ἐμποροπανήγυρι, λαχα- ποὺ λένε· μάτια ἔ-
ρει τὸν
δαῖο. καθένα
Γιατὶ μας,πανηγύρια
σὲ χίλια ἀπαντᾷ στὸκαὶ ἑορτὲς ἀ
ἐρώτημα· κι- χουν μὰ δὲνΔὲν
νοπάζαρο. βλέπουν, αὐτιὰ ἔχουν
ἦταν λατρεία αὐτό·μὰ ἦταν δὲνμίαἀκοῦ βε--
πὸ ποῦ ἔρχεται καὶ ποῦ πηγαίνει
ἂν πηγαίνῃς, ἐὰν δὲν πηγαίνῃς ὅπως θέλει ὁ ὁ ἄνθρωπος; νε, χέρια ἔχουν μὰ δὲν κινοῦνται,
βήλωσι, ἕνας ἐμπαιγμὸς τῆς θρησκείας. Ὁ Χρι- πόδια ἔ χουν
«Θεοῦ
Κύρι ος, δὲν ἐσμεν ποίημα».
κερδίζεις Ἐπάνω
τίποτα. Κι ὄχιστὸ
μόνο βαθυ-
δὲν μὰ δὲν
στὸς περπατοῦν
λυπᾶται. (πρβλ.μόνο
Καὶ ὄχι Ψαλμ. 113,13-15· 134,16-17). ἀλλὰ
λυπᾶται, Σᾶς δεί- καὶ
στόχαστο αὐ τὸ ῥητὸ θὰ μιλήσουμε.
κερδίζεις, ἀλλὰ προσθέτεις στὰ τόσα ἁμαρ- Θὰ προ- χνω ἕνα ἄγαλμα ἔμψυχο· ἔχει
ἀγανακτεῖ καὶ θυμώνει. Φτειάχνει ἀπὸ σχοινιὰ αὐτιὰ κι ἀκούει,
σπαθήσω
τή ματά σου τὸ ἑρ
νὰἕνα μηνεύἁσω
ἀκόμη πρακτικά, καὶ πα-
μάρτημα. ἔχειπρόχειρο
ἕνα μάτια καὶ «φραγγέλλιον»
βλέπει, ἔχει πόδια (Ἰω. 2,15), κινεῖται.
καὶμαστίγιο,
ρακαλῶ νὰ προσ έ ξετε τὴν ἑρμηνεία.
Τώρα τὸ πῶς πρέπει νὰ ἑορτάζουμε μᾶς τὸ Τὸ ἄγαλμα αὐτὸ εἶνε ὁ ἄνθρωπος!
τὸ ἀνεμίζει ἀπειλητικά, φοβίζει καὶ διώχνει Καὶ ὅ πως κά- μ᾽
ὑποδεικνύει τὸ σημερινὸ * * * εὐαγγέλιο (βλ. Ἰω. 2,12-22). τω ἀπὸ τὰ ἀγάλματα οἱ καλλιτέ
αὐτὸ ζῷα, ἐμπόρους, ἀργυραμοιβούς, καὶ λέ- χνες ἔ γραφαν
Ἀρχίζω μ᾽ ἕνα παράδειγμα. Λένε γιὰ κάποιο τὸσ᾽
ει ὄνομά
ὅλουςτους, π.χ. «Φειδίας
μὲ φωνὴ δυνατή· «Μὴ ἐποίει» ποιεῖτεἢ «Πρα τὸν-
***
διάσημο καλλιτέχνη,γινόταν
Στὰ Ἰεροσόλυμα ἕνα γλύπτη,
μεγάλη ὅτιἑορτὴ
μιὰ μέρα καὶ ξιτέλης
οἶκον ἐποίει»,
τοῦ πατρός ἔτσι
μου καὶ πάνωἐμπορίου»
οἶκον στὸ ἔμψυχο (ἔ.ἀ. αὐ
2,16).-
εἶδε στὸ δρόμο ἕνα κομμάτι μάρμαρο
πανήγυρις γιὰ τὸ πάσχα. Χιλιάδες Ἰουδαῖοι μέσαἀπὸ σὲ τὸ Ἔτσι
ἄγαλμα, τὸν ἄνθρωπο, κάποιο
περιγράφει σήμερα τὸ εὐαγγέλιο τὴ χέρι ἀγ γέλου
λασπόνερα. Τὸ ἔβγαλε ἀπὸ ᾽κεῖ,
τὰ διάφορα σημεῖα τῆς Παλαιστίνης συνέρρεαν τὸ ἔπλυνε, τὸ ἢ μᾶλλον ὁ ἀπόστολος
συμπεριφορὰ τοῦ Κυρίου Παῦλος ἐκεῖ γρά στὸφει·ναό.«Θεοῦ ἐ-
στὴν πρωτεύουσα. Μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους προσ--
καθάρισε, τὸ πῆγε στὸ ἐργαστήριό του καὶ ἄρ σμεν ποίημα» εἴμαστε δημιούργημα τοῦ Θεοῦ.
***
χισε νὰ τὸ
κυνητὰς ποὺδουλεύῃ.
ἀνέβαιναν Τὸ πελέκη
ἐκεῖ ἐρσε,
χόταντὸ λάξευσε,
καὶ ὁ Ἰη- ἊνἈλλὰ
λοιπὸν μὲ πείσῃς,
μήπως κ᾽ ἐμεῖς, ὅτιἀδελφοί
τὸ ἄγαλμου, μα τοῦ Κολο-
οἱ σημε-
τὸ λείανε, τοῦ ἔδωσε μορφή.
σοῦς Χριστὸς ἀπὸ τὴν Καπερναούμ. Τὸν Ἀσχολή θηκεσυν μα-- κοτρώνη ἔτσι βγῆκε, ἔτσι φύτρω
ρινοὶ Χριστιανοί, δὲν κάνουμε μερικὲς φορὲς σε στὸ χωρά-
ζί του ἐπὶ πολύ –τὰ καλλιτεχνήματ
ώδευαν ἡ Παναγία μητέρα του, συγγενεῖς τῆς α δὲν γί- φι,ἴδια
τὰ τότεκαὶθὰχειρότερα
πεισθῶ ὅτιστοὺς καὶ τὸναούς ἔμψυχο μας,ἄγαλμα
ἰδίως
Παναγίας καὶ οἱ δώδεκα μαθηταί του. Ὅταν ἔ--
νον ται σὲ μιὰ μέρα–, τὸ κράτησε ἕναν ὁλόκλη -σὲὁ ἡἄνθρωπος ἔτσι βρέθηκε
μέρες πανηγύρεων; Μήπως λοιπὸν ἁρμό- στὸν κόσμο.
ρο χρόνο.
φθασαν στὰ Τέλος, ὕστερα
Ἰεροσόλυ μα,ἀπὸ τόση καλ
ὁ Ἰησοῦς λιτεχνι-
κατευθύν- ζει«Θεοῦ ἐσμεντὸ
καὶ σ᾽ ἐμᾶς ποίημα».
φραγγέλλιο Ὁ ἄνθρωπος,τοῦ Χριστοῦ; ἀγαπη-
θηκε στὸ ναὸ τοῦ Σολομῶντος. Ἦταν ἕἐνας
κὴ ἐργασία, μέσα ἀπὸ τὸ λασπωμένο κεῖνο ἀ- τοίΠαρατηρῆστε
μου, εἶνε μυστήριο,καὶ τώρα ἕνα πανηγύρι· θὰΕἶδῆ
θαῦμα θαυμάτων. νε-
μάρμαρο τί βγῆκε· ἕνας ἄγ
πὸ τοὺς ὡραιότερους ναοὺς τῆς ἀρχαιότη- γελος! Ἄγ γελος μεῖγμα ἀπὸ ὕλη καὶ πνεῦμα· εἶνε
τε ὅτι μοιάζει ἀρκετὰ ἡ χριστιανικὴ πανήγυρις σύνθετος ἀπὸ
βέβαια
τος· γιὰὄχι
νὰζωντανός,
κτισθῇ δαπα ὅπως αὐτοὶ ποὺ
νήθηκαν πολλὰ περικυ
χρή-- σῶμα
μὲ τὴνφθαρτὸ
πανήγυρι ψυχὴ
καὶτῶν ἄυλη καὶὍπως
Ἰουδαίων. ἀθάνατη. ἐκεῖΑὐ νοι-
κλώνουν
ματα τὴν ἁγία τράπεζα
καὶ δούλεψαν χιλιάδες ὥρα τοῦ ἡμυστη
τὴνἐργάτες· ἀνοι-- τὸχον
ἔρ πιστεύει
ταν ἀπὸ καὶτὰκηρύττει
διάφορα ἡ ἁγία
μέρημας τῆςἘκκλησία.
Παλαιστί-
ρίου τῆς θείας λειτουργί ας, ἀλλὰ
κοδόμησί του κράτησε 46 ὁλόκληρα χρόνια. ἄγγελος - ἄ- σῶμα
νης νὰ προσκυνήσουν στὸ ναὸ τοῦθαυμαστός.
Καὶ ὡς πρὸς τὸ βέβαια εἶνε Σολομῶν-
γαλμα. Τὸ ἄγαλμα αὐτὸ εἶνε στημένο
Πλησιάζει τώρα ὁ Χριστός. Ἀλλὰ τί βλέπει ἔ ξω ἀπὸ Τὸ κάθε
τος, ἔτσιτὶκαὶ
στὸν ὀργανισμόχριστιανοὶ
οἱ σημερινοὶ του κάνει μαζεύ τοὺς ἐον πι--
ἕνατί
καὶ καθεδρικὸ
ἀκούει; Δὲν ναὸφτάνουν
τῆς Δύσεως, καὶ ὅσοι
στ᾽ αὐτιά του μέχρι
οὔ- ται σὲ προσκυνήματα τῆς Παναγίας ἢ τῶν ἁἡ-
στήμονες νὰ θαυμάζουν. Τὰ μά τια π.χ.; εἶνε
σήμερα ἐπισκέπτονται τὸ μέρος
τε προσευχὲς τῶν ἱερέων οὔτε ψαλσίματα τῶν αὐ τὸ θαυμά- τέων
γί λεια φωτογραφικὴ
ποὺ πανηγυρίζουν. μηχανή·Ἐπαινετὸςκαὶ ποιός θὰ πῇ,
ὁ κόπος
ζουντάδων
ψαλ τὸ ἄγαλμα
οὔτε καὶ
κάτιτὸνἄλλογλύπτη
ἀπὸ τὴποὺ τὸλα
θεία φιλοτέ-
τρεία· τους· εὐλογημένα τὰ πόδια ποὺ πηγαίνουνστὸ
ὅτι μιὰ φωτογραφι κὴ μηχανὴ φύτρωσε σὲ
χνησε. Καὶ βέβαια καν ένας
μόνο συζητήσεις, φωνές, θόρυβος. Στὸ ἀπ᾽ αὐτοὺς ποὺπρο-τὸ χωράφιναούς.
ἱεροὺς σὰν μανιτάρι;
Ἀλλ᾽ ὅταν κάποιος
φτάνουν τὴνἐκεῖ κατασκεύ-
λησμο-
βλέπουν δὲν λέει, πὼς ἔτσι μόνο
αύλιο τοῦ ναοῦ ἔχουν μαζευτῆ πλῆθος ἔμπο- του βρέθη- ασε. Τὰ
νοῦν ποῦαὐτιά μας ἔπειτα·
βρίσκονται, καὶνά τότε τὸ τέλειο
ὁ σατανᾶς ῥαντάρ. ἀρ-
κε ἐκεῖ.
ροι καθέναςὍλοι μὲπίσω ἀπὸ τὸ ἄγαλμα
τὴν πραμάτεια του· βλέπουν
πουλᾶνε Ἡ καρδιά; ἀντλία ποὺ ἀνακυκλώνει
χίζει τὴ δουλειά του. Τί ὀχλοβοή, τί κρότοι, τί ἀκατάπαυ-
τὸν καλλιτέχνη. Κ᾽ ἐμεῖς
ἄλλος περιστέρια, ἄλλος βόδια, ἄλλος ἄλλωστε, ὅσεςπρόβα-φο- στα ὅλο
φῶτα, τί τὸ αἷμα. Οἱ
καπνοί, φλέβες; σωλῆνες
τί ὀσμές!…· ἀλλόκοτα ἐλαστι-
πρά-
ρὲς βλέπουμε ἀγάλματα –κ᾽ ἔχει
τα, ἄλλος ἄλλα πράγματα γιὰ τὶς θυσίες. Οἱ πολλὰ ἀ γάλ- κοί. Τὰ νεῦρα; καλώδια ποὺ
γματα. Ὅπως τότε στοὺς Ἰουδαίους ἔτσι μεταφέρουν τὰ καὶ σή-
ματα ἡ πατρίδα
πωληταὶ διαλαλοῦν μας–,τὰ πίσω ἀπὸ τὰ
εἴδη τους καὶἀγάλματα
δημιουρ- ματα τοῦ ἐγκεφάλου. Κι ὁ
σ᾽ ἐμᾶς φυγαδεύεται ἡ ἡσυχία, δυσχεραίνε-ἐγκέφαλος; «χαῖρε,
γεῖται πανδαιμόνιο. Ὣς καὶ σαράφηδες, ἀργυ- ται ἡ λατρεία, δύσκολα προσεύχεται κανείς.
2
Καὶ ἕνας ἄγριος ἀκόμη ἂν ἐρχόταν, θὰ πα- πόν; Τὴν καρδιά μας. Ὅλα τ᾽ ἄλλα νὰ προσφέ-
ραξενευόταν καὶ θὰ μᾶς ἔλεγε· Ἐσεῖς οἱ χρι- ρουμε (πρόβατα, βόδια, κοπάδια, λαμπάδες
στιανοὶ κάνετε χειρότερα ἀπὸ μᾶς. Ἐμεῖς ἐπὶ κ.λπ.), ἐὰν δὲν τοῦ δώσουμε τὴν καρδιά μας,
τέλους δὲν γνωρίσαμε τὸ Χριστὸ καὶ τὴν ἁγία δὲν τὸν εὐαρεστοῦμε.
του Ἐκκλησία· ἀλλὰ ἐσεῖς; ἐσεῖς ποὺ ἀκούσα- Δύο πρόσωπα διεκδικοῦν τὴν καρδιά μας, ὁ
τε τὸ Εὐαγγέλιο, ἐσεῖς ποὺ ἔχετε τὴν ὡραιό- Χριστὸς καὶ ὁ διάβολος. Ποιόν θὰ προτιμήσου-
τερη θρησκεία τοῦ κόσμου, ἐσεῖς ποὺ ζῆτε σὲ με; Ἂν τὴν δώσουμε στὸν διάβολο, θὰ τὴν κά-
μιὰ χώρα ποὺ ὁ Θεὸς ἔκανε τόσα θαύματα;… νῃ σπηλιὰ ποὺ ἐκεῖ μέσα θὰ φωλιάζουν θηρία
Σὰν νὰ μᾶς λέῃ· εἶστε ἀγριώτεροι τῶν ἀγρίων. καὶ ὀχιές. Ἂν ὅμως τὴν δώσουμε στὸ Χριστό,
Μὰ ἂν ἐρχόταν σὲ μία σημερινὴ πανήγυρί τότε ἡ καρδιά μας θὰ γίνῃ μιὰ ἐκκλησία μέσα
μας ὄχι ἕνας ἄγριος ἀλλὰ ἕνας ἅγιος ἢ ἕνας στὴν ὁποία ἄγγελοι θὰ ψάλλουν «Ὡσαννά» καὶ
ἄγγελος, τί θὰ μᾶς ἔλεγε; Καὶ ἂν ἐρχόταν ὄχι «Ἀλληλούια» (Ἰω. 12,13. Ἀπ. 19,1,3,4,6). Καὶ ὅταν ἡ καρδιά
ἅγιος ἢ ἄγγελος, ἀλλὰ ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς καὶ μας παραδοθῇ στὸ Χριστό, τότε καὶ ὅ,τι ἄλλο
ἡ Παναγία, τί θὰ ἄκουγαν, τί θὰ ἔβλεπαν, καὶ ὑλικὸ θελήσουμε νὰ τοῦ προσφέρουμε θὰ εἶ-
πῶς θὰ ἀντιδροῦσαν! Τί θὰ ἄκουγαν; Χειρότε- νε δεκτό ἀπὸ αὐτόν· ἀπὸ χέρια καὶ καρδιὲς
ρα ἀπ᾽ ὅ,τι τότε στὸ ναὸ τῶν Ἰεροσολύμων· δὲν ἁμαρτωλὲς δὲν δέχεται τίποτε.
θ᾽ ἄκουγαν προσευχὲς δεήσεις ψαλμῳδίες, ἀλ- ***
λὰ τί· ἄλλους νὰ μεταδίδουν τραγούδια τῶν Ἀδελφοί μου! Νὰ φοβηθοῦμε τὸ φραγγέλ-
κέντρων διασκεδάσεως, ἄλλους νὰ κουβεντιά- λιο τοῦ Χριστοῦ. Ἂς ἀκούσουμε τὰ λόγια ποὺ
ζουν, ἄλλους νὰ ἀστειεύωνται καὶ νὰ πειρά- εἶπε ἄλλοτε, «“Ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς
ζωνται, ἄλλους νὰ αἰσχρολογοῦν, καὶ κάποι- κληθήσεται”· ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε “σπή-
ους νὰ βλαστημοῦν! Ναί, καὶ βλαστήμιες ἀκό- λαιον λῃστῶν”» (Ματθ. 21,13 = Ἠσ. 56,7. Ἰερ. 7,11), κι αὐτὰ ποὺ
μη ἀκούγονται· ἔρχονται νὰ προσκυνήσουν, εἶπε σήμερα, «Μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πα-
κι ἀντὶ νὰ προσκυνήσουν βλαστημοῦν. τρός μου οἶκον ἐμπορίου» (Ἰω. 2,16). Ἂς λατρεύ-
Τί θὰ ἤθελαν ὁ Κύριος ἡ Παναγία καὶ οἱ ἅγι- σουμε τὸ Χριστὸ ὅπως δίδαξε ὁ ἴδιος, «ἐν
οι, καὶ τί βλέπουν τώρα; Θὰ ἤθελαν νὰ ἐπικρα- πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ» (Ἰω. 4,24).
τῇ ἡσυχία, καὶ βλέπουν ταραχή, σὰν νὰ γίνεται Ἂν ἐξακολουθήσουμε νὰ λατρεύουμε ὅ-
ὄχι πανήγυρις Χριστιανῶν ἀλλὰ συστροφὴ δαι- πως οἱ κοσμικοὶ πανηγυρισταί, ἂν δηλαδὴ δὲν
μόνων· μόνο δαίμονες προκαλοῦν τέτοια τα- ἀρνηθοῦμε τὴν ἁμαρτία, τότε νὰ ξέρουμε ὅτι
ραχή. Θὰ ἤθελαν νὰ ἐπικρατῇ εὐπρέπεια καὶ ὁ Χριστὸς θὰ ἑτοιμάσῃ τὸ φραγγέλλιό του. Καὶ
σεμνὴ χαρά, καὶ βλέπουν μικροὺς - μεγάλους ὅπως τὸ φραγγέλλιο εἶνε πλεγμένο ἀπὸ πολλὰ
νὰ πίνουν, νὰ εὐωχοῦνται μέχρι διαρρήξεως, σχοινιά, ἔτσι θὰ μᾶς στείλῃ πολλὲς συμφορές.
νὰ μεθοῦν. Θὰ ἤθελαν νὰ βλέπουν νέους καὶ Διότι τί νομίζετε; φραγγέλλιο, πλεγμένο μὲ ἀγ-
νέες μὲ σωφροσύνη σὰν κρίνα τοῦ παραδείσου, κάθια καὶ καρφιά, εἶνε οἱ ξηρασίες ἢ οἱ πλη-
καὶ τοὺς βλέπουν ἢ νὰ ἀσχημονοῦν ἀναίσχυν- μῦρες, οἱ σεισμοί, ἡ πεῖνα, ἡ δυστυχία, οἱ ἀσθέ-
τα σὰν σάτυροι μπροστὰ σὲ ὅλους ἢ ν᾽ ἁμαρ- νειες, ὁ πόλεμος – πρὸ παντὸς ὁ πόλεμος.
τάνουν κρυφὰ σὲ μέρη ἀπόμερα· μάρτυρες Ἂς μετανοήσουμε, ἂς κλάψουμε καὶ ἂς πεν-
τῶν ἀσελγειῶν τὰ δέντρα τῶν δασῶν. Θὰ ἤθε- θήσουμε. Ἂς παύσουμε νὰ ἁμαρτάνουμε καὶ
λαν νὰ βλέπουν τὶς μορφὲς τῶν Χριστιανῶν νὰ μάλιστα σὲ ἅγιες ἡμέρες πανηγύρεων ὅπως
λάμπουν σὰν ἄγγελοι, καὶ βλέπουν πρόσωπα ἡ σημερινή. Ἂς πέσουμε στὰ πόδια τῆς Παν-
ἀγριεμένα, μάτια κόκκινα ἀπὸ τὸ ἀλκοόλ, ψυ- αγίας καὶ ἂς τῆς ποῦμε ὅλοι·
χὲς μαῦρες ἀπὸ τὴν κακία· ἐπεισόδια τόσα ὅ- Παναγία Δέσποινα, ἐλέησον τὸν κόσμον. Σύ,
σα σὲ καμμιά ἄλλη μέρα τοῦ ἔτους. πονεμένη μάνα, παρηγόρησε τὶς μανάδες ποὺ
–Μὰ γιατί μιλᾷς τόσο αὐστηρά; θὰ πῆτε· δὲν ἔχασαν παιδιά· δῶσε ἐλπίδα στὶς ἄλλες γυ-
βλέπεις καὶ τὴν προθυμία τῶν προσκυνητῶν, ναῖκες ποὺ ἐπιθυμοῦν ν᾽ ἀποκτήσουν παιδιά.
τὸν κόπο καὶ τὰ ἔξοδα ποὺ κάνουν γιὰ νὰ ἔρ- Μεσίτευσε γιὰ τὴ σωτηρία ὅλων. Παρακάλε-
θουν, τὶς λαμπάδες ποὺ ἀνάβουν μπροστὰ σε τὸν Υἱόν σου ἵνα μᾶς δώσῃ μιὰ μικρὴ προ-
στὶς εἰκόνες, τὰ ἀφιερώματά τους;… θεσμία νὰ μετανοήσουμε καὶ νὰ τοῦ ποῦμε·
Τὰ βλέπω, ναί. Ἀλλὰ ὁ Χριστὸς δὲν εὐχαρι- Παῦσον, Κύριε, τὰ σκάνδαλα τῆς Ἐκκλησίας,
στεῖται σ᾽ αὐτά· περιμένει κάτι ἄλλο. Τί θέλει; σβῆσε τὰ πάθη, νίκησε τὶς κακίες καὶ τὰ ἐλατ-
Κάποιος εἶνε ἴσως φτωχός, δὲν μπορεῖ οὔτε νὰ τώματά μας, εἰρήνευσε τὸν κόσμο. Ὦ Πανα-
πάῃ στὸ προσκύνημα οὔτε ν᾽ ἀφήσῃ ἀφιερώ- γία Δέσποινα, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἁ-
ματα. Ὅλοι ὅμως ἔχουν καὶ μποροῦν νὰ δώ- μαρτωλῶν. Γένοιτο.
σουν αὐτὸ ποὺ ζητάει ὁ Κύριος. Τί ζητάει λοι- (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν πανηγυρίζοντα προσκυνηματικὸ ναὸ τῆς Ἁγ. Ἐλεούσης τῆς ἱ. μητροπόλεως
Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας καὶ πιθανῶς τὴν 29-4-1938. Ἀνάγνωσις, στοιχειοθεσία καὶ μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα 19-4-2019.

Τὸ φυλλάδιο διανέμεται ἀπὸ τὸν Ἱεραποστολικὸ Σύλλογο Κυριακή, τηλ: 23510 22183 – Κατερίνη,
Στὸ διαδίκτυο στὸν ἱστότοπο: http://www.iskiriaki.com