Você está na página 1de 2

Nome: ______________________ Natureza: _____________________ Clero: _______________________

Jogador: _____________________ Comportamento: _______________ Cidade: ______________________


Crônica: _____________________ Conceito: _____________________ Ano da Morte: _________________
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ ATRIBUTOS
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
FÍSICOS SOCIAIS MENTAIS
Força _______________ OOOOO.OO Carisma ____________ OOOOO.OO Percepção ___________ OOOOO.OO
Destreza ____________ OOOOO.OO Manipulação _________ OOOOO.OO Inteligência __________ OOOOO.OO
Vigor ______________ OOOOO.OO Aparência ___________ OOOOO.OO Raciocínio __________ OOOOO.OO
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ HABILIDADES
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
TALENTOS PERÍCIAS CONHECIMENTOS
Consciência _________ OOOOO.OO Animais ____________ OOOOO.OO Acadêmicos _________ OOOOO.OO
Prontidão ___________ OOOOO.OO Condução ___________ OOOOO.OO Computador _________ OOOOO.OO
Esportes ____________ OOOOO.OO Etiqueta ____________ OOOOO.OO Cosmologia _________ OOOOO.OO
Briga _______________ OOOOO.OO Armas de Fogo _______ OOOOO.OO Cultura Mística _______ OOOOO.OO
Esquiva _____________ OOOOO.OO Armas Brancas _______ OOOOO.OO Enigmas ____________ OOOOO.OO
Expressão ___________ OOOOO.OO Performance _________ OOOOO.OO Investigação _________ OOOOO.OO
Empatia ____________ OOOOO.OO Pesquisa ____________ OOOOO.OO Direito _____________ OOOOO.OO
Intimidação __________ OOOOO.OO Liderança ___________ OOOOO.OO Lingüística __________ OOOOO.OO
Manha ______________ OOOOO.OO Meditação ___________ OOOOO.OO Medicina ___________ OOOOO.OO
Lábia _______________ OOOOO.OO Furtividade __________ OOOOO.OO Ocultismo ___________ OOOOO.OO
Afinidade ___________ OOOOO.OO Sobrevivência ________ OOOOO.OO Política _____________ OOOOO.OO
Vôo ________________ OOOOO.OO Tecnologia __________ OOOOO.OO Ciências ____________ OOOOO.OO
____________________ OOOOO.OO ____________________ OOOOO.OO ____________________ OOOOO.OO
____________________ OOOOO.OO ____________________ OOOOO.OO ____________________ OOOOO.OO
____________________ OOOOO.OO ____________________ OOOOO.OO ____________________ OOOOO.OO
____________________ OOOOO.OO ____________________ OOOOO.OO ____________________ OOOOO.OO
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ VANTAGENS
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
PODERES CELESTIAIS TRILHA ______________________ VITALIDADE
____________________ OOOOO.OO O O O O O O O O O O Escoriado ___________ [ ]
____________________ OOOOO.OO Machucado __________ -1 [ ] / [ ]
OOOOO.OO ³³³³³³³³³³³³³³³³³ CORO
____________________ Ferido ______________ -1 [ ]
³³³³³³³³³³³³³³³³³³
____________________ OOOOO.OO OOOOOOOOOOOO Ferido Gravemente ____ -2 [ ]
____________________ OOOOO.OO Título: __________________ Espancado __________ -2 [ ]
____________________ OOOOO.OO Aleijado ____________ -5 [ ]
OOOOO.OO ³³³³³³³³³³³³³³³³ STATUS
____________________ Incapacitado _________ 0 [ ]
³³³³³³³³³³³³³³³³
____________________ OOOOO.OO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Morto ______________ † [ ]
OOOOO.OO ³³³³³³³³ Qualidades & Defeitos
____________________ [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
³³³³³³³³
____________________ OOOOO.OO ________________________ _____
Antecedentes & Antagônicos ³³³³³³ FORÇA DE VONTADE ³³³³³³ ________________________ _____
____________________ OOOOO.OO O O O O O O O O O O ________________________ _____
____________________ OOOOO.OO [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] ________________________ _____
____________________ OOOOO.OO ________________________ _____
____________________ OOOOO.OO ³³³³³³ Pontos de Investimentos ³³³³³³ ________________________ _____
____________________ OOOOO.OO [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ________________________ _____
____________________ OOOOO.OO [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ________________________ _____
____________________ OOOOO.OO ________________________ _____
____________________ OOOOO.OO ³³³³³³ Pontos de Energia Pura ³³³³³³ ________________________ _____
____________________ OOOOO.OO [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ________________________ _____
____________________ OOOOO.OO [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ________________________ _____
Atributos: 8/5/3 Habilidades: 15/10/5 Poderes: 5 Antecedentes: 5 Pontos de Energia: 5 Pontos de Bônus: 15

Você também pode gostar