Você está na página 1de 10
ot oy Abhi vues, non quod Athena | legibus et institutis temperaverit, sed quod ‘Thurinorum civitatem conseripta Atheniensium colonorum manu auctam consituit. Accedit quod sapientissin viv leges Athenisita omnibus note rant, ut vel inter bibendum canerentur (07) Provteres animadvertendum etiam: in Cappado- cia apud Mazacenosejus legs viguisse, qui ill tram cantorem sive interpretem Romanorum jue risconsultis similem adhibuerunt (18). Jam etsi Avistoteles (v9) narrat litteraram usu nondum reperto leges necessario apud gentes nonnllas lim degantatas fusse, ut earum memoriam re~ tinerent, quod etiam tune apud Agathyrsos fie Dat: tamen id ad vem in qua nostra versator disputatio non pertinet. Nam ne quis opinetur Gharondam sapientia praecepta logesque ver~ sibus tradidisse, inprimis obstant legum ejus prommia in Stobsi Florilegio obvia ipseque Catinensis philosophi leges quas duodecimo bibliotheee historice libro inseruit Diodorus. Nempe in his nullum exstat carminum vesti- ‘glum, sed omnes loci prosa oratione compositi Sunt, Quum autem quasdam Charonda leges a ‘omicis poetis celebratas esse conste, facile ad- ducor ut eredam, apud Athenienses solitos esse jn epalis eanere convivas potius comicorum Yerba numeris vineta quam ipsa Chavonde ef | fata. Fidem faciunt poetarum versiculi_a Dio- oro (20) allegati gui Charonde verbis spud | sepehér ‘be DBbyy es Ooo: uaa, g6o~ Poeun Cag ely) hop nese coments Epoer Xai sy B Hy Desig ee Tosi See tdeyepiny ue 26 aeorereage (0) ‘Meneae Ub. XIV p. 618 U: fora Ge Abeer sa ok Xen vba ng on, "Eger ea By Ee ek ‘eatery, (is) Stabe lib, IF p. 650 ed. Cau fg Xapate vpeey ale eee va wy ap 1 apt Poy vassal (1) Anta probleme Kuby 36: bat négoraadobren abs glee 9 Ot ieterbx ypu io espace, cp any onp be tigen fe sibars nat 109 Gren ob ‘oon serpent ed Senay mips xpre— 00) ‘Brodore Seto ib, X11 cop 14 opoerewe B sc xpcr (rade lhe xe ney Byles cvs netag- ‘Spates he gn on dy sisbe’ © tre ® Onde ‘ee xawis ip, imamate, worn 6 eter lena ese Gon he 8 me Siva tv seitac rate pe goss Rapdnbay 6 toe Sensteig sy dm wot ror ey neo ob [pate tanotyon ple edimupclede wine pee oes Se tate tw ooh Tearudtes mnoaopne Ei tno yy gy Setign ednqup marinas, ae th Exes, pa Sbad deieg inet ne Tate yo Dale 0B rcs ebet uno Sgagrivan Separate ot Teg, Ko! bolipne 0 seniperpiony alge 2 Tiber aredontony nal ery ey ego 0 DE PYTHAGORA Stobsum respondent. Cxterum quemsdmodum fe Diodorialioruinque annalibus diseimus Cha- rondam Thorinorum efvitati lege dixisse # sie ‘pud Dlatarcham in libello de euriositate cap, 2 8 xiv Oaploy vopatéene non alius est quam Charondis, id quod Xylandrum interpretera non fugit. Quid? quod aped Thurinos legura lator voluntaria morte obiit, si erediemas Dio- oro Siewlo (a1) lib. XM eap. 29 et qui illum secutus est Valerio Maximo lib. VI eap. 5 ita scribenti : « Sed aliquanto Chavonde ‘Thurini prafractior atque abscissior justitia, Ad vim et eruorem sque seditiosas epaciones eivium pa cavorat, loge cavendo, ut si quis eas eum ferro Jntrasset, continuo interficeretur. Tnterjecto deinde tempore, ex longinquo rure gladio cin- tus, domum repetens, subito indicta concione, siout crat, ia eam processit : ab eoque qui proxime constiterat, solutm a se legis suze moe hitus : Tdem ego illam, inquit, saneiam : ae protinus ferro quod habebat districto incubuit, Qaamque Hieret calpam vel dissimolare yel cervore defendere, poonam tamen reprasentare rmaluit, ne qua faus juste feret. » Veruia quia ejusinodi legum Sanctoris et severitas ot } perversitas a fide abhorret, verum promuntiate- | rom ab auctore parum idoneo deceptum esse arbitratoar. Giceronem Charondainstituta quo- rin in libris de legibus meminit, cognita ha- Duisse apertaen ac perspicuum est. Etehim li, f | cap. a2: Nec Lycurgileges,inguit, neeSolonis, neque Charondie, neque Zaleuci, nee nostras | XM tabutas, nee plebiseita desidero, 7 Porro | fib, Heap. 6 git: « Sed ut vir doctissimas fecit Plato atque idem gvavissimus philosophoram ‘omninm, qui prineeps de re publica conseripsit, idemque’separatim de legibus jus, id mibi credo ease ficiendum, ut priusquam ipsam le. gem recitem de ejus legis laude dicam- Quod idem et Zaleueum et Charondam fecisse video : {quamquam quidem illi non studit et delecatio- el dency, tg mimeo, w ob maine 30 ‘Se spate wh Caps ere Yesimy Bee {evdance apt ye suse Levey tse nope sat Bera yap ast yobensnae oto vale lng yoowear dix upreus bene wana wa BS {abee wide at wap pe at asp Seay ‘Ekizen— (2t Diodoras Sites Uh, ikea. 19 Sale SE dats ence dp ee Xapcboy see, xa Ho ‘ir esa aupstte aire odd "Ee top oh aes Edy yard Spey 0 coe pre val ac tte ensine cvvenong nal sep woe we pod {on tohngmovon th way ever Newbee Grewia poh bres imavesdty sat iedatinac 6 sh Wee tenidocots roan Syhpate oo yop x7 -EJUSQUE DISCIPULIS ET SUCCESSORIBUS. nis, sed reipoblicw causa legs cvitatibus suis conseripserunt. » At omnium maxime memora- rabilis locus est ib. HI cap. 2, ubi be legune tur: « Magistratibusigitur opus est = sine quo- rum prudentia ae diligentin esse civias. nom potest, quorumguedescriptione omnis reipabliee ‘moderato continetar. Neque solum iis prascri= bends est imperandi, sedetiam civibusobtem- perandi modus. Nam & qui bene imperatpatuee aliquando necesse est, et qui modeste paret idetur, qui aliquando ‘imperet dignus ‘esse. Tague oportet et eum qui paret sperare, aliguo tempore imperatorum, et illtn qui fon~ perat eogitare, brevi tempore sbi ese paren dum. ‘Nec. vero solu, af obtemperent obe- ianique magisiraibns, sed ella ut ot cotant Aigantgue praseribimus, ut Charondas in sis fect legibus.» Hfe nemo dubitabitquin ultima consentiant cum ipsis Charondaverbis.apud Stobaum Flor. XLWV, 40:9 8 xa pc tobe dgyevtas tbvovay Diagendrren nade nip sacpdovr cimeiWoiveey nel eréopl vove tc 8 ph Sveiueeg elt wast Shy mane fesheBlgont lawebzo"Apyones tap Eee, alas nal whiny awangias, Qual cert est Ci. eronem ex eodem fonte hatsiste,e quo legum ‘apita apud Diodoram, Platarchass, Stobaum Auserunt, neutiquam assentimar.Bentlefo in ‘Opusculisphillogics . 353~ rationibus atqueargomentis docere comant, nec ‘Thurinorumdiseiplinam legibus ast Charonda neque ills quae a gra bus memoris’prodite sunt leges pro Catinensis ilosophi praceptionibus posse aberi, sed ‘ones lions ingens accepts eter. Eenim ‘quaravis diligens. in exquirendis. temporibus se voluert, tamen has leges ab aliis Charondae suppositas esse non demonstrat. Quum vero deme prater Stsbeum simplicem legum Istoris arationem intacam reliquert, sed eatertseri= pores ejus decreta suis Yerbis ornaverint, de- Fenderint, explicaverint: placa i sesomissaanmiexplieationecarptim prseribe 0) ali quemguam pot cons as "Dy fr ean « yi wast. sy yy wy Sfvaey da ipa node» cl onnetpere st Baldor (ant intact. “Een Br aeypagban wy pa Te a roe. 09) De arp Erevan wack in sha mysorns ‘Site verb tee eee «wai sn weit liberi e priove uxore suscepti in naverew odium pervenirent, ratus unam uxorem sive bonam sive malam et singulis viris sufficere et eonjug libus diis probari. Qui vero itera connabium isset, eum, ut liberoram suotum rationibus ‘alienum, indigaum judicavit qui vel publi ‘consilii moderator esset vel ad consultationes de rebus gravissimis adhiberetur. Deinde (23) de- latores qui calumnia condemmati essent m imitos incedere jussit wt in omaium civium improbitatis palmam accepisse videren tur id quod multos contumelise magnitudiners non ferentes induxit, ut manus sibi inferrént. Quo facto delatores de medio sublati sunt ci ‘bus molestiisliberata viguit ac fruit. Sed quam prarorum hominum contuetudine onos mores persepe corrumpi videret, nom ‘modo in jus vocandos este censuit vires probos {qui cum improbis commercium haberent, verurn ‘etiam graves peenas constituit in eos qui homi- nibus impuris ac soeleratis familiariter uti ac ‘elinguere paratiessent, Tam privcepit, (a4) ut ‘omnes civium fii literas discerent et honestis & deorayirat x yy nk ney ek bao bpapor. {deg bray cbs. (9) dam aa ER conovaria vavaymonbenae seorivae miaanty ere (pononln wap, Soe te mit es alo gabon, enero, Sie ana Et “tang vp dpebiuen ataboartora 0 plyher te fost ie tuys tsi teoabe be 108 Gy peace ob oraablens tamed na x elena: b emegare Sle, ato molteyn wand ge Bly ths saat, oxic eayatvn“Eypmpe 88 8 Neptnag tl ml Deaouilngvonoy Heplangoy val wks Bae velo ‘apuopanins. Yehadan pws Bsa Shongbe le mamgaie play eat vio “senna naan al Sy guns saboney Seton Go Eesaacba ty ios sou Sem nah ocean 2 ‘Garg a Uglocor: waive rap mg o8 pn 3 ae Bs Eyre co vm bat Gp eee ‘teen broide Pots Wnebemee ie icecbos g eas npn” eecey obey haphopty owen. Sagem oni amrnipsee haar woman git we sok ents at fp van be tone alcove a al mabe Bees voplige: Spehmucor oucones Yap sO ly ‘aiguttetearacuanhane yates, yoptooonere xO. iisteae sig barca “Pnlase Yo woe pene diy tg traps BB: pre, detorpth artibus imbagrentus.Quod quo fucilins obtineret, satis lucalentum diseiplinarum doctoribus sti- ppendium de publico strut, ut simul egentes simul Tocupletes gratis fisdem praceptis et una institu- tone ormarenturet ad enctos civium ordinesdo- cettina atque eruditio perveniret. Nam literaram stadiisniil neque preclariusneque magis neces- sarinm domi militieque esse arbitrabatur. Porro Iiberorusn (25) orbitati tatores insttuit partim agnatos, partim cognates, ita ut ili pupilloram ‘ein familiarem administrarent, hi orbis victum praberent epeque ingenue educarent. Praeterea Aesertotes (26) aut imbelles omninoque militiam eirectantes maliebri vestiva indutos tridwam dude Ba enact nego oie 9 Brera tite gee ayo cor Sac 2 Se ree Unpdioarpebaenten figs loro. Katdoe 2 x one ‘eleoy efor drier Aropions vat on prone, UB uccehny 0h wie may gam et a bm Freee cl sepehibunw sc ete tv atv a Tobie Sveie low aban beoelon wob 2 rote tor teaonston eae iar” By oe Herds wear iyaton oregenetove webs Stele ic Bughoonco Th sepa saey ea Ggertan xe SE vl Boece lose, ne rowten Ones we Tehsigesapateomv Dodi tbe ks wee Teele tay on Toe feansertny ob av ok pers tisntac om 68k Yue ec bnaevag Feinptae thgenree neivon lo ey ag eee fBinot pt fy vole dbo nl dnondne f SoteouySawce sb ype overt. — (8) Diole- rut Sasi Xitcps 10 £8 & ob Xapavbe nal pr ‘om van dBoyie tative fea, ov meh et) Spgetn quincy, Obard bene teapdpeee oi (aca aps bye ola Smebr Sn, raoestpone Baalyar tuple Bertineee psi ie one at Bigs ype es 42 pony oman ee ‘eas le crue a marcy eepertee Beebe ‘rap sete cuyysta rte Smo gan, Ate ee eae ste paca mepizo cond 9 prey Eres Gaol wove log eigieeen Bats do ng Paar, nomi, fp asa Be Ip Dts pty olay fous 2 viv nav Sov spin lntoroey, dupe me bem ot open supe tu ye bn pps et {Tonk Dpackaore sh song son penn be Ee Ennainovn, oA ob nevi ou: Easton yy ob divans Gk to pa ciertiecin $09 ciopatagy Te & e “as eau ele Infonet, Berbucoptong Be DE PYTHAGORA in foro'sedere jussit, ut Iudibrio hebiti et por fora hominum tradueti ad bonam frogem se re- ‘iperent. Negabat enim tales esse interficiendos, {guia contideret, tum alls hominibus illosexecr- pla faeuros, tun ipsos in posterum fortitadinis ‘experimenta edituros. AL in comedis (a7) quemquam civium preeter adulteros et curiosos notari_atque exagitari ve~ twit, Namque adulteriom videtur esse cuiosa aliens voluptatis inquisitio corumque que abs- conduntur ac plerosque fugiunt indagatio, Ca- Flositas vero areanorun corruptio et quasi mu= datio est, Denique suam diseiplingm (28) in quia talus eivitatisnitebatar baudquaquam negligen- dam, sed omni cura colendam ratus legum per- fringendarur oeeasione privare homines peveae torumque eausas pracidare omoibus destinavit. Quamquam igitur leges, si iniguee essent, abro- gari posse concedebat : tamen rogationam lato- vibus pana metum injocit. Cavebat enim, ut nove legis auctor tantisper dum rogationem ferret colio in laqueum inserto quasi capite dar ‘mnatusin concioneassisteret popalique judiciam ‘exspectaret, Jam si populus legem sciscebot, jus lator in periculo non versabatur, sed m= pune ferebat = sin repudiabat, statim laqueo Sstrangulatus moriebatur, In hae legibus obtem= perandi necessitate quam gravissime: pens jax igen ude val onsigaras tp nigayaiuasy Bae Data vi wporeyeri aye — (7) Patri le aistte caps 8, val Xy py 09.ed, Mullen: 5 haat Bay Oop viper! naunteden yp fuslo tte ‘elles, sis ones val malopequoa, “Eee 386 Ast ova ‘anpequonivn he Ddorlae Wovie ety oat esa pens caw gubaroptv sat avre g ‘plese: ae moboepnyuostm roadvale tm naar vat : TGs Diodorus Sica ib SerSoba Sn vpn war cet Gmdagre, 38 es Groce savese dawn al chen agus ye Kel paws Sat ed vvnos span tbe fy tle ae lng in mages now alBolas Bre ir Gress eladyrea alone ra sigendons xara ‘Se pon Umepris Bb aad soaag re ‘epac cen pbs Bran re Betts mit Recor naqmoqaénon sia: iy our Son aioe 9s sign Bs Sade Tb Buby Aart eed ‘Tepatenve wvpabeeo nel gophers n= teow "Opies ip ain By tote alorte nen Bd sb ‘Bing tov Estonian Enavoey eve sou er ows pv sec spotmapetonsvpaterars zene ‘Din tposynaoue, aoe vy salam Fepaayasve Seperation Bsdigaen Bopha Vihons Beas mova ome te Begin oman, rise sobnan le fegen Erbin oat pee 2