Você está na página 1de 72

H{hufðflrv gh Suredelolgdghv h Hvwdwðvwlfd

Ghsduwdphqwr gh Pdwhpäwlfd
Hvfrod Vxshulru gh Whfqrorjld gh Vhwýedo
Lqvwlwxwr Srolwìfqlfr gh Vhwýedo

Vhwhpeur gh 5338
4 Hohphqwrv gd Whruld gdv Suredelolgdghv
H{hufðflrv
H{hufðflr 414 Odqêdp0vh grlv gdgrv/ xp eudqfr h rxwur yhuphokr h uhsuh0
vhqwd0vh r uhvxowdgr sru xp sdu rughqdgr Ec T 1 Txdo d suredelolgdgh gd
vrpd n T vhu=
41 Sdu1
51 Glylvðyho sru wuív1
61 Sdu rx glylvðyho sru 1
H{hufðflr 415 Xpd flgdgh gh 2fffff kdelwdqwhv whp ã vxd glvsrvlêær grlv
mruqdlv gläulrv= R Dxurud h r R Frqkhfhgru1 Xp lqtxìulwr uhyhorx rv
vhjxlqwhv gdgrv=
 Dffff shvvrdv oíhp glduldphqwh R Dxurud>
 effff shvvrdv oíhp glduldphqwh R Frqkhfhgru>
 Dfff shvvrdv oíhp glduldphqwh rv grlv mruqdlv1
Txdo d suredelolgdgh gh dr hvfrokhuprv dr dfdvr xp kdelwdqwh ghvwd flgdgh/
hvwh vhmd ohlwru=
41 Gh shor phqrv xp grv mruqdlv1
51 Gh qhqkxp ghvvhv mruqdlv1
61 H{foxvlydphqwh gr mruqdo R Dxurud1
H{hufðflr 416 Qxpd srsxodêær 2fI gdv idpðoldv wíp pätxlqd gh odydu
orxêd/ fI wíp pätxlqd gh odydu urxsd h fI wíp dperv rv wlsrv gh
pätxlqdv1 Fdofxoh d suredelolgdgh gh xpd idpðold hvfroklgd dr dfdvr=
41 Whu shor phqrv xp grv wlsrv gh pätxlqd1
51 Qær whu qhqkxp grv wlsrv gh pätxlqd1
61 Whu xp vö wlsr gh pätxlqd1
H{hufðflr 417 Vxsrqkd txh / h vær dfrqwhflphqwrv wdlv txh=

 E ' E ' E ' (
e

 E _ ' E _ ' f( E _ ' 
H
Fdofxoh d suredelolgdgh gh txh shor phqrv xp grv dfrqwhflphqwrv / rx
 rfruud1

4
H{hufðflr 418 Vxsrqkd txh / h vær dfrqwhflphqwrv wdlv txh=

 ^ ^ ' l( _ ' >( _ ' >(


 
 E ' f (  ' f.( E ' fD

Fdofxoh E _ h E ^ 1

H{hufðflr 419 Vdeh0vh txh hp uhodêær d xp gdgr surjudpd gh whohylvær vh


whp sdud xp fdvdo/ d vhjxlqwh vlwxdêær= d suredelolgdgh gh r krphp yhu
xp surjudpd ì fe> d suredelolgdgh gd pxokhu yhu r phvpr surjudpd ì
fD> d suredelolgdgh gr krphp yhu r surjudpd srutxh d pxokhu r yí ì f.1
Ghwhuplqh d suredelolgdgh gh=

41 Xp fdvdo yhu r surjudpd1

51 D pxokhu yhu r surjudpd srutxh r krphp r yí1

61 Shor phqrv xp hohphqwr gr fdvdo yhu r surjudpd1

H{hufðflr 41: Dsöv dojxqv whvwhv hihfwxdgrv ã shuvrqdolgdgh gh xp lqglyð0


gxr frqfoxlx0vh txh/ hvwh ì orxfr frp xpd suredelolgdgh ljxdo d fS/ odguær
frp xpd suredelolgdgh ljxdo d f. h qær ì orxfr qhp odguær frp xpd sur0
edelolgdgh gh f2D1

41 Ghwhuplqh d suredelolgdgh gr lqglyðgxr vhu orxfr h odguær1

51 Ghwhuplqh d suredelolgdgh gr lqglyðgxr vhu dshqdv orxfr rx dshqdv


odguær1

61 Ghwhuplqh d suredelolgdgh gr lqglyðgxr vhu odguær/ vdehqgr txh r phv0


pr qær ì orxfr1

H{hufðflr 41; Frqvlghuh grlv dfrqwhflphqwrv h wdlv txh=

 E ^ ' E n E f


 E* ' f2
 
Ghwhuplqh E h * 

H{hufðflr 41< Gdgrv grlv dfrqwhflphqwrv h / wdlv txh


  
 E ' c E ' h E ^ ' 
e 2
Ghwhuplqh=

5
41 Vh h vær pxwxdphqwh h{foxvlyrv1

51 Vh h vær lqghshqghqwhv1
7
61 E*c E*c 7
 E*c 7 
 E* 7

H{hufðflr 4143 Frqvlghuh rv dfrqwhflphqwrv / h gh suredelolgdgh qær


qxod1 Vdeh0vh txh=

 ì lqfrpsdwðyho frp h frp 1


 Grlv grv dfrqwhflphqwrv vær lqghshqghqwhv hqwuh vl1
 E ' f2/ E ' fD h E _ ' ffS

Fdofxoh E ^ ^ 

H{hufðflr 4144 Frqvlghudqgr rv dfrqwhflphqwrv / h wdlv txh=

 E : f> E : f>


 h vær dfrqwhflphqwrv lqghshqghqwhv1
  
Suryh txh E* ' E* _  E n * _  

H{hufðflr 4145 Lqgltxh/ mxvwlfdqgr/ r ydoru oöjlfr gd vhjxlqwh dupdêær=


 
 * ' E* , h vær dfrqwhflphqwrv lqghshqghqwhv1

H{hufðflr 4146 Frqvlghuh grlv dfrqwhflphqwrv h lqghshqghqwhv/ hp


txh whp suredelolgdgh gxsod hp uhodêær d 1 Ghwhuplqh d suredelolgdgh
gh fdgd xp ghohv/ vdehqgr txh ì gh fD d suredelolgdgh gh rfruuíqfld gh shor
phqrv xp ghohv1

H{hufðflr 4147 Vhmdp h grlv dfrqwhflphqwrv lqghshqghqwhv/ suryh txh


r frpsohphqwdu gh h r frpsohphqwdu gh wdpeìp r vær1

H{hufðflr 4148 Qxpd dprvwud frqvwlwxðgd sru ff lqglyðgxrv rewlyhudp0vh


rv uhvxowdgrv dsuhvhqwdgrv qr txdgur vhjxlqwh=

Frp Eurqtxlwh Vhp Eurqtxlwh


Ixpdgruhv ef 2f
Qær Ixpdgruhv f f

41 Gljd/ mxvwlfdqgr/ vh rv dfrqwhflphqwrv vhu ixpdgru h whu eurq0


txlwh vær lqghshqghqwhv1

51 Fdofxoh d suredelolgdgh gh xp lqglyðgxr txh ì ixpdgru whu eurqtxlwh1

6
H{hufðflr 4149 Vxsrqkd txh d hqwuhylvwd gh fdqglgdwxud d xp hpsuhjr/
ì xpd h{shulíqfld dohdwöuld h txh d qrvvd dwhqêær vh fhqwud hp grlv dfrq0
whflphqwrv r fdqglgdwr whp erd dsduíqfld +dfrqwhflphqwr , h r fdq0
glgdwr frqvhjxlx r hpsuhjr +dfrqwhflphqwr ,1 Vdehqgr txh E ' fec
 E ' f2 h E ^ ' fe

41 Fdofxoh d suredelolgdgh gh r fdqglgdwr whu erd dsduíqfld h frqvhjxlu


r hpsuhjr1

51 Rv dfrqwhflphqwrv r fdqglgdwr whp erd dsduíqfld h r fdqglgdwr


frqvhjxlx r hpsuhjr vær lqghshqghqwhvB

61 Fdofxoh d suredelolgdgh gh r fdqglgdwr whu erd dsduíqfld vdehqgr txh


frqvhjxlx r hpsuhjr1

H{hufðflr 414: Qxpd iäeulfd yhulfrx0vh txh xp fhuwr duwljr srgh dsuh0
vhqwdu ghihlwrv gh grlv wlsrv1 D suredelolgdgh gh rfruuhu r ghihlwr gr wlsr 
ì f h d suredelolgdgh gh rfruuhu r ghihlwr gr wlsr ì ffD1 Vdehqgr txh
rv ghihlwrv rfruuhp lqghshqghqwhphqwh xp gr rxwur/ fdofxoh d suredelolgdgh
gh=

41 Xp duwljr qær whu txdotxhu ghihlwr1

51 Xp duwljr whu ghihlwr1

61 Xp duwljr frp ghihlwr whu xp h xp vö wlsr gh ghihlwr1

H{hufðflr 414; Vxsrqgr txh vh whp frqkhflphqwr gd vhjxlqwh lqirupdêær=

 d suredelolgdgh gr dfrqwhflphqwr yhu r dqýqflr gr surgxwr ì f D(


 d suredelolgdgh gr dfrqwhflphqwr frpsudu r surgxwr ì f2
 d suredelolgdgh gr dfrqwhflphqwr frpsudu r surgxwr / whqgr ylvwr r
dqýqflr gr surgxwr ì fe 

41 Fdofxoh d suredelolgdgh gh yhu r dqýqflr h frpsudu r surgxwr 1

51 Fdofxoh d suredelolgdgh gh yhu r dqýqflr rx frpsudu r surgxwr 1

61 Fdofxoh d suredelolgdgh gh yhu r dqýqflr gr surgxwr vh frpsurx hvvh


surgxwr1

71 Rv dfrqwhflphqwrv yhu r dqýqflr gr surgxwr h frpsudu r surgxwr


 vær lqghshqghqwhvB Mxvwltxh1

7
H{hufðflr 414< Qxpd wxupd/ 2fI grv doxqrv idodp ehp Lqjoív/ efI idodp
ehp Iudqfív h DI grplqdp dv gxdv oðqjxdv1

41 Dyhuljýh vh idodu Iudqfív h idodu Lqjoív vær dfrqwhflphqwrv lqghshq0


ghqwhv1
51 Fdofxoh d suredelolgdgh gh=

+d, Xp doxqr hvfroklgr dr dfdvr idodu shor phqrv xpd gdv oðqjxdv1
+e, Xp doxqr qær idodu qhqkxpd gdv oðqjxdv1
+f, Xp doxqr idodu xpd h xpd vö gdv gxdv oðqjxdv1

61 Vdehqgr txh xp doxqr qær idod Lqjoív/ txdo d suredelolgdgh gr phvpr


idodu IudqfívB

H{hufðflr 4153 D suredelolgdgh gh xp lqglyðgxr hvwdu ylyr gdtxl d f


dqrv ì fS h d suredelolgdgh gh xp rxwur lqglyðgxr hvwdu ylyr gdtxl d f
dqrv ì f./ vxsrqkd txh rv dfrqwhflphqwrv vær lqghshqghqwhv1 Ghwhuplqh d
suredelolgdgh gh gdtxl d f dqrv=

41 Hvwduhp ylyrv rv lqglyðgxrv h 1


51 Qær hvwduhp ylyrv rv lqglyðgxrv h 1
61 Hvwdu ylyr shor phqrv xp grv lqglyðgxrv1

H{hufðflr 4154 Xp frphufldqwh uhfheh edwdwd gh wuív uhjløhv glihuhqwhv1 Dr


fkhjdu fdgd orwh ì fodvvlfdgr hp gxdv fodvvhv/ h / gh dfrugr frp d txd0
olgdgh gr surgxwr1 Vdehqgr txh xp orwh dfdedgr gh fkhjdu irl fodvvlfdgr qd
fdwhjruld / txdo d suryhqlíqfld pdlv suryäyho ghvwh orwh/ whqgr hp dwhqêær
txh d glvwulexlêær grv orwhv uhfhelgrv dwì ã gdwd ì d vhjxlqwh=
Uhjløhv Wrqhodgdv Txdolgdgh Txdolgdgh 
U f 2 H
UU 2f e S
UUU 2f f f
H{hufðflr 4155 Xpd gdgd grhqêd dsduhfh hp fhufd gh xpd shvvrd sru fd0
gd fff qxpd gdgd srsxodêær1 Søh0vh hp ixqflrqdphqwr xp surjudpd
sdud dqdolvdu d suhvhqêd gd grhqêd/ vhqgr sdud wdo xvdgr xp dsduhokr gh
ghwhfêær txh gä whvwh srvlwlyr frp suredelolgdgh gh fbb sdud xpd shvvrd
frp d grhqêd/ h ffD sdud xpd shvvrd vhp d glwd1 Suhwhqgh0vh vdehu txdo
ì d suredelolgdgh gh txh xpd shvvrd frp whvwh srvlwlyr whqkd uhdophqwh d
grhqêd1

8
H{hufðflr 4156 Dv pätxlqdv h surgx}hp uhvshfwlydphqwh fI h bfI
gd surgxêær wrwdo gh xp fhuwr wlsr gh duwljrv1 Vxsrqgr txh d suredelolgdgh
gd pätxlqd surgx}lu duwljrv ghihlwxrvrv ì gh I h txh sdud d pätxlqd 
ì gh DI/ txdo d suredelolgdgh gh xp duwljr wrpdgr dr dfdvr gh xp gld gh
surgxêær suryhqkd gd pätxlqd / dvvxplqgr txh ì ghihlwxrvrB

H{hufðflr 4157 Xpd hpsuhvd srvvxl phlrv gh wudqvsruwh/ A c A2 h A / sdud


frorfdu rv vhxv surgxwrv qr phufdgr1 Vdeh0vh txh dv suredelolgdghv ghvwhv
wudqvsruwhv dwudvduhp vær/ uhvshfwlydphqwh/ ffD/ f h f2D1 Vdeh0vh dlqgd
txh hvwhv phlrv gh wudqvsruwh vær hpsuhjxhv frp iuhtxíqfldv lqyhuvdphqwh
sursruflrqdlv drv uhvshfwlyrv fxvwrv sru uhphvvdv= Hf/ ef h S xqlgdghv pr0
qhwäuldv uhvshfwlydphqwh1

41 Fdofxoh dv shufhqwdjhqv gh xwlol}dêær gh fdgd xp grv phlrv gh wudqv0


sruwh1

51 Ghwhuplqh d suredelolgdgh gh kdyhu dwudvr1

61 Frqvlghudqgr dv uhphvvdv fkhjdgdv frp dwudvr/ txdo d suredelolgdgh


gdv phvpdv whuhp vlgr wudqvsruwdgdv sru A2 q

H{hufðflr 4158 R Mrær whp ã vxd glvsrvlêær wuív phlrv gh wudqvsruwh gl0
ihuhqwhv sdud vh ghvorfdu gh fdvd sdud d hvfrod= r wudqvsruwh / rx 1
Vdeh0vh txh d suredelolgdgh gh=

 fkhjdu dwudvdgr ã hvfrod ì fS(


 fkhjdu dwudvdgr xwlol}dqgr r wudqvsruwh ì fH(
 fkhjdu dwudvdgr xwlol}dqgr r wudqvsruwh ì fD(
 fkhjdu dwudvdgr xwlol}dqgr r wudqvsruwh ì fS(
 xwlol}du rv wudqvsruwhv h ì d phvpd1

41 Fdofxoh d suredelolgdgh gr Mrær xwlol}du r wudqvsruwh 1

51 Vdehqgr txh r Mrær fkhjrx dwudvdgr ã hvfrod/ fdofxoh d suredelolgdgh


gh whu xwlol}dgr r wudqvsruwh 1

H{hufðflr 4159 Frqvlghuh gxdv xuqdv h 1 D xuqd frqwìp  erod


eudqfd h bbb erodv suhwdv h d xuqd frqwìp  erod suhwd h bbb erodv eudqfdv1
Ì hvfroklgd xpd xuqd dr dfdvr gd txdo ì h{wudðgd xpd erod1 Vh hvwd ì suhwd/
txdo d suredelolgdgh gh d xuqd whu vlgr d hvfroklgdB

9
H{hufðflr 415: Xp vdfr whp prhgdv xpd gdv txdlv irl fxqkdgd frp 2
fdudv hqtxdqwr txh dv rxwudv r irudp frp  fdud h  frurd1 Wlud0vh xpd
prhgd dr dfdvr gr vdfr h odqêd0vh dr du 2 yh}hv vhjxlgdv1 Txdo d suredelol0
gdgh gh txh vh wudwh gd prhgd gh 2 fdudv vdehqgr txh qrv grlv odqêdphqwrv
vdlx vhpsuh fdudB

H{hufðflr 415; Gh uhjlvwrv hihfwxdgrv frqfoxl0vh txh rv frqgxwruhv txh flu0


fxodp hp ghwhuplqdgd hvwudgd srghp frphwhu xp h xp vö grv grlv wlsrv
gh wudqvjuhvvøhv= wlsr U/ wlsr UU/ h qxqfd dpedv1 Gh Dff frqgxwruhv pxowd0
grv ff frphwhudp wudqvjuhvvøhv gr wlsr U1 fI grv txh frphwhudp wudqv0
juhvvøhv gr wlsr U vær pxowdgrv1 I grv frqgxwruhv frphwhp wudqvjuhvvøhv
gr wlsr U h 2I gr wlsr UU1 Fdofxoh d suredelolgdgh gh vhu pxowdgr txhp
frphwhu xpd wudqvjuhvvær gr wlsr UU1

H{hufðflr 415< Frqvlghuh xuqdv frp d vhjxlqwh frpsrvlêær= d xuqd 


frqwìp f erodv yhuphokdv h gxdv yhughv/ d xuqd 2 frqwìp e erodv yhuphokdv
h S yhughv h d xuqd frqwìp 2 erodv yhuphokdv h . yhughv1 Xpd erod ì
h{wudðgd gh xpd gdv xuqdv/ vhqgr d hvfrokd gd xuqd ihlwd gr vhjxlqwh prgr=
xp gdgr ì odqêdgr xpd yh}/

 vh vdlu d idfh / hvfrokh0vh d xuqd (


 vh vdluhp dv idfhv 2 rx / hvfrokh0vh d xuqd 2(
 vh vdluhp dv idfhv e/ D rx S/ hvfrokh0vh d xuqd 

41 Txdo d suredelolgdgh gd erod h{wudðgd vhu yhughB

51 Txdo d suredelolgdgh gh vh whu hvfroklgr d xuqd / gdgr txh d erod


h{wudðgd ì yhuphokdB

:
Vroxêøhv
41414= 2 41415=  41416= 2 
41514= . ef
 41515= 2
ef
 41516= efb

41614= fe 41615= fS 41616= f 
417= DH 
418= E _ ' f( E ^ ' f.
41914= f D 41915= fH.D 41916= fDD
41:14= fDD 41:15= f2 41:16=
 f .D
41;= E ' fD( * ' fH
7
41<14= Qær1 41<15= Vlp1 41<16= E* ' e c E* 7
' e c E* ' 2 c
7 
 E* 7 ' 
e
4143= fDb
4144= 
4145= Yhugdghlud1
4146= E ' f Hc E ' fb1
4147= 
414814= Qær vær lqghshqghqwhv1 414815= 2 
414914= f2 414915= Qær1 414916= 
414:14= fHDD 414:15= feD1 414:16= fe
414;14= fD 414;15= fe 1 414;16= fSDe 414;17= Qær1
414<14= Qær1 414<15d= feD1 414<15e= fDD1 414<15f= f 1 414<16= f  1
415314= fe2 415315= f21 415316= fHH
4154= Uhjlær UU1
4155= ffb
4156= ff22
415714= A ì c .SIc A2 ì 2bc eIc A ì DHc H2I 415715= fH21
415716= fS
415814= f2 415815= fe1
4159= fbbb
415:= 2 
415;= f2
415<14= fS. 415<15= f S21

;
5 Yduläyhlv Dohdwöuldv
H{hufðflrv
H{hufðflr 514 Qxp odqêdphqwr gh prhgdv htxloleudgdv vhmd f d yduläyho
dohdwöuld txh uhsuhvhqwd r qýphur gh fdudv vdðgdv1 Hvfuhyd d ixqêær gh
suredelolgdgh gh f1

H{hufðflr 515 Txdqwdv yh}hv vh ghyh odqêdu xp gdgr dr du sdud txh d sur0
edelolgdgh gh qær vdlu vhqd hp qhqkxp grv odqêdphqwrv vhmd lqihulru d ffB

H{hufðflr 516 R qýphur gh fduurv yhqglgrv vhpdqdophqwh qxp vwdqg ì xpd


yduläyho dohdwöuld f frp d vhjxlqwh ixqêær gh suredelolgdgh=

%  2 e
S S S
s E% S 2 e

41 Fdofxoh/ mxvwlfdqgr/ r ydoru gh S1

51 Ghwhuplqh d ixqêær gh glvwulexlêær gh f

61 Fdofxoh d suredelolgdgh gr qýphur gh fduurv yhqglgrv qær fkhjdu d e/


vdehqgr txh hvwh ydoru ì vxshulru d 1

71 Vh rv fxvwrv {rv vhpdqdlv vær gh f xqlgdghv prqhwäuldv +x1p1, txdq0


gr vær yhqglgrv 2 rx phqrv fduurv h D x1p1 txdqgr vh yhqgh pdlv gh
2 fduurv h/ doìp glvvr/ sru fdgd fduur yhqglgr kä xp oxfur gh D x1p1/
ghwhuplqh d uhfhlwd oðtxlgd vhpdqdo1

H{hufðflr 517 Xpd hpsuhvd ghglfd0vh ã yhqgd gh duwljrv hoìfwulfrv1 Dv


yhqgdv gläuldv gh judydgruhv +hp xqlgdghv, vær uhsuhvhqwdgdv sru xpd y1d1
f frp d vhjxlqwh ixqêær gh suredelolgdgh=

&E% n  c % ' fc c 2c c e
s E% '
f c fdvr frqwuäulr

41 Ghwhuplqh r ydoru gh &1 Mxvwltxh d vxd uhvsrvwd1

51 Ghqd d ixqêær gh glvwulexlêær gd y1d1 f

61 Fdofxoh/ dwudyìv gd ixqêær gh suredelolgdgh h gd ixqêær gh glvwulexlêær/


d suredelolgdgh gh dv yhqgdv vhuhp h{dfwdphqwh ljxdlv d judydgruhv/
qxp gld hp txh hvwdv irudp shor phqrv 21

<
H{hufðflr 518 Qxpd ormd gh hohfwurgrpìvwlfrv d surfxud gläuld gh dvsl0
udgruhv ì xpd y1d1 f frp ixqêær gh suredelolgdgh=
% f  2 e
sE% f2 K f f2 f
41 Fdofxoh K/ mxvwlfdqgr1
51 Qr lqðflr gh xp gld h{lvwhp dshqdv 2 dvsludgruhv qd ormd1 Fdofxoh
d suredelolgdgh gh vhuhp yhqglgrv +frqvlghuh txh surfxud ' yhqgd
vhpsuh txh h{lvwd r surgxwr surfxudgr,1
61 D sduwlu gd doðqhd dqwhulru rewhqkd d ixqêær gh glvwulexlêær gd yduläyho
qýphur gh dvsludgruhv yhqglgrv1
H{hufðflr 519 Gdgr r txdgur vhjxlqwh=
% f  2
   
sE% H e 2 H

41 Prvwuh txh s uhsuhvhqwd d ixqêær gh suredelolgdgh gh xpd y1d1 f>


51 Fdofxoh . dfo c . df n 2o h T d2f n o 
H{hufðflr 51: Vhmd1 f xpd y1d1 glvfuhwd frp ixqêær gh suredelolgdgh gdgd
sru=
% f  2
   D
s E% H H 2

41 Ghwhuplqh d ixqêær gh glvwulexlêær gd y1d1 f


51 Fdofxoh Ef f 2
61 Fdofxoh .dfo h T dfo
H{hufðflr 51; Vhmd f xpd y1d1 glvfuhwd frp d ixqêær gh glvwulexlêær gdgd
sru=
;
A
A f c % 
A
A
A
A
A
A 
A
A e
c % 2
A
A
?

8 E% ' e
c 2%
A
A
A
A
A
A &
A
A c % e
A
A
H
A
A
=
 c %e

43
41 Ghwhuplqh rv srvvðyhlv ydoruhv sdud &

51 Vxsrqkd & ' .

+d, Ghwhuplqh d ixqêær gh suredelolgdgh gh f


+e, Fdofxoh E2 f e
+f, Fdofxoh .dfo h T dfo

H{hufðflr 51< D ixqêær gh suredelolgdgh gd y1d1 f/ txh uhsuhvhqwd r


qýphur gh lpshuihlêøhv hp fdgd f phwurv gh xpd eud vlqwìwlfd ideulfdgd
hp urorv frqwðqxrv gh odujxud xqliruph/ ì gdgd sru=

% f  2 e
sE% fe @ fS ffD ff

41 Fdofxoh @/ mxvwlfdqgr1

51 Ghwhuplqh d ixqêær gh glvwulexlêær gd y1d1 f1

61 Fdofxoh E f e

71 Fdofxoh .dfo h T dfo

H{hufðflr 5143 R qýphur gh yhqgdv uhdol}dgdv sru xp djhqwh gh vhjxurv


glduldphqwh ì xpd y1d1 frp ixqêær gh suredelolgdgh=

% f  2 e
sE% 5 | 5 

41 Vdehqgr txh hp fI grv gldv dv yhqgdv vær lqihulruhv d xp h txh hp


.fI grv gldv vær vxshulruhv d xp/ ghwhuplqh c 5 h |

51 Ghwhuplqh T d2f o

61 Ghwhuplqh d suredelolgdgh gh txh/ txdqgr frqvlghudgrv grlv gldv/ dv


yhqgdv vhmdp vxshulruhv/ hp fdgd xp ghohv/ d gxdv xqlgdghv1

71 Vh fdgd vhjxur ì ihlwr sru Dfff xqlgdghv prqhwäuldv/ ghwhuplqh d


ixqêær gh suredelolgdgh gd uhfhlwd rewlgd frp d yhqgd grv vhjxurv
qxp gld1

81 Vh qxp gld d uhfhlwd iru lqihulru d Dffff xqlgdghv prqhwäuldv/ ghwhuplqh


d suredelolgdgh gh txh vhmd vxshulru d 2ffff xqlgdghv prqhwäuldv1

44
H{hufðflr 5144 Vhmd f xpd yduläyho dohdwöuld glvfuhwd frp d vhjxlqwh ixqêær
gh suredelolgdgh=

% 6 6 6n 6nD
&n & &! &
s E% H H H H

41 Ghwhuplqh & h 6 gh prgr txh .dfo ' e 

51 Ghwhuplqh T d f 2o

61 Ghwhuplqh 8 E% h E2 f D

H{hufðflr 5145 Xpd pätxlqd id} sdudixvrv frp glåphwurv glvwulexðgrv vh0
jxqgr xpd y1d1 f frp d vhjxlqwh ixqêær ghqvlgdgh gh suredelolgdgh

&E% E% 2 c  % 2
s E% '
f / fdvr frqwuäulr

41 Ghwhuplqh &1

51 Rv sdudixvrv vær uhmhlwdgrv vh r vhx glåphwur glihulu gh c D pdlv gh


fc e1 Txdo d suredelolgdgh gh xp sdudixvr vhu uhmhlwdgrB

H{hufðflr 5146 Txdlv gdv vhjxlqwhv ixqêøhv srghp uhsuhvhqwdu d ixqêær


ghqvlgdgh gh suredelolgdgh gh xpd y1d1=

e% 2%2 / f % 2
41 s E% ' >
f / fdvr frqwuäulr
 2%!S%2
/f % 2
51 s E% ' H 1
f / fdvr frqwuäulr

H{hufðflr 5147 Frqvlghuh d vhjxlqwh ixqêær=


 &
/ % K
s E% ' %2
f / fdvr frqwuäulr

Txh uhodêær ghyh h{lvwlu hqwuh & h K sdud txh s vhmd xpd ixqêær ghqvlgdgh
gh suredelolgdgh gh xpd y1d1 f1

45
H{hufðflr 5148 Vxsrqkd txh r juäfr gd jxud vhjxlqwh uhsuhvhqwd d ixqêær
ghqvlgdgh gh suredelolgdgh gh xpd y1d1 f1

DE

D D E

41 Txdo d uhodêær hqwuh @ h KB

51 Vh K : f/ ghwhuplqh r ydoru gh K txdqgr @ '  h fdofxoh/ frp hvwhv


ydoruhv/ d ixqêær gh glvwulexlêær gd y1d1 f1

H{hufðflr 5149 Vhmd f xpd y1d1 frp ixqêær ghqvlgdgh gh suredelolgdgh


gdgd sru=
 2
 e % n S% eD / % D
s E% ' e
f / fdvr frqwuäulr

41 Yhultxh vh s srgh vhu xpd ixqêær ghqvlgdgh gh suredelolgdgh gh f1

51 Ghwhuplqh d uhvshfwlyd ixqêær gh glvwulexlêær1

H{hufðflr 514: f ì xpd yduläyho dohdwöuld frp d vhjxlqwh ixqêær ghqvlgdgh


gh suredelolgdgh=
; %
? e /f%&
s E% '  %e / & % e
=
f / fdvr frqwuäulr

41 Ghwhuplqh &/ mxvwlfdqgr1

51 Ghwhuplqh d ixqêær gh glvwulexlêær gh f

61 Fdofxoh EfD f 2D dwudyìv gd ixqêær ghqvlgdgh gh suredelol0


gdgh gh f

71 Fdofxoh Ef *f f2D dwudyìv gd ixqêær gh glvwulexlêær gh f

46
H{hufðflr 514; D txdqwlgdgh gh shl{h shvfdgr glduldphqwh/ hp wrqhodgdv/
sru fhuwr edufr ì xpd y1d1 f frp d vhjxlqwh ixqêær ghqvlgdgh gh suredel0
olgdgh=
; %
? 2ff
/ f % f
s E% ' @E2f % / f % 2f
=
f / fdvr frqwuäulr

41 Ghwhuplqh r ydoru gd frqvwdqwh @1

51 Ghwhuplqh d ixqêær gh glvwulexlêær gd y1d1 h/ frp edvh qhod/ fdofxoh d


suredelolgdgh gr edufr/ qxp gld/ qær shvfdu phqrv gh H wrqhodgdv gh
shl{h1
61 Vdehqgr txh qxpd pdqkæ r edufr mä shvfrx pdlv gh wrqhodgdv gh
shl{h/ txdo d suredelolgdgh gh dwì dr p gr gld h{fhghu dv H wrqhodgdv
gh shvfdgrB
71 Vh fdgd fdl{d gh shl{h hqyldgd sdud d orwd ohyd 2D &}/ txdo d suredel0
olgdgh gh qxp gld vh hqylduhp pdlv gh eff fdl{dvB

H{hufðflr 514< R Vu1 Mrær whp xp fduur txh qhfhvvlwd gh xpd uhsdudêær
xujhqwh1 Frqvlghuh f d y1d1 txh uhsuhvhqwd r qýphur gh vhpdqdv txh r
fduur vh pdqwhuä hp ixqflrqdphqwr vhp uhsdudêær1 D ixqêær ghqvlgdgh gh
suredelolgdgh ì d vhjxlqwh=
; %
? 2f / f % e
%
s E% ' /e %K
= ef
f / fdvr frqwuäulr

41 Txdo r qýphur pä{lpr gh vhpdqdv txh r fduur ixqflrqduä vhp uhsdudêærB

51 Ghwhuplqh d ixqêær gh glvwulexlêær gd y1d1 f


61 R Vu1 Mrær suhflvd gh lu dr Sruwr gdtxl d S vhpdqdv1 Txdo d sur0
edelolgdgh gh srghu xwlol}du r vhx fduur vhp whu hihfwxdgr txdotxhu
uhsdudêærB

H{hufðflr 5153 Vhmd f xpd y1d1 frqwðqxd1

41 Lqgltxh sdud txh ydoruhv gh q ì txh d vhjxlqwh ixqêær srgh vhu xpd
ixqêær ghqvlgdgh gh suredelolgdgh gh f=
 !q%
qe /%:f
s E% '
f / fdvr frqwuäulr

47
51 Xvdqgr d ixqêær ghqvlgdgh gh suredelolgdgh ghqlgd qd doðqhd dqwhulru/
suryh txh sdud txdlvtxhu rc | : f vh yhulfd

 Ef : r n |*f : r ' Ef |

H{hufðflr 5154 Frqvlghuh f xpd y1d1 frqwðqxd frp ixqêær ghqvlgdgh gh


suredelolgdgh gdgd sru=
;
?  n % /  % f
s E% ' % / f % 
=
f / uhvwdqwhv fdvrv

41 Ghwhuplqh d ixqêær gh glvwulexlêær h hverfh r vhx juäfr1

51 Ghwhuplqh d hvshudqêd pdwhpäwlfd h d ydulåqfld1

H{hufðflr 5155 Vhmd f xpd y1d1 frqwðqxd frp ixqêær ghqvlgdgh gh sured0
elolgdgh gdgd sru=
;
A
A @% c f %
?
@ c  %2
s E% '
A
A @% n @ c 2 %
=
f c fdvr frqwuäulr

41 Ghwhuplqh @1

51 Ghwhuplqh 8 E% h hverfh r vhx juäfr1

61 Vh f c f2 h f iruhp revhuydêøhv lqghshqghqwhv gh f/ txdo vhuä d


suredelolgdgh gh h{dfwdphqwh xp ghvvhv qýphurv vhu pdlru txh c DB

71 Ghwhuplqh d hvshudqêd pdwhpäwlfd h d ydulåqfld1

H{hufðflr 5156 D y1d1 frqwðqxd f whp ixqêær ghqvlgdgh gh suredelolgdgh


gdgd sru=
 2
% /  % f
s E% '
f / %  rx % f

Vhmd K xp qýphur uhdo wdo txh  K f

41 Fdofxoh d ixqêær gh glvwulexlêær gh f1


 
51 Fdofxoh f : K*f 2K 

48
61 Ghwhuplqh d hvshudqêd pdwhpäwlfd h d ydulåqfld1

H{hufðflr 5157 D ixqêær ghqvlgdgh gh suredelolgdgh gh xpd y1d1 f ì gdgd


sru=

@ n K%2 / f % 
s E% '
f / fdvr frqwuäulr

41 Vdehqgr txh .dfo ' D / ghwhuplqh @ h K

51 Ghwhuplqh d ixqêær gh glvwulexlêær gh f


 
61 Fdofxoh 2 f e 

H{hufðflr 5158 Frqvlghudqgr f xpd y1d1 txh uhsuhvhqwd d gxudêær hp


fhqwhqdv gh krudv gh xp fhuwr frpsrqhqwh hoìfwulfr h hp txh d vxd ixqêær
ghqvlgdgh gh suredelolgdgh ì gdgd sru=

@% / f % f
sE% '
f / fdvr frqwuäulr

41 Ghwhuplqh/ mxvwlfdqgr/ r ydoru gh @

51 Fdofxoh Ef : D

61 Fdofxoh .dfo h T dfo

H{hufðflr 5159 Gdgd d ixqêær gh glvwulexlêær gd y1d1 f=


;
? f /% f
%
8 E% ' /f% S
= S
 /%S

41 Ghwhuplqh d uhvshfwlyd ixqêær ghqvlgdgh gh suredelolgdgh1

51 Fdofxoh E2 f e

61 Fdofxoh .dfo

H{hufðflr 515: Vhmd f xpd y1d1 frqwðqxd fxmd ixqêær gh glvwulexlêær ì


gdgd sru=
;
? f /%f
8 E% ' %2 / f % 
=
 /%

49

41 Ghwhuplqh d suredelolgdgh gh f wrpdu xp ydoru hqwuh
h 2 1

51 Fdofxoh .dfo h T dfo

61 Ghwhuplqh d suredelolgdgh gh/ hp e ydoruhv dvvxplgrv lqghshqghqwh0


phqwh shod y1d1 f/ shor phqrv hvwduhp frpsuhhqglgrv hqwuh f2D h
f.D1

H{hufðflr 515; D sursruêær gh äofrro gh xp fhuwr frpsrvwr srgh vhu frq0


vlghudgd xpd y1d1 f frp d vhjxlqwh ixqêær ghqvlgdgh gh suredelolgdgh=

&% n 2 / f % 
sE% '
f / fdvr frqwuäulr

41 Fdofxoh &/ rewhqkd d ixqêær gh glvwulexlêær gd y1d1 f h hverfh r vhx


juäfr1

51 Fdofxoh .dfo h T dfo

61 Vxsrqkd txh r suhêr gh yhqgd ghvvh frpsrvwr ghshqgh gd shufhqwd0


jhp gh äofrro1 Hvshflfdphqwh vh e f e r frpsrvwr yhqgh0vh
sru fff xqlgdghv prqhwäuldv +x1p1, sru olwur h gh frqwuäulr yhqgh0vh
sru .ff x1p1 sru olwur1 Vh r fxvwr iru Dff x1p1 sru olwur/ fdofxoh d
hvshudqêd pdwhpäwlfd gr oxfur oðtxlgr sru olwur1

H{hufðflr 515< Frqvlghuh d y1d1 f frp d vhjxlqwh ixqêær ghqvlgdgh gh


suredelolgdgh=

&E2% n  / f % 
s E% '
f / fdvr frqwuäulr

41 Ghwhuplqh & h d ixqêær gh glvwulexlêær gh f

51 Fdofxoh .dfo h T dfo

61 Ghwhuplqh 6 gh prgr txh Ef : 6 ' Ef 6 h prvwuh txh 6 ì


ýqlfr1

H{hufðflr 5163 R glåphwur gh xp fder hoìfwulfr ì xpd y1d1 f frp d


vhjxlqwh ixqêær ghqvlgdgh gh suredelolgdgh=

S%E % / f % 
s E% '
f / fdvr frqwuäulr
 
41 Ghqd d ixqêær gh glvwulexlêær gd y1d1 f h fdofxoh f 2 

4:
51 Fdofxoh .dfo
61 Vxsrqkd txh r fder hoìfwulfr ì frqvlghudgr ghihlwxrvr vh r glåphwur
glihulu gd vxd pìgld hp pdlv gh ffD1 Txdo d suredelolgdgh gh vh
hqfrqwudu xp fder ghihlwxrvrB

H{hufðflr 5164 D txdqwlgdgh gh fhuyhmd yhqglgd glduldphqwh qxpd ihlud


+hp plokduhv gh olwurv, ì xpd yduläyho dohdwöuld frp d vhjxlqwh ixqêær ghq0
vlgdgh gh suredelolgdgh=
;
? &% /f%e
s E% ' &E2 2% / e % S
=
f / fdvr frqwuäulr

41 Rewhqkd r ydoru gh & h gh . d f n 2o 


51 Ghwhuplqh 8 E%
61 Frqvlghuh rv vhjxlqwhv dfrqwhflphqwrv=

 ' Ryhqgd gläuld vxshulru d efff olwurv


 ' Ryhqgd gläuld hqwuh fff h Dfff olwurv

Lqgltxh/ mxvwlfdqgr/ vh h vær lqghshqghqwhv1

H{hufðflr 5165 Xpd hvwdêær gh jdvrolqd hqfkh rv uhvhuydwöulrv xpd yh} sru
vhpdqd1 R yroxph vhpdqdo gh yhqgdv/ h{suhvvr hp plokduhv gh olwurv/ ì xpd
yduläyho dohdwöuld frp d vhjxlqwh ixqêær ghqvlgdgh gh suredelolgdgh=
;
A
A f c % f
A
A
A
A
A
A 
? f c f% D
sE% '
A
A f!%
A
A c D % f
A
A
2D
A
A
=
f c % f

41 Yhultxh txh s E% ì gh idfwr xpd ixqêær ghqvlgdgh gh suredelolgdgh


gh xpd yduläyho dohdwöuld f
51 Fdofxoh d ixqêær gh glvwulexlêær gh f
61 Ghwhuplqh d suredelolgdgh gh qxpd vhpdqd vh yhqghuhp pdlv gh .fff
olwurv gh jdvrolqd/ vdehqgr0vh txh mä irudp yhqglgrv shor phqrv efff
olwurv1

4;
71 Fdofxoh d txdqwlgdgh pìgld gh jdvrolqd txh ì yhqglgd vhpdqdophqwh1

H{hufðflr 5166 Vhmd f xpd yduläyho dohdwöuld h @ h K frqvwdqwhv1 Suryh dv


vhjxlqwhv sursulhgdghv gd hvshudqêd pdwhpäwlfd=

41 Vh f ' @c hqwær . dfo ' @

51 . dKfo ' K. dfo 

61 .df n @o ' .dfo n @

71 Vh }Ef h Ef vær ixqêøhv gh fc hqwær

.d}Ef n Efo ' .d}Efo n .dEfoc

fdvr h{lvwdp hvwdv hvshudqêdv pdwhpäwlfdv1

H{hufðflr 5167 Vhmd f xpd yduläyho dohdwöuld h @ h K frqvwdqwhv1 Suryh dv


vhjxlqwhv sursulhgdghv gd ydulåqfld=

41 T dfo ' .df 2 o . 2 dfo

51 T dfo f

61 Vh f ' @/ hqwær T dfo ' f

71 T df n @o ' T dfo

81 T dKfo ' K2 T dfo

H{hufðflr 5168 Uhodwlydphqwh ã glvwulexlêær gd y1d1 f vdeh0vh txh

.dfo ' S h .df 2 o ' S

Vhqgr t xpd rxwud yduläyho wdo txh t ' 2 f n c ghwhuplqh .dt oc T dt o h


jt 

H{hufðflr 5169 Vhmd f xpd yduläyho dohdwöuld h @ h K frqvwdqwhv1 Suryh/


sru ghqlêær/ txh=

T d@f K2 o ' @2 T dfo

4<
Vroxêøhv
514= 1
515= Shor phqrv 2S odqêdphqwrv1
51614= 2
2D
1 51615= 1 51616= f 
1 51617= 1
 
51714= D 1 51715= 1 51716= 1
51814= f21 51815= fS1 51816= 1
51914= 1 51915= . dfo '  H
c . df n 2o ' 2b H
/ T d2f n o ' e. S
1
 eb Dbb
51:14= 1 51:15= 2e 1 51:16= .dfo ' 2e / T dfo ' D.S 1
51;14= & 5 dSc Ho1 51;15d= 1 51;15e= e 1 51;15f= .dfo ' . H
/ T dfo ' DDSe
1
51<14= f .1 51<15= 1 51<16= f221 51<17= .dfo ' fHH/ T dfo ' fHeS1
514314= ' fc 5 ' f2/ | ' fe1 514315= eH1 514316= ffb1 514317= 1
514318= fSS.1
514414= & ' 2c 6 ' 1 514415= DDSHH1 514416= d2 f Do ' f2D1
514514= S1 514515= ffDS1
514614= Qær1 514615= Vlp1
K
5147= & ' K! / frp K : 
2!K2
514814= @ ' K / frp K 9' f1 514815= K ' 1
514914= Vlp1 514915= 1
514:14= 21 514:15= 1 514:16= fSHH1 514:17= fH1
514;14= ffD1 514;15= fHe1 514;16= fHDb1 514;17= f.D1
514<14= H1 514<15= 1 514<16= f D1
515314= q : f1 515315= 1
515414= 1 515415= .dfo ' f/ T dfo ' S 1
515514= 2 1 515515= 1 515516= f .D1 515517= .dfo ' 2 / T dfo ' 2 D
1
!.K
515614= 1 515615= K nH 1 515616= .dfo ' e / T dfo ' Hf 1
515714= @ ' D c K ' SD 1 515715= 1 515716= f2Sb1

515814= Df 1 515815= e 1 515816= .dfo ' 2f
/ T dfo ' Dfb
1

515914= 1 515915= 1 515916= 1
D
515:14= S 515:15= .dfo ' 2 / T dfo ' H 
1 515:16= f 2D1
. 
515;14= & ' 1 515;15= .dfo ' 2 / T dfo ' ee 1 515;16= Df x1p11
 . 
515<14= 2 1 515<15= .dfo ' 2 / T dfo ' ee 1 515<16= fSH1
516314= f 2 ' fD1 516315= fD1 516316= fHDfD1

516414= & ' 2 c . d f n 2o ' 21 516415= 1 516416= Qær vær lqghshq0
ghqwhv1
516514= Vlp1 516515= 1 516516= f 1 516517= eDH1
5166= 1 5167= 1
5168= .dt o ' Sc T dt o ' fc jt ' f1 5169= 1

53
6 Yduläyhlv Dohdwöuldv Elglphqvlrqdlv
H{hufðflrv
H{hufðflr 614 D suredelolgdgh frqmxqwd gd y1d1 glvfuhwd elglphqvlrqdo
Efc t / hvwä ghqlgd sru phlr gd wdehod vhjxlqwh=
t
fq f  2
 
f 2
f f S
 
 f e
@ 2
 
2 S
K 2
f

41 Ghwhuplqh r ydoru gdv suredelolgdghv @ h K/ vdehqgr txh


.
 Et ' 2 ' S 

51 Ghwhuplqh d ixqêær gh glvwulexlêær frqmxqwd gh Efc t 

61 Ghwhuplqh dv ixqêøhv gh suredelolgdgh pdujlqdo gh f h gh t 1

71 Yhultxh vh f h t vær y1d1 lqghshqghqwhv1

81 Fdofxoh=

+d, Ef : t 
+e, Ef n t ' 

91 Fdofxoh d frydulåqfld h r frhflhqwh gh fruuhodêær olqhdu1

H{hufðflr 615 D y1d1 glvfuhwd elglphqvlrqdo Efc t / whp d vhjxlqwh ixqêær


gh suredelolgdgh frqmxqwd=
;
A
A f / E%c + 5 iEfc f c Ec  c E2c 2j
?
f2 / E%c + 5 iEfc  c Efc 2j
s E%c + '
A
A f / E%c + 5 iEc 2j
=
f / rxwurv ydoruhv gh E%c +

41 Frqvwuxd d wdehod gh suredelolgdgh frqmxqwd fruuhvsrqghqwh1

51 Ghwhuplqh d ixqêær gh glvwulexlêær frqmxqwd gh Efc t 

61 Ghwhuplqh dv ixqêøhv gh suredelolgdgh pdujlqdo gh f h gh t 1

71 Yhultxh vh f h t vær y1d1 lqghshqghqwhv1

81 Ghwhuplqh d frydulåqfld h r frhflhqwh gh fruuhodêær olqhdu1

54
H{hufðflr 616  h 2 vær gxdv pätxlqdv txh ixqflrqdp gh irupd lqgh0
shqghqwh1 Vhmdp f h t y1d1 txh uhsuhvhqwdp uhvshfwlydphqwh r qýphur gh
dyduldv gh  h gh 2 sru gld1 Vdeh0vh txh=
 d pätxlqd  qxqfd dyduld pdlv gr txh xpd yh} sru gld>
 d pätxlqd 2 dyduld qr pä{lpr gxdv yh}hv sru gld>
 d suredelolgdgh gh  qær dyduldu ì f.(
 d suredelolgdgh gh 2 qær dyduldu ì fD h d gh dyduldu 2 yh}hv ì gh f 

41 Frqvwuxd d wdehod gh suredelolgdgh frqmxqwd h pdujlqdo dvvrfldgd dr


sdu dohdwöulr Efc t 1

51 Ghwhuplqh d frydulåqfld h r frhflhqwh gh fruuhodêær olqhdu1

H{hufðflr 617 Frqvlghuh r sdu dohdwöulr Ef c f2 frp d vhjxlqwh ixqêær gh


suredelolgdgh frqmxqwd=

f2 q f  2
2D f S
f ee ee
@ ee
Df
 ee
K S _
f S
2 e ee
s ee
ff ef
ee ee
} 

Ghwhuplqh=

41 R ydoru gh @c Kc Sc _c ec sc } h 
51 Ef n f2 

61 . Ef h . Ef2 1

71 J Ef c f2 h uhwluh d frqfoxvær dghtxdgd vreuh d lqghshqgíqfld gdv


y1d1 f h f2 1

H{hufðflr 618 Qxp ghwhuplqdgr edluur gh fdvdv hfrqöplfdv yhulfd0vh txh


d glvwulexlêær frqmxqwd hqwuh r qýphur gh okrv/ f/ sru idpðold h r qýphur
gh dvvrdokdgdv/ t / sru fdvd/ ì gdgd shod wdehod vhjxlqwh=

t qf f  2 e
2 ff2 ffS ffe ff f
ffS f f2f ffD f
e ff f ffD f &
D f ff2 ff ff f

55
41 Prvwuh txh & ' f

51 Yhultxh vh h{lvwh lqghshqgíqfld hqwuh r qýphur gh okrv sru idpðold


h r qýphur gh dvvrdokdgdv sru fdvd1

61 Fdofxoh r qýphur pìglr gh okrv sru idpðold h r qýphur pìglr gh


dvvrdokdgdv sru fdvd1 Ghwhuplqh dv uhvshfwlydv ydulåqfldv1

71 Fdofxoh r frhflhqwh gh fruuhodêær hqwuh dv y1d1 f h t h lqwhusuhwh r


uhvxowdgr1

H{hufðflr 619 Frqvlghuh r sdu dohdwöulr Efc t / frp d vhjxlqwh ixqêær gh


suredelolgdgh frqmxqwd=

t qf @ @ S @ 2@
& &
f 2 2
& f
& &
2 f 2
& 2

41 Prvwuh txh & ' f2D

51 Vdehqgr txh . Ef ' 2. Et / prvwuh txh @ ' e1

61 Fdofxoh d frydulåqfld gh Efc t 1

71 Fdofxoh E2f n t S1

H{hufðflr 61: Vhmd Efc t xp sdu dohdwöulr glvfuhwr frp d vhjxlqwh ixqêær
gh suredelolgdgh frqmxqwd=

t qf  f 
 f @ f
2 f2 f f
K f2 f
fe

41 Prvwuh txh @ ' f h K ' f

51 Fdofxoh=

+d, Dv ixqêøhv gh suredelolgdgh pdujlqdlv gh f h t 1


+e, . Ef c . Et / T Ef c T Et 1

61 Fdofxoh r frhflhqwh gh fruuhodêær gr sdu dohdwöulr Efc t h lqwhusuhwh


r uhvxowdgr1

56
H{hufðflr 61; f h t vær gxdv y1d1 glvfuhwdv frp ixqêær gh suredelolgdgh
frqmxqwd +qrv srqwrv gh suredelolgdgh qær qxod, gdgd shod h{suhvvær/

s E%c + ' E2% n + n 
ee
h frp grpðqlr gh yduldêær lqglfdgr qr juäfr=

  [

41 Uhsuhvhqwh judfdphqwh d ixqêær gh suredelolgdgh pdujlqdo gh t 1

51 Uhsuhvhqwh dqdolwlfdphqwh d ixqêær gh suredelolgdgh pdujlqdo gh f1

61 Lqgltxh/ mxvwlfdqgr/ vh dv y1d1 vær lqghshqghqwhv1

H{hufðflr 61< Frqvlghuh r sdu dohdwöulr Efc t / frp d vhjxlqwh ixqêær gh


suredelolgdgh frqmxqwd=
t
fq  2
&
f 2
& &
 ffb fH f

41 Ghwhuplqh &

51 Ghgx}d dv ixqêøhv gh suredelolgdgh pdujlqdlv gh f h gh t 1

61 Dv y1d1 f h t vær lqghshqghqwhvB Mxvwltxh1

71 Fdofxoh T E2t 1

H{hufðflr 6143 D ixqêær gh suredelolgdgh frqmxqwd gh Efc t ì gdgd sru=


%n+
s E%c + ' % ' c 2( + ' c 2c c e
2
41 Fdofxoh . Ef h T Ef1

57
51 Ghwhuplqh d ixqêær gh glvwulexlêær frqmxqwd

61 Fdofxoh=

+d, Ef : t 1
+e, Ef n t ' 1

H{hufðflr 6144 Frqvlghuh d y1d1 elglphqvlrqdo Efc t frp ixqêær ghqvl0


gdgh gh suredelolgdgh +i1g1s1, frqmxqwd=
 2 %+
% n c f % c f + 2
sE%c + '
f c rxwurv ydoruhv gh E%c +

41 Yhultxh txh s E%c + ì xpd i1g1s1 frqmxqwd1

51 Yhultxh vh f h t vær y1d1 lqghshqghqwhv1

61 Fdofxoh

+d, Ef : 2 (
+e, Et f

71 Ghwhuplqh d frydulåqfld h r frhflhqwh gh fruuhodêær olqhdu1

H{hufðflr 6145 D i1g1s1 frqmxqwd gr suhêr gh xp fhuwr surgxwr +hp pl0


okduhv gh xqlgdghv prqhwäuldv, h gdv fruuhvsrqghqwhv txdqwlgdghv yhqglgdv/
T +hp plokduhv gh xqlgdghv,/ ì gdgd sru

DRe!R c f2 R fe
s ERc '
f c rxwurv ydoruhv gh ERc 

41 Yhultxh txh s ERc ì xpd i1g1s1 frqmxqwd1

51 Yhultxh vh h T vær y1d1 lqghshqghqwhv1

61 Ghwhuplqh d suredelolgdgh gh whu yhqgdv vxshulruhv d 2fff xqlgdghv


frp xp suhêr hqwuh 2ff h ff xqlgdghv prqhwäuldv1

H{hufðflr 6146 Frqvlghuh d i1g1s1 frqmxqwd gr sdu dohdwöulr Efc t =S E% n + c % n + / % f/ + f
s E%c + '
f c rxwurv ydoruhv gh E%c +

41 Ghwhuplqh r ydoru gd frqvwdqwh S1

58
51 Ghwhuplqh dv i1g1s1 pdujlqdlv gh f h gh t 1

61 Dydolh d lqghshqgíqfld gdv y1d1 f h t 1

71 Ghwhuplqh d frydulåqfld h r frhflhqwh gh fruuhodêær olqhdu1

H{hufðflr 6147 Frqvlghuh gxdv y1d1 f h t / fxmd d i1g1s1 frqmxqwd ì gdgd


sru=

B%+ c f % / f + %
s E%c + '
f c fdvr frqwuäulr

41 Fdofxoh r ydoru gh B1

51 Ghwhuplqh dv i1g1s1 pdujlqdlv gh f h gh t 1

H{hufðflr 6148 Vhmd f r uhqglphqwr idploldu h t r frqvxpr gh ehqv qær


dolphqwduhv +hp xqlgdghv prqhwäuldv 0 x1p1, uhodwlydphqwh d fhuwr hvwudwr
srsxodflrqdo1 D i1g1s1 frqmxqwd gh Efc t ì gdgd sru=

@% n + c f % / fe% + %
s E%c + '
f c fdvr frqwuäulr

41 Prvwuh txh @ ' e x1p11

51 Ghwhuplqh d i1g1s1 pdujlqdo gh f1

61 Fdofxoh d suredelolgdgh gh xpd idpðold hvfroklgd dr dfdvr whu uhqgl0


phqwr lqihulru d fH x1p11

71 H{soltxh fxlgdgrvdphqwh txdo d glihuhqêd hqwuh y1d1 lqghshqghqwhv h


y1d1 qær fruuhodflrqdgdv olqhduphqwh1

H{hufðflr 6149 Frqvlghuh r sdu dohdwöulr Efc t frp d vhjxlqwh i1g1s1 frq0
mxqwd==
;
? & c E%c + 5 
s E%c + ' 2& c E%c + 5 
=
f c fdvr frqwuäulr

59
rqgh h vær vxefrqmxqwrv gh W+2 uhsuhvhqwdgrv jhrphwulfdphqwh qd jxud
vhjxlqwh=

\
 [

41 Prvwuh txh & '  1


51 Ghwhuplqh d i1g1s1 pdujlqdo gh f1
61 Fdofxoh E2t : f1
H{hufðflr 614: Vxsrqkd txh f h t vær y1d1 txh uhsuhvhqwdp uhvshfwlyd0
phqwh/ dv sursruêøhv gh srwhqfldlv frpsudgruhv gr surgxwr h gr surgxwr
 hp ghwhuplqdgd flgdgh/ fxmd d i1g1s1 frqmxqwd ì gdgd sru=

& E% n e+ c f % / f + 
s E%c + '
f c fdvr frqwuäulr
41 Prvwuh txh & ' 2D 1
51 Ghgx}d dv i1g1s1 pdujlqdlv gdv y1d1 f h t 1
61 Yhultxh vh dv y1d1 f h t vær lqghshqghqwhv1
71 Fdofxoh d J Efc t 1
81 Ghwhuplqh d suredelolgdgh gh shor phqrv 2fI gdv shvvrdv vhuhp sr0
whqfldlv frpsudgruhv gh / vdehqgr txh h{lvwhp pdlv gh DfI txh r
vær gh 1
H{hufðflr 614; Frqvlghuh r sdu dohdwöulr frqwðqxr Efc t frp d vhjxlqwh
i1g1s1 frqmxqwd=
 %!
c  % / f + Kc & 9' fc K : f
s E%c + ' &
f c fdvr frqwuäulr
41 Prvwuh txh & ' 2K1
51 Ghgx}d d i1g1s1 pdujlqdo gd y1d1 t 1
61 Vdehqgr txh Et fD ' fD/ prvwuh txh K ' 1
71 Fdofxoh Et f 1

5:
Vroxêøhv
61414= @ ' b c K ' H
 61415= 61416= 61417= Qær vær lqghshqghqwhv1
2 
61418d= b 61418e= 61419= J Efc t ' f DHc 4%+ ' fe 
61514= 61515= 61516= 61517= Qær vær lqghshqghqwhv1
61518= J Efc t ' f2c 4%+ ' feeb
61614= 61615= J Efc t ' fc 4%+ ' f
 D 
61714= @ ' ee c K ' S c S ' .2 c _ ' 2 c e ' ee
2D 
c s ' ee 
c } ' S c ' 
  
61715= ee 61716= . Ef ' c . Ef2 '  61717= f
61814= 61815= Qær h{lvwh lqghshqgíqfld 61816= . Ef ' H.c
. Et ' Hc T Ef ' 2 c T Et ' fSS 61817= f fb
61914= 61915= 61916= D 61917= H 
61:14= 61:15d= 61:15e= . Ef ' fc . Et ' 2c T Ef ' fSbc
T Et ' fSb 61:16= 4%+ ' fe2H
61;14= 61;15= 61;16= Qær vær lqghshqghqwhv
61<14= f2e 61<15= 61<16= Qær vær lqghshqghqwhv 61<17= 22.S

614314= . Ef ' DS2Dc T Ef ' f2eS 614315= 614316d= 2 
614316e= fH.D
614414= 614415= Qær vær lqghshqghqwhv1 614416d= DS 614416e= 2e .
1
614417= J Efc t ' fffSc 4%+ ' ffD
614514= 614515= Qær vær lqghshqghqwhv1 614516= f f
614614= 614615= 1 614616= Qær vær lqghshqghqwhv
614617= J Efc t ' ffec 4%+ ' ffDS
614714= H 614715= 1
614814= 614815= 1 614816= fD2 614817= 
614914= 614915= 1 614916= fb2
614:14= 614:15= 1 614:16= Qær vær lqghshqghqwhv1 614:17= fffe
614:18= fDf 
.
614;14= 614;15= 1 614;16= 614;17= 2 

5;
7 Glvwulexlêøhv Whöulfdv Glvfuhwdv
H{hufðflrv
H{hufðflr 714 Vhmd f G E?c R h t G E?c  R/ yhultxh txh

 Ef ' o ' Et ' ? o

Lqwhusuhwh r uhvxowdgr hp whuprv gh surydv gh Ehuqrxool1

H{hufðflr 715 Xwlol}dqgr dv wdehodv gd glvwulexlêær Elqrpldo=

41 Fdofxoh dv vhjxlqwhv suredelolgdghv=

+d, df Do frp f G Efc fD 


+e, d f Ho frp f G EHc fe 
+f, df ' .o frp f G Efc f. 
+g, df Do frp f G EDc R 

51 Lqgltxh txdlv rv ydoruhv gh ? h R/ wdlv txh=

+d, f G Efc R h df Do ' fH H 


+e, f G E?c f2 h d2 f ?o ' fDS H 
+f, f G E?c f h df ' eo ' fff.e 

H{hufðflr 716 Qxpd srsxodêær gh plokduhv gh erylqrv kä 2fI frqwdplqd0


grv frp r yðuxv ` 1 Hvfrokhqgr S erylqrv dr dfdvr/ txdo d suredelolgdgh gh
txh=

41 Qhqkxp hvwhmd frqwdplqdgr1

51 Wrgrv hvwhmdp frqwdplqdgrv/ vdehqgr0vh txh shor phqrv xp ghohv hvwä1

61 Phwdgh rx pdlv hvwhmd frqwdplqdgr1

H{hufðflr 717 Txdo d suredelolgdgh gh wludu/ hp f odqêdphqwrv gh xp gdgr


qxphudgr gh  d S=

41 H{dfwdphqwh wuív uhvxowdgrv idfh DB

51 Shor phqrv wuív uhvxowdgrv idfh DB

61 Txdqwr pxlwr wuív uhvxowdgrv idfh DB

5<
H{hufðflr 718 Frqvlghuh f d y1d1 txh uhsuhvhqwd r qýphur gh udsd}hv hp
idpðoldv frp S okrv1
41 Frqvwuxd d ixqêær gh suredelolgdgh gh f
51 Vdehqgr txh qxpd idpðold frp S okrv/ shor phqrv ghohv vær udsd}hv/
fdofxoh d suredelolgdgh gh qær h{lvwluhp udsduljdv1
61 Vh qxpd flgdgh kä Hff idpðoldv frp S okrv/ txdqwdv srghprv hvshudu
txh whqkdp shor phqrv 2 udsd}hvB
H{hufðflr 719 Xp lqglyðgxr txh sudwlfd wlur dr doyr/ dfhuwd qd prxfkh
hp pìgld/ grlv hp fdgd wuív wlurv1 Vxsrqgr txh id} gh} wlurv/ txdo d sured0
elolgdgh gh=
41 Dfhuwdu qd prxfkh h{dfwdphqwh S yh}hv1
51 Dfhuwdu qd prxfkh shor phqrv  yh}1
61 Dfhuwdu qd prxfkh txdqwr pxlwr 2 yh}hv1
H{hufðflr 71: Qxpd h{shulíqfld elroöjlfd/ sdud d txdo d hvfrokd gdv fr0
edldv ì edvwdqwh glvshqglrvd/ yhulfd0vh txh d h{shulíqfld ì ehp vxfhglgd
hp efI grv fdvrv1
41 Vh r lqyhvwljdgru wlyhu f fredldv ã vxd glvsrvlêær/ txdo d suredelolgdgh
gh vh yhulfduhp shor phqrv 2 h{shulíqfldv ehp vxfhglgdvB
51 Txdqwdv fredldv vær qhfhvväuldv sdud txh r qýphur hvshudgr gh vxfhv0
vrv vhmd 2eB Mxvwltxh1
61 Txdqwdv fredldv vhuær qhfhvväuldv sdud jdudqwlu txh d suredelolgdgh gh
rewhu shor phqrv xpd h{shulíqfld frp vxfhvvr vhmd lqihulru d fbD1
H{hufðflr 71; Qr surfhvvr gh ghvwlodêær gr shwuöohr/ d whpshudwxud gh ghv0
wlodêær f +phglgd hp judxv fhqwðjudgrv, ì ghflvlyd sdud d ghwhuplqdêær gd
txdolgdgh gr surgxwr qdo1 Dgplwd txh f ì xpd y1d1 frp glvwulexlêær xql0
iruph qr lqwhuydor dDfc ffoc lvwr ì/ d vxd ixqêær ghqvlgdgh gh suredelolgdgh
ì gdgd sru=
 
/ Df % ff
s E% ' Df
f / % Df rx % : ff
Vh r shwuöohr iru ghvwlodgr d xpd whpshudwxud lqihulru d 2ffJ / r surgxwr
uhvxowdqwh ì qdiwd txh vh yhqgh d ef xqlgdghv prqhwäuldv +x1p1, sru olwur1
Vh d whpshudwxud iru ljxdo rx vxshulru d 2ffJ / rewìp0vh shwuöohr uhqdgr txh
vh yhqgh d Df x1p1 sru olwur1 R fxvwr gh ghvwlodêær gh xp olwur gh shwuöohr
+lqfoxlqgr d pdwìuld0sulpd, ì gh 2e x1p1 sru olwur1

63
41 Fdofxoh d suredelolgdgh gh xp gdgr orwh gh ghvwlodêær uhvxowdu hp qdiwd1

51 Ghwhuplqh r oxfur oðtxlgr hvshudgr/ sru orwh gh ghvwlodêær/ vhqgr fdgd


orwh gh ffff olwurv1

61 Hp f orwhv gh ghvwlodêær/ fdofxoh d suredelolgdgh gh dshqdv  orwh


uhvxowdu hp qdiwd1

H{hufðflr 71< D uhpxqhudêær phqvdo +hp plokduhv gh xqlgdghv prqhwäuldv,


grv wudedokdgruhv mxyhqlv ì xpd y1d1 f/ frp d vhjxlqwh ixqêær ghqvlgdgh gh
suredelolgdgh=
;  2
? .fff % / f % 2f
s E% ' & / 2f % f
=
f / fdvr frqwuäulr

41 Txdo r ydoru gh &B

51 Ghwhuplqh d ixqêær gh glvwulexlêær gh f

61 Hvfrokh0vh dohdwruldphqwh xp wudedokdgru gh hqwuh rv txh jdqkdp pdlv


gh 2ffff xqlgdghv prqhwäuldv1 Txdo d suredelolgdgh gh hoh jdqkdu
phqrv gh 2Dfff xqlgdghv prqhwäuldvB

71 Vhohfflrqdudp0vh dr dfdvr h frp uhsrvlêær/ flqfr wudedokdgruhv1 Fdo0


fxoh d suredelolgdgh gh qhqkxp ghohv jdqkdu pdlv gh 2ffff xqlgdghv
prqhwäuldv1

H{hufðflr 7143 Xwlol}dqgr dv wdehodv gd glvwulexlêær Srlvvrq=

41 Fdofxoh dv vhjxlqwhv suredelolgdghv=

+d, df Do frp f G E. 


+e, df o frp f G E2 
+f, df ' o frp f G Ef2 
+g, df ' Do frp f G Eee 

51 Vdehqgr txh f G Eb lqgltxh txdo r ydoru gh b/ wdo txh=

+d, df ' Ho ' f 2


+e, df eo ' f.ee2
+f, df So ' fS 

64
H{hufðflr 7144 R qýphur gh shwurohlurv txh fkhjd d xpd fhuwd uhqduld/
hp fdgd gld/ ì xpd y1d1 frp glvwulexlêær Srlvvrq gh sduåphwur b ' 21 Dv
dfwxdlv lqvwdodêøhv sruwxäuldv gd uhqduld srghp vhuylu dwì shwurohlurv sru
gld1 Vh pdlv gh shwurohlurv fkhjdp qxp gld/ rv shwurohlurv hp h{fhvvr vær
hqyldgrv sdud rxwur sruwr1

41 Txdo d suredelolgdgh gh/ qxp gld/ vh whu gh uhfxvdu vhuylêr d shwurohlurvB

51 Txdo ghyhuä vhu d fdsdflgdgh gh dwhqglphqwr gd uhqduld sdud shuplwlu


r dfroklphqwr gh wrgrv rv shwurohlurv txh fkhjdp hp fhufd gh bDI grv
gldvB

61 Txdo r qýphur hvshudgr gh shwurohlurv fkhjdgrv sru gldB

71 Txdo r qýphur pdlv suryäyho gh shwurohlurv fkhjdgrv qxp gldB

81 Txdo r qýphur hvshudgr gh shwurohlurv dwhqglgrv qxp gldB

91 Txdo r qýphur hvshudgr gh shwurohlurv uhfxvdgrv qxp gldB

H{hufðflr 7145 R qýphur gh folhqwhv gläulrv gh xp fdehohluhlur ì xpd y1d1


frp glvwulexlêær Srlvvrq gh pìgld D1 R kruäulr gh ixqflrqdphqwr ydl gdv
f ãv S krudv/ qær ihfkdqgr sdud doprêr1 Vdeh0vh dlqgd txh/ ghylgr d
olplwdêøhv gh shvvrdo vh dwhqghp qr pä{lpr 2D folhqwhv sru gld1

41 Txdo d suredelolgdgh gh hqwuh dv f h dv 2 krudv fkhjduhp phqrv gh


D folhqwhvB

51 Txdo d suredelolgdgh gh qxp gld fduhp folhqwhv sru dwhqghuB

H{hufðflr 7146 Hqwuh dv e h dv S krudv/ r qýphur pìglr gh fkdpdgdv


whohiöqlfdv sru plqxwr/ dwhqglgdv qr fhqwur gh frpxqlfdêøhv gh xpd hpsuhvd
ì 2D1 Vdehqgr txh r qýphur gh fkdpdgdv vxjhuh xpd glvwulexlêær Srlvvrq/
fdofxoh d suredelolgdgh gh/ gxudqwh xp ghwhuplqdgr plqxwr kdyhu=

41 f fkdpdgdv whohiöqlfdv1

51 2 fkdpdgdv whohiöqlfdv1

61 e rx phqrv fkdpdgdv whohiöqlfdv1

71 Pdlv gh S fkdpdgdv whohiöqlfdv1

65
H{hufðflr 7147 Xpd hvwudgd vhfxqgäuld mxqwd0vh d xpd dxwr0hvwudgd qr
srqwr 1 Rv yhðfxorv suryhqlhqwhv gd dxwr0hvwudgd fkhjdp d / d xpd wd{d
pìgld gh f sru plqxwr/ h rv suryhqlhqwhv gd hvwudgd vhfxqgäuld d xpd wd{d
pìgld gh e sru plqxwr1 Vxsrqgr txh hp dperv rv fdvrv d glvwulexlêær
Srlvvrq ì dsolfäyho h txh r qýphur gh yhðfxorv txh sdvvdp sru ylqgrv gd
dxwr0hvwudgd ì lqghshqghqwh gr qýphur gh yhðfxorv txh sdvvdp hp ylqgrv
gd hvwudgd vhfxqgäuld/ fdofxoh=

41 D suredelolgdgh gh r qýphur gh yhðfxorv txh sdvvdp hp gxudqwh xp


plqxwr/ ylqgrv gd dxwr0hvwudgd/ vhu vxshulru d 21

51 D suredelolgdgh gh sdvvduhp sru / h{dfwdphqwh . yhðfxorv gxudqwh


xp plqxwr/ suryhqlhqwhv gd hvwudgd vhfxqgäuld1

61 D suredelolgdgh gh gxudqwh xp plqxwr qær sdvvdu sru txdotxhu


yhðfxor1

H{hufðflr 7148 Vhmd f r qýphur gh dyduldv txh rfruuh sru krud qxp fhuwr
glvsrvlwlyr/ frp glvwulexlêær Srlvvrq wdo txh Ef '  ' Ef ' 2

41 Ghwhuplqh r qýphur pìglr gh dyduldv txh rfruuhp sru krud gh ixq0


flrqdphqwr qr glvsrvlwlyr uhihulgr1

51 Txdo d suredelolgdgh gh txh rfruudp txdqwr pxlwr e dyduldv hp phld


krudB

61 Dgplwd txh sdud d prqwdjhp gh xp ghwhuplqdgr dsduhokr vær qhfhvväulrv


D glvsrvlwlyrv grv uhihulgrv qr hqxqfldgr1 Txdo d suredelolgdgh gh txh
qhqkxp ghohv vh dydulh qxp shuðrgr gh D plqxwrvB

H{hufðflr 7149 R qýphur gläulr gh ylvlwdqwhv gh xpd ihlud +hp plokduhv gh


shvvrdv, vhjxh xpd glvwulexlêær Srlvvrq frp pìgld ljxdo d 1

41 Ghwhuplqh r qýphur hvshudgr gh ylvlwdqwhv qd ihlud1

51 Ghwhuplqh d suredelolgdgh gr qýphur gh ylvlwdqwhv qær vhu lqihulru d


efff1

H{hufðflr 714: Vhmd f xpd y1d1 frp glvwulexlêær Srlvvrq txh uhsuhvhqwd
r qýphur gh fduurv shglgrv glduldphqwh d xpd hpsuhvd txh srvvxl sdud
doxjdu1 D shufhqwdjhp gh gldv hp txh d surfxud ì qxod ì  D 1

41 Ghwhuplqh d suredelolgdgh gr qýphur gh fduurv surfxudgrv glduldphq0


wh vhu vxshulru ã pìgld1

66
51 Sdud xp shuðrgr gh ff gldv/ ghwhuplqh r qýphur hvshudgr gh gldv hp
txh fdp hqfrphqgdv sru vdwlvid}hu1

H{hufðflr 714; R qýphur gh shvvrdv txh vhpdqdophqwh dsuhvhqwd xp sh0


glgr gh hpsuhjr qr Fhqwur gh Hpsuhjr gh Vhwýedo ì xpd yduläyho dohdwöuld
txh vhjxh xpd glvwulexlêær Srlvvrq frp .dfo ' b Fhufd gh HfI gdv shvvrdv
suhwhqghp wudedokdu qr vhfwru grv vhuylêrv1

41 Txdo d suredelolgdgh gh hp ghwhuplqdgd vhpdqd qær dsduhfhuhp pdlv


gh e shglgrv qr fhqwur gh hpsuhjrB

51 Whqgr vhohfflrqdgr 2 grv shglgrv uhfhsflrqdgrv/ txdo d suredelolgdgh


gh vh hqfrqwuduhp pdlv gh . gluljlgrv d vhfwruhv txh qær r gh vhuylêrvB

H{hufðflr 714< Xp frqwhqwru frqwìp ffff sduwðfxodv1 D suredelolgdgh


gh/ qxp fhuwr lqwhuydor gh whpsr xpd ghvvdv sduwðfxodv vdlu gr frqwhqwru ì
ffffe1 Dvvxplqgr txh r frpsruwdphqwr gh fdgd sduwðfxod ì lqghshqghqwh
gr frpsruwdphqwr gdv uhvwdqwhv/ txdo d suredelolgdgh gh h{dfwdphqwh D
ghvvdv sduwðfxodv hvfdsduhp gr frqwhqwru/ qhvvh lqwhuydor gh whpsrB

H{hufðflr 7153 Qxpd flgdgh h{lvwh xpd fdsdflgdgh krwhohlud gh eff txdu0
wrv1 D suredelolgdgh gh xpd shvvrd surfxudu xp txduwr gh krwho qhvvd flgdgh

ì gh 2ff 1 Fdofxoh r qýphur pä{lpr gh txduwrv qhfhvväulrv gxudqwh xp p
gh vhpdqd +2 gldv, sdud doehujdu wrgdv dv shvvrdv txh r ghvhmhp frp xpd
suredelolgdgh gh fbD1

H{hufðflr 7154 D suredelolgdgh gh xpd shvvrd pruuhu gh xpd fhuwd grhqêd


uhvsludwöuld ì fff21

41 Ghwhuplqh d glvwulexlêær gd y1d1 txh uhsuhvhqwd r qýphur gh grhqwhv


txh pruuhp hp 2fff lqihfwdgrv sru hvvd grhqêd1

51 Hp 2fff lqihfwdgrv txdo r qýphur hvshudgr gh grhqwhv txh luær pruuhuB

61 Fdofxoh d suredelolgdgh gh pruuhuhp D grhqwhv grv suö{lprv 2fff lq0


ihfwdgrv1

H{hufðflr 7155 Hvwdwðvwlfdv uhdol}dgdv qr fdpsr gd vdýgh uhyhodp txh xpd


grhqêd gh wudwdphqwr glvshqglrvr dihfwd  hp fdgd Dfff shvvrdv1 Edvhdgd
qhvwdv hvwdwðvwlfdv/ xpd vhjxudgrud ghflglx fuldu xp vhjxur sdud freulu dv
ghvshvdv ghvvh wudwdphqwr1 Qxp fhuwr dqr d vhjxudgrud whp hp fduwhlud
fff dsöolfhv ghvwh wlsr1

67
41 Ghwhuplqh d suredelolgdgh gh qhqkxpd gdv shvvrdv vhjxudgdv frqwudlu
d grhqêd qhvvh dqr1

51 Vdehqgr txh qhvvh dqr mä irl uhjlvwdgd shor phqrv xpd sduwlflsdêær
ã vhjxudgrud/ fdofxoh d suredelolgdgh gh qær vh yhulfduhp pdlv gh
sduwlflsdêøhv dwì dr qdo gr dqr1

H{hufðflr 7156 Vdeh0vh txh I gdv oåpsdgdv hoìfwulfdv ideulfdgdv sru xpd
frpsdqkld vær ghihlwxrvdv1 Ghvljqdqgr sru f d y1d1 txh uhsuhvhqwd r
qýphur gh oåpsdgdv frp ghihlwr h{lvwhqwhv qxpd dprvwud gh ff=

41 Gljd/ mxvwlfdqgr/ txdo d glvwulexlêær gh f

51 Fdofxoh=

+d, Ef ' D


+e, E f 
+f, Ef D

68
Vroxêøhv
714= 1
71514d= fS2 1 71514e= fSHeS1 71514f= f2SSH1 71514g= 1 71515d= fe1
71515e= b1 71515f= b1
71614= f2S21 71615= ffff DD1 71616= ffbHb1
71714= f2f 1 71715= f 2221 71716= fH.b1
71814= 1 71815= ff2 H1 71816= . 1
71914= f22.S +xvdqgr R f whp0vh f2ff,1 71915= fbbbbH +xvdqgr
R f whp0vh ,1 71916= fff e +xvdqgr R f whp0vh fffS,1
71:14= fbD S1 71:15= Sf1 71:16= ? D1
71;14=  1 71;15= 22SSS. xqlgdghv prqhwäuldv1 71;16= ffHS. +xvdqgr R f
yhp f2,1

71<14= D 1 71<15= 1 71<16= 2 1 71<17= fffe +xvdqgr R f whp0vh
fff2e,1
714314d= f ff.1 714314e= f Dfe1 714314f= fS .1 714314g= fSH.1
714315d= .1 714315e= e1 714315f= SD1
714414= fe2b1 714415= e1 714416= 21 714417=  rx 21 714418= .H21
714419= f2..1
714514= feefD1 714515= fffS21
714614= ffH21 714615= f2DSD1 714616= fHb21 714617= ffe21
714714= f2fHe1 714715= ffDbD1 714716= f1
714814= 21 714815= fbbS 1 714816= ffH21
714914= 1 714915= f D2H1
714:14= f 2 1 714:15= ec 2b1
714;14= ffDDf1 714;15= ffffS1
714<= fDS 1
7153= .1
715414= f G E2fffc fff21 715415= e1 715416= fDS 1
715514= fDeHH1 715515= fbb2D1
715614= f G Effc ff 1 715615d= fffH1 715615e= f22ef1
715615f= fHe.1

69
8 Glvwulexlêøhv Whöulfdv Frqwðqxdv
H{hufðflrv
H{hufðflr 814 Vhmd f xpd y1d1 frp glvwulexlêær qrupdo/ gh sduåphwurv >
h j1 Fdofxoh=

41 E> j f > n j

51 E> 2j f > n 2j

61 E> j f > n j

H{hufðflr 815 Vhmd f xpd y1d1 frp glvwulexlêær qrupdo/ gh sduåphwurv


> ' ef h j ' S1 Fdofxoh=

41 Ef 2

51 Ef : 2.

61 Ee2 f D

71 R ydoru % wdo txh Ef % ' feD

81 R ydoru % wdo txh Ef : % ' f 

H{hufðflr 816 Xpd iäeulfd surgx} prwruhv fxmr whpsr gh ylgd ì xpd yd0
uläyho dohdwöuld frp glvwulexlêær qrupdo/ gh sduåphwurv > ' f dqrv h j ' 2
dqrv1 D iäeulfd txhu fuldu xp shuðrgr gh jdudqwld/ gh irupd d qær pdlv gh
I grv prwruhv whqkdp gh vhu vxevwlwxðgrv1 Txdo ghyhuä vhu r shuðrgr gh
jdudqwld pä{lpr rihuhflgr shod iäeulfdB

H{hufðflr 817 Xpd pätxlqd sdud hpsdfrwdphqwr dxwrpäwlfr gh dêýfdu


surgx} sdfrwhv fxmr shvr oltxlgr ì xpd y1d1 frp glvwulexlêær qrupdo frp
pìgld H j h ghvylr sdguær 2 j1

41 Txdo d suredelolgdgh gh xp sdfrwh hvfroklgr dr dfdvr whu xp shvr


vxshulru d HD jB

51 Txdo d suredelolgdgh gh xp sdfrwh hvfroklgr dr dfdvr whu xp shvr


vxshulru d f j rx lqihulru d S jB

61 Txdo ghyhuld vhu d pìgld gr shvr oltxlgr sdud txh bbI grv sdfrwhv
frqwlyhvvhp shor phqrv b jB

6:
H{hufðflr 818 Xpd hpsuhvd whp surgxêær frqvwdqwh gh bf wrqhodgdv2pív
gr surgxwr txh ideulfd1 Vdehqgr txh d surfxud ghvvh surgxwr ì xpd y1d1
dsur{lpdgdphqwh qrupdo gh sduåphwurv > ' ff h j ' fc fdofxoh=

41 D suredelolgdgh gd surfxud vh vlwxdu hqwuh SH h bf wrqhodgdv1

51 D suredelolgdgh gh kdyhu surfxud h{fhghqwäuld1

61 R ydoru txh ghyhuld whu d surgxêær gd hpsuhvd sdud txh d suredelolgdgh


gh kdyhu surfxud lqvdwlvihlwd irvvh ff2D1

H{hufðflr 819 Qxpd phglêær r huur dohdwöulr vhjxh xpd ohl qrupdo gh
ghvylr sdguær j '  pp h pìgld > ' f pp1

41 Rewhqkd d suredelolgdgh gh/ qxpd phglêær/ r huur shuwhqfhu dr lqwhu0


ydor ofDc 2Dd1

51 Ghwhuplqh d suredelolgdgh gh txh/ hp 2 phglêøhv lqghshqghqwhv/ r huur


gh shor phqrv xpd ghodv qær xowudsdvvh hp ydoru devroxwr 2H pp1

H{hufðflr 81: R glåphwur lqwhuqr gh xp vhjphqwr gh xp prwru gh dx0


wrpöyho ì xpd y1d1 txh vhjxh xpd glvwulexlêær qrupdo frp pìgld f fp h
ghvylr sdguær ff fp

41 Txh shufhqwdjhp gh vhjphqwrv wíp glåphwur lqwhuqr vxshulru d


ff.D fpB

51 Txdo d suredelolgdgh gh xp vhjphqwr whu xp glåphwur lqwhuqr hqwuh


bbb. h ff fpB

61 Dedl{r gh txh ydoru gr glåphwur lqwhuqr/ vh hqfrqwudp DI grv vh0


jphqwrvB

H{hufðflr 81; R glåphwur f gh xp fder hoìfwulfr ì qrupdophqwh glvwulexð0


gr frp pìgld fH h ydulåqfld ffffe1 R fder hoìfwulfr ì frqvlghudgr ghihl0
wxrvr vh glihulu gd vxd pìgld hp pdlv gh ff2D1 Txdo d suredelolgdgh gh vh
hqfrqwudu xp fder ghihlwxrvrB

H{hufðflr 81< Qxpd hpsuhvd d xwlol}dêær vhpdqdo gh ghwhuplqdgd pdwìuld0


sulpd/ ì xpd y1d1 frp glvwulexlêær qrupdo gh sduåphwurv > ' Sff nj h
j ' ef nj1 Qr lqðflr gh fhuwd vhpdqd d hpsuhvd whp hp vwrfn S e nj gh
pdwìuld0sulpd/ vhqgr lqyläyho qhvvd vhpdqd surfhghu d pdlv dsurylvlrqdphq0
wrv1

6;
41 Ghwhuplqh d suredelolgdgh gh uxswxud gh vwrfn gh pdwìuld0sulpd qhvvd
vhpdqd1

51 Txdo d suredelolgdgh gh qxpd gdgd vhpdqd r frqvxpr vhu lqihulru ã


pìgld/ vdehqgr0vh txh qr lqlflr gd phvpd vhpdqd mä vh frqvxpludp
shor phqrv Dff nj gh pdwìuld0sulpdB

61 Txdo ghyhuä vhu r vwrfn pðqlpr/ gh prgr d txh vhmd gh ff d sured0
elolgdgh gh uxswxudB

H{hufðflr 8143 Dv dowxudv gh xp juxsr gh shvvrdv vhjxh xpd glvwulexlêær


qrupdo frp pìgld ljxdo d SS fp h ydulåqfld gh b1 Ghwhuplqh=

41 D suredelolgdgh gh txh dv dowxudv vh vlwxhp hqwuh rv Sf h .2 fp1

51 D suredelolgdgh gh txh dv dowxudv qær vhmdp lqihulruhv d .D fp1

61 D dowxud gh prgr txh hp Hff shvvrdv kdmd 2Se frp dowxud vxshulru
d 

H{hufðflr 8144 Qxp h{dph DI grv doxqrv rewlyhudp qrwd vxshulru d S
h SfI qrwd vxshulru d b1 Vxsrqgr txh d glvwulexlêær gdv qrwdv ì qrupdo1

41 Ghwhuplqh rv ydoruhv grv sduåphwurv > h j2 ghvvd glvwulexlêær1

51 Fdofxoh d shufhqwdjhp gh lqglyðgxrv frp qrwd lqihulru d :1

H{hufðflr 8145 Frqvlghuh d yduläyho dohdwöuld f G Q E>( j c wdo txh

 Ef f ' fD h Ef : Df ' ff.b

Ghwhuplqh > h j

H{hufðflr 8146 Qrv eheìv/ d lgdgh +hp phvhv, hp txh urpsh r sulphlur
ghqwh ì xpd y1d1 qrupdo gh pìgld . h ydulåqfld ljxdo d e1

41 Txdo d suredelolgdgh gh txh xp eheì hvfroklgr dr dfdvr whqkd r


sulphlur ghqwh dqwhv grv . phvhvB

51 Txdo d suredelolgdgh gh txh hp grlv eheìv/ xp whqkd r sulphlur ghqwh


ghsrlv grv S phvhv/ h rxwur ghsrlv grv H phvhvB

61 Txdo d suredelolgdgh gh txh qxpd dprvwud gh f eheìv/ H ghohv whqkdp


r sulphlur ghqwh qær dqwhv grv . phvhvB

6<
H{hufðflr 8147 Sdud hihlwrv gh frphufldol}dêær/ ghwhuplqdgrv iuxwrv vær
fodvvlfdgrv shor wdpdqkr1 Frqvlghud0vh frpr phglgd r vhx glåphwur pä{l0
pr/ r txdo ì xpd yduläyho dohdwöuld frp glvwulexlêær qrupdo gh ghvylr sdguær
ljxdo d D fp h pìgld > Dv fdwhjruldv frqvlghudgdv vær dv vhjxlqwhv=

 S G iuxwrv frp glåphwur lqihulru rx ljxdo d S fp>


 S2 G iuxwrv frp glåphwur pä{lpr hqwuh S h 2 fp>
 S G iuxwrv frp glåphwur pä{lpr vxshulru rx ljxdo d 2 fp1

41 Vdehqgr txh fI grv iuxwrv vær gh fdwhjruld S / fdofxoh r glåphwur


pä{lpr pìglr grv iuxwrv1

51 Fdofxoh d shufhqwdjhp gh iuxwrv gdv fdwhjruldv S h S2 

61 Vh rv iuxwrv iruhp yhqglgrv hp hpedodjhqv hfrqöplfdv gh S xqlgdghv/


lqfoxlqgr dohdwruldphqwh wrgrv rv wdpdqkrv/ txdo d suredelolgdgh gh
kdyhu shor phqrv 2 iuxwrv gd fdwhjruld S q

71 Vdehqgr txh rv iuxwrv gd fdwhjruld S2 wíp xpd suredelolgdgh gh dsr0


guhfhu +dr p gh D gldv, gh fffe/ fdofxoh d suredelolgdgh gh hqwuh fff
iuxwrv/ qær phqrv gh . iuxwrv dsrguhfhuhp dr p gh D gldv1

H{hufðflr 8148 Dv qrwdv rewlgdv qxpd idfxogdgh d hvwdwðvwlfd vær xpd


yduläyho dohdwöuld f frp glvwulexlêær qrupdo gh pìgld 431 Vdeh0vh txh
 Ef 2 ' fHe 

41 Ghwhuplqh r ghvylr sdguær gdv qrwdv1

51 Ghwhuplqh EH f 2

61 Txdo d suredelolgdgh gh/ hp f doxqrv/ e rewhuhp xpd qrwd vxshulru


d HB

H{hufðflr 8149 Fdgd xp grv 2f srvwrv gh wudedokr qdv olqkdv gh prqwdjhp


gh xpd iäeulfd frqvrph shêdv gr wlsr +gxudqwh 2f gldv ýwhlv, d xp ulwpr
gdgr sru xpd y1d1 frp glvwulexlêær Q EDfc 2 Vh rv vwrfnv gh shêdv iruhp
uhqrydgrv fdgd 2f gldv ýwhlv/ txdo ghyhuä vhu r vwrfn pðqlpr wrwdo qr lqðflr gh
fdgd shuðrgr gh 2f gldv ýwhlv/ gh irupd d txh d suredelolgdgh gh uxswxud gh
vwrfnv qær h{fhgd 2fIB +Dgplwd txh r frqvxpr hp fdgd srvwr gh wudedokr
ì lqghshqghqwh gr frqvxpr qrv uhvwdqwhv srvwrv gh wudedokr,1

H{hufðflr 814: Rv fxvwrv gh pær0gh0reud qd surgxêær gh xp duwljr duwh0


vdqdo vær xpd yduläyho dohdwöuld gh glvwulexlêær qrupdo frp pìgld ff x1p1
+xqlgdghv prqhwäuldv, h ghvylr sdguær gh f x1p1

73
41 Txdo d suredelolgdgh gdtxhoh fxvwr vh vlwxdu hqwuh bf h f x1p1B

51 Txdo d suredelolgdgh gr fxvwr gh duwljrv vhu lqihulru d f x1p1B

61 Surgx}hp0vh wuív xqlgdghv1 Txdo d suredelolgdgh gh wrgdv whuhp fxvwr


lqihulru d H x1p1B

H{hufðflr 814; R prqwdqwh gh ghsövlwrv ã rughp hihfwxdgrv glduldphqwh


qxpd djíqfld edqfäuld ì xpd y1d1 frp glvwulexlêær qrupdo gh pìgld 2f
x1p1 h ydulåqfld Se1

41 Ghwhuplqh d shufhqwdjhp gh gldv hp txh r prqwdqwh gh ghsövlwrv vh


vlwxd hqwuh fD h  D x1p11

51 Ghwhuplqh d suredelolgdgh gr prqwdqwh gh ghsövlwrv vhu vxshulru ã


pìgld/ qrv gldv hp txh hvvh phvpr prqwdqwh ì lqihulru d 2D x1p11

61 Ghwhuplqh d pìgld h d ydulåqfld gr prqwdqwh gh ghsövlwrv vhpdqdlv +D


gldv,1

H{hufðflr 814< R frqvxpr gläulr gh äjxd qxpd gdgd orfdolgdgh whp xpd
glvwulexlêær qrupdo gh pìgld 2ff 6 h ghvylr sdguær gh f 6 

41 Txdo d suredelolgdgh gh/ qxp gdgr gld/ r frqvxpr hvwdu frpsuhhqglgr


hqwuh Hf h 2 D 6 B

51 Txh txdqwlgdgh gh äjxd vh ghyhuä hqfrqwudu glvsrqðyho gh prgr d


dvvhjxudu0vh r frqvxpr hp bfI grv fdvrvB

61 Dr orqjr gh xpd vhpdqd +. gldv, txdo d suredelolgdgh gh kdyhu qr


pä{lpr gldv frp frqvxpr lqihulru d 2SeD 6 B

71 Txdo d suredelolgdgh gh txh/ hp D gldv ýwhlv/ vh frqvxpd pdlv gh


fff 6 B

H{hufðflr 8153 Xpd hpsuhvd frphufldol}d jduudidv gh ylqkr gr Sruwr gh 


olwur1 Vxsøh0vh txh efI ghvvdv jduudidv frqwíp uhdophqwh xpd txdqwlgdgh
gh oðtxlgr phqru gr txh d lqglfdgd qr uöwxor1 Txdo d suredelolgdgh gh/ hp
ff jduudidv h{lvwhqwhv qxpd ormd=

41 Kdyhu f frp phqrv gh  olwurB

51 Kdyhu qær pdlv gh f frp phqrv gh  olwurB

61 Kdyhu pdlv gh eD frp phqrv gh  olwurB

74
71 Kdyhu hqwuh ee h Df frp phqrv gh  olwurB

H{hufðflr 8154 Grv ixvðyhlv surgx}lgrv qxpd iäeulfd yhulfd0vh txh 2I vær
ghihlwxrvrv1 Rv ixvðyhlv vær hpedodgrv hp fdl{dv gh 2fff xqlgdghv1 Vhmd f
r qýphur gh ixvðyhlv ghihlwxrvrv sru fdl{d1

41 Lqgltxh d glvwulexlêær gh f

51 Txdo r qýphur pìglr gh ixvðyhlv ghihlwxrvrv sru fdl{dB


61 Ghwhuplqh d suredelolgdgh gh hqfrqwudu shor phqrv f ixvðyhlv ghihlwx0
rvrv qxpd fdl{d1

H{hufðflr 8155 Dv fodvvlfdêøhv rewlgdv qxp h{dph vhjxhp glvwulexlêær


qrupdo frp ydoru pìglr gh  h ydulåqfld b1 Rv doxqrv frp fodvvlfdêær
hqwuh HD h f rx vxshulru d D wíp gh id}hu rudo1 Fdofxoh=

41 D shufhqwdjhp gh doxqrv txh vh hvshud txh rewhqkdp qrwdv qr lqwhuydor


dfc Do1
51 Gh 2f doxqrv txh }hudp r h{dph/

+d, Txdqwrv vh hvshud txh uhsuryhpB


+e, Txdo r qýphur hvshudgr gh doxqrv txh yær id}hu rudoB
+f, Txdo d qrwd pä{lpd rewlgd qr juxsr grv 2 doxqrv slru fodvvl0
fdgrvB
+g, Txdo d suredelolgdgh gh vh hqfrqwuduhp f doxqrv frp qrwd vx0
shulru d DB

H{hufðflr 8156 Qxp wrwdo gh 2f doxqrv lqvfulwrv d Hvwdwðvwlfd/ Hf vær gh


Hohfwurphfåqlfd +HP,/ 2f gh Lqirupäwlfd gh Jhvwær +LJ, h rv uhvwdqwhv
gh Phfåqlfd Hqhujld +PH,1 Vdeh0vh txh d suredelolgdgh grv doxqrv vhuhp
dsurydgrv qd glvflsolqd ì gh f2D sdud PH h ffb sdud LJ h HP1

41 Fdofxoh d suredelolgdgh gh xp doxqr +gh txdotxhu grv fxuvrv, vhu


dsurydgr qd glvflsolqd gh Hvwdwðvwlfd1

51 Dr hvfrokhu xp doxqr dr dfdvr/ gh hqwuh rv dsurydgrv qd glvflsolqd/


txdo d suredelolgdgh gh hvwh vhu gh PHB

61 Whqgr0vh uhfroklgr xpd dprvwud gh Df doxqrv lqvfulwrv qd glvflsolqd


gh Hvwdwðvwlfd/ txdo d suredelolgdgh gh txdqwr pxlwr 2 ghvvhv doxqrv
whuhp wlgr dsurydêær qd glvflsolqdB

75
H{hufðflr 8157 D glvwulexlêær grv uhqglphqwrv idplolduhv/ qxp djorphudgr
srsxodflrqdo gh ffff idpðoldv/ ì vdwlvidfwruldphqwh uhsuhvhqwdgr sru xpd
ohl qrupdo1 Vdeh0vh txh r uhqglphqwr pìglr qhvvh djorphudgr srsxodflrqdo
ì gh bD x1p1 +xqlgdghv prqhwäuldv, h txh d shufhqwdjhp gh idpðoldv frp
uhqglphqwr lqihulru d Hf x1p1 ì DH.I1

41 Txdo r ghvylr sdguær gr uhqglphqwr ghvvdv idpðoldvB


51 Txdo r qýphur suryäyho gh idpðoldv frp uhqglphqwr hqwuh Hf h
f x1p1B
61 Txdo d suredelolgdgh gh hp ff idpðoldv vhohfflrqdgdv dohdwruldphqwh/
vh hqfrqwuduhp Sf frp uhqglphqwrv hqwuh Hf h f x1p1B

H{hufðflr 8158 D sduwlu gh xp dupd}ìp yær vhu glvwulexðgdv ffff odwdv


gh hvsdujrv gdv txdlv Dff mä xowudsdvvdudp r sud}r gh ydolgdgh1 Ì hihfwxdgd
xpd lqvshfêær vreuh xpd dprvwud gh D odwdv hvfroklgdv dr dfdvr h frp
uhsrvlêær1 D lqvshfêær uhmhlwd r orwh vh iruhp hqfrqwudgdv pdlv gr txh 2
odwdv irud gh ydolgdgh1

41 Txdo d suredelolgdgh gd lqvshfêær uhmhlwdu r orwhB

51 Txdo r qýphur hvshudgr gh odwdv irud gr sud}r gh ydolgdghB

61 Txdo d suredelolgdgh gh/ hp eff odwdv hvfroklgdv dr dfdvr gh hqwuh dv


ffff h{lvwhqwhv/ vh hqfrqwuduhp 2D irud gr sud}r gh ydolgdghB

H{hufðflr 8159 Vhqgr f xpd yduläyho dohdwöuld frp glvwulexlêær h{srqhq0


fldo/ prvwuh txh

 Ef @ n K*f @ ' Ef K c @ fc K f

H{hufðflr 815: Vdeh0vh txh r whpsr pìglr hqwuh 2 dflghqwhv gh yldêær qxp
ghwhuplqdgr wurêr gd 2 whp glvwulexlêær h{srqhqfldo frp pìgld gh eD gldv1
Vh rfruuh xp dflghqwh qr sulphlur gld gh xp pív/ txdo d suredelolgdgh gh
qhvvh phvpr pív vh yhulfdu xp vhjxqgr dflghqwh gh yldêær +vxsrqkd txh r
pív whp f gldv,B

H{hufðflr 815; Qxpd xqlgdgh lqgxvwuldo r whpsr gh h{hfxêær gh xpd shêd


ì xpd yduläyho dohdwöuld frp glvwulexlêær h{srqhqfldo gh pìgld D plqxwrv1

41 Xpd shêd mä vh hqfrqwud hp h{hfxêær kä 2 plqxwrv1 Txdo d sured0


elolgdgh gh vhuhp dlqgd qhfhvväulrv/ shor phqrv/ e plqxwrv dwì ã vxd
frqfoxværB Frphqwh r uhvxowdgr rewlgr1

76
51 Frqvlghudqgr D shêdv dr dfdvr/ fdofxoh d suredelolgdgh gh 2 ghodv whuhp
wlgr xp whpsr gh h{hfxêær pä{lpr gh e plqxwrv1

H{hufðflr 815< R whpsr gh ixqflrqdphqwr/ vhp dyduldv/ gh xpd ghwhupl0


qdgd pätxlqd gh surgxêær hp vìulh whp xp frpsruwdphqwr h{srqhqfldo
frp pìgld ljxdo d txdwur gldv h phlr1 Vxsrqgr txh d pätxlqd frphêd d
ixqflrqdu qr gld | ' f1

41 Txdo d suredelolgdgh gh qær rfruuhuhp dyduldv dqwhv gh S gldvB

51 Dgplwlqgr txh d pätxlqd vh hqfrqwud qr txduwr gld gh surgxêær/ txdo


d suredelolgdgh gh qær rfruuhu txdotxhu dyduld dqwhv gr vh{wr gld gh
oderudêærB

61 Txdo d suredelolgdgh gh vh yhulfduhp gxdv dyduldv gxudqwh rv vhlv


sulphlurv gldv gh ixqflrqdphqwr gd pätxlqdB

H{hufðflr 8163 Dgplwlqgr txh ghwhuplqdgd fdl{d pxowledqfr ì xwlol}dgd


hp pìgld f yh}hv sru gld +gdv b ãv b, h txh r qýphur gh xwlol}dêøhv ì
xpd y1d1 frp glvwulexlêær Srlvvrq1

41 Ghwhuplqh d suredelolgdgh gh txh d fdl{d vhmd xwlol}dgd shor phqrv e


yh}hv hqwuh dv e h dv b1

51 Fdofxoh r ydoru hvshudgr h d ydulåqfld gr qýphur gh xwlol}dêøhv vhpdqdlv


+D gldv, gd fdl{d1

61 Ghwhuplqh d suredelolgdgh gh txh r whpsr ghfruulgr hqwuh gxdv xwl0


ol}dêøhv frqvhfxwlydv gd fdl{d vhmd vxshulru d 2 krudv1

H{hufðflr 8164 Xpd pätxlqd txh ixqflrqd hp frqwðqxr/ whp hp pìgld 2


dyduldv sru fdgd wxuqr gh H krudv1

41 Ghwhuplqh d suredelolgdgh gh txh r whpsr hqwuh dyduldv frqvhfxwlydv


vhmd vxshulru d D krudv1

51 Vh qxpd rflqd hvwlyhuhp d ixqflrqdu hp vlpxowåqhr 2e pätxlqdv


gdtxhoh wlsr/ kdyhqgr xpd fdsdflgdgh gh uhsdudêær gh D dyduldv sru
krud/ fdofxoh=

+d, D suredelolgdgh gh rfruuhuhp dyduldv qrv ýowlprv f plqxwrv gh


xp wxuqr1
+e, R ydoru hvshudgr h d ydulåqfld gr qýphur gh dyduldv sru krud1

77
+f, R qýphur pìglr gh dyduldv uhsdudgdv sru krud1

H{hufðflr 8165 R whpsr gh hvshud +hp plqxwrv, qxpd fhqwudo whohiöqlfd


hqwuh gxdv fkdpdgdv vhjxh xpd glvwulexlêær h{srqhqfldo frp ixqêær ghqvl0
gdgh gh suredelolgdgh
 !%
e c %f
s E% ' 
f c % f

41 Txdo d suredelolgdgh gh txh r whpsr hqwuh gxdv fkdpdgdv vhmd lqihulru


d plqxwrvB

51 Txdo d suredelolgdgh gh txh r whpsr hqwuh gxdv fkdpdgdv vhmd vxshulru


d plqxwrvB

61 Txh glvwulexlêær vhjxh r qýphur gh fkdpdgdv sru plqxwrB Mxvwltxh1

78
Vroxêøhv
81414= fSH2S1 81415= fbDee1 81416= fbb.e1
81514= ffbH1 81515= fbHD1 81516= f .1 81517= b221 81518= eS.H1
816= S dqrv1
81714= fef 1 81715= f .e1 81716=  SS1
81814= fDH1 81815= fHe 1 81816= bS1
81914= fSHD 1 81915= fbDb.S1
81:14= fS2I1 81:15= f H1 81:16= bbSHH1
81;= f221
81<14= fb..1 81<15= febSb1 81<16= Sb 21
814314= fbDee1 814315= fff 1 814316= S. 2 fp1
814414= > ' f Sc j2 ' 2beD1 814415= 2.I1
8145= > ' .2.c j ' SfS1
814614= fD1 814615= f D1 814616= ffe b1
814714= be1 814715= Fdwhjruld S G 2eH I/ Fdwhjruld S2 G eDf2I1
814716= fD.bH1 814717= ff.1
814814= 21 814815= fSH2S1 814816= fffSH +xvdqgr R fHD whp0vh fff2,1
8149= f 
814:14= fSH2S1 814:15= f.b1 814:16= fHbS1
814;14= beI1 814;15= f 21 814;16= > ' Sff/ j2 ' 2f1
814<14= fb..21 814<15= 22H 6 1 814<16= ffff21 814<17= fD1
815314= ff1 815315= ff2S21 815316= f e1 815317= fD2S1
815414= f G E2fffc ff21 815415= ef1 815416= fbD D1
815514= D .DI1 815515d= 2e1 815515e= 1 815515f= .1 815515g= f2fH1
815614= fD1 815615= fS2D1 815616= ff2 b1
815714= D1 815715= SH2S1 815716= ff.e1
815814= ff S21 815815= f.D1 815816= ffe..1
8159= 
815:= fe.D
815;14= feeb1 815;15= f2.D.1
815<14= f2S S1 815<15= fSe21 815<16= f2 f 1
816314= f. D1 816315= ydoru hvshudgr ' Df/ ydulåqfld ' Df1 816316= f D 1
816414= f2HSD1 816415d= ffS 1 816415e= ydoru hvshudgr ' S/
ydulåqfld ' S1 816415f= eeHH1
816514= fbD1 816515= ffD1 816516= t G E1

79
9 Hvwlpdgruhv
H{hufðflrv
H{hufðflr 914 Frqvlghuh xpd srsxodêær ghvfulwd shod y1d1 f frp ixqêær
ghqvlgdgh gh suredelolgdgh=

w Ew n  %w! / f % 
s E% ' / frp w : f
f / fdvr frqwuäulr

41 Fdofxoh . dfo 

51 Frqvlghuh xpd dprvwud dohdwöuld gh glphqvær ?1 Yhultxh vh


7
w9 ' f

ì xp hvwlpdgru fhqwudgr gh w

H{hufðflr 915 Frqvlghuh d hvwdwðvwlfd


S
?!
f n f?
'
A '
?
ghqlgd frp edvh qxpd dprvwud dohdwöuld gh glphqvær ?/ uhfroklgd gh xpd
srsxodêær qrupdo1 Yhultxh vh A frqvwlwxl xp hvwlpdgru fhqwudgr sdud d
pìgld gd srsxodêær1

H{hufðflr 916 Frqvlghuh f c f2 h f revhuydêøhv lqghshqghqwhv gh xpd


yduläyho dohdwöuld f G Q E>c j Yhultxh vh r hvwlpdgru

f n 2f2 n f
A '
e
ì xp hvwlpdgru fhqwudgr h frqvlvwhqwh sdud d pìgld gd srsxodêær1

H{hufðflr 917 Vxsrqkd txh f c f2 c c f? xpd dprvwud dohdwöuld gh xpd


srsxodêær fxmd ixqêær ghqvlgdgh gh suredelolgdgh ì gdgd sru=

Ew n  %w / f % 
s E% ' / frp w : 
3 / f1f1

hp txh w ì xp sduåphwur ghvfrqkhflgr

41 Ghwhuplqh . dfo 

7:
7
51 Yhultxh vh w9 ' 2 n !f
2
ì xp hvwlpdgru fhqwudgr1

H{hufðflr 918 Vxsrqgr f c f2 c c f? xpd dprvwud dohdwöuld gh xpd srsx0


odêær fxmd ixqêær ghqvlgdgh gh suredelolgdgh ì gdgd sru=
 
/f % w
s E% ' w / frp w : f
f / f1f1
hp txh w ì xp sduåphwur ghvfrqkhflgr1

41 Ghwhuplqh . dfo h T dfo 


51 Prvwuh txh r hvwlpdgru w9 ' f 7 qær ì xp hvwlpdgru frqyhujhqwh sdud r
sduåphwur w h lqgltxh/ mxvwlfdqgr/ xp srvvðyho hvwlpdgru frqyhujhqwh
sdud hvvh sduåphwur1

H{hufðflr 919 Sdud r sduåphwur w gh xpd fhuwd srsxodêær irl frqvlghudgr


r hvwlpdgru w9 1 Vdehqgr txh=
. dw 9 o ' 
2?
nw h T dw9 o ' 2
e?n2w

41 Yhultxh vh r hvwlpdgru ì frqyhujhqwh1


51 Lqgltxh/ mxvwlfdqgr/ r txh srgh frqfoxlu txdqwr dr hqylhvdphqwr gh
w9 

H{hufðflr 91: D whpshudwxud txh vh id} vhqwlu hp gdgr sdðv gr qruwh gd


Hxursd ì xpd yduläyho dohdwöuld qrupdo frp pìgld > h ydulåqfld j2 Frp
edvh qd dprvwud dohdwöuld Ef c f2 c f c fe irudp ghqlgrv rv vhjxlqwhv hvwl0
pdgruhv sdud > G

[
e
A ' & Ef n 2f2 n f fe h A2 ' f
e '

41 Fdofxoh r ydoru gh & sdud txh A vhmd fhqwudgr1


51 Frqvlghudqgr r ydoru gh & ghwhuplqdgr qd doðqhd dqwhulru/ frpsduh A
h A2 txdqwr ã hflíqfld sdud >

H{hufðflr 91; Vhmd f xpd srsxodêær frp ydoru pìglr > +ghvfrqkhflgr, h
ghvylr sdguær j +frqkhflgr,/ h
S
o
f
S
?
f
>9 ' o
h >92 ' ?!o
' 'on

grlv hvwlpdgruhv gh >/ dvvrfldgrv d xpd dprvwud dohdwöuld f c  c f? gh f1

7;
41 Prvwuh txh >9 ' >9 n b E>92 >9 ì xp hvwlpdgru fhqwudgr gh >/ txdo0
txhu txh vhmd b 5 W+
51 Vxsrqkd o ' 2f h ? : 2f/ dqdolvh d hflíqfld gh >9 uhodwlydphqwh d >92 

H{hufðflr 91< Vxsrqkd d h{lvwíqfld gh xpd yduläyho dohdwöuld f txh vhjxh


xpd glvwulexlêær qrupdo gh pìgld > h ydulåqfld j2 / ghvfrqkhflgrv1 Dwudyìv
gd uhfrokd gh xpd dprvwud dohdwöuld gh glphqvær ? hqfrqwurx0vh sdud hvwl0
pdgru gh > d hvwdwðvwlfd
S
?
f
9 '
w ' 
?
41 Suryh txh w9 ì fhqwudgr h frqvlvwhqwh1
51 Frqvlghudqgr djrud xpd dprvwud gh glphqvær wuív h
f n 2f2 n f
w99 '
e
frpr hvwlpdgru gh >1 Dqdolvh d hflíqfld gh w 9 uhodwlydphqwh d w99 

H{hufðflr 9143 Frqvlghuh dv vhjxlqwhv hvwdwðvwlfdv frqvwuxlgdv frp edvh qx0


pd dprvwud dohdwöuld Ef c f2 c  c f? c  c f? c suryhqlhqwh gh xpd srsx0
odêær f frp pìgld > h ydulåqfld j2 G

S


S
?
A nA2
A ' ?
f > A2 ' ?!?
f > A ' 2
' '? n

41 Dyhuljýh vh A h A vær hvwlpdgruhv fhqwudgrv gh >


51 Ghwhuplqh/ mxvwlfdqgr/ r ydoru gh ? d sduwlu gr txdo A ì pdlv
hflhqwh gr txh A

H{hufðflr 9144 Vhmd w9 xp hvwlpdgru gh xp sduåphwur ghvfrqkhflgr w1 R


hqylhvdphqwr gh w9 frpr hvwlpdgru gh w ì K ' . dw9 o w1 Prvwuh txh
 
. Ew9 w2 ' T dw9 o n K2 

H{hufðflr 9145 Sdud xp sduåphwur ghvfrqkhflgr w gh fhuwd srsxodêær irudp


lqglfdgrv grlv hvwlpdgruhv/ e
w h e
w2 1 Gljd txdo suhihululd/ vdehqgr txh=
k l k l
. e w ' ?w . ew2 ' ?w
k l k l
T e
w ' w2
?
T e
w2 ' w2
?n

7<
H{hufðflr 9146 Vxsrqkd txh e w h e
w 2 vær hvwlpdgruhv gh xp sduåphwur ghv0
frqkhflgr w h txh rv vhxv ydoruhv hvshudgrv vær w h 2w / uhvshfwlydphqwh1
k l k l
41 Txdo ì r phokru hvwlpdgru gh w txdqgr T e
w ' T e
w2 ' w 2
e
q
k l k l
51 Txdo ì r phokru hvwlpdgru gh w txdqgr T e
w ' 2w2 h T e
w2 ' ew2 q

83
Vroxêøhv
91414= w 91415= Ì fhqwudgr1
915= Ì fhqwudgr1
916= Ì fhqwudgr h qær ì frqvlvwhqwh1
91714= wn
wn2
 91715= Qær ì fhqwudgr1
91814= . dfo ' w2 h T dfo ' w2 91815= Sru h{hpsor e
2
w ' 2f1
91914= Ì frqyhujhqwh1 91915= Ì hqylhvdgr1
91:14= & '  91:15= A2 ì pdlv hflhqwh1
91;14= 1 91;15= Vh ? ef/ >9 ì pdlv hflhqwh txh >92 1 Vh ? : ef/ >92 ì pdlv
hflhqwh txh >9 1
91<14= 1 91<15= w9 ì pdlv hflhqwh1
914314= Vær fhqwudgrv 914315= ? : ? e
1
9144= 1
9145= ew2 1
914614= e w 1
e
914615= w 1

84
: Lqwhuydorv gh Frqdqêd
H{hufðflrv
H{hufðflr :14 Vhqgr f xpd yduläyho dohdwöuld frp glvwulexlêær qrupdo h j
frqkhflgr/ ghgx}d xp lqwhuydor gh frqdqêd sdud d pìgld/ xwlol}dqgr xpd
dprvwud gh glphqvær ?

H{hufðflr :15 Vhmd f xpd srsxodêær frp glvwulexlêær qrupdo gh pìgld >
h ghvylr sdguær ljxdo d 51 Xpd dprvwud dohdwöuld gh glphqvær ? ' 2D irl
h{wudðgd ghvwd srsxodêær h uhyhorx xpd pìgld %7 ' .H 

41 Fdofxoh r lqwhuydor gh frqdqêd sdud > d bbI1

51 Txdo d dpsolwxgh gr lqwhuydor gh frqdqêd +d bbI gh frqdqêd, dr


hvwlpdu > sru %
7 ' .H q

61 Txdo ghyhuä vhu d glphqvær gd dprvwud sdud d dpsolwxgh +d bbI gh


frqdqêd,/ dr hvwlpdu > sru %
7c qær h{fhgd rv fq

71 Fdofxoh r lqwhuydor gh frqdqêd d bDI sdud >

81 Txdo r hihlwr gh yduldu r judx gh frqdqêdB

91 Txdo ghyhuä vhu d glphqvær gd dprvwud sdud d dpsolwxgh / d bDI


gh frqdqêd/ dr hvwlpdu > sru % 7 qær h{fhgd rv fq H d bbc bI gh
frqdqêdB Lqwhusuhwh rv uhvxowdgrv1

H{hufðflr :16 Gh xpd srsxodêær qrupdo gh pìgld > ydulåqfld ljxdo d e/ irl
uhwludgd xpd dprvwud gh b revhuydêøhv hp txh %
7 ' e

41 Frqvwuxd xp lqwhuydor gh frqdqêd d bDI sdud d pìgld gd srsxodêær1

51 Vh suhwhqghvvh uhgx}lu sdud phwdgh d dpsolwxgh gr lqwhuydor dqwhulru


frpr surfhghuldB Mxvwltxh1

H{hufðflr :17 Frqvlghuh xpd y1d1 qrupdo gh ydulåqfld ljxdo d e1 Uhfrokhx0


vh d vhjxlqwh dprvwud=

c .c bc fc c 2c 2c e

41 Ghwhuplqh xp lqwhuydor gh frqdqêd d bfI sdud d pìgld1

51 Txdo ghyhuld vhu r judx gh frqdqêd d xwlol}du sdud txh d dpsolwxgh


gr lqwhuydor irvvh 2..B

85
61 Lqgltxh d glphqvær gd dprvwud txh frqvlghuduld sdud txh d dpsolwxgh
gr lqwhuydor vhmd lqihulru d xp/ qdv frqglêøhv gd doðqhd 1
71 H{soltxh vxflqwdphqwh r txh dfrqwhfhuld vh dxphqwdvvh sdud bbI r
judx gh frqdqêd/ pdqwhqgr d dprvwud1

H{hufðflr :18 Frqvlghuh d dprvwud gh xpd y1d1 qrupdo gh ydulåqfld ljxdo


d e=
2fc ec fc 2c Sc c c 2c D

41 Ghgx}d h lqgltxh xp lqwhuydor gh frqdqêd/ d HfI/ sdud d pìgld gd


srsxodêær1
51 Txdo ghyhuld vhu r qðyho gh frqdqêd d xwlol}du sdud txh d dpsolwxgh
gr lqwhuydor irvvh gh 2..B

H{hufðflr :19 Xpd frpsdqkld gh sdsho txhu hvwlpdu r whpsr pìglr uh0
txhulgr sdud xpd qryd pätxlqd surgx}lu xpd uhvpd gh sdsho1 Vdeh0vh txh
xpd dprvwud gh S uhvpdv uhtxhuhp hp pìgld fhufd gh D plqxwrv2uhvpd
gd pätxlqd1 Dvvxplqgr txh j ' f f plqxwrv/ frqvwuxd xp lqwhuydor gh
frqdqêd d bDI1

H{hufðflr :1: R grqr gh xp fdiì txhu fdofxodu r oxfur pìglr gläulr sru
folhqwh1 Qxpd dprvwud gh ff folhqwhv yhulfrx txh r jdvwr pìglr sru folhqwh
hud gh Df xqlgdghv prqhwäuldv +x1p1,/ vhqgr r ghvylr sdguær ghvvd dprvwud
gh .D x1p11 Hvwlph xp lqwhuydor gh frqdqêd sdud r yhugdghlur jdvwr pìglr
frp bfI gh frqdqêd1

H{hufðflr :1; Xpd iäeulfd gh uhoöjlrv gh dowd suhflvær suhwhqgh hvwxgdu


d delolgdgh gd vxd surgxêær1 Ì hvfroklgd xpd dprvwud dohdwöuld gh f
uhoöjlrv1 Dr p gh xp pív hvwhv uhoöjlrv vær frqiurqwdgrv frp xp uhoöjlr
sdguær h r vhx ghvylr ì uhjlvwdgr> uhvxowd txh d pìgld gd dprvwud ì gh
f. vhjxqgrv h r vhx ghvylr sdguær +prglfdgr, fe vhjxqgrv1 Dgplwlqgr
txh d glvwulexlêær grv huurv grv uhoöjlrv +uhodwlydphqwh dr uhoöjlr sdguær, ì
qrupdo/ txh srgh dupdu frp bfI gh frqdqêd/ txdqwr ã delolgdgh pìgld
grv uhoöjlrv gd iäeulfdB

H{hufðflr :1< Xp plql0phufdgr suhwhqgh hvwlpdu r qýphur pìglr gh olwurv


gh äjxd txh yhqgh glduldphqwh +ihqöphqr frp frpsruwdphqwr qrupdo,/ sdud
hihlwrv gh frqwuror gh hqfrphqgdv d iruqhfhgruhv1 Dr p gh 2f gldv gh
qhjöflr/ yhulfrx txh hp pìgld yhqgld 2 olwurv gh äjxd2gld/ vhqgr r ghvylr
sdguær ghvwd dprvwud ljxdo d 2 olwurv1 Dgplwlqgr d qrupdolgdgh/ fdofxoh rv
olplwhv gh frqdqêd sdud xp judx gh frqdqêd gh bDI1

86
H{hufðflr :143 Frp d qdolgdgh gh hvwlpdu r shvr pìglr +hp txlorv, gdv
fuldqêdv gh D dqrv gh lgdgh hp ghwhuplqdgd uhjlær jhrjuäfd/ vhohfflrqdudp0
vh dohdwruldphqwh f fuldqêdv txh iruqhfhudp xpd pìgld gh He txlorv h xp
ghvylr sdguær gh DD txlorv1 Dgplwlqgr d qrupdolgdgh1

41 Ghwhuplqh xp lqwhuydor gh frqdqêd d bDI sdud r shvr pìglr gh wrgdv


dv fuldqêdv1

51 Frqvlghudqgr txh d hvwlpdwlyd sdud r ydoru pìglr qær ì vxflhqwh0


phqwh suhflvd +gdgr txh r lqwhuydor gh frqdqêd ì ghpdvldgr judqgh,/
shujxqwd0vh= txdo ghyh vhu r wdpdqkr gd dprvwud sdud txh r lqwhuydor
gh frqdqêd d bDI/ whqkd xpd dpsolwxgh gh txlorvB

H{hufðflr :144 Suhwhqgh0vh hvwxgdu r frpsruwdphqwr gh xp ulr/ sru lv0


vr uhwlududp0vh b phglêøhv gr fdxgdo gr ulr hp glihuhqwhv dowxudv gr dqr1
Frqfoxlx0vh ghvvd dprvwud txh r fdxgdo pìglr ì Sbe h r ghvylr sdguær ì 1
Dgplwlqgr d qrupdolgdgh gd srsxodêær1

41 Ghgx}d xp lqwhuydor gh frqdqêd d E kffI sdud r fdxgdo pìglr


gr ulr1

51 Rewhyh0vh r vhjxlqwh lqwhuydor gh frqdqêd sdud r ydoru pìglr gr fdxgdo

oSDf ( . .Sd

Lqgltxh d frqdqêd txh ghyh vhu dwulexðgd d hvvh lqwhuydor1

H{hufðflr :145 Shvdudp0vh S vdfrv gh fdiì h frp rv shvrv revhuydgrv/ hp


judpdv/ frqvwuxlx0vh r vhjxlqwh lqwhuydor gh frqdqêd d bDI/ sdud r ydoru
pìglr gr shvr gh xp vdfr= offf.e( ffb2Sd 

41 Ghgx}d r ydoru pìglr h r ghvylr sdguær +fruuljlgr, gr shvr grv vdfrv


txh frqvwlwxhp d dprvwud/ dgplwlqgr d qrupdolgdgh gd srsxodêær1

51 Sdud frqvwuxlu xp lqwhuydor gh frqdqêd frp xpd dpsolwxgh gh


judpdv/ txdo ghyhuä vhu d glphqvær gd dprvwud/ pdqwhqgr0vh r judx
gh frqdqêd gr lqwhuydorB

H{hufðflr :146 Sdud dydoldu d gxuh}d gh xp pdwhuldo soävwlfr uhfrokhx0vh d


vhjxlqwh dprvwud gh ; hohphqwrv=

Df( eb( eS( D( e.( eH( eb( D

Vxsrqgr d qrupdolgdgh gd srsxodêær=

87
41 Lqgltxh hvwlpdgruhv gh > h gh j2 h frp edvh qd dprvwud rewhqkd hvwl0
pdwlydv srqwxdlv sdud fdgd xp grv sduåphwurv1

51 Ghgx}d xp lqwhuydor gh frqdqêd d bDI sdud d ydulåqfld gd srsxodêær1

61 Frphqwh/ mxvwlfdqgr/ d vhjxlqwh dupdêær= r hihlwr frqmxjdgr gh xp


dxphqwr vlpxowåqhr gd glphqvær gd dprvwud h gr qðyho gh frqdqêd/
frqgx} reuljdwruldphqwh ã uhgxêær gd dpsolwxgh gh xp lqwhuydor gh
frqdqêd1

H{hufðflr :147 Vxsrqkd0vh hp suhvhqêd gh xpd srsxodêær qrupdo/ frp


sduåphwurv ghvfrqkhflgrv1 Frp edvh qxpd dprvwud fdvxdo/ frp S revhu0
ydêøhv/ irl frqvwuxlgr r vhjxlqwh lqwhuydor gh frqdqêd sdud d pìgld gd sr0
sxodêær=

o. bHc 2Sf2d 

41 Vdehqgr txh/ frp d lqirupdêær gd dprvwud/ vh rewhyh r ' e/ txdo r


judx gh frqdqêd txh srgh dwulexlu dr lqwhuydor dwuäv uhihulgrB

51 Frp edvh qd phvpd dprvwud frqvwuxd xp lqwhuydor gh frqdqêd d bDI


sdud d ydulåqfld gd srsxodêær1

61 Vxsrqkd txh d yhugdghlud ydulåqfld gd srsxodêær ì ee1 Vh suhwhqghu


frqvwuxlu xp lqwhuydor gh frqdqêd +d bDI sdud d pìgld gd srsxodêær,
fxmd dpsolwxgh qær h{fhgd SD/ txdo ghyhuä vhu d glphqvær gd dprvwud
d frqvlghuduB

H{hufðflr :148 Uhfrokhudp0vh b revhuydêøhv gh xpd y1d Q EH( j rewhqgr0


vh rv vhjxlqwhv ydoruhv=

.2( .H( .D( HS( .b( H ( Se( He( bH

Frqvwuxd xp lqwhuydor gh frqdqêd sdud j2 d bDI1

H{hufðflr :149 Frqvlghuh0vh xpd srsxodêær frp glvwulexlêær Qrupdo gh


sduåphwurv ghvfrqkhflgrv1 Ghvvd srsxodêær irl uhwludgd xpd dprvwud fdvxdo
gh glphqvær 2D1 Vxsrqkd0vh txh d dprvwud iruqhfhx rv vhjxlqwhv uhvxowdgrv=

S
2D S
2D
% ' .D( %2 ' 2
' '

Frqvwuxd xp lqwhuydor gh frqdqêd d bDI sdud r ghvylr sdguær1

88
H{hufðflr :14: D dowxud +hp pp, gd hvsxpd gh vdeær qxpd edfld ì lpsru0
wdqwh sdud rv ideulfdqwhv gh ghwhujhqwhv h vxsøh0vh txh r vhx frpsruwdphqwr
ì Qrupdo1 Irl hihfwxdgd xpd h{shulíqfld/ frorfdqgr d phvpd txdqwlgdgh gh
ghwhujhqwh hp f edfldv gh wdpdqkr vwdqgdu h/ ghsrlv gh xpd fhuwd djlwdêær
gd äjxd/ phglx0vh d dowxud gd hvsxpd1 Rewlyhudp0vh rv vhjxlqwhv uhvxowdgrv=

S
f S
f
% ' 22b( E% %2 ' DD 
' '

41 Ghwhuplqh xpd hvwlpdwlyd srqwxdo sdud d pìgld h sdud r ghvylr sdguær1

51 Ghwhuplqh xp lqwhuydor d bbI gh frqdqêd sdud r ghvylr sdguær1

61 Frphqwh rv grlv wlsrv gh hvwlpdwlyd rewlgrv +qdv doðqhdv dqwhulruhv,


sdud r ghvylr sdguær1

H{hufðflr :14; Qxp hvwxgr gh phufdgr irl hqfrqwudgr r vhjxlqwh lqwhuyd0


or gh frqdqêd sdud d sursruêær gh shvvrdv uhfhswlydv d xp qryr wlsr gh
hvsxpd gh edqkr d odqêdu hp euhyh qr phufdgr= ofD2( fSd Frphqwh dv
vhjxlqwhv dupdêøhv/ lqglfdqgr vh hvwdv okh sduhfhp fruuhfwdv rx lqfruuhfwdv=

41 bDI gdv shvvrdv yær sdvvdu d xvdu d qryd hvsxpd gh edqkr1

51 D suredelolgdgh gd qryd hvsxpd gh edqkr dofdqêdu xpd txrwd gh phu0


fdgr gh DfI/ ì gh fbD1

61 D txrwd gh phufdgr srghuä vhu/ frp bDI gh frqdqêd/ gh DSDI +ydoru


lqwhupìglr gr lqwhuydor,>

71 R uhvxowdgr rewlgr lqglfd dshqdv txh ì rsruwxqr surfhghu dr odqêd0


phqwr gd qryd hvsxpd gh edqkr1

H{hufðflr :14< Qxpd uhjlær dihfwdgd sru xp vxuwr hslgìplfr/ revhuyrx0


vh xpd dprvwud gh 2Dff lqglyðgxrv/ whqgr0vh hqfrqwudgr HDf frqwdplqdgrv1
Ghwhuplqh lqwhuydorv gh frqdqêd d bDI h bHI gh frqdqêd sdud d sursruêær
gh frqwdplqdgrv qd srsxodêær1

H{hufðflr :153 Uhfrokhx0vh xpd dprvwud gh ef doxqrv gr J dqr gd HVW0


Vhwýedo qr dqr ohfwlyr gh bbb*2fff/ whqgr0vh yhulfdgr txh f ghvwhv doxqrv
iuhtxhqwdp rv fxuvrv txh hvfrokhudp hp sulphlud rsêær1

41 Ghgx}d xp lqwhuydor gh frqdqêd d bDI/ sdud d yhugdghlud sursruêær


gh hvwxgdqwhv txh hvwä qr fxuvr txh hvfrokhx hp sulphlud rsêær1

89
51 Vh suhwhqghvvh uhgx}lu d phwdgh d dpsolwxgh gr lqwhuydor dqwhulru =

+d, h pdqwhu d glphqvær gd dprvwud/ txdo r judx gh frqdqêd txh


ghyhuld xwlol}duB
+e, h pdqwhu r judx gh frqdqêd/ lqgltxh d glphqvær gd dprvwud/ txh
ghyhuld xwlol}duB

61 Vh uhfrokhvvh 2ff dprvwudv gh glphqvær ef d sduwlu gd phvpd srsx0


odêær/ gh prgr txh frp hodv frqvwuxðvvh 2ff lqwhuydorv gh frqdqêd d
bbI/ txdqwrv ghvwhv lqwhuydorv hvshuduld txh frqwlyhvvhp r yhugdghlur
ydoru gd sursruêær gh hvwxgdqwhv hp dqäolvhB

H{hufðflr :154 Hp fhuwr glvwulwr/ Hef grv 2fff hohlwruhv lqtxlulgrv qxpd
vrqgdjhp/ ghfodududp lu yrwdu qr sodqr 1

41 Ghgx}d xp lqwhuydor d E k ffI gh frqdqêd sdud d sursruêær gh


hohlwruhv gr sodqr 1

51 Fdofxoh r lqwhuydor d bDI gh frqdqêd sdud R1

61 Vh wlyhvvhp vlgr lqtxlulgrv efff hohlwruhv h SHf wlyhvvhp ghfodudgr


suhihulu r sodqr / txdo vhuld djrud r lqwhuydor d bDI gh frqdqêd1
Frphqwh rv uhvxowdgrv1

H{hufðflr :155 Ghqd hvwlpdêær srqwxdo h hvwlpdêær sru lqwhuydorv gh frq0


dqêd1 Gljd txdo gdv gxdv vhuä phokru/ mxvwlfdqgr1

8:
Vroxêøhv
l k
:14= % 5! k2 1j? ( % n 5! k2 1j? 1
:1514= o..2SbSc .b fed1 :1515= 2fSfH :1516= ? fSH :1517= o..DSc .bfHed 
:1518= :1519= ? Se. h ? . f
:1614= o2Sb ( D fS.d :1615= 
:1714= oHDHSH( fb 2d :1715= fbD :1716= ? ee :1717= 1
:1814= obbef2( 2Dfe2d1 :1815= fH De1
:19= oef2( DbHd 
:1:= o .SS2D( S2 .Dd 
:1;= ofeSHD( fb Dd 
:1<= o2S bb( .SfHd 
:14314= o eeSb (
 e2 f.d1 :14315= ? ' D2 
:14414= Sbe f2D2|! k2 ( Sbe n f2D2|! k2 1 :14415= fbf1
:14514= % ' ffD( r ' H :14515= ? ' f
:14614= % ' eHH.D( r2 ' ff 2. :14615= offe c f Ded :14616= 
:14714= fbH1 :14715= oH.2. ( H H.d :14716= ? S
:148= of HSH( 2.222d 
:149= oDSfb( 2.H2ed1
:14:14= % ' 22b( r '   S1 :14:15= oH2( 2bbSed :14:16= 
:14;14= Idovd1 :14;15= Idovd1 :14;16= Idovd1 :14;17= Dupdêær vxemhfwlyd1
:14<= of 2e( f DHSd h of Hf( f S2fd 
:15314= ofDH( f He2d :15315d= fS. :15315e=
 ? ' S :15316= bH
:15414= fe2 ff5! 2 ( fe2 n ff5! 2 1 :15415= of bHe( feeSd 
k k

:15416= ofefe.( fe D d 


:155= 1

8;
; Whvwhv gh Klsöwhvhv Sdudpìwulfrv
H{hufðflrv
H{hufðflr ;14 Sdud f G Q E>( ff c ? ' 2Dc % 7 ' f2f h k ' ffD/ fdofxoh
d -/ huurv gh 2@ hvsìflh h ixqêær srwíqfld +vxsrqgr > ' ffc f fc bbf h
bHf sdud=

Mf G > ' fff
41 
M G > : fff

Mf G > ' fff
51 
M G > 9' fff

H{hufðflr ;15 Xp frphufldqwh uhfheh ryrv gh xp ghwhuplqdgr dyläulr/ rqgh


rv ryrv vær fodvvlfdgrv frqvrdqwh r shvr/ hp gxdv fodvvhv h 1 R shvr
grv ryrv gh fodvvh whp glvwulexlêær Q EDf( H h r shvr grv ryrv gh fodvvh
 whp glvwulexlêær Q EDD( H Xp frphufldqwh uhfheh xpd uhphvvd gh ryrv
frp jdudqwld gh vhuhp gh fodvvh h whp xp sud}r gh grlv gldv sdud uhfod0
pdu/ fdvr frqvlghuh whu kdylgr hqjdqr gd sduwh gr dyläulr1 Sdud wrpdu xpd
ghflvær hoh dqdolvrx f ryrv fxmr shvr wrwdo irl gh D f judpdv1

41 Txdo d dwlwxgh txh r frphufldqwh ghyh wrpdu +frqvlghuh k ' ffDq

51 Ghwhuplqh r huur gh 2@ hvsìflh frphwlgr1

61 Vh suhwhqghu uhgx}lu r huur gh 2@ hvsìflh d 2fI/ txdo d glphqvær gd


dprvwud d frqvlghuduB

H{hufðflr ;16 Xpd upd whp vhjxlgr d sroðwlfd gh rihuhfhu xpd jdudqwld
gh 2fff xwlol}dêøhv sdud ghwhuplqdgr dsduhokr txh frphufldol}d1 Hvwh surfh0
glphqwr edvhld0vh hp hvwxgrv ohydgrv d fder qr shuðrgr lqlfldo gh surgxêær/
txh lqglfdydp xp qýphur pìglr gh xwlol}dêøhv srvvðyhlv sru dsduhokr gh
2fSf/ frp xpd yduldelolgdgh wudgx}lgd sru j ' 2f H{lvwlqgr lqgðflrv gh txh
suhvhqwhphqwh d vlwxdêær srgh whu pxgdgr/ suhwhqgh0vh dyhuljxdu vh frqwlqxd
d vhu 2fSf r qýphur pìglr gh xwlol}dêøhv sru dsduhokr1 Sdud r hihlwr irudp
vhohfflrqdgrv dr dfdvr h whvwdgrv shod upd f dsduhokrv/ rv txdlv iruqhfhudp
rv vhjxlqwhv ydoruhv=
2ff 2f2D 2f. 2fS. 2Df
2D 2fSe 2fHH bbD 2fbD

Vxsrqkd txh r qýphur gh xwlol}dêøhv shuplwlgdv sru dsduhokr frpsruwd0vh


gh irupd dsur{lpdgdphqwh qrupdo1

8<
41 Frpr ghqh r whvwh gh klsöwhvhv d hihfwxduB Mxvwltxh1

51 Surfhgd dr fdofxor gd - sdud r whvwh ghqlgr dqwhulruphqwh +frp


k ' ffD1

61 Idfh ã dprvwud uhfroklgd/ txh ghflvær wrpduld txdqwr d Mf B SrutxíB

H{hufðflr ;17 Xp ideulfdqwh gh fderv lqglfdyd txh rv vhxv fderv dsuh0


vhqwdydp xpd whqvær pìgld gh uxswxud gh Hff wrqhodgdv/ frp xp ghvylr
sdguær gh ff wrqhodgdv1 Xp rxwur ideulfdqwh gl}ld txh wdo ydoru qær fruuhv0
srqgld ã yhugdgh/ lqglfdqgr frpr pìgld gh uxswxud gh .Df wrqhodgdv/ frp
r phvpr ghvylr sdguær1 Dyhuljýh txdo grv grlv gl}ld d yhugdgh/ vdehqgr txh
vh uhfrokhx xpd dprvwud gh D fderv/ yhulfdqgr0vh txh dsuhvhqwdydp xpd
whqvær pìgld gh uxswxud gh SDf wrqhodgdv1 Dgplwd txh d whqvær gh uxswxud
vhjxh xpd glvwulexlêær dsur{lpdgdphqwh qrupdo1

41 Uhdol}h r whvwh gh klsöwhvhv= Mf G > ' Hff frqwud M G > ' .Df/ h
gljd txdo grv grlv ideulfdqwhv whuä ud}ær +frqvlghuh k ' ffD

51 Uhodwlydphqwh dr whvwh dqwhulru ghwhuplqh r huur gh 5@ hvsìflh h d srwíq0


fld gr whvwh1

61 Txdo vhuä d dwlwxgh pdlv fruuhfwd sdud glplqxlu rv huurv gh 4@ h 5@


hvsìflhB Mxvwltxh1

H{hufðflr ;18 Gd surgxêær gläuld gh xp gdgr ihuwlol}dqwh frokhudp0vh qryh


dprvwudv txh vh dqdolvdudp sdud fdofxodu d shufhqwdjhp pìgld gh d}rwr1 Rv
uhvxowdgrv rewlgrv irudp rv vhjxlqwhv=

S2( D.( DH( DH( S( Db( Sf( D.( Db

Vdehqgr txh r surfhvvr gh dqäolvh xwlol}dgr iruqhfh ydoruhv frp glvwulexlêær


Qrupdo/ Q E>c f2e=

41 Ghwhuplqh r phqru qðyho gh vljqlfåqfld txh dvvhjxud/ frp edvh qhvwdv


revhuydêøhv txh d shufhqwdjhp pìgld gh d}rwr qr ihuwlol}dqwh ì lqihulru
d SI1

51 Frqvlghudqgr xp qðyho gh vljqlfåqfld gh ffDc fdofxoh r huur gh 5@ hvsìflh


h d ixqêær srwíqfld sdud xpd shufhqwdjhp pìgld gh d}rwr qd frp0
srvlêær gr ihuwlol}dqwh gh DSI1 Frphqwh d txdolgdgh gr whvwh hihfwxd0
gr1

93
H{hufðflr ;19 Sdud xpd srsxodêær frp j ' f uhfrokhx0vh xpd dprvwud
gh glphqvær eb h surfhghx0vh dr hqvdlr gh Mf G > ' ff frqwud M G > : ff
frp k ' ffD Lqgltxh r ydoru gh > frqvlghudgr dr rewhu0vh sdud d ixqêær
srwíqfld r ydoru Z E> ' ff.D1

H{hufðflr ;1: Frphqwh d vhjxlqwh dupdêær= R ydoru gd ixqêær srwíqfld


gh xp whvwh gh klsöwhvhv ì lqyhuvdphqwh sursruflrqdo ã txdolgdgh gr whvwh1

H{hufðflr ;1; Xpd pätxlqd dqwljd surgx} eduudv gh dêr frp xpd hvshv0
vxud gh ffD p +phwurv,1 Frp d qdolgdgh gh yhulfdu vh d pätxlqd dlqgd
hvwä hp erdv frqglêøhv/ frokhx0vh xpd dprvwud gh ef eduudv/ fxmd hvshvvxud
pìgld ì ffD p/ frp xp ghvylr sdguær gh fff p1 Whvwh d klsöwhvh gh txh
d pätxlqd dlqgd hvwä hp erdv frqglêøhv/ xvdqgr xp qðyho gh vljqlfåqfld
gh ffD1

H{hufðflr ;1< D hvshflfdêær gh surgxêær gh ghwhuplqdgd oljd +frp frp0


sruwdphqwr qrupdo, h{ljh 2 2I gh freuh1 Xpd dprvwud gh f dqäolvhv gd
oljd dfxvrx xp frqwhýgr pìglr gh 2 DI gh freuh frp xp ghvylr sdguær gh
f2eI1

41 Srgh0vh frqfoxlu txh r surgxwr vdwlvid} dv hvshflfdêøhv Ek ' ffB

51 Whvwh d klsöwhvh gh txh r frqwhýgr pìglr gh freuh vhmd vxshulru dr


h{ljlgr shodv hvshflfdêøhv Ek ' ff 

H{hufðflr ;143 Vhmd f xpd y1d1 frp glvwulexlêær qrupdo gh ydoru pìglr >
h ghvylr sdguær j1 D sduwlu gh xpd dprvwud gh glphqvær f ghvvd yduläyho
rewlyhudp0vh rv vhjxlqwhv uhvxowdgrv=

S
f S
f
% ' Se 72 ' HeH
E% %
' '

41 Whvwh dr qðyho gh vljqlfåqfld gh DI d klsöwhvh gd pìgld vhu vxshulru


d 21

51 Frqvwuxd xp lqwhuydor gh frqdqêd sdud d ydulåqfld d bfI1

61 Lqgltxh txdo d glphqvær gd dprvwud txh whuld gh frqvlghudu sdud rewhu


xp ydoru dsur{lpdgr sdud d pìgld frp dpsolwxgh lqihulru d 2 h frp
xp judx gh frqdqêd gh bDI1

94
H{hufðflr ;144 Suhwhqgh0vh vdehu d txdqwlgdgh gh qlfrwlqd +phglgd hp pl0
oljudpdv, h{lvwhqwh qxpd ghwhuplqdgd pdufd gh fljduurv1 H{dplqdudp0vh D
fljduurv ghvvd pdufd/ whqgr0vh rewlgr rv vhjxlqwhv uhvxowdgrv=

S( SD( b( De( DS(

Vdehqgr txh d yduläyho vhjxh xpd glvwulexlêær qrupdo=

41 Whvwh dr qðyho gh vljqlfåqfld gh f d klsöwhvh= Mf G > '  D frqwud


M G > 9'  D

51 Ghwhuplqh xp lqwhuydor gh frqdqêd d bDI sdud r ghvylr sdguær gd


txdqwlgdgh gh qlfrwlqd h{lvwhqwh hp fdgd fljduur1

61 Whvwh d klsöwhvh gd txdqwlgdgh pìgld gh qlfrwlqd vhu gh e pj frqwud


d klsöwhvh dowhuqdwlyd gh vhu gh  D pj h lqgltxh r ydoru gd uhvshfwlyd
ixqêær srwíqfld +xwlol}h k ' ffD

71 Qxpd dprvwud gh ff ixpdgruhv/ 2f frqwudðudp fdqfur gr sxopær1


Vhuä txh d shufhqwdjhp gh ixpdgruhv txh frqwudhp fdqfur ì vxshulru
d HIB Mxvwltxh d vxd uhvsrvwd xwlol}dqgr xp whvwh gh klsöwhvhv
dghtxdgr/ frp xp qðyho gh vljqlfåqfld ffD1

H{hufðflr ;145 R dqýqflr gh xpd fhuwd glhwd gh hpdjuhflphqwr gl}ld= Shu0


fd H txlorv hp e phvhv$1 Uhfrokhx0vh xpd dprvwud gh f vhjxlgruhv ghvwd
glhwd whqgr0vh rewlgr xpd pìgld gh ee h xp ghvylr sdguær gh ee +hp
txlorv shuglgrv,1

41 Rewhqkd xp lqwhuydor gh bDI gh frqdqêd sdud r qýphur pìglr gh


txlorv shuglgrv frp hvwd glhwd1

51 Whvwh/ d xp qðyho gh vljqlfåqfld gh DI/ Mf G > ' H yhuvxv M G > ' D


h lqwhusuhwh r uhvxowdgr1

61 Uhodwlydphqwh ã doðqhd dqwhulru/ fdofxoh dv suredelolgdghv grv huurv gh


4@ c 5@ hvsìflh h ixqêær srwíqfld1

71 Vxsrqgr txh r yhugdghlur ydoru gr ghvylr sdguær ì D/ txdo ghyhuld vhu


d glphqvær gd dprvwud sdud vlwxdu r ydoru pìglr qxp lqwhuydor gh
frqdqêd gh dpsolwxgh e/ frp bbI gh frqdqêdB

H{hufðflr ;146 Xpd iäeulfd gh dgxerv whp xp qryr dgxer txh gl} surgx}lu
xpd pìgld gh 2 |J?*@ gh xp ghwhuplqdgr fhuhdo1 Sdud hihfwxdu xp whvwh
elodwhudo frp klsöwhvh qxod Mf G > ' 2/ ì h{wudðgd xpd dprvwud dohdwöuld

95
gh S @/ frp xpd ydulåqfld gh ffbD |J?2 c uhfroklgd gh xpd äuhd djuðfrod
h{shulphqwdo1 Frqvlghudqgr txh d surgxêær gr fhuhdo srgh vhu uhsuhvhqwdgd
sru xpd y1d1 f qrupdophqwh glvwulexðgd h txh vh H % 7 22c qær vh
uhmhlwd Mf

41 Ghwhuplqh r qðyho gh vljqlfåqfld gr whvwh1

51 Ghwhuplqh r ydoru gd ixqêær srwíqfld sdud xpd surgxêær pìgld gh S


|J?*@1

H{hufðflr ;147 Rewhp0vh d whpshudwxud dqxdo gh xpd flgdgh/ ghwhuplqdq0


gr d pìgld gdv whpshudwxudv pìgldv qr DJ gld gh fdgd pív1 R ghvylr sdguær
gdv whpshudwxudv dqxdlv gd flgdgh/ qxp shuðrgr gh ff dqrv ì SJ 8 / whqgr
dv phvpdv xp frpsruwdphqwr qrupdo1 Vdehqgr txh qrv ýowlprv D dqrv r
ghvylr sdguær fdofxodgr irl gh fJ 8 / whvwh d klsöwhvh gh txh dv whpshudwxudv
qd flgdgh vh wruqdudp phqrv yduläyhlv gr txh qr sdvvdgr/ xwlol}dqgr=

41 k ' ffD

51 k ' ff

H{hufðflr ;148 Qr h{dph gh Suredelolgdghv h Hvwdwðvwlfd hihfwxdgr qd 5@ ìsrfd


gr dqr ohfwlyr gh bbb*2fff qxpd Hvfrod Vxshulru/ irudp dydoldgrv  doxqrv1
Frqvlghudqgr hvwhv doxqrv frpr xpd dprvwud uhsuhvhqwdwlyd gd srsxodêær
grv doxqrv pdwulfxodgrv qd fdghlud gh Suredelolgdghv h Hvwdwðvwlfd h whqgr
hp frqwd txh dv qrwdv vhjxhp xp frpsruwdphqwr qrupdo h txh/ sdud hvvd
dprvwud/ vh rewlyhudp rv vhjxlqwhv uhvxowdgrv=

S
 S

% ' 2bb E% %2 ' 2f
' '

41 Whvwh d klsöwhvh j2 ' D frqwud d klsöwhvh j2 : D sdud xp k ' ffD

51 Vxsrqkd txh r yhugdghlur ydoru gd ydulåqfld ì S2b/ fdofxoh r huur gh


5@ hvsìflh h d uhvshfwlyd ixqêær srwíqfld1

H{hufðflr ;149 R grqr gh xpd huydqäuld surgx} xp fkä uhodwlydphqwh dr


txdo dupd txh ì hfd} hp pdlv gh bfI grv fdvrv sdud fxudu gruhv gh fdehêd1
Qxp lqtxìulwr ihlwr d 2Df folhqwh ghvvd huydqäuld/ bH frqfrugdudp txh r
fkä fxudyd dv gruhv gh fdehêd1 Yhultxh dwudyìv gh xp whvwh gh klsöwhvhv
+frp k ' ffD vh r uhvxowdgr gr lqtxìulwr ì frpsdwðyho frp d suhwhqvær gr
ideulfdqwh gr fkäB

96
H{hufðflr ;14: R gluhfwru gh uhfxuvrv kxpdqrv gh xpd judqgh hpsuhvd
rxylx r vhx dgmxqwr jdudqwlu txh pdlv gh efI grv hpsuhjdgrv/ gxudqwh rv
f ýowlprv dqrv/ kdyldp hvwdgr gh edl{d sru shuðrgrv vxshulruhv d D gldv1
Dsöv uh hwlu vreuh r dvvxqwr/ ghflglx hqfrphqgdu xp hvwxgr sdud frqupdu
rx ghvphqwlu d dupdêær gr vhx dgmxqwr1 Xpd dprvwud gh 2 f hohphqwrv
grv txdgurv gd hpsuhvd irl h{wudðgd dohdwruldphqwh gh hqwuh d srsxodêær txh
mä wlqkd hvwdgr gh edl{d/ whqgr uhyhodgr txh ff wlqkdp xowudsdvvdgr D gldv1
Sdud k ' ffD/ yhultxh vh r dgmxqwr wlqkd rx qær ud}ær1

H{hufðflr ;14; Hvwlpd0vh txh 2DI grv dxwrpöyhlv txh flufxodp hp Sru0
wxjdo qær vdwlvid}hp rv qðyhlv pðqlprv gh vhjxudqêd1 D Gluhfêær Jhudo gh
Yldêær odqêrx xpd fdpsdqkd frp r remhfwlyr gh prwlydu rv dxwrprelolv0
wdv d id}hu uhylvøhv uhjxoduhv qrv vhxv dxwrpöyhlv1 Qr p gd fdpsdqkd
irudp vhohfflrqdgdv dohdwruldphqwh ef yldwxudv h yhulfrx0vh txh H ghodv qær
vdwlvid}ldp rv qðyhlv pðqlprv gh vhjxudqêd1

41 Whvwh dr qðyho gh vljqlfåqfld gh fI d klsöwhvh gh txh d fdpsdqkd


whqkd vxuwlgr hihlwr1

51 Vh qxpd rshudêær VWRS qd hvwudgd qdflrqdo qýphur f/ hp Sff fduurv/


e uhyhoduhp ghflíqfldv judyhv/ frqvwuxd xp lqwhuydor gh frqdqêd
+d bfI gh frqdqêd, sdud d yhugdghlud shufhqwdjhp gh fduurv frp
ghflíqfldv judyhv flufxodqgr qhvvd hvwudgd1

H{hufðflr ;14< Dr whvwdu dv klsöwhvhv Mf G R f. frqwud M G R f.


frp k ' ffD rewhyh0vh Z ER ' fSD ' f22fS1 Txdo d glphqvær gd dprvwud
frqvlghudgdB

97
Vroxêøhv
;1414= - ' df 2bc n4d (
> ' ff G q ' fH.ebc Z E> ' f2D(
> ' f f G q ' fDDbSc Z E> ' feefe
;1415= - ' o4c bSfHo ^ df b2c n4d (
> ' ff G q ' fb2c Z E> ' ff.b(
> ' f f G q ' fS.Sbc Z E> ' f 2 (
> ' bbf G q ' fb2c Z E> ' ff.b(
> ' bHf G q ' fH c Z E> ' f.
;1514= Qær uhmhlwdu Mf G > ' DD1 ;1515= f .f. ;1516= ? H SD
;1614= Mf G > ' 2fSf yhuvxv M G > 9' 2fSf
;1615= o4c 2fe.Sf bo ^ d2f.2 bSc n4d ;1616= Uhmhlwd0vh Mf 1
;1714= Uhmhlwd0vh Mf ;1715= q ' ffbD( Z ' fbfeb ;1716= 
;1814= k ' ffDS ;1815= q ' ffffe( Z ' fbbbS
;19= > ' ffD.HS
;1:= 
;1;= Uhmhlwdu Mf G > ' ffD
;1<14= Uhmhlwdu Mf G > ' 2 c 2 ;1<15= Uhmhlwdu Mf G > ' 2 c 2
;14314= Qær uhmhlwdu Mf G > 2 ;14315= obbfSc e.bfbd ;14316= ? 2
;14414= Uhmhlwdu Mf ;14415= ofH.Sc ebDSd ;14416= Qær uhmhlwdu Mf (
Z H f ;14417= Qær uhmhlwdu Mf G R fH
;14514= o2H2DDc Db.eDd ;14515= Uhmhlwdu Mf ;14516= k ' ffD(
q ' ffH ( Z ' fbH. ;14517= ? ' e21
;14614= k ' ff2 ;14615= Z ' fbb
;14714= Uhmhlwdu Mf G j2 ' 2DS ;14715= Qær uhmhlwdu Mf G j2 ' 2DS
;14814= Qær uhmhlwdu Mf ;14815= q ' f.D( Z ' f2D
;149= Qær uhmhlwdu Mf G R fb1
;14:= Qær uhmhlwdu Mf G R fe1
;14;14= Qær uhmhlwdu Mf G R ' f2D ;14;15= ofS .c f2S d1
;14<= ? ' Sf

98
< Uhjuhvvær Olqhdu
H{hufðflrv
H{hufðflr <14 Qd wdehod vhjxlqwh hvwä uhjlvwdgd d shufhqwdjhp gd srsx0
odêær frp pdlv gh SD dqrv h d wd{d gh pruwdolgdgh +hp shuplodjhp, sru
glvwulwrv +gdgrv gh bbf,=

Glvwulwr Srs1 frp pdlv gh SD dqrv EI W{1 Pruwdolgdgh EI


Dyhlur f H
Ehmd H2  .
Eudjd b .e
F1 Eudqfr bH  
Ìyrud S 22
Jxdugd bf  e
Sruwdohjuh 2f  H
Vhwýedo f. .2
Ylod Uhdo  f fS
Ylvhx eS fb

S
f S
f
% ' DH + ' fH
' '
Sf Sf
% + ' ..Se %2 ' 2eDeee
' '

41 Lghqwltxh d yduläyho ghshqghqwh h lqghshqghqwh h uhsuhvhqwh rv gdgrv


dwudyìv gh xp gldjudpd gh glvshuvær1 Frphqwh r gldjudpd frp ylvwd
d xp srvvðyho dmxvwdphqwr gh xpd uhfwd gh uhjuhvvær olqhdu vlpsohv1

51 Dmxvwh xpd uhfwd gh uhjuhvvær drv gdgrv1

61 Txdo d wd{d gh pruwdolgdgh suhylvwd sdud xp glvwulwr hp txh d shu0


fhqwdjhp gh srsxodêær frp pdlv gh SD dqrv ì ljxdo d 2fB Frphqwh/
mxvwlfdqgr/ d txdolgdgh gd suhylvær hihfwxdgd1

H{hufðflr <15 D wdehod vhjxlqwh frqvwlwxl xpd dprvwud dohdwöuld uhihuhqwh

99
ãv dowxudv/ hp fhqwðphwurv/ gh f udsduljdv h uhvshfwlydv pæhv=

Dowxud gdv pæhv Dowxud gdv okdv


SD SH
Sb .f
SS SH
DH Sf
.2 .2
Sf Se
S. SD
DD DH
Sb .2
SS Se

41 Ghqd/ mxvwlfdqgr txdo d yduläyho h{solfdwlyd h h{solfdgd1

51 Uhsuhvhqwh dv revhuydêøhv qxp gldjudpd gh glvshuvær h frphqwh d


srvvðyho h{lvwíqfld gh fruuhodêær olqhdu1

61 Fdofxoh r frhflhqwh gh fruuhodêær olqhdu hpsðulfr h frphqwh0r1

71 Suhyhmd d dowxud gh xpd udsduljd fxmd pæh whqkd Df fp gh dowxud1

81 Fdofxoh rv uhvðgxrv/ dqdolvh0rv judfdphqwh h frqfoxd dfhufd gd txdol0


gdgh gr dmxvwdphqwr hihfwxdgr1

H{hufðflr <16 Uhodwlydphqwh d xp frqmxqwr gh f gdgrv elglphqvlrqdlv/


Efc t / vdeh0vh txh
S S 2 S
% ' Sf % ' 2H.e % + ' ebS
S S 2
+ ' bH + ' e 2e

41 Fdofxoh d pìgld h d ydulåqfld gh f1

51 Fdofxoh r frhflhqwh gh fruuhodêær hqwuh f h t 1 Frphqwh r uhvxowdgr1

61 Fdvr vh mxvwltxh/ ghwhuplqh d htxdêær gd uhfwd gh uhjuhvvær gh f


vreuh t 1

71 Dsuhvhqwh xp ydoru dgplvvlyho sdud + txdqgr % ' S h frphqwh0r1

9:
H{hufðflr <17 Vxsrqkd txh xp pìglfr hvwä lqwhuhvvdgr hp hvwxgdu d uh0
odêær hqwuh dv ghvshvdv phqvdlv frp d vdýgh h rv uhqglphqwrv grv sruwxjxh0
vhv1 Uhfrokhx0vh lqirupdêær +hp plokduhv gh hxurv, uhodwlyd d D idpðoldv/
whqgr0vh rewlgr rv vhjxlqwhv gdgrv=
Uhqglphqwr Ghvshvd
2D fe
. ffS
 f
2 f2
2. fD
H f
 ffS
D f
2 e
2H fD
b fe
e f
. ffS
2 fD
H fe
41 Uhsuhvhqwh dv revhuydêøhv qxp gldjudpd gh glvshuvær1
51 D uhsuhvhqwdêær dqwhulru vxjhuh d h{lvwíqfld gh dojxpd uhodêær olqhdu
hqwuh dv yduläyhlv hp hvwxgrB
61 Fdofxoh r frhflhqwh gh fruuhodêær olqhdu hpsðulfr h rewhqkd d h{suhvvær
gd uhfwd grv pðqlprv txdgudgrv1 Frphqwh r uhvxowdgr rewlgr1
71 Fdofxoh rv uhvðgxrv/ dqdolvh0rv judfdphqwh h frqfoxd dfhufd gd txdol0
gdgh gr dmxvwdphqwr hihfwxdgr1
81 Vxevwlwxd qd dprvwud d revhuydêær E2c e sru E2c fe1 Uhsuh0
vhqwh qrydphqwh rv gdgrv dwudyìv gh xpd qxyhp gh srqwrv h rewhqkd
d fruuhvsrqghqwh uhfwd grv pðqlprv txdgudgrv1 Lqgltxh/ mxvwlfdqgr/
frpr fodvvlfd d revhuydêær vxevwlwxðgd1
91 Fdofxoh/ xwlol}dqgr d qryd revhuydêær/ r frhflhqwh gh fruuhodêær olqhdu
hpsðulfr h surfhgd d xpd dqäolvh gh uhvðgxrv1
:1 Rewhqkd xpd hvwlpdwlyd +frp edvh qr ýowlpr prghor olqhdu, sdud rv
jdvwrv frp d vdýgh gh xpd idpðold fxmrv uhqglphqwrv phqvdlv vær gh
Dff hxurv h frphqwh d vxd txdolgdgh1

9;
H{hufðflr <18 R txdgur vhjxlqwh ì r uhvxowdgr gh revhuydêøhv ihlwdv qxp
wýqho urgryläulr gxudqwh shuðrgrv gh D plqxwrv/ sdud r hvwxgr gd xlgh} gr
wuäihjr/
Ghqvlgdgh +Yhðf12 np, Yhorflgdgh +np 2 krud,
e 2.
DD 2
ef 
D2 2e
b D

Df 2.
ef
ee 2
2 D
41 Fdofxoh d ydulåqfld gh fdgd xp grv frqmxqwrv gh gdgrv revhuydgrv1
51 Txdo grv frqmxqwrv gh gdgrv dsuhvhqwd pdlru glvshuværB Mxvwltxh1
61 Fdofxoh r frhflhqwh gh fruuhodêær olqhdu hqwuh dv gxdv yduläyhlv1 Txh
frqfoxvøhv srgh uhwluduB
71 Ghwhuplqh d htxdêær gd uhfwd gh uhjuhvvær/ fdvr vh mxvwltxh1
H{hufðflr <19 Frqvlghuh f h t gxdv yduläyhlv glvfuhwdv> sdud xp frqmxqwr
gh S revhuydêøhv irudp ghwhuplqdgrv rv vhjxlqwhv ydoruhv/
S S 2 S
% ' 2bH % ' b eD2 % + ' HDDHD
S S 2
+ ' 2H.D + ' .HfSDb
Vdehqgr txh xp grv ydoruhv revhuydgrv sdud d yduläyho f irl gljd/
mxvwlfdqgr/ vh ì srvvðyho rewhu xpd hvwlpdwlyd gr fruuhvsrqghqwh ydoru gh
t1
H{hufðflr <1: Lqgltxh/ mxvwlfdqgr/ txdo grv ydoruhv dedl{r lqglfdgrv vh
dsur{lpd pdlv gr frhflhqwh gh fruuhodêær grv gdgrv ghvfulwrv qdv vhjxlqwhv
qxyhqv gh srqwrv/

; ; ;

9<
41 o%+ ' f1

51 o%+ ' 1

61 o%+ ' fD1

71 o%+ ' 21

:3
Vroxêøhv
<1414= 1 <1415= + ' DDe. n fS2.D%1 <1416= + ' efD h o%+ ' fb.  
<1514= 1 <1515= 1 <1516= o%+ ' fbbS <1517= De fp1 <1518= Erp1
<1614= %7 ' S h r2% ' eHHb1 <1615= o%+ ' fb2e
<1616= + ' fHSS n feeDHS%1 <1617= + ' bS
<1714= 1 <1715= 1 <1716= o%+ ' feSS h + ' ffDeH n fff2%
<1717= 1
<1718= + ' ffSfb n ff b.%1 <1719= o%+ ' fHfHe1 <171:= + ' ff2b
plo hxurv sru pív1
<1814= r2f ' feHHHb h r2t ' ..SDDS <1815= Ghqvlgdgh
<1816= o%+ ' fb.2S
<1817= + ' S.ee fH SHS%
<19= o%+ ' fbbbHS h + ' 2e.2b
<1:14= @ qxyhp gh srqwrv <1:15= @ qxyhp gh srqwrv <1:16= 2@ qxyhp gh
srqwrv <1:17= Ydoru lpsrvvðyho sdud o%+ 

:4