Você está na página 1de 4

DANH SÁCH VALVE (CHU-600 & FG-600)

STT Mô tả Vật liệu Thông tin chi tiết

1Body/
Ball cap:
valveA182 F316; Ball: A276 316; Stem:
Ball valve
A2761/2",
316SS316, 800#, NPTF

2Body/
Ball cap:
valveA182 F316; Ball: A276 316; Stem:
Ball valve
A2763/4",
316SS316, 800#, NPTF

Body/
3 Ball
cap:
valve
A351 CF8M; Ball: A351 CF8M;Ball
Stem:
valve
A276
1 1/2",
316SS316, 150#, RF

Body/
4 Ball
cap:
valve
A351 CF8M; Ball: A351 CF8M;Ball
Stem:
valve
A276
2", SS316,
316 150#, RF

5 Body/
Ball valve
cap: A105; Ball: A276 316; Stem:
BallA276
valve316
1/2", CS Body, SS316 Trim, NPTF

6 Body/
Ball valve
cap: A105; Ball: A276 316; Stem:
BallA276
valve316
3/4", CS Body, SS316 Trim, 800#, SWxNPTF

7 Body/
Ball valve
cap: A105; Ball: A276 316; Stem:
BallA276
valve316
3/4", CS Body, SS316 Trim, 800#, NPTF

Body/
8 Ballcap:
valve
A216 WCB; Ball: A351 CF8M;Ball
Stem:
valve
A276
1", 316
CS Body, SS316 Trim, 150#, RF

Body/
9 Ballcap:
valve
A216 WCB; Ball: A351 CF8M;Ball
Stem:
valve
A276
1", 316
CS Body, SS316 Trim, 300#, RF

10 Body/
Ball valve
cap: A105; Ball: A351 CF8M; Stem:
Ball valve
A276 1",
316CS Body, SS316 Trim, 800#, NPTF

Body/
11 Ballcap:
valve
A216 WCB; Ball: A351 CF8M;Ball
Stem:
valve
A276
1 1/2",
316 CS Body, SS316 Trim, 300#, RF

Body/
12 Ballcap:
valve
A216 WCB; Ball: A351 CF8M;Ball
Stem:
valve
A276
2", 316
CS Body, SS316 Trim, 150#, RF

Body/
13 Ballcap:
valve
A216 WCB; Ball: A351 CF8M;Ball
Stem:
valve
A276
2", 316
CS Body, SS316 Trim, 300#, RF

Body/
14 Ballcap:
valve
A216 WCB; Ball: A351 CF8M;Ball
Stem:
valve
A276
3", 316
CS Body, SS316 Trim, 150#, RF

Body/
15 Ballcap:
valve
A216 WCB; Ball: A351 CF8M;Ball
Stem:
valve
A276
3", 316
CS Body, SS316 Trim, 300#, RF

Body/
16 Ballcap:
valve
A216 WCB; Ball: A351 CF8M;Ball
Stem:
valve
A276
4", 316
CS Body, SS316 Trim, 150#, RF

Body/
17 Ballcap:
valve
A216 WCB; Ball: A351 CF8M;Ball
Stem:
valve
A276
6", 316
CS Body, SS316 Trim, 150#, RF

Body/
18 Ballcap:
valve
A216 WCB; Ball: A351 CF8M;Ball
Stem:
valve
A276
6", 316
CS Body, SS316 Trim, 300#, RF

Body/
19 Ballcap:
valve
A216 WCB; Ball: A351 CF8M;Ball
Stem:
valve
A276
8", 316
CS Body, SS316 Trim, 300#, RF

Body/
20 Ballcap:
valve
A216 WCB; Ball: A351 CF8M;Ball
Stem:
valve
A276
10",316
CS Body, SS316 Trim, 150#, RF

21 Globe valve Body: A105; Trim: SS316Globe valve 1/2", CS Body, SS316 Trim, 150#, NPTF

22 Globe valve Body: A105; Trim: SS316Globe valve 1", CS Body, SS316 Trim, 150#, RF
23 Globe valve Body: A105; Trim: SS316Globe valve 1 1/2", CS Body, SS316 Trim, 300#, RF

24 Globe valve
Body: A182 F316; Trim: SS316
Globe valve 1 1/2", SS316 Body, SS316 Trim, 150#, RF

25 Globe valve
Body: A216 WCB; Trim: SS316
Globe valve 2", CS Body, SS316 Trim, 150#, RF

26 Globe valve
Body: A216 WCB; Trim: SS316
Globe valve 4", CS Body, SS316 Trim, 150#, RF

27 Check valve Body: A105; Trim: SS316Check valve 1", CS Body, SS316 Trim, 150#, RF

28 Check valve
Body: A216 WCB; Trim: SS316
Check valve 2", CS Body, SS316 Trim, 150#, RF

29 Check valve
Body: A216 WCB; Trim: SS316
Check valve 6", CS Body, SS316 Trim, 150#, RF

Ball valve 3/4", SS316, 800#, NPTF


Globe valve 1", CS Body, SS316 Trim, 300#, RF
600 & FG-600)
SL ĐÃ MUA Total Type Số lượng NDE

21 25 forging 3

1 4 forging 1

10 10 casting 10

2 ( CHƯA 2 casting 2
THU HỒI )

31 28 forging 3

45 52 forging 6

10 4 forging 1

20 17 casting 17

1 1 casting 1

3 3 forging 1

1 1 casting 1

30 28 casting 28

3 2 casting 2

21 14 casting 14

2 1 casting 1

9 9 casting 9

9 8 casting 8

1 ( CHƯA 1 casting 1
THU HỒI )
1 ( CHƯA 1 casting 1
THU HỒI)

3 3 casting 3

2 2 forging 1

4 4 forging 1
1 1 forging 1

2 2 forging 1

3 3 casting 3

2 2 casting 2

5 5 forging 1

2 2 casting 2

2 2 casting 2

3 0
1 0