Você está na página 1de 2

CRTA PREPORUKE

ZA UNAPREĐENJE
IZBORNIH USLOVA
PRVI DEO:
Sprečavanje zloupotrebe javnih resursa

Crta je sistematično posmatrala izbore i iznosila preporuke u Najveći broj prijava podnetih Agenciji za borbu protiv korup­
oblasti sprečavanja zloupotrebe javnih resursa posle vanred­ cije i veliki broj onih podnetih Regulator­nom telu za elektron­
nih par­lamentarnih izbora 2016, predsedničkih 2017. i izbora ske medije odnosi se upravo na zloupotrebu javnih resursa
za Sk­upštinu grada Beograda 2018. godine. i vođenje funk­cionerske kampanje. Međutim na osnovu uvi­
da u malobrojne odluke koje su ova dva tela donela povo­
Sprečavanje zloupotrebe javnih resursa u predizbornoj kam­ dom podnetih prijava, može se utvrditi praksa nedovoljnog i
panji je jedna od najvažnijih oblasti za unapređenje izbornih nepravovremenog reagovanja na očigledna kršenja propisa.
uslova u Srbiji. Neophodno je da se u ovom polju zakonodavst­
vo i praksa Republike Srbije usaglasi sa međunarodnim stan­ Pored dosledne primene posto­ jećih zakona i potrebnih
dardima i primerima dobre prakse. izmena i dopuna zakona neophodno je i uspostavljanje efi­
kasnog mehanizma praćenja i pravovremenog reagovanja u
Potrebno je sprečiti zloupotrebu slučajevima zloupotrebe javnih resursa, a sve u cilju jednak­

novca poreskih obveznika tokom


og tretmana svih učesnika izbor­nog procesa.

izbornih procesa sa jedne strane i Da bi se unapredili izborni uslovi na polju sprečavanja zlo­
upotrebe javnih resursa Crta je u poslednjem izveštaju iznela
ukinuti mogućnost funkcionerske ukupno sedam preporuka a sve preporuke dostupne su na

kampanje na drugoj, kako bi sajtu Građani na straži.

se omogućila ravnopravnost
učesnika u izbornoj trci.
Preporuke za sprečavanje zloupotrebe javnih resursa

Da bi se omogućila primena zakona i povećala


  panje, kao i 30 dana pre i posle kampanje. Sve vanredne
ravnopravnost učesnika kampanje predlažemo: isplate i dodele sredstava iz javnih fondova, kao i otpisiv­
anje različitih dugova građana morale bi da se odvoje od
Dopunom Zakona o finansiranju političkih aktivnosti potreb­ izborne kampanje.
no je definisati koje se aktivnosti mogu uvrstiti u troškove
izborne kampanje. Do sada je postojala ovakva odredba za  U cilju smanjenja funkcionerske kampanje predlažemo
finansiranje redovnih aktivnosti, ali ne i za troškove izborne izmene samo jednog zakona:
kampanje. Takođe predlažemo i izmenu Za­kona o finansir­
anju političkih aktivnosti kojom bi se zabrani­lo korišćenje Izmenama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije po­
sredstava za redovan rad političkih subjekata u svrhu iz­ trebno je zabraniti učestvovanje svih državnih funkcionera
borne kampanje. Dosadašnje rešenje omoguća­ va da se u aktivnostima koje mogu biti zloupotrebljene u prediz­
sredstva poreskih obveznika koriste za drugačiju namenu borne svrhe. Svim državnim funkcionerima i nameštenici­
nego za šta su prvobitno namenjena i doprinosi neravno­ ma mora biti zabranjeno da tokom trajanja cele izborne
pravnosti političkih subjekata. kampanje učestvuju na javnim okupljanjima koja imaju za
povod započinjanje izgradnje ili puštanje u upotrebu ob­
Da bi se smanjila zloupotreba javnih resursa u kampanji
  jekata izgrađenih javnim sredstvima ili od strane pravnih
potrebno je: lica koja raspolažu državnim kapitalom, dok se u slučaju
kršenja ove norme moraju predvideti adekvatne kazne.
Izmenama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije
bliže odrediti pojam javnih resursa i adekvatnih sankcija  Ostvarivanje preporuka je nemoguće bez aktivnog
u slučajevima njihove zloupotrebe u kampanji. Precizno nadzora i sankcionisanja od strane ABPK:
definisanje pojma bi se omogućilo sprovođenje zakona i
postojala bi zakonska osnova za izricanje sankcija, koje bi Neophodna je i izmena dosadašnje prakse Agencije za
pored novčanih trebalo da obuhvate i disciplinske mere. borbu protiv korupcije u pravcu korišćenja zakonskih
Dopunom Zakona o javnim preduzećima uvesti sankcije ovlašćen­ja po službenoj dužnosti u cilju zaštite javnog
za zloupotrebu imovine, imena i aktivnosti javnih pre­ interesa. Agencija ima mogućnost da pokreće postupke
duzeća u političke svrhe koja bi se odnosila i na političke u slučaju kršenja zakona i po službenoj dužnosti, što ona
subjekte i na odgovorna lica u javnim preduzećima. Pred­ ne koristi. Od velike je važnosti da se ovi postupci javno
lažemo i dopunu Zakona o Agenciji za bor­bu protiv korup­ pokreću u toku kampanje, a ne posle nje, kao i da se javnost
cije kojom bi se zabranila vanredna do­dela budžetskih upoznaje sa zloupotrebama javnih resursa i funkcioner­
i drugih javnih sredstava tokom trajanja izborne kam­ skom kampan­jom, dok je kampanja još uvek u toku.

Da bi se ove preporuke ostvarile potrebne su izmene Zako­ Nijedna od preporuka iz ove oblasti nije do sada primenjena,
na o Agenciji za borbu protiv korupcije, Zakona o finansiranju niti se nalazi u nacrtu Zakona o Agenciji za borbu protiv korup­
političkih aktivnosti, Zakona o javnim preduzećima, kao i prom­ cije koji je u pripremi.
ena dosadašnje prakse Agencije za borbu protiv korupcije.
Ispunjavanjem ovih sedam preporuka unapredili bi se izborni uslovi
U sprovođenje preporuka neophodno je uključivanje: Narodne u oblasti korišćenja javnih resursa i funkcionerske kampanje, čime
skupštine Republike Srbije, Ministarstva pravde i Agencije za bi se sredstva građana koristila na način na koji su namenjena, a
borbu protiv korupcije. ravnopravnost učesnika izborne utakmice bila bi povećana.

CRTA PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE IZBORNIH USLOVA:

Sprečavanje Ravnopravnost Transparentnost Pravna sigurnost i Kapacitet i efikasnost


zloupotrebe javnih učesnika i procesa i poverenje zaštita izbornog prava izborne administracije
resursa ravnomerna medijska birača
zastupljenost

https://gradjani­nastrazi.rs/preporuke/