Você está na página 1de 2

Division of City Schools

Labangal District
LABANGAL NATIONAL HIGH SCHOOL
Labangal, General Santos City

PRELIM
FILIPINO 9
Pangalan:________________________________________ Seksiyon:_______________ Iskor:__________
Pangkalahatang Panuto: Basahing mabuti ang mga katanungan at isulat ang wastong sagot sa sagutang
papel. Isulat ang MALAKING TITIK na sagot.
I. Pagtatapat: Piliin sa Hanay B kung anong uri ng panitikan ang mga akda na nasa hanay A. isulat ang titik ng
tamang sagot.
A B
_____1. Ang Ama
a. Alamat
_____2. Ang Pagbabalik b. Maikling Kwento
_____3. Elehiya Para Kay Ram c. Sanaysay na Pormal
_____4. Kay Estella Zeehandelaar d. Tulang Naglalarawan

_____5. Ang Buwang Hugis Suklay e. Tulang Nagsasalaysay


f. Sanaysay na Di Pormal

II. Pagpipili: Basahin at unawain ang mga sumusunod na katanungan. Isulat ang titik lamang.
6. Ito ay mga salitang nagbibigay turing sa mga pangngalan.
a. Pang-abay b. Pangatnig c. Pang-uri d. Pang-angkop
7. Kinakailangang ikahon ako at pagbawalang lumabas ng bahay. Ang salitang nakasalungguhit ay
nangangahulugang ___________
a. Ikulong c. ilagay sa loob ng kahon
b. Magliwaliw d. ipakasal
8. Isang sulating nagbibigay kasiyahan sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga karaniwan at pang-araw-
araw na paksa.
a. Alamat c. Tulang Naglalarawan
b. Sanaysay na Pormal d. Sanaysay na Di-pormal
9. Ito ay mga salitang nag-uugnay sa isang pangngalan sa iba pang salita sa pangungusap
a. Pangatnig c. Pang-ukol
b. Pang-angkop d. Pang-abay
10. Mga katagang nag-uugnay sa panuring at salitang tinuturingan nito
a. Pang-uri c. Pang-ugnay
b. Pang-angkop d. Pangatnig
11. Kilala rin ito sa tawag na Impersonal na sanaysay
a. Pormal c. Di Pormal
b. Kwento d. Personal
12. Ang mga kinnaree ay araw-araw tumutungo sa lawang nasa loob ng kagubatan. Ang pangungusap ay
kakikitaan ng pang-abay na paanahon na _____________.
a. May pananda c. Walang Pananda
b. Inuulit d. Nagsasaad ng dalas
13. Ang pang-abay na pamanahon ay nakatutulong sa _____________
a. Pagtukoy sa mga pangunahing tauhan sa kwento
b. Pagbibigay kahulugan sa konotasyon at denotasyon
c. Pagsusunod sunod ng mga pangyayari sa isang kwento
d. Pagtukoy kng kailan naganap, nagaganap o gaganapin ang kilos o pangyayari
14. Ang mga Kinnaree ay mga nilalang na kadalasang tampok sa mga kwentong bayan ng anong bansa?
a. India c. Indonesia
b. Thailand d. Pilipinas
15. Uri ng Panitikan na kadalasang may sukat at tugma
a. Tula c. Sanaysay
b. Alamat d. Maikling kwento
16. Maituturing na alamat ang isang kwento kapag _______.
a. Naglalahad ng patunay
b. Naganap sa tanyag na lugar
c. Naglalaman ng makatotohanang pangyayari
d. Nagsasalaysay ng mga pinagmulan ng nga bagay bagay
17. Sa pagsusunod-sunod ng mga pangyayari sa isang kwento, anong pang-ugnay ang ginagamit?
a. Pantukoy c Pangatnig
b. Pang-angkop d. Pang-ukol
18. Alinsunod sa patakaran o batas ng ekolohiya, kapag dumarami ang mga tao ay dapat paramihin din
ang bilang ng mga punongkahoy. Ano ang pang-ugnay na ginamit sa pangungusap?
a. batas c. ekolohiya
b. alinsunod d. dapat
19. Ang bawat paghakbang ay isang pagtalunton. Ang salitang nakasalungguhit ay nangangahulugang
________.
a. pagyakap c. pagsunod
b. pagpapaalam d. pag-isip
20. Ang pang-ugnay na _______ ay ginagamit upang iugnay ang mga salita, parirala, sugnay sa isang
kwento.
a. Pangatnig c. Pang-angkop
b. Pang-ukol d. pang-abay

III. Pagtukoy
A. Hanapin ang mga pang-abay na pamanahon sa pangungusap pagkatapos ay tukuyin kung anong uri nito.
21. Magdidiwang si Shane ng kanyang kaarawan bukas.
22. Kinabukasan maagang nagising ang kanyang nanay.
23. Naghanda ito para sa mamalengke ng mga ihahain niya sa bisita ng anak mamayang gabi.
24. Sa loob ng isang oras ay nakauwi na siya bitbit ang mga pinamili.
25. Hapon na nang matapos silang magluto.
26. Kinagabihan ay handa na ang lahat para sa munting salo-salo.
27. Alas sais nang gabi ay dumating na ang mga panauhin ni Shane.
28. Naging maingay ang pagdiriwang ng kanyang kaarawan dahil oras-oras ay may kumakanta.
29. Nang lumalim na ang gabi ay unti-unti nang nagsiuwian ang mga bisita.
30. Taon-taong ginagawa ng pamilya ni Shane ang ganitong selebrasyon.

B. Punan nang wastong pang-ugnay ang mga sumusunod na pahayag.


31. Papasok na sana si Carlos sa paaralan __________ walang siyang masakyan.
32. Gusto niyang mamuhay nang tahimik ____________ palagi siyang ginugulo ng mga taong
nakapaligid sa kanya.
33. ____________ Pangulong Duterte, iaangat niya ang Pilipinas.
34. Ang mga bata _____ kalye ang nanlilimos sa harap ng simbahan.
35. Ang masustansiya_____ pagkain ay nakapagpapatibay ng katawan.
36. Nag-aaral siya nang mabuti ___________ magkaroon siya ng magandang kinabukasan.
37. Uuwi siya nang maaga _________ papayagan siya ng guro.
38. Ayaw niyang pumunta sa palenke dahil sa masangsang_____ amoy rito.
39. Nahimatay siya sanhi ng maalinsangan_____ panahon.
40. Nagprotesta ang mga taong bayan ____________ sa pangulo.

C. Isulat ang T kung tama ang pang-uring ginamit sa bawat pangungusap. Kung ito naman ay mali isulat
ang wastong pag-uri.
41. Matatayog ang mga gusali sa Maynila.
42. Matangkad ang pangarap ni nanay para sa aming magkakapatid.
43. Hindi pa rin tumitigil ang pagbaha sanhi ng malakas na pag ulan.
44. Hindi ko masukat ang laki ng kanilang lupain.
45. Ang kulturang Pilipino ay hindi kailanman huminto sa pag-inog.
46. Ayaw niyang tingnan ang matingkad na sikat ng araw.
47. Gusto niyang makakita ng makikinang na ginto.
48. Nakasisilaw ang makinang na ilaw.
49. Pandak ang ilong ni Nena.
50. Tanyag siya sa kanilang lugar dahil sa angkin niyang kabaitan