Você está na página 1de 18

LECHA DODI

OSSE SHALOM
MA TOVU
AHAVAT OLAM
D D* D** D* D D* C A
Ahavat olam bet Israel
Em7 A F#m Bm Em7 A7 D (D* D** D*)
amechá ahávta, amechá ahávta,
D D* D** D* D D* C A
Torá umitsvôt chukím umishpatim
Em7 A F#m Bm Em7 A7 D (D* D** D*)
otânu limadetá, otânu limadetá
Em A7 F#m Bm
al ken Adonai Elohênu beshochvênu
Em A7 D
uvekumênu nassíach bechukêcha,
F#7 Bm
venismách bedivrê toratêcha
Esus E7 Asus A
uvemitsvotêcha leolam vaéd,
HINE MA TOV
OD YISHAMA
HODU L’ADONAY

A7 D7
SHABAT SHALOM
MIZMOR SHIR LEYOM HASHABAT
SHEMA
VESHAMERU
YERUSHALAYIM SHEL ZAHAV
AL KOL ELEH
ALELUIA
ETZ CHAIM
Ets chayim hi lamachazikim ba,
Vetomecheha me-ushar.

Deracheha - darchei no-am,


Vechol netivotecha shalom…

Hashiveinu HaShem eilecha v'nashuva


Chadeish chadeish yameinu k'kedem
HAVDALAH - HINE
HAVDALAH – BIRKOT
ELIAHU HANAVI