Você está na página 1de 2

Colors

Image Pinyin Character German

hēi sè 黑色 schwarz

huáng sè 黄色 gelb

lán sè 蓝色 blau

huī sè 灰色 grau

zōng sè 棕色 braun

chéng sè 橙色 orange

hóng sè 红色 rot

www.gameslearnchinese.com
Colors

Image Pinyin Character German

fěn hóng sè 粉红色 rosa

lǜ sè 绿色 grün

zǐ sè 紫色 lila

bái sè 白色 weiß

www.gameslearnchinese.com