Você está na página 1de 8

Exegese João 1.

43-51

43. Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ ὁ
Ἰησοῦς· Ἀκολούθει μοι.η επαυριον ηθελησεν εξελθειν εις την γαλιλαιαν και ευρισκει φιλιππον
και λεγει αυτω [ο ιησους] ακολουθει μοι
Pela manhã decidiu ir para a Galileia, encontrando-se com Filipe, lhe disse Jesus: Segue-me.

44. ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως Ἀνδρέου καὶ Πέτρου.


E Filipe estava partindo de Betsaida onde moravam André e Pedro

45. εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· Ὃν ἔγραψεν Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ
προφῆται εὑρήκαμεν, ⸀ Ἰησοῦν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ
Filipe encontrou-se com Natanael e disse-lhe: aquele de quem Moisés escreveu nas Escrituras
e os profetas, encontramos! Jesus, filho de José de Nazaré

46. καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ· Ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; λέγει αὐτῷ ⸀ ὁ Φίλιππος·
Ἔρχου καὶ ἴδε
Então disse-lhe Natanael: “De Nazaré pode vir algo de bom?”. Disse-lhe Filipe “Venha e olhe!”.

47. εἶδεν ⸀
ὁ Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ· Ἴδε ἀληθῶς
Ἰσραηλίτης ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστιν
Viu Jesus Natanel se aproximando e disse sobre ele “Veja! Verdadeiramente um israelita
sobre quem não há falsidade.

48. λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ· Πόθεν με γινώσκεις; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Πρὸ τοῦ σε
Φίλιππον φωνῆσαι ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε
Disse Natanael à Ele: De onde você me conhece? Respondeu Jesus e disse à ele: Antes de Filipe
chamar à você, estando (tu) debaixo da figueira vi você.
Jesus estava debaixo da figueira ou Natanael?

49. ἀπεκρίθη ⸀αὐτῷ Ναθαναήλ⸀ · Ῥαββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, σὺ ⸀βασιλεὺς εἶ⸀τοῦ Ἰσραήλ.
À Ele declarou Natanael: Mestre, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel.

50. ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ὅτι εἶπόν σοι ⸀ ὅτι εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς πιστεύεις;
μείζω τούτων ⸀ ὄψῃ
Respondeu Jesus e lhe disse: Porque Eu disse que te vi embaixo da figueira acredita? Coisas
maiores do que estas você vai testemunhar.
Jesus pergunta se ele acredita se na verdade a dúvida foi dirigida para Filipe. Jesus está falando
de um momento na figueira, onde ele não estava e viu a incredulidade de Natanel.

51. καὶ λέγει αὐτῷ· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ⸀


ὑμῖν, ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα καὶ τοὺς ἀγγέλους
τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.
E disse à Ele: Em verdade Em verdade (com toda certeza) digo à vocês vereis o céus aberto e
os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem

Tanto “vereis” como céu “aberto” trazem também uma ideia de algo que Deus mostra, é um
conhecimento dado apenas por Ele, não pode ser adquirido de uma forma humana.
43. Pela manhã decidiu ir para a Galileia, encontrando-se com Filipe, lhe disse Jesus: Segue-me.
44. E Filipe era de Betsaida onde moravam André e Pedro
45. Filipe encontrou-se com Natanael e disse-lhe: Encontramos aquele de quem Moisés
escreveu nas Escrituras e os profetas, Jesus, filho de José de Nazaré (ou Jesus de Nazaré, filho e
José).
46. Então disse-lhe Natanael: “De Nazaré pode vir algo de bom?”. Disse-lhe Filipe “Venha e
olhe!”.
47. Viu Jesus Natanel se aproximando e disse sobre ele “Veja! Verdadeiramente um israelita
sobre quem não há falsidade.”
48. Disse Natanael à Ele: De onde você me conhece? Respondeu Jesus e disse à ele: Antes de
Filipe chamar à você, estando (tu) debaixo da figueira vi você.
49. À Ele declarou Natanael: Mestre, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel.
50. Respondeu Jesus e lhe disse: Porque Eu disse que te vi embaixo da figueira acredita? Coisas
maiores do que estas você vai testemunhar.
51. E disse à Ele: Em verdade Em verdade (com toda certeza) digo à vocês que vereis o céus
aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.

I. Jesus encontra-se com Filipe e o chama para segui-lo (chamado à seguir)


43. Jesus encontra-se com Filipe o manda segui-lo
44. Filipe era de Betsaida
II. Natanael duvida que Filipe encontrou o Messias e é desafiado a ver com seus próprios olhos
(convite à investigação)
45.Filipe conta para Natanael que encontrou o Messias
46. Natanael duvida que de Nazaré venha algo bom, então Filipe o chama para ver pessoalmente
III. Jesus declara que Natanael é um verdadeiro israelita e Natanael declara que Jesus é Rei e
o Filho de Deus. (iluminação divina à mente humana)
47. Jesus viu Natanael e o chamou de verdadeiro israelita sem falsidade
48. Natanael pergunta de onde Jesus o conhecia e Ele disse que foi em um momento debaixo da
figueira
49. Natanael declara que Jesus é Mestre, Filho de Deus e Rei
IV. Jesus promete uma visão celestial que manifestaria toda sua autoridade (revelação divina
especial)
50. Jesus disse que ele viria coisas ainda maiores do que esta visão
51. Você verá os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.

Introdução - João 1.43-51

AT- Só quem aceita o convite para andar com Jesus terá a oportunidade de ver as coisas
Celestiais.
ST – O tempo todo Deus está à procura de adoradores (Jo 4.23) e adoradores espirituais que o
buscam em verdade (v.24). Esta noite veremos que a adoração em espírito e em verdade sem
vem do correto conhecimento de Deus e este conhecimento se adquire por meio de quatro
desafios de Jesus:

I. O primeiro desafio de Jesus é de renúncia “Segue-me” (v.43-44)

Todos nós um dia aceitamos o convite de Jesus em segui-lo. Se Se você ainda não o fez,
pense na necessidade e importância de tomar esta decisão.
Jesus encontra Filipe quando ia para a Galileia e faz um convite curto e simples “segue-
me”. Filipe não pensou duas vezes, passou a seguir a Jesus. Provavelmente Filipe já tinha ouvido
falar de Jesus por meio de André e Pedro que eram da mesma cidade (Betsaida) v.44.
André era irmão de Pedro e foi ele quem apresentou Jesus à ele. André disse a seu irmão
“Achamos o Messias”, o que significa “o Cristo, o Ungido” de Deus. O Messias era alguém
especial, enviado por Deus para libertar o povo de Deus de seus opressores. Estavam
convencidos que Jesus era o Messias e certamente convenceram a Filipe desta verdade.
Filipe não questiona à Jesus, ele aceita o convite de segui-lo. Este convite não era apenas
uma confissão, era andar com Jesus e ser seu discípulo. Seguir significa imitar, fazer igual.
Aceitar o convite de imitar à Jesus é renunciar muitas coisas. Como Jesus disse “não dá
para servir a dois senhores” (Mt 6.24) e imitar à Cristo é renunciar velhos costumes e vícios. O
Evangelho é feito de renuncia e hoje costumamos dizer “Venha como estás” mas esquecemos
de ensinar a “não continuar sendo como está”.
Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis
que tudo se fez novo (II Co 5.17). De nada adianta sabermos que Jesus é o Cordeiro que tira o
pecado do mundo como disse João mas não aceitarmos o chamado de segui-lo. Seguir é imitar
à Cristo e imitar à Cristo é renunciar aquilo que Ele não faz.

Aplicação: Você precisa aceitar o convite de Jesus em segui-lo. Buscai o Senhor enquanto se
pode acha-lo, invocai-o enquanto está perto ( Is 55.6). Não há tempo, há urgência, faça como
Filipe, Siga! E você que já é um cristão, saiba que o teu compromisso é renunciar aquilo que está
em você e que não se parece com o Senhor Jesus. Verdadeiros adoradores imitam à Jesus.

II. O segundo desafio de Jesus é para investigação – Vem e vê (45-46)

Uma das coisas mais lindas em um novo convertido é seu comprometimento em


anunciar sua descoberta à seus amigos e parentes. Talvez por esta razão Ap 2.4 alerta ao perigo
de abandonar este “primeiro amor”.
Filipe vai até Natanael e lhe conta entusiasmado “achamos aquele de quem Moisés
escreveu e os profetas mencionaram, Jesus de Nazaré, filho de José”. Natanael reage de maneira
cética “pode alguma coisa boa vir de Nazaré?”. Literalmente um banho de água fria em Filipe.
As vezes queremos que as pessoas tenham as mesmas experiências espirituais que
tivemos e ficamos decepcionados quando as pessoas agem com incredulidade ou recusam ouvir
o que temos a dizer sobre a esperança que encontramos em Deus. Porém, as vezes as pessoas
tem suas razões para pensarem assim.
Nazaré era uma cidade insignificante, chegam a dizer que não tinha mais do que 500
habitantes nela. Como o Messias, salvador de Israel viria de um vilarejo destes? Além disto, a
profecia diz que o Messias viria de Belém de acordo com o profeta Miqueias (5.2).
Eu e você limitamos o poder de Deus e as bençãos dEle sobre nós porque não aceitamos
os meios da graça que Ele nos concede. “Tem alguma coisa de bom nesta favela? Sai alguma
coisa boa daquela escola? Se aproveita alguma coisa de alguém que saiu da cadeia?” Rejeitamos
a oração de uma pessoa simples e nos esquecemos que é a oração do justo que pode surtir
efeitos.
Filipe não sabia ou não se atentou que Jesus na verdade nasceu em Belém (Mt 2.1) mas
teve que morar em Nazaré por causa do risco de morte que corria quando era uma criança (Mt
2.19-23). Pois é, as vezes nãos sabemos tudo, não conseguimos convencer com palavras, mas
Filipe não desistiu e disse à Natanael “Vem e vê”.

Aplicação: Devemos entender que o poder salvador nunca é mérito humano, é poder de Deus,
nós apenas somos instrumentos. O que não podemos é deixar de falar, anunciar e se nada mais
der certo, chamar a pessoa a fazer sua própria investigação “venha e veja antes de tirar suas
conclusões”. Além disto, duvidamos de tudo, rimos de tudo, desprezamos tudo mas nunca
tomamos a atitude sincera de “ir e ver”. Deus desafia a mim e a você à conhecer ao Senhor em
profundidade, a quebrar os preconceitos e observar por si mesmo quem é Jesus. Verdadeiros
adoradores

III. O terceiro desafio que Jesus nos faz é o da reflexão – Tu és o Filho de Deus, o Rei
de Israel (47-49)

Natanael vai conhecer à Jesus, talvez já pensando em como desmascará-lo diante de


seus amigos. O que ocorre é que Jesus faz uma saudação curiosa para Natanael que o paralisa e
desperta nele a curiosidade “Veja! Verdadeiramente um israelita sobre quem não há dolo -
falsidade”
Para entendermos o que Jesus queria dizer, é preciso entender o que é ser israelita:
Jesus estava falando de Jacó, um homem que enganou seu irmão, seu pai e seu sogro mas que
depois teve um encontro com Deus que mudou sua personalidade. Neste encontro Deus mudou
o nome de Jacó para Israel (Gn 32.28).
Jesus estava dizendo “eis alguém que é menos Jacó e mais Israel” ou seja, os
descendentes de Israel da época de Jesus eram os fariseus, que apesar de terem visto que Ele
era o Messias, o perseguiram, negaram e crucificaram. Os fariseus são chamados por Jesus de
hipócritas, falsos, enganadores, mas Natanael é um israelita em quem não é falsidade, mentira
ou engano!
Saibam de uma coisa, Jesus nos conhece profundamente. Nossas intenções e
motivações, Deus nos conhece ao ponto de nos fazer gaguejar. Ele sabe se você está sendo
sincero, se você não é como as demais pessoas, mas é um verdadeiro cristão.
Perplexo Natanael diz “De onde você me conhece?”. Ora, Natanael era de Caná, uma
cidade à 13 km de Nazaré, mas eles nunca tinham se visto. A resposta de Jesus é “eu te vi
embaixo da figueira antes que Filipe fosse te chamar”.
Segundo as tradições judaicas, não existe lugar melhor para orar e estudar à Torá do que
embaixo de uma figueira. O que Natanael orava? O que ele pensava? Será que sendo um israelita
verdadeiro estava buscando resposta de Deus sobre o Messias? O fato é que ninguém mais
estava ali, mas a presença que Natanael deve ter sentido enquanto estava na figueira tinha
acabo de ser confirmada, era aquele homem nazareno que estava ali.
Todo preconceito de Natanael cai por terra, realmente podia vir algo bom de Nazaré,
mas muito mais que isto, Natanael confessou que Jesus era Mestre, Filho de Deus e Rei de Israel.
Aquilo que Filipe disse “achamos o Messias” agora saia da boca de Natanael. Não foi o que Filipe
disse, foi a reflexão sincera que levou Natanael a compreender quem era Jesus. Os títulos “Filho
de Deus” e “Rei de Israel” eram títulos dado ao Messias e Natanael acaba de admitir “há coisa
boa em Nazaré”.
Um israelita verdadeiro em quem não há dolo é capaz de ver a verdade e se humilhar,
abandonar suas razões e preconceitos. Os judeus negaram a Jesus mesmo tendo provas maiores
que estas, mas Natanael era verdadeiro e todo cristão que for verdadeiro como ele estará aberto
a reflexão para aceitação da verdade e não para defender suas razões a todo custo.

IV. O quarto desafio que Jesus nos faz é de obter uma compreensão maior sobre Ele-
Vai ver coisas ainda maiores (50-51)

Jesus olha para Natanael e pergunta “só porque eu disse que te vi debaixo da figueira
você acredita em mim? Em verdade te digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo
e descendo sobre o Filho do Homem.
A experiência de Natanael não era nada considerando o que Jesus ainda revelaria para
ele e os outros discípulos. É exatamente isto que Deus quer comigo e com você, que tenhamos
intimidade tal que nossos olhos sejam abertos para ver a glória do Senhor Jesus.
Em Gn 28.12-16, Jacó tem uma visão de uma escada que vinha do céu e anjos subiam e
desciam por ela. Jacó, que se chamava Israel viu algo sobrenatural naquele lugar. Jacó viu a
escada que fazia ligação da terra e o céu.
O homem chamado Israel viu no topo da escada o trono de Deus e Ele o abençoou
dizendo “E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta
terra; porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado.” E depois de ter
acordado, Jacó disse “Deus está neste lugar e eu não sabia”.
Jesus diz que Natanael, o verdadeiro israelita veria os anjos de Deus subindo e descendo
sobre Ele, assim como Jacó viu a escada que ligava o céus e o trono de Deus na terra, Jesus é a
ponte entre Deus e os homens.
A Bíblia nos afirma que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o
homem (I Tm 2.15). Ninguém pode ir até o Pai se não for por Ele (Jo 14.6). Não é possível acessar
o céu, as coisas espirituais nem mesmo o Pai sem ser não por meio de Jesus.
Embora Filipe tenha entendido que Jesus fosse o Messias e tentou convencer a Natanael
disto, foi ele quem pediu para Jesus mostrar o Pai à eles (Jo 14.8), mas Jesus lhe disse “Filipe,
tenho estado todo este tempo com vocês e ainda não me conhece Filipe? Quem vê a mim, vê
ao Pai” (v.9).
Aplicação: As coisas espirituais não são reveladas aos carnais, mas as pessoas espirituais (I Co
2.14). Há pessoas que dizem querer mais a Deus mas nunca conseguem aprofundar no Espírito
Santo. Há pessoas que duvidam do poder de Deus, crentes que perderam a fé na oração, na
igreja do Senhor e até na pregação. Jacó disse “Deus está aqui e eu não sabia” por que viu a
escada de anjos, mas nós temos a ponte, a verdadeira escada do Senhor ligada às nossas vidas
e devemos reconhecer que Deus está aqui.

Conclusão

O convite é o mesmo todos os dias: “Segue-me”. Há pessoas que precisam tomar a


decisão de seguir à Jesus, mesmo que sejam “crentes”, seguir é imitar, é fazer como Jesus faz,
não se pode dizer que se segue à Jesus vivendo o contrário do que Ele viveu.
Um obstáculo para nossa fé são os preconceitos. Filipe não tinha argumentos para
convencer a Natanael, o mais fácil foi fazer outro convite “Vem e veja!”. Existem pessoas que
não gostam de crentes (as vezes com razão) e não aceitam nem mesmo dar um bom dia por
causa de seus preconceitos. Alguém assim não precisa de teorias, precisa vir e ver com seus
olhos e deixar Jesus agir na vida dela.
Nossa responsabilidade é igual a de Filipe: anunciar- “achamos aquele que
esperávamos” e se houver incredulidade, devemos convidar- “venha e tire suas conclusões
depois”. Jesus tem a maneira própria de agir com cada pessoa, não é nossa responsabilidade a
decisão que as pessoas tomam e sim de anunciar e convidar.
Você tem cumprido seu papel de anunciar e convidar? Filipe esteve tão empolgado com
Jesus que não perdeu tempo para falar aos seus amigos, e você? Quantos amigos seu precisam
ouvir sobre aquilo que te faz bem? Quanto tempo você acha que elas tem para esperar que você
pelo menos diga “Venha e veja!”.?
Muitas pessoas conhecem a verdade mas por causa de suas tradições ou porque não
querem perder a razão elas a negam. Um cristão verdadeiro esta aberto para refletir, pois Deus
irá nos corrigir, vai nos desafiar, e para isto é preciso estar aberto à vontade dEle.

Galileia. Havia o mar da Galileia que na verdade é um lago muito grande e as pessoas
faziam constante travessias de um lado para outro. Havia muitos pescadores que viviam do
sustento deste lago e esta atividade abastecia o império Romano. Eles também conservavam os
peixes com sal.
Betsaida é uma cidade que está próximo ao mar da Galileia. Jesus morou em Nazaré
com seus pais, um pouco mais longe do mar. Mais tarde, Jesus foi morar em Cafarnaum, próximo
ao mar e a Betsaida, que significa “casa dos peixes” ou “casa da pesca”, o que nos mostra o que
se poderia encontrar com facilidade nesta cidade. O Tetrarca Filipe deu o nome desta cidade de
Betsaida Julias em homenagem a filha de César Augusto. Possivelmente era ali que morava a
sogra de Pedro.
Nazaré é uma cidade sem importância e Jesus cresceu naquele lugar. Ali Ele foi
desprezado (Lc 4.16-30) dizendo que um profeta não tem honra se não em sua terra. A cidade
é tão insignificante que o próprio Flávio Josefo citou 45 cidades na Galileia mas nada falou sobre
Nazaré.
Natanael significa “presente de Deus” e só encontrado no evangelho de João. Ele era de
Caná da Galileia (Jo 21.2), onde Jesus realizou seu primeiro milagre (2.1-11). Esta cidade está à
13 km de Nazaré, ou seja, eram muito próximas, o que explica o descaso de Natanael. Alguns
dizem que Bartolomeu seria outro nome de Natanael, já quem em todas as listas Filipe sai ao
lado de Bartolomeu (Mc 3.18; Mt 10.3; Lc 6.14). O nome Natanael aparece na lista de discípulos
depois que ressuscitou (Jo 21.2). Bartolomeu significa “Filho de Tomai” (bar-Tolomeu).
O Messias. O Messias não é uma invenção cristã, mas é algo que os judeus esperavam.
Filipe argumenta que encontrou aquele de quem Moisés (O pentateuco) e os profetas (no
judaísmo profetas anteriores e posteriores) falavam que viria.

Questionaram a autenticidade profética de Jesus por ele ter vindo da Galileia.


“Porventura o Cristo virá da Galileia?” (Jo 7.41) “ As escrituras não dizem que o Messias virá de
Belém, de onde era Davi?” (42) e os fariseus disseram “examina e veras que da Galileia não se
levanta profeta” (52). Mq 5.2. Na verdade Jesus nasceu em Belém (Mt 2.1) e foi morar em Nazaré
onde passou maior parte de sua vida (Mt 2.19-23).

Achamos o Messias de quem Moisés escreveu (Gn 18.15-19). Para Filipe foi tão clara a
experiência e a certeza de ter encontrado o Messias que não pensou que chamar Natanael para
ver Jesus poderia ter resistência.
As vezes queremos que as pessoas tenham a mesma experiência espiritual que tivemos,
mas cada uma delas são chamadas de uma forma dentro do conhecimento de Deus. Natanael
estava sendo observado muito antes do chamado de Filipe, seria necessário convidá-lo “vem e
vê”, ou seja, “tire suas conclusões depois que ver com seus olhos”.
O trabalho é sempre do Senhor Jesus, nosso papel é falar, convidar, apontar para o
Salvador de nossas almas, mas é Jesus e somente pela forma que Ele desejar é que a pessoa será
tocada para que os olhos venham ser abertos.

Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Realmente isso é compreensível. Existem lugares,
não só cidades, mas ambientes e classes sociais que podem tirar da sua boca a mesma expressão
“Tem alguma coisa de bom nesta favela? Sai alguma coisa boa daquela escola? Se aproveita
alguma coisa de alguém que saiu da cadeia?” Esta é a tendência, é natural que esperemos vir
coisas boas de onde se tem investimentos, de onde se tem estrutura.
Quanta coisa boa deixamos passar e quantas vezes deixamos de ser abençoados por não
aceitarmos as mãos que nos querem abençoar, por não aceitarmos sua origem?
Filipe encontrou-se com Jesus e a única coisa que o Senhor fez foi dizer, vem e siga-me!
Não houve questionamento, não houve ressalvas ou impessilios. Filipe não chamou Natanael
para confirmar uma dúvida, ele chamou para apresentar aquilo que tinha certeza, Jesus de
Nazaré, filho de José, era o Messias prometido ao povo.
As pessoas mais simples talvez sejam as mais felizes por poderem ver quem é Jesus.
Outros são desconfiados, questionadores e tendem a correr o risco de nunca conhecerem à
Jesus. A diferença, é que tanto os mais simples como os mais críticos estão sendo observados
enquanto estão debaixo da figueira. Tudo está certo para Ele. Natanael não pode negar a grande
verdade em sua frente.
Jesus na verdade nasceu em Belém (Mt 2.1), mas teve que fugir para o Egito porque
Herodes queria matar o menino. quando retornou do Egito, seus pais foram orientados por um
anjo à retornarem para sua terra, porém, como Arquelau reinava na Judeia, José e sua família
foram divinamente orientados à irem para Galileia. Foi neste momento que Jesus foi morar em
Nazaré (Mt 2.19-23). A fama de Nazaré ficou ainda pior quando em tempos mais avançados os
seguidores de Jesus eram chamados “seita dos nazarenos” (At 24.5).

Um israelita em quem não há falsidade só poderia ser convencido de que Jesus era
realmente o Messias se Ele falasse algo que fugisse do normal. Só o Messias poderia falar com
autoridade o que Natanael estava fazendo ou pensando embaixo da figueira. Um homem em
quem não há fraude, malícia, deveria ver a verdade diante de seus olhos e admitir com todas as
letras a verdade que estava estampada diante de seus olhos: Jesus é o Mestre, Filho de Deus e
Rei de Israel. O testemunho de Natanael é fiel e verdadeiro, veio de um israelita em que não é
hipócrita ou falso.
Alguém quem é mais israelita e pouco Jacó. Jacó é conhecido por suas trapaças, ou seja,
por agir dolosamente, com falsidade. Jacó teve seu nome trocado por Israel, o que mostra a
intenção de Jesus ao falar de Natanael “você é um verdadeiro israelita, não há engano em você
com tinha em Jacó, mas és um israelita como ele ao ter um encontro com Deus.”
Natanael não era como os outros israelitas, a hipocrisia tomava conta dos fariseus, mas
Jesus afirma que este defeito não estava em Natanael. A curiosidade é imediata “de onde você
me conhece?”. Jesus e Natanael moravam em cidades vizinhas, mas não se conheciam, então,
como aquele estranho nazareno poderia saber algo a seu respeito?
Os fariseus tinham todas as provas de que Jesus era o Filho de Deus, além das Escrituras,
viram seus milagres, conversaram com Ele e ainda assim, planejaram sua morte. Estes são
israelitas nos quais existem maldade e hipocrisia. Jesus viu um israelita sincero em Natanael,
embora estivesse momentaneamente cego por seus pressupostos, a vantagem de um
verdadeiro israelita é ver a mão de Deus e se submeter à ela.
E quanto à você? Somos convencidos de nossos pecados por meio das Escrituras, das
pregações e exortações sinceras de irmãos, mas será que você reage como os fariseus que
crucificaram à Jesus mesmo vendo a verdade nEle ou você é como Natanael, alguém que
embora tenha suas convicções está aberto o que Deus quer te ensinar? Os cristãos podem ser
verdadeiros israelitas, basta serem sinceros e obedientes à verdade quando ela é exposta. Negar
a verdade apresentada por Deus é dizer novamente “crucifica-o!”. Rejeitar a verdade, é rejeitar
o Cristo, rejeitar o Cristo é ignorar seu sacrifício.

De acordo com a tradição, um banco debaixo da figueira é um lugar perfeito para o


estudo da Torá. Israelita verdadeiro luta com Deus como Jacó, a origem de Israel, lutou com o
Senhor. Natanael poderia estar orando ou estudando a Torá quando Filipe o chamou. A questão
é que o que estava acontecendo debaixo da figueira era algo significativo e forte para Natanael,
o que prova sua reação ao ouvir aquele estranho nazareno dizer “eu te vi debaixo dela antes de
Filipe te chamar”.
Natanael estava sozinho, pensava com Deus e tinha suas questões, angustias com Ele.
Talvez pedia ao Senhor que o libertador do povo viesse dar alívio para os judeus. Imagine alguém
dizer para você “eu sei o que você pedia em suas orações mais secretas”, como você reagiria?
Seja como for, a forma como Jesus falou, o lugar e o momento que Ele apontou foram cruciais
para estremecer Natanael. Um verdadeiro Israelita treme e estremece diante do seu Deus.

O estranho nazareno que havia saído de um “buraco” de onde nada tem de bom ganhou
outros títulos da boca de Natanael : “Mestre , Filho de Deus e Rei de Israel”. Estava ali três
qualidades que ninguém em Nazaré teria e nem mesmo em qualquer outra parte do mundo.
Nem mesmo os sacerdotes, profetas e reis foram dignos destes títulos. Ninguém de Jerusalém,
a cidade Santa, recebeu estes títulos, mas um homem de Nazaré que vinha de toda parte, era
de eternidade em eternidade, esse já veio e não virá outro. Seu nome é Jesus, o Filho do Deus
vivo, o Verbo que desceu do céu e se tornou homem.
O povo judeu vivia sobre o a mão pagã de Roma e um verdadeiro israelita certamente
pedia a Deus a libertação desta opressão. Eles aguardavam um Messias, que seria libertador e
faria justiça à Israel. Esse Messias possuía poderes especiais e realizaria milagres, assim como
Natanael imediatamente reconheceu isso ao ver que Jesus estava onde não estava.
A presença que Natanael sentiu em baixo da figueira era real, Jesus estava ali. Eu e
você nunca podemos perder de vista esta verdade: Cristo se faz presente em todo tempo e o
Seu Espírito sonda os nossos corações e intenções. Precisamos orar sabendo que esta presença
é tão real quando a pessoa ao meu lado, é tão real e necessário quanto o ar que respiro.

Só porque eu disse que te vi embaixo da figueira crestes? Está claro aqui que Jesus se
referia ao que ele tinha dito estando somente com Filipe “pode vir algo bom de Nazaré?”. Jesus
anuncia que coisa ainda maiores ele iria ver. Aquela demonstração de conhecimento era apenas
a ponta do iceberg do que Jesus revelaria à ele e aos outros discípulos.
O conhecimento de Deus não é dado aos incrédulos. É preciso que o indivíduo creia,
reconheça suas limitações. Coisas maiores são dadas aqueles que creem. Aqueles que nascem
de novo pela fé em Jesus são espirituais (Jo 3.6), possuem a mente de Cristo :
“Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem
loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é
espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque, quem conheceu a mente do
Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo.” 1 Coríntios 2:14-16

Em verdade em Verdade significa uma afirmação imutável, Jesus estava agora dando
garantia sobre aquilo que viria fazer. Eles veriam o céu aberto e os anjos subindo e descendo
sobre o Filho do Homem. As palavras são “amém amém” que significam “certamente, fielmente,
verdadeiramente”. Champlim sugere que repetir as palavras duas vezes é uma escolha de João
e não necessariamente era a forma que Jesus falava. Independente de uma ou duas vezes, a
palavra amém afirma e dá segurança do que Jesus dirá à seguir.
Essa visão é algo sobrenatural, está reservada para aqueles que creem, é Deus quem
abre os olhos, o homem natural não pode ver, compreender ou imaginar. Natanael veria o céu
abrir e os anjos subirem e descerem, assim com Jacó viu a escada que vinha do céu com anjos
subindo e descendo (Gn 28.12).
Os anjos estão sobre o Filho do Homem, são mais que adivinhações, são a demonstração
de quem Jesus era. Os anjos são seres celestiais à serviço daqueles que hão de herdar a salvação
(Hb 1.14)
“E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz:E todos os anjos de Deus o adorem.
E, quanto aos anjos, diz: Faz dos seus anjos espíritos, E de seus ministros labareda de fogo.
Mas, do Filho, diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos; Cetro de eqüidade é o
cetro do teu reino.” Hebreus 1:6-8
Os anjos trabalham em favor dos homens e são mensageiros de Deus à eles. Jesus disse
que eles veriam as portas do céu aberta e os anjos subindo e descendo sobre Ele, o que mostra
não só a autoridade de Jesus, mas que Ele é a ponte do trono de Deus aos homens.
Embora Filipe tenha entendido que Jesus fosse o Messias e tentou convencer a Natanael
disto, foi ele quem pediu para Jesus mostrar o Pai à eles (Jo 14.8), mas Jesus lhe disse “Filipe,
tenho estado todo este tempo com vocês e ainda não me conhece Filipe? Quem vê a mim, vê
ao Pai” (v.9).

Jesus é a ponte do céu e a terra (50-51)

A Bíblia nos afirma que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o
homem (I Tm 2.15). Ninguém pode ir até o Pai se não for por Ele (Jo 14.6). Não é possível acessar
o céu, as coisas espirituais nem mesmo o Pai sem ser por meio de Jesus.